Home / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Yogeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીયોગેશ્વરીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીયોગેશ્વર્યૈ નમઃ ।

અથ શ્રીયોગેશ્વરીસહસ્રનામસ્તોત્રં પ્રારમ્ભઃ ।

ૐ યા તુરીયા પરાદેવી દોષત્રયવિવર્જિતા ।
સદાનન્દતનુઃ શાન્તા સૈવાહમહમેવ સા ॥ ૧ ॥

યસ્યાઃ સંસ્મરણાદેવ ક્ષીયન્તે ભવભીતયઃ ।
તાં નમામિ જગદ્ધાત્રીં યોગિનીં પરયોગિનીમ્ ॥ ૨ ॥

મહદાદિ જગદ્યસ્યાં જાતં રજ્જુભુજઙ્ગવત્ ।
સા અમ્બા પુરસંસ્થાના પાતુ યોગેશ્વરેશ્વરી ॥ ૩ ॥

સચ્ચિદાનન્દરૂપાય પ્રતીચેઽનન્તરૂપિણે ।
નમો વેદાન્તવેદ્યાય મહસેઽમિતતેજસે ॥ ૪ ॥

મુનયો નૈમિષારણ્યે દીર્ઘસત્રપ્રસઙ્ગતઃ ।
પ્રહૃષ્ટમનસા સૂતં પ્રપ્રચ્છુરિદમાદરાત્ ॥ ૫ ॥

ઈશ્વર ઉવાચ
યો નિત્યં પૂજયેદ્દેવીં યોગિનીં યોગવિત્તમામ્ ।
તસ્યાયુઃ પુત્રસૌખ્યં ચ વિદ્યાદાત્રી ભવત્યસૌ ॥ ૬ ॥

યો દેવીભક્તિસંયુક્તસ્તસ્ય લક્ષ્મીશ્ચ કિઙ્કરી ।
રાજાનો વશ્યતાં યાન્તિ સ્ત્રિયો વૈ મદવિહ્વલાઃ ॥ ૭ ॥

યો ભવાનીં મહામાયાં પૂજયેન્નિત્યમાદરાત્ ।
ઐહિકં ચ સુખં પ્રાપ્ય પરબ્રહ્મણિ લીયતે ॥ ૮ ॥

શ્રીવિષ્ણુરુવાચ
દેવ દેવ મહાદેવ નીલકણ્ઠ ઉમાપતે ।
રહસ્યં પ્રષ્ટુમિચ્છામિ સંશયોઽસ્તિ મહામતે ॥ ૯ ॥

ચરાચરસ્ય કર્તા ત્વં સંહર્તા પાલકસ્તથા ।
કસ્યા દેવ્યાસ્ત્વયા શમ્ભો ક્રિયતે સ્તુતિરન્વહમ્ ॥ ૧૦ ॥

જપ્યતે પરમો મન્ત્રો ધ્યાયતે કિં ત્વયા પ્રભો ।
વદ શમ્ભો મહાદેવ ત્વત્તઃ કા પરદેવતા ॥ ૧૧ ॥

પ્રસન્નો યદિ દેવેશ પરમેશ પુરાતન ।
રહસ્યં પરમં દેવ્યા કૃપયા કથય પ્રભો ॥ ૧૨ ॥

વિનાભ્યાસં વિના જાપ્યં વિના ધ્યાનં વિનાર્ચનમ્ ।
પ્રાણાયામં વિના હોમં વિના નિત્યોદકક્રિયામ્ ॥ ૧૩ ॥

વિના દાનં વિના ગન્ધં વિના પુષ્પં વિના બલિમ્ ।
વિના ભૂતાદિશુદ્ધિં ચ યથા દેવી પ્રસીદતિ ॥ ૧૪ ॥

ઇતિ પૃષ્ટસ્તદા શમ્ભુર્વિષ્ણુના પ્રભવિષ્ણુના ।
પ્રોવાચ ભગવાન્દેવો વિકસન્નેત્રપઙ્કજઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ
સાધુ સાધુ સુરશ્રેષ્ઠ પૃષ્ટવાનસિ સામ્પ્રતમ્ ।
ષણ્મુખસ્યાપિ યદ્ગોપ્યં રહસ્યં તદ્વદામિ તે ॥ ૧૬ ॥

પુરા યુગક્ષયે લોકાન્કર્તુમિચ્છુઃ સુરાસુરમ્ ।
ગુણત્રયમયી શક્તિશ્ચિદ્રૂપાઽઽદ્યા વ્યવસ્થિતા ॥ ૧૭ ॥

તસ્યામહં સમુત્પન્નો મત્તસ્ત્વં જગતઃપિતા ।
ત્વત્તો બ્રહ્મા સમુદ્ભૂતો લોકકર્તા મહાવિભુઃ ॥ ૧૮ ॥

બ્રહ્મણોઽથર્ષયો જાતાસ્તત્ત્વૈસ્તૈર્મહદાદિભિઃ । બ્રહ્મણો ઋષયો
ચેતનેતિ તતઃ શક્તિર્માં કાપ્યાલિઙ્ગ્ય તિષ્ઠતિ ॥ ૧૯ ॥ કાપ્યાલિઙ્ગ્ય તસ્થુષી

આરાધિતા સ્તુતા સૈવ સર્વમઙ્ગલકારિણી ।
તસ્યાસ્ત્વનુગ્રહાદેવ મયા પ્રાપ્તં પરં પદમ્ ॥ ૨૦ ॥

સ્તૌમિ તાં ચ મહામાયાં પ્રસન્ના ચ તતઃશિવા ।
નામાનિ તે પ્રવક્ષ્યામિ યોગેશ્વર્યાઃ શુભાનિ ચ ॥ ૨૧ ॥

એતાનિ પ્રપઠેદ્વિદ્વાન્ મયોક્તાનિ સુરેશ્વર । નમોઽન્તાનિ સુરેશ્વર
તસ્યાઃ સ્તોત્રં મહાપુણ્યં સ્વયઙ્કલ્પાત્પ્રકાશિતમ્ ॥ ૨૨ ॥

ગોપનીયં પ્રયત્નેન પઠનીયં પ્રયત્નતઃ ।
તવ તત્કથયિષ્યામિ શ્રુત્વા તદવધારય ॥ ૨૩ ॥

યસ્યૈકકાલપઠનાત્સર્વેવિઘ્નાઃ પલાયિતાઃ ।
પઠેત્સહસ્રનામાખ્યં સ્તોત્રં મોક્ષસ્ય સાધનમ્ ॥ ૨૪ ॥

પ્રસન્ના યોગિની તસ્ય પુત્રત્વેનાનુકમ્પતે ।
યથા બ્રહ્મામૃતૈર્બ્રહ્મકુસુમૈઃ પૂજિતા પરા ॥ ૨૫ ॥

પ્રસીદતિ તથા તેન સ્તુત્વા દેવી પ્રસીદતિ । શ્રુતા દેવી

અસ્ય શ્રીયોગેશ્વરીસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય
શ્રીમહાદેવ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીયોગશ્વરી દેવતા ।
હ્રીં બીજમ્ । શ્રીં શક્તિઃ । ક્લીં કીલકમ્ ।
મમ સકલકામનાસિધ્યર્થં અમ્બાપુરનિવાસિનીપ્રીત્યર્થં
સહસ્રનામસ્તોત્રજપે વિનિયોગઃ ।
અથ ન્યાસઃ
મહાદેવઋષયે નમઃ શિરસિ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમઃ મુખે ।
શ્રીયોગશ્વરી દેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ।
હ્રીં બીજાય નમઃ દક્ષિણસ્તને ।
શ્રીં શક્તયે નમઃ વામસ્તને ।
ક્લીં કીલકાય નમઃ નાભૌ ।
વિનિયોગાય નમઃ પાદયોઃ ॥

ૐ હ્રીં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ યં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ યાં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ રુદ્રાદયે અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ યોગેશ્વર્યૈ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ સ્વાહા કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

એવં હૃદયાદિ ષડઙ્ગન્યાસઃ
ૐ હ્રીં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ યં શિરસે સ્વાહા ।
ૐ યાં શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ રુદ્રાદયે કવચાય હુમ્ ।
ૐ યોગેશ્વર્યૈ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ સ્વાહા અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્વરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ।
ૐ કાલાભ્રામ્યાં કટાક્ષૈરલિકુલભયદાં મૌલિબદ્ધેન્દુરેખાં
શઙ્ખં ચક્રં કપાલં ડમરુમપિ કરૈરુદ્વહન્તીં ત્રિનેત્રામ્ । ત્રિશિખમપિ
સિંહસ્કન્ધાધિરૂઢાં ત્રિભુવનમખિલં તેજસા પૂરયન્તીં
ધ્યાયેદમ્બાજયાખ્યાં ત્રિદશપરિણતાં સિદ્ધિકામો નરેન્દ્રઃ ॥ ૧ ॥ ત્રિદશપરિવૃતાં
ઇતિ ધ્યાત્વા ।
લં પૃથિવ્યાત્મકં ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મકં પુષ્પં સમર્પયામિ ।
યં વાય્વાત્મકં ધૂપં સમર્પયામિ ।
રં આગ્નેયાત્મકં દીપં સમર્પયામિ ।
વં અમૃતાત્મકં નૈવેદ્યં સમર્પયામિ ।
સં સર્વાત્મકં તામ્બૂલં સમર્પયામિ ।
ઇતિ પઞ્ચોપચારૈઃ સમ્પૂજ્ય
ૐ હ્રીં યં યાં રુદ્રાદયે યોગેશ્વર્યૈ સ્વાહા ।

અથ સહસ્રનામસ્તવનમ્ ।
ૐ યોગિની યોગમાયા ચ યોગપીઠસ્થિતિપ્રિયા ।
યોગિની યોગદીક્ષા ચ યોગરૂપા ચ યોગિની ॥ ૧ ॥

યોગગમ્યા યોગરતા યોગીહૃદયવાસિની ।
યોગસ્થિતા યોગયુતા યોગમાર્ગરતા સદા ॥ ૨ ॥

યોગેશ્વરી યોગનિદ્રા યોગદાત્રી સરસ્વતી ।
તપોયુક્તા તપઃપ્રીતિઃ તપઃસિદ્ધિપ્રદા પરા ॥ ૩ ॥ તપોરતા તપોયુક્તા

નિશુમ્ભશુમ્ભસંહન્ત્રી રક્તબીજવિનાશિની ।
મધુકૈટભહન્ત્રી ચ મહિષાસુરઘાતિની ॥ ૪ ॥

શારદેન્દુપ્રતીકાશા ચન્દ્રકોટિપ્રકાશિની ।
મહામાયા મહાકાલી મહામારી ક્ષુધા તૃષા ॥ ૫ ॥

નિદ્રા તૃષ્ણા ચૈકવરા કાલરાત્રિર્દુરત્યયા ।
મહાવિદ્યા મહાવાણી ભારતી વાક્સરસ્વતી ॥ ૬ ॥

આર્યા બ્રાહ્મી મહાધેનુર્વેદગર્ભા ત્વધીશ્વરી । કામધેનુર્વેદગર્ભા
કરાલા વિકરાલાખ્યા અતિકાલાતિદીપકા ॥ ૭ ॥ અતિકાલા તૃતીયકા
એકલિઙ્ગા યોગિની ચ ડાકિની ભૈરવી તથા ।
મહાભૈરવકેન્દ્રાક્ષી ત્વસિતાઙ્ગી સુરેશ્વરી ॥ ૮ ॥

શાન્તિશ્ચન્દ્રોપમાકર્ષા કલાકાન્તિઃ કલાનિધિઃ । શાન્તિશ્ચન્દ્રાર્ધમાકર્ષી
સર્વસઙ્ક્ષોભિણી શક્તિઃ સર્વાહ્લાદકરી પ્રિયા ॥ ૯ ॥

સર્વાકર્ષિણિકા શક્તિઃ સર્વવિદ્રાવિણી તથા ।
સર્વસમ્મોહિનીશક્તિઃ સર્વસ્તમ્ભનકારિણી ॥ ૧૦ ॥ Extra verse
સર્વજૃમ્ભનિકા નામ શક્તિઃ સર્વત્ર શઙ્કરી ।
મહાસૌભાગ્યગમ્ભીરા પીનવૃત્તઘનસ્તની ॥ ૧૧ ॥

રત્નકોટિવિનિક્ષિપ્તા સાધકેપ્સિતભૂષણા । રત્નપીઠ
નાનાશસ્ત્રધરા દિવ્યા વસતીહર્ષિતાનના ॥ ૧૨ ॥

ખડ્ગપાત્રધરા દેવી દિવ્યવસ્ત્રા ચ યોગિની ।
સર્વસિદ્ધિપ્રદા દેવી સર્વસમ્પત્પ્રદા તથા ॥ ૧૩ ॥
સર્વપ્રિયઙ્કરી ચૈવ સર્વમઙ્ગલકારિણી ।
સા વૈષ્ણવી સૈવ શૈવી મહારૌદ્રી શિવા ક્ષમા ॥ ૧૪ ॥

કૌમારી પાર્વતી ચૈવ સર્વમઙ્ગલદાયિની ।
બ્રાહ્મી માહેશ્વરી ચૈવ કૌમારી વૈષ્ણવી પરા ॥ ૧૫ ॥

વારાહી ચૈવ માહેન્દ્રી ચામુણ્ડા સર્વદેવતા ।
અણિમા મહિમા સિદ્ધિર્લઘિમા શિવરૂપિકા ॥ ૧૬ ॥

વશિત્વસિદ્ધિઃ પ્રાકામ્યા મુક્તિરિચ્છાષ્ટમી પરા ।
સર્વાકર્ષિણિકાશક્તિઃ સર્વાહ્લાદકરી પ્રિયા ॥ ૧૭ ॥

સર્વસમ્મોહિનીશક્તિઃ સર્વસ્તમ્ભનકારિણી ।
સર્વજૃમ્ભણિકાનામ શક્તિઃ સર્વવશઙ્કરી ॥ ૧૮ ॥

સર્વાર્થજનિકાશક્તિઃ સર્વસમ્પત્તિશઙ્કરી ।
સર્વાર્થરઞ્જિનીશક્તિઃ સર્વોન્મોદનકારિણી ॥ ૧૯ ॥ સર્વોન્માદનકારિણી ??

સર્વાર્થસાધિકાશક્તિઃ સર્વસમ્પત્તિપૂરિકા ।
સર્વમન્ત્રમયીશક્તિઃ સર્વદ્વન્દ્વક્ષયઙ્કરી ॥ ૨૦ ॥

સર્વકામપ્રદા દેવી સર્વદુઃખપ્રમોચની ।
સર્વમૃત્યુપ્રશમની સર્વવિઘ્નનિવારિણી ॥ ૨૧ ॥

સર્વાઙ્ગસુન્દરી દેવી સર્વસૌભાગ્યદાયિની ।
સર્વરક્ષાકરી દેવી અક્ષવર્ણવિરાજિતા ॥ ૨૨ ॥ અક્ષવર્ણપરાજિતા

નૌમિ તાં ચ જગદ્ધાત્રીં યોગનિદ્રાસ્વરૂપિણીમ્ ।
સર્વસ્યાદ્યા વિશાલાક્ષી નિત્યા બુદ્ધિસ્વરૂપિણી ॥ ૨૩ ॥

શ્વેતપર્વતસઙ્કાશા શ્વેતવસ્ત્રા મહાસતી ।
નીલહસ્તા રક્તમધ્યા સુશ્વેતસ્તનમણ્ડલા ॥ ૨૪ ॥

રક્તપાદા નીલજઙ્ઘા સુચિત્રજઘના વિભુઃ ।
ચિત્રમાલ્યામ્બરધરા ચિત્રગન્ધાનુલેપના ॥ ૨૫ ॥

જપાકુસુમવર્ણાભા રક્તામ્બરવિભૂષણા ।
રક્તાયુધા રક્તનેત્રા રક્તકુઞ્ચિતમૂર્ધજા ॥ ૨૬ ॥

સર્વસ્યાદ્યા મહાલક્ષ્મી નિત્યા બુદ્ધિસ્વરૂપિણી ।
ચતૂર્ભુજા રક્તદન્તા જગદ્વ્યાપ્ય વ્યવસ્થિતા ॥ ૨૭ ॥

નીલાઞ્જનચયપ્રખ્યા મહાદંષ્ટ્રા મહાનના ।
વિસ્તીર્ણલોચના દેવી વૃત્તપીનપયોધરા ॥ ૨૮ ॥

એકવીરા કાલરાત્રિઃ સૈવોક્તા કામદા સ્તુતા ।
ભીમા દેવીતિ સમ્પૂજ્યા પુત્રપૌત્રપ્રદાયિની ॥ ૨૯ ॥

યા સાત્ત્વિકગુણા પ્રોક્તા યા વિશિષ્ટસરસ્વતી । માયા વિદ્યાસરસ્વતી
સા દેવકાર્યવસતિ સ્વરૂપમપરં દધૌ ॥ ૩૦ ॥
The verse number is shifted because extra verse above
દેવી સ્તુતા તદા ગૌરી સ્વદેહાત્તરુણીં સૃજત્ ।
ખ્યાતા વૈ કૌશિકી દેવી તતઃ કૃષ્ણાભવત્સતી ॥ ૩૦ ॥

હિમાચલકૃતસ્થાના કાલિકેતિ ચ વિશ્રુતા ।
મહાસરસ્વતીદેવી શુમ્ભાસુરનિબર્હિણી ॥ ૩૧ ॥

શ્વેતપર્વતસઙ્કાશા શ્વેતવસ્ત્રવિભૂષણા ।
નાનારત્નસમાકીર્ણા વેદવિદ્યાવિનોદિની ॥ ૩૨ ॥

શસ્ત્રવ્રાતસમાયુક્તા ભારતી સા સરસ્વતી ।
વાગીશ્વરી પીતવર્ણા સૈવોક્તા કામદાલયા ॥ ૩૩ ॥

કૃષ્ણવર્ણા મહાલમ્બા નીલોત્પલવિલોચના ।
ગમ્ભીરનાભિસ્ત્રિવલી વિભૂષિતતનૂદરી ॥ ૩૪ ॥

સુકર્કશા ચન્દ્રભાસા વૃતપીનપયોધરા । સા કર્કશા
ચતુર્ભુજા વિશાલાક્ષી કામિની પદ્મલોચના ॥ ૩૫ ॥

શાકમ્ભરી સમાખ્યાતા શતાક્ષી વનશઙ્કરી । શતાક્ષી ચૈવ કીર્ત્યતે
શુચિઃ શાકમ્ભરી દેવી પૂજનીયા પ્રયત્નતઃ ॥ ૩૬ ॥

ત્રિપુરા વિજયા ભીમા તારા ત્રૈલોક્યસુન્દરી ।
શામ્ભવી ત્રિજગન્માતા સ્વરા ત્રિપુરસુન્દરી ।
કામાક્ષી કમલાક્ષી ચ ધૃતિસ્ત્રિપુરતાપિની ॥ ૩૭ ॥

જયા જયન્તી શિવદા જલેશી ચરણપ્રિયા ।
ગજવક્ત્રા ત્રિનેત્રા ચ શઙ્ખિની ચાપરાજિતા ॥ ૩૮ ॥

મહિષઘ્ની શુભાનન્દા સ્વધા સ્વાહા શુભાનના ।
વિદ્યુજ્જિહ્વા ત્રિવક્ત્રા ચ ચતુર્વક્ત્રા સદાશિવા ।
કોટરાક્ષી શિખિરવા ત્રિપદા સર્વમઙ્ગલા ।
મયૂરવદના સિદ્ધિર્બુદ્ધિઃ કાકરવા સતી ॥ ૩૯ ॥

હુઙ્કારા તાલકેશી ચ સર્વતારા ચ સુન્દરી ।
સર્પાસ્યા ચ મહાજિહ્વા પાશપાણિર્ગરુત્મતી ॥ ૪૦ ॥

પદ્માવતી સુકેશી ચ પદ્મકેશી ક્ષમાવતી ।
પદ્માવતી સુરમુખી પદ્મવક્ત્રા ષડાનના ॥ ૪૧ ॥ પદ્માવતી સુનાસા ચ

ત્રિવર્ગફલદા માયા રક્ષોઘ્ની પદ્મવાસિની ।
પ્રણવેશી મહોલ્કાભા વિઘ્નેશી સ્તમ્ભિની ખલા ॥ ૪૨ ॥

માતૃકાવર્ણરૂપા ચ અક્ષરોચ્ચારિણી ગુહા । અક્ષરોચ્ચાટિની
અજપા મોહિની શ્યામા જયરૂપા બલોત્કટા ॥ ૪૩ ॥

વારાહી વૈષ્ણવી જૃમ્ભા વાત્યાલી દૈત્યતાપિની ।
ક્ષેમઙ્કરી સિદ્ધિકરી બહુમાયા સુરેશ્વરી ॥ ૪૪ ॥

છિન્નમૂર્ધા છિન્નકેશી દાનવેન્દ્રક્ષયઙ્કરી ।
શાકમ્ભરી મોક્ષલક્ષ્મીર્જમ્ભિની બગલમુખી ॥ ૪૫ ॥

અશ્વારૂઢા મહાક્લિન્ના નારસિંહી ગજેશ્વરી ।
સિદ્ધેશ્વરી વિશ્વદુર્ગા ચામુણ્ડા શવવાહના ॥ ૪૬ ॥

જ્વાલામુખી કરાલી ચ ચિપિટા ખેચરેશ્વરી । ત્રિપટા
શુમ્ભઘ્ની દૈત્યદર્પઘ્ની વિન્ધ્યાચલનિવાસિની ॥ ૪૭ ॥

યોગિની ચ વિશાલાક્ષી તથા ત્રિપુરભૈરવી ।
માતઙ્ગિની કરાલાક્ષી ગજારૂઢા મહેશ્વરી ॥ ૪૮ ॥

પાર્વતી કમલા લક્ષ્મીઃ શ્વેતાચલનિભા ઉમા । નિભા ઉમા (ઈન્ બોથ્ ફ़િલેસ્ ઇત્ ઇસ્ સમે)
કાત્યાયની શઙ્ખરવા ઘુર્ઘુરા સિંહવાહિની ॥ ૪૯ ॥

નારાયણીશ્વરી ચણ્ડી ઘણ્ટાલી દેવસુન્દરી ।
વિરૂપા વામની કુબ્જા કર્ણકુબ્જા ઘનસ્તની ॥ ૫૦ ॥

નીલા શાકમ્ભરી દુર્ગા સર્વદુર્ગાર્તિહારિણી ।
દંષ્ટ્રાઙ્કિતમુખા ભીમા નીલપત્રશિરોધરા ॥ ૫૧ ॥

મહિષઘ્ની મહાદેવી કુમારી સિંહવાહિની ।
દાનવાંસ્તર્જયન્તી ચ સર્વકામદુઘા શિવા ॥ ૫૨ ॥

કન્યા કુમારિકા ચૈવ દેવેશી ત્રિપુરા તથા ।
કલ્યાણી રોહિણી ચૈવ કાલિકા ચણ્ડિકા પરા ॥ ૫૩ ॥

શામ્ભવી ચૈવ દુર્ગા ચ સુભદ્રા ચ યશસ્વિની ।
કાલાત્મિકા કલાતીતા કારુણ્યહૃદયા શિવા ॥ ૫૪ ॥

કારુણ્યજનની નિત્યા કલ્યાણી કરુણાકરા ।
કામાધારા કામરૂપા કાલચણ્ડસ્વરૂપિણી ॥ ૫૫ ॥ કાલદણ્ડસ્વરૂપિણી

કામદા કરુણાધારા કાલિકા કામદા શુભા ।
ચણ્ડવીરા ચણ્ડમાયા ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિની ॥ ૫૬ ॥

ચણ્ડિકા શક્તિરત્યુગ્રા ચણ્ડિકા ચણ્ડવિગ્રહા ।
ગજાનના સિંહમુખી ગૃધ્રાસ્યા ચ મહેશ્વરી ॥ ૫૭ ॥

ઉષ્ટ્રગ્રીવા હયગ્રીવા કાલરાત્રિર્નિશાચરી ।
કઙ્કારી રૌદ્રચિત્કારી ફેત્કારી ભૂતડામરી ॥ ૫૮ ॥ રૌદ્રછિત્કારી

વારાહી શરભાસ્યા ચ શતાક્ષી માંસભોજની ।
કઙ્કાલી ડાકિની કાલી શુક્લાઙ્ગી કલહપ્રિયા ॥ ૫૯ ॥

ઉલૂકિકા શિવારાવા ધૂમ્રાક્ષી ચિત્રનાદિની ।
ઊર્ધ્વકેશી ભદ્રકેશી શવહસ્તા ચ માલિની ॥ ૬૦ ॥

કપાલહસ્તા રક્તાક્ષી શ્યેની રુધિરપાયિની ।
ખડ્ગિની દીર્ઘલમ્બોષ્ઠી પાશહસ્તા બલાકિની ॥ ૬૧ ॥

કાકતુણ્ડા પાત્રહસ્તા ધૂર્જટી વિષભક્ષિણી ।
પશુઘ્ની પાપહન્ત્રી ચ મયૂરી વિકટાનના ॥ ૬૨ ॥

ભયવિધ્વંસિની ચૈવ પ્રેતાસ્યા પ્રેતવાહિની ।
કોટરાક્ષી લસજ્જિહ્વા અષ્ટવક્ત્રા સુરપ્રિયા ॥ ૬૩ ॥

વ્યાત્તાસ્યા ધૂમનિઃશ્વાસા ત્રિપુરા ભુવનેશ્વરી ।
બૃહત્તુણ્ડા ચણ્ડહસ્તા પ્રચણ્ડા ચણ્ડવિક્રમા ॥ ૬૪ ॥ દણ્ડહસ્તા

સ્થૂલકેશી બૃહત્કુક્ષિર્યમદૂતી કરાલિની ।
દશવક્ત્રા દશપદા દશહસ્તા વિલાસિની ॥ ૬૫ ॥

અનાદ્યન્તસ્વરૂપા ચ ક્રોધરૂપા મનોગતિઃ । આદિરન્તસ્વરૂપા આદિહાન્તસ્વરૂપા
મનુશ્રુતિસ્મૃતિર્ઘ્રાણચક્ષુસ્ત્વગ્રસનાત્મિકા ॥ ૬૬ ॥ ત્વગ્રસનારસઃ ॥

યોગિમાનસસંસ્થા ચ યોગસિદ્ધિપ્રદાયિકા ।
ઉગ્રાણી ઉગ્રરૂપા ચ ઉગ્રતારાસ્વરૂપિણી ॥ ૬૭ ॥

ઉગ્રરૂપધરા ચૈવ ઉગ્રેશી ઉગ્રવાસિની ।
ભીમા ચ ભીમકેશી ચ ભીમમૂર્તિશ્ચ ભામિની ॥ ૬૮ ॥

ભીમાતિભીમરૂપા ચ ભીમરૂપા જગન્મયી ।
ખડ્ગિન્યભયહસ્તા ચ ઘણ્ટાડમરુધારિણી ॥ ૬૯ ॥

પાશિની નાગહસ્તા ચ યોગિન્યઙ્કુશધારિણી ।
યજ્ઞા ચ યજ્ઞમૂર્તિશ્ચ દક્ષયજ્ઞવિનાશિની ॥ ૭૦ ॥

યજ્ઞદીક્ષાધરા દેવી યજ્ઞસિદ્ધિપ્રદાયિની ।
હિરણ્યબાહુચરણા શરણાગતપાલિની ॥ ૭૧ ॥

અનામ્ન્યનેકનામ્ની ચ નિર્ગુણા ચ ગુણાત્મિકા ।
મનો જગત્પ્રતિષ્ઠા ચ સર્વકલ્યાણમૂર્તિની ॥ ૭૨ ॥

બ્રહ્માદિસુરવન્દ્યા ચ ગઙ્ગાધરજટાસ્થિતા ।
મહામોહા મહાદીપ્તિઃ સિદ્ધવિદ્યા ચ યોગિની ॥ ૭૩ ॥

યોગિની ચણ્ડિકા સિદ્ધા સિદ્ધસાદ્ધ્યા શિવપ્રિયા ।
સરયૂર્ગોમતી ભીમા ગૌતમી નર્મદા મહી ॥ ૭૪ ॥

ભાગીરથી ચ કાવેરી ત્રિવેણી ગણ્ડકી સરઃ । સરા
સુષુપ્તિર્જાગૃતિર્નિદ્રા સ્વપ્ના તુર્યા ચ ચક્રિણી ॥ ૭૫ ॥

અહલ્યારુન્ધતી ચૈવ તારા મન્દોદરી તથા ।
દેવી પદ્માવતી ચૈવ ત્રિપુરેશસ્વરૂપિણી ॥ ૭૬ ॥

એકવીરા મહાદેવી કનકાઢ્યા ચ દેવતા । એકવીરા તમોદેવી
શૂલિની પરિઘાસ્ત્રા ચ ખડ્ગિન્યાબાહ્યદેવતા ॥ ૭૭ ॥

કૌબેરી ધનદા યામ્યાઽઽગ્નેયી વાયુતનુર્નિશા ।
ઈશાની નૈરૃતિઃ સૌમ્યા માહેન્દ્રી વારુણીસમા ॥ ૭૮ ॥ વારુણી તથા

સર્વર્ષિપૂજનીયાઙ્ઘ્રિઃ સર્વયન્ત્રાધિદેવતા ।
સપ્તધાતુમયીમૂર્તિઃ સપ્તધાત્વન્તરાશ્રયા ॥ ૭૯ ॥

દેહપુષ્ટિર્મનસ્તુષ્ટિરન્નપુષ્ટિર્બલોદ્ધતા ।
તપોનિષ્ઠા તપોયુક્તા તાપસઃસિદ્ધિદાયિની ॥ ૮૦ ॥

તપસ્વિની તપઃસિદ્ધિઃ તાપસી ચ તપઃપ્રિયા ।
ઔષધી વૈદ્યમાતા ચ દ્રવ્યશક્તિઃપ્રભાવિની ॥ ૮૧ ॥

વેદવિદ્યા ચ વૈદ્યા ચ સુકુલા કુલપૂજિતા ।
જાલન્ધરશિરચ્છેત્રી મહર્ષિહિતકારિણી ॥ ૮૨ ॥

યોગનીતિર્મહાયોગા કાલરાત્રિર્મહારવા ।
અમોહા ચ પ્રગલ્ભા ચ ગાયત્રી હરવલ્લભા ॥ ૮૩ ॥

વિપ્રાખ્યા વ્યોમકારા ચ મુનિવિપ્રપ્રિયા સતી ।
જગત્કર્ત્રી જગત્કારી જગચ્છાયા જગન્નિધિઃ ॥ ૮૪ ॥ જગશ્વાસા જગન્નિધિઃ

જગત્પ્રાણા જગદ્દંષ્ટ્રા જગજ્જિહ્વા જગદ્રસા ।
જગચ્ચક્ષુર્જગદ્ઘ્રાણા જગચ્છોત્રા જગન્મુખા ॥ ૮૫ ॥

જગચ્છત્રા જગદ્વક્ત્રા જગદ્ભર્ત્રી જગત્પિતા ।
જગત્પત્ની જગન્માતા જગદ્ભ્રાતા જગત્સુહૃત્ ॥ ૮૬ ॥ જગદ્ધાત્રી જગત્સુહૃત્

જગદ્ધાત્રી જગત્પ્રાણા જગદ્યોનિર્જગન્મયી ।
સર્વસ્તમ્ભી મહામાયા જગદ્દીક્ષા જયા તથા ॥ ૮૭ ॥

ભક્તૈકલભ્યા દ્વિવિધા ત્રિવિધા ચ ચતુર્વિધા । ભક્તૈકલક્ષ્યા
ઇન્દ્રાક્ષી પઞ્ચભૂતા ચ સહસ્રરૂપધારિણી ॥ ૮૮ ॥ પઞ્ચરૂપા

મૂલાદિવાસિની ચૈવ અમ્બાપુરનિવાસિની ।
નવકુમ્ભા નવરુચિઃ કામજ્વાલા નવાનના ॥ ૮૯ ॥

ગર્ભજ્વાલા તથા બાલા ચક્ષુર્જ્વાલા નવામ્બરા ।
નવરૂપા નવકલા નવનાડી નવાનના ॥ ૯૦ ॥

નવક્રીડા નવવિધા નવયોગિનિકા તથા ।
વેદવિદ્યા મહાવિદ્યા વિદ્યાદાત્રી વિશારદા ॥ ૯૧ ॥

કુમારી યુવતી બાલા કુમારીવ્રતચારિણી ।
કુમારીભક્તસુખિની કુમારીરૂપધારિણી ॥ ૯૨ ॥

ભવાની વિષ્ણુજનની બ્રહ્માદિજનની પરા ।
ગણેશજનની શક્તિઃ કુમારજનની શુભા ॥ ૯૩ ॥

ભાગ્યાશ્રયા ભગવતી ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયિની ।
ભગાત્મિકા ભગાધારા રૂપિણી ભગમાલિની ॥ ૯૪ ॥

ભગરોગહરા ભવ્યા સુશ્રૂઃ પરમમઙ્ગલા ।
શર્વાણી ચપલાપાઙ્ગી ચારુચન્દ્રકલાધરા ॥ ૯૫ ॥

વિશાલાક્ષી વિશ્વમાતા વિશ્વવન્દ્યા વિલાસિની । વિશ્વવિદ્યા વિલાસિની
શુભપ્રદા શુભાવર્તા વૃત્તપીનપયોધરા ॥ ૯૬ ॥

અમ્બા સંસારમથિની મૃડાની સર્વમઙ્ગલા ।
વિષ્ણુસંસેવિતા શુદ્ધા બ્રહ્માદિસુરસેવિતા ॥ ૯૭ ॥

પરમાનન્દશક્તિશ્ચ પરમાનન્દરૂપિણી । રમાનન્દસ્વરૂપિણી
પરમાનન્દજનની પરમાનન્દદાયિની ॥ ૯૮ ॥

પરોપકારનિરતા પરમા ભક્તવત્સલા ।
આનન્દભૈરવી બાલાભૈરવી બટુભૈરવી ॥ ૯૯ ॥

શ્મશાનભૈરવી કાલીભૈરવી પુરભૈરવી ॥ ૧૦૦ ॥

પૂર્ણચન્દ્રાભવદના પૂર્ણચન્દ્રનિભાંશુકા ।
શુભલક્ષણસમ્પન્ના શુભાનન્તગુણાર્ણવા ॥ ૧૦૧ ॥

શુભસૌભાગ્યનિલયા શુભાચારરતા પ્રિયા ।
સુખસમ્ભોગભવના સર્વસૌખ્યાનિરૂપિણી ॥ ૧૦૨ ॥

અવલમ્બા તથા વાગ્મી પ્રવરા વાગ્વિવાદિની । વાદ્યવાદિની
ઘૃણાધિપાવૃતા કોપાદુત્તીર્ણકુટિલાનના ॥ ૧૦૩ ॥

પાપદાપાપનાશા ચ બ્રહ્માગ્નીશાપમોચની ।
સર્વાતીતા ચ ઉચ્છિષ્ટચાણ્ડાલી પરિઘાયુધા ॥ ૧૦૪ ॥

ઓઙ્કારી વેદકારી ચ હ્રીઙ્કારી સકલાગમા ।
યઙ્કારી ચર્ચિતા ચર્ચિચર્ચિતા ચક્રરૂપિણી ॥ ૧૦૫ ॥

મહાવ્યાધવનારોહા ધનુર્બાણધરા ધરા । વરા
લમ્બિની ચ પિપાસા ચ ક્ષુધા સન્દેશિકા તથા ॥ ૧૦૬ ॥

ભુક્તિદા મુક્તિદા દેવી સિદ્ધિદા શુભદાયિની ।
સિદ્ધિદા બુદ્ધિદા માતા વર્મિણી ફલદાયિની ॥ ૧૦૭ ॥

ચણ્ડિકા ચણ્ડમથની ચણ્ડદર્પનિવારિણી ।
ચણ્ડમાર્તણ્ડનયના ચન્દ્રાગ્નિનયના સતી ॥ ૧૦૮ ॥

સર્વાઙ્ગસુન્દરી રક્તા રક્તવસ્ત્રોત્તરીયકા ।
જપાપાવકસિન્દુરા રક્તચન્દનધારિણી ॥ ૧૦૯ ॥ જપાસ્તબકસિન્દૂર રક્તસિન્દૂરધારિણી

કર્પૂરાગરુકસ્તૂરીકુઙ્કુમદ્રવલેપિની ।
વિચિત્રરત્નપૃથિવીકલ્મષઘ્ની તલસ્થિતા ॥ ૧૧૦ ॥

ભગાત્મિકા ભગાધારા રૂપિણી ભગમાલિની ।
લિઙ્ગાભિધાયિની લિઙ્ગપ્રિયા લિઙ્ગનિવાસિની ॥ ૧૧૧ ॥

ભગલિઙ્ગસ્વરૂપા ચ ભગલિઙ્ગસુખાવહા ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમપ્રીતા સ્વયમ્ભૂકુસુમાર્ચિતા ॥ ૧૧૨ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમસ્નાતા સ્વયમ્ભૂપુષ્પતર્પિતા ।
સ્વયમ્ભૂપુષ્પતિલકા સ્વયમ્ભૂપુષ્પધારિણી ॥ ૧૧૩ ॥

પુણ્ડીકકરા પુણ્યા પુણ્યદા પુણ્યરૂપિણી ।
પુણ્યજ્ઞેયા પુણ્યવન્દ્યા પુણ્યવેદ્યા પુરાતની ॥ ૧૧૪ ॥ પુણ્યમૂર્તિઃ પુરાતના

અનવદ્યા વેદવિદ્યા વેદવેદાન્તરૂપિણી ।
માયાતીતા સૃષ્ટમાયા માયા ધર્માત્મવન્દિતા ॥ ૧૧૫ ॥

અસૃષ્ટા સઙ્ગરહિતા સૃષ્ટિહેતુઃ કપર્દિની ।
વૃષારૂઢા શૂલહસ્તા સ્થિતિસંહારકારિણી ॥ ૧૧૬ ॥

મન્દસ્થિતિઃ શુદ્ધરૂપા શુદ્ધચિત્તા મુનિસ્તુતા ।
મહાભાગ્યવતી દક્ષા દક્ષાધ્વરવિનાશિની ॥ ૧૧૭ ॥

અપર્ણાનન્યશરણા ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદા ।
નિત્યા સુન્દરસર્વાઙ્ગી સચ્ચિદાનન્દલક્ષણા ॥ ૧૧૮ ॥

કમલા કેશિજા કેશી કર્ષા કર્પૂરકાલિજા ।
ગિરિજા ગર્વજા ગોત્રા અકુલા કુલજા તથા ॥ ૧૧૯ ॥

દિનજા દિનમાના ચ વેદજા વેદસમ્ભૃતા । વેદસંમતા
ક્રોધજા કુટજા ધારા પરમા બલગર્વિતા ॥ ૧૨૦ ॥

સર્વલોકોત્તરાભાવા સર્વકાલોદ્ભવાત્મિકા ।
કુણ્ડગોલોદ્ભવપ્રીતા કુણ્ડગોલોદ્ભવાત્મિકા ॥ ૧૨૧ ॥

કુણ્ડપુષ્પસદાપ્રીતિઃ પુષ્પગોલસદારતિઃ ।
શુક્રમૂર્તિઃ શુક્રદેહા શુક્રપુજિતમૂર્તિની ॥ ૧૨૨ ॥ શુક્રપૂજકમૂર્તિની

વિદેહા વિમલા ક્રૂરા ચોલા કર્નાટકી તથા । ચૌણ્ડા કર્નાટકી
ત્રિમાત્રા ઉત્કલા મૌણ્ડી વિરેખા વીરવન્દિતા ॥ ૧૨૩ ॥

શ્યામલા ગૌરવિપીના માગધેશ્વરવન્દિતા ।
પાર્વતી કર્મનાશા ચ કૈલાસવાસિકા તથા ॥ ૧૨૪ ॥

શાલગ્રામશિલા માલી શાર્દૂલા પિઙ્ગકેશિની ।
નારદા શારદા ચૈવ રેણુકા ગગનેશ્વરી ॥ ૧૨૫ ॥

ધેનુરૂપા રુક્મિણી ચ ગોપિકા યમુનાશ્રયા ।
સુકણ્ઠા કોકિલા મેના ચિરાનન્દા શિવાત્મિકા ॥ ૧૨૬ ॥

કન્દર્પકોટિલાવણ્યા સુન્દરા સુન્દરસ્તની ।
વિશ્વપક્ષા વિશ્વરક્ષા વિશ્વનાથપ્રિયા સતી ॥ ૧૨૭ ॥

યોગિની યોગયુક્તા ચ યોગાઙ્ગધ્યાનશાલિની ।
યોગપટ્ટધરા મુક્તા મુક્તાનાં પરમાગતિઃ ॥ ૧૨૮ ॥

કુરુક્ષેત્રાવનીઃ કાશી મથુરા કાઞ્ચ્યવન્તિકા ।
અયોધ્યા દ્વારકા માયા તીર્થા તીર્થકરી પ્રિયા ॥ ૧૨૯ ॥

ત્રિપુષ્કરાઽપ્રમેયા ચ કોશસ્થા કોશવાસિની ।
કુશાવર્તા કૌશિકી ચ કોશામ્બા કોશવર્ધિની ॥ ૧૩૦ ॥

પદ્મકોશા કોશદાક્ષી કુસુમ્ભકુસુમપ્રિયા ।
તુલાકોટી ચ કાકુત્સ્થા સ્થાવરા ચ વરાશ્રયા ॥ ૧૩૧ ॥

ૐ હ્રીં યં યાં રુદ્રદૈવત્યાયૈ યોગેશ્વરીર્યેસ્વાહા ।
ૐ હ્રીં યં યાં -
પુત્રદા પૌત્રદા પુત્રી દ્રવ્યદા દિવ્યભોગદા ।
આશાપૂર્ણા ચિરઞ્જીવી લઙ્કાભયવિવર્ધિની ॥ ૧૩૨ ॥

સ્ત્રુક્ સ્ત્રુવા સામિધેની ચ સુશ્રદ્ધા શ્રાદ્ધદેવતા ।
માતા માતામહી તૃપ્તિઃ પિતુર્માતા પિતામહી ॥ ૧૩૩ ॥

સ્નુષા દૌહિત્રિણી પુત્રી લોકક્રીડાભિનન્દિની । દોલાક્રીડાભિનન્દિની
પોષિણી શોષિણી શક્તિર્દીર્ઘકેશી સુલોમશા ॥ ૧૩૪ ॥ દીર્ઘશક્તિઃ

સપ્તાબ્ધિસંશ્રયા નિત્યા સપ્તદ્વીપાબ્ધિમેખલા । સપ્તદ્વીપા વસુન્ધરા
સૂર્યદીપ્તિર્વજ્રશક્તિર્મદોન્મત્તા ચ પિઙ્ગલા ॥ ૧૩૫ ॥ મનોન્મત્તા

સુચક્રા ચક્રમધ્યસ્થા ચક્રકોણનિવાસિની ।
સર્વમન્ત્રમયીવિદ્યા સર્વમન્ત્રાક્ષરા વરા ॥ ૧૩૬ ॥

સર્વજ્ઞદા વિશ્વમાતા ભક્તાનુગ્રહકારિણી ।
વિશ્વપ્રિયા પ્રાણશક્તિરનન્તગુણનામધીઃ ॥ ૧૩૭ ॥

પઞ્ચાશદ્વિષ્ણુશક્તિશ્ચ પઞ્ચાશન્માતૃકામયી ।
દ્વિપઞ્ચાશદ્વપુશ્રેણી ત્રિષષ્ટ્યક્ષરસંશ્રયા ॥ ૧૩૮ ॥

ચતુઃષષ્ટિમહાસિદ્ધિર્યોગિની વૃન્દવન્દિની । વૃન્દવન્દિતા
ચતુઃષડ્વર્ણનિર્ણેયી ચતુઃષષ્ટિકલાનિધિઃ ॥ ૧૩૯ ॥

અષ્ટષષ્ટિમહાતીર્થક્ષેત્રભૈરવવાસિની । ભૈરવવન્દિતા
ચતુર્નવતિમન્ત્રાત્મા ષણ્ણવત્યધિકાપ્રિયા ॥ ૧૪૦ ॥

સહસ્રપત્રનિલયા સહસ્રફણિભૂષણા ।
સહસ્રનામસંસ્તોત્રા સહસ્રાક્ષબલાપહા ॥ ૧૪૧ ॥

પ્રકાશાખ્યા વિમર્શાખ્યા પ્રકાશકવિમર્શકા ।
નિર્વાણચરણા દેવી ચતુશ્ચરણસંજ્ઞકા ॥ ૧૪૨ ॥

ચતુર્વિજ્ઞાનશક્ત્યાઢ્યા સુભગા ચ ક્રિયાયુતા ।
સ્મરેશા શાન્તિદા ઇચ્છા ઇચ્છાશક્તિસમાન્વિતા ॥ ૧૪૩ ॥

નિશામ્બરા ચ રાજન્યપૂજિતા ચ નિશાચરી ।
સુન્દરી ચોર્ધ્વકેશી ચ કામદા મુક્તકેશિકા ॥ ૧૪૪ ॥

માનિનીતિ સમાખ્યાતા વીરાણાં જયદાયિની ।
યામલીતિ સમાખ્યાતા નાસાગ્રાબિન્દુમાલિની ॥ ૧૪૫ ॥

યા ગઙ્ગા ચ કરાલાઙ્ગી ચન્દ્રિકાચલસંશ્રયા । યા કઙ્કા
ચક્રિણી શઙ્ખિની રૌદ્રા એકપાદા ત્રિલોચના ॥ ૧૪૬ ॥

ભીષણી ભૈરવી ભીમા ચન્દ્રહાસા મનોરમા ।
વિશ્વરૂપા મહાદેવી ઘોરરૂપા પ્રકાશિકા ॥ ૧૪૭ ॥

કપાલમાલિકાયુક્તા મૂલપીઠસ્થિતા રમા ।
યોગિની વિષ્ણુરૂપા ચ સર્વદેવર્ષિપૂજિતા ॥ ૧૪૮ ॥

સર્વતીર્થપરા દેવી તીર્થદક્ષિણતઃ સ્થિતા ।
શ્રીસદાશિવ ઉવાચ
દિવ્યનામસહસ્રં તે યોગેશ્વર્યા મયેરિતમ્ ॥ ૧૪૯ ॥

પુણ્યં યશસ્યમાયુષ્યં પુત્રપૌત્રવિવર્ધનમ્ ।
સર્વવશ્યકરં શ્રેષ્ઠં ભુક્તિમુક્તિપ્રદં ભુવિ ।
યઃ પઠેત્પાઠયેદ્વાપિ સ મુક્તો નાત્ર સંશયઃ ।
અષ્ટમ્યાં ભૂતપૌર્ણમ્યાન્નવમ્યાં દર્શભૌમયોઃ ॥ ૧૫૦ ॥

અયનેષૂપરાગે ચ પુણ્યકાલે વિશેષતઃ ।
સર્વસૌભાગ્યસિદ્ધ્યર્થં જપનીયં પ્રયત્નતઃ ॥ ૧૫૧ ॥

સર્વાભીષ્ટકરં પુણ્યં નિત્યમઙ્ગલદાયકમ્ ।
ઇયં નામાવલી તુભ્યં મયાદ્ય સમુદીરિતા ॥ ૧૫૨ ॥

ગોપનીયા પ્રયત્નેન નાખ્યેયા ચ કદાચન ।
ભક્તાય જ્યેષ્ઠપુત્રાય દેયં શિષ્યાય ધીમતે ॥ ૧૫૩ ॥

આવહન્તીતિ મન્ત્રેણ યુક્તાન્યેતાનિ સાદરમ્ । એતાનિ ધીમતે
યો જપેત્સતતં ભક્ત્યા સ કામાંલ્લભતે ધ્રુવમ્ ॥ ૧૫૪ ॥

કાર્યાણ્યાવાહનાદીનિ દેવ્યાઃ શુચિરનાત્મભિઃ ।
આવહન્તીતિ મન્ત્રેણ પ્રત્યેકં ચ યથાક્રમમ્ ॥ ૧૫૫ ॥

કર્તવ્યં તર્પણં ચાપિ તેન મન્ત્રેણ મૂલવત્ ।
તદન્વિતૈશ્ચ હોમોઽત્ર કર્તવ્યસ્તૈશ્ચ મૂલતઃ ॥ ૧૫૬ ॥

એતાનિ દિવ્યનામાનિ શ્રુત્વા ધ્યાત્વાપિ યો નરઃ ।
ધ્યાત્વા દેવીં ચ સતતં સર્વકામાર્થસિદ્ધયે ॥ ૧૫૭ ॥

એતજ્જપપ્રસાદેન નિત્યતૃપ્તો વસામ્યહમ્ ।
સન્તુષ્ટહૃદયો નિત્યં વસામ્યત્રાર્ચયન્ ચિરમ્ ॥ ૧૫૮ ॥

સ્વાપકાલે પ્રબોધે ચ યાત્રાકાલે વિશેષતઃ ।
તસ્ય સર્વભયં નાસ્તિ રણે ચ વિજયી ભવેત્ ॥ ૧૫૯ ॥

રાજદ્વારે સભાસ્થાને વિવાદે વિપ્લવે તથા ।
ચોરવ્યાઘ્રભયં નાસ્તિ સઙ્ગ્રામે જયવર્ધનમ્ ॥ ૧૬૦ ॥ તસ્ય ચોરભયં નાસ્તિ

ક્ષયાપસ્મારકુષ્ઠાદિતાપજ્વરનિવારણમ્ ।
મહાજ્વરં તથાત્યુગ્રં શીતજ્વરનિવારણમ્ ॥ ૧૬૧ ॥

દોષાદિસન્નિપાતં ચ રોગાણાં હન્તિ વર્ચસા । રોગં હન્તિ ચ સર્વશઃ
ભૂતપ્રેતપિશાચાશ્ચ રક્ષાં કુર્વન્તિ સર્વશઃ ॥ ૧૬૨ ॥ સર્વતઃ

જપેત્સહસ્રનામાખ્યં યોગિન્યાઃ સર્વકામદમ્ ।
યં યં ચિન્તયતે કામં તં તં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૧૬૩ ॥

ત્રિકાલમેકકાલં વા શ્રદ્ધયા પ્રયતઃ પઠેત્ ।
સર્વાન્ રિપૂન્ક્ષણાજ્જિત્વા યઃ પુમાઞ્છ્રિયમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૬૪ ॥ સપુમાઞ્છ્રિયમ્

ડાકિની શાકિની ચૈવ વેતાલબ્રહ્મરાક્ષસમ્ ।
કૂષ્માણ્ડાદિભયં સર્વં નશ્યતિ સ્મરણાત્તતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

વને રણે મહાઘોરે કારાગૃહનિયન્ત્રકે ।
સર્વસઙ્કટનાશાર્થં સ્તોત્રપાઠઃ સુસિદ્ધયે ॥ ૧૬૬ ॥ પઠેત્સ્તોત્રમનન્યધીઃ

વન્ધ્યા વા કાકવન્ધ્યા વા મૃતવન્ધ્યા ચ યાઙ્ગના ।
શ્રુત્વા સ્તોત્રમિદં પુત્રાંલ્લભતે ચિરજીવિનઃ ॥ ૧૬૭ ॥

સ્વયમ્ભુકુસુમૈઃ શુક્લૈઃ સુગન્ધિકુસુમાન્વિતૈઃ ।
કુઙ્કુમાગરુકસ્તૂરીસિન્દૂરાદિભિરર્ચયેત્ ॥ ૧૬૮ ॥

મીનમાંસાદિભિર્યુક્તૈર્મધ્વાજ્યૈઃ પાયસાન્વિતઃ ।
ફલપુષ્પાદિભિર્યુક્તૈઃ મધ્વાજ્યૈઃ પાયસાન્વિતૈઃ । મીનમાંસાદિભિર્યુક્તૈઃ
પક્વાન્નૈઃ ષડ્રસૈર્ભોજ્યૈઃ સ્વાદ્વન્નૈશ્ચ ચતુર્વિધૈઃ ॥ ૧૬૯ ॥

કુમારીં પૂજયેદ્ભક્ત્યા બ્રાહ્મણાંશ્ચ સુવાસિનીઃ ।
શક્તિતો દક્ષિણાં દત્વા વાસોઽલઙ્કારભૂષણૈઃ ॥ ૧૭૦ ॥ વાસોઽલઙ્કરણાદિભિઃ

અનેન વિધિના પૂજ્યા દેવ્યાઃ સન્તુષ્ટિકામદા ।
સહસ્રનામપાઠે તુ કાર્યસિદ્ધિર્નસંશયઃ ॥ ૧૭૧ ॥

રમાકાન્ત સુરાધીશ પ્રોક્તં ગુહ્યતરં મયા ।
નાસૂયકાય વક્તવ્યં પરશિષ્યાય નો વદેત્ ॥ ૧૭૨ ॥ નાસૂયવે ચ

દેવીભક્તાય વક્તવ્યં મમ ભક્તાય માધવ ।
તવ ભક્તાય વક્તવ્યં ન મૂર્ખાયાતતાયિને ॥ ૧૭૩ ॥

સત્યં સત્યં પુનઃ સત્યં ઉદ્ધૃત્ય ભુજમુચ્યતે ।
નાનયા સદૃશી વિદ્યા ન દેવ્યા યોગિની પરા ॥ ૧૭૪ ॥ ન દેવી યોગિની પરા

ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ઉત્તરખણ્ડે દેવીચરિત્રે
વિષ્ણુશઙ્કરસંવાદે યોગેશ્વરીસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sree Yogeshwari:

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment