Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Malayalam

Jaya Yukta Shree Devi Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ജയയുക്ത ശ്രീദേവ്യഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

॥ നമോ ദേവ്യൈ ജഗന്‍മാത്രേ ശിവായൈ സതതം നമഃ ॥

ജയ ദുര്‍ഗേ ദുര്‍ഗതിനാശിനി ജയ ।
ജയ മാँ കാലവിനാശിനി ജയ ജയ ॥ 1
ജയതി ശൈലപുത്രീ മാँ ജയ ജയ ।
ബ്രഹ്മചാരിണീ മാതാ ജയ ജയ ॥ 2
ജയതി ചന്ദ്രഘണ്ടാ മാँ ജയ ജയ ।
ജയ കൂഷ്മാണ്ഡാ സ്കന്ദജനനി ജയ ॥ 3
ജയ മാँ കാത്യായിനീ ജയതി ജയ ।
ജയതി കാലരാത്രീ മാँ ജയ ജയ ॥ 4
ജയതി മഹാഗൌരീ ദേവീ ജയ ।
ജയതി സിദ്ധിദാത്രീ മാँ ജയ ജയ ॥ 5
ജയ കാലീ ജയ താരാ ജയ ജയ ।
ജയ ജഗജനനി ഷോഡശീ ജയ ജയ ॥ 6
ജയ ഭുവനേശ്വരി മാതാ ജയ ജയ ।
ജയതി ഛിന്നമസ്താ മാँ ജയ ജയ ॥ 7
ജയതി ഭൈരവീ ദേവീ ജയ ജയ ।
ജയ ജയ ധൂമാവതീ ജയതി ജയ ॥ 8
ജയ ബഗലാ മാതങ്ഗീ ജയ ജയ ।
ജയതി ജയതി മാँ കമലാ ജയ ജയ ॥ 9
ജയതി മഹാകാലീ മാँ ജയ ജയ ।
ജയതി മഹാലക്ഷ്മീ മാँ ജയ ജയ ॥ 10 ॥

ജയ മാँ മഹാസരസ്വതി ജയ ജയ ।
ഉമാ രമാ ബ്രഹ്മാണീ ജയ ജയ ॥ 11
കാവേരീ വാരുണീ ജയതി ജയ ।
ജയ കച്ഛപീ നാരസിംഹീ ജയ ॥ 12
ജയ മത്സ്യാ കൌമാരീ ജയ ജയ ।
ജയ വൈഷ്ണവീ വാസവീ ജയ ജയ ॥ 13
ജയ മാധവ-മനവാസിനി ജയ ജയ ।
കീര്‍തി, അകീര്‍തി, ക്ഷമാ, കരുണാ ജയ ॥ 14
ഛായാ, മായാ, തുഷ്ടി, പുഷ്ടി ജയ ।
ജയതി കാന്തി, ജയ ഭ്രാന്തി, ക്ഷാന്തി ജയ ॥ 15
ജയതി ബുദ്ധി ധൃതി, വൃത്തി ജയതി ജയ ।
ജയതി സുധാ, തൃഷ്ണാ, വിദ്യാ ജയ ॥ 16
ജയ നിദ്രാ, തന്ദ്രാ, അശാന്തി ജയ ।
ജയ ലജ്ജാ, സജ്ജാ, ശ്രുതി ജയ ജയ ॥ 17
ജയ സ്മൃതി, പരാ-സാധനാ ജയ ജയ ।
ജയ ശ്രദ്ധാ, മേധാ, മാലാ ജയ ॥ 18
ജയ ശ്രീ, ഭൂമി, ദയാ, മോദാ ജയ ।
മജ്ജാ, വസാ, ത്വചാ, നാഡീ ജയ ॥ 19
ഇച്ഛാ, ശക്തി, അശക്തി, ശാന്തി ജയ ।
പരാ, വൈഖരീ, പശ്യന്തീ ജയ ॥ 20 ॥

മധ്യാ, സത്യാസത്യാ ജയ ജയ ।
വാണീ മധുരാ, പരുഷാ, ജയ ജയ ॥ 21
അഷ്ടഭുജാ, ദശഭുജാ ജയതി ജയ ।
അഷ്ടാദശ ശുഭ ഭുജാ ജയതി ജയ ॥ 22
ദുഷ്ടദലനി ബഹുഭുജാ ജയതി ജയ ।
ചതുര്‍മുഖാ ബഹുമുഖാ ജയതി ജയ ॥ 23
ജയ ദശവക്ത്രാ, ദശപാദാ ജയ ।
ജയ ത്രിംശല്ലോചനാ ജയതി ജയ ॥ 24
ദ്വിഭുജാ, ചതുര്‍ഭുജാ മാँ ജയ ജയ ।
ജയ കദംബമാലാ, ചന്ദ്രാ ജയ ॥ 25
ജയ പ്രദ്യുംനജനനി ദേവീ ജയ ।
ജയ ക്ഷീരാര്‍ണവസുതേ ജയതി ജയ തം 26
ദാരിദ്ര്യാര്‍ണവശോഷിണി ജയ ജയ ।
സമ്പതി വൈഭവപോഷിണി ജയ ജയ ॥ 27
ദയാമയീ, സുതഹിതകാരിണി ജയ ।
പദ്മാവതീ, മാലതീ ജയ ജയ ॥ 28
ഭീഷ്മകരാജസുതാ, ധനദാ ജയ ।
വിരജാ, രജാ, സുശീലാ ജയ ജയ ॥ 29
സകല സമ്പദാരൂപാ ജയ ജയ ।
സദാപ്രസന്നാ, ശാന്തിമയീ ജയ ॥ 30 ॥

ശ്രീപതിപ്രിയേ, പദ്മലോചനി ജയ ।
ഹരിഹിയരാജിനി, കാന്തിമയീ ജയ ॥ 31
ജയതി ഗിരിസുതാ, ഹൈമവതീ ജയ ।
പരമേശാനി മഹേശാനീ ജയ ॥ 32
ജയ ശങ്കരമനമോദിനി ജയ ജയ ।
ജയ ഹരചിത്തവിനോദനി ജയ ജയ ॥ 33
ദക്ഷയജ്ഞനാശിനി, നിത്യാ ജയ ।
ദക്ഷസുതാ, ശുചി, സതീ ജയതി ജയ ॥ 34
പര്‍ണാ, നിത്യ അപര്‍ണാ ജയ ജയ ।
പാര്‍വതീ, പരമോദാരാ ജയ ॥ 35
ഭവഭാമിനി ജയ, ഭാവിനി ജയ ജയ ।
ഭവമോചനീ, ഭവാനീ ജയ ജയ ॥ 36
ജയ ശ്വേതാക്ഷസൂത്രഹസ്താ ജയ ।
വീണാവാദിനി, സുധാസ്രവാ ജയ ॥ 37
ശബ്ദബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി ജയ ജയ ।
ശ്വേതപുഷ്പശോഭിതാ ജയതി ജയ ॥ 38
ശ്വേതാംബരധാരിണി, ശുഭ്രാ ജയ ।
ജയ കൈകേയീ, സുമിത്രാ ജയ ജയ ॥ 39
ജയ കൌശല്യാ രാമജനനി ജയ ।
ജയതി ദേവകീ കൃഷ്ണജനനി ജയ ॥ 40 ॥

ജയതി യശോദാ നന്ദഗൃഹിണി ജയ ।
അവനിസുതാ അധഹാരിണി ജയ ജയ ॥ 41
അഗ്നിപരീക്ഷോത്തിര്‍ണാ ജയ ജയ ।
രാമീവരഹ-അതി-ശീര്‍ണാ ജയ ജയ ॥ 42
രാമഭദ്രപ്രിയഭാമിനി ജയ ജയ ।
കേവലപതിഹിതസുഖകാമിനി ജയ ॥ 43
ജനകരാജനന്ദിനീ ജയതി ജയ ।
മിഥിലാ-അവധാനന്ദിനീ ജയ ജയ ॥ 44
സംസാരാര്‍ണവതാരിണി ജയ ജയ ।
ത്യാഗമയീ ജഗതാരിണി ജയ ജയ ॥ 45
രാവണകുലവിധ്വംസ-രതാ ജയ ।
സതീശിരോമണി പതിവ്രതാ ജയ ॥ 46
ലവകുശജനനി മഹാഭാഗിനി ജയ ।
രാഘവേന്ദ്രപദ-അനുരാഗിനി ജയ ॥ 47
ജയതി രുക്മിണീദേവീ ജയ ജയ ।
ജയതി മിത്രവൃന്ദാ, ഭദ്രാ ജയ ॥ 48
ജയതി സത്യഭാമാ, സത്യാ ജയ ।
ജാംബവതീ, കാലിന്ദീ ജയ ജയ ॥ 49
നാഗ്നജിതീ, ലക്ഷ്മണാ ജയതി ജയ ।
അഖില വിശ്വവാസിനി, വിശ്വാ ജയ ॥ 50 ॥

അഘഗഞ്ജനി, ഭഞ്ജിനി ജയ ജയ ।
അജരാ, ജരാ, സ്പൃഹാ, വാഞ്ഛാ ജയ ॥ 51
അജഗമരാ, മഹാസുഖദാ ജയ ।
അജിതാ, ജിതാ, ജയന്തീ ജയ ജയ ॥ 52
അതിതന്ദ്രാ ഘോരാ തന്ദ്രാ ജയ ।
അതിഭയങ്കരാ, മനോഹരാ ജയ ॥ 53
അതിസുന്ദരീ ഘോരരൂപാ ജയ ।
അതുലനീയ സൌന്ദര്യാ ജയ ജയ ॥ 54
അതുലപരാക്രമശാലിനി ജയ ജയ ।
അദിതീ, ദിതീ, കിരാതിനി ജയ ജയ ॥ 55
അന്താ, നിത്യ അനന്താ ജയ ജയ ।
ധവലാ, ബലാ, അമൂല്യാ ജയ ജയ ॥ 56
അഭയവരദമുദ്രാധാരിണി ജയ ।
അഭ്യന്തരാ, ബഹിഃസ്ഥാ ജയ ജയ ॥ 57
അമലാ, ജയതി അനുപമാ ജയ ജയ ।
അമിത വിക്രമാ, അപരാ ജയ ജയ ॥ 58
അമൃതാ, അതിശാങ്കരീ ജയതി ജയ ।
ആകര്‍ഷിണി, ആവേശിനി ജയ ജയ ॥ 59
ആദിസ്വരൂപാ, അഭയാ ജയ ജയ ।
ആന്വീക്ഷികീ, ത്രയീവാര്‍താ ജയ ॥ 60 ॥

ഇന്ദ്രാഗ്നിസുരധാരിണി ജയ ജയ ।
ഈജ്യാ, പൂജ്യാ, പൂജാ ജയ ജയ ॥ 61
ഉഗ്രകാന്തി, ദീപ്താഭാ ജയ ജയ ।
ഉഗ്രാ, ഉഗ്രപ്രഭാവതി ജയ ജയ ॥ 62
ഉന്‍മത്താ, അതിജ്ഞാനമയീ ജയ ।
ഋദ്ധി, വൃദ്ധി, ജയ വിമലാ ജയ ജയ ॥ 63
ഏകാ, നിത്യസര്‍വരൂപാ ജയ ।
ഓജതേജപുഞ്ജാ തീക്ഷ്ണാ ജയ ॥ 64
ഓജസ്വിനീ, മനസ്വിനി ജയ ജയ ।
കദലീ, കേലിപ്രിയാ, ക്രീഡാ ജയ ॥ 65
കലമഞ്ജീരരഞ്ജിനീ ജയ ജയ ।
കല്യാണീ, കല്യാണമയീ ജയ ॥ 66
കവ്യരൂപിണീ, കുലിശാങ്ഗീ ജയ ।
കവ്യസ്ഥാ, കവ്യഹാ ജയതി ജയ ॥ 67
കേശവനുതാ, കേതകീ ജയ ജയ ।
കസ്തൂരീതിലകാ, കുമുദാ ജയ ॥ 68
കസ്തൂരീരസലിപ്താ ജയ ജയ ।
കാമചാരിണീ കീര്‍തിമതീ ജയ ॥ 69
കാമധേനുനന്ദിനീ ആര്യാ ജയ ।
കാമാഖ്യാ, കുലകാമിനി ജയ ജയ ॥ 70 ॥

കാമേശ്വരീ, കാമരൂപാ ജയ ।
കാലദായിനീ കലസംസ്ഥാ ജയ ॥ 71
കാലീ, ഭദ്രകാലികാ ജയ ജയ ।
കുലധ്യേയാ, കൌലിനീ ജയതി ജയ ॥ 72
കൂടസ്ഥാ വ്യാകൃതരൂപാ ജയ ।
ക്രൂരാ, ശൂരാ ശര്‍വാ ജയ ജയ ॥ 73
കൃപാ, കൃപാമയി, കമനീയാ ജയ ।
കൈശോരീ, കുലവതീ ജയതി ജയ ॥ 74
ക്ഷമാ, ശാന്തി സംയുക്താ ജയ ജയ ।
ഖര്‍പരധാരിണി, ദിഗംബരാ ജയ ॥ 75
ഗദിനി, ശൂലിനീ അരിനാശിനി ജയ ।
ഗന്ധേശ്വരീ, ഗോപികാ ജയ ജയ ॥ 76
ഗീതാ, ത്രിപഥാ, സീമാ ജയ ജയ ।
ഗുണരഹിതാ നിജഗുണാന്വിതാ ജയ ॥ 77
ഘോരതമാ, തമഹാരിണി ജയ ജയ ।
ചഞ്ചലാക്ഷിണീ, പരമാ ജയ ജയ ॥ 78
ചക്രരൂപിണീ, ചക്രാ ജയ ജയ ।
ചടുലാ, ചാരുഹാസിനീ ജയ ജയ ॥ 79
ചണ്ഡമുണ്ഡനാശിനി മാँ ജയ ജയ ।
ചണ്ഡീ ജയ, പ്രചണ്ഡികാ ജയ ജയ ॥ 80 ॥

ചതുര്‍വര്‍ഗദായിനി മാँ ജയ ജയ ।
ചന്ദ്രയാഹുകാ, ചന്ദ്രവതീ ജയ ॥ 81
ചന്ദ്രരൂപിണീ, ചര്‍ചാ ജയ ജയ ।
ചന്ദ്രാ, ചാരുവേണീ, ചതുരാ ജയ ॥ 82
ചന്ദ്രാനനാ, ചന്ദ്രകാന്താ ജയ ।
ചപലാ, ചലാ, ചഞ്ചലാ ജയ ജയ ॥ 83
ചരാചരേശ്വരി ചരമാ ജയ ജയ ।
ചിത്താ, ചിതി, ചിന്‍മയി, ചിത്രാ ജയ ॥ 84
ചിദ്രൂപാ, ചിരപ്രജ്ഞാ ജയ ജയ ।
ജഗദംബാ ജയ, ശക്തിമയീ ജയ ॥ 85
ജഗദ്ധിതാ ജഗപൂജ്യാ ജയ ജയ ।
ജഗന്‍മയീ, ജിതക്രോധാ ജയ ജയ ॥ 86
ജഗവിസ്താരിണി, പഞ്ചപ്രകൃതി ജയ ।
ജയ ഝിഞ്ഝികാ, ഡാമരീ ജയ ജയ ॥ 87
ജനജന ക്ലേശനിവാരിണി ജയ ജയ ।
ജനമനരഞ്ജിനി ജയതി ജനാ ജയ ॥ 88
ജയരൂപാ, ജഗപാലിനി ജയ ജയ ।
ജയങ്കരീ, ജയദാ, ജായാ ജയ ॥ 89
ജയ അഖിലേശ്വരി, ആനന്ദാ ജയ ।
ജയ അണിമാ, ഗരിമാ, ലഘിമാ ജയ ॥ 90 ॥

ജയ ഉത്പലാ, ഉത്പലാക്ഷീ ജയ ।
ജയ ജയ ഏകാക്ഷരാ ജയതി ജയ ॥ 91
ജയ ഏങ്കാരീ, ഓംകാരീ ജയ ।
ജയ ഋതുമതീ, കുണ്ഡനിലയാ ജയ ജയ ॥ 92
ജയ കമനീയ ഗുണാകക്ഷാ ജയ ।
ജയ കല്യാണീ, കാംയാ ജയ ജയ ॥ 93
ജയ കുമാരി, സഘവാ, വിധവാ ജയ ।
ജയ കൂടസ്ഥാ, പരാഽപരാ ജയ ॥ 94
ജയ കൌശികീ, അംബികാ ജയ ജയ ।
ജയ ഖട്വാങ്ഗധാരിണീ ജയ ജയ ॥ 95
ജയ ഗര്‍വാപഹാരിണീ ജയ ജയ ।
ജയ ഗായത്രീ, സാവിത്രീ ജയ ॥ 96
ജയ ഗീര്‍വാണീ, ഗൌരാങ്ഗീ ജയ ।
ജയ ഗുഹ്യാതഗുഹ്യഭോപത്രീ ജയ ॥ 97
ജയ ഗോദാ, കുലതാരിണി ജയ ജയ ।
ജയ ഗോപാലസുന്ദരീ ജയ ജയ ॥ 98
ജയ ഗോലോകസുരഭി, സുരമയി ജയ ।
ജയ ചമ്പകവര്‍ണാ, ചതുരാ ജയ ॥ 99
ജയ ചാതകാ, ചന്ദചൂഡാ ജയ ।
ജയ ചേതനാ, അചേതനതാ ജയ ॥ 100 ॥

ജയ ജയ വിന്ധ്യനിവാസിനി ജയ ജയ ।
ജയ ജ്യേഷ്ഠാ, ശ്രേഷ്ഠാ, പ്രേഷ്ഠാ ജയ ॥ 101
ജയ ജ്വാലാ, ജാഗൃതീ, ജയതി ജയ ।
ജയ ഡാകിനി, ശാകിനി, ശോഷിണി ജയ ॥ 102
ജയ താമസീ, ആസുരീ ജയ ജയ ।
ജയതി അനങ്ഗാ ഔഷധി ജയ ജയ ॥ 103
ജയതി അസിദ്ധസാധിനീ ജയ ജയ ।
ജയതി ഇഡാ, പിങ്ഗലാ ജയതി ജയ ॥ 104
ജയതി സുഷുംണാ ഗാന്ധാരീ ജയ ।
ജയതി ഉഗ്രതാരാ, താരിണി ജയ ॥ 105
ജയതി ഏകവീരാ, ഏകാ ജയ ।
ജയതി കപാലിനി, കരാലിനീ ജയ ॥ 106
ജയതി കാമരഹിതാ, കാമിനി ജയ ।
ജയ തുരീയപദഗാമിനി ജയ ജയ ॥ 107
ജയതി ജ്ഞാനവലക്രിയാശക്തി ജയ ।
ജയതി തപ്തകാഞ്ചനവര്‍ണാ ജയ ॥ 108
ജയതി ദിവ്യ ആഭരണാ ജയ ജയ ।
ജയതി ദുര്‍ഗതോദ്ധാരിണി ജയ ജയ ॥ 109
ജയതി ദുര്‍ഗമാലോകാ ജയ ജയ ।
ജയതി നന്ദജാ, നന്ദാ ജയ ജയ ॥ 110 ॥

ജയതി പാടലാവതീ, പ്രിയാ ജയ ।
ജയതി ഭ്രാമരീ ഭ്രമരീ ജയ ജയ ॥ 111
ജയതി മാധവീ, മന്ദാ ജയ ജയ ।
ജയതി മൃഗാവതി, മഹോത്പലാ ജയ ॥ 112
ജയതി വിശ്വകാമാ, വിപുലാ ജയ ।
ജയതി വൃത്രനാശിനി, വരദേ ജയ ॥ 113
ജയതി വ്യാപ്തി, അവ്യാപ്തി, ആപ്തി ജയ ।
ജയതി ശാംഭവീ, ജയതി ശിവാ ജയ ॥ 114
ജയതി സര്‍ഗരഹിതാ, സുമനാ ജയ ।
ജയതി ഹേമവര്‍ണാ, സ്ഫടികാ ജയ ॥ 115
ജയ ദുരത്യയാ, ദുര്‍ഗമഗാ ജയ ।
ദുര്‍ഗമ ആത്മത്വരൂപിണി ജയ ജയ ॥ 116
ജയ ദുര്‍ഗമിതീ, ദുര്‍ഗമതാ ജയ ।
ജയ ദുര്‍ഗാപദ്വിനിവാരിണി ജയ ॥ 117
ജയ ധാരണാ, ധാരിണീ ജയ ജയ ।
ജയ ധീശ്വരീ, വേദഗര്‍ഭാ ജയ ॥ 118
ജയ നന്ദിതാ, വന്ദിതാ ജയ ജയ ।
ജയ നിര്‍ഗുണാ, നിരഞ്ജനി ജയ ജയ ॥ 119
ജയ പ്രത്യക്ഷാ, ജയ ഗുപ്താ ജയ ।
ജയ പ്രവാല ശോഭാ, ഫലിനീ ജയ ॥ 120 ॥

ജയ പാതാലവാസിനീ ജയ ജയ ।
ജയ പ്രീതാ, പ്രിയവാദിനി ജയ ജയ ॥ 121
ജയ ബഹുലാ വിപുലാ, വിഷയാ ജയ ।
ജയ വായസീ, വിരാലീ ജയ ജയാ ॥ 122
ജയ ഭീഷണ-ഭയവാരിണി ജയ ജയ
ജയ ഭുജഗൌരഭാവിനി ജയ ജയ ॥ 123
ജയ മോദിനീ, മധുമാലിനി ജയ ജയ ।
തഷ ഭുജങ്ഗ-വരശാലിനി ജയ ജയ ॥ 124
ജയ ഭേരുണ്ഡാ, ഭിഷംബരാ ജയ ।
ജയ മണിദ്വീപനിവാസിനി ജയ ജയ ॥ 125
ജയ മധുമയി, മുകുന്ദമോഹിനി ജയ ।
ജയ മധുരതാ, മേദിനീ ജയ ജയ ॥ 126
ജയ മന്‍മഥാ, മഹാഭാഗാ ജയ ।
ജയതി മഹാമാരീ, മഹിമാ ജയ ॥ 127
ജയ മാണ്ഡവീ, മഹാദേവീ ജയ ।
ജയ മൃഗനയനി, മഞ്ജുലാ ജയ ജയ ॥ 128
ജയ യോഗിനീ, യോഗസിദ്ധാ ജയ ।
ജയ രാക്ഷസീ, ദാനവീ ജയ ജയ ॥ 129
ജയ വത്സലാ, ബാലപോഷിണി ജയ ।
ജയ വിശ്വാര്‍തിഹാരിണീ ജയ ജയ ॥ 130 ॥

ജയ വിശ്വേശചന്ദനീയാ ജയ ।
ജയതി ശതാക്ഷീ, ശാകംഭരി, ജയ ॥ 131
ജയ ശുഭചണ്ഡീ, ശിവചണ്ഡീ ജയ ।
ജയ ശോഭനാ ലോകപാവനി ജയ ॥ 132
ജയ ഷഷ്ടീ, മങ്ഗലചണ്ഡീ ജയ ।
ജയ സങ്ഗീതകലാകുശലാ ജയ ॥ 133
ജയ സന്ധ്യാ, അധനാശിനി ജയ ജയ ।
ജയ സച്ചിദാനന്ദരൂപാ ജയ ॥ 134
ജയ സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ ജയ ജയ ।
ജയ സിംഹികാ, സത്യവാദിനി ജയ ॥ 135
ജയ സൌഭാഗ്യശാലിനീ ജയ ജയ ।
ജയ ശ്രീങ്കാരീ, ഹ്രീങ്കാരീ ജയ ॥ 136
ജയ ഹരപ്രിയാ ഹിമസുതാ ജയ ജയ ।
ജയ ഹരിഭക്തിപ്രദായിനി ജയ ജയ ॥ 137
ജയ ഹരിപ്രിയാ, ജയതി തുലസീ ജയ ।
ജയ ഹിരണ്യവര്‍ണാ, ഹരിണീ ജയ ॥ 138
ജയ കക്ഷാ, ക്ലീങ്കാരീ ജയ ജയ ।
ജരാവര്‍ജിതാ, ജരാ, ജയതി ജയ ॥ 139
ജിതേന്ദ്രിയാ, ഇന്ദ്രിയരൂപാ ജയ ।
ജിഹ്വാ, കുടിലാ, ജംഭിനി ജയ ജയ ॥ 140 ॥

ജ്യോത്സ്നാ, ജ്യോതി, ജയാ, വിജയാ ജയ ।
ജ്വലനി, ജ്വാലിനീ, ജ്വാലാങ്ഗീ ജയ ॥ 141
ജ്വാലാമാലിനി, ധാമനി ജയ, ജയ ।
ജ്ഞാനാനന്ദഭൈരവീ ജയ ജയ ॥ 142
തപനി, താപനീ, മഹാരാത്രി ജയ ।
താടഞ്കിനീ, തുഷാരാ ജയ ജയ ॥ 143
തീവ്രാ, തീവ്രവേഗിനീ ജയ ജയ ।
ത്രിഗുണമയീ, ത്രിഗുണാതീതാ ജയ ॥ 144
ത്രിപുരസുന്ദരീ, ലലിതാ ജയ ജയ ।
ദണ്ഡനീതി ജയ സമരനീതി ജയ ॥ 145
ദാനവദലനി, ദുഷ്ടമര്‍ദിനി ജയ ।
ദിവ്യ വസനഭൂഷണഘാരിണി ജയ ॥ 146
ദീനവത്സലാ, ദുഃഖഹാരിണി ജയ ।
ദീനാ, ഹീനദരിദ്രാ ജയ ജയ ॥ 147
ദുരാശയാ, ദുര്‍ജയാ ജയതി ജയ ।
ദുര്‍ഗതി, സുഗതി സുരേശ്വരി ജയ ജയ ॥ 148
ദുര്‍ഗമധ്യാനഭാസിനീ ജയ ജയ ।
ദുര്‍ഗമേശ്വരീ, ദുര്‍ഗമാങ്ഗി ജയ ॥ 149
ദുര്ലഭ മോക്ഷപ്രദാത്രീ ജയ ജയ ।
ദുര്ലഭ സിദ്ധിദായിനീ ജയ ജയ ॥ 150 ॥

ദേവദേവ ഹരിമനഭാവനി ജയ ।
ദേവമയീ, ദേവേശീ ജയ ജയ ॥ 151
ദേവയാനി, ദമയന്തീ ജയ ജയ ।
ദേവഹൂതി ദ്രൌപദീ ജയതി ജയ ॥ 152
ധനജന്‍മാ ധനദാത്രി ജയതി ജയ ।
ധനമയി, ദ്രവിണാ, ദ്രവാ ജയതി ജയ ॥ 153
ധര്‍മമൂര്‍തി, ജയ ജ്യോതിമൂര്‍തി ജയ ॥

ധര്‍മ-സാധു-ദുഖ-ഭീതി-ഹരാ ജയ ॥ 154
ധൂംരാക്ഷീ, ക്ഷീണാ, പീനാ ജയ ।
നവനീരദഘനശ്യാമാ ജയ ജയ ॥ 155
നവരത്നാഢ്യാ, നിരവദ്യാ ജയ ।
നവഷട്രസ ആധാരാ ജയ ജയ ॥ 156
നാനാഋതുമയി, ഋതുജനനീ ജയ ।
നാനാഭോഗവിലാസിനി ജയ ജയ ॥ 157
നാരായണീ, ദിവ്യനാരീ ജയ ।
നിത്യകിശോരവയസ്കാ ജയ ജയ ॥ 158
നിര്‍ഗന്ധാ, ബഹുഗന്ധാ ജയ ജയ ।
അഗുണാ, സര്‍വഗുണാഘാരാ വയ ॥ 159
നിര്‍ദോഷാ, സര്‍വദോഷയുതാ ജയ ।
നിര്‍വര്‍ണാ, അനേകവര്‍ണാ ജയ ॥ 160 ॥

നിര്‍വീജാ ജയ, വീജകരീ ജയ ।
നിഷ്കലനവിന്ദുനാദരഹിതാ ജയ ॥ 161
നീലാഘനാ, സുകുല്യാ ജയ ജയ ।
നീലാഞ്ജനാ, പ്രഭാമയി ജയ ജയ ॥ 162
നീലാംബരാ, നീലകമലാ ജയ ।
നൃത്യവാദ്യരസികാ, ഭൂമാ ജയ ॥ 163
പഞ്ചശിഖാ, പഞ്ചാങ്ഗീ ജയ ജയ ।
പദ്മപ്രിയാ, പദ്മസ്ഥാ ജയ ജയ ॥ 164
പയസ്വിനീ, പൃഥുജങ്ഘാ ജയ ജയ ।
പരഞ്ജ്യോതി, പര-പ്രീതി നിത്യാ ജയ ॥ 165
പരമ തപസ്വിനി, പ്രമിലാ ജയ ജയ ।
പരമാഹ്ലാദകാരിണീ ജയ ജയ ॥ 166
പരമേശ്വരീ, പാഡലാ ജയ ജയ ।
പര ശൃങ്ഗാരവതീ, ശോഭാ ജയ ॥ 167
പല്ലവോദരീ, പ്രണവാ ജയ ജയ ।
പ്രാണവാഹിനീ അലംബുഷാ ജയ ॥ 168
പാലിനി, ജഗസംവാഹിനി ജയ ജയ ।
പിങ്ഗലേശ്വരീ, പ്രമദാ ജയ ജയ ॥ 169
പ്രിയഭാഷിണീ, പുരന്‍ഘ്രാ ജയ ജയ ।
പീതാംബരാ, പീതകമലാ ജയ ॥ 170 ॥

പുണ്യപ്രജാ, പുണ്യദാത്രീ ജയ ।
പുണ്യാലയാ, സുപുണ്യാ ജയ ജയ ॥ 171
പുരവാസിനീ, പുഷ്കലാ ജയ ജയ ।
പുഷ്പഗന്ധിനീ, പൂഷാ ജയ ജയ ॥ 172
പുഷ്പഭൂഷണാ പുണ്യപ്രിയാ ജയ ।
പ്രേമസുഗംയാ, വിശ്വജിതാ ജയ ॥ 173
പ്രൌഢാ, അപ്രൌഢാ കന്യാ ജയ ।
ബലാ, ബലാകാ, ബേലാ ജയ ജയ ॥ 174
ബാലാകിനീ, ബിലാഹാരാ ജയ ।
ബാലാ, തരുണി വൃദ്ധമാതാ ജയ ॥ 175
ബുദ്ധിമയീ, അതി-സരലാ ജയ ജയ ।
ബ്രഹ്മകലാ, വിന്ധ്യേശ്വരി ജയ ജയ ॥ 176
ബ്രഹ്മസ്വരൂപാ, വിദ്യാ ജയ ജയ ।
ബ്രഹ്മാഭേദസ്വരൂപിണി ജയ ജയ ॥ 177
ഭക്തഹൃദയതമധനഹാരിണി ജയ ।
ഭക്താത്മാ, ഭുവനാനന്ദാ ജയ ॥ 178
ഭക്താനന്ദകരീ, വീരാ ജയ ।
ഭഗാത്മികാ, ഭഗമാലിനി ജയ ജയ ॥ 179
ഭഗരൂപകാ ഭൂതധാത്രീ ജയ ।
ഭഗനീയാ, ഭവനസ്ഥാ ജയ ജയ ॥ 180 ॥

ഭദ്രകര്‍ണികാ, ഭദ്രാ ജയ ജയ ।
ഭയപ്രദാ, ഭയഹാരിണി ജയ ജയ ॥ 181
ഭവക്ലേശനാശിനി, ധീരാ ജയ ।
ഭവഭയദ്ദാരിണി, സുഖകാരിണി ജയ ॥ 182
ഭവമോചനീ, ഭവാനീ ജയ ജയ ।
ഭവ്യാ, ഭാവ്യാ ഭവിതാ ജയ ജയ ॥ 183
ഭസ്മാവൃതാ, ഭാവിതാ ജയ ജയ ।
ഭാഗ്യവതീ, ഭൂതേശീ ജയ ജയ ॥ 184
ഭാനുഭാഷിണീ, മധുജിഹ്വാ ജയ ।
ഭാസ്കരകോടി, കിരണമുക്താ ജയ ॥ 185
ഭീതിഹരാ ജയ, ഭയങ്കരീ ജയ ।
ഭീഷണശബ്ദോച്ചാരിണി ജയ ജയ ॥ 186
ഭൂതി, വിഭൂതീ വിഭവരൂപിണി ജയ ।
ഭൂരിദക്ഷിണാ ഭാഷാ ജയ ജയ ॥ 187
ഭോഗമയീ, അതി ത്യാഗമയീ ജയ ।
ഭോഗശക്തി ജയ, ഭോക്തൃശക്തി ജയ ॥ 188
മത്താനനാ, മാദിനീ ജയ ജയ ।
മദനോന്‍മാദിതി, സംശോഷിണി ജയ ॥ 189
മദോത്കടാ, മുകുടേശ്വരി ജയ ജയ ।
മധുപാ, മാത്രാ, മിത്രാ ജയ ജയ ॥ 190 ॥

മധുമാലിനി, ബലശാലിനി ജയ ജയ ।
മധുരഭാഷിണീ, ഘോരരവാ ജയ ॥ 191
മധുരരസമയീ, മുദ്രാ ജയ ജയ ।
മനരൂപാ ജയ, മനോരമാ ജയ ॥ 192
മനഹര-മധുര-നിനാഹിനി ജയ ജയ ।
മന്ദസ്മിതാ അട്ടഹാസിനി ജയ ॥ 193
മഹാസിദ്ധി ജയ, സത്യവാക ജയ ।
മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി മാँ ജയ ജയ ॥ 194
മുഗ്ധാ മധുരാലാപിനി ജയ ജയ ।
മുണ്ഡമാലിനീ, ചാമുണ്ഡാ ജയ ॥ 195
മൂലപ്രകൃതി അനാദി ജയതി ജയ ।
മൂലാധാരാ, പ്രകൃതിമയീ ജയ ॥ 196
മൃദു-അങ്ഗീ, വജ്രാങ്ഗീ ജയ ജയ ।
മൃദുമഞ്ജീരപദാ, രുചിരാ ജയ ॥ 197
മൃദുലാ, മഹാമാനവീ ജയ ജയ ।
മേധമാലിനീ, മൈഥിലി ജയ ജയ ॥ 198
യുദ്ധനിവാരിണി, നിഃശസ്ത്രാ ജയ ।
യോഗക്ഷേമസുവാഹിനി ജയ ജയ ॥ 199
യോഗശക്തി ജയ, ഭോഗശക്തി ജയ ।
രക്തബീജനാശിനി മാँ ജയ ജയ ॥ 200 ॥

രക്താംബരാ, രക്തദന്താ ജയ ।
രക്താംബുജാസനാ, രക്താ ജയ ॥ 201
രക്താശനാ, രക്തവര്‍ണാ ജയ ।
രജനീ, അമാ, പൂര്‍ണിമാ ജയ ജയ ॥ 202
രതിപ്രിയാ, രതികരീ, രീതി ജയ ।
രത്നവതീ, നരമുണ്ഡപ്രിയാ ജയ ॥ 203
രമാപ്രകടകാരീണി, രാധാ ജയ ।
രമാസ്വരൂപിണി, രമാപ്രിയാ ജയ ॥ 204
രതനോലസതകുണ്ഡലാ ജയ ജയ ।
രുദ്രചന്ദ്രികാ, ധോരചണ്ഡി ജയ ॥ 205
രുദ്രസുന്ദരീ, രതിപ്രിയാ ജയ ।
രുദ്രാണീ, രംഭാ, രമണാ ജയ ॥ 206
രൌദ്രമുഖീ വിധുമുഖീ ജയതി ജയ ।
ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യസ്വരൂപാ ജയ ജയ ॥ 207
ലലിതാംബാ, ലീലാ, ലതികാ ജയ ।
ലീലാവതീ, പ്രേമലലിതാ ജയ ॥ 208
വികടാക്ഷാ, കപാടികാ ജയ ജയ ।
വികടാനനാ, സുധാനനി ജയ ജയ ॥ 209
വിദ്യാപരാ, മഹാവാണീ ജയ ।
വിദ്യുല്ലതാ, കനകലതികാ ജയ ॥ 210 ॥

വിധ്വംസിനി, ജഗപാലിനി ജയ ജയ ।
ബിന്ദുനാദരൂപിണീ, കലാ ജയ ॥ 211
ബിന്ദുമാലിനീ, പരാശക്തി ജയ ।
വിമലാ, ഉത്കര്‍ഷിണി, വാമാ ജയ ॥ 212
വിമുഖാ സുമുഖാ, കുമുഖാ ജയ ജയ ।
വിശ്വമൂര്‍തി വിശ്വേശ്വരി ജയ ജയ ॥ 213
വിശ്വ-പാശാ-തൈജസദ്രൂപാ ജയ ।
വിശ്വേശ്വരീ, വിശ്വജനനീ ജയ ॥ 214
വിഷ്ണുസ്വരൂപാ വസുന്ധരാ ജയ ।
വേദമൂര്‍തി ജയ, ജ്ഞാനമൂര്‍തി ജയ ॥ 215
ശങ്ഖിനി, ചക്രിണി, വജ്രിണി ജയ ജയ ।
ശബലബ്രഹ്മരൂപിണി, അമരാ ജയ ॥ 216
ശബ്ദമയീ, ശബ്ദാതിതാ ജയ ।
ശര്‍വാണീ വ്രജരാനീ ജയ ജയ ॥ 217
ശശിശേഖരാ, ശശാങ്കമുഖീ ജയ ।
ശസ്ത്രധാരിണീ, രണാങ്ഗിണീ ജയ ॥ 218
ശാലഗ്രാമപ്രിയാ, ശാന്താ ജയ ।
ശാസ്ത്രമയീ, സര്‍വാസ്ത്രമയീ ജയ ॥ 219
ശംഭനിശുംഭവിഘാതിനി ജയ ജയ ।
ശദ്ധസത്ത്വരൂപാ മാതാ ജയ ॥ 220 ॥

ശോഭാവതീ, ശുഭാചാരാ ജയ ।
ഷട്ചക്രാ, കുണ്ഡലിനീ ജയ ജയ ॥ 221
സംവിതാ ചിതി, നിത്യാനന്ദാ ജയ ।
സകലകലുഷ-കലികാലഹരാ ജയ ॥ 222
സത്-ചിത്-സുഖസ്വരൂപിണീ ജയ ജയ ।
സത്യവാദിനീ, സന്‍മാര്‍ഗാ ജയ ॥ 223
സത്യാ, സത്യാധാരാ ജയ ജയ ।
സത്താ, സത്യാനന്ദമയീ ജയ ॥ 224
സര്‍ഗസ്ഥിതാ, സര്‍ഗരൂപാ ജയ ।
സര്‍വജ്ഞാ, സര്‍വാതീതാ ജയ ॥ 225
സര്‍വതാപഹാരിണി ജയ മാँ ജയ ।
സര്‍വമങ്ഗലാ- മനസാ ജയ ജയ ॥ 226
സര്‍വബീജസ്വരൂപിണി ജയ ജയ ।
സര്‍വസുമങ്ഗലരൂപിണി ജയ ജയ ॥ 227
സര്‍വാസുരനാശിനി, സത്യാ ജയ ।
സര്‍വാഹ്ലാദനകാരിണി ജയ ജയ ॥ 228
സര്‍വേശ്വരീ, സര്‍വജനനീ ജയ ।
സര്‍വൈശ്വര്യപ്രിയാ, ശരഭാ ജയ ॥ 229
സാമനീതി ജയ, ദാമനീതി ജയ ।
സാംയാവസ്ഥാത്മികാ ജയതി ജയ ॥ 230 ॥

ഹംസവാഹിനീ, ഹ്രീംരൂപാ ജയ ।
ഹസ്തിജിഹ്വികാ, പ്രാണവഹാ ജയ ॥ 231
ഹിംസാക്രോധവര്‍ജിതാ ജയ ജയ ।
അതിവിശുദ്ധ-അനുരാഗമനാ ജയ ॥ 232
കല്‍പദ്രുമാ, കുരങ്ഗാക്ഷീ ജയ ।
കാരുണ്യാമൃതാംബുധി ജയ ജയ ॥ 233
കുഞ്ജവിഹാരിണി ദേവീ ജയ ജയ ।
കുന്ദകുസുമദന്താ ഗോപീ ജയ ॥ 234
കൃഷ്ണൌരസ്ഥലവാസിനി ജയ ജയ ।
കൃഷ്ണജീവനാധാരാ ജയ ജയ ॥ 235
കൃഷ്ണപ്രിയാ, കൃഷ്ണകാന്താ ജയ ।
കൃഷ്ടാപ്രേമകലങ്കിനി ജയ ജയ ॥ 236
കൃഷ്ണപ്രേമതരങ്ഗിണി ജയ ജയ ।
കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായിനി ജയേ ജയ ॥ 237
കൃഷ്ണപ്രേമരൂപിണി മത്താ ജയ ।
കൃഷ്ണപ്രേമസാഗരസഫരീ ജയ ॥ 238
കൃഷ്ണവന്ദിതാ, കൃഷ്ണമയീ ജയ ।
കൃപ്ണവക്ഷനിതശായിനി ജയ ജയ ॥ 239
കൃഷ്ണാനന്ദപ്രകാശിനി ജയ ജയ ।
കൃഷ്ണാരാധ്യാ, കൃഷ്ണമുഖീ ജയ ॥ 240 ॥

കൃഷ്ണാഹ്ലാദിനി, കൃഷ്ണപ്രിയാ ജയ ।
കൃഷ്ണോന്‍മാദിനി ദേവീ ജയ ജയ । 241
ഗുണസാഗരീ നാഗരീ ജയ ജ്യ ।
ഗോപീ-ഉത്പാദനി മാദിനി ജയ ॥ 242
ഗോപീകായവ്യൂഹരൂപാ ജയ ।
ജയ ആഹ്ലാദിനി, സന്ധിനി ജയ ജയ ॥ 243
ജയ കലികലുഷവിനാശിനി ജയ ജയ ।
ജയ കീര്‍തിദാ-ഭാനുനന്ദിനീ ജയ ജയ ॥ 244
ജയ ഗോകുലാനന്ദദായിനി ജയ ।
ജയ ഗോപാലവല്ലഭാ ജയ ജയ ॥ 245
ജയ ചന്ദ്രാവലി, ലലിനീ ജയ ജയ ।
ജയതി കാമരഹിതാ, രാമാ ജയ ॥ 246
ജയതി വിശാഖാ, ശീലാ ജയ ജയ ।
ജയതി ശ്യാമമോഹിനി, ശ്യാമാ ജയ ॥ 247
ജയ ലലിതാ, നലിനാക്ഷീ ജയ ജയ ।
ജയ രസസുധാ, സുശീലാ ജയ ജയ ॥ 248
ജയ കൃഷ്ണാങ്ഗരതാ ദേവീ ജയ ।
ദിവ്യരൂപസമ്പന്നാ ജയ ജയ ॥ 249
ദുര്ലഭ മഹാഭാവരൂപാ ജയ ।
നാഗര, മനമോഹിനീ ജയ ജയ 3 250 ॥

നിത്യകൃഷ്ണസഞ്ജീവനി ജയ ജയ ।
നിത്യ നികുഞ്ജേശ്വതീ, പൂര്‍ണാ ജയ ॥ 251
പ്രണയരാഗ-അനുരാഗമയീ ജയ ।
ഫുല്ലപങ്കജാനനാ ജയതി ജയ ॥ 252
പ്രിയവിയോഗ-മനഭഗ്നാ ജയ ജയ ।
ശ്യാമസുധാരസമഗ്നാ ജയ അഥ ॥ 253
ഭുക്ത്തി മുക്ത്തി ഭ്രമഭങ്ഗിനീ ജയ ജയ ।
ഭുക്തിമുക്തിസമ്പാദിനി ജയ ജയ ॥ 254
ഭുജമൃണാലികാ, ശുഭാ ജയതി ജയ ।
മദനമോഹിനീ, മുഖ്യാ ജയ ജയ ॥ 255
മന്‍മഥ-മന്‍മഥമനമോഹനി ജയ ।
ജയ മുകുന്ദമധുമാധുര്യാ ജയ ॥ 256
മുകുരരഞ്ജിനീ, മാനിനി ജയ ജയ ।
മുഖരാ, മൌനാ, മാനവതീ ജയ । 257
ജയ രങ്ഗിണീ; രസവൃന്ദാ ജയ ജയ ।
രസദായിനീ, രസമയീ ജയ ജയ ॥ 258
രസമഞ്ജരീ, രസജ്ഞാ ജയ ജയ ।
രാസമണ്ഡലാധ്യക്ഷാ ജയ ജയ ॥ 259
രാസരസോന്‍മാദീ, രസികാ ജയ ।
രാസവിലാസിനി, രാസേശ്വരി ജയ ॥ 260 ॥

രാസോല്ലാസപ്രമത്താ ജയ ജയ ।
ലാവണ്യാമൃതരസനിധി ജയ ജയ ॥ 261
ലീലാമയി, ലീലാരങ്ഗീ ജയ ।
ലോലാക്ഷീ, ലലിതാങ്ഗീ ജയ ജയ ॥ 262
വംശീവാദ്യപ്രിയാ ദേവീ ജയ ।
വിശ്വമോഹിനി, മുനിമോഹനി ജയ ॥ 263
വ്രജരസഭാവരാജ്യഭൂപാ ജയ ।
വ്രജലക്ഷ്മീവല്ലവീ ജയതി ജയ ॥ 264
വ്രജേന്ദിരാ, വിദ്യുത്ഗൌരീ ജയ ।
ശ്രീവ്രജേന്ദ്രസുത-പ്രിയാ ജയതി ജയ ॥ 265
ശ്യാമപ്രീതിസംലഗ്നാ ജയ ജയ ।
ശ്യാമാമൃതരസമഗ്നാ ജയ ജയ ॥ 266
ഹരിഉല്ലാസിനി, ഹരിസ്മൃതിമയി ജയ ।
ഹരിഹിയഹാരിണി, ഹരിരതിമയി ജയ ॥ 267
ഗങ്ഗാ, യമുനാ, സരസ്വതീ ജയ ।
കൃഷ്ണാ, സരയു ദേവികാ ജയ ജയ ॥ 268
അലകനന്ദിനീ അമലാ ജയ ജയ ।
ജയ കൌശികീ, ചന്ദ്രഭാഗാ ജയ ॥ 269
ജയ ഗണ്ഡകീ, താപിനീ ജയ ജയ ।
ജയതി ഗോമതീ, ഗോദാവരി ജയ ॥ 270 ॥

ജയതി വിതസ്താ, സാഭ്രമതീ ജയ ।
ജയതി വിപാശാ, തോയാ ജയ ജയ ॥ 271
ജയ ശതദ്രു കാവേരീ ജയ ജയ ।
വേത്രവതീ, നര്‍മദാ ജയതി ജയ ॥ 272
സ്നേഹമയീ, സൌംയാ മൈയാ ജയ ।
ജയ ജനനീ ജയ ജയതി -ജയതി ജയ ॥ 273

॥ ഇതി ജയയുക്ത ശ്രീദേവ്യഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 273 Names of Jaya Yukta Shri Devi:

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top