Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Tamil

Jaya Yukta Shree Devi Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:


॥ ஜயயுக்த ஶ்ரீதே³வ்யஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

॥ நமோ தே³வ்யை ஜக³ந்மாத்ரே ஶிவாயை ஸததம் நம: ॥

ஜய து³ர்கே³ து³ர்க³திநாஶிநி ஜய ।
ஜய மாँ காலவிநாஶிநி ஜய ஜய ॥ 1
ஜயதி ஶைலபுத்ரீ மாँ ஜய ஜய ।
ப்³ரஹ்மசாரிணீ மாதா ஜய ஜய ॥ 2
ஜயதி சந்த்³ரக⁴ண்டா மாँ ஜய ஜய ।
ஜய கூஷ்மாண்டா³ ஸ்கந்த³ஜநநி ஜய ॥ 3
ஜய மாँ காத்யாயிநீ ஜயதி ஜய ।
ஜயதி காலராத்ரீ மாँ ஜய ஜய ॥ 4
ஜயதி மஹாகௌ³ரீ தே³வீ ஜய ।
ஜயதி ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ மாँ ஜய ஜய ॥ 5
ஜய காலீ ஜய தாரா ஜய ஜய ।
ஜய ஜக³ஜநநி ஷோட³ஶீ ஜய ஜய ॥ 6
ஜய பு⁴வநேஶ்வரி மாதா ஜய ஜய ।
ஜயதி சி²ந்நமஸ்தா மாँ ஜய ஜய ॥ 7
ஜயதி பை⁴ரவீ தே³வீ ஜய ஜய ।
ஜய ஜய தூ⁴மாவதீ ஜயதி ஜய ॥ 8
ஜய ப³க³லா மாதங்கீ³ ஜய ஜய ।
ஜயதி ஜயதி மாँ கமலா ஜய ஜய ॥ 9
ஜயதி மஹாகாலீ மாँ ஜய ஜய ।
ஜயதி மஹாலக்ஷ்மீ மாँ ஜய ஜய ॥ 10 ॥

ஜய மாँ மஹாஸரஸ்வதி ஜய ஜய ।
உமா ரமா ப்³ரஹ்மாணீ ஜய ஜய ॥ 11
காவேரீ வாருணீ ஜயதி ஜய ।
ஜய கச்ச²பீ நாரஸிம்ஹீ ஜய ॥ 12
ஜய மத்ஸ்யா கௌமாரீ ஜய ஜய ।
ஜய வைஷ்ணவீ வாஸவீ ஜய ஜய ॥ 13
ஜய மாத⁴வ-மநவாஸிநி ஜய ஜய ।
கீர்தி, அகீர்தி, க்ஷமா, கருணா ஜய ॥ 14
சா²யா, மாயா, துஷ்டி, புஷ்டி ஜய ।
ஜயதி காந்தி, ஜய ப்⁴ராந்தி, க்ஷாந்தி ஜய ॥ 15
ஜயதி பு³த்³தி⁴ த்⁴ருʼதி, வ்ருʼத்தி ஜயதி ஜய ।
ஜயதி ஸுதா⁴, த்ருʼஷ்ணா, வித்³யா ஜய ॥ 16
ஜய நித்³ரா, தந்த்³ரா, அஶாந்தி ஜய ।
ஜய லஜ்ஜா, ஸஜ்ஜா, ஶ்ருதி ஜய ஜய ॥ 17
ஜய ஸ்ம்ருʼதி, பரா-ஸாத⁴நா ஜய ஜய ।
ஜய ஶ்ரத்³தா⁴, மேதா⁴, மாலா ஜய ॥ 18
ஜய ஶ்ரீ, பூ⁴மி, த³யா, மோதா³ ஜய ।
மஜ்ஜா, வஸா, த்வசா, நாடீ³ ஜய ॥ 19
இச்சா², ஶக்தி, அஶக்தி, ஶாந்தி ஜய ।
பரா, வைக²ரீ, பஶ்யந்தீ ஜய ॥ 20 ॥

மத்⁴யா, ஸத்யாஸத்யா ஜய ஜய ।
வாணீ மது⁴ரா, பருஷா, ஜய ஜய ॥ 21
அஷ்டபு⁴ஜா, த³ஶபு⁴ஜா ஜயதி ஜய ।
அஷ்டாத³ஶ ஶுப⁴ பு⁴ஜா ஜயதி ஜய ॥ 22
து³ஷ்டத³லநி ப³ஹுபு⁴ஜா ஜயதி ஜய ।
சதுர்முகா² ப³ஹுமுகா² ஜயதி ஜய ॥ 23
ஜய த³ஶவக்த்ரா, த³ஶபாதா³ ஜய ।
ஜய த்ரிம்ஶல்லோசநா ஜயதி ஜய ॥ 24
த்³விபு⁴ஜா, சதுர்பு⁴ஜா மாँ ஜய ஜய ।
ஜய கத³ம்ப³மாலா, சந்த்³ரா ஜய ॥ 25
ஜய ப்ரத்³யும்நஜநநி தே³வீ ஜய ।
ஜய க்ஷீரார்ணவஸுதே ஜயதி ஜய தம் 26
தா³ரித்³ர்யார்ணவஶோஷிணி ஜய ஜய ।
ஸம்பதி வைப⁴வபோஷிணி ஜய ஜய ॥ 27
த³யாமயீ, ஸுதஹிதகாரிணி ஜய ।
பத்³மாவதீ, மாலதீ ஜய ஜய ॥ 28
பீ⁴ஷ்மகராஜஸுதா, த⁴நதா³ ஜய ।
விரஜா, ரஜா, ஸுஶீலா ஜய ஜய ॥ 29
ஸகல ஸம்பதா³ரூபா ஜய ஜய ।
ஸதா³ப்ரஸந்நா, ஶாந்திமயீ ஜய ॥ 30 ॥

ஶ்ரீபதிப்ரியே, பத்³மலோசநி ஜய ।
ஹரிஹியராஜிநி, காந்திமயீ ஜய ॥ 31
ஜயதி கி³ரிஸுதா, ஹைமவதீ ஜய ।
பரமேஶாநி மஹேஶாநீ ஜய ॥ 32
ஜய ஶங்கரமநமோதி³நி ஜய ஜய ।
ஜய ஹரசித்தவிநோத³நி ஜய ஜய ॥ 33
த³க்ஷயஜ்ஞநாஶிநி, நித்யா ஜய ।
த³க்ஷஸுதா, ஶுசி, ஸதீ ஜயதி ஜய ॥ 34
பர்ணா, நித்ய அபர்ணா ஜய ஜய ।
பார்வதீ, பரமோதா³ரா ஜய ॥ 35
ப⁴வபா⁴மிநி ஜய, பா⁴விநி ஜய ஜய ।
ப⁴வமோசநீ, ப⁴வாநீ ஜய ஜய ॥ 36
ஜய ஶ்வேதாக்ஷஸூத்ரஹஸ்தா ஜய ।
வீணாவாதி³நி, ஸுதா⁴ஸ்ரவா ஜய ॥ 37
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணி ஜய ஜய ।
ஶ்வேதபுஷ்பஶோபி⁴தா ஜயதி ஜய ॥ 38
ஶ்வேதாம்ப³ரதா⁴ரிணி, ஶுப்⁴ரா ஜய ।
ஜய கைகேயீ, ஸுமித்ரா ஜய ஜய ॥ 39
ஜய கௌஶல்யா ராமஜநநி ஜய ।
ஜயதி தே³வகீ க்ருʼஷ்ணஜநநி ஜய ॥ 40 ॥

ஜயதி யஶோதா³ நந்த³க்³ருʼஹிணி ஜய ।
அவநிஸுதா அத⁴ஹாரிணி ஜய ஜய ॥ 41
அக்³நிபரீக்ஷோத்திர்ணா ஜய ஜய ।
ராமீவரஹ-அதி-ஶீர்ணா ஜய ஜய ॥ 42
ராமப⁴த்³ரப்ரியபா⁴மிநி ஜய ஜய ।
கேவலபதிஹிதஸுக²காமிநி ஜய ॥ 43
ஜநகராஜநந்தி³நீ ஜயதி ஜய ।
மிதி²லா-அவதா⁴நந்தி³நீ ஜய ஜய ॥ 44
ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணி ஜய ஜய ।
த்யாக³மயீ ஜக³தாரிணி ஜய ஜய ॥ 45
ராவணகுலவித்⁴வம்ஸ-ரதா ஜய ।
ஸதீஶிரோமணி பதிவ்ரதா ஜய ॥ 46
லவகுஶஜநநி மஹாபா⁴கி³நி ஜய ।
ராக⁴வேந்த்³ரபத³-அநுராகி³நி ஜய ॥ 47
ஜயதி ருக்மிணீதே³வீ ஜய ஜய ।
ஜயதி மித்ரவ்ருʼந்தா³, ப⁴த்³ரா ஜய ॥ 48
ஜயதி ஸத்யபா⁴மா, ஸத்யா ஜய ।
ஜாம்ப³வதீ, காலிந்தீ³ ஜய ஜய ॥ 49
நாக்³நஜிதீ, லக்ஷ்மணா ஜயதி ஜய ।
அகி²ல விஶ்வவாஸிநி, விஶ்வா ஜய ॥ 50 ॥

அக⁴க³ஞ்ஜநி, ப⁴ஞ்ஜிநி ஜய ஜய ।
அஜரா, ஜரா, ஸ்ப்ருʼஹா, வாஞ்சா² ஜய ॥ 51
அஜக³மரா, மஹாஸுக²தா³ ஜய ।
அஜிதா, ஜிதா, ஜயந்தீ ஜய ஜய ॥ 52
அதிதந்த்³ரா கோ⁴ரா தந்த்³ரா ஜய ।
அதிப⁴யங்கரா, மநோஹரா ஜய ॥ 53
அதிஸுந்த³ரீ கோ⁴ரரூபா ஜய ।
அதுலநீய ஸௌந்த³ர்யா ஜய ஜய ॥ 54
அதுலபராக்ரமஶாலிநி ஜய ஜய ।
அதி³தீ, தி³தீ, கிராதிநி ஜய ஜய ॥ 55
அந்தா, நித்ய அநந்தா ஜய ஜய ।
த⁴வளா, ப³லா, அமூல்யா ஜய ஜய ॥ 56
அப⁴யவரத³முத்³ராதா⁴ரிணி ஜய ।
அப்⁴யந்தரா, ப³ஹி:ஸ்தா² ஜய ஜய ॥ 57
அமலா, ஜயதி அநுபமா ஜய ஜய ।
அமித விக்ரமா, அபரா ஜய ஜய ॥ 58
அம்ருʼதா, அதிஶாங்கரீ ஜயதி ஜய ।
ஆகர்ஷிணி, ஆவேஶிநி ஜய ஜய ॥ 59
ஆதி³ஸ்வரூபா, அப⁴யா ஜய ஜய ।
ஆந்வீக்ஷிகீ, த்ரயீவார்தா ஜய ॥ 60 ॥

இந்த்³ராக்³நிஸுரதா⁴ரிணி ஜய ஜய ।
ஈஜ்யா, பூஜ்யா, பூஜா ஜய ஜய ॥ 61
உக்³ரகாந்தி, தீ³ப்தாபா⁴ ஜய ஜய ।
உக்³ரா, உக்³ரப்ரபா⁴வதி ஜய ஜய ॥ 62
உந்மத்தா, அதிஜ்ஞாநமயீ ஜய ।
ருʼத்³தி⁴, வ்ருʼத்³தி⁴, ஜய விமலா ஜய ஜய ॥ 63
ஏகா, நித்யஸர்வரூபா ஜய ।
ஓஜதேஜபுஞ்ஜா தீக்ஷ்ணா ஜய ॥ 64
ஓஜஸ்விநீ, மநஸ்விநி ஜய ஜய ।
கத³லீ, கேலிப்ரியா, க்ரீடா³ ஜய ॥ 65
கலமஞ்ஜீரரஞ்ஜிநீ ஜய ஜய ।
கல்யாணீ, கல்யாணமயீ ஜய ॥ 66
கவ்யரூபிணீ, குலிஶாங்கீ³ ஜய ।
கவ்யஸ்தா², கவ்யஹா ஜயதி ஜய ॥ 67
கேஶவநுதா, கேதகீ ஜய ஜய ।
கஸ்தூரீதிலகா, குமுதா³ ஜய ॥ 68
கஸ்தூரீரஸலிப்தா ஜய ஜய ।
காமசாரிணீ கீர்திமதீ ஜய ॥ 69
காமதே⁴நுநந்தி³நீ ஆர்யா ஜய ।
காமாக்²யா, குலகாமிநி ஜய ஜய ॥ 70 ॥

காமேஶ்வரீ, காமரூபா ஜய ।
காலதா³யிநீ கலஸம்ஸ்தா² ஜய ॥ 71
காலீ, ப⁴த்³ரகாலிகா ஜய ஜய ।
குலத்⁴யேயா, கௌலிநீ ஜயதி ஜய ॥ 72
கூடஸ்தா² வ்யாக்ருʼதரூபா ஜய ।
க்ரூரா, ஶூரா ஶர்வா ஜய ஜய ॥ 73
க்ருʼபா, க்ருʼபாமயி, கமநீயா ஜய ।
கைஶோரீ, குலவதீ ஜயதி ஜய ॥ 74
க்ஷமா, ஶாந்தி ஸம்யுக்தா ஜய ஜய ।
க²ர்பரதா⁴ரிணி, தி³க³ம்ப³ரா ஜய ॥ 75
க³தி³நி, ஶூலிநீ அரிநாஶிநி ஜய ।
க³ந்தே⁴ஶ்வரீ, கோ³பிகா ஜய ஜய ॥ 76
கீ³தா, த்ரிபதா², ஸீமா ஜய ஜய ।
கு³ணரஹிதா நிஜகு³ணாந்விதா ஜய ॥ 77
கோ⁴ரதமா, தமஹாரிணி ஜய ஜய ।
சஞ்சலாக்ஷிணீ, பரமா ஜய ஜய ॥ 78
சக்ரரூபிணீ, சக்ரா ஜய ஜய ।
சடுலா, சாருஹாஸிநீ ஜய ஜய ॥ 79
சண்ட³முண்ட³நாஶிநி மாँ ஜய ஜய ।
சண்டீ³ ஜய, ப்ரசண்டி³கா ஜய ஜய ॥ 80 ॥

சதுர்வர்க³தா³யிநி மாँ ஜய ஜய ।
சந்த்³ரயாஹுகா, சந்த்³ரவதீ ஜய ॥ 81
சந்த்³ரரூபிணீ, சர்சா ஜய ஜய ।
சந்த்³ரா, சாருவேணீ, சதுரா ஜய ॥ 82
சந்த்³ராநநா, சந்த்³ரகாந்தா ஜய ।
சபலா, சலா, சஞ்சலா ஜய ஜய ॥ 83
சராசரேஶ்வரி சரமா ஜய ஜய ।
சித்தா, சிதி, சிந்மயி, சித்ரா ஜய ॥ 84
சித்³ரூபா, சிரப்ரஜ்ஞா ஜய ஜய ।
ஜக³த³ம்பா³ ஜய, ஶக்திமயீ ஜய ॥ 85
ஜக³த்³தி⁴தா ஜக³பூஜ்யா ஜய ஜய ।
ஜக³ந்மயீ, ஜிதக்ரோதா⁴ ஜய ஜய ॥ 86
ஜக³விஸ்தாரிணி, பஞ்சப்ரக்ருʼதி ஜய ।
ஜய ஜி²ஞ்ஜி²கா, டா³மரீ ஜய ஜய ॥ 87
ஜநஜந க்லேஶநிவாரிணி ஜய ஜய ।
ஜநமநரஞ்ஜிநி ஜயதி ஜநா ஜய ॥ 88
ஜயரூபா, ஜக³பாலிநி ஜய ஜய ।
ஜயங்கரீ, ஜயதா³, ஜாயா ஜய ॥ 89
ஜய அகி²லேஶ்வரி, ஆநந்தா³ ஜய ।
ஜய அணிமா, க³ரிமா, லகி⁴மா ஜய ॥ 90 ॥

ஜய உத்பலா, உத்பலாக்ஷீ ஜய ।
ஜய ஜய ஏகாக்ஷரா ஜயதி ஜய ॥ 91
ஜய ஏங்காரீ, ௐகாரீ ஜய ।
ஜய ருʼதுமதீ, குண்ட³நிலயா ஜய ஜய ॥ 92
ஜய கமநீய கு³ணாகக்ஷா ஜய ।
ஜய கல்யாணீ, காம்யா ஜய ஜய ॥ 93
ஜய குமாரி, ஸக⁴வா, வித⁴வா ஜய ।
ஜய கூடஸ்தா², பராঽபரா ஜய ॥ 94
ஜய கௌஶிகீ, அம்பி³கா ஜய ஜய ।
ஜய க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ ஜய ஜய ॥ 95
ஜய க³ர்வாபஹாரிணீ ஜய ஜய ।
ஜய கா³யத்ரீ, ஸாவித்ரீ ஜய ॥ 96
ஜய கீ³ர்வாணீ, கௌ³ராங்கீ³ ஜய ।
ஜய கு³ஹ்யாதகு³ஹ்யபோ⁴பத்ரீ ஜய ॥ 97
ஜய கோ³தா³, குலதாரிணி ஜய ஜய ।
ஜய கோ³பாலஸுந்த³ரீ ஜய ஜய ॥ 98
ஜய கோ³லோகஸுரபி⁴, ஸுரமயி ஜய ।
ஜய சம்பகவர்ணா, சதுரா ஜய ॥ 99
ஜய சாதகா, சந்த³சூடா³ ஜய ।
ஜய சேதநா, அசேதநதா ஜய ॥ 100 ॥

ஜய ஜய விந்த்⁴யநிவாஸிநி ஜய ஜய ।
ஜய ஜ்யேஷ்டா², ஶ்ரேஷ்டா², ப்ரேஷ்டா² ஜய ॥ 101
ஜய ஜ்வாலா, ஜாக்³ருʼதீ, ஜயதி ஜய ।
ஜய டா³கிநி, ஶாகிநி, ஶோஷிணி ஜய ॥ 102
ஜய தாமஸீ, ஆஸுரீ ஜய ஜய ।
ஜயதி அநங்கா³ ஔஷதி⁴ ஜய ஜய ॥ 103
ஜயதி அஸித்³த⁴ஸாதி⁴நீ ஜய ஜய ।
ஜயதி இடா³, பிங்க³லா ஜயதி ஜய ॥ 104
ஜயதி ஸுஷும்ணா கா³ந்தா⁴ரீ ஜய ।
ஜயதி உக்³ரதாரா, தாரிணி ஜய ॥ 105
ஜயதி ஏகவீரா, ஏகா ஜய ।
ஜயதி கபாலிநி, கராலிநீ ஜய ॥ 106
ஜயதி காமரஹிதா, காமிநி ஜய ।
ஜய துரீயபத³கா³மிநி ஜய ஜய ॥ 107
ஜயதி ஜ்ஞாநவலக்ரியாஶக்தி ஜய ।
ஜயதி தப்தகாஞ்சநவர்ணா ஜய ॥ 108
ஜயதி தி³வ்ய ஆப⁴ரணா ஜய ஜய ।
ஜயதி து³ர்க³தோத்³தா⁴ரிணி ஜய ஜய ॥ 109
ஜயதி து³ர்க³மாலோகா ஜய ஜய ।
ஜயதி நந்த³ஜா, நந்தா³ ஜய ஜய ॥ 110 ॥

ஜயதி பாடலாவதீ, ப்ரியா ஜய ।
ஜயதி ப்⁴ராமரீ ப்⁴ரமரீ ஜய ஜய ॥ 111
ஜயதி மாத⁴வீ, மந்தா³ ஜய ஜய ।
ஜயதி ம்ருʼகா³வதி, மஹோத்பலா ஜய ॥ 112
ஜயதி விஶ்வகாமா, விபுலா ஜய ।
ஜயதி வ்ருʼத்ரநாஶிநி, வரதே³ ஜய ॥ 113
ஜயதி வ்யாப்தி, அவ்யாப்தி, ஆப்தி ஜய ।
ஜயதி ஶாம்ப⁴வீ, ஜயதி ஶிவா ஜய ॥ 114
ஜயதி ஸர்க³ரஹிதா, ஸுமநா ஜய ।
ஜயதி ஹேமவர்ணா, ஸ்ப²டிகா ஜய ॥ 115
ஜய து³ரத்யயா, து³ர்க³மகா³ ஜய ।
து³ர்க³ம ஆத்மத்வரூபிணி ஜய ஜய ॥ 116
ஜய து³ர்க³மிதீ, து³ர்க³மதா ஜய ।
ஜய து³ர்கா³பத்³விநிவாரிணி ஜய ॥ 117
ஜய தா⁴ரணா, தா⁴ரிணீ ஜய ஜய ।
ஜய தீ⁴ஶ்வரீ, வேத³க³ர்பா⁴ ஜய ॥ 118
ஜய நந்தி³தா, வந்தி³தா ஜய ஜய ।
ஜய நிர்கு³ணா, நிரஞ்ஜநி ஜய ஜய ॥ 119
ஜய ப்ரத்யக்ஷா, ஜய கு³ப்தா ஜய ।
ஜய ப்ரவால ஶோபா⁴, ப²லிநீ ஜய ॥ 120 ॥

ஜய பாதாலவாஸிநீ ஜய ஜய ।
ஜய ப்ரீதா, ப்ரியவாதி³நி ஜய ஜய ॥ 121
ஜய ப³ஹுலா விபுலா, விஷயா ஜய ।
ஜய வாயஸீ, விராலீ ஜய ஜயா ॥ 122
ஜய பீ⁴ஷண-ப⁴யவாரிணி ஜய ஜய
ஜய பு⁴ஜகௌ³ரபா⁴விநி ஜய ஜய ॥ 123
ஜய மோதி³நீ, மது⁴மாலிநி ஜய ஜய ।
தஷ பு⁴ஜங்க³-வரஶாலிநி ஜய ஜய ॥ 124
ஜய பே⁴ருண்டா³, பி⁴ஷம்ப³ரா ஜய ।
ஜய மணித்³வீபநிவாஸிநி ஜய ஜய ॥ 125
ஜய மது⁴மயி, முகுந்த³மோஹிநி ஜய ।
ஜய மது⁴ரதா, மேதி³நீ ஜய ஜய ॥ 126
ஜய மந்மதா², மஹாபா⁴கா³ ஜய ।
ஜயதி மஹாமாரீ, மஹிமா ஜய ॥ 127
ஜய மாண்ட³வீ, மஹாதே³வீ ஜய ।
ஜய ம்ருʼக³நயநி, மஞ்ஜுளா ஜய ஜய ॥ 128
ஜய யோகி³நீ, யோக³ஸித்³தா⁴ ஜய ।
ஜய ராக்ஷஸீ, தா³நவீ ஜய ஜய ॥ 129
ஜய வத்ஸலா, பா³லபோஷிணி ஜய ।
ஜய விஶ்வார்திஹாரிணீ ஜய ஜய ॥ 130 ॥

ஜய விஶ்வேஶசந்த³நீயா ஜய ।
ஜயதி ஶதாக்ஷீ, ஶாகம்ப⁴ரி, ஜய ॥ 131
ஜய ஶுப⁴சண்டீ³, ஶிவசண்டீ³ ஜய ।
ஜய ஶோப⁴நா லோகபாவநி ஜய ॥ 132
ஜய ஷஷ்டீ, மங்க³ளசண்டீ³ ஜய ।
ஜய ஸங்கீ³தகலாகுஶலா ஜய ॥ 133
ஜய ஸந்த்⁴யா, அத⁴நாஶிநி ஜய ஜய ।
ஜய ஸச்சிதா³நந்த³ரூபா ஜய ॥ 134
ஜய ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஜய ஜய ।
ஜய ஸிம்ஹிகா, ஸத்யவாதி³நி ஜய ॥ 135
ஜய ஸௌபா⁴க்³யஶாலிநீ ஜய ஜய ।
ஜய ஶ்ரீங்காரீ, ஹ்ரீங்காரீ ஜய ॥ 136
ஜய ஹரப்ரியா ஹிமஸுதா ஜய ஜய ।
ஜய ஹரிப⁴க்திப்ரதா³யிநி ஜய ஜய ॥ 137
ஜய ஹரிப்ரியா, ஜயதி துளஸீ ஜய ।
ஜய ஹிரண்யவர்ணா, ஹரிணீ ஜய ॥ 138
ஜய கக்ஷா, க்லீங்காரீ ஜய ஜய ।
ஜராவர்ஜிதா, ஜரா, ஜயதி ஜய ॥ 139
ஜிதேந்த்³ரியா, இந்த்³ரியரூபா ஜய ।
ஜிஹ்வா, குடிலா, ஜம்பி⁴நி ஜய ஜய ॥ 140 ॥

ஜ்யோத்ஸ்நா, ஜ்யோதி, ஜயா, விஜயா ஜய ।
ஜ்வலநி, ஜ்வாலிநீ, ஜ்வாலாங்கீ³ ஜய ॥ 141
ஜ்வாலாமாலிநி, தா⁴மநி ஜய, ஜய ।
ஜ்ஞாநாநந்த³பை⁴ரவீ ஜய ஜய ॥ 142
தபநி, தாபநீ, மஹாராத்ரி ஜய ।
தாடஞ்கிநீ, துஷாரா ஜய ஜய ॥ 143
தீவ்ரா, தீவ்ரவேகி³நீ ஜய ஜய ।
த்ரிகு³ணமயீ, த்ரிகு³ணாதீதா ஜய ॥ 144
த்ரிபுரஸுந்த³ரீ, லலிதா ஜய ஜய ।
த³ண்ட³நீதி ஜய ஸமரநீதி ஜய ॥ 145
தா³நவத³லநி, து³ஷ்டமர்தி³நி ஜய ।
தி³வ்ய வஸநபூ⁴ஷணகா⁴ரிணி ஜய ॥ 146
தீ³நவத்ஸலா, து:³க²ஹாரிணி ஜய ।
தீ³நா, ஹீநத³ரித்³ரா ஜய ஜய ॥ 147
து³ராஶயா, து³ர்ஜயா ஜயதி ஜய ।
து³ர்க³தி, ஸுக³தி ஸுரேஶ்வரி ஜய ஜய ॥ 148
து³ர்க³மத்⁴யாநபா⁴ஸிநீ ஜய ஜய ।
து³ர்க³மேஶ்வரீ, து³ர்க³மாங்கி³ ஜய ॥ 149
து³ர்லப⁴ மோக்ஷப்ரதா³த்ரீ ஜய ஜய ।
து³ர்லப⁴ ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ஜய ஜய ॥ 150 ॥

தே³வதே³வ ஹரிமநபா⁴வநி ஜய ।
தே³வமயீ, தே³வேஶீ ஜய ஜய ॥ 151
தே³வயாநி, த³மயந்தீ ஜய ஜய ।
தே³வஹூதி த்³ரௌபதீ³ ஜயதி ஜய ॥ 152
த⁴நஜந்மா த⁴நதா³த்ரி ஜயதி ஜய ।
த⁴நமயி, த்³ரவிணா, த்³ரவா ஜயதி ஜய ॥ 153
த⁴ர்மமூர்தி, ஜய ஜ்யோதிமூர்தி ஜய ॥
த⁴ர்ம-ஸாது⁴-து³க²-பீ⁴தி-ஹரா ஜய ॥ 154
தூ⁴ம்ராக்ஷீ, க்ஷீணா, பீநா ஜய ।
நவநீரத³க⁴நஶ்யாமா ஜய ஜய ॥ 155
நவரத்நாட்⁴யா, நிரவத்³யா ஜய ।
நவஷட்ரஸ ஆதா⁴ரா ஜய ஜய ॥ 156
நாநாருʼதுமயி, ருʼதுஜநநீ ஜய ।
நாநாபோ⁴க³விலாஸிநி ஜய ஜய ॥ 157
நாராயணீ, தி³வ்யநாரீ ஜய ।
நித்யகிஶோரவயஸ்கா ஜய ஜய ॥ 158
நிர்க³ந்தா⁴, ப³ஹுக³ந்தா⁴ ஜய ஜய ।
அகு³ணா, ஸர்வகு³ணாகா⁴ரா வய ॥ 159
நிர்தோ³ஷா, ஸர்வதோ³ஷயுதா ஜய ।
நிர்வர்ணா, அநேகவர்ணா ஜய ॥ 160 ॥

நிர்வீஜா ஜய, வீஜகரீ ஜய ।
நிஷ்கலநவிந்து³நாத³ரஹிதா ஜய ॥ 161
நீலாக⁴நா, ஸுகுல்யா ஜய ஜய ।
நீலாஞ்ஜநா, ப்ரபா⁴மயி ஜய ஜய ॥ 162
நீலாம்ப³ரா, நீலகமலா ஜய ।
ந்ருʼத்யவாத்³யரஸிகா, பூ⁴மா ஜய ॥ 163
பஞ்சஶிகா², பஞ்சாங்கீ³ ஜய ஜய ।
பத்³மப்ரியா, பத்³மஸ்தா² ஜய ஜய ॥ 164
பயஸ்விநீ, ப்ருʼது²ஜங்கா⁴ ஜய ஜய ।
பரஞ்ஜ்யோதி, பர-ப்ரீதி நித்யா ஜய ॥ 165
பரம தபஸ்விநி, ப்ரமிலா ஜய ஜய ।
பரமாஹ்லாத³காரிணீ ஜய ஜய ॥ 166
பரமேஶ்வரீ, பாட³லா ஜய ஜய ।
பர ஶ்ருʼங்கா³ரவதீ, ஶோபா⁴ ஜய ॥ 167
பல்லவோத³ரீ, ப்ரணவா ஜய ஜய ।
ப்ராணவாஹிநீ அலம்பு³ஷா ஜய ॥ 168
பாலிநி, ஜக³ஸம்வாஹிநி ஜய ஜய ।
பிங்க³லேஶ்வரீ, ப்ரமதா³ ஜய ஜய ॥ 169
ப்ரியபா⁴ஷிணீ, புரந்க்⁴ரா ஜய ஜய ।
பீதாம்ப³ரா, பீதகமலா ஜய ॥ 170 ॥

புண்யப்ரஜா, புண்யதா³த்ரீ ஜய ।
புண்யாலயா, ஸுபுண்யா ஜய ஜய ॥ 171
புரவாஸிநீ, புஷ்கலா ஜய ஜய ।
புஷ்பக³ந்தி⁴நீ, பூஷா ஜய ஜய ॥ 172
புஷ்பபூ⁴ஷணா புண்யப்ரியா ஜய ।
ப்ரேமஸுக³ம்யா, விஶ்வஜிதா ஜய ॥ 173
ப்ரௌடா⁴, அப்ரௌடா⁴ கந்யா ஜய ।
ப³லா, ப³லாகா, பே³லா ஜய ஜய ॥ 174
பா³லாகிநீ, பி³லாஹாரா ஜய ।
பா³லா, தருணி வ்ருʼத்³த⁴மாதா ஜய ॥ 175
பு³த்³தி⁴மயீ, அதி-ஸரலா ஜய ஜய ।
ப்³ரஹ்மகலா, விந்த்⁴யேஶ்வரி ஜய ஜய ॥ 176
ப்³ரஹ்மஸ்வரூபா, வித்³யா ஜய ஜய ।
ப்³ரஹ்மாபே⁴த³ஸ்வரூபிணி ஜய ஜய ॥ 177
ப⁴க்தஹ்ருʼத³யதமத⁴நஹாரிணி ஜய ।
ப⁴க்தாத்மா, பு⁴வநாநந்தா³ ஜய ॥ 178
ப⁴க்தாநந்த³கரீ, வீரா ஜய ।
ப⁴கா³த்மிகா, ப⁴க³மாலிநி ஜய ஜய ॥ 179
ப⁴க³ரூபகா பூ⁴ததா⁴த்ரீ ஜய ।
ப⁴க³நீயா, ப⁴வநஸ்தா² ஜய ஜய ॥ 180 ॥

ப⁴த்³ரகர்ணிகா, ப⁴த்³ரா ஜய ஜய ।
ப⁴யப்ரதா³, ப⁴யஹாரிணி ஜய ஜய ॥ 181
ப⁴வக்லேஶநாஶிநி, தீ⁴ரா ஜய ।
ப⁴வப⁴யத்³தா³ரிணி, ஸுக²காரிணி ஜய ॥ 182
ப⁴வமோசநீ, ப⁴வாநீ ஜய ஜய ।
ப⁴வ்யா, பா⁴வ்யா ப⁴விதா ஜய ஜய ॥ 183
ப⁴ஸ்மாவ்ருʼதா, பா⁴விதா ஜய ஜய ।
பா⁴க்³யவதீ, பூ⁴தேஶீ ஜய ஜய ॥ 184
பா⁴நுபா⁴ஷிணீ, மது⁴ஜிஹ்வா ஜய ।
பா⁴ஸ்கரகோடி, கிரணமுக்தா ஜய ॥ 185
பீ⁴திஹரா ஜய, ப⁴யங்கரீ ஜய ।
பீ⁴ஷணஶப்³தோ³ச்சாரிணி ஜய ஜய ॥ 186
பூ⁴தி, விபூ⁴தீ விப⁴வரூபிணி ஜய ।
பூ⁴ரித³க்ஷிணா பா⁴ஷா ஜய ஜய ॥ 187
போ⁴க³மயீ, அதி த்யாக³மயீ ஜய ।
போ⁴க³ஶக்தி ஜய, போ⁴க்த்ருʼஶக்தி ஜய ॥ 188
மத்தாநநா, மாதி³நீ ஜய ஜய ।
மத³நோந்மாதி³தி, ஸம்ஶோஷிணி ஜய ॥ 189
மதோ³த்கடா, முகுடேஶ்வரி ஜய ஜய ।
மது⁴பா, மாத்ரா, மித்ரா ஜய ஜய ॥ 190 ॥

மது⁴மாலிநி, ப³லஶாலிநி ஜய ஜய ।
மது⁴ரபா⁴ஷிணீ, கோ⁴ரரவா ஜய ॥ 191
மது⁴ரரஸமயீ, முத்³ரா ஜய ஜய ।
மநரூபா ஜய, மநோரமா ஜய ॥ 192
மநஹர-மது⁴ர-நிநாஹிநி ஜய ஜய ।
மந்த³ஸ்மிதா அட்டஹாஸிநி ஜய ॥ 193
மஹாஸித்³தி⁴ ஜய, ஸத்யவாக ஜய ।
மஹிஷாஸுரமர்தி³நி மாँ ஜய ஜய ॥ 194
முக்³தா⁴ மது⁴ராலாபிநி ஜய ஜய ।
முண்ட³மாலிநீ, சாமுண்டா³ ஜய ॥ 195
மூலப்ரக்ருʼதி அநாதி³ ஜயதி ஜய ।
மூலாதா⁴ரா, ப்ரக்ருʼதிமயீ ஜய ॥ 196
ம்ருʼது³-அங்கீ³, வஜ்ராங்கீ³ ஜய ஜய ।
ம்ருʼது³மஞ்ஜீரபதா³, ருசிரா ஜய ॥ 197
ம்ருʼது³லா, மஹாமாநவீ ஜய ஜய ।
மேத⁴மாலிநீ, மைதி²லி ஜய ஜய ॥ 198
யுத்³த⁴நிவாரிணி, நி:ஶஸ்த்ரா ஜய ।
யோக³க்ஷேமஸுவாஹிநி ஜய ஜய ॥ 199
யோக³ஶக்தி ஜய, போ⁴க³ஶக்தி ஜய ।
ரக்தபீ³ஜநாஶிநி மாँ ஜய ஜய ॥ 200 ॥

ரக்தாம்ப³ரா, ரக்தத³ந்தா ஜய ।
ரக்தாம்பு³ஜாஸநா, ரக்தா ஜய ॥ 201
ரக்தாஶநா, ரக்தவர்ணா ஜய ।
ரஜநீ, அமா, பூர்ணிமா ஜய ஜய ॥ 202
ரதிப்ரியா, ரதிகரீ, ரீதி ஜய ।
ரத்நவதீ, நரமுண்ட³ப்ரியா ஜய ॥ 203
ரமாப்ரகடகாரீணி, ராதா⁴ ஜய ।
ரமாஸ்வரூபிணி, ரமாப்ரியா ஜய ॥ 204
ரதநோலஸதகுண்ட³லா ஜய ஜய ।
ருத்³ரசந்த்³ரிகா, தோ⁴ரசண்டி³ ஜய ॥ 205
ருத்³ரஸுந்த³ரீ, ரதிப்ரியா ஜய ।
ருத்³ராணீ, ரம்பா⁴, ரமணா ஜய ॥ 206
ரௌத்³ரமுகீ² விது⁴முகீ² ஜயதி ஜய ।
லக்ஷ்யாலக்ஷ்யஸ்வரூபா ஜய ஜய ॥ 207
லலிதாம்பா³, லீலா, லதிகா ஜய ।
லீலாவதீ, ப்ரேமலலிதா ஜய ॥ 208
விகடாக்ஷா, கபாடிகா ஜய ஜய ।
விகடாநநா, ஸுதா⁴நநி ஜய ஜய ॥ 209
வித்³யாபரா, மஹாவாணீ ஜய ।
வித்³யுல்லதா, கநகலதிகா ஜய ॥ 210 ॥

வித்⁴வம்ஸிநி, ஜக³பாலிநி ஜய ஜய ।
பி³ந்து³நாத³ரூபிணீ, கலா ஜய ॥ 211
பி³ந்து³மாலிநீ, பராஶக்தி ஜய ।
விமலா, உத்கர்ஷிணி, வாமா ஜய ॥ 212
விமுகா² ஸுமுகா², குமுகா² ஜய ஜய ।
விஶ்வமூர்தி விஶ்வேஶ்வரி ஜய ஜய ॥ 213
விஶ்வ-பாஶா-தைஜஸத்³ரூபா ஜய ।
விஶ்வேஶ்வரீ, விஶ்வஜநநீ ஜய ॥ 214
விஷ்ணுஸ்வரூபா வஸுந்த⁴ரா ஜய ।
வேத³மூர்தி ஜய, ஜ்ஞாநமூர்தி ஜய ॥ 215
ஶங்கி²நி, சக்ரிணி, வஜ்ரிணி ஜய ஜய ।
ஶப³லப்³ரஹ்மரூபிணி, அமரா ஜய ॥ 216
ஶப்³த³மயீ, ஶப்³தா³திதா ஜய ।
ஶர்வாணீ வ்ரஜராநீ ஜய ஜய ॥ 217
ஶஶிஶேக²ரா, ஶஶாங்கமுகீ² ஜய ।
ஶஸ்த்ரதா⁴ரிணீ, ரணாங்கி³ணீ ஜய ॥ 218
ஶாலக்³ராமப்ரியா, ஶாந்தா ஜய ।
ஶாஸ்த்ரமயீ, ஸர்வாஸ்த்ரமயீ ஜய ॥ 219
ஶம்ப⁴நிஶும்ப⁴விகா⁴திநி ஜய ஜய ।
ஶத்³த⁴ஸத்த்வரூபா மாதா ஜய ॥ 220 ॥

ஶோபா⁴வதீ, ஶுபா⁴சாரா ஜய ।
ஷட்சக்ரா, குண்ட³லிநீ ஜய ஜய ॥ 221
ஸம்விதா சிதி, நித்யாநந்தா³ ஜய ।
ஸகலகலுஷ-கலிகாலஹரா ஜய ॥ 222
ஸத்-சித்-ஸுக²ஸ்வரூபிணீ ஜய ஜய ।
ஸத்யவாதி³நீ, ஸந்மார்கா³ ஜய ॥ 223
ஸத்யா, ஸத்யாதா⁴ரா ஜய ஜய ।
ஸத்தா, ஸத்யாநந்த³மயீ ஜய ॥ 224
ஸர்க³ஸ்தி²தா, ஸர்க³ரூபா ஜய ।
ஸர்வஜ்ஞா, ஸர்வாதீதா ஜய ॥ 225
ஸர்வதாபஹாரிணி ஜய மாँ ஜய ।
ஸர்வமங்க³ளா- மநஸா ஜய ஜய ॥ 226
ஸர்வபீ³ஜஸ்வரூபிணி ஜய ஜய ।
ஸர்வஸுமங்க³ளரூபிணி ஜய ஜய ॥ 227
ஸர்வாஸுரநாஶிநி, ஸத்யா ஜய ।
ஸர்வாஹ்லாத³நகாரிணி ஜய ஜய ॥ 228
ஸர்வேஶ்வரீ, ஸர்வஜநநீ ஜய ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரியா, ஶரபா⁴ ஜய ॥ 229
ஸாமநீதி ஜய, தா³மநீதி ஜய ।
ஸாம்யாவஸ்தா²த்மிகா ஜயதி ஜய ॥ 230 ॥

ஹம்ஸவாஹிநீ, ஹ்ரீம்ரூபா ஜய ।
ஹஸ்திஜிஹ்விகா, ப்ராணவஹா ஜய ॥ 231
ஹிம்ஸாக்ரோத⁴வர்ஜிதா ஜய ஜய ।
அதிவிஶுத்³த⁴-அநுராக³மநா ஜய ॥ 232
கல்பத்³ருமா, குரங்கா³க்ஷீ ஜய ।
காருண்யாம்ருʼதாம்பு³தி⁴ ஜய ஜய ॥ 233
குஞ்ஜவிஹாரிணி தே³வீ ஜய ஜய ।
குந்த³குஸுமத³ந்தா கோ³பீ ஜய ॥ 234
க்ருʼஷ்ணௌரஸ்த²லவாஸிநி ஜய ஜய ।
க்ருʼஷ்ணஜீவநாதா⁴ரா ஜய ஜய ॥ 235
க்ருʼஷ்ணப்ரியா, க்ருʼஷ்ணகாந்தா ஜய ।
க்ருʼஷ்டாப்ரேமகலங்கிநி ஜய ஜய ॥ 236
க்ருʼஷ்ணப்ரேமதரங்கி³ணி ஜய ஜய ।
க்ருʼஷ்ணப்ரேமப்ரதா³யிநி ஜயே ஜய ॥ 237
க்ருʼஷ்ணப்ரேமரூபிணி மத்தா ஜய ।
க்ருʼஷ்ணப்ரேமஸாக³ரஸப²ரீ ஜய ॥ 238
க்ருʼஷ்ணவந்தி³தா, க்ருʼஷ்ணமயீ ஜய ।
க்ருʼப்ணவக்ஷநிதஶாயிநி ஜய ஜய ॥ 239
க்ருʼஷ்ணாநந்த³ப்ரகாஶிநி ஜய ஜய ।
க்ருʼஷ்ணாராத்⁴யா, க்ருʼஷ்ணமுகீ² ஜய ॥ 240 ॥

க்ருʼஷ்ணாஹ்லாதி³நி, க்ருʼஷ்ணப்ரியா ஜய ।
க்ருʼஷ்ணோந்மாதி³நி தே³வீ ஜய ஜய । 241
கு³ணஸாக³ரீ நாக³ரீ ஜய ஜ்ய ।
கோ³பீ-உத்பாத³நி மாதி³நி ஜய ॥ 242
கோ³பீகாயவ்யூஹரூபா ஜய ।
ஜய ஆஹ்லாதி³நி, ஸந்தி⁴நி ஜய ஜய ॥ 243
ஜய கலிகலுஷவிநாஶிநி ஜய ஜய ।
ஜய கீர்திதா³-பா⁴நுநந்தி³நீ ஜய ஜய ॥ 244
ஜய கோ³குலாநந்த³தா³யிநி ஜய ।
ஜய கோ³பாலவல்லபா⁴ ஜய ஜய ॥ 245
ஜய சந்த்³ராவலி, லலிநீ ஜய ஜய ।
ஜயதி காமரஹிதா, ராமா ஜய ॥ 246
ஜயதி விஶாகா², ஶீலா ஜய ஜய ।
ஜயதி ஶ்யாமமோஹிநி, ஶ்யாமா ஜய ॥ 247
ஜய லலிதா, நலிநாக்ஷீ ஜய ஜய ।
ஜய ரஸஸுதா⁴, ஸுஶீலா ஜய ஜய ॥ 248
ஜய க்ருʼஷ்ணாங்க³ரதா தே³வீ ஜய ।
தி³வ்யரூபஸம்பந்நா ஜய ஜய ॥ 249
து³ர்லப⁴ மஹாபா⁴வரூபா ஜய ।
நாக³ர, மநமோஹிநீ ஜய ஜய 3 250 ॥

நித்யக்ருʼஷ்ணஸஞ்ஜீவநி ஜய ஜய ।
நித்ய நிகுஞ்ஜேஶ்வதீ, பூர்ணா ஜய ॥ 251
ப்ரணயராக³-அநுராக³மயீ ஜய ।
பு²ல்லபங்கஜாநநா ஜயதி ஜய ॥ 252
ப்ரியவியோக³-மநப⁴க்³நா ஜய ஜய ।
ஶ்யாமஸுதா⁴ரஸமக்³நா ஜய அத² ॥ 253
பு⁴க்த்தி முக்த்தி ப்⁴ரமப⁴ங்கி³நீ ஜய ஜய ।
பு⁴க்திமுக்திஸம்பாதி³நி ஜய ஜய ॥ 254
பு⁴ஜம்ருʼணாலிகா, ஶுபா⁴ ஜயதி ஜய ।
மத³நமோஹிநீ, முக்²யா ஜய ஜய ॥ 255
மந்மத²-மந்மத²மநமோஹநி ஜய ।
ஜய முகுந்த³மது⁴மாது⁴ர்யா ஜய ॥ 256
முகுரரஞ்ஜிநீ, மாநிநி ஜய ஜய ।
முக²ரா, மௌநா, மாநவதீ ஜய । 257
ஜய ரங்கி³ணீ; ரஸவ்ருʼந்தா³ ஜய ஜய ।
ரஸதா³யிநீ, ரஸமயீ ஜய ஜய ॥ 258
ரஸமஞ்ஜரீ, ரஸஜ்ஞா ஜய ஜய ।
ராஸமண்ட³லாத்⁴யக்ஷா ஜய ஜய ॥ 259
ராஸரஸோந்மாதீ³, ரஸிகா ஜய ।
ராஸவிலாஸிநி, ராஸேஶ்வரி ஜய ॥ 260 ॥

ராஸோல்லாஸப்ரமத்தா ஜய ஜய ।
லாவண்யாம்ருʼதரஸநிதி⁴ ஜய ஜய ॥ 261
லீலாமயி, லீலாரங்கீ³ ஜய ।
லோலாக்ஷீ, லலிதாங்கீ³ ஜய ஜய ॥ 262
வம்ஶீவாத்³யப்ரியா தே³வீ ஜய ।
விஶ்வமோஹிநி, முநிமோஹநி ஜய ॥ 263
வ்ரஜரஸபா⁴வராஜ்யபூ⁴பா ஜய ।
வ்ரஜலக்ஷ்மீவல்லவீ ஜயதி ஜய ॥ 264
வ்ரஜேந்தி³ரா, வித்³யுத்கௌ³ரீ ஜய ।
ஶ்ரீவ்ரஜேந்த்³ரஸுத-ப்ரியா ஜயதி ஜய ॥ 265
ஶ்யாமப்ரீதிஸம்லக்³நா ஜய ஜய ।
ஶ்யாமாம்ருʼதரஸமக்³நா ஜய ஜய ॥ 266
ஹரிஉல்லாஸிநி, ஹரிஸ்ம்ருʼதிமயி ஜய ।
ஹரிஹியஹாரிணி, ஹரிரதிமயி ஜய ॥ 267
க³ங்கா³, யமுநா, ஸரஸ்வதீ ஜய ।
க்ருʼஷ்ணா, ஸரயு தே³விகா ஜய ஜய ॥ 268
அலகநந்தி³நீ அமலா ஜய ஜய ।
ஜய கௌஶிகீ, சந்த்³ரபா⁴கா³ ஜய ॥ 269
ஜய க³ண்ட³கீ, தாபிநீ ஜய ஜய ।
ஜயதி கோ³மதீ, கோ³தா³வரி ஜய ॥ 270 ॥

ஜயதி விதஸ்தா, ஸாப்⁴ரமதீ ஜய ।
ஜயதி விபாஶா, தோயா ஜய ஜய ॥ 271
ஜய ஶதத்³ரு காவேரீ ஜய ஜய ।
வேத்ரவதீ, நர்மதா³ ஜயதி ஜய ॥ 272
ஸ்நேஹமயீ, ஸௌம்யா மையா ஜய ।
ஜய ஜநநீ ஜய ஜயதி -ஜயதி ஜய ॥ 273

॥ இதி ஜயயுக்த ஶ்ரீதே³வ்யஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 273 Names of Jaya Yukta Shri Devi:

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top