Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Hanumada Ashtottarashata Namavali 8 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੮॥
ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭੂਤ-ਪੂਰ੍ਵ ਡਿਮ੍ਭਸ਼੍ਰਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਞ੍ਜਨਾ-ਗਰ੍ਭ-ਸਮ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਭਸ੍ਵਦ੍-ਵਰ-ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਪ੍ਤ-ਕਾਲਾਗ੍ਨਿ-ਸਨ੍ਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਨ-ਭੋਤ੍ਤਰ-ਭਿਨ੍ਨਾਦ-ਸ੍ਫੁਰਦ੍-ਗਿਰਿ-ਗੁਹਾਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਨੁ-ਬਿਮ੍ਬ-ਫਲੋਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਫਲਾਯਿਤ-ਵਿਦੁਨ੍ਤੁਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਰਾਵਣ-ਗ੍ਰਹ-ਵ੍ਯਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਲਿਸ਼-ਗ੍ਰਸਨੋਨ੍ਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਾਸੁਰ-ਯੁਧਾਭੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਚੈਤ੍ਯ-ਭੇਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਨੂਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤਿ-ਵਿਖ੍ਯਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਖ੍ਯਾਤ-ਬਲ-ਪੋਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਖਾਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨ-ਮਞ੍ਜੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰ੍ਣ-ਪਟ੍ਟੋਤ੍ਤਰਚ੍ਚਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍-ਵਲਯ-ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਯੁਮਣਿ-ਕੁਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਹੇਮ-ਮੋਞ੍ਜੀ-ਸਮਾਬਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਦ੍ਧ-ਜਾਮ੍ਬੂਨਦ-ਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਣਤ੍-ਕੌਪੀਨ-ਪਟਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਟੁ-ਸ਼ਿਖਾਗ੍ਰਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਮ੍ਹ-ਸਮ੍ਹਨਨਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਰੁਣਾਰ੍ਕ-ਨਿਭਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ੀਬਨ੍ਧੀ-ਕਤ-ਮਨਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪ੍ਤ-ਚਾਮੀਕਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰ-ਦੇਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰ-ਨਖਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਵਜ੍ਰ-ਸਂਸ੍ਪਰ੍ਸ਼-ਵਾਲਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਾਹਤ-ਮਨੋਵੇਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਦਸ਼੍ਵ-ਰਥਾਨੁਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਰਗ੍ਰਹਣ-ਚਾਤੁਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦ-ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕ-ਪਾਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਮ੍ਪਾਵਨ-ਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਗ੍ਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮ-ਸੁਗ੍ਰੀਵ-ਸਖ੍ਯ-ਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਮਿ-ਮੁਦ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤ-ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਜਾਨ੍ਵੇਸ਼ਣੋਦ੍ਯਮਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਸ੍ਵਯਮ੍ਪ੍ਰਭਾ-ਸਮਾਲੋਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਿਲ-ਮਾਰ੍ਗ-ਵਿਨਿਰ੍ਗਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮ੍ਬੋਧਿ-ਦਰ੍ਸ਼ਨੋਦ੍ਵਿਗ੍ਨ-ਮਾਨਸਾਙ੍ਗਦ-ਸੈਨਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਯੋਪਵਿਸ਼੍ਟ-ਪ੍ਲਵਗ-ਪ੍ਰਾਣਤ੍ਰਾਣ-ਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਦੇਵ-ਦਾਨਵ-ਗਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪ੍ਰਤਿਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵ-ਸਾਹਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਵੇਗ-ਸਮ੍ਭਵ-ਜਞ੍ਝਾ-ਮਰੁਦ੍ਰੋਣੀ-ਕਤਾਰ੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਗਰ-ਸ੍ਮਤ-ਵਤ੍ਤਾਨ੍ਤ-ਮੈਨਾਕ-ਕਤ-ਸੌਹਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਣੋਰਣੀਯਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਤੋ ਮਹੀਯਸੇ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਸੁਰਸਾਰ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍-ਯੋਜਨ-ਪਰ੍ਯਨ੍ਤ-ਛਾਯਚ੍ਛਾਯਾ-ਗ੍ਰਹਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਙ੍ਕਾਹਕਾਰ-ਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਾਤਙ੍ਕ-ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਤਾਮਲਕਵਦ੍-ਦਸ਼੍ਟ-ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨ੍ਤਃ-ਪੁਰਾਖਿਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਤਾ-ਦੁਰਨ੍ਤ-ਵੈਦੇਹੀ-ਸਂਵਾਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਫਲ-ਸ਼੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੈਥਿਲੀ-ਦਤ੍ਤ-ਮਾਣਿਕ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਿਨ੍ਨਾਸ਼ੋਕ-ਵਨ-ਦ੍ਰੁਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਲੈਕਦੇਸ਼-ਕ੍ਸ਼ਪਣਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਕੁਮਾਰਾਕ੍ਸ਼-ਨਿਸ਼ੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਘੋਸ਼ਿਤ-ਸ੍ਵਾਮਿ-ਵਿਜਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੋਰਣਾਰੋਹਣੋਤ੍ਸੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਣ-ਰਙ੍ਗ-ਸਮੁਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਘੁ-ਵਂਸ਼-ਜਯਧ੍ਵਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਦ੍-ਯੁਦ੍ਧ-ਨਿਰ੍ਭਿਣ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰ-ਪਰਿਰਮ੍ਭਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ-ਦਸ਼-ਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਸ੍ਮਸਾਤ੍-ਕਤ-ਪਟ੍ਟਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਰ੍ਧਿ-ਸਂਸ਼ਾਨ੍ਤ-ਵਾਲਾਰ੍ਚਿਸ਼ੇ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਕਤ-ਕਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਲੋਲਾਸ੍ਫਾਲ-ਵੇਲਾਨ੍ਤ-ਪਾਰਾਵਾਰ-ਪਰਿਭ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਗਮਾ-ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਕੀਚੋਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਹਤ੍-ਤਾਰੇਨ੍ਦੁ-ਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁ-ਕਾਨਨ-ਸਰ੍ਵਸ੍ਵ-ਸਨ੍ਤਰ੍ਪਿਤ-ਬਲੀਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼੍ਟਾ ਸਿਤੇਤਿ ਵਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਸਲੇਨ੍ਦ੍ਰਾਭਿਨਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਕਨ੍ਦਸ੍ਥ-ਕੋਦਣ੍ਡ-ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤ-ਘਨ-ਨਿਸ੍ਵਨਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਸਿਨ੍ਧੁ-ਬਨ੍ਧਨ-ਸਨ੍ਨਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਵੇਲਾਰੋਹ-ਸਮ੍ਭ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯ-ਬਲ-ਸਂਰੁਦ੍ਧ-ਲਙ੍ਕਾ-ਪ੍ਰਾਕਾਰ-ਗੋਪੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੁਧ੍ਯਦ੍-ਵਾਨਰ-ਦੈਤੇਯ-ਜਯਾਪਜਯ-ਸਾਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮ-ਰਾਵਣ-ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਰ-ਜ੍ਵਾਲਾਜ੍ਵਾਲ-ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਸ਼੍ਟਿ-ਨਿਰ੍ਭਿਣ੍ਣ-ਦੈਤੇਨ੍ਦ੍ਰ-ਮੁਹੁਸ੍ਤੁਤ-ਨਭਸ਼੍ਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਮ੍ਬਵਨ੍-ਨੁਤਿ-ਸਂਹਸ਼੍ਟ-ਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤ-ਨਭ-ਸ੍ਥਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵ-ਗਰ੍ਵ-ਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼੍ਯ-ਦਿਵ੍ਯੌਸ਼ਧੀ-ਨਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਮਿਤ੍ਰਿ-ਮੂਰ੍ਚਾ-ਰਜਨਿ-ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ਸ੍-ਤੁਸ਼੍ਟ-ਵਾਸਰਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਰਕ੍ਸ਼ਸ੍-ਸੇਨਾਬ੍ਦਿ-ਮਥਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਯ-ਸ਼੍ਰੀ-ਦਾਨ-ਕੌਸ਼ਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੈਨ੍ਯ-ਸਨ੍ਤ੍ਰਾਸ-ਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰ੍ਸ਼-ਵਿਸ੍ਮਿਤ-ਭੂਪੁਤ੍ਰੀ-ਜਯ-ਵਤ੍ਤਾਨ੍ਤ-ਸੂਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਘਵੀ-ਰਾਘਵਾਰੂਢ-ਪੁਸ਼੍ਪਕਾਰੋਹ-ਕੌਤੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਿਯ-ਵਾਕ੍-ਤੋਸ਼ਿਤ-ਗੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਰਤਾਨਨ੍ਦ-ਸੌਹਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ-ਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਕ-ਸਮ੍ਭਾਰ-ਸਮ੍ਭ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥ-ਦਯਿਤਾ-ਦਤ੍ਤ-ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰ-ਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮੋਘ-ਮਨ੍ਤ੍ਰ-ਯਨ੍ਤ੍ਰੌਘ-ਸ੍ਫੁਟ-ਨਿਰ੍ਧੂਤ-ਕਲ੍ਮਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਭਜਤ੍-ਕਿਮ੍ਪੁਰੁਸ਼-ਦ੍ਵੀਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤ੍-ਪਦ੍ਮ-ਸਮ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਪਦੁਤ੍ਤਾਰ-ਚਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਫਾਲ੍ਗੁਨ-ਸਖਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ-ਚਰਣ-ਸੇਵਾ-ਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੀਘ੍ਰਾਭੀਸ਼੍ਟ-ਫਲ-ਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦ-ਵੀਰ-ਹਨੂਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਆਞ੍ਜਨੇਯ-ਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਇਤਿ ਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 8:

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top