Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Kumari Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகுமாரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஆநந்த³பை⁴ரவ உவாச
வத³ காந்தே ஸதா³நந்த³ஸ்வரூபாநந்த³வல்லபே⁴ ।
குமார்யா தே³வதாமுக்²யா: பரமாநந்த³வர்த⁴நம் ॥ 1 ॥

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ராக்²யம் நாம மங்க³ளமத்³பு⁴தம் ।
யதி³ மே வர்ததே வித்³யே யதி³ ஸ்நேஹகலாமலா ॥ 2 ॥

ததா³ வத³ஸ்வ கௌமாரீக்ருʼதகர்மப²லப்ரத³ம் ।
மஹாஸ்தோத்ரம் கோடிகோடி கந்யாதா³நப²லம் ப⁴வேத் ॥ 3 ॥

ஆநந்த³பை⁴ரவீ உவாச
மஹாபுண்யப்ரத³ம் நாத² ஶ்ருʼணு ஸர்வேஶ்வரப்ரிய ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ராக்²யம் குமார்யா: பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 4 ॥

படி²த்த்வா தா⁴ரயித்த்வா வா நரோ முச்யேத ஸங்கடாத் ।
ஸர்வத்ர து³ர்லப⁴ம் த⁴ந்யம் த⁴ந்யலோகநிஷேவிதம் ॥ 5 ॥

அணிமாத்³யஷ்டஸித்³த்⁴யங்க³ம் ஸர்வாநந்த³கரம் பரம் ।
மாயாமந்த்ரநிரஸ்தாங்க³ம் மந்த்ரஸித்³தி⁴ப்ரதே³ ந்ருʼணாம் ॥ 6 ॥

ந பூஜா ந ஜபம் ஸ்நாநம் புரஶ்சர்யாவிதி⁴ஶ்ச ந ।
அகஸ்மாத் ஸித்³தி⁴மவாப்நோதி ஸஹஸ்ரநாமபாட²த: ॥ 7 ॥

ஸர்வயஜ்ஞப²லம் நாத² ப்ராப்நோதி ஸாத⁴க: க்ஷணாத் ।
மந்த்ரார்த²ம் மந்த்ரசைதந்யம் யோநிமுத்³ராஸ்வரூபகம் ॥ 8 ॥

கோடிவர்ஷஶதேநாபி ப²லம் வக்தும் ந ஶக்யதே ।
ததா²பி வக்துமிச்சா²மி ஹிதாய ஜக³தாம் ப்ரபோ⁴ ॥ 9 ॥

அஸ்யா: ஶ்ரீகுமார்யா: ஸஹஸ்ரநாமகவசஸ்ய
வடுகபை⁴ரவருʼஷி: । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । குமாரீதே³வதா ।
ஸர்வமந்த்ரஸித்³தி⁴ஸம்ருʼத்³த⁴யே விநியோக:³ ॥ 10 ॥

ௐ குமாரீ கௌஶிகீ காலீ குருகுல்லா குலேஶ்வரீ ।
கநகாபா⁴ காஞ்சநாபா⁴ கமலா காலகாமிநீ ॥ 11 ॥

கபாலிநீ காலரூபா கௌமாரீ குலபாலிகா ।
காந்தா குமாரகாந்தா ச காரணா கரிகா³மிநீ ॥ 12 ॥

கந்த⁴காந்தா கௌலகாந்தா க்ருʼதகர்மப²லப்ரதா³ ।
கார்யாகார்யப்ரியா கக்ஷா கம்ஸஹந்த்ரீ குருக்ஷயா ॥ 13 ॥

க்ருʼஷ்ணகாந்தா காலராத்ரி: கர்ணேஷுதா⁴ரிணீகரா ।
காமஹா கபிலா காலா காலிகா குருகாமிநீ ॥ 14 ॥

குருக்ஷேத்ரப்ரியா கௌலா குந்தீ காமாதுரா கசா ।
கலஞ்ஜப⁴க்ஷா கைகேயீ காகபுச்ச²த்⁴வஜா கலா ॥ 15 ॥

கமலா காமலக்ஷ்மீ ச கமலாநநகாமிநீ ।
காமதே⁴நுஸ்வரூபா ச காமஹா காமமதீ³நீ ॥ 16 ॥

காமதா³ காமபூஜ்யா ச காமாதீதா கலாவதீ ।
பை⁴ரவீ காரணாட்⁴யா ச கைஶோரீ குஶலாங்க³லா ॥ 17 ॥

கம்பு³க்³ரீவா க்ருʼஷ்ணநிபா⁴ காமராஜப்ரியாக்ருʼதி: ।
கங்கணாலங்க்ருʼதா கங்கா கேவலா காகிநீ கிரா ॥ 18 ॥

கிராதிநீ காகப⁴க்ஷா கராலவத³நா க்ருʼஶா ।
கேஶிநீ கேஶிஹா கேஶா காஸாம்ப³ஷ்டா² கரிப்ரியா ॥ 19 ॥

கவிநாத²ஸ்வரூபா ச கடுவாணீ கடுஸ்தி²தா ।
கோடரா கோடராக்ஷீ ச கரநாடகவாஸிநீ ॥ 20 ॥

கடகஸ்தா² காஷ்ட²ஸம்ஸ்தா² கந்த³ர்பா கேதகீ ப்ரியா ।
கேலிப்ரியா கம்ப³லஸ்தா² காலதை³த்யவிநாஶிநீ ॥ 21 ॥

கேதகீபுஷ்பஶோபா⁴ட்⁴யா கர்பூரபூர்ணஜிஹ்விகா ।
கர்பூராகரகாகோலா கைலாஸகி³ரிவாஸிநீ ॥ 22 ॥

குஶாஸநஸ்தா² காத³ம்பா³ குஞ்ஜரேஶீ குலாநநா ।
க²ர்பா³ க²ட்³க³த⁴ரா க²ட்³கா³ க²லஹா க²லபு³த்³தி⁴தா³ ॥ 23 ॥

க²ஞ்ஜநா க²ரரூபா ச க்ஷாராம்லதிக்தமத்⁴யகா³ ।
கே²லநா கே²டககரா க²ரவாக்யா க²ரோத்கடா ॥ 24 ॥

க²த்³யோதசஞ்சலா கே²லா க²த்³யோதா க²க³வாஹிநீ ।
கே²டகஸ்தா² க²லாக²ஸ்தா² கே²சரீ கே²சரப்ரியா ॥ 25 ॥

க²சரா க²ரப்ரேமா க²லாட்⁴யா க²சராநநா ।
கே²சரேஶீ க²ரோக்³ரா ச கே²சரப்ரியபா⁴ஷிணீ ॥ 26 ॥

க²ர்ஜூராஸவஸம்மத்தா க²ர்ஜூரப²லபோ⁴கி³நீ ।
கா²தமத்⁴யஸ்தி²தா கா²தா கா²தாம்பு³பரிபூரிணீ ॥ 27 ॥

க்²யாதி: க்²யாதஜலாநந்தா³ கு²லநா க²ஞ்ஜநாக³தி: ।
க²ல்வா க²லதரா கா²ரீ க²ரோத்³வேக³நிக்ருʼந்தநீ ॥ 28 ॥

க³க³நஸ்தா² ச பீ⁴தா ச க³பீ⁴ரநாதி³நீ க³யா ।
க³ங்கா³ க³பீ⁴ரா கௌ³ரீ ச க³ணநாத² ப்ரியா க³தி: ॥ 29 ॥

கு³ருப⁴க்தா க்³வாலிஹீநா கே³ஹிநீ கோ³பிநீ கி³ரா ।
கோ³க³ணஸ்தா² கா³ணபத்யா கி³ரிஜா கி³ரிபூஜிதா ॥ 30 ॥

கி³ரிகாந்தா க³ணஸ்தா² ச கி³ரிகந்யா க³ணேஶ்வரீ ।
கா³தி⁴ராஜஸுதா க்³ரீவா கு³ர்வீ கு³ர்வ்யம்ப³ஶாங்கரீ ॥ 31 ॥

க³ந்த⁴ர்வ்வகாமிநீ கீ³தா கா³யத்ரீ கு³ணதா³ கு³ணா ।
கு³க்³கு³லுஸ்தா² கு³ரோ: பூஜ்யா கீ³தாநந்த³ப்ரகாஶிநீ ॥ 32 ॥

க³யாஸுரப்ரியாகே³ஹா க³வாக்ஷஜாலமத்⁴யகா³ ।
கு³ருகந்யா கு³ரோ: பத்நீ க³ஹநா கு³ருநாகி³நீ ॥ 33 ॥

கு³ல்ப²வாயுஸ்தி²தா கு³ல்பா² க³ர்த்³த³பா⁴ க³ர்த்³த³ப⁴ப்ரியா ।
கு³ஹ்யா கு³ஹ்யக³ணஸ்தா² ச க³ரிமா கௌ³ரிகா கு³தா³ ॥ 34 ॥

கு³தோ³ர்த்⁴வஸ்தா² ச க³லிதா க³ணிகா கோ³லகா க³லா ।
கா³ந்த⁴ர்வீ கா³நநக³ரீ க³ந்த⁴ர்வக³ணபூஜிதா ॥ 35 ॥

கோ⁴ரநாதா³ கோ⁴ரமுகீ² கோ⁴ரா க⁴ர்மநிவாரிணீ ।
க⁴நதா³ க⁴நவர்ணா ச க⁴நவாஹநவாஹநா ॥ 36 ॥

க⁴ர்க⁴ரத்⁴வநிசபலா க⁴டாக⁴டபடாக⁴டா ।
க⁴டிதா க⁴டநா கோ⁴நா க⁴நருப க⁴நேஶ்வரீ ॥ 37 ॥

கு⁴ண்யாதீதா க⁴ர்க⁴ரா ச கோ⁴ராநநவிமோஹிநீ ।
கோ⁴ரநேத்ரா க⁴நருசா கோ⁴ரபை⁴ரவ கந்யகா ॥ 38 ॥

கா⁴தாகா⁴தகஹா கா⁴த்யா க்⁴ராணாக்⁴ராணேஶவாயவீ ।
கோ⁴ராந்த⁴காரஸம்ஸ்தா² ச க⁴ஸநா க⁴ஸ்வரா க⁴ரா ॥ 39 ॥

கோ⁴டகேஸ்தா² கோ⁴டகா ச கோ⁴டகேஶ்வரவாஹநா ।
க⁴நநீலமணிஶ்யாமா க⁴ர்க⁴ரேஶ்வரகாமிநீ ॥ 40 ॥

ஙகாரகூடஸம்பந்நா ஙகாரசக்ரகா³மிநீ ।
ஙகாரீ ஙஸம்ஶா சைவ ஙீபநீதா ஙகாரிணீ ॥ 41 ॥

சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² சதுரா சாருஹாஸிநீ ।
சாருசந்த்³ரமுகீ² சைவ சலங்க³மக³திப்ரியா ॥ 42 ॥

சஞ்சலா சபலா சண்டீ³ சேகிதாநா சருஸ்தி²தா ।
சலிதா சாநநா சார்வ்வோ சாருப்⁴ரமரநாதி³நீ ॥ 43 ॥

சௌரஹா சந்த்³ரநிலயா சைந்த்³ரீ சந்த்³ரபுரஸ்தி²தா ।
சக்ரகௌலா சக்ரரூபா சக்ரஸ்தா² சக்ரஸித்³தி⁴தா³ ॥ 44 ॥

சக்ரிணீ சக்ரஹஸ்தா ச சக்ரநாத²குலப்ரியா ।
சக்ராபே⁴த்³யா சக்ரகுலா சக்ரமண்ட³லஶோபி⁴தா ॥ 45 ॥

சக்ரேஶ்வரப்ரியா சேலா சேலாஜிநகுஶோத்தரா ।
சதுர்வேத³ஸ்தி²தா சண்டா³ சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலா ॥ 46 ॥

சதுர்கு³ணா சந்த்³ரவர்ணா சாதுரீ சதுரப்ரியா ।
சக்ஷு:ஸ்தா² சக்ஷுவஸதிஶ்சணகா சணகப்ரியா ॥ 47 ॥

சார்வ்வங்கீ³ சந்த்³ரநிலயா சலத³ம்பு³ஜலோசநா ।
சர்வ்வரீஶா சாருமுகீ² சாருத³ந்தா சரஸ்தி²தா ॥ 48 ॥

சஸகஸ்தா²ஸவா சேதா சேத:ஸ்தா² சைத்ரபூஜிதா ।
சாக்ஷுஷீ சந்த்³ரமலிநீ சந்த்³ரஹாஸமணிப்ரபா⁴ ॥ 49 ॥

ச²லஸ்தா² சு²த்³ரரூபா ச ச²த்ரச்சா²யாச²லஸ்தி²தா ।
ச²லஜ்ஞா சே²ஶ்வராசா²யா சா²யா சி²ந்நஶிவா ச²லா ॥ 50 ॥

ச²த்ராசாமரஶோபா⁴ட்⁴யா ச²த்ரிணாம் ச²த்ரதா⁴ரிணீ ।
சி²ந்நாதீதா சி²ந்நமஸ்தா சி²ந்நகேஶா ச²லோத்³ப⁴வா ॥ 51 ॥

ச²லஹா ச²லதா³ சா²யா ச²ந்நா ச²ந்நஜநப்ரியா ।
ச²லசி²ந்நா ச²த்³மவதீ ச²த்³மஸத்³மநிவாஸிநீ ॥ 52 ॥

ச²த்³மக³ந்தா⁴ ச²தா³ச²ந்நா ச²த்³மவேஶீ ச²காரிகா ।
ச²க³லா ரக்தப⁴க்ஷா ச ச²க³லாமோத³ரக்தபா ॥ 53 ॥

ச²க³லண்டே³ஶகந்யா ச ச²க³லண்ட³குமாரிகா ।
சு²ரிகா சு²ரிககரா சு²ரிகாரிநிவாஶிநீ ॥ 54 ॥

சி²ந்நநாஶா சி²ந்நஹஸ்தா சோ²ணலோலா ச²லோத³ரீ ।
ச²லோத்³வேகா³ சா²ங்க³பீ³ஜமாலா சா²ங்க³வரப்ரதா³ ॥ 55 ॥

ஜடிலா ஜட²ரஶ்ரீதா³ ஜரா ஜஜ்ஞப்ரியா ஜயா ।
ஜந்த்ரஸ்தா² ஜீவஹா ஜீவா ஜயதா³ ஜீவயோக³தா³ ॥ 56 ॥

ஜயிநீ ஜாமலஸ்தா² ச ஜாமலோத்³ப⁴வநாயிகா ।
ஜாமலப்ரியகந்யா ச ஜாமலேஶீ ஜவாப்ரியா ॥ 57 ॥

ஜவாகோடிஸமப்ரக்²யா ஜவாபுஷ்பப்ரியா ஜநா ।
ஜலஸ்தா² ஜக³விஷயா ஜராதீதா ஜலஸ்தி²தா ॥ 58 ॥

ஜீவஹா ஜீவகந்யா ச ஜநார்த்³த³நகுமாரிகா ।
ஜதுகா ஜலபூஜ்யா ச ஜக³ந்நாதா²தி³காமிநீ ॥ 59 ॥

ஜீர்ணாங்கீ³ ஜீர்ணஹீநா ச ஜீமூதாத்த்யந்தஶோபி⁴தா ।
ஜாமதா³ ஜமதா³ ஜ்ருʼம்பா⁴ ஜ்ருʼம்ப⁴ணாஸ்த்ராதி³தா⁴ரிணீ ॥ 60 ॥

ஜக⁴ந்யா ஜாரஜா ப்ரீதா ஜக³தா³நந்த³வத்³தீ⁴நீ ।
ஜமலார்ஜுநத³ர்பக்⁴நீ ஜமலார்ஜுநப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 61 ॥

ஜயித்ரீஜக³தா³நந்தா³ ஜாமலோல்லாஸஸித்³தி⁴தா³ ।
ஜபமாலா ஜாப்யஸித்³தி⁴ர்ஜபயஜ்ஞப்ரகாஶிநீ ॥ 62 ॥

ஜாம்பு³வதீ ஜாம்ப³வத: கந்யகாஜநவாஜபா ।
ஜவாஹந்த்ரீ ஜக³த்³பு³த்³தி⁴ர்ஜ்ஜக³த்கர்த்ருʼ ஜக³த்³க³தி: ॥ 63 ॥

ஜநநீ ஜீவநீ ஜாயா ஜக³ந்மாதா ஜநேஶ்வரீ ।
ஜ²ங்கலா ஜ²ங்கமத்⁴யஸ்தா² ஜ²ணத்காரஸ்வரூபிணீ ॥ 64 ॥

ஜ²ணத்ஜ²ணத்³வஹ்நிரூபா ஜ²நநாஜ²ந்த³ரீஶ்வரீ ।
ஜ²டிதாக்ஷா ஜ²ரா ஜ²ஞ்ஜா² ஜ²ர்ஜ²ரா ஜ²ரகந்யகா ॥ 65 ॥

ஜ²ணத்காரீ ஜ²நா ஜ²ந்நா ஜ²காரமாலயாவ்ருʼதா ।
ஜ²ங்கரீ ஜ²ர்ஜ²ரீ ஜ²ல்லீ ஜ²ல்வேஶ்வரநிவாஸிநீ ॥ 66 ॥

ஞகாரீ ஞகிராதீ ச ஞகாரபீ³ஜமாலிநீ ।
ஞநயோঽந்தா ஞகாராந்தா ஞகாரபரமேஶ்வரீ ॥ 67 ॥

ஞாந்தபீ³ஜபுடாகாரா ஞேகலே ஞைககா³மிநீ ।
ஞைகநேலா ஞஸ்வரூபா ஞஹாரா ஞஹரீதகீ ॥ 68 ॥

டுண்டுநீ டங்கஹஸ்தா ச டாந்தவர்கா³ டலாவதீ ।
டபலா டாபபா³லாக்²யா டங்காரத்⁴வநிரூபிணீ ॥ 69 ॥

டலாதீ டாக்ஷராதீதா டித்காராதி³குமாரிகா ।
டங்காஸ்த்ரதா⁴ரிணீ டாநா டமோடார்ணலபா⁴ஷிணீ ॥ 70 ॥

டங்காரீ வித⁴நா டாகா டகாடகவிமோஹிநீ ।
டங்காரத⁴ரநாமாஹா டிவீகே²சரநாதி³நீ ॥ 71 ॥

ட²ட²ங்காரீ டா²ட²ரூபா ட²காரபீ³ஜகாரணா ।
ட³மரூப்ரியவாத்³யா ச டா³மரஸ்தா² ட³பீ³ஜிகா ॥ 72 ॥

டா³ந்தவர்கா³ ட³மருகா ட³ரஸ்தா² டோ³ரடா³மரா ।
ட³க³ரார்த்³தா⁴ ட³லாதீதா ட³தா³ருகேஶ்வரீ டு³தா ॥ 73 ॥

டா⁴ர்த்³த⁴நாரீஶ்வரா டா⁴மா ட⁴க்காரீ ட⁴லநா ட⁴லா ।
ட⁴கேஸ்தா² டே⁴ஶ்வரஸுதா டே⁴மநாபா⁴வடோ⁴நநா ॥ 74 ॥

ணோமாகாந்தேஶ்வரீ ணாந்தவர்க³ஸ்தா² ணதுநாவதீ ।
ணநோ மாணாங்ககல்யாணீ ணாக்ஷவீணாக்ஷபீ³ஜிகா ॥ 75 ॥

துளஸீதந்துஸூக்ஷ்மாக்²யா தாரல்யா தைலக³ந்தி⁴கா ।
தபஸ்யா தாபஸஸுதா தாரிணீ தருணீ தலா ॥ 76 ॥

தந்த்ரஸ்தா² தாரகப்³ரஹ்மஸ்வரூபா தந்துமத்⁴யகா³ ।
தாலப⁴க்ஷத்ரிதா⁴மூத்தீஸ்தாரகா தைலப⁴க்ஷிகா ॥ 77 ॥

தாரோக்³ரா தாலமாலா ச தகரா திந்திடீ³ப்ரியா ।
தபஸ: தாலஸந்த³ர்பா⁴ தர்ஜயந்தீ குமாரிகா ॥ 78 ॥

தோகாசாரா தலோத்³வேகா³ தக்ஷகா தக்ஷகப்ரியா ।
தக்ஷகாலங்க்ருʼதா தோஷா தாவத்³ரூபா தலப்ரியா ॥ 79 ॥

தலாஸ்த்ரதா⁴ரிணீ தாபா தபஸாம் ப²லதா³யிநீ ।
தல்வல்வப்ரஹராலீதா தலாரிக³ணநாஶிநீ ॥ 80 ॥

தூலா தௌலீ தோலகா ச தலஸ்தா² தலபாலிகா
தருணா தப்தபு³த்³தி⁴ஸ்தா²ஸ்தப்தா ப்ரதா⁴ரிணீ தபா ॥ 81 ॥

தந்த்ரப்ரகாஶகரணீ தந்த்ரார்த²தா³யிநீ ததா² ।
துஷாரகிரணாங்கீ³ ச சதுர்தா⁴ வா ஸமப்ரபா⁴ ॥ 82 ॥

தைலமார்கா³பி⁴ஸூதா ச தந்த்ரஸித்³தி⁴ப²லப்ரதா³ ।
தாம்ரபர்ணா தாம்ரகேஶா தாம்ரபாத்ரப்ரியாதமா ॥ 83 ॥

தமோகு³ணப்ரியா தோலா தக்ஷகாரிநிவாரிணீ ।
தோஷயுக்தா தமாயாசீ தமஷோடே⁴ஶ்வரப்ரியா ॥ 84 ॥

துலநா துல்யருசிரா துல்யபு³த்³தி⁴ஸ்த்ரிதா⁴ மதி: ।
தக்ரப⁴க்ஷா தாலஸித்³தி:⁴ தத்ரஸ்தா²ஸ்தத்ர கா³மிநீ ॥ 85 ॥

தலயா தைலபா⁴ தாலீ தந்த்ரகோ³பநதத்பரா ।
தந்த்ரமந்த்ரப்ரகாஶா ச த்ரிஶரேணுஸ்வரூபிணீ ॥ 86 ॥

த்ரிம்ஶத³ர்த²ப்ரியா துஷ்டா துஷ்டிஸ்துஷ்டஜநப்ரியா ।
த²காரகூடத³ண்டீ³ஶா த²த³ண்டீ³ஶப்ரியாঽத²வா ॥ 87 ॥

த²காராக்ஷரரூடா⁴ங்கீ³ தா²ந்தவர்கா³த² காரிகா ।
தா²ந்தா த²மீஶ்வரீ தா²கா த²காரபீ³ஜமாலிநீ ॥ 88 ॥

த³க்ஷதா³மப்ரியா தோ³ஷா தோ³ஷஜாலவநாஶ்ரிதா ।
த³ஶா த³ஶநகோ⁴ரா ச தே³வீதா³ஸப்ரியா த³யா ॥ 89 ॥

தை³த்யஹந்த்ரீபரா தை³த்யா தை³த்யாநாம் மத்³தீ³நீ தி³ஶா ।
தா³ந்தா தா³ந்தப்ரியா தா³ஸா தா³மநா தீ³ர்க⁴கேஶிகா ॥ 90 ॥

த³ஶநா ரக்தவர்ணா ச த³ரீக்³ரஹநிவாஸிநீ
தே³வமாதா ச து³ர்லபா⁴ ச தீ³ர்கா⁴ங்கா³ தா³ஸகந்யகா ॥ 91 ॥

த³ஶநஶ்ரீ தீ³ர்க⁴நேத்ரா தீ³ர்க⁴நாஸா ச தோ³ஷஹா ।
த³மயந்தீ த³லஸ்தா² ச த்³வேஷ்யஹந்த்ரீ த³ஶஸ்தி²தா ॥ 92 ॥

தை³ஶேஷிகா தி³ஶிக³தா த³ஶநாஸ்த்ரவிநாஶிநீ
தா³ரித்³ர்யஹா த³ரித்³ரஸ்தா² த³ரித்³ரத⁴நதா³யிநீ ॥ 93 ॥

த³ந்துரா தே³ஶபா⁴ஷா ச தே³ஶஸ்தா² தே³ஶநாயிகா ।
த்³வேஷரூபா த்³வேஷஹந்த்ரீ த்³வேஷாரிக³ணமோஹிநீ ॥ 94 ॥

தா³மோத³ரஸ்தா²நநாதா³ த³லாநாம் ப³லதா³யிநீ ।
தி³க்³த³ர்ஶநா த³ர்ஶநஸ்தா² த³ர்ஶநப்ரியவாதி³நீ ॥ 95 ॥

தா³மோத³ரப்ரியா தா³ந்தா தா³மோத³ரகலேவரா ।
த்³ராவிணீ த்³ரவிணீ த³க்ஷா த³க்ஷகந்யா த³லத்³ருʼடா⁴ ॥ 96 ॥

த்³ருʼடா⁴ஸநாதா³ஸஶக்திர்த்³வந்த்³வயுத்³த⁴ப்ரகாஶிநீ ।
த³தி⁴ப்ரியா த³தி⁴ஸ்தா² ச த³தி⁴மங்க³ளகாரிணீ ॥ 97 ॥

த³ர்பஹா த³ர்பதா³ த்³ருʼப்தா த³ர்ப⁴புண்யப்ரியா த³தி:⁴ ।
த³ர்ப⁴ஸ்தா² த்³ருபத³ஸுதா த்³ரௌபதீ³ த்³ருபத³ப்ரியா ॥ 98 ॥

த⁴ர்மசிந்தா த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴ஶ்வேஶ்வரவரப்ரதா³ ।
த⁴நஹா த⁴நதா³ த⁴ந்வீ த⁴நுர்ஹஸ்தா த⁴நு:ப்ரியா ॥ 99 ॥

த⁴ரணீ தை⁴ர்யரூபா ச த⁴நஸ்தா² த⁴நமோஹிநீ ।
தோ⁴ரா தீ⁴ரப்ரியாதா⁴ரா த⁴ராதா⁴ரணதத்பரா ॥ 100 ॥

தா⁴ந்யதா³ தா⁴ந்யபீ³ஜா ச த⁴ர்மாத⁴ர்மஸ்வரூபிணீ ।
தா⁴ராத⁴ரஸ்தா² த⁴ந்யா ச த⁴ர்மபுஞ்ஜநிவாஸிநீ ॥ 101 ॥

த⁴நாட்⁴யப்ரியகந்யா ச த⁴ந்யலோகைஶ்ச ஸேவிதா ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாங்கீ³ த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷதா³ ॥ 102 ॥

த⁴ராத⁴ரா து⁴ரோணா ச த⁴வளா த⁴வளாமுகீ² ।
த⁴ரா ச தா⁴மரூபா ச த்⁴ருவா த்⁴ரௌவ்யா த்⁴ருவப்ரியா ॥ 103 ॥

த⁴நேஶீ தா⁴ரணாக்²யா ச த⁴ர்மநிந்தா³விநாஶிநீ ।
த⁴ர்மதேஜோமயீ த⁴ர்ம்யா தை⁴ர்யாக்³ரப⁴ர்க³மோஹிநீ ॥ 104 ॥

தா⁴ரணா தௌ⁴தவஸநா த⁴த்தூரப²லபோ⁴கி³நீ ।
நாராயணீ நரேந்த்³ரஸ்தா² நாராயணகலேவரா ॥ 105 ॥

நரநாராயணப்ரீதா த⁴ர்மநிந்தா³ நமோஹிதா ।
நித்யா நாபிதகந்யா ச நயநஸ்தா² நரப்ரியா ॥ 106 ॥

நாம்நீ நாமப்ரியா நாரா நாராயணஸுதா நரா ।
நவீநநாயகப்ரீதா நவ்யா நவப²லப்ரியா ॥ 107 ॥

நவீநகுஸுமப்ரீதா நவீநாநாம் த்⁴வஜாநுதா ।
நாரீ நிம்ப³ஸ்தி²தாநந்தா³நந்தி³நீ நந்த³காரிகா ॥ 108 ॥

நவபுஷ்பமஹாப்ரீதா நவபுஷ்பஸுக³ந்தி⁴கா ।
நந்த³நஸ்தா² நந்த³கந்யா நந்த³மோக்ஷப்ரதா³யிநீ ॥ 109 ॥

நமிதா நாமபே⁴தா³ ச நாம்நார்த்தவநமோஹிநீ ।
நவபு³த்³தி⁴ப்ரியாநேகா நாகஸ்தா² நாமகந்யகா ॥ 110 ॥

நிந்தா³ஹீநா நவோல்லாஸா நாகஸ்தா²நப்ரதா³யிநீ ।
நிம்ப³வ்ருʼக்ஷஸ்தி²தா நிம்பா³ நாநாவ்ருʼக்ஷநிவாஸிநீ ॥ 111 ॥

நாஶ்யாதீதா நீலவர்ணா நீலவர்ணா ஸரஸ்வதீ ।
நப:⁴ஸ்தா² நாயகப்ரீதா நாயகப்ரியகாமிநீ ॥ 112 ॥

நைவவர்ணா நிராஹாரா நிவீஹாணாம் ரஜ:ப்ரியா ।
நிம்நநாபி⁴ப்ரியாகாரா நரேந்த்³ரஹஸ்தபூஜிதா ॥ 113 ॥

நலஸ்தி²தா நலப்ரீதா நலராஜகுமாரிகா ।
பரேஶ்வரீ பராநந்தா³ பராபரவிபே⁴தி³கா ॥ 114 ॥

பரமா பரசக்ரஸ்தா² பார்வதீ பர்வதப்ரியா ।
பாரமேஶீ பர்வநாநா புஷ்பமால்யப்ரியா பரா ॥ 115 ॥

பரா ப்ரியா ப்ரீதிதா³த்ரீ ப்ரீதி: ப்ரத²மகாமிநீ ।
ப்ரத²மா ப்ரத²மா ப்ரீதா புஷ்பக³ந்த⁴ப்ரியா பரா ॥ 116 ॥

பௌஷ்யீ பாநரதா பீநா பீநஸ்தநஸுஶோப⁴நா ।
பரமாநரதா பும்ஸாம் பாஶஹஸ்தா பஶுப்ரியா ॥ 117 ॥

பலலாநந்த³ரஸிகா பலாலதூ⁴மரூபிணீ ।
பலாஶபுஷ்பஸங்காஶா பலாஶபுஷ்பமாலிநீ ॥ 118 ॥

ப்ரேமபூ⁴தா பத்³மமுகீ² பத்³மராக³ஸுமாலிநீ ।
பத்³மமாலா பாபஹரா பதிப்ரேமவிலாஸிநீ ॥ 119 ॥

பஞ்சாநநமநோஹாரீ பஞ்சவக்த்ரப்ரகாஶிநீ ।
ப²லமூலாஶநா பா²லீ ப²லதா³ பா²ல்கு³நப்ரியா ॥ 120 ॥

ப²லநாத²ப்ரியா ப²ல்லீ ப²ல்கு³கந்யா ப²லோந்முகீ² ।
பே²த்காரீதந்த்ரமுக்²யா ச பே²த்காரக³ணபூஜிதா ॥ 121 ॥

பே²ரவீ பே²ரவஸுதா ப²லபோ⁴கோ³த்³ப⁴வா ப²லா ।
ப²லப்ரியா ப²லாஶக்தா பா²ல்கு³நாநந்த³தா³யிநீ ॥ 122 ॥

பா²லபோ⁴கோ³த்தரா பே²லா பு²லாம்போ⁴ஜநிவாஸிநீ ।
வஸுதே³வக்³ருʼஹஸ்தா² ச வாஸவீ வீரபூஜிதா ॥ 123 ॥

விஷப⁴க்ஷா பு³த⁴ஸுதா ப்³லுங்காரீ ப்³லூவரப்ரதா³ ।
ப்³ராஹ்மீ ப்³ருʼஹஸ்பதிஸுதா வாசஸ்பதிவரப்ரதா³ ॥ 124 ॥

வேதா³சாரா வேத்³யபரா வ்யாஸவக்த்ரஸ்தி²தா விபா⁴ ।
போ³த⁴ஜ்ஞா வௌஷடா³க்²யா ச வம்ஶீவந்த³நபூஜிதா ॥ 125 ॥

வஜ்ரகாந்தா வஜ்ரக³திர்ப³த³ரீவம்ஶவிவத்³தீ⁴நீ ।
பா⁴ரதீ ப⁴வரஶ்ரீதா³ ப⁴வபத்நீ ப⁴வாத்மஜா ॥ 126 ॥

ப⁴வாநீ பா⁴விநீ பீ⁴மா பி⁴ஷக்³பா⁴ர்யா துரிஸ்தி²தா ।
பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வ:ஸ்வரூபா ச ப்⁴ருʼஶார்த்தா பே⁴கநாதி³நீ ॥ 127 ॥

பௌ⁴தீ ப⁴ங்க³ப்ரியா ப⁴ங்க³ப⁴ங்க³ஹா ப⁴ங்க³ஹாரிணீ ।
ப⁴ர்தா ப⁴க³வதீ பா⁴க்³யா ப⁴கீ³ரத²நமஸ்க்ருʼதா ॥ 128 ॥

ப⁴க³மாலா பூ⁴தநாதே²ஶ்வரீ பா⁴ர்க³வபூஜிதா ।
ப்⁴ருʼகு³வம்ஶா பீ⁴திஹரா பூ⁴மிர்பு⁴ஜக³ஹாரிணீ ॥ 129 ॥

பா⁴லசந்த்³ராப⁴ப⁴ல்வபா³லா ப⁴வபூ⁴திவீபூ⁴திதா³ ।
மகரஸ்தா² மத்தக³திர்மத³மத்தா மத³ப்ரியா ॥ 130 ॥

மதி³ராஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா மதி³ரா மத்தகா³மிநீ ।
மதி³ராஸித்³தி⁴தா³ மத்⁴யா மதா³ந்தர்க³திஸித்³தி⁴தா³ ॥ 131 ॥

மீநப⁴க்ஷா மீநரூபா முத்³ராமுத்³க³ப்ரியா க³தி: ।
முஷலா முக்திதா³ மூர்த்தா மூகீகரணதத்பரா ॥ 132 ॥

ம்ருʼஷார்த்தா ம்ருʼக³த்ருʼஷ்ணா ச மேஷப⁴க்ஷணதத்பரா ।
மைது²நாநந்த³ஸித்³தி⁴ஶ்ச மைது²நாநலஸித்³தி⁴தா³ ॥ 133 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்பை⁴ரவீ ச மஹேந்த்³ரபீட²நாயிகா ।
மந:ஸ்தா² மாத⁴வீமுக்²யா மஹாதே³வமநோரமா ॥ 134 ॥

யஶோதா³ யாசநா யாஸ்யா யமராஜப்ரியா யமா ।
யஶோராஶிவிபூ⁴ஷாங்கீ³ யதிப்ரேமகலாவதீ ॥ 135 ॥

ரமணீ ராமபத்நீ ச ரிபுஹா ரீதிமத்⁴யகா³ ।
ருத்³ராணீ ரூபதா³ ரூபா ரூபஸுந்த³ரதா⁴ரிணீ ॥ 136 ॥

ரேத:ஸ்தா² ரேதஸ: ப்ரீதா ரேத:ஸ்தா²நநிவாஸிநீ ।
ரேந்த்³ராதே³வஸுதாரேதா³ ரிபுவர்கா³ந்தகப்ரியா ॥ 137 ॥

ரோமாவலீந்த்³ரஜநநீ ரோமகூபஜக³த்பதி: ।
ரௌப்யவர்ணா ரௌத்³ரவர்ணா ரௌப்யாலங்காரபூ⁴ஷணா ॥ 138 ॥

ரங்கி³ணா ரங்க³ராக³ஸ்தா² ரணவஹ்நிகுலேஶ்வரீ ।
லக்ஷ்மீ: லாங்க³லஹஸ்தா ச லாங்க³லீ குலகாமிநீ ॥ 139 ॥

லிபிரூபா லீட⁴பாதா³ லதாதந்துஸ்வரூபிணீ ।
லிம்பதீ லேலிஹா லோலா லோமஶப்ரியஸித்³தி⁴தா³ ॥ 140 ॥

லௌகிகீ லௌகிகீஸித்³தி⁴ர்லங்காநாத²குமாரிகா ।
லக்ஷ்மணா லக்ஷ்மீஹீநா ச லப்ரியா லார்ணமத்⁴யகா³ ॥ 141 ॥

விவஸா வஸநாவேஶா விவஸ்யகுலகந்யகா ।
வாதஸ்தா² வாதரூபா ச வேலமத்⁴யநிவாஸிநீ ॥ 142 ॥

ஶ்மஶாநபூ⁴மிமத்⁴யஸ்தா² ஶ்மஶாநஸாத⁴நப்ரியா ।
ஶவஸ்தா² பரஸித்³த்⁴யர்தீ² ஶவவக்ஷஸி ஶோபி⁴தா ॥ 143 ॥

ஶரணாக³தபால்யா ச ஶிவகந்யா ஶிவப்ரியா ।
ஷட்சக்ரபே⁴தி³நீ ஷோடா⁴ ந்யாஸஜாலத்³ருʼடா⁴நநா ॥ 144 ॥

ஸந்த்⁴யாஸரஸ்வதீ ஸுந்த்³யா ஸூர்யகா³ ஶாரதா³ ஸதீ ।
ஹரிப்ரியா ஹரஹாலாலாவண்யஸ்தா² க்ஷமா க்ஷுதா⁴ ॥ 145 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞா ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ச அம்பி³கா சாபராஜிதா ।
ஆத்³யா இந்த்³ரப்ரியா ஈஶா உமா ஊடா⁴ ருʼதுப்ரியா ॥ 146 ॥

ஸுதுண்டா³ ஸ்வரபீ³ஜாந்தா ஹரிவேஶாதி³ஸித்³தி⁴தா³ ।
ஏகாத³ஶீவ்ரதஸ்தா² ச ஏந்த்³ரீ ஓஷதி⁴ஸித்³தி⁴தா³ ॥ 147 ॥

ஔபகாரீ அம்ஶரூபா அஸ்த்ரபீ³ஜப்ரகாஶிநீ ।
இத்யேதத் காமுகீநாத² குமாரீணாம் ஸுமங்க³ளம் ॥ 148 ॥

த்ரைலோக்யப²லத³ம் நித்யமஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரகம் ।
மஹாஸ்தோத்ரம் த⁴ர்மஸாரம் த⁴நதா⁴ந்யஸுதப்ரத³ம் ॥ 149 ॥

ஸர்வவித்³யாப²லோல்லாஸம் ப⁴க்திமாந் ய: படே²த் ஸுதீ:⁴ ।
ஸ ஸர்வதா³ தி³வாராத்ரௌ ஸ ப⁴வேந்முக்திமார்க³க:³ ॥ 150 ॥

ஸர்வத்ர ஜயமாப்நோதி வீராணாம் வல்லபோ⁴ லபே⁴த் ।
ஸர்வே தே³வா வஶம் யாந்தி வஶீபூ⁴தாஶ்ச மாநவா: ॥ 151 ॥

ப்³ரஹ்மாண்டே³ யே ச ஶம்ஸந்தி தே துஷ்டா நாத்ர ஸம்ஶய: ।
யே வஶந்தி ச பூ⁴ர்லோகே தே³வதுல்யபராக்ரமா: ॥ 152 ॥

தே ஸர்வே ப்⁴ருʼத்யதுல்யாஶ்ச ஸத்யம் ஸத்யம் குலேஶ்வர ।
அகஸ்மாத் ஸித்³தி⁴மாப்நோதி ஹோமேந யஜநேந ச ॥ 153 ॥

ஜாப்யேந கவசாத்³யேந மஹாஸ்தோத்ரார்த²பாட²த: ।
விநா யஜ்ஞைவீநா தா³நைவீநா ஜாப்யைர்லபே⁴த் ப²லம் ॥ 154 ॥

ய: படே²த் ஸ்தோத்ரகம் நாம சாஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரகம் ।
தஸ்ய ஶாந்திர்ப⁴வேத் க்ஷிப்ரம் கந்யாஸ்தோத்ரம் படே²த்தத: ॥ 155 ॥

வாரத்ரயம் ப்ரபாடே²ந ராஜாநம் வஶமாநயேத் ।
வாரைகபடி²தோ மந்த்ரீ த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷபா⁴க் ॥ 156 ॥

த்ரிதி³நம் ப்ரபடே²த்³வித்³வாந் யதி³ புத்ரம் ஸமிச்ச²தி ।
வாரத்ரயக்ரமேணைவ வாரைகக்ரமதோঽபி வா ॥ 157 ॥

படி²த்த்வா த⁴நரத்நாநாமதி⁴ப: ஸர்வவித்தக:³ ।
த்ரிஜக³ந்மோஹயேந்மந்த்ரீ வத்ஸரார்த்³த⁴ம் ப்ரபாட²த: ॥ 158 ॥

வத்ஸரம் வாப்ய யதி³ வா ப⁴க்திபா⁴வேந ய: படே²த் ।
சிரஜீவீ கே²சரத்த்வம் ப்ராப்ய யோகீ³ ப⁴வேந்நர: ॥ 159 ॥

மஹாதூ³ரஸ்தி²தம் வர்ணம் பஶ்யதி ஸ்தி²ரமாநஸ: ।
மஹிலாமண்ட³லே ஸ்தி²த்த்வா ஶக்தியுக்த: படே²த் ஸுதீ:⁴ ॥ 160 ॥

ஸ ப⁴வேத்ஸாத⁴கஶ்ரேஷ்ட:² க்ஷீரீ கல்பத்³ருமோ ப⁴வேத் ।
ஸர்வதா³ ய: படே²ந்நாத² பா⁴வோத்³க³தகலேவர: ॥ 161 ॥

த³ர்ஶநாத் ஸ்தம்ப⁴நம் கர்த்தும் க்ஷமோ ப⁴வதி ஸாத⁴க: ।
ஜலாதி³ஸ்தம்ப⁴நே ஶக்தோ வஹ்நிஸ்தம்பா⁴தி³ஸித்³தி⁴பா⁴க் ॥ 162 ॥

வாயுவேகீ³ மஹாவாக்³மீ வேத³ஜ்ஞோ ப⁴வதி த்⁴ருவம் ।
கவிநாதோ² மஹாவித்³யோ வந்த⁴க: பண்டி³தோ ப⁴வேத் ॥ 163 ॥

ஸர்வதே³ஶாதி⁴போ பூ⁴த்த்வா தே³வீபுத்ர: ஸ்வயம் ப⁴வேத் ।
காந்திம் ஶ்ரியம் யஶோ வ்ருʼத்³தி⁴ம் ப்ராப்நோதி ப³லவாந் யதி: ॥ 164 ॥

அஷ்டஸித்³தி⁴யுதோ நாத² ய: படே²த³ர்த²ஸித்³த⁴யே ।
உஜ்ஜடேঽரண்யமத்⁴யே ச பர்வதே கோ⁴ரகாநநே ॥ 165 ॥

வநே வா ப்ரேதபூ⁴மௌ ச ஶவோபரி மஹாரணே ।
க்³ராமே ப⁴க்³நக்³ருʼஹே வாபி ஶூந்யாகா³ரே நதீ³தடே ॥ 166 ॥

க³ங்கா³க³ர்பே⁴ மஹாபீடே² யோநிபீடே² கு³ரோர்க்³ருʼஹே ।
தா⁴ந்யக்ஷேத்ரே தே³வக்³ருʼஹே கந்யாகா³ரே குலாலயே ॥ 167 ॥

ப்ராந்தரே கோ³ஷ்ட²மத்⁴யே வா ராஜாதி³ப⁴யஹீநகே ।
நிர்ப⁴யாதி³ஸ்வதே³ஶேஷு ஶிலிங்கா³லயேঽத²வா ॥ 168 ॥

பூ⁴தக³ர்த்தே சைகலிங்கை³ வா ஶூந்யதே³ஶே நிராகுலே ।
அஶ்வத்த²மூலே பி³ல்வே வா குலவ்ருʼக்ஷஸமீபகே³ ॥ 169 ॥

அந்யேஷு ஸித்³த⁴தே³ஶேஷு குலரூபாஶ்ச ஸாத⁴க: ।
தி³வ்யே வா வீரபா⁴வஸ்தோ² யஷ்ட்வா கந்யாம் குலாகுலை ॥ 170 ॥

குலத்³ரவ்யைஶ்ச விவிதை:⁴ ஸித்³தி⁴த்³ரவ்யைஶ்ச ஸாத⁴க: ।
மாம்ஸாஸவேந ஜுஹுயாந்முக்தேந ரஸேந ச ॥ 171 ॥

ஹுதஶேஷம் குலத்³ரவ்யம் தாப்⁴யோ த³த்³யாத் ஸுஸித்³த⁴யே ।
தாஸாமுச்சி²ஷ்டமாநீய ஜுஹுயாத்³ ரக்தபங்கஜே ॥ 172 ॥

க்⁴ருʼணாலஜ்ஜாவிநிர்முக்த: ஸாத⁴க: ஸ்தி²ரமாநஸ: ।
பிபே³ந்மாம்ஸரஸம் மந்த்ரீ ஸதா³நந்தோ³ மஹாப³லீ ॥ 173 ॥

மஹாமாம்ஸாஷ்டகம் தாப்⁴யோ மதி³ராகும்ப⁴பூரிதம் ।
தாரோ மாயா ரமாவஹ்நிஜாயாமந்த்ரம் படே²த் ஸுதீ:⁴ ॥ 174 ॥

நிவேத்³ய விதி⁴நாநேந படி²த்த்வா ஸ்தோத்ரமங்க³ளம் ।
ஸ்வயம் ப்ரஸாத³ம் பு⁴க்த்வா ஹி ஸர்வவித்³யாதி⁴போ ப⁴வேத் ॥ 175 ॥

ஶூகரஸ்யோஷ்ட்ர்மாம்ஸேந பீநமீநேந முத்³ரயா ।
மஹாஸவக⁴டேநாபி த³த்த்வா பட²தி யோ நர: ॥ 176 ॥

த்⁴ருவம் ஸ ஸர்வகா³மீ ஸ்யாத்³ விநா ஹோமேந பூஜயா ।
ருத்³ரரூபோ ப⁴வேந்நித்யம் மஹாகாலாத்மகோ ப⁴வேத் ॥ 177 ॥

ஸர்வபுண்யப²லம் நாத² க்ஷணாத் ப்ராப்நோதி ஸாத⁴க: ।
க்ஷீராப்³தி⁴ரத்நகோஷேஶோ வியத்³வ்யாபீ ச யோகி³ராட் ॥ 178 ॥

ப⁴க்த்யாஹ்லாத³ம் த³யாஸிந்து⁴ம் நிஷ்காமத்த்வம் லபே⁴த்³ த்⁴ருவம் ।
மஹாஶத்ருபாதநே ச மஹாஶத்ருப⁴யாத்³தீ³தே ॥ 179 ॥

வாரைகபாட²மாத்ரேண ஶத்ரூணாம் வத⁴மாநயேத் ।
ஸமர்த³யேத் ஶத்ரூந் க்ஷிப்ரமந்த⁴காரம் யதா² ரவி: ॥ 180 ॥

உச்சாடநே மாரணே ச ப⁴யே கோ⁴ரதரே ரிபௌ ।
பட²நாத்³தா⁴ரணாந்மர்த்த்யோ தே³வா வா ராக்ஷஸாத³ய: ॥ 181 ॥

ப்ராப்நுவந்தி ஜ²டித் ஶாந்திம் குமாரீநாமபாட²த: ।
புருஷோ த³க்ஷிணே பா³ஹௌ நாரீ வாமகரே ததா² ॥ 182 ॥

த்⁴ருʼத்வா புத்ராதி³ஸம்பத்திம் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 183 ॥

மமாஜ்ஞயா மோக்ஷமுபைதி ஸாத⁴கோ
க³ஜாந்தகம் நாத² ஸஹஸ்ரநாம ச ।
படே²ந்மநுஷ்யோ யஹி ப⁴க்திபா⁴வத-
ஸ்ததா³ ஹி ஸர்வத்ர ப²லோத³யம் லபே⁴த் ச ॥ 184 ॥

மோக்ஷம் ஸத்ப²லபோ⁴கி³நாம் ஸ்தவவரம் ஸாரம் பராநந்த³த³ம்
யே நித்யம் ஹி முதா³ பட²ந்தி விப²லம் ஸார்த²ஞ்ச சிந்தாகுலா:
தே நித்யா: ப்ரப⁴வந்தி கீதீகமலே ஶ்ரீராமதுல்யோ ஜயே
கந்த³ர்பாயுததுல்யரூபகு³ணிந: க்ரோதே⁴ ச ருத்³ரோபமா: ॥ 185 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே உத்தரதந்த்ரே மஹாதந்த்ரோத்³தீ³பநே
குமார்யுபசர்யாவிந்யாஸே
ஸித்³த⁴மந்த்ர-ப்ரகரணே தி³வ்யபா⁴வநிர்ணயே
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரநாமமங்க³ளோல்லாஸே
த³ஶமபடலே ஶ்ரீகுமாரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kumari:

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kumari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top