Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Kannada

Jaya Yukta Shree Devi Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಜಯಯುಕ್ತ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ॥

ಜಯ ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನಿ ಜಯ ।
ಜಯ ಮಾँ ಕಾಲವಿನಾಶಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 1
ಜಯತಿ ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ಮಾತಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 2
ಜಯತಿ ಚನ್ದ್ರಘಂಟಾ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಸ್ಕನ್ದಜನನಿ ಜಯ ॥ 3
ಜಯ ಮಾँ ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ॥ 4
ಜಯತಿ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವೀ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ॥ 5
ಜಯ ಕಾಲೀ ಜಯ ತಾರಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಜಗಜನನಿ ಷೋಡಶೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 6
ಜಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ॥ 7
ಜಯತಿ ಭೈರವೀ ದೇವೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಜಯ ಧೂಮಾವತೀ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 8
ಜಯ ಬಗಲಾ ಮಾತಂಗೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಮಾँ ಕಮಲಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 9
ಜಯತಿ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ॥ 10 ॥

ಜಯ ಮಾँ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಉಮಾ ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 11
ಕಾವೇರೀ ವಾರುಣೀ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಜಯ ಕಚ್ಛಪೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಜಯ ॥ 12
ಜಯ ಮತ್ಸ್ಯಾ ಕೌಮಾರೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ವೈಷ್ಣವೀ ವಾಸವೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 13
ಜಯ ಮಾಧವ-ಮನವಾಸಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಕೀರ್ತಿ, ಅಕೀರ್ತಿ, ಕ್ಷಮಾ, ಕರುಣಾ ಜಯ ॥ 14
ಛಾಯಾ, ಮಾಯಾ, ತುಷ್ಟಿ, ಪುಷ್ಟಿ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಕಾನ್ತಿ, ಜಯ ಭ್ರಾನ್ತಿ, ಕ್ಷಾನ್ತಿ ಜಯ ॥ 15
ಜಯತಿ ಬುದ್ಧಿ ಧೃತಿ, ವೃತ್ತಿ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಸುಧಾ, ತೃಷ್ಣಾ, ವಿದ್ಯಾ ಜಯ ॥ 16
ಜಯ ನಿದ್ರಾ, ತನ್ದ್ರಾ, ಅಶಾನ್ತಿ ಜಯ ।
ಜಯ ಲಜ್ಜಾ, ಸಜ್ಜಾ, ಶ್ರುತಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 17
ಜಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾ-ಸಾಧನಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಮೇಧಾ, ಮಾಲಾ ಜಯ ॥ 18
ಜಯ ಶ್ರೀ, ಭೂಮಿ, ದಯಾ, ಮೋದಾ ಜಯ ।
ಮಜ್ಜಾ, ವಸಾ, ತ್ವಚಾ, ನಾಡೀ ಜಯ ॥ 19
ಇಚ್ಛಾ, ಶಕ್ತಿ, ಅಶಕ್ತಿ, ಶಾನ್ತಿ ಜಯ ।
ಪರಾ, ವೈಖರೀ, ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಜಯ ॥ 20 ॥

ಮಧ್ಯಾ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಾ ಜಯ ಜಯ ।
ವಾಣೀ ಮಧುರಾ, ಪರುಷಾ, ಜಯ ಜಯ ॥ 21
ಅಷ್ಟಭುಜಾ, ದಶಭುಜಾ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಅಷ್ಟಾದಶ ಶುಭ ಭುಜಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 22
ದುಷ್ಟದಲನಿ ಬಹುಭುಜಾ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಚತುರ್ಮುಖಾ ಬಹುಮುಖಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 23
ಜಯ ದಶವಕ್ತ್ರಾ, ದಶಪಾದಾ ಜಯ ।
ಜಯ ತ್ರಿಂಶಲ್ಲೋಚನಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 24
ದ್ವಿಭುಜಾ, ಚತುರ್ಭುಜಾ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಕದಮ್ಬಮಾಲಾ, ಚನ್ದ್ರಾ ಜಯ ॥ 25
ಜಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನಿ ದೇವೀ ಜಯ ।
ಜಯ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸುತೇ ಜಯತಿ ಜಯ ತಂ 26
ದಾರಿದ್ರ್ಯಾರ್ಣವಶೋಷಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಸಮ್ಪತಿ ವೈಭವಪೋಷಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 27
ದಯಾಮಯೀ, ಸುತಹಿತಕಾರಿಣಿ ಜಯ ।
ಪದ್ಮಾವತೀ, ಮಾಲತೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 28
ಭೀಷ್ಮಕರಾಜಸುತಾ, ಧನದಾ ಜಯ ।
ವಿರಜಾ, ರಜಾ, ಸುಶೀಲಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 29
ಸಕಲ ಸಮ್ಪದಾರೂಪಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಸದಾಪ್ರಸನ್ನಾ, ಶಾನ್ತಿಮಯೀ ಜಯ ॥ 30 ॥

ಶ್ರೀಪತಿಪ್ರಿಯೇ, ಪದ್ಮಲೋಚನಿ ಜಯ ।
ಹರಿಹಿಯರಾಜಿನಿ, ಕಾನ್ತಿಮಯೀ ಜಯ ॥ 31
ಜಯತಿ ಗಿರಿಸುತಾ, ಹೈಮವತೀ ಜಯ ।
ಪರಮೇಶಾನಿ ಮಹೇಶಾನೀ ಜಯ ॥ 32
ಜಯ ಶಂಕರಮನಮೋದಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಹರಚಿತ್ತವಿನೋದನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 33
ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಾಶಿನಿ, ನಿತ್ಯಾ ಜಯ ।
ದಕ್ಷಸುತಾ, ಶುಚಿ, ಸತೀ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 34
ಪರ್ಣಾ, ನಿತ್ಯ ಅಪರ್ಣಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಪಾರ್ವತೀ, ಪರಮೋದಾರಾ ಜಯ ॥ 35
ಭವಭಾಮಿನಿ ಜಯ, ಭಾವಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಭವಮೋಚನೀ, ಭವಾನೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 36
ಜಯ ಶ್ವೇತಾಕ್ಷಸೂತ್ರಹಸ್ತಾ ಜಯ ।
ವೀಣಾವಾದಿನಿ, ಸುಧಾಸ್ರವಾ ಜಯ ॥ 37
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಶ್ವೇತಪುಷ್ಪಶೋಭಿತಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 38
ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಧಾರಿಣಿ, ಶುಭ್ರಾ ಜಯ ।
ಜಯ ಕೈಕೇಯೀ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 39
ಜಯ ಕೌಶಲ್ಯಾ ರಾಮಜನನಿ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ದೇವಕೀ ಕೃಷ್ಣಜನನಿ ಜಯ ॥ 40 ॥

ಜಯತಿ ಯಶೋದಾ ನನ್ದಗೃಹಿಣಿ ಜಯ ।
ಅವನಿಸುತಾ ಅಧಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 41
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೋತ್ತಿರ್ಣಾ ಜಯ ಜಯ ।
ರಾಮೀವರಹ-ಅತಿ-ಶೀರ್ಣಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 42
ರಾಮಭದ್ರಪ್ರಿಯಭಾಮಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಕೇವಲಪತಿಹಿತಸುಖಕಾಮಿನಿ ಜಯ ॥ 43
ಜನಕರಾಜನನ್ದಿನೀ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಮಿಥಿಲಾ-ಅವಧಾನನ್ದಿನೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 44
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ತ್ಯಾಗಮಯೀ ಜಗತಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 45
ರಾವಣಕುಲವಿಧ್ವಂಸ-ರತಾ ಜಯ ।
ಸತೀಶಿರೋಮಣಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಜಯ ॥ 46
ಲವಕುಶಜನನಿ ಮಹಾಭಾಗಿನಿ ಜಯ ।
ರಾಘವೇನ್ದ್ರಪದ-ಅನುರಾಗಿನಿ ಜಯ ॥ 47
ಜಯತಿ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಮಿತ್ರವೃನ್ದಾ, ಭದ್ರಾ ಜಯ ॥ 48
ಜಯತಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ಸತ್ಯಾ ಜಯ ।
ಜಾಮ್ಬವತೀ, ಕಾಲಿನ್ದೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 49
ನಾಗ್ನಜಿತೀ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವವಾಸಿನಿ, ವಿಶ್ವಾ ಜಯ ॥ 50 ॥

ಅಘಗಂಜನಿ, ಭಂಜಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಅಜರಾ, ಜರಾ, ಸ್ಪೃಹಾ, ವಾಂಛಾ ಜಯ ॥ 51
ಅಜಗಮರಾ, ಮಹಾಸುಖದಾ ಜಯ ।
ಅಜಿತಾ, ಜಿತಾ, ಜಯನ್ತೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 52
ಅತಿತನ್ದ್ರಾ ಘೋರಾ ತನ್ದ್ರಾ ಜಯ ।
ಅತಿಭಯಂಕರಾ, ಮನೋಹರಾ ಜಯ ॥ 53
ಅತಿಸುನ್ದರೀ ಘೋರರೂಪಾ ಜಯ ।
ಅತುಲನೀಯ ಸೌನ್ದರ್ಯಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 54
ಅತುಲಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಅದಿತೀ, ದಿತೀ, ಕಿರಾತಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 55
ಅನ್ತಾ, ನಿತ್ಯ ಅನನ್ತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಧವಲಾ, ಬಲಾ, ಅಮೂಲ್ಯಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 56
ಅಭಯವರದಮುದ್ರಾಧಾರಿಣಿ ಜಯ ।
ಅಭ್ಯನ್ತರಾ, ಬಹಿಃಸ್ಥಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 57
ಅಮಲಾ, ಜಯತಿ ಅನುಪಮಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಾ, ಅಪರಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 58
ಅಮೃತಾ, ಅತಿಶಾಂಕರೀ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಆಕರ್ಷಿಣಿ, ಆವೇಶಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 59
ಆದಿಸ್ವರೂಪಾ, ಅಭಯಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ, ತ್ರಯೀವಾರ್ತಾ ಜಯ ॥ 60 ॥

ಇನ್ದ್ರಾಗ್ನಿಸುರಧಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಈಜ್ಯಾ, ಪೂಜ್ಯಾ, ಪೂಜಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 61
ಉಗ್ರಕಾನ್ತಿ, ದೀಪ್ತಾಭಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಉಗ್ರಾ, ಉಗ್ರಪ್ರಭಾವತಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 62
ಉನ್ಮತ್ತಾ, ಅತಿಜ್ಞಾನಮಯೀ ಜಯ ।
ಋದ್ಧಿ, ವೃದ್ಧಿ, ಜಯ ವಿಮಲಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 63
ಏಕಾ, ನಿತ್ಯಸರ್ವರೂಪಾ ಜಯ ।
ಓಜತೇಜಪುಂಜಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಜಯ ॥ 64
ಓಜಸ್ವಿನೀ, ಮನಸ್ವಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಕದಲೀ, ಕೇಲಿಪ್ರಿಯಾ, ಕ್ರೀಡಾ ಜಯ ॥ 65
ಕಲಮಂಜೀರರಂಜಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀ, ಕಲ್ಯಾಣಮಯೀ ಜಯ ॥ 66
ಕವ್ಯರೂಪಿಣೀ, ಕುಲಿಶಾಂಗೀ ಜಯ ।
ಕವ್ಯಸ್ಥಾ, ಕವ್ಯಹಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 67
ಕೇಶವನುತಾ, ಕೇತಕೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾ, ಕುಮುದಾ ಜಯ ॥ 68
ಕಸ್ತೂರೀರಸಲಿಪ್ತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ಕೀರ್ತಿಮತೀ ಜಯ ॥ 69
ಕಾಮಧೇನುನನ್ದಿನೀ ಆರ್ಯಾ ಜಯ ।
ಕಾಮಾಖ್ಯಾ, ಕುಲಕಾಮಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 70 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ, ಕಾಮರೂಪಾ ಜಯ ।
ಕಾಲದಾಯಿನೀ ಕಲಸಂಸ್ಥಾ ಜಯ ॥ 71
ಕಾಲೀ, ಭದ್ರಕಾಲಿಕಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಕುಲಧ್ಯೇಯಾ, ಕೌಲಿನೀ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 72
ಕೂಟಸ್ಥಾ ವ್ಯಾಕೃತರೂಪಾ ಜಯ ।
ಕ್ರೂರಾ, ಶೂರಾ ಶರ್ವಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 73
ಕೃಪಾ, ಕೃಪಾಮಯಿ, ಕಮನೀಯಾ ಜಯ ।
ಕೈಶೋರೀ, ಕುಲವತೀ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 74
ಕ್ಷಮಾ, ಶಾನ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಖರ್ಪರಧಾರಿಣಿ, ದಿಗಮ್ಬರಾ ಜಯ ॥ 75
ಗದಿನಿ, ಶೂಲಿನೀ ಅರಿನಾಶಿನಿ ಜಯ ।
ಗನ್ಧೇಶ್ವರೀ, ಗೋಪಿಕಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 76
ಗೀತಾ, ತ್ರಿಪಥಾ, ಸೀಮಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಗುಣರಹಿತಾ ನಿಜಗುಣಾನ್ವಿತಾ ಜಯ ॥ 77
ಘೋರತಮಾ, ತಮಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿಣೀ, ಪರಮಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 78
ಚಕ್ರರೂಪಿಣೀ, ಚಕ್ರಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಚಟುಲಾ, ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 79
ಚಂಡಮುಂಡನಾಶಿನಿ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ।
ಚಂಡೀ ಜಯ, ಪ್ರಚಂಡಿಕಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 80 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಗದಾಯಿನಿ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ।
ಚನ್ದ್ರಯಾಹುಕಾ, ಚನ್ದ್ರವತೀ ಜಯ ॥ 81
ಚನ್ದ್ರರೂಪಿಣೀ, ಚರ್ಚಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಚನ್ದ್ರಾ, ಚಾರುವೇಣೀ, ಚತುರಾ ಜಯ ॥ 82
ಚನ್ದ್ರಾನನಾ, ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಾ ಜಯ ।
ಚಪಲಾ, ಚಲಾ, ಚಂಚಲಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 83
ಚರಾಚರೇಶ್ವರಿ ಚರಮಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಚಿತ್ತಾ, ಚಿತಿ, ಚಿನ್ಮಯಿ, ಚಿತ್ರಾ ಜಯ ॥ 84
ಚಿದ್ರೂಪಾ, ಚಿರಪ್ರಜ್ಞಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಗದಮ್ಬಾ ಜಯ, ಶಕ್ತಿಮಯೀ ಜಯ ॥ 85
ಜಗದ್ಧಿತಾ ಜಗಪೂಜ್ಯಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಗನ್ಮಯೀ, ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 86
ಜಗವಿಸ್ತಾರಿಣಿ, ಪಂಚಪ್ರಕೃತಿ ಜಯ ।
ಜಯ ಝಿಂಝಿಕಾ, ಡಾಮರೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 87
ಜನಜನ ಕ್ಲೇಶನಿವಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಜನಮನರಂಜಿನಿ ಜಯತಿ ಜನಾ ಜಯ ॥ 88
ಜಯರೂಪಾ, ಜಗಪಾಲಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯಂಕರೀ, ಜಯದಾ, ಜಾಯಾ ಜಯ ॥ 89
ಜಯ ಅಖಿಲೇಶ್ವರಿ, ಆನನ್ದಾ ಜಯ ।
ಜಯ ಅಣಿಮಾ, ಗರಿಮಾ, ಲಘಿಮಾ ಜಯ ॥ 90 ॥

ಜಯ ಉತ್ಪಲಾ, ಉತ್ಪಲಾಕ್ಷೀ ಜಯ ।
ಜಯ ಜಯ ಏಕಾಕ್ಷರಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 91
ಜಯ ಏಂಕಾರೀ, ಓಂಕಾರೀ ಜಯ ।
ಜಯ ಋತುಮತೀ, ಕುಂಡನಿಲಯಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 92
ಜಯ ಕಮನೀಯ ಗುಣಾಕಕ್ಷಾ ಜಯ ।
ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣೀ, ಕಾಮ್ಯಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 93
ಜಯ ಕುಮಾರಿ, ಸಘವಾ, ವಿಧವಾ ಜಯ ।
ಜಯ ಕೂಟಸ್ಥಾ, ಪರಾಽಪರಾ ಜಯ ॥ 94
ಜಯ ಕೌಶಿಕೀ, ಅಮ್ಬಿಕಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 95
ಜಯ ಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಗಾಯತ್ರೀ, ಸಾವಿತ್ರೀ ಜಯ ॥ 96
ಜಯ ಗೀರ್ವಾಣೀ, ಗೌರಾಂಗೀ ಜಯ ।
ಜಯ ಗುಹ್ಯಾತಗುಹ್ಯಭೋಪತ್ರೀ ಜಯ ॥ 97
ಜಯ ಗೋದಾ, ಕುಲತಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಗೋಪಾಲಸುನ್ದರೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 98
ಜಯ ಗೋಲೋಕಸುರಭಿ, ಸುರಮಯಿ ಜಯ ।
ಜಯ ಚಮ್ಪಕವರ್ಣಾ, ಚತುರಾ ಜಯ ॥ 99
ಜಯ ಚಾತಕಾ, ಚನ್ದಚೂಡಾ ಜಯ ।
ಜಯ ಚೇತನಾ, ಅಚೇತನತಾ ಜಯ ॥ 100 ॥

ಜಯ ಜಯ ವಿನ್ಧ್ಯನಿವಾಸಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ, ಶ್ರೇಷ್ಠಾ, ಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಜಯ ॥ 101
ಜಯ ಜ್ವಾಲಾ, ಜಾಗೃತೀ, ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಜಯ ಡಾಕಿನಿ, ಶಾಕಿನಿ, ಶೋಷಿಣಿ ಜಯ ॥ 102
ಜಯ ತಾಮಸೀ, ಆಸುರೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಅನಂಗಾ ಔಷಧಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 103
ಜಯತಿ ಅಸಿದ್ಧಸಾಧಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಇಡಾ, ಪಿಂಗಲಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 104
ಜಯತಿ ಸುಷುಮ್ಣಾ ಗಾನ್ಧಾರೀ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಉಗ್ರತಾರಾ, ತಾರಿಣಿ ಜಯ ॥ 105
ಜಯತಿ ಏಕವೀರಾ, ಏಕಾ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಕಪಾಲಿನಿ, ಕರಾಲಿನೀ ಜಯ ॥ 106
ಜಯತಿ ಕಾಮರಹಿತಾ, ಕಾಮಿನಿ ಜಯ ।
ಜಯ ತುರೀಯಪದಗಾಮಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 107
ಜಯತಿ ಜ್ಞಾನವಲಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ತಪ್ತಕಾಂಚನವರ್ಣಾ ಜಯ ॥ 108
ಜಯತಿ ದಿವ್ಯ ಆಭರಣಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ದುರ್ಗತೋದ್ಧಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 109
ಜಯತಿ ದುರ್ಗಮಾಲೋಕಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ನನ್ದಜಾ, ನನ್ದಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 110 ॥

ಜಯತಿ ಪಾಟಲಾವತೀ, ಪ್ರಿಯಾ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಭ್ರಾಮರೀ ಭ್ರಮರೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 111
ಜಯತಿ ಮಾಧವೀ, ಮನ್ದಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಮೃಗಾವತಿ, ಮಹೋತ್ಪಲಾ ಜಯ ॥ 112
ಜಯತಿ ವಿಶ್ವಕಾಮಾ, ವಿಪುಲಾ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ವೃತ್ರನಾಶಿನಿ, ವರದೇ ಜಯ ॥ 113
ಜಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆಪ್ತಿ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಶಾಮ್ಭವೀ, ಜಯತಿ ಶಿವಾ ಜಯ ॥ 114
ಜಯತಿ ಸರ್ಗರಹಿತಾ, ಸುಮನಾ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಹೇಮವರ್ಣಾ, ಸ್ಫಟಿಕಾ ಜಯ ॥ 115
ಜಯ ದುರತ್ಯಯಾ, ದುರ್ಗಮಗಾ ಜಯ ।
ದುರ್ಗಮ ಆತ್ಮತ್ವರೂಪಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 116
ಜಯ ದುರ್ಗಮಿತೀ, ದುರ್ಗಮತಾ ಜಯ ।
ಜಯ ದುರ್ಗಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣಿ ಜಯ ॥ 117
ಜಯ ಧಾರಣಾ, ಧಾರಿಣೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಧೀಶ್ವರೀ, ವೇದಗರ್ಭಾ ಜಯ ॥ 118
ಜಯ ನನ್ದಿತಾ, ವನ್ದಿತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ನಿರ್ಗುಣಾ, ನಿರಂಜನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 119
ಜಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ, ಜಯ ಗುಪ್ತಾ ಜಯ ।
ಜಯ ಪ್ರವಾಲ ಶೋಭಾ, ಫಲಿನೀ ಜಯ ॥ 120 ॥

ಜಯ ಪಾತಾಲವಾಸಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಪ್ರೀತಾ, ಪ್ರಿಯವಾದಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 121
ಜಯ ಬಹುಲಾ ವಿಪುಲಾ, ವಿಷಯಾ ಜಯ ।
ಜಯ ವಾಯಸೀ, ವಿರಾಲೀ ಜಯ ಜಯಾ ॥ 122
ಜಯ ಭೀಷಣ-ಭಯವಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ
ಜಯ ಭುಜಗೌರಭಾವಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 123
ಜಯ ಮೋದಿನೀ, ಮಧುಮಾಲಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ತಷ ಭುಜಂಗ-ವರಶಾಲಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 124
ಜಯ ಭೇರುಂಡಾ, ಭಿಷಮ್ಬರಾ ಜಯ ।
ಜಯ ಮಣಿದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 125
ಜಯ ಮಧುಮಯಿ, ಮುಕುನ್ದಮೋಹಿನಿ ಜಯ ।
ಜಯ ಮಧುರತಾ, ಮೇದಿನೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 126
ಜಯ ಮನ್ಮಥಾ, ಮಹಾಭಾಗಾ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಮಹಾಮಾರೀ, ಮಹಿಮಾ ಜಯ ॥ 127
ಜಯ ಮಾಂಡವೀ, ಮಹಾದೇವೀ ಜಯ ।
ಜಯ ಮೃಗನಯನಿ, ಮಂಜುಲಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 128
ಜಯ ಯೋಗಿನೀ, ಯೋಗಸಿದ್ಧಾ ಜಯ ।
ಜಯ ರಾಕ್ಷಸೀ, ದಾನವೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 129
ಜಯ ವತ್ಸಲಾ, ಬಾಲಪೋಷಿಣಿ ಜಯ ।
ಜಯ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 130 ॥

ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶಚನ್ದನೀಯಾ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಶತಾಕ್ಷೀ, ಶಾಕಮ್ಭರಿ, ಜಯ ॥ 131
ಜಯ ಶುಭಚಂಡೀ, ಶಿವಚಂಡೀ ಜಯ ।
ಜಯ ಶೋಭನಾ ಲೋಕಪಾವನಿ ಜಯ ॥ 132
ಜಯ ಷಷ್ಟೀ, ಮಂಗಲಚಂಡೀ ಜಯ ।
ಜಯ ಸಂಗೀತಕಲಾಕುಶಲಾ ಜಯ ॥ 133
ಜಯ ಸನ್ಧ್ಯಾ, ಅಧನಾಶಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾ ಜಯ ॥ 134
ಜಯ ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಸಿಂಹಿಕಾ, ಸತ್ಯವಾದಿನಿ ಜಯ ॥ 135
ಜಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಶ್ರೀಂಕಾರೀ, ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಜಯ ॥ 136
ಜಯ ಹರಪ್ರಿಯಾ ಹಿಮಸುತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 137
ಜಯ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ, ಜಯತಿ ತುಲಸೀ ಜಯ ।
ಜಯ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ, ಹರಿಣೀ ಜಯ ॥ 138
ಜಯ ಕಕ್ಷಾ, ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜರಾವರ್ಜಿತಾ, ಜರಾ, ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 139
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ, ಇನ್ದ್ರಿಯರೂಪಾ ಜಯ ।
ಜಿಹ್ವಾ, ಕುಟಿಲಾ, ಜಮ್ಭಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 140 ॥

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಜಯಾ, ವಿಜಯಾ ಜಯ ।
ಜ್ವಲನಿ, ಜ್ವಾಲಿನೀ, ಜ್ವಾಲಾಂಗೀ ಜಯ ॥ 141
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ, ಧಾಮನಿ ಜಯ, ಜಯ ।
ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಭೈರವೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 142
ತಪನಿ, ತಾಪನೀ, ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಜಯ ।
ತಾಟಞ್ಕಿನೀ, ತುಷಾರಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 143
ತೀವ್ರಾ, ತೀವ್ರವೇಗಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ತ್ರಿಗುಣಮಯೀ, ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಾ ಜಯ ॥ 144
ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ, ಲಲಿತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ದಂಡನೀತಿ ಜಯ ಸಮರನೀತಿ ಜಯ ॥ 145
ದಾನವದಲನಿ, ದುಷ್ಟಮರ್ದಿನಿ ಜಯ ।
ದಿವ್ಯ ವಸನಭೂಷಣಘಾರಿಣಿ ಜಯ ॥ 146
ದೀನವತ್ಸಲಾ, ದುಃಖಹಾರಿಣಿ ಜಯ ।
ದೀನಾ, ಹೀನದರಿದ್ರಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 147
ದುರಾಶಯಾ, ದುರ್ಜಯಾ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ದುರ್ಗತಿ, ಸುಗತಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 148
ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನಭಾಸಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ದುರ್ಗಮೇಶ್ವರೀ, ದುರ್ಗಮಾಂಗಿ ಜಯ ॥ 149
ದುರ್ಲಭ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾತ್ರೀ ಜಯ ಜಯ ।
ದುರ್ಲಭ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 150 ॥

ದೇವದೇವ ಹರಿಮನಭಾವನಿ ಜಯ ।
ದೇವಮಯೀ, ದೇವೇಶೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 151
ದೇವಯಾನಿ, ದಮಯನ್ತೀ ಜಯ ಜಯ ।
ದೇವಹೂತಿ ದ್ರೌಪದೀ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 152
ಧನಜನ್ಮಾ ಧನದಾತ್ರಿ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಧನಮಯಿ, ದ್ರವಿಣಾ, ದ್ರವಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 153
ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ, ಜಯ ಜ್ಯೋತಿಮೂರ್ತಿ ಜಯ ॥
ಧರ್ಮ-ಸಾಧು-ದುಖ-ಭೀತಿ-ಹರಾ ಜಯ ॥ 154
ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷೀ, ಕ್ಷೀಣಾ, ಪೀನಾ ಜಯ ।
ನವನೀರದಘನಶ್ಯಾಮಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 155
ನವರತ್ನಾಢ್ಯಾ, ನಿರವದ್ಯಾ ಜಯ ।
ನವಷಟ್ರಸ ಆಧಾರಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 156
ನಾನಾಋತುಮಯಿ, ಋತುಜನನೀ ಜಯ ।
ನಾನಾಭೋಗವಿಲಾಸಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 157
ನಾರಾಯಣೀ, ದಿವ್ಯನಾರೀ ಜಯ ।
ನಿತ್ಯಕಿಶೋರವಯಸ್ಕಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 158
ನಿರ್ಗನ್ಧಾ, ಬಹುಗನ್ಧಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಅಗುಣಾ, ಸರ್ವಗುಣಾಘಾರಾ ವಯ ॥ 159
ನಿರ್ದೋಷಾ, ಸರ್ವದೋಷಯುತಾ ಜಯ ।
ನಿರ್ವರ್ಣಾ, ಅನೇಕವರ್ಣಾ ಜಯ ॥ 160 ॥

ನಿರ್ವೀಜಾ ಜಯ, ವೀಜಕರೀ ಜಯ ।
ನಿಷ್ಕಲನವಿನ್ದುನಾದರಹಿತಾ ಜಯ ॥ 161
ನೀಲಾಘನಾ, ಸುಕುಲ್ಯಾ ಜಯ ಜಯ ।
ನೀಲಾಂಜನಾ, ಪ್ರಭಾಮಯಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 162
ನೀಲಾಮ್ಬರಾ, ನೀಲಕಮಲಾ ಜಯ ।
ನೃತ್ಯವಾದ್ಯರಸಿಕಾ, ಭೂಮಾ ಜಯ ॥ 163
ಪಂಚಶಿಖಾ, ಪಂಚಾಂಗೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ, ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 164
ಪಯಸ್ವಿನೀ, ಪೃಥುಜಂಘಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಪರ-ಪ್ರೀತಿ ನಿತ್ಯಾ ಜಯ ॥ 165
ಪರಮ ತಪಸ್ವಿನಿ, ಪ್ರಮಿಲಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಪರಮಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 166
ಪರಮೇಶ್ವರೀ, ಪಾಡಲಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಪರ ಶೃಂಗಾರವತೀ, ಶೋಭಾ ಜಯ ॥ 167
ಪಲ್ಲವೋದರೀ, ಪ್ರಣವಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಪ್ರಾಣವಾಹಿನೀ ಅಲಮ್ಬುಷಾ ಜಯ ॥ 168
ಪಾಲಿನಿ, ಜಗಸಂವಾಹಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಪಿಂಗಲೇಶ್ವರೀ, ಪ್ರಮದಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 169
ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ, ಪುರನ್ಘ್ರಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಾ, ಪೀತಕಮಲಾ ಜಯ ॥ 170 ॥

ಪುಣ್ಯಪ್ರಜಾ, ಪುಣ್ಯದಾತ್ರೀ ಜಯ ।
ಪುಣ್ಯಾಲಯಾ, ಸುಪುಣ್ಯಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 171
ಪುರವಾಸಿನೀ, ಪುಷ್ಕಲಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಪುಷ್ಪಗನ್ಧಿನೀ, ಪೂಷಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 172
ಪುಷ್ಪಭೂಷಣಾ ಪುಣ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಜಯ ।
ಪ್ರೇಮಸುಗಮ್ಯಾ, ವಿಶ್ವಜಿತಾ ಜಯ ॥ 173
ಪ್ರೌಢಾ, ಅಪ್ರೌಢಾ ಕನ್ಯಾ ಜಯ ।
ಬಲಾ, ಬಲಾಕಾ, ಬೇಲಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 174
ಬಾಲಾಕಿನೀ, ಬಿಲಾಹಾರಾ ಜಯ ।
ಬಾಲಾ, ತರುಣಿ ವೃದ್ಧಮಾತಾ ಜಯ ॥ 175
ಬುದ್ಧಿಮಯೀ, ಅತಿ-ಸರಲಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ, ವಿನ್ಧ್ಯೇಶ್ವರಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 176
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ, ವಿದ್ಯಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಭೇದಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 177
ಭಕ್ತಹೃದಯತಮಧನಹಾರಿಣಿ ಜಯ ।
ಭಕ್ತಾತ್ಮಾ, ಭುವನಾನನ್ದಾ ಜಯ ॥ 178
ಭಕ್ತಾನನ್ದಕರೀ, ವೀರಾ ಜಯ ।
ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ, ಭಗಮಾಲಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 179
ಭಗರೂಪಕಾ ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಜಯ ।
ಭಗನೀಯಾ, ಭವನಸ್ಥಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 180 ॥

ಭದ್ರಕರ್ಣಿಕಾ, ಭದ್ರಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಭಯಪ್ರದಾ, ಭಯಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 181
ಭವಕ್ಲೇಶನಾಶಿನಿ, ಧೀರಾ ಜಯ ।
ಭವಭಯದ್ದಾರಿಣಿ, ಸುಖಕಾರಿಣಿ ಜಯ ॥ 182
ಭವಮೋಚನೀ, ಭವಾನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಭವ್ಯಾ, ಭಾವ್ಯಾ ಭವಿತಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 183
ಭಸ್ಮಾವೃತಾ, ಭಾವಿತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಭಾಗ್ಯವತೀ, ಭೂತೇಶೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 184
ಭಾನುಭಾಷಿಣೀ, ಮಧುಜಿಹ್ವಾ ಜಯ ।
ಭಾಸ್ಕರಕೋಟಿ, ಕಿರಣಮುಕ್ತಾ ಜಯ ॥ 185
ಭೀತಿಹರಾ ಜಯ, ಭಯಂಕರೀ ಜಯ ।
ಭೀಷಣಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 186
ಭೂತಿ, ವಿಭೂತೀ ವಿಭವರೂಪಿಣಿ ಜಯ ।
ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಾ ಭಾಷಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 187
ಭೋಗಮಯೀ, ಅತಿ ತ್ಯಾಗಮಯೀ ಜಯ ।
ಭೋಗಶಕ್ತಿ ಜಯ, ಭೋಕ್ತೃಶಕ್ತಿ ಜಯ ॥ 188
ಮತ್ತಾನನಾ, ಮಾದಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಮದನೋನ್ಮಾದಿತಿ, ಸಮ್ಶೋಷಿಣಿ ಜಯ ॥ 189
ಮದೋತ್ಕಟಾ, ಮುಕುಟೇಶ್ವರಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಮಧುಪಾ, ಮಾತ್ರಾ, ಮಿತ್ರಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 190 ॥

ಮಧುಮಾಲಿನಿ, ಬಲಶಾಲಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಮಧುರಭಾಷಿಣೀ, ಘೋರರವಾ ಜಯ ॥ 191
ಮಧುರರಸಮಯೀ, ಮುದ್ರಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಮನರೂಪಾ ಜಯ, ಮನೋರಮಾ ಜಯ ॥ 192
ಮನಹರ-ಮಧುರ-ನಿನಾಹಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾ ಅಟ್ಟಹಾಸಿನಿ ಜಯ ॥ 193
ಮಹಾಸಿದ್ಧಿ ಜಯ, ಸತ್ಯವಾಕ ಜಯ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ॥ 194
ಮುಗ್ಧಾ ಮಧುರಾಲಾಪಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಮುಂಡಮಾಲಿನೀ, ಚಾಮುಂಡಾ ಜಯ ॥ 195
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಅನಾದಿ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಮೂಲಾಧಾರಾ, ಪ್ರಕೃತಿಮಯೀ ಜಯ ॥ 196
ಮೃದು-ಅಂಗೀ, ವಜ್ರಾಂಗೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಮೃದುಮಂಜೀರಪದಾ, ರುಚಿರಾ ಜಯ ॥ 197
ಮೃದುಲಾ, ಮಹಾಮಾನವೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಮೇಧಮಾಲಿನೀ, ಮೈಥಿಲಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 198
ಯುದ್ಧನಿವಾರಿಣಿ, ನಿಃಶಸ್ತ್ರಾ ಜಯ ।
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಸುವಾಹಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 199
ಯೋಗಶಕ್ತಿ ಜಯ, ಭೋಗಶಕ್ತಿ ಜಯ ।
ರಕ್ತಬೀಜನಾಶಿನಿ ಮಾँ ಜಯ ಜಯ ॥ 200 ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಬರಾ, ರಕ್ತದನ್ತಾ ಜಯ ।
ರಕ್ತಾಮ್ಬುಜಾಸನಾ, ರಕ್ತಾ ಜಯ ॥ 201
ರಕ್ತಾಶನಾ, ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಜಯ ।
ರಜನೀ, ಅಮಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 202
ರತಿಪ್ರಿಯಾ, ರತಿಕರೀ, ರೀತಿ ಜಯ ।
ರತ್ನವತೀ, ನರಮುಂಡಪ್ರಿಯಾ ಜಯ ॥ 203
ರಮಾಪ್ರಕಟಕಾರೀಣಿ, ರಾಧಾ ಜಯ ।
ರಮಾಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ರಮಾಪ್ರಿಯಾ ಜಯ ॥ 204
ರತನೋಲಸತಕುಂಡಲಾ ಜಯ ಜಯ ।
ರುದ್ರಚನ್ದ್ರಿಕಾ, ಧೋರಚಂಡಿ ಜಯ ॥ 205
ರುದ್ರಸುನ್ದರೀ, ರತಿಪ್ರಿಯಾ ಜಯ ।
ರುದ್ರಾಣೀ, ರಮ್ಭಾ, ರಮಣಾ ಜಯ ॥ 206
ರೌದ್ರಮುಖೀ ವಿಧುಮುಖೀ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 207
ಲಲಿತಾಮ್ಬಾ, ಲೀಲಾ, ಲತಿಕಾ ಜಯ ।
ಲೀಲಾವತೀ, ಪ್ರೇಮಲಲಿತಾ ಜಯ ॥ 208
ವಿಕಟಾಕ್ಷಾ, ಕಪಾಟಿಕಾ ಜಯ ಜಯ ।
ವಿಕಟಾನನಾ, ಸುಧಾನನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 209
ವಿದ್ಯಾಪರಾ, ಮಹಾವಾಣೀ ಜಯ ।
ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾ, ಕನಕಲತಿಕಾ ಜಯ ॥ 210 ॥

ವಿಧ್ವಮ್ಸಿನಿ, ಜಗಪಾಲಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಬಿನ್ದುನಾದರೂಪಿಣೀ, ಕಲಾ ಜಯ ॥ 211
ಬಿನ್ದುಮಾಲಿನೀ, ಪರಾಶಕ್ತಿ ಜಯ ।
ವಿಮಲಾ, ಉತ್ಕರ್ಷಿಣಿ, ವಾಮಾ ಜಯ ॥ 212
ವಿಮುಖಾ ಸುಮುಖಾ, ಕುಮುಖಾ ಜಯ ಜಯ ।
ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 213
ವಿಶ್ವ-ಪಾಶಾ-ತೈಜಸದ್ರೂಪಾ ಜಯ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ, ವಿಶ್ವಜನನೀ ಜಯ ॥ 214
ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಾ ವಸುನ್ಧರಾ ಜಯ ।
ವೇದಮೂರ್ತಿ ಜಯ, ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಜಯ ॥ 215
ಶಂಖಿನಿ, ಚಕ್ರಿಣಿ, ವಜ್ರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಶಬಲಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣಿ, ಅಮರಾ ಜಯ ॥ 216
ಶಬ್ದಮಯೀ, ಶಬ್ದಾತಿತಾ ಜಯ ।
ಶರ್ವಾಣೀ ವ್ರಜರಾನೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 217
ಶಶಿಶೇಖರಾ, ಶಶಾಂಕಮುಖೀ ಜಯ ।
ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ, ರಣಾಂಗಿಣೀ ಜಯ ॥ 218
ಶಾಲಗ್ರಾಮಪ್ರಿಯಾ, ಶಾನ್ತಾ ಜಯ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ, ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಜಯ ॥ 219
ಶಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭವಿಘಾತಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಶದ್ಧಸತ್ತ್ವರೂಪಾ ಮಾತಾ ಜಯ ॥ 220 ॥

ಶೋಭಾವತೀ, ಶುಭಾಚಾರಾ ಜಯ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಾ, ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 221
ಸಮ್ವಿತಾ ಚಿತಿ, ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾ ಜಯ ।
ಸಕಲಕಲುಷ-ಕಲಿಕಾಲಹರಾ ಜಯ ॥ 222
ಸತ್-ಚಿತ್-ಸುಖಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಸತ್ಯವಾದಿನೀ, ಸನ್ಮಾರ್ಗಾ ಜಯ ॥ 223
ಸತ್ಯಾ, ಸತ್ಯಾಧಾರಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಸತ್ತಾ, ಸತ್ಯಾನನ್ದಮಯೀ ಜಯ ॥ 224
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಾ, ಸರ್ಗರೂಪಾ ಜಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ, ಸರ್ವಾತೀತಾ ಜಯ ॥ 225
ಸರ್ವತಾಪಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಮಾँ ಜಯ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲಾ- ಮನಸಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 226
ಸರ್ವಬೀಜಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಸರ್ವಸುಮಂಗಲರೂಪಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 227
ಸರ್ವಾಸುರನಾಶಿನಿ, ಸತ್ಯಾ ಜಯ ।
ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದನಕಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 228
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ, ಸರ್ವಜನನೀ ಜಯ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಿಯಾ, ಶರಭಾ ಜಯ ॥ 229
ಸಾಮನೀತಿ ಜಯ, ದಾಮನೀತಿ ಜಯ ।
ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥಾತ್ಮಿಕಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 230 ॥

ಹಂಸವಾಹಿನೀ, ಹ್ರೀಂರೂಪಾ ಜಯ ।
ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಿಕಾ, ಪ್ರಾಣವಹಾ ಜಯ ॥ 231
ಹಿಂಸಾಕ್ರೋಧವರ್ಜಿತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಅತಿವಿಶುದ್ಧ-ಅನುರಾಗಮನಾ ಜಯ ॥ 232
ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾ, ಕುರಂಗಾಕ್ಷೀ ಜಯ ।
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಾಮ್ಬುಧಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 233
ಕುಂಜವಿಹಾರಿಣಿ ದೇವೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಕುನ್ದಕುಸುಮದನ್ತಾ ಗೋಪೀ ಜಯ ॥ 234
ಕೃಷ್ಣೌರಸ್ಥಲವಾಸಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಕೃಷ್ಣಜೀವನಾಧಾರಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 235
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ, ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾ ಜಯ ।
ಕೃಷ್ಟಾಪ್ರೇಮಕಲಂಕಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 236
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮತರಂಗಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯಿನಿ ಜಯೇ ಜಯ ॥ 237
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮರೂಪಿಣಿ ಮತ್ತಾ ಜಯ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಸಾಗರಸಫರೀ ಜಯ ॥ 238
ಕೃಷ್ಣವನ್ದಿತಾ, ಕೃಷ್ಣಮಯೀ ಜಯ ।
ಕೃಪ್ಣವಕ್ಷನಿತಶಾಯಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 239
ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾರಾಧ್ಯಾ, ಕೃಷ್ಣಮುಖೀ ಜಯ ॥ 240 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಹ್ಲಾದಿನಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ಜಯ ।
ಕೃಷ್ಣೋನ್ಮಾದಿನಿ ದೇವೀ ಜಯ ಜಯ । 241
ಗುಣಸಾಗರೀ ನಾಗರೀ ಜಯ ಜ್ಯ ।
ಗೋಪೀ-ಉತ್ಪಾದನಿ ಮಾದಿನಿ ಜಯ ॥ 242
ಗೋಪೀಕಾಯವ್ಯೂಹರೂಪಾ ಜಯ ।
ಜಯ ಆಹ್ಲಾದಿನಿ, ಸನ್ಧಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 243
ಜಯ ಕಲಿಕಲುಷವಿನಾಶಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಕೀರ್ತಿದಾ-ಭಾನುನನ್ದಿನೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 244
ಜಯ ಗೋಕುಲಾನನ್ದದಾಯಿನಿ ಜಯ ।
ಜಯ ಗೋಪಾಲವಲ್ಲಭಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 245
ಜಯ ಚನ್ದ್ರಾವಲಿ, ಲಲಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಕಾಮರಹಿತಾ, ರಾಮಾ ಜಯ ॥ 246
ಜಯತಿ ವಿಶಾಖಾ, ಶೀಲಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಶ್ಯಾಮಮೋಹಿನಿ, ಶ್ಯಾಮಾ ಜಯ ॥ 247
ಜಯ ಲಲಿತಾ, ನಲಿನಾಕ್ಷೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ರಸಸುಧಾ, ಸುಶೀಲಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 248
ಜಯ ಕೃಷ್ಣಾಂಗರತಾ ದೇವೀ ಜಯ ।
ದಿವ್ಯರೂಪಸಮ್ಪನ್ನಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 249
ದುರ್ಲಭ ಮಹಾಭಾವರೂಪಾ ಜಯ ।
ನಾಗರ, ಮನಮೋಹಿನೀ ಜಯ ಜಯ 3 250 ॥

ನಿತ್ಯಕೃಷ್ಣಸಂಜೀವನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ನಿತ್ಯ ನಿಕುಂಜೇಶ್ವತೀ, ಪೂರ್ಣಾ ಜಯ ॥ 251
ಪ್ರಣಯರಾಗ-ಅನುರಾಗಮಯೀ ಜಯ ।
ಫುಲ್ಲಪಂಕಜಾನನಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 252
ಪ್ರಿಯವಿಯೋಗ-ಮನಭಗ್ನಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಶ್ಯಾಮಸುಧಾರಸಮಗ್ನಾ ಜಯ ಅಥ ॥ 253
ಭುಕ್ತ್ತಿ ಮುಕ್ತ್ತಿ ಭ್ರಮಭಂಗಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಸಮ್ಪಾದಿನಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 254
ಭುಜಮೃಣಾಲಿಕಾ, ಶುಭಾ ಜಯತಿ ಜಯ ।
ಮದನಮೋಹಿನೀ, ಮುಖ್ಯಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 255
ಮನ್ಮಥ-ಮನ್ಮಥಮನಮೋಹನಿ ಜಯ ।
ಜಯ ಮುಕುನ್ದಮಧುಮಾಧುರ್ಯಾ ಜಯ ॥ 256
ಮುಕುರರಂಜಿನೀ, ಮಾನಿನಿ ಜಯ ಜಯ ।
ಮುಖರಾ, ಮೌನಾ, ಮಾನವತೀ ಜಯ । 257
ಜಯ ರಂಗಿಣೀ; ರಸವೃನ್ದಾ ಜಯ ಜಯ ।
ರಸದಾಯಿನೀ, ರಸಮಯೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 258
ರಸಮಂಜರೀ, ರಸಜ್ಞಾ ಜಯ ಜಯ ।
ರಾಸಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 259
ರಾಸರಸೋನ್ಮಾದೀ, ರಸಿಕಾ ಜಯ ।
ರಾಸವಿಲಾಸಿನಿ, ರಾಸೇಶ್ವರಿ ಜಯ ॥ 260 ॥

ರಾಸೋಲ್ಲಾಸಪ್ರಮತ್ತಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತರಸನಿಧಿ ಜಯ ಜಯ ॥ 261
ಲೀಲಾಮಯಿ, ಲೀಲಾರಂಗೀ ಜಯ ।
ಲೋಲಾಕ್ಷೀ, ಲಲಿತಾಂಗೀ ಜಯ ಜಯ ॥ 262
ವಂಶೀವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ಜಯ ।
ವಿಶ್ವಮೋಹಿನಿ, ಮುನಿಮೋಹನಿ ಜಯ ॥ 263
ವ್ರಜರಸಭಾವರಾಜ್ಯಭೂಪಾ ಜಯ ।
ವ್ರಜಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲವೀ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 264
ವ್ರಜೇನ್ದಿರಾ, ವಿದ್ಯುತ್ಗೌರೀ ಜಯ ।
ಶ್ರೀವ್ರಜೇನ್ದ್ರಸುತ-ಪ್ರಿಯಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 265
ಶ್ಯಾಮಪ್ರೀತಿಸಂಲಗ್ನಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಶ್ಯಾಮಾಮೃತರಸಮಗ್ನಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 266
ಹರಿಉಲ್ಲಾಸಿನಿ, ಹರಿಸ್ಮೃತಿಮಯಿ ಜಯ ।
ಹರಿಹಿಯಹಾರಿಣಿ, ಹರಿರತಿಮಯಿ ಜಯ ॥ 267
ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತೀ ಜಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾ, ಸರಯು ದೇವಿಕಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 268
ಅಲಕನನ್ದಿನೀ ಅಮಲಾ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯ ಕೌಶಿಕೀ, ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಜಯ ॥ 269
ಜಯ ಗಂಡಕೀ, ತಾಪಿನೀ ಜಯ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ಗೋಮತೀ, ಗೋದಾವರಿ ಜಯ ॥ 270 ॥

ಜಯತಿ ವಿತಸ್ತಾ, ಸಾಭ್ರಮತೀ ಜಯ ।
ಜಯತಿ ವಿಪಾಶಾ, ತೋಯಾ ಜಯ ಜಯ ॥ 271
ಜಯ ಶತದ್ರು ಕಾವೇರೀ ಜಯ ಜಯ ।
ವೇತ್ರವತೀ, ನರ್ಮದಾ ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 272
ಸ್ನೇಹಮಯೀ, ಸೌಮ್ಯಾ ಮೈಯಾ ಜಯ ।
ಜಯ ಜನನೀ ಜಯ ಜಯತಿ -ಜಯತಿ ಜಯ ॥ 273

॥ ಇತಿ ಜಯಯುಕ್ತ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 273 Names of Jaya Yukta Shri Devi:

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top