Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Hanumada Ashtottarashata Namavali 8 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 8 ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನೂಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೂತ-ಪೂರ್ವ ಡಿಮ್ಭಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಜನಾ-ಗರ್ಭ-ಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಭಸ್ವದ್-ವರ-ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತ-ಕಾಲಾಗ್ನಿ-ಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂನ-ಭೋತ್ತರ-ಭಿನ್ನಾದ-ಸ್ಫುರದ್-ಗಿರಿ-ಗುಹಾಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನು-ಬಿಮ್ಬ-ಫಲೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಾಯಿತ-ವಿದುನ್ತುದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐರಾವಣ-ಗ್ರಹ-ವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಿಶ-ಗ್ರಸನೋನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಸುರ-ಯುಧಾಭೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಚೈತ್ಯ-ಭೇದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನೂಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿ-ವಿಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ-ಬಲ-ಪೋರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಾವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನ-ಮಂಜೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣ-ಪಟ್ಟೋತ್ತರಚ್ಚದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್-ವಲಯ-ಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುಮಣಿ-ಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಹೇಮ-ಮೋಂಜೀ-ಸಮಾಬದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧ-ಜಾಮ್ಬೂನದ-ಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಣತ್-ಕೌಪೀನ-ಪಟವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟು-ಶಿಖಾಗ್ರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಮ್ಹ-ಸಮ್ಹನನಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾರ್ಕ-ನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶೀಬನ್ಧೀ-ಕೃತ-ಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತ-ಚಾಮೀಕರೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರ-ದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರ-ನಖಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ವಜ್ರ-ಸಂಸ್ಪರ್ಶ-ವಾಲಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಾಹತ-ಮನೋವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದಶ್ವ-ರಥಾನುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಗ್ರಹಣ-ಚಾತುರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದ-ಬ್ರಹ್ಮೈಕ-ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಮ್ಪಾವನ-ಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮ-ಸುಗ್ರೀವ-ಸಖ್ಯ-ಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿ-ಮುದ್ರಾಂಕಿತ-ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಜಾನ್ವೇಷಣೋದ್ಯಮಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭಾ-ಸಮಾಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲ-ಮಾರ್ಗ-ವಿನಿರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬೋಧಿ-ದರ್ಶನೋದ್ವಿಗ್ನ-ಮಾನಸಾಂಗದ-ಸೈನಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಯೋಪವಿಷ್ಟ-ಪ್ಲವಗ-ಪ್ರಾಣತ್ರಾಣ-ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೇವ-ದಾನವ-ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರತಿದ್ವನ್ದ್ವ-ಸಾಹಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವೇಗ-ಸಮ್ಭವ-ಜಂಝಾ-ಮರುದ್ರೋಣೀ-ಕೃತಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಗರ-ಸ್ಮೃತ-ವೃತ್ತಾನ್ತ-ಮೈನಾಕ-ಕೃತ-ಸೌಹೃದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣೋರಣೀಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಸೇ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸುರಸಾರ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಂಶದ್-ಯೋಜನ-ಪರ್ಯನ್ತ-ಛಾಯಚ್ಛಾಯಾ-ಗ್ರಹಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾಹಕಾರ-ಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕಾತಂಕ-ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕವದ್-ದೃಷ್ಟ-ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಃ-ಪುರಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾ-ದುರನ್ತ-ವೈದೇಹೀ-ಸಂವಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಫಲ-ಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈಥಿಲೀ-ದತ್ತ-ಮಾಣಿಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಾಶೋಕ-ವನ-ದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲೈಕದೇಶ-ಕ್ಷಪಣಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಕುಮಾರಾಕ್ಷ-ನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಷಿತ-ಸ್ವಾಮಿ-ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋರಣಾರೋಹಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣ-ರಂಗ-ಸಮುತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಘು-ವಂಶ-ಜಯಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಜಿದ್-ಯುದ್ಧ-ನಿರ್ಭಿಣ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ-ಪರಿರಮ್ಭಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಷಿತ-ದಶ-ಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್-ಕೃತ-ಪಟ್ಟನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ಧಿ-ಸಂಶಾನ್ತ-ವಾಲಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಕೃತ-ಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಲೋಲಾಸ್ಫಾಲ-ವೇಲಾನ್ತ-ಪಾರಾವಾರ-ಪರಿಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಗಮಾ-ಕಾಂಕ್ಷಿಕೀಚೋದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಹೃತ್-ತಾರೇನ್ದು-ಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧು-ಕಾನನ-ಸರ್ವಸ್ವ-ಸನ್ತರ್ಪಿತ-ಬಲೀಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಷ್ಟಾ ಸಿತೇತಿ ವಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಸಲೇನ್ದ್ರಾಭಿನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಸ್ಥ-ಕೋದಂಡ-ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಾನ್ತ-ಘನ-ನಿಸ್ವನಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಸಿನ್ಧು-ಬನ್ಧನ-ಸನ್ನಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವೇಲಾರೋಹ-ಸಮ್ಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ಬಲ-ಸಂರುದ್ಧ-ಲಂಕಾ-ಪ್ರಾಕಾರ-ಗೋಪುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಧ್ಯದ್-ವಾನರ-ದೈತೇಯ-ಜಯಾಪಜಯ-ಸಾಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮ-ರಾವಣ-ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ-ಜ್ವಾಲಾಜ್ವಾಲ-ನಿರೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಷ್ಟಿ-ನಿರ್ಭಿಣ್ಣ-ದೈತೇನ್ದ್ರ-ಮುಹುಸ್ತುತ-ನಭಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮ್ಬವನ್-ನುತಿ-ಸಂಹೃಷ್ಟ-ಸಮಾಕ್ರಾನ್ತ-ನಭ-ಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವ-ಗರ್ವ-ವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯ-ದಿವ್ಯೌಷಧೀ-ನಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮಿತ್ರಿ-ಮೂರ್ಚಾ-ರಜನಿ-ಪ್ರತ್ಯೂಷಸ್-ತುಷ್ಟ-ವಾಸರಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ರಕ್ಷಸ್-ಸೇನಾಬ್ದಿ-ಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯ-ಶ್ರೀ-ದಾನ-ಕೌಶಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೈನ್ಯ-ಸನ್ತ್ರಾಸ-ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಷ-ವಿಸ್ಮಿತ-ಭೂಪುತ್ರೀ-ಜಯ-ವೃತ್ತಾನ್ತ-ಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವೀ-ರಾಘವಾರೂಢ-ಪುಷ್ಪಕಾರೋಹ-ಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯ-ವಾಕ್-ತೋಷಿತ-ಗುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರತಾನನ್ದ-ಸೌಹೃದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ-ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ-ಸಮ್ಭಾರ-ಸಮ್ಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ-ದಯಿತಾ-ದತ್ತ-ಮುಕ್ತಾಹಾರ-ವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘ-ಮನ್ತ್ರ-ಯನ್ತ್ರೌಘ-ಸ್ಫುಟ-ನಿರ್ಧೂತ-ಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಭಜತ್-ಕಿಮ್ಪುರುಷ-ದ್ವೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಿಷ್ಯತ್-ಪದ್ಮ-ಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪದುತ್ತಾರ-ಚರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲ್ಗುನ-ಸಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ-ಚರಣ-ಸೇವಾ-ಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಘ್ರಾಭೀಷ್ಟ-ಫಲ-ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದ-ವೀರ-ಹನೂಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ-ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 8:

108 Names of Sri Hanuman 7 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top