Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Kamakala Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીકામકલાકાલીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

દેવ્યુવાચ ।
ત્વત્તઃ શ્રુતં મયા નાથ દેવ દેવ જગત્પતે ।
દેવ્યાઃ કામકલાકાલ્યા વિધાનં સિદ્ધિદાયકમ્ ॥ ૧ ॥

ત્રૈલોક્યવિજયસ્યાપિ વિશેષેણ શ્રુતો મયા ।
તત્પ્રસઙ્ગેન ચાન્યાસાં મન્ત્રધ્યાને તથા શ્રુતે ॥ ૨ ॥

ઇદાનીં જાયતે નાથ શુશ્રુષા મમ ભૂયસી ।
નામ્નાં સહસ્રે ત્રિવિધમહાપાપૌઘહારિણિ ॥ ૩ ॥

શ્રુતેન યેન દેવેશ ધન્યા સ્યાં ભાગ્યવત્યપિ ।
શ્રીમહાકાલ ઉવાચ ।
ભાગ્યવત્યસિ ધન્યાસિ સન્દેહો નાત્ર ભાવિનિ ॥ ૪ ॥

સહસ્રનામશ્રવણે યસ્માત્તે નિશ્ચિતં મનઃ ।
તસ્યા નામ્નાન્તુ લક્ષાણિ વિદ્યન્તે ચાથ કોટયઃ ॥ ૫ ॥

તાન્યલ્પાયુર્મતિત્વેન નૃભિર્દ્ધારયિતું સદા ।
અશક્યાનિ વરારોહે પઠિતું ચ દિને દિને ॥ ૬ ॥

તેભ્યો નામસહસ્રાણિ સારાણ્યુદ્ધૃત્ય શમ્ભુના ।
અમૃતાનીવ દુગ્ધાવ્ધેર્ભૂદેવેભ્યઃ સમર્પિતં ॥ ૭ ॥

કાનિચિત્તત્ર ગૌણાનિ ગદિતાનિ શુચિસ્મિતે ।
રૂઢાણ્યાકારહીનત્વાદ્ ગૌણાનિ ગુણયોગતઃ ॥ ૮ ॥

રાહિત્યાદ્રૂઢિગુણયોસ્તાનિ સાઙ્કેતકાન્યપિ ।
ત્રિવિધાન્યપિ નામાનિ પઠિતાનિ દિને દિને ॥ ૯ ॥

રાધયન્નીક્ષિતાનર્થાન્દદત્યમૃતમત્યયં ।
ક્ષપયત્યપમૃત્યું ચ મારયન્તિ દ્વિપોઽખિલાન્ ॥ ૧૦ ॥

ઘ્નન્તિ રોગાનથોત્પાતાન્મઙ્ગલં કુર્વતેન્વહં ।
કિમુતાન્યત્ સદા સન્નિધાપયત્યઽર્થિકામપિ ॥ ૧૧ ॥

ત્રિપુરઘ્નોઽપ્યદોનામસહસ્રં પઠતિ પ્રિયે ।
તદાજ્ઞયાપ્યહમપિ કીર્તયામિ દિનેદિને । ૧૨ ॥

ભવત્યપીદમસ્મત્તઃ શિક્ષિત્વા તુ પઠિષ્યતિ ।
ભવિષ્યતિ ચ નિર્ણીતં ચતુર્વર્ગસ્ય ભાજનં ॥ ૧૩ ॥

મનોન્યતો નિરાકૃત્ય સાવધાના નિશામય ।
નામ્નાં કામકલાકાલ્યાઃ સહસ્રં મુક્તિદાયકં ॥ ૧૪ ॥

ૐ અસ્ય કામકલાકાલીસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય શ્રીત્રિપુરઘ્નઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । ત્રિજગન્મયરૂપિણી ભગવતી શ્રીકામકલાકાલી દેવતા ।
ક્લીં બીજં । સ્ફ્રોં શક્તિઃ । હું કીલકં । ક્ષ્રૌં તત્ત્વં ।
શ્રીકામકલાકાલીસહસ્રનામસ્તોત્રપાઠે જપે વિનિયોગઃ । ૐ તત્સત્ ॥

ૐ ક્લીં કામકલાકાલી કાલરાત્રિઃ કપાલિની ।
કાત્યાયની ચ કલ્યાણી કાલાકારા કરાલિની ॥ ૧૫ ॥

ઉગ્રમૂર્તિર્મહાભીમા ઘોરરાવા ભયઙ્કરા ।
ભૂતિદામયહન્ત્રી ચ ભવબન્ધવિમોચની ॥ ૧૬ ॥

ભવ્યા ભવાની ભોગાદ્યા ભુજઙ્ગપતિભૂષણા ।
મહામાયા જગદ્ધાત્રી પાવની પરમેશ્વરી ॥ ૧૭ ॥

યોગમાતા યોગગમ્યા યોગિની યોગિપૂજિતા ।
ગૌરી દુર્ગા કાલિકા ચ મહાકલ્પાન્તનર્તકી ॥ ૧૮ ॥

અવ્યયા જગદાદિશ્ચ વિધાત્રી કાલમર્દ્દિની ।
નિત્યા વરેણ્યા વિમલા દેવારાધ્યામિતપ્રભા ॥ ૧૯ ॥

ભારુણ્ડા કોટરી શુદ્ધા ચઞ્ચલા ચારુહાસિની ।
અગ્રાહ્યાતીન્દ્રિયાગોત્રા ચર્ચરોર્દ્ધશિરોરુહા ॥ ૨૦ ॥

કામુકી કમનીયા ચ શ્રીકણ્ઠમહિપી શિવા ।
મનોહરા માનનીયા મતિદા મણિભૂષણા ॥ ૨૧ ॥

શ્મશાનનિલયા રૌદ્રા મુક્તકેશ્યટ્ટહાસિની ।
ચામુણ્ડા ચણ્ડિકા ચણ્ડી ચાર્વઙ્ગી ચરિતોજ્જ્વલા ॥ ૨૨ ॥

ઘોરાનના ધૂમ્રશિખા કંપના કંપિતાનના ।
વેપમાનતનુર્ભીદા નિર્ભયા બાહુશાલિની ॥ ૨૩ ॥

ઉલ્મુકાક્ષી સર્પકર્ણી વિશોકા ગિરિનન્દિની ।
જ્યોત્સ્નામુખી હાસ્યપરા લિઙ્ગાલિઙ્ગધરા સતી ॥ ૨૪ ॥

અવિકારા મહાચિત્રા ચન્દ્રવક્ત્રા મનોજવા ।
અદર્શના પાપહરા શ્યામલા મુણ્ડમેખલા ॥ ૨૫ ॥

મુણ્ડાવતંસિની નીલા પ્રપન્નાનન્દદાયિની ।
લઘુસ્તની લમ્વકુચા ધૂર્ણમાના હરાઙ્ગના ॥ ૨૬ ॥

વિશ્વાવાસા શાન્તિકરી દીર્ઘકેશ્યરિખણ્ડિની ।
રુચિરા સુન્દરી કમ્રા મદોન્મત્તા મદોત્કટા ॥ ૨૭ ॥

અયોમુખી વહ્નિમુખી ક્રોધનાઽભયદેશ્વરી ।
કુડમ્બિકા સાહસિની ખઙ્ગકી રક્તલેહિની ॥ ૨૮ ॥

વિદારિણી પાનરતા રુદ્રાણી મુણ્ડમાલિની ।
અનાદિનિધના દેવી દુર્ન્નિરીક્ષ્યા દિગમ્બરા ॥ ૨૯ ॥

વિદ્યુજ્જિહ્વા મહાદંષ્ટ્રા વજ્રતીક્ષ્ણા મહાસ્વના ।
ઉદયાર્કસમાનાક્ષી વિન્ધ્યશૈલસમાકૃતિઃ ॥ ૩૦ ॥

નીલોત્પલદલશ્યામા નાગેન્દ્રાષ્ટકભૂષિતા ।
અગ્નિજ્વાલકૃતાવાસા ફેત્કારિણ્યહિકુણ્ડલા ॥ ૩૧ ॥

પાપઘ્ની પાલિની પદ્મા પૂણ્યા પુણ્યપ્રદા પરા ।
કલ્પાન્તામ્ભોદનિર્ઘોષા સહસ્રાર્કસમપ્રભા ॥ ૩૨ ॥

સહસ્રપ્રેતરાટ્ ક્રોધા સહસ્રેશપરાક્રમા ।
સહસ્રધનદૈશ્વર્યા સહસ્રાઙ્ઘ્રિકરામ્બિકા ॥ ૩૩ ॥

સહસ્રકાલદુષ્પ્રેક્ષ્યા સહસ્રેન્દ્રિયસઞ્ચયા ।
સહસ્રભૂમિસદના સહસ્રાકાશવિગ્રહા ॥ ૩૪ ॥

સહસ્રચન્દ્રપ્રતિમા સહસ્રગ્રહચારિણી ।
સહસ્રરુદ્રતેજસ્કા સહસ્રબ્રહ્મસૃષ્ટિકૃત્ ॥ ૩૫ ॥

સહસ્રવાયુવેગા ચ સહસ્રફણકુણ્ડલા ।
સહસ્રયત્રમથિની સહસ્રોદધિસુસ્થિરા ॥ ૩૬ ॥

સહસ્રબુદ્ધકરુણા મહાભાગા તપસ્વિની ।
ત્રૈલોક્યમોહિની સર્વભૂતદેવવશઙ્કરી ॥ ૩૭ ॥

સુસ્નિગ્ધહૃદયા ઘણ્ટાકર્ણા ચ વ્યોમચારિણી ।
શઙ્ખિની ચિત્રિણીશાની કાલસંકર્પિણી જયા ॥ ૩૮ ॥

અપરાજિતા ચ વિજયા કમલા કમલાપ્રદા ।
જનયિત્રી જગદ્યોનિર્હેતુરૂપા ચિદાત્મિકા ॥ ૩૯ ॥

અપ્રમેયા દુરાધર્ષા ધ્યેયા સ્વચ્છન્દચારિણી ।
શાતોદરી શામ્ભવિની પૂજ્યા માનોન્નતાઽમલા ॥ ૪૦ ॥

ઓંકારરૂપિણી તામ્રા બાલાર્કસમતારકા ।
ચલજ્જિહ્વા ચ ભીમાક્ષી મહાભૈરવનાદિની ॥ ૪૧ ॥

સાત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ઘર્ઘરાઽચલા ।
માહેશ્વરી તથા બ્રાહ્મી કૌમારી માનિનીશ્વરા ॥ ૪૨ ॥

સૌપર્ણી વાયવી ચૈન્દ્રી સાવિત્રી નૈરૃતી કલા ।
વારુણી શિવદૂતી ચ સૌરી સૌમ્યા પ્રભાવતી ॥ ૪૩ ॥

વારાહી નારસિંહી ચ વૈષ્ણવી લલિતા સ્વરા ।
મૈત્ર્યાર્યમ્ની ચ પૌષ્ણી ચ ત્વાષ્ટ્રીવાસવ્યુમારતિઃ ॥ ૪૪ ॥

રાક્ષસી પાવની રૌદ્રી દાસ્રી રોદસ્યુદુમ્બરી ।
સુભગા દુર્ભગા દીના ચઞ્ચુરીકા યશસ્વિની ॥ ૪૫ ॥

મહાનન્દા ભગાનન્દા પિછિલા ભગમાલિની ।
અરુણા રેવતી રક્તા શકુની શ્યેનતુણ્ડિકા ॥ ૪૬ ॥

સુરભી નન્દિની ભદ્રા વલા ચાતિવલામલા ।
ઉલુપી લમ્બિકા ખેટા લેલિહાનાન્ત્રમાલિની ॥ ૪૭ ॥

વૈનાયિકી ચ વેતાલી ત્રિજટા ભૃકુટી મતી ।
કુમારી યુવતી પ્રૌઢા વિદગ્ધા ઘસ્મરા તથા ॥ ૪૮ ॥

જરતી રોચના ભીમા દોલમાલા પિચિણ્ડિલા ।
અલમ્બાક્ષી કુમ્ભકર્ણી કાલકર્ણી મહાસુરી ॥ ૪૯ ॥

ઘણ્ટારવાથ ગોકર્ણા કાકજઙ્ઘા ચ મૂષિકા ।
મહાહનુર્મહાગ્રીવા લોહિતા લોહિતાશની ॥ ૫૦।
કીર્તિઃ સરસ્વતી લક્ષ્મીઃ શ્રદ્ધા બુદ્ધિઃ ક્રિયા સ્થિતિઃ ।
ચેતના વિષ્ણુમાયા ચ ગુણાતીતા નિરઞ્જના ॥ ૫૧ ॥

નિદ્રા તન્દ્રા સ્મિતા છાયા જૃમ્ભા ક્ષુદશનાયિતા ।
તૃષ્ણા ક્ષુધા પિપાસા ચ લાલસા ક્ષાન્તિરેવ ચ ॥ ૫૨ ॥

વિદ્યા પ્રજા સ્મૃતિ કાન્તિરિચ્છા મેધા પ્રભા ચિતિઃ ।
ધરિત્રી ધરણી ધન્યા ધોરણી ધર્મસન્તતિઃ ॥ ૫૩ ॥

હાલાપ્રિયા હારરતિર્હારિણી હરિણેક્ષણા ।
ચણ્ડયોગેશ્વરી સિદ્ધિ કરાલી પરિડામરી ॥ ૫૪ ॥

જગદાન્યા જનાનન્દા નિત્યાનન્દમયી સ્થિરા ।
હિરણ્યગર્ભા કુણ્ડલિની જ્ઞાનં ધૈર્યઞ્ચ ખેચરી ॥ ૫૫ ॥

નગાત્મજા નાગહારા જટાભારાયતર્દ્દિની ।
ખઙ્ગિની શૂલિની ચક્રવતી વાણવતી ક્ષિતિઃ ॥ ૫૬ ॥

ઘૃણિધર્ત્રી નાલિકા ચ કર્ત્ત્રી મત્યક્ષમાલિની ।
પાશિની પશુહસ્તા ચ નાગહસ્તા ધનુર્ધરા ॥ ૫૭ ॥

મહામુદ્ગરહસ્તા ચ શિવાપોતધરાપિ ચ ।
નારખપ્પર્રિણી લમ્બત્કચમુણ્ડપ્રધારિણી ॥ ૫૮ ॥

પદ્માવત્યન્નપૂર્ણાચ મહાલક્ષ્મીઃ સરસ્વતી ।
દુર્ગા ચ વિજયા ઘોરા તથા મહિષમર્દ્દિની ॥ ૫૯ ॥

ધનલક્ષ્મી જયપ્રદાશ્ચાશ્વારૂઢા જયભૈરવી ।
શૂલિની રાજમાતગી રાજરાજેશ્વરી તથા ॥ ૬૦ ॥

ત્રિપુટોચ્છિષ્ટચાણ્ડાલી અઘોરા ત્વરિતાપિ ચ ।
રાજ્યલક્ષ્મીર્જયમહાચણ્ડયોગેશ્વરી તથા ॥ ૬૧ ॥

ગુહ્યા મહાભૈરવી ચ વિશ્વલક્ષ્મીરરુન્ધતી ।
યન્ત્રપ્રમથિની ચણ્ડયોગેશ્વર્યપ્યલમ્બુષા ॥ ૬૨ ॥

કિરાતી મહાચણ્ડભૈરવી કલ્પવલ્લરી ।
ત્રૈલોક્યવિજયા સંપત્પ્રદા મન્થાનભૈરવી ॥ ૬૩ ॥

મહામન્ત્રેશ્વરી વજ્રપ્રસ્તારિણ્યઙ્ગચર્પટા ।
જયલક્ષ્મીશ્ચણ્ડરૂપા જલેશ્વરી કામદાયિની ॥ ૬૪ ॥

સ્વર્ણકૂટેશ્વરી રુણ્ડા મર્મરી બુદ્ધિવર્દ્ધિની ।
વાર્ત્તાલી ચણ્ડવાર્ત્તાલી જયવાર્ત્તાલિકા તથા ॥ ૬૫ ॥

ઉગ્રચણ્ડા સ્મશાનોગ્રા ચણ્ડા વૈ રુદ્રચણ્ડિકા ।
અતિચણ્ડા ચણ્ડવતી પ્રચણ્ડા ચણ્ડનાયિકા ॥ ૬૬ ॥

ચૈતન્યભૈરવી કૃષ્ણા મણ્ડલી તુમ્બુરેશ્વરી ।
વાગ્વાદિની મુણ્ડમધ્યમત્યનર્ધ્યા પિશાચિની ॥ ૬૭ ॥

મઞ્જીરા રોહિણી કુલ્યા તુઙ્ગા પૂર્ણેશ્વરી વરા ।
વિશાલા રક્તચામુણ્ડા અઘોરા ચણ્ડવારુણી ॥ ૬૮ ॥

ધનદા ત્રિપુરા વાગીશ્વરી જયમઙ્ગલા ।
દૈગમ્બરી કુઞ્જિકા ચ કુડુક્કા કાલભૈરવી ॥ ૬૯ ॥

કુક્કુટી સઙ્કટા વીરા કર્પટા ભ્રમરામ્બિકા ।
મહાર્ણવેશ્વરી ભોગવતી સઙ્કેશ્વરી તથા ॥ ૭૦ ॥

પુલિન્દી શવરી મ્લેચ્છી પિઙ્ગલા શવરેશ્વરી ।
મોહિની સિદ્ધિલક્ષ્મીશ્ચ બાલા ત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૭૧ ॥

ઉગ્રતારા ચૈકજટા મહાનીલસરસ્વતી ।
ત્રિકણ્ટકી છિન્નમસ્તા મહિષઘ્ની જયાવહા ॥ ૭૨ ॥

હરસિદ્ધાનઙ્ગમાલા ફેત્કારી લવણેશ્વરી ।
ચણ્ડેશ્વરી નાકુલીચ હયગ્રીવેશ્વરી તથા ॥ ૭૩ ॥

કાલિન્દી વજ્રવારાહી મહાનીલપતાકિકા ।
હંસેશ્વરી મોક્ષલક્ષ્મીર્ભૂતિની જાતરેતસા ॥ ૭૪ ॥

શાતકર્ણા મહાનીલા વામા ગુહ્યેશ્વરી ભ્રમિઃ ।
એકાનંશાઽભયા તાર્ક્ષી વાભ્રવી ડામરી તથા ॥ ૭૫ ॥

કોરઙ્ગી ચર્ચિકા વિન્ના સંસિકા બ્રહ્મવાદિની ।
ત્રિકાલવેદિની નીલલોહિતા રક્તદન્તિકા ॥ ૭૬ ॥

ક્ષેમઙ્કરી વિશ્વરૂપા કામાખ્યા કુલકુટ્ટની ।
કામાઙ્કુશા વેશિની ચ માયૂરી ચ કુલેશ્વરી ॥ ૭૭ ॥

ઇભ્રાક્ષી દ્યોનકી શાર્ઙ્ગી ભીમા દેવી વરપ્રદા ।
ધૂમાવતી મહામારી મઙ્ગલા હાટકેશ્વરી ॥ ૭૮ ॥

કિરાતી શક્તિસૌપર્ણી બાન્ધવી ચણ્ડખેચરી ।
નિસ્તન્દ્રા ભવભૂતિશ્ચ જ્વાલાઘણ્ટાગ્નિમર્દ્દિની ॥ ૭૯ ॥

સુરઙ્ગા કૌલિની રમ્યા નટી ચારાયણી ધૃતિઃ ।
અનન્તા પુઞ્જિકા જિહ્વા ધર્માધર્મપ્રવર્તિકા ॥ ૮૦ ॥

વન્દિની વન્દનીયા ચ વેલાઽહસ્કરિણી સુધા ।
અરણી માધવી ગોત્રા પતાકા વાગ્મયી શ્રુતિઃ ॥ ૮૧ ॥

ગૂઢા ત્રિગૂઢા વિસ્પષ્ટા મૃગાઙ્કા ચ નિરિન્દ્રિયા ।
મેનાનન્દકરી વોધ્રી ત્રિનેત્રા વેદવાહના ॥ ૮૨ ॥

કલસ્વના તારિણી ચ સત્યામત્યપ્રિયાઽજડા ।
એકવક્ત્રા મહાવક્ત્રા બહુવક્ત્રા ઘનાનના ॥ ૮૩ ॥

ઇન્દિરા કાશ્યપી જ્યોત્સ્ના શવારૂઢા તનૂદરી ।
મહાશઙ્ખધરા નાગોપવીતિન્યક્ષતાશયા ॥ ૮૪ ॥

નિરિન્ધના ધરાધારા વ્યાધિઘ્ની કલ્પકારિણી ।
વિશ્વેશ્વરી વિશ્વધાત્રી વિશ્વેશી વિશ્વવન્દિતા ॥ ૮૫ ॥

વિશ્વા વિશ્વાત્મિકા વિશ્વવ્યાપિકા વિશ્વતારિણી ।
વિશ્વસંહારિણી વિશ્વહસ્તા વિશ્વોપકારિકા ॥ ૮૬ ॥

વિશ્વમાતા વિશ્વગતા વિશ્વાતીતા વિરોધિતા ।
ત્રૈલોક્યત્રાણકર્ત્રી ચ કૂટાકારા કટઙ્કટા ॥ ૮૭ ॥

ક્ષામોદરી ચ ક્ષેત્રજ્ઞા ક્ષયહીના ક્ષરવર્જિતા ।
ક્ષપા ક્ષોભકરી ક્ષેમ્યાઽક્ષોભ્યા ક્ષેમદુઘા ક્ષિયા ॥ ૮૮ ॥

સુખદા સુમુખી સૌમ્યા સ્વઙ્ગા સુરપરા સુધીઃ ।
સર્વાન્તર્યામિની સર્વા સર્વારાધ્યા સમાહિતા ॥ ૮૯ ॥

તપિની તાપિની તીવ્રા તપનીયા તુ નાભિગા ।
હૈમી હૈમવતી ઋદ્ધિર્વૃદ્ધિર્જ્ઞાનપ્રદા નરા ॥ ૯૦ ॥

મહાજટા મહાપાદા મહાહસ્તા મહાહનુઃ ।
મહાબલા મહારોપા મહાધૈર્યા મહાઘૃણા ॥ ૯૧ ॥

મહાક્ષમા પુણ્યપાપધ્વજિની ઘુર્ઘુરારવા ।
ડાકિની શાકિની રમ્યા શક્તિઃ શક્તિસ્વરૂપિણી ॥ ૯૨ ॥

તમિસ્રા ગન્ધરાશાન્તા દાન્તા ક્ષાન્તા જિતેન્દ્રિયા ।
મહોદયા જ્ઞાનિનીચ્છા વિરાગા સુખિતાકૃતિઃ ॥ ૯૩ ॥

વાસના વાસનાહીના નિવૃત્તિર્ન્નિર્વૃતિઃ કૃતિઃ ।
અચલા હેતુરુન્મુક્તા જયિની સંસ્મૃતિઃ ચ્યુતા ॥ ૯૪ ॥

કપર્દ્દિની મુકુટિની મત્તા પ્રકૃતિરૂર્જિતા ।
સદસત્સાક્ષિણી સ્ફીતા મુદિતા કરુણામયી ॥ ૯૫ ॥

પૂર્વોત્તરા પશ્ચિમા ચ દક્ષિણાવિદિગૂ હતા ।
આત્મારામા શિવારામા રમણી શઙ્કરપ્રિયા ॥ ૯૬ ॥

વરેણ્યા વરદા વેણી સ્તમ્ભિણ્યાકર્પિણી તથા ।
ઉચ્ચાટની મારણી ચ દ્વેષિણી વશિની મહી ॥ ૯૭ ॥

ભ્રમણી ભારતી ભામા વિશોકા શોકહારિણી ।
સિનીવાલી કુહૂ રાકાનુમતિ પદ્મિનીતિહૃત્ ॥ ૯૮ ॥

સાવિત્રી વેદજનની ગાયત્ર્યાહુતિસાધિકા ।
ચણ્ડાટ્ટહાસા તરુણી ભૂર્ભુવઃસ્વઃકલેવરા ॥ ૯૯ ॥

અતનુરતનુપ્રાણદાત્રી માતઙ્ગગામિની ।
નિગમાદ્ધિમણિઃ પૃથ્વી જન્મમૃત્યુજરૌષધી ॥ ૧૦૦ ॥

પ્રતારિણી કલાલાપા વેદ્યાછેદ્યા વસુન્ધરા ।
પ્રક્ષુન્ના વાસિતા કામધેનુર્વાઞ્છિતદાયિની ॥ ૧૦૧ ॥

સૌદામિની મેઘમાલા શર્વરી સર્વગોચરા ।
ડમરુર્ડમરુકા ચ નિઃસ્વરા પરિનાદિની ॥ ૧૦૨ ॥

આહતાત્મા હતા ચાપિ નાદાતીતા વિલેશયા ।
પરાઽપારા ચ પશ્યન્તી મધ્યમા વૈખરી તથા ॥ ૧૦૩ ॥

પ્રથમા ચ જઘન્યા ચ મધ્યસ્થાન્તવિકાશિની ।
પૃષ્ઠસ્થા ચ પુરઃસ્થા ચ પાર્શ્વસ્થોર્ધ્વતલસ્થિતા ॥ ૧૦૪ ॥

નેદિષ્ઠા ચ દવિષ્ઠા ચ વર્હિષ્ઠા ચ ગુહાશયા ।
અપ્રાપ્યા વૃંહિતા પૂર્ણા પુણ્યૈર્નવિદનામયા ॥ ૧૦૫ ॥ var પુણ્યૈર્વેદ્યાહ્ય
સુદર્શના ચ ત્રિશિખા વૃહતી સન્તતિર્વિના ।
ફેત્કારિણી દીર્ઘસ્રુક્કા ભાવના ભવવલ્લભા ॥ ૧૦૬ ॥

ભાગીરથી જાહ્નવી ચ કાવેરી યમુના સ્મયા ।
સિપ્રા ગોદાવરી વેણ્યા વિપાશા નર્મદા ધુની ॥ ૧૦૭ ॥

ત્રેતા સ્વાહા સામિધેની સ્રુક્સ્રુવા ચ ક્રવાવસુઃ ।
ગર્વિતા માનિની મેના નન્દિતા નન્દનન્દિની ॥ ૧૦૮ ॥

નારાયણી નારકઘ્ની રુચિરા રણશાલિની ।
આધારણાધારતમા ધર્મા ધ્વન્યા ધનપ્રદા ॥ ૧૦૯ ॥

અભિજ્ઞા પણ્ડિતા મૂકા વાલિશા વાગવાદિની ।
બ્રહ્મવલ્લી મુક્તિવલ્લી સિદ્ધિવલ્લી વિપહ્નવી ॥ ૧૧૦ ॥

આહ્લાદિની જિતામિત્રા સાક્ષિણી પુનરાકૃતિ ।
કિર્મરી સર્વતોભદ્રા સ્વર્વેદી મુક્તિપદ્ધતિઃ ॥ ૧૧૧ ॥

સુષમા ચન્દ્રિકા વન્યા કૌમુદી કુમુદાકરા ।
ત્રિસન્ધ્યામ્નાયસેતુશ્ચ ચર્ચાઽછાયારિ નૈષ્ઠિકી ॥ ૧૧૨ ॥

કલા કાષ્ઠા તિથિસ્તારા સંક્રાતિર્વિષુવત્તથા ।
મઞ્જુનાદા મહાવલ્ગુ ભગ્નભેરીસ્વનાઽરટા ॥ ૧૧૩ ॥

ચિત્રા સુપ્તિઃ સુષુપ્તિશ્ચ તુરીયા તત્ત્વધારણા ।
મૃત્યુઞ્જયા મૃત્યુહરી મૃત્યુમૃત્યુવિધાયિની ॥ ૧૧૪ ॥

હંસી પરમહંસી ચ બિન્દુનાદાન્તવાસિની ।
વૈહાયસી ત્રૈદશી ચ ભૈમીવાસાતની તથા ॥ ૧૧૫ ॥

દીક્ષા શિક્ષા અનૂઢા ચ કઙ્કાલી તૈજસી તથા ।
સુરી દૈત્યા દાનવી ચ નરો નાથા સુરી ત્વરી ॥ ૧૧૬ ॥

માધ્વી ખના ખરા રેખા નિષ્કલા નિર્મમા મૃતિઃ ।
મહતી વિપુલા સ્વલ્પા ક્રૂરા ક્રૂરાશયાપિ ચ ॥ ૧૧૭ ॥

ઉન્માથિની ધૃતિમતી વામની કલ્પચારિણી ।
વાડવી વડવા ખોઢા કોલા પિતૃવલાયના ॥ ૧૧૮ ॥

પ્રસારિણી વિશારા ચ દર્પિતા દર્પણપ્રિયા ।
ઉત્તાનાધોમુખી સુપ્તા વઞ્ચન્યાકુઞ્ચની ત્રુટિઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ક્રાદિની યાતનાદાત્રી દુર્ગા દુર્ગર્તિનાશિની ।
ધરાધરસુતા ધીરા ધરાધરકૃતાલયા ॥ ૧૨૦ ॥

સુચરિત્રી તથાત્રી ચ પૂતના પ્રેતમાલિની ।
રમ્ભોર્વશી મેનકા ચ કલિહૃત્કાલકૃદ્દશા ॥ ૧૨૧ ॥

હરીષ્ટદેવી હેરમ્બમાતા હર્યક્ષવાહના ।
શિખણ્ડિની કોણ્ડયિની વેતુણ્ડી મન્ત્રમયપિ ॥ ૧૨૨ ॥

વજ્રેશ્વરી લોહદણ્ડા દુર્વિજ્ઞેયા દુરાસદા ।
જાલિની જાલપા યાજ્યા ભગિની ભગવત્યપિ ॥ ૧૨૩ ॥

ભૌજઙ્ગી તુર્વરા વભ્રુ મહનીયા ચ માનવી ।
શ્રીમતી શ્રીકરી ગાદ્ધી સદાનન્દા ગણેશ્વરી ॥ ૧૨૪ ॥

અસન્દિગ્ધા શાશ્વતા ચ સિદ્ધા સિદ્ધેશ્વરીડિતા ।
જ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા વરિષ્ઠા ચ કૌશામ્બી ભક્તવત્સલા ॥ ૧૨૫ ॥

ઇન્દ્રનીલનિભા નેત્રી નાયિકા ચ ત્રિલોચના ।
વાર્હસ્પત્યા ભાર્ગવી ચ આત્રેયાઙ્ગિરસી તથા ॥ ૧૨૬ ॥

ધુર્યાધિહર્ત્રી ધારિત્રી વિકટા જન્મમોચિની ।
આપદુત્તારિણી દૃપ્તા પ્રમિતા મિતિવર્જિતા ॥ ૧૨૭ ॥

ચિત્રરેખા ચિદાકારા ચઞ્ચલાક્ષી ચલત્પદા ।
વલાહકી પિઙ્ગસટા મૂલભૂતા વનેચરી ॥ ૧૨૮ ॥

ખગી કરન્ધમા ધ્માક્ષ્યી સંહિતા કેરરીન્ધના । var ધ્માક્ષી
અપુનર્ભવિની વાન્તરિણી ચ યમગઞ્જિની ॥ ૧૨૯ ॥

વર્ણાતીતાશ્રમાતીતા મૃડાની મૃડવલ્લભા ।
દયાકરી દમપરા દંભહીના દૃતિપ્રિયા ॥ ૧૩૦ ॥

નિર્વાણદા ચ નિર્બન્ધા ભાવાભાવવિધાયિની ।
નૈઃશ્રેયસી નિર્વિકલ્પા નિર્વીજા સર્વવીજિકા ॥ ૧૩૧ ॥

અનાદ્યન્તા ભેદહીના બન્ધોન્મૂલિન્યવાધિતા ।
નિરાભાસા મનોગમ્યા સાયુજ્યામૃતદાયિની ॥ ૧૩૨ ॥

ઇતીદં નામસાહસ્રં નામકોટિશતાધિકં ।
દેવ્યાઃ કામકલાકાલ્યા મયાતે પ્રતિપાદિતમ્ ॥ ૧૩૩ ॥

નાનેન સદૃશં સ્તોત્રં ત્રિષુ લોકેષુ વિદ્યતે ।
યદ્યપ્યમુષ્ય મહિમા વર્ણિતું નૈવ શક્યતે ॥ ૧૩૪ ॥

પ્રરોચનાતયા કશ્ચિત્તથાપિ વિનિગદ્યતે ।
પ્રત્યહં ય ઇદં દેવિ કીર્ત્તયેદ્વા શૃણોતિ વા ॥ ૧૩૫ ॥

ગુણાધિક્યમૃતે કોઽપિ દોષો નૈવોપજાયતે ।
અશુભાનિ ક્ષયં યાન્તિ જાયન્તે મઙ્ગલાન્યથા ॥ ૧૩૬ ॥

પારત્રિકામુષ્મિકૌ દ્વૌ લોકૌ તેન પ્રસાધિતૌ ।
બ્રાહ્મણો જાયતે વાગ્મી વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ॥ ૧૩૭ ॥

ખ્યાતઃ સર્વાસુ વિદ્યાસુ ધનવાન્ કવિપણ્ડિતઃ ।
યુદ્ધે જયી ક્ષત્રિયઃ સ્યાદ્દાતા ભોક્તા રિપુઞ્જયઃ ॥ ૧૩૮ ॥

આહર્તા ચાશ્વમેધસ્ય ભાજનં પરમાયુષામ્ ।
સમૃદ્ધો ધન ધાન્યેન વૈશ્યો ભવતિ તત્ક્ષણાત્ ॥ ૧૩૯ ॥

નાનાવિધપશૂનાં હિ સમૃદ્ધ્યા સ સમૃદ્ધતે ।
શૂદ્રઃ સમસ્તકલ્યાણમાપ્નોતિ શ્રુતિકીર્તનાત્ ॥ ૧૪૦ ॥

ભુઙ્ક્તે સુખાનિ સુચિરં રોગશોકૌ પરિત્યજન્ ।
એવ નાર્યપિ સૌભાગ્યં ભર્તૃં હાર્દ્દં સુતાનપિ ॥ ૧૪૧ ॥

પ્રાપ્નોતિ શ્રવણાદસ્ય કીર્તનાદપિ પાર્વતિ ।
સ્વસ્વાભીષ્ટમથાન્યેઽપિ લભન્તેઽસ્ય પ્રસાદતઃ ॥ ૧૪૨ ॥

આપ્નોતિ ધાર્મિકો ધર્માનર્થાનાપ્નોતિ દુર્ગતઃ ।
મોક્ષાર્થિનસ્તથા મોક્ષં કામુકા કામિનીં વરામ્ ॥ ૧૪૩ ॥

યુદ્ધે જયં નૃપાઃ ક્ષીણાઃ કુમાર્યઃ સત્પતિં તથા ।
આરોગ્ય રોગિણશ્ચાપિ તથા વંશાર્થિનઃ સુતાન્ ॥ ૧૪૪ ॥

જયં વિવાદે કલિકૃત્સિદ્ધીઃ સિદ્ધીછુરુત્તમાઃ ।
નિયુક્તા બન્ધુભિઃ સઙ્ગં ગતાયુશ્ચાયુષાઞ્ચયમ્ ॥ ૧૪૫ ॥

સદા ય એતત્પઠતિ નિશીથે ભક્તિભાવિતઃ ।
તસ્યા સાધ્યમથાપ્રાપ્યન્ત્રૈલોક્યે નૈવ વિદ્યતે ॥ ૧૪૬ ॥

કીર્તિં ભોગાન્ સ્ત્રિયઃ પુત્રાન્ધનં ધાન્યં હયાન્ગજાન્ ।
જ્ઞાતિશ્રૈષ્ઠ્યં પશૂન્ભૂમિં રાજવશ્યઞ્ચ માન્યતામ્ ॥ ૧૪૭ ॥

લભતે પ્રેયસિ ક્ષુદ્રજાતિરપ્યસ્ય કીર્તનાત્ ।
નાસ્ય ભીતિર્ન્ન દૌર્ભાગ્યં નાલ્પાયુષ્યન્નરોગિતા ॥ ૧૪૮ ॥

ન પ્રેતભૂતાભિભવો ન દોષો ગ્રહજસ્તથા ।
જાયતે પતિતો નૈવ ક્વચિદપ્યેષ સઙ્કટે ॥ ૧૪૯ ॥

યદીચ્છસિ પરં શ્રેયસ્તર્ત્તું સઙ્કટમેવ ચ ।
પઠાન્વહમિદં સ્તોત્રં સત્યં સત્યં સુરેશ્વરિ ॥ ૧૫૦ ॥

ન સાસ્તિ ભૂતલે સિદ્ધિઃ કીર્તનાદ્યા ન જાયતે ।
શૃણુ ચાન્યદ્વરારોહે કીર્ત્યમાનં વચો મમ ॥ ૧૫૧ ॥

મહાભૂતાનિ પઞ્ચાપિ ખાન્યેકાદશ યાનિ ચ ।
તન્માત્રાણિ ચ જીવાત્મા પરમાત્મા તથૈવ ચ ॥ ૧૫૨ ॥

સપ્તાર્ણવાઃ સપ્તલોકા ભુવનાનિ ચતુર્દ્દશ ।
નક્ષત્રાણિ દિશઃ સર્વાઃ ગ્રહાઃ પાતાલસપ્તકમ્ ॥ ૧૫૩ ॥

સપ્તદ્વીપવતી પૃથ્વી જઙ્ગમાજઙ્ગમં જગત્ ।
ચરાચરં ત્રિભુવનં વિદ્યાશ્ચાપિ ચતુર્દૃશ ॥ ૧૫૪ ॥

સાંખ્યયોગસ્તથા જ્ઞાનં ચેતના કર્મવાસના ।
ભગવત્યાં સ્થિતં સર્વં સૂક્ષ્મરૂપેણ બીજવત્ ॥ ૧૫૫ ॥

સા ચાસ્મિન્ સ્તોત્રસાહસ્રે સ્તોત્રે તિષ્ઠતિ વદ્ધવત્ ।
પઠનીયં વિદિત્વૈવં સ્તોત્રમેતત્સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૫૬ ॥

દેવીં કામકલાકાલીં ભજન્તઃ સિદ્ધિદાયિનીમ્ ।
સ્તોત્રં ચાદઃ પઠન્તો હિ સાધયન્તીપ્સિતાન્ સ્વકાન્ ॥ ૧૫૭ ॥

॥ ઇતિ મહાકાલસંહિતાયાં કામકલાખણ્ડે દ્વાદશપટલે
શ્રીકામકલાકાલીસહસ્રનામસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kamakalakali:

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top