Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Hanumada Ashtottarashata Namavali 8 Lyrics in English:

॥ srihanumadastottarasatanamavalih 8॥
Om sri hanumate namah ।
Om abhuta-purva dimbhasriye namah ।
Om anjana-garbha-sambhavaya namah ।
Om nabhasvad-vara-sampraptaya namah ।
Om dipta-kalagni-sannibhaya namah ।
Om bhuna-bhottara-bhinnada-sphurad-giri-guhamukhaya namah ।
Om bhanu-bimba-phalotsahaya namah ।
Om phalayita-viduntudaya namah ।
Om airavana-graha-vyagraya namah ।
Om kulisa-grasanonmukhaya namah ।
Om surasura-yudhabhedyaya namah । 10 ।

Om caitya-bhedine namah ।
Om parodayaya namah ।
Om hanumate namah ।
Om ati-vikhyataya namah ।
Om prakhyata-bala-porusaya namah ।
Om sikhavate namah ।
Om ratna-manjiraya namah ।
Om svarna-pattottaraccadaya namah ।
Om vidyud-valaya-yajnopavitine namah ।
Om dyumani-kundalaya namah । 20 ।

Om hema-monji-samabaddhaya namah ।
Om suddha-jambunada-prabhaya namah ।
Om kanat-kaupina-patavate namah ।
Om vatu-sikhagranyai namah ।
Om simha-samhananakaraya namah ।
Om tarunarka-nibhananaya namah ।
Om vasibandhi-krta-manase namah ।
Om tapta-camikareksanaya namah ।
Om vajra-dehaya namah ।
Om vajra-nakhaya namah । 30 ।

Om vajra-samsparsa-valadhiye namah ।
Om avyahata-manovegaya namah ।
Om haridasva-rathanugaya namah ।
Om saragrahana-caturyaya namah ।
Om sabda-brahmaika-paragaya namah ।
Om pampavana-caraya namah ।
Om vagmine namah ।
Om rama-sugriva-sakhya-krte namah ।
Om svami-mudraṅkita-karaya namah ।
Om ksitijanvesanodyamaya namah । 40 ।

Om svayamprabha-samalokaya namah ।
Om bila-marga-vinirgamaya namah ।
Om ambodhi-darsanodvigna-manasaṅgada-sainikaya namah ।
Om prayopavista-plavaga-pranatrana-parayanaya namah ।
Om adeva-danava-gataye namah ।
Om apratidvandva-sahasaya namah ।
Om svavega-sambhava-janjha-marudroni-krtarnavaya namah ।
Om sagara-smrta-vrttanta-mainaka-krta-sauhrdaya namah ।
Om anoraniyase namah ।
Om mahato mahiyase namah । 50 ।

Om surasarthitaya namah ।
Om trimsad-yojana-paryanta-chayacchaya-grahantakaya namah ।
Om laṅkahakara-samanaya namah ।
Om saṅkataṅka-vivarjitaya namah ।
Om hastamalakavad-drsta-raksasantah-purakhilaya namah ।
Om cinta-duranta-vaidehi-samvadaya namah ।
Om saphala-sramaya namah ।
Om maithili-datta-manikyaya namah ।
Om chinnasoka-vana-drumaya namah ।
Om balaikadesa-ksapanaya namah । 60 ।

Om kumaraksa-nisudanaya namah ।
Om ghosita-svami-vijayaya namah ।
Om toranarohanotsukaya namah ।
Om rana-raṅga-samutsahaya namah ।
Om raghu-vamsa-jayadhvajaya namah ।
Om indrajid-yuddha-nirbhinnaya namah ।
Om brahmastra-parirambhanaya namah ।
Om prabhasita-dasa-grivaya namah ।
Om bhasmasat-krta-pattanaya namah ।
Om vardhi-samsanta-valarcise namah । 70 ।

Om krta-krtyaya namah ।
Om uttamottamaya namah ।
Om kallolasphala-velanta-paravara-paribhramaya namah ।
Om svagama-kaṅksikicodyaya namah ।
Om suhrt-tarendu-mandalaya namah ।
Om madhu-kanana-sarvasva-santarpita-balimukhaya namah ।
Om drsta siteti vacanaya namah ।
Om kosalendrabhinanditaya namah ।
Om skandastha-kodanda-dharaya namah ।
Om kalpanta-ghana-nisvanaya namah । 80 ।

Om sindhu-bandhana-sannahaya namah ।
Om suvelaroha-sambhramaya namah ।
Om aksobhya-bala-samruddha-laṅka-prakara-gopuraya namah ।
Om yudhyad-vanara-daiteya-jayapajaya-sadhanaya namah ।
Om rama-ravana-sastrastra-jvalajvala-niriksanaya namah ।
Om musti-nirbhinna-daitendra-muhustuta-nabhascaraya namah ।
Om jambavan-nuti-samhrsta-samakranta-nabha-sthalaya namah ।
Om gandharva-garva-vidhvamsine namah ।
Om vasya-divyausadhi-nagaya namah ।
Om saumitri-murca-rajani-pratyusas-tusta-vasaraya namah । 90 ।

Om raksas-senabdi-mathanaya namah ।
Om jaya-sri-dana-kausalaya namah ।
Om sainya-santrasa-vikramaya namah ।
Om harsa-vismita-bhuputri-jaya-vrttanta-sucakaya namah ।
Om raghavi-raghavarudha-puspakaroha-kautukaya namah ।
Om priya-vak-tosita-guhaya namah ।
Om bharatananda-sauhrdaya namah ।
Om sri sitarama-pattabhiseka-sambhara-sambhramaya namah ।
Om kakutstha-dayita-datta-muktahara-virajitaya namah ।
Om amogha-mantra-yantraugha-sphuta-nirdhuta-kalmasaya namah । 100 ।

Om bhajat-kimpurusa-dvipaya namah ।
Om bhavisyat-padma-sambhavaya namah ।
Om apaduttara-caranaya namah ।
Om phalguna-sakhine namah ।
Om sri rama-carana-seva-dhurandharaya namah ।
Om sighrabhista-phala-pradaya namah ।
Om varada-vira-hanumate namah ।
Om sri anjaneya-svamine namah । 108 ।

iti hanumadastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 8:

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top