Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Proof read by DPD, NA. The text is available in Mahakala Samhita Guhyakali Khanda, Part II edited by Dr. Kishor Nath Jha. The verse numbers renumbered as marked 1855 to 2060 from Mahakalasamhita original text, dashama patalah.

Shri Guhyakali Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ గుహ్యకాల్యాః సహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

మహాకాలసంహితాయాం
(పూర్వపీఠికా)
దేవ్యువాచ –
యదుక్తం భవతా పూర్వం ప్రాణేశ కరుణావశాత్ ॥ ౧ ॥ (౧౮౫౫)
నామ్నాం సహస్రం దేవ్యాస్తు తదిదానీం వదప్రభో ।

శ్రీ మహాకాల ఉవాచ –
అతిప్రీతోఽస్మి దేవేశి తవాహం వచసామునా ॥ ౨ ॥

సహస్రనామస్తోత్రం యత్ సర్వేషాముత్తమోత్తమమ్ ।
సుగోపితం యద్యపి స్యాత్ కథయిష్యే తథాపి తే ॥ ౩ ॥

దేవ్యాః సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం పాపౌఘమర్దనమ్ ।
మహ్యం పురా భువః కల్పే త్రిపురఘ్నేన కీర్తితమ్ ॥ ౪ ॥

ఆజ్ఞప్తశ్చ తథా దేవ్యా ప్రత్యక్షఙ్గతయా తయా ।
త్వయైతత్ ప్రత్యహం పాఠ్యం స్తోత్రం పరమదుర్లభమ్ ॥ ౫ ॥

మహాపాతకవిధ్వంసి సర్వసిద్ధివిధాయకమ్ ।
మహాభాగ్యప్రదం దివ్యం సఙ్గ్రామే జయకారకమ్ ॥ ౬ ॥

విపక్షదర్పదలనం విపదమ్భోధితారకమ్ ।
కృత్యాభిచారశమనం మహావిభవదాయకమ్ ॥ ౭ ॥

మనశ్చిన్తితకార్యైకసాధకం వాగ్మితాకరమ్ ।
ఆయురారోగ్యజనకం బలపుష్టిప్రదం పరమ్ ॥ ౮ ॥

నృపతస్కరభీతిఘ్నం వివాదే జయవర్ధనమ్ ।
పరశత్రుక్షయకరం కైవల్యామృతహైతుకమ్ ॥ ౯ ॥

సిద్ధిరత్నాకరం శ్రేష్ఠం సద్యః ప్రత్యయకారకమ్ ।
నాతః పరతరం దేవ్యాః అస్త్యన్యత్ తుష్టిదం పరమం ॥ ౧౦ ॥

నామ్నాం సహస్రం గుహ్యాయాః కథయిష్యామి తే ప్రియే ।
యత్పూర్వం సర్వదేవానాం మన్త్రరూపతయా స్థితమ్ ॥ ౧౧ ॥

దైత్యదానవయక్షాణాం గన్ధర్వోరగరక్షసామ్ ।
ప్రాణవత్ కణ్ఠదేశస్థం యత్స్వప్నేఽప్యపరిచ్యుతమ్ ॥ ౧౨ ॥

దేవర్షీణాం మునీనాం చ వేదవద్రసనాగతమ్ ।
సార్వభౌమమహీపాలైః ప్రత్యహం యచ్చ పఠ్యతే ॥ ౧౩ ॥

మయా చ త్రిపురఘ్నేన జప్యతే యద్దినే దినే ।
యస్మాత్ పరం నో భవితా స్తోత్రం త్రిజగతీతలే ॥ ౧౪ ॥

వేదవన్మన్త్రవద్ యచ్చ శివవక్త్రవినిర్గతమ్ ।
యన్నాన్యతన్త్రాగమేషు యామలే డామరే న చ ॥ ౧౫ ॥

న చాన్యసంహితాగ్రన్థే నైవ బ్రహ్మాణ్డగోలకే ।
సంసారసాగరం తర్తుమేతత్ పోతవదిష్యతే ॥ ౧౬ ॥

నానావిధమహాసిద్ధికోషరూపం మహోదయమ్ ।
యా దేవీ సర్వదేవానాం యా మాతా జగదోకసామ్ ॥ ౧౭ ॥

యా సృర్ష్టికర్త్రీం దేవానాం విశ్వావిత్రీ చ యా స్మృతా ।
యా చ త్రిలోక్యాః సంహర్త్రీ యా దాత్రీ సర్వసమ్పదామ్ ॥ ౧౮ ॥

బ్రహ్మాణ్డం యా చ విష్టభ్య తిష్ఠత్యమరపూజితా ।
పురాణోపనిషద్వేద్యా యా చైకా జగదమ్బికా ॥ ౧౯ ॥

యస్యాః పరం నాన్యదస్తి కిమపీహ జగత్త్రయే ।
సా గుహ్యాస్య ప్రసాదేన వశీభూతేవ తిష్ఠతి ॥ ౨౦ ॥

అత ఏవ మహత్స్తోత్రమేతజ్జగతి దుర్లభమ్ ।
పఠనీయం ప్రయత్నేన పరం పదమభీప్సుభిః ॥ ౨౧ ॥

కిమన్యైః స్తోత్రవిస్తారైర్నాయం చేత్ పఠితోఽభవత్ ।
కిమన్యైః స్తోత్రవిస్తారైరయం చేత్ పఠితో భవేత్ ॥ ౨౨ ॥

దుర్వాససే నారదాయ కపిలాయాత్రయే తథా ।
దక్షాయ చ వసిష్ఠాయ సంవర్తాయ చ విష్ణవే ॥ ౨౩ ॥

అన్యేభ్యోఽపి దేవేభ్యోఽవదం స్తోత్రమిదం పురా ।
ఇదానీం కథయిష్యామి తవ త్రిదశవన్దితే ॥ ౨౪ ॥

ఇదం శృణుష్వ యత్నేన శ్రుత్వా చైవావధారయ ।
ధృత్వాఽన్యేభ్యోఽపి దేహి త్వం యాన్ వై కృపయసే సదా ॥ ౨౫ ॥

అథ వినియోగః
ఓం అస్య శ్రీగుహ్యకాలీసహస్రనామస్తోత్రస్య శ్రీత్రిపురఘ్న ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । ఏకవక్త్రాదిశతవక్త్రాన్తా శ్రీగుహ్యకాలీదేవతా ।
ఫ్రూం బీజం । ఖ్రైం ఖ్రైం శక్తిః । ఛ్రీం ఖ్రీం కీలకం ।
పురుషార్థచతుష్టయసాధనపూర్వకశ్రీచణ్డయోగేశ్వరీప్రీత్యర్థే
జపే వినియోగః । ఓం తత్సత్ ।

అథ శ్రీగుహ్యకాలీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
ఓం ఫ్రేం కరాలీ చాముణ్డా చణ్డయోగేశ్వరీ శివా ।
దుర్గా కాత్యాయనీ సిద్ధివికరాలీ మనోజవా ॥ ౧ ॥ (౧౮౮౦)
ఉల్కాముఖీ ఫేరురావా భీషణా భైరవాసనా ।
కపాలినీ కాలరాత్రిర్గౌరీ కఙ్కాలధారిణీ ॥ ౨ ॥

శ్మశానవాసినీ ప్రేతాసనా రక్తోదధిప్రియా ।
యోగమాతా మహారాత్రిః పఞ్చకాలానలస్థితా ॥ ౩ ॥

రుద్రాణీ రౌద్రరూపా చ రుధిరద్వీపచారిణీ ।
ముణ్డమాలాధరా చణ్డీ బలవర్వరకున్తలా ॥ ౪ ॥

మేధా మహాడాకినీ చ యోగినీ యోగివన్దితా ।
కౌలినీ కురుకుల్లా చ ఘోరా పిఙ్గజటా జయా ॥ ౫ ॥

సావిత్రీ వేదజననీ గాయత్రీ గగనాలయా ।
నవపఞ్చమహాచక్రనిలయా దారుణస్వనా ॥ ౬ ॥

ఉగ్రా కపర్దిగృహిణీ జగదాద్యా జనాశ్రయా ।
కాలకర్ణీ కుణ్డలినీ భూతప్రేతగణాధిపా ॥ ౭ ॥

జాలన్ధరీ మసీదేహా పూర్ణానన్దపతఙ్గినీ ।
పాలినీ పావకాభాసా ప్రసన్నా పరమేశ్వరీ ॥ ౮ ॥

రతిప్రియా రోగహరీ నాగహారా నగాత్మజా ।
అవ్యయా వీతరాగా చ భవానీ భూతధారిణీ ॥ ౯ ॥

కాదమ్బినీ నీలదేహా కాలీ కాదమ్బరీప్రియా ।
మాననీయా మహాదేవీ మహామణ్డలవర్తినీ ॥ ౧౦ ॥

మహామాంసాశనీశానీ చిద్రూపా వాగగోచరా ।
యజ్ఞామ్బుజామనాదేవీ దర్వీకరవిభూషితా ॥ ౧౧ ॥

చణ్డముణ్డప్రమథనీ ఖేచరీ ఖేచరోదితా ।
తమాలశ్యామలా తీవ్రా తాపినీ తాపనాశినీ ॥ ౧౨ ॥

మహామాయా మహాదంష్ట్రా మహోరగవిరాజితా ।
లమ్బోదరీ లోలజటా లక్ష్మ్యాలక్ష్మీప్రదాయినీ ॥ ౧౩ ॥

ధాత్రీ ధారాధరాకారా ధోరణీ ధావనప్రియా ।
హరజాయా హరారాధ్యా హరివక్త్రా హరీశ్వరీ ॥ ౧౪ ॥

విశ్వేశ్వరీ వజ్రనఖీ స్వరారోహా బలప్రదా ।
ఘోణకీ ఘర్ఘరారావా ఘోరాఘౌఘప్రణాశినీ ॥ ౧౫ ॥

కల్పాన్తకారిణీ భీమా జ్వాలామాలిన్యవామయా ।
సృష్టిః స్థితిః క్షోభణా చ కరాలా చాపరాజితా ॥ ౧౬ ॥

వజ్రహస్తానన్తశక్తిర్విరూపా చ పరాపరా ।
బ్రహ్మాణ్డమర్దినీ ప్రధ్వంసినీ లక్షభుజా సతీ ॥ ౧౭ ॥

విద్యుజ్జిహ్వా మహాదంష్ట్రా ఛాయాధ్వరసుతాద్యహృత్ ।
మహాకాలాగ్నిమూర్తిశ్చ మేఘనాదా కటఙ్కటా ॥ ౧౮ ॥

ప్రదీప్తా విశ్వరూపా చ జీవదాత్రీ జనేశ్వరీ ।
సాక్షిణీ శర్వరీ శాన్తా శమమార్గప్రకాశికా ॥ ౧౯ ॥

క్షేత్రజ్ఞా క్షేపణీ క్షమ్యాఽక్షతా క్షామోదరీ క్షితిః ।
అప్రమేయా కులాచారకర్త్రీ కౌలికపాలినీ ॥ ౨౦ ॥

మాననీయా మనోగమ్యా మేనానన్దప్రదాయినీ ।
సిద్ధాన్తఖనిరధ్యక్షా ముణ్డినీ మణ్డలప్రియా ॥ ౨౧ ॥

బాలా చ యువతీ వృద్ధా వయోతీతా బలప్రదా ।
రత్నమాలాధరా దాన్తా దర్వీకరవిరాజితా ॥ ౨౨ ॥

ధర్మమూర్తిర్ధ్వాన్తరుచిర్ధరిత్రీ ధావనప్రియా ।
సఙ్కల్పినీ కల్పకరీ కలాతీతా కలస్వనా ॥ ౨౩ ॥

వసున్ధరా బోధదాత్రీ వర్ణినీ వానరానరా ।
విద్యా విద్యాత్మికా వన్యా బన్ధనీ బన్ధనాశినీ ॥ ౨౪ ॥

గేయా జటాజటరమ్యా జరతీ జాహ్నవీ జడా ।
తారిణీ తీర్థరూపా చ తపనీయా తనూదరీ ॥ ౨౫ ॥

తాపత్రయహరా తాపీ తపస్యా తాపసప్రియా ।
భోగిభూష్యా భోగవతీ భగినీ భగమాలినీ ॥ ౨౬ ॥

భక్తిలభ్యా భావగమ్యా భూతిదా భవవల్లభా ।
స్వాహారూపా స్వధారూపా వషట్కారస్వరూపిణీ ॥ ౨౭ ॥

హన్తా కృతిర్నమోరూపా యజ్ఞాదిర్యజ్ఞసమ్భవా ।
స్ఫ్యసూర్పచమసాకారా స్రక్స్రు వాకృతిధారిణీ ॥ ౨౮ ॥

ఉద్గీథహింకారదేహా నమః స్వస్తిప్రకాశినీ ।
ఋగ్యజుః సామరూపా చ మన్త్రబ్రాహ్మణరూపిణీ ॥ ౨౯ ॥

సర్వశాఖామయీ ఖర్వా పీవర్యుపనిషద్బుధా ।
రౌద్రీ మృత్యుఞ్జయాచిన్తామణిర్వైహాయసీ ధృతిః ॥ ౩౦ ॥

తార్తీయా హంసినీ చాన్ద్రీ తారా త్రైవిక్రమీ స్థితిః ।
యోగినీ డాకినీ ధారా వైద్యుతీ వినయప్రదా ॥ ౩౧ ॥

ఉపాంశుర్మానసీ వాచ్యా రోచనా రుచిదాయినీ ।
సత్వాకృతిస్తమోరూపా రాజసీ గుణవర్జితా ॥ ౩౨ ॥

ఆదిసర్గాదికాలీనభానవీ నాభసీ తథా ।
మూలాధారా కుణ్డలినీ స్వాధిప్ఠానపరాయణా ॥ ౩౩ ॥

మణిపూరకవాసా చ విశుద్ధానాహతా తథా ।
ఆజ్ఞా ప్రజ్ఞా మహాసంజ్ఞా వర్వరా వ్యోమచారిణీ ॥ ౩౪ ॥

బృహద్రథన్తరాకారా జ్యేష్ఠా చాథర్వణీ తథా ।
ప్రాజాపత్యా మహాబ్రాహ్మీ హూంహూఙ్కారా పతఙ్గినీ ॥ ౩౫ ॥

రాక్షసీ దానవీ భూతిః పిశాచీ ప్రత్యనీకరా ।
ఉదాత్తాప్యనుదాత్తా చ స్వరితా నిఃస్వరాప్యజా ॥ ౩౬ ॥

నిష్కలా పుష్కలా సాధ్వీ సా నుతా ఖణ్డరూపిణీ ।
గూఢా పురాణా చరమా ప్రాగ్భవీ వామనీ ధ్రువా ॥ ౩౭ ॥

కాకీముఖీ సాకలా చ స్థావరా జఙ్గమేశ్వరీ ।
ఈడా చ పిఙ్గలా చైవ సుషుమ్ణా ధ్యానగోచరా ॥ ౩౮ ॥

సర్గా విసర్గా ధమనీ కమ్పినీ బన్ధనీ హితా ।
సఙ్కోచినీ భాసురా చ నిమ్నా దృప్తా ప్రకాశినీ ॥ ౩౯ ॥

ప్రబుద్ధా క్షేపణీ క్షిప్తా పూర్ణాలస్యా విలమ్బితా ।
ఆవేశినీ ఘర్ఘరా చ రూక్షా క్లిన్నా సరస్వతీ ॥ ౪౦ ॥

స్నిగ్ధా చణ్డా కుహూః పూషా వారణా చ యశస్వినీ ।
గాన్ధారీ శఙ్ఖినీ చైవ హస్తిజిహ్వా పయస్వినీ ॥ ౪౧ ॥

విశ్వోదరాలమ్బుషా చ బిభ్రా తేజస్వినీ సతీ ।
అవ్యక్తా గాలనీ మన్దా ముదితా చేతనాపి చ ॥ ౪౨ ॥

ద్రావణీ చపలా లమ్బా భ్రామరీ మధుమత్యపి ।
ధర్మా రసవహా చణ్డీ సౌవీరీ కపిలా తథా ॥ ౪౩ ॥

రణ్డోత్తరా కర్షిణీ చ రేవతీ సుముఖీ నటీ ।
రజన్యాప్యాయనీ విశ్వదూతా చన్ద్రా కపర్దినీ ॥ ౪౪ ॥

నన్దా చన్ద్రావతీ మైత్రీ విశాలాపి చ మాణ్డవీ ।
విచిత్రా లోహినీకల్పా సుకల్పా పూతనాపి చ ॥ ౪౫ ॥

ధోరణీ ధారణీ హేలా ధీరా వేగవతీ జటా ।
అగ్నిజ్వాలా చ సురభీ వివర్ణా కృన్తనీ తథా ॥ ౪౬ ॥

తపినీ తాపినీ ధూమ్రా మరీచిర్జ్వాలినీ రుచిః ।
తపస్వినీ స్వప్నవహా సంమోహా కోటరా చలా ॥ ౪౭ ॥

వికల్పా లమ్బికా మూలా తన్ద్రావత్యపి ఘణ్టికా ।
అవిగ్రహా చ కైవల్యా తురీయా చాపునర్భవా ॥ ౪౮ ॥

విభ్రాన్తిశ్చ ప్రశాన్తా చ యోగినిః శ్రేణ్యలక్షితా ।
నిర్వాణా స్వస్తికా వృద్ధిర్నివృత్తిశ్చ మహోదయా ॥ ౪౯ ॥

బోధ్యాఽవిద్యా చ తామిస్రా వాసనా యోగమేదినీ ।
నిరఞ్జనా చ ప్రకృతిః సత్తారవ్యా పారమార్థికీ ॥ ౫౦ ॥

ప్రతిబిమ్బనిరాభాసా సదసద్రూపధారిణీ ।
ఉపశాన్తా చ చైతన్యా కూటా విజ్ఞానమయ్యపి ॥ ౫౧ ॥

శక్తివిద్యా వాసితా చ మోదినీ ముదితాననా ।
అనయా ప్రవహా వ్యాడీ సర్వజ్ఞా శరణప్రదా ॥ ౫౨ ॥

వారుణీ మార్జనీభాషా ప్రతిమా బృహతీ ఖలా ।
ప్రతీచ్ఛా ప్రమితిః ప్రీతిః కుహికా తర్పణప్రియా ॥ ౫౩ ॥

స్వస్తికా సర్వతోభద్రా గాయత్రీ ప్రణవాత్మికా ।
సావిత్రీ వేదజననీ నిగమాచారబోధినీ ॥ ౫౪ ॥

వికరాలా కరాలా చ జ్వాలాజాలైకమాలినీ ।
భీమా చ క్షోభణానన్తా వీరా వజ్రాయుధా తథా ॥ ౫౫ ॥

ప్రధ్వంసినీ చ మాలఙ్కా విశ్వమర్దిన్యవీక్షితా ।
మృత్యుః సహస్రబాహుశ్చ ఘోరదంష్ట్రా వలాహకీ ॥ ౫౬ ॥

పిఙ్గా పిఙ్గశతా దీప్తా ప్రచణ్డా సర్వతోముఖీ ।
విదారిణీ విశ్వరూపా విక్రాన్తా భూతభావనీ ॥ ౫౭ ॥

విద్రావిణీ మోక్షదాత్రీ కాలచక్రేశ్వరీ నటీ ।
తప్తహాటకవర్ణా చ కృతాన్తా భ్రాన్తిభఞ్జినీ ॥ ౫౮ ॥

సర్వతేజోమయీ భవ్యా దితిశోకకరీ కృతిః ।
మహాక్రుద్ధా శ్మశానస్థా కపాలస్రగలఙ్కృతా ॥ ౫౯ ॥

కాలాతికాలా కాలాన్తకరీతిః కరుణానిధిః ।
మహాఘోరా ఘోరతరా సంహారకరిణీ తథా ॥ ౬౦ ॥

అనాదిశ్చ మహోన్మత్తా భూతధాత్ర్యసితేక్షణా ।
భీష్మాకారా చ వక్రాఙ్గీ బహుపాదైకపాదికా ॥ ౬౧ ॥

కులాఙ్గనా కులారాధ్యా కులమార్గరతేశ్వరీ ।
దిగమ్బరా ముక్తకేశీ వజ్రముష్టిర్నిరిన్ధనీ ॥ ౬౨ ॥

సమ్మోహినీ క్షోభకరీ స్తమ్భినీ వశ్యకారిణీ ।
దుర్ధర్షా దర్పదలనీ త్రైలోక్యజననీ జయా ॥ ౬౩ ॥

ఉన్మాదోచ్చాటనకరీ కృత్యా కృత్యావిఘాతినీ ।
విరూపా కాలరాత్రిశ్చ మహారాత్రిర్మనోన్మనీ ॥ ౬౪ ॥

మహావీర్యా గూఢనిద్రా చణ్డదోర్దణ్డమణ్డితా ।
నిర్మలా శూలినీ తన్త్రా వజ్రిణీ చాపధారిణీ ॥ ౬౫ ॥

స్థూలోదరీ చ కుముదా కాముకా లిఙ్గధారిణీ ।
ధటోదరీ ఫేరవీ చ ప్రవీణా కాలసున్దరీ ॥ ౬౬ ॥

తారావతీ డమరుకా భానుమణ్డలమాలినీ ।
ఏకానఙ్గా పిఙ్గలాక్షీ ప్రచణ్డాక్షీ శుభఙ్కరీ ॥ ౬౭ ॥

విద్యుత్కేశీ మహామారీ సూచీ తూణ్డీ చ జృమ్భకా ।
ప్రస్వాపినీ మహాతీవ్రా వరణీయా వరప్రదా ॥ ౬౮ ॥

చణ్డచణ్డా జ్వలద్దేహా లమ్బోదర్యగ్నిమర్దినీ ।
మహాదన్తోల్కాదృగమ్బా జ్వాలాజాలజలన్ధరీ ॥ ౬౯ ॥

మాయా కృశా ప్రభా రామా మహావిభవదాయినీ ।
పౌరన్దరీ విష్ణుమాయా కీర్తిః పుష్టిస్తనూదరీ ॥ ౭౦ ॥

యోగజ్ఞా యోగదాత్రీ చ యోగినీ యోగివల్లభా ।
సహస్రశీర్షపాదా చ సహస్రనయనోజ్వలా ॥ ౭౧ ॥

పానకర్త్రీ పావకాభా పరామృతపరాయణా ।
జగద్గతిర్జగజ్జేత్రీ జన్మకాలవిమోచినీ ॥ ౭౨ ॥

మూలావతంసినీ మూలా మౌనవ్రతపరాఙ్ముఖీ ।
లలితా లోలుపా లోలా లక్షణీయా లలామధృక్ ॥ ౭౩ ॥

మాతఙ్గినీ భవానీ చ సర్వలోకేశ్వరేశ్వరీ ।
పార్వతీ శమ్భుదయితా మహిషాసురమర్దినీ ॥ ౭౪ ॥

చణ్డముణ్డాపహర్త్రీ చ రక్తబీజనికృన్తనీ ।
నిశుమ్భశుమ్భమథనీ దేవరాజవరప్రదా ॥ ౭౫ ॥

కల్యాణకారిణీ కాలీ కోలమాంసాస్రపాయినీ ।
ఖడ్గహస్తా చర్మిణీ చ పాశినీ శక్తిధారిణీ ॥ ౭౬ ॥

ఖట్వాఙ్గినీ ముణ్డధరా భుశుణ్డీ ధనురన్వితా ।
చక్రఘణ్టాన్వితా బాలప్రేతశైలప్రధారిణీ ॥ ౭౭ ॥

నరకఙ్కాలనకులసర్పహస్తా సముద్గరా ।
మురలీధారిణీ బలికుణ్డినీ డమరుప్రియా ॥ ౭౮ ॥

భిన్దిపాలాస్త్రిణీ పూజ్యా సాధ్యా పరిఘిణీ తథా ।
పట్టిశప్రాసినీ రమ్యా శతశో ముసలిన్యపి ॥ ౭౯ ॥

శివాపోతధరాదణ్డాఙ్కుశహస్తా త్రిశూలినీ ।
రత్నకుమ్భధరా దాన్తా ఛురికాకున్తదోర్యుతా ॥ ౮౦ ॥

కమణ్డలుకరా క్షామా గృధ్రాఢ్యా పుష్పమాలినీ ।
మాంసఖణ్డకరా బీజపూరవత్యక్షరా క్షరా ॥ ౮౧ ॥

గదాపరశుయష్ట్యఙ్కా ముష్టినానలధారిణీ ।
ప్రభూతా చ పవిత్రా చ శ్రేష్ఠా పుణ్యవివర్ధనో ॥ ౮౨ ॥

ప్రసన్నానన్దితముఖీ విశిష్టా శిష్టపాలినీ ।
కామరూపా కామగవీ కమనీయ కలావతీ ॥ ౮౩ ॥

గఙ్గా కలిఙ్గతనయా సిప్రా గోదావరీ మహీ ।
రేవా సరస్వతీ చన్ద్రభాగా కృష్ణా దృషద్వతీ ॥ ౮౪ ॥

వారాణసీ గయావన్తీ కాఞ్చీ మలయవాసినీ ।
సర్వదేవీస్వరూపా చ నానారూపధరామలా ॥ ౮౫ ॥

లక్ష్మీర్గౌరీ మహాలక్ష్మీ రత్నపూర్ణా కృపామయీ ।
దుర్గా చ విజయా ఘోరా పద్మావత్యమరేశ్వరీ ॥ ౮౬ ॥

వగలా రాజమాతఙ్గీ చణ్డీ మహిషమర్దినీ ।
త్రిపుటోచ్ఛిష్టచాణ్డాలీ భారుణ్డా భువనేశ్వరీ ॥ ౮౭ ॥

రాజరాజేశ్వరీ నిత్యక్లిన్నా చ జయభైరవీ ।
చణ్డయోగేశ్వరీ రాజ్యలక్ష్మీ రుద్రాణ్యరున్ధతీ ॥ ౮౮ ॥

అశ్వారూఢా మహాగుహ్యా యన్త్రప్రమథనీ తథా ।
ధనలక్ష్మీర్విశ్వలక్ష్మీర్వశ్యకారిణ్యకల్మషా ॥ ౮౯ ॥

త్వరితా చ మహాచణ్డభైరవీ పరమేశ్వరీ ।
త్రైలోక్యవిజయా జ్వాలాముఖీ దిక్కరవాసినీ ॥ ౯౦ ॥

మహామన్త్రేశ్వరీ వజ్రప్రస్తారిణ్యజనావతీ ।
చణ్డకాపాలేశ్వరీ చ స్వర్ణకోటేశ్వరీ తథా ॥ ౯౧ ॥

ఉగ్రచణ్డా శ్మశానోగ్రచణ్డా వార్తాల్యజేశ్వరీ ।
చణ్డోగ్రా చ ప్రచణ్డా చ చణ్డికా చణ్డనాయికా ॥ ౯౨ ॥

వాగ్వాదినీ మధుమతీ వారుణీ తుమ్బురేశ్వరీ ।
వాగీశ్వరీ చ పూర్ణేశీ సౌమ్యోగ్రా కాలభైరవీ ॥ ౯౩ ॥

దిగమ్బరా చ ధనదా కాలరాత్రిశ్చ కుబ్జికా ।
కిరాటీ శివదూతీ చ కాలసఙ్కర్షణీ తథా ॥ ౯౪ ॥

కుక్కుటీ సఙ్కటా దేవీ చపలభ్రమరామ్బికా ।
మహార్ణవేశ్వరీ నిత్యా జయఝఙ్కేశ్వరీ తథా ॥ ౯౫ ॥

శవరీ పిఙ్గలా బుద్ధిప్రదా సంసారతారిణీ ।
విజ్ఞా మహామోహినీ చ బాలా త్రిపురసున్దరీ ॥ ౯౬ ॥

ఉగ్రతారా చైకజటా తథా నీలసరస్వతీ ।
త్రికణ్టకీ ఛిన్నమస్తా బోధిసత్వా రణేశ్వరీ ॥ ౯౭ ॥

బ్రహ్మాణీ వైష్ణవీ మాహేశ్వరీ కౌమార్యలమ్బుషా ।
వారాహీ నారసింహీ చ చాముణ్డేన్ద్రాణ్యోనిజా ॥ ౯౮ ॥

చణ్డేశ్వరీ చణ్డఘణ్టా నాకులీ మృత్యుహారిణీ ।
హంసేశ్వరీ మోక్షదా చ శాతకర్ణీ జలన్ధరీ ॥ ౯౯ ॥

(ఇన్ద్రాణీ వజ్రవారాహీ ఫేత్కారీ తుమ్బురేశ్వరీ ।
హయగ్రీవా హస్తితుణ్డా నాకులీ మృత్యుహారిణీ ॥)
స్వరకర్ణీ ఋక్షకర్ణీ సూర్పకర్ణా బలాబలా ।
మహానీలేశ్వరీ జాతవేతసీ కోకతుణ్డికా ॥ ౧౦౦ ॥

గుహ్యేశ్వరీ వజ్రచణ్డీ మహావిద్యా చ బాభ్రవీ ।
శాకమ్భరీ దానవేశీ డామరీ చర్చికా తథా ॥ ౧౦౧ ॥

ఏకవీరా జయన్తీ చ ఏకానంశా పతాకినీ ।
నీలలోహితరూపా చ బ్రహ్మవాదిన్యయన్త్రితా ॥ ౧౦౨ ॥

త్రికాలవేదినీ నీలకోరఙ్గీ రక్తదన్తికా ।
భూతభైరవ్యనాలమ్బా కామాఖ్యా కులకుట్టనీ ॥ ౧౦౩ ॥

క్షేమఙ్కరీ విశ్వరూపా మాయూర్యావేశినీ తథా ।
కామాఙ్కుశా కాలచణ్డీ భీమాదేవ్యర్ధమస్తకా ॥ ౧౦౪ ॥

ధూమావతీ యోగనిద్రా బ్రహ్మవిష్ణునికృన్తనీ ।
చణ్డోగ్రకాపాలినీ చ బోధికా హాటకేశ్వరీ ॥ ౧౦౫ ॥

మహామఙ్గలచణ్డీ చ తోవరా చణ్డఖేచరీ ।
విశాలా శక్తిసౌపర్ణీ ఫేరుచణ్డీ మదోద్ధతా ॥ ౧౦౬ ॥

కాపాలికా చఞ్చరీకా మహాకామధ్రువాపి చ ।
విక్షేపణీ భూతతుణ్డీ మానస్తోకా సుదామినీ ॥ ౧౦౭ ॥

నిర్మూలినీ రాఙ్కవిణీ సద్యోజాతా మదోత్కటా ।
వామదేవీ మహాఘోరా మహాతత్పురుషీ తథా ॥ ౧౦౮ ॥

ఈశానీ శాఙ్కరీ భర్గో మహాదేవీ కపర్దినీ ।
త్ర్యమ్బకీ వ్యోమకేశీ చ మారీ పాశుపతీ తథా ॥ ౧౦౯ ॥

జయకాలీ ధూమకాలీ జ్వాలాకాల్యుగ్రకాలికా ।
ధనకాలీ ఘోరనాదకాలీ కల్పాన్తకాలికా ॥ ౧౧౦ ॥

వేతాలకాలీ కఙ్కాలకాలీ శ్రీనగ్నకాలికా ।
రౌద్రకాలీ ఘోరఘోరతరకాలీ తథైవ చ ॥ ౧౧౧ ॥

తతో దుర్జయకాలీ చ మహామన్థానకాలికా ।
ఆజ్ఞాకాలీ చ సంహారకాలీ సఙ్గ్రామకాలికా ॥ ౧౧౨ ॥

కృతాన్తకాలీ తదను తిగ్మకాలీ తతః పరమ్ ।
తతో మహారాత్రికాలీ మహారుధిరకాలికా ॥ ౧౧౩ ॥

శవకాలీ భీమకాలీ చణ్డకాలీ తథైవ చ ।
సన్త్రాసకాలీ చ తతః శ్రీభయఙ్కరకాలికా ॥ ౧౧౪ ॥

వికరాలకాలీ శ్రీఘోరకాలీ వికటకాలికా ।
కరాలకాలీ తదను భోగకాలీ తతః పరమ్ ॥ ౧౧౫ ॥

విభూతికాలీ శ్రీకాలకాలీ దక్షిణకాలికా ।
విద్యాకాలీ వజ్రకాలీ మహాకాలీ భవేత్తతః ॥ ౧౧౬ ॥

తతః కామకలాకాలీ భద్రకాలీ తథైవ చ ।
శ్మశానకాలికోన్మత్తకాలికా ముణ్డకాలికా ॥ ౧౧౭ ॥

కులకాలీ నాదకాలీ సిద్ధికాలీ తతః పరమ్ ।
ఉదారకాలీ సన్తాపకాలీ చఞ్చలకాలికా ॥ ౧౧౮ ॥

డామరీ కాలికా భావకాలీ కుణపకాలికా ।
కపాలకాలీ చ దిగమ్బరకాలీ తథైవ చ ॥ ౧౧౯ ॥

ఉద్దామకాలీ ప్రపఞ్చకాలీ విజయకాలికా ।
క్రతుకాలీ యోగకాలీ తపఃకాలీ తథైవ చ ॥ ౧౨౦ ॥

ఆనన్దకాలీ చ తతః ప్రభాకాలీ తతః పరమ్ ।
సూర్యకాలీ చన్ద్రకాలీ కౌముదీకాలికా తతః ॥ ౧౨౧ ॥

స్ఫులిఙ్గకాల్యగ్నికాలీ వీరకాలీ తథైవ చ ।
రణకాలీ హూంహూఙ్కారనాదకాలీ తతః పరమ్ ॥ ౧౨౨ ॥

జయకాలీ విఘ్నకాలీ మహామార్తణ్డకాలికా ।
చితాకాలీ భస్మకాలీ జ్వలదఙ్గారకాలికా ॥ ౧౨౩ ॥

పిశాచకాలీ తదను తతో లోహితకాలికా ।
ఖర (ఖగ) కాలీ నాగకాలీ తతో రాక్షసకాలికా ॥ ౧౨౪ ॥

మహాగగనకాలీ చ విశ్వకాలీ భవేదను ।
మాయాకాలీ మోహకాలీ తతో జఙ్గమకాలికా ॥ ౧౨౫ ॥

పున స్థావరకాలీ చ తతో బ్రహ్మాణ్డకాలికా ।
సృష్టికాలీ స్థితికాలీ పునః సంహారకాలికా ॥ ౧౨౬ ॥

అనాఖ్యాకాలికా చాపి భాసాకాలీ తతోఽప్యను ।
వ్యోమకాలీ పీఠకాలీ శక్తికాలీ తథైవ చ ॥ ౧౨౭ ॥

ఊర్ధ్వకాలీ అధఃకాలీ తథా చోత్తరకాలికా ।
తథా సమయకాలీ చ కౌలికక్రమకాలికా ॥ ౧౨౮ ॥

జ్ఞానవిజ్ఞానకాలీ చ చిత్సత్తాకాలికాపి చ ।
అద్వైతకాలీ పరమానన్దకాలీ తథైవ చ ॥ ౧౨౯ ॥

వాసనాకాలికా యోగభూమికాలీ తతః పరమ్ ।
ఉపాధికాలీ చ మహోదయకాలీ తతోఽప్యను ॥ ౧౩౦ ॥

నివృత్తికాలీ చైతన్యకాలీ వైరాగ్యకాలికా ।
సమాధికాలీ ప్రకృతికాలీ ప్రత్యయకాలికా ॥ ౧౩౧ ॥

సత్తాకాలీ చ పరమార్థకాలీ నిత్యకాలికా ।
జీవాత్మకాలీ పరమాత్మకాలీ బన్ధకాలికా ॥ ౧౩౨ ॥

ఆభాసకాలికా సూక్ష్మకాలికా శేషకాలికా ।
లయకాలీ సాక్షికాలీ తతశ్చ స్మృతికాలికా ॥ ౧౩౩ ॥

పృథివీకాలికా వాపి ఏకకాలీ తతః పరమ్ ।
కైవల్యకాలీ సాయుజ్యకాలీ చ బ్రహ్మకాలికా ॥ ౧౩౪ ॥

తతశ్చ పునరావృత్తికాలీ యాఽమృతకాలికా ।
మోక్షకాలీ చ విజ్ఞానమయకాలీ తతః పరమ్ ॥ ౧౩౫ ॥

ప్రతిబిమ్బకాలికా చాపి ఏక(పిణ్డ)కాలీ తతః పరమ్ ।
ఏకాత్మ్యకాలికానన్దమయకాలీ తథైవ చ ॥ ౧౩౬ ॥

సర్వశేషే పరిజ్ఞేయా నిర్వాణమయకాలికా ।
ఇతి నామ్నాం సహస్రం తే ప్రోక్తమేకాధికం ప్రియే ॥ ౧౩౭ ॥

పఠతః స్తోత్రమేతద్ధి సర్వం కరతలే స్థితమ్ ।

॥ సహస్రనామ్నః స్తోత్రస్య ఫలశ్రుతిః ॥

నైతేన సదృశం స్తోత్రం భూతం వాపి భవిష్యతి ॥ ౧ ॥ (౨౦౧౭)

యః పఠేత్ ప్రత్యహమదస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
పాపాని విలయం యాన్తి మన్దరాద్రినిభాన్యపి ॥ ౨ ॥

ఉపద్రవాః వినశ్యన్తి రోగాగ్నినృపచౌరజాః ।
ఆపదశ్చ విలీయన్తే గ్రహపీడాః స్పృశన్తి న ॥ ౩ ॥

దారిద్ర్యం నాభిభవతి శోకో నైవ ప్రబాధతే ।
నాశం గచ్ఛన్తి రిపవః క్షీయన్తే విఘ్నకోటయః ॥ ౪ ॥

ఉపసర్గాః పలాయన్తే బాధన్తే న విషాణ్యపి ।
నాకాలమృత్యుర్భవతి న జాడ్యం నైవ మూకతా ॥ ౫ ॥

ఇన్ద్రియాణాం న దౌర్బల్యం విషాదో నైవ జాయతే ।
అథాదౌ నాస్య హానిః స్యాత్ న కుత్రాపి పరాభవః ॥ ౬ ॥

యాన్ యాన్ మనోరథానిచ్ఛేత్ తాంస్తాన్ సాధయతి ద్రుతమ్ ।
సహస్రనామపూజాన్తే యః పఠేద్ భక్తిభావితః ॥ ౭ ॥

పాత్రం స సర్వసిద్ధీనాం భవేత్సంవత్సరాదను ।
విద్యావాన్ బలవాన్ వాగ్మీ రూపవాన్ రూపవల్లభః ॥ ౮ ॥

అధృష్యః సర్వసత్వానాం సర్వదా జయవాన్ రణే ।
కామినీనాం ప్రియో నిత్యం మిత్రాణాం ప్రాణసన్నిభః ॥ ౯ ॥

రిపూణామశనిః సాక్షాద్దాతా భోక్తా ప్రియంవదః ।
ఆకరః స హి భాగ్యానాం రత్నానామివ సాగరః ॥ ౧౦ ॥

మన్త్రరూపమిదం జ్ఞేయం స్తోత్రం త్రైలోక్యదుర్లభమ్ ।
ఏతస్య బహవః సన్తి ప్రయోగాః సిద్ధిదాయినః ॥ ౧౧ ॥

తాన్ విధాయ సురేశాని తతః సిద్ధీః పరీక్షయేత్ ।
తారరావౌ పురా దత్త్వా నామ చైకైకమన్తరా ॥ ౧౨ ॥

తచ్చ ఙేఽన్తం వినిర్దిశ్య శేషే హార్దమనుం న్యసేత్ ।
ఉపరాగే భాస్కరస్యేన్దోర్వాప్యథాన్యపర్వణి ॥ ౧౩ ॥

మాలతీకుసుమైర్బిల్వపత్రైర్వా పాయసేన వా ।
మధూక్షితద్రాక్షయా వా పక్వమోచాఫలేన వా ॥ ౧౪ ॥

ప్రత్యేకం జుహుయాత్ నామ పూర్వప్రోక్తక్రమేణ హి ।
ఏవం త్రివారం నిష్పాద్య తతః స్తోత్రం పరీక్షయేత్ ॥ ౧౫ ॥

యావత్యః సిద్ధయః సన్తి కథితా యామలాదిషు ।
భవన్త్యేతే న తావన్త్యో దృఢవిశ్వాసశాలినామ్ ॥ ౧౬ ॥

(ఏతత్స్తోత్రస్య ప్రయోగవిధివర్ణనమ్)
పరచక్రే సమాయాతే ముక్తకేశో దిగమ్బరః ।
రాత్రౌ తదాశాభిముఖః పఞ్చవింశతిధా పఠేత్ ॥ ౧౭ ॥

పరచక్రం సదా ఘోరం స్వయమేవ పలాయతే ।
మహారోగోపశమనే త్రింశద్వారముదీరయేత్ ॥ ౧౮ ॥

వివాదే రాజజనితోపద్రవే దశధా జపేత్ ।
మహాదుర్భిక్షపీడాసు మహామారీభయేషు చ ॥ ౧౯ ॥

షష్టివారం స్తోత్రమిదం పఠన్నాశయతి ద్రుతమ్ ।
భూతప్రేతపిశాచాది కృతాభిభవకర్మణి ॥ ౨౦ ॥

ప్రజపేత్ పఞ్చ దశధా క్షిప్రం తదభిధీయతే ।
తథా నిగడబద్ధానాం మోచనే పఞ్చధా జపేత్ ॥ ౨౧ ॥

బధ్యానాం ప్రాణరక్షార్థం శతవారముదీరయేత్ ।
దుఃస్వప్నదర్శనే వారత్రయం స్తోత్రమిదం పఠేత్ ॥ ౨౨ ॥

ఏవం విజ్ఞాయ దేవేశి మహిమానమముష్య హి ।
యస్మిన్ కస్మిన్నపి ప్రాప్తే సఙ్కటే యోజయేదిదమ్ ॥ ౨౩ ॥

శమయిత్వా తు తత్సర్వం శుభముత్పాదయత్యపి ।
రణే వివాదే కలహే భూతావేశే మహాభయే ॥ ౨౪ ॥

ఉత్పాతరాజపీడాయాం బన్ధువిచ్ఛేద ఏవ వా ।
సర్పాగ్నిదస్యునృపతిశత్రురోగభయే తథా ॥ ౨౫ ॥

జప్యమేతన్మహాస్తోత్రం సమస్తం నాశమిచ్ఛతా ।
ధ్యాత్వా దేవీం గుహ్యకాలీం నగ్నాం శక్తిం విధాయ చ ॥ ౨౬ ॥

తద్యోనౌ యన్త్రమాలిఖ్య త్రికోణం బిన్దుమత్ ప్రియే ।
పూర్వోదితక్రమేణైవ మన్త్రముచ్చార్య సాధకః ॥ ౨౭ ॥

గన్ధపుష్పాక్షతైర్నిత్యం ప్రత్యేకం పరిపూజయేత్ ।
బలిం చ ప్రత్యహం దద్యాత్ చతుర్వింశతివాసరాన్ ॥ ౨౮ ॥

స్తోత్రాణాముత్తమం స్తోత్రం సిద్ధ్యన్త్యేతావతాప్యదః ।
స్తమ్భనే మోహనే చైవ వశీకరణ ఏవ చ ॥ ౨౯ ॥

ఉచ్చాటనే మారణే చ తథా ద్వేషాభిచారయోః ।
గుటికాధాతువాదాదియక్షిణీపాదుకాదిషు ॥ ౩౦ ॥

కృపాణాఞ్జనవేతాలాన్యదేహాదిప్రవేశనే ।
ప్రయుఞ్జ్యాదిదమీశాని తతః సర్వం ప్రసిద్ధ్యతి ॥ ౩౧ ॥

సర్వే మనోరథాస్తస్య వశీభూతా కరే స్థితాః ।
ఆరోగ్యం విజయం సౌఖ్యం విభూతిమతులామపి ॥ ౩౨ ॥

త్రివిధోత్పాతశాన్తిఞ్చ శత్రునాశం పదే పదే ।
దదాతి పఠితం స్తోత్రమిదం సత్యం సురేశ్వరి ॥ ౩౩ ॥

స్తోత్రాణ్యన్యాని భూయాంసి గుహ్యాయాః సన్తి పార్వతి ।
తాని నైతస్య తుల్యాని జ్ఞాతవ్యాని సునిశ్చితమ్ ॥ ౩౪ ॥

ఇదమేవ తస్య తుల్యం సత్యం సత్యం మయోదితమ్ ।
నామ్నాం సహస్రం యద్యేతత్ పఠితు నాలమన్వహమ్ ॥ ౩౫ ॥

(సహస్రనామ్నః పాఠాశక్తౌ వక్ష్యమాణపాఠస్య నిదేశః )
తదైతాని పఠేన్నిత్యం నామాని స్తోత్రపాఠకః ।
చణ్డయోగేశ్వరీ చణ్డీ చణ్డకాపాలినీ శివా ॥ ౩౬ ॥

చాముణ్డా చణ్డికా సిద్ధికరాలీ ముణ్డమాలినీ ।
కాలచక్రేశ్వరీ ఫేరుహస్తా ఘోరాట్టహాసినీ ॥ ౩౭ ॥

డామరీ చర్చికా సిద్ధివికరాలీ భగప్రియా ।
ఉల్కాముఖీ ఋక్షకర్ణీ బలప్రమథినీ పరా ॥ ౩౮ ॥

మహామాయా యోగనిద్రా త్రైలోక్యజననీశ్వరీ ।
కాత్యాయనీ ఘోరరూపా జయన్తీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౩౯ ॥

కామాతురా మదోన్మత్తా దేవదేవీవరప్రదా ।
మాతఙ్గీ కుబ్జికా రౌద్రీ రుద్రాణీ జగదమ్బికా ॥ ౪౦ ॥

చిదానన్దమయీ మేధా బ్రహ్మరూపా జగన్మయీ ।
సంహారిణీ వేదమాతా సిద్ధిదాత్రీ బలాహకా ॥ ౪౧ ॥

వారుణీ జగతామాద్యా కలాతీతా చిదాత్మికా ।
నాభాన్యేతాని పఠతా సర్వం తత్ పరిపఠ్యతే ॥ ౪౨ ॥

ఇత్యేతత్ కథితం నామ్నాం సహస్రం తవ పార్వతి ।
ఉదీరితం ఫలం చాస్య పఠనాద్ యత్ ప్రజాయతే ॥ ౪౩ ॥

నిఃశేషమవధార్య త్వం యథేచ్ఛసి తథా కురు ।
పఠనీయం న చ స్త్రీభిరేతత్ స్తోత్రం కదాచన ॥ ౪౪ ॥ (౨౦౬౦)

॥ ఇతి మహాకాలసంహితాయాం విశ్వమఙ్గలకవచాన్తం
పూజాపద్ధతిప్రభూతికథనం నామ దశమః పటలాన్తర్గతం
గుహ్యకాలిసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Guhyakali Devi:

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top