Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Indrasahasranamastotram composed by Ganapti Muni Lyrics in Punjabi:

॥ ਇਨ੍ਦ੍ਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਗਣਪਤੇਃ ਕਤਿਃ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਦੇਵਤਮੋऽਨੀਲਃ ਸੁਪਰ੍ਣਃ ਪੂਰ੍ਣਬਨ੍ਧੁਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਦਮਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼੍ਯੇਸ਼ਾਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਚਰ੍ਸ਼ਣਿਃ ॥ ੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਨਿ ਚਕ੍ਰਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਮਾਦੁਤ੍ਤਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਭੂਰ੍ਬਹਨ੍ ।
ਚੇਕਿਤਾਨੋ ਵਰ੍ਤਮਾਨਃ ਸ੍ਵਧਯਾऽਚਕ੍ਰਯਾ ਪਰਃ ॥ ੨ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਨਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਯੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਤਸ੍ਪਥੁਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਦੇਵੋ ਵ੍ਹ੍ਸ਼੍ਵਤੋ ਧੀਰਨਿਸ਼੍ਕਤਃ ॥ ੩ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ੁਜਾਤਸ੍ਤਿਗ੍ਮਸ਼‍ਙ੍ਗੋ ਦੇਵੋ ਬ੍ਰਧ੍ਨੋऽਰੁਸ਼ਸ਼੍ਚਰਨ੍ ।
ਰੁਚਾਨਃ ਪਰਮੋ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ ਅਰੁਚੋ ਰੋਚਯਨ੍ਨਜਃ ॥ ੪ ॥

ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਜਨਾਨਾਂ ਵਸ਼ਭੋ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਂ ਸਹੋਮਹਿ ।
ਅਭਿਕ੍ਰਤੂਨਾਂ ਦਮਿਤਾ ਧਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਕਰ੍ਮਣਃ ॥ ੫ ॥

ਧਰ੍ਤਾ ਧਨਾਨਂ ਧਾਤਣਾਂ ਧਾਤਾ ਧਿਰੋ ਧਿਯੇਸ਼ਿਤਃ ।
ਯਜ੍ਞਸ੍ਯ ਸਾਧਨੋ ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਵਾਹਾ ਅਪਾਮਜਃ ॥ ੬ ॥

ਯਜ੍ਞਂ ਜੁਸ਼ਾਣੋ ਯਜਤੋ ਯੁਕ੍ਤਗ੍ਰਾਵ੍ਣੋऽਵਿਤੇਸ਼ਿਰਃ ।
ਸੁਵਜ੍ਜ੍ਰਸ਼੍ਚ੍ਯਵਨੋ ਯੋਦ੍ਧਾ ਯਸ਼ਸੋ ਯਜ੍ਞਿਯੋ ਯਹੁਃ ॥ ੭ ॥

ਅਵਯਾਤਾ ਦੁਰ੍ਮਤੀਨਾਂ ਹਨ੍ਤਾ ਪਾਪਸ੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼ਸਃ ।
ਕਸ਼ਸ੍ਯ ਚੋਦਿਤਾ ਕਤ੍ਰੁਃ ਕਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਧਤਵ੍ਰਤਃ ॥ ੮ ॥

ਧਣਵੋਜਾ ਅਵਿਤਾਧੀਨਾਂ ਧਨਾਨਾਂ ਸਞ੍ਜਿਦਚ੍ਯੁਤਃ ।
ਵਿਹਨ੍ਤਾ ਤਮਸਸ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ ਤਨੂਪਾਸ੍ਤਰੁਤਾਤੁਰਃ ॥ ੯ ॥

ਤ੍ਵੇਸ਼ਨਮ੍ਣਸ੍ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਸਂਦਕ੍ ਤੁਰਾਸ਼ਾਡਪਰਾਜਿਤਃ ।
ਤੁਗ੍ਯ੍ਰਾਵਧੋਦਸ੍ਮਤਮਃ ਤੁਵਿਕੂਰ੍ਮਿਤਮਸ੍ਤੁਜਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵਸ਼ਪ੍ਰਭਰ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਨਿ ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਦਙ੍ਕ੍ਸ਼ਰ੍ਦਿਰਸ੍ਤਵਾਃ ।
ਮਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮਤੀਨਾਂ ਵਸ਼ਭੋ ਮਰੁਤ੍ਵਾਨ੍ਮਰੁਤਾਮਸ਼ਿਃ ॥ ੧੧ ॥

ਮਹਾਹਸ੍ਤੀ ਗਣਪਤਿਰ੍ਧਿਯਂ ਜਿਨ੍ਵੋ ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਮਾਹਿਨੋ ਮਧਵਾ ਮਨ੍ਦੀ ਮਰ੍ਕੋऽਰ੍ਕੋ ਮੇਧਿਰੋ ਮਹਾਨ੍ ॥ ੧੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਪ੍ਰਥਮਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

ਪ੍ਰਤਿਰੂਪਃ ਪਰੋਮਾਤ੍ਰਃ ਪੁਰੁਰੂਪਃ ਪੁਰੁਸ਼੍ਟੁਤਃ ।
ਪੁਰੁਹੂਤਃ ਪੁਰਃ ਸ੍ਥਾਤਾਃ ਪੁਰੁਮਾਯਃ ਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ॥ ੧੩ ॥

ਪੁਰੁਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਃ ਪੁਰੁਕਤ੍ ਪੁਰਾਂ ਦਰ੍ਤਾ ਪੁਰੂਤਮਃ ।
ਪੁਰੁਗੂਰ੍ਤਃ ਪਤ੍ਸੁਜੇਤਾ ਪੁਰੁਵਰ੍ਪਾਃ ਪ੍ਰਵੇਪਨੀ ॥ ੧੪ ॥

ਪਪ੍ਰਿਃ ਪ੍ਰਚੇਤਃ ਪਰਿਭੂਃ ਪਨੀਯਾਨਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਕੁਤਃ ।
ਪ੍ਰਵਦ੍ਧਃ ਪ੍ਰਵਯਾਃ ਪਾਤਾ ਪੂਸ਼ਣ੍ਵਾਨਨ੍ਤਰਾ ਭਰਃ ॥ ੧੫ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਾਕਃ ਪਾਞ੍ਚਜਨ੍ਯਃ ਪੁਰੁਭੋਜਾਃ ਪੁਰੁਵਸੁਃ ।
ਪਿਸ਼ਙ੍ਗਰਾਤਿਃ ਪਪੁਰਿਃ ਪੁਰੋਯੋਧਃ ਪਥੁਜ੍ਰਯਾ ॥ ੧੬ ॥

ਪ੍ਰਰਿਕ੍ਵ ਪ੍ਰਦਿਵਃ ਪੂਰ੍ਵ੍ਯਃ ਪੁਰੋਭੂਃ ਪੂਰ੍ਵਜਾ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਪ੍ਰਣੇਤਾ ਪ੍ਰਮਤਿਃ ਪਨ੍ਯਃ ਪੂਰ੍ਵਯਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂਵਸੁਃ ॥ ੧੭ ॥

ਪ੍ਰਯਜ੍ਯੁਃ ਪਾਵਕਃ ਪੂਸ਼ਾ ਪਦਵੀਃ ਪਥਿਕਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਪੁਰੁਤ੍ਮਾ ਪਲਿਤੋਹੇਤਾ ਪ੍ਰਹੇਤਾ ਪ੍ਰਾਵਿਤਾ ਪਿਤਾ ॥ ੧੮ ॥

ਪੁਰੁਨਮ੍ਣਃ ਪਰ੍ਵਤੇਸ਼੍ਠਾਃ ਪ੍ਰਾਚਾਮਨ੍ਯੁਃ ਪੁਰੋਹਿਤਃ ।
ਪੁਰਾਂਭਿਨ੍ਦੁਰਨਾਧਸ਼੍ਯਃ ਪੁਰਾਜਾਃ ਪਪ੍ਰਥਿਨ੍ਤਮਃ ॥ ੧੯ ॥

ਪਤਨਾਸ਼ਾਡ੍ ਬਾਹੁਸ਼ਰ੍ਧੀ ਬਹਦ੍ਰੇਣੁਰਨਿਸ਼੍ਟਤਃ ।
ਅਭਿਭੂਤਿਰਯੋਪਾਸ਼੍ਟਿਃ ਬਹਦ੍ਰੇਰਪਿਧਾਨਵਾਨ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਿਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜੂਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਹਾ ਅਰਙ੍ਗਮਃ ।
ਬੋਧਿਨ੍ਮਨਾ ਅਵਕ੍ਰਕ੍ਸ਼ੀ ਬਹਦ੍ਭਾਨੁਰਮਿਤ੍ਰਹਾ ॥ ੨੧ ॥

ਭੂਰਿਕਰ੍ਮਾ ਭਰੇਕਤ੍ਨੁਰ੍ਭਦ੍ਰਕਦ੍ ਭਾਰ੍ਵਰੋਭਮਿਃ ।
ਭਰੇਸ਼ੁ ਹਵ੍ਯੋ ਭੂਰ੍ਯੋਜਾਃ ਪੁਰੋਹਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ੁਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਾਟ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਪ੍ਰਭਙ੍ਗੀਮਹਿਸ਼ੋ ਭੀਮੋ ਭੂਰ੍ਯਾਸੁਤਿਰਸ਼ਸ੍ਤਿਹਾ ।
ਪ੍ਰਸਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਪਤਿਰ੍ਵੀਰਃ ਪਰਸ੍ਪਾਃ ਸ਼ਵਸ੍ਸਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੨੩ ॥

॥ ਇਤਿ ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

ਪੁਰੁਦਤ੍ਰਃ ਪਿਤਤਮਃ ਪੁਰੁਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਭੀਗੁਃ ਪਣਿਃ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਵਾਕ੍ਸ਼ਾਣਃ ਪੁਰਾਂ ਦਰ੍ਮਾਪਨਸ੍ਯੁਰ੍ਭਿਮਾਤਿਹਾ ॥ ੨੪ ॥

ਪਥਿਵ੍ਯਾ ਵਸ਼ਭਃ ਪ੍ਰਤ੍ਨਃ ਪ੍ਰਮਨ੍ਦੀ ਪ੍ਰਥਮਃ ਪਥੁਃ ।
ਤ੍ਯਃ ਸਮੁਦ੍ਰਵ੍ਯਚਾਃ ਪਾਯੁਃ ਪ੍ਰਕੇਤਸ਼੍ਚਰ੍ਸ਼ਣੀਸਹਃ ॥ ੨੫ ॥

ਕਾਰੁਧਾਯਾਃ ਕਵਿਵਧਃ ਕਨੀਨਃ ਕ੍ਰਤੁਮਾਨ੍ਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਪਾਵਸ੍ਤਾ ਕਵਿਤਮੋ ਗਿਰ੍ਵਾਹਾਃ ਕੀਰਿਚੋਦਨਃ ॥ ੨੬ ॥

ਕ੍ਸ਼ਪਾਵਾਨ੍ਕੌਸ਼ਿਕਃ ਕਾਰੀ ਰਾਜਾਕ੍ਸ਼ਮ੍ਯਸ੍ਯ ਗੋਪਤਿਃ ।
ਗੌਰ੍ਗੋਰ੍ਦੁਰੋ ਦੁਰੋऽਸ਼੍ਚਸ੍ਯ ਯਵਸ੍ਯਦੁਰ ਆਦੁਰਿਃ ॥ ੨੭ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਬੁਧ੍ਨਸ਼੍ਚਰ੍ਸ਼ਣਿਪ੍ਰਾਸ਼੍ਚਕਤ੍ਯਸ਼੍ਚੋਦਯਨ੍ਮਤਿਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਨੁਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਤਮਸ਼੍ਚਮ੍ਰੀਸ਼ਸ਼੍ਚਚਕ੍ਰਮਾਸਜਃ ॥ ੨੮ ॥

ਤੁਵਿਸ਼ੁਸ਼੍ਮਸ੍ਤੁਵਿਦ੍ਯੁਮ੍ਨਸ੍ਤੁਵਿਜਾਤਸ੍ਤੁਵੀਮਧਃ ।
ਤੁਵਿਕੂਰ੍ਮਿਸ੍ਤੁਵਿਮ੍ਰਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤੁਵਿਸ਼ਗ੍ਮਸ੍ਤੁਵਿਪ੍ਰਤਿਃ ॥ ੨੯ ॥

ਤੁਵਿਨਮ੍ਣਸ੍ਤੁਵਿਗ੍ਰੀਵਸ੍ਤੁਵਿਰਾਧਾਸ੍ਤੁਵਿਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਤੁਵਿਮਾਤ੍ਰਸ੍ਤੁਵਿਗ੍ਰਾਭਸ੍ਤੁਵਿਦੇਸ਼੍ਣਸ੍ਤੁਵਿਸ਼੍ਵਣਿਃ ॥ ੩੦ ॥

ਤੂਤੁਜਿਤ੍ਸ੍ਤਵਸਸ੍ਤਕ੍ਵਸ੍ਤੁਵਿਗ੍ਰਿਸ੍ਤੁਰ੍ਵਣਿਸ੍ਤ੍ਰਦਃ ।
ਰਥੇਸ਼੍ਠਸ੍ਤਰਣਿਸ੍ਤੁਮ੍ਰਸ੍ਤ੍ਵਿਸ਼ੀਮਾਨਨਪਚ੍ਯੁਤਃ ॥ ੩੧ ॥

ਤੋਦਸ੍ਤਰੁਤ੍ਰਸ੍ਤਵਿਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਾਣਸ੍ਤਵਿਸ਼ਸ੍ਤੁਰਾ ।
ਤਿਤਿਰ੍ਵਾ ਤਤੁਰਿਸ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਭੂਰ੍ਣਿਸ੍ਤੂਰ੍ਣਿਸ੍ਤਵਸ੍ਤਰਃ ॥ ੩੨ ॥

ਯਜ੍ਞਵਦ੍ਧੋ ਯਜ੍ਞਿਯਾਨਾਂ ਪ੍ਰਥਮੋ ਯਜ੍ਵਨੋ ਵਧਃ ।
ਅਮਿਤ੍ਰਖਾਦੋऽਨਿਮਿਸ਼ੋ ਵਿਸ਼ੁਣੋऽਸੁਨ੍ਵਨ੍ਤੋऽਜੁਰਃ ॥ ੩੩ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਿਤੋਤਿਰ੍ਦਾਭ੍ਯੋऽਰ੍ਯਃ ਸ਼ਿਪ੍ਰਿਣੀਵਾਨਗੋਰੁਢਃ ।
ਆਸ਼੍ਰੁਤ੍ਕਰ੍ਣੋऽਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਾ ਅਮਿਤੌਜਾ ਅਰਿਸ਼੍ਟੁਤਃ ॥ ੩੪ ॥

॥ ਇਤਿ ਤਤੀਯਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

ਅਦਸ਼੍ਟ ਏਕਰਾਡੂਰ੍ਧ੍ਵ ਊਰ੍ਧ੍ਵਸਾਨਃ ਸਨਾਦ੍ਯੁਵਾ ।
ਸ੍ਥਿਰਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸ੍ਵਭੂਤ੍ਯੋਜਾਃ ਸਤ੍ਯਰਾਧਾਃ ਸਨਸ਼੍ਰੁਤਃ ॥ ੩੫ ॥

ਪ੍ਰਕਲ੍ਪਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਾਨਾਂ ਕੇਤੁਰਚ੍ਯੁਤਚ੍ਯੁਦੁਰੁਵ੍ਯਚਾਃ ।
ਸ਼ਵਸੀ ਸ੍ਵਪਤਿਃ ਸ੍ਵੋਜਾਃ ਸ਼ਚੀਵਾਨਵਿਦੀਧਯੁਃ ॥ ੩੬ ॥

ਸਤ੍ਯਸ਼ੁਸ਼੍ਮਃ ਸਤ੍ਯਸਤ੍ਵਾ ਸੂਨੁਃ ਸਤ੍ਯਸ੍ਯ ਸੋਮਪਾਃ ।
ਦਸ੍ਯੋਰ੍ਹਨ੍ਤਾ ਦਿਵੋ ਧਰ੍ਤਾ ਰਾਜਾ ਦਿਵ੍ਯਸ੍ਯ ਚੇਤਨਃ ॥ ੩੭ ॥

ऋਗ੍ਮਿਯੋऽਰ੍ਵਾ ਰੋਚਮਾਨੋ ਰਭੋਦਾ ऋਤਪਾ ऋਤਃ ।
ऋਜੀਸ਼ੀ ਰਣਕਦ੍ਰੇਵਾ ਨਤ੍ਵਿਯੋ ਰਧ੍ਰਚੋਦਨਃ ॥ ੩੮ ॥

ऋਸ਼੍ਵੋਰਾਯੋऽਵਨੀਰਾਜਾ ਰਯਿਸ੍ਥਾਨੋ ਰਦਾਵਸੁਃ ।
ऋਭੁਕ੍ਸ਼ਾ ਅਨਿਮਾਨੋऽਸ਼੍ਚਃ ਸਹਮਾਨਃ ਸਮੁਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੯ ॥

ऋਣਕਾਤਿਰ੍ਗਿਰ੍ਵਰ੍ਣਸ੍ਯੁਃ ਕੀਜਃ ਖਿਦ੍ਵਾਖਜਙ੍ਕਰਃ ।
ऋਜੀਸ਼ੋ ਵਸੁਵਿਦ੍ਵੇਨ੍ਯੋ ਵਾਜੇਸ਼ੁ ਦਧਸ਼ਃ ਕਵਿਃ ॥ ੪੦ ॥

ਵਿਰਪ੍ਸ਼ੀ ਵੀਲਿਤੋ ਵਿਪ੍ਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵੇਦਾ ऋਤਾਵਧਃ ।
ऋਤਯੁਗ੍ਧਰ੍ਮਕਦ੍ਧੇਨੁਰ੍ਧਨਜਿਦ੍ਧਾਮਵਰ੍ਮਵਾਟ੍ ॥ ੪੧ ॥

ऋਤੇਜਾਃ ਸਕ੍ਸ਼ਣਿਃ ਸੋਮ੍ਯਃ ਸਂਸਸ਼੍ਟਿਜਿਦਭੁਸ਼੍ਠਿਰਃ ।
ऋਤਯੁਃ ਸਬਲਃ ਸਹ੍ਯੁਰ੍ਵਜ੍ਰਵਾਹਾ ऋਚੀਸ਼ਮਃ ॥ ੪੨ ॥

ऋਗ੍ਮੀਦਧਸ਼੍ਵਾਨਸ਼੍ਵੌਜਾਃ ਸੁਗੋਪਾਃ ਸ੍ਵਯਸ਼ਸ੍ਤਰਃ ।
ਸ੍ਵਭਿਸ਼੍ਟਿਸੁਮ੍ਨਃ ਸੇਹਾਨਃ ਸੁਨੀਤਿਃ ਸੁਕਤਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੪੨ ॥

ऋਣਯਾਃ ਸਹਸਃ ਸੂਨੁਃ ਸੁਦਾਨੁਃ ਸਗਣੋ ਵਸੁਃ ।
ਸ੍ਤੋਮ੍ਯਃ ਸਮਦ੍ਵਾ ਸਤ੍ਰਾਹਾ ਸ੍ਤੋਮਵਾਹਾ ऋਤੀਸ਼ਹਃ ॥ ੪੪ ॥

॥ ਇਤਿ ਚਤੁਰ੍ਥਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

ਸ਼ਵਿਸ਼੍ਠਃ ਸ਼ਵਸਃ ਪੁਤ੍ਰਃ ਸ਼ਤਮਨ੍ਯੁਃ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਰਃ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਨਰਃ ਸ਼ੁਸ਼੍ਮੀ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਕਰ੍ਣਃ ਸ਼੍ਰਵਯਤ੍ਸਖਾ ॥ ੪੫ ॥

ਸ਼ਤਮੂਤਿਃ ਸ਼ਰ੍ਧਨੀਤਿਃ ਸ਼ਤਨੀਥਃ ਸ਼ਤਾਮਘਃ ।
ਸ਼੍ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਵਤਮਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਂ ਨਾਮਬਿਭ੍ਰਦਨਾਨਤਃ ॥ ੪੬ ॥

ਸ਼ੂਰਃ ਸ਼ਿਪ੍ਰੀ ਸਹਸ੍ਰੋਤਿਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰਃ ਸ਼‍ਙ੍ਕ੍ਸ਼ਙ੍ਗਵਸ਼ੋਨਪਾਤ੍ ।
ਸ਼ਾਸਃ ਸ਼ਾਕੀ ਸ਼੍ਰਵਸ੍ਕਾਮਃ ਸ਼ਵਸਾਵਾਨਹਂਸਨਃ ॥ ੪੭ ॥

ਸੁਰੂਪਕਤ੍ਰੁਰੀਸ਼ਾਨਃ ਸ਼ੂਸ਼ੁਵਾਨਃ ਸ਼ਚੀਪਤਿਃ ।
ਸਤੀਨਸਤ੍ਵਾ ਸਨਿਤਾ ਸ਼ਕ੍ਤੀਵਾਨਮਿਤਕ੍ਰਤੁਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸਹਸ੍ਰਚੇਤਾਃ ਸੁਮਨਾਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼੍ਰੁਤਾਮਘਃ ।
ਸਤ੍ਰਾਦਾਵਾ ਸੋਮਪਾਵਾ ਸੁਕ੍ਰਤੁਃ ਸ਼੍ਮਸ਼੍ਰੁਸ਼ੁ ਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੪੯ ॥

ਚੋਦਪ੍ਰਵਦ੍ਧੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਜਗਤਃ ਪ੍ਰਾਣਤਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਚੌਤ੍ਰਃ ਸੁਪ੍ਰਕਰਸ੍ਰੋਨਾ ਚਕ੍ਰਮਾਨਃ ਸਦਾਵਧਃ ॥ ੫੦ ॥

ਸ੍ਵਭਿਸ਼੍ਟਿਃ ਸਤ੍ਪਤਿਃ ਸਤ੍ਯਸ਼੍ਚਾਰੁਰ੍ਵੀਰਤਮਸ਼੍ਚਤੀ ।
ਚਿਤ੍ਰਸ਼੍ਚਿਕਿਤ੍ਵਾਨਾਜ੍ਞਾਤਾ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨਂ ਸਤਃ ਸਤਃ ॥ ੫੧ ॥

ਸ੍ਥਾਤਾਃ ਸਚੇਤਾਃ ਸਦਿਵਃ ਸੁਦਂਸਾਃ ਸੁਸ਼੍ਰਵਸ੍ਤਮਃ ।
ਸਹੋਦਃ ਸੁਸ਼੍ਰੁਤਃ ਸਮ੍ਰਾਟ੍ਸੂਪਾਰਃ ਸੁਨ੍ਵਤਃ ਸਖਾ ॥ ੫੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਹਸ੍ਤਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਸ੍ਵਃਪਤਿਰ੍ਹਰਿਃ ।
ਰਣਾਯ ਸਂਸ੍ਕਤੋ ਰੁਦ੍ਰੋ ਰਣਿਤੇਸ਼ਾਨਕਚ੍ਛਿਵਃ ॥ ੫੩ ॥

ਵਿਪ੍ਰਜੂਤੋ ਵਿਪ੍ਰਤਮੋ ਯਹ੍ਵੋ ਵਜ੍ਰੀ ਹਿਰਣ੍ਯਯਃ ।
ਵਵ੍ਰੋ ਵੀਰਤਰੋਵਾਯੁਰ੍ਮਾਤਰਿਸ਼੍ਵਾ ਮਰੁਤ੍ਸਖਾ ॥ ੫੪ ॥

ਗੂਰ੍ਤਸ਼੍ਰਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਗੂਰ੍ਤੋ ਵਨ੍ਦਨਸ਼੍ਰੁਦ੍ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਵਸ਼੍ਣਿਰ੍ਵਸੁਪਤਿਰ੍ਵਾਜੀ ਵਸ਼ਭੋ ਵਾਜਿਨੀ ਵਸੁਃ ॥ ੫੫ ॥

॥ ਇਤਿ ਪਞ੍ਚਮਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

ਵਿਗ੍ਰੋ ਵਿਭੀਸ਼ਣੋ ਵਹ੍ਨਿਰ੍ਵਦ੍ਧਾਯੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਰੁਤੋ ਵਸ਼ਾ ।
ਵ੍ਰਜਭਦ੍ਵਤ੍ਰਹਾ ਵਦ੍ਧੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵਾਰੋ ਵਤਞ੍ਚਯਃ ॥ ੫੬ ॥

ਵਸ਼ਜੂਤਿਰ੍ਵਸ਼ਰਥੋ ਵਸ਼ਭਾਨ੍ਨੋ ਵਸ਼ਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਵਸ਼ਕਰ੍ਮਾ ਵਸ਼ਮਣਾਃ ਸੁਦਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਨ੍ਵਤੋ ਵਧਃ ॥ ੫੭ ॥

ਅਦ੍ਰੋਘਵਾਗਸੁਰਹਾ ਵੇਧਾਃ ਸਤ੍ਰਾਕਰੋऽਜਰਃ ।
ਅਪਾਰਃ ਸੁਹਵੋऽਭੀਰੁਰਭਿਭਙ੍ਗੋऽਙ੍ਗਿਰਸ੍ਤਮਃ ॥ ੫੮ ॥

ਅਮਰ੍ਤ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਯੁਧੋऽਸ਼ਤ੍ਰੁਰਪ੍ਰਤੀਤੋऽਭਿਮਾਤਿਸ਼ਾਟ੍ ।
ਅਮਤ੍ਰੀ ਸੂਨੁਰਰ੍ਚਤ੍ਰ੍ਯਃ ਸਮਦ੍ਦਿਸ਼੍ਟਿਰਭਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੫੯ ॥

ਅਭਿਨੇਤਾ ਸ੍ਪਾਰ੍ਹਰਾਧਾਃ ਸਪ੍ਤਰਸ਼੍ਮਿਰਭਿਸ਼੍ਟਿਕਤ੍ ।
ਅਨਰ੍ਵਾਸ੍ਵਰ੍ਜਿਦਿਸ਼੍ਕਰ੍ਤਾ ਸ੍ਤੋਤਣਾਮਵਿਤੋਪਰਃ ॥ ੬੦ ॥

ਅਜਾਤਸ਼ਤ੍ਰੁਃ ਸੇਨਾਨਿ ਰੁਭਯਾਵ੍ਯੁਭਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਉਰੁਗਾਯਃਸਤ੍ਯਯੋਨਿਃ ਸਹਸ੍ਵਾਨੁਰ੍ਵਰਾਪਤਿਃ ॥ ੬੧ ॥

ਉਗ੍ਰੋ ਗੋਪ ਉਗ੍ਰਬਾਹੁਰੁਗ੍ਰਧਨ੍ਵੋਕ੍ਥਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਗਾਥਸ਼੍ਰਵਾ ਗਿਰਾਂ ਰਾਜਾ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗਿਰ੍ਵਣਸ੍ਤਮਃ ॥ ੬੨ ॥

ਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤਚਰ੍ਸ਼ਣੀਨਾਂ ਵਸ਼ਭੋ ਵਜ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ।
ਸੋਮਕਾਮਃ ਸੋਮਪਤਿਃ ਸੋਮਵਦ੍ਧਃ ਸੁਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸ੍ਥਵਿਰਃ ਸੂਰਃ ਸਹਿਸ਼੍ਟਃ ਸਪ੍ਰਥਾਃ ਸਰਾਟ੍ ।
ਹਰਿਸ਼੍ਮਸ਼ਾਰੁਰ੍ਹਰਿਵਾਨ੍ਹਰੀਣਾਂ ਪਤਿਰਸ੍ਤਤਃ ॥ ੬੪ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹੁਰੁਰ੍ਵ੍ਯੂਤਿਰ੍ਹਰਿਕੇਸ਼ੋ ਹਿਰੀਮਸ਼ਃ ।
ਹਰਿਸ਼ਿਪ੍ਰੋ ਹਰ੍ਯਮਾਣੋ ਹਰਿਜਾਤੋ ਹਰਿਮ੍ਭਰਃ ॥ ੬੫ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣੋ ਹਰ੍ਯਸ਼੍ਚੋ ਹਰਿਵਰ੍ਪਾ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਹਨਿਸ਼੍ਠੋ ਹਰ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਵੋ ਹਵ੍ਯੋ ਹਰਿਸ਼੍ਠਾ ਹਰਿਯੋਜਨਃ ॥ ੬੬ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼ਸ਼੍ਠਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

ਸਤ੍ਵਾ ਸੁਸ਼ਿਪ੍ਰਃ ਸੁਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਃ ਸੁਵੀਰਃ ਸੁਤਪਾ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਗਾਥਾਨ੍ਯੋ ਗੋਤ੍ਰਭਿਦ੍ਗ੍ਰਾਮਂ ਵਹਮਾਨੋ ਗਵੇਸ਼ਣਃ ॥ ੬੭ ॥

ਜਿਸ਼੍ਣੁਸ੍ਤਸ੍ਥੁਸ਼ ਈਸ਼ਾਨੋ ਈਸ਼ਾਨੋ ਜਗਤੋ ਨਤੁਃ ।
ਨਰ੍ਯਾਣਿ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ਨਪਤਿਃ ਨੇਤਾਨਮ੍ਣਸ੍ਯ ਤੂਤੁਜਿਃ ॥ ੬੮ ॥

ਨਿਮੇਧਮਾਨੋ ਨਰ੍ਯਾਪਾਃ ਸਿਨ੍ਧੂਨਾਂ ਪਤਿਰੁਤ੍ਤਰਃ ।
ਨਰ੍ਯੋ ਨਿਯੁਤ੍ਵਾਨ੍ਨਿਚਿਤੋ ਨਕ੍ਸ਼ਦ੍ਦਾਭੋਨਹੁਸ਼੍ਟਰਃ ॥ ੬੯ ॥

ਨਵ੍ਯੋ ਨਿਧਾਤਾ ਨਮਣਾਃ ਸਧ੍ਰੀਚੀਨਃ ਸੁਤਰੇਣਃ ।
ਨਤਮਾਨੋ ਨਦਨੁਮਾਨ੍ਨਵੀਯਾਨ੍ਨਤਮੋਨਜਿਤ੍ ॥ ੭੦ ॥

ਵਿਚਯਿਸ਼੍ਠੋ ਵਜ੍ਰਬਾਹੁਰ੍ਵਤ੍ਰਖਾਦੋਵਲਂ ਰੁਜਃ ।
ਜਾਤੂਭਰ੍ਮਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਤਮੋ ਜਨਭਕ੍ਸ਼ੋ ਜਨਂਸਹਃ ॥ ੭੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ਼ਾਡ੍ਵਂਸਗੋਵਸ੍ਯਾਨ੍ਨਿਸ਼੍ਪਾਡਸ਼ਨਿਮਾਨ੍ਨਸ਼ਾਟ੍ ।
ਪੂਰ੍ਭਿਤ੍ਪੁਰਾਸ਼ਾਡਭਿਸ਼ਾਟ੍ ਜਗਤਸ੍ਤਸ੍ਥੁਸ਼ਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੭੨ ॥

ਸਂਵਕ੍ਸਮਤ੍ਸੁਸਨ੍ਧਾਤਾ ਸੁਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਦਕ੍ਸਵਿਤਾऽਰੁਣਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਯਃ ਸ੍ਵਰੋਚਿਃ ਸੁਤ੍ਰਾਮਾ ਸ੍ਤੁਸ਼੍ਯੇਯ੍ਯਃ ਸਨਜਾਃ ਸ੍ਵਰਿਃ ॥ ੭੩ ॥

ਕਣ੍ਵਨ੍ਨਕੇਤਵੇ ਕੇਤੁਃ ਪੇਸ਼ਃ ਕਣ੍ਵਨ੍ਨਪੇਸ਼ਸੇ ।
ਵਜ੍ਰੇਣ ਹਤ੍ਵੀ ਮਹਿਨੋ ਮਰੁਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੋ ਮਰੁਦ੍ਗਃਣਃ ॥ ੭੪ ॥

ਮਹਾਵੀਰੋ ਮਹਾਵ੍ਰਾਤੋ ਮਹਾਯ੍ਯਃ ਪ੍ਰਮਤਿਰ੍ਮਹੀ ।
ਮਾਤਾ ਮਘੋਨਾਂ ਮਂਹਿਸ਼੍ਠੋ ਮਨ੍ਯੁਮਿਰ੍ਮਨ੍ਯੁਮਤ੍ਤਮਃ ॥ ੭੫ ॥

ਮੇਸ਼ੋ ਮਹੀਵਨ੍ਮਨ੍ਮਦਾਨੋ ਮਾਹਿਨਾਵਾਨ੍ਮਹੇਮਤਿਃ ।
ਮ੍ਰਕ੍ਸ਼ੋਮਲਿਕੋ ਮਂਹਿਸ਼੍ਠੋ ਮ੍ਰਕ੍ਸ਼ਕਤ੍ਵਾ ਮਹਾਮਹਃ ॥ ੭੬ ॥

ਮਦਚੁਨ੍ਮਰ੍ਡਿਤਾਮਦ੍ਵਾ ਮਦਾਨਾਂ ਪਤਿਰਾਤਪਃ ।
ਸੁਸ਼ਸ੍ਤਿਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਾਃ ਸ੍ਵਰ੍ਦਗ੍ਰਾਧਾਨਾਮਾਕਰਃ ਪਤਿਃ ॥ ੭੭ ॥

॥ ਇਤਿ ਸਪ੍ਤਮਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

ਇਸ਼ੁਹਸ੍ਤ ਇਸ਼ਾਂ ਦਾਤਾ ਵਸੁਦਾਤਾ ਵਿਦਦ੍ਵਸੁਃ ।
ਵਿਭੂਤਿਰ੍ਵ੍ਯਾਨਾਸ਼ਿਰ੍ਵੇਨੋ ਵਰੀਯਾਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਜਿਦ੍ਵਿਭੁਃ ॥ ੭੮ ॥

ਨਚਕ੍ਸ਼ਾਃ ਸਹੁਰਿਃ ਸ੍ਵਰ੍ਵਿਤ੍ਸੁਯਜ੍ਞਃ ਸੁਸ਼੍ਠੁਤਃ ਸ੍ਵਯੁਃ ।
ਆਪਿਃ ਪਥਿਵ੍ਯਾ ਜਨਿਤਾ ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਯ ਜਨਿਤਾ ਸ਼੍ਰੁਤਃ ॥ ੭੯ ॥

ਸ਼੍ਪਙ੍ਕ੍ਸ਼ਡ੍ਵਿਵਹਾਯਾਃ ਸ੍ਮਤ੍ਪੁਤਨ੍ਧਿਰ੍ਵਸ਼ਪਰ੍ਵਾ ਵਸ਼ਨ੍ਤਮਃ ।
ਸਾਧਾਰਣਃ ਸੁਖਰਥਃ ਸ੍ਵਸ਼੍ਚਃ ਸਤ੍ਰਾਜਿਦਦ੍ਭੁਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਰਾਜੋ ਜੀਰਦਾਨੁਰ੍ਜਗ੍ਮਿਰ੍ਵਿਤ੍ਵਕ੍ਸ਼ਣੋ ਵਸ਼ੀ ।
ਵਿਧਾਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾ ਆਸ਼ੁਰ੍ਮਾਯੀ ਵਦ੍ਧਮਹਾਵਧਃ ॥ ੮੧ ॥

ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤੂਰ੍ਵਾਤ੍ਸ੍ਯੇਸ਼ਾਨੋ ਦ੍ਯੌਰ੍ਵਿਚਰ੍ਸ਼ਣਿਃ ।
ਸਤੀਨਮਨ੍ਯੁਰ੍ਗੋਦਤ੍ਰਃ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤੋਵਿਭਞ੍ਜਨੁਃ ॥ ੮੨ ॥

ਵਿਤਨ੍ਤਸਾਯ੍ਯੋ ਵਾਜਾਨਾਂ ਵਿਭਕ੍ਤਾ ਵਸ੍ਵ ਆਕਰਃ ।
ਵੀਰਕੋ ਵੀਰਯੁਰ੍ਵਜ੍ਰਂ ਬਭ੍ਰਿਵੀਰੇਣ੍ਯ ਆਘਣਿਃ ॥ ੮੩ ॥

ਵਾਜਿਨੇਯੋ ਵਾਜਨਿਰ੍ਵਾਜਾਨਾਂ ਪਤਿਰਾਜਿਕਤ੍ ।
ਵਾਸ੍ਤੋਸ਼੍ਪਤਿਰ੍ਵਰ੍ਪਣੀਤਿਰ੍ਵਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾ ਵਪੋਦਰਃ ॥ ੮੪ ॥

ਵਿਭੂਤਦ੍ਯੁਮ੍ਨ ਆਚਕ੍ਰਿਰਾਦਾਰੀ ਦੋਧਤੋ ਵਧਃ ।
ਆਖਣ੍ਡਲੋ ਦਸ੍ਮਵਰ੍ਚਾਃ ਸਰ੍ਵਸੇਨੋ ਵਿਮੋਚਨਃ ॥ ੮੫ ॥

ਵਜ੍ਰਸ੍ਯ ਭਰ੍ਤਾ ਵਾਰ੍ਯਾਣਾਂ ਪਤਿਰ੍ਗੋਜਿਦ੍ਗਵਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਚਾਃ ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਞ੍ਚਕਾਨਃ ਸੁਹਾਰ੍ਦੋ ਜਨਿਤਾ ਦਿਵਃ ॥ ੮੬ ॥

ਸਮਨ੍ਤੁਨਾਮਾ ਪੁਰੁਧ ਪ੍ਰਤਿਕੋ ਬਹਤਃ ਪਤਿਃ ।
ਦੀਧ੍ਯਾਨੋ ਦਾਮਨੋ ਦਾਤਾ ਦੀਰ੍ਘਸ਼੍ਰਵਸ ऋਭ੍ਵਸਃ ॥ ੮੭ ॥

ਦਂਸਨਾਵਾਨ੍ਦਿਵਃ ਸਂਮ੍ਰਾਡ੍ਦੇਤਵਜੂਤੋ ਦਿਵਾਵਸੁਃ ।
ਦਸ਼ਮੋ ਦੇਵਤਾ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦੁਧ੍ਰੋਦ੍ਯੁਮ੍ਨੀ ਦ੍ਯੁਮਨ੍ਤਮਃ ॥ ੮੮ ॥

॥ ਇਤ੍ਯਸ਼੍ਟਮਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

ਮਂਹਿਙ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਠਰਾਤੁਰਿਤ੍ਥਾਧੀਰ੍ਦੀਦ੍ਯਾਨੋ ਦਧਸ਼ਿਰ੍ਦੁਧਿਃ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਰੀਤੁਰ੍ਦੁਸ਼੍ਚ੍ਯਵਨੋ ਦਿਵੋਮਾਨੋ ਦਿਵੋਵਸ਼ਾ ॥ ੮੯ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਾਯ੍ਯੋ ਦਸ੍ਯੁਹਾਧਸ਼੍ਣੁਃ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਵਾਨ੍ ਧਿਯਾਵਸੁਃ ।
ਧਨਸ੍ਪਦ੍ਧਸ਼ਿਤੋ ਧਾਤਾ ਦਯਮਾਨੋ ਧਨਞ੍ਜਯਃ ॥ ੯੦ ॥

ਦਿਵ੍ਯੋ ਦ੍ਵਿਬਰ੍ਹਾ ਸਨ੍ਨਾਰ੍ਯਃ ਸਮਰ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਾਃ ਸਿਮਃ ਸਖਾ ।
ਦ੍ਯੁਕ੍ਸ਼ਃ ਸਮਾਨੋ ਦਂਸਿਸ਼੍ਠੋ ਰਾਧਸਃ ਪਤਿਰਧ੍ਰਿਗੁਃ ॥ ੯੧ ॥

ਸਮ੍ਰਾਟ੍ ਪਥਿਵ੍ਯਾ ਓਜਸ੍ਵਾਨ੍ ਵਯੋਧਾ ऋਤੁਪਾ ऋਭੁਃ ।
ਏਕੋ ਰਾਜੈਧਮਾਨਦ੍ਵਿਡੇਕਵੀਰ ਉਰੁਜਯਾਃ ॥ ੯੨ ॥

ਲੋਕਕਜ੍ਜਨਿਤਾऽਸ਼੍ਚਾਨਾਂ ਜਨਿਤਾ ਗਵਾਮ੍ ।
ਜਰਿਤਾ ਜਨੁਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾ ਗਿਰ੍ਵਣਾਃ ਸੁਨ੍ਵਤੋऽਵਿਤਾ ॥ ੯੩ ॥

ਅਤ੍ਕਂ ਵਸਾਨਃ ਕਸ਼੍ਟੀਨਾਂ ਰਾਜੋਕ੍ਥ੍ਯਃ ਸ਼ਿਪ੍ਰਵਾਨੁਰੁਃ ।
ਈਡ੍ਯੋਦਾਸ਼੍ਵਾਨਿਨਤਮੋ ਧੋਰਃ ਸਙ੍ਕ੍ਰਨ੍ਦਨਃ ਸ੍ਵਵਾਨ੍ ॥ ੯੪ ॥

ਜਾਗਵਿਰ੍ਜਗਤੋ ਰਾਜਾ ਗਤ੍ਸੋ ਗੋਵਿਦ੍ਧਨਾਧਨਃ ।
ਜੇਤਾऽਭਿਭੂਰਕੂਪਾਰੋ ਦਾਨਵਾਨਸੁਰੋਰ੍ਣऽਵਃ ॥ ੯੫ ॥

ਧਸ਼੍ਵਿਰ੍ਦਮੂਨਾਸ੍ਤਵਸਸ੍ਤਵੀਯਾਨਨ੍ਤਮੋऽਵਤਃ ।
ਰਾਯੋਦਾਤਾ ਰਯਿਪਤਿਃ ਵਿਪਸ਼੍ਚਿਦ੍ਵਤ੍ਰਹਨ੍ਤਮਃ ॥ ੯੬ ॥

ਅਪਰੀਤਃ ਸ਼ਾਲਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਦਧ੍ਵਾਯੁਤ੍ਕਾਰ ਆਰਿਤਃ ।
ਵੋਹ੍ਲਾਵਨਿਸ਼੍ਠੋ ਵਸ਼੍ਣ੍ਯਾਵਾਨ੍ਵਸ਼ਣ੍ਵਾਨ੍ਵਕੋऽਵਤਃ ॥ ੯੭ ॥

ਗਰ੍ਭੋऽਸਮਸ਼੍ਟਕਾਵ੍ਯੋਯੁਗਹਿਸ਼ੁਸ਼੍ਮੋਦਧਸ਼੍ਵਣਿਃ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਰਃ ਪਰਿਰ੍ਵਾਜਦਾਵਾ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਕਰ੍ਤਾ ਗਿਰਾਂ ਪਤਿਃ ॥ ੯੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਨਵਮਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

ਅਨਵਦ੍ਯਃ ਸਮ੍ਭਤਾਸ਼੍ਚੋ ਵਜ੍ਰਿਵਾਦਦ੍ਰਿਵਾਨ੍ਦ੍ਯੁਮਾਨ੍ ।
ਦਸ੍ਮੋ ਯਜਤ੍ਰੋ ਯੋਧੀਯਾਨਕਵਾਰਿਰ੍ਯਤਙ੍ਕਰਃ ॥ ੯੯ ॥

ਪਦਾਕੁਸਾਨੁਰੋਜੀਯਾਨ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਸ਼੍ਚੋਦਿਤਾਃ ਯਮਃ ।
ਵਨ੍ਦਨੇਸ਼੍ਠਾਃ ਪੁਰਾਂ ਭੇਤਾ ਬਨ੍ਧੁਰੇਸ਼੍ਠਾ ਬਹਦ੍ਦਿਵਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਵਰੂਤਾ ਮਧੁਨੋ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਣੇਨੀਃ ਪਪ੍ਰਥੀ ਯੁਵਾ ।
ਉਰੁਸ਼ਂਸੋਹਵਂਸ਼੍ਰੋਤਾ ਭੂਰਿਦਾਵਾ ਬਹਚ੍ਛ੍ਰਵਾਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਮਾਤਾ ਸ੍ਤਿਯਾਨਾਂ ਵਸ਼ਭੋ ਮਹੋਦਾਤਾ ਮਹਾਵਧਃ ।
ਸੁਗ੍ਮ੍ਯਃ ਸੁਰਾਧਾਃ ਸਤ੍ਰਾਸ਼ਾਡੋਦਤੀਨਾਂ ਨਦੋਧੁਨਿਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਅਕਾਮਕਰ੍ਸ਼ਨਃ ਸ੍ਵਰ੍ਸ਼ਾਃ ਸੁਮਲੀਕਃ ਸਹਸ੍ਕਤਃ ।
ਪਾਸ੍ਤ੍ਯਸ੍ਯ ਹੋਤਾ ਸਿਨ੍ਧੂਨਾਂ ਵਸ਼ਾਭੋਜੋ ਰਥੀਤਮਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਸਖਾ ਮੁਨੀਨਾਂ ਜਨਿਦਾਃ ਸ੍ਵਧਾਵਾਨਸਮੋऽਪ੍ਰਤਿਃ ।
ਮਨਸ੍ਵਾਨਧ੍ਵਰੋ ਮਰ੍ਯੋ ਬਬਦੁਕ੍ਥੋऽਵਿਤਾ ਭਗਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਅਸ਼ਾਹ੍ਲੋऽਰੀਹ੍ਲ ਆਦਰ੍ਤਾ ਵੀਰਂ ਕਰ੍ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਏਕਃ ਪਤਿਰਿਨਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ਸੁਵੀਰ੍ਯੋ ਹਰਿਪਾਃ ਸੁਦਕ੍ ॥ ੧੦੫ ॥

ਏਕੋ ਹਵ੍ਯਃ ਸਨਾਦਾਰੁਗੋਕੋਵਾਕਸ੍ਯ ਸਕ੍ਸ਼ਣਿਃ ।
ਸੁਵਕ੍ਤਿਰਮਤੋऽਮਕ੍ਤਃ ਖਜਕਦ੍ਵਲਦਾਃ ਸ਼ੁਨਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਅਮਤ੍ਰੋ ਮਿਤ੍ਰ ਆਕਾਯ੍ਯਃ ਸੁਦਾਮਾਬ੍ਜਿਨ੍ ਮਹੋਮਹੀ ।
ਰਥਃ ਸੁਬਾਹੁਰੁਸ਼ਨਾ ਸੁਨੀਥੋ ਭੂਰਿਦਾਃ ਸੁਦਾਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਮਦਸ੍ਯ ਰਾਜਾ ਸੋਮਸ੍ਯ ਪੀਤ੍ਵੀਜ੍ਯਾਨ੍ਦਿਵਃ ਪਤਿਃ ।
ਤਵਿਸ਼ੀਵਾਨ੍ਧਨੋ ਯੁਧ੍ਮੋ ਹਵਨਸ਼੍ਰੁਤ੍ਸਹਃ ਸ੍ਵਰਾਟ੍ ॥ ੧੦੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਦਸ਼ਮਂ ਨਾਮਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

॥ ਅਤ੍ਰੇਮੇ ਭਵਨ੍ਤ੍ਯੁਪਸਂਹਾਰਸ਼੍ਲੋਕਾਃ ॥

ਇਦਂ ਸਹਸ੍ਰਮਿਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਪਰਮਪਾਵਨਮ੍ ।
ऋਗ੍ਵੇਦਤੋ ਗਣਪਤਿਃ ਸਙ੍ਗਹ੍ਯ ਵਿਨਿਬਦ੍ਧਵਾਨ੍ ॥ ੧ ॥

ਨਾਤ੍ਰ ਨਾਮ੍ਨਃ ਪੌਨਰੁਕ੍ਤ੍ਯਂ ਨ ਚ ਕਾਰਾਦਿ ਪੂਰਣਮ੍ ।
ਸ਼੍ਲੋਕਮਧ੍ਯੇ ਨ ਚਾਰਮ੍ਯਾ ਸ਼ਤਕਸ੍ਯੋਪਸਂਹਤਿਃ ॥ ੨ ॥

ਨਾਮ੍ਨਾਮੇਸ਼ਾਂ ਛਾਨ੍ਦਸਤ੍ਵਾਤ੍ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸ੍ਵਰੂਪਤਃ ।
ਅਵਲੋਕ੍ਯਾ ਯਥਾ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼ਬ੍ਦਸ਼ੁਦ੍ਧਿਰ੍ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣੈਃ ॥ ੩ ॥

ਅਨੇਕਪਦਨਾਮਾਨਿ ਵਿਨਿਯੋਜ੍ਯਾਨਿ ਪੂਜਨੇ ।
ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਨ੍ਤਪ੍ਰਯੋਗੇਸ਼ੁ ਵ੍ਯੁਤ੍ਕ੍ਰਮਾਚ੍ਚ ਯਥਾਨ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਅਸ੍ਯ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਵੇਦ੍ਦਮੂਲਸ੍ਯ ਸੇਵਨੇ ।
ਪੂਰ੍ਣਂ ਫਲਂ ਤਦ੍ਵਿਜ੍ਞੇਯਂ ਯਤ੍ਸ੍ਵਾਧ੍ਯਾਯਨਿਸ਼ੇਵਣੇ ॥ ੫ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਭ੍ਯਃ ਸਮ੍ਭਤਂ ਸਾਰਮੇਤਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਏਨ੍ਦ੍ਰਂ ਯੋ ਭਜਤੇ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਯੁਃ ਸਿਦ੍ਧਯੋ ਵਸ਼ੇ ॥ ੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਿਜਯਤੇ ਦੇਵਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਜਗਤਃ ਪਤਿਃ ।
ਵੇਦਮੂਲਂ ਜਯਤ੍ਯੇਤਤ੍ਤਸ੍ਯ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੭ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਨ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਰਮਣਾਨ੍ਤੇਵਾਸਿਨੋ ਵਾਸਿਸ਼੍ਠਸ੍ਯ
ਨਰਸਿਂਹਸੂਨੋਰ੍ਗਣਪਤੇਃ ਕਤਿਃ ਇਨ੍ਦ੍ਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Indra composed by Ganapti Muni:

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top