Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Kamakala Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീകാമകലാകാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ദേവ്യുവാച ।
ത്വത്തഃ ശ്രുതം മയാ നാഥ ദേവ ദേവ ജഗത്പതേ ।
ദേവ്യാഃ കാമകലാകാല്യാ വിധാനം സിദ്ധിദായകം ॥ 1 ॥

ത്രൈലോക്യവിജയസ്യാപി വിശേഷേണ ശ്രുതോ മയാ ।
തത്പ്രസങ്ഗേന ചാന്യാസാം മന്ത്രധ്യാനേ തഥാ ശ്രുതേ ॥ 2 ॥

ഇദാനീം ജായതേ നാഥ ശുശ്രുഷാ മമ ഭൂയസീ ।
നാംനാം സഹസ്രേ ത്രിവിധമഹാപാപൌഘഹാരിണി ॥ 3 ॥

ശ്രുതേന യേന ദേവേശ ധന്യാ സ്യാം ഭാഗ്യവത്യപി ।
ശ്രീമഹാകാല ഉവാച ।
ഭാഗ്യവത്യസി ധന്യാസി സന്ദേഹോ നാത്ര ഭാവിനി ॥ 4 ॥

സഹസ്രനാമശ്രവണേ യസ്മാത്തേ നിശ്ചിതം മനഃ ।
തസ്യാ നാംനാന്തു ലക്ഷാണി വിദ്യന്തേ ചാഥ കോടയഃ ॥ 5 ॥

താന്യല്‍പായുര്‍മതിത്വേന നൃഭിര്‍ദ്ധാരയിതും സദാ ।
അശക്യാനി വരാരോഹേ പഠിതും ച ദിനേ ദിനേ ॥ 6 ॥

തേഭ്യോ നാമസഹസ്രാണി സാരാണ്യുദ്ധൃത്യ ശംഭുനാ ।
അമൃതാനീവ ദുഗ്ധാവ്ധേര്‍ഭൂദേവേഭ്യഃ സമര്‍പിതം ॥ 7 ॥

കാനിചിത്തത്ര ഗൌണാനി ഗദിതാനി ശുചിസ്മിതേ ।
രൂഢാണ്യാകാരഹീനത്വാദ് ഗൌണാനി ഗുണയോഗതഃ ॥ 8 ॥

രാഹിത്യാദ്രൂഢിഗുണയോസ്താനി സാങ്കേതകാന്യപി ।
ത്രിവിധാന്യപി നാമാനി പഠിതാനി ദിനേ ദിനേ ॥ 9 ॥

രാധയന്നീക്ഷിതാനര്‍ഥാന്ദദത്യമൃതമത്യയം ।
ക്ഷപയത്യപമൃത്യും ച മാരയന്തി ദ്വിപോഽഖിലാന്‍ ॥ 10 ॥

ഘ്നന്തി രോഗാനഥോത്പാതാന്‍മങ്ഗലം കുര്‍വതേന്വഹം ।
കിമുതാന്യത് സദാ സന്നിധാപയത്യഽര്‍ഥികാമപി ॥ 11 ॥

ത്രിപുരഘ്നോഽപ്യദോനാമസഹസ്രം പഠതി പ്രിയേ ।
തദാജ്ഞയാപ്യഹമപി കീര്‍തയാമി ദിനേദിനേ । 12 ॥

ഭവത്യപീദമസ്മത്തഃ ശിക്ഷിത്വാ തു പഠിഷ്യതി ।
ഭവിഷ്യതി ച നിര്‍ണീതം ചതുര്‍വര്‍ഗസ്യ ഭാജനം ॥ 13 ॥

മനോന്യതോ നിരാകൃത്യ സാവധാനാ നിശാമയ ।
നാംനാം കാമകലാകാല്യാഃ സഹസ്രം മുക്തിദായകം ॥ 14 ॥

ഓം അസ്യ കാമകലാകാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ ശ്രീത്രിപുരഘ്നഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ത്രിജഗന്‍മയരൂപിണീ ഭഗവതീ ശ്രീകാമകലാകാലീ ദേവതാ ।
ക്ലീം ബീജം । സ്ഫ്രോം ശക്തിഃ । ഹും കീലകം । ക്ഷ്രൌം തത്ത്വം ।
ശ്രീകാമകലാകാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രപാഠേ ജപേ വിനിയോഗഃ । ഓം തത്സത് ॥

ഓം ക്ലീം കാമകലാകാലീ കാലരാത്രിഃ കപാലിനീ ।
കാത്യായനീ ച കല്യാണീ കാലാകാരാ കരാലിനീ ॥ 15 ॥

ഉഗ്രമൂര്‍തിര്‍മഹാഭീമാ ഘോരരാവാ ഭയങ്കരാ ।
ഭൂതിദാമയഹന്ത്രീ ച ഭവബന്ധവിമോചനീ ॥ 16 ॥

ഭവ്യാ ഭവാനീ ഭോഗാദ്യാ ഭുജങ്ഗപതിഭൂഷണാ ।
മഹാമായാ ജഗദ്ധാത്രീ പാവനീ പരമേശ്വരീ ॥ 17 ॥

യോഗമാതാ യോഗഗംയാ യോഗിനീ യോഗിപൂജിതാ ।
ഗൌരീ ദുര്‍ഗാ കാലികാ ച മഹാകല്‍പാന്തനര്‍തകീ ॥ 18 ॥

അവ്യയാ ജഗദാദിശ്ച വിധാത്രീ കാലമര്‍ദ്ദിനീ ।
നിത്യാ വരേണ്യാ വിമലാ ദേവാരാധ്യാമിതപ്രഭാ ॥ 19 ॥

ഭാരുണ്ഡാ കോടരീ ശുദ്ധാ ചഞ്ചലാ ചാരുഹാസിനീ ।
അഗ്രാഹ്യാതീന്ദ്രിയാഗോത്രാ ചര്‍ചരോര്‍ദ്ധശിരോരുഹാ ॥ 20 ॥

കാമുകീ കമനീയാ ച ശ്രീകണ്ഠമഹിപീ ശിവാ ।
മനോഹരാ മാനനീയാ മതിദാ മണിഭൂഷണാ ॥ 21 ॥

ശ്മശാനനിലയാ രൌദ്രാ മുക്തകേശ്യട്ടഹാസിനീ ।
ചാമുണ്ഡാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡീ ചാര്‍വങ്ഗീ ചരിതോജ്ജ്വലാ ॥ 22 ॥

ഘോരാനനാ ധൂംരശിഖാ കമ്പനാ കമ്പിതാനനാ ।
വേപമാനതനുര്‍ഭീദാ നിര്‍ഭയാ ബാഹുശാലിനീ ॥ 23 ॥

ഉല്‍മുകാക്ഷീ സര്‍പകര്‍ണീ വിശോകാ ഗിരിനന്ദിനീ ।
ജ്യോത്സ്നാമുഖീ ഹാസ്യപരാ ലിങ്ഗാലിങ്ഗധരാ സതീ ॥ 24 ॥

അവികാരാ മഹാചിത്രാ ചന്ദ്രവക്ത്രാ മനോജവാ ।
അദര്‍ശനാ പാപഹരാ ശ്യാമലാ മുണ്ഡമേഖലാ ॥ 25 ॥

മുണ്ഡാവതംസിനീ നീലാ പ്രപന്നാനന്ദദായിനീ ।
ലഘുസ്തനീ ലംവകുചാ ധൂര്‍ണമാനാ ഹരാങ്ഗനാ ॥ 26 ॥

വിശ്വാവാസാ ശാന്തികരീ ദീര്‍ഘകേശ്യരിഖണ്ഡിനീ ।
രുചിരാ സുന്ദരീ കംരാ മദോന്‍മത്താ മദോത്കടാ ॥ 27 ॥

അയോമുഖീ വഹ്നിമുഖീ ക്രോധനാഽഭയദേശ്വരീ ।
കുഡംബികാ സാഹസിനീ ഖങ്ഗകീ രക്തലേഹിനീ ॥ 28 ॥

വിദാരിണീ പാനരതാ രുദ്രാണീ മുണ്ഡമാലിനീ ।
അനാദിനിധനാ ദേവീ ദുര്‍ന്നിരീക്ഷ്യാ ദിഗംബരാ ॥ 29 ॥

വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ മഹാദംഷ്ട്രാ വജ്രതീക്ഷ്ണാ മഹാസ്വനാ ।
ഉദയാര്‍കസമാനാക്ഷീ വിന്ധ്യശൈലസമാകൃതിഃ ॥ 30 ॥

നീലോത്പലദലശ്യാമാ നാഗേന്ദ്രാഷ്ടകഭൂഷിതാ ।
അഗ്നിജ്വാലകൃതാവാസാ ഫേത്കാരിണ്യഹികുണ്ഡലാ ॥ 31 ॥

പാപഘ്നീ പാലിനീ പദ്മാ പൂണ്യാ പുണ്യപ്രദാ പരാ ।
കല്‍പാന്താംഭോദനിര്‍ഘോഷാ സഹസ്രാര്‍കസമപ്രഭാ ॥ 32 ॥

സഹസ്രപ്രേതരാട് ക്രോധാ സഹസ്രേശപരാക്രമാ ।
സഹസ്രധനദൈശ്വര്യാ സഹസ്രാങ്ഘ്രികരാംബികാ ॥ 33 ॥

സഹസ്രകാലദുഷ്പ്രേക്ഷ്യാ സഹസ്രേന്ദ്രിയസഞ്ചയാ ।
സഹസ്രഭൂമിസദനാ സഹസ്രാകാശവിഗ്രഹാ ॥ 34 ॥

സഹസ്രചന്ദ്രപ്രതിമാ സഹസ്രഗ്രഹചാരിണീ ।
സഹസ്രരുദ്രതേജസ്കാ സഹസ്രബ്രഹ്മസൃഷ്ടികൃത് ॥ 35 ॥

സഹസ്രവായുവേഗാ ച സഹസ്രഫണകുണ്ഡലാ ।
സഹസ്രയത്രമഥിനീ സഹസ്രോദധിസുസ്ഥിരാ ॥ 36 ॥

സഹസ്രബുദ്ധകരുണാ മഹാഭാഗാ തപസ്വിനീ ।
ത്രൈലോക്യമോഹിനീ സര്‍വഭൂതദേവവശങ്കരീ ॥ 37 ॥

സുസ്നിഗ്ധഹൃദയാ ഘണ്ടാകര്‍ണാ ച വ്യോമചാരിണീ ।
ശങ്ഖിനീ ചിത്രിണീശാനീ കാലസംകര്‍പിണീ ജയാ ॥ 38 ॥

അപരാജിതാ ച വിജയാ കമലാ കമലാപ്രദാ ।
ജനയിത്രീ ജഗദ്യോനിര്‍ഹേതുരൂപാ ചിദാത്മികാ ॥ 39 ॥

അപ്രമേയാ ദുരാധര്‍ഷാ ധ്യേയാ സ്വച്ഛന്ദചാരിണീ ।
ശാതോദരീ ശാംഭവിനീ പൂജ്യാ മാനോന്നതാഽമലാ ॥ 40 ॥

ഓംകാരരൂപിണീ താംരാ ബാലാര്‍കസമതാരകാ ।
ചലജ്ജിഹ്വാ ച ഭീമാക്ഷീ മഹാഭൈരവനാദിനീ ॥ 41 ॥

സാത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ഘര്‍ഘരാഽചലാ ।
മാഹേശ്വരീ തഥാ ബ്രാഹ്മീ കൌമാരീ മാനിനീശ്വരാ ॥ 42 ॥

സൌപര്‍ണീ വായവീ ചൈന്ദ്രീ സാവിത്രീ നൈരൃതീ കലാ ।
വാരുണീ ശിവദൂതീ ച സൌരീ സൌംയാ പ്രഭാവതീ ॥ 43 ॥

വാരാഹീ നാരസിംഹീ ച വൈഷ്ണവീ ലലിതാ സ്വരാ ।
മൈത്ര്യാര്യംനീ ച പൌഷ്ണീ ച ത്വാഷ്ട്രീവാസവ്യുമാരതിഃ ॥ 44 ॥

രാക്ഷസീ പാവനീ രൌദ്രീ ദാസ്രീ രോദസ്യുദുംബരീ ।
സുഭഗാ ദുര്‍ഭഗാ ദീനാ ചഞ്ചുരീകാ യശസ്വിനീ ॥ 45 ॥

മഹാനന്ദാ ഭഗാനന്ദാ പിഛിലാ ഭഗമാലിനീ ।
അരുണാ രേവതീ രക്താ ശകുനീ ശ്യേനതുണ്ഡികാ ॥ 46 ॥

സുരഭീ നന്ദിനീ ഭദ്രാ വലാ ചാതിവലാമലാ ।
ഉലുപീ ലംബികാ ഖേടാ ലേലിഹാനാന്ത്രമാലിനീ ॥ 47 ॥

വൈനായികീ ച വേതാലീ ത്രിജടാ ഭൃകുടീ മതീ ।
കുമാരീ യുവതീ പ്രൌഢാ വിദഗ്ധാ ഘസ്മരാ തഥാ ॥ 48 ॥

ജരതീ രോചനാ ഭീമാ ദോലമാലാ പിചിണ്ഡിലാ ।
അലംബാക്ഷീ കുംഭകര്‍ണീ കാലകര്‍ണീ മഹാസുരീ ॥ 49 ॥

ഘണ്ടാരവാഥ ഗോകര്‍ണാ കാകജങ്ഘാ ച മൂഷികാ ।
മഹാഹനുര്‍മഹാഗ്രീവാ ലോഹിതാ ലോഹിതാശനീ ॥ 50।
കീര്‍തിഃ സരസ്വതീ ലക്ഷ്മീഃ ശ്രദ്ധാ ബുദ്ധിഃ ക്രിയാ സ്ഥിതിഃ ।
ചേതനാ വിഷ്ണുമായാ ച ഗുണാതീതാ നിരഞ്ജനാ ॥ 51 ॥

നിദ്രാ തന്ദ്രാ സ്മിതാ ഛായാ ജൃംഭാ ക്ഷുദശനായിതാ ।
തൃഷ്ണാ ക്ഷുധാ പിപാസാ ച ലാലസാ ക്ഷാന്തിരേവ ച ॥ 52 ॥

വിദ്യാ പ്രജാ സ്മൃതി കാന്തിരിച്ഛാ മേധാ പ്രഭാ ചിതിഃ ।
ധരിത്രീ ധരണീ ധന്യാ ധോരണീ ധര്‍മസന്തതിഃ ॥ 53 ॥

ഹാലാപ്രിയാ ഹാരരതിര്‍ഹാരിണീ ഹരിണേക്ഷണാ ।
ചണ്ഡയോഗേശ്വരീ സിദ്ധി കരാലീ പരിഡാമരീ ॥ 54 ॥

ജഗദാന്യാ ജനാനന്ദാ നിത്യാനന്ദമയീ സ്ഥിരാ ।
ഹിരണ്യഗര്‍ഭാ കുണ്ഡലിനീ ജ്ഞാനം ധൈര്യഞ്ച ഖേചരീ ॥ 55 ॥

നഗാത്മജാ നാഗഹാരാ ജടാഭാരായതര്‍ദ്ദിനീ ।
ഖങ്ഗിനീ ശൂലിനീ ചക്രവതീ വാണവതീ ക്ഷിതിഃ ॥ 56 ॥

ഘൃണിധര്‍ത്രീ നാലികാ ച കര്‍ത്ത്രീ മത്യക്ഷമാലിനീ ।
പാശിനീ പശുഹസ്താ ച നാഗഹസ്താ ധനുര്‍ധരാ ॥ 57 ॥

മഹാമുദ്ഗരഹസ്താ ച ശിവാപോതധരാപി ച ।
നാരഖപ്പര്‍രിണീ ലംബത്കചമുണ്ഡപ്രധാരിണീ ॥ 58 ॥

പദ്മാവത്യന്നപൂര്‍ണാച മഹാലക്ഷ്മീഃ സരസ്വതീ ।
ദുര്‍ഗാ ച വിജയാ ഘോരാ തഥാ മഹിഷമര്‍ദ്ദിനീ ॥ 59 ॥

ധനലക്ഷ്മീ ജയപ്രദാശ്ചാശ്വാരൂഢാ ജയഭൈരവീ ।
ശൂലിനീ രാജമാതഗീ രാജരാജേശ്വരീ തഥാ ॥ 60 ॥

ത്രിപുടോച്ഛിഷ്ടചാണ്ഡാലീ അഘോരാ ത്വരിതാപി ച ।
രാജ്യലക്ഷ്മീര്‍ജയമഹാചണ്ഡയോഗേശ്വരീ തഥാ ॥ 61 ॥

ഗുഹ്യാ മഹാഭൈരവീ ച വിശ്വലക്ഷ്മീരരുന്ധതീ ।
യന്ത്രപ്രമഥിനീ ചണ്ഡയോഗേശ്വര്യപ്യലംബുഷാ ॥ 62 ॥

കിരാതീ മഹാചണ്ഡഭൈരവീ കല്‍പവല്ലരീ ।
ത്രൈലോക്യവിജയാ സമ്പത്പ്രദാ മന്ഥാനഭൈരവീ ॥ 63 ॥

മഹാമന്ത്രേശ്വരീ വജ്രപ്രസ്താരിണ്യങ്ഗചര്‍പടാ ।
ജയലക്ഷ്മീശ്ചണ്ഡരൂപാ ജലേശ്വരീ കാമദായിനീ ॥ 64 ॥

സ്വര്‍ണകൂടേശ്വരീ രുണ്ഡാ മര്‍മരീ ബുദ്ധിവര്‍ദ്ധിനീ ।
വാര്‍ത്താലീ ചണ്ഡവാര്‍ത്താലീ ജയവാര്‍ത്താലികാ തഥാ ॥ 65 ॥

ഉഗ്രചണ്ഡാ സ്മശാനോഗ്രാ ചണ്ഡാ വൈ രുദ്രചണ്ഡികാ ।
അതിചണ്ഡാ ചണ്ഡവതീ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡനായികാ ॥ 66 ॥

ചൈതന്യഭൈരവീ കൃഷ്ണാ മണ്ഡലീ തുംബുരേശ്വരീ ।
വാഗ്വാദിനീ മുണ്ഡമധ്യമത്യനര്‍ധ്യാ പിശാചിനീ ॥ 67 ॥

മഞ്ജീരാ രോഹിണീ കുല്യാ തുങ്ഗാ പൂര്‍ണേശ്വരീ വരാ ।
വിശാലാ രക്തചാമുണ്ഡാ അഘോരാ ചണ്ഡവാരുണീ ॥ 68 ॥

ധനദാ ത്രിപുരാ വാഗീശ്വരീ ജയമങ്ഗലാ ।
ദൈഗംബരീ കുഞ്ജികാ ച കുഡുക്കാ കാലഭൈരവീ ॥ 69 ॥

കുക്കുടീ സങ്കടാ വീരാ കര്‍പടാ ഭ്രമരാംബികാ ।
മഹാര്‍ണവേശ്വരീ ഭോഗവതീ സങ്കേശ്വരീ തഥാ ॥ 70 ॥

പുലിന്ദീ ശവരീ ംലേച്ഛീ പിങ്ഗലാ ശവരേശ്വരീ ।
മോഹിനീ സിദ്ധിലക്ഷ്മീശ്ച ബാലാ ത്രിപുരസുന്ദരീ ॥ 71 ॥

ഉഗ്രതാരാ ചൈകജടാ മഹാനീലസരസ്വതീ ।
ത്രികണ്ടകീ ഛിന്നമസ്താ മഹിഷഘ്നീ ജയാവഹാ ॥ 72 ॥

ഹരസിദ്ധാനങ്ഗമാലാ ഫേത്കാരീ ലവണേശ്വരീ ।
ചണ്ഡേശ്വരീ നാകുലീച ഹയഗ്രീവേശ്വരീ തഥാ ॥ 73 ॥

കാലിന്ദീ വജ്രവാരാഹീ മഹാനീലപതാകികാ ।
ഹംസേശ്വരീ മോക്ഷലക്ഷ്മീര്‍ഭൂതിനീ ജാതരേതസാ ॥ 74 ॥

ശാതകര്‍ണാ മഹാനീലാ വാമാ ഗുഹ്യേശ്വരീ ഭ്രമിഃ ।
ഏകാനംശാഽഭയാ താര്‍ക്ഷീ വാഭ്രവീ ഡാമരീ തഥാ ॥ 75 ॥

കോരങ്ഗീ ചര്‍ചികാ വിന്നാ സംസികാ ബ്രഹ്മവാദിനീ ।
ത്രികാലവേദിനീ നീലലോഹിതാ രക്തദന്തികാ ॥ 76 ॥

ക്ഷേമങ്കരീ വിശ്വരൂപാ കാമാഖ്യാ കുലകുട്ടനീ ।
കാമാങ്കുശാ വേശിനീ ച മായൂരീ ച കുലേശ്വരീ ॥ 77 ॥

ഇഭ്രാക്ഷീ ദ്യോനകീ ശാര്‍ങ്ഗീ ഭീമാ ദേവീ വരപ്രദാ ।
ധൂമാവതീ മഹാമാരീ മങ്ഗലാ ഹാടകേശ്വരീ ॥ 78 ॥

കിരാതീ ശക്തിസൌപര്‍ണീ ബാന്ധവീ ചണ്ഡഖേചരീ ।
നിസ്തന്ദ്രാ ഭവഭൂതിശ്ച ജ്വാലാഘണ്ടാഗ്നിമര്‍ദ്ദിനീ ॥ 79 ॥

സുരങ്ഗാ കൌലിനീ രംയാ നടീ ചാരായണീ ധൃതിഃ ।
അനന്താ പുഞ്ജികാ ജിഹ്വാ ധര്‍മാധര്‍മപ്രവര്‍തികാ ॥ 80 ॥

വന്ദിനീ വന്ദനീയാ ച വേലാഽഹസ്കരിണീ സുധാ ।
അരണീ മാധവീ ഗോത്രാ പതാകാ വാഗ്മയീ ശ്രുതിഃ ॥ 81 ॥

ഗൂഢാ ത്രിഗൂഢാ വിസ്പഷ്ടാ മൃഗാങ്കാ ച നിരിന്ദ്രിയാ ।
മേനാനന്ദകരീ വോധ്രീ ത്രിനേത്രാ വേദവാഹനാ ॥ 82 ॥

കലസ്വനാ താരിണീ ച സത്യാമത്യപ്രിയാഽജഡാ ।
ഏകവക്ത്രാ മഹാവക്ത്രാ ബഹുവക്ത്രാ ഘനാനനാ ॥ 83 ॥

ഇന്ദിരാ കാശ്യപീ ജ്യോത്സ്നാ ശവാരൂഢാ തനൂദരീ ।
മഹാശങ്ഖധരാ നാഗോപവീതിന്യക്ഷതാശയാ ॥ 84 ॥

നിരിന്ധനാ ധരാധാരാ വ്യാധിഘ്നീ കല്‍പകാരിണീ ।
വിശ്വേശ്വരീ വിശ്വധാത്രീ വിശ്വേശീ വിശ്വവന്ദിതാ ॥ 85 ॥

വിശ്വാ വിശ്വാത്മികാ വിശ്വവ്യാപികാ വിശ്വതാരിണീ ।
വിശ്വസംഹാരിണീ വിശ്വഹസ്താ വിശ്വോപകാരികാ ॥ 86 ॥

വിശ്വമാതാ വിശ്വഗതാ വിശ്വാതീതാ വിരോധിതാ ।
ത്രൈലോക്യത്രാണകര്‍ത്രീ ച കൂടാകാരാ കടങ്കടാ ॥ 87 ॥

ക്ഷാമോദരീ ച ക്ഷേത്രജ്ഞാ ക്ഷയഹീനാ ക്ഷരവര്‍ജിതാ ।
ക്ഷപാ ക്ഷോഭകരീ ക്ഷേംയാഽക്ഷോഭ്യാ ക്ഷേമദുഘാ ക്ഷിയാ ॥ 88 ॥

സുഖദാ സുമുഖീ സൌംയാ സ്വങ്ഗാ സുരപരാ സുധീഃ ।
സര്‍വാന്തര്യാമിനീ സര്‍വാ സര്‍വാരാധ്യാ സമാഹിതാ ॥ 89 ॥

തപിനീ താപിനീ തീവ്രാ തപനീയാ തു നാഭിഗാ ।
ഹൈമീ ഹൈമവതീ ഋദ്ധിര്‍വൃദ്ധിര്‍ജ്ഞാനപ്രദാ നരാ ॥ 90 ॥

മഹാജടാ മഹാപാദാ മഹാഹസ്താ മഹാഹനുഃ ।
മഹാബലാ മഹാരോപാ മഹാധൈര്യാ മഹാഘൃണാ ॥ 91 ॥

മഹാക്ഷമാ പുണ്യപാപധ്വജിനീ ഘുര്‍ഘുരാരവാ ।
ഡാകിനീ ശാകിനീ രംയാ ശക്തിഃ ശക്തിസ്വരൂപിണീ ॥ 92 ॥

തമിസ്രാ ഗന്ധരാശാന്താ ദാന്താ ക്ഷാന്താ ജിതേന്ദ്രിയാ ।
മഹോദയാ ജ്ഞാനിനീച്ഛാ വിരാഗാ സുഖിതാകൃതിഃ ॥ 93 ॥

വാസനാ വാസനാഹീനാ നിവൃത്തിര്‍ന്നിര്‍വൃതിഃ കൃതിഃ ।
അചലാ ഹേതുരുന്‍മുക്താ ജയിനീ സംസ്മൃതിഃ ച്യുതാ ॥ 94 ॥

കപര്‍ദ്ദിനീ മുകുടിനീ മത്താ പ്രകൃതിരൂര്‍ജിതാ ।
സദസത്സാക്ഷിണീ സ്ഫീതാ മുദിതാ കരുണാമയീ ॥ 95 ॥

പൂര്‍വോത്തരാ പശ്ചിമാ ച ദക്ഷിണാവിദിഗൂ ഹതാ ।
ആത്മാരാമാ ശിവാരാമാ രമണീ ശങ്കരപ്രിയാ ॥ 96 ॥

വരേണ്യാ വരദാ വേണീ സ്തംഭിണ്യാകര്‍പിണീ തഥാ ।
ഉച്ചാടനീ മാരണീ ച ദ്വേഷിണീ വശിനീ മഹീ ॥ 97 ॥

ഭ്രമണീ ഭാരതീ ഭാമാ വിശോകാ ശോകഹാരിണീ ।
സിനീവാലീ കുഹൂ രാകാനുമതി പദ്മിനീതിഹൃത് ॥ 98 ॥

സാവിത്രീ വേദജനനീ ഗായത്ര്യാഹുതിസാധികാ ।
ചണ്ഡാട്ടഹാസാ തരുണീ ഭൂര്‍ഭുവഃസ്വഃകലേവരാ ॥ 99 ॥

അതനുരതനുപ്രാണദാത്രീ മാതങ്ഗഗാമിനീ ।
നിഗമാദ്ധിമണിഃ പൃഥ്വീ ജന്‍മമൃത്യുജരൌഷധീ ॥ 100 ॥

പ്രതാരിണീ കലാലാപാ വേദ്യാഛേദ്യാ വസുന്ധരാ ।
പ്രക്ഷുന്നാ വാസിതാ കാമധേനുര്‍വാഞ്ഛിതദായിനീ ॥ 101 ॥

സൌദാമിനീ മേഘമാലാ ശര്‍വരീ സര്‍വഗോചരാ ।
ഡമരുര്‍ഡമരുകാ ച നിഃസ്വരാ പരിനാദിനീ ॥ 102 ॥

ആഹതാത്മാ ഹതാ ചാപി നാദാതീതാ വിലേശയാ ।
പരാഽപാരാ ച പശ്യന്തീ മധ്യമാ വൈഖരീ തഥാ ॥ 103 ॥

പ്രഥമാ ച ജഘന്യാ ച മധ്യസ്ഥാന്തവികാശിനീ ।
പൃഷ്ഠസ്ഥാ ച പുരഃസ്ഥാ ച പാര്‍ശ്വസ്ഥോര്‍ധ്വതലസ്ഥിതാ ॥ 104 ॥

നേദിഷ്ഠാ ച ദവിഷ്ഠാ ച വര്‍ഹിഷ്ഠാ ച ഗുഹാശയാ ।
അപ്രാപ്യാ വൃംഹിതാ പൂര്‍ണാ പുണ്യൈര്‍നവിദനാമയാ ॥ 105 ॥ var പുണ്യൈര്‍വേദ്യാഹ്യ
സുദര്‍ശനാ ച ത്രിശിഖാ വൃഹതീ സന്തതിര്‍വിനാ ।
ഫേത്കാരിണീ ദീര്‍ഘസ്രുക്കാ ഭാവനാ ഭവവല്ലഭാ ॥ 106 ॥

ഭാഗീരഥീ ജാഹ്നവീ ച കാവേരീ യമുനാ സ്മയാ ।
സിപ്രാ ഗോദാവരീ വേണ്യാ വിപാശാ നര്‍മദാ ധുനീ ॥ 107 ॥

ത്രേതാ സ്വാഹാ സാമിധേനീ സ്രുക്സ്രുവാ ച ക്രവാവസുഃ ।
ഗര്‍വിതാ മാനിനീ മേനാ നന്ദിതാ നന്ദനന്ദിനീ ॥ 108 ॥

നാരായണീ നാരകഘ്നീ രുചിരാ രണശാലിനീ ।
ആധാരണാധാരതമാ ധര്‍മാ ധ്വന്യാ ധനപ്രദാ ॥ 109 ॥

അഭിജ്ഞാ പണ്ഡിതാ മൂകാ വാലിശാ വാഗവാദിനീ ।
ബ്രഹ്മവല്ലീ മുക്തിവല്ലീ സിദ്ധിവല്ലീ വിപഹ്നവീ ॥ 110 ॥

ആഹ്ലാദിനീ ജിതാമിത്രാ സാക്ഷിണീ പുനരാകൃതി ।
കിര്‍മരീ സര്‍വതോഭദ്രാ സ്വര്‍വേദീ മുക്തിപദ്ധതിഃ ॥ 111 ॥

സുഷമാ ചന്ദ്രികാ വന്യാ കൌമുദീ കുമുദാകരാ ।
ത്രിസന്ധ്യാംനായസേതുശ്ച ചര്‍ചാഽഛായാരി നൈഷ്ഠികീ ॥ 112 ॥

കലാ കാഷ്ഠാ തിഥിസ്താരാ സംക്രാതിര്‍വിഷുവത്തഥാ ।
മഞ്ജുനാദാ മഹാവല്‍ഗു ഭഗ്നഭേരീസ്വനാഽരടാ ॥ 113 ॥

ചിത്രാ സുപ്തിഃ സുഷുപ്തിശ്ച തുരീയാ തത്ത്വധാരണാ ।
മൃത്യുഞ്ജയാ മൃത്യുഹരീ മൃത്യുമൃത്യുവിധായിനീ ॥ 114 ॥

ഹംസീ പരമഹംസീ ച ബിന്ദുനാദാന്തവാസിനീ ।
വൈഹായസീ ത്രൈദശീ ച ഭൈമീവാസാതനീ തഥാ ॥ 115 ॥

ദീക്ഷാ ശിക്ഷാ അനൂഢാ ച കങ്കാലീ തൈജസീ തഥാ ।
സുരീ ദൈത്യാ ദാനവീ ച നരോ നാഥാ സുരീ ത്വരീ ॥ 116 ॥

മാധ്വീ ഖനാ ഖരാ രേഖാ നിഷ്കലാ നിര്‍മമാ മൃതിഃ ।
മഹതീ വിപുലാ സ്വല്‍പാ ക്രൂരാ ക്രൂരാശയാപി ച ॥ 117 ॥

ഉന്‍മാഥിനീ ധൃതിമതീ വാമനീ കല്‍പചാരിണീ ।
വാഡവീ വഡവാ ഖോഢാ കോലാ പിതൃവലായനാ ॥ 118 ॥

പ്രസാരിണീ വിശാരാ ച ദര്‍പിതാ ദര്‍പണപ്രിയാ ।
ഉത്താനാധോമുഖീ സുപ്താ വഞ്ചന്യാകുഞ്ചനീ ത്രുടിഃ ॥ 119 ॥

ക്രാദിനീ യാതനാദാത്രീ ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗര്‍തിനാശിനീ ।
ധരാധരസുതാ ധീരാ ധരാധരകൃതാലയാ ॥ 120 ॥

സുചരിത്രീ തഥാത്രീ ച പൂതനാ പ്രേതമാലിനീ ।
രംഭോര്‍വശീ മേനകാ ച കലിഹൃത്കാലകൃദ്ദശാ ॥ 121 ॥

ഹരീഷ്ടദേവീ ഹേരംബമാതാ ഹര്യക്ഷവാഹനാ ।
ശിഖണ്ഡിനീ കോണ്ഡയിനീ വേതുണ്ഡീ മന്ത്രമയപി ॥ 122 ॥

വജ്രേശ്വരീ ലോഹദണ്ഡാ ദുര്‍വിജ്ഞേയാ ദുരാസദാ ।
ജാലിനീ ജാലപാ യാജ്യാ ഭഗിനീ ഭഗവത്യപി ॥ 123 ॥

ഭൌജങ്ഗീ തുര്‍വരാ വഭ്രു മഹനീയാ ച മാനവീ ।
ശ്രീമതീ ശ്രീകരീ ഗാദ്ധീ സദാനന്ദാ ഗണേശ്വരീ ॥ 124 ॥

അസന്ദിഗ്ധാ ശാശ്വതാ ച സിദ്ധാ സിദ്ധേശ്വരീഡിതാ ।
ജ്യേഷ്ഠാ ശ്രേഷ്ഠാ വരിഷ്ഠാ ച കൌശാംബീ ഭക്തവത്സലാ ॥ 125 ॥

ഇന്ദ്രനീലനിഭാ നേത്രീ നായികാ ച ത്രിലോചനാ ।
വാര്‍ഹസ്പത്യാ ഭാര്‍ഗവീ ച ആത്രേയാങ്ഗിരസീ തഥാ ॥ 126 ॥

ധുര്യാധിഹര്‍ത്രീ ധാരിത്രീ വികടാ ജന്‍മമോചിനീ ।
ആപദുത്താരിണീ ദൃപ്താ പ്രമിതാ മിതിവര്‍ജിതാ ॥ 127 ॥

ചിത്രരേഖാ ചിദാകാരാ ചഞ്ചലാക്ഷീ ചലത്പദാ ।
വലാഹകീ പിങ്ഗസടാ മൂലഭൂതാ വനേചരീ ॥ 128 ॥

ഖഗീ കരന്ധമാ ധ്മാക്ഷ്യീ സംഹിതാ കേരരീന്ധനാ । var ധ്മാക്ഷീ
അപുനര്‍ഭവിനീ വാന്തരിണീ ച യമഗഞ്ജിനീ ॥ 129 ॥

വര്‍ണാതീതാശ്രമാതീതാ മൃഡാനീ മൃഡവല്ലഭാ ।
ദയാകരീ ദമപരാ ദംഭഹീനാ ദൃതിപ്രിയാ ॥ 130 ॥

നിര്‍വാണദാ ച നിര്‍ബന്ധാ ഭാവാഭാവവിധായിനീ ।
നൈഃശ്രേയസീ നിര്‍വികല്‍പാ നിര്‍വീജാ സര്‍വവീജികാ ॥ 131 ॥

അനാദ്യന്താ ഭേദഹീനാ ബന്ധോന്‍മൂലിന്യവാധിതാ ।
നിരാഭാസാ മനോഗംയാ സായുജ്യാമൃതദായിനീ ॥ 132 ॥

ഇതീദം നാമസാഹസ്രം നാമകോടിശതാധികം ।
ദേവ്യാഃ കാമകലാകാല്യാ മയാതേ പ്രതിപാദിതം ॥ 133 ॥

നാനേന സദൃശം സ്തോത്രം ത്രിഷു ലോകേഷു വിദ്യതേ ।
യദ്യപ്യമുഷ്യ മഹിമാ വര്‍ണിതും നൈവ ശക്യതേ ॥ 134 ॥

പ്രരോചനാതയാ കശ്ചിത്തഥാപി വിനിഗദ്യതേ ।
പ്രത്യഹം യ ഇദം ദേവി കീര്‍ത്തയേദ്വാ ശൃണോതി വാ ॥ 135 ॥

ഗുണാധിക്യമൃതേ കോഽപി ദോഷോ നൈവോപജായതേ ।
അശുഭാനി ക്ഷയം യാന്തി ജായന്തേ മങ്ഗലാന്യഥാ ॥ 136 ॥

പാരത്രികാമുഷ്മികൌ ദ്വൌ ലോകൌ തേന പ്രസാധിതൌ ।
ബ്രാഹ്മണോ ജായതേ വാഗ്മീ വേദവേദാങ്ഗപാരഗഃ ॥ 137 ॥

ഖ്യാതഃ സര്‍വാസു വിദ്യാസു ധനവാന്‍ കവിപണ്ഡിതഃ ।
യുദ്ധേ ജയീ ക്ഷത്രിയഃ സ്യാദ്ദാതാ ഭോക്താ രിപുഞ്ജയഃ ॥ 138 ॥

ആഹര്‍താ ചാശ്വമേധസ്യ ഭാജനം പരമായുഷാം ।
സമൃദ്ധോ ധന ധാന്യേന വൈശ്യോ ഭവതി തത്ക്ഷണാത് ॥ 139 ॥

നാനാവിധപശൂനാം ഹി സമൃദ്ധ്യാ സ സമൃദ്ധതേ ।
ശൂദ്രഃ സമസ്തകല്യാണമാപ്നോതി ശ്രുതികീര്‍തനാത് ॥ 140 ॥

ഭുങ്ക്തേ സുഖാനി സുചിരം രോഗശോകൌ പരിത്യജന്‍ ।
ഏവ നാര്യപി സൌഭാഗ്യം ഭര്‍തൃം ഹാര്‍ദ്ദം സുതാനപി ॥ 141 ॥

പ്രാപ്നോതി ശ്രവണാദസ്യ കീര്‍തനാദപി പാര്‍വതി ।
സ്വസ്വാഭീഷ്ടമഥാന്യേഽപി ലഭന്തേഽസ്യ പ്രസാദതഃ ॥ 142 ॥

ആപ്നോതി ധാര്‍മികോ ധര്‍മാനര്‍ഥാനാപ്നോതി ദുര്‍ഗതഃ ।
മോക്ഷാര്‍ഥിനസ്തഥാ മോക്ഷം കാമുകാ കാമിനീം വരാം ॥ 143 ॥

യുദ്ധേ ജയം നൃപാഃ ക്ഷീണാഃ കുമാര്യഃ സത്പതിം തഥാ ।
ആരോഗ്യ രോഗിണശ്ചാപി തഥാ വംശാര്‍ഥിനഃ സുതാന്‍ ॥ 144 ॥

ജയം വിവാദേ കലികൃത്സിദ്ധീഃ സിദ്ധീഛുരുത്തമാഃ ।
നിയുക്താ ബന്ധുഭിഃ സങ്ഗം ഗതായുശ്ചായുഷാഞ്ചയം ॥ 145 ॥

സദാ യ ഏതത്പഠതി നിശീഥേ ഭക്തിഭാവിതഃ ।
തസ്യാ സാധ്യമഥാപ്രാപ്യന്ത്രൈലോക്യേ നൈവ വിദ്യതേ ॥ 146 ॥

കീര്‍തിം ഭോഗാന്‍ സ്ത്രിയഃ പുത്രാന്ധനം ധാന്യം ഹയാന്‍ഗജാന്‍ ।
ജ്ഞാതിശ്രൈഷ്ഠ്യം പശൂന്‍ഭൂമിം രാജവശ്യഞ്ച മാന്യതാം ॥ 147 ॥

ലഭതേ പ്രേയസി ക്ഷുദ്രജാതിരപ്യസ്യ കീര്‍തനാത് ।
നാസ്യ ഭീതിര്‍ന്ന ദൌര്‍ഭാഗ്യം നാല്‍പായുഷ്യന്നരോഗിതാ ॥ 148 ॥

ന പ്രേതഭൂതാഭിഭവോ ന ദോഷോ ഗ്രഹജസ്തഥാ ।
ജായതേ പതിതോ നൈവ ക്വചിദപ്യേഷ സങ്കടേ ॥ 149 ॥

യദീച്ഛസി പരം ശ്രേയസ്തര്‍ത്തും സങ്കടമേവ ച ।
പഠാന്വഹമിദം സ്തോത്രം സത്യം സത്യം സുരേശ്വരി ॥ 150 ॥

ന സാസ്തി ഭൂതലേ സിദ്ധിഃ കീര്‍തനാദ്യാ ന ജായതേ ।
ശൃണു ചാന്യദ്വരാരോഹേ കീര്‍ത്യമാനം വചോ മമ ॥ 151 ॥

മഹാഭൂതാനി പഞ്ചാപി ഖാന്യേകാദശ യാനി ച ।
തന്‍മാത്രാണി ച ജീവാത്മാ പരമാത്മാ തഥൈവ ച ॥ 152 ॥

സപ്താര്‍ണവാഃ സപ്തലോകാ ഭുവനാനി ചതുര്‍ദ്ദശ ।
നക്ഷത്രാണി ദിശഃ സര്‍വാഃ ഗ്രഹാഃ പാതാലസപ്തകം ॥ 153 ॥

സപ്തദ്വീപവതീ പൃഥ്വീ ജങ്ഗമാജങ്ഗമം ജഗത് ।
ചരാചരം ത്രിഭുവനം വിദ്യാശ്ചാപി ചതുര്‍ദൃശ ॥ 154 ॥

സാംഖ്യയോഗസ്തഥാ ജ്ഞാനം ചേതനാ കര്‍മവാസനാ ।
ഭഗവത്യാം സ്ഥിതം സര്‍വം സൂക്ഷ്മരൂപേണ ബീജവത് ॥ 155 ॥

സാ ചാസ്മിന്‍ സ്തോത്രസാഹസ്രേ സ്തോത്രേ തിഷ്ഠതി വദ്ധവത് ।
പഠനീയം വിദിത്വൈവം സ്തോത്രമേതത്സുദുര്ലഭം ॥ 156 ॥

ദേവീം കാമകലാകാലീം ഭജന്തഃ സിദ്ധിദായിനീം ।
സ്തോത്രം ചാദഃ പഠന്തോ ഹി സാധയന്തീപ്സിതാന്‍ സ്വകാന്‍ ॥ 157 ॥

॥ ഇതി മഹാകാലസംഹിതായാം കാമകലാഖണ്ഡേ ദ്വാദശപടലേ
ശ്രീകാമകലാകാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kamakalakali:

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top