Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Hanumada Ashtottarashata Namavali 8 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૮॥
ૐ શ્રી હનૂમતે નમઃ ।
ૐ અભૂત-પૂર્વ ડિમ્ભશ્રિયે નમઃ ।
ૐ અઞ્જના-ગર્ભ-સમ્ભવાય નમઃ ।
ૐ નભસ્વદ્-વર-સંપ્રાપ્તાય નમઃ ।
ૐ દીપ્ત-કાલાગ્નિ-સન્નિભાય નમઃ ।
ૐ ભૂન-ભોત્તર-ભિન્નાદ-સ્ફુરદ્-ગિરિ-ગુહામુખાય નમઃ ।
ૐ ભાનુ-બિમ્બ-ફલોત્સાહાય નમઃ ।
ૐ ફલાયિત-વિદુન્તુદાય નમઃ ।
ૐ ઐરાવણ-ગ્રહ-વ્યગ્રાય નમઃ ।
ૐ કુલિશ-ગ્રસનોન્મુખાય નમઃ ।
ૐ સુરાસુર-યુધાભેદ્યાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ ચૈત્ય-ભેદિને નમઃ ।
ૐ પરોદયાય નમઃ ।
ૐ હનૂમતે નમઃ ।
ૐ અતિ-વિખ્યાતાય નમઃ ।
ૐ પ્રખ્યાત-બલ-પોરુષાય નમઃ ।
ૐ શિખાવતે નમઃ ।
ૐ રત્ન-મઞ્જીરાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણ-પટ્ટોત્તરચ્ચદાય નમઃ ।
ૐ વિદ્યુદ્-વલય-યજ્ઞોપવીતિને નમઃ ।
ૐ દ્યુમણિ-કુણ્ડલાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ હેમ-મોઞ્જી-સમાબદ્ધાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધ-જામ્બૂનદ-પ્રભાય નમઃ ।
ૐ કણત્-કૌપીન-પટવતે નમઃ ।
ૐ વટુ-શિખાગ્રણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સિમ્હ-સમ્હનનાકારાય નમઃ ।
ૐ તરુણાર્ક-નિભાનનાય નમઃ ।
ૐ વશીબન્ધી-કૃત-મનસે નમઃ ।
ૐ તપ્ત-ચામીકરેક્ષણાય નમઃ ।
ૐ વજ્ર-દેહાય નમઃ ।
ૐ વજ્ર-નખાય નમઃ । ૩૦ ।

ૐ વજ્ર-સંસ્પર્શ-વાલધિયે નમઃ ।
ૐ અવ્યાહત-મનોવેગાય નમઃ ।
ૐ હરિદશ્વ-રથાનુગાય નમઃ ।
ૐ સારગ્રહણ-ચાતુર્યાય નમઃ ।
ૐ શબ્દ-બ્રહ્મૈક-પારગાય નમઃ ।
ૐ પમ્પાવન-ચરાય નમઃ ।
ૐ વાગ્મિને નમઃ ।
ૐ રામ-સુગ્રીવ-સખ્ય-કૃતે નમઃ ।
ૐ સ્વામિ-મુદ્રાઙ્કિત-કરાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિતિજાન્વેષણોદ્યમાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ સ્વયમ્પ્રભા-સમાલોકાય નમઃ ।
ૐ બિલ-માર્ગ-વિનિર્ગમાય નમઃ ।
ૐ અમ્બોધિ-દર્શનોદ્વિગ્ન-માનસાઙ્ગદ-સૈનિકાય નમઃ ।
ૐ પ્રાયોપવિષ્ટ-પ્લવગ-પ્રાણત્રાણ-પરાયણાય નમઃ ।
ૐ અદેવ-દાનવ-ગતયે નમઃ ।
ૐ અપ્રતિદ્વન્દ્વ-સાહસાય નમઃ ।
ૐ સ્વવેગ-સમ્ભવ-જઞ્ઝા-મરુદ્રોણી-કૃતાર્ણવાય નમઃ ।
ૐ સાગર-સ્મૃત-વૃત્તાન્ત-મૈનાક-કૃત-સૌહૃદાય નમઃ ।
ૐ અણોરણીયસે નમઃ ।
ૐ મહતો મહીયસે નમઃ । ૫૦ ।

ૐ સુરસાર્થિતાય નમઃ ।
ૐ ત્રિંશદ્-યોજન-પર્યન્ત-છાયચ્છાયા-ગ્રહાન્તકાય નમઃ ।
ૐ લઙ્કાહકાર-શમનાય નમઃ ।
ૐ શઙ્કાતઙ્ક-વિવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ હસ્તામલકવદ્-દૃષ્ટ-રાક્ષસાન્તઃ-પુરાખિલાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તા-દુરન્ત-વૈદેહી-સંવાદાય નમઃ ।
ૐ સફલ-શ્રમાય નમઃ ।
ૐ મૈથિલી-દત્ત-માણિક્યાય નમઃ ।
ૐ છિન્નાશોક-વન-દ્રુમાય નમઃ ।
ૐ બલૈકદેશ-ક્ષપણાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ કુમારાક્ષ-નિષૂદનાય નમઃ ।
ૐ ઘોષિત-સ્વામિ-વિજયાય નમઃ ।
ૐ તોરણારોહણોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ રણ-રઙ્ગ-સમુત્સાહાય નમઃ ।
ૐ રઘુ-વંશ-જયધ્વજાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રજિદ્-યુદ્ધ-નિર્ભિણ્ણાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માસ્ત્ર-પરિરમ્ભણાય નમઃ ।
ૐ પ્રભાષિત-દશ-ગ્રીવાય નમઃ ।
ૐ ભસ્મસાત્-કૃત-પટ્ટનાય નમઃ ।
ૐ વાર્ધિ-સંશાન્ત-વાલાર્ચિષે નમઃ । ૭૦ ।

ૐ કૃત-કૃત્યાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તમોત્તમાય નમઃ ।
ૐ કલ્લોલાસ્ફાલ-વેલાન્ત-પારાવાર-પરિભ્રમાય નમઃ ।
ૐ સ્વાગમા-કાઙ્ક્ષિકીચોદ્યાય નમઃ ।
ૐ સુહૃત્-તારેન્દુ-મણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ મધુ-કાનન-સર્વસ્વ-સન્તર્પિત-બલીમુખાય નમઃ ।
ૐ દૃષ્ટા સિતેતિ વચનાય નમઃ ।
ૐ કોસલેન્દ્રાભિનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ સ્કન્દસ્થ-કોદણ્ડ-ધરાય નમઃ ।
ૐ કલ્પાન્ત-ઘન-નિસ્વનાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ સિન્ધુ-બન્ધન-સન્નાહાય નમઃ ।
ૐ સુવેલારોહ-સમ્ભ્રમાય નમઃ ।
ૐ અક્ષોભ્ય-બલ-સંરુદ્ધ-લઙ્કા-પ્રાકાર-ગોપુરાય નમઃ ।
ૐ યુધ્યદ્-વાનર-દૈતેય-જયાપજય-સાધનાય નમઃ ।
ૐ રામ-રાવણ-શસ્ત્રાસ્ત્ર-જ્વાલાજ્વાલ-નિરીક્ષણાય નમઃ ।
ૐ મુષ્ટિ-નિર્ભિણ્ણ-દૈતેન્દ્ર-મુહુસ્તુત-નભશ્ચરાય નમઃ ।
ૐ જામ્બવન્-નુતિ-સંહૃષ્ટ-સમાક્રાન્ત-નભ-સ્થલાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વ-ગર્વ-વિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ વશ્ય-દિવ્યૌષધી-નગાય નમઃ ।
ૐ સૌમિત્રિ-મૂર્ચા-રજનિ-પ્રત્યૂષસ્-તુષ્ટ-વાસરાય નમઃ । ૯૦ ।

ૐ રક્ષસ્-સેનાબ્દિ-મથનાય નમઃ ।
ૐ જય-શ્રી-દાન-કૌશલાય નમઃ ।
ૐ સૈન્ય-સન્ત્રાસ-વિક્રમાય નમઃ ।
ૐ હર્ષ-વિસ્મિત-ભૂપુત્રી-જય-વૃત્તાન્ત-સૂચકાય નમઃ ।
ૐ રાઘવી-રાઘવારૂઢ-પુષ્પકારોહ-કૌતુકાય નમઃ ।
ૐ પ્રિય-વાક્-તોષિત-ગુહાય નમઃ ।
ૐ ભરતાનન્દ-સૌહૃદાય નમઃ ।
ૐ શ્રી સીતારામ-પટ્ટાભિષેક-સમ્ભાર-સમ્ભ્રમાય નમઃ ।
ૐ કાકુત્સ્થ-દયિતા-દત્ત-મુક્તાહાર-વિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ અમોઘ-મન્ત્ર-યન્ત્રૌઘ-સ્ફુટ-નિર્ધૂત-કલ્મષાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ ભજત્-કિમ્પુરુષ-દ્વીપાય નમઃ ।
ૐ ભવિષ્યત્-પદ્મ-સમ્ભવાય નમઃ ।
ૐ આપદુત્તાર-ચરણાય નમઃ ।
ૐ ફાલ્ગુન-સખિને નમઃ ।
ૐ શ્રી રામ-ચરણ-સેવા-ધુરન્ધરાય નમઃ ।
ૐ શીઘ્રાભીષ્ટ-ફલ-પ્રદાય નમઃ ।
ૐ વરદ-વીર-હનૂમતે નમઃ ।
ૐ શ્રી આઞ્જનેય-સ્વામિને નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ હનુમદષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 8:

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top