Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Indrasahasranamastotram composed by Ganapti Muni Lyrics in Malayalam:

॥ ഇന്ദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ഗണപതേഃ കൃതിഃ ॥

ഇന്ദ്രോ ദേവതമോഽനീലഃ സുപര്‍ണഃ പൂര്‍ണബന്ധുരഃ ।
വിശ്വസ്യ ദമിതാ വിശ്വശ്യേശാനോ വിശ്വചര്‍ഷണിഃ ॥ 1 ॥

വിശ്വാനി ചക്രിര്‍വിശ്വസ്മാദുത്തരോ വിശ്വഭൂര്‍ബൃഹന്‍ ।
ചേകിതാനോ വര്‍തമാനഃ സ്വധയാഽചക്രയാ പരഃ ॥ 2 ॥

വിശ്വാനരോ വിശ്വരൂപോ വിശ്വായുര്‍വിശ്വതസ്പൃഥുഃ ।
വിശ്വകര്‍മാ വിശ്വദേവോ വ്ഹ്ശ്വതോ ധീരനിഷ്കൃതഃ ॥ 3 ॥

ത്രിഷുജാതസ്തിഗ്മശ‍ൃങ്ഗോ ദേവോ ബ്രധ്നോഽരുഷശ്ചരന്‍ ।
രുചാനഃ പരമോ വിദ്വാന്‍ അരുചോ രോചയന്നജഃ ॥ 4 ॥

ജ്യേഷ്ഠോ ജനാനാം വൄഷഭോ ജ്യോതിര്‍ജ്യേഷ്ഠം സഹോമഹി ।
അഭിക്രതൂനാം ദമിതാ ധര്‍താ വിശ്വസ്യ കര്‍മണഃ ॥ 5 ॥

ധര്‍താ ധനാനം ധാതൄണാം ധാതാ ധിരോ ധിയേഷിതഃ ।
യജ്ഞസ്യ സാധനോ യജ്ഞോ യജ്ഞവാഹാ അപാമജഃ ॥ 6 ॥

യജ്ഞം ജുഷാണോ യജതോ യുക്തഗ്രാവ്ണോഽവിതേഷിരഃ ।
സുവജ്ജ്രശ്ച്യവനോ യോദ്ധാ യശസോ യജ്ഞിയോ യഹുഃ ॥ 7 ॥

അവയാതാ ദുര്‍മതീനാം ഹന്താ പാപസ്യ രക്ഷസഃ ।
കൃശസ്യ ചോദിതാ കൃത്രുഃ കൃതബ്രഹ്മാ ധൃതവ്രതഃ ॥ 8 ॥

ധൃണവോജാ അവിതാധീനാം ധനാനാം സഞ്ജിദച്യുതഃ ।
വിഹന്താ തമസസ്ത്വഷ്ടാ തനൂപാസ്തരുതാതുരഃ ॥ 9 ॥

ത്വേഷനൃംണസ്ത്വേഷ്സംദൃക് തുരാഷാഡപരാജിതഃ ।
തുഗ്യ്രാവൃധോദസ്മതമഃ തുവികൂര്‍മിതമസ്തുജഃ ॥ 10 ॥

വൃഷപ്രഭര്‍മാ വിശ്വാനി വിദ്വാനാദങ്ക്ഷര്‍ദിരസ്തവാഃ ।
മന്ദ്രോ മതീനാം വൄഷഭോ മരുത്വാന്‍മരുതാമൃഷിഃ ॥ 11 ॥

മഹാഹസ്തീ ഗണപതിര്‍ധിയം ജിന്വോ ബൃഹസ്പതിഃ ।
മാഹിനോ മധവാ മന്ദീ മര്‍കോഽര്‍കോ മേധിരോ മഹാന്‍ ॥ 12 ॥

॥ ഇതി പ്രഥമം നാമശതകം ॥

പ്രതിരൂപഃ പരോമാത്രഃ പുരുരൂപഃ പുരുഷ്ടുതഃ ।
പുരുഹൂതഃ പുരഃ സ്ഥാതാഃ പുരുമായഃ പുരന്ദരഃ ॥ 13 ॥

പുരുപ്രശസ്തഃ പുരുകൃത് പുരാം ദര്‍താ പുരൂതമഃ ।
പുരുഗൂര്‍തഃ പൃത്സുജേതാ പുരുവര്‍പാഃ പ്രവേപനീ ॥ 14 ॥

പപ്രിഃ പ്രചേതഃ പരിഭൂഃ പനീയാനപ്രതിഷ്കുതഃ ।
പ്രവൃദ്ധഃ പ്രവയാഃ പാതാ പൂഷണ്വാനന്തരാ ഭരഃ ॥ 15 ॥

പുരുശാകഃ പാഞ്ചജന്യഃ പുരുഭോജാഃ പുരുവസുഃ ।
പിശങ്ഗരാതിഃ പപുരിഃ പുരോയോധഃ പൃഥുജ്രയാ ॥ 16 ॥

പ്രരിക്വ പ്രദിവഃ പൂര്‍വ്യഃ പുരോഭൂഃ പൂര്‍വജാ ഋഷിഃ ।
പ്രണേതാ പ്രമതിഃ പന്യഃ പൂര്‍വയാവാ പ്രഭൂവസുഃ ॥ 17 ॥

പ്രയജ്യുഃ പാവകഃ പൂഷാ പദവീഃ പഥികൃത്പതിഃ ।
പുരുത്മാ പലിതോഹേതാ പ്രഹേതാ പ്രാവിതാ പിതാ ॥ 18 ॥

പുരുനൃംണഃ പര്‍വതേഷ്ഠാഃ പ്രാചാമന്യുഃ പുരോഹിതഃ ।
പുരാംഭിന്ദുരനാധൃഷ്യഃ പുരാജാഃ പപ്രഥിന്തമഃ ॥ 19 ॥

പൃതനാഷാഡ് ബാഹുശര്‍ധീ ബൃഹദ്രേണുരനിഷ്ടൃതഃ ।
അഭിഭൂതിരയോപാഷ്ടിഃ ബൃഹദ്രേരപിധാനവാന്‍ ॥ 20 ॥

ബ്രഹ്മപ്രിയോ ബ്രഹ്മജൂതോ ബ്രഹ്മവാഹാ അരങ്ഗമഃ ।
ബോധിന്‍മനാ അവക്രക്ഷീ ബൃഹദ്ഭാനുരമിത്രഹാ ॥ 21 ॥

ഭൂരികര്‍മാ ഭരേകൃത്നുര്‍ഭദ്രകൃദ് ഭാര്‍വരോഭൃമിഃ ।
ഭരേഷു ഹവ്യോ ഭൂര്യോജാഃ പുരോഹാ പ്രാശുഷാത് പ്രഷാട് ॥ 22 ॥

പ്രഭങ്ഗീമഹിഷോ ഭീമോ ഭൂര്യാസുതിരശസ്തിഹാ ।
പ്രസക്ഷീ വിശ്പതിര്‍വീരഃ പരസ്പാഃ ശവസ്സസ്പതിഃ ॥ 23 ॥

॥ ഇതി ദ്വിതീയം നാമശതകം ॥

പുരുദത്രഃ പിതൃതമഃ പുരുക്ഷുര്‍ഭീഗുഃ പണിഃ ।
പ്രത്വാക്ഷാണഃ പുരാം ദര്‍മാപനസ്യുര്‍ഭിമാതിഹാ ॥ 24 ॥

പൃഥിവ്യാ വൃഷഭഃ പ്രത്നഃ പ്രമന്ദീ പ്രഥമഃ പൃഥുഃ ।
ത്യഃ സമുദ്രവ്യചാഃ പായുഃ പ്രകേതശ്ചര്‍ഷണീസഹഃ ॥ 25 ॥

കാരുധായാഃ കവിവൃധഃ കനീനഃ ക്രതുമാന്‍ക്രതുഃ ।
ക്ഷപാവസ്താ കവിതമോ ഗിര്‍വാഹാഃ കീരിചോദനഃ ॥ 26 ॥

ക്ഷപാവാന്‍കൌശികഃ കാരീ രാജാക്ഷംയസ്യ ഗോപതിഃ ।
ഗൌര്‍ഗോര്‍ദുരോ ദുരോഽശ്ചസ്യ യവസ്യദുര ആദുരിഃ ॥ 27 ॥

ചന്ദ്രബുധ്നശ്ചര്‍ഷണിപ്രാശ്ചകൃത്യശ്ചോദയന്‍മതിഃ ।
ചന്ദ്രഭാനുശ്ചിത്രതമശ്ചംരീഷശ്ചചക്രമാസജഃ ॥ 28 ॥

തുവിശുഷ്മസ്തുവിദ്യുംനസ്തുവിജാതസ്തുവീമധഃ ।
തുവികൂര്‍മിസ്തുവിംരക്ഷസ്തുവിശഗ്മസ്തുവിപ്രതിഃ ॥ 29 ॥

തുവിനൃംണസ്തുവിഗ്രീവസ്തുവിരാധാസ്തുവിക്രതുഃ ।
തുവിമാത്രസ്തുവിഗ്രാഭസ്തുവിദേഷ്ണസ്തുവിഷ്വണിഃ ॥ 30 ॥

തൂതുജിത്സ്തവസസ്തക്വസ്തുവിഗ്രിസ്തുര്‍വണിസ്ത്രദഃ ।
രഥേഷ്ഠസ്തരണിസ്തുംരസ്ത്വിഷീമാനനപച്യുതഃ ॥ 31 ॥

തോദസ്തരുത്രസ്തവിഷീ മുഷാണസ്തവിഷസ്തുരാ ।
തിതിര്‍വാ തതുരിസ്ത്രാതാ ഭൂര്‍ണിസ്തൂര്‍ണിസ്തവസ്തരഃ ॥ 32 ॥

യജ്ഞവൃദ്ധോ യജ്ഞിയാനാം പ്രഥമോ യജ്വനോ വൃധഃ ।
അമിത്രഖാദോഽനിമിഷോ വിഷുണോഽസുന്വന്തോഽജുരഃ ॥ 33 ॥

അക്ഷിതോതിര്‍ദാഭ്യോഽര്യഃ ശിപ്രിണീവാനഗോരുഢഃ ।
ആശ്രുത്കര്‍ണോഽന്തരിക്ഷപ്രാ അമിതൌജാ അരിഷ്ടുതഃ ॥ 34 ॥

॥ ഇതി തൃതീയം നാമശതകം ॥

അദൃഷ്ട ഏകരാഡൂര്‍ധ്വ ഊര്‍ധ്വസാനഃ സനാദ്യുവാ ।
സ്ഥിരഃ സൂര്യഃ സ്വഭൂത്യോജാഃ സത്യരാധാഃ സനശ്രുതഃ ॥ 35 ॥

പ്രകല്‍പഃ സത്ത്വാനാം കേതുരച്യുതച്യുദുരുവ്യചാഃ ।
ശവസീ സ്വപതിഃ സ്വോജാഃ ശചീവാനവിദീധയുഃ ॥ 36 ॥

സത്യശുഷ്മഃ സത്യസത്വാ സൂനുഃ സത്യസ്യ സോമപാഃ ।
ദസ്യോര്‍ഹന്താ ദിവോ ധര്‍താ രാജാ ദിവ്യസ്യ ചേതനഃ ॥ 37 ॥

ഋഗ്മിയോഽര്‍വാ രോചമാനോ രഭോദാ ഋതപാ ഋതഃ ।
ഋജീഷീ രണകൃദ്രേവാ നൃത്വിയോ രധ്രചോദനഃ ॥ 38 ॥

ഋഷ്വോരായോഽവനീരാജാ രയിസ്ഥാനോ രദാവസുഃ ।
ഋഭുക്ഷാ അനിമാനോഽശ്ചഃ സഹമാനഃ സമുദ്രിയഃ ॥ 39 ॥

ഋണകാതിര്‍ഗിര്‍വര്‍ണസ്യുഃ കീജഃ ഖിദ്വാഖജങ്കരഃ ।
ഋജീഷോ വസുവിദ്വേന്യോ വാജേഷു ദധൃഷഃ കവിഃ ॥ 40 ॥

വിരപ്ശീ വീലിതോ വിപ്രോ വിശ്വവേദാ ഋതാവൃധഃ ।
ഋതയുഗ്ധര്‍മകൃദ്ധേനുര്‍ധനജിദ്ധാമവര്‍മവാട് ॥ 41 ॥

ഋതേജാഃ സക്ഷണിഃ സോംയഃ സംസൃഷ്ടിജിദൃഭുഷ്ഠിരഃ ।
ഋതയുഃ സബലഃ സഹ്യുര്‍വജ്രവാഹാ ഋചീഷമഃ ॥ 42 ॥

ഋഗ്മീദധൃഷ്വാനൃഷ്വൌജാഃ സുഗോപാഃ സ്വയശസ്തരഃ ।
സ്വഭിഷ്ടിസുംനഃ സേഹാനഃ സുനീതിഃ സുകൃതഃ ശുചിഃ ॥ 42 ॥

ഋണയാഃ സഹസഃ സൂനുഃ സുദാനുഃ സഗണോ വസുഃ ।
സ്തോംയഃ സമദ്വാ സത്രാഹാ സ്തോമവാഹാ ഋതീഷഹഃ ॥ 44 ॥

॥ ഇതി ചതുര്‍ഥം നാമശതകം ॥

ശവിഷ്ഠഃ ശവസഃ പുത്രഃ ശതമന്യുഃ ശതക്രതുഃ ।
ശക്രഃ ശിക്ഷാനരഃ ശുഷ്മീ ശ്രുത്കര്‍ണഃ ശ്രവയത്സഖാ ॥ 45 ॥

ശതമൂതിഃ ശര്‍ധനീതിഃ ശതനീഥഃ ശതാമഘഃ ।
ശ്ലോകീ ശിവതമഃ ശ്രുത്യം നാമബിഭ്രദനാനതഃ ॥ 46 ॥

ശൂരഃ ശിപ്രീ സഹസ്രോതിഃ ശുഭ്രഃ ശ‍ൃങ്ക്ഷങ്ഗവൃഷോനപാത് ।
ശാസഃ ശാകീ ശ്രവസ്കാമഃ ശവസാവാനഹംസനഃ ॥ 47 ॥

സുരൂപകൃത്രുരീശാനഃ ശൂശുവാനഃ ശചീപതിഃ ।
സതീനസത്വാ സനിതാ ശക്തീവാനമിതക്രതുഃ ॥ 48 ॥

സഹസ്രചേതാഃ സുമനാഃ ശ്രുത്യഃ ശുദ്ധഃ ശ്രുതാമഘഃ ।
സത്രാദാവാ സോമപാവാ സുക്രതുഃ ശ്മശ്രുഷു ശ്രിതഃ ॥ 49 ॥

ചോദപ്രവൃദ്ധോ വിശ്വസ്യ ജഗതഃ പ്രാണതസ്പതിഃ ।
ചൌത്രഃ സുപ്രകരസ്രോനാ ചക്രമാനഃ സദാവൃധഃ ॥ 50 ॥

സ്വഭിഷ്ടിഃ സത്പതിഃ സത്യശ്ചാരുര്‍വീരതമശ്ചതീ ।
ചിത്രശ്ചികിത്വാനാജ്ഞാതാ പ്രതിമാനം സതഃ സതഃ ॥ 51 ॥

സ്ഥാതാഃ സചേതാഃ സദിവഃ സുദംസാഃ സുശ്രവസ്തമഃ ।
സഹോദഃ സുശ്രുതഃ സംരാട്സൂപാരഃ സുന്വതഃ സഖാ ॥ 52 ॥

ബ്രഹ്മവാഹസ്തമോ ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുര്‍വസ്വഃപതിര്‍ഹരിഃ ।
രണായ സംസ്കൃതോ രുദ്രോ രണിതേശാനകൃച്ഛിവഃ ॥ 53 ॥

വിപ്രജൂതോ വിപ്രതമോ യഹ്വോ വജ്രീ ഹിരണ്യയഃ ।
വവ്രോ വീരതരോവായുര്‍മാതരിശ്വാ മരുത്സഖാ ॥ 54 ॥

ഗൂര്‍തശ്രവാ വിശ്വഗൂര്‍തോ വന്ദനശ്രുദ്വിചക്ഷണഃ ।
വൃഷ്ണിര്‍വസുപതിര്‍വാജീ വൃഷഭോ വാജിനീ വസുഃ ॥ 55 ॥

॥ ഇതി പഞ്ചമം നാമശതകം ॥

വിഗ്രോ വിഭീഷണോ വഹ്നിര്‍വൃദ്ധായുര്‍വിശ്രുതോ വൃഷാ ।
വ്രജഭൃദ്വൃത്രഹാ വൃദ്ധോ വിശ്വവാരോ വൃതഞ്ചയഃ ॥ 56 ॥

വൃഷജൂതിര്‍വൃഷരഥോ വൃഷഭാന്നോ വൃഷക്രതുഃ ।
വൃഷകര്‍മാ വൃഷമണാഃ സുദക്ഷഃ സുന്വതോ വൃധഃ ॥ 57 ॥

അദ്രോഘവാഗസുരഹാ വേധാഃ സത്രാകരോഽജരഃ ।
അപാരഃ സുഹവോഽഭീരുരഭിഭങ്ഗോഽങ്ഗിരസ്തമഃ ॥ 58 ॥

അമര്‍ത്യഃ സ്വായുധോഽശത്രുരപ്രതീതോഽഭിമാതിഷാട് ।
അമത്രീ സൂനുരര്‍ചത്ര്യഃ സമദ്ദിഷ്ടിരഭയങ്കരഃ ॥ 59 ॥

അഭിനേതാ സ്പാര്‍ഹരാധാഃ സപ്തരശ്മിരഭിഷ്ടികൃത് ।
അനര്‍വാസ്വര്‍ജിദിഷ്കര്‍താ സ്തോതൄണാമവിതോപരഃ ॥ 60 ॥

അജാതശത്രുഃ സേനാനി രുഭയാവ്യുഭയങ്കരഃ ।
ഉരുഗായഃസത്യയോനിഃ സഹസ്വാനുര്‍വരാപതിഃ ॥ 61 ॥

ഉഗ്രോ ഗോപ ഉഗ്രബാഹുരുഗ്രധന്വോക്ഥവര്‍ധനഃ ।
ഗാഥശ്രവാ ഗിരാം രാജാ ഗംഭീരോ ഗിര്‍വണസ്തമഃ ॥ 62 ॥

വജ്രഹസ്തചര്‍ഷണീനാം വൃഷഭോ വജ്രദക്ഷിണഃ ।
സോമകാമഃ സോമപതിഃ സോമവൃദ്ധഃ സുദക്ഷിണഃ ॥ 63 ॥

സുബ്രഹ്മാ സ്ഥവിരഃ സൂരഃ സഹിഷ്ടഃ സപ്രഥാഃ സരാട് ।
ഹരിശ്മശാരുര്‍ഹരിവാന്‍ഹരീണാം പതിരസ്തൃതഃ ॥ 64 ॥

ഹിരണ്യബാഹുരുര്‍വ്യൂതിര്‍ഹരികേശോ ഹിരീമശഃ ।
ഹരിശിപ്രോ ഹര്യമാണോ ഹരിജാതോ ഹരിംഭരഃ ॥ 65 ॥

ഹിരണ്യവര്‍ണോ ഹര്യശ്ചോ ഹരിവര്‍പാ ഹരിപ്രിയഃ ।
ഹനിഷ്ഠോ ഹര്യക്ഷ്വോ ഹവ്യോ ഹരിഷ്ഠാ ഹരിയോജനഃ ॥ 66 ॥

॥ ഇതി ഷഷ്ഠം നാമശതകം ॥

സത്വാ സുശിപ്രഃ സുക്ഷത്രഃ സുവീരഃ സുതപാ ഋഷിഃ ।
ഗാഥാന്യോ ഗോത്രഭിദ്ഗ്രാമം വഹമാനോ ഗവേഷണഃ ॥ 67 ॥

ജിഷ്ണുസ്തസ്ഥുഷ ഈശാനോ ഈശാനോ ജഗതോ നൃതുഃ ।
നര്യാണി വിദ്വാന്നൃപതിഃ നേതാനൃംണസ്യ തൂതുജിഃ ॥ 68 ॥

നിമേധമാനോ നര്യാപാഃ സിന്ധൂനാം പതിരുത്തരഃ ।
നര്യോ നിയുത്വാന്നിചിതോ നക്ഷദ്ദാഭോനഹുഷ്ടരഃ ॥ 69 ॥

നവ്യോ നിധാതാ നൃമണാഃ സധ്രീചീനഃ സുതരേണഃ ।
നൃതമാനോ നദനുമാന്നവീയാന്നൃതമോനൃജിത് ॥ 70 ॥

വിചയിഷ്ഠോ വജ്രബാഹുര്‍വൃത്രഖാദോവലം രുജഃ ।
ജാതൂഭര്‍മാ ജ്യേഷ്ഠതമോ ജനഭക്ഷോ ജനംസഹഃ ॥ 71 ॥

വിശ്വാഷാഡ്വംസഗോവസ്യാന്നിഷ്പാഡശനിമാന്നൃഷാട് ।
പൂര്‍ഭിത്പുരാഷാഡഭിഷാട് ജഗതസ്തസ്ഥുഷസ്പതിഃ ॥ 72 ॥

സംവൃക്സമത്സുസന്ധാതാ സുസങ്ക്ഷദൃക്സവിതാഽരുണഃ ।
സ്വര്യഃ സ്വരോചിഃ സുത്രാമാ സ്തുഷ്യേയ്യഃ സനജാഃ സ്വരിഃ ॥ 73 ॥

കൃണ്വന്നകേതവേ കേതുഃ പേശഃ കൃണ്വന്നപേശസേ ।
വജ്രേണ ഹത്വീ മഹിനോ മരുത്സ്തോത്രോ മരുദ്ഗഃണഃ ॥ 74 ॥

മഹാവീരോ മഹാവ്രാതോ മഹായ്യഃ പ്രമതിര്‍മഹീ ।
മാതാ മഘോനാം മംഹിഷ്ഠോ മന്യുമിര്‍മന്യുമത്തമഃ ॥ 75 ॥

മേഷോ മഹീവൃന്‍മന്‍മദാനോ മാഹിനാവാന്‍മഹേമതിഃ ।
ംരക്ഷോമൃലികോ മംഹിഷ്ഠോ ംരക്ഷകൃത്വാ മഹാമഹഃ ॥ 76 ॥

മദചുന്‍മര്‍ഡിതാമദ്വാ മദാനാം പതിരാതപഃ ।
സുശസ്തിഃ സ്വസ്തിദാഃ സ്വര്‍ദൃഗ്രാധാനാമാകരഃ പതിഃ ॥ 77 ॥

॥ ഇതി സപ്തമം നാമശതകം ॥

ഇഷുഹസ്ത ഇഷാം ദാതാ വസുദാതാ വിദദ്വസുഃ ।
വിഭൂതിര്‍വ്യാനാശിര്‍വേനോ വരീയാന്‍ വിശ്വജിദ്വിഭുഃ ॥ 78 ॥

നൃചക്ഷാഃ സഹുരിഃ സ്വര്‍വിത്സുയജ്ഞഃ സുഷ്ഠുതഃ സ്വയുഃ ।
ആപിഃ പൃഥിവ്യാ ജനിതാ സൂര്യസ്യ ജനിതാ ശ്രുതഃ ॥ 79 ॥

ഷ്പങ്ക്ഷഡ്വിവഹായാഃ സ്മത്പുതന്ധിര്‍വൃഷപര്‍വാ വൃഷന്തമഃ ।
സാധാരണഃ സുഖരഥഃ സ്വശ്ചഃ സത്രാജിദദ്ഭുതഃ ॥ 80 ॥

ജ്യേഷ്ഠരാജോ ജീരദാനുര്‍ജഗ്മിര്‍വിത്വക്ഷണോ വശീ ।
വിധാതാ വിശ്വമാ ആശുര്‍മായീ വൃദ്ധമഹാവൃധഃ ॥ 81 ॥

വരേണ്യോ വിശ്വതൂര്‍വാത്സ്യേശാനോ ദ്യൌര്‍വിചര്‍ഷണിഃ ।
സതീനമന്യുര്‍ഗോദത്രഃ സദ്യോജാതോവിഭഞ്ജനുഃ ॥ 82 ॥

വിതന്തസായ്യോ വാജാനാം വിഭക്താ വസ്വ ആകരഃ ।
വീരകോ വീരയുര്‍വജ്രം ബഭ്രിവീരേണ്യ ആഘൃണിഃ ॥ 83 ॥

വാജിനേയോ വാജനിര്‍വാജാനാം പതിരാജികൃത് ।
വാസ്തോഷ്പതിര്‍വര്‍പണീതിര്‍വിശാം രാജാ വപോദരഃ ॥ 84 ॥

വിഭൂതദ്യുംന ആചക്രിരാദാരീ ദോധതോ വധഃ ।
ആഖണ്ഡലോ ദസ്മവര്‍ചാഃ സര്‍വസേനോ വിമോചനഃ ॥ 85 ॥

വജ്രസ്യ ഭര്‍താ വാര്യാണാം പതിര്‍ഗോജിദ്ഗവാം പതിഃ ।
വിശ്വവ്യചാഃ സങ്ക്ഷഞ്ചകാനഃ സുഹാര്‍ദോ ജനിതാ ദിവഃ ॥ 86 ॥

സമന്തുനാമാ പുരുധ പ്രതികോ ബൃഹതഃ പതിഃ ।
ദീധ്യാനോ ദാമനോ ദാതാ ദീര്‍ഘശ്രവസ ഋഭ്വസഃ ॥ 87 ॥

ദംസനാവാന്ദിവഃ സമ്മ്രാഡ്ദേതവജൂതോ ദിവാവസുഃ ।
ദശമോ ദേവതാ ദക്ഷോ ദുധ്രോദ്യുംനീ ദ്യുമന്തമഃ ॥ 88 ॥

॥ ഇത്യഷ്ടമം നാമശതകം ॥

മംഹിങ്ക്ഷഷ്ഠരാതുരിത്ഥാധീര്‍ദീദ്യാനോ ദധൃഷിര്‍ദുധിഃ ।
ദുഷ്ടരീതുര്‍ദുശ്ച്യവനോ ദിവോമാനോ ദിവോവൃഷാ ॥ 89 ॥

ദക്ഷായ്യോ ദസ്യുഹാധൃഷ്ണുഃ ദക്ഷിണാവാന്‍ ധിയാവസുഃ ।
ധനസ്പൃദ്ധൃഷിതോ ധാതാ ദയമാനോ ധനഞ്ജയഃ ॥ 90 ॥

ദിവ്യോ ദ്വിബര്‍ഹാ സന്നാര്യഃ സമര്യസ്ത്രാഃ സിമഃ സഖാ ।
ദ്യുക്ഷഃ സമാനോ ദംസിഷ്ഠോ രാധസഃ പതിരധ്രിഗുഃ ॥ 91 ॥

സംരാട് പൃഥിവ്യാ ഓജസ്വാന്‍ വയോധാ ഋതുപാ ഋഭുഃ ।
ഏകോ രാജൈധമാനദ്വിഡേകവീര ഉരുജയാഃ ॥ 92 ॥

ലോകകൃജ്ജനിതാഽശ്ചാനാം ജനിതാ ഗവാം ।
ജരിതാ ജനുഷാം രാജാ ഗിര്‍വണാഃ സുന്വതോഽവിതാ ॥ 93 ॥

അത്കം വസാനഃ കൃഷ്ടീനാം രാജോക്ഥ്യഃ ശിപ്രവാനുരുഃ ।
ഈഡ്യോദാശ്വാനിനതമോ ധോരഃ സങ്ക്രന്ദനഃ സ്വവാന്‍ ॥ 94 ॥

ജാഗൃവിര്‍ജഗതോ രാജാ ഗൃത്സോ ഗോവിദ്ധനാധനഃ ।
ജേതാഽഭിഭൂരകൂപാരോ ദാനവാനസുരോര്‍ണഽവഃ ॥ 95 ॥

ധൃഷ്വിര്‍ദമൂനാസ്തവസസ്തവീയാനന്തമോഽവൃതഃ ।
രായോദാതാ രയിപതിഃ വിപശ്ചിദ്വൃത്രഹന്തമഃ ॥ 96 ॥

അപരീതഃ ഷാലപശ്ചാദ് ദധ്വായുത്കാര ആരിതഃ ।
വോഹ്ലാവനിഷ്ഠോ വൃഷ്ണ്യാവാന്വൃഷണ്വാന്വൃകോഽവതഃ ॥ 97 ॥

ഗര്‍ഭോഽസമഷ്ടകാവ്യോയുഗഹിശുഷ്മോദധൃഷ്വണിഃ ।
പ്രത്രഃ പരിര്‍വാജദാവാ ജ്യോതിഃ കര്‍താ ഗിരാം പതിഃ ॥ 98 ॥

॥ ഇതി നവമം നാമശതകം ॥

അനവദ്യഃ സംഭൃതാശ്ചോ വജ്രിവാദദ്രിവാന്ദ്യുമാന്‍ ।
ദസ്മോ യജത്രോ യോധീയാനകവാരിര്യതങ്കരഃ ॥ 99 ॥

പൃദാകുസാനുരോജീയാന്‍ ബ്രഹ്മണശ്ചോദിതാഃ യമഃ ।
വന്ദനേഷ്ഠാഃ പുരാം ഭേതാ ബന്ധുരേഷ്ഠാ ബൃഹദ്ദിവഃ ॥ 100 ॥

വരൂതാ മധുനോ രാജാ പ്രണേനീഃ പപ്രഥീ യുവാ ।
ഉരുശംസോഹവംശ്രോതാ ഭൂരിദാവാ ബൃഹച്ഛ്രവാഃ ॥ 101 ॥

മാതാ സ്തിയാനാം വൃഷഭോ മഹോദാതാ മഹാവധഃ ।
സുഗ്മ്യഃ സുരാധാഃ സത്രാഷാഡോദതീനാം നദോധുനിഃ ॥ 102 ॥

അകാമകര്‍ശനഃ സ്വര്‍ഷാഃ സുമൃലീകഃ സഹസ്കൃതഃ ।
പാസ്ത്യസ്യ ഹോതാ സിന്ധൂനാം വൃഷാഭോജോ രഥീതമഃ ॥ 103 ॥

സഖാ മുനീനാം ജനിദാഃ സ്വധാവാനസമോഽപ്രതിഃ ।
മനസ്വാനധ്വരോ മര്യോ ബൃബദുക്ഥോഽവിതാ ഭഗഃ ॥ 104 ॥

അഷാഹ്ലോഽരീഹ്ല ആദര്‍താ വീരം കര്‍താം വിശസ്പതിഃ ।
ഏകഃ പതിരിനഃ പുഷ്ടിഃ സുവീര്യോ ഹരിപാഃ സുദൄക് ॥ 105 ॥

ഏകോ ഹവ്യഃ സനാദാരുഗോകോവാകസ്യ സക്ഷണിഃ ।
സുവൃക്തിരമൃതോഽമൃക്തഃ ഖജകൃദ്വലദാഃ ശുനഃ ॥ 106 ॥

അമത്രോ മിത്ര ആകായ്യഃ സുദാമാബ്ജിന്‍ മഹോമഹീ ।
രഥഃ സുബാഹുരുശനാ സുനീഥോ ഭൂരിദാഃ സുദാഃ ॥ 107 ॥

മദസ്യ രാജാ സോമസ്യ പീത്വീജ്യാന്ദിവഃ പതിഃ ।
തവിഷീവാന്ധനോ യുധ്മോ ഹവനശ്രുത്സഹഃ സ്വരാട് ॥ 108 ॥

॥ ഇതി ദശമം നാമശതകം ॥

॥ അത്രേമേ ഭവന്ത്യുപസംഹാരശ്ലോകാഃ ॥

ഇദം സഹസ്രമിന്ദ്രസ്യ നാംനാം പരമപാവനം ।
ഋഗ്വേദതോ ഗണപതിഃ സങ്ഗൃഹ്യ വിനിബദ്ധവാന്‍ ॥ 1 ॥

നാത്ര നാംനഃ പൌനരുക്ത്യം ന ച കാരാദി പൂരണം ।
ശ്ലോകമധ്യേ ന ചാരംയാ ശതകസ്യോപസംഹൃതിഃ ॥ 2 ॥

നാംനാമേഷാം ഛാന്ദസത്വാത്സര്‍വേഷാം ച സ്വരൂപതഃ ।
അവലോക്യാ യഥാ ഛന്ദഃ ശബ്ദശുദ്ധിര്‍വിചക്ഷണൈഃ ॥ 3 ॥

അനേകപദനാമാനി വിനിയോജ്യാനി പൂജനേ ।
ചതുര്‍ഥ്യന്തപ്രയോഗേഷു വ്യുത്ക്രമാച്ച യഥാന്വയം ॥ 4 ॥

അസ്യ നാമസഹസ്രസ്യ വേദ്ദമൂലസ്യ സേവനേ ।
പൂര്‍ണം ഫലം തദ്വിജ്ഞേയം യത്സ്വാധ്യായനിഷേവണേ ॥ 5 ॥

മന്ത്രേഭ്യഃ സംഭൃതം സാരമേതന്നാമസഹസ്രകം ।
ഏന്ദ്രം യോ ഭജതേ ഭക്ത്യാ തസ്യ സ്യുഃ സിദ്ധയോ വശേ ॥ 6 ॥

ഇന്ദ്രോ വിജയതേ ദേവഃ സര്‍വസ്യ ജഗതഃ പതിഃ ।
വേദമൂലം ജയത്യേതത്തസ്യ നാമസഹസ്രകം ॥ 7 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഭഗവന്‍മഹര്‍ഷിരമണാന്തേവാസിനോ വാസിഷ്ഠസ്യ
നരസിംഹസൂനോര്‍ഗണപതേഃ കൃതിഃ ഇന്ദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Indra composed by Ganapti Muni:

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top