Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Indrasahasranamastotram composed by Ganapti Muni Lyrics in Gujarati:

॥ ઇન્દ્રસહસ્રનામસ્તોત્રં ગણપતેઃ કૃતિઃ ॥

ઇન્દ્રો દેવતમોઽનીલઃ સુપર્ણઃ પૂર્ણબન્ધુરઃ ।
વિશ્વસ્ય દમિતા વિશ્વશ્યેશાનો વિશ્વચર્ષણિઃ ॥ ૧ ॥

વિશ્વાનિ ચક્રિર્વિશ્વસ્માદુત્તરો વિશ્વભૂર્બૃહન્ ।
ચેકિતાનો વર્તમાનઃ સ્વધયાઽચક્રયા પરઃ ॥ ૨ ॥

વિશ્વાનરો વિશ્વરૂપો વિશ્વાયુર્વિશ્વતસ્પૃથુઃ ।
વિશ્વકર્મા વિશ્વદેવો વ્હ્શ્વતો ધીરનિષ્કૃતઃ ॥ ૩ ॥

ત્રિષુજાતસ્તિગ્મશ‍ૃઙ્ગો દેવો બ્રધ્નોઽરુષશ્ચરન્ ।
રુચાનઃ પરમો વિદ્વાન્ અરુચો રોચયન્નજઃ ॥ ૪ ॥

જ્યેષ્ઠો જનાનાં વૄષભો જ્યોતિર્જ્યેષ્ઠં સહોમહિ ।
અભિક્રતૂનાં દમિતા ધર્તા વિશ્વસ્ય કર્મણઃ ॥ ૫ ॥

ધર્તા ધનાનં ધાતૄણાં ધાતા ધિરો ધિયેષિતઃ ।
યજ્ઞસ્ય સાધનો યજ્ઞો યજ્ઞવાહા અપામજઃ ॥ ૬ ॥

યજ્ઞં જુષાણો યજતો યુક્તગ્રાવ્ણોઽવિતેષિરઃ ।
સુવજ્જ્રશ્ચ્યવનો યોદ્ધા યશસો યજ્ઞિયો યહુઃ ॥ ૭ ॥

અવયાતા દુર્મતીનાં હન્તા પાપસ્ય રક્ષસઃ ।
કૃશસ્ય ચોદિતા કૃત્રુઃ કૃતબ્રહ્મા ધૃતવ્રતઃ ॥ ૮ ॥

ધૃણવોજા અવિતાધીનાં ધનાનાં સઞ્જિદચ્યુતઃ ।
વિહન્તા તમસસ્ત્વષ્ટા તનૂપાસ્તરુતાતુરઃ ॥ ૯ ॥

ત્વેષનૃમ્ણસ્ત્વેષ્સંદૃક્ તુરાષાડપરાજિતઃ ।
તુગ્ય્રાવૃધોદસ્મતમઃ તુવિકૂર્મિતમસ્તુજઃ ॥ ૧૦ ॥

વૃષપ્રભર્મા વિશ્વાનિ વિદ્વાનાદઙ્ક્ષર્દિરસ્તવાઃ ।
મન્દ્રો મતીનાં વૄષભો મરુત્વાન્મરુતામૃષિઃ ॥ ૧૧ ॥

મહાહસ્તી ગણપતિર્ધિયં જિન્વો બૃહસ્પતિઃ ।
માહિનો મધવા મન્દી મર્કોઽર્કો મેધિરો મહાન્ ॥ ૧૨ ॥

॥ ઇતિ પ્રથમં નામશતકમ્ ॥

પ્રતિરૂપઃ પરોમાત્રઃ પુરુરૂપઃ પુરુષ્ટુતઃ ।
પુરુહૂતઃ પુરઃ સ્થાતાઃ પુરુમાયઃ પુરન્દરઃ ॥ ૧૩ ॥

પુરુપ્રશસ્તઃ પુરુકૃત્ પુરાં દર્તા પુરૂતમઃ ।
પુરુગૂર્તઃ પૃત્સુજેતા પુરુવર્પાઃ પ્રવેપની ॥ ૧૪ ॥

પપ્રિઃ પ્રચેતઃ પરિભૂઃ પનીયાનપ્રતિષ્કુતઃ ।
પ્રવૃદ્ધઃ પ્રવયાઃ પાતા પૂષણ્વાનન્તરા ભરઃ ॥ ૧૫ ॥

પુરુશાકઃ પાઞ્ચજન્યઃ પુરુભોજાઃ પુરુવસુઃ ।
પિશઙ્ગરાતિઃ પપુરિઃ પુરોયોધઃ પૃથુજ્રયા ॥ ૧૬ ॥

પ્રરિક્વ પ્રદિવઃ પૂર્વ્યઃ પુરોભૂઃ પૂર્વજા ઋષિઃ ।
પ્રણેતા પ્રમતિઃ પન્યઃ પૂર્વયાવા પ્રભૂવસુઃ ॥ ૧૭ ॥

પ્રયજ્યુઃ પાવકઃ પૂષા પદવીઃ પથિકૃત્પતિઃ ।
પુરુત્મા પલિતોહેતા પ્રહેતા પ્રાવિતા પિતા ॥ ૧૮ ॥

પુરુનૃમ્ણઃ પર્વતેષ્ઠાઃ પ્રાચામન્યુઃ પુરોહિતઃ ।
પુરાંભિન્દુરનાધૃષ્યઃ પુરાજાઃ પપ્રથિન્તમઃ ॥ ૧૯ ॥

પૃતનાષાડ્ બાહુશર્ધી બૃહદ્રેણુરનિષ્ટૃતઃ ।
અભિભૂતિરયોપાષ્ટિઃ બૃહદ્રેરપિધાનવાન્ ॥ ૨૦ ॥

બ્રહ્મપ્રિયો બ્રહ્મજૂતો બ્રહ્મવાહા અરઙ્ગમઃ ।
બોધિન્મના અવક્રક્ષી બૃહદ્ભાનુરમિત્રહા ॥ ૨૧ ॥

ભૂરિકર્મા ભરેકૃત્નુર્ભદ્રકૃદ્ ભાર્વરોભૃમિઃ ।
ભરેષુ હવ્યો ભૂર્યોજાઃ પુરોહા પ્રાશુષાત્ પ્રષાટ્ ॥ ૨૨ ॥

પ્રભઙ્ગીમહિષો ભીમો ભૂર્યાસુતિરશસ્તિહા ।
પ્રસક્ષી વિશ્પતિર્વીરઃ પરસ્પાઃ શવસ્સસ્પતિઃ ॥ ૨૩ ॥

॥ ઇતિ દ્વિતીયં નામશતકમ્ ॥

પુરુદત્રઃ પિતૃતમઃ પુરુક્ષુર્ભીગુઃ પણિઃ ।
પ્રત્વાક્ષાણઃ પુરાં દર્માપનસ્યુર્ભિમાતિહા ॥ ૨૪ ॥

પૃથિવ્યા વૃષભઃ પ્રત્નઃ પ્રમન્દી પ્રથમઃ પૃથુઃ ।
ત્યઃ સમુદ્રવ્યચાઃ પાયુઃ પ્રકેતશ્ચર્ષણીસહઃ ॥ ૨૫ ॥

કારુધાયાઃ કવિવૃધઃ કનીનઃ ક્રતુમાન્ક્રતુઃ ।
ક્ષપાવસ્તા કવિતમો ગિર્વાહાઃ કીરિચોદનઃ ॥ ૨૬ ॥

ક્ષપાવાન્કૌશિકઃ કારી રાજાક્ષમ્યસ્ય ગોપતિઃ ।
ગૌર્ગોર્દુરો દુરોઽશ્ચસ્ય યવસ્યદુર આદુરિઃ ॥ ૨૭ ॥

ચન્દ્રબુધ્નશ્ચર્ષણિપ્રાશ્ચકૃત્યશ્ચોદયન્મતિઃ ।
ચન્દ્રભાનુશ્ચિત્રતમશ્ચમ્રીષશ્ચચક્રમાસજઃ ॥ ૨૮ ॥

તુવિશુષ્મસ્તુવિદ્યુમ્નસ્તુવિજાતસ્તુવીમધઃ ।
તુવિકૂર્મિસ્તુવિમ્રક્ષસ્તુવિશગ્મસ્તુવિપ્રતિઃ ॥ ૨૯ ॥

તુવિનૃમ્ણસ્તુવિગ્રીવસ્તુવિરાધાસ્તુવિક્રતુઃ ।
તુવિમાત્રસ્તુવિગ્રાભસ્તુવિદેષ્ણસ્તુવિષ્વણિઃ ॥ ૩૦ ॥

તૂતુજિત્સ્તવસસ્તક્વસ્તુવિગ્રિસ્તુર્વણિસ્ત્રદઃ ।
રથેષ્ઠસ્તરણિસ્તુમ્રસ્ત્વિષીમાનનપચ્યુતઃ ॥ ૩૧ ॥

તોદસ્તરુત્રસ્તવિષી મુષાણસ્તવિષસ્તુરા ।
તિતિર્વા તતુરિસ્ત્રાતા ભૂર્ણિસ્તૂર્ણિસ્તવસ્તરઃ ॥ ૩૨ ॥

યજ્ઞવૃદ્ધો યજ્ઞિયાનાં પ્રથમો યજ્વનો વૃધઃ ।
અમિત્રખાદોઽનિમિષો વિષુણોઽસુન્વન્તોઽજુરઃ ॥ ૩૩ ॥

અક્ષિતોતિર્દાભ્યોઽર્યઃ શિપ્રિણીવાનગોરુઢઃ ।
આશ્રુત્કર્ણોઽન્તરિક્ષપ્રા અમિતૌજા અરિષ્ટુતઃ ॥ ૩૪ ॥

॥ ઇતિ તૃતીયં નામશતકમ્ ॥

અદૃષ્ટ એકરાડૂર્ધ્વ ઊર્ધ્વસાનઃ સનાદ્યુવા ।
સ્થિરઃ સૂર્યઃ સ્વભૂત્યોજાઃ સત્યરાધાઃ સનશ્રુતઃ ॥ ૩૫ ॥

પ્રકલ્પઃ સત્ત્વાનાં કેતુરચ્યુતચ્યુદુરુવ્યચાઃ ।
શવસી સ્વપતિઃ સ્વોજાઃ શચીવાનવિદીધયુઃ ॥ ૩૬ ॥

સત્યશુષ્મઃ સત્યસત્વા સૂનુઃ સત્યસ્ય સોમપાઃ ।
દસ્યોર્હન્તા દિવો ધર્તા રાજા દિવ્યસ્ય ચેતનઃ ॥ ૩૭ ॥

ઋગ્મિયોઽર્વા રોચમાનો રભોદા ઋતપા ઋતઃ ।
ઋજીષી રણકૃદ્રેવા નૃત્વિયો રધ્રચોદનઃ ॥ ૩૮ ॥

ઋષ્વોરાયોઽવનીરાજા રયિસ્થાનો રદાવસુઃ ।
ઋભુક્ષા અનિમાનોઽશ્ચઃ સહમાનઃ સમુદ્રિયઃ ॥ ૩૯ ॥

ઋણકાતિર્ગિર્વર્ણસ્યુઃ કીજઃ ખિદ્વાખજઙ્કરઃ ।
ઋજીષો વસુવિદ્વેન્યો વાજેષુ દધૃષઃ કવિઃ ॥ ૪૦ ॥

વિરપ્શી વીલિતો વિપ્રો વિશ્વવેદા ઋતાવૃધઃ ।
ઋતયુગ્ધર્મકૃદ્ધેનુર્ધનજિદ્ધામવર્મવાટ્ ॥ ૪૧ ॥

ઋતેજાઃ સક્ષણિઃ સોમ્યઃ સંસૃષ્ટિજિદૃભુષ્ઠિરઃ ।
ઋતયુઃ સબલઃ સહ્યુર્વજ્રવાહા ઋચીષમઃ ॥ ૪૨ ॥

ઋગ્મીદધૃષ્વાનૃષ્વૌજાઃ સુગોપાઃ સ્વયશસ્તરઃ ।
સ્વભિષ્ટિસુમ્નઃ સેહાનઃ સુનીતિઃ સુકૃતઃ શુચિઃ ॥ ૪૨ ॥

ઋણયાઃ સહસઃ સૂનુઃ સુદાનુઃ સગણો વસુઃ ।
સ્તોમ્યઃ સમદ્વા સત્રાહા સ્તોમવાહા ઋતીષહઃ ॥ ૪૪ ॥

॥ ઇતિ ચતુર્થં નામશતકમ્ ॥

શવિષ્ઠઃ શવસઃ પુત્રઃ શતમન્યુઃ શતક્રતુઃ ।
શક્રઃ શિક્ષાનરઃ શુષ્મી શ્રુત્કર્ણઃ શ્રવયત્સખા ॥ ૪૫ ॥

શતમૂતિઃ શર્ધનીતિઃ શતનીથઃ શતામઘઃ ।
શ્લોકી શિવતમઃ શ્રુત્યં નામબિભ્રદનાનતઃ ॥ ૪૬ ॥

શૂરઃ શિપ્રી સહસ્રોતિઃ શુભ્રઃ શ‍ૃઙ્ક્ષઙ્ગવૃષોનપાત્ ।
શાસઃ શાકી શ્રવસ્કામઃ શવસાવાનહંસનઃ ॥ ૪૭ ॥

સુરૂપકૃત્રુરીશાનઃ શૂશુવાનઃ શચીપતિઃ ।
સતીનસત્વા સનિતા શક્તીવાનમિતક્રતુઃ ॥ ૪૮ ॥

સહસ્રચેતાઃ સુમનાઃ શ્રુત્યઃ શુદ્ધઃ શ્રુતામઘઃ ।
સત્રાદાવા સોમપાવા સુક્રતુઃ શ્મશ્રુષુ શ્રિતઃ ॥ ૪૯ ॥

ચોદપ્રવૃદ્ધો વિશ્વસ્ય જગતઃ પ્રાણતસ્પતિઃ ।
ચૌત્રઃ સુપ્રકરસ્રોના ચક્રમાનઃ સદાવૃધઃ ॥ ૫૦ ॥

સ્વભિષ્ટિઃ સત્પતિઃ સત્યશ્ચારુર્વીરતમશ્ચતી ।
ચિત્રશ્ચિકિત્વાનાજ્ઞાતા પ્રતિમાનં સતઃ સતઃ ॥ ૫૧ ॥

સ્થાતાઃ સચેતાઃ સદિવઃ સુદંસાઃ સુશ્રવસ્તમઃ ।
સહોદઃ સુશ્રુતઃ સમ્રાટ્સૂપારઃ સુન્વતઃ સખા ॥ ૫૨ ॥

બ્રહ્મવાહસ્તમો બ્રહ્મા વિષ્ણુર્વસ્વઃપતિર્હરિઃ ।
રણાય સંસ્કૃતો રુદ્રો રણિતેશાનકૃચ્છિવઃ ॥ ૫૩ ॥

વિપ્રજૂતો વિપ્રતમો યહ્વો વજ્રી હિરણ્યયઃ ।
વવ્રો વીરતરોવાયુર્માતરિશ્વા મરુત્સખા ॥ ૫૪ ॥

ગૂર્તશ્રવા વિશ્વગૂર્તો વન્દનશ્રુદ્વિચક્ષણઃ ।
વૃષ્ણિર્વસુપતિર્વાજી વૃષભો વાજિની વસુઃ ॥ ૫૫ ॥

॥ ઇતિ પઞ્ચમં નામશતકમ્ ॥

વિગ્રો વિભીષણો વહ્નિર્વૃદ્ધાયુર્વિશ્રુતો વૃષા ।
વ્રજભૃદ્વૃત્રહા વૃદ્ધો વિશ્વવારો વૃતઞ્ચયઃ ॥ ૫૬ ॥

વૃષજૂતિર્વૃષરથો વૃષભાન્નો વૃષક્રતુઃ ।
વૃષકર્મા વૃષમણાઃ સુદક્ષઃ સુન્વતો વૃધઃ ॥ ૫૭ ॥

અદ્રોઘવાગસુરહા વેધાઃ સત્રાકરોઽજરઃ ।
અપારઃ સુહવોઽભીરુરભિભઙ્ગોઽઙ્ગિરસ્તમઃ ॥ ૫૮ ॥

અમર્ત્યઃ સ્વાયુધોઽશત્રુરપ્રતીતોઽભિમાતિષાટ્ ।
અમત્રી સૂનુરર્ચત્ર્યઃ સમદ્દિષ્ટિરભયઙ્કરઃ ॥ ૫૯ ॥

અભિનેતા સ્પાર્હરાધાઃ સપ્તરશ્મિરભિષ્ટિકૃત્ ।
અનર્વાસ્વર્જિદિષ્કર્તા સ્તોતૄણામવિતોપરઃ ॥ ૬૦ ॥

અજાતશત્રુઃ સેનાનિ રુભયાવ્યુભયઙ્કરઃ ।
ઉરુગાયઃસત્યયોનિઃ સહસ્વાનુર્વરાપતિઃ ॥ ૬૧ ॥

ઉગ્રો ગોપ ઉગ્રબાહુરુગ્રધન્વોક્થવર્ધનઃ ।
ગાથશ્રવા ગિરાં રાજા ગમ્ભીરો ગિર્વણસ્તમઃ ॥ ૬૨ ॥

વજ્રહસ્તચર્ષણીનાં વૃષભો વજ્રદક્ષિણઃ ।
સોમકામઃ સોમપતિઃ સોમવૃદ્ધઃ સુદક્ષિણઃ ॥ ૬૩ ॥

સુબ્રહ્મા સ્થવિરઃ સૂરઃ સહિષ્ટઃ સપ્રથાઃ સરાટ્ ।
હરિશ્મશારુર્હરિવાન્હરીણાં પતિરસ્તૃતઃ ॥ ૬૪ ॥

હિરણ્યબાહુરુર્વ્યૂતિર્હરિકેશો હિરીમશઃ ।
હરિશિપ્રો હર્યમાણો હરિજાતો હરિમ્ભરઃ ॥ ૬૫ ॥

હિરણ્યવર્ણો હર્યશ્ચો હરિવર્પા હરિપ્રિયઃ ।
હનિષ્ઠો હર્યક્ષ્વો હવ્યો હરિષ્ઠા હરિયોજનઃ ॥ ૬૬ ॥

॥ ઇતિ ષષ્ઠં નામશતકમ્ ॥

સત્વા સુશિપ્રઃ સુક્ષત્રઃ સુવીરઃ સુતપા ઋષિઃ ।
ગાથાન્યો ગોત્રભિદ્ગ્રામં વહમાનો ગવેષણઃ ॥ ૬૭ ॥

જિષ્ણુસ્તસ્થુષ ઈશાનો ઈશાનો જગતો નૃતુઃ ।
નર્યાણિ વિદ્વાન્નૃપતિઃ નેતાનૃમ્ણસ્ય તૂતુજિઃ ॥ ૬૮ ॥

નિમેધમાનો નર્યાપાઃ સિન્ધૂનાં પતિરુત્તરઃ ।
નર્યો નિયુત્વાન્નિચિતો નક્ષદ્દાભોનહુષ્ટરઃ ॥ ૬૯ ॥

નવ્યો નિધાતા નૃમણાઃ સધ્રીચીનઃ સુતરેણઃ ।
નૃતમાનો નદનુમાન્નવીયાન્નૃતમોનૃજિત્ ॥ ૭૦ ॥

વિચયિષ્ઠો વજ્રબાહુર્વૃત્રખાદોવલં રુજઃ ।
જાતૂભર્મા જ્યેષ્ઠતમો જનભક્ષો જનંસહઃ ॥ ૭૧ ॥

વિશ્વાષાડ્વંસગોવસ્યાન્નિષ્પાડશનિમાન્નૃષાટ્ ।
પૂર્ભિત્પુરાષાડભિષાટ્ જગતસ્તસ્થુષસ્પતિઃ ॥ ૭૨ ॥

સંવૃક્સમત્સુસન્ધાતા સુસઙ્ક્ષદૃક્સવિતાઽરુણઃ ।
સ્વર્યઃ સ્વરોચિઃ સુત્રામા સ્તુષ્યેય્યઃ સનજાઃ સ્વરિઃ ॥ ૭૩ ॥

કૃણ્વન્નકેતવે કેતુઃ પેશઃ કૃણ્વન્નપેશસે ।
વજ્રેણ હત્વી મહિનો મરુત્સ્તોત્રો મરુદ્ગઃણઃ ॥ ૭૪ ॥

મહાવીરો મહાવ્રાતો મહાય્યઃ પ્રમતિર્મહી ।
માતા મઘોનાં મંહિષ્ઠો મન્યુમિર્મન્યુમત્તમઃ ॥ ૭૫ ॥

મેષો મહીવૃન્મન્મદાનો માહિનાવાન્મહેમતિઃ ।
મ્રક્ષોમૃલિકો મંહિષ્ઠો મ્રક્ષકૃત્વા મહામહઃ ॥ ૭૬ ॥

મદચુન્મર્ડિતામદ્વા મદાનાં પતિરાતપઃ ।
સુશસ્તિઃ સ્વસ્તિદાઃ સ્વર્દૃગ્રાધાનામાકરઃ પતિઃ ॥ ૭૭ ॥

॥ ઇતિ સપ્તમં નામશતકમ્ ॥

ઇષુહસ્ત ઇષાં દાતા વસુદાતા વિદદ્વસુઃ ।
વિભૂતિર્વ્યાનાશિર્વેનો વરીયાન્ વિશ્વજિદ્વિભુઃ ॥ ૭૮ ॥

નૃચક્ષાઃ સહુરિઃ સ્વર્વિત્સુયજ્ઞઃ સુષ્ઠુતઃ સ્વયુઃ ।
આપિઃ પૃથિવ્યા જનિતા સૂર્યસ્ય જનિતા શ્રુતઃ ॥ ૭૯ ॥

ષ્પઙ્ક્ષડ્વિવહાયાઃ સ્મત્પુતન્ધિર્વૃષપર્વા વૃષન્તમઃ ।
સાધારણઃ સુખરથઃ સ્વશ્ચઃ સત્રાજિદદ્ભુતઃ ॥ ૮૦ ॥

જ્યેષ્ઠરાજો જીરદાનુર્જગ્મિર્વિત્વક્ષણો વશી ।
વિધાતા વિશ્વમા આશુર્માયી વૃદ્ધમહાવૃધઃ ॥ ૮૧ ॥

વરેણ્યો વિશ્વતૂર્વાત્સ્યેશાનો દ્યૌર્વિચર્ષણિઃ ।
સતીનમન્યુર્ગોદત્રઃ સદ્યોજાતોવિભઞ્જનુઃ ॥ ૮૨ ॥

વિતન્તસાય્યો વાજાનાં વિભક્તા વસ્વ આકરઃ ।
વીરકો વીરયુર્વજ્રં બભ્રિવીરેણ્ય આઘૃણિઃ ॥ ૮૩ ॥

વાજિનેયો વાજનિર્વાજાનાં પતિરાજિકૃત્ ।
વાસ્તોષ્પતિર્વર્પણીતિર્વિશાં રાજા વપોદરઃ ॥ ૮૪ ॥

વિભૂતદ્યુમ્ન આચક્રિરાદારી દોધતો વધઃ ।
આખણ્ડલો દસ્મવર્ચાઃ સર્વસેનો વિમોચનઃ ॥ ૮૫ ॥

વજ્રસ્ય ભર્તા વાર્યાણાં પતિર્ગોજિદ્ગવાં પતિઃ ।
વિશ્વવ્યચાઃ સઙ્ક્ષઞ્ચકાનઃ સુહાર્દો જનિતા દિવઃ ॥ ૮૬ ॥

સમન્તુનામા પુરુધ પ્રતિકો બૃહતઃ પતિઃ ।
દીધ્યાનો દામનો દાતા દીર્ઘશ્રવસ ઋભ્વસઃ ॥ ૮૭ ॥

દંસનાવાન્દિવઃ સંમ્રાડ્દેતવજૂતો દિવાવસુઃ ।
દશમો દેવતા દક્ષો દુધ્રોદ્યુમ્ની દ્યુમન્તમઃ ॥ ૮૮ ॥

॥ ઇત્યષ્ટમં નામશતકમ્ ॥

મંહિઙ્ક્ષષ્ઠરાતુરિત્થાધીર્દીદ્યાનો દધૃષિર્દુધિઃ ।
દુષ્ટરીતુર્દુશ્ચ્યવનો દિવોમાનો દિવોવૃષા ॥ ૮૯ ॥

દક્ષાય્યો દસ્યુહાધૃષ્ણુઃ દક્ષિણાવાન્ ધિયાવસુઃ ।
ધનસ્પૃદ્ધૃષિતો ધાતા દયમાનો ધનઞ્જયઃ ॥ ૯૦ ॥

દિવ્યો દ્વિબર્હા સન્નાર્યઃ સમર્યસ્ત્રાઃ સિમઃ સખા ।
દ્યુક્ષઃ સમાનો દંસિષ્ઠો રાધસઃ પતિરધ્રિગુઃ ॥ ૯૧ ॥

સમ્રાટ્ પૃથિવ્યા ઓજસ્વાન્ વયોધા ઋતુપા ઋભુઃ ।
એકો રાજૈધમાનદ્વિડેકવીર ઉરુજયાઃ ॥ ૯૨ ॥

લોકકૃજ્જનિતાઽશ્ચાનાં જનિતા ગવામ્ ।
જરિતા જનુષાં રાજા ગિર્વણાઃ સુન્વતોઽવિતા ॥ ૯૩ ॥

અત્કં વસાનઃ કૃષ્ટીનાં રાજોક્થ્યઃ શિપ્રવાનુરુઃ ।
ઈડ્યોદાશ્વાનિનતમો ધોરઃ સઙ્ક્રન્દનઃ સ્વવાન્ ॥ ૯૪ ॥

જાગૃવિર્જગતો રાજા ગૃત્સો ગોવિદ્ધનાધનઃ ।
જેતાઽભિભૂરકૂપારો દાનવાનસુરોર્ણઽવઃ ॥ ૯૫ ॥

ધૃષ્વિર્દમૂનાસ્તવસસ્તવીયાનન્તમોઽવૃતઃ ।
રાયોદાતા રયિપતિઃ વિપશ્ચિદ્વૃત્રહન્તમઃ ॥ ૯૬ ॥

અપરીતઃ ષાલપશ્ચાદ્ દધ્વાયુત્કાર આરિતઃ ।
વોહ્લાવનિષ્ઠો વૃષ્ણ્યાવાન્વૃષણ્વાન્વૃકોઽવતઃ ॥ ૯૭ ॥

ગર્ભોઽસમષ્ટકાવ્યોયુગહિશુષ્મોદધૃષ્વણિઃ ।
પ્રત્રઃ પરિર્વાજદાવા જ્યોતિઃ કર્તા ગિરાં પતિઃ ॥ ૯૮ ॥

॥ ઇતિ નવમં નામશતકમ્ ॥

અનવદ્યઃ સમ્ભૃતાશ્ચો વજ્રિવાદદ્રિવાન્દ્યુમાન્ ।
દસ્મો યજત્રો યોધીયાનકવારિર્યતઙ્કરઃ ॥ ૯૯ ॥

પૃદાકુસાનુરોજીયાન્ બ્રહ્મણશ્ચોદિતાઃ યમઃ ।
વન્દનેષ્ઠાઃ પુરાં ભેતા બન્ધુરેષ્ઠા બૃહદ્દિવઃ ॥ ૧૦૦ ॥

વરૂતા મધુનો રાજા પ્રણેનીઃ પપ્રથી યુવા ।
ઉરુશંસોહવંશ્રોતા ભૂરિદાવા બૃહચ્છ્રવાઃ ॥ ૧૦૧ ॥

માતા સ્તિયાનાં વૃષભો મહોદાતા મહાવધઃ ।
સુગ્મ્યઃ સુરાધાઃ સત્રાષાડોદતીનાં નદોધુનિઃ ॥ ૧૦૨ ॥

અકામકર્શનઃ સ્વર્ષાઃ સુમૃલીકઃ સહસ્કૃતઃ ।
પાસ્ત્યસ્ય હોતા સિન્ધૂનાં વૃષાભોજો રથીતમઃ ॥ ૧૦૩ ॥

સખા મુનીનાં જનિદાઃ સ્વધાવાનસમોઽપ્રતિઃ ।
મનસ્વાનધ્વરો મર્યો બૃબદુક્થોઽવિતા ભગઃ ॥ ૧૦૪ ॥

અષાહ્લોઽરીહ્લ આદર્તા વીરં કર્તાં વિશસ્પતિઃ ।
એકઃ પતિરિનઃ પુષ્ટિઃ સુવીર્યો હરિપાઃ સુદૄક્ ॥ ૧૦૫ ॥

એકો હવ્યઃ સનાદારુગોકોવાકસ્ય સક્ષણિઃ ।
સુવૃક્તિરમૃતોઽમૃક્તઃ ખજકૃદ્વલદાઃ શુનઃ ॥ ૧૦૬ ॥

અમત્રો મિત્ર આકાય્યઃ સુદામાબ્જિન્ મહોમહી ।
રથઃ સુબાહુરુશના સુનીથો ભૂરિદાઃ સુદાઃ ॥ ૧૦૭ ॥

મદસ્ય રાજા સોમસ્ય પીત્વીજ્યાન્દિવઃ પતિઃ ।
તવિષીવાન્ધનો યુધ્મો હવનશ્રુત્સહઃ સ્વરાટ્ ॥ ૧૦૮ ॥

॥ ઇતિ દશમં નામશતકમ્ ॥

॥ અત્રેમે ભવન્ત્યુપસંહારશ્લોકાઃ ॥

ઇદં સહસ્રમિન્દ્રસ્ય નામ્નાં પરમપાવનમ્ ।
ઋગ્વેદતો ગણપતિઃ સઙ્ગૃહ્ય વિનિબદ્ધવાન્ ॥ ૧ ॥

નાત્ર નામ્નઃ પૌનરુક્ત્યં ન ચ કારાદિ પૂરણમ્ ।
શ્લોકમધ્યે ન ચારમ્યા શતકસ્યોપસંહૃતિઃ ॥ ૨ ॥

નામ્નામેષાં છાન્દસત્વાત્સર્વેષાં ચ સ્વરૂપતઃ ।
અવલોક્યા યથા છન્દઃ શબ્દશુદ્ધિર્વિચક્ષણૈઃ ॥ ૩ ॥

અનેકપદનામાનિ વિનિયોજ્યાનિ પૂજને ।
ચતુર્થ્યન્તપ્રયોગેષુ વ્યુત્ક્રમાચ્ચ યથાન્વયમ્ ॥ ૪ ॥

અસ્ય નામસહસ્રસ્ય વેદ્દમૂલસ્ય સેવને ।
પૂર્ણં ફલં તદ્વિજ્ઞેયં યત્સ્વાધ્યાયનિષેવણે ॥ ૫ ॥

મન્ત્રેભ્યઃ સમ્ભૃતં સારમેતન્નામસહસ્રકમ્ ।
એન્દ્રં યો ભજતે ભક્ત્યા તસ્ય સ્યુઃ સિદ્ધયો વશે ॥ ૬ ॥

ઇન્દ્રો વિજયતે દેવઃ સર્વસ્ય જગતઃ પતિઃ ।
વેદમૂલં જયત્યેતત્તસ્ય નામસહસ્રકમ્ ॥ ૭ ॥

॥ ઇતિ શ્રીભગવન્મહર્ષિરમણાન્તેવાસિનો વાસિષ્ઠસ્ય
નરસિંહસૂનોર્ગણપતેઃ કૃતિઃ ઇન્દ્રસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Indra composed by Ganapti Muni:

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top