Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Kumari Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీకుమారీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

ఆనన్దభైరవ ఉవాచ
వద కాన్తే సదానన్దస్వరూపానన్దవల్లభే ।
కుమార్యా దేవతాముఖ్యాః పరమానన్దవర్ధనమ్ ॥ ౧ ॥

అష్టోత్తరసహస్రాఖ్యం నామ మఙ్గలమద్భుతమ్ ।
యది మే వర్తతే విద్యే యది స్నేహకలామలా ॥ ౨ ॥

తదా వదస్వ కౌమారీకృతకర్మఫలప్రదమ్ ।
మహాస్తోత్రం కోటికోటి కన్యాదానఫలం భవేత్ ॥ ౩ ॥

ఆనన్దభైరవీ ఉవాచ
మహాపుణ్యప్రదం నాథ శృణు సర్వేశ్వరప్రియ ।
అష్టోత్తరసహస్రాఖ్యం కుమార్యాః పరమాద్భుతమ్ ॥ ౪ ॥

పఠిత్త్వా ధారయిత్త్వా వా నరో ముచ్యేత సఙ్కటాత్ ।
సర్వత్ర దుర్లభం ధన్యం ధన్యలోకనిషేవితమ్ ॥ ౫ ॥

అణిమాద్యష్టసిద్ధ్యఙ్గం సర్వానన్దకరం పరమ్ ।
మాయామన్త్రనిరస్తాఙ్గం మన్త్రసిద్ధిప్రదే నృణామ్ ॥ ౬ ॥

న పూజా న జపం స్నానం పురశ్చర్యావిధిశ్చ న ।
అకస్మాత్ సిద్ధిమవాప్నోతి సహస్రనామపాఠతః ॥ ౭ ॥

సర్వయజ్ఞఫలం నాథ ప్రాప్నోతి సాధకః క్షణాత్ ।
మన్త్రార్థం మన్త్రచైతన్యం యోనిముద్రాస్వరూపకమ్ ॥ ౮ ॥

కోటివర్షశతేనాపి ఫలం వక్తుం న శక్యతే ।
తథాపి వక్తుమిచ్ఛామి హితాయ జగతాం ప్రభో ॥ ౯ ॥

అస్యాః శ్రీకుమార్యాః సహస్రనామకవచస్య
వటుకభైరవఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । కుమారీదేవతా ।
సర్వమన్త్రసిద్ధిసమృద్ధయే వినియోగః ॥ ౧౦ ॥

ఓం కుమారీ కౌశికీ కాలీ కురుకుల్లా కులేశ్వరీ ।
కనకాభా కాఞ్చనాభా కమలా కాలకామినీ ॥ ౧౧ ॥

కపాలినీ కాలరూపా కౌమారీ కులపాలికా ।
కాన్తా కుమారకాన్తా చ కారణా కరిగామినీ ॥ ౧౨ ॥

కన్ధకాన్తా కౌలకాన్తా కృతకర్మఫలప్రదా ।
కార్యాకార్యప్రియా కక్షా కంసహన్త్రీ కురుక్షయా ॥ ౧౩ ॥

కృష్ణకాన్తా కాలరాత్రిః కర్ణేషుధారిణీకరా ।
కామహా కపిలా కాలా కాలికా కురుకామినీ ॥ ౧౪ ॥

కురుక్షేత్రప్రియా కౌలా కున్తీ కామాతురా కచా ।
కలఞ్జభక్షా కైకేయీ కాకపుచ్ఛధ్వజా కలా ॥ ౧౫ ॥

కమలా కామలక్ష్మీ చ కమలాననకామినీ ।
కామధేనుస్వరూపా చ కామహా కామమదీనీ ॥ ౧౬ ॥

కామదా కామపూజ్యా చ కామాతీతా కలావతీ ।
భైరవీ కారణాఢ్యా చ కైశోరీ కుశలాఙ్గలా ॥ ౧౭ ॥

కమ్బుగ్రీవా కృష్ణనిభా కామరాజప్రియాకృతిః ।
కఙ్కణాలఙ్కృతా కఙ్కా కేవలా కాకినీ కిరా ॥ ౧౮ ॥

కిరాతినీ కాకభక్షా కరాలవదనా కృశా ।
కేశినీ కేశిహా కేశా కాసామ్బష్ఠా కరిప్రియా ॥ ౧౯ ॥

కవినాథస్వరూపా చ కటువాణీ కటుస్థితా ।
కోటరా కోటరాక్షీ చ కరనాటకవాసినీ ॥ ౨౦ ॥

కటకస్థా కాష్ఠసంస్థా కన్దర్పా కేతకీ ప్రియా ।
కేలిప్రియా కమ్బలస్థా కాలదైత్యవినాశినీ ॥ ౨౧ ॥

కేతకీపుష్పశోభాఢ్యా కర్పూరపూర్ణజిహ్వికా ।
కర్పూరాకరకాకోలా కైలాసగిరివాసినీ ॥ ౨౨ ॥

కుశాసనస్థా కాదమ్బా కుఞ్జరేశీ కులాననా ।
ఖర్బా ఖడ్గధరా ఖడ్గా ఖలహా ఖలబుద్ధిదా ॥ ౨౩ ॥

ఖఞ్జనా ఖరరూపా చ క్షారామ్లతిక్తమధ్యగా ।
ఖేలనా ఖేటకకరా ఖరవాక్యా ఖరోత్కటా ॥ ౨౪ ॥

ఖద్యోతచఞ్చలా ఖేలా ఖద్యోతా ఖగవాహినీ ।
ఖేటకస్థా ఖలాఖస్థా ఖేచరీ ఖేచరప్రియా ॥ ౨౫ ॥

ఖచరా ఖరప్రేమా ఖలాఢ్యా ఖచరాననా ।
ఖేచరేశీ ఖరోగ్రా చ ఖేచరప్రియభాషిణీ ॥ ౨౬ ॥

ఖర్జూరాసవసంమత్తా ఖర్జూరఫలభోగినీ ।
ఖాతమధ్యస్థితా ఖాతా ఖాతామ్బుపరిపూరిణీ ॥ ౨౭ ॥

ఖ్యాతిః ఖ్యాతజలానన్దా ఖులనా ఖఞ్జనాగతిః ।
ఖల్వా ఖలతరా ఖారీ ఖరోద్వేగనికృన్తనీ ॥ ౨౮ ॥

గగనస్థా చ భీతా చ గభీరనాదినీ గయా ।
గఙ్గా గభీరా గౌరీ చ గణనాథ ప్రియా గతిః ॥ ౨౯ ॥

గురుభక్తా గ్వాలిహీనా గేహినీ గోపినీ గిరా ।
గోగణస్థా గాణపత్యా గిరిజా గిరిపూజితా ॥ ౩౦ ॥

గిరికాన్తా గణస్థా చ గిరికన్యా గణేశ్వరీ ।
గాధిరాజసుతా గ్రీవా గుర్వీ గుర్వ్యమ్బశాఙ్కరీ ॥ ౩౧ ॥

గన్ధర్వ్వకామినీ గీతా గాయత్రీ గుణదా గుణా ।
గుగ్గులుస్థా గురోః పూజ్యా గీతానన్దప్రకాశినీ ॥ ౩౨ ॥

గయాసురప్రియాగేహా గవాక్షజాలమధ్యగా ।
గురుకన్యా గురోః పత్నీ గహనా గురునాగినీ ॥ ౩౩ ॥

గుల్ఫవాయుస్థితా గుల్ఫా గర్ద్దభా గర్ద్దభప్రియా ।
గుహ్యా గుహ్యగణస్థా చ గరిమా గౌరికా గుదా ॥ ౩౪ ॥

గుదోర్ధ్వస్థా చ గలితా గణికా గోలకా గలా ।
గాన్ధర్వీ గాననగరీ గన్ధర్వగణపూజితా ॥ ౩౫ ॥

ఘోరనాదా ఘోరముఖీ ఘోరా ఘర్మనివారిణీ ।
ఘనదా ఘనవర్ణా చ ఘనవాహనవాహనా ॥ ౩౬ ॥

ఘర్ఘరధ్వనిచపలా ఘటాఘటపటాఘటా ।
ఘటితా ఘటనా ఘోనా ఘనరుప ఘనేశ్వరీ ॥ ౩౭ ॥

ఘుణ్యాతీతా ఘర్ఘరా చ ఘోరాననవిమోహినీ ।
ఘోరనేత్రా ఘనరుచా ఘోరభైరవ కన్యకా ॥ ౩౮ ॥

ఘాతాఘాతకహా ఘాత్యా ఘ్రాణాఘ్రాణేశవాయవీ ।
ఘోరాన్ధకారసంస్థా చ ఘసనా ఘస్వరా ఘరా ॥ ౩౯ ॥

ఘోటకేస్థా ఘోటకా చ ఘోటకేశ్వరవాహనా ।
ఘననీలమణిశ్యామా ఘర్ఘరేశ్వరకామినీ ॥ ౪౦ ॥

ఙకారకూటసమ్పన్నా ఙకారచక్రగామినీ ।
ఙకారీ ఙసంశా చైవ ఙీపనీతా ఙకారిణీ ॥ ౪౧ ॥

చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థా చతురా చారుహాసినీ ।
చారుచన్ద్రముఖీ చైవ చలఙ్గమగతిప్రియా ॥ ౪౨ ॥

చఞ్చలా చపలా చణ్డీ చేకితానా చరుస్థితా ।
చలితా చాననా చార్వ్వో చారుభ్రమరనాదినీ ॥ ౪౩ ॥

చౌరహా చన్ద్రనిలయా చైన్ద్రీ చన్ద్రపురస్థితా ।
చక్రకౌలా చక్రరూపా చక్రస్థా చక్రసిద్ధిదా ॥ ౪౪ ॥

చక్రిణీ చక్రహస్తా చ చక్రనాథకులప్రియా ।
చక్రాభేద్యా చక్రకులా చక్రమణ్డలశోభితా ॥ ౪౫ ॥

చక్రేశ్వరప్రియా చేలా చేలాజినకుశోత్తరా ।
చతుర్వేదస్థితా చణ్డా చన్ద్రకోటిసుశీతలా ॥ ౪౬ ॥

చతుర్గుణా చన్ద్రవర్ణా చాతురీ చతురప్రియా ।
చక్షుఃస్థా చక్షువసతిశ్చణకా చణకప్రియా ॥ ౪౭ ॥

చార్వ్వఙ్గీ చన్ద్రనిలయా చలదమ్బుజలోచనా ।
చర్వ్వరీశా చారుముఖీ చారుదన్తా చరస్థితా ॥ ౪౮ ॥

చసకస్థాసవా చేతా చేతఃస్థా చైత్రపూజితా ।
చాక్షుషీ చన్ద్రమలినీ చన్ద్రహాసమణిప్రభా ॥ ౪౯ ॥

ఛలస్థా ఛుద్రరూపా చ ఛత్రచ్ఛాయాఛలస్థితా ।
ఛలజ్ఞా ఛేశ్వరాఛాయా ఛాయా ఛిన్నశివా ఛలా ॥ ౫౦ ॥

ఛత్రాచామరశోభాఢ్యా ఛత్రిణాం ఛత్రధారిణీ ।
ఛిన్నాతీతా ఛిన్నమస్తా ఛిన్నకేశా ఛలోద్భవా ॥ ౫౧ ॥

ఛలహా ఛలదా ఛాయా ఛన్నా ఛన్నజనప్రియా ।
ఛలఛిన్నా ఛద్మవతీ ఛద్మసద్మనివాసినీ ॥ ౫౨ ॥

ఛద్మగన్ధా ఛదాఛన్నా ఛద్మవేశీ ఛకారికా ।
ఛగలా రక్తభక్షా చ ఛగలామోదరక్తపా ॥ ౫౩ ॥

ఛగలణ్డేశకన్యా చ ఛగలణ్డకుమారికా ।
ఛురికా ఛురికకరా ఛురికారినివాశినీ ॥ ౫౪ ॥

ఛిన్ననాశా ఛిన్నహస్తా ఛోణలోలా ఛలోదరీ ।
ఛలోద్వేగా ఛాఙ్గబీజమాలా ఛాఙ్గవరప్రదా ॥ ౫౫ ॥

జటిలా జఠరశ్రీదా జరా జజ్ఞప్రియా జయా ।
జన్త్రస్థా జీవహా జీవా జయదా జీవయోగదా ॥ ౫౬ ॥

జయినీ జామలస్థా చ జామలోద్భవనాయికా ।
జామలప్రియకన్యా చ జామలేశీ జవాప్రియా ॥ ౫౭ ॥

జవాకోటిసమప్రఖ్యా జవాపుష్పప్రియా జనా ।
జలస్థా జగవిషయా జరాతీతా జలస్థితా ॥ ౫౮ ॥

జీవహా జీవకన్యా చ జనార్ద్దనకుమారికా ।
జతుకా జలపూజ్యా చ జగన్నాథాదికామినీ ॥ ౫౯ ॥

జీర్ణాఙ్గీ జీర్ణహీనా చ జీమూతాత్త్యన్తశోభితా ।
జామదా జమదా జృమ్భా జృమ్భణాస్త్రాదిధారిణీ ॥ ౬౦ ॥

జఘన్యా జారజా ప్రీతా జగదానన్దవద్ధీనీ ।
జమలార్జునదర్పఘ్నీ జమలార్జునభఞ్జినీ ॥ ౬౧ ॥

జయిత్రీజగదానన్దా జామలోల్లాససిద్ధిదా ।
జపమాలా జాప్యసిద్ధిర్జపయజ్ఞప్రకాశినీ ॥ ౬౨ ॥

జామ్బువతీ జామ్బవతః కన్యకాజనవాజపా ।
జవాహన్త్రీ జగద్బుద్ధిర్జ్జగత్కర్తృ జగద్గతిః ॥ ౬౩ ॥

జననీ జీవనీ జాయా జగన్మాతా జనేశ్వరీ ।
ఝఙ్కలా ఝఙ్కమధ్యస్థా ఝణత్కారస్వరూపిణీ ॥ ౬౪ ॥

ఝణత్ఝణద్వహ్నిరూపా ఝననాఝన్దరీశ్వరీ ।
ఝటితాక్షా ఝరా ఝఞ్ఝా ఝర్ఝరా ఝరకన్యకా ॥ ౬౫ ॥

ఝణత్కారీ ఝనా ఝన్నా ఝకారమాలయావృతా ।
ఝఙ్కరీ ఝర్ఝరీ ఝల్లీ ఝల్వేశ్వరనివాసినీ ॥ ౬౬ ॥

ఞకారీ ఞకిరాతీ చ ఞకారబీజమాలినీ ।
ఞనయోఽన్తా ఞకారాన్తా ఞకారపరమేశ్వరీ ॥ ౬౭ ॥

ఞాన్తబీజపుటాకారా ఞేకలే ఞైకగామినీ ।
ఞైకనేలా ఞస్వరూపా ఞహారా ఞహరీతకీ ॥ ౬౮ ॥

టుణ్టునీ టఙ్కహస్తా చ టాన్తవర్గా టలావతీ ।
టపలా టాపబాలాఖ్యా టఙ్కారధ్వనిరూపిణీ ॥ ౬౯ ॥

టలాతీ టాక్షరాతీతా టిత్కారాదికుమారికా ।
టఙ్కాస్త్రధారిణీ టానా టమోటార్ణలభాషిణీ ॥ ౭౦ ॥

టఙ్కారీ విధనా టాకా టకాటకవిమోహినీ ।
టఙ్కారధరనామాహా టివీఖేచరనాదినీ ॥ ౭౧ ॥

ఠఠఙ్కారీ ఠాఠరూపా ఠకారబీజకారణా ।
డమరూప్రియవాద్యా చ డామరస్థా డబీజికా ॥ ౭౨ ॥

డాన్తవర్గా డమరుకా డరస్థా డోరడామరా ।
డగరార్ద్ధా డలాతీతా డదారుకేశ్వరీ డుతా ॥ ౭౩ ॥

ఢార్ద్ధనారీశ్వరా ఢామా ఢక్కారీ ఢలనా ఢలా ।
ఢకేస్థా ఢేశ్వరసుతా ఢేమనాభావఢోననా ॥ ౭౪ ॥

ణోమాకాన్తేశ్వరీ ణాన్తవర్గస్థా ణతునావతీ ।
ణనో మాణాఙ్కకల్యాణీ ణాక్షవీణాక్షబీజికా ॥ ౭౫ ॥

తులసీతన్తుసూక్ష్మాఖ్యా తారల్యా తైలగన్ధికా ।
తపస్యా తాపససుతా తారిణీ తరుణీ తలా ॥ ౭౬ ॥

తన్త్రస్థా తారకబ్రహ్మస్వరూపా తన్తుమధ్యగా ।
తాలభక్షత్రిధామూత్తీస్తారకా తైలభక్షికా ॥ ౭౭ ॥

తారోగ్రా తాలమాలా చ తకరా తిన్తిడీప్రియా ।
తపసః తాలసన్దర్భా తర్జయన్తీ కుమారికా ॥ ౭౮ ॥

తోకాచారా తలోద్వేగా తక్షకా తక్షకప్రియా ।
తక్షకాలఙ్కృతా తోషా తావద్రూపా తలప్రియా ॥ ౭౯ ॥

తలాస్త్రధారిణీ తాపా తపసాం ఫలదాయినీ ।
తల్వల్వప్రహరాలీతా తలారిగణనాశినీ ॥ ౮౦ ॥

తూలా తౌలీ తోలకా చ తలస్థా తలపాలికా
తరుణా తప్తబుద్ధిస్థాస్తప్తా ప్రధారిణీ తపా ॥ ౮౧ ॥

తన్త్రప్రకాశకరణీ తన్త్రార్థదాయినీ తథా ।
తుషారకిరణాఙ్గీ చ చతుర్ధా వా సమప్రభా ॥ ౮౨ ॥

తైలమార్గాభిసూతా చ తన్త్రసిద్ధిఫలప్రదా ।
తామ్రపర్ణా తామ్రకేశా తామ్రపాత్రప్రియాతమా ॥ ౮౩ ॥

తమోగుణప్రియా తోలా తక్షకారినివారిణీ ।
తోషయుక్తా తమాయాచీ తమషోఢేశ్వరప్రియా ॥ ౮౪ ॥

తులనా తుల్యరుచిరా తుల్యబుద్ధిస్త్రిధా మతిః ।
తక్రభక్షా తాలసిద్ధిః తత్రస్థాస్తత్ర గామినీ ॥ ౮౫ ॥

తలయా తైలభా తాలీ తన్త్రగోపనతత్పరా ।
తన్త్రమన్త్రప్రకాశా చ త్రిశరేణుస్వరూపిణీ ॥ ౮౬ ॥

త్రింశదర్థప్రియా తుష్టా తుష్టిస్తుష్టజనప్రియా ।
థకారకూటదణ్డీశా థదణ్డీశప్రియాఽథవా ॥ ౮౭ ॥

థకారాక్షరరూఢాఙ్గీ థాన్తవర్గాథ కారికా ।
థాన్తా థమీశ్వరీ థాకా థకారబీజమాలినీ ॥ ౮౮ ॥

దక్షదామప్రియా దోషా దోషజాలవనాశ్రితా ।
దశా దశనఘోరా చ దేవీదాసప్రియా దయా ॥ ౮౯ ॥

దైత్యహన్త్రీపరా దైత్యా దైత్యానాం మద్దీనీ దిశా ।
దాన్తా దాన్తప్రియా దాసా దామనా దీర్ఘకేశికా ॥ ౯౦ ॥

దశనా రక్తవర్ణా చ దరీగ్రహనివాసినీ
దేవమాతా చ దుర్లభా చ దీర్ఘాఙ్గా దాసకన్యకా ॥ ౯౧ ॥

దశనశ్రీ దీర్ఘనేత్రా దీర్ఘనాసా చ దోషహా ।
దమయన్తీ దలస్థా చ ద్వేష్యహన్త్రీ దశస్థితా ॥ ౯౨ ॥

దైశేషికా దిశిగతా దశనాస్త్రవినాశినీ
దారిద్ర్యహా దరిద్రస్థా దరిద్రధనదాయినీ ॥ ౯౩ ॥

దన్తురా దేశభాషా చ దేశస్థా దేశనాయికా ।
ద్వేషరూపా ద్వేషహన్త్రీ ద్వేషారిగణమోహినీ ॥ ౯౪ ॥

దామోదరస్థాననాదా దలానాం బలదాయినీ ।
దిగ్దర్శనా దర్శనస్థా దర్శనప్రియవాదినీ ॥ ౯౫ ॥

దామోదరప్రియా దాన్తా దామోదరకలేవరా ।
ద్రావిణీ ద్రవిణీ దక్షా దక్షకన్యా దలదృఢా ॥ ౯౬ ॥

దృఢాసనాదాసశక్తిర్ద్వన్ద్వయుద్ధప్రకాశినీ ।
దధిప్రియా దధిస్థా చ దధిమఙ్గలకారిణీ ॥ ౯౭ ॥

దర్పహా దర్పదా దృప్తా దర్భపుణ్యప్రియా దధిః ।
దర్భస్థా ద్రుపదసుతా ద్రౌపదీ ద్రుపదప్రియా ॥ ౯౮ ॥

ధర్మచిన్తా ధనాధ్యక్షా ధశ్వేశ్వరవరప్రదా ।
ధనహా ధనదా ధన్వీ ధనుర్హస్తా ధనుఃప్రియా ॥ ౯౯ ॥

ధరణీ ధైర్యరూపా చ ధనస్థా ధనమోహినీ ।
ధోరా ధీరప్రియాధారా ధరాధారణతత్పరా ॥ ౧౦౦ ॥

ధాన్యదా ధాన్యబీజా చ ధర్మాధర్మస్వరూపిణీ ।
ధారాధరస్థా ధన్యా చ ధర్మపుఞ్జనివాసినీ ॥ ౧౦౧ ॥

ధనాఢ్యప్రియకన్యా చ ధన్యలోకైశ్చ సేవితా ।
ధర్మార్థకామమోక్షాఙ్గీ ధర్మార్థకామమోక్షదా ॥ ౧౦౨ ॥

ధరాధరా ధురోణా చ ధవలా ధవలాముఖీ ।
ధరా చ ధామరూపా చ ధ్రువా ధ్రౌవ్యా ధ్రువప్రియా ॥ ౧౦౩ ॥

ధనేశీ ధారణాఖ్యా చ ధర్మనిన్దావినాశినీ ।
ధర్మతేజోమయీ ధర్మ్యా ధైర్యాగ్రభర్గమోహినీ ॥ ౧౦౪ ॥

ధారణా ధౌతవసనా ధత్తూరఫలభోగినీ ।
నారాయణీ నరేన్ద్రస్థా నారాయణకలేవరా ॥ ౧౦౫ ॥

నరనారాయణప్రీతా ధర్మనిన్దా నమోహితా ।
నిత్యా నాపితకన్యా చ నయనస్థా నరప్రియా ॥ ౧౦౬ ॥

నామ్నీ నామప్రియా నారా నారాయణసుతా నరా ।
నవీననాయకప్రీతా నవ్యా నవఫలప్రియా ॥ ౧౦౭ ॥

నవీనకుసుమప్రీతా నవీనానాం ధ్వజానుతా ।
నారీ నిమ్బస్థితానన్దానన్దినీ నన్దకారికా ॥ ౧౦౮ ॥

నవపుష్పమహాప్రీతా నవపుష్పసుగన్ధికా ।
నన్దనస్థా నన్దకన్యా నన్దమోక్షప్రదాయినీ ॥ ౧౦౯ ॥

నమితా నామభేదా చ నామ్నార్త్తవనమోహినీ ।
నవబుద్ధిప్రియానేకా నాకస్థా నామకన్యకా ॥ ౧౧౦ ॥

నిన్దాహీనా నవోల్లాసా నాకస్థానప్రదాయినీ ।
నిమ్బవృక్షస్థితా నిమ్బా నానావృక్షనివాసినీ ॥ ౧౧౧ ॥

నాశ్యాతీతా నీలవర్ణా నీలవర్ణా సరస్వతీ ।
నభఃస్థా నాయకప్రీతా నాయకప్రియకామినీ ॥ ౧౧౨ ॥

నైవవర్ణా నిరాహారా నివీహాణాం రజఃప్రియా ।
నిమ్ననాభిప్రియాకారా నరేన్ద్రహస్తపూజితా ॥ ౧౧౩ ॥

నలస్థితా నలప్రీతా నలరాజకుమారికా ।
పరేశ్వరీ పరానన్దా పరాపరవిభేదికా ॥ ౧౧౪ ॥

పరమా పరచక్రస్థా పార్వతీ పర్వతప్రియా ।
పారమేశీ పర్వనానా పుష్పమాల్యప్రియా పరా ॥ ౧౧౫ ॥

పరా ప్రియా ప్రీతిదాత్రీ ప్రీతిః ప్రథమకామినీ ।
ప్రథమా ప్రథమా ప్రీతా పుష్పగన్ధప్రియా పరా ॥ ౧౧౬ ॥

పౌష్యీ పానరతా పీనా పీనస్తనసుశోభనా ।
పరమానరతా పుంసాం పాశహస్తా పశుప్రియా ॥ ౧౧౭ ॥

పలలానన్దరసికా పలాలధూమరూపిణీ ।
పలాశపుష్పసఙ్కాశా పలాశపుష్పమాలినీ ॥ ౧౧౮ ॥

ప్రేమభూతా పద్మముఖీ పద్మరాగసుమాలినీ ।
పద్మమాలా పాపహరా పతిప్రేమవిలాసినీ ॥ ౧౧౯ ॥

పఞ్చాననమనోహారీ పఞ్చవక్త్రప్రకాశినీ ।
ఫలమూలాశనా ఫాలీ ఫలదా ఫాల్గునప్రియా ॥ ౧౨౦ ॥

ఫలనాథప్రియా ఫల్లీ ఫల్గుకన్యా ఫలోన్ముఖీ ।
ఫేత్కారీతన్త్రముఖ్యా చ ఫేత్కారగణపూజితా ॥ ౧౨౧ ॥

ఫేరవీ ఫేరవసుతా ఫలభోగోద్భవా ఫలా ।
ఫలప్రియా ఫలాశక్తా ఫాల్గునానన్దదాయినీ ॥ ౧౨౨ ॥

ఫాలభోగోత్తరా ఫేలా ఫులామ్భోజనివాసినీ ।
వసుదేవగృహస్థా చ వాసవీ వీరపూజితా ॥ ౧౨౩ ॥

విషభక్షా బుధసుతా బ్లుఙ్కారీ బ్లూవరప్రదా ।
బ్రాహ్మీ బృహస్పతిసుతా వాచస్పతివరప్రదా ॥ ౧౨౪ ॥

వేదాచారా వేద్యపరా వ్యాసవక్త్రస్థితా విభా ।
బోధజ్ఞా వౌషడాఖ్యా చ వంశీవందనపూజితా ॥ ౧౨౫ ॥

వజ్రకాన్తా వజ్రగతిర్బదరీవంశవివద్ధీనీ ।
భారతీ భవరశ్రీదా భవపత్నీ భవాత్మజా ॥ ౧౨౬ ॥

భవానీ భావినీ భీమా భిషగ్భార్యా తురిస్థితా ।
భూర్భువఃస్వఃస్వరూపా చ భృశార్త్తా భేకనాదినీ ॥ ౧౨౭ ॥

భౌతీ భఙ్గప్రియా భఙ్గభఙ్గహా భఙ్గహారిణీ ।
భర్తా భగవతీ భాగ్యా భగీరథనమస్కృతా ॥ ౧౨౮ ॥

భగమాలా భూతనాథేశ్వరీ భార్గవపూజితా ।
భృగువంశా భీతిహరా భూమిర్భుజగహారిణీ ॥ ౧౨౯ ॥

భాలచన్ద్రాభభల్వబాలా భవభూతివీభూతిదా ।
మకరస్థా మత్తగతిర్మదమత్తా మదప్రియా ॥ ౧౩౦ ॥

మదిరాష్టాదశభుజా మదిరా మత్తగామినీ ।
మదిరాసిద్ధిదా మధ్యా మదాన్తర్గతిసిద్ధిదా ॥ ౧౩౧ ॥

మీనభక్షా మీనరూపా ముద్రాముద్గప్రియా గతిః ।
ముషలా ముక్తిదా మూర్త్తా మూకీకరణతత్పరా ॥ ౧౩౨ ॥

మృషార్త్తా మృగతృష్ణా చ మేషభక్షణతత్పరా ।
మైథునానన్దసిద్ధిశ్చ మైథునానలసిద్ధిదా ॥ ౧౩౩ ॥

మహాలక్ష్మీర్భైరవీ చ మహేన్ద్రపీఠనాయికా ।
మనఃస్థా మాధవీముఖ్యా మహాదేవమనోరమా ॥ ౧౩౪ ॥

యశోదా యాచనా యాస్యా యమరాజప్రియా యమా ।
యశోరాశివిభూషాఙ్గీ యతిప్రేమకలావతీ ॥ ౧౩౫ ॥

రమణీ రామపత్నీ చ రిపుహా రీతిమధ్యగా ।
రుద్రాణీ రూపదా రూపా రూపసున్దరధారిణీ ॥ ౧౩౬ ॥

రేతఃస్థా రేతసః ప్రీతా రేతఃస్థాననివాసినీ ।
రేన్ద్రాదేవసుతారేదా రిపువర్గాన్తకప్రియా ॥ ౧౩౭ ॥

రోమావలీన్ద్రజననీ రోమకూపజగత్పతిః ।
రౌప్యవర్ణా రౌద్రవర్ణా రౌప్యాలఙ్కారభూషణా ॥ ౧౩౮ ॥

రఙ్గిణా రఙ్గరాగస్థా రణవహ్నికులేశ్వరీ ।
లక్ష్మీః లాఙ్గలహస్తా చ లాఙ్గలీ కులకామినీ ॥ ౧౩౯ ॥

లిపిరూపా లీఢపాదా లతాతన్తుస్వరూపిణీ ।
లిమ్పతీ లేలిహా లోలా లోమశప్రియసిద్ధిదా ॥ ౧౪౦ ॥

లౌకికీ లౌకికీసిద్ధిర్లఙ్కానాథకుమారికా ।
లక్ష్మణా లక్ష్మీహీనా చ లప్రియా లార్ణమధ్యగా ॥ ౧౪౧ ॥

వివసా వసనావేశా వివస్యకులకన్యకా ।
వాతస్థా వాతరూపా చ వేలమధ్యనివాసినీ ॥ ౧౪౨ ॥

శ్మశానభూమిమధ్యస్థా శ్మశానసాధనప్రియా ।
శవస్థా పరసిద్ధ్యర్థీ శవవక్షసి శోభితా ॥ ౧౪౩ ॥

శరణాగతపాల్యా చ శివకన్యా శివప్రియా ।
షట్చక్రభేదినీ షోఢా న్యాసజాలదృఢాననా ॥ ౧౪౪ ॥

సన్ధ్యాసరస్వతీ సున్ద్యా సూర్యగా శారదా సతీ ।
హరిప్రియా హరహాలాలావణ్యస్థా క్షమా క్షుధా ॥ ౧౪౫ ॥

క్షేత్రజ్ఞా సిద్ధిదాత్రీ చ అమ్బికా చాపరాజితా ।
ఆద్యా ఇన్ద్రప్రియా ఈశా ఉమా ఊఢా ఋతుప్రియా ॥ ౧౪౬ ॥

సుతుణ్డా స్వరబీజాన్తా హరివేశాదిసిద్ధిదా ।
ఏకాదశీవ్రతస్థా చ ఏన్ద్రీ ఓషధిసిద్ధిదా ॥ ౧౪౭ ॥

ఔపకారీ అంశరూపా అస్త్రబీజప్రకాశినీ ।
ఇత్యేతత్ కాముకీనాథ కుమారీణాం సుమఙ్గలమ్ ॥ ౧౪౮ ॥

త్రైలోక్యఫలదం నిత్యమష్టోత్తరసహస్రకమ్ ।
మహాస్తోత్రం ధర్మసారం ధనధాన్యసుతప్రదమ్ ॥ ౧౪౯ ॥

సర్వవిద్యాఫలోల్లాసం భక్తిమాన్ యః పఠేత్ సుధీః ।
స సర్వదా దివారాత్రౌ స భవేన్ముక్తిమార్గగః ॥ ౧౫౦ ॥

సర్వత్ర జయమాప్నోతి వీరాణాం వల్లభో లభేత్ ।
సర్వే దేవా వశం యాన్తి వశీభూతాశ్చ మానవాః ॥ ౧౫౧ ॥

బ్రహ్మాణ్డే యే చ శంసన్తి తే తుష్టా నాత్ర సంశయః ।
యే వశన్తి చ భూర్లోకే దేవతుల్యపరాక్రమాః ॥ ౧౫౨ ॥

తే సర్వే భృత్యతుల్యాశ్చ సత్యం సత్యం కులేశ్వర ।
అకస్మాత్ సిద్ధిమాప్నోతి హోమేన యజనేన చ ॥ ౧౫౩ ॥

జాప్యేన కవచాద్యేన మహాస్తోత్రార్థపాఠతః ।
వినా యజ్ఞైవీనా దానైవీనా జాప్యైర్లభేత్ ఫలమ్ ॥ ౧౫౪ ॥

యః పఠేత్ స్తోత్రకం నామ చాష్టోత్తరసహస్రకమ్ ।
తస్య శాన్తిర్భవేత్ క్షిప్రం కన్యాస్తోత్రం పఠేత్తతః ॥ ౧౫౫ ॥

వారత్రయం ప్రపాఠేన రాజానం వశమానయేత్ ।
వారైకపఠితో మన్త్రీ ధర్మార్థకామమోక్షభాక్ ॥ ౧౫౬ ॥

త్రిదినం ప్రపఠేద్విద్వాన్ యది పుత్రం సమిచ్ఛతి ।
వారత్రయక్రమేణైవ వారైకక్రమతోఽపి వా ॥ ౧౫౭ ॥

పఠిత్త్వా ధనరత్నానామధిపః సర్వవిత్తగః ।
త్రిజగన్మోహయేన్మన్త్రీ వత్సరార్ద్ధం ప్రపాఠతః ॥ ౧౫౮ ॥

వత్సరం వాప్య యది వా భక్తిభావేన యః పఠేత్ ।
చిరజీవీ ఖేచరత్త్వం ప్రాప్య యోగీ భవేన్నరః ॥ ౧౫౯ ॥

మహాదూరస్థితం వర్ణం పశ్యతి స్థిరమానసః ।
మహిలామణ్డలే స్థిత్త్వా శక్తియుక్తః పఠేత్ సుధీః ॥ ౧౬౦ ॥

స భవేత్సాధకశ్రేష్ఠః క్షీరీ కల్పద్రుమో భవేత్ ।
సర్వదా యః పఠేన్నాథ భావోద్గతకలేవరః ॥ ౧౬౧ ॥

దర్శనాత్ స్తమ్భనం కర్త్తుం క్షమో భవతి సాధకః ।
జలాదిస్తమ్భనే శక్తో వహ్నిస్తమ్భాదిసిద్ధిభాక్ ॥ ౧౬౨ ॥

వాయువేగీ మహావాగ్మీ వేదజ్ఞో భవతి ధ్రువమ్ ।
కవినాథో మహావిద్యో వన్ధకః పణ్డితో భవేత్ ॥ ౧౬౩ ॥

సర్వదేశాధిపో భూత్త్వా దేవీపుత్రః స్వయం భవేత్ ।
కాన్తిం శ్రియం యశో వృద్ధిం ప్రాప్నోతి బలవాన్ యతిః ॥ ౧౬౪ ॥

అష్టసిద్ధియుతో నాథ యః పఠేదర్థసిద్ధయే ।
ఉజ్జటేఽరణ్యమధ్యే చ పర్వతే ఘోరకాననే ॥ ౧౬౫ ॥

వనే వా ప్రేతభూమౌ చ శవోపరి మహారణే ।
గ్రామే భగ్నగృహే వాపి శూన్యాగారే నదీతటే ॥ ౧౬౬ ॥

గఙ్గాగర్భే మహాపీఠే యోనిపీఠే గురోర్గృహే ।
ధాన్యక్షేత్రే దేవగృహే కన్యాగారే కులాలయే ॥ ౧౬౭ ॥

ప్రాన్తరే గోష్ఠమధ్యే వా రాజాదిభయహీనకే ।
నిర్భయాదిస్వదేశేషు శిలిఙ్గాలయేఽథవా ॥ ౧౬౮ ॥

భూతగర్త్తే చైకలిఙ్గై వా శూన్యదేశే నిరాకులే ।
అశ్వత్థమూలే బిల్వే వా కులవృక్షసమీపగే ॥ ౧౬౯ ॥

అన్యేషు సిద్ధదేశేషు కులరూపాశ్చ సాధకః ।
దివ్యే వా వీరభావస్థో యష్ట్వా కన్యాం కులాకులై ॥ ౧౭౦ ॥

కులద్రవ్యైశ్చ వివిధైః సిద్ధిద్రవ్యైశ్చ సాధకః ।
మాంసాసవేన జుహుయాన్ముక్తేన రసేన చ ॥ ౧౭౧ ॥

హుతశేషం కులద్రవ్యం తాభ్యో దద్యాత్ సుసిద్ధయే ।
తాసాముచ్ఛిష్టమానీయ జుహుయాద్ రక్తపఙ్కజే ॥ ౧౭౨ ॥

ఘృణాలజ్జావినిర్ముక్తః సాధకః స్థిరమానసః ।
పిబేన్మాంసరసం మన్త్రీ సదానన్దో మహాబలీ ॥ ౧౭౩ ॥

మహామాంసాష్టకం తాభ్యో మదిరాకుమ్భపూరితమ్ ।
తారో మాయా రమావహ్నిజాయామన్త్రం పఠేత్ సుధీః ॥ ౧౭౪ ॥

నివేద్య విధినానేన పఠిత్త్వా స్తోత్రమఙ్గలమ్ ।
స్వయం ప్రసాదం భుక్త్వా హి సర్వవిద్యాధిపో భవేత్ ॥ ౧౭౫ ॥

శూకరస్యోష్ట్ర్మాంసేన పీనమీనేన ముద్రయా ।
మహాసవఘటేనాపి దత్త్వా పఠతి యో నరః ॥ ౧౭౬ ॥

ధ్రువం స సర్వగామీ స్యాద్ వినా హోమేన పూజయా ।
రుద్రరూపో భవేన్నిత్యం మహాకాలాత్మకో భవేత్ ॥ ౧౭౭ ॥

సర్వపుణ్యఫలం నాథ క్షణాత్ ప్రాప్నోతి సాధకః ।
క్షీరాబ్ధిరత్నకోషేశో వియద్వ్యాపీ చ యోగిరాట్ ॥ ౧౭౮ ॥

భక్త్యాహ్లాదం దయాసిన్ధుం నిష్కామత్త్వం లభేద్ ధ్రువమ్ ।
మహాశత్రుపాతనే చ మహాశత్రుభయాద్దీతే ॥ ౧౭౯ ॥

వారైకపాఠమాత్రేణ శత్రూణాం వధమానయేత్ ।
సమర్దయేత్ శత్రూన్ క్షిప్రమన్ధకారం యథా రవిః ॥ ౧౮౦ ॥

ఉచ్చాటనే మారణే చ భయే ఘోరతరే రిపౌ ।
పఠనాద్ధారణాన్మర్త్త్యో దేవా వా రాక్షసాదయః ॥ ౧౮౧ ॥

ప్రాప్నువన్తి ఝటిత్ శాన్తిం కుమారీనామపాఠతః ।
పురుషో దక్షిణే బాహౌ నారీ వామకరే తథా ॥ ౧౮౨ ॥

ధృత్వా పుత్రాదిసమ్పత్తిం లభతే నాత్ర సంశయః ॥ ౧౮౩ ॥

మమాజ్ఞయా మోక్షముపైతి సాధకో
గజాన్తకం నాథ సహస్రనామ చ ।
పఠేన్మనుష్యో యహి భక్తిభావత-
స్తదా హి సర్వత్ర ఫలోదయం లభేత్ చ ॥ ౧౮౪ ॥

మోక్షం సత్ఫలభోగినాం స్తవవరం సారం పరానన్దదం
యే నిత్యం హి ముదా పఠన్తి విఫలం సార్థఞ్చ చిన్తాకులాః
తే నిత్యాః ప్రభవన్తి కీతీకమలే శ్రీరామతుల్యో జయే
కన్దర్పాయుతతుల్యరూపగుణినః క్రోధే చ రుద్రోపమాః ॥ ౧౮౫ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఉత్తరతన్త్రే మహాతన్త్రోద్దీపనే
కుమార్యుపచర్యావిన్యాసే
సిద్ధమన్త్ర-ప్రకరణే దివ్యభావనిర్ణయే
అష్టోత్తరసహస్రనామమఙ్గలోల్లాసే
దశమపటలే శ్రీకుమారీసహస్రనామస్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kumari:

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top