Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Kamakala Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీకామకలాకాలీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

దేవ్యువాచ ।
త్వత్తః శ్రుతం మయా నాథ దేవ దేవ జగత్పతే ।
దేవ్యాః కామకలాకాల్యా విధానం సిద్ధిదాయకమ్ ॥ ౧ ॥

త్రైలోక్యవిజయస్యాపి విశేషేణ శ్రుతో మయా ।
తత్ప్రసఙ్గేన చాన్యాసాం మన్త్రధ్యానే తథా శ్రుతే ॥ ౨ ॥

ఇదానీం జాయతే నాథ శుశ్రుషా మమ భూయసీ ।
నామ్నాం సహస్రే త్రివిధమహాపాపౌఘహారిణి ॥ ౩ ॥

శ్రుతేన యేన దేవేశ ధన్యా స్యాం భాగ్యవత్యపి ।
శ్రీమహాకాల ఉవాచ ।
భాగ్యవత్యసి ధన్యాసి సన్దేహో నాత్ర భావిని ॥ ౪ ॥

సహస్రనామశ్రవణే యస్మాత్తే నిశ్చితం మనః ।
తస్యా నామ్నాన్తు లక్షాణి విద్యన్తే చాథ కోటయః ॥ ౫ ॥

తాన్యల్పాయుర్మతిత్వేన నృభిర్ద్ధారయితుం సదా ।
అశక్యాని వరారోహే పఠితుం చ దినే దినే ॥ ౬ ॥

తేభ్యో నామసహస్రాణి సారాణ్యుద్ధృత్య శమ్భునా ।
అమృతానీవ దుగ్ధావ్ధేర్భూదేవేభ్యః సమర్పితం ॥ ౭ ॥

కానిచిత్తత్ర గౌణాని గదితాని శుచిస్మితే ।
రూఢాణ్యాకారహీనత్వాద్ గౌణాని గుణయోగతః ॥ ౮ ॥

రాహిత్యాద్రూఢిగుణయోస్తాని సాఙ్కేతకాన్యపి ।
త్రివిధాన్యపి నామాని పఠితాని దినే దినే ॥ ౯ ॥

రాధయన్నీక్షితానర్థాన్దదత్యమృతమత్యయం ।
క్షపయత్యపమృత్యుం చ మారయన్తి ద్విపోఽఖిలాన్ ॥ ౧౦ ॥

ఘ్నన్తి రోగానథోత్పాతాన్మఙ్గలం కుర్వతేన్వహం ।
కిముతాన్యత్ సదా సన్నిధాపయత్యఽర్థికామపి ॥ ౧౧ ॥

త్రిపురఘ్నోఽప్యదోనామసహస్రం పఠతి ప్రియే ।
తదాజ్ఞయాప్యహమపి కీర్తయామి దినేదినే । ౧౨ ॥

భవత్యపీదమస్మత్తః శిక్షిత్వా తు పఠిష్యతి ।
భవిష్యతి చ నిర్ణీతం చతుర్వర్గస్య భాజనం ॥ ౧౩ ॥

మనోన్యతో నిరాకృత్య సావధానా నిశామయ ।
నామ్నాం కామకలాకాల్యాః సహస్రం ముక్తిదాయకం ॥ ౧౪ ॥

ఓం అస్య కామకలాకాలీసహస్రనామస్తోత్రస్య శ్రీత్రిపురఘ్నఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । త్రిజగన్మయరూపిణీ భగవతీ శ్రీకామకలాకాలీ దేవతా ।
క్లీం బీజం । స్ఫ్రోం శక్తిః । హుం కీలకం । క్ష్రౌం తత్త్వం ।
శ్రీకామకలాకాలీసహస్రనామస్తోత్రపాఠే జపే వినియోగః । ఓం తత్సత్ ॥

ఓం క్లీం కామకలాకాలీ కాలరాత్రిః కపాలినీ ।
కాత్యాయనీ చ కల్యాణీ కాలాకారా కరాలినీ ॥ ౧౫ ॥

ఉగ్రమూర్తిర్మహాభీమా ఘోరరావా భయఙ్కరా ।
భూతిదామయహన్త్రీ చ భవబన్ధవిమోచనీ ॥ ౧౬ ॥

భవ్యా భవానీ భోగాద్యా భుజఙ్గపతిభూషణా ।
మహామాయా జగద్ధాత్రీ పావనీ పరమేశ్వరీ ॥ ౧౭ ॥

యోగమాతా యోగగమ్యా యోగినీ యోగిపూజితా ।
గౌరీ దుర్గా కాలికా చ మహాకల్పాన్తనర్తకీ ॥ ౧౮ ॥

అవ్యయా జగదాదిశ్చ విధాత్రీ కాలమర్ద్దినీ ।
నిత్యా వరేణ్యా విమలా దేవారాధ్యామితప్రభా ॥ ౧౯ ॥

భారుణ్డా కోటరీ శుద్ధా చఞ్చలా చారుహాసినీ ।
అగ్రాహ్యాతీన్ద్రియాగోత్రా చర్చరోర్ద్ధశిరోరుహా ॥ ౨౦ ॥

కాముకీ కమనీయా చ శ్రీకణ్ఠమహిపీ శివా ।
మనోహరా మాననీయా మతిదా మణిభూషణా ॥ ౨౧ ॥

శ్మశాననిలయా రౌద్రా ముక్తకేశ్యట్టహాసినీ ।
చాముణ్డా చణ్డికా చణ్డీ చార్వఙ్గీ చరితోజ్జ్వలా ॥ ౨౨ ॥

ఘోరాననా ధూమ్రశిఖా కంపనా కంపితాననా ।
వేపమానతనుర్భీదా నిర్భయా బాహుశాలినీ ॥ ౨౩ ॥

ఉల్ముకాక్షీ సర్పకర్ణీ విశోకా గిరినన్దినీ ।
జ్యోత్స్నాముఖీ హాస్యపరా లిఙ్గాలిఙ్గధరా సతీ ॥ ౨౪ ॥

అవికారా మహాచిత్రా చన్ద్రవక్త్రా మనోజవా ।
అదర్శనా పాపహరా శ్యామలా ముణ్డమేఖలా ॥ ౨౫ ॥

ముణ్డావతంసినీ నీలా ప్రపన్నానన్దదాయినీ ।
లఘుస్తనీ లమ్వకుచా ధూర్ణమానా హరాఙ్గనా ॥ ౨౬ ॥

విశ్వావాసా శాన్తికరీ దీర్ఘకేశ్యరిఖణ్డినీ ।
రుచిరా సున్దరీ కమ్రా మదోన్మత్తా మదోత్కటా ॥ ౨౭ ॥

అయోముఖీ వహ్నిముఖీ క్రోధనాఽభయదేశ్వరీ ।
కుడమ్బికా సాహసినీ ఖఙ్గకీ రక్తలేహినీ ॥ ౨౮ ॥

విదారిణీ పానరతా రుద్రాణీ ముణ్డమాలినీ ।
అనాదినిధనా దేవీ దుర్న్నిరీక్ష్యా దిగమ్బరా ॥ ౨౯ ॥

విద్యుజ్జిహ్వా మహాదంష్ట్రా వజ్రతీక్ష్ణా మహాస్వనా ।
ఉదయార్కసమానాక్షీ విన్ధ్యశైలసమాకృతిః ॥ ౩౦ ॥

నీలోత్పలదలశ్యామా నాగేన్ద్రాష్టకభూషితా ।
అగ్నిజ్వాలకృతావాసా ఫేత్కారిణ్యహికుణ్డలా ॥ ౩౧ ॥

పాపఘ్నీ పాలినీ పద్మా పూణ్యా పుణ్యప్రదా పరా ।
కల్పాన్తామ్భోదనిర్ఘోషా సహస్రార్కసమప్రభా ॥ ౩౨ ॥

సహస్రప్రేతరాట్ క్రోధా సహస్రేశపరాక్రమా ।
సహస్రధనదైశ్వర్యా సహస్రాఙ్ఘ్రికరామ్బికా ॥ ౩౩ ॥

సహస్రకాలదుష్ప్రేక్ష్యా సహస్రేన్ద్రియసఞ్చయా ।
సహస్రభూమిసదనా సహస్రాకాశవిగ్రహా ॥ ౩౪ ॥

సహస్రచన్ద్రప్రతిమా సహస్రగ్రహచారిణీ ।
సహస్రరుద్రతేజస్కా సహస్రబ్రహ్మసృష్టికృత్ ॥ ౩౫ ॥

సహస్రవాయువేగా చ సహస్రఫణకుణ్డలా ।
సహస్రయత్రమథినీ సహస్రోదధిసుస్థిరా ॥ ౩౬ ॥

సహస్రబుద్ధకరుణా మహాభాగా తపస్వినీ ।
త్రైలోక్యమోహినీ సర్వభూతదేవవశఙ్కరీ ॥ ౩౭ ॥

సుస్నిగ్ధహృదయా ఘణ్టాకర్ణా చ వ్యోమచారిణీ ।
శఙ్ఖినీ చిత్రిణీశానీ కాలసంకర్పిణీ జయా ॥ ౩౮ ॥

అపరాజితా చ విజయా కమలా కమలాప్రదా ।
జనయిత్రీ జగద్యోనిర్హేతురూపా చిదాత్మికా ॥ ౩౯ ॥

అప్రమేయా దురాధర్షా ధ్యేయా స్వచ్ఛన్దచారిణీ ।
శాతోదరీ శామ్భవినీ పూజ్యా మానోన్నతాఽమలా ॥ ౪౦ ॥

ఓంకారరూపిణీ తామ్రా బాలార్కసమతారకా ।
చలజ్జిహ్వా చ భీమాక్షీ మహాభైరవనాదినీ ॥ ౪౧ ॥

సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ ఘర్ఘరాఽచలా ।
మాహేశ్వరీ తథా బ్రాహ్మీ కౌమారీ మానినీశ్వరా ॥ ౪౨ ॥

సౌపర్ణీ వాయవీ చైన్ద్రీ సావిత్రీ నైరృతీ కలా ।
వారుణీ శివదూతీ చ సౌరీ సౌమ్యా ప్రభావతీ ॥ ౪౩ ॥

వారాహీ నారసింహీ చ వైష్ణవీ లలితా స్వరా ।
మైత్ర్యార్యమ్నీ చ పౌష్ణీ చ త్వాష్ట్రీవాసవ్యుమారతిః ॥ ౪౪ ॥

రాక్షసీ పావనీ రౌద్రీ దాస్రీ రోదస్యుదుమ్బరీ ।
సుభగా దుర్భగా దీనా చఞ్చురీకా యశస్వినీ ॥ ౪౫ ॥

మహానన్దా భగానన్దా పిఛిలా భగమాలినీ ।
అరుణా రేవతీ రక్తా శకునీ శ్యేనతుణ్డికా ॥ ౪౬ ॥

సురభీ నన్దినీ భద్రా వలా చాతివలామలా ।
ఉలుపీ లమ్బికా ఖేటా లేలిహానాన్త్రమాలినీ ॥ ౪౭ ॥

వైనాయికీ చ వేతాలీ త్రిజటా భృకుటీ మతీ ।
కుమారీ యువతీ ప్రౌఢా విదగ్ధా ఘస్మరా తథా ॥ ౪౮ ॥

జరతీ రోచనా భీమా దోలమాలా పిచిణ్డిలా ।
అలమ్బాక్షీ కుమ్భకర్ణీ కాలకర్ణీ మహాసురీ ॥ ౪౯ ॥

ఘణ్టారవాథ గోకర్ణా కాకజఙ్ఘా చ మూషికా ।
మహాహనుర్మహాగ్రీవా లోహితా లోహితాశనీ ॥ ౫౦।
కీర్తిః సరస్వతీ లక్ష్మీః శ్రద్ధా బుద్ధిః క్రియా స్థితిః ।
చేతనా విష్ణుమాయా చ గుణాతీతా నిరఞ్జనా ॥ ౫౧ ॥

నిద్రా తన్ద్రా స్మితా ఛాయా జృమ్భా క్షుదశనాయితా ।
తృష్ణా క్షుధా పిపాసా చ లాలసా క్షాన్తిరేవ చ ॥ ౫౨ ॥

విద్యా ప్రజా స్మృతి కాన్తిరిచ్ఛా మేధా ప్రభా చితిః ।
ధరిత్రీ ధరణీ ధన్యా ధోరణీ ధర్మసన్తతిః ॥ ౫౩ ॥

హాలాప్రియా హారరతిర్హారిణీ హరిణేక్షణా ।
చణ్డయోగేశ్వరీ సిద్ధి కరాలీ పరిడామరీ ॥ ౫౪ ॥

జగదాన్యా జనానన్దా నిత్యానన్దమయీ స్థిరా ।
హిరణ్యగర్భా కుణ్డలినీ జ్ఞానం ధైర్యఞ్చ ఖేచరీ ॥ ౫౫ ॥

నగాత్మజా నాగహారా జటాభారాయతర్ద్దినీ ।
ఖఙ్గినీ శూలినీ చక్రవతీ వాణవతీ క్షితిః ॥ ౫౬ ॥

ఘృణిధర్త్రీ నాలికా చ కర్త్త్రీ మత్యక్షమాలినీ ।
పాశినీ పశుహస్తా చ నాగహస్తా ధనుర్ధరా ॥ ౫౭ ॥

మహాముద్గరహస్తా చ శివాపోతధరాపి చ ।
నారఖప్పర్రిణీ లమ్బత్కచముణ్డప్రధారిణీ ॥ ౫౮ ॥

పద్మావత్యన్నపూర్ణాచ మహాలక్ష్మీః సరస్వతీ ।
దుర్గా చ విజయా ఘోరా తథా మహిషమర్ద్దినీ ॥ ౫౯ ॥

ధనలక్ష్మీ జయప్రదాశ్చాశ్వారూఢా జయభైరవీ ।
శూలినీ రాజమాతగీ రాజరాజేశ్వరీ తథా ॥ ౬౦ ॥

త్రిపుటోచ్ఛిష్టచాణ్డాలీ అఘోరా త్వరితాపి చ ।
రాజ్యలక్ష్మీర్జయమహాచణ్డయోగేశ్వరీ తథా ॥ ౬౧ ॥

గుహ్యా మహాభైరవీ చ విశ్వలక్ష్మీరరున్ధతీ ।
యన్త్రప్రమథినీ చణ్డయోగేశ్వర్యప్యలమ్బుషా ॥ ౬౨ ॥

కిరాతీ మహాచణ్డభైరవీ కల్పవల్లరీ ।
త్రైలోక్యవిజయా సంపత్ప్రదా మన్థానభైరవీ ॥ ౬౩ ॥

మహామన్త్రేశ్వరీ వజ్రప్రస్తారిణ్యఙ్గచర్పటా ।
జయలక్ష్మీశ్చణ్డరూపా జలేశ్వరీ కామదాయినీ ॥ ౬౪ ॥

స్వర్ణకూటేశ్వరీ రుణ్డా మర్మరీ బుద్ధివర్ద్ధినీ ।
వార్త్తాలీ చణ్డవార్త్తాలీ జయవార్త్తాలికా తథా ॥ ౬౫ ॥

ఉగ్రచణ్డా స్మశానోగ్రా చణ్డా వై రుద్రచణ్డికా ।
అతిచణ్డా చణ్డవతీ ప్రచణ్డా చణ్డనాయికా ॥ ౬౬ ॥

చైతన్యభైరవీ కృష్ణా మణ్డలీ తుమ్బురేశ్వరీ ।
వాగ్వాదినీ ముణ్డమధ్యమత్యనర్ధ్యా పిశాచినీ ॥ ౬౭ ॥

మఞ్జీరా రోహిణీ కుల్యా తుఙ్గా పూర్ణేశ్వరీ వరా ।
విశాలా రక్తచాముణ్డా అఘోరా చణ్డవారుణీ ॥ ౬౮ ॥

ధనదా త్రిపురా వాగీశ్వరీ జయమఙ్గలా ।
దైగమ్బరీ కుఞ్జికా చ కుడుక్కా కాలభైరవీ ॥ ౬౯ ॥

కుక్కుటీ సఙ్కటా వీరా కర్పటా భ్రమరామ్బికా ।
మహార్ణవేశ్వరీ భోగవతీ సఙ్కేశ్వరీ తథా ॥ ౭౦ ॥

పులిన్దీ శవరీ మ్లేచ్ఛీ పిఙ్గలా శవరేశ్వరీ ।
మోహినీ సిద్ధిలక్ష్మీశ్చ బాలా త్రిపురసున్దరీ ॥ ౭౧ ॥

ఉగ్రతారా చైకజటా మహానీలసరస్వతీ ।
త్రికణ్టకీ ఛిన్నమస్తా మహిషఘ్నీ జయావహా ॥ ౭౨ ॥

హరసిద్ధానఙ్గమాలా ఫేత్కారీ లవణేశ్వరీ ।
చణ్డేశ్వరీ నాకులీచ హయగ్రీవేశ్వరీ తథా ॥ ౭౩ ॥

కాలిన్దీ వజ్రవారాహీ మహానీలపతాకికా ।
హంసేశ్వరీ మోక్షలక్ష్మీర్భూతినీ జాతరేతసా ॥ ౭౪ ॥

శాతకర్ణా మహానీలా వామా గుహ్యేశ్వరీ భ్రమిః ।
ఏకానంశాఽభయా తార్క్షీ వాభ్రవీ డామరీ తథా ॥ ౭౫ ॥

కోరఙ్గీ చర్చికా విన్నా సంసికా బ్రహ్మవాదినీ ।
త్రికాలవేదినీ నీలలోహితా రక్తదన్తికా ॥ ౭౬ ॥

క్షేమఙ్కరీ విశ్వరూపా కామాఖ్యా కులకుట్టనీ ।
కామాఙ్కుశా వేశినీ చ మాయూరీ చ కులేశ్వరీ ॥ ౭౭ ॥

ఇభ్రాక్షీ ద్యోనకీ శార్ఙ్గీ భీమా దేవీ వరప్రదా ।
ధూమావతీ మహామారీ మఙ్గలా హాటకేశ్వరీ ॥ ౭౮ ॥

కిరాతీ శక్తిసౌపర్ణీ బాన్ధవీ చణ్డఖేచరీ ।
నిస్తన్ద్రా భవభూతిశ్చ జ్వాలాఘణ్టాగ్నిమర్ద్దినీ ॥ ౭౯ ॥

సురఙ్గా కౌలినీ రమ్యా నటీ చారాయణీ ధృతిః ।
అనన్తా పుఞ్జికా జిహ్వా ధర్మాధర్మప్రవర్తికా ॥ ౮౦ ॥

వన్దినీ వన్దనీయా చ వేలాఽహస్కరిణీ సుధా ।
అరణీ మాధవీ గోత్రా పతాకా వాగ్మయీ శ్రుతిః ॥ ౮౧ ॥

గూఢా త్రిగూఢా విస్పష్టా మృగాఙ్కా చ నిరిన్ద్రియా ।
మేనానన్దకరీ వోధ్రీ త్రినేత్రా వేదవాహనా ॥ ౮౨ ॥

కలస్వనా తారిణీ చ సత్యామత్యప్రియాఽజడా ।
ఏకవక్త్రా మహావక్త్రా బహువక్త్రా ఘనాననా ॥ ౮౩ ॥

ఇన్దిరా కాశ్యపీ జ్యోత్స్నా శవారూఢా తనూదరీ ।
మహాశఙ్ఖధరా నాగోపవీతిన్యక్షతాశయా ॥ ౮౪ ॥

నిరిన్ధనా ధరాధారా వ్యాధిఘ్నీ కల్పకారిణీ ।
విశ్వేశ్వరీ విశ్వధాత్రీ విశ్వేశీ విశ్వవన్దితా ॥ ౮౫ ॥

విశ్వా విశ్వాత్మికా విశ్వవ్యాపికా విశ్వతారిణీ ।
విశ్వసంహారిణీ విశ్వహస్తా విశ్వోపకారికా ॥ ౮౬ ॥

విశ్వమాతా విశ్వగతా విశ్వాతీతా విరోధితా ।
త్రైలోక్యత్రాణకర్త్రీ చ కూటాకారా కటఙ్కటా ॥ ౮౭ ॥

క్షామోదరీ చ క్షేత్రజ్ఞా క్షయహీనా క్షరవర్జితా ।
క్షపా క్షోభకరీ క్షేమ్యాఽక్షోభ్యా క్షేమదుఘా క్షియా ॥ ౮౮ ॥

సుఖదా సుముఖీ సౌమ్యా స్వఙ్గా సురపరా సుధీః ।
సర్వాన్తర్యామినీ సర్వా సర్వారాధ్యా సమాహితా ॥ ౮౯ ॥

తపినీ తాపినీ తీవ్రా తపనీయా తు నాభిగా ।
హైమీ హైమవతీ ఋద్ధిర్వృద్ధిర్జ్ఞానప్రదా నరా ॥ ౯౦ ॥

మహాజటా మహాపాదా మహాహస్తా మహాహనుః ।
మహాబలా మహారోపా మహాధైర్యా మహాఘృణా ॥ ౯౧ ॥

మహాక్షమా పుణ్యపాపధ్వజినీ ఘుర్ఘురారవా ।
డాకినీ శాకినీ రమ్యా శక్తిః శక్తిస్వరూపిణీ ॥ ౯౨ ॥

తమిస్రా గన్ధరాశాన్తా దాన్తా క్షాన్తా జితేన్ద్రియా ।
మహోదయా జ్ఞానినీచ్ఛా విరాగా సుఖితాకృతిః ॥ ౯౩ ॥

వాసనా వాసనాహీనా నివృత్తిర్న్నిర్వృతిః కృతిః ।
అచలా హేతురున్ముక్తా జయినీ సంస్మృతిః చ్యుతా ॥ ౯౪ ॥

కపర్ద్దినీ ముకుటినీ మత్తా ప్రకృతిరూర్జితా ।
సదసత్సాక్షిణీ స్ఫీతా ముదితా కరుణామయీ ॥ ౯౫ ॥

పూర్వోత్తరా పశ్చిమా చ దక్షిణావిదిగూ హతా ।
ఆత్మారామా శివారామా రమణీ శఙ్కరప్రియా ॥ ౯౬ ॥

వరేణ్యా వరదా వేణీ స్తమ్భిణ్యాకర్పిణీ తథా ।
ఉచ్చాటనీ మారణీ చ ద్వేషిణీ వశినీ మహీ ॥ ౯౭ ॥

భ్రమణీ భారతీ భామా విశోకా శోకహారిణీ ।
సినీవాలీ కుహూ రాకానుమతి పద్మినీతిహృత్ ॥ ౯౮ ॥

సావిత్రీ వేదజననీ గాయత్ర్యాహుతిసాధికా ।
చణ్డాట్టహాసా తరుణీ భూర్భువఃస్వఃకలేవరా ॥ ౯౯ ॥

అతనురతనుప్రాణదాత్రీ మాతఙ్గగామినీ ।
నిగమాద్ధిమణిః పృథ్వీ జన్మమృత్యుజరౌషధీ ॥ ౧౦౦ ॥

ప్రతారిణీ కలాలాపా వేద్యాఛేద్యా వసున్ధరా ।
ప్రక్షున్నా వాసితా కామధేనుర్వాఞ్ఛితదాయినీ ॥ ౧౦౧ ॥

సౌదామినీ మేఘమాలా శర్వరీ సర్వగోచరా ।
డమరుర్డమరుకా చ నిఃస్వరా పరినాదినీ ॥ ౧౦౨ ॥

ఆహతాత్మా హతా చాపి నాదాతీతా విలేశయా ।
పరాఽపారా చ పశ్యన్తీ మధ్యమా వైఖరీ తథా ॥ ౧౦౩ ॥

ప్రథమా చ జఘన్యా చ మధ్యస్థాన్తవికాశినీ ।
పృష్ఠస్థా చ పురఃస్థా చ పార్శ్వస్థోర్ధ్వతలస్థితా ॥ ౧౦౪ ॥

నేదిష్ఠా చ దవిష్ఠా చ వర్హిష్ఠా చ గుహాశయా ।
అప్రాప్యా వృంహితా పూర్ణా పుణ్యైర్నవిదనామయా ॥ ౧౦౫ ॥ var పుణ్యైర్వేద్యాహ్య
సుదర్శనా చ త్రిశిఖా వృహతీ సన్తతిర్వినా ।
ఫేత్కారిణీ దీర్ఘస్రుక్కా భావనా భవవల్లభా ॥ ౧౦౬ ॥

భాగీరథీ జాహ్నవీ చ కావేరీ యమునా స్మయా ।
సిప్రా గోదావరీ వేణ్యా విపాశా నర్మదా ధునీ ॥ ౧౦౭ ॥

త్రేతా స్వాహా సామిధేనీ స్రుక్స్రువా చ క్రవావసుః ।
గర్వితా మానినీ మేనా నన్దితా నన్దనన్దినీ ॥ ౧౦౮ ॥

నారాయణీ నారకఘ్నీ రుచిరా రణశాలినీ ।
ఆధారణాధారతమా ధర్మా ధ్వన్యా ధనప్రదా ॥ ౧౦౯ ॥

అభిజ్ఞా పణ్డితా మూకా వాలిశా వాగవాదినీ ।
బ్రహ్మవల్లీ ముక్తివల్లీ సిద్ధివల్లీ విపహ్నవీ ॥ ౧౧౦ ॥

ఆహ్లాదినీ జితామిత్రా సాక్షిణీ పునరాకృతి ।
కిర్మరీ సర్వతోభద్రా స్వర్వేదీ ముక్తిపద్ధతిః ॥ ౧౧౧ ॥

సుషమా చన్ద్రికా వన్యా కౌముదీ కుముదాకరా ।
త్రిసన్ధ్యామ్నాయసేతుశ్చ చర్చాఽఛాయారి నైష్ఠికీ ॥ ౧౧౨ ॥

కలా కాష్ఠా తిథిస్తారా సంక్రాతిర్విషువత్తథా ।
మఞ్జునాదా మహావల్గు భగ్నభేరీస్వనాఽరటా ॥ ౧౧౩ ॥

చిత్రా సుప్తిః సుషుప్తిశ్చ తురీయా తత్త్వధారణా ।
మృత్యుఞ్జయా మృత్యుహరీ మృత్యుమృత్యువిధాయినీ ॥ ౧౧౪ ॥

హంసీ పరమహంసీ చ బిన్దునాదాన్తవాసినీ ।
వైహాయసీ త్రైదశీ చ భైమీవాసాతనీ తథా ॥ ౧౧౫ ॥

దీక్షా శిక్షా అనూఢా చ కఙ్కాలీ తైజసీ తథా ।
సురీ దైత్యా దానవీ చ నరో నాథా సురీ త్వరీ ॥ ౧౧౬ ॥

మాధ్వీ ఖనా ఖరా రేఖా నిష్కలా నిర్మమా మృతిః ।
మహతీ విపులా స్వల్పా క్రూరా క్రూరాశయాపి చ ॥ ౧౧౭ ॥

ఉన్మాథినీ ధృతిమతీ వామనీ కల్పచారిణీ ।
వాడవీ వడవా ఖోఢా కోలా పితృవలాయనా ॥ ౧౧౮ ॥

ప్రసారిణీ విశారా చ దర్పితా దర్పణప్రియా ।
ఉత్తానాధోముఖీ సుప్తా వఞ్చన్యాకుఞ్చనీ త్రుటిః ॥ ౧౧౯ ॥

క్రాదినీ యాతనాదాత్రీ దుర్గా దుర్గర్తినాశినీ ।
ధరాధరసుతా ధీరా ధరాధరకృతాలయా ॥ ౧౨౦ ॥

సుచరిత్రీ తథాత్రీ చ పూతనా ప్రేతమాలినీ ।
రమ్భోర్వశీ మేనకా చ కలిహృత్కాలకృద్దశా ॥ ౧౨౧ ॥

హరీష్టదేవీ హేరమ్బమాతా హర్యక్షవాహనా ।
శిఖణ్డినీ కోణ్డయినీ వేతుణ్డీ మన్త్రమయపి ॥ ౧౨౨ ॥

వజ్రేశ్వరీ లోహదణ్డా దుర్విజ్ఞేయా దురాసదా ।
జాలినీ జాలపా యాజ్యా భగినీ భగవత్యపి ॥ ౧౨౩ ॥

భౌజఙ్గీ తుర్వరా వభ్రు మహనీయా చ మానవీ ।
శ్రీమతీ శ్రీకరీ గాద్ధీ సదానన్దా గణేశ్వరీ ॥ ౧౨౪ ॥

అసన్దిగ్ధా శాశ్వతా చ సిద్ధా సిద్ధేశ్వరీడితా ।
జ్యేష్ఠా శ్రేష్ఠా వరిష్ఠా చ కౌశామ్బీ భక్తవత్సలా ॥ ౧౨౫ ॥

ఇన్ద్రనీలనిభా నేత్రీ నాయికా చ త్రిలోచనా ।
వార్హస్పత్యా భార్గవీ చ ఆత్రేయాఙ్గిరసీ తథా ॥ ౧౨౬ ॥

ధుర్యాధిహర్త్రీ ధారిత్రీ వికటా జన్మమోచినీ ।
ఆపదుత్తారిణీ దృప్తా ప్రమితా మితివర్జితా ॥ ౧౨౭ ॥

చిత్రరేఖా చిదాకారా చఞ్చలాక్షీ చలత్పదా ।
వలాహకీ పిఙ్గసటా మూలభూతా వనేచరీ ॥ ౧౨౮ ॥

ఖగీ కరన్ధమా ధ్మాక్ష్యీ సంహితా కేరరీన్ధనా । var ధ్మాక్షీ
అపునర్భవినీ వాన్తరిణీ చ యమగఞ్జినీ ॥ ౧౨౯ ॥

వర్ణాతీతాశ్రమాతీతా మృడానీ మృడవల్లభా ।
దయాకరీ దమపరా దంభహీనా దృతిప్రియా ॥ ౧౩౦ ॥

నిర్వాణదా చ నిర్బన్ధా భావాభావవిధాయినీ ।
నైఃశ్రేయసీ నిర్వికల్పా నిర్వీజా సర్వవీజికా ॥ ౧౩౧ ॥

అనాద్యన్తా భేదహీనా బన్ధోన్మూలిన్యవాధితా ।
నిరాభాసా మనోగమ్యా సాయుజ్యామృతదాయినీ ॥ ౧౩౨ ॥

ఇతీదం నామసాహస్రం నామకోటిశతాధికం ।
దేవ్యాః కామకలాకాల్యా మయాతే ప్రతిపాదితమ్ ॥ ౧౩౩ ॥

నానేన సదృశం స్తోత్రం త్రిషు లోకేషు విద్యతే ।
యద్యప్యముష్య మహిమా వర్ణితుం నైవ శక్యతే ॥ ౧౩౪ ॥

ప్రరోచనాతయా కశ్చిత్తథాపి వినిగద్యతే ।
ప్రత్యహం య ఇదం దేవి కీర్త్తయేద్వా శృణోతి వా ॥ ౧౩౫ ॥

గుణాధిక్యమృతే కోఽపి దోషో నైవోపజాయతే ।
అశుభాని క్షయం యాన్తి జాయన్తే మఙ్గలాన్యథా ॥ ౧౩౬ ॥

పారత్రికాముష్మికౌ ద్వౌ లోకౌ తేన ప్రసాధితౌ ।
బ్రాహ్మణో జాయతే వాగ్మీ వేదవేదాఙ్గపారగః ॥ ౧౩౭ ॥

ఖ్యాతః సర్వాసు విద్యాసు ధనవాన్ కవిపణ్డితః ।
యుద్ధే జయీ క్షత్రియః స్యాద్దాతా భోక్తా రిపుఞ్జయః ॥ ౧౩౮ ॥

ఆహర్తా చాశ్వమేధస్య భాజనం పరమాయుషామ్ ।
సమృద్ధో ధన ధాన్యేన వైశ్యో భవతి తత్క్షణాత్ ॥ ౧౩౯ ॥

నానావిధపశూనాం హి సమృద్ధ్యా స సమృద్ధతే ।
శూద్రః సమస్తకల్యాణమాప్నోతి శ్రుతికీర్తనాత్ ॥ ౧౪౦ ॥

భుఙ్క్తే సుఖాని సుచిరం రోగశోకౌ పరిత్యజన్ ।
ఏవ నార్యపి సౌభాగ్యం భర్తృం హార్ద్దం సుతానపి ॥ ౧౪౧ ॥

ప్రాప్నోతి శ్రవణాదస్య కీర్తనాదపి పార్వతి ।
స్వస్వాభీష్టమథాన్యేఽపి లభన్తేఽస్య ప్రసాదతః ॥ ౧౪౨ ॥

ఆప్నోతి ధార్మికో ధర్మానర్థానాప్నోతి దుర్గతః ।
మోక్షార్థినస్తథా మోక్షం కాముకా కామినీం వరామ్ ॥ ౧౪౩ ॥

యుద్ధే జయం నృపాః క్షీణాః కుమార్యః సత్పతిం తథా ।
ఆరోగ్య రోగిణశ్చాపి తథా వంశార్థినః సుతాన్ ॥ ౧౪౪ ॥

జయం వివాదే కలికృత్సిద్ధీః సిద్ధీఛురుత్తమాః ।
నియుక్తా బన్ధుభిః సఙ్గం గతాయుశ్చాయుషాఞ్చయమ్ ॥ ౧౪౫ ॥

సదా య ఏతత్పఠతి నిశీథే భక్తిభావితః ।
తస్యా సాధ్యమథాప్రాప్యన్త్రైలోక్యే నైవ విద్యతే ॥ ౧౪౬ ॥

కీర్తిం భోగాన్ స్త్రియః పుత్రాన్ధనం ధాన్యం హయాన్గజాన్ ।
జ్ఞాతిశ్రైష్ఠ్యం పశూన్భూమిం రాజవశ్యఞ్చ మాన్యతామ్ ॥ ౧౪౭ ॥

లభతే ప్రేయసి క్షుద్రజాతిరప్యస్య కీర్తనాత్ ।
నాస్య భీతిర్న్న దౌర్భాగ్యం నాల్పాయుష్యన్నరోగితా ॥ ౧౪౮ ॥

న ప్రేతభూతాభిభవో న దోషో గ్రహజస్తథా ।
జాయతే పతితో నైవ క్వచిదప్యేష సఙ్కటే ॥ ౧౪౯ ॥

యదీచ్ఛసి పరం శ్రేయస్తర్త్తుం సఙ్కటమేవ చ ।
పఠాన్వహమిదం స్తోత్రం సత్యం సత్యం సురేశ్వరి ॥ ౧౫౦ ॥

న సాస్తి భూతలే సిద్ధిః కీర్తనాద్యా న జాయతే ।
శృణు చాన్యద్వరారోహే కీర్త్యమానం వచో మమ ॥ ౧౫౧ ॥

మహాభూతాని పఞ్చాపి ఖాన్యేకాదశ యాని చ ।
తన్మాత్రాణి చ జీవాత్మా పరమాత్మా తథైవ చ ॥ ౧౫౨ ॥

సప్తార్ణవాః సప్తలోకా భువనాని చతుర్ద్దశ ।
నక్షత్రాణి దిశః సర్వాః గ్రహాః పాతాలసప్తకమ్ ॥ ౧౫౩ ॥

సప్తద్వీపవతీ పృథ్వీ జఙ్గమాజఙ్గమం జగత్ ।
చరాచరం త్రిభువనం విద్యాశ్చాపి చతుర్దృశ ॥ ౧౫౪ ॥

సాంఖ్యయోగస్తథా జ్ఞానం చేతనా కర్మవాసనా ।
భగవత్యాం స్థితం సర్వం సూక్ష్మరూపేణ బీజవత్ ॥ ౧౫౫ ॥

సా చాస్మిన్ స్తోత్రసాహస్రే స్తోత్రే తిష్ఠతి వద్ధవత్ ।
పఠనీయం విదిత్వైవం స్తోత్రమేతత్సుదుర్లభమ్ ॥ ౧౫౬ ॥

దేవీం కామకలాకాలీం భజన్తః సిద్ధిదాయినీమ్ ।
స్తోత్రం చాదః పఠన్తో హి సాధయన్తీప్సితాన్ స్వకాన్ ॥ ౧౫౭ ॥

॥ ఇతి మహాకాలసంహితాయాం కామకలాఖణ్డే ద్వాదశపటలే
శ్రీకామకలాకాలీసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kamakalakali:

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top