Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in English

Indrasahasranamastotram composed by Ganapti Muni Lyrics in English:

॥ indrasahasranamastotram ganapateh krtih ॥

indro devatamo’nilah suparnah purnabandhurah ।
visvasya damita visvasyesano visvacarsanih ॥ 1 ॥

visvani cakrirvisvasmaduttaro visvabhurbrhan ।
cekitano vartamanah svadhaya’cakraya parah ॥ 2 ॥

visvanaro visvarupo visvayurvisvatasprthuh ।
visvakarma visvadevo vhsvato dhiraniskrtah ॥ 3 ॥

trisujatastigmasa‍rngo devo bradhno’rusascaran ।
rucanah paramo vidvan aruco rocayannajah ॥ 4 ॥

jyestho jananam vrsabho jyotirjyestham sahomahi ।
abhikratunam damita dharta visvasya karmanah ॥ 5 ॥

dharta dhananam dhatrnam dhata dhiro dhiyesitah ।
yajnasya sadhano yajno yajnavaha apamajah ॥ 6 ॥

yajnam jusano yajato yuktagravno’vitesirah ।
suvajjrascyavano yoddha yasaso yajniyo yahuh ॥ 7 ॥

avayata durmatinam hanta papasya raksasah ।
krsasya codita krtruh krtabrahma dhrtavratah ॥ 8 ॥

dhrnavoja avitadhinam dhananam sanjidacyutah ।
vihanta tamasastvasta tanupastarutaturah ॥ 9 ॥

tvesanrmnastvessamdrk turasadaparajitah ।
tugyravrdhodasmatamah tuvikurmitamastujah ॥ 10 ॥

vrsaprabharma visvani vidvanadanksardirastavah ।
mandro matinam vrsabho marutvanmarutamrsih ॥ 11 ॥

mahahasti ganapatirdhiyam jinvo brhaspatih ।
mahino madhava mandi marko’rko medhiro mahan ॥ 12 ॥

॥ iti prathamam namasatakam ॥

pratirupah paromatrah pururupah purustutah ।
puruhutah purah sthatah purumayah purandarah ॥ 13 ॥

puruprasastah purukrt puram darta purutamah ।
purugurtah prtsujeta puruvarpah pravepani ॥ 14 ॥

paprih pracetah paribhuh paniyanapratiskutah ।
pravrddhah pravayah pata pusanvanantara bharah ॥ 15 ॥

purusakah pancajanyah purubhojah puruvasuh ।
pisangaratih papurih puroyodhah prthujraya ॥ 16 ॥

prarikva pradivah purvyah purobhuh purvaja rsih ।
praneta pramatih panyah purvayava prabhuvasuh ॥ 17 ॥

prayajyuh pavakah pusa padavih pathikrtpatih ।
purutma palitoheta praheta pravita pita ॥ 18 ॥

purunrmnah parvatesthah pracamanyuh purohitah ।
purambhinduranadhrsyah purajah paprathintamah ॥ 19 ॥

prtanasad bahusardhi brhadrenuranistrtah ।
abhibhutirayopastih brhadrerapidhanavan ॥ 20 ॥

brahmapriyo brahmajuto brahmavaha arangamah ।
bodhinmana avakraksi brhadbhanuramitraha ॥ 21 ॥

bhurikarma bharekrtnurbhadrakrd bharvarobhrmih ।
bharesu havyo bhuryojah puroha prasusat prasat ॥ 22 ॥

prabhangimahiso bhimo bhuryasutirasastiha ।
prasaksi vispatirvirah paraspah savassaspatih ॥ 23 ॥

॥ iti dvitiyam namasatakam ॥

purudatrah pitrtamah puruksurbhiguh panih ।
pratvaksanah puram darmapanasyurbhimatiha ॥ 24 ॥

prthivya vrsabhah pratnah pramandi prathamah prthuh ।
tyah samudravyacah payuh praketascarsanisahah ॥ 25 ॥

karudhayah kavivrdhah kaninah kratumankratuh ।
ksapavasta kavitamo girvahah kiricodanah ॥ 26 ॥

ksapavankausikah kari rajaksamyasya gopatih ।
gaurgorduro duro’scasya yavasyadura adurih ॥ 27 ॥

candrabudhnascarsaniprascakrtyascodayanmatih ।
candrabhanuscitratamascamrisascacakramasajah ॥ 28 ॥

tuvisusmastuvidyumnastuvijatastuvimadhah ।
tuvikurmistuvimraksastuvisagmastuvipratih ॥ 29 ॥

tuvinrmnastuvigrivastuviradhastuvikratuh ।
tuvimatrastuvigrabhastuvidesnastuvisvanih ॥ 30 ॥

tutujitstavasastakvastuvigristurvanistradah ।
rathesthastaranistumrastvisimananapacyutah ॥ 31 ॥

todastarutrastavisi musanastavisastura ।
titirva taturistrata bhurnisturnistavastarah ॥ 32 ॥

yajnavrddho yajniyanam prathamo yajvano vrdhah ।
amitrakhado’nimiso visuno’sunvanto’jurah ॥ 33 ॥

aksitotirdabhyo’ryah siprinivanagorudhah ।
asrutkarno’ntariksapra amitauja aristutah ॥ 34 ॥

॥ iti trtiyam namasatakam ॥

adrsta ekaradurdhva urdhvasanah sanadyuva ।
sthirah suryah svabhutyojah satyaradhah sanasrutah ॥ 35 ॥

prakalpah sattvanam keturacyutacyuduruvyacah ।
savasi svapatih svojah sacivanavididhayuh ॥ 36 ॥

satyasusmah satyasatva sunuh satyasya somapah ।
dasyorhanta divo dharta raja divyasya cetanah ॥ 37 ॥

rgmiyo’rva rocamano rabhoda rtapa rtah ।
rjisi ranakrdreva nrtviyo radhracodanah ॥ 38 ॥

rsvorayo’vaniraja rayisthano radavasuh ।
rbhuksa animano’scah sahamanah samudriyah ॥ 39 ॥

rnakatirgirvarnasyuh kijah khidvakhajankarah ।
rjiso vasuvidvenyo vajesu dadhrsah kavih ॥ 40 ॥

virapsi vilito vipro visvaveda rtavrdhah ।
rtayugdharmakrddhenurdhanajiddhamavarmavat ॥ 41 ॥

rtejah saksanih somyah samsrstijidrbhusthirah ।
rtayuh sabalah sahyurvajravaha rcisamah ॥ 42 ॥

rgmidadhrsvanrsvaujah sugopah svayasastarah ।
svabhistisumnah sehanah sunitih sukrtah sucih ॥ 42 ॥

rnayah sahasah sunuh sudanuh sagano vasuh ।
stomyah samadva satraha stomavaha rtisahah ॥ 44 ॥

॥ iti caturtham namasatakam ॥

savisthah savasah putrah satamanyuh satakratuh ।
sakrah siksanarah susmi srutkarnah sravayatsakha ॥ 45 ॥

satamutih sardhanitih satanithah satamaghah ।
sloki sivatamah srutyam namabibhradananatah ॥ 46 ॥

surah sipri sahasrotih subhrah sa‍rnksangavrsonapat ।
sasah saki sravaskamah savasavanahamsanah ॥ 47 ॥

surupakrtrurisanah susuvanah sacipatih ।
satinasatva sanita saktivanamitakratuh ॥ 48 ॥

sahasracetah sumanah srutyah suddhah srutamaghah ।
satradava somapava sukratuh smasrusu sritah ॥ 49 ॥

codapravrddho visvasya jagatah pranataspatih ।
cautrah suprakarasrona cakramanah sadavrdhah ॥ 50 ॥

svabhistih satpatih satyascarurviratamascati ।
citrascikitvanajnata pratimanam satah satah ॥ 51 ॥

sthatah sacetah sadivah sudamsah susravastamah ।
sahodah susrutah samratsuparah sunvatah sakha ॥ 52 ॥

brahmavahastamo brahma visnurvasvahpatirharih ।
ranaya samskrto rudro ranitesanakrcchivah ॥ 53 ॥

viprajuto vipratamo yahvo vajri hiranyayah ।
vavro viratarovayurmatarisva marutsakha ॥ 54 ॥

gurtasrava visvagurto vandanasrudvicaksanah ।
vrsnirvasupatirvaji vrsabho vajini vasuh ॥ 55 ॥

॥ iti pancamam namasatakam ॥

vigro vibhisano vahnirvrddhayurvisruto vrsa ।
vrajabhrdvrtraha vrddho visvavaro vrtancayah ॥ 56 ॥

vrsajutirvrsaratho vrsabhanno vrsakratuh ।
vrsakarma vrsamanah sudaksah sunvato vrdhah ॥ 57 ॥

adroghavagasuraha vedhah satrakaro’jarah ।
aparah suhavo’bhirurabhibhango’ngirastamah ॥ 58 ॥

amartyah svayudho’satrurapratito’bhimatisat ।
amatri sunurarcatryah samaddistirabhayankarah ॥ 59 ॥

abhineta sparharadhah saptarasmirabhistikrt ।
anarvasvarjidiskarta stotrnamavitoparah ॥ 60 ॥

ajatasatruh senani rubhayavyubhayankarah ।
urugayahsatyayonih sahasvanurvarapatih ॥ 61 ॥

ugro gopa ugrabahurugradhanvokthavardhanah ।
gathasrava giram raja gambhiro girvanastamah ॥ 62 ॥

vajrahastacarsaninam vrsabho vajradaksinah ।
somakamah somapatih somavrddhah sudaksinah ॥ 63 ॥

subrahma sthavirah surah sahistah saprathah sarat ।
harismasarurharivanharinam patirastrtah ॥ 64 ॥

hiranyabahururvyutirharikeso hirimasah ।
harisipro haryamano harijato harimbharah ॥ 65 ॥

hiranyavarno haryasco harivarpa haripriyah ।
hanistho haryaksvo havyo haristha hariyojanah ॥ 66 ॥

॥ iti sastham namasatakam ॥

satva susiprah suksatrah suvirah sutapa rsih ।
gathanyo gotrabhidgramam vahamano gavesanah ॥ 67 ॥

jisnustasthusa isano isano jagato nrtuh ।
naryani vidvannrpatih netanrmnasya tutujih ॥ 68 ॥

nimedhamano naryapah sindhunam patiruttarah ।
naryo niyutvannicito naksaddabhonahustarah ॥ 69 ॥

navyo nidhata nrmanah sadhricinah sutarenah ।
nrtamano nadanumannaviyannrtamonrjit ॥ 70 ॥

vicayistho vajrabahurvrtrakhadovalam rujah ।
jatubharma jyesthatamo janabhakso janamsahah ॥ 71 ॥

visvasadvamsagovasyannispadasanimannrsat ।
purbhitpurasadabhisat jagatastasthusaspatih ॥ 72 ॥

samvrksamatsusandhata susanksadrksavita’runah ।
svaryah svarocih sutrama stusyeyyah sanajah svarih ॥ 73 ॥

krnvannaketave ketuh pesah krnvannapesase ।
vajrena hatvi mahino marutstotro marudgahnah ॥ 74 ॥

mahaviro mahavrato mahayyah pramatirmahi ।
mata maghonam mamhistho manyumirmanyumattamah ॥ 75 ॥

meso mahivrnmanmadano mahinavanmahematih ।
mraksomrliko mamhistho mraksakrtva mahamahah ॥ 76 ॥

madacunmarditamadva madanam patiratapah ।
susastih svastidah svardrgradhanamakarah patih ॥ 77 ॥

॥ iti saptamam namasatakam ॥

isuhasta isam data vasudata vidadvasuh ।
vibhutirvyanasirveno variyan visvajidvibhuh ॥ 78 ॥

nrcaksah sahurih svarvitsuyajnah susthutah svayuh ।
apih prthivya janita suryasya janita srutah ॥ 79 ॥

spanksadvivahayah smatputandhirvrsaparva vrsantamah ।
sadharanah sukharathah svascah satrajidadbhutah ॥ 80 ॥

jyestharajo jiradanurjagmirvitvaksano vasi ।
vidhata visvama asurmayi vrddhamahavrdhah ॥ 81 ॥

varenyo visvaturvatsyesano dyaurvicarsanih ।
satinamanyurgodatrah sadyojatovibhanjanuh ॥ 82 ॥

vitantasayyo vajanam vibhakta vasva akarah ।
virako virayurvajram babhrivirenya aghrnih ॥ 83 ॥

vajineyo vajanirvajanam patirajikrt ।
vastospatirvarpanitirvisam raja vapodarah ॥ 84 ॥

vibhutadyumna acakriradari dodhato vadhah ।
akhandalo dasmavarcah sarvaseno vimocanah ॥ 85 ॥

vajrasya bharta varyanam patirgojidgavam patih ।
visvavyacah sanksancakanah suhardo janita divah ॥ 86 ॥

samantunama purudha pratiko brhatah patih ।
didhyano damano data dirghasravasa rbhvasah ॥ 87 ॥

damsanavandivah sammraddetavajuto divavasuh ।
dasamo devata dakso dudhrodyumni dyumantamah ॥ 88 ॥

॥ ityastamam namasatakam ॥

mamhinksastharaturitthadhirdidyano dadhrsirdudhih ।
dustariturduscyavano divomano divovrsa ॥ 89 ॥

daksayyo dasyuhadhrsnuh daksinavan dhiyavasuh ।
dhanasprddhrsito dhata dayamano dhananjayah ॥ 90 ॥

divyo dvibarha sannaryah samaryastrah simah sakha ।
dyuksah samano damsistho radhasah patiradhriguh ॥ 91 ॥

samrat prthivya ojasvan vayodha rtupa rbhuh ।
eko rajaidhamanadvidekavira urujayah ॥ 92 ॥

lokakrjjanita’scanam janita gavam ।
jarita janusam raja girvanah sunvato’vita ॥ 93 ॥

atkam vasanah krstinam rajokthyah sipravanuruh ।
idyodasvaninatamo dhorah sankrandanah svavan ॥ 94 ॥

jagrvirjagato raja grtso goviddhanadhanah ।
jeta’bhibhurakuparo danavanasurorna’vah ॥ 95 ॥

dhrsvirdamunastavasastaviyanantamo’vrtah ।
rayodata rayipatih vipascidvrtrahantamah ॥ 96 ॥

aparitah salapascad dadhvayutkara aritah ।
vohlavanistho vrsnyavanvrsanvanvrko’vatah ॥ 97 ॥

garbho’samastakavyoyugahisusmodadhrsvanih ।
pratrah parirvajadava jyotih karta giram patih ॥ 98 ॥

॥ iti navamam namasatakam ॥

anavadyah sambhrtasco vajrivadadrivandyuman ।
dasmo yajatro yodhiyanakavariryatankarah ॥ 99 ॥

prdakusanurojiyan brahmanascoditah yamah ।
vandanesthah puram bheta bandhurestha brhaddivah ॥ 100 ॥

varuta madhuno raja pranenih paprathi yuva ।
urusamsohavamsrota bhuridava brhacchravah ॥ 101 ॥

mata stiyanam vrsabho mahodata mahavadhah ।
sugmyah suradhah satrasadodatinam nadodhunih ॥ 102 ॥

akamakarsanah svarsah sumrlikah sahaskrtah ।
pastyasya hota sindhunam vrsabhojo rathitamah ॥ 103 ॥

sakha muninam janidah svadhavanasamo’pratih ।
manasvanadhvaro maryo brbaduktho’vita bhagah ॥ 104 ॥

asahlo’rihla adarta viram kartam visaspatih ।
ekah patirinah pustih suviryo haripah sudrk ॥ 105 ॥

eko havyah sanadarugokovakasya saksanih ।
suvrktiramrto’mrktah khajakrdvaladah sunah ॥ 106 ॥

amatro mitra akayyah sudamabjin mahomahi ।
rathah subahurusana sunitho bhuridah sudah ॥ 107 ॥

madasya raja somasya pitvijyandivah patih ।
tavisivandhano yudhmo havanasrutsahah svarat ॥ 108 ॥

॥ iti dasamam namasatakam ॥

॥ atreme bhavantyupasamharaslokah ॥

idam sahasramindrasya namnam paramapavanam ।
rgvedato ganapatih sangrhya vinibaddhavan ॥ 1 ॥

natra namnah paunaruktyam na ca karadi puranam ।
slokamadhye na caramya satakasyopasamhrtih ॥ 2 ॥

namnamesam chandasatvatsarvesam ca svarupatah ।
avalokya yatha chandah sabdasuddhirvicaksanaih ॥ 3 ॥

anekapadanamani viniyojyani pujane ।
caturthyantaprayogesu vyutkramacca yathanvayam ॥ 4 ॥

asya namasahasrasya veddamulasya sevane ।
purnam phalam tadvijneyam yatsvadhyayanisevane ॥ 5 ॥

mantrebhyah sambhrtam sarametannamasahasrakam ।
endram yo bhajate bhaktya tasya syuh siddhayo vase ॥ 6 ॥

indro vijayate devah sarvasya jagatah patih ।
vedamulam jayatyetattasya namasahasrakam ॥ 7 ॥

॥ iti sribhagavanmaharsiramanantevasino vasisthasya
narasimhasunorganapateh krtih indrasahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Indra composed by Ganapti Muni:

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top