Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Proof read by DPD, NA. The text is available in Mahakala Samhita Guhyakali Khanda, Part II edited by Dr. Kishor Nath Jha. The verse numbers renumbered as marked 1855 to 2060 from Mahakalasamhita original text, dashama patalah.

Shri Guhyakali Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ ગુહ્યકાલ્યાઃ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

મહાકાલસંહિતાયાં
(પૂર્વપીઠિકા)
દેવ્યુવાચ –
યદુક્તં ભવતા પૂર્વં પ્રાણેશ કરુણાવશાત્ ॥ ૧ ॥ (૧૮૫૫)
નામ્નાં સહસ્રં દેવ્યાસ્તુ તદિદાનીં વદપ્રભો ।

શ્રી મહાકાલ ઉવાચ –
અતિપ્રીતોઽસ્મિ દેવેશિ તવાહં વચસામુના ॥ ૨ ॥

સહસ્રનામસ્તોત્રં યત્ સર્વેષામુત્તમોત્તમમ્ ।
સુગોપિતં યદ્યપિ સ્યાત્ કથયિષ્યે તથાપિ તે ॥ ૩ ॥

દેવ્યાઃ સહસ્રનામાખ્યં સ્તોત્રં પાપૌઘમર્દનમ્ ।
મહ્યં પુરા ભુવઃ કલ્પે ત્રિપુરઘ્નેન કીર્તિતમ્ ॥ ૪ ॥

આજ્ઞપ્તશ્ચ તથા દેવ્યા પ્રત્યક્ષઙ્ગતયા તયા ।
ત્વયૈતત્ પ્રત્યહં પાઠ્યં સ્તોત્રં પરમદુર્લભમ્ ॥ ૫ ॥

મહાપાતકવિધ્વંસિ સર્વસિદ્ધિવિધાયકમ્ ।
મહાભાગ્યપ્રદં દિવ્યં સઙ્ગ્રામે જયકારકમ્ ॥ ૬ ॥

વિપક્ષદર્પદલનં વિપદમ્ભોધિતારકમ્ ।
કૃત્યાભિચારશમનં મહાવિભવદાયકમ્ ॥ ૭ ॥

મનશ્ચિન્તિતકાર્યૈકસાધકં વાગ્મિતાકરમ્ ।
આયુરારોગ્યજનકં બલપુષ્ટિપ્રદં પરમ્ ॥ ૮ ॥

નૃપતસ્કરભીતિઘ્નં વિવાદે જયવર્ધનમ્ ।
પરશત્રુક્ષયકરં કૈવલ્યામૃતહૈતુકમ્ ॥ ૯ ॥

સિદ્ધિરત્નાકરં શ્રેષ્ઠં સદ્યઃ પ્રત્યયકારકમ્ ।
નાતઃ પરતરં દેવ્યાઃ અસ્ત્યન્યત્ તુષ્ટિદં પરમં ॥ ૧૦ ॥

નામ્નાં સહસ્રં ગુહ્યાયાઃ કથયિષ્યામિ તે પ્રિયે ।
યત્પૂર્વં સર્વદેવાનાં મન્ત્રરૂપતયા સ્થિતમ્ ॥ ૧૧ ॥

દૈત્યદાનવયક્ષાણાં ગન્ધર્વોરગરક્ષસામ્ ।
પ્રાણવત્ કણ્ઠદેશસ્થં યત્સ્વપ્નેઽપ્યપરિચ્યુતમ્ ॥ ૧૨ ॥

દેવર્ષીણાં મુનીનાં ચ વેદવદ્રસનાગતમ્ ।
સાર્વભૌમમહીપાલૈઃ પ્રત્યહં યચ્ચ પઠ્યતે ॥ ૧૩ ॥

મયા ચ ત્રિપુરઘ્નેન જપ્યતે યદ્દિને દિને ।
યસ્માત્ પરં નો ભવિતા સ્તોત્રં ત્રિજગતીતલે ॥ ૧૪ ॥

વેદવન્મન્ત્રવદ્ યચ્ચ શિવવક્ત્રવિનિર્ગતમ્ ।
યન્નાન્યતન્ત્રાગમેષુ યામલે ડામરે ન ચ ॥ ૧૫ ॥

ન ચાન્યસંહિતાગ્રન્થે નૈવ બ્રહ્માણ્ડગોલકે ।
સંસારસાગરં તર્તુમેતત્ પોતવદિષ્યતે ॥ ૧૬ ॥

નાનાવિધમહાસિદ્ધિકોષરૂપં મહોદયમ્ ।
યા દેવી સર્વદેવાનાં યા માતા જગદોકસામ્ ॥ ૧૭ ॥

યા સૃર્ષ્ટિકર્ત્રીં દેવાનાં વિશ્વાવિત્રી ચ યા સ્મૃતા ।
યા ચ ત્રિલોક્યાઃ સંહર્ત્રી યા દાત્રી સર્વસમ્પદામ્ ॥ ૧૮ ॥

બ્રહ્માણ્ડં યા ચ વિષ્ટભ્ય તિષ્ઠત્યમરપૂજિતા ।
પુરાણોપનિષદ્વેદ્યા યા ચૈકા જગદમ્બિકા ॥ ૧૯ ॥

યસ્યાઃ પરં નાન્યદસ્તિ કિમપીહ જગત્ત્રયે ।
સા ગુહ્યાસ્ય પ્રસાદેન વશીભૂતેવ તિષ્ઠતિ ॥ ૨૦ ॥

અત એવ મહત્સ્તોત્રમેતજ્જગતિ દુર્લભમ્ ।
પઠનીયં પ્રયત્નેન પરં પદમભીપ્સુભિઃ ॥ ૨૧ ॥

કિમન્યૈઃ સ્તોત્રવિસ્તારૈર્નાયં ચેત્ પઠિતોઽભવત્ ।
કિમન્યૈઃ સ્તોત્રવિસ્તારૈરયં ચેત્ પઠિતો ભવેત્ ॥ ૨૨ ॥

દુર્વાસસે નારદાય કપિલાયાત્રયે તથા ।
દક્ષાય ચ વસિષ્ઠાય સંવર્તાય ચ વિષ્ણવે ॥ ૨૩ ॥

અન્યેભ્યોઽપિ દેવેભ્યોઽવદં સ્તોત્રમિદં પુરા ।
ઇદાનીં કથયિષ્યામિ તવ ત્રિદશવન્દિતે ॥ ૨૪ ॥

ઇદં શૃણુષ્વ યત્નેન શ્રુત્વા ચૈવાવધારય ।
ધૃત્વાઽન્યેભ્યોઽપિ દેહિ ત્વં યાન્ વૈ કૃપયસે સદા ॥ ૨૫ ॥

અથ વિનિયોગઃ
ૐ અસ્ય શ્રીગુહ્યકાલીસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય શ્રીત્રિપુરઘ્ન ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । એકવક્ત્રાદિશતવક્ત્રાન્તા શ્રીગુહ્યકાલીદેવતા ।
ફ્રૂં બીજં । ખ્રૈં ખ્રૈં શક્તિઃ । છ્રીં ખ્રીં કીલકં ।
પુરુષાર્થચતુષ્ટયસાધનપૂર્વકશ્રીચણ્ડયોગેશ્વરીપ્રીત્યર્થે
જપે વિનિયોગઃ । ૐ તત્સત્ ।

અથ શ્રીગુહ્યકાલીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।
ૐ ફ્રેં કરાલી ચામુણ્ડા ચણ્ડયોગેશ્વરી શિવા ।
દુર્ગા કાત્યાયની સિદ્ધિવિકરાલી મનોજવા ॥ ૧ ॥ (૧૮૮૦)
ઉલ્કામુખી ફેરુરાવા ભીષણા ભૈરવાસના ।
કપાલિની કાલરાત્રિર્ગૌરી કઙ્કાલધારિણી ॥ ૨ ॥

શ્મશાનવાસિની પ્રેતાસના રક્તોદધિપ્રિયા ।
યોગમાતા મહારાત્રિઃ પઞ્ચકાલાનલસ્થિતા ॥ ૩ ॥

રુદ્રાણી રૌદ્રરૂપા ચ રુધિરદ્વીપચારિણી ।
મુણ્ડમાલાધરા ચણ્ડી બલવર્વરકુન્તલા ॥ ૪ ॥

મેધા મહાડાકિની ચ યોગિની યોગિવન્દિતા ।
કૌલિની કુરુકુલ્લા ચ ઘોરા પિઙ્ગજટા જયા ॥ ૫ ॥

સાવિત્રી વેદજનની ગાયત્રી ગગનાલયા ।
નવપઞ્ચમહાચક્રનિલયા દારુણસ્વના ॥ ૬ ॥

ઉગ્રા કપર્દિગૃહિણી જગદાદ્યા જનાશ્રયા ।
કાલકર્ણી કુણ્ડલિની ભૂતપ્રેતગણાધિપા ॥ ૭ ॥

જાલન્ધરી મસીદેહા પૂર્ણાનન્દપતઙ્ગિની ।
પાલિની પાવકાભાસા પ્રસન્ના પરમેશ્વરી ॥ ૮ ॥

રતિપ્રિયા રોગહરી નાગહારા નગાત્મજા ।
અવ્યયા વીતરાગા ચ ભવાની ભૂતધારિણી ॥ ૯ ॥

કાદમ્બિની નીલદેહા કાલી કાદમ્બરીપ્રિયા ।
માનનીયા મહાદેવી મહામણ્ડલવર્તિની ॥ ૧૦ ॥

મહામાંસાશનીશાની ચિદ્રૂપા વાગગોચરા ।
યજ્ઞામ્બુજામનાદેવી દર્વીકરવિભૂષિતા ॥ ૧૧ ॥

ચણ્ડમુણ્ડપ્રમથની ખેચરી ખેચરોદિતા ।
તમાલશ્યામલા તીવ્રા તાપિની તાપનાશિની ॥ ૧૨ ॥

મહામાયા મહાદંષ્ટ્રા મહોરગવિરાજિતા ।
લમ્બોદરી લોલજટા લક્ષ્મ્યાલક્ષ્મીપ્રદાયિની ॥ ૧૩ ॥

ધાત્રી ધારાધરાકારા ધોરણી ધાવનપ્રિયા ।
હરજાયા હરારાધ્યા હરિવક્ત્રા હરીશ્વરી ॥ ૧૪ ॥

વિશ્વેશ્વરી વજ્રનખી સ્વરારોહા બલપ્રદા ।
ઘોણકી ઘર્ઘરારાવા ઘોરાઘૌઘપ્રણાશિની ॥ ૧૫ ॥

કલ્પાન્તકારિણી ભીમા જ્વાલામાલિન્યવામયા ।
સૃષ્ટિઃ સ્થિતિઃ ક્ષોભણા ચ કરાલા ચાપરાજિતા ॥ ૧૬ ॥

વજ્રહસ્તાનન્તશક્તિર્વિરૂપા ચ પરાપરા ।
બ્રહ્માણ્ડમર્દિની પ્રધ્વંસિની લક્ષભુજા સતી ॥ ૧૭ ॥

વિદ્યુજ્જિહ્વા મહાદંષ્ટ્રા છાયાધ્વરસુતાદ્યહૃત્ ।
મહાકાલાગ્નિમૂર્તિશ્ચ મેઘનાદા કટઙ્કટા ॥ ૧૮ ॥

પ્રદીપ્તા વિશ્વરૂપા ચ જીવદાત્રી જનેશ્વરી ।
સાક્ષિણી શર્વરી શાન્તા શમમાર્ગપ્રકાશિકા ॥ ૧૯ ॥

ક્ષેત્રજ્ઞા ક્ષેપણી ક્ષમ્યાઽક્ષતા ક્ષામોદરી ક્ષિતિઃ ।
અપ્રમેયા કુલાચારકર્ત્રી કૌલિકપાલિની ॥ ૨૦ ॥

માનનીયા મનોગમ્યા મેનાનન્દપ્રદાયિની ।
સિદ્ધાન્તખનિરધ્યક્ષા મુણ્ડિની મણ્ડલપ્રિયા ॥ ૨૧ ॥

બાલા ચ યુવતી વૃદ્ધા વયોતીતા બલપ્રદા ।
રત્નમાલાધરા દાન્તા દર્વીકરવિરાજિતા ॥ ૨૨ ॥

ધર્મમૂર્તિર્ધ્વાન્તરુચિર્ધરિત્રી ધાવનપ્રિયા ।
સઙ્કલ્પિની કલ્પકરી કલાતીતા કલસ્વના ॥ ૨૩ ॥

વસુન્ધરા બોધદાત્રી વર્ણિની વાનરાનરા ।
વિદ્યા વિદ્યાત્મિકા વન્યા બન્ધની બન્ધનાશિની ॥ ૨૪ ॥

ગેયા જટાજટરમ્યા જરતી જાહ્નવી જડા ।
તારિણી તીર્થરૂપા ચ તપનીયા તનૂદરી ॥ ૨૫ ॥

તાપત્રયહરા તાપી તપસ્યા તાપસપ્રિયા ।
ભોગિભૂષ્યા ભોગવતી ભગિની ભગમાલિની ॥ ૨૬ ॥

ભક્તિલભ્યા ભાવગમ્યા ભૂતિદા ભવવલ્લભા ।
સ્વાહારૂપા સ્વધારૂપા વષટ્કારસ્વરૂપિણી ॥ ૨૭ ॥

હન્તા કૃતિર્નમોરૂપા યજ્ઞાદિર્યજ્ઞસમ્ભવા ।
સ્ફ્યસૂર્પચમસાકારા સ્રક્સ્રુ વાકૃતિધારિણી ॥ ૨૮ ॥

ઉદ્ગીથહિંકારદેહા નમઃ સ્વસ્તિપ્રકાશિની ।
ઋગ્યજુઃ સામરૂપા ચ મન્ત્રબ્રાહ્મણરૂપિણી ॥ ૨૯ ॥

સર્વશાખામયી ખર્વા પીવર્યુપનિષદ્બુધા ।
રૌદ્રી મૃત્યુઞ્જયાચિન્તામણિર્વૈહાયસી ધૃતિઃ ॥ ૩૦ ॥

તાર્તીયા હંસિની ચાન્દ્રી તારા ત્રૈવિક્રમી સ્થિતિઃ ।
યોગિની ડાકિની ધારા વૈદ્યુતી વિનયપ્રદા ॥ ૩૧ ॥

ઉપાંશુર્માનસી વાચ્યા રોચના રુચિદાયિની ।
સત્વાકૃતિસ્તમોરૂપા રાજસી ગુણવર્જિતા ॥ ૩૨ ॥

આદિસર્ગાદિકાલીનભાનવી નાભસી તથા ।
મૂલાધારા કુણ્ડલિની સ્વાધિપ્ઠાનપરાયણા ॥ ૩૩ ॥

મણિપૂરકવાસા ચ વિશુદ્ધાનાહતા તથા ।
આજ્ઞા પ્રજ્ઞા મહાસંજ્ઞા વર્વરા વ્યોમચારિણી ॥ ૩૪ ॥

બૃહદ્રથન્તરાકારા જ્યેષ્ઠા ચાથર્વણી તથા ।
પ્રાજાપત્યા મહાબ્રાહ્મી હૂંહૂઙ્કારા પતઙ્ગિની ॥ ૩૫ ॥

રાક્ષસી દાનવી ભૂતિઃ પિશાચી પ્રત્યનીકરા ।
ઉદાત્તાપ્યનુદાત્તા ચ સ્વરિતા નિઃસ્વરાપ્યજા ॥ ૩૬ ॥

નિષ્કલા પુષ્કલા સાધ્વી સા નુતા ખણ્ડરૂપિણી ।
ગૂઢા પુરાણા ચરમા પ્રાગ્ભવી વામની ધ્રુવા ॥ ૩૭ ॥

કાકીમુખી સાકલા ચ સ્થાવરા જઙ્ગમેશ્વરી ।
ઈડા ચ પિઙ્ગલા ચૈવ સુષુમ્ણા ધ્યાનગોચરા ॥ ૩૮ ॥

સર્ગા વિસર્ગા ધમની કમ્પિની બન્ધની હિતા ।
સઙ્કોચિની ભાસુરા ચ નિમ્ના દૃપ્તા પ્રકાશિની ॥ ૩૯ ॥

પ્રબુદ્ધા ક્ષેપણી ક્ષિપ્તા પૂર્ણાલસ્યા વિલમ્બિતા ।
આવેશિની ઘર્ઘરા ચ રૂક્ષા ક્લિન્ના સરસ્વતી ॥ ૪૦ ॥

સ્નિગ્ધા ચણ્ડા કુહૂઃ પૂષા વારણા ચ યશસ્વિની ।
ગાન્ધારી શઙ્ખિની ચૈવ હસ્તિજિહ્વા પયસ્વિની ॥ ૪૧ ॥

વિશ્વોદરાલમ્બુષા ચ બિભ્રા તેજસ્વિની સતી ।
અવ્યક્તા ગાલની મન્દા મુદિતા ચેતનાપિ ચ ॥ ૪૨ ॥

દ્રાવણી ચપલા લમ્બા ભ્રામરી મધુમત્યપિ ।
ધર્મા રસવહા ચણ્ડી સૌવીરી કપિલા તથા ॥ ૪૩ ॥

રણ્ડોત્તરા કર્ષિણી ચ રેવતી સુમુખી નટી ।
રજન્યાપ્યાયની વિશ્વદૂતા ચન્દ્રા કપર્દિની ॥ ૪૪ ॥

નન્દા ચન્દ્રાવતી મૈત્રી વિશાલાપિ ચ માણ્ડવી ।
વિચિત્રા લોહિનીકલ્પા સુકલ્પા પૂતનાપિ ચ ॥ ૪૫ ॥

ધોરણી ધારણી હેલા ધીરા વેગવતી જટા ।
અગ્નિજ્વાલા ચ સુરભી વિવર્ણા કૃન્તની તથા ॥ ૪૬ ॥

તપિની તાપિની ધૂમ્રા મરીચિર્જ્વાલિની રુચિઃ ।
તપસ્વિની સ્વપ્નવહા સંમોહા કોટરા ચલા ॥ ૪૭ ॥

વિકલ્પા લમ્બિકા મૂલા તન્દ્રાવત્યપિ ઘણ્ટિકા ।
અવિગ્રહા ચ કૈવલ્યા તુરીયા ચાપુનર્ભવા ॥ ૪૮ ॥

વિભ્રાન્તિશ્ચ પ્રશાન્તા ચ યોગિનિઃ શ્રેણ્યલક્ષિતા ।
નિર્વાણા સ્વસ્તિકા વૃદ્ધિર્નિવૃત્તિશ્ચ મહોદયા ॥ ૪૯ ॥

બોધ્યાઽવિદ્યા ચ તામિસ્રા વાસના યોગમેદિની ।
નિરઞ્જના ચ પ્રકૃતિઃ સત્તારવ્યા પારમાર્થિકી ॥ ૫૦ ॥

પ્રતિબિમ્બનિરાભાસા સદસદ્રૂપધારિણી ।
ઉપશાન્તા ચ ચૈતન્યા કૂટા વિજ્ઞાનમય્યપિ ॥ ૫૧ ॥

શક્તિવિદ્યા વાસિતા ચ મોદિની મુદિતાનના ।
અનયા પ્રવહા વ્યાડી સર્વજ્ઞા શરણપ્રદા ॥ ૫૨ ॥

વારુણી માર્જનીભાષા પ્રતિમા બૃહતી ખલા ।
પ્રતીચ્છા પ્રમિતિઃ પ્રીતિઃ કુહિકા તર્પણપ્રિયા ॥ ૫૩ ॥

સ્વસ્તિકા સર્વતોભદ્રા ગાયત્રી પ્રણવાત્મિકા ।
સાવિત્રી વેદજનની નિગમાચારબોધિની ॥ ૫૪ ॥

વિકરાલા કરાલા ચ જ્વાલાજાલૈકમાલિની ।
ભીમા ચ ક્ષોભણાનન્તા વીરા વજ્રાયુધા તથા ॥ ૫૫ ॥

પ્રધ્વંસિની ચ માલઙ્કા વિશ્વમર્દિન્યવીક્ષિતા ।
મૃત્યુઃ સહસ્રબાહુશ્ચ ઘોરદંષ્ટ્રા વલાહકી ॥ ૫૬ ॥

પિઙ્ગા પિઙ્ગશતા દીપ્તા પ્રચણ્ડા સર્વતોમુખી ।
વિદારિણી વિશ્વરૂપા વિક્રાન્તા ભૂતભાવની ॥ ૫૭ ॥

વિદ્રાવિણી મોક્ષદાત્રી કાલચક્રેશ્વરી નટી ।
તપ્તહાટકવર્ણા ચ કૃતાન્તા ભ્રાન્તિભઞ્જિની ॥ ૫૮ ॥

સર્વતેજોમયી ભવ્યા દિતિશોકકરી કૃતિઃ ।
મહાક્રુદ્ધા શ્મશાનસ્થા કપાલસ્રગલઙ્કૃતા ॥ ૫૯ ॥

કાલાતિકાલા કાલાન્તકરીતિઃ કરુણાનિધિઃ ।
મહાઘોરા ઘોરતરા સંહારકરિણી તથા ॥ ૬૦ ॥

અનાદિશ્ચ મહોન્મત્તા ભૂતધાત્ર્યસિતેક્ષણા ।
ભીષ્માકારા ચ વક્રાઙ્ગી બહુપાદૈકપાદિકા ॥ ૬૧ ॥

કુલાઙ્ગના કુલારાધ્યા કુલમાર્ગરતેશ્વરી ।
દિગમ્બરા મુક્તકેશી વજ્રમુષ્ટિર્નિરિન્ધની ॥ ૬૨ ॥

સમ્મોહિની ક્ષોભકરી સ્તમ્ભિની વશ્યકારિણી ।
દુર્ધર્ષા દર્પદલની ત્રૈલોક્યજનની જયા ॥ ૬૩ ॥

ઉન્માદોચ્ચાટનકરી કૃત્યા કૃત્યાવિઘાતિની ।
વિરૂપા કાલરાત્રિશ્ચ મહારાત્રિર્મનોન્મની ॥ ૬૪ ॥

મહાવીર્યા ગૂઢનિદ્રા ચણ્ડદોર્દણ્ડમણ્ડિતા ।
નિર્મલા શૂલિની તન્ત્રા વજ્રિણી ચાપધારિણી ॥ ૬૫ ॥

સ્થૂલોદરી ચ કુમુદા કામુકા લિઙ્ગધારિણી ।
ધટોદરી ફેરવી ચ પ્રવીણા કાલસુન્દરી ॥ ૬૬ ॥

તારાવતી ડમરુકા ભાનુમણ્ડલમાલિની ।
એકાનઙ્ગા પિઙ્ગલાક્ષી પ્રચણ્ડાક્ષી શુભઙ્કરી ॥ ૬૭ ॥

વિદ્યુત્કેશી મહામારી સૂચી તૂણ્ડી ચ જૃમ્ભકા ।
પ્રસ્વાપિની મહાતીવ્રા વરણીયા વરપ્રદા ॥ ૬૮ ॥

ચણ્ડચણ્ડા જ્વલદ્દેહા લમ્બોદર્યગ્નિમર્દિની ।
મહાદન્તોલ્કાદૃગમ્બા જ્વાલાજાલજલન્ધરી ॥ ૬૯ ॥

માયા કૃશા પ્રભા રામા મહાવિભવદાયિની ।
પૌરન્દરી વિષ્ણુમાયા કીર્તિઃ પુષ્ટિસ્તનૂદરી ॥ ૭૦ ॥

યોગજ્ઞા યોગદાત્રી ચ યોગિની યોગિવલ્લભા ।
સહસ્રશીર્ષપાદા ચ સહસ્રનયનોજ્વલા ॥ ૭૧ ॥

પાનકર્ત્રી પાવકાભા પરામૃતપરાયણા ।
જગદ્ગતિર્જગજ્જેત્રી જન્મકાલવિમોચિની ॥ ૭૨ ॥

મૂલાવતંસિની મૂલા મૌનવ્રતપરાઙ્મુખી ।
લલિતા લોલુપા લોલા લક્ષણીયા લલામધૃક્ ॥ ૭૩ ॥

માતઙ્ગિની ભવાની ચ સર્વલોકેશ્વરેશ્વરી ।
પાર્વતી શમ્ભુદયિતા મહિષાસુરમર્દિની ॥ ૭૪ ॥

ચણ્ડમુણ્ડાપહર્ત્રી ચ રક્તબીજનિકૃન્તની ।
નિશુમ્ભશુમ્ભમથની દેવરાજવરપ્રદા ॥ ૭૫ ॥

કલ્યાણકારિણી કાલી કોલમાંસાસ્રપાયિની ।
ખડ્ગહસ્તા ચર્મિણી ચ પાશિની શક્તિધારિણી ॥ ૭૬ ॥

ખટ્વાઙ્ગિની મુણ્ડધરા ભુશુણ્ડી ધનુરન્વિતા ।
ચક્રઘણ્ટાન્વિતા બાલપ્રેતશૈલપ્રધારિણી ॥ ૭૭ ॥

નરકઙ્કાલનકુલસર્પહસ્તા સમુદ્ગરા ।
મુરલીધારિણી બલિકુણ્ડિની ડમરુપ્રિયા ॥ ૭૮ ॥

ભિન્દિપાલાસ્ત્રિણી પૂજ્યા સાધ્યા પરિઘિણી તથા ।
પટ્ટિશપ્રાસિની રમ્યા શતશો મુસલિન્યપિ ॥ ૭૯ ॥

શિવાપોતધરાદણ્ડાઙ્કુશહસ્તા ત્રિશૂલિની ।
રત્નકુમ્ભધરા દાન્તા છુરિકાકુન્તદોર્યુતા ॥ ૮૦ ॥

કમણ્ડલુકરા ક્ષામા ગૃધ્રાઢ્યા પુષ્પમાલિની ।
માંસખણ્ડકરા બીજપૂરવત્યક્ષરા ક્ષરા ॥ ૮૧ ॥

ગદાપરશુયષ્ટ્યઙ્કા મુષ્ટિનાનલધારિણી ।
પ્રભૂતા ચ પવિત્રા ચ શ્રેષ્ઠા પુણ્યવિવર્ધનો ॥ ૮૨ ॥

પ્રસન્નાનન્દિતમુખી વિશિષ્ટા શિષ્ટપાલિની ।
કામરૂપા કામગવી કમનીય કલાવતી ॥ ૮૩ ॥

ગઙ્ગા કલિઙ્ગતનયા સિપ્રા ગોદાવરી મહી ।
રેવા સરસ્વતી ચન્દ્રભાગા કૃષ્ણા દૃષદ્વતી ॥ ૮૪ ॥

વારાણસી ગયાવન્તી કાઞ્ચી મલયવાસિની ।
સર્વદેવીસ્વરૂપા ચ નાનારૂપધરામલા ॥ ૮૫ ॥

લક્ષ્મીર્ગૌરી મહાલક્ષ્મી રત્નપૂર્ણા કૃપામયી ।
દુર્ગા ચ વિજયા ઘોરા પદ્માવત્યમરેશ્વરી ॥ ૮૬ ॥

વગલા રાજમાતઙ્ગી ચણ્ડી મહિષમર્દિની ।
ત્રિપુટોચ્છિષ્ટચાણ્ડાલી ભારુણ્ડા ભુવનેશ્વરી ॥ ૮૭ ॥

રાજરાજેશ્વરી નિત્યક્લિન્ના ચ જયભૈરવી ।
ચણ્ડયોગેશ્વરી રાજ્યલક્ષ્મી રુદ્રાણ્યરુન્ધતી ॥ ૮૮ ॥

અશ્વારૂઢા મહાગુહ્યા યન્ત્રપ્રમથની તથા ।
ધનલક્ષ્મીર્વિશ્વલક્ષ્મીર્વશ્યકારિણ્યકલ્મષા ॥ ૮૯ ॥

ત્વરિતા ચ મહાચણ્ડભૈરવી પરમેશ્વરી ।
ત્રૈલોક્યવિજયા જ્વાલામુખી દિક્કરવાસિની ॥ ૯૦ ॥

મહામન્ત્રેશ્વરી વજ્રપ્રસ્તારિણ્યજનાવતી ।
ચણ્ડકાપાલેશ્વરી ચ સ્વર્ણકોટેશ્વરી તથા ॥ ૯૧ ॥

ઉગ્રચણ્ડા શ્મશાનોગ્રચણ્ડા વાર્તાલ્યજેશ્વરી ।
ચણ્ડોગ્રા ચ પ્રચણ્ડા ચ ચણ્ડિકા ચણ્ડનાયિકા ॥ ૯૨ ॥

વાગ્વાદિની મધુમતી વારુણી તુમ્બુરેશ્વરી ।
વાગીશ્વરી ચ પૂર્ણેશી સૌમ્યોગ્રા કાલભૈરવી ॥ ૯૩ ॥

દિગમ્બરા ચ ધનદા કાલરાત્રિશ્ચ કુબ્જિકા ।
કિરાટી શિવદૂતી ચ કાલસઙ્કર્ષણી તથા ॥ ૯૪ ॥

કુક્કુટી સઙ્કટા દેવી ચપલભ્રમરામ્બિકા ।
મહાર્ણવેશ્વરી નિત્યા જયઝઙ્કેશ્વરી તથા ॥ ૯૫ ॥

શવરી પિઙ્ગલા બુદ્ધિપ્રદા સંસારતારિણી ।
વિજ્ઞા મહામોહિની ચ બાલા ત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૯૬ ॥

ઉગ્રતારા ચૈકજટા તથા નીલસરસ્વતી ।
ત્રિકણ્ટકી છિન્નમસ્તા બોધિસત્વા રણેશ્વરી ॥ ૯૭ ॥

બ્રહ્માણી વૈષ્ણવી માહેશ્વરી કૌમાર્યલમ્બુષા ।
વારાહી નારસિંહી ચ ચામુણ્ડેન્દ્રાણ્યોનિજા ॥ ૯૮ ॥

ચણ્ડેશ્વરી ચણ્ડઘણ્ટા નાકુલી મૃત્યુહારિણી ।
હંસેશ્વરી મોક્ષદા ચ શાતકર્ણી જલન્ધરી ॥ ૯૯ ॥

(ઇન્દ્રાણી વજ્રવારાહી ફેત્કારી તુમ્બુરેશ્વરી ।
હયગ્રીવા હસ્તિતુણ્ડા નાકુલી મૃત્યુહારિણી ॥)
સ્વરકર્ણી ઋક્ષકર્ણી સૂર્પકર્ણા બલાબલા ।
મહાનીલેશ્વરી જાતવેતસી કોકતુણ્ડિકા ॥ ૧૦૦ ॥

ગુહ્યેશ્વરી વજ્રચણ્ડી મહાવિદ્યા ચ બાભ્રવી ।
શાકમ્ભરી દાનવેશી ડામરી ચર્ચિકા તથા ॥ ૧૦૧ ॥

એકવીરા જયન્તી ચ એકાનંશા પતાકિની ।
નીલલોહિતરૂપા ચ બ્રહ્મવાદિન્યયન્ત્રિતા ॥ ૧૦૨ ॥

ત્રિકાલવેદિની નીલકોરઙ્ગી રક્તદન્તિકા ।
ભૂતભૈરવ્યનાલમ્બા કામાખ્યા કુલકુટ્ટની ॥ ૧૦૩ ॥

ક્ષેમઙ્કરી વિશ્વરૂપા માયૂર્યાવેશિની તથા ।
કામાઙ્કુશા કાલચણ્ડી ભીમાદેવ્યર્ધમસ્તકા ॥ ૧૦૪ ॥

ધૂમાવતી યોગનિદ્રા બ્રહ્મવિષ્ણુનિકૃન્તની ।
ચણ્ડોગ્રકાપાલિની ચ બોધિકા હાટકેશ્વરી ॥ ૧૦૫ ॥

મહામઙ્ગલચણ્ડી ચ તોવરા ચણ્ડખેચરી ।
વિશાલા શક્તિસૌપર્ણી ફેરુચણ્ડી મદોદ્ધતા ॥ ૧૦૬ ॥

કાપાલિકા ચઞ્ચરીકા મહાકામધ્રુવાપિ ચ ।
વિક્ષેપણી ભૂતતુણ્ડી માનસ્તોકા સુદામિની ॥ ૧૦૭ ॥

નિર્મૂલિની રાઙ્કવિણી સદ્યોજાતા મદોત્કટા ।
વામદેવી મહાઘોરા મહાતત્પુરુષી તથા ॥ ૧૦૮ ॥

ઈશાની શાઙ્કરી ભર્ગો મહાદેવી કપર્દિની ।
ત્ર્યમ્બકી વ્યોમકેશી ચ મારી પાશુપતી તથા ॥ ૧૦૯ ॥

જયકાલી ધૂમકાલી જ્વાલાકાલ્યુગ્રકાલિકા ।
ધનકાલી ઘોરનાદકાલી કલ્પાન્તકાલિકા ॥ ૧૧૦ ॥

વેતાલકાલી કઙ્કાલકાલી શ્રીનગ્નકાલિકા ।
રૌદ્રકાલી ઘોરઘોરતરકાલી તથૈવ ચ ॥ ૧૧૧ ॥

તતો દુર્જયકાલી ચ મહામન્થાનકાલિકા ।
આજ્ઞાકાલી ચ સંહારકાલી સઙ્ગ્રામકાલિકા ॥ ૧૧૨ ॥

કૃતાન્તકાલી તદનુ તિગ્મકાલી તતઃ પરમ્ ।
તતો મહારાત્રિકાલી મહારુધિરકાલિકા ॥ ૧૧૩ ॥

શવકાલી ભીમકાલી ચણ્ડકાલી તથૈવ ચ ।
સન્ત્રાસકાલી ચ તતઃ શ્રીભયઙ્કરકાલિકા ॥ ૧૧૪ ॥

વિકરાલકાલી શ્રીઘોરકાલી વિકટકાલિકા ।
કરાલકાલી તદનુ ભોગકાલી તતઃ પરમ્ ॥ ૧૧૫ ॥

વિભૂતિકાલી શ્રીકાલકાલી દક્ષિણકાલિકા ।
વિદ્યાકાલી વજ્રકાલી મહાકાલી ભવેત્તતઃ ॥ ૧૧૬ ॥

તતઃ કામકલાકાલી ભદ્રકાલી તથૈવ ચ ।
શ્મશાનકાલિકોન્મત્તકાલિકા મુણ્ડકાલિકા ॥ ૧૧૭ ॥

કુલકાલી નાદકાલી સિદ્ધિકાલી તતઃ પરમ્ ।
ઉદારકાલી સન્તાપકાલી ચઞ્ચલકાલિકા ॥ ૧૧૮ ॥

ડામરી કાલિકા ભાવકાલી કુણપકાલિકા ।
કપાલકાલી ચ દિગમ્બરકાલી તથૈવ ચ ॥ ૧૧૯ ॥

ઉદ્દામકાલી પ્રપઞ્ચકાલી વિજયકાલિકા ।
ક્રતુકાલી યોગકાલી તપઃકાલી તથૈવ ચ ॥ ૧૨૦ ॥

આનન્દકાલી ચ તતઃ પ્રભાકાલી તતઃ પરમ્ ।
સૂર્યકાલી ચન્દ્રકાલી કૌમુદીકાલિકા તતઃ ॥ ૧૨૧ ॥

સ્ફુલિઙ્ગકાલ્યગ્નિકાલી વીરકાલી તથૈવ ચ ।
રણકાલી હૂંહૂઙ્કારનાદકાલી તતઃ પરમ્ ॥ ૧૨૨ ॥

જયકાલી વિઘ્નકાલી મહામાર્તણ્ડકાલિકા ।
ચિતાકાલી ભસ્મકાલી જ્વલદઙ્ગારકાલિકા ॥ ૧૨૩ ॥

પિશાચકાલી તદનુ તતો લોહિતકાલિકા ।
ખર (ખગ) કાલી નાગકાલી તતો રાક્ષસકાલિકા ॥ ૧૨૪ ॥

મહાગગનકાલી ચ વિશ્વકાલી ભવેદનુ ।
માયાકાલી મોહકાલી તતો જઙ્ગમકાલિકા ॥ ૧૨૫ ॥

પુન સ્થાવરકાલી ચ તતો બ્રહ્માણ્ડકાલિકા ।
સૃષ્ટિકાલી સ્થિતિકાલી પુનઃ સંહારકાલિકા ॥ ૧૨૬ ॥

અનાખ્યાકાલિકા ચાપિ ભાસાકાલી તતોઽપ્યનુ ।
વ્યોમકાલી પીઠકાલી શક્તિકાલી તથૈવ ચ ॥ ૧૨૭ ॥

ઊર્ધ્વકાલી અધઃકાલી તથા ચોત્તરકાલિકા ।
તથા સમયકાલી ચ કૌલિકક્રમકાલિકા ॥ ૧૨૮ ॥

જ્ઞાનવિજ્ઞાનકાલી ચ ચિત્સત્તાકાલિકાપિ ચ ।
અદ્વૈતકાલી પરમાનન્દકાલી તથૈવ ચ ॥ ૧૨૯ ॥

વાસનાકાલિકા યોગભૂમિકાલી તતઃ પરમ્ ।
ઉપાધિકાલી ચ મહોદયકાલી તતોઽપ્યનુ ॥ ૧૩૦ ॥

નિવૃત્તિકાલી ચૈતન્યકાલી વૈરાગ્યકાલિકા ।
સમાધિકાલી પ્રકૃતિકાલી પ્રત્યયકાલિકા ॥ ૧૩૧ ॥

સત્તાકાલી ચ પરમાર્થકાલી નિત્યકાલિકા ।
જીવાત્મકાલી પરમાત્મકાલી બન્ધકાલિકા ॥ ૧૩૨ ॥

આભાસકાલિકા સૂક્ષ્મકાલિકા શેષકાલિકા ।
લયકાલી સાક્ષિકાલી તતશ્ચ સ્મૃતિકાલિકા ॥ ૧૩૩ ॥

પૃથિવીકાલિકા વાપિ એકકાલી તતઃ પરમ્ ।
કૈવલ્યકાલી સાયુજ્યકાલી ચ બ્રહ્મકાલિકા ॥ ૧૩૪ ॥

તતશ્ચ પુનરાવૃત્તિકાલી યાઽમૃતકાલિકા ।
મોક્ષકાલી ચ વિજ્ઞાનમયકાલી તતઃ પરમ્ ॥ ૧૩૫ ॥

પ્રતિબિમ્બકાલિકા ચાપિ એક(પિણ્ડ)કાલી તતઃ પરમ્ ।
એકાત્મ્યકાલિકાનન્દમયકાલી તથૈવ ચ ॥ ૧૩૬ ॥

સર્વશેષે પરિજ્ઞેયા નિર્વાણમયકાલિકા ।
ઇતિ નામ્નાં સહસ્રં તે પ્રોક્તમેકાધિકં પ્રિયે ॥ ૧૩૭ ॥

પઠતઃ સ્તોત્રમેતદ્ધિ સર્વં કરતલે સ્થિતમ્ ।

॥ સહસ્રનામ્નઃ સ્તોત્રસ્ય ફલશ્રુતિઃ ॥

નૈતેન સદૃશં સ્તોત્રં ભૂતં વાપિ ભવિષ્યતિ ॥ ૧ ॥ (૨૦૧૭)

યઃ પઠેત્ પ્રત્યહમદસ્તસ્ય પુણ્યફલં શૃણુ ।
પાપાનિ વિલયં યાન્તિ મન્દરાદ્રિનિભાન્યપિ ॥ ૨ ॥

ઉપદ્રવાઃ વિનશ્યન્તિ રોગાગ્નિનૃપચૌરજાઃ ।
આપદશ્ચ વિલીયન્તે ગ્રહપીડાઃ સ્પૃશન્તિ ન ॥ ૩ ॥

દારિદ્ર્યં નાભિભવતિ શોકો નૈવ પ્રબાધતે ।
નાશં ગચ્છન્તિ રિપવઃ ક્ષીયન્તે વિઘ્નકોટયઃ ॥ ૪ ॥

ઉપસર્ગાઃ પલાયન્તે બાધન્તે ન વિષાણ્યપિ ।
નાકાલમૃત્યુર્ભવતિ ન જાડ્યં નૈવ મૂકતા ॥ ૫ ॥

ઇન્દ્રિયાણાં ન દૌર્બલ્યં વિષાદો નૈવ જાયતે ।
અથાદૌ નાસ્ય હાનિઃ સ્યાત્ ન કુત્રાપિ પરાભવઃ ॥ ૬ ॥

યાન્ યાન્ મનોરથાનિચ્છેત્ તાંસ્તાન્ સાધયતિ દ્રુતમ્ ।
સહસ્રનામપૂજાન્તે યઃ પઠેદ્ ભક્તિભાવિતઃ ॥ ૭ ॥

પાત્રં સ સર્વસિદ્ધીનાં ભવેત્સંવત્સરાદનુ ।
વિદ્યાવાન્ બલવાન્ વાગ્મી રૂપવાન્ રૂપવલ્લભઃ ॥ ૮ ॥

અધૃષ્યઃ સર્વસત્વાનાં સર્વદા જયવાન્ રણે ।
કામિનીનાં પ્રિયો નિત્યં મિત્રાણાં પ્રાણસન્નિભઃ ॥ ૯ ॥

રિપૂણામશનિઃ સાક્ષાદ્દાતા ભોક્તા પ્રિયંવદઃ ।
આકરઃ સ હિ ભાગ્યાનાં રત્નાનામિવ સાગરઃ ॥ ૧૦ ॥

મન્ત્રરૂપમિદં જ્ઞેયં સ્તોત્રં ત્રૈલોક્યદુર્લભમ્ ।
એતસ્ય બહવઃ સન્તિ પ્રયોગાઃ સિદ્ધિદાયિનઃ ॥ ૧૧ ॥

તાન્ વિધાય સુરેશાનિ તતઃ સિદ્ધીઃ પરીક્ષયેત્ ।
તારરાવૌ પુરા દત્ત્વા નામ ચૈકૈકમન્તરા ॥ ૧૨ ॥

તચ્ચ ઙેઽન્તં વિનિર્દિશ્ય શેષે હાર્દમનું ન્યસેત્ ।
ઉપરાગે ભાસ્કરસ્યેન્દોર્વાપ્યથાન્યપર્વણિ ॥ ૧૩ ॥

માલતીકુસુમૈર્બિલ્વપત્રૈર્વા પાયસેન વા ।
મધૂક્ષિતદ્રાક્ષયા વા પક્વમોચાફલેન વા ॥ ૧૪ ॥

પ્રત્યેકં જુહુયાત્ નામ પૂર્વપ્રોક્તક્રમેણ હિ ।
એવં ત્રિવારં નિષ્પાદ્ય તતઃ સ્તોત્રં પરીક્ષયેત્ ॥ ૧૫ ॥

યાવત્યઃ સિદ્ધયઃ સન્તિ કથિતા યામલાદિષુ ।
ભવન્ત્યેતે ન તાવન્ત્યો દૃઢવિશ્વાસશાલિનામ્ ॥ ૧૬ ॥

(એતત્સ્તોત્રસ્ય પ્રયોગવિધિવર્ણનમ્)
પરચક્રે સમાયાતે મુક્તકેશો દિગમ્બરઃ ।
રાત્રૌ તદાશાભિમુખઃ પઞ્ચવિંશતિધા પઠેત્ ॥ ૧૭ ॥

પરચક્રં સદા ઘોરં સ્વયમેવ પલાયતે ।
મહારોગોપશમને ત્રિંશદ્વારમુદીરયેત્ ॥ ૧૮ ॥

વિવાદે રાજજનિતોપદ્રવે દશધા જપેત્ ।
મહાદુર્ભિક્ષપીડાસુ મહામારીભયેષુ ચ ॥ ૧૯ ॥

ષષ્ટિવારં સ્તોત્રમિદં પઠન્નાશયતિ દ્રુતમ્ ।
ભૂતપ્રેતપિશાચાદિ કૃતાભિભવકર્મણિ ॥ ૨૦ ॥

પ્રજપેત્ પઞ્ચ દશધા ક્ષિપ્રં તદભિધીયતે ।
તથા નિગડબદ્ધાનાં મોચને પઞ્ચધા જપેત્ ॥ ૨૧ ॥

બધ્યાનાં પ્રાણરક્ષાર્થં શતવારમુદીરયેત્ ।
દુઃસ્વપ્નદર્શને વારત્રયં સ્તોત્રમિદં પઠેત્ ॥ ૨૨ ॥

એવં વિજ્ઞાય દેવેશિ મહિમાનમમુષ્ય હિ ।
યસ્મિન્ કસ્મિન્નપિ પ્રાપ્તે સઙ્કટે યોજયેદિદમ્ ॥ ૨૩ ॥

શમયિત્વા તુ તત્સર્વં શુભમુત્પાદયત્યપિ ।
રણે વિવાદે કલહે ભૂતાવેશે મહાભયે ॥ ૨૪ ॥

ઉત્પાતરાજપીડાયાં બન્ધુવિચ્છેદ એવ વા ।
સર્પાગ્નિદસ્યુનૃપતિશત્રુરોગભયે તથા ॥ ૨૫ ॥

જપ્યમેતન્મહાસ્તોત્રં સમસ્તં નાશમિચ્છતા ।
ધ્યાત્વા દેવીં ગુહ્યકાલીં નગ્નાં શક્તિં વિધાય ચ ॥ ૨૬ ॥

તદ્યોનૌ યન્ત્રમાલિખ્ય ત્રિકોણં બિન્દુમત્ પ્રિયે ।
પૂર્વોદિતક્રમેણૈવ મન્ત્રમુચ્ચાર્ય સાધકઃ ॥ ૨૭ ॥

ગન્ધપુષ્પાક્ષતૈર્નિત્યં પ્રત્યેકં પરિપૂજયેત્ ।
બલિં ચ પ્રત્યહં દદ્યાત્ ચતુર્વિંશતિવાસરાન્ ॥ ૨૮ ॥

સ્તોત્રાણામુત્તમં સ્તોત્રં સિદ્ધ્યન્ત્યેતાવતાપ્યદઃ ।
સ્તમ્ભને મોહને ચૈવ વશીકરણ એવ ચ ॥ ૨૯ ॥

ઉચ્ચાટને મારણે ચ તથા દ્વેષાભિચારયોઃ ।
ગુટિકાધાતુવાદાદિયક્ષિણીપાદુકાદિષુ ॥ ૩૦ ॥

કૃપાણાઞ્જનવેતાલાન્યદેહાદિપ્રવેશને ।
પ્રયુઞ્જ્યાદિદમીશાનિ તતઃ સર્વં પ્રસિદ્ધ્યતિ ॥ ૩૧ ॥

સર્વે મનોરથાસ્તસ્ય વશીભૂતા કરે સ્થિતાઃ ।
આરોગ્યં વિજયં સૌખ્યં વિભૂતિમતુલામપિ ॥ ૩૨ ॥

ત્રિવિધોત્પાતશાન્તિઞ્ચ શત્રુનાશં પદે પદે ।
દદાતિ પઠિતં સ્તોત્રમિદં સત્યં સુરેશ્વરિ ॥ ૩૩ ॥

સ્તોત્રાણ્યન્યાનિ ભૂયાંસિ ગુહ્યાયાઃ સન્તિ પાર્વતિ ।
તાનિ નૈતસ્ય તુલ્યાનિ જ્ઞાતવ્યાનિ સુનિશ્ચિતમ્ ॥ ૩૪ ॥

ઇદમેવ તસ્ય તુલ્યં સત્યં સત્યં મયોદિતમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રં યદ્યેતત્ પઠિતુ નાલમન્વહમ્ ॥ ૩૫ ॥

(સહસ્રનામ્નઃ પાઠાશક્તૌ વક્ષ્યમાણપાઠસ્ય નિદેશઃ )
તદૈતાનિ પઠેન્નિત્યં નામાનિ સ્તોત્રપાઠકઃ ।
ચણ્ડયોગેશ્વરી ચણ્ડી ચણ્ડકાપાલિની શિવા ॥ ૩૬ ॥

ચામુણ્ડા ચણ્ડિકા સિદ્ધિકરાલી મુણ્ડમાલિની ।
કાલચક્રેશ્વરી ફેરુહસ્તા ઘોરાટ્ટહાસિની ॥ ૩૭ ॥

ડામરી ચર્ચિકા સિદ્ધિવિકરાલી ભગપ્રિયા ।
ઉલ્કામુખી ઋક્ષકર્ણી બલપ્રમથિની પરા ॥ ૩૮ ॥

મહામાયા યોગનિદ્રા ત્રૈલોક્યજનનીશ્વરી ।
કાત્યાયની ઘોરરૂપા જયન્તી સર્વમઙ્ગલા ॥ ૩૯ ॥

કામાતુરા મદોન્મત્તા દેવદેવીવરપ્રદા ।
માતઙ્ગી કુબ્જિકા રૌદ્રી રુદ્રાણી જગદમ્બિકા ॥ ૪૦ ॥

ચિદાનન્દમયી મેધા બ્રહ્મરૂપા જગન્મયી ।
સંહારિણી વેદમાતા સિદ્ધિદાત્રી બલાહકા ॥ ૪૧ ॥

વારુણી જગતામાદ્યા કલાતીતા ચિદાત્મિકા ।
નાભાન્યેતાનિ પઠતા સર્વં તત્ પરિપઠ્યતે ॥ ૪૨ ॥

ઇત્યેતત્ કથિતં નામ્નાં સહસ્રં તવ પાર્વતિ ।
ઉદીરિતં ફલં ચાસ્ય પઠનાદ્ યત્ પ્રજાયતે ॥ ૪૩ ॥

નિઃશેષમવધાર્ય ત્વં યથેચ્છસિ તથા કુરુ ।
પઠનીયં ન ચ સ્ત્રીભિરેતત્ સ્તોત્રં કદાચન ॥ ૪૪ ॥ (૨૦૬૦)

॥ ઇતિ મહાકાલસંહિતાયાં વિશ્વમઙ્ગલકવચાન્તં
પૂજાપદ્ધતિપ્રભૂતિકથનં નામ દશમઃ પટલાન્તર્ગતં
ગુહ્યકાલિસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Guhyakali Devi:

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top