Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Kamakala Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕಾಮಕಲಾಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಮಯಾ ನಾಥ ದೇವ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ದೇವ್ಯಾಃ ಕಾಮಕಲಾಕಾಲ್ಯಾ ವಿಧಾನಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಮ್ ॥ 1 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಸ್ಯಾಪಿ ವಿಶೇಷೇಣ ಶ್ರುತೋ ಮಯಾ ।
ತತ್ಪ್ರಸಂಗೇನ ಚಾನ್ಯಾಸಾಂ ಮನ್ತ್ರಧ್ಯಾನೇ ತಥಾ ಶ್ರುತೇ ॥ 2 ॥

ಇದಾನೀಂ ಜಾಯತೇ ನಾಥ ಶುಶ್ರುಷಾ ಮಮ ಭೂಯಸೀ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇ ತ್ರಿವಿಧಮಹಾಪಾಪೌಘಹಾರಿಣಿ ॥ 3 ॥

ಶ್ರುತೇನ ಯೇನ ದೇವೇಶ ಧನ್ಯಾ ಸ್ಯಾಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಯಪಿ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲ ಉವಾಚ ।
ಭಾಗ್ಯವತ್ಯಸಿ ಧನ್ಯಾಸಿ ಸನ್ದೇಹೋ ನಾತ್ರ ಭಾವಿನಿ ॥ 4 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಶ್ರವಣೇ ಯಸ್ಮಾತ್ತೇ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮನಃ ।
ತಸ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾನ್ತು ಲಕ್ಷಾಣಿ ವಿದ್ಯನ್ತೇ ಚಾಥ ಕೋಟಯಃ ॥ 5 ॥

ತಾನ್ಯಲ್ಪಾಯುರ್ಮತಿತ್ವೇನ ನೃಭಿರ್ದ್ಧಾರಯಿತುಂ ಸದಾ ।
ಅಶಕ್ಯಾನಿ ವರಾರೋಹೇ ಪಠಿತುಂ ಚ ದಿನೇ ದಿನೇ ॥ 6 ॥

ತೇಭ್ಯೋ ನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಾರಾಣ್ಯುದ್ಧೃತ್ಯ ಶಮ್ಭುನಾ ।
ಅಮೃತಾನೀವ ದುಗ್ಧಾವ್ಧೇರ್ಭೂದೇವೇಭ್ಯಃ ಸಮರ್ಪಿತಂ ॥ 7 ॥

ಕಾನಿಚಿತ್ತತ್ರ ಗೌಣಾನಿ ಗದಿತಾನಿ ಶುಚಿಸ್ಮಿತೇ ।
ರೂಢಾಣ್ಯಾಕಾರಹೀನತ್ವಾದ್ ಗೌಣಾನಿ ಗುಣಯೋಗತಃ ॥ 8 ॥

ರಾಹಿತ್ಯಾದ್ರೂಢಿಗುಣಯೋಸ್ತಾನಿ ಸಾಂಕೇತಕಾನ್ಯಪಿ ।
ತ್ರಿವಿಧಾನ್ಯಪಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠಿತಾನಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ॥ 9 ॥

ರಾಧಯನ್ನೀಕ್ಷಿತಾನರ್ಥಾನ್ದದತ್ಯಮೃತಮತ್ಯಯಂ ।
ಕ್ಷಪಯತ್ಯಪಮೃತ್ಯುಂ ಚ ಮಾರಯನ್ತಿ ದ್ವಿಪೋಽಖಿಲಾನ್ ॥ 10 ॥

ಘ್ನನ್ತಿ ರೋಗಾನಥೋತ್ಪಾತಾನ್ಮಂಗಲಂ ಕುರ್ವತೇನ್ವಹಂ ।
ಕಿಮುತಾನ್ಯತ್ ಸದಾ ಸನ್ನಿಧಾಪಯತ್ಯಽರ್ಥಿಕಾಮಪಿ ॥ 11 ॥

ತ್ರಿಪುರಘ್ನೋಽಪ್ಯದೋನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಿಯೇ ।
ತದಾಜ್ಞಯಾಪ್ಯಹಮಪಿ ಕೀರ್ತಯಾಮಿ ದಿನೇದಿನೇ । 12 ॥

ಭವತ್ಯಪೀದಮಸ್ಮತ್ತಃ ಶಿಕ್ಷಿತ್ವಾ ತು ಪಠಿಷ್ಯತಿ ।
ಭವಿಷ್ಯತಿ ಚ ನಿರ್ಣೀತಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಭಾಜನಂ ॥ 13 ॥

ಮನೋನ್ಯತೋ ನಿರಾಕೃತ್ಯ ಸಾವಧಾನಾ ನಿಶಾಮಯ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಕಾಮಕಲಾಕಾಲ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಕಾಮಕಲಾಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಘ್ನಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ತ್ರಿಜಗನ್ಮಯರೂಪಿಣೀ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಕಾಮಕಲಾಕಾಲೀ ದೇವತಾ ।
ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ । ಸ್ಫ್ರೋಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಹುಂ ಕೀಲಕಂ । ಕ್ಷ್ರೌಂ ತತ್ತ್ವಂ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಕಲಾಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಪಾಠೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಮಕಲಾಕಾಲೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಪಾಲಿನೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಾಲಾಕಾರಾ ಕರಾಲಿನೀ ॥ 15 ॥

ಉಗ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಭೀಮಾ ಘೋರರಾವಾ ಭಯಂಕರಾ ।
ಭೂತಿದಾಮಯಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನೀ ॥ 16 ॥

ಭವ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಭೋಗಾದ್ಯಾ ಭುಜಂಗಪತಿಭೂಷಣಾ ।
ಮಹಾಮಾಯಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಪಾವನೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 17 ॥

ಯೋಗಮಾತಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಿಪೂಜಿತಾ ।
ಗೌರೀ ದುರ್ಗಾ ಕಾಲಿಕಾ ಚ ಮಹಾಕಲ್ಪಾನ್ತನರ್ತಕೀ ॥ 18 ॥

ಅವ್ಯಯಾ ಜಗದಾದಿಶ್ಚ ವಿಧಾತ್ರೀ ಕಾಲಮರ್ದ್ದಿನೀ ।
ನಿತ್ಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವಿಮಲಾ ದೇವಾರಾಧ್ಯಾಮಿತಪ್ರಭಾ ॥ 19 ॥

ಭಾರುಂಡಾ ಕೋಟರೀ ಶುದ್ಧಾ ಚಂಚಲಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ।
ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾತೀನ್ದ್ರಿಯಾಗೋತ್ರಾ ಚರ್ಚರೋರ್ದ್ಧಶಿರೋರುಹಾ ॥ 20 ॥

ಕಾಮುಕೀ ಕಮನೀಯಾ ಚ ಶ್ರೀಕಂಠಮಹಿಪೀ ಶಿವಾ ।
ಮನೋಹರಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮತಿದಾ ಮಣಿಭೂಷಣಾ ॥ 21 ॥

ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾ ರೌದ್ರಾ ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ।
ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡೀ ಚಾರ್ವಂಗೀ ಚರಿತೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 22 ॥

ಘೋರಾನನಾ ಧೂಮ್ರಶಿಖಾ ಕಂಪನಾ ಕಂಪಿತಾನನಾ ।
ವೇಪಮಾನತನುರ್ಭೀದಾ ನಿರ್ಭಯಾ ಬಾಹುಶಾಲಿನೀ ॥ 23 ॥

ಉಲ್ಮುಕಾಕ್ಷೀ ಸರ್ಪಕರ್ಣೀ ವಿಶೋಕಾ ಗಿರಿನನ್ದಿನೀ ।
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮುಖೀ ಹಾಸ್ಯಪರಾ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಧರಾ ಸತೀ ॥ 24 ॥

ಅವಿಕಾರಾ ಮಹಾಚಿತ್ರಾ ಚನ್ದ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಮನೋಜವಾ ।
ಅದರ್ಶನಾ ಪಾಪಹರಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮುಂಡಮೇಖಲಾ ॥ 25 ॥

ಮುಂಡಾವತಂಸಿನೀ ನೀಲಾ ಪ್ರಪನ್ನಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ಲಘುಸ್ತನೀ ಲಮ್ವಕುಚಾ ಧೂರ್ಣಮಾನಾ ಹರಾಂಗನಾ ॥ 26 ॥

ವಿಶ್ವಾವಾಸಾ ಶಾನ್ತಿಕರೀ ದೀರ್ಘಕೇಶ್ಯರಿಖಂಡಿನೀ ।
ರುಚಿರಾ ಸುನ್ದರೀ ಕಮ್ರಾ ಮದೋನ್ಮತ್ತಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ ॥ 27 ॥

ಅಯೋಮುಖೀ ವಹ್ನಿಮುಖೀ ಕ್ರೋಧನಾಽಭಯದೇಶ್ವರೀ ।
ಕುಡಮ್ಬಿಕಾ ಸಾಹಸಿನೀ ಖಂಗಕೀ ರಕ್ತಲೇಹಿನೀ ॥ 28 ॥

ವಿದಾರಿಣೀ ಪಾನರತಾ ರುದ್ರಾಣೀ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಾ ದೇವೀ ದುರ್ನ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾ ದಿಗಮ್ಬರಾ ॥ 29 ॥

ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ವಜ್ರತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಮಹಾಸ್ವನಾ ।
ಉದಯಾರ್ಕಸಮಾನಾಕ್ಷೀ ವಿನ್ಧ್ಯಶೈಲಸಮಾಕೃತಿಃ ॥ 30 ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಶ್ಯಾಮಾ ನಾಗೇನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಭೂಷಿತಾ ।
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಕೃತಾವಾಸಾ ಫೇತ್ಕಾರಿಣ್ಯಹಿಕುಂಡಲಾ ॥ 31 ॥

ಪಾಪಘ್ನೀ ಪಾಲಿನೀ ಪದ್ಮಾ ಪೂಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಪ್ರದಾ ಪರಾ ।
ಕಲ್ಪಾನ್ತಾಮ್ಭೋದನಿರ್ಘೋಷಾ ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 32 ॥

ಸಹಸ್ರಪ್ರೇತರಾಟ್ ಕ್ರೋಧಾ ಸಹಸ್ರೇಶಪರಾಕ್ರಮಾ ।
ಸಹಸ್ರಧನದೈಶ್ವರ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾಂಘ್ರಿಕರಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 33 ॥

ಸಹಸ್ರಕಾಲದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾ ಸಹಸ್ರೇನ್ದ್ರಿಯಸಂಚಯಾ ।
ಸಹಸ್ರಭೂಮಿಸದನಾ ಸಹಸ್ರಾಕಾಶವಿಗ್ರಹಾ ॥ 34 ॥

ಸಹಸ್ರಚನ್ದ್ರಪ್ರತಿಮಾ ಸಹಸ್ರಗ್ರಹಚಾರಿಣೀ ।
ಸಹಸ್ರರುದ್ರತೇಜಸ್ಕಾ ಸಹಸ್ರಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿಕೃತ್ ॥ 35 ॥

ಸಹಸ್ರವಾಯುವೇಗಾ ಚ ಸಹಸ್ರಫಣಕುಂಡಲಾ ।
ಸಹಸ್ರಯತ್ರಮಥಿನೀ ಸಹಸ್ರೋದಧಿಸುಸ್ಥಿರಾ ॥ 36 ॥

ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧಕರುಣಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ಸರ್ವಭೂತದೇವವಶಂಕರೀ ॥ 37 ॥

ಸುಸ್ನಿಗ್ಧಹೃದಯಾ ಘಂಟಾಕರ್ಣಾ ಚ ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೀ ।
ಶಂಖಿನೀ ಚಿತ್ರಿಣೀಶಾನೀ ಕಾಲಸಂಕರ್ಪಿಣೀ ಜಯಾ ॥ 38 ॥

ಅಪರಾಜಿತಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಪ್ರದಾ ।
ಜನಯಿತ್ರೀ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಹೇತುರೂಪಾ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 39 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಚಾರಿಣೀ ।
ಶಾತೋದರೀ ಶಾಮ್ಭವಿನೀ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾನೋನ್ನತಾಽಮಲಾ ॥ 40 ॥

ಓಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ತಾಮ್ರಾ ಬಾಲಾರ್ಕಸಮತಾರಕಾ ।
ಚಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಚ ಭೀಮಾಕ್ಷೀ ಮಹಾಭೈರವನಾದಿನೀ ॥ 41 ॥

ಸಾತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಘರ್ಘರಾಽಚಲಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಕೌಮಾರೀ ಮಾನಿನೀಶ್ವರಾ ॥ 42 ॥

ಸೌಪರ್ಣೀ ವಾಯವೀ ಚೈನ್ದ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ನೈರೃತೀ ಕಲಾ ।
ವಾರುಣೀ ಶಿವದೂತೀ ಚ ಸೌರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವತೀ ॥ 43 ॥

ವಾರಾಹೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ವರಾ ।
ಮೈತ್ರ್ಯಾರ್ಯಮ್ನೀ ಚ ಪೌಷ್ಣೀ ಚ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರೀವಾಸವ್ಯುಮಾರತಿಃ ॥ 44 ॥

ರಾಕ್ಷಸೀ ಪಾವನೀ ರೌದ್ರೀ ದಾಸ್ರೀ ರೋದಸ್ಯುದುಮ್ಬರೀ ।
ಸುಭಗಾ ದುರ್ಭಗಾ ದೀನಾ ಚಂಚುರೀಕಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ॥ 45 ॥

ಮಹಾನನ್ದಾ ಭಗಾನನ್ದಾ ಪಿಛಿಲಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ ।
ಅರುಣಾ ರೇವತೀ ರಕ್ತಾ ಶಕುನೀ ಶ್ಯೇನತುಂಡಿಕಾ ॥ 46 ॥

ಸುರಭೀ ನನ್ದಿನೀ ಭದ್ರಾ ವಲಾ ಚಾತಿವಲಾಮಲಾ ।
ಉಲುಪೀ ಲಮ್ಬಿಕಾ ಖೇಟಾ ಲೇಲಿಹಾನಾನ್ತ್ರಮಾಲಿನೀ ॥ 47 ॥

ವೈನಾಯಿಕೀ ಚ ವೇತಾಲೀ ತ್ರಿಜಟಾ ಭೃಕುಟೀ ಮತೀ ।
ಕುಮಾರೀ ಯುವತೀ ಪ್ರೌಢಾ ವಿದಗ್ಧಾ ಘಸ್ಮರಾ ತಥಾ ॥ 48 ॥

ಜರತೀ ರೋಚನಾ ಭೀಮಾ ದೋಲಮಾಲಾ ಪಿಚಿಂಡಿಲಾ ।
ಅಲಮ್ಬಾಕ್ಷೀ ಕುಮ್ಭಕರ್ಣೀ ಕಾಲಕರ್ಣೀ ಮಹಾಸುರೀ ॥ 49 ॥

ಘಂಟಾರವಾಥ ಗೋಕರ್ಣಾ ಕಾಕಜಂಘಾ ಚ ಮೂಷಿಕಾ ।
ಮಹಾಹನುರ್ಮಹಾಗ್ರೀವಾ ಲೋಹಿತಾ ಲೋಹಿತಾಶನೀ ॥ 50।
ಕೀರ್ತಿಃ ಸರಸ್ವತೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಚೇತನಾ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಚ ಗುಣಾತೀತಾ ನಿರಂಜನಾ ॥ 51 ॥

ನಿದ್ರಾ ತನ್ದ್ರಾ ಸ್ಮಿತಾ ಛಾಯಾ ಜೃಮ್ಭಾ ಕ್ಷುದಶನಾಯಿತಾ ।
ತೃಷ್ಣಾ ಕ್ಷುಧಾ ಪಿಪಾಸಾ ಚ ಲಾಲಸಾ ಕ್ಷಾನ್ತಿರೇವ ಚ ॥ 52 ॥

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಜಾ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾನ್ತಿರಿಚ್ಛಾ ಮೇಧಾ ಪ್ರಭಾ ಚಿತಿಃ ।
ಧರಿತ್ರೀ ಧರಣೀ ಧನ್ಯಾ ಧೋರಣೀ ಧರ್ಮಸನ್ತತಿಃ ॥ 53 ॥

ಹಾಲಾಪ್ರಿಯಾ ಹಾರರತಿರ್ಹಾರಿಣೀ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾ ।
ಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧಿ ಕರಾಲೀ ಪರಿಡಾಮರೀ ॥ 54 ॥

ಜಗದಾನ್ಯಾ ಜನಾನನ್ದಾ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಮಯೀ ಸ್ಥಿರಾ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜ್ಞಾನಂ ಧೈರ್ಯಂಚ ಖೇಚರೀ ॥ 55 ॥

ನಗಾತ್ಮಜಾ ನಾಗಹಾರಾ ಜಟಾಭಾರಾಯತರ್ದ್ದಿನೀ ।
ಖಂಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಚಕ್ರವತೀ ವಾಣವತೀ ಕ್ಷಿತಿಃ ॥ 56 ॥

ಘೃಣಿಧರ್ತ್ರೀ ನಾಲಿಕಾ ಚ ಕರ್ತ್ತ್ರೀ ಮತ್ಯಕ್ಷಮಾಲಿನೀ ।
ಪಾಶಿನೀ ಪಶುಹಸ್ತಾ ಚ ನಾಗಹಸ್ತಾ ಧನುರ್ಧರಾ ॥ 57 ॥

ಮಹಾಮುದ್ಗರಹಸ್ತಾ ಚ ಶಿವಾಪೋತಧರಾಪಿ ಚ ।
ನಾರಖಪ್ಪರ್ರಿಣೀ ಲಮ್ಬತ್ಕಚಮುಂಡಪ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 58 ॥

ಪದ್ಮಾವತ್ಯನ್ನಪೂರ್ಣಾಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರಸ್ವತೀ ।
ದುರ್ಗಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಘೋರಾ ತಥಾ ಮಹಿಷಮರ್ದ್ದಿನೀ ॥ 59 ॥

ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯಪ್ರದಾಶ್ಚಾಶ್ವಾರೂಢಾ ಜಯಭೈರವೀ ।
ಶೂಲಿನೀ ರಾಜಮಾತಗೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 60 ॥

ತ್ರಿಪುಟೋಚ್ಛಿಷ್ಟಚಾಂಡಾಲೀ ಅಘೋರಾ ತ್ವರಿತಾಪಿ ಚ ।
ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಯಮಹಾಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 61 ॥

ಗುಹ್ಯಾ ಮಹಾಭೈರವೀ ಚ ವಿಶ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀರರುನ್ಧತೀ ।
ಯನ್ತ್ರಪ್ರಮಥಿನೀ ಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯಪ್ಯಲಮ್ಬುಷಾ ॥ 62 ॥

ಕಿರಾತೀ ಮಹಾಚಂಡಭೈರವೀ ಕಲ್ಪವಲ್ಲರೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಾ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾ ಮನ್ಥಾನಭೈರವೀ ॥ 63 ॥

ಮಹಾಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರೀ ವಜ್ರಪ್ರಸ್ತಾರಿಣ್ಯಂಗಚರ್ಪಟಾ ।
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಂಡರೂಪಾ ಜಲೇಶ್ವರೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ ॥ 64 ॥

ಸ್ವರ್ಣಕೂಟೇಶ್ವರೀ ರುಂಡಾ ಮರ್ಮರೀ ಬುದ್ಧಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ವಾರ್ತ್ತಾಲೀ ಚಂಡವಾರ್ತ್ತಾಲೀ ಜಯವಾರ್ತ್ತಾಲಿಕಾ ತಥಾ ॥ 65 ॥

ಉಗ್ರಚಂಡಾ ಸ್ಮಶಾನೋಗ್ರಾ ಚಂಡಾ ವೈ ರುದ್ರಚಂಡಿಕಾ ।
ಅತಿಚಂಡಾ ಚಂಡವತೀ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡನಾಯಿಕಾ ॥ 66 ॥

ಚೈತನ್ಯಭೈರವೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಂಡಲೀ ತುಮ್ಬುರೇಶ್ವರೀ ।
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಮುಂಡಮಧ್ಯಮತ್ಯನರ್ಧ್ಯಾ ಪಿಶಾಚಿನೀ ॥ 67 ॥

ಮಂಜೀರಾ ರೋಹಿಣೀ ಕುಲ್ಯಾ ತುಂಗಾ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ವರಾ ।
ವಿಶಾಲಾ ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾ ಅಘೋರಾ ಚಂಡವಾರುಣೀ ॥ 68 ॥

ಧನದಾ ತ್ರಿಪುರಾ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಜಯಮಂಗಲಾ ।
ದೈಗಮ್ಬರೀ ಕುಂಜಿಕಾ ಚ ಕುಡುಕ್ಕಾ ಕಾಲಭೈರವೀ ॥ 69 ॥

ಕುಕ್ಕುಟೀ ಸಂಕಟಾ ವೀರಾ ಕರ್ಪಟಾ ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ಮಹಾರ್ಣವೇಶ್ವರೀ ಭೋಗವತೀ ಸಂಕೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 70 ॥

ಪುಲಿನ್ದೀ ಶವರೀ ಮ್ಲೇಚ್ಛೀ ಪಿಂಗಲಾ ಶವರೇಶ್ವರೀ ।
ಮೋಹಿನೀ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 71 ॥

ಉಗ್ರತಾರಾ ಚೈಕಜಟಾ ಮಹಾನೀಲಸರಸ್ವತೀ ।
ತ್ರಿಕಂಟಕೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಹಿಷಘ್ನೀ ಜಯಾವಹಾ ॥ 72 ॥

ಹರಸಿದ್ಧಾನಂಗಮಾಲಾ ಫೇತ್ಕಾರೀ ಲವಣೇಶ್ವರೀ ।
ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ನಾಕುಲೀಚ ಹಯಗ್ರೀವೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 73 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀ ವಜ್ರವಾರಾಹೀ ಮಹಾನೀಲಪತಾಕಿಕಾ ।
ಹಂಸೇಶ್ವರೀ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂತಿನೀ ಜಾತರೇತಸಾ ॥ 74 ॥

ಶಾತಕರ್ಣಾ ಮಹಾನೀಲಾ ವಾಮಾ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೀ ಭ್ರಮಿಃ ।
ಏಕಾನಂಶಾಽಭಯಾ ತಾರ್ಕ್ಷೀ ವಾಭ್ರವೀ ಡಾಮರೀ ತಥಾ ॥ 75 ॥

ಕೋರಂಗೀ ಚರ್ಚಿಕಾ ವಿನ್ನಾ ಸಂಸಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ।
ತ್ರಿಕಾಲವೇದಿನೀ ನೀಲಲೋಹಿತಾ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ॥ 76 ॥

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕುಲಕುಟ್ಟನೀ ।
ಕಾಮಾಂಕುಶಾ ವೇಶಿನೀ ಚ ಮಾಯೂರೀ ಚ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 77 ॥

ಇಭ್ರಾಕ್ಷೀ ದ್ಯೋನಕೀ ಶಾರ್ಂಗೀ ಭೀಮಾ ದೇವೀ ವರಪ್ರದಾ ।
ಧೂಮಾವತೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಮಂಗಲಾ ಹಾಟಕೇಶ್ವರೀ ॥ 78 ॥

ಕಿರಾತೀ ಶಕ್ತಿಸೌಪರ್ಣೀ ಬಾನ್ಧವೀ ಚಂಡಖೇಚರೀ ।
ನಿಸ್ತನ್ದ್ರಾ ಭವಭೂತಿಶ್ಚ ಜ್ವಾಲಾಘಂಟಾಗ್ನಿಮರ್ದ್ದಿನೀ ॥ 79 ॥

ಸುರಂಗಾ ಕೌಲಿನೀ ರಮ್ಯಾ ನಟೀ ಚಾರಾಯಣೀ ಧೃತಿಃ ।
ಅನನ್ತಾ ಪುಂಜಿಕಾ ಜಿಹ್ವಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ॥ 80 ॥

ವನ್ದಿನೀ ವನ್ದನೀಯಾ ಚ ವೇಲಾಽಹಸ್ಕರಿಣೀ ಸುಧಾ ।
ಅರಣೀ ಮಾಧವೀ ಗೋತ್ರಾ ಪತಾಕಾ ವಾಗ್ಮಯೀ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 81 ॥

ಗೂಢಾ ತ್ರಿಗೂಢಾ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಾ ಮೃಗಾಂಕಾ ಚ ನಿರಿನ್ದ್ರಿಯಾ ।
ಮೇನಾನನ್ದಕರೀ ವೋಧ್ರೀ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ವೇದವಾಹನಾ ॥ 82 ॥

ಕಲಸ್ವನಾ ತಾರಿಣೀ ಚ ಸತ್ಯಾಮತ್ಯಪ್ರಿಯಾಽಜಡಾ ।
ಏಕವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾ ಬಹುವಕ್ತ್ರಾ ಘನಾನನಾ ॥ 83 ॥

ಇನ್ದಿರಾ ಕಾಶ್ಯಪೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶವಾರೂಢಾ ತನೂದರೀ ।
ಮಹಾಶಂಖಧರಾ ನಾಗೋಪವೀತಿನ್ಯಕ್ಷತಾಶಯಾ ॥ 84 ॥

ನಿರಿನ್ಧನಾ ಧರಾಧಾರಾ ವ್ಯಾಧಿಘ್ನೀ ಕಲ್ಪಕಾರಿಣೀ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಾ ॥ 85 ॥

ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಕಾ ವಿಶ್ವತಾರಿಣೀ ।
ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಿಣೀ ವಿಶ್ವಹಸ್ತಾ ವಿಶ್ವೋಪಕಾರಿಕಾ ॥ 86 ॥

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಶ್ವಗತಾ ವಿಶ್ವಾತೀತಾ ವಿರೋಧಿತಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಕೂಟಾಕಾರಾ ಕಟಂಕಟಾ ॥ 87 ॥

ಕ್ಷಾಮೋದರೀ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಕ್ಷಯಹೀನಾ ಕ್ಷರವರ್ಜಿತಾ ।
ಕ್ಷಪಾ ಕ್ಷೋಭಕರೀ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಽಕ್ಷೋಭ್ಯಾ ಕ್ಷೇಮದುಘಾ ಕ್ಷಿಯಾ ॥ 88 ॥

ಸುಖದಾ ಸುಮುಖೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸ್ವಂಗಾ ಸುರಪರಾ ಸುಧೀಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿನೀ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯಾ ಸಮಾಹಿತಾ ॥ 89 ॥

ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ತೀವ್ರಾ ತಪನೀಯಾ ತು ನಾಭಿಗಾ ।
ಹೈಮೀ ಹೈಮವತೀ ಋದ್ಧಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ನರಾ ॥ 90 ॥

ಮಹಾಜಟಾ ಮಹಾಪಾದಾ ಮಹಾಹಸ್ತಾ ಮಹಾಹನುಃ ।
ಮಹಾಬಲಾ ಮಹಾರೋಪಾ ಮಹಾಧೈರ್ಯಾ ಮಹಾಘೃಣಾ ॥ 91 ॥

ಮಹಾಕ್ಷಮಾ ಪುಣ್ಯಪಾಪಧ್ವಜಿನೀ ಘುರ್ಘುರಾರವಾ ।
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ರಮ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 92 ॥

ತಮಿಸ್ರಾ ಗನ್ಧರಾಶಾನ್ತಾ ದಾನ್ತಾ ಕ್ಷಾನ್ತಾ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ ।
ಮಹೋದಯಾ ಜ್ಞಾನಿನೀಚ್ಛಾ ವಿರಾಗಾ ಸುಖಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 93 ॥

ವಾಸನಾ ವಾಸನಾಹೀನಾ ನಿವೃತ್ತಿರ್ನ್ನಿರ್ವೃತಿಃ ಕೃತಿಃ ।
ಅಚಲಾ ಹೇತುರುನ್ಮುಕ್ತಾ ಜಯಿನೀ ಸಂಸ್ಮೃತಿಃ ಚ್ಯುತಾ ॥ 94 ॥

ಕಪರ್ದ್ದಿನೀ ಮುಕುಟಿನೀ ಮತ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿರೂರ್ಜಿತಾ ।
ಸದಸತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸ್ಫೀತಾ ಮುದಿತಾ ಕರುಣಾಮಯೀ ॥ 95 ॥

ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾ ಪಶ್ಚಿಮಾ ಚ ದಕ್ಷಿಣಾವಿದಿಗೂ ಹತಾ ।
ಆತ್ಮಾರಾಮಾ ಶಿವಾರಾಮಾ ರಮಣೀ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾ ॥ 96 ॥

ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾ ವೇಣೀ ಸ್ತಮ್ಭಿಣ್ಯಾಕರ್ಪಿಣೀ ತಥಾ ।
ಉಚ್ಚಾಟನೀ ಮಾರಣೀ ಚ ದ್ವೇಷಿಣೀ ವಶಿನೀ ಮಹೀ ॥ 97 ॥

ಭ್ರಮಣೀ ಭಾರತೀ ಭಾಮಾ ವಿಶೋಕಾ ಶೋಕಹಾರಿಣೀ ।
ಸಿನೀವಾಲೀ ಕುಹೂ ರಾಕಾನುಮತಿ ಪದ್ಮಿನೀತಿಹೃತ್ ॥ 98 ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಹುತಿಸಾಧಿಕಾ ।
ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಾ ತರುಣೀ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಕಲೇವರಾ ॥ 99 ॥

ಅತನುರತನುಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಮಾತಂಗಗಾಮಿನೀ ।
ನಿಗಮಾದ್ಧಿಮಣಿಃ ಪೃಥ್ವೀ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರೌಷಧೀ ॥ 100 ॥

ಪ್ರತಾರಿಣೀ ಕಲಾಲಾಪಾ ವೇದ್ಯಾಛೇದ್ಯಾ ವಸುನ್ಧರಾ ।
ಪ್ರಕ್ಷುನ್ನಾ ವಾಸಿತಾ ಕಾಮಧೇನುರ್ವಾಂಛಿತದಾಯಿನೀ ॥ 101 ॥

ಸೌದಾಮಿನೀ ಮೇಘಮಾಲಾ ಶರ್ವರೀ ಸರ್ವಗೋಚರಾ ।
ಡಮರುರ್ಡಮರುಕಾ ಚ ನಿಃಸ್ವರಾ ಪರಿನಾದಿನೀ ॥ 102 ॥

ಆಹತಾತ್ಮಾ ಹತಾ ಚಾಪಿ ನಾದಾತೀತಾ ವಿಲೇಶಯಾ ।
ಪರಾಽಪಾರಾ ಚ ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಮಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀ ತಥಾ ॥ 103 ॥

ಪ್ರಥಮಾ ಚ ಜಘನ್ಯಾ ಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನ್ತವಿಕಾಶಿನೀ ।
ಪೃಷ್ಠಸ್ಥಾ ಚ ಪುರಃಸ್ಥಾ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥೋರ್ಧ್ವತಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 104 ॥

ನೇದಿಷ್ಠಾ ಚ ದವಿಷ್ಠಾ ಚ ವರ್ಹಿಷ್ಠಾ ಚ ಗುಹಾಶಯಾ ।
ಅಪ್ರಾಪ್ಯಾ ವೃಂಹಿತಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪುಣ್ಯೈರ್ನವಿದನಾಮಯಾ ॥ 105 ॥ var ಪುಣ್ಯೈರ್ವೇದ್ಯಾಹ್ಯ
ಸುದರ್ಶನಾ ಚ ತ್ರಿಶಿಖಾ ವೃಹತೀ ಸನ್ತತಿರ್ವಿನಾ ।
ಫೇತ್ಕಾರಿಣೀ ದೀರ್ಘಸ್ರುಕ್ಕಾ ಭಾವನಾ ಭವವಲ್ಲಭಾ ॥ 106 ॥

ಭಾಗೀರಥೀ ಜಾಹ್ನವೀ ಚ ಕಾವೇರೀ ಯಮುನಾ ಸ್ಮಯಾ ।
ಸಿಪ್ರಾ ಗೋದಾವರೀ ವೇಣ್ಯಾ ವಿಪಾಶಾ ನರ್ಮದಾ ಧುನೀ ॥ 107 ॥

ತ್ರೇತಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸಾಮಿಧೇನೀ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಾ ಚ ಕ್ರವಾವಸುಃ ।
ಗರ್ವಿತಾ ಮಾನಿನೀ ಮೇನಾ ನನ್ದಿತಾ ನನ್ದನನ್ದಿನೀ ॥ 108 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ನಾರಕಘ್ನೀ ರುಚಿರಾ ರಣಶಾಲಿನೀ ।
ಆಧಾರಣಾಧಾರತಮಾ ಧರ್ಮಾ ಧ್ವನ್ಯಾ ಧನಪ್ರದಾ ॥ 109 ॥

ಅಭಿಜ್ಞಾ ಪಂಡಿತಾ ಮೂಕಾ ವಾಲಿಶಾ ವಾಗವಾದಿನೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲೀ ಮುಕ್ತಿವಲ್ಲೀ ಸಿದ್ಧಿವಲ್ಲೀ ವಿಪಹ್ನವೀ ॥ 110 ॥

ಆಹ್ಲಾದಿನೀ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಪುನರಾಕೃತಿ ।
ಕಿರ್ಮರೀ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ವೇದೀ ಮುಕ್ತಿಪದ್ಧತಿಃ ॥ 111 ॥

ಸುಷಮಾ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ವನ್ಯಾ ಕೌಮುದೀ ಕುಮುದಾಕರಾ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಮ್ನಾಯಸೇತುಶ್ಚ ಚರ್ಚಾಽಛಾಯಾರಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ ॥ 112 ॥

ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ತಿಥಿಸ್ತಾರಾ ಸಂಕ್ರಾತಿರ್ವಿಷುವತ್ತಥಾ ।
ಮಂಜುನಾದಾ ಮಹಾವಲ್ಗು ಭಗ್ನಭೇರೀಸ್ವನಾಽರಟಾ ॥ 113 ॥

ಚಿತ್ರಾ ಸುಪ್ತಿಃ ಸುಷುಪ್ತಿಶ್ಚ ತುರೀಯಾ ತತ್ತ್ವಧಾರಣಾ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಮೃತ್ಯುಹರೀ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 114 ॥

ಹಂಸೀ ಪರಮಹಂಸೀ ಚ ಬಿನ್ದುನಾದಾನ್ತವಾಸಿನೀ ।
ವೈಹಾಯಸೀ ತ್ರೈದಶೀ ಚ ಭೈಮೀವಾಸಾತನೀ ತಥಾ ॥ 115 ॥

ದೀಕ್ಷಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಅನೂಢಾ ಚ ಕಂಕಾಲೀ ತೈಜಸೀ ತಥಾ ।
ಸುರೀ ದೈತ್ಯಾ ದಾನವೀ ಚ ನರೋ ನಾಥಾ ಸುರೀ ತ್ವರೀ ॥ 116 ॥

ಮಾಧ್ವೀ ಖನಾ ಖರಾ ರೇಖಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ನಿರ್ಮಮಾ ಮೃತಿಃ ।
ಮಹತೀ ವಿಪುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಕ್ರೂರಾ ಕ್ರೂರಾಶಯಾಪಿ ಚ ॥ 117 ॥

ಉನ್ಮಾಥಿನೀ ಧೃತಿಮತೀ ವಾಮನೀ ಕಲ್ಪಚಾರಿಣೀ ।
ವಾಡವೀ ವಡವಾ ಖೋಢಾ ಕೋಲಾ ಪಿತೃವಲಾಯನಾ ॥ 118 ॥

ಪ್ರಸಾರಿಣೀ ವಿಶಾರಾ ಚ ದರ್ಪಿತಾ ದರ್ಪಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಉತ್ತಾನಾಧೋಮುಖೀ ಸುಪ್ತಾ ವಂಚನ್ಯಾಕುಂಚನೀ ತ್ರುಟಿಃ ॥ 119 ॥

ಕ್ರಾದಿನೀ ಯಾತನಾದಾತ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗರ್ತಿನಾಶಿನೀ ।
ಧರಾಧರಸುತಾ ಧೀರಾ ಧರಾಧರಕೃತಾಲಯಾ ॥ 120 ॥

ಸುಚರಿತ್ರೀ ತಥಾತ್ರೀ ಚ ಪೂತನಾ ಪ್ರೇತಮಾಲಿನೀ ।
ರಮ್ಭೋರ್ವಶೀ ಮೇನಕಾ ಚ ಕಲಿಹೃತ್ಕಾಲಕೃದ್ದಶಾ ॥ 121 ॥

ಹರೀಷ್ಟದೇವೀ ಹೇರಮ್ಬಮಾತಾ ಹರ್ಯಕ್ಷವಾಹನಾ ।
ಶಿಖಂಡಿನೀ ಕೋಂಡಯಿನೀ ವೇತುಂಡೀ ಮನ್ತ್ರಮಯಪಿ ॥ 122 ॥

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ಲೋಹದಂಡಾ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾ ದುರಾಸದಾ ।
ಜಾಲಿನೀ ಜಾಲಪಾ ಯಾಜ್ಯಾ ಭಗಿನೀ ಭಗವತ್ಯಪಿ ॥ 123 ॥

ಭೌಜಂಗೀ ತುರ್ವರಾ ವಭ್ರು ಮಹನೀಯಾ ಚ ಮಾನವೀ ।
ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಗಾದ್ಧೀ ಸದಾನನ್ದಾ ಗಣೇಶ್ವರೀ ॥ 124 ॥

ಅಸನ್ದಿಗ್ಧಾ ಶಾಶ್ವತಾ ಚ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀಡಿತಾ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ವರಿಷ್ಠಾ ಚ ಕೌಶಾಮ್ಬೀ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 125 ॥

ಇನ್ದ್ರನೀಲನಿಭಾ ನೇತ್ರೀ ನಾಯಿಕಾ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ವಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಚ ಆತ್ರೇಯಾಂಗಿರಸೀ ತಥಾ ॥ 126 ॥

ಧುರ್ಯಾಧಿಹರ್ತ್ರೀ ಧಾರಿತ್ರೀ ವಿಕಟಾ ಜನ್ಮಮೋಚಿನೀ ।
ಆಪದುತ್ತಾರಿಣೀ ದೃಪ್ತಾ ಪ್ರಮಿತಾ ಮಿತಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 127 ॥

ಚಿತ್ರರೇಖಾ ಚಿದಾಕಾರಾ ಚಂಚಲಾಕ್ಷೀ ಚಲತ್ಪದಾ ।
ವಲಾಹಕೀ ಪಿಂಗಸಟಾ ಮೂಲಭೂತಾ ವನೇಚರೀ ॥ 128 ॥

ಖಗೀ ಕರನ್ಧಮಾ ಧ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೀ ಸಂಹಿತಾ ಕೇರರೀನ್ಧನಾ । var ಧ್ಮಾಕ್ಷೀ
ಅಪುನರ್ಭವಿನೀ ವಾನ್ತರಿಣೀ ಚ ಯಮಗಂಜಿನೀ ॥ 129 ॥

ವರ್ಣಾತೀತಾಶ್ರಮಾತೀತಾ ಮೃಡಾನೀ ಮೃಡವಲ್ಲಭಾ ।
ದಯಾಕರೀ ದಮಪರಾ ದಂಭಹೀನಾ ದೃತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 130 ॥

ನಿರ್ವಾಣದಾ ಚ ನಿರ್ಬನ್ಧಾ ಭಾವಾಭಾವವಿಧಾಯಿನೀ ।
ನೈಃಶ್ರೇಯಸೀ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರ್ವೀಜಾ ಸರ್ವವೀಜಿಕಾ ॥ 131 ॥

ಅನಾದ್ಯನ್ತಾ ಭೇದಹೀನಾ ಬನ್ಧೋನ್ಮೂಲಿನ್ಯವಾಧಿತಾ ।
ನಿರಾಭಾಸಾ ಮನೋಗಮ್ಯಾ ಸಾಯುಜ್ಯಾಮೃತದಾಯಿನೀ ॥ 132 ॥

ಇತೀದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ನಾಮಕೋಟಿಶತಾಧಿಕಂ ।
ದೇವ್ಯಾಃ ಕಾಮಕಲಾಕಾಲ್ಯಾ ಮಯಾತೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಮ್ ॥ 133 ॥

ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ ।
ಯದ್ಯಪ್ಯಮುಷ್ಯ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣಿತುಂ ನೈವ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 134 ॥

ಪ್ರರೋಚನಾತಯಾ ಕಶ್ಚಿತ್ತಥಾಪಿ ವಿನಿಗದ್ಯತೇ ।
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯ ಇದಂ ದೇವಿ ಕೀರ್ತ್ತಯೇದ್ವಾ ಶೃಣೋತಿ ವಾ ॥ 135 ॥

ಗುಣಾಧಿಕ್ಯಮೃತೇ ಕೋಽಪಿ ದೋಷೋ ನೈವೋಪಜಾಯತೇ ।
ಅಶುಭಾನಿ ಕ್ಷಯಂ ಯಾನ್ತಿ ಜಾಯನ್ತೇ ಮಂಗಲಾನ್ಯಥಾ ॥ 136 ॥

ಪಾರತ್ರಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕೌ ದ್ವೌ ಲೋಕೌ ತೇನ ಪ್ರಸಾಧಿತೌ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಜಾಯತೇ ವಾಗ್ಮೀ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ ॥ 137 ॥

ಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ಧನವಾನ್ ಕವಿಪಂಡಿತಃ ।
ಯುದ್ಧೇ ಜಯೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯಃ ಸ್ಯಾದ್ದಾತಾ ಭೋಕ್ತಾ ರಿಪುಂಜಯಃ ॥ 138 ॥

ಆಹರ್ತಾ ಚಾಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ಭಾಜನಂ ಪರಮಾಯುಷಾಮ್ ।
ಸಮೃದ್ಧೋ ಧನ ಧಾನ್ಯೇನ ವೈಶ್ಯೋ ಭವತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 139 ॥

ನಾನಾವಿಧಪಶೂನಾಂ ಹಿ ಸಮೃದ್ಧ್ಯಾ ಸ ಸಮೃದ್ಧತೇ ।
ಶೂದ್ರಃ ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರುತಿಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 140 ॥

ಭುಂಕ್ತೇ ಸುಖಾನಿ ಸುಚಿರಂ ರೋಗಶೋಕೌ ಪರಿತ್ಯಜನ್ ।
ಏವ ನಾರ್ಯಪಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಭರ್ತೃಂ ಹಾರ್ದ್ದಂ ಸುತಾನಪಿ ॥ 141 ॥

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರವಣಾದಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾದಪಿ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಸ್ವಸ್ವಾಭೀಷ್ಟಮಥಾನ್ಯೇಽಪಿ ಲಭನ್ತೇಽಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 142 ॥

ಆಪ್ನೋತಿ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಧರ್ಮಾನರ್ಥಾನಾಪ್ನೋತಿ ದುರ್ಗತಃ ।
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿನಸ್ತಥಾ ಮೋಕ್ಷಂ ಕಾಮುಕಾ ಕಾಮಿನೀಂ ವರಾಮ್ ॥ 143 ॥

ಯುದ್ಧೇ ಜಯಂ ನೃಪಾಃ ಕ್ಷೀಣಾಃ ಕುಮಾರ್ಯಃ ಸತ್ಪತಿಂ ತಥಾ ।
ಆರೋಗ್ಯ ರೋಗಿಣಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ವಂಶಾರ್ಥಿನಃ ಸುತಾನ್ ॥ 144 ॥

ಜಯಂ ವಿವಾದೇ ಕಲಿಕೃತ್ಸಿದ್ಧೀಃ ಸಿದ್ಧೀಛುರುತ್ತಮಾಃ ।
ನಿಯುಕ್ತಾ ಬನ್ಧುಭಿಃ ಸಂಗಂ ಗತಾಯುಶ್ಚಾಯುಷಾಂಚಯಮ್ ॥ 145 ॥

ಸದಾ ಯ ಏತತ್ಪಠತಿ ನಿಶೀಥೇ ಭಕ್ತಿಭಾವಿತಃ ।
ತಸ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಮಥಾಪ್ರಾಪ್ಯನ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ನೈವ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 146 ॥

ಕೀರ್ತಿಂ ಭೋಗಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರಾನ್ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಹಯಾನ್ಗಜಾನ್ ।
ಜ್ಞಾತಿಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಂ ಪಶೂನ್ಭೂಮಿಂ ರಾಜವಶ್ಯಂಚ ಮಾನ್ಯತಾಮ್ ॥ 147 ॥

ಲಭತೇ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕ್ಷುದ್ರಜಾತಿರಪ್ಯಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ನಾಸ್ಯ ಭೀತಿರ್ನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ ನಾಲ್ಪಾಯುಷ್ಯನ್ನರೋಗಿತಾ ॥ 148 ॥

ನ ಪ್ರೇತಭೂತಾಭಿಭವೋ ನ ದೋಷೋ ಗ್ರಹಜಸ್ತಥಾ ।
ಜಾಯತೇ ಪತಿತೋ ನೈವ ಕ್ವಚಿದಪ್ಯೇಷ ಸಂಕಟೇ ॥ 149 ॥

ಯದೀಚ್ಛಸಿ ಪರಂ ಶ್ರೇಯಸ್ತರ್ತ್ತುಂ ಸಂಕಟಮೇವ ಚ ।
ಪಠಾನ್ವಹಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ ॥ 150 ॥

ನ ಸಾಸ್ತಿ ಭೂತಲೇ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕೀರ್ತನಾದ್ಯಾ ನ ಜಾಯತೇ ।
ಶೃಣು ಚಾನ್ಯದ್ವರಾರೋಹೇ ಕೀರ್ತ್ಯಮಾನಂ ವಚೋ ಮಮ ॥ 151 ॥

ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಪಂಚಾಪಿ ಖಾನ್ಯೇಕಾದಶ ಯಾನಿ ಚ ।
ತನ್ಮಾತ್ರಾಣಿ ಚ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ತಥೈವ ಚ ॥ 152 ॥

ಸಪ್ತಾರ್ಣವಾಃ ಸಪ್ತಲೋಕಾ ಭುವನಾನಿ ಚತುರ್ದ್ದಶ ।
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ದಿಶಃ ಸರ್ವಾಃ ಗ್ರಹಾಃ ಪಾತಾಲಸಪ್ತಕಮ್ ॥ 153 ॥

ಸಪ್ತದ್ವೀಪವತೀ ಪೃಥ್ವೀ ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ ।
ಚರಾಚರಂ ತ್ರಿಭುವನಂ ವಿದ್ಯಾಶ್ಚಾಪಿ ಚತುರ್ದೃಶ ॥ 154 ॥

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸ್ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಚೇತನಾ ಕರ್ಮವಾಸನಾ ।
ಭಗವತ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಬೀಜವತ್ ॥ 155 ॥

ಸಾ ಚಾಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರಸಾಹಸ್ರೇ ಸ್ತೋತ್ರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ವದ್ಧವತ್ ।
ಪಠನೀಯಂ ವಿದಿತ್ವೈವಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಸುದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 156 ॥

ದೇವೀಂ ಕಾಮಕಲಾಕಾಲೀಂ ಭಜನ್ತಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚಾದಃ ಪಠನ್ತೋ ಹಿ ಸಾಧಯನ್ತೀಪ್ಸಿತಾನ್ ಸ್ವಕಾನ್ ॥ 157 ॥

॥ ಇತಿ ಮಹಾಕಾಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಕಾಮಕಲಾಖಂಡೇ ದ್ವಾದಶಪಟಲೇ
ಶ್ರೀಕಾಮಕಲಾಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kamakalakali:

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kamakalakali | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top