Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Hanumada Ashtottarashata Namavali 8 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామావలిః ౮॥
ఓం శ్రీ హనూమతే నమః ।
ఓం అభూత-పూర్వ డిమ్భశ్రియే నమః ।
ఓం అఞ్జనా-గర్భ-సమ్భవాయ నమః ।
ఓం నభస్వద్-వర-సంప్రాప్తాయ నమః ।
ఓం దీప్త-కాలాగ్ని-సన్నిభాయ నమః ।
ఓం భూన-భోత్తర-భిన్నాద-స్ఫురద్-గిరి-గుహాముఖాయ నమః ।
ఓం భాను-బిమ్బ-ఫలోత్సాహాయ నమః ।
ఓం ఫలాయిత-విదున్తుదాయ నమః ।
ఓం ఐరావణ-గ్రహ-వ్యగ్రాయ నమః ।
ఓం కులిశ-గ్రసనోన్ముఖాయ నమః ।
ఓం సురాసుర-యుధాభేద్యాయ నమః । ౧౦ ।

ఓం చైత్య-భేదినే నమః ।
ఓం పరోదయాయ నమః ।
ఓం హనూమతే నమః ।
ఓం అతి-విఖ్యాతాయ నమః ।
ఓం ప్రఖ్యాత-బల-పోరుషాయ నమః ।
ఓం శిఖావతే నమః ।
ఓం రత్న-మఞ్జీరాయ నమః ।
ఓం స్వర్ణ-పట్టోత్తరచ్చదాయ నమః ।
ఓం విద్యుద్-వలయ-యజ్ఞోపవీతినే నమః ।
ఓం ద్యుమణి-కుణ్డలాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం హేమ-మోఞ్జీ-సమాబద్ధాయ నమః ।
ఓం శుద్ధ-జామ్బూనద-ప్రభాయ నమః ।
ఓం కణత్-కౌపీన-పటవతే నమః ।
ఓం వటు-శిఖాగ్రణ్యై నమః ।
ఓం సిమ్హ-సమ్హననాకారాయ నమః ।
ఓం తరుణార్క-నిభాననాయ నమః ।
ఓం వశీబన్ధీ-కృత-మనసే నమః ।
ఓం తప్త-చామీకరేక్షణాయ నమః ।
ఓం వజ్ర-దేహాయ నమః ।
ఓం వజ్ర-నఖాయ నమః । ౩౦ ।

ఓం వజ్ర-సంస్పర్శ-వాలధియే నమః ।
ఓం అవ్యాహత-మనోవేగాయ నమః ।
ఓం హరిదశ్వ-రథానుగాయ నమః ।
ఓం సారగ్రహణ-చాతుర్యాయ నమః ।
ఓం శబ్ద-బ్రహ్మైక-పారగాయ నమః ।
ఓం పమ్పావన-చరాయ నమః ।
ఓం వాగ్మినే నమః ।
ఓం రామ-సుగ్రీవ-సఖ్య-కృతే నమః ।
ఓం స్వామి-ముద్రాఙ్కిత-కరాయ నమః ।
ఓం క్షితిజాన్వేషణోద్యమాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం స్వయమ్ప్రభా-సమాలోకాయ నమః ।
ఓం బిల-మార్గ-వినిర్గమాయ నమః ।
ఓం అమ్బోధి-దర్శనోద్విగ్న-మానసాఙ్గద-సైనికాయ నమః ।
ఓం ప్రాయోపవిష్ట-ప్లవగ-ప్రాణత్రాణ-పరాయణాయ నమః ।
ఓం అదేవ-దానవ-గతయే నమః ।
ఓం అప్రతిద్వన్ద్వ-సాహసాయ నమః ।
ఓం స్వవేగ-సమ్భవ-జఞ్ఝా-మరుద్రోణీ-కృతార్ణవాయ నమః ।
ఓం సాగర-స్మృత-వృత్తాన్త-మైనాక-కృత-సౌహృదాయ నమః ।
ఓం అణోరణీయసే నమః ।
ఓం మహతో మహీయసే నమః । ౫౦ ।

ఓం సురసార్థితాయ నమః ।
ఓం త్రింశద్-యోజన-పర్యన్త-ఛాయచ్ఛాయా-గ్రహాన్తకాయ నమః ।
ఓం లఙ్కాహకార-శమనాయ నమః ।
ఓం శఙ్కాతఙ్క-వివర్జితాయ నమః ।
ఓం హస్తామలకవద్-దృష్ట-రాక్షసాన్తః-పురాఖిలాయ నమః ।
ఓం చిన్తా-దురన్త-వైదేహీ-సంవాదాయ నమః ।
ఓం సఫల-శ్రమాయ నమః ।
ఓం మైథిలీ-దత్త-మాణిక్యాయ నమః ।
ఓం ఛిన్నాశోక-వన-ద్రుమాయ నమః ।
ఓం బలైకదేశ-క్షపణాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం కుమారాక్ష-నిషూదనాయ నమః ।
ఓం ఘోషిత-స్వామి-విజయాయ నమః ।
ఓం తోరణారోహణోత్సుకాయ నమః ।
ఓం రణ-రఙ్గ-సముత్సాహాయ నమః ।
ఓం రఘు-వంశ-జయధ్వజాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రజిద్-యుద్ధ-నిర్భిణ్ణాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మాస్త్ర-పరిరమ్భణాయ నమః ।
ఓం ప్రభాషిత-దశ-గ్రీవాయ నమః ।
ఓం భస్మసాత్-కృత-పట్టనాయ నమః ।
ఓం వార్ధి-సంశాన్త-వాలార్చిషే నమః । ౭౦ ।

ఓం కృత-కృత్యాయ నమః ।
ఓం ఉత్తమోత్తమాయ నమః ।
ఓం కల్లోలాస్ఫాల-వేలాన్త-పారావార-పరిభ్రమాయ నమః ।
ఓం స్వాగమా-కాఙ్క్షికీచోద్యాయ నమః ।
ఓం సుహృత్-తారేన్దు-మణ్డలాయ నమః ।
ఓం మధు-కానన-సర్వస్వ-సన్తర్పిత-బలీముఖాయ నమః ।
ఓం దృష్టా సితేతి వచనాయ నమః ।
ఓం కోసలేన్ద్రాభినన్దితాయ నమః ।
ఓం స్కన్దస్థ-కోదణ్డ-ధరాయ నమః ।
ఓం కల్పాన్త-ఘన-నిస్వనాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం సిన్ధు-బన్ధన-సన్నాహాయ నమః ।
ఓం సువేలారోహ-సమ్భ్రమాయ నమః ।
ఓం అక్షోభ్య-బల-సంరుద్ధ-లఙ్కా-ప్రాకార-గోపురాయ నమః ।
ఓం యుధ్యద్-వానర-దైతేయ-జయాపజయ-సాధనాయ నమః ।
ఓం రామ-రావణ-శస్త్రాస్త్ర-జ్వాలాజ్వాల-నిరీక్షణాయ నమః ।
ఓం ముష్టి-నిర్భిణ్ణ-దైతేన్ద్ర-ముహుస్తుత-నభశ్చరాయ నమః ।
ఓం జామ్బవన్-నుతి-సంహృష్ట-సమాక్రాన్త-నభ-స్థలాయ నమః ।
ఓం గన్ధర్వ-గర్వ-విధ్వంసినే నమః ।
ఓం వశ్య-దివ్యౌషధీ-నగాయ నమః ।
ఓం సౌమిత్రి-మూర్చా-రజని-ప్రత్యూషస్-తుష్ట-వాసరాయ నమః । ౯౦ ।

ఓం రక్షస్-సేనాబ్ది-మథనాయ నమః ।
ఓం జయ-శ్రీ-దాన-కౌశలాయ నమః ।
ఓం సైన్య-సన్త్రాస-విక్రమాయ నమః ।
ఓం హర్ష-విస్మిత-భూపుత్రీ-జయ-వృత్తాన్త-సూచకాయ నమః ।
ఓం రాఘవీ-రాఘవారూఢ-పుష్పకారోహ-కౌతుకాయ నమః ।
ఓం ప్రియ-వాక్-తోషిత-గుహాయ నమః ।
ఓం భరతానన్ద-సౌహృదాయ నమః ।
ఓం శ్రీ సీతారామ-పట్టాభిషేక-సమ్భార-సమ్భ్రమాయ నమః ।
ఓం కాకుత్స్థ-దయితా-దత్త-ముక్తాహార-విరాజితాయ నమః ।
ఓం అమోఘ-మన్త్ర-యన్త్రౌఘ-స్ఫుట-నిర్ధూత-కల్మషాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం భజత్-కిమ్పురుష-ద్వీపాయ నమః ।
ఓం భవిష్యత్-పద్మ-సమ్భవాయ నమః ।
ఓం ఆపదుత్తార-చరణాయ నమః ।
ఓం ఫాల్గున-సఖినే నమః ।
ఓం శ్రీ రామ-చరణ-సేవా-ధురన్ధరాయ నమః ।
ఓం శీఘ్రాభీష్ట-ఫల-ప్రదాయ నమః ।
ఓం వరద-వీర-హనూమతే నమః ।
ఓం శ్రీ ఆఞ్జనేయ-స్వామినే నమః । ౧౦౮ ।

ఇతి హనుమదష్టోత్తరశతనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 8:

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top