Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Hanumada Ashtottarashata Namavali 8 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: 8॥
ௐ ஶ்ரீ ஹநூமதே நம: ।
ௐ அபூ⁴த-பூர்வ டி³ம்ப⁴ஶ்ரியே நம: ।
ௐ அஞ்ஜநா-க³ர்ப⁴-ஸம்ப⁴வாய நம: ।
ௐ நப⁴ஸ்வத்³-வர-ஸம்ப்ராப்தாய நம: ।
ௐ தீ³ப்த-காலாக்³நி-ஸந்நிபா⁴ய நம: ।
ௐ பூ⁴ந-போ⁴த்தர-பி⁴ந்நாத³-ஸ்பு²ரத்³-கி³ரி-கு³ஹாமுகா²ய நம: ।
ௐ பா⁴நு-பி³ம்ப³-ப²லோத்ஸாஹாய நம: ।
ௐ ப²லாயித-விது³ந்துதா³ய நம: ।
ௐ ஐராவண-க்³ரஹ-வ்யக்³ராய நம: ।
ௐ குலிஶ-க்³ரஸநோந்முகா²ய நம: ।
ௐ ஸுராஸுர-யுதா⁴பே⁴த்³யாய நம: । 10 ।

ௐ சைத்ய-பே⁴தி³நே நம: ।
ௐ பரோத³யாய நம: ।
ௐ ஹநூமதே நம: ।
ௐ அதி-விக்²யாதாய நம: ।
ௐ ப்ரக்²யாத-ப³ல-போருஷாய நம: ।
ௐ ஶிகா²வதே நம: ।
ௐ ரத்ந-மஞ்ஜீராய நம: ।
ௐ ஸ்வர்ண-பட்டோத்தரச்சதா³ய நம: ।
ௐ வித்³யுத்³-வலய-யஜ்ஞோபவீதிநே நம: ।
ௐ த்³யுமணி-குண்ட³லாய நம: । 20 ।

ௐ ஹேம-மோஞ்ஜீ-ஸமாப³த்³தா⁴ய நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴-ஜாம்பூ³நத³-ப்ரபா⁴ய நம: ।
ௐ கணத்-கௌபீந-படவதே நம: ।
ௐ வடு-ஶிகா²க்³ரண்யை நம: ।
ௐ ஸிம்ஹ-ஸம்ஹநநாகாராய நம: ।
ௐ தருணார்க-நிபா⁴நநாய நம: ।
ௐ வஶீப³ந்தீ⁴-க்ருʼத-மநஸே நம: ।
ௐ தப்த-சாமீகரேக்ஷணாய நம: ।
ௐ வஜ்ர-தே³ஹாய நம: ।
ௐ வஜ்ர-நகா²ய நம: । 30 ।

ௐ வஜ்ர-ஸம்ஸ்பர்ஶ-வாலதி⁴யே நம: ।
ௐ அவ்யாஹத-மநோவேகா³ய நம: ।
ௐ ஹரித³ஶ்வ-ரதா²நுகா³ய நம: ।
ௐ ஸாரக்³ரஹண-சாதுர்யாய நம: ।
ௐ ஶப்³த³-ப்³ரஹ்மைக-பாரகா³ய நம: ।
ௐ பம்பாவந-சராய நம: ।
ௐ வாக்³மிநே நம: ।
ௐ ராம-ஸுக்³ரீவ-ஸக்²ய-க்ருʼதே நம: ।
ௐ ஸ்வாமி-முத்³ராங்கித-கராய நம: ।
ௐ க்ஷிதிஜாந்வேஷணோத்³யமாய நம: । 40 ।

ௐ ஸ்வயம்ப்ரபா⁴-ஸமாலோகாய நம: ।
ௐ பி³ல-மார்க³-விநிர்க³மாய நம: ।
ௐ அம்போ³தி⁴-த³ர்ஶநோத்³விக்³ந-மாநஸாங்க³த³-ஸைநிகாய நம: ।
ௐ ப்ராயோபவிஷ்ட-ப்லவக³-ப்ராணத்ராண-பராயணாய நம: ।
ௐ அதே³வ-தா³நவ-க³தயே நம: ।
ௐ அப்ரதித்³வந்த்³வ-ஸாஹஸாய நம: ।
ௐ ஸ்வவேக³-ஸம்ப⁴வ-ஜஞ்ஜா²-மருத்³ரோணீ-க்ருʼதார்ணவாய நம: ।
ௐ ஸாக³ர-ஸ்ம்ருʼத-வ்ருʼத்தாந்த-மைநாக-க்ருʼத-ஸௌஹ்ருʼதா³ய நம: ।
ௐ அணோரணீயஸே நம: ।
ௐ மஹதோ மஹீயஸே நம: । 50 ।

ௐ ஸுரஸார்தி²தாய நம: ।
ௐ த்ரிம்ஶத்³-யோஜந-பர்யந்த-சா²யச்சா²யா-க்³ரஹாந்தகாய நம: ।
ௐ லங்காஹகார-ஶமநாய நம: ।
ௐ ஶங்காதங்க-விவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ ஹஸ்தாமலகவத்³-த்³ருʼஷ்ட-ராக்ஷஸாந்த:-புராகி²லாய நம: ।
ௐ சிந்தா-து³ரந்த-வைதே³ஹீ-ஸம்வாதா³ய நம: ।
ௐ ஸப²ல-ஶ்ரமாய நம: ।
ௐ மைதி²லீ-த³த்த-மாணிக்யாய நம: ।
ௐ சி²ந்நாஶோக-வந-த்³ருமாய நம: ।
ௐ ப³லைகதே³ஶ-க்ஷபணாய நம: । 60 ।

ௐ குமாராக்ஷ-நிஷூத³நாய நம: ।
ௐ கோ⁴ஷித-ஸ்வாமி-விஜயாய நம: ।
ௐ தோரணாரோஹணோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ ரண-ரங்க³-ஸமுத்ஸாஹாய நம: ।
ௐ ரகு⁴-வம்ஶ-ஜயத்⁴வஜாய நம: ।
ௐ இந்த்³ரஜித்³-யுத்³த⁴-நிர்பி⁴ண்ணாய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாஸ்த்ர-பரிரம்ப⁴ணாய நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴ஷித-த³ஶ-க்³ரீவாய நம: ।
ௐ ப⁴ஸ்மஸாத்-க்ருʼத-பட்டநாய நம: ।
ௐ வார்தி⁴-ஸம்ஶாந்த-வாலார்சிஷே நம: । 70 ।

ௐ க்ருʼத-க்ருʼத்யாய நம: ।
ௐ உத்தமோத்தமாய நம: ।
ௐ கல்லோலாஸ்பா²ல-வேலாந்த-பாராவார-பரிப்⁴ரமாய நம: ।
ௐ ஸ்வாக³மா-காங்க்ஷிகீசோத்³யாய நம: ।
ௐ ஸுஹ்ருʼத்-தாரேந்து³-மண்ட³லாய நம: ।
ௐ மது⁴-காநந-ஸர்வஸ்வ-ஸந்தர்பித-ப³லீமுகா²ய நம: ।
ௐ த்³ருʼஷ்டா ஸிதேதி வசநாய நம: ।
ௐ கோஸலேந்த்³ராபி⁴நந்தி³தாய நம: ।
ௐ ஸ்கந்த³ஸ்த²-கோத³ண்ட³-த⁴ராய நம: ।
ௐ கல்பாந்த-க⁴ந-நிஸ்வநாய நம: । 80 ।

ௐ ஸிந்து⁴-ப³ந்த⁴ந-ஸந்நாஹாய நம: ।
ௐ ஸுவேலாரோஹ-ஸம்ப்⁴ரமாய நம: ।
ௐ அக்ஷோப்⁴ய-ப³ல-ஸம்ருத்³த⁴-லங்கா-ப்ராகார-கோ³புராய நம: ।
ௐ யுத்⁴யத்³-வாநர-தை³தேய-ஜயாபஜய-ஸாத⁴நாய நம: ।
ௐ ராம-ராவண-ஶஸ்த்ராஸ்த்ர-ஜ்வாலாஜ்வால-நிரீக்ஷணாய நம: ।
ௐ முஷ்டி-நிர்பி⁴ண்ண-தை³தேந்த்³ர-முஹுஸ்துத-நப⁴ஶ்சராய நம: ।
ௐ ஜாம்ப³வந்-நுதி-ஸம்ஹ்ருʼஷ்ட-ஸமாக்ராந்த-நப⁴-ஸ்த²லாய நம: ।
ௐ க³ந்த⁴ர்வ-க³ர்வ-வித்⁴வம்ஸிநே நம: ।
ௐ வஶ்ய-தி³வ்யௌஷதீ⁴-நகா³ய நம: ।
ௐ ஸௌமித்ரி-மூர்சா-ரஜநி-ப்ரத்யூஷஸ்-துஷ்ட-வாஸராய நம: । 90 ।

ௐ ரக்ஷஸ்-ஸேநாப்³தி³-மத²நாய நம: ।
ௐ ஜய-ஶ்ரீ-தா³ந-கௌஶலாய நம: ।
ௐ ஸைந்ய-ஸந்த்ராஸ-விக்ரமாய நம: ।
ௐ ஹர்ஷ-விஸ்மித-பூ⁴புத்ரீ-ஜய-வ்ருʼத்தாந்த-ஸூசகாய நம: ।
ௐ ராக⁴வீ-ராக⁴வாரூட⁴-புஷ்பகாரோஹ-கௌதுகாய நம: ।
ௐ ப்ரிய-வாக்-தோஷித-கு³ஹாய நம: ।
ௐ ப⁴ரதாநந்த³-ஸௌஹ்ருʼதா³ய நம: ।
ௐ ஶ்ரீ ஸீதாராம-பட்டாபி⁴ஷேக-ஸம்பா⁴ர-ஸம்ப்⁴ரமாய நம: ।
ௐ காகுத்ஸ்த²-த³யிதா-த³த்த-முக்தாஹார-விராஜிதாய நம: ।
ௐ அமோக⁴-மந்த்ர-யந்த்ரௌக⁴-ஸ்பு²ட-நிர்தூ⁴த-கல்மஷாய நம: । 100 ।

ௐ ப⁴ஜத்-கிம்புருஷ-த்³வீபாய நம: ।
ௐ ப⁴விஷ்யத்-பத்³ம-ஸம்ப⁴வாய நம: ।
ௐ ஆபது³த்தார-சரணாய நம: ।
ௐ பா²ல்கு³ந-ஸகி²நே நம: ।
ௐ ஶ்ரீ ராம-சரண-ஸேவா-து⁴ரந்த⁴ராய நம: ।
ௐ ஶீக்⁴ராபீ⁴ஷ்ட-ப²ல-ப்ரதா³ய நம: ।
ௐ வரத³-வீர-ஹநூமதே நம: ।
ௐ ஶ்ரீ ஆஞ்ஜநேய-ஸ்வாமிநே நம: । 108 ।

இதி ஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 8:

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top