Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Kumari Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീകുമാരീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ആനന്ദഭൈരവ ഉവാച
വദ കാന്തേ സദാനന്ദസ്വരൂപാനന്ദവല്ലഭേ ।
കുമാര്യാ ദേവതാമുഖ്യാഃ പരമാനന്ദവര്‍ധനം ॥ 1 ॥

അഷ്ടോത്തരസഹസ്രാഖ്യം നാമ മങ്ഗലമദ്ഭുതം ।
യദി മേ വര്‍തതേ വിദ്യേ യദി സ്നേഹകലാമലാ ॥ 2 ॥

തദാ വദസ്വ കൌമാരീകൃതകര്‍മഫലപ്രദം ।
മഹാസ്തോത്രം കോടികോടി കന്യാദാനഫലം ഭവേത് ॥ 3 ॥

ആനന്ദഭൈരവീ ഉവാച
മഹാപുണ്യപ്രദം നാഥ ശൃണു സര്‍വേശ്വരപ്രിയ ।
അഷ്ടോത്തരസഹസ്രാഖ്യം കുമാര്യാഃ പരമാദ്ഭുതം ॥ 4 ॥

പഠിത്ത്വാ ധാരയിത്ത്വാ വാ നരോ മുച്യേത സങ്കടാത് ।
സര്‍വത്ര ദുര്ലഭം ധന്യം ധന്യലോകനിഷേവിതം ॥ 5 ॥

അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധ്യങ്ഗം സര്‍വാനന്ദകരം പരം ।
മായാമന്ത്രനിരസ്താങ്ഗം മന്ത്രസിദ്ധിപ്രദേ നൃണാം ॥ 6 ॥

ന പൂജാ ന ജപം സ്നാനം പുരശ്ചര്യാവിധിശ്ച ന ।
അകസ്മാത് സിദ്ധിമവാപ്നോതി സഹസ്രനാമപാഠതഃ ॥ 7 ॥

സര്‍വയജ്ഞഫലം നാഥ പ്രാപ്നോതി സാധകഃ ക്ഷണാത് ।
മന്ത്രാര്‍ഥം മന്ത്രചൈതന്യം യോനിമുദ്രാസ്വരൂപകം ॥ 8 ॥

കോടിവര്‍ഷശതേനാപി ഫലം വക്തും ന ശക്യതേ ।
തഥാപി വക്തുമിച്ഛാമി ഹിതായ ജഗതാം പ്രഭോ ॥ 9 ॥

അസ്യാഃ ശ്രീകുമാര്യാഃ സഹസ്രനാമകവചസ്യ
വടുകഭൈരവഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । കുമാരീദേവതാ ।
സര്‍വമന്ത്രസിദ്ധിസമൃദ്ധയേ വിനിയോഗഃ ॥ 10 ॥

ഓം കുമാരീ കൌശികീ കാലീ കുരുകുല്ലാ കുലേശ്വരീ ।
കനകാഭാ കാഞ്ചനാഭാ കമലാ കാലകാമിനീ ॥ 11 ॥

കപാലിനീ കാലരൂപാ കൌമാരീ കുലപാലികാ ।
കാന്താ കുമാരകാന്താ ച കാരണാ കരിഗാമിനീ ॥ 12 ॥

കന്ധകാന്താ കൌലകാന്താ കൃതകര്‍മഫലപ്രദാ ।
കാര്യാകാര്യപ്രിയാ കക്ഷാ കംസഹന്ത്രീ കുരുക്ഷയാ ॥ 13 ॥

കൃഷ്ണകാന്താ കാലരാത്രിഃ കര്‍ണേഷുധാരിണീകരാ ।
കാമഹാ കപിലാ കാലാ കാലികാ കുരുകാമിനീ ॥ 14 ॥

കുരുക്ഷേത്രപ്രിയാ കൌലാ കുന്തീ കാമാതുരാ കചാ ।
കലഞ്ജഭക്ഷാ കൈകേയീ കാകപുച്ഛധ്വജാ കലാ ॥ 15 ॥

കമലാ കാമലക്ഷ്മീ ച കമലാനനകാമിനീ ।
കാമധേനുസ്വരൂപാ ച കാമഹാ കാമമദീനീ ॥ 16 ॥

കാമദാ കാമപൂജ്യാ ച കാമാതീതാ കലാവതീ ।
ഭൈരവീ കാരണാഢ്യാ ച കൈശോരീ കുശലാങ്ഗലാ ॥ 17 ॥

കംബുഗ്രീവാ കൃഷ്ണനിഭാ കാമരാജപ്രിയാകൃതിഃ ।
കങ്കണാലങ്കൃതാ കങ്കാ കേവലാ കാകിനീ കിരാ ॥ 18 ॥

കിരാതിനീ കാകഭക്ഷാ കരാലവദനാ കൃശാ ।
കേശിനീ കേശിഹാ കേശാ കാസാംബഷ്ഠാ കരിപ്രിയാ ॥ 19 ॥

കവിനാഥസ്വരൂപാ ച കടുവാണീ കടുസ്ഥിതാ ।
കോടരാ കോടരാക്ഷീ ച കരനാടകവാസിനീ ॥ 20 ॥

കടകസ്ഥാ കാഷ്ഠസംസ്ഥാ കന്ദര്‍പാ കേതകീ പ്രിയാ ।
കേലിപ്രിയാ കംബലസ്ഥാ കാലദൈത്യവിനാശിനീ ॥ 21 ॥

കേതകീപുഷ്പശോഭാഢ്യാ കര്‍പൂരപൂര്‍ണജിഹ്വികാ ।
കര്‍പൂരാകരകാകോലാ കൈലാസഗിരിവാസിനീ ॥ 22 ॥

കുശാസനസ്ഥാ കാദംബാ കുഞ്ജരേശീ കുലാനനാ ।
ഖര്‍ബാ ഖഡ്ഗധരാ ഖഡ്ഗാ ഖലഹാ ഖലബുദ്ധിദാ ॥ 23 ॥

ഖഞ്ജനാ ഖരരൂപാ ച ക്ഷാരാംലതിക്തമധ്യഗാ ।
ഖേലനാ ഖേടകകരാ ഖരവാക്യാ ഖരോത്കടാ ॥ 24 ॥

ഖദ്യോതചഞ്ചലാ ഖേലാ ഖദ്യോതാ ഖഗവാഹിനീ ।
ഖേടകസ്ഥാ ഖലാഖസ്ഥാ ഖേചരീ ഖേചരപ്രിയാ ॥ 25 ॥

ഖചരാ ഖരപ്രേമാ ഖലാഢ്യാ ഖചരാനനാ ।
ഖേചരേശീ ഖരോഗ്രാ ച ഖേചരപ്രിയഭാഷിണീ ॥ 26 ॥

ഖര്‍ജൂരാസവസമ്മത്താ ഖര്‍ജൂരഫലഭോഗിനീ ।
ഖാതമധ്യസ്ഥിതാ ഖാതാ ഖാതാംബുപരിപൂരിണീ ॥ 27 ॥

ഖ്യാതിഃ ഖ്യാതജലാനന്ദാ ഖുലനാ ഖഞ്ജനാഗതിഃ ।
ഖല്വാ ഖലതരാ ഖാരീ ഖരോദ്വേഗനികൃന്തനീ ॥ 28 ॥

ഗഗനസ്ഥാ ച ഭീതാ ച ഗഭീരനാദിനീ ഗയാ ।
ഗങ്ഗാ ഗഭീരാ ഗൌരീ ച ഗണനാഥ പ്രിയാ ഗതിഃ ॥ 29 ॥

ഗുരുഭക്താ ഗ്വാലിഹീനാ ഗേഹിനീ ഗോപിനീ ഗിരാ ।
ഗോഗണസ്ഥാ ഗാണപത്യാ ഗിരിജാ ഗിരിപൂജിതാ ॥ 30 ॥

ഗിരികാന്താ ഗണസ്ഥാ ച ഗിരികന്യാ ഗണേശ്വരീ ।
ഗാധിരാജസുതാ ഗ്രീവാ ഗുര്‍വീ ഗുര്‍വ്യംബശാങ്കരീ ॥ 31 ॥

ഗന്ധര്‍വ്വകാമിനീ ഗീതാ ഗായത്രീ ഗുണദാ ഗുണാ ।
ഗുഗ്ഗുലുസ്ഥാ ഗുരോഃ പൂജ്യാ ഗീതാനന്ദപ്രകാശിനീ ॥ 32 ॥

ഗയാസുരപ്രിയാഗേഹാ ഗവാക്ഷജാലമധ്യഗാ ।
ഗുരുകന്യാ ഗുരോഃ പത്നീ ഗഹനാ ഗുരുനാഗിനീ ॥ 33 ॥

ഗുല്‍ഫവായുസ്ഥിതാ ഗുല്‍ഫാ ഗര്‍ദ്ദഭാ ഗര്‍ദ്ദഭപ്രിയാ ।
ഗുഹ്യാ ഗുഹ്യഗണസ്ഥാ ച ഗരിമാ ഗൌരികാ ഗുദാ ॥ 34 ॥

ഗുദോര്‍ധ്വസ്ഥാ ച ഗലിതാ ഗണികാ ഗോലകാ ഗലാ ।
ഗാന്ധര്‍വീ ഗാനനഗരീ ഗന്ധര്‍വഗണപൂജിതാ ॥ 35 ॥

ഘോരനാദാ ഘോരമുഖീ ഘോരാ ഘര്‍മനിവാരിണീ ।
ഘനദാ ഘനവര്‍ണാ ച ഘനവാഹനവാഹനാ ॥ 36 ॥

ഘര്‍ഘരധ്വനിചപലാ ഘടാഘടപടാഘടാ ।
ഘടിതാ ഘടനാ ഘോനാ ഘനരുപ ഘനേശ്വരീ ॥ 37 ॥

ഘുണ്യാതീതാ ഘര്‍ഘരാ ച ഘോരാനനവിമോഹിനീ ।
ഘോരനേത്രാ ഘനരുചാ ഘോരഭൈരവ കന്യകാ ॥ 38 ॥

ഘാതാഘാതകഹാ ഘാത്യാ ഘ്രാണാഘ്രാണേശവായവീ ।
ഘോരാന്ധകാരസംസ്ഥാ ച ഘസനാ ഘസ്വരാ ഘരാ ॥ 39 ॥

ഘോടകേസ്ഥാ ഘോടകാ ച ഘോടകേശ്വരവാഹനാ ।
ഘനനീലമണിശ്യാമാ ഘര്‍ഘരേശ്വരകാമിനീ ॥ 40 ॥

ങകാരകൂടസമ്പന്നാ ങകാരചക്രഗാമിനീ ।
ങകാരീ ങസംശാ ചൈവ ങീപനീതാ ങകാരിണീ ॥ 41 ॥

ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ ചതുരാ ചാരുഹാസിനീ ।
ചാരുചന്ദ്രമുഖീ ചൈവ ചലങ്ഗമഗതിപ്രിയാ ॥ 42 ॥

ചഞ്ചലാ ചപലാ ചണ്ഡീ ചേകിതാനാ ചരുസ്ഥിതാ ।
ചലിതാ ചാനനാ ചാര്‍വ്വോ ചാരുഭ്രമരനാദിനീ ॥ 43 ॥

ചൌരഹാ ചന്ദ്രനിലയാ ചൈന്ദ്രീ ചന്ദ്രപുരസ്ഥിതാ ।
ചക്രകൌലാ ചക്രരൂപാ ചക്രസ്ഥാ ചക്രസിദ്ധിദാ ॥ 44 ॥

ചക്രിണീ ചക്രഹസ്താ ച ചക്രനാഥകുലപ്രിയാ ।
ചക്രാഭേദ്യാ ചക്രകുലാ ചക്രമണ്ഡലശോഭിതാ ॥ 45 ॥

ചക്രേശ്വരപ്രിയാ ചേലാ ചേലാജിനകുശോത്തരാ ।
ചതുര്‍വേദസ്ഥിതാ ചണ്ഡാ ചന്ദ്രകോടിസുശീതലാ ॥ 46 ॥

ചതുര്‍ഗുണാ ചന്ദ്രവര്‍ണാ ചാതുരീ ചതുരപ്രിയാ ।
ചക്ഷുഃസ്ഥാ ചക്ഷുവസതിശ്ചണകാ ചണകപ്രിയാ ॥ 47 ॥

ചാര്‍വ്വങ്ഗീ ചന്ദ്രനിലയാ ചലദംബുജലോചനാ ।
ചര്‍വ്വരീശാ ചാരുമുഖീ ചാരുദന്താ ചരസ്ഥിതാ ॥ 48 ॥

ചസകസ്ഥാസവാ ചേതാ ചേതഃസ്ഥാ ചൈത്രപൂജിതാ ।
ചാക്ഷുഷീ ചന്ദ്രമലിനീ ചന്ദ്രഹാസമണിപ്രഭാ ॥ 49 ॥

ഛലസ്ഥാ ഛുദ്രരൂപാ ച ഛത്രച്ഛായാഛലസ്ഥിതാ ।
ഛലജ്ഞാ ഛേശ്വരാഛായാ ഛായാ ഛിന്നശിവാ ഛലാ ॥ 50 ॥

ഛത്രാചാമരശോഭാഢ്യാ ഛത്രിണാം ഛത്രധാരിണീ ।
ഛിന്നാതീതാ ഛിന്നമസ്താ ഛിന്നകേശാ ഛലോദ്ഭവാ ॥ 51 ॥

ഛലഹാ ഛലദാ ഛായാ ഛന്നാ ഛന്നജനപ്രിയാ ।
ഛലഛിന്നാ ഛദ്മവതീ ഛദ്മസദ്മനിവാസിനീ ॥ 52 ॥

ഛദ്മഗന്ധാ ഛദാഛന്നാ ഛദ്മവേശീ ഛകാരികാ ।
ഛഗലാ രക്തഭക്ഷാ ച ഛഗലാമോദരക്തപാ ॥ 53 ॥

ഛഗലണ്ഡേശകന്യാ ച ഛഗലണ്ഡകുമാരികാ ।
ഛുരികാ ഛുരികകരാ ഛുരികാരിനിവാശിനീ ॥ 54 ॥

ഛിന്നനാശാ ഛിന്നഹസ്താ ഛോണലോലാ ഛലോദരീ ।
ഛലോദ്വേഗാ ഛാങ്ഗബീജമാലാ ഛാങ്ഗവരപ്രദാ ॥ 55 ॥

ജടിലാ ജഠരശ്രീദാ ജരാ ജജ്ഞപ്രിയാ ജയാ ।
ജന്ത്രസ്ഥാ ജീവഹാ ജീവാ ജയദാ ജീവയോഗദാ ॥ 56 ॥

ജയിനീ ജാമലസ്ഥാ ച ജാമലോദ്ഭവനായികാ ।
ജാമലപ്രിയകന്യാ ച ജാമലേശീ ജവാപ്രിയാ ॥ 57 ॥

ജവാകോടിസമപ്രഖ്യാ ജവാപുഷ്പപ്രിയാ ജനാ ।
ജലസ്ഥാ ജഗവിഷയാ ജരാതീതാ ജലസ്ഥിതാ ॥ 58 ॥

ജീവഹാ ജീവകന്യാ ച ജനാര്‍ദ്ദനകുമാരികാ ।
ജതുകാ ജലപൂജ്യാ ച ജഗന്നാഥാദികാമിനീ ॥ 59 ॥

ജീര്‍ണാങ്ഗീ ജീര്‍ണഹീനാ ച ജീമൂതാത്ത്യന്തശോഭിതാ ।
ജാമദാ ജമദാ ജൃംഭാ ജൃംഭണാസ്ത്രാദിധാരിണീ ॥ 60 ॥

ജഘന്യാ ജാരജാ പ്രീതാ ജഗദാനന്ദവദ്ധീനീ ।
ജമലാര്‍ജുനദര്‍പഘ്നീ ജമലാര്‍ജുനഭഞ്ജിനീ ॥ 61 ॥

ജയിത്രീജഗദാനന്ദാ ജാമലോല്ലാസസിദ്ധിദാ ।
ജപമാലാ ജാപ്യസിദ്ധിര്‍ജപയജ്ഞപ്രകാശിനീ ॥ 62 ॥

ജാംബുവതീ ജാംബവതഃ കന്യകാജനവാജപാ ।
ജവാഹന്ത്രീ ജഗദ്ബുദ്ധിര്‍ജ്ജഗത്കര്‍തൃ ജഗദ്ഗതിഃ ॥ 63 ॥

ജനനീ ജീവനീ ജായാ ജഗന്‍മാതാ ജനേശ്വരീ ।
ഝങ്കലാ ഝങ്കമധ്യസ്ഥാ ഝണത്കാരസ്വരൂപിണീ ॥ 64 ॥

ഝണത്ഝണദ്വഹ്നിരൂപാ ഝനനാഝന്ദരീശ്വരീ ।
ഝടിതാക്ഷാ ഝരാ ഝഞ്ഝാ ഝര്‍ഝരാ ഝരകന്യകാ ॥ 65 ॥

ഝണത്കാരീ ഝനാ ഝന്നാ ഝകാരമാലയാവൃതാ ।
ഝങ്കരീ ഝര്‍ഝരീ ഝല്ലീ ഝല്വേശ്വരനിവാസിനീ ॥ 66 ॥

ഞകാരീ ഞകിരാതീ ച ഞകാരബീജമാലിനീ ।
ഞനയോഽന്താ ഞകാരാന്താ ഞകാരപരമേശ്വരീ ॥ 67 ॥

ഞാന്തബീജപുടാകാരാ ഞേകലേ ഞൈകഗാമിനീ ।
ഞൈകനേലാ ഞസ്വരൂപാ ഞഹാരാ ഞഹരീതകീ ॥ 68 ॥

ടുണ്ടുനീ ടങ്കഹസ്താ ച ടാന്തവര്‍ഗാ ടലാവതീ ।
ടപലാ ടാപബാലാഖ്യാ ടങ്കാരധ്വനിരൂപിണീ ॥ 69 ॥

ടലാതീ ടാക്ഷരാതീതാ ടിത്കാരാദികുമാരികാ ।
ടങ്കാസ്ത്രധാരിണീ ടാനാ ടമോടാര്‍ണലഭാഷിണീ ॥ 70 ॥

ടങ്കാരീ വിധനാ ടാകാ ടകാടകവിമോഹിനീ ।
ടങ്കാരധരനാമാഹാ ടിവീഖേചരനാദിനീ ॥ 71 ॥

ഠഠങ്കാരീ ഠാഠരൂപാ ഠകാരബീജകാരണാ ।
ഡമരൂപ്രിയവാദ്യാ ച ഡാമരസ്ഥാ ഡബീജികാ ॥ 72 ॥

ഡാന്തവര്‍ഗാ ഡമരുകാ ഡരസ്ഥാ ഡോരഡാമരാ ।
ഡഗരാര്‍ദ്ധാ ഡലാതീതാ ഡദാരുകേശ്വരീ ഡുതാ ॥ 73 ॥

ഢാര്‍ദ്ധനാരീശ്വരാ ഢാമാ ഢക്കാരീ ഢലനാ ഢലാ ।
ഢകേസ്ഥാ ഢേശ്വരസുതാ ഢേമനാഭാവഢോനനാ ॥ 74 ॥

ണോമാകാന്തേശ്വരീ ണാന്തവര്‍ഗസ്ഥാ ണതുനാവതീ ।
ണനോ മാണാങ്കകല്യാണീ ണാക്ഷവീണാക്ഷബീജികാ ॥ 75 ॥

തുലസീതന്തുസൂക്ഷ്മാഖ്യാ താരല്യാ തൈലഗന്ധികാ ।
തപസ്യാ താപസസുതാ താരിണീ തരുണീ തലാ ॥ 76 ॥

തന്ത്രസ്ഥാ താരകബ്രഹ്മസ്വരൂപാ തന്തുമധ്യഗാ ।
താലഭക്ഷത്രിധാമൂത്തീസ്താരകാ തൈലഭക്ഷികാ ॥ 77 ॥

താരോഗ്രാ താലമാലാ ച തകരാ തിന്തിഡീപ്രിയാ ।
തപസഃ താലസന്ദര്‍ഭാ തര്‍ജയന്തീ കുമാരികാ ॥ 78 ॥

തോകാചാരാ തലോദ്വേഗാ തക്ഷകാ തക്ഷകപ്രിയാ ।
തക്ഷകാലങ്കൃതാ തോഷാ താവദ്രൂപാ തലപ്രിയാ ॥ 79 ॥

തലാസ്ത്രധാരിണീ താപാ തപസാം ഫലദായിനീ ।
തല്വല്വപ്രഹരാലീതാ തലാരിഗണനാശിനീ ॥ 80 ॥

തൂലാ തൌലീ തോലകാ ച തലസ്ഥാ തലപാലികാ
തരുണാ തപ്തബുദ്ധിസ്ഥാസ്തപ്താ പ്രധാരിണീ തപാ ॥ 81 ॥

തന്ത്രപ്രകാശകരണീ തന്ത്രാര്‍ഥദായിനീ തഥാ ।
തുഷാരകിരണാങ്ഗീ ച ചതുര്‍ധാ വാ സമപ്രഭാ ॥ 82 ॥

തൈലമാര്‍ഗാഭിസൂതാ ച തന്ത്രസിദ്ധിഫലപ്രദാ ।
താംരപര്‍ണാ താംരകേശാ താംരപാത്രപ്രിയാതമാ ॥ 83 ॥

തമോഗുണപ്രിയാ തോലാ തക്ഷകാരിനിവാരിണീ ।
തോഷയുക്താ തമായാചീ തമഷോഢേശ്വരപ്രിയാ ॥ 84 ॥

തുലനാ തുല്യരുചിരാ തുല്യബുദ്ധിസ്ത്രിധാ മതിഃ ।
തക്രഭക്ഷാ താലസിദ്ധിഃ തത്രസ്ഥാസ്തത്ര ഗാമിനീ ॥ 85 ॥

തലയാ തൈലഭാ താലീ തന്ത്രഗോപനതത്പരാ ।
തന്ത്രമന്ത്രപ്രകാശാ ച ത്രിശരേണുസ്വരൂപിണീ ॥ 86 ॥

ത്രിംശദര്‍ഥപ്രിയാ തുഷ്ടാ തുഷ്ടിസ്തുഷ്ടജനപ്രിയാ ।
ഥകാരകൂടദണ്ഡീശാ ഥദണ്ഡീശപ്രിയാഽഥവാ ॥ 87 ॥

ഥകാരാക്ഷരരൂഢാങ്ഗീ ഥാന്തവര്‍ഗാഥ കാരികാ ।
ഥാന്താ ഥമീശ്വരീ ഥാകാ ഥകാരബീജമാലിനീ ॥ 88 ॥

ദക്ഷദാമപ്രിയാ ദോഷാ ദോഷജാലവനാശ്രിതാ ।
ദശാ ദശനഘോരാ ച ദേവീദാസപ്രിയാ ദയാ ॥ 89 ॥

ദൈത്യഹന്ത്രീപരാ ദൈത്യാ ദൈത്യാനാം മദ്ദീനീ ദിശാ ।
ദാന്താ ദാന്തപ്രിയാ ദാസാ ദാമനാ ദീര്‍ഘകേശികാ ॥ 90 ॥

ദശനാ രക്തവര്‍ണാ ച ദരീഗ്രഹനിവാസിനീ
ദേവമാതാ ച ദുര്ലഭാ ച ദീര്‍ഘാങ്ഗാ ദാസകന്യകാ ॥ 91 ॥

ദശനശ്രീ ദീര്‍ഘനേത്രാ ദീര്‍ഘനാസാ ച ദോഷഹാ ।
ദമയന്തീ ദലസ്ഥാ ച ദ്വേഷ്യഹന്ത്രീ ദശസ്ഥിതാ ॥ 92 ॥

ദൈശേഷികാ ദിശിഗതാ ദശനാസ്ത്രവിനാശിനീ
ദാരിദ്ര്യഹാ ദരിദ്രസ്ഥാ ദരിദ്രധനദായിനീ ॥ 93 ॥

ദന്തുരാ ദേശഭാഷാ ച ദേശസ്ഥാ ദേശനായികാ ।
ദ്വേഷരൂപാ ദ്വേഷഹന്ത്രീ ദ്വേഷാരിഗണമോഹിനീ ॥ 94 ॥

ദാമോദരസ്ഥാനനാദാ ദലാനാം ബലദായിനീ ।
ദിഗ്ദര്‍ശനാ ദര്‍ശനസ്ഥാ ദര്‍ശനപ്രിയവാദിനീ ॥ 95 ॥

ദാമോദരപ്രിയാ ദാന്താ ദാമോദരകലേവരാ ।
ദ്രാവിണീ ദ്രവിണീ ദക്ഷാ ദക്ഷകന്യാ ദലദൃഢാ ॥ 96 ॥

ദൃഢാസനാദാസശക്തിര്‍ദ്വന്ദ്വയുദ്ധപ്രകാശിനീ ।
ദധിപ്രിയാ ദധിസ്ഥാ ച ദധിമങ്ഗലകാരിണീ ॥ 97 ॥

ദര്‍പഹാ ദര്‍പദാ ദൃപ്താ ദര്‍ഭപുണ്യപ്രിയാ ദധിഃ ।
ദര്‍ഭസ്ഥാ ദ്രുപദസുതാ ദ്രൌപദീ ദ്രുപദപ്രിയാ ॥ 98 ॥

ധര്‍മചിന്താ ധനാധ്യക്ഷാ ധശ്വേശ്വരവരപ്രദാ ।
ധനഹാ ധനദാ ധന്വീ ധനുര്‍ഹസ്താ ധനുഃപ്രിയാ ॥ 99 ॥

ധരണീ ധൈര്യരൂപാ ച ധനസ്ഥാ ധനമോഹിനീ ।
ധോരാ ധീരപ്രിയാധാരാ ധരാധാരണതത്പരാ ॥ 100 ॥

ധാന്യദാ ധാന്യബീജാ ച ധര്‍മാധര്‍മസ്വരൂപിണീ ।
ധാരാധരസ്ഥാ ധന്യാ ച ധര്‍മപുഞ്ജനിവാസിനീ ॥ 101 ॥

ധനാഢ്യപ്രിയകന്യാ ച ധന്യലോകൈശ്ച സേവിതാ ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാങ്ഗീ ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷദാ ॥ 102 ॥

ധരാധരാ ധുരോണാ ച ധവലാ ധവലാമുഖീ ।
ധരാ ച ധാമരൂപാ ച ധ്രുവാ ധ്രൌവ്യാ ധ്രുവപ്രിയാ ॥ 103 ॥

ധനേശീ ധാരണാഖ്യാ ച ധര്‍മനിന്ദാവിനാശിനീ ।
ധര്‍മതേജോമയീ ധര്‍ംയാ ധൈര്യാഗ്രഭര്‍ഗമോഹിനീ ॥ 104 ॥

ധാരണാ ധൌതവസനാ ധത്തൂരഫലഭോഗിനീ ।
നാരായണീ നരേന്ദ്രസ്ഥാ നാരായണകലേവരാ ॥ 105 ॥

നരനാരായണപ്രീതാ ധര്‍മനിന്ദാ നമോഹിതാ ।
നിത്യാ നാപിതകന്യാ ച നയനസ്ഥാ നരപ്രിയാ ॥ 106 ॥

നാംനീ നാമപ്രിയാ നാരാ നാരായണസുതാ നരാ ।
നവീനനായകപ്രീതാ നവ്യാ നവഫലപ്രിയാ ॥ 107 ॥

നവീനകുസുമപ്രീതാ നവീനാനാം ധ്വജാനുതാ ।
നാരീ നിംബസ്ഥിതാനന്ദാനന്ദിനീ നന്ദകാരികാ ॥ 108 ॥

നവപുഷ്പമഹാപ്രീതാ നവപുഷ്പസുഗന്ധികാ ।
നന്ദനസ്ഥാ നന്ദകന്യാ നന്ദമോക്ഷപ്രദായിനീ ॥ 109 ॥

നമിതാ നാമഭേദാ ച നാംനാര്‍ത്തവനമോഹിനീ ।
നവബുദ്ധിപ്രിയാനേകാ നാകസ്ഥാ നാമകന്യകാ ॥ 110 ॥

നിന്ദാഹീനാ നവോല്ലാസാ നാകസ്ഥാനപ്രദായിനീ ।
നിംബവൃക്ഷസ്ഥിതാ നിംബാ നാനാവൃക്ഷനിവാസിനീ ॥ 111 ॥

നാശ്യാതീതാ നീലവര്‍ണാ നീലവര്‍ണാ സരസ്വതീ ।
നഭഃസ്ഥാ നായകപ്രീതാ നായകപ്രിയകാമിനീ ॥ 112 ॥

നൈവവര്‍ണാ നിരാഹാരാ നിവീഹാണാം രജഃപ്രിയാ ।
നിംനനാഭിപ്രിയാകാരാ നരേന്ദ്രഹസ്തപൂജിതാ ॥ 113 ॥

നലസ്ഥിതാ നലപ്രീതാ നലരാജകുമാരികാ ।
പരേശ്വരീ പരാനന്ദാ പരാപരവിഭേദികാ ॥ 114 ॥

പരമാ പരചക്രസ്ഥാ പാര്‍വതീ പര്‍വതപ്രിയാ ।
പാരമേശീ പര്‍വനാനാ പുഷ്പമാല്യപ്രിയാ പരാ ॥ 115 ॥

പരാ പ്രിയാ പ്രീതിദാത്രീ പ്രീതിഃ പ്രഥമകാമിനീ ।
പ്രഥമാ പ്രഥമാ പ്രീതാ പുഷ്പഗന്ധപ്രിയാ പരാ ॥ 116 ॥

പൌഷ്യീ പാനരതാ പീനാ പീനസ്തനസുശോഭനാ ।
പരമാനരതാ പുംസാം പാശഹസ്താ പശുപ്രിയാ ॥ 117 ॥

പലലാനന്ദരസികാ പലാലധൂമരൂപിണീ ।
പലാശപുഷ്പസങ്കാശാ പലാശപുഷ്പമാലിനീ ॥ 118 ॥

പ്രേമഭൂതാ പദ്മമുഖീ പദ്മരാഗസുമാലിനീ ।
പദ്മമാലാ പാപഹരാ പതിപ്രേമവിലാസിനീ ॥ 119 ॥

പഞ്ചാനനമനോഹാരീ പഞ്ചവക്ത്രപ്രകാശിനീ ।
ഫലമൂലാശനാ ഫാലീ ഫലദാ ഫാല്‍ഗുനപ്രിയാ ॥ 120 ॥

ഫലനാഥപ്രിയാ ഫല്ലീ ഫല്‍ഗുകന്യാ ഫലോന്‍മുഖീ ।
ഫേത്കാരീതന്ത്രമുഖ്യാ ച ഫേത്കാരഗണപൂജിതാ ॥ 121 ॥

ഫേരവീ ഫേരവസുതാ ഫലഭോഗോദ്ഭവാ ഫലാ ।
ഫലപ്രിയാ ഫലാശക്താ ഫാല്‍ഗുനാനന്ദദായിനീ ॥ 122 ॥

ഫാലഭോഗോത്തരാ ഫേലാ ഫുലാംഭോജനിവാസിനീ ।
വസുദേവഗൃഹസ്ഥാ ച വാസവീ വീരപൂജിതാ ॥ 123 ॥

വിഷഭക്ഷാ ബുധസുതാ ബ്ലുങ്കാരീ ബ്ലൂവരപ്രദാ ।
ബ്രാഹ്മീ ബൃഹസ്പതിസുതാ വാചസ്പതിവരപ്രദാ ॥ 124 ॥

വേദാചാരാ വേദ്യപരാ വ്യാസവക്ത്രസ്ഥിതാ വിഭാ ।
ബോധജ്ഞാ വൌഷഡാഖ്യാ ച വംശീവംദനപൂജിതാ ॥ 125 ॥

വജ്രകാന്താ വജ്രഗതിര്‍ബദരീവംശവിവദ്ധീനീ ।
ഭാരതീ ഭവരശ്രീദാ ഭവപത്നീ ഭവാത്മജാ ॥ 126 ॥

ഭവാനീ ഭാവിനീ ഭീമാ ഭിഷഗ്ഭാര്യാ തുരിസ്ഥിതാ ।
ഭൂര്‍ഭുവഃസ്വഃസ്വരൂപാ ച ഭൃശാര്‍ത്താ ഭേകനാദിനീ ॥ 127 ॥

ഭൌതീ ഭങ്ഗപ്രിയാ ഭങ്ഗഭങ്ഗഹാ ഭങ്ഗഹാരിണീ ।
ഭര്‍താ ഭഗവതീ ഭാഗ്യാ ഭഗീരഥനമസ്കൃതാ ॥ 128 ॥

ഭഗമാലാ ഭൂതനാഥേശ്വരീ ഭാര്‍ഗവപൂജിതാ ।
ഭൃഗുവംശാ ഭീതിഹരാ ഭൂമിര്‍ഭുജഗഹാരിണീ ॥ 129 ॥

ഭാലചന്ദ്രാഭഭല്വബാലാ ഭവഭൂതിവീഭൂതിദാ ।
മകരസ്ഥാ മത്തഗതിര്‍മദമത്താ മദപ്രിയാ ॥ 130 ॥

മദിരാഷ്ടാദശഭുജാ മദിരാ മത്തഗാമിനീ ।
മദിരാസിദ്ധിദാ മധ്യാ മദാന്തര്‍ഗതിസിദ്ധിദാ ॥ 131 ॥

മീനഭക്ഷാ മീനരൂപാ മുദ്രാമുദ്ഗപ്രിയാ ഗതിഃ ।
മുഷലാ മുക്തിദാ മൂര്‍ത്താ മൂകീകരണതത്പരാ ॥ 132 ॥

മൃഷാര്‍ത്താ മൃഗതൃഷ്ണാ ച മേഷഭക്ഷണതത്പരാ ।
മൈഥുനാനന്ദസിദ്ധിശ്ച മൈഥുനാനലസിദ്ധിദാ ॥ 133 ॥

മഹാലക്ഷ്മീര്‍ഭൈരവീ ച മഹേന്ദ്രപീഠനായികാ ।
മനഃസ്ഥാ മാധവീമുഖ്യാ മഹാദേവമനോരമാ ॥ 134 ॥

യശോദാ യാചനാ യാസ്യാ യമരാജപ്രിയാ യമാ ।
യശോരാശിവിഭൂഷാങ്ഗീ യതിപ്രേമകലാവതീ ॥ 135 ॥

രമണീ രാമപത്നീ ച രിപുഹാ രീതിമധ്യഗാ ।
രുദ്രാണീ രൂപദാ രൂപാ രൂപസുന്ദരധാരിണീ ॥ 136 ॥

രേതഃസ്ഥാ രേതസഃ പ്രീതാ രേതഃസ്ഥാനനിവാസിനീ ।
രേന്ദ്രാദേവസുതാരേദാ രിപുവര്‍ഗാന്തകപ്രിയാ ॥ 137 ॥

രോമാവലീന്ദ്രജനനീ രോമകൂപജഗത്പതിഃ ।
രൌപ്യവര്‍ണാ രൌദ്രവര്‍ണാ രൌപ്യാലങ്കാരഭൂഷണാ ॥ 138 ॥

രങ്ഗിണാ രങ്ഗരാഗസ്ഥാ രണവഹ്നികുലേശ്വരീ ।
ലക്ഷ്മീഃ ലാങ്ഗലഹസ്താ ച ലാങ്ഗലീ കുലകാമിനീ ॥ 139 ॥

ലിപിരൂപാ ലീഢപാദാ ലതാതന്തുസ്വരൂപിണീ ।
ലിമ്പതീ ലേലിഹാ ലോലാ ലോമശപ്രിയസിദ്ധിദാ ॥ 140 ॥

ലൌകികീ ലൌകികീസിദ്ധിര്ലങ്കാനാഥകുമാരികാ ।
ലക്ഷ്മണാ ലക്ഷ്മീഹീനാ ച ലപ്രിയാ ലാര്‍ണമധ്യഗാ ॥ 141 ॥

വിവസാ വസനാവേശാ വിവസ്യകുലകന്യകാ ।
വാതസ്ഥാ വാതരൂപാ ച വേലമധ്യനിവാസിനീ ॥ 142 ॥

ശ്മശാനഭൂമിമധ്യസ്ഥാ ശ്മശാനസാധനപ്രിയാ ।
ശവസ്ഥാ പരസിദ്ധ്യര്‍ഥീ ശവവക്ഷസി ശോഭിതാ ॥ 143 ॥

ശരണാഗതപാല്യാ ച ശിവകന്യാ ശിവപ്രിയാ ।
ഷട്ചക്രഭേദിനീ ഷോഢാ ന്യാസജാലദൃഢാനനാ ॥ 144 ॥

സന്ധ്യാസരസ്വതീ സുന്ദ്യാ സൂര്യഗാ ശാരദാ സതീ ।
ഹരിപ്രിയാ ഹരഹാലാലാവണ്യസ്ഥാ ക്ഷമാ ക്ഷുധാ ॥ 145 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞാ സിദ്ധിദാത്രീ ച അംബികാ ചാപരാജിതാ ।
ആദ്യാ ഇന്ദ്രപ്രിയാ ഈശാ ഉമാ ഊഢാ ഋതുപ്രിയാ ॥ 146 ॥

സുതുണ്ഡാ സ്വരബീജാന്താ ഹരിവേശാദിസിദ്ധിദാ ।
ഏകാദശീവ്രതസ്ഥാ ച ഏന്ദ്രീ ഓഷധിസിദ്ധിദാ ॥ 147 ॥

ഔപകാരീ അംശരൂപാ അസ്ത്രബീജപ്രകാശിനീ ।
ഇത്യേതത് കാമുകീനാഥ കുമാരീണാം സുമങ്ഗലം ॥ 148 ॥

ത്രൈലോക്യഫലദം നിത്യമഷ്ടോത്തരസഹസ്രകം ।
മഹാസ്തോത്രം ധര്‍മസാരം ധനധാന്യസുതപ്രദം ॥ 149 ॥

സര്‍വവിദ്യാഫലോല്ലാസം ഭക്തിമാന്‍ യഃ പഠേത് സുധീഃ ।
സ സര്‍വദാ ദിവാരാത്രൌ സ ഭവേന്‍മുക്തിമാര്‍ഗഗഃ ॥ 150 ॥

സര്‍വത്ര ജയമാപ്നോതി വീരാണാം വല്ലഭോ ലഭേത് ।
സര്‍വേ ദേവാ വശം യാന്തി വശീഭൂതാശ്ച മാനവാഃ ॥ 151 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡേ യേ ച ശംസന്തി തേ തുഷ്ടാ നാത്ര സംശയഃ ।
യേ വശന്തി ച ഭൂര്ലോകേ ദേവതുല്യപരാക്രമാഃ ॥ 152 ॥

തേ സര്‍വേ ഭൃത്യതുല്യാശ്ച സത്യം സത്യം കുലേശ്വര ।
അകസ്മാത് സിദ്ധിമാപ്നോതി ഹോമേന യജനേന ച ॥ 153 ॥

ജാപ്യേന കവചാദ്യേന മഹാസ്തോത്രാര്‍ഥപാഠതഃ ।
വിനാ യജ്ഞൈവീനാ ദാനൈവീനാ ജാപ്യൈര്ലഭേത് ഫലം ॥ 154 ॥

യഃ പഠേത് സ്തോത്രകം നാമ ചാഷ്ടോത്തരസഹസ്രകം ।
തസ്യ ശാന്തിര്‍ഭവേത് ക്ഷിപ്രം കന്യാസ്തോത്രം പഠേത്തതഃ ॥ 155 ॥

വാരത്രയം പ്രപാഠേന രാജാനം വശമാനയേത് ।
വാരൈകപഠിതോ മന്ത്രീ ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷഭാക് ॥ 156 ॥

ത്രിദിനം പ്രപഠേദ്വിദ്വാന്‍ യദി പുത്രം സമിച്ഛതി ।
വാരത്രയക്രമേണൈവ വാരൈകക്രമതോഽപി വാ ॥ 157 ॥

പഠിത്ത്വാ ധനരത്നാനാമധിപഃ സര്‍വവിത്തഗഃ ।
ത്രിജഗന്‍മോഹയേന്‍മന്ത്രീ വത്സരാര്‍ദ്ധം പ്രപാഠതഃ ॥ 158 ॥

വത്സരം വാപ്യ യദി വാ ഭക്തിഭാവേന യഃ പഠേത് ।
ചിരജീവീ ഖേചരത്ത്വം പ്രാപ്യ യോഗീ ഭവേന്നരഃ ॥ 159 ॥

മഹാദൂരസ്ഥിതം വര്‍ണം പശ്യതി സ്ഥിരമാനസഃ ।
മഹിലാമണ്ഡലേ സ്ഥിത്ത്വാ ശക്തിയുക്തഃ പഠേത് സുധീഃ ॥ 160 ॥

സ ഭവേത്സാധകശ്രേഷ്ഠഃ ക്ഷീരീ കല്‍പദ്രുമോ ഭവേത് ।
സര്‍വദാ യഃ പഠേന്നാഥ ഭാവോദ്ഗതകലേവരഃ ॥ 161 ॥

ദര്‍ശനാത് സ്തംഭനം കര്‍ത്തും ക്ഷമോ ഭവതി സാധകഃ ।
ജലാദിസ്തംഭനേ ശക്തോ വഹ്നിസ്തംഭാദിസിദ്ധിഭാക് ॥ 162 ॥

വായുവേഗീ മഹാവാഗ്മീ വേദജ്ഞോ ഭവതി ധ്രുവം ।
കവിനാഥോ മഹാവിദ്യോ വന്ധകഃ പണ്ഡിതോ ഭവേത് ॥ 163 ॥

സര്‍വദേശാധിപോ ഭൂത്ത്വാ ദേവീപുത്രഃ സ്വയം ഭവേത് ।
കാന്തിം ശ്രിയം യശോ വൃദ്ധിം പ്രാപ്നോതി ബലവാന്‍ യതിഃ ॥ 164 ॥

അഷ്ടസിദ്ധിയുതോ നാഥ യഃ പഠേദര്‍ഥസിദ്ധയേ ।
ഉജ്ജടേഽരണ്യമധ്യേ ച പര്‍വതേ ഘോരകാനനേ ॥ 165 ॥

വനേ വാ പ്രേതഭൂമൌ ച ശവോപരി മഹാരണേ ।
ഗ്രാമേ ഭഗ്നഗൃഹേ വാപി ശൂന്യാഗാരേ നദീതടേ ॥ 166 ॥

ഗങ്ഗാഗര്‍ഭേ മഹാപീഠേ യോനിപീഠേ ഗുരോര്‍ഗൃഹേ ।
ധാന്യക്ഷേത്രേ ദേവഗൃഹേ കന്യാഗാരേ കുലാലയേ ॥ 167 ॥

പ്രാന്തരേ ഗോഷ്ഠമധ്യേ വാ രാജാദിഭയഹീനകേ ।
നിര്‍ഭയാദിസ്വദേശേഷു ശിലിങ്ഗാലയേഽഥവാ ॥ 168 ॥

ഭൂതഗര്‍ത്തേ ചൈകലിങ്ഗൈ വാ ശൂന്യദേശേ നിരാകുലേ ।
അശ്വത്ഥമൂലേ ബില്വേ വാ കുലവൃക്ഷസമീപഗേ ॥ 169 ॥

അന്യേഷു സിദ്ധദേശേഷു കുലരൂപാശ്ച സാധകഃ ।
ദിവ്യേ വാ വീരഭാവസ്ഥോ യഷ്ട്വാ കന്യാം കുലാകുലൈ ॥ 170 ॥

കുലദ്രവ്യൈശ്ച വിവിധൈഃ സിദ്ധിദ്രവ്യൈശ്ച സാധകഃ ।
മാംസാസവേന ജുഹുയാന്‍മുക്തേന രസേന ച ॥ 171 ॥

ഹുതശേഷം കുലദ്രവ്യം താഭ്യോ ദദ്യാത് സുസിദ്ധയേ ।
താസാമുച്ഛിഷ്ടമാനീയ ജുഹുയാദ് രക്തപങ്കജേ ॥ 172 ॥

ഘൃണാലജ്ജാവിനിര്‍മുക്തഃ സാധകഃ സ്ഥിരമാനസഃ ।
പിബേന്‍മാംസരസം മന്ത്രീ സദാനന്ദോ മഹാബലീ ॥ 173 ॥

മഹാമാംസാഷ്ടകം താഭ്യോ മദിരാകുംഭപൂരിതം ।
താരോ മായാ രമാവഹ്നിജായാമന്ത്രം പഠേത് സുധീഃ ॥ 174 ॥

നിവേദ്യ വിധിനാനേന പഠിത്ത്വാ സ്തോത്രമങ്ഗലം ।
സ്വയം പ്രസാദം ഭുക്ത്വാ ഹി സര്‍വവിദ്യാധിപോ ഭവേത് ॥ 175 ॥

ശൂകരസ്യോഷ്ട്ര്‍മാംസേന പീനമീനേന മുദ്രയാ ।
മഹാസവഘടേനാപി ദത്ത്വാ പഠതി യോ നരഃ ॥ 176 ॥

ധ്രുവം സ സര്‍വഗാമീ സ്യാദ് വിനാ ഹോമേന പൂജയാ ।
രുദ്രരൂപോ ഭവേന്നിത്യം മഹാകാലാത്മകോ ഭവേത് ॥ 177 ॥

സര്‍വപുണ്യഫലം നാഥ ക്ഷണാത് പ്രാപ്നോതി സാധകഃ ।
ക്ഷീരാബ്ധിരത്നകോഷേശോ വിയദ്വ്യാപീ ച യോഗിരാട് ॥ 178 ॥

ഭക്ത്യാഹ്ലാദം ദയാസിന്ധും നിഷ്കാമത്ത്വം ലഭേദ് ധ്രുവം ।
മഹാശത്രുപാതനേ ച മഹാശത്രുഭയാദ്ദീതേ ॥ 179 ॥

വാരൈകപാഠമാത്രേണ ശത്രൂണാം വധമാനയേത് ।
സമര്‍ദയേത് ശത്രൂന്‍ ക്ഷിപ്രമന്ധകാരം യഥാ രവിഃ ॥ 180 ॥

ഉച്ചാടനേ മാരണേ ച ഭയേ ഘോരതരേ രിപൌ ।
പഠനാദ്ധാരണാന്‍മര്‍ത്ത്യോ ദേവാ വാ രാക്ഷസാദയഃ ॥ 181 ॥

പ്രാപ്നുവന്തി ഝടിത് ശാന്തിം കുമാരീനാമപാഠതഃ ।
പുരുഷോ ദക്ഷിണേ ബാഹൌ നാരീ വാമകരേ തഥാ ॥ 182 ॥

ധൃത്വാ പുത്രാദിസമ്പത്തിം ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 183 ॥

മമാജ്ഞയാ മോക്ഷമുപൈതി സാധകോ
ഗജാന്തകം നാഥ സഹസ്രനാമ ച ।
പഠേന്‍മനുഷ്യോ യഹി ഭക്തിഭാവത-
സ്തദാ ഹി സര്‍വത്ര ഫലോദയം ലഭേത് ച ॥ 184 ॥

മോക്ഷം സത്ഫലഭോഗിനാം സ്തവവരം സാരം പരാനന്ദദം
യേ നിത്യം ഹി മുദാ പഠന്തി വിഫലം സാര്‍ഥഞ്ച ചിന്താകുലാഃ
തേ നിത്യാഃ പ്രഭവന്തി കീതീകമലേ ശ്രീരാമതുല്യോ ജയേ
കന്ദര്‍പായുതതുല്യരൂപഗുണിനഃ ക്രോധേ ച രുദ്രോപമാഃ ॥ 185 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ ഉത്തരതന്ത്രേ മഹാതന്ത്രോദ്ദീപനേ
കുമാര്യുപചര്യാവിന്യാസേ
സിദ്ധമന്ത്ര-പ്രകരണേ ദിവ്യഭാവനിര്‍ണയേ
അഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമമങ്ഗലോല്ലാസേ
ദശമപടലേ ശ്രീകുമാരീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kumari:

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top