Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Proof read by DPD, NA. The text is available in Mahakala Samhita Guhyakali Khanda, Part II edited by Dr. Kishor Nath Jha. The verse numbers renumbered as marked 1855 to 2060 from Mahakalasamhita original text, dashama patalah.

Shri Guhyakali Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ கு³ஹ்யகால்யா: ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

மஹாகாலஸம்ஹிதாயாம்
(பூர்வபீடி²கா)
தே³வ்யுவாச –
யது³க்தம் ப⁴வதா பூர்வம் ப்ராணேஶ கருணாவஶாத் ॥ 1 ॥ (1855)
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தே³வ்யாஸ்து ததி³தா³நீம் வத³ப்ரபோ⁴ ।

ஶ்ரீ மஹாகால உவாச –
அதிப்ரீதோঽஸ்மி தே³வேஶி தவாஹம் வசஸாமுநா ॥ 2 ॥

ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் யத் ஸர்வேஷாமுத்தமோத்தமம் ।
ஸுகோ³பிதம் யத்³யபி ஸ்யாத் கத²யிஷ்யே ததா²பி தே ॥ 3 ॥

தே³வ்யா: ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தோத்ரம் பாபௌக⁴மர்த³நம் ।
மஹ்யம் புரா பு⁴வ: கல்பே த்ரிபுரக்⁴நேந கீர்திதம் ॥ 4 ॥

ஆஜ்ஞப்தஶ்ச ததா² தே³வ்யா ப்ரத்யக்ஷங்க³தயா தயா ।
த்வயைதத் ப்ரத்யஹம் பாட்²யம் ஸ்தோத்ரம் பரமது³ர்லப⁴ம் ॥ 5 ॥

மஹாபாதகவித்⁴வம்ஸி ஸர்வஸித்³தி⁴விதா⁴யகம் ।
மஹாபா⁴க்³யப்ரத³ம் தி³வ்யம் ஸங்க்³ராமே ஜயகாரகம் ॥ 6 ॥

விபக்ஷத³ர்பத³லநம் விபத³ம்போ⁴தி⁴தாரகம் ।
க்ருʼத்யாபி⁴சாரஶமநம் மஹாவிப⁴வதா³யகம் ॥ 7 ॥

மநஶ்சிந்திதகார்யைகஸாத⁴கம் வாக்³மிதாகரம் ।
ஆயுராரோக்³யஜநகம் ப³லபுஷ்டிப்ரத³ம் பரம் ॥ 8 ॥

ந்ருʼபதஸ்கரபீ⁴திக்⁴நம் விவாதே³ ஜயவர்த⁴நம் ।
பரஶத்ருக்ஷயகரம் கைவல்யாம்ருʼதஹைதுகம் ॥ 9 ॥

ஸித்³தி⁴ரத்நாகரம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸத்³ய: ப்ரத்யயகாரகம் ।
நாத: பரதரம் தே³வ்யா: அஸ்த்யந்யத் துஷ்டித³ம் பரமம் ॥ 10 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் கு³ஹ்யாயா: கத²யிஷ்யாமி தே ப்ரியே ।
யத்பூர்வம் ஸர்வதே³வாநாம் மந்த்ரரூபதயா ஸ்தி²தம் ॥ 11 ॥

தை³த்யதா³நவயக்ஷாணாம் க³ந்த⁴ர்வோரக³ரக்ஷஸாம் ।
ப்ராணவத் கண்ட²தே³ஶஸ்த²ம் யத்ஸ்வப்நேঽப்யபரிச்யுதம் ॥ 12 ॥

தே³வர்ஷீணாம் முநீநாம் ச வேத³வத்³ரஸநாக³தம் ।
ஸார்வபௌ⁴மமஹீபாலை: ப்ரத்யஹம் யச்ச பட்²யதே ॥ 13 ॥

மயா ச த்ரிபுரக்⁴நேந ஜப்யதே யத்³தி³நே தி³நே ।
யஸ்மாத் பரம் நோ ப⁴விதா ஸ்தோத்ரம் த்ரிஜக³தீதலே ॥ 14 ॥

வேத³வந்மந்த்ரவத்³ யச்ச ஶிவவக்த்ரவிநிர்க³தம் ।
யந்நாந்யதந்த்ராக³மேஷு யாமலே டா³மரே ந ச ॥ 15 ॥

ந சாந்யஸம்ஹிதாக்³ரந்தே² நைவ ப்³ரஹ்மாண்ட³கோ³லகே ।
ஸம்ஸாரஸாக³ரம் தர்துமேதத் போதவதி³ஷ்யதே ॥ 16 ॥

நாநாவித⁴மஹாஸித்³தி⁴கோஷரூபம் மஹோத³யம் ।
யா தே³வீ ஸர்வதே³வாநாம் யா மாதா ஜக³தோ³கஸாம் ॥ 17 ॥

யா ஸ்ருʼர்ஷ்டிகர்த்ரீம் தே³வாநாம் விஶ்வாவித்ரீ ச யா ஸ்ம்ருʼதா ।
யா ச த்ரிலோக்யா: ஸம்ஹர்த்ரீ யா தா³த்ரீ ஸர்வஸம்பதா³ம் ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ம் யா ச விஷ்டப்⁴ய திஷ்ட²த்யமரபூஜிதா ।
புராணோபநிஷத்³வேத்³யா யா சைகா ஜக³த³ம்பி³கா ॥ 19 ॥

யஸ்யா: பரம் நாந்யத³ஸ்தி கிமபீஹ ஜக³த்த்ரயே ।
ஸா கு³ஹ்யாஸ்ய ப்ரஸாதே³ந வஶீபூ⁴தேவ திஷ்ட²தி ॥ 20 ॥

அத ஏவ மஹத்ஸ்தோத்ரமேதஜ்ஜக³தி து³ர்லப⁴ம் ।
பட²நீயம் ப்ரயத்நேந பரம் பத³மபீ⁴ப்ஸுபி:⁴ ॥ 21 ॥

கிமந்யை: ஸ்தோத்ரவிஸ்தாரைர்நாயம் சேத் படி²தோঽப⁴வத் ।
கிமந்யை: ஸ்தோத்ரவிஸ்தாரைரயம் சேத் படி²தோ ப⁴வேத் ॥ 22 ॥

து³ர்வாஸஸே நாரதா³ய கபிலாயாத்ரயே ததா² ।
த³க்ஷாய ச வஸிஷ்டா²ய ஸம்வர்தாய ச விஷ்ணவே ॥ 23 ॥

அந்யேப்⁴யோঽபி தே³வேப்⁴யோঽவத³ம் ஸ்தோத்ரமித³ம் புரா ।
இதா³நீம் கத²யிஷ்யாமி தவ த்ரித³ஶவந்தி³தே ॥ 24 ॥

இத³ம் ஶ்ருʼணுஷ்வ யத்நேந ஶ்ருத்வா சைவாவதா⁴ரய ।
த்⁴ருʼத்வாঽந்யேப்⁴யோঽபி தே³ஹி த்வம் யாந் வை க்ருʼபயஸே ஸதா³ ॥ 25 ॥

அத² விநியோக:³
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகு³ஹ்யகாலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய ஶ்ரீத்ரிபுரக்⁴ந ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஏகவக்த்ராதி³ஶதவக்த்ராந்தா ஶ்ரீகு³ஹ்யகாலீதே³வதா ।
ப்²ரூம் பீ³ஜம் । க்²ரைம் க்²ரைம் ஶக்தி: । ச்²ரீம் க்²ரீம் கீலகம் ।
புருஷார்த²சதுஷ்டயஸாத⁴நபூர்வகஶ்ரீசண்ட³யோகே³ஶ்வரீப்ரீத்யர்தே²
ஜபே விநியோக:³ । ௐ தத்ஸத் ।

அத² ஶ்ரீகு³ஹ்யகாலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
ௐ ப்²ரேம் கராலீ சாமுண்டா³ சண்ட³யோகே³ஶ்வரீ ஶிவா ।
து³ர்கா³ காத்யாயநீ ஸித்³தி⁴விகராலீ மநோஜவா ॥ 1 ॥ (1880)
உல்காமுகீ² பே²ருராவா பீ⁴ஷணா பை⁴ரவாஸநா ।
கபாலிநீ காலராத்ரிர்கௌ³ரீ கங்காலதா⁴ரிணீ ॥ 2 ॥

ஶ்மஶாநவாஸிநீ ப்ரேதாஸநா ரக்தோத³தி⁴ப்ரியா ।
யோக³மாதா மஹாராத்ரி: பஞ்சகாலாநலஸ்தி²தா ॥ 3 ॥

ருத்³ராணீ ரௌத்³ரரூபா ச ருதி⁴ரத்³வீபசாரிணீ ।
முண்ட³மாலாத⁴ரா சண்டீ³ ப³லவர்வரகுந்தலா ॥ 4 ॥

மேதா⁴ மஹாடா³கிநீ ச யோகி³நீ யோகி³வந்தி³தா ।
கௌலிநீ குருகுல்லா ச கோ⁴ரா பிங்க³ஜடா ஜயா ॥ 5 ॥

ஸாவித்ரீ வேத³ஜநநீ கா³யத்ரீ க³க³நாலயா ।
நவபஞ்சமஹாசக்ரநிலயா தா³ருணஸ்வநா ॥ 6 ॥

உக்³ரா கபர்தி³க்³ருʼஹிணீ ஜக³தா³த்³யா ஜநாஶ்ரயா ।
காலகர்ணீ குண்ட³லிநீ பூ⁴தப்ரேதக³ணாதி⁴பா ॥ 7 ॥

ஜாலந்த⁴ரீ மஸீதே³ஹா பூர்ணாநந்த³பதங்கி³நீ ।
பாலிநீ பாவகாபா⁴ஸா ப்ரஸந்நா பரமேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

ரதிப்ரியா ரோக³ஹரீ நாக³ஹாரா நகா³த்மஜா ।
அவ்யயா வீதராகா³ ச ப⁴வாநீ பூ⁴ததா⁴ரிணீ ॥ 9 ॥

காத³ம்பி³நீ நீலதே³ஹா காலீ காத³ம்ப³ரீப்ரியா ।
மாநநீயா மஹாதே³வீ மஹாமண்ட³லவர்திநீ ॥ 10 ॥

மஹாமாம்ஸாஶநீஶாநீ சித்³ரூபா வாக³கோ³சரா ।
யஜ்ஞாம்பு³ஜாமநாதே³வீ த³ர்வீகரவிபூ⁴ஷிதா ॥ 11 ॥

சண்ட³முண்ட³ப்ரமத²நீ கே²சரீ கே²சரோதி³தா ।
தமாலஶ்யாமலா தீவ்ரா தாபிநீ தாபநாஶிநீ ॥ 12 ॥

மஹாமாயா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா மஹோரக³விராஜிதா ।
லம்போ³த³ரீ லோலஜடா லக்ஷ்ம்யாலக்ஷ்மீப்ரதா³யிநீ ॥ 13 ॥

தா⁴த்ரீ தா⁴ராத⁴ராகாரா தோ⁴ரணீ தா⁴வநப்ரியா ।
ஹரஜாயா ஹராராத்⁴யா ஹரிவக்த்ரா ஹரீஶ்வரீ ॥ 14 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ வஜ்ரநகீ² ஸ்வராரோஹா ப³லப்ரதா³ ।
கோ⁴ணகீ க⁴ர்க⁴ராராவா கோ⁴ராகௌ⁴க⁴ப்ரணாஶிநீ ॥ 15 ॥

கல்பாந்தகாரிணீ பீ⁴மா ஜ்வாலாமாலிந்யவாமயா ।
ஸ்ருʼஷ்டி: ஸ்தி²தி: க்ஷோப⁴ணா ச கராலா சாபராஜிதா ॥ 16 ॥

வஜ்ரஹஸ்தாநந்தஶக்திர்விரூபா ச பராபரா ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³மர்தி³நீ ப்ரத்⁴வம்ஸிநீ லக்ஷபு⁴ஜா ஸதீ ॥ 17 ॥

வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா சா²யாத்⁴வரஸுதாத்³யஹ்ருʼத் ।
மஹாகாலாக்³நிமூர்திஶ்ச மேக⁴நாதா³ கடங்கடா ॥ 18 ॥

ப்ரதீ³ப்தா விஶ்வரூபா ச ஜீவதா³த்ரீ ஜநேஶ்வரீ ।
ஸாக்ஷிணீ ஶர்வரீ ஶாந்தா ஶமமார்க³ப்ரகாஶிகா ॥ 19 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞா க்ஷேபணீ க்ஷம்யாঽக்ஷதா க்ஷாமோத³ரீ க்ஷிதி: ।
அப்ரமேயா குலாசாரகர்த்ரீ கௌலிகபாலிநீ ॥ 20 ॥

மாநநீயா மநோக³ம்யா மேநாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ।
ஸித்³தா⁴ந்தக²நிரத்⁴யக்ஷா முண்டி³நீ மண்ட³லப்ரியா ॥ 21 ॥

பா³லா ச யுவதீ வ்ருʼத்³தா⁴ வயோதீதா ப³லப்ரதா³ ।
ரத்நமாலாத⁴ரா தா³ந்தா த³ர்வீகரவிராஜிதா ॥ 22 ॥

த⁴ர்மமூர்திர்த்⁴வாந்தருசிர்த⁴ரித்ரீ தா⁴வநப்ரியா ।
ஸங்கல்பிநீ கல்பகரீ கலாதீதா கலஸ்வநா ॥ 23 ॥

வஸுந்த⁴ரா போ³த⁴தா³த்ரீ வர்ணிநீ வாநராநரா ।
வித்³யா வித்³யாத்மிகா வந்யா ப³ந்த⁴நீ ப³ந்த⁴நாஶிநீ ॥ 24 ॥

கே³யா ஜடாஜடரம்யா ஜரதீ ஜாஹ்நவீ ஜடா³ ।
தாரிணீ தீர்த²ரூபா ச தபநீயா தநூத³ரீ ॥ 25 ॥

தாபத்ரயஹரா தாபீ தபஸ்யா தாபஸப்ரியா ।
போ⁴கி³பூ⁴ஷ்யா போ⁴க³வதீ ப⁴கி³நீ ப⁴க³மாலிநீ ॥ 26 ॥

ப⁴க்திலப்⁴யா பா⁴வக³ம்யா பூ⁴திதா³ ப⁴வவல்லபா⁴ ।
ஸ்வாஹாரூபா ஸ்வதா⁴ரூபா வஷட்காரஸ்வரூபிணீ ॥ 27 ॥

ஹந்தா க்ருʼதிர்நமோரூபா யஜ்ஞாதி³ர்யஜ்ஞஸம்ப⁴வா ।
ஸ்ப்²யஸூர்பசமஸாகாரா ஸ்ரக்ஸ்ரு வாக்ருʼதிதா⁴ரிணீ ॥ 28 ॥

உத்³கீ³த²ஹிங்காரதே³ஹா நம: ஸ்வஸ்திப்ரகாஶிநீ ।
ருʼக்³யஜு: ஸாமரூபா ச மந்த்ரப்³ராஹ்மணரூபிணீ ॥ 29 ॥

ஸர்வஶாகா²மயீ க²ர்வா பீவர்யுபநிஷத்³பு³தா⁴ ।
ரௌத்³ரீ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாசிந்தாமணிர்வைஹாயஸீ த்⁴ருʼதி: ॥ 30 ॥

தார்தீயா ஹம்ஸிநீ சாந்த்³ரீ தாரா த்ரைவிக்ரமீ ஸ்தி²தி: ।
யோகி³நீ டா³கிநீ தா⁴ரா வைத்³யுதீ விநயப்ரதா³ ॥ 31 ॥

உபாம்ஶுர்மாநஸீ வாச்யா ரோசநா ருசிதா³யிநீ ।
ஸத்வாக்ருʼதிஸ்தமோரூபா ராஜஸீ கு³ணவர்ஜிதா ॥ 32 ॥

ஆதி³ஸர்கா³தி³காலீநபா⁴நவீ நாப⁴ஸீ ததா² ।
மூலாதா⁴ரா குண்ட³லிநீ ஸ்வாதி⁴ப்டா²நபராயணா ॥ 33 ॥

மணிபூரகவாஸா ச விஶுத்³தா⁴நாஹதா ததா² ।
ஆஜ்ஞா ப்ரஜ்ஞா மஹாஸம்ஜ்ஞா வர்வரா வ்யோமசாரிணீ ॥ 34 ॥

ப்³ருʼஹத்³ரத²ந்தராகாரா ஜ்யேஷ்டா² சாத²ர்வணீ ததா² ।
ப்ராஜாபத்யா மஹாப்³ராஹ்மீ ஹூம்ஹூங்காரா பதங்கி³நீ ॥ 35 ॥

ராக்ஷஸீ தா³நவீ பூ⁴தி: பிஶாசீ ப்ரத்யநீகரா ।
உதா³த்தாப்யநுதா³த்தா ச ஸ்வரிதா நி:ஸ்வராப்யஜா ॥ 36 ॥

நிஷ்கலா புஷ்கலா ஸாத்⁴வீ ஸா நுதா க²ண்ட³ரூபிணீ ।
கூ³டா⁴ புராணா சரமா ப்ராக்³ப⁴வீ வாமநீ த்⁴ருவா ॥ 37 ॥

காகீமுகீ² ஸாகலா ச ஸ்தா²வரா ஜங்க³மேஶ்வரீ ।
ஈடா³ ச பிங்க³லா சைவ ஸுஷும்ணா த்⁴யாநகோ³சரா ॥ 38 ॥

ஸர்கா³ விஸர்கா³ த⁴மநீ கம்பிநீ ப³ந்த⁴நீ ஹிதா ।
ஸங்கோசிநீ பா⁴ஸுரா ச நிம்நா த்³ருʼப்தா ப்ரகாஶிநீ ॥ 39 ॥

ப்ரபு³த்³தா⁴ க்ஷேபணீ க்ஷிப்தா பூர்ணாலஸ்யா விலம்பி³தா ।
ஆவேஶிநீ க⁴ர்க⁴ரா ச ரூக்ஷா க்லிந்நா ஸரஸ்வதீ ॥ 40 ॥

ஸ்நிக்³தா⁴ சண்டா³ குஹூ: பூஷா வாரணா ச யஶஸ்விநீ ।
கா³ந்தா⁴ரீ ஶங்கி²நீ சைவ ஹஸ்திஜிஹ்வா பயஸ்விநீ ॥ 41 ॥

விஶ்வோத³ராலம்பு³ஷா ச பி³ப்⁴ரா தேஜஸ்விநீ ஸதீ ।
அவ்யக்தா கா³லநீ மந்தா³ முதி³தா சேதநாபி ச ॥ 42 ॥

த்³ராவணீ சபலா லம்பா³ ப்⁴ராமரீ மது⁴மத்யபி ।
த⁴ர்மா ரஸவஹா சண்டீ³ ஸௌவீரீ கபிலா ததா² ॥ 43 ॥

ரண்டோ³த்தரா கர்ஷிணீ ச ரேவதீ ஸுமுகீ² நடீ ।
ரஜந்யாப்யாயநீ விஶ்வதூ³தா சந்த்³ரா கபர்தி³நீ ॥ 44 ॥

நந்தா³ சந்த்³ராவதீ மைத்ரீ விஶாலாபி ச மாண்ட³வீ ।
விசித்ரா லோஹிநீகல்பா ஸுகல்பா பூதநாபி ச ॥ 45 ॥

தோ⁴ரணீ தா⁴ரணீ ஹேலா தீ⁴ரா வேக³வதீ ஜடா ।
அக்³நிஜ்வாலா ச ஸுரபீ⁴ விவர்ணா க்ருʼந்தநீ ததா² ॥ 46 ॥

தபிநீ தாபிநீ தூ⁴ம்ரா மரீசிர்ஜ்வாலிநீ ருசி: ।
தபஸ்விநீ ஸ்வப்நவஹா ஸம்மோஹா கோடரா சலா ॥ 47 ॥

விகல்பா லம்பி³கா மூலா தந்த்³ராவத்யபி க⁴ண்டிகா ।
அவிக்³ரஹா ச கைவல்யா துரீயா சாபுநர்ப⁴வா ॥ 48 ॥

விப்⁴ராந்திஶ்ச ப்ரஶாந்தா ச யோகி³நி: ஶ்ரேண்யலக்ஷிதா ।
நிர்வாணா ஸ்வஸ்திகா வ்ருʼத்³தி⁴ர்நிவ்ருʼத்திஶ்ச மஹோத³யா ॥ 49 ॥

போ³த்⁴யாঽவித்³யா ச தாமிஸ்ரா வாஸநா யோக³மேதி³நீ ।
நிரஞ்ஜநா ச ப்ரக்ருʼதி: ஸத்தாரவ்யா பாரமார்தி²கீ ॥ 50 ॥

ப்ரதிபி³ம்ப³நிராபா⁴ஸா ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிணீ ।
உபஶாந்தா ச சைதந்யா கூடா விஜ்ஞாநமய்யபி ॥ 51 ॥

ஶக்திவித்³யா வாஸிதா ச மோதி³நீ முதி³தாநநா ।
அநயா ப்ரவஹா வ்யாடீ³ ஸர்வஜ்ஞா ஶரணப்ரதா³ ॥ 52 ॥

வாருணீ மார்ஜநீபா⁴ஷா ப்ரதிமா ப்³ருʼஹதீ க²லா ।
ப்ரதீச்சா² ப்ரமிதி: ப்ரீதி: குஹிகா தர்பணப்ரியா ॥ 53 ॥

ஸ்வஸ்திகா ஸர்வதோப⁴த்³ரா கா³யத்ரீ ப்ரணவாத்மிகா ।
ஸாவித்ரீ வேத³ஜநநீ நிக³மாசாரபோ³தி⁴நீ ॥ 54 ॥

விகராலா கராலா ச ஜ்வாலாஜாலைகமாலிநீ ।
பீ⁴மா ச க்ஷோப⁴ணாநந்தா வீரா வஜ்ராயுதா⁴ ததா² ॥ 55 ॥

ப்ரத்⁴வம்ஸிநீ ச மாலங்கா விஶ்வமர்தி³ந்யவீக்ஷிதா ।
ம்ருʼத்யு: ஸஹஸ்ரபா³ஹுஶ்ச கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ரா வலாஹகீ ॥ 56 ॥

பிங்கா³ பிங்க³ஶதா தீ³ப்தா ப்ரசண்டா³ ஸர்வதோமுகீ² ।
விதா³ரிணீ விஶ்வரூபா விக்ராந்தா பூ⁴தபா⁴வநீ ॥ 57 ॥

வித்³ராவிணீ மோக்ஷதா³த்ரீ காலசக்ரேஶ்வரீ நடீ ।
தப்தஹாடகவர்ணா ச க்ருʼதாந்தா ப்⁴ராந்திப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 58 ॥

ஸர்வதேஜோமயீ ப⁴வ்யா தி³திஶோககரீ க்ருʼதி: ।
மஹாக்ருத்³தா⁴ ஶ்மஶாநஸ்தா² கபாலஸ்ரக³லங்க்ருʼதா ॥ 59 ॥

காலாதிகாலா காலாந்தகரீதி: கருணாநிதி:⁴ ।
மஹாகோ⁴ரா கோ⁴ரதரா ஸம்ஹாரகரிணீ ததா² ॥ 60 ॥

அநாதி³ஶ்ச மஹோந்மத்தா பூ⁴ததா⁴த்ர்யஸிதேக்ஷணா ।
பீ⁴ஷ்மாகாரா ச வக்ராங்கீ³ ப³ஹுபாதை³கபாதி³கா ॥ 61 ॥

குலாங்க³நா குலாராத்⁴யா குலமார்க³ரதேஶ்வரீ ।
தி³க³ம்ப³ரா முக்தகேஶீ வஜ்ரமுஷ்டிர்நிரிந்த⁴நீ ॥ 62 ॥

ஸம்மோஹிநீ க்ஷோப⁴கரீ ஸ்தம்பி⁴நீ வஶ்யகாரிணீ ।
து³ர்த⁴ர்ஷா த³ர்பத³லநீ த்ரைலோக்யஜநநீ ஜயா ॥ 63 ॥

உந்மாதோ³ச்சாடநகரீ க்ருʼத்யா க்ருʼத்யாவிகா⁴திநீ ।
விரூபா காலராத்ரிஶ்ச மஹாராத்ரிர்மநோந்மநீ ॥ 64 ॥

மஹாவீர்யா கூ³ட⁴நித்³ரா சண்ட³தோ³ர்த³ண்ட³மண்டி³தா ।
நிர்மலா ஶூலிநீ தந்த்ரா வஜ்ரிணீ சாபதா⁴ரிணீ ॥ 65 ॥

ஸ்தூ²லோத³ரீ ச குமுதா³ காமுகா லிங்க³தா⁴ரிணீ ।
த⁴டோத³ரீ பே²ரவீ ச ப்ரவீணா காலஸுந்த³ரீ ॥ 66 ॥

தாராவதீ ட³மருகா பா⁴நுமண்ட³லமாலிநீ ।
ஏகாநங்கா³ பிங்க³லாக்ஷீ ப்ரசண்டா³க்ஷீ ஶுப⁴ங்கரீ ॥ 67 ॥

வித்³யுத்கேஶீ மஹாமாரீ ஸூசீ தூண்டீ³ ச ஜ்ருʼம்ப⁴கா ।
ப்ரஸ்வாபிநீ மஹாதீவ்ரா வரணீயா வரப்ரதா³ ॥ 68 ॥

சண்ட³சண்டா³ ஜ்வலத்³தே³ஹா லம்போ³த³ர்யக்³நிமர்தி³நீ ।
மஹாத³ந்தோல்காத்³ருʼக³ம்பா³ ஜ்வாலாஜாலஜலந்த⁴ரீ ॥ 69 ॥

மாயா க்ருʼஶா ப்ரபா⁴ ராமா மஹாவிப⁴வதா³யிநீ ।
பௌரந்த³ரீ விஷ்ணுமாயா கீர்தி: புஷ்டிஸ்தநூத³ரீ ॥ 70 ॥

யோக³ஜ்ஞா யோக³தா³த்ரீ ச யோகி³நீ யோகி³வல்லபா⁴ ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷபாதா³ ச ஸஹஸ்ரநயநோஜ்வலா ॥ 71 ॥

பாநகர்த்ரீ பாவகாபா⁴ பராம்ருʼதபராயணா ।
ஜக³த்³க³திர்ஜக³ஜ்ஜேத்ரீ ஜந்மகாலவிமோசிநீ ॥ 72 ॥

மூலாவதம்ஸிநீ மூலா மௌநவ்ரதபராங்முகீ² ।
லலிதா லோலுபா லோலா லக்ஷணீயா லலாமத்⁴ருʼக் ॥ 73 ॥

மாதங்கி³நீ ப⁴வாநீ ச ஸர்வலோகேஶ்வரேஶ்வரீ ।
பார்வதீ ஶம்பு⁴த³யிதா மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 74 ॥

சண்ட³முண்டா³பஹர்த்ரீ ச ரக்தபீ³ஜநிக்ருʼந்தநீ ।
நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴மத²நீ தே³வராஜவரப்ரதா³ ॥ 75 ॥

கல்யாணகாரிணீ காலீ கோலமாம்ஸாஸ்ரபாயிநீ ।
க²ட்³க³ஹஸ்தா சர்மிணீ ச பாஶிநீ ஶக்திதா⁴ரிணீ ॥ 76 ॥

க²ட்வாங்கி³நீ முண்ட³த⁴ரா பு⁴ஶுண்டீ³ த⁴நுரந்விதா ।
சக்ரக⁴ண்டாந்விதா பா³லப்ரேதஶைலப்ரதா⁴ரிணீ ॥ 77 ॥

நரகங்காலநகுலஸர்பஹஸ்தா ஸமுத்³க³ரா ।
முரலீதா⁴ரிணீ ப³லிகுண்டி³நீ ட³மருப்ரியா ॥ 78 ॥

பி⁴ந்தி³பாலாஸ்த்ரிணீ பூஜ்யா ஸாத்⁴யா பரிகி⁴ணீ ததா² ।
பட்டிஶப்ராஸிநீ ரம்யா ஶதஶோ முஸலிந்யபி ॥ 79 ॥

ஶிவாபோதத⁴ராத³ண்டா³ங்குஶஹஸ்தா த்ரிஶூலிநீ ।
ரத்நகும்ப⁴த⁴ரா தா³ந்தா சு²ரிகாகுந்ததோ³ர்யுதா ॥ 80 ॥

கமண்ட³லுகரா க்ஷாமா க்³ருʼத்⁴ராட்⁴யா புஷ்பமாலிநீ ।
மாம்ஸக²ண்ட³கரா பீ³ஜபூரவத்யக்ஷரா க்ஷரா ॥ 81 ॥

க³தா³பரஶுயஷ்ட்யங்கா முஷ்டிநாநலதா⁴ரிணீ ।
ப்ரபூ⁴தா ச பவித்ரா ச ஶ்ரேஷ்டா² புண்யவிவர்த⁴நோ ॥ 82 ॥

ப்ரஸந்நாநந்தி³தமுகீ² விஶிஷ்டா ஶிஷ்டபாலிநீ ।
காமரூபா காமக³வீ கமநீய கலாவதீ ॥ 83 ॥

க³ங்கா³ கலிங்க³தநயா ஸிப்ரா கோ³தா³வரீ மஹீ ।
ரேவா ஸரஸ்வதீ சந்த்³ரபா⁴கா³ க்ருʼஷ்ணா த்³ருʼஷத்³வதீ ॥ 84 ॥

வாராணஸீ க³யாவந்தீ காஞ்சீ மலயவாஸிநீ ।
ஸர்வதே³வீஸ்வரூபா ச நாநாரூபத⁴ராமலா ॥ 85 ॥

லக்ஷ்மீர்கௌ³ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ரத்நபூர்ணா க்ருʼபாமயீ ।
து³ர்கா³ ச விஜயா கோ⁴ரா பத்³மாவத்யமரேஶ்வரீ ॥ 86 ॥

வக³லா ராஜமாதங்கீ³ சண்டீ³ மஹிஷமர்தி³நீ ।
த்ரிபுடோச்சி²ஷ்டசாண்டா³லீ பா⁴ருண்டா³ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 87 ॥

ராஜராஜேஶ்வரீ நித்யக்லிந்நா ச ஜயபை⁴ரவீ ।
சண்ட³யோகே³ஶ்வரீ ராஜ்யலக்ஷ்மீ ருத்³ராண்யருந்த⁴தீ ॥ 88 ॥

அஶ்வாரூடா⁴ மஹாகு³ஹ்யா யந்த்ரப்ரமத²நீ ததா² ।
த⁴நலக்ஷ்மீர்விஶ்வலக்ஷ்மீர்வஶ்யகாரிண்யகல்மஷா ॥ 89 ॥

த்வரிதா ச மஹாசண்ட³பை⁴ரவீ பரமேஶ்வரீ ।
த்ரைலோக்யவிஜயா ஜ்வாலாமுகீ² தி³க்கரவாஸிநீ ॥ 90 ॥

மஹாமந்த்ரேஶ்வரீ வஜ்ரப்ரஸ்தாரிண்யஜநாவதீ ।
சண்ட³காபாலேஶ்வரீ ச ஸ்வர்ணகோடேஶ்வரீ ததா² ॥ 91 ॥

உக்³ரசண்டா³ ஶ்மஶாநோக்³ரசண்டா³ வார்தால்யஜேஶ்வரீ ।
சண்டோ³க்³ரா ச ப்ரசண்டா³ ச சண்டி³கா சண்ட³நாயிகா ॥ 92 ॥

வாக்³வாதி³நீ மது⁴மதீ வாருணீ தும்பு³ரேஶ்வரீ ।
வாகீ³ஶ்வரீ ச பூர்ணேஶீ ஸௌம்யோக்³ரா காலபை⁴ரவீ ॥ 93 ॥

தி³க³ம்ப³ரா ச த⁴நதா³ காலராத்ரிஶ்ச குப்³ஜிகா ।
கிராடீ ஶிவதூ³தீ ச காலஸங்கர்ஷணீ ததா² ॥ 94 ॥

குக்குடீ ஸங்கடா தே³வீ சபலப்⁴ரமராம்பி³கா ।
மஹார்ணவேஶ்வரீ நித்யா ஜயஜ²ங்கேஶ்வரீ ததா² ॥ 95 ॥

ஶவரீ பிங்க³லா பு³த்³தி⁴ப்ரதா³ ஸம்ஸாரதாரிணீ ।
விஜ்ஞா மஹாமோஹிநீ ச பா³லா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 96 ॥

உக்³ரதாரா சைகஜடா ததா² நீலஸரஸ்வதீ ।
த்ரிகண்டகீ சி²ந்நமஸ்தா போ³தி⁴ஸத்வா ரணேஶ்வரீ ॥ 97 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ வைஷ்ணவீ மாஹேஶ்வரீ கௌமார்யலம்பு³ஷா ।
வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ச சாமுண்டே³ந்த்³ராண்யோநிஜா ॥ 98 ॥

சண்டே³ஶ்வரீ சண்ட³க⁴ண்டா நாகுலீ ம்ருʼத்யுஹாரிணீ ।
ஹம்ஸேஶ்வரீ மோக்ஷதா³ ச ஶாதகர்ணீ ஜலந்த⁴ரீ ॥ 99 ॥

(இந்த்³ராணீ வஜ்ரவாராஹீ பே²த்காரீ தும்பு³ரேஶ்வரீ ।
ஹயக்³ரீவா ஹஸ்திதுண்டா³ நாகுலீ ம்ருʼத்யுஹாரிணீ ॥)
ஸ்வரகர்ணீ ருʼக்ஷகர்ணீ ஸூர்பகர்ணா ப³லாப³லா ।
மஹாநீலேஶ்வரீ ஜாதவேதஸீ கோகதுண்டி³கா ॥ 100 ॥

கு³ஹ்யேஶ்வரீ வஜ்ரசண்டீ³ மஹாவித்³யா ச பா³ப்⁴ரவீ ।
ஶாகம்ப⁴ரீ தா³நவேஶீ டா³மரீ சர்சிகா ததா² ॥ 101 ॥

ஏகவீரா ஜயந்தீ ச ஏகாநம்ஶா பதாகிநீ ।
நீலலோஹிதரூபா ச ப்³ரஹ்மவாதி³ந்யயந்த்ரிதா ॥ 102 ॥

த்ரிகாலவேதி³நீ நீலகோரங்கீ³ ரக்தத³ந்திகா ।
பூ⁴தபை⁴ரவ்யநாலம்பா³ காமாக்²யா குலகுட்டநீ ॥ 103 ॥

க்ஷேமங்கரீ விஶ்வரூபா மாயூர்யாவேஶிநீ ததா² ।
காமாங்குஶா காலசண்டீ³ பீ⁴மாதே³வ்யர்த⁴மஸ்தகா ॥ 104 ॥

தூ⁴மாவதீ யோக³நித்³ரா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுநிக்ருʼந்தநீ ।
சண்டோ³க்³ரகாபாலிநீ ச போ³தி⁴கா ஹாடகேஶ்வரீ ॥ 105 ॥

மஹாமங்க³ளசண்டீ³ ச தோவரா சண்ட³கே²சரீ ।
விஶாலா ஶக்திஸௌபர்ணீ பே²ருசண்டீ³ மதோ³த்³த⁴தா ॥ 106 ॥

காபாலிகா சஞ்சரீகா மஹாகாமத்⁴ருவாபி ச ।
விக்ஷேபணீ பூ⁴ததுண்டீ³ மாநஸ்தோகா ஸுதா³மிநீ ॥ 107 ॥

நிர்மூலிநீ ராங்கவிணீ ஸத்³யோஜாதா மதோ³த்கடா ।
வாமதே³வீ மஹாகோ⁴ரா மஹாதத்புருஷீ ததா² ॥ 108 ॥

ஈஶாநீ ஶாங்கரீ ப⁴ர்கோ³ மஹாதே³வீ கபர்தி³நீ ।
த்ர்யம்ப³கீ வ்யோமகேஶீ ச மாரீ பாஶுபதீ ததா² ॥ 109 ॥

ஜயகாலீ தூ⁴மகாலீ ஜ்வாலாகால்யுக்³ரகாலிகா ।
த⁴நகாலீ கோ⁴ரநாத³காலீ கல்பாந்தகாலிகா ॥ 110 ॥

வேதாலகாலீ கங்காலகாலீ ஶ்ரீநக்³நகாலிகா ।
ரௌத்³ரகாலீ கோ⁴ரகோ⁴ரதரகாலீ ததை²வ ச ॥ 111 ॥

ததோ து³ர்ஜயகாலீ ச மஹாமந்தா²நகாலிகா ।
ஆஜ்ஞாகாலீ ச ஸம்ஹாரகாலீ ஸங்க்³ராமகாலிகா ॥ 112 ॥

க்ருʼதாந்தகாலீ தத³நு திக்³மகாலீ தத: பரம் ।
ததோ மஹாராத்ரிகாலீ மஹாருதி⁴ரகாலிகா ॥ 113 ॥

ஶவகாலீ பீ⁴மகாலீ சண்ட³காலீ ததை²வ ச ।
ஸந்த்ராஸகாலீ ச தத: ஶ்ரீப⁴யங்கரகாலிகா ॥ 114 ॥

விகராலகாலீ ஶ்ரீகோ⁴ரகாலீ விகடகாலிகா ।
கராலகாலீ தத³நு போ⁴க³காலீ தத: பரம் ॥ 115 ॥

விபூ⁴திகாலீ ஶ்ரீகாலகாலீ த³க்ஷிணகாலிகா ।
வித்³யாகாலீ வஜ்ரகாலீ மஹாகாலீ ப⁴வேத்தத: ॥ 116 ॥

தத: காமகலாகாலீ ப⁴த்³ரகாலீ ததை²வ ச ।
ஶ்மஶாநகாலிகோந்மத்தகாலிகா முண்ட³காலிகா ॥ 117 ॥

குலகாலீ நாத³காலீ ஸித்³தி⁴காலீ தத: பரம் ।
உதா³ரகாலீ ஸந்தாபகாலீ சஞ்சலகாலிகா ॥ 118 ॥

டா³மரீ காலிகா பா⁴வகாலீ குணபகாலிகா ।
கபாலகாலீ ச தி³க³ம்ப³ரகாலீ ததை²வ ச ॥ 119 ॥

உத்³தா³மகாலீ ப்ரபஞ்சகாலீ விஜயகாலிகா ।
க்ரதுகாலீ யோக³காலீ தப:காலீ ததை²வ ச ॥ 120 ॥

ஆநந்த³காலீ ச தத: ப்ரபா⁴காலீ தத: பரம் ।
ஸூர்யகாலீ சந்த்³ரகாலீ கௌமுதீ³காலிகா தத: ॥ 121 ॥

ஸ்பு²லிங்க³கால்யக்³நிகாலீ வீரகாலீ ததை²வ ச ।
ரணகாலீ ஹூம்ஹூங்காரநாத³காலீ தத: பரம் ॥ 122 ॥

ஜயகாலீ விக்⁴நகாலீ மஹாமார்தண்ட³காலிகா ।
சிதாகாலீ ப⁴ஸ்மகாலீ ஜ்வலத³ங்கா³ரகாலிகா ॥ 123 ॥

பிஶாசகாலீ தத³நு ததோ லோஹிதகாலிகா ।
க²ர (க²க³) காலீ நாக³காலீ ததோ ராக்ஷஸகாலிகா ॥ 124 ॥

மஹாக³க³நகாலீ ச விஶ்வகாலீ ப⁴வேத³நு ।
மாயாகாலீ மோஹகாலீ ததோ ஜங்க³மகாலிகா ॥ 125 ॥

புந ஸ்தா²வரகாலீ ச ததோ ப்³ரஹ்மாண்ட³காலிகா ।
ஸ்ருʼஷ்டிகாலீ ஸ்தி²திகாலீ புந: ஸம்ஹாரகாலிகா ॥ 126 ॥

அநாக்²யாகாலிகா சாபி பா⁴ஸாகாலீ ததோঽப்யநு ।
வ்யோமகாலீ பீட²காலீ ஶக்திகாலீ ததை²வ ச ॥ 127 ॥

ஊர்த்⁴வகாலீ அத:⁴காலீ ததா² சோத்தரகாலிகா ।
ததா² ஸமயகாலீ ச கௌலிகக்ரமகாலிகா ॥ 128 ॥

ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநகாலீ ச சித்ஸத்தாகாலிகாபி ச ।
அத்³வைதகாலீ பரமாநந்த³காலீ ததை²வ ச ॥ 129 ॥

வாஸநாகாலிகா யோக³பூ⁴மிகாலீ தத: பரம் ।
உபாதி⁴காலீ ச மஹோத³யகாலீ ததோঽப்யநு ॥ 130 ॥

நிவ்ருʼத்திகாலீ சைதந்யகாலீ வைராக்³யகாலிகா ।
ஸமாதி⁴காலீ ப்ரக்ருʼதிகாலீ ப்ரத்யயகாலிகா ॥ 131 ॥

ஸத்தாகாலீ ச பரமார்த²காலீ நித்யகாலிகா ।
ஜீவாத்மகாலீ பரமாத்மகாலீ ப³ந்த⁴காலிகா ॥ 132 ॥

ஆபா⁴ஸகாலிகா ஸூக்ஷ்மகாலிகா ஶேஷகாலிகா ।
லயகாலீ ஸாக்ஷிகாலீ ததஶ்ச ஸ்ம்ருʼதிகாலிகா ॥ 133 ॥

ப்ருʼதி²வீகாலிகா வாபி ஏககாலீ தத: பரம் ।
கைவல்யகாலீ ஸாயுஜ்யகாலீ ச ப்³ரஹ்மகாலிகா ॥ 134 ॥

ததஶ்ச புநராவ்ருʼத்திகாலீ யாঽம்ருʼதகாலிகா ।
மோக்ஷகாலீ ச விஜ்ஞாநமயகாலீ தத: பரம் ॥ 135 ॥

ப்ரதிபி³ம்ப³காலிகா சாபி ஏக(பிண்ட³)காலீ தத: பரம் ।
ஏகாத்ம்யகாலிகாநந்த³மயகாலீ ததை²வ ச ॥ 136 ॥

ஸர்வஶேஷே பரிஜ்ஞேயா நிர்வாணமயகாலிகா ।
இதி நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தே ப்ரோக்தமேகாதி⁴கம் ப்ரியே ॥ 137 ॥

பட²த: ஸ்தோத்ரமேதத்³தி⁴ ஸர்வம் கரதலே ஸ்தி²தம் ।

॥ ஸஹஸ்ரநாம்ந: ஸ்தோத்ரஸ்ய ப²லஶ்ருதி: ॥

நைதேந ஸத்³ருʼஶம் ஸ்தோத்ரம் பூ⁴தம் வாபி ப⁴விஷ்யதி ॥ 1 ॥ (2017)

ய: படே²த் ப்ரத்யஹமத³ஸ்தஸ்ய புண்யப²லம் ஶ்ருʼணு ।
பாபாநி விலயம் யாந்தி மந்த³ராத்³ரிநிபா⁴ந்யபி ॥ 2 ॥

உபத்³ரவா: விநஶ்யந்தி ரோகா³க்³நிந்ருʼபசௌரஜா: ।
ஆபத³ஶ்ச விலீயந்தே க்³ரஹபீடா:³ ஸ்ப்ருʼஶந்தி ந ॥ 3 ॥

தா³ரித்³ர்யம் நாபி⁴ப⁴வதி ஶோகோ நைவ ப்ரபா³த⁴தே ।
நாஶம் க³ச்ச²ந்தி ரிபவ: க்ஷீயந்தே விக்⁴நகோடய: ॥ 4 ॥

உபஸர்கா:³ பலாயந்தே பா³த⁴ந்தே ந விஷாண்யபி ।
நாகாலம்ருʼத்யுர்ப⁴வதி ந ஜாட்³யம் நைவ மூகதா ॥ 5 ॥

இந்த்³ரியாணாம் ந தௌ³ர்ப³ல்யம் விஷாதோ³ நைவ ஜாயதே ।
அதா²தௌ³ நாஸ்ய ஹாநி: ஸ்யாத் ந குத்ராபி பராப⁴வ: ॥ 6 ॥

யாந் யாந் மநோரதா²நிச்சே²த் தாம்ஸ்தாந் ஸாத⁴யதி த்³ருதம் ।
ஸஹஸ்ரநாமபூஜாந்தே ய: படே²த்³ ப⁴க்திபா⁴வித: ॥ 7 ॥

பாத்ரம் ஸ ஸர்வஸித்³தீ⁴நாம் ப⁴வேத்ஸம்வத்ஸராத³நு ।
வித்³யாவாந் ப³லவாந் வாக்³மீ ரூபவாந் ரூபவல்லப:⁴ ॥ 8 ॥

அத்⁴ருʼஷ்ய: ஸர்வஸத்வாநாம் ஸர்வதா³ ஜயவாந் ரணே ।
காமிநீநாம் ப்ரியோ நித்யம் மித்ராணாம் ப்ராணஸந்நிப:⁴ ॥ 9 ॥

ரிபூணாமஶநி: ஸாக்ஷாத்³தா³தா போ⁴க்தா ப்ரியம்வத:³ ।
ஆகர: ஸ ஹி பா⁴க்³யாநாம் ரத்நாநாமிவ ஸாக³ர: ॥ 10 ॥

மந்த்ரரூபமித³ம் ஜ்ஞேயம் ஸ்தோத்ரம் த்ரைலோக்யது³ர்லப⁴ம் ।
ஏதஸ்ய ப³ஹவ: ஸந்தி ப்ரயோகா:³ ஸித்³தி⁴தா³யிந: ॥ 11 ॥

தாந் விதா⁴ய ஸுரேஶாநி தத: ஸித்³தீ:⁴ பரீக்ஷயேத் ।
தாரராவௌ புரா த³த்த்வா நாம சைகைகமந்தரா ॥ 12 ॥

தச்ச ஙேঽந்தம் விநிர்தி³ஶ்ய ஶேஷே ஹார்த³மநும் ந்யஸேத் ।
உபராகே³ பா⁴ஸ்கரஸ்யேந்தோ³ர்வாப்யதா²ந்யபர்வணி ॥ 13 ॥

மாலதீகுஸுமைர்பி³ல்வபத்ரைர்வா பாயஸேந வா ।
மதூ⁴க்ஷிதத்³ராக்ஷயா வா பக்வமோசாப²லேந வா ॥ 14 ॥

ப்ரத்யேகம் ஜுஹுயாத் நாம பூர்வப்ரோக்தக்ரமேண ஹி ।
ஏவம் த்ரிவாரம் நிஷ்பாத்³ய தத: ஸ்தோத்ரம் பரீக்ஷயேத் ॥ 15 ॥

யாவத்ய: ஸித்³த⁴ய: ஸந்தி கதி²தா யாமலாதி³ஷு ।
ப⁴வந்த்யேதே ந தாவந்த்யோ த்³ருʼட⁴விஶ்வாஸஶாலிநாம் ॥ 16 ॥

(ஏதத்ஸ்தோத்ரஸ்ய ப்ரயோக³விதி⁴வர்ணநம்)
பரசக்ரே ஸமாயாதே முக்தகேஶோ தி³க³ம்ப³ர: ।
ராத்ரௌ ததா³ஶாபி⁴முக:² பஞ்சவிம்ஶதிதா⁴ படே²த் ॥ 17 ॥

பரசக்ரம் ஸதா³ கோ⁴ரம் ஸ்வயமேவ பலாயதே ।
மஹாரோகோ³பஶமநே த்ரிம்ஶத்³வாரமுதீ³ரயேத் ॥ 18 ॥

விவாதே³ ராஜஜநிதோபத்³ரவே த³ஶதா⁴ ஜபேத் ।
மஹாது³ர்பி⁴க்ஷபீடா³ஸு மஹாமாரீப⁴யேஷு ச ॥ 19 ॥

ஷஷ்டிவாரம் ஸ்தோத்ரமித³ம் பட²ந்நாஶயதி த்³ருதம் ।
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாதி³ க்ருʼதாபி⁴ப⁴வகர்மணி ॥ 20 ॥

ப்ரஜபேத் பஞ்ச த³ஶதா⁴ க்ஷிப்ரம் தத³பி⁴தீ⁴யதே ।
ததா² நிக³ட³ப³த்³தா⁴நாம் மோசநே பஞ்சதா⁴ ஜபேத் ॥ 21 ॥

ப³த்⁴யாநாம் ப்ராணரக்ஷார்த²ம் ஶதவாரமுதீ³ரயேத் ।
து:³ஸ்வப்நத³ர்ஶநே வாரத்ரயம் ஸ்தோத்ரமித³ம் படே²த் ॥ 22 ॥

ஏவம் விஜ்ஞாய தே³வேஶி மஹிமாநமமுஷ்ய ஹி ।
யஸ்மிந் கஸ்மிந்நபி ப்ராப்தே ஸங்கடே யோஜயேதி³த³ம் ॥ 23 ॥

ஶமயித்வா து தத்ஸர்வம் ஶுப⁴முத்பாத³யத்யபி ।
ரணே விவாதே³ கலஹே பூ⁴தாவேஶே மஹாப⁴யே ॥ 24 ॥

உத்பாதராஜபீடா³யாம் ப³ந்து⁴விச்சே²த³ ஏவ வா ।
ஸர்பாக்³நித³ஸ்யுந்ருʼபதிஶத்ருரோக³ப⁴யே ததா² ॥ 25 ॥

ஜப்யமேதந்மஹாஸ்தோத்ரம் ஸமஸ்தம் நாஶமிச்ச²தா ।
த்⁴யாத்வா தே³வீம் கு³ஹ்யகாலீம் நக்³நாம் ஶக்திம் விதா⁴ய ச ॥ 26 ॥

தத்³யோநௌ யந்த்ரமாலிக்²ய த்ரிகோணம் பி³ந்து³மத் ப்ரியே ।
பூர்வோதி³தக்ரமேணைவ மந்த்ரமுச்சார்ய ஸாத⁴க: ॥ 27 ॥

க³ந்த⁴புஷ்பாக்ஷதைர்நித்யம் ப்ரத்யேகம் பரிபூஜயேத் ।
ப³லிம் ச ப்ரத்யஹம் த³த்³யாத் சதுர்விம்ஶதிவாஸராந் ॥ 28 ॥

ஸ்தோத்ராணாமுத்தமம் ஸ்தோத்ரம் ஸித்³த்⁴யந்த்யேதாவதாப்யத:³ ।
ஸ்தம்ப⁴நே மோஹநே சைவ வஶீகரண ஏவ ச ॥ 29 ॥

உச்சாடநே மாரணே ச ததா² த்³வேஷாபி⁴சாரயோ: ।
கு³டிகாதா⁴துவாதா³தி³யக்ஷிணீபாது³காதி³ஷு ॥ 30 ॥

க்ருʼபாணாஞ்ஜநவேதாலாந்யதே³ஹாதி³ப்ரவேஶநே ।
ப்ரயுஞ்ஜ்யாதி³த³மீஶாநி தத: ஸர்வம் ப்ரஸித்³த்⁴யதி ॥ 31 ॥

ஸர்வே மநோரதா²ஸ்தஸ்ய வஶீபூ⁴தா கரே ஸ்தி²தா: ।
ஆரோக்³யம் விஜயம் ஸௌக்²யம் விபூ⁴திமதுலாமபி ॥ 32 ॥

த்ரிவிதோ⁴த்பாதஶாந்திஞ்ச ஶத்ருநாஶம் பதே³ பதே³ ।
த³தா³தி படி²தம் ஸ்தோத்ரமித³ம் ஸத்யம் ஸுரேஶ்வரி ॥ 33 ॥

ஸ்தோத்ராண்யந்யாநி பூ⁴யாம்ஸி கு³ஹ்யாயா: ஸந்தி பார்வதி ।
தாநி நைதஸ்ய துல்யாநி ஜ்ஞாதவ்யாநி ஸுநிஶ்சிதம் ॥ 34 ॥

இத³மேவ தஸ்ய துல்யம் ஸத்யம் ஸத்யம் மயோதி³தம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் யத்³யேதத் படி²து நாலமந்வஹம் ॥ 35 ॥

(ஸஹஸ்ரநாம்ந: பாடா²ஶக்தௌ வக்ஷ்யமாணபாட²ஸ்ய நிதே³ஶ: )
ததை³தாநி படே²ந்நித்யம் நாமாநி ஸ்தோத்ரபாட²க: ।
சண்ட³யோகே³ஶ்வரீ சண்டீ³ சண்ட³காபாலிநீ ஶிவா ॥ 36 ॥

சாமுண்டா³ சண்டி³கா ஸித்³தி⁴கராலீ முண்ட³மாலிநீ ।
காலசக்ரேஶ்வரீ பே²ருஹஸ்தா கோ⁴ராட்டஹாஸிநீ ॥ 37 ॥

டா³மரீ சர்சிகா ஸித்³தி⁴விகராலீ ப⁴க³ப்ரியா ।
உல்காமுகீ² ருʼக்ஷகர்ணீ ப³லப்ரமதி²நீ பரா ॥ 38 ॥

மஹாமாயா யோக³நித்³ரா த்ரைலோக்யஜநநீஶ்வரீ ।
காத்யாயநீ கோ⁴ரரூபா ஜயந்தீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 39 ॥

காமாதுரா மதோ³ந்மத்தா தே³வதே³வீவரப்ரதா³ ।
மாதங்கீ³ குப்³ஜிகா ரௌத்³ரீ ருத்³ராணீ ஜக³த³ம்பி³கா ॥ 40 ॥

சிதா³நந்த³மயீ மேதா⁴ ப்³ரஹ்மரூபா ஜக³ந்மயீ ।
ஸம்ஹாரிணீ வேத³மாதா ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ப³லாஹகா ॥ 41 ॥

வாருணீ ஜக³தாமாத்³யா கலாதீதா சிதா³த்மிகா ।
நாபா⁴ந்யேதாநி பட²தா ஸர்வம் தத் பரிபட்²யதே ॥ 42 ॥

இத்யேதத் கதி²தம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தவ பார்வதி ।
உதீ³ரிதம் ப²லம் சாஸ்ய பட²நாத்³ யத் ப்ரஜாயதே ॥ 43 ॥

நி:ஶேஷமவதா⁴ர்ய த்வம் யதே²ச்ச²ஸி ததா² குரு ।
பட²நீயம் ந ச ஸ்த்ரீபி⁴ரேதத் ஸ்தோத்ரம் கதா³சந ॥ 44 ॥ (2060)

॥ இதி மஹாகாலஸம்ஹிதாயாம் விஶ்வமங்க³ளகவசாந்தம்
பூஜாபத்³த⁴திப்ரபூ⁴திகத²நம் நாம த³ஶம: படலாந்தர்க³தம்
கு³ஹ்யகாலிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Guhyakali Devi:

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top