Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana E Puraanamula Nenta Vedikinaa in Hindi And English

Annamayya Keerthana E Puraanamula Nenta Vedikinaa in Hindi And English

426 Views

Annamayya Keerthana – E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in Hindi:

एपुराणमुल नेन्त वेदिकिना ।
श्रीपतिदासुलु चेड रेन्नडुनु ॥

वारिविरहितमुलु अवि गोन्नाल्लकु ।
विरसम्बुलु मरि विफलमुलु ।
नरहरि गोलि चिटु नम्मिनवरमुलु ।
निरतमु लेन्नडु नेलवुलु चेडवु ॥

कमलाक्षुनि मतिगाननिचदुवुलु ।
कुमतम्बुलु बहुकुपथमुलु ।
जमलि नच्युतुनि समाराधनलु ।
विमलमुले कानि वितथमुगावु ॥

श्रीवल्लभुगति जेरनिपदवुलु ।
दावतुलु कपटधर्ममुलु ।
श्रीवेङ्कटपति सेविञ्चुनेवलु ।
पावनमु लधिकभाग्यपुसिरुलु ॥

Annamayya Songs

Annamayya Keerthana – E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in English:

epuranamula nenta vedikina |
sripatidasulu ceda rennadunu ||

varivirahitamulu avi gonnallaku |
virasambulu mari viphalamulu |
narahari goli citu namminavaramulu |
niratamu lennadu nelavulu cedavu ||

kamalaksuni matigananicaduvulu |
kumatambulu bahukupathamulu |
jamali nacyutuni samaradhanalu |
vimalamule kani vitathamugavu ||

srivallabhugati jeranipadavulu |
davatulu kapatadharmamulu |
srivenkatapati sevincunevalu |
pavanamu ladhikabhagyapusirulu ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *