Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Kamakala Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகாமகலாகாலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

தே³வ்யுவாச ।
த்வத்த: ஶ்ருதம் மயா நாத² தே³வ தே³வ ஜக³த்பதே ।
தே³வ்யா: காமகலாகால்யா விதா⁴நம் ஸித்³தி⁴தா³யகம் ॥ 1 ॥

த்ரைலோக்யவிஜயஸ்யாபி விஶேஷேண ஶ்ருதோ மயா ।
தத்ப்ரஸங்கே³ந சாந்யாஸாம் மந்த்ரத்⁴யாநே ததா² ஶ்ருதே ॥ 2 ॥

இதா³நீம் ஜாயதே நாத² ஶுஶ்ருஷா மம பூ⁴யஸீ ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரே த்ரிவித⁴மஹாபாபௌக⁴ஹாரிணி ॥ 3 ॥

ஶ்ருதேந யேந தே³வேஶ த⁴ந்யா ஸ்யாம் பா⁴க்³யவத்யபி ।
ஶ்ரீமஹாகால உவாச ।
பா⁴க்³யவத்யஸி த⁴ந்யாஸி ஸந்தே³ஹோ நாத்ர பா⁴விநி ॥ 4 ॥

ஸஹஸ்ரநாமஶ்ரவணே யஸ்மாத்தே நிஶ்சிதம் மந: ।
தஸ்யா நாம்நாந்து லக்ஷாணி வித்³யந்தே சாத² கோடய: ॥ 5 ॥

தாந்யல்பாயுர்மதித்வேந ந்ருʼபி⁴ர்த்³தா⁴ரயிதும் ஸதா³ ।
அஶக்யாநி வராரோஹே படி²தும் ச தி³நே தி³நே ॥ 6 ॥

தேப்⁴யோ நாமஸஹஸ்ராணி ஸாராண்யுத்³த்⁴ருʼத்ய ஶம்பு⁴நா ।
அம்ருʼதாநீவ து³க்³தா⁴வ்தே⁴ர்பூ⁴தே³வேப்⁴ய: ஸமர்பிதம் ॥ 7 ॥

காநிசித்தத்ர கௌ³ணாநி க³தி³தாநி ஶுசிஸ்மிதே ।
ரூடா⁴ண்யாகாரஹீநத்வாத்³ கௌ³ணாநி கு³ணயோக³த: ॥ 8 ॥

ராஹித்யாத்³ரூடி⁴கு³ணயோஸ்தாநி ஸாங்கேதகாந்யபி ।
த்ரிவிதா⁴ந்யபி நாமாநி படி²தாநி தி³நே தி³நே ॥ 9 ॥

ராத⁴யந்நீக்ஷிதாநர்தா²ந்த³த³த்யம்ருʼதமத்யயம் ।
க்ஷபயத்யபம்ருʼத்யும் ச மாரயந்தி த்³விபோঽகி²லாந் ॥ 10 ॥

க்⁴நந்தி ரோகா³நதோ²த்பாதாந்மங்க³ளம் குர்வதேந்வஹம் ।
கிமுதாந்யத் ஸதா³ ஸந்நிதா⁴பயத்யঽர்தி²காமபி ॥ 11 ॥

த்ரிபுரக்⁴நோঽப்யதோ³நாமஸஹஸ்ரம் பட²தி ப்ரியே ।
ததா³ஜ்ஞயாப்யஹமபி கீர்தயாமி தி³நேதி³நே । 12 ॥

ப⁴வத்யபீத³மஸ்மத்த: ஶிக்ஷித்வா து படி²ஷ்யதி ।
ப⁴விஷ்யதி ச நிர்ணீதம் சதுர்வர்க³ஸ்ய பா⁴ஜநம் ॥ 13 ॥

மநோந்யதோ நிராக்ருʼத்ய ஸாவதா⁴நா நிஶாமய ।
நாம்நாம் காமகலாகால்யா: ஸஹஸ்ரம் முக்திதா³யகம் ॥ 14 ॥

ௐ அஸ்ய காமகலாகாலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய ஶ்ரீத்ரிபுரக்⁴நருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । த்ரிஜக³ந்மயரூபிணீ ப⁴க³வதீ ஶ்ரீகாமகலாகாலீ தே³வதா ।
க்லீம் பீ³ஜம் । ஸ்ப்²ரோம் ஶக்தி: । ஹும் கீலகம் । க்ஷ்ரௌம் தத்த்வம் ।
ஶ்ரீகாமகலாகாலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரபாடே² ஜபே விநியோக:³ । ௐ தத்ஸத் ॥

ௐ க்லீம் காமகலாகாலீ காலராத்ரி: கபாலிநீ ।
காத்யாயநீ ச கல்யாணீ காலாகாரா கராலிநீ ॥ 15 ॥

உக்³ரமூர்திர்மஹாபீ⁴மா கோ⁴ரராவா ப⁴யங்கரா ।
பூ⁴திதா³மயஹந்த்ரீ ச ப⁴வப³ந்த⁴விமோசநீ ॥ 16 ॥

ப⁴வ்யா ப⁴வாநீ போ⁴கா³த்³யா பு⁴ஜங்க³பதிபூ⁴ஷணா ।
மஹாமாயா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ பாவநீ பரமேஶ்வரீ ॥ 17 ॥

யோக³மாதா யோக³க³ம்யா யோகி³நீ யோகி³பூஜிதா ।
கௌ³ரீ து³ர்கா³ காலிகா ச மஹாகல்பாந்தநர்தகீ ॥ 18 ॥

அவ்யயா ஜக³தா³தி³ஶ்ச விதா⁴த்ரீ காலமர்த்³தி³நீ ।
நித்யா வரேண்யா விமலா தே³வாராத்⁴யாமிதப்ரபா⁴ ॥ 19 ॥

பா⁴ருண்டா³ கோடரீ ஶுத்³தா⁴ சஞ்சலா சாருஹாஸிநீ ।
அக்³ராஹ்யாதீந்த்³ரியாகோ³த்ரா சர்சரோர்த்³த⁴ஶிரோருஹா ॥ 20 ॥

காமுகீ கமநீயா ச ஶ்ரீகண்ட²மஹிபீ ஶிவா ।
மநோஹரா மாநநீயா மதிதா³ மணிபூ⁴ஷணா ॥ 21 ॥

ஶ்மஶாநநிலயா ரௌத்³ரா முக்தகேஶ்யட்டஹாஸிநீ ।
சாமுண்டா³ சண்டி³கா சண்டீ³ சார்வங்கீ³ சரிதோஜ்ஜ்வலா ॥ 22 ॥

கோ⁴ராநநா தூ⁴ம்ரஶிகா² கம்பநா கம்பிதாநநா ।
வேபமாநதநுர்பீ⁴தா³ நிர்ப⁴யா பா³ஹுஶாலிநீ ॥ 23 ॥

உல்முகாக்ஷீ ஸர்பகர்ணீ விஶோகா கி³ரிநந்தி³நீ ।
ஜ்யோத்ஸ்நாமுகீ² ஹாஸ்யபரா லிங்கா³லிங்க³த⁴ரா ஸதீ ॥ 24 ॥

அவிகாரா மஹாசித்ரா சந்த்³ரவக்த்ரா மநோஜவா ।
அத³ர்ஶநா பாபஹரா ஶ்யாமலா முண்ட³மேக²லா ॥ 25 ॥

முண்டா³வதம்ஸிநீ நீலா ப்ரபந்நாநந்த³தா³யிநீ ।
லகு⁴ஸ்தநீ லம்வகுசா தூ⁴ர்ணமாநா ஹராங்க³நா ॥ 26 ॥

விஶ்வாவாஸா ஶாந்திகரீ தீ³ர்க⁴கேஶ்யரிக²ண்டி³நீ ।
ருசிரா ஸுந்த³ரீ கம்ரா மதோ³ந்மத்தா மதோ³த்கடா ॥ 27 ॥

அயோமுகீ² வஹ்நிமுகீ² க்ரோத⁴நாঽப⁴யதே³ஶ்வரீ ।
குட³ம்பி³கா ஸாஹஸிநீ க²ங்க³கீ ரக்தலேஹிநீ ॥ 28 ॥

விதா³ரிணீ பாநரதா ருத்³ராணீ முண்ட³மாலிநீ ।
அநாதி³நித⁴நா தே³வீ து³ர்ந்நிரீக்ஷ்யா தி³க³ம்ப³ரா ॥ 29 ॥

வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா வஜ்ரதீக்ஷ்ணா மஹாஸ்வநா ।
உத³யார்கஸமாநாக்ஷீ விந்த்⁴யஶைலஸமாக்ருʼதி: ॥ 30 ॥

நீலோத்பலத³லஶ்யாமா நாகே³ந்த்³ராஷ்டகபூ⁴ஷிதா ।
அக்³நிஜ்வாலக்ருʼதாவாஸா பே²த்காரிண்யஹிகுண்ட³லா ॥ 31 ॥

பாபக்⁴நீ பாலிநீ பத்³மா பூண்யா புண்யப்ரதா³ பரா ।
கல்பாந்தாம்போ⁴த³நிர்கோ⁴ஷா ஸஹஸ்ரார்கஸமப்ரபா⁴ ॥ 32 ॥

ஸஹஸ்ரப்ரேதராட் க்ரோதா⁴ ஸஹஸ்ரேஶபராக்ரமா ।
ஸஹஸ்ரத⁴நதை³ஶ்வர்யா ஸஹஸ்ராங்க்⁴ரிகராம்பி³கா ॥ 33 ॥

ஸஹஸ்ரகாலது³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யா ஸஹஸ்ரேந்த்³ரியஸஞ்சயா ।
ஸஹஸ்ரபூ⁴மிஸத³நா ஸஹஸ்ராகாஶவிக்³ரஹா ॥ 34 ॥

ஸஹஸ்ரசந்த்³ரப்ரதிமா ஸஹஸ்ரக்³ரஹசாரிணீ ।
ஸஹஸ்ரருத்³ரதேஜஸ்கா ஸஹஸ்ரப்³ரஹ்மஸ்ருʼஷ்டிக்ருʼத் ॥ 35 ॥

ஸஹஸ்ரவாயுவேகா³ ச ஸஹஸ்ரப²ணகுண்ட³லா ।
ஸஹஸ்ரயத்ரமதி²நீ ஸஹஸ்ரோத³தி⁴ஸுஸ்தி²ரா ॥ 36 ॥

ஸஹஸ்ரபு³த்³த⁴கருணா மஹாபா⁴கா³ தபஸ்விநீ ।
த்ரைலோக்யமோஹிநீ ஸர்வபூ⁴ததே³வவஶங்கரீ ॥ 37 ॥

ஸுஸ்நிக்³த⁴ஹ்ருʼத³யா க⁴ண்டாகர்ணா ச வ்யோமசாரிணீ ।
ஶங்கி²நீ சித்ரிணீஶாநீ காலஸங்கர்பிணீ ஜயா ॥ 38 ॥

அபராஜிதா ச விஜயா கமலா கமலாப்ரதா³ ।
ஜநயித்ரீ ஜக³த்³யோநிர்ஹேதுரூபா சிதா³த்மிகா ॥ 39 ॥

அப்ரமேயா து³ராத⁴ர்ஷா த்⁴யேயா ஸ்வச்ச²ந்த³சாரிணீ ।
ஶாதோத³ரீ ஶாம்ப⁴விநீ பூஜ்யா மாநோந்நதாঽமலா ॥ 40 ॥

ஓங்காரரூபிணீ தாம்ரா பா³லார்கஸமதாரகா ।
சலஜ்ஜிஹ்வா ச பீ⁴மாக்ஷீ மஹாபை⁴ரவநாதி³நீ ॥ 41 ॥

ஸாத்விகீ ராஜஸீ சைவ தாமஸீ க⁴ர்க⁴ராঽசலா ।
மாஹேஶ்வரீ ததா² ப்³ராஹ்மீ கௌமாரீ மாநிநீஶ்வரா ॥ 42 ॥

ஸௌபர்ணீ வாயவீ சைந்த்³ரீ ஸாவித்ரீ நைர்ருʼதீ கலா ।
வாருணீ ஶிவதூ³தீ ச ஸௌரீ ஸௌம்யா ப்ரபா⁴வதீ ॥ 43 ॥

வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ச வைஷ்ணவீ லலிதா ஸ்வரா ।
மைத்ர்யார்யம்நீ ச பௌஷ்ணீ ச த்வாஷ்ட்ரீவாஸவ்யுமாரதி: ॥ 44 ॥

ராக்ஷஸீ பாவநீ ரௌத்³ரீ தா³ஸ்ரீ ரோத³ஸ்யுது³ம்ப³ரீ ।
ஸுப⁴கா³ து³ர்ப⁴கா³ தீ³நா சஞ்சுரீகா யஶஸ்விநீ ॥ 45 ॥

மஹாநந்தா³ ப⁴கா³நந்தா³ பிசி²லா ப⁴க³மாலிநீ ।
அருணா ரேவதீ ரக்தா ஶகுநீ ஶ்யேநதுண்டி³கா ॥ 46 ॥

ஸுரபீ⁴ நந்தி³நீ ப⁴த்³ரா வலா சாதிவலாமலா ।
உலுபீ லம்பி³கா கே²டா லேலிஹாநாந்த்ரமாலிநீ ॥ 47 ॥

வைநாயிகீ ச வேதாலீ த்ரிஜடா ப்⁴ருʼகுடீ மதீ ।
குமாரீ யுவதீ ப்ரௌடா⁴ வித³க்³தா⁴ க⁴ஸ்மரா ததா² ॥ 48 ॥

ஜரதீ ரோசநா பீ⁴மா தோ³லமாலா பிசிண்டி³லா ।
அலம்பா³க்ஷீ கும்ப⁴கர்ணீ காலகர்ணீ மஹாஸுரீ ॥ 49 ॥

க⁴ண்டாரவாத² கோ³கர்ணா காகஜங்கா⁴ ச மூஷிகா ।
மஹாஹநுர்மஹாக்³ரீவா லோஹிதா லோஹிதாஶநீ ॥ 50।
கீர்தி: ஸரஸ்வதீ லக்ஷ்மீ: ஶ்ரத்³தா⁴ பு³த்³தி:⁴ க்ரியா ஸ்தி²தி: ।
சேதநா விஷ்ணுமாயா ச கு³ணாதீதா நிரஞ்ஜநா ॥ 51 ॥

நித்³ரா தந்த்³ரா ஸ்மிதா சா²யா ஜ்ருʼம்பா⁴ க்ஷுத³ஶநாயிதா ।
த்ருʼஷ்ணா க்ஷுதா⁴ பிபாஸா ச லாலஸா க்ஷாந்திரேவ ச ॥ 52 ॥

வித்³யா ப்ரஜா ஸ்ம்ருʼதி காந்திரிச்சா² மேதா⁴ ப்ரபா⁴ சிதி: ।
த⁴ரித்ரீ த⁴ரணீ த⁴ந்யா தோ⁴ரணீ த⁴ர்மஸந்ததி: ॥ 53 ॥

ஹாலாப்ரியா ஹாரரதிர்ஹாரிணீ ஹரிணேக்ஷணா ।
சண்ட³யோகே³ஶ்வரீ ஸித்³தி⁴ கராலீ பரிடா³மரீ ॥ 54 ॥

ஜக³தா³ந்யா ஜநாநந்தா³ நித்யாநந்த³மயீ ஸ்தி²ரா ।
ஹிரண்யக³ர்பா⁴ குண்ட³லிநீ ஜ்ஞாநம் தை⁴ர்யஞ்ச கே²சரீ ॥ 55 ॥

நகா³த்மஜா நாக³ஹாரா ஜடாபா⁴ராயதர்த்³தி³நீ ।
க²ங்கி³நீ ஶூலிநீ சக்ரவதீ வாணவதீ க்ஷிதி: ॥ 56 ॥

க்⁴ருʼணித⁴ர்த்ரீ நாலிகா ச கர்த்த்ரீ மத்யக்ஷமாலிநீ ।
பாஶிநீ பஶுஹஸ்தா ச நாக³ஹஸ்தா த⁴நுர்த⁴ரா ॥ 57 ॥

மஹாமுத்³க³ரஹஸ்தா ச ஶிவாபோதத⁴ராபி ச ।
நாரக²ப்பர்ரிணீ லம்ப³த்கசமுண்ட³ப்ரதா⁴ரிணீ ॥ 58 ॥

பத்³மாவத்யந்நபூர்ணாச மஹாலக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதீ ।
து³ர்கா³ ச விஜயா கோ⁴ரா ததா² மஹிஷமர்த்³தி³நீ ॥ 59 ॥

த⁴நலக்ஷ்மீ ஜயப்ரதா³ஶ்சாஶ்வாரூடா⁴ ஜயபை⁴ரவீ ।
ஶூலிநீ ராஜமாதகீ³ ராஜராஜேஶ்வரீ ததா² ॥ 60 ॥

த்ரிபுடோச்சி²ஷ்டசாண்டா³லீ அகோ⁴ரா த்வரிதாபி ச ।
ராஜ்யலக்ஷ்மீர்ஜயமஹாசண்ட³யோகே³ஶ்வரீ ததா² ॥ 61 ॥

கு³ஹ்யா மஹாபை⁴ரவீ ச விஶ்வலக்ஷ்மீரருந்த⁴தீ ।
யந்த்ரப்ரமதி²நீ சண்ட³யோகே³ஶ்வர்யப்யலம்பு³ஷா ॥ 62 ॥

கிராதீ மஹாசண்ட³பை⁴ரவீ கல்பவல்லரீ ।
த்ரைலோக்யவிஜயா ஸம்பத்ப்ரதா³ மந்தா²நபை⁴ரவீ ॥ 63 ॥

மஹாமந்த்ரேஶ்வரீ வஜ்ரப்ரஸ்தாரிண்யங்க³சர்படா ।
ஜயலக்ஷ்மீஶ்சண்ட³ரூபா ஜலேஶ்வரீ காமதா³யிநீ ॥ 64 ॥

ஸ்வர்ணகூடேஶ்வரீ ருண்டா³ மர்மரீ பு³த்³தி⁴வர்த்³தி⁴நீ ।
வார்த்தாலீ சண்ட³வார்த்தாலீ ஜயவார்த்தாலிகா ததா² ॥ 65 ॥

உக்³ரசண்டா³ ஸ்மஶாநோக்³ரா சண்டா³ வை ருத்³ரசண்டி³கா ।
அதிசண்டா³ சண்ட³வதீ ப்ரசண்டா³ சண்ட³நாயிகா ॥ 66 ॥

சைதந்யபை⁴ரவீ க்ருʼஷ்ணா மண்ட³லீ தும்பு³ரேஶ்வரீ ।
வாக்³வாதி³நீ முண்ட³மத்⁴யமத்யநர்த்⁴யா பிஶாசிநீ ॥ 67 ॥

மஞ்ஜீரா ரோஹிணீ குல்யா துங்கா³ பூர்ணேஶ்வரீ வரா ।
விஶாலா ரக்தசாமுண்டா³ அகோ⁴ரா சண்ட³வாருணீ ॥ 68 ॥

த⁴நதா³ த்ரிபுரா வாகீ³ஶ்வரீ ஜயமங்க³ளா ।
தை³க³ம்ப³ரீ குஞ்ஜிகா ச குடு³க்கா காலபை⁴ரவீ ॥ 69 ॥

குக்குடீ ஸங்கடா வீரா கர்படா ப்⁴ரமராம்பி³கா ।
மஹார்ணவேஶ்வரீ போ⁴க³வதீ ஸங்கேஶ்வரீ ததா² ॥ 70 ॥

புலிந்தீ³ ஶவரீ ம்லேச்சீ² பிங்க³லா ஶவரேஶ்வரீ ।
மோஹிநீ ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீஶ்ச பா³லா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 71 ॥

உக்³ரதாரா சைகஜடா மஹாநீலஸரஸ்வதீ ।
த்ரிகண்டகீ சி²ந்நமஸ்தா மஹிஷக்⁴நீ ஜயாவஹா ॥ 72 ॥

ஹரஸித்³தா⁴நங்க³மாலா பே²த்காரீ லவணேஶ்வரீ ।
சண்டே³ஶ்வரீ நாகுலீச ஹயக்³ரீவேஶ்வரீ ததா² ॥ 73 ॥

காலிந்தீ³ வஜ்ரவாராஹீ மஹாநீலபதாகிகா ।
ஹம்ஸேஶ்வரீ மோக்ஷலக்ஷ்மீர்பூ⁴திநீ ஜாதரேதஸா ॥ 74 ॥

ஶாதகர்ணா மஹாநீலா வாமா கு³ஹ்யேஶ்வரீ ப்⁴ரமி: ।
ஏகாநம்ஶாঽப⁴யா தார்க்ஷீ வாப்⁴ரவீ டா³மரீ ததா² ॥ 75 ॥

கோரங்கீ³ சர்சிகா விந்நா ஸம்ஸிகா ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ।
த்ரிகாலவேதி³நீ நீலலோஹிதா ரக்தத³ந்திகா ॥ 76 ॥

க்ஷேமங்கரீ விஶ்வரூபா காமாக்²யா குலகுட்டநீ ।
காமாங்குஶா வேஶிநீ ச மாயூரீ ச குலேஶ்வரீ ॥ 77 ॥

இப்⁴ராக்ஷீ த்³யோநகீ ஶார்ங்கீ³ பீ⁴மா தே³வீ வரப்ரதா³ ।
தூ⁴மாவதீ மஹாமாரீ மங்க³ளா ஹாடகேஶ்வரீ ॥ 78 ॥

கிராதீ ஶக்திஸௌபர்ணீ பா³ந்த⁴வீ சண்ட³கே²சரீ ।
நிஸ்தந்த்³ரா ப⁴வபூ⁴திஶ்ச ஜ்வாலாக⁴ண்டாக்³நிமர்த்³தி³நீ ॥ 79 ॥

ஸுரங்கா³ கௌலிநீ ரம்யா நடீ சாராயணீ த்⁴ருʼதி: ।
அநந்தா புஞ்ஜிகா ஜிஹ்வா த⁴ர்மாத⁴ர்மப்ரவர்திகா ॥ 80 ॥

வந்தி³நீ வந்த³நீயா ச வேலாঽஹஸ்கரிணீ ஸுதா⁴ ।
அரணீ மாத⁴வீ கோ³த்ரா பதாகா வாக்³மயீ ஶ்ருதி: ॥ 81 ॥

கூ³டா⁴ த்ரிகூ³டா⁴ விஸ்பஷ்டா ம்ருʼகா³ங்கா ச நிரிந்த்³ரியா ।
மேநாநந்த³கரீ வோத்⁴ரீ த்ரிநேத்ரா வேத³வாஹநா ॥ 82 ॥

கலஸ்வநா தாரிணீ ச ஸத்யாமத்யப்ரியாঽஜடா³ ।
ஏகவக்த்ரா மஹாவக்த்ரா ப³ஹுவக்த்ரா க⁴நாநநா ॥ 83 ॥

இந்தி³ரா காஶ்யபீ ஜ்யோத்ஸ்நா ஶவாரூடா⁴ தநூத³ரீ ।
மஹாஶங்க²த⁴ரா நாகோ³பவீதிந்யக்ஷதாஶயா ॥ 84 ॥

நிரிந்த⁴நா த⁴ராதா⁴ரா வ்யாதி⁴க்⁴நீ கல்பகாரிணீ ।
விஶ்வேஶ்வரீ விஶ்வதா⁴த்ரீ விஶ்வேஶீ விஶ்வவந்தி³தா ॥ 85 ॥

விஶ்வா விஶ்வாத்மிகா விஶ்வவ்யாபிகா விஶ்வதாரிணீ ।
விஶ்வஸம்ஹாரிணீ விஶ்வஹஸ்தா விஶ்வோபகாரிகா ॥ 86 ॥

விஶ்வமாதா விஶ்வக³தா விஶ்வாதீதா விரோதி⁴தா ।
த்ரைலோக்யத்ராணகர்த்ரீ ச கூடாகாரா கடங்கடா ॥ 87 ॥

க்ஷாமோத³ரீ ச க்ஷேத்ரஜ்ஞா க்ஷயஹீநா க்ஷரவர்ஜிதா ।
க்ஷபா க்ஷோப⁴கரீ க்ஷேம்யாঽக்ஷோப்⁴யா க்ஷேமது³கா⁴ க்ஷியா ॥ 88 ॥

ஸுக²தா³ ஸுமுகீ² ஸௌம்யா ஸ்வங்கா³ ஸுரபரா ஸுதீ:⁴ ।
ஸர்வாந்தர்யாமிநீ ஸர்வா ஸர்வாராத்⁴யா ஸமாஹிதா ॥ 89 ॥

தபிநீ தாபிநீ தீவ்ரா தபநீயா து நாபி⁴கா³ ।
ஹைமீ ஹைமவதீ ருʼத்³தி⁴ர்வ்ருʼத்³தி⁴ர்ஜ்ஞாநப்ரதா³ நரா ॥ 90 ॥

மஹாஜடா மஹாபாதா³ மஹாஹஸ்தா மஹாஹநு: ।
மஹாப³லா மஹாரோபா மஹாதை⁴ர்யா மஹாக்⁴ருʼணா ॥ 91 ॥

மஹாக்ஷமா புண்யபாபத்⁴வஜிநீ கு⁴ர்கு⁴ராரவா ।
டா³கிநீ ஶாகிநீ ரம்யா ஶக்தி: ஶக்திஸ்வரூபிணீ ॥ 92 ॥

தமிஸ்ரா க³ந்த⁴ராஶாந்தா தா³ந்தா க்ஷாந்தா ஜிதேந்த்³ரியா ।
மஹோத³யா ஜ்ஞாநிநீச்சா² விராகா³ ஸுகி²தாக்ருʼதி: ॥ 93 ॥

வாஸநா வாஸநாஹீநா நிவ்ருʼத்திர்ந்நிர்வ்ருʼதி: க்ருʼதி: ।
அசலா ஹேதுருந்முக்தா ஜயிநீ ஸம்ஸ்ம்ருʼதி: ச்யுதா ॥ 94 ॥

கபர்த்³தி³நீ முகுடிநீ மத்தா ப்ரக்ருʼதிரூர்ஜிதா ।
ஸத³ஸத்ஸாக்ஷிணீ ஸ்பீ²தா முதி³தா கருணாமயீ ॥ 95 ॥

பூர்வோத்தரா பஶ்சிமா ச த³க்ஷிணாவிதி³கூ³ ஹதா ।
ஆத்மாராமா ஶிவாராமா ரமணீ ஶங்கரப்ரியா ॥ 96 ॥

வரேண்யா வரதா³ வேணீ ஸ்தம்பி⁴ண்யாகர்பிணீ ததா² ।
உச்சாடநீ மாரணீ ச த்³வேஷிணீ வஶிநீ மஹீ ॥ 97 ॥

ப்⁴ரமணீ பா⁴ரதீ பா⁴மா விஶோகா ஶோகஹாரிணீ ।
ஸிநீவாலீ குஹூ ராகாநுமதி பத்³மிநீதிஹ்ருʼத் ॥ 98 ॥

ஸாவித்ரீ வேத³ஜநநீ கா³யத்ர்யாஹுதிஸாதி⁴கா ।
சண்டா³ட்டஹாஸா தருணீ பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வ:கலேவரா ॥ 99 ॥

அதநுரதநுப்ராணதா³த்ரீ மாதங்க³கா³மிநீ ।
நிக³மாத்³தி⁴மணி: ப்ருʼத்²வீ ஜந்மம்ருʼத்யுஜரௌஷதீ⁴ ॥ 100 ॥

ப்ரதாரிணீ கலாலாபா வேத்³யாசே²த்³யா வஸுந்த⁴ரா ।
ப்ரக்ஷுந்நா வாஸிதா காமதே⁴நுர்வாஞ்சி²ததா³யிநீ ॥ 101 ॥

ஸௌதா³மிநீ மேக⁴மாலா ஶர்வரீ ஸர்வகோ³சரா ।
ட³மருர்ட³மருகா ச நி:ஸ்வரா பரிநாதி³நீ ॥ 102 ॥

ஆஹதாத்மா ஹதா சாபி நாதா³தீதா விலேஶயா ।
பராঽபாரா ச பஶ்யந்தீ மத்⁴யமா வைக²ரீ ததா² ॥ 103 ॥

ப்ரத²மா ச ஜக⁴ந்யா ச மத்⁴யஸ்தா²ந்தவிகாஶிநீ ।
ப்ருʼஷ்ட²ஸ்தா² ச புர:ஸ்தா² ச பார்ஶ்வஸ்தோ²ர்த்⁴வதலஸ்தி²தா ॥ 104 ॥

நேதி³ஷ்டா² ச த³விஷ்டா² ச வர்ஹிஷ்டா² ச கு³ஹாஶயா ।
அப்ராப்யா வ்ருʼம்ஹிதா பூர்ணா புண்யைர்நவித³நாமயா ॥ 105 ॥ var புண்யைர்வேத்³யாஹ்ய
ஸுத³ர்ஶநா ச த்ரிஶிகா² வ்ருʼஹதீ ஸந்ததிர்விநா ।
பே²த்காரிணீ தீ³ர்க⁴ஸ்ருக்கா பா⁴வநா ப⁴வவல்லபா⁴ ॥ 106 ॥

பா⁴கீ³ரதீ² ஜாஹ்நவீ ச காவேரீ யமுநா ஸ்மயா ।
ஸிப்ரா கோ³தா³வரீ வேண்யா விபாஶா நர்மதா³ து⁴நீ ॥ 107 ॥

த்ரேதா ஸ்வாஹா ஸாமிதே⁴நீ ஸ்ருக்ஸ்ருவா ச க்ரவாவஸு: ।
க³ர்விதா மாநிநீ மேநா நந்தி³தா நந்த³நந்தி³நீ ॥ 108 ॥

நாராயணீ நாரகக்⁴நீ ருசிரா ரணஶாலிநீ ।
ஆதா⁴ரணாதா⁴ரதமா த⁴ர்மா த்⁴வந்யா த⁴நப்ரதா³ ॥ 109 ॥

அபி⁴ஜ்ஞா பண்டி³தா மூகா வாலிஶா வாக³வாதி³நீ ।
ப்³ரஹ்மவல்லீ முக்திவல்லீ ஸித்³தி⁴வல்லீ விபஹ்நவீ ॥ 110 ॥

ஆஹ்லாதி³நீ ஜிதாமித்ரா ஸாக்ஷிணீ புநராக்ருʼதி ।
கிர்மரீ ஸர்வதோப⁴த்³ரா ஸ்வர்வேதீ³ முக்திபத்³த⁴தி: ॥ 111 ॥

ஸுஷமா சந்த்³ரிகா வந்யா கௌமுதீ³ குமுதா³கரா ।
த்ரிஸந்த்⁴யாம்நாயஸேதுஶ்ச சர்சாঽசா²யாரி நைஷ்டி²கீ ॥ 112 ॥

கலா காஷ்டா² திதி²ஸ்தாரா ஸங்க்ராதிர்விஷுவத்ததா² ।
மஞ்ஜுநாதா³ மஹாவல்கு³ ப⁴க்³நபே⁴ரீஸ்வநாঽரடா ॥ 113 ॥

சித்ரா ஸுப்தி: ஸுஷுப்திஶ்ச துரீயா தத்த்வதா⁴ரணா ।
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயா ம்ருʼத்யுஹரீ ம்ருʼத்யும்ருʼத்யுவிதா⁴யிநீ ॥ 114 ॥

ஹம்ஸீ பரமஹம்ஸீ ச பி³ந்து³நாதா³ந்தவாஸிநீ ।
வைஹாயஸீ த்ரைத³ஶீ ச பை⁴மீவாஸாதநீ ததா² ॥ 115 ॥

தீ³க்ஷா ஶிக்ஷா அநூடா⁴ ச கங்காலீ தைஜஸீ ததா² ।
ஸுரீ தை³த்யா தா³நவீ ச நரோ நாதா² ஸுரீ த்வரீ ॥ 116 ॥

மாத்⁴வீ க²நா க²ரா ரேகா² நிஷ்கலா நிர்மமா ம்ருʼதி: ।
மஹதீ விபுலா ஸ்வல்பா க்ரூரா க்ரூராஶயாபி ச ॥ 117 ॥

உந்மாதி²நீ த்⁴ருʼதிமதீ வாமநீ கல்பசாரிணீ ।
வாட³வீ வட³வா கோ²டா⁴ கோலா பித்ருʼவலாயநா ॥ 118 ॥

ப்ரஸாரிணீ விஶாரா ச த³ர்பிதா த³ர்பணப்ரியா ।
உத்தாநாதோ⁴முகீ² ஸுப்தா வஞ்சந்யாகுஞ்சநீ த்ருடி: ॥ 119 ॥

க்ராதி³நீ யாதநாதா³த்ரீ து³ர்கா³ து³ர்க³ர்திநாஶிநீ ।
த⁴ராத⁴ரஸுதா தீ⁴ரா த⁴ராத⁴ரக்ருʼதாலயா ॥ 120 ॥

ஸுசரித்ரீ ததா²த்ரீ ச பூதநா ப்ரேதமாலிநீ ।
ரம்போ⁴ர்வஶீ மேநகா ச கலிஹ்ருʼத்காலக்ருʼத்³த³ஶா ॥ 121 ॥

ஹரீஷ்டதே³வீ ஹேரம்ப³மாதா ஹர்யக்ஷவாஹநா ।
ஶிக²ண்டி³நீ கோண்ட³யிநீ வேதுண்டீ³ மந்த்ரமயபி ॥ 122 ॥

வஜ்ரேஶ்வரீ லோஹத³ண்டா³ து³ர்விஜ்ஞேயா து³ராஸதா³ ।
ஜாலிநீ ஜாலபா யாஜ்யா ப⁴கி³நீ ப⁴க³வத்யபி ॥ 123 ॥

பௌ⁴ஜங்கீ³ துர்வரா வப்⁴ரு மஹநீயா ச மாநவீ ।
ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீகரீ கா³த்³தீ⁴ ஸதா³நந்தா³ க³ணேஶ்வரீ ॥ 124 ॥

அஸந்தி³க்³தா⁴ ஶாஶ்வதா ச ஸித்³தா⁴ ஸித்³தே⁴ஶ்வரீடி³தா ।
ஜ்யேஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² வரிஷ்டா² ச கௌஶாம்பீ³ ப⁴க்தவத்ஸலா ॥ 125 ॥

இந்த்³ரநீலநிபா⁴ நேத்ரீ நாயிகா ச த்ரிலோசநா ।
வார்ஹஸ்பத்யா பா⁴ர்க³வீ ச ஆத்ரேயாங்கி³ரஸீ ததா² ॥ 126 ॥

து⁴ர்யாதி⁴ஹர்த்ரீ தா⁴ரித்ரீ விகடா ஜந்மமோசிநீ ।
ஆபது³த்தாரிணீ த்³ருʼப்தா ப்ரமிதா மிதிவர்ஜிதா ॥ 127 ॥

சித்ரரேகா² சிதா³காரா சஞ்சலாக்ஷீ சலத்பதா³ ।
வலாஹகீ பிங்க³ஸடா மூலபூ⁴தா வநேசரீ ॥ 128 ॥

க²கீ³ கரந்த⁴மா த்⁴மாக்ஷ்யீ ஸம்ஹிதா கேரரீந்த⁴நா । var த்⁴மாக்ஷீ
அபுநர்ப⁴விநீ வாந்தரிணீ ச யமக³ஞ்ஜிநீ ॥ 129 ॥

வர்ணாதீதாஶ்ரமாதீதா ம்ருʼடா³நீ ம்ருʼட³வல்லபா⁴ ।
த³யாகரீ த³மபரா த³ம்ப⁴ஹீநா த்³ருʼதிப்ரியா ॥ 130 ॥

நிர்வாணதா³ ச நிர்ப³ந்தா⁴ பா⁴வாபா⁴வவிதா⁴யிநீ ।
நை:ஶ்ரேயஸீ நிர்விகல்பா நிர்வீஜா ஸர்வவீஜிகா ॥ 131 ॥

அநாத்³யந்தா பே⁴த³ஹீநா ப³ந்தோ⁴ந்மூலிந்யவாதி⁴தா ।
நிராபா⁴ஸா மநோக³ம்யா ஸாயுஜ்யாம்ருʼததா³யிநீ ॥ 132 ॥

இதீத³ம் நாமஸாஹஸ்ரம் நாமகோடிஶதாதி⁴கம் ।
தே³வ்யா: காமகலாகால்யா மயாதே ப்ரதிபாதி³தம் ॥ 133 ॥

நாநேந ஸத்³ருʼஶம் ஸ்தோத்ரம் த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யதே ।
யத்³யப்யமுஷ்ய மஹிமா வர்ணிதும் நைவ ஶக்யதே ॥ 134 ॥

ப்ரரோசநாதயா கஶ்சித்ததா²பி விநிக³த்³யதே ।
ப்ரத்யஹம் ய இத³ம் தே³வி கீர்த்தயேத்³வா ஶ்ருʼணோதி வா ॥ 135 ॥

கு³ணாதி⁴க்யம்ருʼதே கோঽபி தோ³ஷோ நைவோபஜாயதே ।
அஶுபா⁴நி க்ஷயம் யாந்தி ஜாயந்தே மங்க³ளாந்யதா² ॥ 136 ॥

பாரத்ரிகாமுஷ்மிகௌ த்³வௌ லோகௌ தேந ப்ரஸாதி⁴தௌ ।
ப்³ராஹ்மணோ ஜாயதே வாக்³மீ வேத³வேதா³ங்க³பாரக:³ ॥ 137 ॥

க்²யாத: ஸர்வாஸு வித்³யாஸு த⁴நவாந் கவிபண்டி³த: ।
யுத்³தே⁴ ஜயீ க்ஷத்ரிய: ஸ்யாத்³தா³தா போ⁴க்தா ரிபுஞ்ஜய: ॥ 138 ॥

ஆஹர்தா சாஶ்வமேத⁴ஸ்ய பா⁴ஜநம் பரமாயுஷாம் ।
ஸம்ருʼத்³தோ⁴ த⁴ந தா⁴ந்யேந வைஶ்யோ ப⁴வதி தத்க்ஷணாத் ॥ 139 ॥

நாநாவித⁴பஶூநாம் ஹி ஸம்ருʼத்³த்⁴யா ஸ ஸம்ருʼத்³த⁴தே ।
ஶூத்³ர: ஸமஸ்தகல்யாணமாப்நோதி ஶ்ருதிகீர்தநாத் ॥ 140 ॥

பு⁴ங்க்தே ஸுகா²நி ஸுசிரம் ரோக³ஶோகௌ பரித்யஜந் ।
ஏவ நார்யபி ஸௌபா⁴க்³யம் ப⁴ர்த்ருʼம் ஹார்த்³த³ம் ஸுதாநபி ॥ 141 ॥

ப்ராப்நோதி ஶ்ரவணாத³ஸ்ய கீர்தநாத³பி பார்வதி ।
ஸ்வஸ்வாபீ⁴ஷ்டமதா²ந்யேঽபி லப⁴ந்தேঽஸ்ய ப்ரஸாத³த: ॥ 142 ॥

ஆப்நோதி தா⁴ர்மிகோ த⁴ர்மாநர்தா²நாப்நோதி து³ர்க³த: ।
மோக்ஷார்தி²நஸ்ததா² மோக்ஷம் காமுகா காமிநீம் வராம் ॥ 143 ॥

யுத்³தே⁴ ஜயம் ந்ருʼபா: க்ஷீணா: குமார்ய: ஸத்பதிம் ததா² ।
ஆரோக்³ய ரோகி³ணஶ்சாபி ததா² வம்ஶார்தி²ந: ஸுதாந் ॥ 144 ॥

ஜயம் விவாதே³ கலிக்ருʼத்ஸித்³தீ:⁴ ஸித்³தீ⁴சு²ருத்தமா: ।
நியுக்தா ப³ந்து⁴பி:⁴ ஸங்க³ம் க³தாயுஶ்சாயுஷாஞ்சயம் ॥ 145 ॥

ஸதா³ ய ஏதத்பட²தி நிஶீதே² ப⁴க்திபா⁴வித: ।
தஸ்யா ஸாத்⁴யமதா²ப்ராப்யந்த்ரைலோக்யே நைவ வித்³யதே ॥ 146 ॥

கீர்திம் போ⁴கா³ந் ஸ்த்ரிய: புத்ராந்த⁴நம் தா⁴ந்யம் ஹயாந்க³ஜாந் ।
ஜ்ஞாதிஶ்ரைஷ்ட்²யம் பஶூந்பூ⁴மிம் ராஜவஶ்யஞ்ச மாந்யதாம் ॥ 147 ॥

லப⁴தே ப்ரேயஸி க்ஷுத்³ரஜாதிரப்யஸ்ய கீர்தநாத் ।
நாஸ்ய பீ⁴திர்ந்ந தௌ³ர்பா⁴க்³யம் நால்பாயுஷ்யந்நரோகி³தா ॥ 148 ॥

ந ப்ரேதபூ⁴தாபி⁴ப⁴வோ ந தோ³ஷோ க்³ரஹஜஸ்ததா² ।
ஜாயதே பதிதோ நைவ க்வசித³ப்யேஷ ஸங்கடே ॥ 149 ॥

யதீ³ச்ச²ஸி பரம் ஶ்ரேயஸ்தர்த்தும் ஸங்கடமேவ ச ।
படா²ந்வஹமித³ம் ஸ்தோத்ரம் ஸத்யம் ஸத்யம் ஸுரேஶ்வரி ॥ 150 ॥

ந ஸாஸ்தி பூ⁴தலே ஸித்³தி:⁴ கீர்தநாத்³யா ந ஜாயதே ।
ஶ்ருʼணு சாந்யத்³வராரோஹே கீர்த்யமாநம் வசோ மம ॥ 151 ॥

மஹாபூ⁴தாநி பஞ்சாபி கா²ந்யேகாத³ஶ யாநி ச ।
தந்மாத்ராணி ச ஜீவாத்மா பரமாத்மா ததை²வ ச ॥ 152 ॥

ஸப்தார்ணவா: ஸப்தலோகா பு⁴வநாநி சதுர்த்³த³ஶ ।
நக்ஷத்ராணி தி³ஶ: ஸர்வா: க்³ரஹா: பாதாலஸப்தகம் ॥ 153 ॥

ஸப்தத்³வீபவதீ ப்ருʼத்²வீ ஜங்க³மாஜங்க³மம் ஜக³த் ।
சராசரம் த்ரிபு⁴வநம் வித்³யாஶ்சாபி சதுர்த்³ருʼஶ ॥ 154 ॥

ஸாங்க்²யயோக³ஸ்ததா² ஜ்ஞாநம் சேதநா கர்மவாஸநா ।
ப⁴க³வத்யாம் ஸ்தி²தம் ஸர்வம் ஸூக்ஷ்மரூபேண பீ³ஜவத் ॥ 155 ॥

ஸா சாஸ்மிந் ஸ்தோத்ரஸாஹஸ்ரே ஸ்தோத்ரே திஷ்ட²தி வத்³த⁴வத் ।
பட²நீயம் விதி³த்வைவம் ஸ்தோத்ரமேதத்ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 156 ॥

தே³வீம் காமகலாகாலீம் ப⁴ஜந்த: ஸித்³தி⁴தா³யிநீம் ।
ஸ்தோத்ரம் சாத:³ பட²ந்தோ ஹி ஸாத⁴யந்தீப்ஸிதாந் ஸ்வகாந் ॥ 157 ॥

॥ இதி மஹாகாலஸம்ஹிதாயாம் காமகலாக²ண்டே³ த்³வாத³ஶபடலே
ஶ்ரீகாமகலாகாலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kamakalakali:

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top