Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Proof read by DPD, NA. The text is available in Mahakala Samhita Guhyakali Khanda, Part II edited by Dr. Kishor Nath Jha. The verse numbers renumbered as marked 1855 to 2060 from Mahakalasamhita original text, dashama patalah.

Shri Guhyakali Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଗୁହ୍ୟକାଲ୍ୟାଃ ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ମହାକାଲସଂହିତାୟାଂ
(ପୂର୍ଵପୀଠିକା)
ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ –
ୟଦୁକ୍ତଂ ଭଵତା ପୂର୍ଵଂ ପ୍ରାଣେଶ କରୁଣାଵଶାତ୍ ॥ ୧ ॥ (୧୮୫୫)
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ଦେଵ୍ୟାସ୍ତୁ ତଦିଦାନୀଂ ଵଦପ୍ରଭୋ ।

ଶ୍ରୀ ମହାକାଲ ଉଵାଚ –
ଅତିପ୍ରୀତୋଽସ୍ମି ଦେଵେଶି ତଵାହଂ ଵଚସାମୁନା ॥ ୨ ॥

ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ୟତ୍ ସର୍ଵେଷାମୁତ୍ତମୋତ୍ତମମ୍ ।
ସୁଗୋପିତଂ ୟଦ୍ୟପି ସ୍ୟାତ୍ କଥୟିଷ୍ୟେ ତଥାପି ତେ ॥ ୩ ॥

ଦେଵ୍ୟାଃ ସହସ୍ରନାମାଖ୍ୟଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପାପୌଘମର୍ଦନମ୍ ।
ମହ୍ୟଂ ପୁରା ଭୁଵଃ କଲ୍ପେ ତ୍ରିପୁରଘ୍ନେନ କୀର୍ତିତମ୍ ॥ ୪ ॥

ଆଜ୍ଞପ୍ତଶ୍ଚ ତଥା ଦେଵ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଙ୍ଗତୟା ତୟା ।
ତ୍ଵୟୈତତ୍ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ପାଠ୍ୟଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପରମଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥ ୫ ॥

ମହାପାତକଵିଧ୍ଵଂସି ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଵିଧାୟକମ୍ ।
ମହାଭାଗ୍ୟପ୍ରଦଂ ଦିଵ୍ୟଂ ସଙ୍ଗ୍ରାମେ ଜୟକାରକମ୍ ॥ ୬ ॥

ଵିପକ୍ଷଦର୍ପଦଲନଂ ଵିପଦମ୍ଭୋଧିତାରକମ୍ ।
କୃତ୍ୟାଭିଚାରଶମନଂ ମହାଵିଭଵଦାୟକମ୍ ॥ ୭ ॥

ମନଶ୍ଚିନ୍ତିତକାର୍ୟୈକସାଧକଂ ଵାଗ୍ମିତାକରମ୍ ।
ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟଜନକଂ ବଲପୁଷ୍ଟିପ୍ରଦଂ ପରମ୍ ॥ ୮ ॥

ନୃପତସ୍କରଭୀତିଘ୍ନଂ ଵିଵାଦେ ଜୟଵର୍ଧନମ୍ ।
ପରଶତ୍ରୁକ୍ଷୟକରଂ କୈଵଲ୍ୟାମୃତହୈତୁକମ୍ ॥ ୯ ॥

ସିଦ୍ଧିରତ୍ନାକରଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ସଦ୍ୟଃ ପ୍ରତ୍ୟୟକାରକମ୍ ।
ନାତଃ ପରତରଂ ଦେଵ୍ୟାଃ ଅସ୍ତ୍ୟନ୍ୟତ୍ ତୁଷ୍ଟିଦଂ ପରମଂ ॥ ୧୦ ॥

ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ଗୁହ୍ୟାୟାଃ କଥୟିଷ୍ୟାମି ତେ ପ୍ରିୟେ ।
ୟତ୍ପୂର୍ଵଂ ସର୍ଵଦେଵାନାଂ ମନ୍ତ୍ରରୂପତୟା ସ୍ଥିତମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଦୈତ୍ୟଦାନଵୟକ୍ଷାଣାଂ ଗନ୍ଧର୍ଵୋରଗରକ୍ଷସାମ୍ ।
ପ୍ରାଣଵତ୍ କଣ୍ଠଦେଶସ୍ଥଂ ୟତ୍ସ୍ଵପ୍ନେଽପ୍ୟପରିଚ୍ୟୁତମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଦେଵର୍ଷୀଣାଂ ମୁନୀନାଂ ଚ ଵେଦଵଦ୍ରସନାଗତମ୍ ।
ସାର୍ଵଭୌମମହୀପାଲୈଃ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ୟଚ୍ଚ ପଠ୍ୟତେ ॥ ୧୩ ॥

ମୟା ଚ ତ୍ରିପୁରଘ୍ନେନ ଜପ୍ୟତେ ୟଦ୍ଦିନେ ଦିନେ ।
ୟସ୍ମାତ୍ ପରଂ ନୋ ଭଵିତା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ତ୍ରିଜଗତୀତଲେ ॥ ୧୪ ॥

ଵେଦଵନ୍ମନ୍ତ୍ରଵଦ୍ ୟଚ୍ଚ ଶିଵଵକ୍ତ୍ରଵିନିର୍ଗତମ୍ ।
ୟନ୍ନାନ୍ୟତନ୍ତ୍ରାଗମେଷୁ ୟାମଲେ ଡାମରେ ନ ଚ ॥ ୧୫ ॥

ନ ଚାନ୍ୟସଂହିତାଗ୍ରନ୍ଥେ ନୈଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗୋଲକେ ।
ସଂସାରସାଗରଂ ତର୍ତୁମେତତ୍ ପୋତଵଦିଷ୍ୟତେ ॥ ୧୬ ॥

ନାନାଵିଧମହାସିଦ୍ଧିକୋଷରୂପଂ ମହୋଦୟମ୍ ।
ୟା ଦେଵୀ ସର୍ଵଦେଵାନାଂ ୟା ମାତା ଜଗଦୋକସାମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ୟା ସୃର୍ଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀଂ ଦେଵାନାଂ ଵିଶ୍ଵାଵିତ୍ରୀ ଚ ୟା ସ୍ମୃତା ।
ୟା ଚ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଃ ସଂହର୍ତ୍ରୀ ୟା ଦାତ୍ରୀ ସର୍ଵସମ୍ପଦାମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଂ ୟା ଚ ଵିଷ୍ଟଭ୍ୟ ତିଷ୍ଠତ୍ୟମରପୂଜିତା ।
ପୁରାଣୋପନିଷଦ୍ଵେଦ୍ୟା ୟା ଚୈକା ଜଗଦମ୍ବିକା ॥ ୧୯ ॥

ୟସ୍ୟାଃ ପରଂ ନାନ୍ୟଦସ୍ତି କିମପୀହ ଜଗତ୍ତ୍ରୟେ ।
ସା ଗୁହ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରସାଦେନ ଵଶୀଭୂତେଵ ତିଷ୍ଠତି ॥ ୨୦ ॥

ଅତ ଏଵ ମହତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମେତଜ୍ଜଗତି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ।
ପଠନୀୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ପରଂ ପଦମଭୀପ୍ସୁଭିଃ ॥ ୨୧ ॥

କିମନ୍ୟୈଃ ସ୍ତୋତ୍ରଵିସ୍ତାରୈର୍ନାୟଂ ଚେତ୍ ପଠିତୋଽଭଵତ୍ ।
କିମନ୍ୟୈଃ ସ୍ତୋତ୍ରଵିସ୍ତାରୈରୟଂ ଚେତ୍ ପଠିତୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୨୨ ॥

ଦୁର୍ଵାସସେ ନାରଦାୟ କପିଲାୟାତ୍ରୟେ ତଥା ।
ଦକ୍ଷାୟ ଚ ଵସିଷ୍ଠାୟ ସଂଵର୍ତାୟ ଚ ଵିଷ୍ଣଵେ ॥ ୨୩ ॥

ଅନ୍ୟେଭ୍ୟୋଽପି ଦେଵେଭ୍ୟୋଽଵଦଂ ସ୍ତୋତ୍ରମିଦଂ ପୁରା ।
ଇଦାନୀଂ କଥୟିଷ୍ୟାମି ତଵ ତ୍ରିଦଶଵନ୍ଦିତେ ॥ ୨୪ ॥

ଇଦଂ ଶୃଣୁଷ୍ଵ ୟତ୍ନେନ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଚୈଵାଵଧାରୟ ।
ଧୃତ୍ଵାଽନ୍ୟେଭ୍ୟୋଽପି ଦେହି ତ୍ଵଂ ୟାନ୍ ଵୈ କୃପୟସେ ସଦା ॥ ୨୫ ॥

ଅଥ ଵିନିୟୋଗଃ
ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଗୁହ୍ୟକାଲୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ଶ୍ରୀତ୍ରିପୁରଘ୍ନ ଋଷିଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ । ଏକଵକ୍ତ୍ରାଦିଶତଵକ୍ତ୍ରାନ୍ତା ଶ୍ରୀଗୁହ୍ୟକାଲୀଦେଵତା ।
ଫ୍ରୂଂ ବୀଜଂ । ଖ୍ରୈଂ ଖ୍ରୈଂ ଶକ୍ତିଃ । ଛ୍ରୀଂ ଖ୍ରୀଂ କୀଲକଂ ।
ପୁରୁଷାର୍ଥଚତୁଷ୍ଟୟସାଧନପୂର୍ଵକଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୟୋଗେଶ୍ଵରୀପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ
ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ । ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ।

ଅଥ ଶ୍ରୀଗୁହ୍ୟକାଲୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।
ଓଂ ଫ୍ରେଂ କରାଲୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡୟୋଗେଶ୍ଵରୀ ଶିଵା ।
ଦୁର୍ଗା କାତ୍ୟାୟନୀ ସିଦ୍ଧିଵିକରାଲୀ ମନୋଜଵା ॥ ୧ ॥ (୧୮୮୦)
ଉଲ୍କାମୁଖୀ ଫେରୁରାଵା ଭୀଷଣା ଭୈରଵାସନା ।
କପାଲିନୀ କାଲରାତ୍ରିର୍ଗୌରୀ କଙ୍କାଲଧାରିଣୀ ॥ ୨ ॥

ଶ୍ମଶାନଵାସିନୀ ପ୍ରେତାସନା ରକ୍ତୋଦଧିପ୍ରିୟା ।
ୟୋଗମାତା ମହାରାତ୍ରିଃ ପଞ୍ଚକାଲାନଲସ୍ଥିତା ॥ ୩ ॥

ରୁଦ୍ରାଣୀ ରୌଦ୍ରରୂପା ଚ ରୁଧିରଦ୍ଵୀପଚାରିଣୀ ।
ମୁଣ୍ଡମାଲାଧରା ଚଣ୍ଡୀ ବଲଵର୍ଵରକୁନ୍ତଲା ॥ ୪ ॥

ମେଧା ମହାଡାକିନୀ ଚ ୟୋଗିନୀ ୟୋଗିଵନ୍ଦିତା ।
କୌଲିନୀ କୁରୁକୁଲ୍ଲା ଚ ଘୋରା ପିଙ୍ଗଜଟା ଜୟା ॥ ୫ ॥

ସାଵିତ୍ରୀ ଵେଦଜନନୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଗଗନାଲୟା ।
ନଵପଞ୍ଚମହାଚକ୍ରନିଲୟା ଦାରୁଣସ୍ଵନା ॥ ୬ ॥

ଉଗ୍ରା କପର୍ଦିଗୃହିଣୀ ଜଗଦାଦ୍ୟା ଜନାଶ୍ରୟା ।
କାଲକର୍ଣୀ କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଭୂତପ୍ରେତଗଣାଧିପା ॥ ୭ ॥

ଜାଲନ୍ଧରୀ ମସୀଦେହା ପୂର୍ଣାନନ୍ଦପତଙ୍ଗିନୀ ।
ପାଲିନୀ ପାଵକାଭାସା ପ୍ରସନ୍ନା ପରମେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮ ॥

ରତିପ୍ରିୟା ରୋଗହରୀ ନାଗହାରା ନଗାତ୍ମଜା ।
ଅଵ୍ୟୟା ଵୀତରାଗା ଚ ଭଵାନୀ ଭୂତଧାରିଣୀ ॥ ୯ ॥

କାଦମ୍ବିନୀ ନୀଲଦେହା କାଲୀ କାଦମ୍ବରୀପ୍ରିୟା ।
ମାନନୀୟା ମହାଦେଵୀ ମହାମଣ୍ଡଲଵର୍ତିନୀ ॥ ୧୦ ॥

ମହାମାଂସାଶନୀଶାନୀ ଚିଦ୍ରୂପା ଵାଗଗୋଚରା ।
ୟଜ୍ଞାମ୍ବୁଜାମନାଦେଵୀ ଦର୍ଵୀକରଵିଭୂଷିତା ॥ ୧୧ ॥

ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡପ୍ରମଥନୀ ଖେଚରୀ ଖେଚରୋଦିତା ।
ତମାଲଶ୍ୟାମଲା ତୀଵ୍ରା ତାପିନୀ ତାପନାଶିନୀ ॥ ୧୨ ॥

ମହାମାୟା ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରା ମହୋରଗଵିରାଜିତା ।
ଲମ୍ବୋଦରୀ ଲୋଲଜଟା ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୩ ॥

ଧାତ୍ରୀ ଧାରାଧରାକାରା ଧୋରଣୀ ଧାଵନପ୍ରିୟା ।
ହରଜାୟା ହରାରାଧ୍ୟା ହରିଵକ୍ତ୍ରା ହରୀଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୪ ॥

ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଵଜ୍ରନଖୀ ସ୍ଵରାରୋହା ବଲପ୍ରଦା ।
ଘୋଣକୀ ଘର୍ଘରାରାଵା ଘୋରାଘୌଘପ୍ରଣାଶିନୀ ॥ ୧୫ ॥

କଲ୍ପାନ୍ତକାରିଣୀ ଭୀମା ଜ୍ଵାଲାମାଲିନ୍ୟଵାମୟା ।
ସୃଷ୍ଟିଃ ସ୍ଥିତିଃ କ୍ଷୋଭଣା ଚ କରାଲା ଚାପରାଜିତା ॥ ୧୬ ॥

ଵଜ୍ରହସ୍ତାନନ୍ତଶକ୍ତିର୍ଵିରୂପା ଚ ପରାପରା ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମର୍ଦିନୀ ପ୍ରଧ୍ଵଂସିନୀ ଲକ୍ଷଭୁଜା ସତୀ ॥ ୧୭ ॥

ଵିଦ୍ୟୁଜ୍ଜିହ୍ଵା ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରା ଛାୟାଧ୍ଵରସୁତାଦ୍ୟହୃତ୍ ।
ମହାକାଲାଗ୍ନିମୂର୍ତିଶ୍ଚ ମେଘନାଦା କଟଙ୍କଟା ॥ ୧୮ ॥

ପ୍ରଦୀପ୍ତା ଵିଶ୍ଵରୂପା ଚ ଜୀଵଦାତ୍ରୀ ଜନେଶ୍ଵରୀ ।
ସାକ୍ଷିଣୀ ଶର୍ଵରୀ ଶାନ୍ତା ଶମମାର୍ଗପ୍ରକାଶିକା ॥ ୧୯ ॥

କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞା କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷମ୍ୟାଽକ୍ଷତା କ୍ଷାମୋଦରୀ କ୍ଷିତିଃ ।
ଅପ୍ରମେୟା କୁଲାଚାରକର୍ତ୍ରୀ କୌଲିକପାଲିନୀ ॥ ୨୦ ॥

ମାନନୀୟା ମନୋଗମ୍ୟା ମେନାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ସିଦ୍ଧାନ୍ତଖନିରଧ୍ୟକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡିନୀ ମଣ୍ଡଲପ୍ରିୟା ॥ ୨୧ ॥

ବାଲା ଚ ୟୁଵତୀ ଵୃଦ୍ଧା ଵୟୋତୀତା ବଲପ୍ରଦା ।
ରତ୍ନମାଲାଧରା ଦାନ୍ତା ଦର୍ଵୀକରଵିରାଜିତା ॥ ୨୨ ॥

ଧର୍ମମୂର୍ତିର୍ଧ୍ଵାନ୍ତରୁଚିର୍ଧରିତ୍ରୀ ଧାଵନପ୍ରିୟା ।
ସଙ୍କଲ୍ପିନୀ କଲ୍ପକରୀ କଲାତୀତା କଲସ୍ଵନା ॥ ୨୩ ॥

ଵସୁନ୍ଧରା ବୋଧଦାତ୍ରୀ ଵର୍ଣିନୀ ଵାନରାନରା ।
ଵିଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟାତ୍ମିକା ଵନ୍ୟା ବନ୍ଧନୀ ବନ୍ଧନାଶିନୀ ॥ ୨୪ ॥

ଗେୟା ଜଟାଜଟରମ୍ୟା ଜରତୀ ଜାହ୍ନଵୀ ଜଡା ।
ତାରିଣୀ ତୀର୍ଥରୂପା ଚ ତପନୀୟା ତନୂଦରୀ ॥ ୨୫ ॥

ତାପତ୍ରୟହରା ତାପୀ ତପସ୍ୟା ତାପସପ୍ରିୟା ।
ଭୋଗିଭୂଷ୍ୟା ଭୋଗଵତୀ ଭଗିନୀ ଭଗମାଲିନୀ ॥ ୨୬ ॥

ଭକ୍ତିଲଭ୍ୟା ଭାଵଗମ୍ୟା ଭୂତିଦା ଭଵଵଲ୍ଲଭା ।
ସ୍ଵାହାରୂପା ସ୍ଵଧାରୂପା ଵଷଟ୍କାରସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୨୭ ॥

ହନ୍ତା କୃତିର୍ନମୋରୂପା ୟଜ୍ଞାଦିର୍ୟଜ୍ଞସମ୍ଭଵା ।
ସ୍ଫ୍ୟସୂର୍ପଚମସାକାରା ସ୍ରକ୍ସ୍ରୁ ଵାକୃତିଧାରିଣୀ ॥ ୨୮ ॥

ଉଦ୍ଗୀଥହିଂକାରଦେହା ନମଃ ସ୍ଵସ୍ତିପ୍ରକାଶିନୀ ।
ଋଗ୍ୟଜୁଃ ସାମରୂପା ଚ ମନ୍ତ୍ରବ୍ରାହ୍ମଣରୂପିଣୀ ॥ ୨୯ ॥

ସର୍ଵଶାଖାମୟୀ ଖର୍ଵା ପୀଵର୍ୟୁପନିଷଦ୍ବୁଧା ।
ରୌଦ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାଚିନ୍ତାମଣିର୍ଵୈହାୟସୀ ଧୃତିଃ ॥ ୩୦ ॥

ତାର୍ତୀୟା ହଂସିନୀ ଚାନ୍ଦ୍ରୀ ତାରା ତ୍ରୈଵିକ୍ରମୀ ସ୍ଥିତିଃ ।
ୟୋଗିନୀ ଡାକିନୀ ଧାରା ଵୈଦ୍ୟୁତୀ ଵିନୟପ୍ରଦା ॥ ୩୧ ॥

ଉପାଂଶୁର୍ମାନସୀ ଵାଚ୍ୟା ରୋଚନା ରୁଚିଦାୟିନୀ ।
ସତ୍ଵାକୃତିସ୍ତମୋରୂପା ରାଜସୀ ଗୁଣଵର୍ଜିତା ॥ ୩୨ ॥

ଆଦିସର୍ଗାଦିକାଲୀନଭାନଵୀ ନାଭସୀ ତଥା ।
ମୂଲାଧାରା କୁଣ୍ଡଲିନୀ ସ୍ଵାଧିପ୍ଠାନପରାୟଣା ॥ ୩୩ ॥

ମଣିପୂରକଵାସା ଚ ଵିଶୁଦ୍ଧାନାହତା ତଥା ।
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାସଂଜ୍ଞା ଵର୍ଵରା ଵ୍ୟୋମଚାରିଣୀ ॥ ୩୪ ॥

ବୃହଦ୍ରଥନ୍ତରାକାରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଚାଥର୍ଵଣୀ ତଥା ।
ପ୍ରାଜାପତ୍ୟା ମହାବ୍ରାହ୍ମୀ ହୂଂହୂଙ୍କାରା ପତଙ୍ଗିନୀ ॥ ୩୫ ॥

ରାକ୍ଷସୀ ଦାନଵୀ ଭୂତିଃ ପିଶାଚୀ ପ୍ରତ୍ୟନୀକରା ।
ଉଦାତ୍ତାପ୍ୟନୁଦାତ୍ତା ଚ ସ୍ଵରିତା ନିଃସ୍ଵରାପ୍ୟଜା ॥ ୩୬ ॥

ନିଷ୍କଲା ପୁଷ୍କଲା ସାଧ୍ଵୀ ସା ନୁତା ଖଣ୍ଡରୂପିଣୀ ।
ଗୂଢା ପୁରାଣା ଚରମା ପ୍ରାଗ୍ଭଵୀ ଵାମନୀ ଧ୍ରୁଵା ॥ ୩୭ ॥

କାକୀମୁଖୀ ସାକଲା ଚ ସ୍ଥାଵରା ଜଙ୍ଗମେଶ୍ଵରୀ ।
ଈଡା ଚ ପିଙ୍ଗଲା ଚୈଵ ସୁଷୁମ୍ଣା ଧ୍ୟାନଗୋଚରା ॥ ୩୮ ॥

ସର୍ଗା ଵିସର୍ଗା ଧମନୀ କମ୍ପିନୀ ବନ୍ଧନୀ ହିତା ।
ସଙ୍କୋଚିନୀ ଭାସୁରା ଚ ନିମ୍ନା ଦୃପ୍ତା ପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୩୯ ॥

ପ୍ରବୁଦ୍ଧା କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷିପ୍ତା ପୂର୍ଣାଲସ୍ୟା ଵିଲମ୍ବିତା ।
ଆଵେଶିନୀ ଘର୍ଘରା ଚ ରୂକ୍ଷା କ୍ଲିନ୍ନା ସରସ୍ଵତୀ ॥ ୪୦ ॥

ସ୍ନିଗ୍ଧା ଚଣ୍ଡା କୁହୂଃ ପୂଷା ଵାରଣା ଚ ୟଶସ୍ଵିନୀ ।
ଗାନ୍ଧାରୀ ଶଙ୍ଖିନୀ ଚୈଵ ହସ୍ତିଜିହ୍ଵା ପୟସ୍ଵିନୀ ॥ ୪୧ ॥

ଵିଶ୍ଵୋଦରାଲମ୍ବୁଷା ଚ ବିଭ୍ରା ତେଜସ୍ଵିନୀ ସତୀ ।
ଅଵ୍ୟକ୍ତା ଗାଲନୀ ମନ୍ଦା ମୁଦିତା ଚେତନାପି ଚ ॥ ୪୨ ॥

ଦ୍ରାଵଣୀ ଚପଲା ଲମ୍ବା ଭ୍ରାମରୀ ମଧୁମତ୍ୟପି ।
ଧର୍ମା ରସଵହା ଚଣ୍ଡୀ ସୌଵୀରୀ କପିଲା ତଥା ॥ ୪୩ ॥

ରଣ୍ଡୋତ୍ତରା କର୍ଷିଣୀ ଚ ରେଵତୀ ସୁମୁଖୀ ନଟୀ ।
ରଜନ୍ୟାପ୍ୟାୟନୀ ଵିଶ୍ଵଦୂତା ଚନ୍ଦ୍ରା କପର୍ଦିନୀ ॥ ୪୪ ॥

ନନ୍ଦା ଚନ୍ଦ୍ରାଵତୀ ମୈତ୍ରୀ ଵିଶାଲାପି ଚ ମାଣ୍ଡଵୀ ।
ଵିଚିତ୍ରା ଲୋହିନୀକଲ୍ପା ସୁକଲ୍ପା ପୂତନାପି ଚ ॥ ୪୫ ॥

ଧୋରଣୀ ଧାରଣୀ ହେଲା ଧୀରା ଵେଗଵତୀ ଜଟା ।
ଅଗ୍ନିଜ୍ଵାଲା ଚ ସୁରଭୀ ଵିଵର୍ଣା କୃନ୍ତନୀ ତଥା ॥ ୪୬ ॥

ତପିନୀ ତାପିନୀ ଧୂମ୍ରା ମରୀଚିର୍ଜ୍ଵାଲିନୀ ରୁଚିଃ ।
ତପସ୍ଵିନୀ ସ୍ଵପ୍ନଵହା ସଂମୋହା କୋଟରା ଚଲା ॥ ୪୭ ॥

ଵିକଲ୍ପା ଲମ୍ବିକା ମୂଲା ତନ୍ଦ୍ରାଵତ୍ୟପି ଘଣ୍ଟିକା ।
ଅଵିଗ୍ରହା ଚ କୈଵଲ୍ୟା ତୁରୀୟା ଚାପୁନର୍ଭଵା ॥ ୪୮ ॥

ଵିଭ୍ରାନ୍ତିଶ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତା ଚ ୟୋଗିନିଃ ଶ୍ରେଣ୍ୟଲକ୍ଷିତା ।
ନିର୍ଵାଣା ସ୍ଵସ୍ତିକା ଵୃଦ୍ଧିର୍ନିଵୃତ୍ତିଶ୍ଚ ମହୋଦୟା ॥ ୪୯ ॥

ବୋଧ୍ୟାଽଵିଦ୍ୟା ଚ ତାମିସ୍ରା ଵାସନା ୟୋଗମେଦିନୀ ।
ନିରଞ୍ଜନା ଚ ପ୍ରକୃତିଃ ସତ୍ତାରଵ୍ୟା ପାରମାର୍ଥିକୀ ॥ ୫୦ ॥

ପ୍ରତିବିମ୍ବନିରାଭାସା ସଦସଦ୍ରୂପଧାରିଣୀ ।
ଉପଶାନ୍ତା ଚ ଚୈତନ୍ୟା କୂଟା ଵିଜ୍ଞାନମୟ୍ୟପି ॥ ୫୧ ॥

ଶକ୍ତିଵିଦ୍ୟା ଵାସିତା ଚ ମୋଦିନୀ ମୁଦିତାନନା ।
ଅନୟା ପ୍ରଵହା ଵ୍ୟାଡୀ ସର୍ଵଜ୍ଞା ଶରଣପ୍ରଦା ॥ ୫୨ ॥

ଵାରୁଣୀ ମାର୍ଜନୀଭାଷା ପ୍ରତିମା ବୃହତୀ ଖଲା ।
ପ୍ରତୀଚ୍ଛା ପ୍ରମିତିଃ ପ୍ରୀତିଃ କୁହିକା ତର୍ପଣପ୍ରିୟା ॥ ୫୩ ॥

ସ୍ଵସ୍ତିକା ସର୍ଵତୋଭଦ୍ରା ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଣଵାତ୍ମିକା ।
ସାଵିତ୍ରୀ ଵେଦଜନନୀ ନିଗମାଚାରବୋଧିନୀ ॥ ୫୪ ॥

ଵିକରାଲା କରାଲା ଚ ଜ୍ଵାଲାଜାଲୈକମାଲିନୀ ।
ଭୀମା ଚ କ୍ଷୋଭଣାନନ୍ତା ଵୀରା ଵଜ୍ରାୟୁଧା ତଥା ॥ ୫୫ ॥

ପ୍ରଧ୍ଵଂସିନୀ ଚ ମାଲଙ୍କା ଵିଶ୍ଵମର୍ଦିନ୍ୟଵୀକ୍ଷିତା ।
ମୃତ୍ୟୁଃ ସହସ୍ରବାହୁଶ୍ଚ ଘୋରଦଂଷ୍ଟ୍ରା ଵଲାହକୀ ॥ ୫୬ ॥

ପିଙ୍ଗା ପିଙ୍ଗଶତା ଦୀପ୍ତା ପ୍ରଚଣ୍ଡା ସର୍ଵତୋମୁଖୀ ।
ଵିଦାରିଣୀ ଵିଶ୍ଵରୂପା ଵିକ୍ରାନ୍ତା ଭୂତଭାଵନୀ ॥ ୫୭ ॥

ଵିଦ୍ରାଵିଣୀ ମୋକ୍ଷଦାତ୍ରୀ କାଲଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ ନଟୀ ।
ତପ୍ତହାଟକଵର୍ଣା ଚ କୃତାନ୍ତା ଭ୍ରାନ୍ତିଭଞ୍ଜିନୀ ॥ ୫୮ ॥

ସର୍ଵତେଜୋମୟୀ ଭଵ୍ୟା ଦିତିଶୋକକରୀ କୃତିଃ ।
ମହାକ୍ରୁଦ୍ଧା ଶ୍ମଶାନସ୍ଥା କପାଲସ୍ରଗଲଙ୍କୃତା ॥ ୫୯ ॥

କାଲାତିକାଲା କାଲାନ୍ତକରୀତିଃ କରୁଣାନିଧିଃ ।
ମହାଘୋରା ଘୋରତରା ସଂହାରକରିଣୀ ତଥା ॥ ୬୦ ॥

ଅନାଦିଶ୍ଚ ମହୋନ୍ମତ୍ତା ଭୂତଧାତ୍ର୍ୟସିତେକ୍ଷଣା ।
ଭୀଷ୍ମାକାରା ଚ ଵକ୍ରାଙ୍ଗୀ ବହୁପାଦୈକପାଦିକା ॥ ୬୧ ॥

କୁଲାଙ୍ଗନା କୁଲାରାଧ୍ୟା କୁଲମାର୍ଗରତେଶ୍ଵରୀ ।
ଦିଗମ୍ବରା ମୁକ୍ତକେଶୀ ଵଜ୍ରମୁଷ୍ଟିର୍ନିରିନ୍ଧନୀ ॥ ୬୨ ॥

ସମ୍ମୋହିନୀ କ୍ଷୋଭକରୀ ସ୍ତମ୍ଭିନୀ ଵଶ୍ୟକାରିଣୀ ।
ଦୁର୍ଧର୍ଷା ଦର୍ପଦଲନୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଜନନୀ ଜୟା ॥ ୬୩ ॥

ଉନ୍ମାଦୋଚ୍ଚାଟନକରୀ କୃତ୍ୟା କୃତ୍ୟାଵିଘାତିନୀ ।
ଵିରୂପା କାଲରାତ୍ରିଶ୍ଚ ମହାରାତ୍ରିର୍ମନୋନ୍ମନୀ ॥ ୬୪ ॥

ମହାଵୀର୍ୟା ଗୂଢନିଦ୍ରା ଚଣ୍ଡଦୋର୍ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡିତା ।
ନିର୍ମଲା ଶୂଲିନୀ ତନ୍ତ୍ରା ଵଜ୍ରିଣୀ ଚାପଧାରିଣୀ ॥ ୬୫ ॥

ସ୍ଥୂଲୋଦରୀ ଚ କୁମୁଦା କାମୁକା ଲିଙ୍ଗଧାରିଣୀ ।
ଧଟୋଦରୀ ଫେରଵୀ ଚ ପ୍ରଵୀଣା କାଲସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୬୬ ॥

ତାରାଵତୀ ଡମରୁକା ଭାନୁମଣ୍ଡଲମାଲିନୀ ।
ଏକାନଙ୍ଗା ପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡାକ୍ଷୀ ଶୁଭଙ୍କରୀ ॥ ୬୭ ॥

ଵିଦ୍ୟୁତ୍କେଶୀ ମହାମାରୀ ସୂଚୀ ତୂଣ୍ଡୀ ଚ ଜୃମ୍ଭକା ।
ପ୍ରସ୍ଵାପିନୀ ମହାତୀଵ୍ରା ଵରଣୀୟା ଵରପ୍ରଦା ॥ ୬୮ ॥

ଚଣ୍ଡଚଣ୍ଡା ଜ୍ଵଲଦ୍ଦେହା ଲମ୍ବୋଦର୍ୟଗ୍ନିମର୍ଦିନୀ ।
ମହାଦନ୍ତୋଲ୍କାଦୃଗମ୍ବା ଜ୍ଵାଲାଜାଲଜଲନ୍ଧରୀ ॥ ୬୯ ॥

ମାୟା କୃଶା ପ୍ରଭା ରାମା ମହାଵିଭଵଦାୟିନୀ ।
ପୌରନ୍ଦରୀ ଵିଷ୍ଣୁମାୟା କୀର୍ତିଃ ପୁଷ୍ଟିସ୍ତନୂଦରୀ ॥ ୭୦ ॥

ୟୋଗଜ୍ଞା ୟୋଗଦାତ୍ରୀ ଚ ୟୋଗିନୀ ୟୋଗିଵଲ୍ଲଭା ।
ସହସ୍ରଶୀର୍ଷପାଦା ଚ ସହସ୍ରନୟନୋଜ୍ଵଲା ॥ ୭୧ ॥

ପାନକର୍ତ୍ରୀ ପାଵକାଭା ପରାମୃତପରାୟଣା ।
ଜଗଦ୍ଗତିର୍ଜଗଜ୍ଜେତ୍ରୀ ଜନ୍ମକାଲଵିମୋଚିନୀ ॥ ୭୨ ॥

ମୂଲାଵତଂସିନୀ ମୂଲା ମୌନଵ୍ରତପରାଙ୍ମୁଖୀ ।
ଲଲିତା ଲୋଲୁପା ଲୋଲା ଲକ୍ଷଣୀୟା ଲଲାମଧୃକ୍ ॥ ୭୩ ॥

ମାତଙ୍ଗିନୀ ଭଵାନୀ ଚ ସର୍ଵଲୋକେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ।
ପାର୍ଵତୀ ଶମ୍ଭୁଦୟିତା ମହିଷାସୁରମର୍ଦିନୀ ॥ ୭୪ ॥

ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାପହର୍ତ୍ରୀ ଚ ରକ୍ତବୀଜନିକୃନ୍ତନୀ ।
ନିଶୁମ୍ଭଶୁମ୍ଭମଥନୀ ଦେଵରାଜଵରପ୍ରଦା ॥ ୭୫ ॥

କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ କାଲୀ କୋଲମାଂସାସ୍ରପାୟିନୀ ।
ଖଡ୍ଗହସ୍ତା ଚର୍ମିଣୀ ଚ ପାଶିନୀ ଶକ୍ତିଧାରିଣୀ ॥ ୭୬ ॥

ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗିନୀ ମୁଣ୍ଡଧରା ଭୁଶୁଣ୍ଡୀ ଧନୁରନ୍ଵିତା ।
ଚକ୍ରଘଣ୍ଟାନ୍ଵିତା ବାଲପ୍ରେତଶୈଲପ୍ରଧାରିଣୀ ॥ ୭୭ ॥

ନରକଙ୍କାଲନକୁଲସର୍ପହସ୍ତା ସମୁଦ୍ଗରା ।
ମୁରଲୀଧାରିଣୀ ବଲିକୁଣ୍ଡିନୀ ଡମରୁପ୍ରିୟା ॥ ୭୮ ॥

ଭିନ୍ଦିପାଲାସ୍ତ୍ରିଣୀ ପୂଜ୍ୟା ସାଧ୍ୟା ପରିଘିଣୀ ତଥା ।
ପଟ୍ଟିଶପ୍ରାସିନୀ ରମ୍ୟା ଶତଶୋ ମୁସଲିନ୍ୟପି ॥ ୭୯ ॥

ଶିଵାପୋତଧରାଦଣ୍ଡାଙ୍କୁଶହସ୍ତା ତ୍ରିଶୂଲିନୀ ।
ରତ୍ନକୁମ୍ଭଧରା ଦାନ୍ତା ଛୁରିକାକୁନ୍ତଦୋର୍ୟୁତା ॥ ୮୦ ॥

କମଣ୍ଡଲୁକରା କ୍ଷାମା ଗୃଧ୍ରାଢ୍ୟା ପୁଷ୍ପମାଲିନୀ ।
ମାଂସଖଣ୍ଡକରା ବୀଜପୂରଵତ୍ୟକ୍ଷରା କ୍ଷରା ॥ ୮୧ ॥

ଗଦାପରଶୁୟଷ୍ଟ୍ୟଙ୍କା ମୁଷ୍ଟିନାନଲଧାରିଣୀ ।
ପ୍ରଭୂତା ଚ ପଵିତ୍ରା ଚ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ପୁଣ୍ୟଵିଵର୍ଧନୋ ॥ ୮୨ ॥

ପ୍ରସନ୍ନାନନ୍ଦିତମୁଖୀ ଵିଶିଷ୍ଟା ଶିଷ୍ଟପାଲିନୀ ।
କାମରୂପା କାମଗଵୀ କମନୀୟ କଲାଵତୀ ॥ ୮୩ ॥

ଗଙ୍ଗା କଲିଙ୍ଗତନୟା ସିପ୍ରା ଗୋଦାଵରୀ ମହୀ ।
ରେଵା ସରସ୍ଵତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୃଷ୍ଣା ଦୃଷଦ୍ଵତୀ ॥ ୮୪ ॥

ଵାରାଣସୀ ଗୟାଵନ୍ତୀ କାଞ୍ଚୀ ମଲୟଵାସିନୀ ।
ସର୍ଵଦେଵୀସ୍ଵରୂପା ଚ ନାନାରୂପଧରାମଲା ॥ ୮୫ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଗୌରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରତ୍ନପୂର୍ଣା କୃପାମୟୀ ।
ଦୁର୍ଗା ଚ ଵିଜୟା ଘୋରା ପଦ୍ମାଵତ୍ୟମରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮୬ ॥

ଵଗଲା ରାଜମାତଙ୍ଗୀ ଚଣ୍ଡୀ ମହିଷମର୍ଦିନୀ ।
ତ୍ରିପୁଟୋଚ୍ଛିଷ୍ଟଚାଣ୍ଡାଲୀ ଭାରୁଣ୍ଡା ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮୭ ॥

ରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀ ନିତ୍ୟକ୍ଲିନ୍ନା ଚ ଜୟଭୈରଵୀ ।
ଚଣ୍ଡୟୋଗେଶ୍ଵରୀ ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଦ୍ରାଣ୍ୟରୁନ୍ଧତୀ ॥ ୮୮ ॥

ଅଶ୍ଵାରୂଢା ମହାଗୁହ୍ୟା ୟନ୍ତ୍ରପ୍ରମଥନୀ ତଥା ।
ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଵିଶ୍ଵଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଵଶ୍ୟକାରିଣ୍ୟକଲ୍ମଷା ॥ ୮୯ ॥

ତ୍ଵରିତା ଚ ମହାଚଣ୍ଡଭୈରଵୀ ପରମେଶ୍ଵରୀ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଵିଜୟା ଜ୍ଵାଲାମୁଖୀ ଦିକ୍କରଵାସିନୀ ॥ ୯୦ ॥

ମହାମନ୍ତ୍ରେଶ୍ଵରୀ ଵଜ୍ରପ୍ରସ୍ତାରିଣ୍ୟଜନାଵତୀ ।
ଚଣ୍ଡକାପାଲେଶ୍ଵରୀ ଚ ସ୍ଵର୍ଣକୋଟେଶ୍ଵରୀ ତଥା ॥ ୯୧ ॥

ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡା ଶ୍ମଶାନୋଗ୍ରଚଣ୍ଡା ଵାର୍ତାଲ୍ୟଜେଶ୍ଵରୀ ।
ଚଣ୍ଡୋଗ୍ରା ଚ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚ ଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡନାୟିକା ॥ ୯୨ ॥

ଵାଗ୍ଵାଦିନୀ ମଧୁମତୀ ଵାରୁଣୀ ତୁମ୍ବୁରେଶ୍ଵରୀ ।
ଵାଗୀଶ୍ଵରୀ ଚ ପୂର୍ଣେଶୀ ସୌମ୍ୟୋଗ୍ରା କାଲଭୈରଵୀ ॥ ୯୩ ॥

ଦିଗମ୍ବରା ଚ ଧନଦା କାଲରାତ୍ରିଶ୍ଚ କୁବ୍ଜିକା ।
କିରାଟୀ ଶିଵଦୂତୀ ଚ କାଲସଙ୍କର୍ଷଣୀ ତଥା ॥ ୯୪ ॥

କୁକ୍କୁଟୀ ସଙ୍କଟା ଦେଵୀ ଚପଲଭ୍ରମରାମ୍ବିକା ।
ମହାର୍ଣଵେଶ୍ଵରୀ ନିତ୍ୟା ଜୟଝଙ୍କେଶ୍ଵରୀ ତଥା ॥ ୯୫ ॥

ଶଵରୀ ପିଙ୍ଗଲା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦା ସଂସାରତାରିଣୀ ।
ଵିଜ୍ଞା ମହାମୋହିନୀ ଚ ବାଲା ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୯୬ ॥

ଉଗ୍ରତାରା ଚୈକଜଟା ତଥା ନୀଲସରସ୍ଵତୀ ।
ତ୍ରିକଣ୍ଟକୀ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ବୋଧିସତ୍ଵା ରଣେଶ୍ଵରୀ ॥ ୯୭ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ମାହେଶ୍ଵରୀ କୌମାର୍ୟଲମ୍ବୁଷା ।
ଵାରାହୀ ନାରସିଂହୀ ଚ ଚାମୁଣ୍ଡେନ୍ଦ୍ରାଣ୍ୟୋନିଜା ॥ ୯୮ ॥

ଚଣ୍ଡେଶ୍ଵରୀ ଚଣ୍ଡଘଣ୍ଟା ନାକୁଲୀ ମୃତ୍ୟୁହାରିଣୀ ।
ହଂସେଶ୍ଵରୀ ମୋକ୍ଷଦା ଚ ଶାତକର୍ଣୀ ଜଲନ୍ଧରୀ ॥ ୯୯ ॥

(ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଵଜ୍ରଵାରାହୀ ଫେତ୍କାରୀ ତୁମ୍ବୁରେଶ୍ଵରୀ ।
ହୟଗ୍ରୀଵା ହସ୍ତିତୁଣ୍ଡା ନାକୁଲୀ ମୃତ୍ୟୁହାରିଣୀ ॥)
ସ୍ଵରକର୍ଣୀ ଋକ୍ଷକର୍ଣୀ ସୂର୍ପକର୍ଣା ବଲାବଲା ।
ମହାନୀଲେଶ୍ଵରୀ ଜାତଵେତସୀ କୋକତୁଣ୍ଡିକା ॥ ୧୦୦ ॥

ଗୁହ୍ୟେଶ୍ଵରୀ ଵଜ୍ରଚଣ୍ଡୀ ମହାଵିଦ୍ୟା ଚ ବାଭ୍ରଵୀ ।
ଶାକମ୍ଭରୀ ଦାନଵେଶୀ ଡାମରୀ ଚର୍ଚିକା ତଥା ॥ ୧୦୧ ॥

ଏକଵୀରା ଜୟନ୍ତୀ ଚ ଏକାନଂଶା ପତାକିନୀ ।
ନୀଲଲୋହିତରୂପା ଚ ବ୍ରହ୍ମଵାଦିନ୍ୟୟନ୍ତ୍ରିତା ॥ ୧୦୨ ॥

ତ୍ରିକାଲଵେଦିନୀ ନୀଲକୋରଙ୍ଗୀ ରକ୍ତଦନ୍ତିକା ।
ଭୂତଭୈରଵ୍ୟନାଲମ୍ବା କାମାଖ୍ୟା କୁଲକୁଟ୍ଟନୀ ॥ ୧୦୩ ॥

କ୍ଷେମଙ୍କରୀ ଵିଶ୍ଵରୂପା ମାୟୂର୍ୟାଵେଶିନୀ ତଥା ।
କାମାଙ୍କୁଶା କାଲଚଣ୍ଡୀ ଭୀମାଦେଵ୍ୟର୍ଧମସ୍ତକା ॥ ୧୦୪ ॥

ଧୂମାଵତୀ ୟୋଗନିଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁନିକୃନ୍ତନୀ ।
ଚଣ୍ଡୋଗ୍ରକାପାଲିନୀ ଚ ବୋଧିକା ହାଟକେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୦୫ ॥

ମହାମଙ୍ଗଲଚଣ୍ଡୀ ଚ ତୋଵରା ଚଣ୍ଡଖେଚରୀ ।
ଵିଶାଲା ଶକ୍ତିସୌପର୍ଣୀ ଫେରୁଚଣ୍ଡୀ ମଦୋଦ୍ଧତା ॥ ୧୦୬ ॥

କାପାଲିକା ଚଞ୍ଚରୀକା ମହାକାମଧ୍ରୁଵାପି ଚ ।
ଵିକ୍ଷେପଣୀ ଭୂତତୁଣ୍ଡୀ ମାନସ୍ତୋକା ସୁଦାମିନୀ ॥ ୧୦୭ ॥

ନିର୍ମୂଲିନୀ ରାଙ୍କଵିଣୀ ସଦ୍ୟୋଜାତା ମଦୋତ୍କଟା ।
ଵାମଦେଵୀ ମହାଘୋରା ମହାତତ୍ପୁରୁଷୀ ତଥା ॥ ୧୦୮ ॥

ଈଶାନୀ ଶାଙ୍କରୀ ଭର୍ଗୋ ମହାଦେଵୀ କପର୍ଦିନୀ ।
ତ୍ର୍ୟମ୍ବକୀ ଵ୍ୟୋମକେଶୀ ଚ ମାରୀ ପାଶୁପତୀ ତଥା ॥ ୧୦୯ ॥

ଜୟକାଲୀ ଧୂମକାଲୀ ଜ୍ଵାଲାକାଲ୍ୟୁଗ୍ରକାଲିକା ।
ଧନକାଲୀ ଘୋରନାଦକାଲୀ କଲ୍ପାନ୍ତକାଲିକା ॥ ୧୧୦ ॥

ଵେତାଲକାଲୀ କଙ୍କାଲକାଲୀ ଶ୍ରୀନଗ୍ନକାଲିକା ।
ରୌଦ୍ରକାଲୀ ଘୋରଘୋରତରକାଲୀ ତଥୈଵ ଚ ॥ ୧୧୧ ॥

ତତୋ ଦୁର୍ଜୟକାଲୀ ଚ ମହାମନ୍ଥାନକାଲିକା ।
ଆଜ୍ଞାକାଲୀ ଚ ସଂହାରକାଲୀ ସଙ୍ଗ୍ରାମକାଲିକା ॥ ୧୧୨ ॥

କୃତାନ୍ତକାଲୀ ତଦନୁ ତିଗ୍ମକାଲୀ ତତଃ ପରମ୍ ।
ତତୋ ମହାରାତ୍ରିକାଲୀ ମହାରୁଧିରକାଲିକା ॥ ୧୧୩ ॥

ଶଵକାଲୀ ଭୀମକାଲୀ ଚଣ୍ଡକାଲୀ ତଥୈଵ ଚ ।
ସନ୍ତ୍ରାସକାଲୀ ଚ ତତଃ ଶ୍ରୀଭୟଙ୍କରକାଲିକା ॥ ୧୧୪ ॥

ଵିକରାଲକାଲୀ ଶ୍ରୀଘୋରକାଲୀ ଵିକଟକାଲିକା ।
କରାଲକାଲୀ ତଦନୁ ଭୋଗକାଲୀ ତତଃ ପରମ୍ ॥ ୧୧୫ ॥

ଵିଭୂତିକାଲୀ ଶ୍ରୀକାଲକାଲୀ ଦକ୍ଷିଣକାଲିକା ।
ଵିଦ୍ୟାକାଲୀ ଵଜ୍ରକାଲୀ ମହାକାଲୀ ଭଵେତ୍ତତଃ ॥ ୧୧୬ ॥

ତତଃ କାମକଲାକାଲୀ ଭଦ୍ରକାଲୀ ତଥୈଵ ଚ ।
ଶ୍ମଶାନକାଲିକୋନ୍ମତ୍ତକାଲିକା ମୁଣ୍ଡକାଲିକା ॥ ୧୧୭ ॥

କୁଲକାଲୀ ନାଦକାଲୀ ସିଦ୍ଧିକାଲୀ ତତଃ ପରମ୍ ।
ଉଦାରକାଲୀ ସନ୍ତାପକାଲୀ ଚଞ୍ଚଲକାଲିକା ॥ ୧୧୮ ॥

ଡାମରୀ କାଲିକା ଭାଵକାଲୀ କୁଣପକାଲିକା ।
କପାଲକାଲୀ ଚ ଦିଗମ୍ବରକାଲୀ ତଥୈଵ ଚ ॥ ୧୧୯ ॥

ଉଦ୍ଦାମକାଲୀ ପ୍ରପଞ୍ଚକାଲୀ ଵିଜୟକାଲିକା ।
କ୍ରତୁକାଲୀ ୟୋଗକାଲୀ ତପଃକାଲୀ ତଥୈଵ ଚ ॥ ୧୨୦ ॥

ଆନନ୍ଦକାଲୀ ଚ ତତଃ ପ୍ରଭାକାଲୀ ତତଃ ପରମ୍ ।
ସୂର୍ୟକାଲୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାଲୀ କୌମୁଦୀକାଲିକା ତତଃ ॥ ୧୨୧ ॥

ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକାଲ୍ୟଗ୍ନିକାଲୀ ଵୀରକାଲୀ ତଥୈଵ ଚ ।
ରଣକାଲୀ ହୂଂହୂଙ୍କାରନାଦକାଲୀ ତତଃ ପରମ୍ ॥ ୧୨୨ ॥

ଜୟକାଲୀ ଵିଘ୍ନକାଲୀ ମହାମାର୍ତଣ୍ଡକାଲିକା ।
ଚିତାକାଲୀ ଭସ୍ମକାଲୀ ଜ୍ଵଲଦଙ୍ଗାରକାଲିକା ॥ ୧୨୩ ॥

ପିଶାଚକାଲୀ ତଦନୁ ତତୋ ଲୋହିତକାଲିକା ।
ଖର (ଖଗ) କାଲୀ ନାଗକାଲୀ ତତୋ ରାକ୍ଷସକାଲିକା ॥ ୧୨୪ ॥

ମହାଗଗନକାଲୀ ଚ ଵିଶ୍ଵକାଲୀ ଭଵେଦନୁ ।
ମାୟାକାଲୀ ମୋହକାଲୀ ତତୋ ଜଙ୍ଗମକାଲିକା ॥ ୧୨୫ ॥

ପୁନ ସ୍ଥାଵରକାଲୀ ଚ ତତୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକାଲିକା ।
ସୃଷ୍ଟିକାଲୀ ସ୍ଥିତିକାଲୀ ପୁନଃ ସଂହାରକାଲିକା ॥ ୧୨୬ ॥

ଅନାଖ୍ୟାକାଲିକା ଚାପି ଭାସାକାଲୀ ତତୋଽପ୍ୟନୁ ।
ଵ୍ୟୋମକାଲୀ ପୀଠକାଲୀ ଶକ୍ତିକାଲୀ ତଥୈଵ ଚ ॥ ୧୨୭ ॥

ଊର୍ଧ୍ଵକାଲୀ ଅଧଃକାଲୀ ତଥା ଚୋତ୍ତରକାଲିକା ।
ତଥା ସମୟକାଲୀ ଚ କୌଲିକକ୍ରମକାଲିକା ॥ ୧୨୮ ॥

ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନକାଲୀ ଚ ଚିତ୍ସତ୍ତାକାଲିକାପି ଚ ।
ଅଦ୍ଵୈତକାଲୀ ପରମାନନ୍ଦକାଲୀ ତଥୈଵ ଚ ॥ ୧୨୯ ॥

ଵାସନାକାଲିକା ୟୋଗଭୂମିକାଲୀ ତତଃ ପରମ୍ ।
ଉପାଧିକାଲୀ ଚ ମହୋଦୟକାଲୀ ତତୋଽପ୍ୟନୁ ॥ ୧୩୦ ॥

ନିଵୃତ୍ତିକାଲୀ ଚୈତନ୍ୟକାଲୀ ଵୈରାଗ୍ୟକାଲିକା ।
ସମାଧିକାଲୀ ପ୍ରକୃତିକାଲୀ ପ୍ରତ୍ୟୟକାଲିକା ॥ ୧୩୧ ॥

ସତ୍ତାକାଲୀ ଚ ପରମାର୍ଥକାଲୀ ନିତ୍ୟକାଲିକା ।
ଜୀଵାତ୍ମକାଲୀ ପରମାତ୍ମକାଲୀ ବନ୍ଧକାଲିକା ॥ ୧୩୨ ॥

ଆଭାସକାଲିକା ସୂକ୍ଷ୍ମକାଲିକା ଶେଷକାଲିକା ।
ଲୟକାଲୀ ସାକ୍ଷିକାଲୀ ତତଶ୍ଚ ସ୍ମୃତିକାଲିକା ॥ ୧୩୩ ॥

ପୃଥିଵୀକାଲିକା ଵାପି ଏକକାଲୀ ତତଃ ପରମ୍ ।
କୈଵଲ୍ୟକାଲୀ ସାୟୁଜ୍ୟକାଲୀ ଚ ବ୍ରହ୍ମକାଲିକା ॥ ୧୩୪ ॥

ତତଶ୍ଚ ପୁନରାଵୃତ୍ତିକାଲୀ ୟାଽମୃତକାଲିକା ।
ମୋକ୍ଷକାଲୀ ଚ ଵିଜ୍ଞାନମୟକାଲୀ ତତଃ ପରମ୍ ॥ ୧୩୫ ॥

ପ୍ରତିବିମ୍ବକାଲିକା ଚାପି ଏକ(ପିଣ୍ଡ)କାଲୀ ତତଃ ପରମ୍ ।
ଏକାତ୍ମ୍ୟକାଲିକାନନ୍ଦମୟକାଲୀ ତଥୈଵ ଚ ॥ ୧୩୬ ॥

ସର୍ଵଶେଷେ ପରିଜ୍ଞେୟା ନିର୍ଵାଣମୟକାଲିକା ।
ଇତି ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ତେ ପ୍ରୋକ୍ତମେକାଧିକଂ ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୩୭ ॥

ପଠତଃ ସ୍ତୋତ୍ରମେତଦ୍ଧି ସର୍ଵଂ କରତଲେ ସ୍ଥିତମ୍ ।

॥ ସହସ୍ରନାମ୍ନଃ ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ଫଲଶ୍ରୁତିଃ ॥

ନୈତେନ ସଦୃଶଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଭୂତଂ ଵାପି ଭଵିଷ୍ୟତି ॥ ୧ ॥ (୨୦୧୭)

ୟଃ ପଠେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟହମଦସ୍ତସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଫଲଂ ଶୃଣୁ ।
ପାପାନି ଵିଲୟଂ ୟାନ୍ତି ମନ୍ଦରାଦ୍ରିନିଭାନ୍ୟପି ॥ ୨ ॥

ଉପଦ୍ରଵାଃ ଵିନଶ୍ୟନ୍ତି ରୋଗାଗ୍ନିନୃପଚୌରଜାଃ ।
ଆପଦଶ୍ଚ ଵିଲୀୟନ୍ତେ ଗ୍ରହପୀଡାଃ ସ୍ପୃଶନ୍ତି ନ ॥ ୩ ॥

ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ନାଭିଭଵତି ଶୋକୋ ନୈଵ ପ୍ରବାଧତେ ।
ନାଶଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ରିପଵଃ କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ଵିଘ୍ନକୋଟୟଃ ॥ ୪ ॥

ଉପସର୍ଗାଃ ପଲାୟନ୍ତେ ବାଧନ୍ତେ ନ ଵିଷାଣ୍ୟପି ।
ନାକାଲମୃତ୍ୟୁର୍ଭଵତି ନ ଜାଡ୍ୟଂ ନୈଵ ମୂକତା ॥ ୫ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ନ ଦୌର୍ବଲ୍ୟଂ ଵିଷାଦୋ ନୈଵ ଜାୟତେ ।
ଅଥାଦୌ ନାସ୍ୟ ହାନିଃ ସ୍ୟାତ୍ ନ କୁତ୍ରାପି ପରାଭଵଃ ॥ ୬ ॥

ୟାନ୍ ୟାନ୍ ମନୋରଥାନିଚ୍ଛେତ୍ ତାଂସ୍ତାନ୍ ସାଧୟତି ଦ୍ରୁତମ୍ ।
ସହସ୍ରନାମପୂଜାନ୍ତେ ୟଃ ପଠେଦ୍ ଭକ୍ତିଭାଵିତଃ ॥ ୭ ॥

ପାତ୍ରଂ ସ ସର୍ଵସିଦ୍ଧୀନାଂ ଭଵେତ୍ସଂଵତ୍ସରାଦନୁ ।
ଵିଦ୍ୟାଵାନ୍ ବଲଵାନ୍ ଵାଗ୍ମୀ ରୂପଵାନ୍ ରୂପଵଲ୍ଲଭଃ ॥ ୮ ॥

ଅଧୃଷ୍ୟଃ ସର୍ଵସତ୍ଵାନାଂ ସର୍ଵଦା ଜୟଵାନ୍ ରଣେ ।
କାମିନୀନାଂ ପ୍ରିୟୋ ନିତ୍ୟଂ ମିତ୍ରାଣାଂ ପ୍ରାଣସନ୍ନିଭଃ ॥ ୯ ॥

ରିପୂଣାମଶନିଃ ସାକ୍ଷାଦ୍ଦାତା ଭୋକ୍ତା ପ୍ରିୟଂଵଦଃ ।
ଆକରଃ ସ ହି ଭାଗ୍ୟାନାଂ ରତ୍ନାନାମିଵ ସାଗରଃ ॥ ୧୦ ॥

ମନ୍ତ୍ରରୂପମିଦଂ ଜ୍ଞେୟଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଦୁର୍ଲଭମ୍ ।
ଏତସ୍ୟ ବହଵଃ ସନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗାଃ ସିଦ୍ଧିଦାୟିନଃ ॥ ୧୧ ॥

ତାନ୍ ଵିଧାୟ ସୁରେଶାନି ତତଃ ସିଦ୍ଧୀଃ ପରୀକ୍ଷୟେତ୍ ।
ତାରରାଵୌ ପୁରା ଦତ୍ତ୍ଵା ନାମ ଚୈକୈକମନ୍ତରା ॥ ୧୨ ॥

ତଚ୍ଚ ଙେଽନ୍ତଂ ଵିନିର୍ଦିଶ୍ୟ ଶେଷେ ହାର୍ଦମନୁଂ ନ୍ୟସେତ୍ ।
ଉପରାଗେ ଭାସ୍କରସ୍ୟେନ୍ଦୋର୍ଵାପ୍ୟଥାନ୍ୟପର୍ଵଣି ॥ ୧୩ ॥

ମାଲତୀକୁସୁମୈର୍ବିଲ୍ଵପତ୍ରୈର୍ଵା ପାୟସେନ ଵା ।
ମଧୂକ୍ଷିତଦ୍ରାକ୍ଷୟା ଵା ପକ୍ଵମୋଚାଫଲେନ ଵା ॥ ୧୪ ॥

ପ୍ରତ୍ୟେକଂ ଜୁହୁୟାତ୍ ନାମ ପୂର୍ଵପ୍ରୋକ୍ତକ୍ରମେଣ ହି ।
ଏଵଂ ତ୍ରିଵାରଂ ନିଷ୍ପାଦ୍ୟ ତତଃ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପରୀକ୍ଷୟେତ୍ ॥ ୧୫ ॥

ୟାଵତ୍ୟଃ ସିଦ୍ଧୟଃ ସନ୍ତି କଥିତା ୟାମଲାଦିଷୁ ।
ଭଵନ୍ତ୍ୟେତେ ନ ତାଵନ୍ତ୍ୟୋ ଦୃଢଵିଶ୍ଵାସଶାଲିନାମ୍ ॥ ୧୬ ॥

(ଏତତ୍ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଵିଧିଵର୍ଣନମ୍)
ପରଚକ୍ରେ ସମାୟାତେ ମୁକ୍ତକେଶୋ ଦିଗମ୍ବରଃ ।
ରାତ୍ରୌ ତଦାଶାଭିମୁଖଃ ପଞ୍ଚଵିଂଶତିଧା ପଠେତ୍ ॥ ୧୭ ॥

ପରଚକ୍ରଂ ସଦା ଘୋରଂ ସ୍ଵୟମେଵ ପଲାୟତେ ।
ମହାରୋଗୋପଶମନେ ତ୍ରିଂଶଦ୍ଵାରମୁଦୀରୟେତ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଵିଵାଦେ ରାଜଜନିତୋପଦ୍ରଵେ ଦଶଧା ଜପେତ୍ ।
ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷପୀଡାସୁ ମହାମାରୀଭୟେଷୁ ଚ ॥ ୧୯ ॥

ଷଷ୍ଟିଵାରଂ ସ୍ତୋତ୍ରମିଦଂ ପଠନ୍ନାଶୟତି ଦ୍ରୁତମ୍ ।
ଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚାଦି କୃତାଭିଭଵକର୍ମଣି ॥ ୨୦ ॥

ପ୍ରଜପେତ୍ ପଞ୍ଚ ଦଶଧା କ୍ଷିପ୍ରଂ ତଦଭିଧୀୟତେ ।
ତଥା ନିଗଡବଦ୍ଧାନାଂ ମୋଚନେ ପଞ୍ଚଧା ଜପେତ୍ ॥ ୨୧ ॥

ବଧ୍ୟାନାଂ ପ୍ରାଣରକ୍ଷାର୍ଥଂ ଶତଵାରମୁଦୀରୟେତ୍ ।
ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନଦର୍ଶନେ ଵାରତ୍ରୟଂ ସ୍ତୋତ୍ରମିଦଂ ପଠେତ୍ ॥ ୨୨ ॥

ଏଵଂ ଵିଜ୍ଞାୟ ଦେଵେଶି ମହିମାନମମୁଷ୍ୟ ହି ।
ୟସ୍ମିନ୍ କସ୍ମିନ୍ନପି ପ୍ରାପ୍ତେ ସଙ୍କଟେ ୟୋଜୟେଦିଦମ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଶମୟିତ୍ଵା ତୁ ତତ୍ସର୍ଵଂ ଶୁଭମୁତ୍ପାଦୟତ୍ୟପି ।
ରଣେ ଵିଵାଦେ କଲହେ ଭୂତାଵେଶେ ମହାଭୟେ ॥ ୨୪ ॥

ଉତ୍ପାତରାଜପୀଡାୟାଂ ବନ୍ଧୁଵିଚ୍ଛେଦ ଏଵ ଵା ।
ସର୍ପାଗ୍ନିଦସ୍ୟୁନୃପତିଶତ୍ରୁରୋଗଭୟେ ତଥା ॥ ୨୫ ॥

ଜପ୍ୟମେତନ୍ମହାସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମସ୍ତଂ ନାଶମିଚ୍ଛତା ।
ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଦେଵୀଂ ଗୁହ୍ୟକାଲୀଂ ନଗ୍ନାଂ ଶକ୍ତିଂ ଵିଧାୟ ଚ ॥ ୨୬ ॥

ତଦ୍ୟୋନୌ ୟନ୍ତ୍ରମାଲିଖ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣଂ ବିନ୍ଦୁମତ୍ ପ୍ରିୟେ ।
ପୂର୍ଵୋଦିତକ୍ରମେଣୈଵ ମନ୍ତ୍ରମୁଚ୍ଚାର୍ୟ ସାଧକଃ ॥ ୨୭ ॥

ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପାକ୍ଷତୈର୍ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଂ ପରିପୂଜୟେତ୍ ।
ବଲିଂ ଚ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ଦଦ୍ୟାତ୍ ଚତୁର୍ଵିଂଶତିଵାସରାନ୍ ॥ ୨୮ ॥

ସ୍ତୋତ୍ରାଣାମୁତ୍ତମଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତ୍ୟେତାଵତାପ୍ୟଦଃ ।
ସ୍ତମ୍ଭନେ ମୋହନେ ଚୈଵ ଵଶୀକରଣ ଏଵ ଚ ॥ ୨୯ ॥

ଉଚ୍ଚାଟନେ ମାରଣେ ଚ ତଥା ଦ୍ଵେଷାଭିଚାରୟୋଃ ।
ଗୁଟିକାଧାତୁଵାଦାଦିୟକ୍ଷିଣୀପାଦୁକାଦିଷୁ ॥ ୩୦ ॥

କୃପାଣାଞ୍ଜନଵେତାଲାନ୍ୟଦେହାଦିପ୍ରଵେଶନେ ।
ପ୍ରୟୁଞ୍ଜ୍ୟାଦିଦମୀଶାନି ତତଃ ସର୍ଵଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ୍ୟତି ॥ ୩୧ ॥

ସର୍ଵେ ମନୋରଥାସ୍ତସ୍ୟ ଵଶୀଭୂତା କରେ ସ୍ଥିତାଃ ।
ଆରୋଗ୍ୟଂ ଵିଜୟଂ ସୌଖ୍ୟଂ ଵିଭୂତିମତୁଲାମପି ॥ ୩୨ ॥

ତ୍ରିଵିଧୋତ୍ପାତଶାନ୍ତିଞ୍ଚ ଶତ୍ରୁନାଶଂ ପଦେ ପଦେ ।
ଦଦାତି ପଠିତଂ ସ୍ତୋତ୍ରମିଦଂ ସତ୍ୟଂ ସୁରେଶ୍ଵରି ॥ ୩୩ ॥

ସ୍ତୋତ୍ରାଣ୍ୟନ୍ୟାନି ଭୂୟାଂସି ଗୁହ୍ୟାୟାଃ ସନ୍ତି ପାର୍ଵତି ।
ତାନି ନୈତସ୍ୟ ତୁଲ୍ୟାନି ଜ୍ଞାତଵ୍ୟାନି ସୁନିଶ୍ଚିତମ୍ ॥ ୩୪ ॥

ଇଦମେଵ ତସ୍ୟ ତୁଲ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ମୟୋଦିତମ୍ ।
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ୟଦ୍ୟେତତ୍ ପଠିତୁ ନାଲମନ୍ଵହମ୍ ॥ ୩୫ ॥

(ସହସ୍ରନାମ୍ନଃ ପାଠାଶକ୍ତୌ ଵକ୍ଷ୍ୟମାଣପାଠସ୍ୟ ନିଦେଶଃ )
ତଦୈତାନି ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ନାମାନି ସ୍ତୋତ୍ରପାଠକଃ ।
ଚଣ୍ଡୟୋଗେଶ୍ଵରୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡକାପାଲିନୀ ଶିଵା ॥ ୩୬ ॥

ଚାମୁଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡିକା ସିଦ୍ଧିକରାଲୀ ମୁଣ୍ଡମାଲିନୀ ।
କାଲଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ ଫେରୁହସ୍ତା ଘୋରାଟ୍ଟହାସିନୀ ॥ ୩୭ ॥

ଡାମରୀ ଚର୍ଚିକା ସିଦ୍ଧିଵିକରାଲୀ ଭଗପ୍ରିୟା ।
ଉଲ୍କାମୁଖୀ ଋକ୍ଷକର୍ଣୀ ବଲପ୍ରମଥିନୀ ପରା ॥ ୩୮ ॥

ମହାମାୟା ୟୋଗନିଦ୍ରା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଜନନୀଶ୍ଵରୀ ।
କାତ୍ୟାୟନୀ ଘୋରରୂପା ଜୟନ୍ତୀ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା ॥ ୩୯ ॥

କାମାତୁରା ମଦୋନ୍ମତ୍ତା ଦେଵଦେଵୀଵରପ୍ରଦା ।
ମାତଙ୍ଗୀ କୁବ୍ଜିକା ରୌଦ୍ରୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଜଗଦମ୍ବିକା ॥ ୪୦ ॥

ଚିଦାନନ୍ଦମୟୀ ମେଧା ବ୍ରହ୍ମରୂପା ଜଗନ୍ମୟୀ ।
ସଂହାରିଣୀ ଵେଦମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ବଲାହକା ॥ ୪୧ ॥

ଵାରୁଣୀ ଜଗତାମାଦ୍ୟା କଲାତୀତା ଚିଦାତ୍ମିକା ।
ନାଭାନ୍ୟେତାନି ପଠତା ସର୍ଵଂ ତତ୍ ପରିପଠ୍ୟତେ ॥ ୪୨ ॥

ଇତ୍ୟେତତ୍ କଥିତଂ ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ତଵ ପାର୍ଵତି ।
ଉଦୀରିତଂ ଫଲଂ ଚାସ୍ୟ ପଠନାଦ୍ ୟତ୍ ପ୍ରଜାୟତେ ॥ ୪୩ ॥

ନିଃଶେଷମଵଧାର୍ୟ ତ୍ଵଂ ୟଥେଚ୍ଛସି ତଥା କୁରୁ ।
ପଠନୀୟଂ ନ ଚ ସ୍ତ୍ରୀଭିରେତତ୍ ସ୍ତୋତ୍ରଂ କଦାଚନ ॥ ୪୪ ॥ (୨୦୬୦)

॥ ଇତି ମହାକାଲସଂହିତାୟାଂ ଵିଶ୍ଵମଙ୍ଗଲକଵଚାନ୍ତଂ
ପୂଜାପଦ୍ଧତିପ୍ରଭୂତିକଥନଂ ନାମ ଦଶମଃ ପଟଲାନ୍ତର୍ଗତଂ
ଗୁହ୍ୟକାଲିସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Guhyakali Devi:

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top