Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Kumari Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕುಮಾರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಆನನ್ದಭೈರವ ಉವಾಚ
ವದ ಕಾನ್ತೇ ಸದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾನನ್ದವಲ್ಲಭೇ ।
ಕುಮಾರ್ಯಾ ದೇವತಾಮುಖ್ಯಾಃ ಪರಮಾನನ್ದವರ್ಧನಮ್ ॥ 1 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಂ ನಾಮ ಮಂಗಲಮದ್ಭುತಮ್ ।
ಯದಿ ಮೇ ವರ್ತತೇ ವಿದ್ಯೇ ಯದಿ ಸ್ನೇಹಕಲಾಮಲಾ ॥ 2 ॥

ತದಾ ವದಸ್ವ ಕೌಮಾರೀಕೃತಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾದಾನಫಲಂ ಭವೇತ್ ॥ 3 ॥

ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಉವಾಚ
ಮಹಾಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ನಾಥ ಶೃಣು ಸರ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ಯಾಃ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ॥ 4 ॥

ಪಠಿತ್ತ್ವಾ ಧಾರಯಿತ್ತ್ವಾ ವಾ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಸಂಕಟಾತ್ ।
ಸರ್ವತ್ರ ದುರ್ಲಭಂ ಧನ್ಯಂ ಧನ್ಯಲೋಕನಿಷೇವಿತಮ್ ॥ 5 ॥

ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯಂಗಂ ಸರ್ವಾನನ್ದಕರಂ ಪರಮ್ ।
ಮಾಯಾಮನ್ತ್ರನಿರಸ್ತಾಂಗಂ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ ನೃಣಾಮ್ ॥ 6 ॥

ನ ಪೂಜಾ ನ ಜಪಂ ಸ್ನಾನಂ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿಶ್ಚ ನ ।
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠತಃ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲಂ ನಾಥ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಂ ಮನ್ತ್ರಚೈತನ್ಯಂ ಯೋನಿಮುದ್ರಾಸ್ವರೂಪಕಮ್ ॥ 8 ॥

ಕೋಟಿವರ್ಷಶತೇನಾಪಿ ಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ ।
ತಥಾಪಿ ವಕ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಹಿತಾಯ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಭೋ ॥ 9 ॥

ಅಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಕವಚಸ್ಯ
ವಟುಕಭೈರವಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಕುಮಾರೀದೇವತಾ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಸಮೃದ್ಧಯೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಕುಮಾರೀ ಕೌಶಿಕೀ ಕಾಲೀ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಕನಕಾಭಾ ಕಾಂಚನಾಭಾ ಕಮಲಾ ಕಾಲಕಾಮಿನೀ ॥ 11 ॥

ಕಪಾಲಿನೀ ಕಾಲರೂಪಾ ಕೌಮಾರೀ ಕುಲಪಾಲಿಕಾ ।
ಕಾನ್ತಾ ಕುಮಾರಕಾನ್ತಾ ಚ ಕಾರಣಾ ಕರಿಗಾಮಿನೀ ॥ 12 ॥

ಕನ್ಧಕಾನ್ತಾ ಕೌಲಕಾನ್ತಾ ಕೃತಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ।
ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಕಕ್ಷಾ ಕಂಸಹನ್ತ್ರೀ ಕುರುಕ್ಷಯಾ ॥ 13 ॥

ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕರ್ಣೇಷುಧಾರಿಣೀಕರಾ ।
ಕಾಮಹಾ ಕಪಿಲಾ ಕಾಲಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕುರುಕಾಮಿನೀ ॥ 14 ॥

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಕೌಲಾ ಕುನ್ತೀ ಕಾಮಾತುರಾ ಕಚಾ ।
ಕಲಂಜಭಕ್ಷಾ ಕೈಕೇಯೀ ಕಾಕಪುಚ್ಛಧ್ವಜಾ ಕಲಾ ॥ 15 ॥

ಕಮಲಾ ಕಾಮಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ಕಮಲಾನನಕಾಮಿನೀ ।
ಕಾಮಧೇನುಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಹಾ ಕಾಮಮದೀನೀ ॥ 16 ॥

ಕಾಮದಾ ಕಾಮಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಕಾಮಾತೀತಾ ಕಲಾವತೀ ।
ಭೈರವೀ ಕಾರಣಾಢ್ಯಾ ಚ ಕೈಶೋರೀ ಕುಶಲಾಂಗಲಾ ॥ 17 ॥

ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾ ಕೃಷ್ಣನಿಭಾ ಕಾಮರಾಜಪ್ರಿಯಾಕೃತಿಃ ।
ಕಂಕಣಾಲಂಕೃತಾ ಕಂಕಾ ಕೇವಲಾ ಕಾಕಿನೀ ಕಿರಾ ॥ 18 ॥

ಕಿರಾತಿನೀ ಕಾಕಭಕ್ಷಾ ಕರಾಲವದನಾ ಕೃಶಾ ।
ಕೇಶಿನೀ ಕೇಶಿಹಾ ಕೇಶಾ ಕಾಸಾಮ್ಬಷ್ಠಾ ಕರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 19 ॥

ಕವಿನಾಥಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಟುವಾಣೀ ಕಟುಸ್ಥಿತಾ ।
ಕೋಟರಾ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಚ ಕರನಾಟಕವಾಸಿನೀ ॥ 20 ॥

ಕಟಕಸ್ಥಾ ಕಾಷ್ಠಸಂಸ್ಥಾ ಕನ್ದರ್ಪಾ ಕೇತಕೀ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಕೇಲಿಪ್ರಿಯಾ ಕಮ್ಬಲಸ್ಥಾ ಕಾಲದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 21 ॥

ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಕರ್ಪೂರಪೂರ್ಣಜಿಹ್ವಿಕಾ ।
ಕರ್ಪೂರಾಕರಕಾಕೋಲಾ ಕೈಲಾಸಗಿರಿವಾಸಿನೀ ॥ 22 ॥

ಕುಶಾಸನಸ್ಥಾ ಕಾದಮ್ಬಾ ಕುಂಜರೇಶೀ ಕುಲಾನನಾ ।
ಖರ್ಬಾ ಖಡ್ಗಧರಾ ಖಡ್ಗಾ ಖಲಹಾ ಖಲಬುದ್ಧಿದಾ ॥ 23 ॥

ಖಂಜನಾ ಖರರೂಪಾ ಚ ಕ್ಷಾರಾಮ್ಲತಿಕ್ತಮಧ್ಯಗಾ ।
ಖೇಲನಾ ಖೇಟಕಕರಾ ಖರವಾಕ್ಯಾ ಖರೋತ್ಕಟಾ ॥ 24 ॥

ಖದ್ಯೋತಚಂಚಲಾ ಖೇಲಾ ಖದ್ಯೋತಾ ಖಗವಾಹಿನೀ ।
ಖೇಟಕಸ್ಥಾ ಖಲಾಖಸ್ಥಾ ಖೇಚರೀ ಖೇಚರಪ್ರಿಯಾ ॥ 25 ॥

ಖಚರಾ ಖರಪ್ರೇಮಾ ಖಲಾಢ್ಯಾ ಖಚರಾನನಾ ।
ಖೇಚರೇಶೀ ಖರೋಗ್ರಾ ಚ ಖೇಚರಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ ॥ 26 ॥

ಖರ್ಜೂರಾಸವಸಂಮತ್ತಾ ಖರ್ಜೂರಫಲಭೋಗಿನೀ ।
ಖಾತಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ಖಾತಾ ಖಾತಾಮ್ಬುಪರಿಪೂರಿಣೀ ॥ 27 ॥

ಖ್ಯಾತಿಃ ಖ್ಯಾತಜಲಾನನ್ದಾ ಖುಲನಾ ಖಂಜನಾಗತಿಃ ।
ಖಲ್ವಾ ಖಲತರಾ ಖಾರೀ ಖರೋದ್ವೇಗನಿಕೃನ್ತನೀ ॥ 28 ॥

ಗಗನಸ್ಥಾ ಚ ಭೀತಾ ಚ ಗಭೀರನಾದಿನೀ ಗಯಾ ।
ಗಂಗಾ ಗಭೀರಾ ಗೌರೀ ಚ ಗಣನಾಥ ಪ್ರಿಯಾ ಗತಿಃ ॥ 29 ॥

ಗುರುಭಕ್ತಾ ಗ್ವಾಲಿಹೀನಾ ಗೇಹಿನೀ ಗೋಪಿನೀ ಗಿರಾ ।
ಗೋಗಣಸ್ಥಾ ಗಾಣಪತ್ಯಾ ಗಿರಿಜಾ ಗಿರಿಪೂಜಿತಾ ॥ 30 ॥

ಗಿರಿಕಾನ್ತಾ ಗಣಸ್ಥಾ ಚ ಗಿರಿಕನ್ಯಾ ಗಣೇಶ್ವರೀ ।
ಗಾಧಿರಾಜಸುತಾ ಗ್ರೀವಾ ಗುರ್ವೀ ಗುರ್ವ್ಯಮ್ಬಶಾಂಕರೀ ॥ 31 ॥

ಗನ್ಧರ್ವ್ವಕಾಮಿನೀ ಗೀತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಗುಣದಾ ಗುಣಾ ।
ಗುಗ್ಗುಲುಸ್ಥಾ ಗುರೋಃ ಪೂಜ್ಯಾ ಗೀತಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 32 ॥

ಗಯಾಸುರಪ್ರಿಯಾಗೇಹಾ ಗವಾಕ್ಷಜಾಲಮಧ್ಯಗಾ ।
ಗುರುಕನ್ಯಾ ಗುರೋಃ ಪತ್ನೀ ಗಹನಾ ಗುರುನಾಗಿನೀ ॥ 33 ॥

ಗುಲ್ಫವಾಯುಸ್ಥಿತಾ ಗುಲ್ಫಾ ಗರ್ದ್ದಭಾ ಗರ್ದ್ದಭಪ್ರಿಯಾ ।
ಗುಹ್ಯಾ ಗುಹ್ಯಗಣಸ್ಥಾ ಚ ಗರಿಮಾ ಗೌರಿಕಾ ಗುದಾ ॥ 34 ॥

ಗುದೋರ್ಧ್ವಸ್ಥಾ ಚ ಗಲಿತಾ ಗಣಿಕಾ ಗೋಲಕಾ ಗಲಾ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವೀ ಗಾನನಗರೀ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಪೂಜಿತಾ ॥ 35 ॥

ಘೋರನಾದಾ ಘೋರಮುಖೀ ಘೋರಾ ಘರ್ಮನಿವಾರಿಣೀ ।
ಘನದಾ ಘನವರ್ಣಾ ಚ ಘನವಾಹನವಾಹನಾ ॥ 36 ॥

ಘರ್ಘರಧ್ವನಿಚಪಲಾ ಘಟಾಘಟಪಟಾಘಟಾ ।
ಘಟಿತಾ ಘಟನಾ ಘೋನಾ ಘನರುಪ ಘನೇಶ್ವರೀ ॥ 37 ॥

ಘುಣ್ಯಾತೀತಾ ಘರ್ಘರಾ ಚ ಘೋರಾನನವಿಮೋಹಿನೀ ।
ಘೋರನೇತ್ರಾ ಘನರುಚಾ ಘೋರಭೈರವ ಕನ್ಯಕಾ ॥ 38 ॥

ಘಾತಾಘಾತಕಹಾ ಘಾತ್ಯಾ ಘ್ರಾಣಾಘ್ರಾಣೇಶವಾಯವೀ ।
ಘೋರಾನ್ಧಕಾರಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಘಸನಾ ಘಸ್ವರಾ ಘರಾ ॥ 39 ॥

ಘೋಟಕೇಸ್ಥಾ ಘೋಟಕಾ ಚ ಘೋಟಕೇಶ್ವರವಾಹನಾ ।
ಘನನೀಲಮಣಿಶ್ಯಾಮಾ ಘರ್ಘರೇಶ್ವರಕಾಮಿನೀ ॥ 40 ॥

ಙಕಾರಕೂಟಸಮ್ಪನ್ನಾ ಙಕಾರಚಕ್ರಗಾಮಿನೀ ।
ಙಕಾರೀ ಙಸಂಶಾ ಚೈವ ಙೀಪನೀತಾ ಙಕಾರಿಣೀ ॥ 41 ॥

ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚತುರಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ।
ಚಾರುಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಚೈವ ಚಲಂಗಮಗತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 42 ॥

ಚಂಚಲಾ ಚಪಲಾ ಚಂಡೀ ಚೇಕಿತಾನಾ ಚರುಸ್ಥಿತಾ ।
ಚಲಿತಾ ಚಾನನಾ ಚಾರ್ವ್ವೋ ಚಾರುಭ್ರಮರನಾದಿನೀ ॥ 43 ॥

ಚೌರಹಾ ಚನ್ದ್ರನಿಲಯಾ ಚೈನ್ದ್ರೀ ಚನ್ದ್ರಪುರಸ್ಥಿತಾ ।
ಚಕ್ರಕೌಲಾ ಚಕ್ರರೂಪಾ ಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಚಕ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 44 ॥

ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಚಕ್ರನಾಥಕುಲಪ್ರಿಯಾ ।
ಚಕ್ರಾಭೇದ್ಯಾ ಚಕ್ರಕುಲಾ ಚಕ್ರಮಂಡಲಶೋಭಿತಾ ॥ 45 ॥

ಚಕ್ರೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ಚೇಲಾ ಚೇಲಾಜಿನಕುಶೋತ್ತರಾ ।
ಚತುರ್ವೇದಸ್ಥಿತಾ ಚಂಡಾ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾ ॥ 46 ॥

ಚತುರ್ಗುಣಾ ಚನ್ದ್ರವರ್ಣಾ ಚಾತುರೀ ಚತುರಪ್ರಿಯಾ ।
ಚಕ್ಷುಃಸ್ಥಾ ಚಕ್ಷುವಸತಿಶ್ಚಣಕಾ ಚಣಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 47 ॥

ಚಾರ್ವ್ವಂಗೀ ಚನ್ದ್ರನಿಲಯಾ ಚಲದಮ್ಬುಜಲೋಚನಾ ।
ಚರ್ವ್ವರೀಶಾ ಚಾರುಮುಖೀ ಚಾರುದನ್ತಾ ಚರಸ್ಥಿತಾ ॥ 48 ॥

ಚಸಕಸ್ಥಾಸವಾ ಚೇತಾ ಚೇತಃಸ್ಥಾ ಚೈತ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಚಾಕ್ಷುಷೀ ಚನ್ದ್ರಮಲಿನೀ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಮಣಿಪ್ರಭಾ ॥ 49 ॥

ಛಲಸ್ಥಾ ಛುದ್ರರೂಪಾ ಚ ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾಛಲಸ್ಥಿತಾ ।
ಛಲಜ್ಞಾ ಛೇಶ್ವರಾಛಾಯಾ ಛಾಯಾ ಛಿನ್ನಶಿವಾ ಛಲಾ ॥ 50 ॥

ಛತ್ರಾಚಾಮರಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಛತ್ರಿಣಾಂ ಛತ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಛಿನ್ನಾತೀತಾ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಛಿನ್ನಕೇಶಾ ಛಲೋದ್ಭವಾ ॥ 51 ॥

ಛಲಹಾ ಛಲದಾ ಛಾಯಾ ಛನ್ನಾ ಛನ್ನಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ಛಲಛಿನ್ನಾ ಛದ್ಮವತೀ ಛದ್ಮಸದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ॥ 52 ॥

ಛದ್ಮಗನ್ಧಾ ಛದಾಛನ್ನಾ ಛದ್ಮವೇಶೀ ಛಕಾರಿಕಾ ।
ಛಗಲಾ ರಕ್ತಭಕ್ಷಾ ಚ ಛಗಲಾಮೋದರಕ್ತಪಾ ॥ 53 ॥

ಛಗಲಂಡೇಶಕನ್ಯಾ ಚ ಛಗಲಂಡಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಛುರಿಕಾ ಛುರಿಕಕರಾ ಛುರಿಕಾರಿನಿವಾಶಿನೀ ॥ 54 ॥

ಛಿನ್ನನಾಶಾ ಛಿನ್ನಹಸ್ತಾ ಛೋಣಲೋಲಾ ಛಲೋದರೀ ।
ಛಲೋದ್ವೇಗಾ ಛಾಂಗಬೀಜಮಾಲಾ ಛಾಂಗವರಪ್ರದಾ ॥ 55 ॥

ಜಟಿಲಾ ಜಠರಶ್ರೀದಾ ಜರಾ ಜಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಜಯಾ ।
ಜನ್ತ್ರಸ್ಥಾ ಜೀವಹಾ ಜೀವಾ ಜಯದಾ ಜೀವಯೋಗದಾ ॥ 56 ॥

ಜಯಿನೀ ಜಾಮಲಸ್ಥಾ ಚ ಜಾಮಲೋದ್ಭವನಾಯಿಕಾ ।
ಜಾಮಲಪ್ರಿಯಕನ್ಯಾ ಚ ಜಾಮಲೇಶೀ ಜವಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 57 ॥

ಜವಾಕೋಟಿಸಮಪ್ರಖ್ಯಾ ಜವಾಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಜನಾ ।
ಜಲಸ್ಥಾ ಜಗವಿಷಯಾ ಜರಾತೀತಾ ಜಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 58 ॥

ಜೀವಹಾ ಜೀವಕನ್ಯಾ ಚ ಜನಾರ್ದ್ದನಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಜತುಕಾ ಜಲಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಜಗನ್ನಾಥಾದಿಕಾಮಿನೀ ॥ 59 ॥

ಜೀರ್ಣಾಂಗೀ ಜೀರ್ಣಹೀನಾ ಚ ಜೀಮೂತಾತ್ತ್ಯನ್ತಶೋಭಿತಾ ।
ಜಾಮದಾ ಜಮದಾ ಜೃಮ್ಭಾ ಜೃಮ್ಭಣಾಸ್ತ್ರಾದಿಧಾರಿಣೀ ॥ 60 ॥

ಜಘನ್ಯಾ ಜಾರಜಾ ಪ್ರೀತಾ ಜಗದಾನನ್ದವದ್ಧೀನೀ ।
ಜಮಲಾರ್ಜುನದರ್ಪಘ್ನೀ ಜಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜಿನೀ ॥ 61 ॥

ಜಯಿತ್ರೀಜಗದಾನನ್ದಾ ಜಾಮಲೋಲ್ಲಾಸಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಜಪಮಾಲಾ ಜಾಪ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ಜಪಯಜ್ಞಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 62 ॥

ಜಾಮ್ಬುವತೀ ಜಾಮ್ಬವತಃ ಕನ್ಯಕಾಜನವಾಜಪಾ ।
ಜವಾಹನ್ತ್ರೀ ಜಗದ್ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಜಗತ್ಕರ್ತೃ ಜಗದ್ಗತಿಃ ॥ 63 ॥

ಜನನೀ ಜೀವನೀ ಜಾಯಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜನೇಶ್ವರೀ ।
ಝಂಕಲಾ ಝಂಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಝಣತ್ಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 64 ॥

ಝಣತ್ಝಣದ್ವಹ್ನಿರೂಪಾ ಝನನಾಝನ್ದರೀಶ್ವರೀ ।
ಝಟಿತಾಕ್ಷಾ ಝರಾ ಝಂಝಾ ಝರ್ಝರಾ ಝರಕನ್ಯಕಾ ॥ 65 ॥

ಝಣತ್ಕಾರೀ ಝನಾ ಝನ್ನಾ ಝಕಾರಮಾಲಯಾವೃತಾ ।
ಝಂಕರೀ ಝರ್ಝರೀ ಝಲ್ಲೀ ಝಲ್ವೇಶ್ವರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 66 ॥

ಞಕಾರೀ ಞಕಿರಾತೀ ಚ ಞಕಾರಬೀಜಮಾಲಿನೀ ।
ಞನಯೋಽನ್ತಾ ಞಕಾರಾನ್ತಾ ಞಕಾರಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 67 ॥

ಞಾನ್ತಬೀಜಪುಟಾಕಾರಾ ಞೇಕಲೇ ಞೈಕಗಾಮಿನೀ ।
ಞೈಕನೇಲಾ ಞಸ್ವರೂಪಾ ಞಹಾರಾ ಞಹರೀತಕೀ ॥ 68 ॥

ಟುಂಟುನೀ ಟಂಕಹಸ್ತಾ ಚ ಟಾನ್ತವರ್ಗಾ ಟಲಾವತೀ ।
ಟಪಲಾ ಟಾಪಬಾಲಾಖ್ಯಾ ಟಂಕಾರಧ್ವನಿರೂಪಿಣೀ ॥ 69 ॥

ಟಲಾತೀ ಟಾಕ್ಷರಾತೀತಾ ಟಿತ್ಕಾರಾದಿಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಟಂಕಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ಟಾನಾ ಟಮೋಟಾರ್ಣಲಭಾಷಿಣೀ ॥ 70 ॥

ಟಂಕಾರೀ ವಿಧನಾ ಟಾಕಾ ಟಕಾಟಕವಿಮೋಹಿನೀ ।
ಟಂಕಾರಧರನಾಮಾಹಾ ಟಿವೀಖೇಚರನಾದಿನೀ ॥ 71 ॥

ಠಠಂಕಾರೀ ಠಾಠರೂಪಾ ಠಕಾರಬೀಜಕಾರಣಾ ।
ಡಮರೂಪ್ರಿಯವಾದ್ಯಾ ಚ ಡಾಮರಸ್ಥಾ ಡಬೀಜಿಕಾ ॥ 72 ॥

ಡಾನ್ತವರ್ಗಾ ಡಮರುಕಾ ಡರಸ್ಥಾ ಡೋರಡಾಮರಾ ।
ಡಗರಾರ್ದ್ಧಾ ಡಲಾತೀತಾ ಡದಾರುಕೇಶ್ವರೀ ಡುತಾ ॥ 73 ॥

ಢಾರ್ದ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾ ಢಾಮಾ ಢಕ್ಕಾರೀ ಢಲನಾ ಢಲಾ ।
ಢಕೇಸ್ಥಾ ಢೇಶ್ವರಸುತಾ ಢೇಮನಾಭಾವಢೋನನಾ ॥ 74 ॥

ಣೋಮಾಕಾನ್ತೇಶ್ವರೀ ಣಾನ್ತವರ್ಗಸ್ಥಾ ಣತುನಾವತೀ ।
ಣನೋ ಮಾಣಾಂಕಕಲ್ಯಾಣೀ ಣಾಕ್ಷವೀಣಾಕ್ಷಬೀಜಿಕಾ ॥ 75 ॥

ತುಲಸೀತನ್ತುಸೂಕ್ಷ್ಮಾಖ್ಯಾ ತಾರಲ್ಯಾ ತೈಲಗನ್ಧಿಕಾ ।
ತಪಸ್ಯಾ ತಾಪಸಸುತಾ ತಾರಿಣೀ ತರುಣೀ ತಲಾ ॥ 76 ॥

ತನ್ತ್ರಸ್ಥಾ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ತನ್ತುಮಧ್ಯಗಾ ।
ತಾಲಭಕ್ಷತ್ರಿಧಾಮೂತ್ತೀಸ್ತಾರಕಾ ತೈಲಭಕ್ಷಿಕಾ ॥ 77 ॥

ತಾರೋಗ್ರಾ ತಾಲಮಾಲಾ ಚ ತಕರಾ ತಿನ್ತಿಡೀಪ್ರಿಯಾ ।
ತಪಸಃ ತಾಲಸನ್ದರ್ಭಾ ತರ್ಜಯನ್ತೀ ಕುಮಾರಿಕಾ ॥ 78 ॥

ತೋಕಾಚಾರಾ ತಲೋದ್ವೇಗಾ ತಕ್ಷಕಾ ತಕ್ಷಕಪ್ರಿಯಾ ।
ತಕ್ಷಕಾಲಂಕೃತಾ ತೋಷಾ ತಾವದ್ರೂಪಾ ತಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 79 ॥

ತಲಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ತಾಪಾ ತಪಸಾಂ ಫಲದಾಯಿನೀ ।
ತಲ್ವಲ್ವಪ್ರಹರಾಲೀತಾ ತಲಾರಿಗಣನಾಶಿನೀ ॥ 80 ॥

ತೂಲಾ ತೌಲೀ ತೋಲಕಾ ಚ ತಲಸ್ಥಾ ತಲಪಾಲಿಕಾ
ತರುಣಾ ತಪ್ತಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾಸ್ತಪ್ತಾ ಪ್ರಧಾರಿಣೀ ತಪಾ ॥ 81 ॥

ತನ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಕರಣೀ ತನ್ತ್ರಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ತಥಾ ।
ತುಷಾರಕಿರಣಾಂಗೀ ಚ ಚತುರ್ಧಾ ವಾ ಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 82 ॥

ತೈಲಮಾರ್ಗಾಭಿಸೂತಾ ಚ ತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಫಲಪ್ರದಾ ।
ತಾಮ್ರಪರ್ಣಾ ತಾಮ್ರಕೇಶಾ ತಾಮ್ರಪಾತ್ರಪ್ರಿಯಾತಮಾ ॥ 83 ॥

ತಮೋಗುಣಪ್ರಿಯಾ ತೋಲಾ ತಕ್ಷಕಾರಿನಿವಾರಿಣೀ ।
ತೋಷಯುಕ್ತಾ ತಮಾಯಾಚೀ ತಮಷೋಢೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ॥ 84 ॥

ತುಲನಾ ತುಲ್ಯರುಚಿರಾ ತುಲ್ಯಬುದ್ಧಿಸ್ತ್ರಿಧಾ ಮತಿಃ ।
ತಕ್ರಭಕ್ಷಾ ತಾಲಸಿದ್ಧಿಃ ತತ್ರಸ್ಥಾಸ್ತತ್ರ ಗಾಮಿನೀ ॥ 85 ॥

ತಲಯಾ ತೈಲಭಾ ತಾಲೀ ತನ್ತ್ರಗೋಪನತತ್ಪರಾ ।
ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಾ ಚ ತ್ರಿಶರೇಣುಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 86 ॥

ತ್ರಿಂಶದರ್ಥಪ್ರಿಯಾ ತುಷ್ಟಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತುಷ್ಟಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ಥಕಾರಕೂಟದಂಡೀಶಾ ಥದಂಡೀಶಪ್ರಿಯಾಽಥವಾ ॥ 87 ॥

ಥಕಾರಾಕ್ಷರರೂಢಾಂಗೀ ಥಾನ್ತವರ್ಗಾಥ ಕಾರಿಕಾ ।
ಥಾನ್ತಾ ಥಮೀಶ್ವರೀ ಥಾಕಾ ಥಕಾರಬೀಜಮಾಲಿನೀ ॥ 88 ॥

ದಕ್ಷದಾಮಪ್ರಿಯಾ ದೋಷಾ ದೋಷಜಾಲವನಾಶ್ರಿತಾ ।
ದಶಾ ದಶನಘೋರಾ ಚ ದೇವೀದಾಸಪ್ರಿಯಾ ದಯಾ ॥ 89 ॥

ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೀಪರಾ ದೈತ್ಯಾ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಮದ್ದೀನೀ ದಿಶಾ ।
ದಾನ್ತಾ ದಾನ್ತಪ್ರಿಯಾ ದಾಸಾ ದಾಮನಾ ದೀರ್ಘಕೇಶಿಕಾ ॥ 90 ॥

ದಶನಾ ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಚ ದರೀಗ್ರಹನಿವಾಸಿನೀ
ದೇವಮಾತಾ ಚ ದುರ್ಲಭಾ ಚ ದೀರ್ಘಾಂಗಾ ದಾಸಕನ್ಯಕಾ ॥ 91 ॥

ದಶನಶ್ರೀ ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾ ದೀರ್ಘನಾಸಾ ಚ ದೋಷಹಾ ।
ದಮಯನ್ತೀ ದಲಸ್ಥಾ ಚ ದ್ವೇಷ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ದಶಸ್ಥಿತಾ ॥ 92 ॥

ದೈಶೇಷಿಕಾ ದಿಶಿಗತಾ ದಶನಾಸ್ತ್ರವಿನಾಶಿನೀ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಹಾ ದರಿದ್ರಸ್ಥಾ ದರಿದ್ರಧನದಾಯಿನೀ ॥ 93 ॥

ದನ್ತುರಾ ದೇಶಭಾಷಾ ಚ ದೇಶಸ್ಥಾ ದೇಶನಾಯಿಕಾ ।
ದ್ವೇಷರೂಪಾ ದ್ವೇಷಹನ್ತ್ರೀ ದ್ವೇಷಾರಿಗಣಮೋಹಿನೀ ॥ 94 ॥

ದಾಮೋದರಸ್ಥಾನನಾದಾ ದಲಾನಾಂ ಬಲದಾಯಿನೀ ।
ದಿಗ್ದರ್ಶನಾ ದರ್ಶನಸ್ಥಾ ದರ್ಶನಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ॥ 95 ॥

ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ದಾನ್ತಾ ದಾಮೋದರಕಲೇವರಾ ।
ದ್ರಾವಿಣೀ ದ್ರವಿಣೀ ದಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಲದೃಢಾ ॥ 96 ॥

ದೃಢಾಸನಾದಾಸಶಕ್ತಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಯುದ್ಧಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ದಧಿಪ್ರಿಯಾ ದಧಿಸ್ಥಾ ಚ ದಧಿಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ॥ 97 ॥

ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದಾ ದೃಪ್ತಾ ದರ್ಭಪುಣ್ಯಪ್ರಿಯಾ ದಧಿಃ ।
ದರ್ಭಸ್ಥಾ ದ್ರುಪದಸುತಾ ದ್ರೌಪದೀ ದ್ರುಪದಪ್ರಿಯಾ ॥ 98 ॥

ಧರ್ಮಚಿನ್ತಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧಶ್ವೇಶ್ವರವರಪ್ರದಾ ।
ಧನಹಾ ಧನದಾ ಧನ್ವೀ ಧನುರ್ಹಸ್ತಾ ಧನುಃಪ್ರಿಯಾ ॥ 99 ॥

ಧರಣೀ ಧೈರ್ಯರೂಪಾ ಚ ಧನಸ್ಥಾ ಧನಮೋಹಿನೀ ।
ಧೋರಾ ಧೀರಪ್ರಿಯಾಧಾರಾ ಧರಾಧಾರಣತತ್ಪರಾ ॥ 100 ॥

ಧಾನ್ಯದಾ ಧಾನ್ಯಬೀಜಾ ಚ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಧಾರಾಧರಸ್ಥಾ ಧನ್ಯಾ ಚ ಧರ್ಮಪುಂಜನಿವಾಸಿನೀ ॥ 101 ॥

ಧನಾಢ್ಯಪ್ರಿಯಕನ್ಯಾ ಚ ಧನ್ಯಲೋಕೈಶ್ಚ ಸೇವಿತಾ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಂಗೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 102 ॥

ಧರಾಧರಾ ಧುರೋಣಾ ಚ ಧವಲಾ ಧವಲಾಮುಖೀ ।
ಧರಾ ಚ ಧಾಮರೂಪಾ ಚ ಧ್ರುವಾ ಧ್ರೌವ್ಯಾ ಧ್ರುವಪ್ರಿಯಾ ॥ 103 ॥

ಧನೇಶೀ ಧಾರಣಾಖ್ಯಾ ಚ ಧರ್ಮನಿನ್ದಾವಿನಾಶಿನೀ ।
ಧರ್ಮತೇಜೋಮಯೀ ಧರ್ಮ್ಯಾ ಧೈರ್ಯಾಗ್ರಭರ್ಗಮೋಹಿನೀ ॥ 104 ॥

ಧಾರಣಾ ಧೌತವಸನಾ ಧತ್ತೂರಫಲಭೋಗಿನೀ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನರೇನ್ದ್ರಸ್ಥಾ ನಾರಾಯಣಕಲೇವರಾ ॥ 105 ॥

ನರನಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾ ಧರ್ಮನಿನ್ದಾ ನಮೋಹಿತಾ ।
ನಿತ್ಯಾ ನಾಪಿತಕನ್ಯಾ ಚ ನಯನಸ್ಥಾ ನರಪ್ರಿಯಾ ॥ 106 ॥

ನಾಮ್ನೀ ನಾಮಪ್ರಿಯಾ ನಾರಾ ನಾರಾಯಣಸುತಾ ನರಾ ।
ನವೀನನಾಯಕಪ್ರೀತಾ ನವ್ಯಾ ನವಫಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 107 ॥

ನವೀನಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ನವೀನಾನಾಂ ಧ್ವಜಾನುತಾ ।
ನಾರೀ ನಿಮ್ಬಸ್ಥಿತಾನನ್ದಾನನ್ದಿನೀ ನನ್ದಕಾರಿಕಾ ॥ 108 ॥

ನವಪುಷ್ಪಮಹಾಪ್ರೀತಾ ನವಪುಷ್ಪಸುಗನ್ಧಿಕಾ ।
ನನ್ದನಸ್ಥಾ ನನ್ದಕನ್ಯಾ ನನ್ದಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 109 ॥

ನಮಿತಾ ನಾಮಭೇದಾ ಚ ನಾಮ್ನಾರ್ತ್ತವನಮೋಹಿನೀ ।
ನವಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾನೇಕಾ ನಾಕಸ್ಥಾ ನಾಮಕನ್ಯಕಾ ॥ 110 ॥

ನಿನ್ದಾಹೀನಾ ನವೋಲ್ಲಾಸಾ ನಾಕಸ್ಥಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ನಿಮ್ಬವೃಕ್ಷಸ್ಥಿತಾ ನಿಮ್ಬಾ ನಾನಾವೃಕ್ಷನಿವಾಸಿನೀ ॥ 111 ॥

ನಾಶ್ಯಾತೀತಾ ನೀಲವರ್ಣಾ ನೀಲವರ್ಣಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ನಭಃಸ್ಥಾ ನಾಯಕಪ್ರೀತಾ ನಾಯಕಪ್ರಿಯಕಾಮಿನೀ ॥ 112 ॥

ನೈವವರ್ಣಾ ನಿರಾಹಾರಾ ನಿವೀಹಾಣಾಂ ರಜಃಪ್ರಿಯಾ ।
ನಿಮ್ನನಾಭಿಪ್ರಿಯಾಕಾರಾ ನರೇನ್ದ್ರಹಸ್ತಪೂಜಿತಾ ॥ 113 ॥

ನಲಸ್ಥಿತಾ ನಲಪ್ರೀತಾ ನಲರಾಜಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಪರೇಶ್ವರೀ ಪರಾನನ್ದಾ ಪರಾಪರವಿಭೇದಿಕಾ ॥ 114 ॥

ಪರಮಾ ಪರಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪರ್ವತಪ್ರಿಯಾ ।
ಪಾರಮೇಶೀ ಪರ್ವನಾನಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಪರಾ ॥ 115 ॥

ಪರಾ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರೀತಿದಾತ್ರೀ ಪ್ರೀತಿಃ ಪ್ರಥಮಕಾಮಿನೀ ।
ಪ್ರಥಮಾ ಪ್ರಥಮಾ ಪ್ರೀತಾ ಪುಷ್ಪಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾ ಪರಾ ॥ 116 ॥

ಪೌಷ್ಯೀ ಪಾನರತಾ ಪೀನಾ ಪೀನಸ್ತನಸುಶೋಭನಾ ।
ಪರಮಾನರತಾ ಪುಂಸಾಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಪಶುಪ್ರಿಯಾ ॥ 117 ॥

ಪಲಲಾನನ್ದರಸಿಕಾ ಪಲಾಲಧೂಮರೂಪಿಣೀ ।
ಪಲಾಶಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾ ಪಲಾಶಪುಷ್ಪಮಾಲಿನೀ ॥ 118 ॥

ಪ್ರೇಮಭೂತಾ ಪದ್ಮಮುಖೀ ಪದ್ಮರಾಗಸುಮಾಲಿನೀ ।
ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಪಾಪಹರಾ ಪತಿಪ್ರೇಮವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 119 ॥

ಪಂಚಾನನಮನೋಹಾರೀ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಫಲಮೂಲಾಶನಾ ಫಾಲೀ ಫಲದಾ ಫಾಲ್ಗುನಪ್ರಿಯಾ ॥ 120 ॥

ಫಲನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಫಲ್ಲೀ ಫಲ್ಗುಕನ್ಯಾ ಫಲೋನ್ಮುಖೀ ।
ಫೇತ್ಕಾರೀತನ್ತ್ರಮುಖ್ಯಾ ಚ ಫೇತ್ಕಾರಗಣಪೂಜಿತಾ ॥ 121 ॥

ಫೇರವೀ ಫೇರವಸುತಾ ಫಲಭೋಗೋದ್ಭವಾ ಫಲಾ ।
ಫಲಪ್ರಿಯಾ ಫಲಾಶಕ್ತಾ ಫಾಲ್ಗುನಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 122 ॥

ಫಾಲಭೋಗೋತ್ತರಾ ಫೇಲಾ ಫುಲಾಮ್ಭೋಜನಿವಾಸಿನೀ ।
ವಸುದೇವಗೃಹಸ್ಥಾ ಚ ವಾಸವೀ ವೀರಪೂಜಿತಾ ॥ 123 ॥

ವಿಷಭಕ್ಷಾ ಬುಧಸುತಾ ಬ್ಲುಂಕಾರೀ ಬ್ಲೂವರಪ್ರದಾ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿಸುತಾ ವಾಚಸ್ಪತಿವರಪ್ರದಾ ॥ 124 ॥

ವೇದಾಚಾರಾ ವೇದ್ಯಪರಾ ವ್ಯಾಸವಕ್ತ್ರಸ್ಥಿತಾ ವಿಭಾ ।
ಬೋಧಜ್ಞಾ ವೌಷಡಾಖ್ಯಾ ಚ ವಂಶೀವಂದನಪೂಜಿತಾ ॥ 125 ॥

ವಜ್ರಕಾನ್ತಾ ವಜ್ರಗತಿರ್ಬದರೀವಂಶವಿವದ್ಧೀನೀ ।
ಭಾರತೀ ಭವರಶ್ರೀದಾ ಭವಪತ್ನೀ ಭವಾತ್ಮಜಾ ॥ 126 ॥

ಭವಾನೀ ಭಾವಿನೀ ಭೀಮಾ ಭಿಷಗ್ಭಾರ್ಯಾ ತುರಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಭೃಶಾರ್ತ್ತಾ ಭೇಕನಾದಿನೀ ॥ 127 ॥

ಭೌತೀ ಭಂಗಪ್ರಿಯಾ ಭಂಗಭಂಗಹಾ ಭಂಗಹಾರಿಣೀ ।
ಭರ್ತಾ ಭಗವತೀ ಭಾಗ್ಯಾ ಭಗೀರಥನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 128 ॥

ಭಗಮಾಲಾ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರೀ ಭಾರ್ಗವಪೂಜಿತಾ ।
ಭೃಗುವಂಶಾ ಭೀತಿಹರಾ ಭೂಮಿರ್ಭುಜಗಹಾರಿಣೀ ॥ 129 ॥

ಭಾಲಚನ್ದ್ರಾಭಭಲ್ವಬಾಲಾ ಭವಭೂತಿವೀಭೂತಿದಾ ।
ಮಕರಸ್ಥಾ ಮತ್ತಗತಿರ್ಮದಮತ್ತಾ ಮದಪ್ರಿಯಾ ॥ 130 ॥

ಮದಿರಾಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಮದಿರಾ ಮತ್ತಗಾಮಿನೀ ।
ಮದಿರಾಸಿದ್ಧಿದಾ ಮಧ್ಯಾ ಮದಾನ್ತರ್ಗತಿಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 131 ॥

ಮೀನಭಕ್ಷಾ ಮೀನರೂಪಾ ಮುದ್ರಾಮುದ್ಗಪ್ರಿಯಾ ಗತಿಃ ।
ಮುಷಲಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮೂರ್ತ್ತಾ ಮೂಕೀಕರಣತತ್ಪರಾ ॥ 132 ॥

ಮೃಷಾರ್ತ್ತಾ ಮೃಗತೃಷ್ಣಾ ಚ ಮೇಷಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಾ ।
ಮೈಥುನಾನನ್ದಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೈಥುನಾನಲಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 133 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೈರವೀ ಚ ಮಹೇನ್ದ್ರಪೀಠನಾಯಿಕಾ ।
ಮನಃಸ್ಥಾ ಮಾಧವೀಮುಖ್ಯಾ ಮಹಾದೇವಮನೋರಮಾ ॥ 134 ॥

ಯಶೋದಾ ಯಾಚನಾ ಯಾಸ್ಯಾ ಯಮರಾಜಪ್ರಿಯಾ ಯಮಾ ।
ಯಶೋರಾಶಿವಿಭೂಷಾಂಗೀ ಯತಿಪ್ರೇಮಕಲಾವತೀ ॥ 135 ॥

ರಮಣೀ ರಾಮಪತ್ನೀ ಚ ರಿಪುಹಾ ರೀತಿಮಧ್ಯಗಾ ।
ರುದ್ರಾಣೀ ರೂಪದಾ ರೂಪಾ ರೂಪಸುನ್ದರಧಾರಿಣೀ ॥ 136 ॥

ರೇತಃಸ್ಥಾ ರೇತಸಃ ಪ್ರೀತಾ ರೇತಃಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನೀ ।
ರೇನ್ದ್ರಾದೇವಸುತಾರೇದಾ ರಿಪುವರ್ಗಾನ್ತಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 137 ॥

ರೋಮಾವಲೀನ್ದ್ರಜನನೀ ರೋಮಕೂಪಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ರೌಪ್ಯವರ್ಣಾ ರೌದ್ರವರ್ಣಾ ರೌಪ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಣಾ ॥ 138 ॥

ರಂಗಿಣಾ ರಂಗರಾಗಸ್ಥಾ ರಣವಹ್ನಿಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಲಾಂಗಲಹಸ್ತಾ ಚ ಲಾಂಗಲೀ ಕುಲಕಾಮಿನೀ ॥ 139 ॥

ಲಿಪಿರೂಪಾ ಲೀಢಪಾದಾ ಲತಾತನ್ತುಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಲಿಮ್ಪತೀ ಲೇಲಿಹಾ ಲೋಲಾ ಲೋಮಶಪ್ರಿಯಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 140 ॥

ಲೌಕಿಕೀ ಲೌಕಿಕೀಸಿದ್ಧಿರ್ಲಂಕಾನಾಥಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೀನಾ ಚ ಲಪ್ರಿಯಾ ಲಾರ್ಣಮಧ್ಯಗಾ ॥ 141 ॥

ವಿವಸಾ ವಸನಾವೇಶಾ ವಿವಸ್ಯಕುಲಕನ್ಯಕಾ ।
ವಾತಸ್ಥಾ ವಾತರೂಪಾ ಚ ವೇಲಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 142 ॥

ಶ್ಮಶಾನಭೂಮಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಶ್ಮಶಾನಸಾಧನಪ್ರಿಯಾ ।
ಶವಸ್ಥಾ ಪರಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೀ ಶವವಕ್ಷಸಿ ಶೋಭಿತಾ ॥ 143 ॥

ಶರಣಾಗತಪಾಲ್ಯಾ ಚ ಶಿವಕನ್ಯಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಿನೀ ಷೋಢಾ ನ್ಯಾಸಜಾಲದೃಢಾನನಾ ॥ 144 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾಸರಸ್ವತೀ ಸುನ್ದ್ಯಾ ಸೂರ್ಯಗಾ ಶಾರದಾ ಸತೀ ।
ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹರಹಾಲಾಲಾವಣ್ಯಸ್ಥಾ ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷುಧಾ ॥ 145 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಚ ಅಮ್ಬಿಕಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ।
ಆದ್ಯಾ ಇನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಈಶಾ ಉಮಾ ಊಢಾ ಋತುಪ್ರಿಯಾ ॥ 146 ॥

ಸುತುಂಡಾ ಸ್ವರಬೀಜಾನ್ತಾ ಹರಿವೇಶಾದಿಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಏಕಾದಶೀವ್ರತಸ್ಥಾ ಚ ಏನ್ದ್ರೀ ಓಷಧಿಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 147 ॥

ಔಪಕಾರೀ ಅಂಶರೂಪಾ ಅಸ್ತ್ರಬೀಜಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಇತ್ಯೇತತ್ ಕಾಮುಕೀನಾಥ ಕುಮಾರೀಣಾಂ ಸುಮಂಗಲಮ್ ॥ 148 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಫಲದಂ ನಿತ್ಯಮಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಧರ್ಮಸಾರಂ ಧನಧಾನ್ಯಸುತಪ್ರದಮ್ ॥ 149 ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಫಲೋಲ್ಲಾಸಂ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ ।
ಸ ಸರ್ವದಾ ದಿವಾರಾತ್ರೌ ಸ ಭವೇನ್ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಗಃ ॥ 150 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವೀರಾಣಾಂ ವಲ್ಲಭೋ ಲಭೇತ್ ।
ಸರ್ವೇ ದೇವಾ ವಶಂ ಯಾನ್ತಿ ವಶೀಭೂತಾಶ್ಚ ಮಾನವಾಃ ॥ 151 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಯೇ ಚ ಶಂಸನ್ತಿ ತೇ ತುಷ್ಟಾ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಯೇ ವಶನ್ತಿ ಚ ಭೂರ್ಲೋಕೇ ದೇವತುಲ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಃ ॥ 152 ॥

ತೇ ಸರ್ವೇ ಭೃತ್ಯತುಲ್ಯಾಶ್ಚ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಕುಲೇಶ್ವರ ।
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಹೋಮೇನ ಯಜನೇನ ಚ ॥ 153 ॥

ಜಾಪ್ಯೇನ ಕವಚಾದ್ಯೇನ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಥಪಾಠತಃ ।
ವಿನಾ ಯಜ್ಞೈವೀನಾ ದಾನೈವೀನಾ ಜಾಪ್ಯೈರ್ಲಭೇತ್ ಫಲಮ್ ॥ 154 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಕಂ ನಾಮ ಚಾಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ತಸ್ಯ ಶಾನ್ತಿರ್ಭವೇತ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕನ್ಯಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇತ್ತತಃ ॥ 155 ॥

ವಾರತ್ರಯಂ ಪ್ರಪಾಠೇನ ರಾಜಾನಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ ।
ವಾರೈಕಪಠಿತೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಭಾಕ್ ॥ 156 ॥

ತ್ರಿದಿನಂ ಪ್ರಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಯದಿ ಪುತ್ರಂ ಸಮಿಚ್ಛತಿ ।
ವಾರತ್ರಯಕ್ರಮೇಣೈವ ವಾರೈಕಕ್ರಮತೋಽಪಿ ವಾ ॥ 157 ॥

ಪಠಿತ್ತ್ವಾ ಧನರತ್ನಾನಾಮಧಿಪಃ ಸರ್ವವಿತ್ತಗಃ ।
ತ್ರಿಜಗನ್ಮೋಹಯೇನ್ಮನ್ತ್ರೀ ವತ್ಸರಾರ್ದ್ಧಂ ಪ್ರಪಾಠತಃ ॥ 158 ॥

ವತ್ಸರಂ ವಾಪ್ಯ ಯದಿ ವಾ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ಚಿರಜೀವೀ ಖೇಚರತ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯೋಗೀ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 159 ॥

ಮಹಾದೂರಸ್ಥಿತಂ ವರ್ಣಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸ್ಥಿರಮಾನಸಃ ।
ಮಹಿಲಾಮಂಡಲೇ ಸ್ಥಿತ್ತ್ವಾ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ ಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ ॥ 160 ॥

ಸ ಭವೇತ್ಸಾಧಕಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕ್ಷೀರೀ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೋ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ವದಾ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಥ ಭಾವೋದ್ಗತಕಲೇವರಃ ॥ 161 ॥

ದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ತಮ್ಭನಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಕ್ಷಮೋ ಭವತಿ ಸಾಧಕಃ ।
ಜಲಾದಿಸ್ತಮ್ಭನೇ ಶಕ್ತೋ ವಹ್ನಿಸ್ತಮ್ಭಾದಿಸಿದ್ಧಿಭಾಕ್ ॥ 162 ॥

ವಾಯುವೇಗೀ ಮಹಾವಾಗ್ಮೀ ವೇದಜ್ಞೋ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಕವಿನಾಥೋ ಮಹಾವಿದ್ಯೋ ವನ್ಧಕಃ ಪಂಡಿತೋ ಭವೇತ್ ॥ 163 ॥

ಸರ್ವದೇಶಾಧಿಪೋ ಭೂತ್ತ್ವಾ ದೇವೀಪುತ್ರಃ ಸ್ವಯಂ ಭವೇತ್ ।
ಕಾನ್ತಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಯಶೋ ವೃದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಬಲವಾನ್ ಯತಿಃ ॥ 164 ॥

ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯುತೋ ನಾಥ ಯಃ ಪಠೇದರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಉಜ್ಜಟೇಽರಣ್ಯಮಧ್ಯೇ ಚ ಪರ್ವತೇ ಘೋರಕಾನನೇ ॥ 165 ॥

ವನೇ ವಾ ಪ್ರೇತಭೂಮೌ ಚ ಶವೋಪರಿ ಮಹಾರಣೇ ।
ಗ್ರಾಮೇ ಭಗ್ನಗೃಹೇ ವಾಪಿ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ನದೀತಟೇ ॥ 166 ॥

ಗಂಗಾಗರ್ಭೇ ಮಹಾಪೀಠೇ ಯೋನಿಪೀಠೇ ಗುರೋರ್ಗೃಹೇ ।
ಧಾನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ದೇವಗೃಹೇ ಕನ್ಯಾಗಾರೇ ಕುಲಾಲಯೇ ॥ 167 ॥

ಪ್ರಾನ್ತರೇ ಗೋಷ್ಠಮಧ್ಯೇ ವಾ ರಾಜಾದಿಭಯಹೀನಕೇ ।
ನಿರ್ಭಯಾದಿಸ್ವದೇಶೇಷು ಶಿಲಿಂಗಾಲಯೇಽಥವಾ ॥ 168 ॥

ಭೂತಗರ್ತ್ತೇ ಚೈಕಲಿಂಗೈ ವಾ ಶೂನ್ಯದೇಶೇ ನಿರಾಕುಲೇ ।
ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇ ಬಿಲ್ವೇ ವಾ ಕುಲವೃಕ್ಷಸಮೀಪಗೇ ॥ 169 ॥

ಅನ್ಯೇಷು ಸಿದ್ಧದೇಶೇಷು ಕುಲರೂಪಾಶ್ಚ ಸಾಧಕಃ ।
ದಿವ್ಯೇ ವಾ ವೀರಭಾವಸ್ಥೋ ಯಷ್ಟ್ವಾ ಕನ್ಯಾಂ ಕುಲಾಕುಲೈ ॥ 170 ॥

ಕುಲದ್ರವ್ಯೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈಃ ಸಿದ್ಧಿದ್ರವ್ಯೈಶ್ಚ ಸಾಧಕಃ ।
ಮಾಂಸಾಸವೇನ ಜುಹುಯಾನ್ಮುಕ್ತೇನ ರಸೇನ ಚ ॥ 171 ॥

ಹುತಶೇಷಂ ಕುಲದ್ರವ್ಯಂ ತಾಭ್ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ ಸುಸಿದ್ಧಯೇ ।
ತಾಸಾಮುಚ್ಛಿಷ್ಟಮಾನೀಯ ಜುಹುಯಾದ್ ರಕ್ತಪಂಕಜೇ ॥ 172 ॥

ಘೃಣಾಲಜ್ಜಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸಾಧಕಃ ಸ್ಥಿರಮಾನಸಃ ।
ಪಿಬೇನ್ಮಾಂಸರಸಂ ಮನ್ತ್ರೀ ಸದಾನನ್ದೋ ಮಹಾಬಲೀ ॥ 173 ॥

ಮಹಾಮಾಂಸಾಷ್ಟಕಂ ತಾಭ್ಯೋ ಮದಿರಾಕುಮ್ಭಪೂರಿತಮ್ ।
ತಾರೋ ಮಾಯಾ ರಮಾವಹ್ನಿಜಾಯಾಮನ್ತ್ರಂ ಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ ॥ 174 ॥

ನಿವೇದ್ಯ ವಿಧಿನಾನೇನ ಪಠಿತ್ತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಂಗಲಮ್ ।
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಸಾದಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಹಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ ॥ 175 ॥

ಶೂಕರಸ್ಯೋಷ್ಟ್ರ್ಮಾಂಸೇನ ಪೀನಮೀನೇನ ಮುದ್ರಯಾ ।
ಮಹಾಸವಘಟೇನಾಪಿ ದತ್ತ್ವಾ ಪಠತಿ ಯೋ ನರಃ ॥ 176 ॥

ಧ್ರುವಂ ಸ ಸರ್ವಗಾಮೀ ಸ್ಯಾದ್ ವಿನಾ ಹೋಮೇನ ಪೂಜಯಾ ।
ರುದ್ರರೂಪೋ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಕಾಲಾತ್ಮಕೋ ಭವೇತ್ ॥ 177 ॥

ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಂ ನಾಥ ಕ್ಷಣಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕಃ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿರತ್ನಕೋಷೇಶೋ ವಿಯದ್ವ್ಯಾಪೀ ಚ ಯೋಗಿರಾಟ್ ॥ 178 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾಹ್ಲಾದಂ ದಯಾಸಿನ್ಧುಂ ನಿಷ್ಕಾಮತ್ತ್ವಂ ಲಭೇದ್ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಮಹಾಶತ್ರುಪಾತನೇ ಚ ಮಹಾಶತ್ರುಭಯಾದ್ದೀತೇ ॥ 179 ॥

ವಾರೈಕಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಶತ್ರೂಣಾಂ ವಧಮಾನಯೇತ್ ।
ಸಮರ್ದಯೇತ್ ಶತ್ರೂನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಮನ್ಧಕಾರಂ ಯಥಾ ರವಿಃ ॥ 180 ॥

ಉಚ್ಚಾಟನೇ ಮಾರಣೇ ಚ ಭಯೇ ಘೋರತರೇ ರಿಪೌ ।
ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾನ್ಮರ್ತ್ತ್ಯೋ ದೇವಾ ವಾ ರಾಕ್ಷಸಾದಯಃ ॥ 181 ॥

ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಝಟಿತ್ ಶಾನ್ತಿಂ ಕುಮಾರೀನಾಮಪಾಠತಃ ।
ಪುರುಷೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ನಾರೀ ವಾಮಕರೇ ತಥಾ ॥ 182 ॥

ಧೃತ್ವಾ ಪುತ್ರಾದಿಸಮ್ಪತ್ತಿಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 183 ॥

ಮಮಾಜ್ಞಯಾ ಮೋಕ್ಷಮುಪೈತಿ ಸಾಧಕೋ
ಗಜಾನ್ತಕಂ ನಾಥ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚ ।
ಪಠೇನ್ಮನುಷ್ಯೋ ಯಹಿ ಭಕ್ತಿಭಾವತ-
ಸ್ತದಾ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಫಲೋದಯಂ ಲಭೇತ್ ಚ ॥ 184 ॥

ಮೋಕ್ಷಂ ಸತ್ಫಲಭೋಗಿನಾಂ ಸ್ತವವರಂ ಸಾರಂ ಪರಾನನ್ದದಂ
ಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಹಿ ಮುದಾ ಪಠನ್ತಿ ವಿಫಲಂ ಸಾರ್ಥಂಚ ಚಿನ್ತಾಕುಲಾಃ
ತೇ ನಿತ್ಯಾಃ ಪ್ರಭವನ್ತಿ ಕೀತೀಕಮಲೇ ಶ್ರೀರಾಮತುಲ್ಯೋ ಜಯೇ
ಕನ್ದರ್ಪಾಯುತತುಲ್ಯರೂಪಗುಣಿನಃ ಕ್ರೋಧೇ ಚ ರುದ್ರೋಪಮಾಃ ॥ 185 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಉತ್ತರತನ್ತ್ರೇ ಮಹಾತನ್ತ್ರೋದ್ದೀಪನೇ
ಕುಮಾರ್ಯುಪಚರ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸೇ
ಸಿದ್ಧಮನ್ತ್ರ-ಪ್ರಕರಣೇ ದಿವ್ಯಭಾವನಿರ್ಣಯೇ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರನಾಮಮಂಗಲೋಲ್ಲಾಸೇ
ದಶಮಪಟಲೇ ಶ್ರೀಕುಮಾರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kumari:

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top