Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Hanumada Ashtottarashata Namavali 8 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ 8 ॥
ഓം ശ്രീ ഹനൂമതേ നമഃ ।
ഓം അഭൂത-പൂര്‍വ ഡിംഭശ്രിയേ നമഃ ।
ഓം അഞ്ജനാ-ഗര്‍ഭ-സംഭവായ നമഃ ।
ഓം നഭസ്വദ്-വര-സമ്പ്രാപ്തായ നമഃ ।
ഓം ദീപ്ത-കാലാഗ്നി-സന്നിഭായ നമഃ ।
ഓം ഭൂന-ഭോത്തര-ഭിന്നാദ-സ്ഫുരദ്-ഗിരി-ഗുഹാമുഖായ നമഃ ।
ഓം ഭാനു-ബിംബ-ഫലോത്സാഹായ നമഃ ।
ഓം ഫലായിത-വിദുന്തുദായ നമഃ ।
ഓം ഐരാവണ-ഗ്രഹ-വ്യഗ്രായ നമഃ ।
ഓം കുലിശ-ഗ്രസനോന്‍മുഖായ നമഃ ।
ഓം സുരാസുര-യുധാഭേദ്യായ നമഃ । 10 ।

ഓം ചൈത്യ-ഭേദിനേ നമഃ ।
ഓം പരോദയായ നമഃ ।
ഓം ഹനൂമതേ നമഃ ।
ഓം അതി-വിഖ്യാതായ നമഃ ।
ഓം പ്രഖ്യാത-ബല-പോരുഷായ നമഃ ।
ഓം ശിഖാവതേ നമഃ ।
ഓം രത്ന-മഞ്ജീരായ നമഃ ।
ഓം സ്വര്‍ണ-പട്ടോത്തരച്ചദായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യുദ്-വലയ-യജ്ഞോപവീതിനേ നമഃ ।
ഓം ദ്യുമണി-കുണ്ഡലായ നമഃ । 20 ।

ഓം ഹേമ-മോഞ്ജീ-സമാബദ്ധായ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധ-ജാംബൂനദ-പ്രഭായ നമഃ ।
ഓം കണത്-കൌപീന-പടവതേ നമഃ ।
ഓം വടു-ശിഖാഗ്രണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സിംഹ-സംഹനനാകാരായ നമഃ ।
ഓം തരുണാര്‍ക-നിഭാനനായ നമഃ ।
ഓം വശീബന്ധീ-കൃത-മനസേ നമഃ ।
ഓം തപ്ത-ചാമീകരേക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം വജ്ര-ദേഹായ നമഃ ।
ഓം വജ്ര-നഖായ നമഃ । 30 ।

ഓം വജ്ര-സംസ്പര്‍ശ-വാലധിയേ നമഃ ।
ഓം അവ്യാഹത-മനോവേഗായ നമഃ ।
ഓം ഹരിദശ്വ-രഥാനുഗായ നമഃ ।
ഓം സാരഗ്രഹണ-ചാതുര്യായ നമഃ ।
ഓം ശബ്ദ-ബ്രഹ്മൈക-പാരഗായ നമഃ ।
ഓം പമ്പാവന-ചരായ നമഃ ।
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ ।
ഓം രാമ-സുഗ്രീവ-സഖ്യ-കൃതേ നമഃ ।
ഓം സ്വാമി-മുദ്രാങ്കിത-കരായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷിതിജാന്വേഷണോദ്യമായ നമഃ । 40 ।

ഓം സ്വയമ്പ്രഭാ-സമാലോകായ നമഃ ।
ഓം ബില-മാര്‍ഗ-വിനിര്‍ഗമായ നമഃ ।
ഓം അംബോധി-ദര്‍ശനോദ്വിഗ്ന-മാനസാങ്ഗദ-സൈനികായ നമഃ ।
ഓം പ്രായോപവിഷ്ട-പ്ലവഗ-പ്രാണത്രാണ-പരായണായ നമഃ ।
ഓം അദേവ-ദാനവ-ഗതയേ നമഃ ।
ഓം അപ്രതിദ്വന്ദ്വ-സാഹസായ നമഃ ।
ഓം സ്വവേഗ-സംഭവ-ജഞ്ഝാ-മരുദ്രോണീ-കൃതാര്‍ണവായ നമഃ ।
ഓം സാഗര-സ്മൃത-വൃത്താന്ത-മൈനാക-കൃത-സൌഹൃദായ നമഃ ।
ഓം അണോരണീയസേ നമഃ ।
ഓം മഹതോ മഹീയസേ നമഃ । 50 ।

ഓം സുരസാര്‍ഥിതായ നമഃ ।
ഓം ത്രിംശദ്-യോജന-പര്യന്ത-ഛായച്ഛായാ-ഗ്രഹാന്തകായ നമഃ ।
ഓം ലങ്കാഹകാര-ശമനായ നമഃ ।
ഓം ശങ്കാതങ്ക-വിവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം ഹസ്താമലകവദ്-ദൃഷ്ട-രാക്ഷസാന്തഃ-പുരാഖിലായ നമഃ ।
ഓം ചിന്താ-ദുരന്ത-വൈദേഹീ-സംവാദായ നമഃ ।
ഓം സഫല-ശ്രമായ നമഃ ।
ഓം മൈഥിലീ-ദത്ത-മാണിക്യായ നമഃ ।
ഓം ഛിന്നാശോക-വന-ദ്രുമായ നമഃ ।
ഓം ബലൈകദേശ-ക്ഷപണായ നമഃ । 60 ।

ഓം കുമാരാക്ഷ-നിഷൂദനായ നമഃ ।
ഓം ഘോഷിത-സ്വാമി-വിജയായ നമഃ ।
ഓം തോരണാരോഹണോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം രണ-രങ്ഗ-സമുത്സാഹായ നമഃ ।
ഓം രഘു-വംശ-ജയധ്വജായ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രജിദ്-യുദ്ധ-നിര്‍ഭിണ്ണായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാസ്ത്ര-പരിരംഭണായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭാഷിത-ദശ-ഗ്രീവായ നമഃ ।
ഓം ഭസ്മസാത്-കൃത-പട്ടനായ നമഃ ।
ഓം വാര്‍ധി-സംശാന്ത-വാലാര്‍ചിഷേ നമഃ । 70 ।

ഓം കൃത-കൃത്യായ നമഃ ।
ഓം ഉത്തമോത്തമായ നമഃ ।
ഓം കല്ലോലാസ്ഫാല-വേലാന്ത-പാരാവാര-പരിഭ്രമായ നമഃ ।
ഓം സ്വാഗമാ-കാങ്ക്ഷികീചോദ്യായ നമഃ ।
ഓം സുഹൃത്-താരേന്ദു-മണ്ഡലായ നമഃ ।
ഓം മധു-കാനന-സര്‍വസ്വ-സന്തര്‍പിത-ബലീമുഖായ നമഃ ।
ഓം ദൃഷ്ടാ സിതേതി വചനായ നമഃ ।
ഓം കോസലേന്ദ്രാഭിനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം സ്കന്ദസ്ഥ-കോദണ്ഡ-ധരായ നമഃ ।
ഓം കല്‍പാന്ത-ഘന-നിസ്വനായ നമഃ । 80 ।

ഓം സിന്ധു-ബന്ധന-സന്നാഹായ നമഃ ।
ഓം സുവേലാരോഹ-സംഭ്രമായ നമഃ ।
ഓം അക്ഷോഭ്യ-ബല-സംരുദ്ധ-ലങ്കാ-പ്രാകാര-ഗോപുരായ നമഃ ।
ഓം യുധ്യദ്-വാനര-ദൈതേയ-ജയാപജയ-സാധനായ നമഃ ।
ഓം രാമ-രാവണ-ശസ്ത്രാസ്ത്ര-ജ്വാലാജ്വാല-നിരീക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം മുഷ്ടി-നിര്‍ഭിണ്ണ-ദൈതേന്ദ്ര-മുഹുസ്തുത-നഭശ്ചരായ നമഃ ।
ഓം ജാംബവന്‍-നുതി-സംഹൃഷ്ട-സമാക്രാന്ത-നഭ-സ്ഥലായ നമഃ ।
ഓം ഗന്ധര്‍വ-ഗര്‍വ-വിധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം വശ്യ-ദിവ്യൌഷധീ-നഗായ നമഃ ।
ഓം സൌമിത്രി-മൂര്‍ചാ-രജനി-പ്രത്യൂഷസ്-തുഷ്ട-വാസരായ നമഃ । 90 ।

ഓം രക്ഷസ്-സേനാബ്ദി-മഥനായ നമഃ ।
ഓം ജയ-ശ്രീ-ദാന-കൌശലായ നമഃ ।
ഓം സൈന്യ-സന്ത്രാസ-വിക്രമായ നമഃ ।
ഓം ഹര്‍ഷ-വിസ്മിത-ഭൂപുത്രീ-ജയ-വൃത്താന്ത-സൂചകായ നമഃ ।
ഓം രാഘവീ-രാഘവാരൂഢ-പുഷ്പകാരോഹ-കൌതുകായ നമഃ ।
ഓം പ്രിയ-വാക്-തോഷിത-ഗുഹായ നമഃ ।
ഓം ഭരതാനന്ദ-സൌഹൃദായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീ സീതാരാമ-പട്ടാഭിഷേക-സംഭാര-സംഭ്രമായ നമഃ ।
ഓം കാകുത്സ്ഥ-ദയിതാ-ദത്ത-മുക്താഹാര-വിരാജിതായ നമഃ ।
ഓം അമോഘ-മന്ത്ര-യന്ത്രൌഘ-സ്ഫുട-നിര്‍ധൂത-കല്‍മഷായ നമഃ । 100 ।

ഓം ഭജത്-കിമ്പുരുഷ-ദ്വീപായ നമഃ ।
ഓം ഭവിഷ്യത്-പദ്മ-സംഭവായ നമഃ ।
ഓം ആപദുത്താര-ചരണായ നമഃ ।
ഓം ഫാല്‍ഗുന-സഖിനേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീ രാമ-ചരണ-സേവാ-ധുരന്ധരായ നമഃ ।
ഓം ശീഘ്രാഭീഷ്ട-ഫല-പ്രദായ നമഃ ।
ഓം വരദ-വീര-ഹനൂമതേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീ ആഞ്ജനേയ-സ്വാമിനേ നമഃ । 108 ।

ഇതി ഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 8:

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top