Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Gujarati

Jaya Yukta Shree Devi Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ જયયુક્ત શ્રીદેવ્યષ્ટોત્તરસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

॥ નમો દેવ્યૈ જગન્માત્રે શિવાયૈ સતતં નમઃ ॥

જય દુર્ગે દુર્ગતિનાશિનિ જય ।
જય માઁ કાલવિનાશિનિ જય જય ॥ ૧
જયતિ શૈલપુત્રી માઁ જય જય ।
બ્રહ્મચારિણી માતા જય જય ॥ ૨
જયતિ ચન્દ્રઘણ્ટા માઁ જય જય ।
જય કૂષ્માણ્ડા સ્કન્દજનનિ જય ॥ ૩
જય માઁ કાત્યાયિની જયતિ જય ।
જયતિ કાલરાત્રી માઁ જય જય ॥ ૪
જયતિ મહાગૌરી દેવી જય ।
જયતિ સિદ્ધિદાત્રી માઁ જય જય ॥ ૫
જય કાલી જય તારા જય જય ।
જય જગજનનિ ષોડશી જય જય ॥ ૬
જય ભુવનેશ્વરિ માતા જય જય ।
જયતિ છિન્નમસ્તા માઁ જય જય ॥ ૭
જયતિ ભૈરવી દેવી જય જય ।
જય જય ધૂમાવતી જયતિ જય ॥ ૮
જય બગલા માતઙ્ગી જય જય ।
જયતિ જયતિ માઁ કમલા જય જય ॥ ૯
જયતિ મહાકાલી માઁ જય જય ।
જયતિ મહાલક્ષ્મી માઁ જય જય ॥ ૧૦ ॥

જય માઁ મહાસરસ્વતિ જય જય ।
ઉમા રમા બ્રહ્માણી જય જય ॥ ૧૧
કાવેરી વારુણી જયતિ જય ।
જય કચ્છપી નારસિંહી જય ॥ ૧૨
જય મત્સ્યા કૌમારી જય જય ।
જય વૈષ્ણવી વાસવી જય જય ॥ ૧૩
જય માધવ-મનવાસિનિ જય જય ।
કીર્તિ, અકીર્તિ, ક્ષમા, કરુણા જય ॥ ૧૪
છાયા, માયા, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ જય ।
જયતિ કાન્તિ, જય ભ્રાન્તિ, ક્ષાન્તિ જય ॥ ૧૫
જયતિ બુદ્ધિ ધૃતિ, વૃત્તિ જયતિ જય ।
જયતિ સુધા, તૃષ્ણા, વિદ્યા જય ॥ ૧૬
જય નિદ્રા, તન્દ્રા, અશાન્તિ જય ।
જય લજ્જા, સજ્જા, શ્રુતિ જય જય ॥ ૧૭
જય સ્મૃતિ, પરા-સાધના જય જય ।
જય શ્રદ્ધા, મેધા, માલા જય ॥ ૧૮
જય શ્રી, ભૂમિ, દયા, મોદા જય ।
મજ્જા, વસા, ત્વચા, નાડી જય ॥ ૧૯
ઇચ્છા, શક્તિ, અશક્તિ, શાન્તિ જય ।
પરા, વૈખરી, પશ્યન્તી જય ॥ ૨૦ ॥

મધ્યા, સત્યાસત્યા જય જય ।
વાણી મધુરા, પરુષા, જય જય ॥ ૨૧
અષ્ટભુજા, દશભુજા જયતિ જય ।
અષ્ટાદશ શુભ ભુજા જયતિ જય ॥ ૨૨
દુષ્ટદલનિ બહુભુજા જયતિ જય ।
ચતુર્મુખા બહુમુખા જયતિ જય ॥ ૨૩
જય દશવક્ત્રા, દશપાદા જય ।
જય ત્રિંશલ્લોચના જયતિ જય ॥ ૨૪
દ્વિભુજા, ચતુર્ભુજા માઁ જય જય ।
જય કદમ્બમાલા, ચન્દ્રા જય ॥ ૨૫
જય પ્રદ્યુમ્નજનનિ દેવી જય ।
જય ક્ષીરાર્ણવસુતે જયતિ જય તં ૨૬
દારિદ્ર્યાર્ણવશોષિણિ જય જય ।
સમ્પતિ વૈભવપોષિણિ જય જય ॥ ૨૭
દયામયી, સુતહિતકારિણિ જય ।
પદ્માવતી, માલતી જય જય ॥ ૨૮
ભીષ્મકરાજસુતા, ધનદા જય ।
વિરજા, રજા, સુશીલા જય જય ॥ ૨૯
સકલ સમ્પદારૂપા જય જય ।
સદાપ્રસન્ના, શાન્તિમયી જય ॥ ૩૦ ॥

શ્રીપતિપ્રિયે, પદ્મલોચનિ જય ।
હરિહિયરાજિનિ, કાન્તિમયી જય ॥ ૩૧
જયતિ ગિરિસુતા, હૈમવતી જય ।
પરમેશાનિ મહેશાની જય ॥ ૩૨
જય શઙ્કરમનમોદિનિ જય જય ।
જય હરચિત્તવિનોદનિ જય જય ॥ ૩૩
દક્ષયજ્ઞનાશિનિ, નિત્યા જય ।
દક્ષસુતા, શુચિ, સતી જયતિ જય ॥ ૩૪
પર્ણા, નિત્ય અપર્ણા જય જય ।
પાર્વતી, પરમોદારા જય ॥ ૩૫
ભવભામિનિ જય, ભાવિનિ જય જય ।
ભવમોચની, ભવાની જય જય ॥ ૩૬
જય શ્વેતાક્ષસૂત્રહસ્તા જય ।
વીણાવાદિનિ, સુધાસ્રવા જય ॥ ૩૭
શબ્દબ્રહ્મસ્વરૂપિણિ જય જય ।
શ્વેતપુષ્પશોભિતા જયતિ જય ॥ ૩૮
શ્વેતામ્બરધારિણિ, શુભ્રા જય ।
જય કૈકેયી, સુમિત્રા જય જય ॥ ૩૯
જય કૌશલ્યા રામજનનિ જય ।
જયતિ દેવકી કૃષ્ણજનનિ જય ॥ ૪૦ ॥

જયતિ યશોદા નન્દગૃહિણિ જય ।
અવનિસુતા અધહારિણિ જય જય ॥ ૪૧
અગ્નિપરીક્ષોત્તિર્ણા જય જય ।
રામીવરહ-અતિ-શીર્ણા જય જય ॥ ૪૨
રામભદ્રપ્રિયભામિનિ જય જય ।
કેવલપતિહિતસુખકામિનિ જય ॥ ૪૩
જનકરાજનન્દિની જયતિ જય ।
મિથિલા-અવધાનન્દિની જય જય ॥ ૪૪
સંસારાર્ણવતારિણિ જય જય ।
ત્યાગમયી જગતારિણિ જય જય ॥ ૪૫
રાવણકુલવિધ્વંસ-રતા જય ।
સતીશિરોમણિ પતિવ્રતા જય ॥ ૪૬
લવકુશજનનિ મહાભાગિનિ જય ।
રાઘવેન્દ્રપદ-અનુરાગિનિ જય ॥ ૪૭
જયતિ રુક્મિણીદેવી જય જય ।
જયતિ મિત્રવૃન્દા, ભદ્રા જય ॥ ૪૮
જયતિ સત્યભામા, સત્યા જય ।
જામ્બવતી, કાલિન્દી જય જય ॥ ૪૯
નાગ્નજિતી, લક્ષ્મણા જયતિ જય ।
અખિલ વિશ્વવાસિનિ, વિશ્વા જય ॥ ૫૦ ॥

અઘગઞ્જનિ, ભઞ્જિનિ જય જય ।
અજરા, જરા, સ્પૃહા, વાઞ્છા જય ॥ ૫૧
અજગમરા, મહાસુખદા જય ।
અજિતા, જિતા, જયન્તી જય જય ॥ ૫૨
અતિતન્દ્રા ઘોરા તન્દ્રા જય ।
અતિભયઙ્કરા, મનોહરા જય ॥ ૫૩
અતિસુન્દરી ઘોરરૂપા જય ।
અતુલનીય સૌન્દર્યા જય જય ॥ ૫૪
અતુલપરાક્રમશાલિનિ જય જય ।
અદિતી, દિતી, કિરાતિનિ જય જય ॥ ૫૫
અન્તા, નિત્ય અનન્તા જય જય ।
ધવલા, બલા, અમૂલ્યા જય જય ॥ ૫૬
અભયવરદમુદ્રાધારિણિ જય ।
અભ્યન્તરા, બહિઃસ્થા જય જય ॥ ૫૭
અમલા, જયતિ અનુપમા જય જય ।
અમિત વિક્રમા, અપરા જય જય ॥ ૫૮
અમૃતા, અતિશાઙ્કરી જયતિ જય ।
આકર્ષિણિ, આવેશિનિ જય જય ॥ ૫૯
આદિસ્વરૂપા, અભયા જય જય ।
આન્વીક્ષિકી, ત્રયીવાર્તા જય ॥ ૬૦ ॥

ઇન્દ્રાગ્નિસુરધારિણિ જય જય ।
ઈજ્યા, પૂજ્યા, પૂજા જય જય ॥ ૬૧
ઉગ્રકાન્તિ, દીપ્તાભા જય જય ।
ઉગ્રા, ઉગ્રપ્રભાવતિ જય જય ॥ ૬૨
ઉન્મત્તા, અતિજ્ઞાનમયી જય ।
ઋદ્ધિ, વૃદ્ધિ, જય વિમલા જય જય ॥ ૬૩
એકા, નિત્યસર્વરૂપા જય ।
ઓજતેજપુઞ્જા તીક્ષ્ણા જય ॥ ૬૪
ઓજસ્વિની, મનસ્વિનિ જય જય ।
કદલી, કેલિપ્રિયા, ક્રીડા જય ॥ ૬૫
કલમઞ્જીરરઞ્જિની જય જય ।
કલ્યાણી, કલ્યાણમયી જય ॥ ૬૬
કવ્યરૂપિણી, કુલિશાઙ્ગી જય ।
કવ્યસ્થા, કવ્યહા જયતિ જય ॥ ૬૭
કેશવનુતા, કેતકી જય જય ।
કસ્તૂરીતિલકા, કુમુદા જય ॥ ૬૮
કસ્તૂરીરસલિપ્તા જય જય ।
કામચારિણી કીર્તિમતી જય ॥ ૬૯
કામધેનુનન્દિની આર્યા જય ।
કામાખ્યા, કુલકામિનિ જય જય ॥ ૭૦ ॥

કામેશ્વરી, કામરૂપા જય ।
કાલદાયિની કલસંસ્થા જય ॥ ૭૧
કાલી, ભદ્રકાલિકા જય જય ।
કુલધ્યેયા, કૌલિની જયતિ જય ॥ ૭૨
કૂટસ્થા વ્યાકૃતરૂપા જય ।
ક્રૂરા, શૂરા શર્વા જય જય ॥ ૭૩
કૃપા, કૃપામયિ, કમનીયા જય ।
કૈશોરી, કુલવતી જયતિ જય ॥ ૭૪
ક્ષમા, શાન્તિ સંયુક્તા જય જય ।
ખર્પરધારિણિ, દિગમ્બરા જય ॥ ૭૫
ગદિનિ, શૂલિની અરિનાશિનિ જય ।
ગન્ધેશ્વરી, ગોપિકા જય જય ॥ ૭૬
ગીતા, ત્રિપથા, સીમા જય જય ।
ગુણરહિતા નિજગુણાન્વિતા જય ॥ ૭૭
ઘોરતમા, તમહારિણિ જય જય ।
ચઞ્ચલાક્ષિણી, પરમા જય જય ॥ ૭૮
ચક્રરૂપિણી, ચક્રા જય જય ।
ચટુલા, ચારુહાસિની જય જય ॥ ૭૯
ચણ્ડમુણ્ડનાશિનિ માઁ જય જય ।
ચણ્ડી જય, પ્રચણ્ડિકા જય જય ॥ ૮૦ ॥

ચતુર્વર્ગદાયિનિ માઁ જય જય ।
ચન્દ્રયાહુકા, ચન્દ્રવતી જય ॥ ૮૧
ચન્દ્રરૂપિણી, ચર્ચા જય જય ।
ચન્દ્રા, ચારુવેણી, ચતુરા જય ॥ ૮૨
ચન્દ્રાનના, ચન્દ્રકાન્તા જય ।
ચપલા, ચલા, ચઞ્ચલા જય જય ॥ ૮૩
ચરાચરેશ્વરિ ચરમા જય જય ।
ચિત્તા, ચિતિ, ચિન્મયિ, ચિત્રા જય ॥ ૮૪
ચિદ્રૂપા, ચિરપ્રજ્ઞા જય જય ।
જગદમ્બા જય, શક્તિમયી જય ॥ ૮૫
જગદ્ધિતા જગપૂજ્યા જય જય ।
જગન્મયી, જિતક્રોધા જય જય ॥ ૮૬
જગવિસ્તારિણિ, પઞ્ચપ્રકૃતિ જય ।
જય ઝિઞ્ઝિકા, ડામરી જય જય ॥ ૮૭
જનજન ક્લેશનિવારિણિ જય જય ।
જનમનરઞ્જિનિ જયતિ જના જય ॥ ૮૮
જયરૂપા, જગપાલિનિ જય જય ।
જયઙ્કરી, જયદા, જાયા જય ॥ ૮૯
જય અખિલેશ્વરિ, આનન્દા જય ।
જય અણિમા, ગરિમા, લઘિમા જય ॥ ૯૦ ॥

જય ઉત્પલા, ઉત્પલાક્ષી જય ।
જય જય એકાક્ષરા જયતિ જય ॥ ૯૧
જય એઙ્કારી, ૐકારી જય ।
જય ઋતુમતી, કુણ્ડનિલયા જય જય ॥ ૯૨
જય કમનીય ગુણાકક્ષા જય ।
જય કલ્યાણી, કામ્યા જય જય ॥ ૯૩
જય કુમારિ, સઘવા, વિધવા જય ।
જય કૂટસ્થા, પરાઽપરા જય ॥ ૯૪
જય કૌશિકી, અમ્બિકા જય જય ।
જય ખટ્વાઙ્ગધારિણી જય જય ॥ ૯૫
જય ગર્વાપહારિણી જય જય ।
જય ગાયત્રી, સાવિત્રી જય ॥ ૯૬
જય ગીર્વાણી, ગૌરાઙ્ગી જય ।
જય ગુહ્યાતગુહ્યભોપત્રી જય ॥ ૯૭
જય ગોદા, કુલતારિણિ જય જય ।
જય ગોપાલસુન્દરી જય જય ॥ ૯૮
જય ગોલોકસુરભિ, સુરમયિ જય ।
જય ચમ્પકવર્ણા, ચતુરા જય ॥ ૯૯
જય ચાતકા, ચન્દચૂડા જય ।
જય ચેતના, અચેતનતા જય ॥ ૧૦૦ ॥

જય જય વિન્ધ્યનિવાસિનિ જય જય ।
જય જ્યેષ્ઠા, શ્રેષ્ઠા, પ્રેષ્ઠા જય ॥ ૧૦૧
જય જ્વાલા, જાગૃતી, જયતિ જય ।
જય ડાકિનિ, શાકિનિ, શોષિણિ જય ॥ ૧૦૨
જય તામસી, આસુરી જય જય ।
જયતિ અનઙ્ગા ઔષધિ જય જય ॥ ૧૦૩
જયતિ અસિદ્ધસાધિની જય જય ।
જયતિ ઇડા, પિઙ્ગલા જયતિ જય ॥ ૧૦૪
જયતિ સુષુમ્ણા ગાન્ધારી જય ।
જયતિ ઉગ્રતારા, તારિણિ જય ॥ ૧૦૫
જયતિ એકવીરા, એકા જય ।
જયતિ કપાલિનિ, કરાલિની જય ॥ ૧૦૬
જયતિ કામરહિતા, કામિનિ જય ।
જય તુરીયપદગામિનિ જય જય ॥ ૧૦૭
જયતિ જ્ઞાનવલક્રિયાશક્તિ જય ।
જયતિ તપ્તકાઞ્ચનવર્ણા જય ॥ ૧૦૮
જયતિ દિવ્ય આભરણા જય જય ।
જયતિ દુર્ગતોદ્ધારિણિ જય જય ॥ ૧૦૯
જયતિ દુર્ગમાલોકા જય જય ।
જયતિ નન્દજા, નન્દા જય જય ॥ ૧૧૦ ॥

જયતિ પાટલાવતી, પ્રિયા જય ।
જયતિ ભ્રામરી ભ્રમરી જય જય ॥ ૧૧૧
જયતિ માધવી, મન્દા જય જય ।
જયતિ મૃગાવતિ, મહોત્પલા જય ॥ ૧૧૨
જયતિ વિશ્વકામા, વિપુલા જય ।
જયતિ વૃત્રનાશિનિ, વરદે જય ॥ ૧૧૩
જયતિ વ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ, આપ્તિ જય ।
જયતિ શામ્ભવી, જયતિ શિવા જય ॥ ૧૧૪
જયતિ સર્ગરહિતા, સુમના જય ।
જયતિ હેમવર્ણા, સ્ફટિકા જય ॥ ૧૧૫
જય દુરત્યયા, દુર્ગમગા જય ।
દુર્ગમ આત્મત્વરૂપિણિ જય જય ॥ ૧૧૬
જય દુર્ગમિતી, દુર્ગમતા જય ।
જય દુર્ગાપદ્વિનિવારિણિ જય ॥ ૧૧૭
જય ધારણા, ધારિણી જય જય ।
જય ધીશ્વરી, વેદગર્ભા જય ॥ ૧૧૮
જય નન્દિતા, વન્દિતા જય જય ।
જય નિર્ગુણા, નિરઞ્જનિ જય જય ॥ ૧૧૯
જય પ્રત્યક્ષા, જય ગુપ્તા જય ।
જય પ્રવાલ શોભા, ફલિની જય ॥ ૧૨૦ ॥

જય પાતાલવાસિની જય જય ।
જય પ્રીતા, પ્રિયવાદિનિ જય જય ॥ ૧૨૧
જય બહુલા વિપુલા, વિષયા જય ।
જય વાયસી, વિરાલી જય જયા ॥ ૧૨૨
જય ભીષણ-ભયવારિણિ જય જય
જય ભુજગૌરભાવિનિ જય જય ॥ ૧૨૩
જય મોદિની, મધુમાલિનિ જય જય ।
તષ ભુજઙ્ગ-વરશાલિનિ જય જય ॥ ૧૨૪
જય ભેરુણ્ડા, ભિષમ્બરા જય ।
જય મણિદ્વીપનિવાસિનિ જય જય ॥ ૧૨૫
જય મધુમયિ, મુકુન્દમોહિનિ જય ।
જય મધુરતા, મેદિની જય જય ॥ ૧૨૬
જય મન્મથા, મહાભાગા જય ।
જયતિ મહામારી, મહિમા જય ॥ ૧૨૭
જય માણ્ડવી, મહાદેવી જય ।
જય મૃગનયનિ, મઞ્જુલા જય જય ॥ ૧૨૮
જય યોગિની, યોગસિદ્ધા જય ।
જય રાક્ષસી, દાનવી જય જય ॥ ૧૨૯
જય વત્સલા, બાલપોષિણિ જય ।
જય વિશ્વાર્તિહારિણી જય જય ॥ ૧૩૦ ॥

જય વિશ્વેશચન્દનીયા જય ।
જયતિ શતાક્ષી, શાકમ્ભરિ, જય ॥ ૧૩૧
જય શુભચણ્ડી, શિવચણ્ડી જય ।
જય શોભના લોકપાવનિ જય ॥ ૧૩૨
જય ષષ્ટી, મઙ્ગલચણ્ડી જય ।
જય સઙ્ગીતકલાકુશલા જય ॥ ૧૩૩
જય સન્ધ્યા, અધનાશિનિ જય જય ।
જય સચ્ચિદાનન્દરૂપા જય ॥ ૧૩૪
જય સર્વાઙ્ગસુન્દરી જય જય ।
જય સિંહિકા, સત્યવાદિનિ જય ॥ ૧૩૫
જય સૌભાગ્યશાલિની જય જય ।
જય શ્રીઙ્કારી, હ્રીઙ્કારી જય ॥ ૧૩૬
જય હરપ્રિયા હિમસુતા જય જય ।
જય હરિભક્તિપ્રદાયિનિ જય જય ॥ ૧૩૭
જય હરિપ્રિયા, જયતિ તુલસી જય ।
જય હિરણ્યવર્ણા, હરિણી જય ॥ ૧૩૮
જય કક્ષા, ક્લીઙ્કારી જય જય ।
જરાવર્જિતા, જરા, જયતિ જય ॥ ૧૩૯
જિતેન્દ્રિયા, ઇન્દ્રિયરૂપા જય ।
જિહ્વા, કુટિલા, જમ્ભિનિ જય જય ॥ ૧૪૦ ॥

જ્યોત્સ્ના, જ્યોતિ, જયા, વિજયા જય ।
જ્વલનિ, જ્વાલિની, જ્વાલાઙ્ગી જય ॥ ૧૪૧
જ્વાલામાલિનિ, ધામનિ જય, જય ।
જ્ઞાનાનન્દભૈરવી જય જય ॥ ૧૪૨
તપનિ, તાપની, મહારાત્રિ જય ।
તાટઞ્કિની, તુષારા જય જય ॥ ૧૪૩
તીવ્રા, તીવ્રવેગિની જય જય ।
ત્રિગુણમયી, ત્રિગુણાતીતા જય ॥ ૧૪૪
ત્રિપુરસુન્દરી, લલિતા જય જય ।
દણ્ડનીતિ જય સમરનીતિ જય ॥ ૧૪૫
દાનવદલનિ, દુષ્ટમર્દિનિ જય ।
દિવ્ય વસનભૂષણઘારિણિ જય ॥ ૧૪૬
દીનવત્સલા, દુઃખહારિણિ જય ।
દીના, હીનદરિદ્રા જય જય ॥ ૧૪૭
દુરાશયા, દુર્જયા જયતિ જય ।
દુર્ગતિ, સુગતિ સુરેશ્વરિ જય જય ॥ ૧૪૮
દુર્ગમધ્યાનભાસિની જય જય ।
દુર્ગમેશ્વરી, દુર્ગમાઙ્ગિ જય ॥ ૧૪૯
દુર્લભ મોક્ષપ્રદાત્રી જય જય ।
દુર્લભ સિદ્ધિદાયિની જય જય ॥ ૧૫૦ ॥

દેવદેવ હરિમનભાવનિ જય ।
દેવમયી, દેવેશી જય જય ॥ ૧૫૧
દેવયાનિ, દમયન્તી જય જય ।
દેવહૂતિ દ્રૌપદી જયતિ જય ॥ ૧૫૨
ધનજન્મા ધનદાત્રિ જયતિ જય ।
ધનમયિ, દ્રવિણા, દ્રવા જયતિ જય ॥ ૧૫૩
ધર્મમૂર્તિ, જય જ્યોતિમૂર્તિ જય ॥
ધર્મ-સાધુ-દુખ-ભીતિ-હરા જય ॥ ૧૫૪
ધૂમ્રાક્ષી, ક્ષીણા, પીના જય ।
નવનીરદઘનશ્યામા જય જય ॥ ૧૫૫
નવરત્નાઢ્યા, નિરવદ્યા જય ।
નવષટ્રસ આધારા જય જય ॥ ૧૫૬
નાનાઋતુમયિ, ઋતુજનની જય ।
નાનાભોગવિલાસિનિ જય જય ॥ ૧૫૭
નારાયણી, દિવ્યનારી જય ।
નિત્યકિશોરવયસ્કા જય જય ॥ ૧૫૮
નિર્ગન્ધા, બહુગન્ધા જય જય ।
અગુણા, સર્વગુણાઘારા વય ॥ ૧૫૯
નિર્દોષા, સર્વદોષયુતા જય ।
નિર્વર્ણા, અનેકવર્ણા જય ॥ ૧૬૦ ॥

નિર્વીજા જય, વીજકરી જય ।
નિષ્કલનવિન્દુનાદરહિતા જય ॥ ૧૬૧
નીલાઘના, સુકુલ્યા જય જય ।
નીલાઞ્જના, પ્રભામયિ જય જય ॥ ૧૬૨
નીલામ્બરા, નીલકમલા જય ।
નૃત્યવાદ્યરસિકા, ભૂમા જય ॥ ૧૬૩
પઞ્ચશિખા, પઞ્ચાઙ્ગી જય જય ।
પદ્મપ્રિયા, પદ્મસ્થા જય જય ॥ ૧૬૪
પયસ્વિની, પૃથુજઙ્ઘા જય જય ।
પરઞ્જ્યોતિ, પર-પ્રીતિ નિત્યા જય ॥ ૧૬૫
પરમ તપસ્વિનિ, પ્રમિલા જય જય ।
પરમાહ્લાદકારિણી જય જય ॥ ૧૬૬
પરમેશ્વરી, પાડલા જય જય ।
પર શૃઙ્ગારવતી, શોભા જય ॥ ૧૬૭
પલ્લવોદરી, પ્રણવા જય જય ।
પ્રાણવાહિની અલમ્બુષા જય ॥ ૧૬૮
પાલિનિ, જગસંવાહિનિ જય જય ।
પિઙ્ગલેશ્વરી, પ્રમદા જય જય ॥ ૧૬૯
પ્રિયભાષિણી, પુરન્ઘ્રા જય જય ।
પીતામ્બરા, પીતકમલા જય ॥ ૧૭૦ ॥

પુણ્યપ્રજા, પુણ્યદાત્રી જય ।
પુણ્યાલયા, સુપુણ્યા જય જય ॥ ૧૭૧
પુરવાસિની, પુષ્કલા જય જય ।
પુષ્પગન્ધિની, પૂષા જય જય ॥ ૧૭૨
પુષ્પભૂષણા પુણ્યપ્રિયા જય ।
પ્રેમસુગમ્યા, વિશ્વજિતા જય ॥ ૧૭૩
પ્રૌઢા, અપ્રૌઢા કન્યા જય ।
બલા, બલાકા, બેલા જય જય ॥ ૧૭૪
બાલાકિની, બિલાહારા જય ।
બાલા, તરુણિ વૃદ્ધમાતા જય ॥ ૧૭૫
બુદ્ધિમયી, અતિ-સરલા જય જય ।
બ્રહ્મકલા, વિન્ધ્યેશ્વરિ જય જય ॥ ૧૭૬
બ્રહ્મસ્વરૂપા, વિદ્યા જય જય ।
બ્રહ્માભેદસ્વરૂપિણિ જય જય ॥ ૧૭૭
ભક્તહૃદયતમધનહારિણિ જય ।
ભક્તાત્મા, ભુવનાનન્દા જય ॥ ૧૭૮
ભક્તાનન્દકરી, વીરા જય ।
ભગાત્મિકા, ભગમાલિનિ જય જય ॥ ૧૭૯
ભગરૂપકા ભૂતધાત્રી જય ।
ભગનીયા, ભવનસ્થા જય જય ॥ ૧૮૦ ॥

ભદ્રકર્ણિકા, ભદ્રા જય જય ।
ભયપ્રદા, ભયહારિણિ જય જય ॥ ૧૮૧
ભવક્લેશનાશિનિ, ધીરા જય ।
ભવભયદ્દારિણિ, સુખકારિણિ જય ॥ ૧૮૨
ભવમોચની, ભવાની જય જય ।
ભવ્યા, ભાવ્યા ભવિતા જય જય ॥ ૧૮૩
ભસ્માવૃતા, ભાવિતા જય જય ।
ભાગ્યવતી, ભૂતેશી જય જય ॥ ૧૮૪
ભાનુભાષિણી, મધુજિહ્વા જય ।
ભાસ્કરકોટિ, કિરણમુક્તા જય ॥ ૧૮૫
ભીતિહરા જય, ભયઙ્કરી જય ।
ભીષણશબ્દોચ્ચારિણિ જય જય ॥ ૧૮૬
ભૂતિ, વિભૂતી વિભવરૂપિણિ જય ।
ભૂરિદક્ષિણા ભાષા જય જય ॥ ૧૮૭
ભોગમયી, અતિ ત્યાગમયી જય ।
ભોગશક્તિ જય, ભોક્તૃશક્તિ જય ॥ ૧૮૮
મત્તાનના, માદિની જય જય ।
મદનોન્માદિતિ, સમ્શોષિણિ જય ॥ ૧૮૯
મદોત્કટા, મુકુટેશ્વરિ જય જય ।
મધુપા, માત્રા, મિત્રા જય જય ॥ ૧૯૦ ॥

મધુમાલિનિ, બલશાલિનિ જય જય ।
મધુરભાષિણી, ઘોરરવા જય ॥ ૧૯૧
મધુરરસમયી, મુદ્રા જય જય ।
મનરૂપા જય, મનોરમા જય ॥ ૧૯૨
મનહર-મધુર-નિનાહિનિ જય જય ।
મન્દસ્મિતા અટ્ટહાસિનિ જય ॥ ૧૯૩
મહાસિદ્ધિ જય, સત્યવાક જય ।
મહિષાસુરમર્દિનિ માઁ જય જય ॥ ૧૯૪
મુગ્ધા મધુરાલાપિનિ જય જય ।
મુણ્ડમાલિની, ચામુણ્ડા જય ॥ ૧૯૫
મૂલપ્રકૃતિ અનાદિ જયતિ જય ।
મૂલાધારા, પ્રકૃતિમયી જય ॥ ૧૯૬
મૃદુ-અઙ્ગી, વજ્રાઙ્ગી જય જય ।
મૃદુમઞ્જીરપદા, રુચિરા જય ॥ ૧૯૭
મૃદુલા, મહામાનવી જય જય ।
મેધમાલિની, મૈથિલિ જય જય ॥ ૧૯૮
યુદ્ધનિવારિણિ, નિઃશસ્ત્રા જય ।
યોગક્ષેમસુવાહિનિ જય જય ॥ ૧૯૯
યોગશક્તિ જય, ભોગશક્તિ જય ।
રક્તબીજનાશિનિ માઁ જય જય ॥ ૨૦૦ ॥

રક્તામ્બરા, રક્તદન્તા જય ।
રક્તામ્બુજાસના, રક્તા જય ॥ ૨૦૧
રક્તાશના, રક્તવર્ણા જય ।
રજની, અમા, પૂર્ણિમા જય જય ॥ ૨૦૨
રતિપ્રિયા, રતિકરી, રીતિ જય ।
રત્નવતી, નરમુણ્ડપ્રિયા જય ॥ ૨૦૩
રમાપ્રકટકારીણિ, રાધા જય ।
રમાસ્વરૂપિણિ, રમાપ્રિયા જય ॥ ૨૦૪
રતનોલસતકુણ્ડલા જય જય ।
રુદ્રચન્દ્રિકા, ધોરચણ્ડિ જય ॥ ૨૦૫
રુદ્રસુન્દરી, રતિપ્રિયા જય ।
રુદ્રાણી, રમ્ભા, રમણા જય ॥ ૨૦૬
રૌદ્રમુખી વિધુમુખી જયતિ જય ।
લક્ષ્યાલક્ષ્યસ્વરૂપા જય જય ॥ ૨૦૭
લલિતામ્બા, લીલા, લતિકા જય ।
લીલાવતી, પ્રેમલલિતા જય ॥ ૨૦૮
વિકટાક્ષા, કપાટિકા જય જય ।
વિકટાનના, સુધાનનિ જય જય ॥ ૨૦૯
વિદ્યાપરા, મહાવાણી જય ।
વિદ્યુલ્લતા, કનકલતિકા જય ॥ ૨૧૦ ॥

વિધ્વમ્સિનિ, જગપાલિનિ જય જય ।
બિન્દુનાદરૂપિણી, કલા જય ॥ ૨૧૧
બિન્દુમાલિની, પરાશક્તિ જય ।
વિમલા, ઉત્કર્ષિણિ, વામા જય ॥ ૨૧૨
વિમુખા સુમુખા, કુમુખા જય જય ।
વિશ્વમૂર્તિ વિશ્વેશ્વરિ જય જય ॥ ૨૧૩
વિશ્વ-પાશા-તૈજસદ્રૂપા જય ।
વિશ્વેશ્વરી, વિશ્વજનની જય ॥ ૨૧૪
વિષ્ણુસ્વરૂપા વસુન્ધરા જય ।
વેદમૂર્તિ જય, જ્ઞાનમૂર્તિ જય ॥ ૨૧૫
શઙ્ખિનિ, ચક્રિણિ, વજ્રિણિ જય જય ।
શબલબ્રહ્મરૂપિણિ, અમરા જય ॥ ૨૧૬
શબ્દમયી, શબ્દાતિતા જય ।
શર્વાણી વ્રજરાની જય જય ॥ ૨૧૭
શશિશેખરા, શશાઙ્કમુખી જય ।
શસ્ત્રધારિણી, રણાઙ્ગિણી જય ॥ ૨૧૮
શાલગ્રામપ્રિયા, શાન્તા જય ।
શાસ્ત્રમયી, સર્વાસ્ત્રમયી જય ॥ ૨૧૯
શમ્ભનિશુમ્ભવિઘાતિનિ જય જય ।
શદ્ધસત્ત્વરૂપા માતા જય ॥ ૨૨૦ ॥

શોભાવતી, શુભાચારા જય ।
ષટ્ચક્રા, કુણ્ડલિની જય જય ॥ ૨૨૧
સમ્વિતા ચિતિ, નિત્યાનન્દા જય ।
સકલકલુષ-કલિકાલહરા જય ॥ ૨૨૨
સત્-ચિત્-સુખસ્વરૂપિણી જય જય ।
સત્યવાદિની, સન્માર્ગા જય ॥ ૨૨૩
સત્યા, સત્યાધારા જય જય ।
સત્તા, સત્યાનન્દમયી જય ॥ ૨૨૪
સર્ગસ્થિતા, સર્ગરૂપા જય ।
સર્વજ્ઞા, સર્વાતીતા જય ॥ ૨૨૫
સર્વતાપહારિણિ જય માઁ જય ।
સર્વમઙ્ગલા- મનસા જય જય ॥ ૨૨૬
સર્વબીજસ્વરૂપિણિ જય જય ।
સર્વસુમઙ્ગલરૂપિણિ જય જય ॥ ૨૨૭
સર્વાસુરનાશિનિ, સત્યા જય ।
સર્વાહ્લાદનકારિણિ જય જય ॥ ૨૨૮
સર્વેશ્વરી, સર્વજનની જય ।
સર્વૈશ્વર્યપ્રિયા, શરભા જય ॥ ૨૨૯
સામનીતિ જય, દામનીતિ જય ।
સામ્યાવસ્થાત્મિકા જયતિ જય ॥ ૨૩૦ ॥

હંસવાહિની, હ્રીંરૂપા જય ।
હસ્તિજિહ્વિકા, પ્રાણવહા જય ॥ ૨૩૧
હિંસાક્રોધવર્જિતા જય જય ।
અતિવિશુદ્ધ-અનુરાગમના જય ॥ ૨૩૨
કલ્પદ્રુમા, કુરઙ્ગાક્ષી જય ।
કારુણ્યામૃતામ્બુધિ જય જય ॥ ૨૩૩
કુઞ્જવિહારિણિ દેવી જય જય ।
કુન્દકુસુમદન્તા ગોપી જય ॥ ૨૩૪
કૃષ્ણૌરસ્થલવાસિનિ જય જય ।
કૃષ્ણજીવનાધારા જય જય ॥ ૨૩૫
કૃષ્ણપ્રિયા, કૃષ્ણકાન્તા જય ।
કૃષ્ટાપ્રેમકલઙ્કિનિ જય જય ॥ ૨૩૬
કૃષ્ણપ્રેમતરઙ્ગિણિ જય જય ।
કૃષ્ણપ્રેમપ્રદાયિનિ જયે જય ॥ ૨૩૭
કૃષ્ણપ્રેમરૂપિણિ મત્તા જય ।
કૃષ્ણપ્રેમસાગરસફરી જય ॥ ૨૩૮
કૃષ્ણવન્દિતા, કૃષ્ણમયી જય ।
કૃપ્ણવક્ષનિતશાયિનિ જય જય ॥ ૨૩૯
કૃષ્ણાનન્દપ્રકાશિનિ જય જય ।
કૃષ્ણારાધ્યા, કૃષ્ણમુખી જય ॥ ૨૪૦ ॥

કૃષ્ણાહ્લાદિનિ, કૃષ્ણપ્રિયા જય ।
કૃષ્ણોન્માદિનિ દેવી જય જય । ૨૪૧
ગુણસાગરી નાગરી જય જ્ય ।
ગોપી-ઉત્પાદનિ માદિનિ જય ॥ ૨૪૨
ગોપીકાયવ્યૂહરૂપા જય ।
જય આહ્લાદિનિ, સન્ધિનિ જય જય ॥ ૨૪૩
જય કલિકલુષવિનાશિનિ જય જય ।
જય કીર્તિદા-ભાનુનન્દિની જય જય ॥ ૨૪૪
જય ગોકુલાનન્દદાયિનિ જય ।
જય ગોપાલવલ્લભા જય જય ॥ ૨૪૫
જય ચન્દ્રાવલિ, લલિની જય જય ।
જયતિ કામરહિતા, રામા જય ॥ ૨૪૬
જયતિ વિશાખા, શીલા જય જય ।
જયતિ શ્યામમોહિનિ, શ્યામા જય ॥ ૨૪૭
જય લલિતા, નલિનાક્ષી જય જય ।
જય રસસુધા, સુશીલા જય જય ॥ ૨૪૮
જય કૃષ્ણાઙ્ગરતા દેવી જય ।
દિવ્યરૂપસમ્પન્ના જય જય ॥ ૨૪૯
દુર્લભ મહાભાવરૂપા જય ।
નાગર, મનમોહિની જય જય ૩ ૨૫૦ ॥

નિત્યકૃષ્ણસઞ્જીવનિ જય જય ।
નિત્ય નિકુઞ્જેશ્વતી, પૂર્ણા જય ॥ ૨૫૧
પ્રણયરાગ-અનુરાગમયી જય ।
ફુલ્લપઙ્કજાનના જયતિ જય ॥ ૨૫૨
પ્રિયવિયોગ-મનભગ્ના જય જય ।
શ્યામસુધારસમગ્ના જય અથ ॥ ૨૫૩
ભુક્ત્તિ મુક્ત્તિ ભ્રમભઙ્ગિની જય જય ।
ભુક્તિમુક્તિસમ્પાદિનિ જય જય ॥ ૨૫૪
ભુજમૃણાલિકા, શુભા જયતિ જય ।
મદનમોહિની, મુખ્યા જય જય ॥ ૨૫૫
મન્મથ-મન્મથમનમોહનિ જય ।
જય મુકુન્દમધુમાધુર્યા જય ॥ ૨૫૬
મુકુરરઞ્જિની, માનિનિ જય જય ।
મુખરા, મૌના, માનવતી જય । ૨૫૭
જય રઙ્ગિણી; રસવૃન્દા જય જય ।
રસદાયિની, રસમયી જય જય ॥ ૨૫૮
રસમઞ્જરી, રસજ્ઞા જય જય ।
રાસમણ્ડલાધ્યક્ષા જય જય ॥ ૨૫૯
રાસરસોન્માદી, રસિકા જય ।
રાસવિલાસિનિ, રાસેશ્વરિ જય ॥ ૨૬૦ ॥

રાસોલ્લાસપ્રમત્તા જય જય ।
લાવણ્યામૃતરસનિધિ જય જય ॥ ૨૬૧
લીલામયિ, લીલારઙ્ગી જય ।
લોલાક્ષી, લલિતાઙ્ગી જય જય ॥ ૨૬૨
વંશીવાદ્યપ્રિયા દેવી જય ।
વિશ્વમોહિનિ, મુનિમોહનિ જય ॥ ૨૬૩
વ્રજરસભાવરાજ્યભૂપા જય ।
વ્રજલક્ષ્મીવલ્લવી જયતિ જય ॥ ૨૬૪
વ્રજેન્દિરા, વિદ્યુત્ગૌરી જય ।
શ્રીવ્રજેન્દ્રસુત-પ્રિયા જયતિ જય ॥ ૨૬૫
શ્યામપ્રીતિસંલગ્ના જય જય ।
શ્યામામૃતરસમગ્ના જય જય ॥ ૨૬૬
હરિઉલ્લાસિનિ, હરિસ્મૃતિમયિ જય ।
હરિહિયહારિણિ, હરિરતિમયિ જય ॥ ૨૬૭
ગઙ્ગા, યમુના, સરસ્વતી જય ।
કૃષ્ણા, સરયુ દેવિકા જય જય ॥ ૨૬૮
અલકનન્દિની અમલા જય જય ।
જય કૌશિકી, ચન્દ્રભાગા જય ॥ ૨૬૯
જય ગણ્ડકી, તાપિની જય જય ।
જયતિ ગોમતી, ગોદાવરિ જય ॥ ૨૭૦ ॥

જયતિ વિતસ્તા, સાભ્રમતી જય ।
જયતિ વિપાશા, તોયા જય જય ॥ ૨૭૧
જય શતદ્રુ કાવેરી જય જય ।
વેત્રવતી, નર્મદા જયતિ જય ॥ ૨૭૨
સ્નેહમયી, સૌમ્યા મૈયા જય ।
જય જનની જય જયતિ -જયતિ જય ॥ ૨૭૩

॥ ઇતિ જયયુક્ત શ્રીદેવ્યષ્ટોત્તરસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 273 Names of Jaya Yukta Shri Devi:

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top