Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Indrasahasranamastotram composed by Ganapti Muni Lyrics in Telugu:

॥ ఇన్ద్రసహస్రనామస్తోత్రం గణపతేః కృతిః ॥

ఇన్ద్రో దేవతమోఽనీలః సుపర్ణః పూర్ణబన్ధురః ।
విశ్వస్య దమితా విశ్వశ్యేశానో విశ్వచర్షణిః ॥ ౧ ॥

విశ్వాని చక్రిర్విశ్వస్మాదుత్తరో విశ్వభూర్బృహన్ ।
చేకితానో వర్తమానః స్వధయాఽచక్రయా పరః ॥ ౨ ॥

విశ్వానరో విశ్వరూపో విశ్వాయుర్విశ్వతస్పృథుః ।
విశ్వకర్మా విశ్వదేవో వ్హ్శ్వతో ధీరనిష్కృతః ॥ ౩ ॥

త్రిషుజాతస్తిగ్మశ‍ృఙ్గో దేవో బ్రధ్నోఽరుషశ్చరన్ ।
రుచానః పరమో విద్వాన్ అరుచో రోచయన్నజః ॥ ౪ ॥

జ్యేష్ఠో జనానాం వౄషభో జ్యోతిర్జ్యేష్ఠం సహోమహి ।
అభిక్రతూనాం దమితా ధర్తా విశ్వస్య కర్మణః ॥ ౫ ॥

ధర్తా ధనానం ధాతౄణాం ధాతా ధిరో ధియేషితః ।
యజ్ఞస్య సాధనో యజ్ఞో యజ్ఞవాహా అపామజః ॥ ౬ ॥

యజ్ఞం జుషాణో యజతో యుక్తగ్రావ్ణోఽవితేషిరః ।
సువజ్జ్రశ్చ్యవనో యోద్ధా యశసో యజ్ఞియో యహుః ॥ ౭ ॥

అవయాతా దుర్మతీనాం హన్తా పాపస్య రక్షసః ।
కృశస్య చోదితా కృత్రుః కృతబ్రహ్మా ధృతవ్రతః ॥ ౮ ॥

ధృణవోజా అవితాధీనాం ధనానాం సఞ్జిదచ్యుతః ।
విహన్తా తమసస్త్వష్టా తనూపాస్తరుతాతురః ॥ ౯ ॥

త్వేషనృమ్ణస్త్వేష్సందృక్ తురాషాడపరాజితః ।
తుగ్య్రావృధోదస్మతమః తువికూర్మితమస్తుజః ॥ ౧౦ ॥

వృషప్రభర్మా విశ్వాని విద్వానాదఙ్క్షర్దిరస్తవాః ।
మన్ద్రో మతీనాం వౄషభో మరుత్వాన్మరుతామృషిః ॥ ౧౧ ॥

మహాహస్తీ గణపతిర్ధియం జిన్వో బృహస్పతిః ।
మాహినో మధవా మన్దీ మర్కోఽర్కో మేధిరో మహాన్ ॥ ౧౨ ॥

॥ ఇతి ప్రథమం నామశతకమ్ ॥

ప్రతిరూపః పరోమాత్రః పురురూపః పురుష్టుతః ।
పురుహూతః పురః స్థాతాః పురుమాయః పురన్దరః ॥ ౧౩ ॥

పురుప్రశస్తః పురుకృత్ పురాం దర్తా పురూతమః ।
పురుగూర్తః పృత్సుజేతా పురువర్పాః ప్రవేపనీ ॥ ౧౪ ॥

పప్రిః ప్రచేతః పరిభూః పనీయానప్రతిష్కుతః ।
ప్రవృద్ధః ప్రవయాః పాతా పూషణ్వానన్తరా భరః ॥ ౧౫ ॥

పురుశాకః పాఞ్చజన్యః పురుభోజాః పురువసుః ।
పిశఙ్గరాతిః పపురిః పురోయోధః పృథుజ్రయా ॥ ౧౬ ॥

ప్రరిక్వ ప్రదివః పూర్వ్యః పురోభూః పూర్వజా ఋషిః ।
ప్రణేతా ప్రమతిః పన్యః పూర్వయావా ప్రభూవసుః ॥ ౧౭ ॥

ప్రయజ్యుః పావకః పూషా పదవీః పథికృత్పతిః ।
పురుత్మా పలితోహేతా ప్రహేతా ప్రావితా పితా ॥ ౧౮ ॥

పురునృమ్ణః పర్వతేష్ఠాః ప్రాచామన్యుః పురోహితః ।
పురాంభిన్దురనాధృష్యః పురాజాః పప్రథిన్తమః ॥ ౧౯ ॥

పృతనాషాడ్ బాహుశర్ధీ బృహద్రేణురనిష్టృతః ।
అభిభూతిరయోపాష్టిః బృహద్రేరపిధానవాన్ ॥ ౨౦ ॥

బ్రహ్మప్రియో బ్రహ్మజూతో బ్రహ్మవాహా అరఙ్గమః ।
బోధిన్మనా అవక్రక్షీ బృహద్భానురమిత్రహా ॥ ౨౧ ॥

భూరికర్మా భరేకృత్నుర్భద్రకృద్ భార్వరోభృమిః ।
భరేషు హవ్యో భూర్యోజాః పురోహా ప్రాశుషాత్ ప్రషాట్ ॥ ౨౨ ॥

ప్రభఙ్గీమహిషో భీమో భూర్యాసుతిరశస్తిహా ।
ప్రసక్షీ విశ్పతిర్వీరః పరస్పాః శవస్సస్పతిః ॥ ౨౩ ॥

॥ ఇతి ద్వితీయం నామశతకమ్ ॥

పురుదత్రః పితృతమః పురుక్షుర్భీగుః పణిః ।
ప్రత్వాక్షాణః పురాం దర్మాపనస్యుర్భిమాతిహా ॥ ౨౪ ॥

పృథివ్యా వృషభః ప్రత్నః ప్రమన్దీ ప్రథమః పృథుః ।
త్యః సముద్రవ్యచాః పాయుః ప్రకేతశ్చర్షణీసహః ॥ ౨౫ ॥

కారుధాయాః కవివృధః కనీనః క్రతుమాన్క్రతుః ।
క్షపావస్తా కవితమో గిర్వాహాః కీరిచోదనః ॥ ౨౬ ॥

క్షపావాన్కౌశికః కారీ రాజాక్షమ్యస్య గోపతిః ।
గౌర్గోర్దురో దురోఽశ్చస్య యవస్యదుర ఆదురిః ॥ ౨౭ ॥

చన్ద్రబుధ్నశ్చర్షణిప్రాశ్చకృత్యశ్చోదయన్మతిః ।
చన్ద్రభానుశ్చిత్రతమశ్చమ్రీషశ్చచక్రమాసజః ॥ ౨౮ ॥

తువిశుష్మస్తువిద్యుమ్నస్తువిజాతస్తువీమధః ।
తువికూర్మిస్తువిమ్రక్షస్తువిశగ్మస్తువిప్రతిః ॥ ౨౯ ॥

తువినృమ్ణస్తువిగ్రీవస్తువిరాధాస్తువిక్రతుః ।
తువిమాత్రస్తువిగ్రాభస్తువిదేష్ణస్తువిష్వణిః ॥ ౩౦ ॥

తూతుజిత్స్తవసస్తక్వస్తువిగ్రిస్తుర్వణిస్త్రదః ।
రథేష్ఠస్తరణిస్తుమ్రస్త్విషీమాననపచ్యుతః ॥ ౩౧ ॥

తోదస్తరుత్రస్తవిషీ ముషాణస్తవిషస్తురా ।
తితిర్వా తతురిస్త్రాతా భూర్ణిస్తూర్ణిస్తవస్తరః ॥ ౩౨ ॥

యజ్ఞవృద్ధో యజ్ఞియానాం ప్రథమో యజ్వనో వృధః ।
అమిత్రఖాదోఽనిమిషో విషుణోఽసున్వన్తోఽజురః ॥ ౩౩ ॥

అక్షితోతిర్దాభ్యోఽర్యః శిప్రిణీవానగోరుఢః ।
ఆశ్రుత్కర్ణోఽన్తరిక్షప్రా అమితౌజా అరిష్టుతః ॥ ౩౪ ॥

॥ ఇతి తృతీయం నామశతకమ్ ॥

అదృష్ట ఏకరాడూర్ధ్వ ఊర్ధ్వసానః సనాద్యువా ।
స్థిరః సూర్యః స్వభూత్యోజాః సత్యరాధాః సనశ్రుతః ॥ ౩౫ ॥

ప్రకల్పః సత్త్వానాం కేతురచ్యుతచ్యుదురువ్యచాః ।
శవసీ స్వపతిః స్వోజాః శచీవానవిదీధయుః ॥ ౩౬ ॥

సత్యశుష్మః సత్యసత్వా సూనుః సత్యస్య సోమపాః ।
దస్యోర్హన్తా దివో ధర్తా రాజా దివ్యస్య చేతనః ॥ ౩౭ ॥

ఋగ్మియోఽర్వా రోచమానో రభోదా ఋతపా ఋతః ।
ఋజీషీ రణకృద్రేవా నృత్వియో రధ్రచోదనః ॥ ౩౮ ॥

ఋష్వోరాయోఽవనీరాజా రయిస్థానో రదావసుః ।
ఋభుక్షా అనిమానోఽశ్చః సహమానః సముద్రియః ॥ ౩౯ ॥

ఋణకాతిర్గిర్వర్ణస్యుః కీజః ఖిద్వాఖజఙ్కరః ।
ఋజీషో వసువిద్వేన్యో వాజేషు దధృషః కవిః ॥ ౪౦ ॥

విరప్శీ వీలితో విప్రో విశ్వవేదా ఋతావృధః ।
ఋతయుగ్ధర్మకృద్ధేనుర్ధనజిద్ధామవర్మవాట్ ॥ ౪౧ ॥

ఋతేజాః సక్షణిః సోమ్యః సంసృష్టిజిదృభుష్ఠిరః ।
ఋతయుః సబలః సహ్యుర్వజ్రవాహా ఋచీషమః ॥ ౪౨ ॥

ఋగ్మీదధృష్వానృష్వౌజాః సుగోపాః స్వయశస్తరః ।
స్వభిష్టిసుమ్నః సేహానః సునీతిః సుకృతః శుచిః ॥ ౪౨ ॥

ఋణయాః సహసః సూనుః సుదానుః సగణో వసుః ।
స్తోమ్యః సమద్వా సత్రాహా స్తోమవాహా ఋతీషహః ॥ ౪౪ ॥

॥ ఇతి చతుర్థం నామశతకమ్ ॥

శవిష్ఠః శవసః పుత్రః శతమన్యుః శతక్రతుః ।
శక్రః శిక్షానరః శుష్మీ శ్రుత్కర్ణః శ్రవయత్సఖా ॥ ౪౫ ॥

శతమూతిః శర్ధనీతిః శతనీథః శతామఘః ।
శ్లోకీ శివతమః శ్రుత్యం నామబిభ్రదనానతః ॥ ౪౬ ॥

శూరః శిప్రీ సహస్రోతిః శుభ్రః శ‍ృఙ్క్షఙ్గవృషోనపాత్ ।
శాసః శాకీ శ్రవస్కామః శవసావానహంసనః ॥ ౪౭ ॥

సురూపకృత్రురీశానః శూశువానః శచీపతిః ।
సతీనసత్వా సనితా శక్తీవానమితక్రతుః ॥ ౪౮ ॥

సహస్రచేతాః సుమనాః శ్రుత్యః శుద్ధః శ్రుతామఘః ।
సత్రాదావా సోమపావా సుక్రతుః శ్మశ్రుషు శ్రితః ॥ ౪౯ ॥

చోదప్రవృద్ధో విశ్వస్య జగతః ప్రాణతస్పతిః ।
చౌత్రః సుప్రకరస్రోనా చక్రమానః సదావృధః ॥ ౫౦ ॥

స్వభిష్టిః సత్పతిః సత్యశ్చారుర్వీరతమశ్చతీ ।
చిత్రశ్చికిత్వానాజ్ఞాతా ప్రతిమానం సతః సతః ॥ ౫౧ ॥

స్థాతాః సచేతాః సదివః సుదంసాః సుశ్రవస్తమః ।
సహోదః సుశ్రుతః సమ్రాట్సూపారః సున్వతః సఖా ॥ ౫౨ ॥

బ్రహ్మవాహస్తమో బ్రహ్మా విష్ణుర్వస్వఃపతిర్హరిః ।
రణాయ సంస్కృతో రుద్రో రణితేశానకృచ్ఛివః ॥ ౫౩ ॥

విప్రజూతో విప్రతమో యహ్వో వజ్రీ హిరణ్యయః ।
వవ్రో వీరతరోవాయుర్మాతరిశ్వా మరుత్సఖా ॥ ౫౪ ॥

గూర్తశ్రవా విశ్వగూర్తో వన్దనశ్రుద్విచక్షణః ।
వృష్ణిర్వసుపతిర్వాజీ వృషభో వాజినీ వసుః ॥ ౫౫ ॥

॥ ఇతి పఞ్చమం నామశతకమ్ ॥

విగ్రో విభీషణో వహ్నిర్వృద్ధాయుర్విశ్రుతో వృషా ।
వ్రజభృద్వృత్రహా వృద్ధో విశ్వవారో వృతఞ్చయః ॥ ౫౬ ॥

వృషజూతిర్వృషరథో వృషభాన్నో వృషక్రతుః ।
వృషకర్మా వృషమణాః సుదక్షః సున్వతో వృధః ॥ ౫౭ ॥

అద్రోఘవాగసురహా వేధాః సత్రాకరోఽజరః ।
అపారః సుహవోఽభీరురభిభఙ్గోఽఙ్గిరస్తమః ॥ ౫౮ ॥

అమర్త్యః స్వాయుధోఽశత్రురప్రతీతోఽభిమాతిషాట్ ।
అమత్రీ సూనురర్చత్ర్యః సమద్దిష్టిరభయఙ్కరః ॥ ౫౯ ॥

అభినేతా స్పార్హరాధాః సప్తరశ్మిరభిష్టికృత్ ।
అనర్వాస్వర్జిదిష్కర్తా స్తోతౄణామవితోపరః ॥ ౬౦ ॥

అజాతశత్రుః సేనాని రుభయావ్యుభయఙ్కరః ।
ఉరుగాయఃసత్యయోనిః సహస్వానుర్వరాపతిః ॥ ౬౧ ॥

ఉగ్రో గోప ఉగ్రబాహురుగ్రధన్వోక్థవర్ధనః ।
గాథశ్రవా గిరాం రాజా గమ్భీరో గిర్వణస్తమః ॥ ౬౨ ॥

వజ్రహస్తచర్షణీనాం వృషభో వజ్రదక్షిణః ।
సోమకామః సోమపతిః సోమవృద్ధః సుదక్షిణః ॥ ౬౩ ॥

సుబ్రహ్మా స్థవిరః సూరః సహిష్టః సప్రథాః సరాట్ ।
హరిశ్మశారుర్హరివాన్హరీణాం పతిరస్తృతః ॥ ౬౪ ॥

హిరణ్యబాహురుర్వ్యూతిర్హరికేశో హిరీమశః ।
హరిశిప్రో హర్యమాణో హరిజాతో హరిమ్భరః ॥ ౬౫ ॥

హిరణ్యవర్ణో హర్యశ్చో హరివర్పా హరిప్రియః ।
హనిష్ఠో హర్యక్ష్వో హవ్యో హరిష్ఠా హరియోజనః ॥ ౬౬ ॥

॥ ఇతి షష్ఠం నామశతకమ్ ॥

సత్వా సుశిప్రః సుక్షత్రః సువీరః సుతపా ఋషిః ।
గాథాన్యో గోత్రభిద్గ్రామం వహమానో గవేషణః ॥ ౬౭ ॥

జిష్ణుస్తస్థుష ఈశానో ఈశానో జగతో నృతుః ।
నర్యాణి విద్వాన్నృపతిః నేతానృమ్ణస్య తూతుజిః ॥ ౬౮ ॥

నిమేధమానో నర్యాపాః సిన్ధూనాం పతిరుత్తరః ।
నర్యో నియుత్వాన్నిచితో నక్షద్దాభోనహుష్టరః ॥ ౬౯ ॥

నవ్యో నిధాతా నృమణాః సధ్రీచీనః సుతరేణః ।
నృతమానో నదనుమాన్నవీయాన్నృతమోనృజిత్ ॥ ౭౦ ॥

విచయిష్ఠో వజ్రబాహుర్వృత్రఖాదోవలం రుజః ।
జాతూభర్మా జ్యేష్ఠతమో జనభక్షో జనంసహః ॥ ౭౧ ॥

విశ్వాషాడ్వంసగోవస్యాన్నిష్పాడశనిమాన్నృషాట్ ।
పూర్భిత్పురాషాడభిషాట్ జగతస్తస్థుషస్పతిః ॥ ౭౨ ॥

సంవృక్సమత్సుసన్ధాతా సుసఙ్క్షదృక్సవితాఽరుణః ।
స్వర్యః స్వరోచిః సుత్రామా స్తుష్యేయ్యః సనజాః స్వరిః ॥ ౭౩ ॥

కృణ్వన్నకేతవే కేతుః పేశః కృణ్వన్నపేశసే ।
వజ్రేణ హత్వీ మహినో మరుత్స్తోత్రో మరుద్గఃణః ॥ ౭౪ ॥

మహావీరో మహావ్రాతో మహాయ్యః ప్రమతిర్మహీ ।
మాతా మఘోనాం మంహిష్ఠో మన్యుమిర్మన్యుమత్తమః ॥ ౭౫ ॥

మేషో మహీవృన్మన్మదానో మాహినావాన్మహేమతిః ।
మ్రక్షోమృలికో మంహిష్ఠో మ్రక్షకృత్వా మహామహః ॥ ౭౬ ॥

మదచున్మర్డితామద్వా మదానాం పతిరాతపః ।
సుశస్తిః స్వస్తిదాః స్వర్దృగ్రాధానామాకరః పతిః ॥ ౭౭ ॥

॥ ఇతి సప్తమం నామశతకమ్ ॥

ఇషుహస్త ఇషాం దాతా వసుదాతా విదద్వసుః ।
విభూతిర్వ్యానాశిర్వేనో వరీయాన్ విశ్వజిద్విభుః ॥ ౭౮ ॥

నృచక్షాః సహురిః స్వర్విత్సుయజ్ఞః సుష్ఠుతః స్వయుః ।
ఆపిః పృథివ్యా జనితా సూర్యస్య జనితా శ్రుతః ॥ ౭౯ ॥

ష్పఙ్క్షడ్వివహాయాః స్మత్పుతన్ధిర్వృషపర్వా వృషన్తమః ।
సాధారణః సుఖరథః స్వశ్చః సత్రాజిదద్భుతః ॥ ౮౦ ॥

జ్యేష్ఠరాజో జీరదానుర్జగ్మిర్విత్వక్షణో వశీ ।
విధాతా విశ్వమా ఆశుర్మాయీ వృద్ధమహావృధః ॥ ౮౧ ॥

వరేణ్యో విశ్వతూర్వాత్స్యేశానో ద్యౌర్విచర్షణిః ।
సతీనమన్యుర్గోదత్రః సద్యోజాతోవిభఞ్జనుః ॥ ౮౨ ॥

వితన్తసాయ్యో వాజానాం విభక్తా వస్వ ఆకరః ।
వీరకో వీరయుర్వజ్రం బభ్రివీరేణ్య ఆఘృణిః ॥ ౮౩ ॥

వాజినేయో వాజనిర్వాజానాం పతిరాజికృత్ ।
వాస్తోష్పతిర్వర్పణీతిర్విశాం రాజా వపోదరః ॥ ౮౪ ॥

విభూతద్యుమ్న ఆచక్రిరాదారీ దోధతో వధః ।
ఆఖణ్డలో దస్మవర్చాః సర్వసేనో విమోచనః ॥ ౮౫ ॥

వజ్రస్య భర్తా వార్యాణాం పతిర్గోజిద్గవాం పతిః ।
విశ్వవ్యచాః సఙ్క్షఞ్చకానః సుహార్దో జనితా దివః ॥ ౮౬ ॥

సమన్తునామా పురుధ ప్రతికో బృహతః పతిః ।
దీధ్యానో దామనో దాతా దీర్ఘశ్రవస ఋభ్వసః ॥ ౮౭ ॥

దంసనావాన్దివః సంమ్రాడ్దేతవజూతో దివావసుః ।
దశమో దేవతా దక్షో దుధ్రోద్యుమ్నీ ద్యుమన్తమః ॥ ౮౮ ॥

॥ ఇత్యష్టమం నామశతకమ్ ॥

మంహిఙ్క్షష్ఠరాతురిత్థాధీర్దీద్యానో దధృషిర్దుధిః ।
దుష్టరీతుర్దుశ్చ్యవనో దివోమానో దివోవృషా ॥ ౮౯ ॥

దక్షాయ్యో దస్యుహాధృష్ణుః దక్షిణావాన్ ధియావసుః ।
ధనస్పృద్ధృషితో ధాతా దయమానో ధనఞ్జయః ॥ ౯౦ ॥

దివ్యో ద్విబర్హా సన్నార్యః సమర్యస్త్రాః సిమః సఖా ।
ద్యుక్షః సమానో దంసిష్ఠో రాధసః పతిరధ్రిగుః ॥ ౯౧ ॥

సమ్రాట్ పృథివ్యా ఓజస్వాన్ వయోధా ఋతుపా ఋభుః ।
ఏకో రాజైధమానద్విడేకవీర ఉరుజయాః ॥ ౯౨ ॥

లోకకృజ్జనితాఽశ్చానాం జనితా గవామ్ ।
జరితా జనుషాం రాజా గిర్వణాః సున్వతోఽవితా ॥ ౯౩ ॥

అత్కం వసానః కృష్టీనాం రాజోక్థ్యః శిప్రవానురుః ।
ఈడ్యోదాశ్వానినతమో ధోరః సఙ్క్రన్దనః స్వవాన్ ॥ ౯౪ ॥

జాగృవిర్జగతో రాజా గృత్సో గోవిద్ధనాధనః ।
జేతాఽభిభూరకూపారో దానవానసురోర్ణఽవః ॥ ౯౫ ॥

ధృష్విర్దమూనాస్తవసస్తవీయానన్తమోఽవృతః ।
రాయోదాతా రయిపతిః విపశ్చిద్వృత్రహన్తమః ॥ ౯౬ ॥

అపరీతః షాలపశ్చాద్ దధ్వాయుత్కార ఆరితః ।
వోహ్లావనిష్ఠో వృష్ణ్యావాన్వృషణ్వాన్వృకోఽవతః ॥ ౯౭ ॥

గర్భోఽసమష్టకావ్యోయుగహిశుష్మోదధృష్వణిః ।
ప్రత్రః పరిర్వాజదావా జ్యోతిః కర్తా గిరాం పతిః ॥ ౯౮ ॥

॥ ఇతి నవమం నామశతకమ్ ॥

అనవద్యః సమ్భృతాశ్చో వజ్రివాదద్రివాన్ద్యుమాన్ ।
దస్మో యజత్రో యోధీయానకవారిర్యతఙ్కరః ॥ ౯౯ ॥

పృదాకుసానురోజీయాన్ బ్రహ్మణశ్చోదితాః యమః ।
వన్దనేష్ఠాః పురాం భేతా బన్ధురేష్ఠా బృహద్దివః ॥ ౧౦౦ ॥

వరూతా మధునో రాజా ప్రణేనీః పప్రథీ యువా ।
ఉరుశంసోహవంశ్రోతా భూరిదావా బృహచ్ఛ్రవాః ॥ ౧౦౧ ॥

మాతా స్తియానాం వృషభో మహోదాతా మహావధః ।
సుగ్మ్యః సురాధాః సత్రాషాడోదతీనాం నదోధునిః ॥ ౧౦౨ ॥

అకామకర్శనః స్వర్షాః సుమృలీకః సహస్కృతః ।
పాస్త్యస్య హోతా సిన్ధూనాం వృషాభోజో రథీతమః ॥ ౧౦౩ ॥

సఖా మునీనాం జనిదాః స్వధావానసమోఽప్రతిః ।
మనస్వానధ్వరో మర్యో బృబదుక్థోఽవితా భగః ॥ ౧౦౪ ॥

అషాహ్లోఽరీహ్ల ఆదర్తా వీరం కర్తాం విశస్పతిః ।
ఏకః పతిరినః పుష్టిః సువీర్యో హరిపాః సుదౄక్ ॥ ౧౦౫ ॥

ఏకో హవ్యః సనాదారుగోకోవాకస్య సక్షణిః ।
సువృక్తిరమృతోఽమృక్తః ఖజకృద్వలదాః శునః ॥ ౧౦౬ ॥

అమత్రో మిత్ర ఆకాయ్యః సుదామాబ్జిన్ మహోమహీ ।
రథః సుబాహురుశనా సునీథో భూరిదాః సుదాః ॥ ౧౦౭ ॥

మదస్య రాజా సోమస్య పీత్వీజ్యాన్దివః పతిః ।
తవిషీవాన్ధనో యుధ్మో హవనశ్రుత్సహః స్వరాట్ ॥ ౧౦౮ ॥

॥ ఇతి దశమం నామశతకమ్ ॥

॥ అత్రేమే భవన్త్యుపసంహారశ్లోకాః ॥

ఇదం సహస్రమిన్ద్రస్య నామ్నాం పరమపావనమ్ ।
ఋగ్వేదతో గణపతిః సఙ్గృహ్య వినిబద్ధవాన్ ॥ ౧ ॥

నాత్ర నామ్నః పౌనరుక్త్యం న చ కారాది పూరణమ్ ।
శ్లోకమధ్యే న చారమ్యా శతకస్యోపసంహృతిః ॥ ౨ ॥

నామ్నామేషాం ఛాన్దసత్వాత్సర్వేషాం చ స్వరూపతః ।
అవలోక్యా యథా ఛన్దః శబ్దశుద్ధిర్విచక్షణైః ॥ ౩ ॥

అనేకపదనామాని వినియోజ్యాని పూజనే ।
చతుర్థ్యన్తప్రయోగేషు వ్యుత్క్రమాచ్చ యథాన్వయమ్ ॥ ౪ ॥

అస్య నామసహస్రస్య వేద్దమూలస్య సేవనే ।
పూర్ణం ఫలం తద్విజ్ఞేయం యత్స్వాధ్యాయనిషేవణే ॥ ౫ ॥

మన్త్రేభ్యః సమ్భృతం సారమేతన్నామసహస్రకమ్ ।
ఏన్ద్రం యో భజతే భక్త్యా తస్య స్యుః సిద్ధయో వశే ॥ ౬ ॥

ఇన్ద్రో విజయతే దేవః సర్వస్య జగతః పతిః ।
వేదమూలం జయత్యేతత్తస్య నామసహస్రకమ్ ॥ ౭ ॥

॥ ఇతి శ్రీభగవన్మహర్షిరమణాన్తేవాసినో వాసిష్ఠస్య
నరసింహసూనోర్గణపతేః కృతిః ఇన్ద్రసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Indra composed by Ganapti Muni:

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top