Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Telugu

Jaya Yukta Shree Devi Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ జయయుక్త శ్రీదేవ్యష్టోత్తరసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

॥ నమో దేవ్యై జగన్మాత్రే శివాయై సతతం నమః ॥

జయ దుర్గే దుర్గతినాశిని జయ ।
జయ మాఁ కాలవినాశిని జయ జయ ॥ ౧
జయతి శైలపుత్రీ మాఁ జయ జయ ।
బ్రహ్మచారిణీ మాతా జయ జయ ॥ ౨
జయతి చన్ద్రఘణ్టా మాఁ జయ జయ ।
జయ కూష్మాణ్డా స్కన్దజనని జయ ॥ ౩
జయ మాఁ కాత్యాయినీ జయతి జయ ।
జయతి కాలరాత్రీ మాఁ జయ జయ ॥ ౪
జయతి మహాగౌరీ దేవీ జయ ।
జయతి సిద్ధిదాత్రీ మాఁ జయ జయ ॥ ౫
జయ కాలీ జయ తారా జయ జయ ।
జయ జగజనని షోడశీ జయ జయ ॥ ౬
జయ భువనేశ్వరి మాతా జయ జయ ।
జయతి ఛిన్నమస్తా మాఁ జయ జయ ॥ ౭
జయతి భైరవీ దేవీ జయ జయ ।
జయ జయ ధూమావతీ జయతి జయ ॥ ౮
జయ బగలా మాతఙ్గీ జయ జయ ।
జయతి జయతి మాఁ కమలా జయ జయ ॥ ౯
జయతి మహాకాలీ మాఁ జయ జయ ।
జయతి మహాలక్ష్మీ మాఁ జయ జయ ॥ ౧౦ ॥

జయ మాఁ మహాసరస్వతి జయ జయ ।
ఉమా రమా బ్రహ్మాణీ జయ జయ ॥ ౧౧
కావేరీ వారుణీ జయతి జయ ।
జయ కచ్ఛపీ నారసింహీ జయ ॥ ౧౨
జయ మత్స్యా కౌమారీ జయ జయ ।
జయ వైష్ణవీ వాసవీ జయ జయ ॥ ౧౩
జయ మాధవ-మనవాసిని జయ జయ ।
కీర్తి, అకీర్తి, క్షమా, కరుణా జయ ॥ ౧౪
ఛాయా, మాయా, తుష్టి, పుష్టి జయ ।
జయతి కాన్తి, జయ భ్రాన్తి, క్షాన్తి జయ ॥ ౧౫
జయతి బుద్ధి ధృతి, వృత్తి జయతి జయ ।
జయతి సుధా, తృష్ణా, విద్యా జయ ॥ ౧౬
జయ నిద్రా, తన్ద్రా, అశాన్తి జయ ।
జయ లజ్జా, సజ్జా, శ్రుతి జయ జయ ॥ ౧౭
జయ స్మృతి, పరా-సాధనా జయ జయ ।
జయ శ్రద్ధా, మేధా, మాలా జయ ॥ ౧౮
జయ శ్రీ, భూమి, దయా, మోదా జయ ।
మజ్జా, వసా, త్వచా, నాడీ జయ ॥ ౧౯
ఇచ్ఛా, శక్తి, అశక్తి, శాన్తి జయ ।
పరా, వైఖరీ, పశ్యన్తీ జయ ॥ ౨౦ ॥

మధ్యా, సత్యాసత్యా జయ జయ ।
వాణీ మధురా, పరుషా, జయ జయ ॥ ౨౧
అష్టభుజా, దశభుజా జయతి జయ ।
అష్టాదశ శుభ భుజా జయతి జయ ॥ ౨౨
దుష్టదలని బహుభుజా జయతి జయ ।
చతుర్ముఖా బహుముఖా జయతి జయ ॥ ౨౩
జయ దశవక్త్రా, దశపాదా జయ ।
జయ త్రింశల్లోచనా జయతి జయ ॥ ౨౪
ద్విభుజా, చతుర్భుజా మాఁ జయ జయ ।
జయ కదమ్బమాలా, చన్ద్రా జయ ॥ ౨౫
జయ ప్రద్యుమ్నజనని దేవీ జయ ।
జయ క్షీరార్ణవసుతే జయతి జయ తం ౨౬
దారిద్ర్యార్ణవశోషిణి జయ జయ ।
సమ్పతి వైభవపోషిణి జయ జయ ॥ ౨౭
దయామయీ, సుతహితకారిణి జయ ।
పద్మావతీ, మాలతీ జయ జయ ॥ ౨౮
భీష్మకరాజసుతా, ధనదా జయ ।
విరజా, రజా, సుశీలా జయ జయ ॥ ౨౯
సకల సమ్పదారూపా జయ జయ ।
సదాప్రసన్నా, శాన్తిమయీ జయ ॥ ౩౦ ॥

శ్రీపతిప్రియే, పద్మలోచని జయ ।
హరిహియరాజిని, కాన్తిమయీ జయ ॥ ౩౧
జయతి గిరిసుతా, హైమవతీ జయ ।
పరమేశాని మహేశానీ జయ ॥ ౩౨
జయ శఙ్కరమనమోదిని జయ జయ ।
జయ హరచిత్తవినోదని జయ జయ ॥ ౩౩
దక్షయజ్ఞనాశిని, నిత్యా జయ ।
దక్షసుతా, శుచి, సతీ జయతి జయ ॥ ౩౪
పర్ణా, నిత్య అపర్ణా జయ జయ ।
పార్వతీ, పరమోదారా జయ ॥ ౩౫
భవభామిని జయ, భావిని జయ జయ ।
భవమోచనీ, భవానీ జయ జయ ॥ ౩౬
జయ శ్వేతాక్షసూత్రహస్తా జయ ।
వీణావాదిని, సుధాస్రవా జయ ॥ ౩౭
శబ్దబ్రహ్మస్వరూపిణి జయ జయ ।
శ్వేతపుష్పశోభితా జయతి జయ ॥ ౩౮
శ్వేతామ్బరధారిణి, శుభ్రా జయ ।
జయ కైకేయీ, సుమిత్రా జయ జయ ॥ ౩౯
జయ కౌశల్యా రామజనని జయ ।
జయతి దేవకీ కృష్ణజనని జయ ॥ ౪౦ ॥

జయతి యశోదా నన్దగృహిణి జయ ।
అవనిసుతా అధహారిణి జయ జయ ॥ ౪౧
అగ్నిపరీక్షోత్తిర్ణా జయ జయ ।
రామీవరహ-అతి-శీర్ణా జయ జయ ॥ ౪౨
రామభద్రప్రియభామిని జయ జయ ।
కేవలపతిహితసుఖకామిని జయ ॥ ౪౩
జనకరాజనన్దినీ జయతి జయ ।
మిథిలా-అవధానన్దినీ జయ జయ ॥ ౪౪
సంసారార్ణవతారిణి జయ జయ ।
త్యాగమయీ జగతారిణి జయ జయ ॥ ౪౫
రావణకులవిధ్వంస-రతా జయ ।
సతీశిరోమణి పతివ్రతా జయ ॥ ౪౬
లవకుశజనని మహాభాగిని జయ ।
రాఘవేన్ద్రపద-అనురాగిని జయ ॥ ౪౭
జయతి రుక్మిణీదేవీ జయ జయ ।
జయతి మిత్రవృన్దా, భద్రా జయ ॥ ౪౮
జయతి సత్యభామా, సత్యా జయ ।
జామ్బవతీ, కాలిన్దీ జయ జయ ॥ ౪౯
నాగ్నజితీ, లక్ష్మణా జయతి జయ ।
అఖిల విశ్వవాసిని, విశ్వా జయ ॥ ౫౦ ॥

అఘగఞ్జని, భఞ్జిని జయ జయ ।
అజరా, జరా, స్పృహా, వాఞ్ఛా జయ ॥ ౫౧
అజగమరా, మహాసుఖదా జయ ।
అజితా, జితా, జయన్తీ జయ జయ ॥ ౫౨
అతితన్ద్రా ఘోరా తన్ద్రా జయ ।
అతిభయఙ్కరా, మనోహరా జయ ॥ ౫౩
అతిసున్దరీ ఘోరరూపా జయ ।
అతులనీయ సౌన్దర్యా జయ జయ ॥ ౫౪
అతులపరాక్రమశాలిని జయ జయ ।
అదితీ, దితీ, కిరాతిని జయ జయ ॥ ౫౫
అన్తా, నిత్య అనన్తా జయ జయ ।
ధవలా, బలా, అమూల్యా జయ జయ ॥ ౫౬
అభయవరదముద్రాధారిణి జయ ।
అభ్యన్తరా, బహిఃస్థా జయ జయ ॥ ౫౭
అమలా, జయతి అనుపమా జయ జయ ।
అమిత విక్రమా, అపరా జయ జయ ॥ ౫౮
అమృతా, అతిశాఙ్కరీ జయతి జయ ।
ఆకర్షిణి, ఆవేశిని జయ జయ ॥ ౫౯
ఆదిస్వరూపా, అభయా జయ జయ ।
ఆన్వీక్షికీ, త్రయీవార్తా జయ ॥ ౬౦ ॥

ఇన్ద్రాగ్నిసురధారిణి జయ జయ ।
ఈజ్యా, పూజ్యా, పూజా జయ జయ ॥ ౬౧
ఉగ్రకాన్తి, దీప్తాభా జయ జయ ।
ఉగ్రా, ఉగ్రప్రభావతి జయ జయ ॥ ౬౨
ఉన్మత్తా, అతిజ్ఞానమయీ జయ ।
ఋద్ధి, వృద్ధి, జయ విమలా జయ జయ ॥ ౬౩
ఏకా, నిత్యసర్వరూపా జయ ।
ఓజతేజపుఞ్జా తీక్ష్ణా జయ ॥ ౬౪
ఓజస్వినీ, మనస్విని జయ జయ ।
కదలీ, కేలిప్రియా, క్రీడా జయ ॥ ౬౫
కలమఞ్జీరరఞ్జినీ జయ జయ ।
కల్యాణీ, కల్యాణమయీ జయ ॥ ౬౬
కవ్యరూపిణీ, కులిశాఙ్గీ జయ ।
కవ్యస్థా, కవ్యహా జయతి జయ ॥ ౬౭
కేశవనుతా, కేతకీ జయ జయ ।
కస్తూరీతిలకా, కుముదా జయ ॥ ౬౮
కస్తూరీరసలిప్తా జయ జయ ।
కామచారిణీ కీర్తిమతీ జయ ॥ ౬౯
కామధేనునన్దినీ ఆర్యా జయ ।
కామాఖ్యా, కులకామిని జయ జయ ॥ ౭౦ ॥

కామేశ్వరీ, కామరూపా జయ ।
కాలదాయినీ కలసంస్థా జయ ॥ ౭౧
కాలీ, భద్రకాలికా జయ జయ ।
కులధ్యేయా, కౌలినీ జయతి జయ ॥ ౭౨
కూటస్థా వ్యాకృతరూపా జయ ।
క్రూరా, శూరా శర్వా జయ జయ ॥ ౭౩
కృపా, కృపామయి, కమనీయా జయ ।
కైశోరీ, కులవతీ జయతి జయ ॥ ౭౪
క్షమా, శాన్తి సంయుక్తా జయ జయ ।
ఖర్పరధారిణి, దిగమ్బరా జయ ॥ ౭౫
గదిని, శూలినీ అరినాశిని జయ ।
గన్ధేశ్వరీ, గోపికా జయ జయ ॥ ౭౬
గీతా, త్రిపథా, సీమా జయ జయ ।
గుణరహితా నిజగుణాన్వితా జయ ॥ ౭౭
ఘోరతమా, తమహారిణి జయ జయ ।
చఞ్చలాక్షిణీ, పరమా జయ జయ ॥ ౭౮
చక్రరూపిణీ, చక్రా జయ జయ ।
చటులా, చారుహాసినీ జయ జయ ॥ ౭౯
చణ్డముణ్డనాశిని మాఁ జయ జయ ।
చణ్డీ జయ, ప్రచణ్డికా జయ జయ ॥ ౮౦ ॥

చతుర్వర్గదాయిని మాఁ జయ జయ ।
చన్ద్రయాహుకా, చన్ద్రవతీ జయ ॥ ౮౧
చన్ద్రరూపిణీ, చర్చా జయ జయ ।
చన్ద్రా, చారువేణీ, చతురా జయ ॥ ౮౨
చన్ద్రాననా, చన్ద్రకాన్తా జయ ।
చపలా, చలా, చఞ్చలా జయ జయ ॥ ౮౩
చరాచరేశ్వరి చరమా జయ జయ ।
చిత్తా, చితి, చిన్మయి, చిత్రా జయ ॥ ౮౪
చిద్రూపా, చిరప్రజ్ఞా జయ జయ ।
జగదమ్బా జయ, శక్తిమయీ జయ ॥ ౮౫
జగద్ధితా జగపూజ్యా జయ జయ ।
జగన్మయీ, జితక్రోధా జయ జయ ॥ ౮౬
జగవిస్తారిణి, పఞ్చప్రకృతి జయ ।
జయ ఝిఞ్ఝికా, డామరీ జయ జయ ॥ ౮౭
జనజన క్లేశనివారిణి జయ జయ ।
జనమనరఞ్జిని జయతి జనా జయ ॥ ౮౮
జయరూపా, జగపాలిని జయ జయ ।
జయఙ్కరీ, జయదా, జాయా జయ ॥ ౮౯
జయ అఖిలేశ్వరి, ఆనన్దా జయ ।
జయ అణిమా, గరిమా, లఘిమా జయ ॥ ౯౦ ॥

జయ ఉత్పలా, ఉత్పలాక్షీ జయ ।
జయ జయ ఏకాక్షరా జయతి జయ ॥ ౯౧
జయ ఏఙ్కారీ, ఓంకారీ జయ ।
జయ ఋతుమతీ, కుణ్డనిలయా జయ జయ ॥ ౯౨
జయ కమనీయ గుణాకక్షా జయ ।
జయ కల్యాణీ, కామ్యా జయ జయ ॥ ౯౩
జయ కుమారి, సఘవా, విధవా జయ ।
జయ కూటస్థా, పరాఽపరా జయ ॥ ౯౪
జయ కౌశికీ, అమ్బికా జయ జయ ।
జయ ఖట్వాఙ్గధారిణీ జయ జయ ॥ ౯౫
జయ గర్వాపహారిణీ జయ జయ ।
జయ గాయత్రీ, సావిత్రీ జయ ॥ ౯౬
జయ గీర్వాణీ, గౌరాఙ్గీ జయ ।
జయ గుహ్యాతగుహ్యభోపత్రీ జయ ॥ ౯౭
జయ గోదా, కులతారిణి జయ జయ ।
జయ గోపాలసున్దరీ జయ జయ ॥ ౯౮
జయ గోలోకసురభి, సురమయి జయ ।
జయ చమ్పకవర్ణా, చతురా జయ ॥ ౯౯
జయ చాతకా, చన్దచూడా జయ ।
జయ చేతనా, అచేతనతా జయ ॥ ౧౦౦ ॥

జయ జయ విన్ధ్యనివాసిని జయ జయ ।
జయ జ్యేష్ఠా, శ్రేష్ఠా, ప్రేష్ఠా జయ ॥ ౧౦౧
జయ జ్వాలా, జాగృతీ, జయతి జయ ।
జయ డాకిని, శాకిని, శోషిణి జయ ॥ ౧౦౨
జయ తామసీ, ఆసురీ జయ జయ ।
జయతి అనఙ్గా ఔషధి జయ జయ ॥ ౧౦౩
జయతి అసిద్ధసాధినీ జయ జయ ।
జయతి ఇడా, పిఙ్గలా జయతి జయ ॥ ౧౦౪
జయతి సుషుమ్ణా గాన్ధారీ జయ ।
జయతి ఉగ్రతారా, తారిణి జయ ॥ ౧౦౫
జయతి ఏకవీరా, ఏకా జయ ।
జయతి కపాలిని, కరాలినీ జయ ॥ ౧౦౬
జయతి కామరహితా, కామిని జయ ।
జయ తురీయపదగామిని జయ జయ ॥ ౧౦౭
జయతి జ్ఞానవలక్రియాశక్తి జయ ।
జయతి తప్తకాఞ్చనవర్ణా జయ ॥ ౧౦౮
జయతి దివ్య ఆభరణా జయ జయ ।
జయతి దుర్గతోద్ధారిణి జయ జయ ॥ ౧౦౯
జయతి దుర్గమాలోకా జయ జయ ।
జయతి నన్దజా, నన్దా జయ జయ ॥ ౧౧౦ ॥

జయతి పాటలావతీ, ప్రియా జయ ।
జయతి భ్రామరీ భ్రమరీ జయ జయ ॥ ౧౧౧
జయతి మాధవీ, మన్దా జయ జయ ।
జయతి మృగావతి, మహోత్పలా జయ ॥ ౧౧౨
జయతి విశ్వకామా, విపులా జయ ।
జయతి వృత్రనాశిని, వరదే జయ ॥ ౧౧౩
జయతి వ్యాప్తి, అవ్యాప్తి, ఆప్తి జయ ।
జయతి శామ్భవీ, జయతి శివా జయ ॥ ౧౧౪
జయతి సర్గరహితా, సుమనా జయ ।
జయతి హేమవర్ణా, స్ఫటికా జయ ॥ ౧౧౫
జయ దురత్యయా, దుర్గమగా జయ ।
దుర్గమ ఆత్మత్వరూపిణి జయ జయ ॥ ౧౧౬
జయ దుర్గమితీ, దుర్గమతా జయ ।
జయ దుర్గాపద్వినివారిణి జయ ॥ ౧౧౭
జయ ధారణా, ధారిణీ జయ జయ ।
జయ ధీశ్వరీ, వేదగర్భా జయ ॥ ౧౧౮
జయ నన్దితా, వన్దితా జయ జయ ।
జయ నిర్గుణా, నిరఞ్జని జయ జయ ॥ ౧౧౯
జయ ప్రత్యక్షా, జయ గుప్తా జయ ।
జయ ప్రవాల శోభా, ఫలినీ జయ ॥ ౧౨౦ ॥

జయ పాతాలవాసినీ జయ జయ ।
జయ ప్రీతా, ప్రియవాదిని జయ జయ ॥ ౧౨౧
జయ బహులా విపులా, విషయా జయ ।
జయ వాయసీ, విరాలీ జయ జయా ॥ ౧౨౨
జయ భీషణ-భయవారిణి జయ జయ
జయ భుజగౌరభావిని జయ జయ ॥ ౧౨౩
జయ మోదినీ, మధుమాలిని జయ జయ ।
తష భుజఙ్గ-వరశాలిని జయ జయ ॥ ౧౨౪
జయ భేరుణ్డా, భిషమ్బరా జయ ।
జయ మణిద్వీపనివాసిని జయ జయ ॥ ౧౨౫
జయ మధుమయి, ముకున్దమోహిని జయ ।
జయ మధురతా, మేదినీ జయ జయ ॥ ౧౨౬
జయ మన్మథా, మహాభాగా జయ ।
జయతి మహామారీ, మహిమా జయ ॥ ౧౨౭
జయ మాణ్డవీ, మహాదేవీ జయ ।
జయ మృగనయని, మఞ్జులా జయ జయ ॥ ౧౨౮
జయ యోగినీ, యోగసిద్ధా జయ ।
జయ రాక్షసీ, దానవీ జయ జయ ॥ ౧౨౯
జయ వత్సలా, బాలపోషిణి జయ ।
జయ విశ్వార్తిహారిణీ జయ జయ ॥ ౧౩౦ ॥

జయ విశ్వేశచన్దనీయా జయ ।
జయతి శతాక్షీ, శాకమ్భరి, జయ ॥ ౧౩౧
జయ శుభచణ్డీ, శివచణ్డీ జయ ।
జయ శోభనా లోకపావని జయ ॥ ౧౩౨
జయ షష్టీ, మఙ్గలచణ్డీ జయ ।
జయ సఙ్గీతకలాకుశలా జయ ॥ ౧౩౩
జయ సన్ధ్యా, అధనాశిని జయ జయ ।
జయ సచ్చిదానన్దరూపా జయ ॥ ౧౩౪
జయ సర్వాఙ్గసున్దరీ జయ జయ ।
జయ సింహికా, సత్యవాదిని జయ ॥ ౧౩౫
జయ సౌభాగ్యశాలినీ జయ జయ ।
జయ శ్రీఙ్కారీ, హ్రీఙ్కారీ జయ ॥ ౧౩౬
జయ హరప్రియా హిమసుతా జయ జయ ।
జయ హరిభక్తిప్రదాయిని జయ జయ ॥ ౧౩౭
జయ హరిప్రియా, జయతి తులసీ జయ ।
జయ హిరణ్యవర్ణా, హరిణీ జయ ॥ ౧౩౮
జయ కక్షా, క్లీఙ్కారీ జయ జయ ।
జరావర్జితా, జరా, జయతి జయ ॥ ౧౩౯
జితేన్ద్రియా, ఇన్ద్రియరూపా జయ ।
జిహ్వా, కుటిలా, జమ్భిని జయ జయ ॥ ౧౪౦ ॥

జ్యోత్స్నా, జ్యోతి, జయా, విజయా జయ ।
జ్వలని, జ్వాలినీ, జ్వాలాఙ్గీ జయ ॥ ౧౪౧
జ్వాలామాలిని, ధామని జయ, జయ ।
జ్ఞానానన్దభైరవీ జయ జయ ॥ ౧౪౨
తపని, తాపనీ, మహారాత్రి జయ ।
తాటఞ్కినీ, తుషారా జయ జయ ॥ ౧౪౩
తీవ్రా, తీవ్రవేగినీ జయ జయ ।
త్రిగుణమయీ, త్రిగుణాతీతా జయ ॥ ౧౪౪
త్రిపురసున్దరీ, లలితా జయ జయ ।
దణ్డనీతి జయ సమరనీతి జయ ॥ ౧౪౫
దానవదలని, దుష్టమర్దిని జయ ।
దివ్య వసనభూషణఘారిణి జయ ॥ ౧౪౬
దీనవత్సలా, దుఃఖహారిణి జయ ।
దీనా, హీనదరిద్రా జయ జయ ॥ ౧౪౭
దురాశయా, దుర్జయా జయతి జయ ।
దుర్గతి, సుగతి సురేశ్వరి జయ జయ ॥ ౧౪౮
దుర్గమధ్యానభాసినీ జయ జయ ।
దుర్గమేశ్వరీ, దుర్గమాఙ్గి జయ ॥ ౧౪౯
దుర్లభ మోక్షప్రదాత్రీ జయ జయ ।
దుర్లభ సిద్ధిదాయినీ జయ జయ ॥ ౧౫౦ ॥

దేవదేవ హరిమనభావని జయ ।
దేవమయీ, దేవేశీ జయ జయ ॥ ౧౫౧
దేవయాని, దమయన్తీ జయ జయ ।
దేవహూతి ద్రౌపదీ జయతి జయ ॥ ౧౫౨
ధనజన్మా ధనదాత్రి జయతి జయ ।
ధనమయి, ద్రవిణా, ద్రవా జయతి జయ ॥ ౧౫౩
ధర్మమూర్తి, జయ జ్యోతిమూర్తి జయ ॥
ధర్మ-సాధు-దుఖ-భీతి-హరా జయ ॥ ౧౫౪
ధూమ్రాక్షీ, క్షీణా, పీనా జయ ।
నవనీరదఘనశ్యామా జయ జయ ॥ ౧౫౫
నవరత్నాఢ్యా, నిరవద్యా జయ ।
నవషట్రస ఆధారా జయ జయ ॥ ౧౫౬
నానాఋతుమయి, ఋతుజననీ జయ ।
నానాభోగవిలాసిని జయ జయ ॥ ౧౫౭
నారాయణీ, దివ్యనారీ జయ ।
నిత్యకిశోరవయస్కా జయ జయ ॥ ౧౫౮
నిర్గన్ధా, బహుగన్ధా జయ జయ ।
అగుణా, సర్వగుణాఘారా వయ ॥ ౧౫౯
నిర్దోషా, సర్వదోషయుతా జయ ।
నిర్వర్ణా, అనేకవర్ణా జయ ॥ ౧౬౦ ॥

నిర్వీజా జయ, వీజకరీ జయ ।
నిష్కలనవిన్దునాదరహితా జయ ॥ ౧౬౧
నీలాఘనా, సుకుల్యా జయ జయ ।
నీలాఞ్జనా, ప్రభామయి జయ జయ ॥ ౧౬౨
నీలామ్బరా, నీలకమలా జయ ।
నృత్యవాద్యరసికా, భూమా జయ ॥ ౧౬౩
పఞ్చశిఖా, పఞ్చాఙ్గీ జయ జయ ।
పద్మప్రియా, పద్మస్థా జయ జయ ॥ ౧౬౪
పయస్వినీ, పృథుజఙ్ఘా జయ జయ ।
పరఞ్జ్యోతి, పర-ప్రీతి నిత్యా జయ ॥ ౧౬౫
పరమ తపస్విని, ప్రమిలా జయ జయ ।
పరమాహ్లాదకారిణీ జయ జయ ॥ ౧౬౬
పరమేశ్వరీ, పాడలా జయ జయ ।
పర శృఙ్గారవతీ, శోభా జయ ॥ ౧౬౭
పల్లవోదరీ, ప్రణవా జయ జయ ।
ప్రాణవాహినీ అలమ్బుషా జయ ॥ ౧౬౮
పాలిని, జగసంవాహిని జయ జయ ।
పిఙ్గలేశ్వరీ, ప్రమదా జయ జయ ॥ ౧౬౯
ప్రియభాషిణీ, పురన్ఘ్రా జయ జయ ।
పీతామ్బరా, పీతకమలా జయ ॥ ౧౭౦ ॥

పుణ్యప్రజా, పుణ్యదాత్రీ జయ ।
పుణ్యాలయా, సుపుణ్యా జయ జయ ॥ ౧౭౧
పురవాసినీ, పుష్కలా జయ జయ ।
పుష్పగన్ధినీ, పూషా జయ జయ ॥ ౧౭౨
పుష్పభూషణా పుణ్యప్రియా జయ ।
ప్రేమసుగమ్యా, విశ్వజితా జయ ॥ ౧౭౩
ప్రౌఢా, అప్రౌఢా కన్యా జయ ।
బలా, బలాకా, బేలా జయ జయ ॥ ౧౭౪
బాలాకినీ, బిలాహారా జయ ।
బాలా, తరుణి వృద్ధమాతా జయ ॥ ౧౭౫
బుద్ధిమయీ, అతి-సరలా జయ జయ ।
బ్రహ్మకలా, విన్ధ్యేశ్వరి జయ జయ ॥ ౧౭౬
బ్రహ్మస్వరూపా, విద్యా జయ జయ ।
బ్రహ్మాభేదస్వరూపిణి జయ జయ ॥ ౧౭౭
భక్తహృదయతమధనహారిణి జయ ।
భక్తాత్మా, భువనానన్దా జయ ॥ ౧౭౮
భక్తానన్దకరీ, వీరా జయ ।
భగాత్మికా, భగమాలిని జయ జయ ॥ ౧౭౯
భగరూపకా భూతధాత్రీ జయ ।
భగనీయా, భవనస్థా జయ జయ ॥ ౧౮౦ ॥

భద్రకర్ణికా, భద్రా జయ జయ ।
భయప్రదా, భయహారిణి జయ జయ ॥ ౧౮౧
భవక్లేశనాశిని, ధీరా జయ ।
భవభయద్దారిణి, సుఖకారిణి జయ ॥ ౧౮౨
భవమోచనీ, భవానీ జయ జయ ।
భవ్యా, భావ్యా భవితా జయ జయ ॥ ౧౮౩
భస్మావృతా, భావితా జయ జయ ।
భాగ్యవతీ, భూతేశీ జయ జయ ॥ ౧౮౪
భానుభాషిణీ, మధుజిహ్వా జయ ।
భాస్కరకోటి, కిరణముక్తా జయ ॥ ౧౮౫
భీతిహరా జయ, భయఙ్కరీ జయ ।
భీషణశబ్దోచ్చారిణి జయ జయ ॥ ౧౮౬
భూతి, విభూతీ విభవరూపిణి జయ ।
భూరిదక్షిణా భాషా జయ జయ ॥ ౧౮౭
భోగమయీ, అతి త్యాగమయీ జయ ।
భోగశక్తి జయ, భోక్తృశక్తి జయ ॥ ౧౮౮
మత్తాననా, మాదినీ జయ జయ ।
మదనోన్మాదితి, సమ్శోషిణి జయ ॥ ౧౮౯
మదోత్కటా, ముకుటేశ్వరి జయ జయ ।
మధుపా, మాత్రా, మిత్రా జయ జయ ॥ ౧౯౦ ॥

మధుమాలిని, బలశాలిని జయ జయ ।
మధురభాషిణీ, ఘోరరవా జయ ॥ ౧౯౧
మధురరసమయీ, ముద్రా జయ జయ ।
మనరూపా జయ, మనోరమా జయ ॥ ౧౯౨
మనహర-మధుర-నినాహిని జయ జయ ।
మన్దస్మితా అట్టహాసిని జయ ॥ ౧౯౩
మహాసిద్ధి జయ, సత్యవాక జయ ।
మహిషాసురమర్దిని మాఁ జయ జయ ॥ ౧౯౪
ముగ్ధా మధురాలాపిని జయ జయ ।
ముణ్డమాలినీ, చాముణ్డా జయ ॥ ౧౯౫
మూలప్రకృతి అనాది జయతి జయ ।
మూలాధారా, ప్రకృతిమయీ జయ ॥ ౧౯౬
మృదు-అఙ్గీ, వజ్రాఙ్గీ జయ జయ ।
మృదుమఞ్జీరపదా, రుచిరా జయ ॥ ౧౯౭
మృదులా, మహామానవీ జయ జయ ।
మేధమాలినీ, మైథిలి జయ జయ ॥ ౧౯౮
యుద్ధనివారిణి, నిఃశస్త్రా జయ ।
యోగక్షేమసువాహిని జయ జయ ॥ ౧౯౯
యోగశక్తి జయ, భోగశక్తి జయ ।
రక్తబీజనాశిని మాఁ జయ జయ ॥ ౨౦౦ ॥

రక్తామ్బరా, రక్తదన్తా జయ ।
రక్తామ్బుజాసనా, రక్తా జయ ॥ ౨౦౧
రక్తాశనా, రక్తవర్ణా జయ ।
రజనీ, అమా, పూర్ణిమా జయ జయ ॥ ౨౦౨
రతిప్రియా, రతికరీ, రీతి జయ ।
రత్నవతీ, నరముణ్డప్రియా జయ ॥ ౨౦౩
రమాప్రకటకారీణి, రాధా జయ ।
రమాస్వరూపిణి, రమాప్రియా జయ ॥ ౨౦౪
రతనోలసతకుణ్డలా జయ జయ ।
రుద్రచన్ద్రికా, ధోరచణ్డి జయ ॥ ౨౦౫
రుద్రసున్దరీ, రతిప్రియా జయ ।
రుద్రాణీ, రమ్భా, రమణా జయ ॥ ౨౦౬
రౌద్రముఖీ విధుముఖీ జయతి జయ ।
లక్ష్యాలక్ష్యస్వరూపా జయ జయ ॥ ౨౦౭
లలితామ్బా, లీలా, లతికా జయ ।
లీలావతీ, ప్రేమలలితా జయ ॥ ౨౦౮
వికటాక్షా, కపాటికా జయ జయ ।
వికటాననా, సుధానని జయ జయ ॥ ౨౦౯
విద్యాపరా, మహావాణీ జయ ।
విద్యుల్లతా, కనకలతికా జయ ॥ ౨౧౦ ॥

విధ్వమ్సిని, జగపాలిని జయ జయ ।
బిన్దునాదరూపిణీ, కలా జయ ॥ ౨౧౧
బిన్దుమాలినీ, పరాశక్తి జయ ।
విమలా, ఉత్కర్షిణి, వామా జయ ॥ ౨౧౨
విముఖా సుముఖా, కుముఖా జయ జయ ।
విశ్వమూర్తి విశ్వేశ్వరి జయ జయ ॥ ౨౧౩
విశ్వ-పాశా-తైజసద్రూపా జయ ।
విశ్వేశ్వరీ, విశ్వజననీ జయ ॥ ౨౧౪
విష్ణుస్వరూపా వసున్ధరా జయ ।
వేదమూర్తి జయ, జ్ఞానమూర్తి జయ ॥ ౨౧౫
శఙ్ఖిని, చక్రిణి, వజ్రిణి జయ జయ ।
శబలబ్రహ్మరూపిణి, అమరా జయ ॥ ౨౧౬
శబ్దమయీ, శబ్దాతితా జయ ।
శర్వాణీ వ్రజరానీ జయ జయ ॥ ౨౧౭
శశిశేఖరా, శశాఙ్కముఖీ జయ ।
శస్త్రధారిణీ, రణాఙ్గిణీ జయ ॥ ౨౧౮
శాలగ్రామప్రియా, శాన్తా జయ ।
శాస్త్రమయీ, సర్వాస్త్రమయీ జయ ॥ ౨౧౯
శమ్భనిశుమ్భవిఘాతిని జయ జయ ।
శద్ధసత్త్వరూపా మాతా జయ ॥ ౨౨౦ ॥

శోభావతీ, శుభాచారా జయ ।
షట్చక్రా, కుణ్డలినీ జయ జయ ॥ ౨౨౧
సమ్వితా చితి, నిత్యానన్దా జయ ।
సకలకలుష-కలికాలహరా జయ ॥ ౨౨౨
సత్-చిత్-సుఖస్వరూపిణీ జయ జయ ।
సత్యవాదినీ, సన్మార్గా జయ ॥ ౨౨౩
సత్యా, సత్యాధారా జయ జయ ।
సత్తా, సత్యానన్దమయీ జయ ॥ ౨౨౪
సర్గస్థితా, సర్గరూపా జయ ।
సర్వజ్ఞా, సర్వాతీతా జయ ॥ ౨౨౫
సర్వతాపహారిణి జయ మాఁ జయ ।
సర్వమఙ్గలా- మనసా జయ జయ ॥ ౨౨౬
సర్వబీజస్వరూపిణి జయ జయ ।
సర్వసుమఙ్గలరూపిణి జయ జయ ॥ ౨౨౭
సర్వాసురనాశిని, సత్యా జయ ।
సర్వాహ్లాదనకారిణి జయ జయ ॥ ౨౨౮
సర్వేశ్వరీ, సర్వజననీ జయ ।
సర్వైశ్వర్యప్రియా, శరభా జయ ॥ ౨౨౯
సామనీతి జయ, దామనీతి జయ ।
సామ్యావస్థాత్మికా జయతి జయ ॥ ౨౩౦ ॥

హంసవాహినీ, హ్రీంరూపా జయ ।
హస్తిజిహ్వికా, ప్రాణవహా జయ ॥ ౨౩౧
హింసాక్రోధవర్జితా జయ జయ ।
అతివిశుద్ధ-అనురాగమనా జయ ॥ ౨౩౨
కల్పద్రుమా, కురఙ్గాక్షీ జయ ।
కారుణ్యామృతామ్బుధి జయ జయ ॥ ౨౩౩
కుఞ్జవిహారిణి దేవీ జయ జయ ।
కున్దకుసుమదన్తా గోపీ జయ ॥ ౨౩౪
కృష్ణౌరస్థలవాసిని జయ జయ ।
కృష్ణజీవనాధారా జయ జయ ॥ ౨౩౫
కృష్ణప్రియా, కృష్ణకాన్తా జయ ।
కృష్టాప్రేమకలఙ్కిని జయ జయ ॥ ౨౩౬
కృష్ణప్రేమతరఙ్గిణి జయ జయ ।
కృష్ణప్రేమప్రదాయిని జయే జయ ॥ ౨౩౭
కృష్ణప్రేమరూపిణి మత్తా జయ ।
కృష్ణప్రేమసాగరసఫరీ జయ ॥ ౨౩౮
కృష్ణవన్దితా, కృష్ణమయీ జయ ।
కృప్ణవక్షనితశాయిని జయ జయ ॥ ౨౩౯
కృష్ణానన్దప్రకాశిని జయ జయ ।
కృష్ణారాధ్యా, కృష్ణముఖీ జయ ॥ ౨౪౦ ॥

కృష్ణాహ్లాదిని, కృష్ణప్రియా జయ ।
కృష్ణోన్మాదిని దేవీ జయ జయ । ౨౪౧
గుణసాగరీ నాగరీ జయ జ్య ।
గోపీ-ఉత్పాదని మాదిని జయ ॥ ౨౪౨
గోపీకాయవ్యూహరూపా జయ ।
జయ ఆహ్లాదిని, సన్ధిని జయ జయ ॥ ౨౪౩
జయ కలికలుషవినాశిని జయ జయ ।
జయ కీర్తిదా-భానునన్దినీ జయ జయ ॥ ౨౪౪
జయ గోకులానన్దదాయిని జయ ।
జయ గోపాలవల్లభా జయ జయ ॥ ౨౪౫
జయ చన్ద్రావలి, లలినీ జయ జయ ।
జయతి కామరహితా, రామా జయ ॥ ౨౪౬
జయతి విశాఖా, శీలా జయ జయ ।
జయతి శ్యామమోహిని, శ్యామా జయ ॥ ౨౪౭
జయ లలితా, నలినాక్షీ జయ జయ ।
జయ రససుధా, సుశీలా జయ జయ ॥ ౨౪౮
జయ కృష్ణాఙ్గరతా దేవీ జయ ।
దివ్యరూపసమ్పన్నా జయ జయ ॥ ౨౪౯
దుర్లభ మహాభావరూపా జయ ।
నాగర, మనమోహినీ జయ జయ ౩ ౨౫౦ ॥

నిత్యకృష్ణసఞ్జీవని జయ జయ ।
నిత్య నికుఞ్జేశ్వతీ, పూర్ణా జయ ॥ ౨౫౧
ప్రణయరాగ-అనురాగమయీ జయ ।
ఫుల్లపఙ్కజాననా జయతి జయ ॥ ౨౫౨
ప్రియవియోగ-మనభగ్నా జయ జయ ।
శ్యామసుధారసమగ్నా జయ అథ ॥ ౨౫౩
భుక్త్తి ముక్త్తి భ్రమభఙ్గినీ జయ జయ ।
భుక్తిముక్తిసమ్పాదిని జయ జయ ॥ ౨౫౪
భుజమృణాలికా, శుభా జయతి జయ ।
మదనమోహినీ, ముఖ్యా జయ జయ ॥ ౨౫౫
మన్మథ-మన్మథమనమోహని జయ ।
జయ ముకున్దమధుమాధుర్యా జయ ॥ ౨౫౬
ముకురరఞ్జినీ, మానిని జయ జయ ।
ముఖరా, మౌనా, మానవతీ జయ । ౨౫౭
జయ రఙ్గిణీ; రసవృన్దా జయ జయ ।
రసదాయినీ, రసమయీ జయ జయ ॥ ౨౫౮
రసమఞ్జరీ, రసజ్ఞా జయ జయ ।
రాసమణ్డలాధ్యక్షా జయ జయ ॥ ౨౫౯
రాసరసోన్మాదీ, రసికా జయ ।
రాసవిలాసిని, రాసేశ్వరి జయ ॥ ౨౬౦ ॥

రాసోల్లాసప్రమత్తా జయ జయ ।
లావణ్యామృతరసనిధి జయ జయ ॥ ౨౬౧
లీలామయి, లీలారఙ్గీ జయ ।
లోలాక్షీ, లలితాఙ్గీ జయ జయ ॥ ౨౬౨
వంశీవాద్యప్రియా దేవీ జయ ।
విశ్వమోహిని, మునిమోహని జయ ॥ ౨౬౩
వ్రజరసభావరాజ్యభూపా జయ ।
వ్రజలక్ష్మీవల్లవీ జయతి జయ ॥ ౨౬౪
వ్రజేన్దిరా, విద్యుత్గౌరీ జయ ।
శ్రీవ్రజేన్ద్రసుత-ప్రియా జయతి జయ ॥ ౨౬౫
శ్యామప్రీతిసంలగ్నా జయ జయ ।
శ్యామామృతరసమగ్నా జయ జయ ॥ ౨౬౬
హరిఉల్లాసిని, హరిస్మృతిమయి జయ ।
హరిహియహారిణి, హరిరతిమయి జయ ॥ ౨౬౭
గఙ్గా, యమునా, సరస్వతీ జయ ।
కృష్ణా, సరయు దేవికా జయ జయ ॥ ౨౬౮
అలకనన్దినీ అమలా జయ జయ ।
జయ కౌశికీ, చన్ద్రభాగా జయ ॥ ౨౬౯
జయ గణ్డకీ, తాపినీ జయ జయ ।
జయతి గోమతీ, గోదావరి జయ ॥ ౨౭౦ ॥

జయతి వితస్తా, సాభ్రమతీ జయ ।
జయతి విపాశా, తోయా జయ జయ ॥ ౨౭౧
జయ శతద్రు కావేరీ జయ జయ ।
వేత్రవతీ, నర్మదా జయతి జయ ॥ ౨౭౨
స్నేహమయీ, సౌమ్యా మైయా జయ ।
జయ జననీ జయ జయతి -జయతి జయ ॥ ౨౭౩

॥ ఇతి జయయుక్త శ్రీదేవ్యష్టోత్తరసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 273 Names of Jaya Yukta Shri Devi:

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top