Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Proof read by DPD, NA. The text is available in Mahakala Samhita Guhyakali Khanda, Part II edited by Dr. Kishor Nath Jha. The verse numbers renumbered as marked 1855 to 2060 from Mahakalasamhita original text, dashama patalah.

Shri Guhyakali Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ഗുഹ്യകാല്യാഃ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

മഹാകാലസംഹിതായാം
(പൂര്‍വപീഠികാ)
ദേവ്യുവാച –
യദുക്തം ഭവതാ പൂര്‍വം പ്രാണേശ കരുണാവശാത് ॥ 1 ॥ (1855)
നാംനാം സഹസ്രം ദേവ്യാസ്തു തദിദാനീം വദപ്രഭോ ।

ശ്രീ മഹാകാല ഉവാച –
അതിപ്രീതോഽസ്മി ദേവേശി തവാഹം വചസാമുനാ ॥ 2 ॥

സഹസ്രനാമസ്തോത്രം യത് സര്‍വേഷാമുത്തമോത്തമം ।
സുഗോപിതം യദ്യപി സ്യാത് കഥയിഷ്യേ തഥാപി തേ ॥ 3 ॥

ദേവ്യാഃ സഹസ്രനാമാഖ്യം സ്തോത്രം പാപൌഘമര്‍ദനം ।
മഹ്യം പുരാ ഭുവഃ കല്‍പേ ത്രിപുരഘ്നേന കീര്‍തിതം ॥ 4 ॥

ആജ്ഞപ്തശ്ച തഥാ ദേവ്യാ പ്രത്യക്ഷങ്ഗതയാ തയാ ।
ത്വയൈതത് പ്രത്യഹം പാഠ്യം സ്തോത്രം പരമദുര്ലഭം ॥ 5 ॥

മഹാപാതകവിധ്വംസി സര്‍വസിദ്ധിവിധായകം ।
മഹാഭാഗ്യപ്രദം ദിവ്യം സങ്ഗ്രാമേ ജയകാരകം ॥ 6 ॥

വിപക്ഷദര്‍പദലനം വിപദംഭോധിതാരകം ।
കൃത്യാഭിചാരശമനം മഹാവിഭവദായകം ॥ 7 ॥

മനശ്ചിന്തിതകാര്യൈകസാധകം വാഗ്മിതാകരം ।
ആയുരാരോഗ്യജനകം ബലപുഷ്ടിപ്രദം പരം ॥ 8 ॥

നൃപതസ്കരഭീതിഘ്നം വിവാദേ ജയവര്‍ധനം ।
പരശത്രുക്ഷയകരം കൈവല്യാമൃതഹൈതുകം ॥ 9 ॥

സിദ്ധിരത്നാകരം ശ്രേഷ്ഠം സദ്യഃ പ്രത്യയകാരകം ।
നാതഃ പരതരം ദേവ്യാഃ അസ്ത്യന്യത് തുഷ്ടിദം പരമം ॥ 10 ॥

നാംനാം സഹസ്രം ഗുഹ്യായാഃ കഥയിഷ്യാമി തേ പ്രിയേ ।
യത്പൂര്‍വം സര്‍വദേവാനാം മന്ത്രരൂപതയാ സ്ഥിതം ॥ 11 ॥

ദൈത്യദാനവയക്ഷാണാം ഗന്ധര്‍വോരഗരക്ഷസാം ।
പ്രാണവത് കണ്ഠദേശസ്ഥം യത്സ്വപ്നേഽപ്യപരിച്യുതം ॥ 12 ॥

ദേവര്‍ഷീണാം മുനീനാം ച വേദവദ്രസനാഗതം ।
സാര്‍വഭൌമമഹീപാലൈഃ പ്രത്യഹം യച്ച പഠ്യതേ ॥ 13 ॥

മയാ ച ത്രിപുരഘ്നേന ജപ്യതേ യദ്ദിനേ ദിനേ ।
യസ്മാത് പരം നോ ഭവിതാ സ്തോത്രം ത്രിജഗതീതലേ ॥ 14 ॥

വേദവന്‍മന്ത്രവദ് യച്ച ശിവവക്ത്രവിനിര്‍ഗതം ।
യന്നാന്യതന്ത്രാഗമേഷു യാമലേ ഡാമരേ ന ച ॥ 15 ॥

ന ചാന്യസംഹിതാഗ്രന്ഥേ നൈവ ബ്രഹ്മാണ്ഡഗോലകേ ।
സംസാരസാഗരം തര്‍തുമേതത് പോതവദിഷ്യതേ ॥ 16 ॥

നാനാവിധമഹാസിദ്ധികോഷരൂപം മഹോദയം ।
യാ ദേവീ സര്‍വദേവാനാം യാ മാതാ ജഗദോകസാം ॥ 17 ॥

യാ സൃര്‍ഷ്ടികര്‍ത്രീം ദേവാനാം വിശ്വാവിത്രീ ച യാ സ്മൃതാ ।
യാ ച ത്രിലോക്യാഃ സംഹര്‍ത്രീ യാ ദാത്രീ സര്‍വസമ്പദാം ॥ 18 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡം യാ ച വിഷ്ടഭ്യ തിഷ്ഠത്യമരപൂജിതാ ।
പുരാണോപനിഷദ്വേദ്യാ യാ ചൈകാ ജഗദംബികാ ॥ 19 ॥

യസ്യാഃ പരം നാന്യദസ്തി കിമപീഹ ജഗത്ത്രയേ ।
സാ ഗുഹ്യാസ്യ പ്രസാദേന വശീഭൂതേവ തിഷ്ഠതി ॥ 20 ॥

അത ഏവ മഹത്സ്തോത്രമേതജ്ജഗതി ദുര്ലഭം ।
പഠനീയം പ്രയത്നേന പരം പദമഭീപ്സുഭിഃ ॥ 21 ॥

കിമന്യൈഃ സ്തോത്രവിസ്താരൈര്‍നായം ചേത് പഠിതോഽഭവത് ।
കിമന്യൈഃ സ്തോത്രവിസ്താരൈരയം ചേത് പഠിതോ ഭവേത് ॥ 22 ॥

ദുര്‍വാസസേ നാരദായ കപിലായാത്രയേ തഥാ ।
ദക്ഷായ ച വസിഷ്ഠായ സംവര്‍തായ ച വിഷ്ണവേ ॥ 23 ॥

അന്യേഭ്യോഽപി ദേവേഭ്യോഽവദം സ്തോത്രമിദം പുരാ ।
ഇദാനീം കഥയിഷ്യാമി തവ ത്രിദശവന്ദിതേ ॥ 24 ॥

ഇദം ശൃണുഷ്വ യത്നേന ശ്രുത്വാ ചൈവാവധാരയ ।
ധൃത്വാഽന്യേഭ്യോഽപി ദേഹി ത്വം യാന്‍ വൈ കൃപയസേ സദാ ॥ 25 ॥

അഥ വിനിയോഗഃ
ഓം അസ്യ ശ്രീഗുഹ്യകാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ ശ്രീത്രിപുരഘ്ന ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ഏകവക്ത്രാദിശതവക്ത്രാന്താ ശ്രീഗുഹ്യകാലീദേവതാ ।
ഫ്രൂം ബീജം । ഖ്രൈം ഖ്രൈം ശക്തിഃ । ഛ്രീം ഖ്രീം കീലകം ।
പുരുഷാര്‍ഥചതുഷ്ടയസാധനപൂര്‍വകശ്രീചണ്ഡയോഗേശ്വരീപ്രീത്യര്‍ഥേ
ജപേ വിനിയോഗഃ । ഓം തത്സത് ।

അഥ ശ്രീഗുഹ്യകാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।
ഓം ഫ്രേം കരാലീ ചാമുണ്ഡാ ചണ്ഡയോഗേശ്വരീ ശിവാ ।
ദുര്‍ഗാ കാത്യായനീ സിദ്ധിവികരാലീ മനോജവാ ॥ 1 ॥ (1880)
ഉല്‍കാമുഖീ ഫേരുരാവാ ഭീഷണാ ഭൈരവാസനാ ।
കപാലിനീ കാലരാത്രിര്‍ഗൌരീ കങ്കാലധാരിണീ ॥ 2 ॥

ശ്മശാനവാസിനീ പ്രേതാസനാ രക്തോദധിപ്രിയാ ।
യോഗമാതാ മഹാരാത്രിഃ പഞ്ചകാലാനലസ്ഥിതാ ॥ 3 ॥

രുദ്രാണീ രൌദ്രരൂപാ ച രുധിരദ്വീപചാരിണീ ।
മുണ്ഡമാലാധരാ ചണ്ഡീ ബലവര്‍വരകുന്തലാ ॥ 4 ॥

മേധാ മഹാഡാകിനീ ച യോഗിനീ യോഗിവന്ദിതാ ।
കൌലിനീ കുരുകുല്ലാ ച ഘോരാ പിങ്ഗജടാ ജയാ ॥ 5 ॥

സാവിത്രീ വേദജനനീ ഗായത്രീ ഗഗനാലയാ ।
നവപഞ്ചമഹാചക്രനിലയാ ദാരുണസ്വനാ ॥ 6 ॥

ഉഗ്രാ കപര്‍ദിഗൃഹിണീ ജഗദാദ്യാ ജനാശ്രയാ ।
കാലകര്‍ണീ കുണ്ഡലിനീ ഭൂതപ്രേതഗണാധിപാ ॥ 7 ॥

ജാലന്ധരീ മസീദേഹാ പൂര്‍ണാനന്ദപതങ്ഗിനീ ।
പാലിനീ പാവകാഭാസാ പ്രസന്നാ പരമേശ്വരീ ॥ 8 ॥

രതിപ്രിയാ രോഗഹരീ നാഗഹാരാ നഗാത്മജാ ।
അവ്യയാ വീതരാഗാ ച ഭവാനീ ഭൂതധാരിണീ ॥ 9 ॥

കാദംബിനീ നീലദേഹാ കാലീ കാദംബരീപ്രിയാ ।
മാനനീയാ മഹാദേവീ മഹാമണ്ഡലവര്‍തിനീ ॥ 10 ॥

മഹാമാംസാശനീശാനീ ചിദ്രൂപാ വാഗഗോചരാ ।
യജ്ഞാംബുജാമനാദേവീ ദര്‍വീകരവിഭൂഷിതാ ॥ 11 ॥

ചണ്ഡമുണ്ഡപ്രമഥനീ ഖേചരീ ഖേചരോദിതാ ।
തമാലശ്യാമലാ തീവ്രാ താപിനീ താപനാശിനീ ॥ 12 ॥

മഹാമായാ മഹാദംഷ്ട്രാ മഹോരഗവിരാജിതാ ।
ലംബോദരീ ലോലജടാ ലക്ഷ്ംയാലക്ഷ്മീപ്രദായിനീ ॥ 13 ॥

ധാത്രീ ധാരാധരാകാരാ ധോരണീ ധാവനപ്രിയാ ।
ഹരജായാ ഹരാരാധ്യാ ഹരിവക്ത്രാ ഹരീശ്വരീ ॥ 14 ॥

വിശ്വേശ്വരീ വജ്രനഖീ സ്വരാരോഹാ ബലപ്രദാ ।
ഘോണകീ ഘര്‍ഘരാരാവാ ഘോരാഘൌഘപ്രണാശിനീ ॥ 15 ॥

കല്‍പാന്തകാരിണീ ഭീമാ ജ്വാലാമാലിന്യവാമയാ ।
സൃഷ്ടിഃ സ്ഥിതിഃ ക്ഷോഭണാ ച കരാലാ ചാപരാജിതാ ॥ 16 ॥

വജ്രഹസ്താനന്തശക്തിര്‍വിരൂപാ ച പരാപരാ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡമര്‍ദിനീ പ്രധ്വംസിനീ ലക്ഷഭുജാ സതീ ॥ 17 ॥

വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ മഹാദംഷ്ട്രാ ഛായാധ്വരസുതാദ്യഹൃത് ।
മഹാകാലാഗ്നിമൂര്‍തിശ്ച മേഘനാദാ കടങ്കടാ ॥ 18 ॥

പ്രദീപ്താ വിശ്വരൂപാ ച ജീവദാത്രീ ജനേശ്വരീ ।
സാക്ഷിണീ ശര്‍വരീ ശാന്താ ശമമാര്‍ഗപ്രകാശികാ ॥ 19 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞാ ക്ഷേപണീ ക്ഷംയാഽക്ഷതാ ക്ഷാമോദരീ ക്ഷിതിഃ ।
അപ്രമേയാ കുലാചാരകര്‍ത്രീ കൌലികപാലിനീ ॥ 20 ॥

മാനനീയാ മനോഗംയാ മേനാനന്ദപ്രദായിനീ ।
സിദ്ധാന്തഖനിരധ്യക്ഷാ മുണ്ഡിനീ മണ്ഡലപ്രിയാ ॥ 21 ॥

ബാലാ ച യുവതീ വൃദ്ധാ വയോതീതാ ബലപ്രദാ ।
രത്നമാലാധരാ ദാന്താ ദര്‍വീകരവിരാജിതാ ॥ 22 ॥

ധര്‍മമൂര്‍തിര്‍ധ്വാന്തരുചിര്‍ധരിത്രീ ധാവനപ്രിയാ ।
സങ്കല്‍പിനീ കല്‍പകരീ കലാതീതാ കലസ്വനാ ॥ 23 ॥

വസുന്ധരാ ബോധദാത്രീ വര്‍ണിനീ വാനരാനരാ ।
വിദ്യാ വിദ്യാത്മികാ വന്യാ ബന്ധനീ ബന്ധനാശിനീ ॥ 24 ॥

ഗേയാ ജടാജടരംയാ ജരതീ ജാഹ്നവീ ജഡാ ।
താരിണീ തീര്‍ഥരൂപാ ച തപനീയാ തനൂദരീ ॥ 25 ॥

താപത്രയഹരാ താപീ തപസ്യാ താപസപ്രിയാ ।
ഭോഗിഭൂഷ്യാ ഭോഗവതീ ഭഗിനീ ഭഗമാലിനീ ॥ 26 ॥

ഭക്തിലഭ്യാ ഭാവഗംയാ ഭൂതിദാ ഭവവല്ലഭാ ।
സ്വാഹാരൂപാ സ്വധാരൂപാ വഷട്കാരസ്വരൂപിണീ ॥ 27 ॥

ഹന്താ കൃതിര്‍നമോരൂപാ യജ്ഞാദിര്യജ്ഞസംഭവാ ।
സ്ഫ്യസൂര്‍പചമസാകാരാ സ്രക്സ്രു വാകൃതിധാരിണീ ॥ 28 ॥

ഉദ്ഗീഥഹിംകാരദേഹാ നമഃ സ്വസ്തിപ്രകാശിനീ ।
ഋഗ്യജുഃ സാമരൂപാ ച മന്ത്രബ്രാഹ്മണരൂപിണീ ॥ 29 ॥

സര്‍വശാഖാമയീ ഖര്‍വാ പീവര്യുപനിഷദ്ബുധാ ।
രൌദ്രീ മൃത്യുഞ്ജയാചിന്താമണിര്‍വൈഹായസീ ധൃതിഃ ॥ 30 ॥

താര്‍തീയാ ഹംസിനീ ചാന്ദ്രീ താരാ ത്രൈവിക്രമീ സ്ഥിതിഃ ।
യോഗിനീ ഡാകിനീ ധാരാ വൈദ്യുതീ വിനയപ്രദാ ॥ 31 ॥

ഉപാംശുര്‍മാനസീ വാച്യാ രോചനാ രുചിദായിനീ ।
സത്വാകൃതിസ്തമോരൂപാ രാജസീ ഗുണവര്‍ജിതാ ॥ 32 ॥

ആദിസര്‍ഗാദികാലീനഭാനവീ നാഭസീ തഥാ ।
മൂലാധാരാ കുണ്ഡലിനീ സ്വാധിപ്ഠാനപരായണാ ॥ 33 ॥

മണിപൂരകവാസാ ച വിശുദ്ധാനാഹതാ തഥാ ।
ആജ്ഞാ പ്രജ്ഞാ മഹാസംജ്ഞാ വര്‍വരാ വ്യോമചാരിണീ ॥ 34 ॥

ബൃഹദ്രഥന്തരാകാരാ ജ്യേഷ്ഠാ ചാഥര്‍വണീ തഥാ ।
പ്രാജാപത്യാ മഹാബ്രാഹ്മീ ഹൂംഹൂങ്കാരാ പതങ്ഗിനീ ॥ 35 ॥

രാക്ഷസീ ദാനവീ ഭൂതിഃ പിശാചീ പ്രത്യനീകരാ ।
ഉദാത്താപ്യനുദാത്താ ച സ്വരിതാ നിഃസ്വരാപ്യജാ ॥ 36 ॥

നിഷ്കലാ പുഷ്കലാ സാധ്വീ സാ നുതാ ഖണ്ഡരൂപിണീ ।
ഗൂഢാ പുരാണാ ചരമാ പ്രാഗ്ഭവീ വാമനീ ധ്രുവാ ॥ 37 ॥

കാകീമുഖീ സാകലാ ച സ്ഥാവരാ ജങ്ഗമേശ്വരീ ।
ഈഡാ ച പിങ്ഗലാ ചൈവ സുഷുംണാ ധ്യാനഗോചരാ ॥ 38 ॥

സര്‍ഗാ വിസര്‍ഗാ ധമനീ കമ്പിനീ ബന്ധനീ ഹിതാ ।
സങ്കോചിനീ ഭാസുരാ ച നിംനാ ദൃപ്താ പ്രകാശിനീ ॥ 39 ॥

പ്രബുദ്ധാ ക്ഷേപണീ ക്ഷിപ്താ പൂര്‍ണാലസ്യാ വിലംബിതാ ।
ആവേശിനീ ഘര്‍ഘരാ ച രൂക്ഷാ ക്ലിന്നാ സരസ്വതീ ॥ 40 ॥

സ്നിഗ്ധാ ചണ്ഡാ കുഹൂഃ പൂഷാ വാരണാ ച യശസ്വിനീ ।
ഗാന്ധാരീ ശങ്ഖിനീ ചൈവ ഹസ്തിജിഹ്വാ പയസ്വിനീ ॥ 41 ॥

വിശ്വോദരാലംബുഷാ ച ബിഭ്രാ തേജസ്വിനീ സതീ ।
അവ്യക്താ ഗാലനീ മന്ദാ മുദിതാ ചേതനാപി ച ॥ 42 ॥

ദ്രാവണീ ചപലാ ലംബാ ഭ്രാമരീ മധുമത്യപി ।
ധര്‍മാ രസവഹാ ചണ്ഡീ സൌവീരീ കപിലാ തഥാ ॥ 43 ॥

രണ്ഡോത്തരാ കര്‍ഷിണീ ച രേവതീ സുമുഖീ നടീ ।
രജന്യാപ്യായനീ വിശ്വദൂതാ ചന്ദ്രാ കപര്‍ദിനീ ॥ 44 ॥

നന്ദാ ചന്ദ്രാവതീ മൈത്രീ വിശാലാപി ച മാണ്ഡവീ ।
വിചിത്രാ ലോഹിനീകല്‍പാ സുകല്‍പാ പൂതനാപി ച ॥ 45 ॥

ധോരണീ ധാരണീ ഹേലാ ധീരാ വേഗവതീ ജടാ ।
അഗ്നിജ്വാലാ ച സുരഭീ വിവര്‍ണാ കൃന്തനീ തഥാ ॥ 46 ॥

തപിനീ താപിനീ ധൂംരാ മരീചിര്‍ജ്വാലിനീ രുചിഃ ।
തപസ്വിനീ സ്വപ്നവഹാ സമ്മോഹാ കോടരാ ചലാ ॥ 47 ॥

വികല്‍പാ ലംബികാ മൂലാ തന്ദ്രാവത്യപി ഘണ്ടികാ ।
അവിഗ്രഹാ ച കൈവല്യാ തുരീയാ ചാപുനര്‍ഭവാ ॥ 48 ॥

വിഭ്രാന്തിശ്ച പ്രശാന്താ ച യോഗിനിഃ ശ്രേണ്യലക്ഷിതാ ।
നിര്‍വാണാ സ്വസ്തികാ വൃദ്ധിര്‍നിവൃത്തിശ്ച മഹോദയാ ॥ 49 ॥

ബോധ്യാഽവിദ്യാ ച താമിസ്രാ വാസനാ യോഗമേദിനീ ।
നിരഞ്ജനാ ച പ്രകൃതിഃ സത്താരവ്യാ പാരമാര്‍ഥികീ ॥ 50 ॥

പ്രതിബിംബനിരാഭാസാ സദസദ്രൂപധാരിണീ ।
ഉപശാന്താ ച ചൈതന്യാ കൂടാ വിജ്ഞാനമയ്യപി ॥ 51 ॥

ശക്തിവിദ്യാ വാസിതാ ച മോദിനീ മുദിതാനനാ ।
അനയാ പ്രവഹാ വ്യാഡീ സര്‍വജ്ഞാ ശരണപ്രദാ ॥ 52 ॥

വാരുണീ മാര്‍ജനീഭാഷാ പ്രതിമാ ബൃഹതീ ഖലാ ।
പ്രതീച്ഛാ പ്രമിതിഃ പ്രീതിഃ കുഹികാ തര്‍പണപ്രിയാ ॥ 53 ॥

സ്വസ്തികാ സര്‍വതോഭദ്രാ ഗായത്രീ പ്രണവാത്മികാ ।
സാവിത്രീ വേദജനനീ നിഗമാചാരബോധിനീ ॥ 54 ॥

വികരാലാ കരാലാ ച ജ്വാലാജാലൈകമാലിനീ ।
ഭീമാ ച ക്ഷോഭണാനന്താ വീരാ വജ്രായുധാ തഥാ ॥ 55 ॥

പ്രധ്വംസിനീ ച മാലങ്കാ വിശ്വമര്‍ദിന്യവീക്ഷിതാ ।
മൃത്യുഃ സഹസ്രബാഹുശ്ച ഘോരദംഷ്ട്രാ വലാഹകീ ॥ 56 ॥

പിങ്ഗാ പിങ്ഗശതാ ദീപ്താ പ്രചണ്ഡാ സര്‍വതോമുഖീ ।
വിദാരിണീ വിശ്വരൂപാ വിക്രാന്താ ഭൂതഭാവനീ ॥ 57 ॥

വിദ്രാവിണീ മോക്ഷദാത്രീ കാലചക്രേശ്വരീ നടീ ।
തപ്തഹാടകവര്‍ണാ ച കൃതാന്താ ഭ്രാന്തിഭഞ്ജിനീ ॥ 58 ॥

സര്‍വതേജോമയീ ഭവ്യാ ദിതിശോകകരീ കൃതിഃ ।
മഹാക്രുദ്ധാ ശ്മശാനസ്ഥാ കപാലസ്രഗലങ്കൃതാ ॥ 59 ॥

കാലാതികാലാ കാലാന്തകരീതിഃ കരുണാനിധിഃ ।
മഹാഘോരാ ഘോരതരാ സംഹാരകരിണീ തഥാ ॥ 60 ॥

അനാദിശ്ച മഹോന്‍മത്താ ഭൂതധാത്ര്യസിതേക്ഷണാ ।
ഭീഷ്മാകാരാ ച വക്രാങ്ഗീ ബഹുപാദൈകപാദികാ ॥ 61 ॥

കുലാങ്ഗനാ കുലാരാധ്യാ കുലമാര്‍ഗരതേശ്വരീ ।
ദിഗംബരാ മുക്തകേശീ വജ്രമുഷ്ടിര്‍നിരിന്ധനീ ॥ 62 ॥

സമ്മോഹിനീ ക്ഷോഭകരീ സ്തംഭിനീ വശ്യകാരിണീ ।
ദുര്‍ധര്‍ഷാ ദര്‍പദലനീ ത്രൈലോക്യജനനീ ജയാ ॥ 63 ॥

ഉന്‍മാദോച്ചാടനകരീ കൃത്യാ കൃത്യാവിഘാതിനീ ।
വിരൂപാ കാലരാത്രിശ്ച മഹാരാത്രിര്‍മനോന്‍മനീ ॥ 64 ॥

മഹാവീര്യാ ഗൂഢനിദ്രാ ചണ്ഡദോര്‍ദണ്ഡമണ്ഡിതാ ।
നിര്‍മലാ ശൂലിനീ തന്ത്രാ വജ്രിണീ ചാപധാരിണീ ॥ 65 ॥

സ്ഥൂലോദരീ ച കുമുദാ കാമുകാ ലിങ്ഗധാരിണീ ।
ധടോദരീ ഫേരവീ ച പ്രവീണാ കാലസുന്ദരീ ॥ 66 ॥

താരാവതീ ഡമരുകാ ഭാനുമണ്ഡലമാലിനീ ।
ഏകാനങ്ഗാ പിങ്ഗലാക്ഷീ പ്രചണ്ഡാക്ഷീ ശുഭങ്കരീ ॥ 67 ॥

വിദ്യുത്കേശീ മഹാമാരീ സൂചീ തൂണ്ഡീ ച ജൃംഭകാ ।
പ്രസ്വാപിനീ മഹാതീവ്രാ വരണീയാ വരപ്രദാ ॥ 68 ॥

ചണ്ഡചണ്ഡാ ജ്വലദ്ദേഹാ ലംബോദര്യഗ്നിമര്‍ദിനീ ।
മഹാദന്തോല്‍കാദൃഗംബാ ജ്വാലാജാലജലന്ധരീ ॥ 69 ॥

മായാ കൃശാ പ്രഭാ രാമാ മഹാവിഭവദായിനീ ।
പൌരന്ദരീ വിഷ്ണുമായാ കീര്‍തിഃ പുഷ്ടിസ്തനൂദരീ ॥ 70 ॥

യോഗജ്ഞാ യോഗദാത്രീ ച യോഗിനീ യോഗിവല്ലഭാ ।
സഹസ്രശീര്‍ഷപാദാ ച സഹസ്രനയനോജ്വലാ ॥ 71 ॥

പാനകര്‍ത്രീ പാവകാഭാ പരാമൃതപരായണാ ।
ജഗദ്ഗതിര്‍ജഗജ്ജേത്രീ ജന്‍മകാലവിമോചിനീ ॥ 72 ॥

മൂലാവതംസിനീ മൂലാ മൌനവ്രതപരാങ്മുഖീ ।
ലലിതാ ലോലുപാ ലോലാ ലക്ഷണീയാ ലലാമധൃക് ॥ 73 ॥

മാതങ്ഗിനീ ഭവാനീ ച സര്‍വലോകേശ്വരേശ്വരീ ।
പാര്‍വതീ ശംഭുദയിതാ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ ॥ 74 ॥

ചണ്ഡമുണ്ഡാപഹര്‍ത്രീ ച രക്തബീജനികൃന്തനീ ।
നിശുംഭശുംഭമഥനീ ദേവരാജവരപ്രദാ ॥ 75 ॥

കല്യാണകാരിണീ കാലീ കോലമാംസാസ്രപായിനീ ।
ഖഡ്ഗഹസ്താ ചര്‍മിണീ ച പാശിനീ ശക്തിധാരിണീ ॥ 76 ॥

ഖട്വാങ്ഗിനീ മുണ്ഡധരാ ഭുശുണ്ഡീ ധനുരന്വിതാ ।
ചക്രഘണ്ടാന്വിതാ ബാലപ്രേതശൈലപ്രധാരിണീ ॥ 77 ॥

നരകങ്കാലനകുലസര്‍പഹസ്താ സമുദ്ഗരാ ।
മുരലീധാരിണീ ബലികുണ്ഡിനീ ഡമരുപ്രിയാ ॥ 78 ॥

ഭിന്ദിപാലാസ്ത്രിണീ പൂജ്യാ സാധ്യാ പരിഘിണീ തഥാ ।
പട്ടിശപ്രാസിനീ രംയാ ശതശോ മുസലിന്യപി ॥ 79 ॥

ശിവാപോതധരാദണ്ഡാങ്കുശഹസ്താ ത്രിശൂലിനീ ।
രത്നകുംഭധരാ ദാന്താ ഛുരികാകുന്തദോര്യുതാ ॥ 80 ॥

കമണ്ഡലുകരാ ക്ഷാമാ ഗൃധ്രാഢ്യാ പുഷ്പമാലിനീ ।
മാംസഖണ്ഡകരാ ബീജപൂരവത്യക്ഷരാ ക്ഷരാ ॥ 81 ॥

ഗദാപരശുയഷ്ട്യങ്കാ മുഷ്ടിനാനലധാരിണീ ।
പ്രഭൂതാ ച പവിത്രാ ച ശ്രേഷ്ഠാ പുണ്യവിവര്‍ധനോ ॥ 82 ॥

പ്രസന്നാനന്ദിതമുഖീ വിശിഷ്ടാ ശിഷ്ടപാലിനീ ।
കാമരൂപാ കാമഗവീ കമനീയ കലാവതീ ॥ 83 ॥

ഗങ്ഗാ കലിങ്ഗതനയാ സിപ്രാ ഗോദാവരീ മഹീ ।
രേവാ സരസ്വതീ ചന്ദ്രഭാഗാ കൃഷ്ണാ ദൃഷദ്വതീ ॥ 84 ॥

വാരാണസീ ഗയാവന്തീ കാഞ്ചീ മലയവാസിനീ ।
സര്‍വദേവീസ്വരൂപാ ച നാനാരൂപധരാമലാ ॥ 85 ॥

ലക്ഷ്മീര്‍ഗൌരീ മഹാലക്ഷ്മീ രത്നപൂര്‍ണാ കൃപാമയീ ।
ദുര്‍ഗാ ച വിജയാ ഘോരാ പദ്മാവത്യമരേശ്വരീ ॥ 86 ॥

വഗലാ രാജമാതങ്ഗീ ചണ്ഡീ മഹിഷമര്‍ദിനീ ।
ത്രിപുടോച്ഛിഷ്ടചാണ്ഡാലീ ഭാരുണ്ഡാ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 87 ॥

രാജരാജേശ്വരീ നിത്യക്ലിന്നാ ച ജയഭൈരവീ ।
ചണ്ഡയോഗേശ്വരീ രാജ്യലക്ഷ്മീ രുദ്രാണ്യരുന്ധതീ ॥ 88 ॥

അശ്വാരൂഢാ മഹാഗുഹ്യാ യന്ത്രപ്രമഥനീ തഥാ ।
ധനലക്ഷ്മീര്‍വിശ്വലക്ഷ്മീര്‍വശ്യകാരിണ്യകല്‍മഷാ ॥ 89 ॥

ത്വരിതാ ച മഹാചണ്ഡഭൈരവീ പരമേശ്വരീ ।
ത്രൈലോക്യവിജയാ ജ്വാലാമുഖീ ദിക്കരവാസിനീ ॥ 90 ॥

മഹാമന്ത്രേശ്വരീ വജ്രപ്രസ്താരിണ്യജനാവതീ ।
ചണ്ഡകാപാലേശ്വരീ ച സ്വര്‍ണകോടേശ്വരീ തഥാ ॥ 91 ॥

ഉഗ്രചണ്ഡാ ശ്മശാനോഗ്രചണ്ഡാ വാര്‍താല്യജേശ്വരീ ।
ചണ്ഡോഗ്രാ ച പ്രചണ്ഡാ ച ചണ്ഡികാ ചണ്ഡനായികാ ॥ 92 ॥

വാഗ്വാദിനീ മധുമതീ വാരുണീ തുംബുരേശ്വരീ ।
വാഗീശ്വരീ ച പൂര്‍ണേശീ സൌംയോഗ്രാ കാലഭൈരവീ ॥ 93 ॥

ദിഗംബരാ ച ധനദാ കാലരാത്രിശ്ച കുബ്ജികാ ।
കിരാടീ ശിവദൂതീ ച കാലസങ്കര്‍ഷണീ തഥാ ॥ 94 ॥

കുക്കുടീ സങ്കടാ ദേവീ ചപലഭ്രമരാംബികാ ।
മഹാര്‍ണവേശ്വരീ നിത്യാ ജയഝങ്കേശ്വരീ തഥാ ॥ 95 ॥

ശവരീ പിങ്ഗലാ ബുദ്ധിപ്രദാ സംസാരതാരിണീ ।
വിജ്ഞാ മഹാമോഹിനീ ച ബാലാ ത്രിപുരസുന്ദരീ ॥ 96 ॥

ഉഗ്രതാരാ ചൈകജടാ തഥാ നീലസരസ്വതീ ।
ത്രികണ്ടകീ ഛിന്നമസ്താ ബോധിസത്വാ രണേശ്വരീ ॥ 97 ॥

ബ്രഹ്മാണീ വൈഷ്ണവീ മാഹേശ്വരീ കൌമാര്യലംബുഷാ ।
വാരാഹീ നാരസിംഹീ ച ചാമുണ്ഡേന്ദ്രാണ്യോനിജാ ॥ 98 ॥

ചണ്ഡേശ്വരീ ചണ്ഡഘണ്ടാ നാകുലീ മൃത്യുഹാരിണീ ।
ഹംസേശ്വരീ മോക്ഷദാ ച ശാതകര്‍ണീ ജലന്ധരീ ॥ 99 ॥

(ഇന്ദ്രാണീ വജ്രവാരാഹീ ഫേത്കാരീ തുംബുരേശ്വരീ ।
ഹയഗ്രീവാ ഹസ്തിതുണ്ഡാ നാകുലീ മൃത്യുഹാരിണീ ॥)
സ്വരകര്‍ണീ ഋക്ഷകര്‍ണീ സൂര്‍പകര്‍ണാ ബലാബലാ ।
മഹാനീലേശ്വരീ ജാതവേതസീ കോകതുണ്ഡികാ ॥ 100 ॥

ഗുഹ്യേശ്വരീ വജ്രചണ്ഡീ മഹാവിദ്യാ ച ബാഭ്രവീ ।
ശാകംഭരീ ദാനവേശീ ഡാമരീ ചര്‍ചികാ തഥാ ॥ 101 ॥

ഏകവീരാ ജയന്തീ ച ഏകാനംശാ പതാകിനീ ।
നീലലോഹിതരൂപാ ച ബ്രഹ്മവാദിന്യയന്ത്രിതാ ॥ 102 ॥

ത്രികാലവേദിനീ നീലകോരങ്ഗീ രക്തദന്തികാ ।
ഭൂതഭൈരവ്യനാലംബാ കാമാഖ്യാ കുലകുട്ടനീ ॥ 103 ॥

ക്ഷേമങ്കരീ വിശ്വരൂപാ മായൂര്യാവേശിനീ തഥാ ।
കാമാങ്കുശാ കാലചണ്ഡീ ഭീമാദേവ്യര്‍ധമസ്തകാ ॥ 104 ॥

ധൂമാവതീ യോഗനിദ്രാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുനികൃന്തനീ ।
ചണ്ഡോഗ്രകാപാലിനീ ച ബോധികാ ഹാടകേശ്വരീ ॥ 105 ॥

മഹാമങ്ഗലചണ്ഡീ ച തോവരാ ചണ്ഡഖേചരീ ।
വിശാലാ ശക്തിസൌപര്‍ണീ ഫേരുചണ്ഡീ മദോദ്ധതാ ॥ 106 ॥

കാപാലികാ ചഞ്ചരീകാ മഹാകാമധ്രുവാപി ച ।
വിക്ഷേപണീ ഭൂതതുണ്ഡീ മാനസ്തോകാ സുദാമിനീ ॥ 107 ॥

നിര്‍മൂലിനീ രാങ്കവിണീ സദ്യോജാതാ മദോത്കടാ ।
വാമദേവീ മഹാഘോരാ മഹാതത്പുരുഷീ തഥാ ॥ 108 ॥

ഈശാനീ ശാങ്കരീ ഭര്‍ഗോ മഹാദേവീ കപര്‍ദിനീ ।
ത്ര്യംബകീ വ്യോമകേശീ ച മാരീ പാശുപതീ തഥാ ॥ 109 ॥

ജയകാലീ ധൂമകാലീ ജ്വാലാകാല്യുഗ്രകാലികാ ।
ധനകാലീ ഘോരനാദകാലീ കല്‍പാന്തകാലികാ ॥ 110 ॥

വേതാലകാലീ കങ്കാലകാലീ ശ്രീനഗ്നകാലികാ ।
രൌദ്രകാലീ ഘോരഘോരതരകാലീ തഥൈവ ച ॥ 111 ॥

തതോ ദുര്‍ജയകാലീ ച മഹാമന്ഥാനകാലികാ ।
ആജ്ഞാകാലീ ച സംഹാരകാലീ സങ്ഗ്രാമകാലികാ ॥ 112 ॥

കൃതാന്തകാലീ തദനു തിഗ്മകാലീ തതഃ പരം ।
തതോ മഹാരാത്രികാലീ മഹാരുധിരകാലികാ ॥ 113 ॥

ശവകാലീ ഭീമകാലീ ചണ്ഡകാലീ തഥൈവ ച ।
സന്ത്രാസകാലീ ച തതഃ ശ്രീഭയങ്കരകാലികാ ॥ 114 ॥

വികരാലകാലീ ശ്രീഘോരകാലീ വികടകാലികാ ।
കരാലകാലീ തദനു ഭോഗകാലീ തതഃ പരം ॥ 115 ॥

വിഭൂതികാലീ ശ്രീകാലകാലീ ദക്ഷിണകാലികാ ।
വിദ്യാകാലീ വജ്രകാലീ മഹാകാലീ ഭവേത്തതഃ ॥ 116 ॥

തതഃ കാമകലാകാലീ ഭദ്രകാലീ തഥൈവ ച ।
ശ്മശാനകാലികോന്‍മത്തകാലികാ മുണ്ഡകാലികാ ॥ 117 ॥

കുലകാലീ നാദകാലീ സിദ്ധികാലീ തതഃ പരം ।
ഉദാരകാലീ സന്താപകാലീ ചഞ്ചലകാലികാ ॥ 118 ॥

ഡാമരീ കാലികാ ഭാവകാലീ കുണപകാലികാ ।
കപാലകാലീ ച ദിഗംബരകാലീ തഥൈവ ച ॥ 119 ॥

ഉദ്ദാമകാലീ പ്രപഞ്ചകാലീ വിജയകാലികാ ।
ക്രതുകാലീ യോഗകാലീ തപഃകാലീ തഥൈവ ച ॥ 120 ॥

ആനന്ദകാലീ ച തതഃ പ്രഭാകാലീ തതഃ പരം ।
സൂര്യകാലീ ചന്ദ്രകാലീ കൌമുദീകാലികാ തതഃ ॥ 121 ॥

സ്ഫുലിങ്ഗകാല്യഗ്നികാലീ വീരകാലീ തഥൈവ ച ।
രണകാലീ ഹൂംഹൂങ്കാരനാദകാലീ തതഃ പരം ॥ 122 ॥

ജയകാലീ വിഘ്നകാലീ മഹാമാര്‍തണ്ഡകാലികാ ।
ചിതാകാലീ ഭസ്മകാലീ ജ്വലദങ്ഗാരകാലികാ ॥ 123 ॥

പിശാചകാലീ തദനു തതോ ലോഹിതകാലികാ ।
ഖര (ഖഗ) കാലീ നാഗകാലീ തതോ രാക്ഷസകാലികാ ॥ 124 ॥

മഹാഗഗനകാലീ ച വിശ്വകാലീ ഭവേദനു ।
മായാകാലീ മോഹകാലീ തതോ ജങ്ഗമകാലികാ ॥ 125 ॥

പുന സ്ഥാവരകാലീ ച തതോ ബ്രഹ്മാണ്ഡകാലികാ ।
സൃഷ്ടികാലീ സ്ഥിതികാലീ പുനഃ സംഹാരകാലികാ ॥ 126 ॥

അനാഖ്യാകാലികാ ചാപി ഭാസാകാലീ തതോഽപ്യനു ।
വ്യോമകാലീ പീഠകാലീ ശക്തികാലീ തഥൈവ ച ॥ 127 ॥

ഊര്‍ധ്വകാലീ അധഃകാലീ തഥാ ചോത്തരകാലികാ ।
തഥാ സമയകാലീ ച കൌലികക്രമകാലികാ ॥ 128 ॥

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനകാലീ ച ചിത്സത്താകാലികാപി ച ।
അദ്വൈതകാലീ പരമാനന്ദകാലീ തഥൈവ ച ॥ 129 ॥

വാസനാകാലികാ യോഗഭൂമികാലീ തതഃ പരം ।
ഉപാധികാലീ ച മഹോദയകാലീ തതോഽപ്യനു ॥ 130 ॥

നിവൃത്തികാലീ ചൈതന്യകാലീ വൈരാഗ്യകാലികാ ।
സമാധികാലീ പ്രകൃതികാലീ പ്രത്യയകാലികാ ॥ 131 ॥

സത്താകാലീ ച പരമാര്‍ഥകാലീ നിത്യകാലികാ ।
ജീവാത്മകാലീ പരമാത്മകാലീ ബന്ധകാലികാ ॥ 132 ॥

ആഭാസകാലികാ സൂക്ഷ്മകാലികാ ശേഷകാലികാ ।
ലയകാലീ സാക്ഷികാലീ തതശ്ച സ്മൃതികാലികാ ॥ 133 ॥

പൃഥിവീകാലികാ വാപി ഏകകാലീ തതഃ പരം ।
കൈവല്യകാലീ സായുജ്യകാലീ ച ബ്രഹ്മകാലികാ ॥ 134 ॥

തതശ്ച പുനരാവൃത്തികാലീ യാഽമൃതകാലികാ ।
മോക്ഷകാലീ ച വിജ്ഞാനമയകാലീ തതഃ പരം ॥ 135 ॥

പ്രതിബിംബകാലികാ ചാപി ഏക(പിണ്ഡ)കാലീ തതഃ പരം ।
ഏകാത്മ്യകാലികാനന്ദമയകാലീ തഥൈവ ച ॥ 136 ॥

സര്‍വശേഷേ പരിജ്ഞേയാ നിര്‍വാണമയകാലികാ ।
ഇതി നാംനാം സഹസ്രം തേ പ്രോക്തമേകാധികം പ്രിയേ ॥ 137 ॥

പഠതഃ സ്തോത്രമേതദ്ധി സര്‍വം കരതലേ സ്ഥിതം ।

॥ സഹസ്രനാംനഃ സ്തോത്രസ്യ ഫലശ്രുതിഃ ॥

നൈതേന സദൃശം സ്തോത്രം ഭൂതം വാപി ഭവിഷ്യതി ॥ 1 ॥ (2017)

യഃ പഠേത് പ്രത്യഹമദസ്തസ്യ പുണ്യഫലം ശൃണു ।
പാപാനി വിലയം യാന്തി മന്ദരാദ്രിനിഭാന്യപി ॥ 2 ॥

ഉപദ്രവാഃ വിനശ്യന്തി രോഗാഗ്നിനൃപചൌരജാഃ ।
ആപദശ്ച വിലീയന്തേ ഗ്രഹപീഡാഃ സ്പൃശന്തി ന ॥ 3 ॥

ദാരിദ്ര്യം നാഭിഭവതി ശോകോ നൈവ പ്രബാധതേ ।
നാശം ഗച്ഛന്തി രിപവഃ ക്ഷീയന്തേ വിഘ്നകോടയഃ ॥ 4 ॥

ഉപസര്‍ഗാഃ പലായന്തേ ബാധന്തേ ന വിഷാണ്യപി ।
നാകാലമൃത്യുര്‍ഭവതി ന ജാഡ്യം നൈവ മൂകതാ ॥ 5 ॥

ഇന്ദ്രിയാണാം ന ദൌര്‍ബല്യം വിഷാദോ നൈവ ജായതേ ।
അഥാദൌ നാസ്യ ഹാനിഃ സ്യാത് ന കുത്രാപി പരാഭവഃ ॥ 6 ॥

യാന്‍ യാന്‍ മനോരഥാനിച്ഛേത് താംസ്താന്‍ സാധയതി ദ്രുതം ।
സഹസ്രനാമപൂജാന്തേ യഃ പഠേദ് ഭക്തിഭാവിതഃ ॥ 7 ॥

പാത്രം സ സര്‍വസിദ്ധീനാം ഭവേത്സംവത്സരാദനു ।
വിദ്യാവാന്‍ ബലവാന്‍ വാഗ്മീ രൂപവാന്‍ രൂപവല്ലഭഃ ॥ 8 ॥

അധൃഷ്യഃ സര്‍വസത്വാനാം സര്‍വദാ ജയവാന്‍ രണേ ।
കാമിനീനാം പ്രിയോ നിത്യം മിത്രാണാം പ്രാണസന്നിഭഃ ॥ 9 ॥

രിപൂണാമശനിഃ സാക്ഷാദ്ദാതാ ഭോക്താ പ്രിയംവദഃ ।
ആകരഃ സ ഹി ഭാഗ്യാനാം രത്നാനാമിവ സാഗരഃ ॥ 10 ॥

മന്ത്രരൂപമിദം ജ്ഞേയം സ്തോത്രം ത്രൈലോക്യദുര്ലഭം ।
ഏതസ്യ ബഹവഃ സന്തി പ്രയോഗാഃ സിദ്ധിദായിനഃ ॥ 11 ॥

താന്‍ വിധായ സുരേശാനി തതഃ സിദ്ധീഃ പരീക്ഷയേത് ।
താരരാവൌ പുരാ ദത്ത്വാ നാമ ചൈകൈകമന്തരാ ॥ 12 ॥

തച്ച ങേഽന്തം വിനിര്‍ദിശ്യ ശേഷേ ഹാര്‍ദമനും ന്യസേത് ।
ഉപരാഗേ ഭാസ്കരസ്യേന്ദോര്‍വാപ്യഥാന്യപര്‍വണി ॥ 13 ॥

മാലതീകുസുമൈര്‍ബില്വപത്രൈര്‍വാ പായസേന വാ ।
മധൂക്ഷിതദ്രാക്ഷയാ വാ പക്വമോചാഫലേന വാ ॥ 14 ॥

പ്രത്യേകം ജുഹുയാത് നാമ പൂര്‍വപ്രോക്തക്രമേണ ഹി ।
ഏവം ത്രിവാരം നിഷ്പാദ്യ തതഃ സ്തോത്രം പരീക്ഷയേത് ॥ 15 ॥

യാവത്യഃ സിദ്ധയഃ സന്തി കഥിതാ യാമലാദിഷു ।
ഭവന്ത്യേതേ ന താവന്ത്യോ ദൃഢവിശ്വാസശാലിനാം ॥ 16 ॥

(ഏതത്സ്തോത്രസ്യ പ്രയോഗവിധിവര്‍ണനം)
പരചക്രേ സമായാതേ മുക്തകേശോ ദിഗംബരഃ ।
രാത്രൌ തദാശാഭിമുഖഃ പഞ്ചവിംശതിധാ പഠേത് ॥ 17 ॥

പരചക്രം സദാ ഘോരം സ്വയമേവ പലായതേ ।
മഹാരോഗോപശമനേ ത്രിംശദ്വാരമുദീരയേത് ॥ 18 ॥

വിവാദേ രാജജനിതോപദ്രവേ ദശധാ ജപേത് ।
മഹാദുര്‍ഭിക്ഷപീഡാസു മഹാമാരീഭയേഷു ച ॥ 19 ॥

ഷഷ്ടിവാരം സ്തോത്രമിദം പഠന്നാശയതി ദ്രുതം ।
ഭൂതപ്രേതപിശാചാദി കൃതാഭിഭവകര്‍മണി ॥ 20 ॥

പ്രജപേത് പഞ്ച ദശധാ ക്ഷിപ്രം തദഭിധീയതേ ।
തഥാ നിഗഡബദ്ധാനാം മോചനേ പഞ്ചധാ ജപേത് ॥ 21 ॥

ബധ്യാനാം പ്രാണരക്ഷാര്‍ഥം ശതവാരമുദീരയേത് ।
ദുഃസ്വപ്നദര്‍ശനേ വാരത്രയം സ്തോത്രമിദം പഠേത് ॥ 22 ॥

ഏവം വിജ്ഞായ ദേവേശി മഹിമാനമമുഷ്യ ഹി ।
യസ്മിന്‍ കസ്മിന്നപി പ്രാപ്തേ സങ്കടേ യോജയേദിദം ॥ 23 ॥

ശമയിത്വാ തു തത്സര്‍വം ശുഭമുത്പാദയത്യപി ।
രണേ വിവാദേ കലഹേ ഭൂതാവേശേ മഹാഭയേ ॥ 24 ॥

ഉത്പാതരാജപീഡായാം ബന്ധുവിച്ഛേദ ഏവ വാ ।
സര്‍പാഗ്നിദസ്യുനൃപതിശത്രുരോഗഭയേ തഥാ ॥ 25 ॥

ജപ്യമേതന്‍മഹാസ്തോത്രം സമസ്തം നാശമിച്ഛതാ ।
ധ്യാത്വാ ദേവീം ഗുഹ്യകാലീം നഗ്നാം ശക്തിം വിധായ ച ॥ 26 ॥

തദ്യോനൌ യന്ത്രമാലിഖ്യ ത്രികോണം ബിന്ദുമത് പ്രിയേ ।
പൂര്‍വോദിതക്രമേണൈവ മന്ത്രമുച്ചാര്യ സാധകഃ ॥ 27 ॥

ഗന്ധപുഷ്പാക്ഷതൈര്‍നിത്യം പ്രത്യേകം പരിപൂജയേത് ।
ബലിം ച പ്രത്യഹം ദദ്യാത് ചതുര്‍വിംശതിവാസരാന്‍ ॥ 28 ॥

സ്തോത്രാണാമുത്തമം സ്തോത്രം സിദ്ധ്യന്ത്യേതാവതാപ്യദഃ ।
സ്തംഭനേ മോഹനേ ചൈവ വശീകരണ ഏവ ച ॥ 29 ॥

ഉച്ചാടനേ മാരണേ ച തഥാ ദ്വേഷാഭിചാരയോഃ ।
ഗുടികാധാതുവാദാദിയക്ഷിണീപാദുകാദിഷു ॥ 30 ॥

കൃപാണാഞ്ജനവേതാലാന്യദേഹാദിപ്രവേശനേ ।
പ്രയുഞ്ജ്യാദിദമീശാനി തതഃ സര്‍വം പ്രസിദ്ധ്യതി ॥ 31 ॥

സര്‍വേ മനോരഥാസ്തസ്യ വശീഭൂതാ കരേ സ്ഥിതാഃ ।
ആരോഗ്യം വിജയം സൌഖ്യം വിഭൂതിമതുലാമപി ॥ 32 ॥

ത്രിവിധോത്പാതശാന്തിഞ്ച ശത്രുനാശം പദേ പദേ ।
ദദാതി പഠിതം സ്തോത്രമിദം സത്യം സുരേശ്വരി ॥ 33 ॥

സ്തോത്രാണ്യന്യാനി ഭൂയാംസി ഗുഹ്യായാഃ സന്തി പാര്‍വതി ।
താനി നൈതസ്യ തുല്യാനി ജ്ഞാതവ്യാനി സുനിശ്ചിതം ॥ 34 ॥

ഇദമേവ തസ്യ തുല്യം സത്യം സത്യം മയോദിതം ।
നാംനാം സഹസ്രം യദ്യേതത് പഠിതു നാലമന്വഹം ॥ 35 ॥

(സഹസ്രനാംനഃ പാഠാശക്തൌ വക്ഷ്യമാണപാഠസ്യ നിദേശഃ )
തദൈതാനി പഠേന്നിത്യം നാമാനി സ്തോത്രപാഠകഃ ।
ചണ്ഡയോഗേശ്വരീ ചണ്ഡീ ചണ്ഡകാപാലിനീ ശിവാ ॥ 36 ॥

ചാമുണ്ഡാ ചണ്ഡികാ സിദ്ധികരാലീ മുണ്ഡമാലിനീ ।
കാലചക്രേശ്വരീ ഫേരുഹസ്താ ഘോരാട്ടഹാസിനീ ॥ 37 ॥

ഡാമരീ ചര്‍ചികാ സിദ്ധിവികരാലീ ഭഗപ്രിയാ ।
ഉല്‍കാമുഖീ ഋക്ഷകര്‍ണീ ബലപ്രമഥിനീ പരാ ॥ 38 ॥

മഹാമായാ യോഗനിദ്രാ ത്രൈലോക്യജനനീശ്വരീ ।
കാത്യായനീ ഘോരരൂപാ ജയന്തീ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 39 ॥

കാമാതുരാ മദോന്‍മത്താ ദേവദേവീവരപ്രദാ ।
മാതങ്ഗീ കുബ്ജികാ രൌദ്രീ രുദ്രാണീ ജഗദംബികാ ॥ 40 ॥

ചിദാനന്ദമയീ മേധാ ബ്രഹ്മരൂപാ ജഗന്‍മയീ ।
സംഹാരിണീ വേദമാതാ സിദ്ധിദാത്രീ ബലാഹകാ ॥ 41 ॥

വാരുണീ ജഗതാമാദ്യാ കലാതീതാ ചിദാത്മികാ ।
നാഭാന്യേതാനി പഠതാ സര്‍വം തത് പരിപഠ്യതേ ॥ 42 ॥

ഇത്യേതത് കഥിതം നാംനാം സഹസ്രം തവ പാര്‍വതി ।
ഉദീരിതം ഫലം ചാസ്യ പഠനാദ് യത് പ്രജായതേ ॥ 43 ॥

നിഃശേഷമവധാര്യ ത്വം യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു ।
പഠനീയം ന ച സ്ത്രീഭിരേതത് സ്തോത്രം കദാചന ॥ 44 ॥ (2060)

॥ ഇതി മഹാകാലസംഹിതായാം വിശ്വമങ്ഗലകവചാന്തം
പൂജാപദ്ധതിപ്രഭൂതികഥനം നാമ ദശമഃ പടലാന്തര്‍ഗതം
ഗുഹ്യകാലിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Guhyakali Devi:

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top