Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Kumari Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ srikumarisahasranamastotram ॥

anandabhairava uvaca
vada kante sadanandasvarupanandavallabhe ।
kumarya devatamukhyah paramanandavardhanam ॥ 1 ॥

astottarasahasrakhyam nama mangalamadbhutam ।
yadi me vartate vidye yadi snehakalamala ॥ 2 ॥

tada vadasva kaumarikrtakarmaphalapradam ।
mahastotram kotikoti kanyadanaphalam bhavet ॥ 3 ॥

anandabhairavi uvaca
mahapunyapradam natha srnu sarvesvarapriya ।
astottarasahasrakhyam kumaryah paramadbhutam ॥ 4 ॥

pathittva dharayittva va naro mucyeta sankatat ।
sarvatra durlabham dhanyam dhanyalokanisevitam ॥ 5 ॥

animadyastasiddhyangam sarvanandakaram param ।
mayamantranirastangam mantrasiddhiprade nrnam ॥ 6 ॥

na puja na japam snanam purascaryavidhisca na ।
akasmat siddhimavapnoti sahasranamapathatah ॥ 7 ॥

sarvayajnaphalam natha prapnoti sadhakah ksanat ।
mantrartham mantracaitanyam yonimudrasvarupakam ॥ 8 ॥

kotivarsasatenapi phalam vaktum na sakyate ।
tathapi vaktumicchami hitaya jagatam prabho ॥ 9 ॥

asyah srikumaryah sahasranamakavacasya
vatukabhairavarsih । anustupchandah । kumaridevata ।
sarvamantrasiddhisamrddhaye viniyogah ॥ 10 ॥

Om kumari kausiki kali kurukulla kulesvari ।
kanakabha kancanabha kamala kalakamini ॥ 11 ॥

kapalini kalarupa kaumari kulapalika ।
kanta kumarakanta ca karana karigamini ॥ 12 ॥

kandhakanta kaulakanta krtakarmaphalaprada ।
karyakaryapriya kaksa kamsahantri kuruksaya ॥ 13 ॥

krsnakanta kalaratrih karnesudharinikara ।
kamaha kapila kala kalika kurukamini ॥ 14 ॥

kuruksetrapriya kaula kunti kamatura kaca ।
kalanjabhaksa kaikeyi kakapucchadhvaja kala ॥ 15 ॥

kamala kamalaksmi ca kamalananakamini ।
kamadhenusvarupa ca kamaha kamamadini ॥ 16 ॥

kamada kamapujya ca kamatita kalavati ।
bhairavi karanadhya ca kaisori kusalangala ॥ 17 ॥

kambugriva krsnanibha kamarajapriyakrtih ।
kankanalankrta kanka kevala kakini kira ॥ 18 ॥

kiratini kakabhaksa karalavadana krsa ।
kesini kesiha kesa kasambastha karipriya ॥ 19 ॥

kavinathasvarupa ca katuvani katusthita ।
kotara kotaraksi ca karanatakavasini ॥ 20 ॥

katakastha kasthasamstha kandarpa ketaki priya ।
kelipriya kambalastha kaladaityavinasini ॥ 21 ॥

ketakipuspasobhadhya karpurapurnajihvika ।
karpurakarakakola kailasagirivasini ॥ 22 ॥

kusasanastha kadamba kunjaresi kulanana ।
kharba khadgadhara khadga khalaha khalabuddhida ॥ 23 ॥

khanjana khararupa ca ksaramlatiktamadhyaga ।
khelana khetakakara kharavakya kharotkata ॥ 24 ॥

khadyotacancala khela khadyota khagavahini ।
khetakastha khalakhastha khecari khecarapriya ॥ 25 ॥

khacara kharaprema khaladhya khacaranana ।
khecaresi kharogra ca khecarapriyabhasini ॥ 26 ॥

kharjurasavasammatta kharjuraphalabhogini ।
khatamadhyasthita khata khatambuparipurini ॥ 27 ॥

khyatih khyatajalananda khulana khanjanagatih ।
khalva khalatara khari kharodveganikrntani ॥ 28 ॥

gaganastha ca bhita ca gabhiranadini gaya ।
ganga gabhira gauri ca gananatha priya gatih ॥ 29 ॥

gurubhakta gvalihina gehini gopini gira ।
goganastha ganapatya girija giripujita ॥ 30 ॥

girikanta ganastha ca girikanya ganesvari ।
gadhirajasuta griva gurvi gurvyambasankari ॥ 31 ॥

gandharvvakamini gita gayatri gunada guna ।
guggulustha guroh pujya gitanandaprakasini ॥ 32 ॥

gayasurapriyageha gavaksajalamadhyaga ।
gurukanya guroh patni gahana gurunagini ॥ 33 ॥

gulphavayusthita gulpha garddabha garddabhapriya ।
guhya guhyaganastha ca garima gaurika guda ॥ 34 ॥

gudordhvastha ca galita ganika golaka gala ।
gandharvi gananagari gandharvaganapujita ॥ 35 ॥

ghoranada ghoramukhi ghora gharmanivarini ।
ghanada ghanavarna ca ghanavahanavahana ॥ 36 ॥

ghargharadhvanicapala ghataghatapataghata ।
ghatita ghatana ghona ghanarupa ghanesvari ॥ 37 ॥

ghunyatita gharghara ca ghorananavimohini ।
ghoranetra ghanaruca ghorabhairava kanyaka ॥ 38 ॥

ghataghatakaha ghatya ghranaghranesavayavi ।
ghorandhakarasamstha ca ghasana ghasvara ghara ॥ 39 ॥

ghotakestha ghotaka ca ghotakesvaravahana ।
ghananilamanisyama ghargharesvarakamini ॥ 40 ॥

nakarakutasampanna nakaracakragamini ।
nakari nasamsa caiva nipanita nakarini ॥ 41 ॥

candramandalamadhyastha catura caruhasini ।
carucandramukhi caiva calangamagatipriya ॥ 42 ॥

cancala capala candi cekitana carusthita ।
calita canana carvvo carubhramaranadini ॥ 43 ॥

cauraha candranilaya caindri candrapurasthita ।
cakrakaula cakrarupa cakrastha cakrasiddhida ॥ 44 ॥

cakrini cakrahasta ca cakranathakulapriya ।
cakrabhedya cakrakula cakramandalasobhita ॥ 45 ॥

cakresvarapriya cela celajinakusottara ।
caturvedasthita canda candrakotisusitala ॥ 46 ॥

caturguna candravarna caturi caturapriya ।
caksuhstha caksuvasatiscanaka canakapriya ॥ 47 ॥

carvvangi candranilaya caladambujalocana ।
carvvarisa carumukhi carudanta carasthita ॥ 48 ॥

casakasthasava ceta cetahstha caitrapujita ।
caksusi candramalini candrahasamaniprabha ॥ 49 ॥

chalastha chudrarupa ca chatracchayachalasthita ।
chalajna chesvarachaya chaya chinnasiva chala ॥ 50 ॥

chatracamarasobhadhya chatrinam chatradharini ।
chinnatita chinnamasta chinnakesa chalodbhava ॥ 51 ॥

chalaha chalada chaya channa channajanapriya ।
chalachinna chadmavati chadmasadmanivasini ॥ 52 ॥

chadmagandha chadachanna chadmavesi chakarika ।
chagala raktabhaksa ca chagalamodaraktapa ॥ 53 ॥

chagalandesakanya ca chagalandakumarika ।
churika churikakara churikarinivasini ॥ 54 ॥

chinnanasa chinnahasta chonalola chalodari ।
chalodvega changabijamala changavaraprada ॥ 55 ॥

jatila jatharasrida jara jajnapriya jaya ।
jantrastha jivaha jiva jayada jivayogada ॥ 56 ॥

jayini jamalastha ca jamalodbhavanayika ।
jamalapriyakanya ca jamalesi javapriya ॥ 57 ॥

javakotisamaprakhya javapuspapriya jana ।
jalastha jagavisaya jaratita jalasthita ॥ 58 ॥

jivaha jivakanya ca janarddanakumarika ।
jatuka jalapujya ca jagannathadikamini ॥ 59 ॥

jirnangi jirnahina ca jimutattyantasobhita ।
jamada jamada jrmbha jrmbhanastradidharini ॥ 60 ॥

jaghanya jaraja prita jagadanandavaddhini ।
jamalarjunadarpaghni jamalarjunabhanjini ॥ 61 ॥

jayitrijagadananda jamalollasasiddhida ।
japamala japyasiddhirjapayajnaprakasini ॥ 62 ॥

jambuvati jambavatah kanyakajanavajapa ।
javahantri jagadbuddhirjjagatkartr jagadgatih ॥ 63 ॥

janani jivani jaya jaganmata janesvari ।
jhankala jhankamadhyastha jhanatkarasvarupini ॥ 64 ॥

jhanatjhanadvahnirupa jhananajhandarisvari ।
jhatitaksa jhara jhanjha jharjhara jharakanyaka ॥ 65 ॥

jhanatkari jhana jhanna jhakaramalayavrta ।
jhankari jharjhari jhalli jhalvesvaranivasini ॥ 66 ॥

nakari nakirati ca nakarabijamalini ।
nanayo’nta nakaranta nakaraparamesvari ॥ 67 ॥

nantabijaputakara nekale naikagamini ।
naikanela nasvarupa nahara naharitaki ॥ 68 ॥

tuntuni tankahasta ca tantavarga talavati ।
tapala tapabalakhya tankaradhvanirupini ॥ 69 ॥

talati taksaratita titkaradikumarika ।
tankastradharini tana tamotarnalabhasini ॥ 70 ॥

tankari vidhana taka takatakavimohini ।
tankaradharanamaha tivikhecaranadini ॥ 71 ॥

thathankari thatharupa thakarabijakarana ।
damarupriyavadya ca damarastha dabijika ॥ 72 ॥

dantavarga damaruka darastha doradamara ।
dagararddha dalatita dadarukesvari duta ॥ 73 ॥

dharddhanarisvara dhama dhakkari dhalana dhala ।
dhakestha dhesvarasuta dhemanabhavadhonana ॥ 74 ॥

nomakantesvari nantavargastha natunavati ।
nano manankakalyani naksavinaksabijika ॥ 75 ॥

tulasitantusuksmakhya taralya tailagandhika ।
tapasya tapasasuta tarini taruni tala ॥ 76 ॥

tantrastha tarakabrahmasvarupa tantumadhyaga ।
talabhaksatridhamuttistaraka tailabhaksika ॥ 77 ॥

tarogra talamala ca takara tintidipriya ।
tapasah talasandarbha tarjayanti kumarika ॥ 78 ॥

tokacara talodvega taksaka taksakapriya ।
taksakalankrta tosa tavadrupa talapriya ॥ 79 ॥

talastradharini tapa tapasam phaladayini ।
talvalvapraharalita talarigananasini ॥ 80 ॥

tula tauli tolaka ca talastha talapalika
taruna taptabuddhisthastapta pradharini tapa ॥ 81 ॥

tantraprakasakarani tantrarthadayini tatha ।
tusarakiranangi ca caturdha va samaprabha ॥ 82 ॥

tailamargabhisuta ca tantrasiddhiphalaprada ।
tamraparna tamrakesa tamrapatrapriyatama ॥ 83 ॥

tamogunapriya tola taksakarinivarini ।
tosayukta tamayaci tamasodhesvarapriya ॥ 84 ॥

tulana tulyarucira tulyabuddhistridha matih ।
takrabhaksa talasiddhih tatrasthastatra gamini ॥ 85 ॥

talaya tailabha tali tantragopanatatpara ।
tantramantraprakasa ca trisarenusvarupini ॥ 86 ॥

trimsadarthapriya tusta tustistustajanapriya ।
thakarakutadandisa thadandisapriya’thava ॥ 87 ॥

thakaraksararudhangi thantavargatha karika ।
thanta thamisvari thaka thakarabijamalini ॥ 88 ॥

daksadamapriya dosa dosajalavanasrita ।
dasa dasanaghora ca devidasapriya daya ॥ 89 ॥

daityahantripara daitya daityanam maddini disa ।
danta dantapriya dasa damana dirghakesika ॥ 90 ॥

dasana raktavarna ca darigrahanivasini
devamata ca durlabha ca dirghanga dasakanyaka ॥ 91 ॥

dasanasri dirghanetra dirghanasa ca dosaha ।
damayanti dalastha ca dvesyahantri dasasthita ॥ 92 ॥

daisesika disigata dasanastravinasini
daridryaha daridrastha daridradhanadayini ॥ 93 ॥

dantura desabhasa ca desastha desanayika ।
dvesarupa dvesahantri dvesariganamohini ॥ 94 ॥

damodarasthananada dalanam baladayini ।
digdarsana darsanastha darsanapriyavadini ॥ 95 ॥

damodarapriya danta damodarakalevara ।
dravini dravini daksa daksakanya daladrdha ॥ 96 ॥

drdhasanadasasaktirdvandvayuddhaprakasini ।
dadhipriya dadhistha ca dadhimangalakarini ॥ 97 ॥

darpaha darpada drpta darbhapunyapriya dadhih ।
darbhastha drupadasuta draupadi drupadapriya ॥ 98 ॥

dharmacinta dhanadhyaksa dhasvesvaravaraprada ।
dhanaha dhanada dhanvi dhanurhasta dhanuhpriya ॥ 99 ॥

dharani dhairyarupa ca dhanastha dhanamohini ।
dhora dhirapriyadhara dharadharanatatpara ॥ 100 ॥

dhanyada dhanyabija ca dharmadharmasvarupini ।
dharadharastha dhanya ca dharmapunjanivasini ॥ 101 ॥

dhanadhyapriyakanya ca dhanyalokaisca sevita ।
dharmarthakamamoksangi dharmarthakamamoksada ॥ 102 ॥

dharadhara dhurona ca dhavala dhavalamukhi ।
dhara ca dhamarupa ca dhruva dhrauvya dhruvapriya ॥ 103 ॥

dhanesi dharanakhya ca dharmanindavinasini ।
dharmatejomayi dharmya dhairyagrabhargamohini ॥ 104 ॥

dharana dhautavasana dhatturaphalabhogini ।
narayani narendrastha narayanakalevara ॥ 105 ॥

naranarayanaprita dharmaninda namohita ।
nitya napitakanya ca nayanastha narapriya ॥ 106 ॥

namni namapriya nara narayanasuta nara ।
navinanayakaprita navya navaphalapriya ॥ 107 ॥

navinakusumaprita navinanam dhvajanuta ।
nari nimbasthitanandanandini nandakarika ॥ 108 ॥

navapuspamahaprita navapuspasugandhika ।
nandanastha nandakanya nandamoksapradayini ॥ 109 ॥

namita namabheda ca namnarttavanamohini ।
navabuddhipriyaneka nakastha namakanyaka ॥ 110 ॥

nindahina navollasa nakasthanapradayini ।
nimbavrksasthita nimba nanavrksanivasini ॥ 111 ॥

nasyatita nilavarna nilavarna sarasvati ।
nabhahstha nayakaprita nayakapriyakamini ॥ 112 ॥

naivavarna nirahara nivihanam rajahpriya ।
nimnanabhipriyakara narendrahastapujita ॥ 113 ॥

nalasthita nalaprita nalarajakumarika ।
paresvari parananda paraparavibhedika ॥ 114 ॥

parama paracakrastha parvati parvatapriya ।
paramesi parvanana puspamalyapriya para ॥ 115 ॥

para priya pritidatri pritih prathamakamini ।
prathama prathama prita puspagandhapriya para ॥ 116 ॥

pausyi panarata pina pinastanasusobhana ।
paramanarata pumsam pasahasta pasupriya ॥ 117 ॥

palalanandarasika palaladhumarupini ।
palasapuspasankasa palasapuspamalini ॥ 118 ॥

premabhuta padmamukhi padmaragasumalini ।
padmamala papahara patipremavilasini ॥ 119 ॥

pancananamanohari pancavaktraprakasini ।
phalamulasana phali phalada phalgunapriya ॥ 120 ॥

phalanathapriya phalli phalgukanya phalonmukhi ।
phetkaritantramukhya ca phetkaraganapujita ॥ 121 ॥

pheravi pheravasuta phalabhogodbhava phala ।
phalapriya phalasakta phalgunanandadayini ॥ 122 ॥

phalabhogottara phela phulambhojanivasini ।
vasudevagrhastha ca vasavi virapujita ॥ 123 ॥

visabhaksa budhasuta blunkari bluvaraprada ।
brahmi brhaspatisuta vacaspativaraprada ॥ 124 ॥

vedacara vedyapara vyasavaktrasthita vibha ।
bodhajna vausadakhya ca vamsivamdanapujita ॥ 125 ॥

vajrakanta vajragatirbadarivamsavivaddhini ।
bharati bhavarasrida bhavapatni bhavatmaja ॥ 126 ॥

bhavani bhavini bhima bhisagbharya turisthita ।
bhurbhuvahsvahsvarupa ca bhrsartta bhekanadini ॥ 127 ॥

bhauti bhangapriya bhangabhangaha bhangaharini ।
bharta bhagavati bhagya bhagirathanamaskrta ॥ 128 ॥

bhagamala bhutanathesvari bhargavapujita ।
bhrguvamsa bhitihara bhumirbhujagaharini ॥ 129 ॥

bhalacandrabhabhalvabala bhavabhutivibhutida ।
makarastha mattagatirmadamatta madapriya ॥ 130 ॥

madirastadasabhuja madira mattagamini ।
madirasiddhida madhya madantargatisiddhida ॥ 131 ॥

minabhaksa minarupa mudramudgapriya gatih ।
musala muktida murtta mukikaranatatpara ॥ 132 ॥

mrsartta mrgatrsna ca mesabhaksanatatpara ।
maithunanandasiddhisca maithunanalasiddhida ॥ 133 ॥

mahalaksmirbhairavi ca mahendrapithanayika ।
manahstha madhavimukhya mahadevamanorama ॥ 134 ॥

yasoda yacana yasya yamarajapriya yama ।
yasorasivibhusangi yatipremakalavati ॥ 135 ॥

ramani ramapatni ca ripuha ritimadhyaga ।
rudrani rupada rupa rupasundaradharini ॥ 136 ॥

retahstha retasah prita retahsthananivasini ।
rendradevasutareda ripuvargantakapriya ॥ 137 ॥

romavalindrajanani romakupajagatpatih ।
raupyavarna raudravarna raupyalankarabhusana ॥ 138 ॥

rangina rangaragastha ranavahnikulesvari ।
laksmih langalahasta ca langali kulakamini ॥ 139 ॥

lipirupa lidhapada latatantusvarupini ।
limpati leliha lola lomasapriyasiddhida ॥ 140 ॥

laukiki laukikisiddhirlankanathakumarika ।
laksmana laksmihina ca lapriya larnamadhyaga ॥ 141 ॥

vivasa vasanavesa vivasyakulakanyaka ।
vatastha vatarupa ca velamadhyanivasini ॥ 142 ॥

smasanabhumimadhyastha smasanasadhanapriya ।
savastha parasiddhyarthi savavaksasi sobhita ॥ 143 ॥

saranagatapalya ca sivakanya sivapriya ।
satcakrabhedini sodha nyasajaladrdhanana ॥ 144 ॥

sandhyasarasvati sundya suryaga sarada sati ।
haripriya harahalalavanyastha ksama ksudha ॥ 145 ॥

ksetrajna siddhidatri ca ambika caparajita ।
adya indrapriya isa uma udha rtupriya ॥ 146 ॥

sutunda svarabijanta harivesadisiddhida ।
ekadasivratastha ca endri osadhisiddhida ॥ 147 ॥

aupakari amsarupa astrabijaprakasini ।
ityetat kamukinatha kumarinam sumangalam ॥ 148 ॥

trailokyaphaladam nityamastottarasahasrakam ।
mahastotram dharmasaram dhanadhanyasutapradam ॥ 149 ॥

sarvavidyaphalollasam bhaktiman yah pathet sudhih ।
sa sarvada divaratrau sa bhavenmuktimargagah ॥ 150 ॥

sarvatra jayamapnoti viranam vallabho labhet ।
sarve deva vasam yanti vasibhutasca manavah ॥ 151 ॥

brahmande ye ca samsanti te tusta natra samsayah ।
ye vasanti ca bhurloke devatulyaparakramah ॥ 152 ॥

te sarve bhrtyatulyasca satyam satyam kulesvara ।
akasmat siddhimapnoti homena yajanena ca ॥ 153 ॥

japyena kavacadyena mahastotrarthapathatah ।
vina yajnaivina danaivina japyairlabhet phalam ॥ 154 ॥

yah pathet stotrakam nama castottarasahasrakam ।
tasya santirbhavet ksipram kanyastotram pathettatah ॥ 155 ॥

varatrayam prapathena rajanam vasamanayet ।
varaikapathito mantri dharmarthakamamoksabhak ॥ 156 ॥

tridinam prapathedvidvan yadi putram samicchati ।
varatrayakramenaiva varaikakramato’pi va ॥ 157 ॥

pathittva dhanaratnanamadhipah sarvavittagah ।
trijaganmohayenmantri vatsararddham prapathatah ॥ 158 ॥

vatsaram vapya yadi va bhaktibhavena yah pathet ।
cirajivi khecarattvam prapya yogi bhavennarah ॥ 159 ॥

mahadurasthitam varnam pasyati sthiramanasah ।
mahilamandale sthittva saktiyuktah pathet sudhih ॥ 160 ॥

sa bhavetsadhakasresthah ksiri kalpadrumo bhavet ।
sarvada yah pathennatha bhavodgatakalevarah ॥ 161 ॥

darsanat stambhanam karttum ksamo bhavati sadhakah ।
jaladistambhane sakto vahnistambhadisiddhibhak ॥ 162 ॥

vayuvegi mahavagmi vedajno bhavati dhruvam ।
kavinatho mahavidyo vandhakah pandito bhavet ॥ 163 ॥

sarvadesadhipo bhuttva deviputrah svayam bhavet ।
kantim sriyam yaso vrddhim prapnoti balavan yatih ॥ 164 ॥

astasiddhiyuto natha yah pathedarthasiddhaye ।
ujjate’ranyamadhye ca parvate ghorakanane ॥ 165 ॥

vane va pretabhumau ca savopari maharane ।
grame bhagnagrhe vapi sunyagare naditate ॥ 166 ॥

gangagarbhe mahapithe yonipithe gurorgrhe ।
dhanyaksetre devagrhe kanyagare kulalaye ॥ 167 ॥

prantare gosthamadhye va rajadibhayahinake ।
nirbhayadisvadesesu silingalaye’thava ॥ 168 ॥

bhutagartte caikalingai va sunyadese nirakule ।
asvatthamule bilve va kulavrksasamipage ॥ 169 ॥

anyesu siddhadesesu kularupasca sadhakah ।
divye va virabhavastho yastva kanyam kulakulai ॥ 170 ॥

kuladravyaisca vividhaih siddhidravyaisca sadhakah ।
mamsasavena juhuyanmuktena rasena ca ॥ 171 ॥

hutasesam kuladravyam tabhyo dadyat susiddhaye ।
tasamucchistamaniya juhuyad raktapankaje ॥ 172 ॥

ghrnalajjavinirmuktah sadhakah sthiramanasah ।
pibenmamsarasam mantri sadanando mahabali ॥ 173 ॥

mahamamsastakam tabhyo madirakumbhapuritam ।
taro maya ramavahnijayamantram pathet sudhih ॥ 174 ॥

nivedya vidhinanena pathittva stotramangalam ।
svayam prasadam bhuktva hi sarvavidyadhipo bhavet ॥ 175 ॥

sukarasyostrmamsena pinaminena mudraya ।
mahasavaghatenapi dattva pathati yo narah ॥ 176 ॥

dhruvam sa sarvagami syad vina homena pujaya ।
rudrarupo bhavennityam mahakalatmako bhavet ॥ 177 ॥

sarvapunyaphalam natha ksanat prapnoti sadhakah ।
ksirabdhiratnakoseso viyadvyapi ca yogirat ॥ 178 ॥

bhaktyahladam dayasindhum niskamattvam labhed dhruvam ।
mahasatrupatane ca mahasatrubhayaddite ॥ 179 ॥

varaikapathamatrena satrunam vadhamanayet ।
samardayet satrun ksipramandhakaram yatha ravih ॥ 180 ॥

uccatane marane ca bhaye ghoratare ripau ।
pathanaddharananmarttyo deva va raksasadayah ॥ 181 ॥

prapnuvanti jhatit santim kumarinamapathatah ।
puruso daksine bahau nari vamakare tatha ॥ 182 ॥

dhrtva putradisampattim labhate natra samsayah ॥ 183 ॥

mamajnaya moksamupaiti sadhako
gajantakam natha sahasranama ca ।
pathenmanusyo yahi bhaktibhavata-
stada hi sarvatra phalodayam labhet ca ॥ 184 ॥

moksam satphalabhoginam stavavaram saram paranandadam
ye nityam hi muda pathanti viphalam sarthanca cintakulah
te nityah prabhavanti kitikamale sriramatulyo jaye
kandarpayutatulyarupaguninah krodhe ca rudropamah ॥ 185 ॥

॥ iti srirudrayamale uttaratantre mahatantroddipane
kumaryupacaryavinyase
siddhamantra-prakarane divyabhavanirnaye
astottarasahasranamamangalollase
dasamapatale srikumarisahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kumari:

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top