Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Kumari Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીકુમારીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

આનન્દભૈરવ ઉવાચ
વદ કાન્તે સદાનન્દસ્વરૂપાનન્દવલ્લભે ।
કુમાર્યા દેવતામુખ્યાઃ પરમાનન્દવર્ધનમ્ ॥ ૧ ॥

અષ્ટોત્તરસહસ્રાખ્યં નામ મઙ્ગલમદ્ભુતમ્ ।
યદિ મે વર્તતે વિદ્યે યદિ સ્નેહકલામલા ॥ ૨ ॥

તદા વદસ્વ કૌમારીકૃતકર્મફલપ્રદમ્ ।
મહાસ્તોત્રં કોટિકોટિ કન્યાદાનફલં ભવેત્ ॥ ૩ ॥

આનન્દભૈરવી ઉવાચ
મહાપુણ્યપ્રદં નાથ શૃણુ સર્વેશ્વરપ્રિય ।
અષ્ટોત્તરસહસ્રાખ્યં કુમાર્યાઃ પરમાદ્ભુતમ્ ॥ ૪ ॥

પઠિત્ત્વા ધારયિત્ત્વા વા નરો મુચ્યેત સઙ્કટાત્ ।
સર્વત્ર દુર્લભં ધન્યં ધન્યલોકનિષેવિતમ્ ॥ ૫ ॥

અણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધ્યઙ્ગં સર્વાનન્દકરં પરમ્ ।
માયામન્ત્રનિરસ્તાઙ્ગં મન્ત્રસિદ્ધિપ્રદે નૃણામ્ ॥ ૬ ॥

ન પૂજા ન જપં સ્નાનં પુરશ્ચર્યાવિધિશ્ચ ન ।
અકસ્માત્ સિદ્ધિમવાપ્નોતિ સહસ્રનામપાઠતઃ ॥ ૭ ॥

સર્વયજ્ઞફલં નાથ પ્રાપ્નોતિ સાધકઃ ક્ષણાત્ ।
મન્ત્રાર્થં મન્ત્રચૈતન્યં યોનિમુદ્રાસ્વરૂપકમ્ ॥ ૮ ॥

કોટિવર્ષશતેનાપિ ફલં વક્તું ન શક્યતે ।
તથાપિ વક્તુમિચ્છામિ હિતાય જગતાં પ્રભો ॥ ૯ ॥

અસ્યાઃ શ્રીકુમાર્યાઃ સહસ્રનામકવચસ્ય
વટુકભૈરવઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । કુમારીદેવતા ।
સર્વમન્ત્રસિદ્ધિસમૃદ્ધયે વિનિયોગઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ કુમારી કૌશિકી કાલી કુરુકુલ્લા કુલેશ્વરી ।
કનકાભા કાઞ્ચનાભા કમલા કાલકામિની ॥ ૧૧ ॥

કપાલિની કાલરૂપા કૌમારી કુલપાલિકા ।
કાન્તા કુમારકાન્તા ચ કારણા કરિગામિની ॥ ૧૨ ॥

કન્ધકાન્તા કૌલકાન્તા કૃતકર્મફલપ્રદા ।
કાર્યાકાર્યપ્રિયા કક્ષા કંસહન્ત્રી કુરુક્ષયા ॥ ૧૩ ॥

કૃષ્ણકાન્તા કાલરાત્રિઃ કર્ણેષુધારિણીકરા ।
કામહા કપિલા કાલા કાલિકા કુરુકામિની ॥ ૧૪ ॥

કુરુક્ષેત્રપ્રિયા કૌલા કુન્તી કામાતુરા કચા ।
કલઞ્જભક્ષા કૈકેયી કાકપુચ્છધ્વજા કલા ॥ ૧૫ ॥

કમલા કામલક્ષ્મી ચ કમલાનનકામિની ।
કામધેનુસ્વરૂપા ચ કામહા કામમદીની ॥ ૧૬ ॥

કામદા કામપૂજ્યા ચ કામાતીતા કલાવતી ।
ભૈરવી કારણાઢ્યા ચ કૈશોરી કુશલાઙ્ગલા ॥ ૧૭ ॥

કમ્બુગ્રીવા કૃષ્ણનિભા કામરાજપ્રિયાકૃતિઃ ।
કઙ્કણાલઙ્કૃતા કઙ્કા કેવલા કાકિની કિરા ॥ ૧૮ ॥

કિરાતિની કાકભક્ષા કરાલવદના કૃશા ।
કેશિની કેશિહા કેશા કાસામ્બષ્ઠા કરિપ્રિયા ॥ ૧૯ ॥

કવિનાથસ્વરૂપા ચ કટુવાણી કટુસ્થિતા ।
કોટરા કોટરાક્ષી ચ કરનાટકવાસિની ॥ ૨૦ ॥

કટકસ્થા કાષ્ઠસંસ્થા કન્દર્પા કેતકી પ્રિયા ।
કેલિપ્રિયા કમ્બલસ્થા કાલદૈત્યવિનાશિની ॥ ૨૧ ॥

કેતકીપુષ્પશોભાઢ્યા કર્પૂરપૂર્ણજિહ્વિકા ।
કર્પૂરાકરકાકોલા કૈલાસગિરિવાસિની ॥ ૨૨ ॥

કુશાસનસ્થા કાદમ્બા કુઞ્જરેશી કુલાનના ।
ખર્બા ખડ્ગધરા ખડ્ગા ખલહા ખલબુદ્ધિદા ॥ ૨૩ ॥

ખઞ્જના ખરરૂપા ચ ક્ષારામ્લતિક્તમધ્યગા ।
ખેલના ખેટકકરા ખરવાક્યા ખરોત્કટા ॥ ૨૪ ॥

ખદ્યોતચઞ્ચલા ખેલા ખદ્યોતા ખગવાહિની ।
ખેટકસ્થા ખલાખસ્થા ખેચરી ખેચરપ્રિયા ॥ ૨૫ ॥

ખચરા ખરપ્રેમા ખલાઢ્યા ખચરાનના ।
ખેચરેશી ખરોગ્રા ચ ખેચરપ્રિયભાષિણી ॥ ૨૬ ॥

ખર્જૂરાસવસંમત્તા ખર્જૂરફલભોગિની ।
ખાતમધ્યસ્થિતા ખાતા ખાતામ્બુપરિપૂરિણી ॥ ૨૭ ॥

ખ્યાતિઃ ખ્યાતજલાનન્દા ખુલના ખઞ્જનાગતિઃ ।
ખલ્વા ખલતરા ખારી ખરોદ્વેગનિકૃન્તની ॥ ૨૮ ॥

ગગનસ્થા ચ ભીતા ચ ગભીરનાદિની ગયા ।
ગઙ્ગા ગભીરા ગૌરી ચ ગણનાથ પ્રિયા ગતિઃ ॥ ૨૯ ॥

ગુરુભક્તા ગ્વાલિહીના ગેહિની ગોપિની ગિરા ।
ગોગણસ્થા ગાણપત્યા ગિરિજા ગિરિપૂજિતા ॥ ૩૦ ॥

ગિરિકાન્તા ગણસ્થા ચ ગિરિકન્યા ગણેશ્વરી ।
ગાધિરાજસુતા ગ્રીવા ગુર્વી ગુર્વ્યમ્બશાઙ્કરી ॥ ૩૧ ॥

ગન્ધર્વ્વકામિની ગીતા ગાયત્રી ગુણદા ગુણા ।
ગુગ્ગુલુસ્થા ગુરોઃ પૂજ્યા ગીતાનન્દપ્રકાશિની ॥ ૩૨ ॥

ગયાસુરપ્રિયાગેહા ગવાક્ષજાલમધ્યગા ।
ગુરુકન્યા ગુરોઃ પત્ની ગહના ગુરુનાગિની ॥ ૩૩ ॥

ગુલ્ફવાયુસ્થિતા ગુલ્ફા ગર્દ્દભા ગર્દ્દભપ્રિયા ।
ગુહ્યા ગુહ્યગણસ્થા ચ ગરિમા ગૌરિકા ગુદા ॥ ૩૪ ॥

ગુદોર્ધ્વસ્થા ચ ગલિતા ગણિકા ગોલકા ગલા ।
ગાન્ધર્વી ગાનનગરી ગન્ધર્વગણપૂજિતા ॥ ૩૫ ॥

ઘોરનાદા ઘોરમુખી ઘોરા ઘર્મનિવારિણી ।
ઘનદા ઘનવર્ણા ચ ઘનવાહનવાહના ॥ ૩૬ ॥

ઘર્ઘરધ્વનિચપલા ઘટાઘટપટાઘટા ।
ઘટિતા ઘટના ઘોના ઘનરુપ ઘનેશ્વરી ॥ ૩૭ ॥

ઘુણ્યાતીતા ઘર્ઘરા ચ ઘોરાનનવિમોહિની ।
ઘોરનેત્રા ઘનરુચા ઘોરભૈરવ કન્યકા ॥ ૩૮ ॥

ઘાતાઘાતકહા ઘાત્યા ઘ્રાણાઘ્રાણેશવાયવી ।
ઘોરાન્ધકારસંસ્થા ચ ઘસના ઘસ્વરા ઘરા ॥ ૩૯ ॥

ઘોટકેસ્થા ઘોટકા ચ ઘોટકેશ્વરવાહના ।
ઘનનીલમણિશ્યામા ઘર્ઘરેશ્વરકામિની ॥ ૪૦ ॥

ઙકારકૂટસમ્પન્ના ઙકારચક્રગામિની ।
ઙકારી ઙસંશા ચૈવ ઙીપનીતા ઙકારિણી ॥ ૪૧ ॥

ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યસ્થા ચતુરા ચારુહાસિની ।
ચારુચન્દ્રમુખી ચૈવ ચલઙ્ગમગતિપ્રિયા ॥ ૪૨ ॥

ચઞ્ચલા ચપલા ચણ્ડી ચેકિતાના ચરુસ્થિતા ।
ચલિતા ચાનના ચાર્વ્વો ચારુભ્રમરનાદિની ॥ ૪૩ ॥

ચૌરહા ચન્દ્રનિલયા ચૈન્દ્રી ચન્દ્રપુરસ્થિતા ।
ચક્રકૌલા ચક્રરૂપા ચક્રસ્થા ચક્રસિદ્ધિદા ॥ ૪૪ ॥

ચક્રિણી ચક્રહસ્તા ચ ચક્રનાથકુલપ્રિયા ।
ચક્રાભેદ્યા ચક્રકુલા ચક્રમણ્ડલશોભિતા ॥ ૪૫ ॥

ચક્રેશ્વરપ્રિયા ચેલા ચેલાજિનકુશોત્તરા ।
ચતુર્વેદસ્થિતા ચણ્ડા ચન્દ્રકોટિસુશીતલા ॥ ૪૬ ॥

ચતુર્ગુણા ચન્દ્રવર્ણા ચાતુરી ચતુરપ્રિયા ।
ચક્ષુઃસ્થા ચક્ષુવસતિશ્ચણકા ચણકપ્રિયા ॥ ૪૭ ॥

ચાર્વ્વઙ્ગી ચન્દ્રનિલયા ચલદમ્બુજલોચના ।
ચર્વ્વરીશા ચારુમુખી ચારુદન્તા ચરસ્થિતા ॥ ૪૮ ॥

ચસકસ્થાસવા ચેતા ચેતઃસ્થા ચૈત્રપૂજિતા ।
ચાક્ષુષી ચન્દ્રમલિની ચન્દ્રહાસમણિપ્રભા ॥ ૪૯ ॥

છલસ્થા છુદ્રરૂપા ચ છત્રચ્છાયાછલસ્થિતા ।
છલજ્ઞા છેશ્વરાછાયા છાયા છિન્નશિવા છલા ॥ ૫૦ ॥

છત્રાચામરશોભાઢ્યા છત્રિણાં છત્રધારિણી ।
છિન્નાતીતા છિન્નમસ્તા છિન્નકેશા છલોદ્ભવા ॥ ૫૧ ॥

છલહા છલદા છાયા છન્ના છન્નજનપ્રિયા ।
છલછિન્ના છદ્મવતી છદ્મસદ્મનિવાસિની ॥ ૫૨ ॥

છદ્મગન્ધા છદાછન્ના છદ્મવેશી છકારિકા ।
છગલા રક્તભક્ષા ચ છગલામોદરક્તપા ॥ ૫૩ ॥

છગલણ્ડેશકન્યા ચ છગલણ્ડકુમારિકા ।
છુરિકા છુરિકકરા છુરિકારિનિવાશિની ॥ ૫૪ ॥

છિન્નનાશા છિન્નહસ્તા છોણલોલા છલોદરી ।
છલોદ્વેગા છાઙ્ગબીજમાલા છાઙ્ગવરપ્રદા ॥ ૫૫ ॥

જટિલા જઠરશ્રીદા જરા જજ્ઞપ્રિયા જયા ।
જન્ત્રસ્થા જીવહા જીવા જયદા જીવયોગદા ॥ ૫૬ ॥

જયિની જામલસ્થા ચ જામલોદ્ભવનાયિકા ।
જામલપ્રિયકન્યા ચ જામલેશી જવાપ્રિયા ॥ ૫૭ ॥

જવાકોટિસમપ્રખ્યા જવાપુષ્પપ્રિયા જના ।
જલસ્થા જગવિષયા જરાતીતા જલસ્થિતા ॥ ૫૮ ॥

જીવહા જીવકન્યા ચ જનાર્દ્દનકુમારિકા ।
જતુકા જલપૂજ્યા ચ જગન્નાથાદિકામિની ॥ ૫૯ ॥

જીર્ણાઙ્ગી જીર્ણહીના ચ જીમૂતાત્ત્યન્તશોભિતા ।
જામદા જમદા જૃમ્ભા જૃમ્ભણાસ્ત્રાદિધારિણી ॥ ૬૦ ॥

જઘન્યા જારજા પ્રીતા જગદાનન્દવદ્ધીની ।
જમલાર્જુનદર્પઘ્ની જમલાર્જુનભઞ્જિની ॥ ૬૧ ॥

જયિત્રીજગદાનન્દા જામલોલ્લાસસિદ્ધિદા ।
જપમાલા જાપ્યસિદ્ધિર્જપયજ્ઞપ્રકાશિની ॥ ૬૨ ॥

જામ્બુવતી જામ્બવતઃ કન્યકાજનવાજપા ।
જવાહન્ત્રી જગદ્બુદ્ધિર્જ્જગત્કર્તૃ જગદ્ગતિઃ ॥ ૬૩ ॥

જનની જીવની જાયા જગન્માતા જનેશ્વરી ।
ઝઙ્કલા ઝઙ્કમધ્યસ્થા ઝણત્કારસ્વરૂપિણી ॥ ૬૪ ॥

ઝણત્ઝણદ્વહ્નિરૂપા ઝનનાઝન્દરીશ્વરી ।
ઝટિતાક્ષા ઝરા ઝઞ્ઝા ઝર્ઝરા ઝરકન્યકા ॥ ૬૫ ॥

ઝણત્કારી ઝના ઝન્ના ઝકારમાલયાવૃતા ।
ઝઙ્કરી ઝર્ઝરી ઝલ્લી ઝલ્વેશ્વરનિવાસિની ॥ ૬૬ ॥

ઞકારી ઞકિરાતી ચ ઞકારબીજમાલિની ।
ઞનયોઽન્તા ઞકારાન્તા ઞકારપરમેશ્વરી ॥ ૬૭ ॥

ઞાન્તબીજપુટાકારા ઞેકલે ઞૈકગામિની ।
ઞૈકનેલા ઞસ્વરૂપા ઞહારા ઞહરીતકી ॥ ૬૮ ॥

ટુણ્ટુની ટઙ્કહસ્તા ચ ટાન્તવર્ગા ટલાવતી ।
ટપલા ટાપબાલાખ્યા ટઙ્કારધ્વનિરૂપિણી ॥ ૬૯ ॥

ટલાતી ટાક્ષરાતીતા ટિત્કારાદિકુમારિકા ।
ટઙ્કાસ્ત્રધારિણી ટાના ટમોટાર્ણલભાષિણી ॥ ૭૦ ॥

ટઙ્કારી વિધના ટાકા ટકાટકવિમોહિની ।
ટઙ્કારધરનામાહા ટિવીખેચરનાદિની ॥ ૭૧ ॥

ઠઠઙ્કારી ઠાઠરૂપા ઠકારબીજકારણા ।
ડમરૂપ્રિયવાદ્યા ચ ડામરસ્થા ડબીજિકા ॥ ૭૨ ॥

ડાન્તવર્ગા ડમરુકા ડરસ્થા ડોરડામરા ।
ડગરાર્દ્ધા ડલાતીતા ડદારુકેશ્વરી ડુતા ॥ ૭૩ ॥

ઢાર્દ્ધનારીશ્વરા ઢામા ઢક્કારી ઢલના ઢલા ।
ઢકેસ્થા ઢેશ્વરસુતા ઢેમનાભાવઢોનના ॥ ૭૪ ॥

ણોમાકાન્તેશ્વરી ણાન્તવર્ગસ્થા ણતુનાવતી ।
ણનો માણાઙ્કકલ્યાણી ણાક્ષવીણાક્ષબીજિકા ॥ ૭૫ ॥

તુલસીતન્તુસૂક્ષ્માખ્યા તારલ્યા તૈલગન્ધિકા ।
તપસ્યા તાપસસુતા તારિણી તરુણી તલા ॥ ૭૬ ॥

તન્ત્રસ્થા તારકબ્રહ્મસ્વરૂપા તન્તુમધ્યગા ।
તાલભક્ષત્રિધામૂત્તીસ્તારકા તૈલભક્ષિકા ॥ ૭૭ ॥

તારોગ્રા તાલમાલા ચ તકરા તિન્તિડીપ્રિયા ।
તપસઃ તાલસન્દર્ભા તર્જયન્તી કુમારિકા ॥ ૭૮ ॥

તોકાચારા તલોદ્વેગા તક્ષકા તક્ષકપ્રિયા ।
તક્ષકાલઙ્કૃતા તોષા તાવદ્રૂપા તલપ્રિયા ॥ ૭૯ ॥

તલાસ્ત્રધારિણી તાપા તપસાં ફલદાયિની ।
તલ્વલ્વપ્રહરાલીતા તલારિગણનાશિની ॥ ૮૦ ॥

તૂલા તૌલી તોલકા ચ તલસ્થા તલપાલિકા
તરુણા તપ્તબુદ્ધિસ્થાસ્તપ્તા પ્રધારિણી તપા ॥ ૮૧ ॥

તન્ત્રપ્રકાશકરણી તન્ત્રાર્થદાયિની તથા ।
તુષારકિરણાઙ્ગી ચ ચતુર્ધા વા સમપ્રભા ॥ ૮૨ ॥

તૈલમાર્ગાભિસૂતા ચ તન્ત્રસિદ્ધિફલપ્રદા ।
તામ્રપર્ણા તામ્રકેશા તામ્રપાત્રપ્રિયાતમા ॥ ૮૩ ॥

તમોગુણપ્રિયા તોલા તક્ષકારિનિવારિણી ।
તોષયુક્તા તમાયાચી તમષોઢેશ્વરપ્રિયા ॥ ૮૪ ॥

તુલના તુલ્યરુચિરા તુલ્યબુદ્ધિસ્ત્રિધા મતિઃ ।
તક્રભક્ષા તાલસિદ્ધિઃ તત્રસ્થાસ્તત્ર ગામિની ॥ ૮૫ ॥

તલયા તૈલભા તાલી તન્ત્રગોપનતત્પરા ।
તન્ત્રમન્ત્રપ્રકાશા ચ ત્રિશરેણુસ્વરૂપિણી ॥ ૮૬ ॥

ત્રિંશદર્થપ્રિયા તુષ્ટા તુષ્ટિસ્તુષ્ટજનપ્રિયા ।
થકારકૂટદણ્ડીશા થદણ્ડીશપ્રિયાઽથવા ॥ ૮૭ ॥

થકારાક્ષરરૂઢાઙ્ગી થાન્તવર્ગાથ કારિકા ।
થાન્તા થમીશ્વરી થાકા થકારબીજમાલિની ॥ ૮૮ ॥

દક્ષદામપ્રિયા દોષા દોષજાલવનાશ્રિતા ।
દશા દશનઘોરા ચ દેવીદાસપ્રિયા દયા ॥ ૮૯ ॥

દૈત્યહન્ત્રીપરા દૈત્યા દૈત્યાનાં મદ્દીની દિશા ।
દાન્તા દાન્તપ્રિયા દાસા દામના દીર્ઘકેશિકા ॥ ૯૦ ॥

દશના રક્તવર્ણા ચ દરીગ્રહનિવાસિની
દેવમાતા ચ દુર્લભા ચ દીર્ઘાઙ્ગા દાસકન્યકા ॥ ૯૧ ॥

દશનશ્રી દીર્ઘનેત્રા દીર્ઘનાસા ચ દોષહા ।
દમયન્તી દલસ્થા ચ દ્વેષ્યહન્ત્રી દશસ્થિતા ॥ ૯૨ ॥

દૈશેષિકા દિશિગતા દશનાસ્ત્રવિનાશિની
દારિદ્ર્યહા દરિદ્રસ્થા દરિદ્રધનદાયિની ॥ ૯૩ ॥

દન્તુરા દેશભાષા ચ દેશસ્થા દેશનાયિકા ।
દ્વેષરૂપા દ્વેષહન્ત્રી દ્વેષારિગણમોહિની ॥ ૯૪ ॥

દામોદરસ્થાનનાદા દલાનાં બલદાયિની ।
દિગ્દર્શના દર્શનસ્થા દર્શનપ્રિયવાદિની ॥ ૯૫ ॥

દામોદરપ્રિયા દાન્તા દામોદરકલેવરા ।
દ્રાવિણી દ્રવિણી દક્ષા દક્ષકન્યા દલદૃઢા ॥ ૯૬ ॥

દૃઢાસનાદાસશક્તિર્દ્વન્દ્વયુદ્ધપ્રકાશિની ।
દધિપ્રિયા દધિસ્થા ચ દધિમઙ્ગલકારિણી ॥ ૯૭ ॥

દર્પહા દર્પદા દૃપ્તા દર્ભપુણ્યપ્રિયા દધિઃ ।
દર્ભસ્થા દ્રુપદસુતા દ્રૌપદી દ્રુપદપ્રિયા ॥ ૯૮ ॥

ધર્મચિન્તા ધનાધ્યક્ષા ધશ્વેશ્વરવરપ્રદા ।
ધનહા ધનદા ધન્વી ધનુર્હસ્તા ધનુઃપ્રિયા ॥ ૯૯ ॥

ધરણી ધૈર્યરૂપા ચ ધનસ્થા ધનમોહિની ।
ધોરા ધીરપ્રિયાધારા ધરાધારણતત્પરા ॥ ૧૦૦ ॥

ધાન્યદા ધાન્યબીજા ચ ધર્માધર્મસ્વરૂપિણી ।
ધારાધરસ્થા ધન્યા ચ ધર્મપુઞ્જનિવાસિની ॥ ૧૦૧ ॥

ધનાઢ્યપ્રિયકન્યા ચ ધન્યલોકૈશ્ચ સેવિતા ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાઙ્ગી ધર્માર્થકામમોક્ષદા ॥ ૧૦૨ ॥

ધરાધરા ધુરોણા ચ ધવલા ધવલામુખી ।
ધરા ચ ધામરૂપા ચ ધ્રુવા ધ્રૌવ્યા ધ્રુવપ્રિયા ॥ ૧૦૩ ॥

ધનેશી ધારણાખ્યા ચ ધર્મનિન્દાવિનાશિની ।
ધર્મતેજોમયી ધર્મ્યા ધૈર્યાગ્રભર્ગમોહિની ॥ ૧૦૪ ॥

ધારણા ધૌતવસના ધત્તૂરફલભોગિની ।
નારાયણી નરેન્દ્રસ્થા નારાયણકલેવરા ॥ ૧૦૫ ॥

નરનારાયણપ્રીતા ધર્મનિન્દા નમોહિતા ।
નિત્યા નાપિતકન્યા ચ નયનસ્થા નરપ્રિયા ॥ ૧૦૬ ॥

નામ્ની નામપ્રિયા નારા નારાયણસુતા નરા ।
નવીનનાયકપ્રીતા નવ્યા નવફલપ્રિયા ॥ ૧૦૭ ॥

નવીનકુસુમપ્રીતા નવીનાનાં ધ્વજાનુતા ।
નારી નિમ્બસ્થિતાનન્દાનન્દિની નન્દકારિકા ॥ ૧૦૮ ॥

નવપુષ્પમહાપ્રીતા નવપુષ્પસુગન્ધિકા ।
નન્દનસ્થા નન્દકન્યા નન્દમોક્ષપ્રદાયિની ॥ ૧૦૯ ॥

નમિતા નામભેદા ચ નામ્નાર્ત્તવનમોહિની ।
નવબુદ્ધિપ્રિયાનેકા નાકસ્થા નામકન્યકા ॥ ૧૧૦ ॥

નિન્દાહીના નવોલ્લાસા નાકસ્થાનપ્રદાયિની ।
નિમ્બવૃક્ષસ્થિતા નિમ્બા નાનાવૃક્ષનિવાસિની ॥ ૧૧૧ ॥

નાશ્યાતીતા નીલવર્ણા નીલવર્ણા સરસ્વતી ।
નભઃસ્થા નાયકપ્રીતા નાયકપ્રિયકામિની ॥ ૧૧૨ ॥

નૈવવર્ણા નિરાહારા નિવીહાણાં રજઃપ્રિયા ।
નિમ્નનાભિપ્રિયાકારા નરેન્દ્રહસ્તપૂજિતા ॥ ૧૧૩ ॥

નલસ્થિતા નલપ્રીતા નલરાજકુમારિકા ।
પરેશ્વરી પરાનન્દા પરાપરવિભેદિકા ॥ ૧૧૪ ॥

પરમા પરચક્રસ્થા પાર્વતી પર્વતપ્રિયા ।
પારમેશી પર્વનાના પુષ્પમાલ્યપ્રિયા પરા ॥ ૧૧૫ ॥

પરા પ્રિયા પ્રીતિદાત્રી પ્રીતિઃ પ્રથમકામિની ।
પ્રથમા પ્રથમા પ્રીતા પુષ્પગન્ધપ્રિયા પરા ॥ ૧૧૬ ॥

પૌષ્યી પાનરતા પીના પીનસ્તનસુશોભના ।
પરમાનરતા પુંસાં પાશહસ્તા પશુપ્રિયા ॥ ૧૧૭ ॥

પલલાનન્દરસિકા પલાલધૂમરૂપિણી ।
પલાશપુષ્પસઙ્કાશા પલાશપુષ્પમાલિની ॥ ૧૧૮ ॥

પ્રેમભૂતા પદ્મમુખી પદ્મરાગસુમાલિની ।
પદ્મમાલા પાપહરા પતિપ્રેમવિલાસિની ॥ ૧૧૯ ॥

પઞ્ચાનનમનોહારી પઞ્ચવક્ત્રપ્રકાશિની ।
ફલમૂલાશના ફાલી ફલદા ફાલ્ગુનપ્રિયા ॥ ૧૨૦ ॥

ફલનાથપ્રિયા ફલ્લી ફલ્ગુકન્યા ફલોન્મુખી ।
ફેત્કારીતન્ત્રમુખ્યા ચ ફેત્કારગણપૂજિતા ॥ ૧૨૧ ॥

ફેરવી ફેરવસુતા ફલભોગોદ્ભવા ફલા ।
ફલપ્રિયા ફલાશક્તા ફાલ્ગુનાનન્દદાયિની ॥ ૧૨૨ ॥

ફાલભોગોત્તરા ફેલા ફુલામ્ભોજનિવાસિની ।
વસુદેવગૃહસ્થા ચ વાસવી વીરપૂજિતા ॥ ૧૨૩ ॥

વિષભક્ષા બુધસુતા બ્લુઙ્કારી બ્લૂવરપ્રદા ।
બ્રાહ્મી બૃહસ્પતિસુતા વાચસ્પતિવરપ્રદા ॥ ૧૨૪ ॥

વેદાચારા વેદ્યપરા વ્યાસવક્ત્રસ્થિતા વિભા ।
બોધજ્ઞા વૌષડાખ્યા ચ વંશીવંદનપૂજિતા ॥ ૧૨૫ ॥

વજ્રકાન્તા વજ્રગતિર્બદરીવંશવિવદ્ધીની ।
ભારતી ભવરશ્રીદા ભવપત્ની ભવાત્મજા ॥ ૧૨૬ ॥

ભવાની ભાવિની ભીમા ભિષગ્ભાર્યા તુરિસ્થિતા ।
ભૂર્ભુવઃસ્વઃસ્વરૂપા ચ ભૃશાર્ત્તા ભેકનાદિની ॥ ૧૨૭ ॥

ભૌતી ભઙ્ગપ્રિયા ભઙ્ગભઙ્ગહા ભઙ્ગહારિણી ।
ભર્તા ભગવતી ભાગ્યા ભગીરથનમસ્કૃતા ॥ ૧૨૮ ॥

ભગમાલા ભૂતનાથેશ્વરી ભાર્ગવપૂજિતા ।
ભૃગુવંશા ભીતિહરા ભૂમિર્ભુજગહારિણી ॥ ૧૨૯ ॥

ભાલચન્દ્રાભભલ્વબાલા ભવભૂતિવીભૂતિદા ।
મકરસ્થા મત્તગતિર્મદમત્તા મદપ્રિયા ॥ ૧૩૦ ॥

મદિરાષ્ટાદશભુજા મદિરા મત્તગામિની ।
મદિરાસિદ્ધિદા મધ્યા મદાન્તર્ગતિસિદ્ધિદા ॥ ૧૩૧ ॥

મીનભક્ષા મીનરૂપા મુદ્રામુદ્ગપ્રિયા ગતિઃ ।
મુષલા મુક્તિદા મૂર્ત્તા મૂકીકરણતત્પરા ॥ ૧૩૨ ॥

મૃષાર્ત્તા મૃગતૃષ્ણા ચ મેષભક્ષણતત્પરા ।
મૈથુનાનન્દસિદ્ધિશ્ચ મૈથુનાનલસિદ્ધિદા ॥ ૧૩૩ ॥

મહાલક્ષ્મીર્ભૈરવી ચ મહેન્દ્રપીઠનાયિકા ।
મનઃસ્થા માધવીમુખ્યા મહાદેવમનોરમા ॥ ૧૩૪ ॥

યશોદા યાચના યાસ્યા યમરાજપ્રિયા યમા ।
યશોરાશિવિભૂષાઙ્ગી યતિપ્રેમકલાવતી ॥ ૧૩૫ ॥

રમણી રામપત્ની ચ રિપુહા રીતિમધ્યગા ।
રુદ્રાણી રૂપદા રૂપા રૂપસુન્દરધારિણી ॥ ૧૩૬ ॥

રેતઃસ્થા રેતસઃ પ્રીતા રેતઃસ્થાનનિવાસિની ।
રેન્દ્રાદેવસુતારેદા રિપુવર્ગાન્તકપ્રિયા ॥ ૧૩૭ ॥

રોમાવલીન્દ્રજનની રોમકૂપજગત્પતિઃ ।
રૌપ્યવર્ણા રૌદ્રવર્ણા રૌપ્યાલઙ્કારભૂષણા ॥ ૧૩૮ ॥

રઙ્ગિણા રઙ્ગરાગસ્થા રણવહ્નિકુલેશ્વરી ।
લક્ષ્મીઃ લાઙ્ગલહસ્તા ચ લાઙ્ગલી કુલકામિની ॥ ૧૩૯ ॥

લિપિરૂપા લીઢપાદા લતાતન્તુસ્વરૂપિણી ।
લિમ્પતી લેલિહા લોલા લોમશપ્રિયસિદ્ધિદા ॥ ૧૪૦ ॥

લૌકિકી લૌકિકીસિદ્ધિર્લઙ્કાનાથકુમારિકા ।
લક્ષ્મણા લક્ષ્મીહીના ચ લપ્રિયા લાર્ણમધ્યગા ॥ ૧૪૧ ॥

વિવસા વસનાવેશા વિવસ્યકુલકન્યકા ।
વાતસ્થા વાતરૂપા ચ વેલમધ્યનિવાસિની ॥ ૧૪૨ ॥

શ્મશાનભૂમિમધ્યસ્થા શ્મશાનસાધનપ્રિયા ।
શવસ્થા પરસિદ્ધ્યર્થી શવવક્ષસિ શોભિતા ॥ ૧૪૩ ॥

શરણાગતપાલ્યા ચ શિવકન્યા શિવપ્રિયા ।
ષટ્ચક્રભેદિની ષોઢા ન્યાસજાલદૃઢાનના ॥ ૧૪૪ ॥

સન્ધ્યાસરસ્વતી સુન્દ્યા સૂર્યગા શારદા સતી ।
હરિપ્રિયા હરહાલાલાવણ્યસ્થા ક્ષમા ક્ષુધા ॥ ૧૪૫ ॥

ક્ષેત્રજ્ઞા સિદ્ધિદાત્રી ચ અમ્બિકા ચાપરાજિતા ।
આદ્યા ઇન્દ્રપ્રિયા ઈશા ઉમા ઊઢા ઋતુપ્રિયા ॥ ૧૪૬ ॥

સુતુણ્ડા સ્વરબીજાન્તા હરિવેશાદિસિદ્ધિદા ।
એકાદશીવ્રતસ્થા ચ એન્દ્રી ઓષધિસિદ્ધિદા ॥ ૧૪૭ ॥

ઔપકારી અંશરૂપા અસ્ત્રબીજપ્રકાશિની ।
ઇત્યેતત્ કામુકીનાથ કુમારીણાં સુમઙ્ગલમ્ ॥ ૧૪૮ ॥

ત્રૈલોક્યફલદં નિત્યમષ્ટોત્તરસહસ્રકમ્ ।
મહાસ્તોત્રં ધર્મસારં ધનધાન્યસુતપ્રદમ્ ॥ ૧૪૯ ॥

સર્વવિદ્યાફલોલ્લાસં ભક્તિમાન્ યઃ પઠેત્ સુધીઃ ।
સ સર્વદા દિવારાત્રૌ સ ભવેન્મુક્તિમાર્ગગઃ ॥ ૧૫૦ ॥

સર્વત્ર જયમાપ્નોતિ વીરાણાં વલ્લભો લભેત્ ।
સર્વે દેવા વશં યાન્તિ વશીભૂતાશ્ચ માનવાઃ ॥ ૧૫૧ ॥

બ્રહ્માણ્ડે યે ચ શંસન્તિ તે તુષ્ટા નાત્ર સંશયઃ ।
યે વશન્તિ ચ ભૂર્લોકે દેવતુલ્યપરાક્રમાઃ ॥ ૧૫૨ ॥

તે સર્વે ભૃત્યતુલ્યાશ્ચ સત્યં સત્યં કુલેશ્વર ।
અકસ્માત્ સિદ્ધિમાપ્નોતિ હોમેન યજનેન ચ ॥ ૧૫૩ ॥

જાપ્યેન કવચાદ્યેન મહાસ્તોત્રાર્થપાઠતઃ ।
વિના યજ્ઞૈવીના દાનૈવીના જાપ્યૈર્લભેત્ ફલમ્ ॥ ૧૫૪ ॥

યઃ પઠેત્ સ્તોત્રકં નામ ચાષ્ટોત્તરસહસ્રકમ્ ।
તસ્ય શાન્તિર્ભવેત્ ક્ષિપ્રં કન્યાસ્તોત્રં પઠેત્તતઃ ॥ ૧૫૫ ॥

વારત્રયં પ્રપાઠેન રાજાનં વશમાનયેત્ ।
વારૈકપઠિતો મન્ત્રી ધર્માર્થકામમોક્ષભાક્ ॥ ૧૫૬ ॥

ત્રિદિનં પ્રપઠેદ્વિદ્વાન્ યદિ પુત્રં સમિચ્છતિ ।
વારત્રયક્રમેણૈવ વારૈકક્રમતોઽપિ વા ॥ ૧૫૭ ॥

પઠિત્ત્વા ધનરત્નાનામધિપઃ સર્વવિત્તગઃ ।
ત્રિજગન્મોહયેન્મન્ત્રી વત્સરાર્દ્ધં પ્રપાઠતઃ ॥ ૧૫૮ ॥

વત્સરં વાપ્ય યદિ વા ભક્તિભાવેન યઃ પઠેત્ ।
ચિરજીવી ખેચરત્ત્વં પ્રાપ્ય યોગી ભવેન્નરઃ ॥ ૧૫૯ ॥

મહાદૂરસ્થિતં વર્ણં પશ્યતિ સ્થિરમાનસઃ ।
મહિલામણ્ડલે સ્થિત્ત્વા શક્તિયુક્તઃ પઠેત્ સુધીઃ ॥ ૧૬૦ ॥

સ ભવેત્સાધકશ્રેષ્ઠઃ ક્ષીરી કલ્પદ્રુમો ભવેત્ ।
સર્વદા યઃ પઠેન્નાથ ભાવોદ્ગતકલેવરઃ ॥ ૧૬૧ ॥

દર્શનાત્ સ્તમ્ભનં કર્ત્તું ક્ષમો ભવતિ સાધકઃ ।
જલાદિસ્તમ્ભને શક્તો વહ્નિસ્તમ્ભાદિસિદ્ધિભાક્ ॥ ૧૬૨ ॥

વાયુવેગી મહાવાગ્મી વેદજ્ઞો ભવતિ ધ્રુવમ્ ।
કવિનાથો મહાવિદ્યો વન્ધકઃ પણ્ડિતો ભવેત્ ॥ ૧૬૩ ॥

સર્વદેશાધિપો ભૂત્ત્વા દેવીપુત્રઃ સ્વયં ભવેત્ ।
કાન્તિં શ્રિયં યશો વૃદ્ધિં પ્રાપ્નોતિ બલવાન્ યતિઃ ॥ ૧૬૪ ॥

અષ્ટસિદ્ધિયુતો નાથ યઃ પઠેદર્થસિદ્ધયે ।
ઉજ્જટેઽરણ્યમધ્યે ચ પર્વતે ઘોરકાનને ॥ ૧૬૫ ॥

વને વા પ્રેતભૂમૌ ચ શવોપરિ મહારણે ।
ગ્રામે ભગ્નગૃહે વાપિ શૂન્યાગારે નદીતટે ॥ ૧૬૬ ॥

ગઙ્ગાગર્ભે મહાપીઠે યોનિપીઠે ગુરોર્ગૃહે ।
ધાન્યક્ષેત્રે દેવગૃહે કન્યાગારે કુલાલયે ॥ ૧૬૭ ॥

પ્રાન્તરે ગોષ્ઠમધ્યે વા રાજાદિભયહીનકે ।
નિર્ભયાદિસ્વદેશેષુ શિલિઙ્ગાલયેઽથવા ॥ ૧૬૮ ॥

ભૂતગર્ત્તે ચૈકલિઙ્ગૈ વા શૂન્યદેશે નિરાકુલે ।
અશ્વત્થમૂલે બિલ્વે વા કુલવૃક્ષસમીપગે ॥ ૧૬૯ ॥

અન્યેષુ સિદ્ધદેશેષુ કુલરૂપાશ્ચ સાધકઃ ।
દિવ્યે વા વીરભાવસ્થો યષ્ટ્વા કન્યાં કુલાકુલૈ ॥ ૧૭૦ ॥

કુલદ્રવ્યૈશ્ચ વિવિધૈઃ સિદ્ધિદ્રવ્યૈશ્ચ સાધકઃ ।
માંસાસવેન જુહુયાન્મુક્તેન રસેન ચ ॥ ૧૭૧ ॥

હુતશેષં કુલદ્રવ્યં તાભ્યો દદ્યાત્ સુસિદ્ધયે ।
તાસામુચ્છિષ્ટમાનીય જુહુયાદ્ રક્તપઙ્કજે ॥ ૧૭૨ ॥

ઘૃણાલજ્જાવિનિર્મુક્તઃ સાધકઃ સ્થિરમાનસઃ ।
પિબેન્માંસરસં મન્ત્રી સદાનન્દો મહાબલી ॥ ૧૭૩ ॥

મહામાંસાષ્ટકં તાભ્યો મદિરાકુમ્ભપૂરિતમ્ ।
તારો માયા રમાવહ્નિજાયામન્ત્રં પઠેત્ સુધીઃ ॥ ૧૭૪ ॥

નિવેદ્ય વિધિનાનેન પઠિત્ત્વા સ્તોત્રમઙ્ગલમ્ ।
સ્વયં પ્રસાદં ભુક્ત્વા હિ સર્વવિદ્યાધિપો ભવેત્ ॥ ૧૭૫ ॥

શૂકરસ્યોષ્ટ્ર્માંસેન પીનમીનેન મુદ્રયા ।
મહાસવઘટેનાપિ દત્ત્વા પઠતિ યો નરઃ ॥ ૧૭૬ ॥

ધ્રુવં સ સર્વગામી સ્યાદ્ વિના હોમેન પૂજયા ।
રુદ્રરૂપો ભવેન્નિત્યં મહાકાલાત્મકો ભવેત્ ॥ ૧૭૭ ॥

સર્વપુણ્યફલં નાથ ક્ષણાત્ પ્રાપ્નોતિ સાધકઃ ।
ક્ષીરાબ્ધિરત્નકોષેશો વિયદ્વ્યાપી ચ યોગિરાટ્ ॥ ૧૭૮ ॥

ભક્ત્યાહ્લાદં દયાસિન્ધું નિષ્કામત્ત્વં લભેદ્ ધ્રુવમ્ ।
મહાશત્રુપાતને ચ મહાશત્રુભયાદ્દીતે ॥ ૧૭૯ ॥

વારૈકપાઠમાત્રેણ શત્રૂણાં વધમાનયેત્ ।
સમર્દયેત્ શત્રૂન્ ક્ષિપ્રમન્ધકારં યથા રવિઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ઉચ્ચાટને મારણે ચ ભયે ઘોરતરે રિપૌ ।
પઠનાદ્ધારણાન્મર્ત્ત્યો દેવા વા રાક્ષસાદયઃ ॥ ૧૮૧ ॥

પ્રાપ્નુવન્તિ ઝટિત્ શાન્તિં કુમારીનામપાઠતઃ ।
પુરુષો દક્ષિણે બાહૌ નારી વામકરે તથા ॥ ૧૮૨ ॥

ધૃત્વા પુત્રાદિસમ્પત્તિં લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૮૩ ॥

મમાજ્ઞયા મોક્ષમુપૈતિ સાધકો
ગજાન્તકં નાથ સહસ્રનામ ચ ।
પઠેન્મનુષ્યો યહિ ભક્તિભાવત-
સ્તદા હિ સર્વત્ર ફલોદયં લભેત્ ચ ॥ ૧૮૪ ॥

મોક્ષં સત્ફલભોગિનાં સ્તવવરં સારં પરાનન્દદં
યે નિત્યં હિ મુદા પઠન્તિ વિફલં સાર્થઞ્ચ ચિન્તાકુલાઃ
તે નિત્યાઃ પ્રભવન્તિ કીતીકમલે શ્રીરામતુલ્યો જયે
કન્દર્પાયુતતુલ્યરૂપગુણિનઃ ક્રોધે ચ રુદ્રોપમાઃ ॥ ૧૮૫ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ઉત્તરતન્ત્રે મહાતન્ત્રોદ્દીપને
કુમાર્યુપચર્યાવિન્યાસે
સિદ્ધમન્ત્ર-પ્રકરણે દિવ્યભાવનિર્ણયે
અષ્ટોત્તરસહસ્રનામમઙ્ગલોલ્લાસે
દશમપટલે શ્રીકુમારીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kumari:

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top