Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Indrasahasranamastotram composed by Ganapti Muni Lyrics in Tamil:

॥ இந்த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் க³ணபதே: க்ருʼதி: ॥

இந்த்³ரோ தே³வதமோঽநீல: ஸுபர்ண: பூர்ணப³ந்து⁴ர: ।
விஶ்வஸ்ய த³மிதா விஶ்வஶ்யேஶாநோ விஶ்வசர்ஷணி: ॥ 1 ॥

விஶ்வாநி சக்ரிர்விஶ்வஸ்மாது³த்தரோ விஶ்வபூ⁴ர்ப்³ருʼஹந் ।
சேகிதாநோ வர்தமாந: ஸ்வத⁴யாঽசக்ரயா பர: ॥ 2 ॥

விஶ்வாநரோ விஶ்வரூபோ விஶ்வாயுர்விஶ்வதஸ்ப்ருʼது:² ।
விஶ்வகர்மா விஶ்வதே³வோ வ்ஹ்ஶ்வதோ தீ⁴ரநிஷ்க்ருʼத: ॥ 3 ॥

த்ரிஷுஜாதஸ்திக்³மஶ‍்ருʼங்கோ³ தே³வோ ப்³ரத்⁴நோঽருஷஶ்சரந் ।
ருசாந: பரமோ வித்³வாந் அருசோ ரோசயந்நஜ: ॥ 4 ॥

ஜ்யேஷ்டோ² ஜநாநாம் வ்ரூʼஷபோ⁴ ஜ்யோதிர்ஜ்யேஷ்ட²ம் ஸஹோமஹி ।
அபி⁴க்ரதூநாம் த³மிதா த⁴ர்தா விஶ்வஸ்ய கர்மண: ॥ 5 ॥

த⁴ர்தா த⁴நாநம் தா⁴த்ரூʼணாம் தா⁴தா தி⁴ரோ தி⁴யேஷித: ।
யஜ்ஞஸ்ய ஸாத⁴நோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞவாஹா அபாமஜ: ॥ 6 ॥

யஜ்ஞம் ஜுஷாணோ யஜதோ யுக்தக்³ராவ்ணோঽவிதேஷிர: ।
ஸுவஜ்ஜ்ரஶ்ச்யவநோ யோத்³தா⁴ யஶஸோ யஜ்ஞியோ யஹு: ॥ 7 ॥

அவயாதா து³ர்மதீநாம் ஹந்தா பாபஸ்ய ரக்ஷஸ: ।
க்ருʼஶஸ்ய சோதி³தா க்ருʼத்ரு: க்ருʼதப்³ரஹ்மா த்⁴ருʼதவ்ரத: ॥ 8 ॥

த்⁴ருʼணவோஜா அவிதாதீ⁴நாம் த⁴நாநாம் ஸஞ்ஜித³ச்யுத: ।
விஹந்தா தமஸஸ்த்வஷ்டா தநூபாஸ்தருதாதுர: ॥ 9 ॥

த்வேஷந்ருʼம்ணஸ்த்வேஷ்ஸந்த்³ருʼக் துராஷாட³பராஜித: ।
துக்³ய்ராவ்ருʼதோ⁴த³ஸ்மதம: துவிகூர்மிதமஸ்துஜ: ॥ 10 ॥

வ்ருʼஷப்ரப⁴ர்மா விஶ்வாநி வித்³வாநாத³ங்க்ஷர்தி³ரஸ்தவா: ।
மந்த்³ரோ மதீநாம் வ்ரூʼஷபோ⁴ மருத்வாந்மருதாம்ருʼஷி: ॥ 11 ॥

மஹாஹஸ்தீ க³ணபதிர்தி⁴யம் ஜிந்வோ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ।
மாஹிநோ மத⁴வா மந்தீ³ மர்கோঽர்கோ மேதி⁴ரோ மஹாந் ॥ 12 ॥

॥ இதி ப்ரத²மம் நாமஶதகம் ॥

ப்ரதிரூப: பரோமாத்ர: புருரூப: புருஷ்டுத: ।
புருஹூத: புர: ஸ்தா²தா: புருமாய: புரந்த³ர: ॥ 13 ॥

புருப்ரஶஸ்த: புருக்ருʼத் புராம் த³ர்தா புரூதம: ।
புருகூ³ர்த: ப்ருʼத்ஸுஜேதா புருவர்பா: ப்ரவேபநீ ॥ 14 ॥

பப்ரி: ப்ரசேத: பரிபூ:⁴ பநீயாநப்ரதிஷ்குத: ।
ப்ரவ்ருʼத்³த:⁴ ப்ரவயா: பாதா பூஷண்வாநந்தரா ப⁴ர: ॥ 15 ॥

புருஶாக: பாஞ்சஜந்ய: புருபோ⁴ஜா: புருவஸு: ।
பிஶங்க³ராதி: பபுரி: புரோயோத:⁴ ப்ருʼது²ஜ்ரயா ॥ 16 ॥

ப்ரரிக்வ ப்ரதி³வ: பூர்வ்ய: புரோபூ:⁴ பூர்வஜா ருʼஷி: ।
ப்ரணேதா ப்ரமதி: பந்ய: பூர்வயாவா ப்ரபூ⁴வஸு: ॥ 17 ॥

ப்ரயஜ்யு: பாவக: பூஷா பத³வீ: பதி²க்ருʼத்பதி: ।
புருத்மா பலிதோஹேதா ப்ரஹேதா ப்ராவிதா பிதா ॥ 18 ॥

புருந்ருʼம்ண: பர்வதேஷ்டா:² ப்ராசாமந்யு: புரோஹித: ।
புராம்பி⁴ந்து³ரநாத்⁴ருʼஷ்ய: புராஜா: பப்ரதி²ந்தம: ॥ 19 ॥

ப்ருʼதநாஷாட்³ பா³ஹுஶர்தீ⁴ ப்³ருʼஹத்³ரேணுரநிஷ்ட்ருʼத: ।
அபி⁴பூ⁴திரயோபாஷ்டி: ப்³ருʼஹத்³ரேரபிதா⁴நவாந் ॥ 20 ॥

ப்³ரஹ்மப்ரியோ ப்³ரஹ்மஜூதோ ப்³ரஹ்மவாஹா அரங்க³ம: ।
போ³தி⁴ந்மநா அவக்ரக்ஷீ ப்³ருʼஹத்³பா⁴நுரமித்ரஹா ॥ 21 ॥

பூ⁴ரிகர்மா ப⁴ரேக்ருʼத்நுர்ப⁴த்³ரக்ருʼத்³ பா⁴ர்வரோப்⁴ருʼமி: ।
ப⁴ரேஷு ஹவ்யோ பூ⁴ர்யோஜா: புரோஹா ப்ராஶுஷாத் ப்ரஷாட் ॥ 22 ॥

ப்ரப⁴ங்கீ³மஹிஷோ பீ⁴மோ பூ⁴ர்யாஸுதிரஶஸ்திஹா ।
ப்ரஸக்ஷீ விஶ்பதிர்வீர: பரஸ்பா: ஶவஸ்ஸஸ்பதி: ॥ 23 ॥

॥ இதி த்³விதீயம் நாமஶதகம் ॥

புருத³த்ர: பித்ருʼதம: புருக்ஷுர்பீ⁴கு:³ பணி: ।
ப்ரத்வாக்ஷாண: புராம் த³ர்மாபநஸ்யுர்பி⁴மாதிஹா ॥ 24 ॥

ப்ருʼதி²வ்யா வ்ருʼஷப:⁴ ப்ரத்ந: ப்ரமந்தீ³ ப்ரத²ம: ப்ருʼது:² ।
த்ய: ஸமுத்³ரவ்யசா: பாயு: ப்ரகேதஶ்சர்ஷணீஸஹ: ॥ 25 ॥

காருதா⁴யா: கவிவ்ருʼத:⁴ கநீந: க்ரதுமாந்க்ரது: ।
க்ஷபாவஸ்தா கவிதமோ கி³ர்வாஹா: கீரிசோத³ந: ॥ 26 ॥

க்ஷபாவாந்கௌஶிக: காரீ ராஜாக்ஷம்யஸ்ய கோ³பதி: ।
கௌ³ர்கோ³ர்து³ரோ து³ரோঽஶ்சஸ்ய யவஸ்யது³ர ஆது³ரி: ॥ 27 ॥

சந்த்³ரபு³த்⁴நஶ்சர்ஷணிப்ராஶ்சக்ருʼத்யஶ்சோத³யந்மதி: ।
சந்த்³ரபா⁴நுஶ்சித்ரதமஶ்சம்ரீஷஶ்சசக்ரமாஸஜ: ॥ 28 ॥

துவிஶுஷ்மஸ்துவித்³யும்நஸ்துவிஜாதஸ்துவீமத:⁴ ।
துவிகூர்மிஸ்துவிம்ரக்ஷஸ்துவிஶக்³மஸ்துவிப்ரதி: ॥ 29 ॥

துவிந்ருʼம்ணஸ்துவிக்³ரீவஸ்துவிராதா⁴ஸ்துவிக்ரது: ।
துவிமாத்ரஸ்துவிக்³ராப⁴ஸ்துவிதே³ஷ்ணஸ்துவிஷ்வணி: ॥ 30 ॥

தூதுஜித்ஸ்தவஸஸ்தக்வஸ்துவிக்³ரிஸ்துர்வணிஸ்த்ரத:³ ।
ரதே²ஷ்ட²ஸ்தரணிஸ்தும்ரஸ்த்விஷீமாநநபச்யுத: ॥ 31 ॥

தோத³ஸ்தருத்ரஸ்தவிஷீ முஷாணஸ்தவிஷஸ்துரா ।
திதிர்வா ததுரிஸ்த்ராதா பூ⁴ர்ணிஸ்தூர்ணிஸ்தவஸ்தர: ॥ 32 ॥

யஜ்ஞவ்ருʼத்³தோ⁴ யஜ்ஞியாநாம் ப்ரத²மோ யஜ்வநோ வ்ருʼத:⁴ ।
அமித்ரகா²தோ³ঽநிமிஷோ விஷுணோঽஸுந்வந்தோঽஜுர: ॥ 33 ॥

அக்ஷிதோதிர்தா³ப்⁴யோঽர்ய: ஶிப்ரிணீவாநகோ³ருட:⁴ ।
ஆஶ்ருத்கர்ணோঽந்தரிக்ஷப்ரா அமிதௌஜா அரிஷ்டுத: ॥ 34 ॥

॥ இதி த்ருʼதீயம் நாமஶதகம் ॥

அத்³ருʼஷ்ட ஏகராடூ³ர்த்⁴வ ஊர்த்⁴வஸாந: ஸநாத்³யுவா ।
ஸ்தி²ர: ஸூர்ய: ஸ்வபூ⁴த்யோஜா: ஸத்யராதா:⁴ ஸநஶ்ருத: ॥ 35 ॥

ப்ரகல்ப: ஸத்த்வாநாம் கேதுரச்யுதச்யுது³ருவ்யசா: ।
ஶவஸீ ஸ்வபதி: ஸ்வோஜா: ஶசீவாநவிதீ³த⁴யு: ॥ 36 ॥

ஸத்யஶுஷ்ம: ஸத்யஸத்வா ஸூநு: ஸத்யஸ்ய ஸோமபா: ।
த³ஸ்யோர்ஹந்தா தி³வோ த⁴ர்தா ராஜா தி³வ்யஸ்ய சேதந: ॥ 37 ॥

ருʼக்³மியோঽர்வா ரோசமாநோ ரபோ⁴தா³ ருʼதபா ருʼத: ।
ருʼஜீஷீ ரணக்ருʼத்³ரேவா ந்ருʼத்வியோ ரத்⁴ரசோத³ந: ॥ 38 ॥

ருʼஷ்வோராயோঽவநீராஜா ரயிஸ்தா²நோ ரதா³வஸு: ।
ருʼபு⁴க்ஷா அநிமாநோঽஶ்ச: ஸஹமாந: ஸமுத்³ரிய: ॥ 39 ॥

ருʼணகாதிர்கி³ர்வர்ணஸ்யு: கீஜ: கி²த்³வாக²ஜங்கர: ।
ருʼஜீஷோ வஸுவித்³வேந்யோ வாஜேஷு த³த்⁴ருʼஷ: கவி: ॥ 40 ॥

விரப்ஶீ வீலிதோ விப்ரோ விஶ்வவேதா³ ருʼதாவ்ருʼத:⁴ ।
ருʼதயுக்³த⁴ர்மக்ருʼத்³தே⁴நுர்த⁴நஜித்³தா⁴மவர்மவாட் ॥ 41 ॥

ருʼதேஜா: ஸக்ஷணி: ஸோம்ய: ஸம்ஸ்ருʼஷ்டிஜித்³ருʼபு⁴ஷ்டி²ர: ।
ருʼதயு: ஸப³ல: ஸஹ்யுர்வஜ்ரவாஹா ருʼசீஷம: ॥ 42 ॥

ருʼக்³மீத³த்⁴ருʼஷ்வாந்ருʼஷ்வௌஜா: ஸுகோ³பா: ஸ்வயஶஸ்தர: ।
ஸ்வபி⁴ஷ்டிஸும்ந: ஸேஹாந: ஸுநீதி: ஸுக்ருʼத: ஶுசி: ॥ 42 ॥

ருʼணயா: ஸஹஸ: ஸூநு: ஸுதா³நு: ஸக³ணோ வஸு: ।
ஸ்தோம்ய: ஸமத்³வா ஸத்ராஹா ஸ்தோமவாஹா ருʼதீஷஹ: ॥ 44 ॥

॥ இதி சதுர்த²ம் நாமஶதகம் ॥

ஶவிஷ்ட:² ஶவஸ: புத்ர: ஶதமந்யு: ஶதக்ரது: ।
ஶக்ர: ஶிக்ஷாநர: ஶுஷ்மீ ஶ்ருத்கர்ண: ஶ்ரவயத்ஸகா² ॥ 45 ॥

ஶதமூதி: ஶர்த⁴நீதி: ஶதநீத:² ஶதாமக:⁴ ।
ஶ்லோகீ ஶிவதம: ஶ்ருத்யம் நாமபி³ப்⁴ரத³நாநத: ॥ 46 ॥

ஶூர: ஶிப்ரீ ஸஹஸ்ரோதி: ஶுப்⁴ர: ஶ‍்ருʼங்க்ஷங்க³வ்ருʼஷோநபாத் ।
ஶாஸ: ஶாகீ ஶ்ரவஸ்காம: ஶவஸாவாநஹம்ஸந: ॥ 47 ॥

ஸுரூபக்ருʼத்ருரீஶாந: ஶூஶுவாந: ஶசீபதி: ।
ஸதீநஸத்வா ஸநிதா ஶக்தீவாநமிதக்ரது: ॥ 48 ॥

ஸஹஸ்ரசேதா: ஸுமநா: ஶ்ருத்ய: ஶுத்³த:⁴ ஶ்ருதாமக:⁴ ।
ஸத்ராதா³வா ஸோமபாவா ஸுக்ரது: ஶ்மஶ்ருஷு ஶ்ரித: ॥ 49 ॥

சோத³ப்ரவ்ருʼத்³தோ⁴ விஶ்வஸ்ய ஜக³த: ப்ராணதஸ்பதி: ।
சௌத்ர: ஸுப்ரகரஸ்ரோநா சக்ரமாந: ஸதா³வ்ருʼத:⁴ ॥ 50 ॥

ஸ்வபி⁴ஷ்டி: ஸத்பதி: ஸத்யஶ்சாருர்வீரதமஶ்சதீ ।
சித்ரஶ்சிகித்வாநாஜ்ஞாதா ப்ரதிமாநம் ஸத: ஸத: ॥ 51 ॥

ஸ்தா²தா: ஸசேதா: ஸதி³வ: ஸுத³ம்ஸா: ஸுஶ்ரவஸ்தம: ।
ஸஹோத:³ ஸுஶ்ருத: ஸம்ராட்ஸூபார: ஸுந்வத: ஸகா² ॥ 52 ॥

ப்³ரஹ்மவாஹஸ்தமோ ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுர்வஸ்வ:பதிர்ஹரி: ।
ரணாய ஸம்ஸ்க்ருʼதோ ருத்³ரோ ரணிதேஶாநக்ருʼச்சி²வ: ॥ 53 ॥

விப்ரஜூதோ விப்ரதமோ யஹ்வோ வஜ்ரீ ஹிரண்யய: ।
வவ்ரோ வீரதரோவாயுர்மாதரிஶ்வா மருத்ஸகா² ॥ 54 ॥

கூ³ர்தஶ்ரவா விஶ்வகூ³ர்தோ வந்த³நஶ்ருத்³விசக்ஷண: ।
வ்ருʼஷ்ணிர்வஸுபதிர்வாஜீ வ்ருʼஷபோ⁴ வாஜிநீ வஸு: ॥ 55 ॥

॥ இதி பஞ்சமம் நாமஶதகம் ॥

விக்³ரோ விபீ⁴ஷணோ வஹ்நிர்வ்ருʼத்³தா⁴யுர்விஶ்ருதோ வ்ருʼஷா ।
வ்ரஜப்⁴ருʼத்³வ்ருʼத்ரஹா வ்ருʼத்³தோ⁴ விஶ்வவாரோ வ்ருʼதஞ்சய: ॥ 56 ॥

வ்ருʼஷஜூதிர்வ்ருʼஷரதோ² வ்ருʼஷபா⁴ந்நோ வ்ருʼஷக்ரது: ।
வ்ருʼஷகர்மா வ்ருʼஷமணா: ஸுத³க்ஷ: ஸுந்வதோ வ்ருʼத:⁴ ॥ 57 ॥

அத்³ரோக⁴வாக³ஸுரஹா வேதா:⁴ ஸத்ராகரோঽஜர: ।
அபார: ஸுஹவோঽபீ⁴ருரபி⁴ப⁴ங்கோ³ঽங்கி³ரஸ்தம: ॥ 58 ॥

அமர்த்ய: ஸ்வாயுதோ⁴ঽஶத்ருரப்ரதீதோঽபி⁴மாதிஷாட் ।
அமத்ரீ ஸூநுரர்சத்ர்ய: ஸமத்³தி³ஷ்டிரப⁴யங்கர: ॥ 59 ॥

அபி⁴நேதா ஸ்பார்ஹராதா:⁴ ஸப்தரஶ்மிரபி⁴ஷ்டிக்ருʼத் ।
அநர்வாஸ்வர்ஜிதி³ஷ்கர்தா ஸ்தோத்ரூʼணாமவிதோபர: ॥ 60 ॥

அஜாதஶத்ரு: ஸேநாநி ருப⁴யாவ்யுப⁴யங்கர: ।
உருகா³ய:ஸத்யயோநி: ஸஹஸ்வாநுர்வராபதி: ॥ 61 ॥

உக்³ரோ கோ³ப உக்³ரபா³ஹுருக்³ரத⁴ந்வோக்த²வர்த⁴ந: ।
கா³த²ஶ்ரவா கி³ராம் ராஜா க³ம்பீ⁴ரோ கி³ர்வணஸ்தம: ॥ 62 ॥

வஜ்ரஹஸ்தசர்ஷணீநாம் வ்ருʼஷபோ⁴ வஜ்ரத³க்ஷிண: ।
ஸோமகாம: ஸோமபதி: ஸோமவ்ருʼத்³த:⁴ ஸுத³க்ஷிண: ॥ 63 ॥

ஸுப்³ரஹ்மா ஸ்த²விர: ஸூர: ஸஹிஷ்ட: ஸப்ரதா:² ஸராட் ।
ஹரிஶ்மஶாருர்ஹரிவாந்ஹரீணாம் பதிரஸ்த்ருʼத: ॥ 64 ॥

ஹிரண்யபா³ஹுருர்வ்யூதிர்ஹரிகேஶோ ஹிரீமஶ: ।
ஹரிஶிப்ரோ ஹர்யமாணோ ஹரிஜாதோ ஹரிம்ப⁴ர: ॥ 65 ॥

ஹிரண்யவர்ணோ ஹர்யஶ்சோ ஹரிவர்பா ஹரிப்ரிய: ।
ஹநிஷ்டோ² ஹர்யக்ஷ்வோ ஹவ்யோ ஹரிஷ்டா² ஹரியோஜந: ॥ 66 ॥

॥ இதி ஷஷ்ட²ம் நாமஶதகம் ॥

ஸத்வா ஸுஶிப்ர: ஸுக்ஷத்ர: ஸுவீர: ஸுதபா ருʼஷி: ।
கா³தா²ந்யோ கோ³த்ரபி⁴த்³க்³ராமம் வஹமாநோ க³வேஷண: ॥ 67 ॥

ஜிஷ்ணுஸ்தஸ்து²ஷ ஈஶாநோ ஈஶாநோ ஜக³தோ ந்ருʼது: ।
நர்யாணி வித்³வாந்ந்ருʼபதி: நேதாந்ருʼம்ணஸ்ய தூதுஜி: ॥ 68 ॥

நிமேத⁴மாநோ நர்யாபா: ஸிந்தூ⁴நாம் பதிருத்தர: ।
நர்யோ நியுத்வாந்நிசிதோ நக்ஷத்³தா³போ⁴நஹுஷ்டர: ॥ 69 ॥

நவ்யோ நிதா⁴தா ந்ருʼமணா: ஸத்⁴ரீசீந: ஸுதரேண: ।
ந்ருʼதமாநோ நத³நுமாந்நவீயாந்ந்ருʼதமோந்ருʼஜித் ॥ 70 ॥

விசயிஷ்டோ² வஜ்ரபா³ஹுர்வ்ருʼத்ரகா²தோ³வலம் ருஜ: ।
ஜாதூப⁴ர்மா ஜ்யேஷ்ட²தமோ ஜநப⁴க்ஷோ ஜநம்ஸஹ: ॥ 71 ॥

விஶ்வாஷாட்³வம்ஸகோ³வஸ்யாந்நிஷ்பாட³ஶநிமாந்ந்ருʼஷாட் ।
பூர்பி⁴த்புராஷாட³பி⁴ஷாட் ஜக³தஸ்தஸ்து²ஷஸ்பதி: ॥ 72 ॥

ஸம்வ்ருʼக்ஸமத்ஸுஸந்தா⁴தா ஸுஸங்க்ஷத்³ருʼக்ஸவிதாঽருண: ।
ஸ்வர்ய: ஸ்வரோசி: ஸுத்ராமா ஸ்துஷ்யேய்ய: ஸநஜா: ஸ்வரி: ॥ 73 ॥

க்ருʼண்வந்நகேதவே கேது: பேஶ: க்ருʼண்வந்நபேஶஸே ।
வஜ்ரேண ஹத்வீ மஹிநோ மருத்ஸ்தோத்ரோ மருத்³க:³ண: ॥ 74 ॥

மஹாவீரோ மஹாவ்ராதோ மஹாய்ய: ப்ரமதிர்மஹீ ।
மாதா மகோ⁴நாம் மம்ஹிஷ்டோ² மந்யுமிர்மந்யுமத்தம: ॥ 75 ॥

மேஷோ மஹீவ்ருʼந்மந்மதா³நோ மாஹிநாவாந்மஹேமதி: ।
ம்ரக்ஷோம்ருʼலிகோ மம்ஹிஷ்டோ² ம்ரக்ஷக்ருʼத்வா மஹாமஹ: ॥ 76 ॥

மத³சுந்மர்டி³தாமத்³வா மதா³நாம் பதிராதப: ।
ஸுஶஸ்தி: ஸ்வஸ்திதா:³ ஸ்வர்த்³ருʼக்³ராதா⁴நாமாகர: பதி: ॥ 77 ॥

॥ இதி ஸப்தமம் நாமஶதகம் ॥

இஷுஹஸ்த இஷாம் தா³தா வஸுதா³தா வித³த்³வஸு: ।
விபூ⁴திர்வ்யாநாஶிர்வேநோ வரீயாந் விஶ்வஜித்³விபு:⁴ ॥ 78 ॥

ந்ருʼசக்ஷா: ஸஹுரி: ஸ்வர்வித்ஸுயஜ்ஞ: ஸுஷ்டு²த: ஸ்வயு: ।
ஆபி: ப்ருʼதி²வ்யா ஜநிதா ஸூர்யஸ்ய ஜநிதா ஶ்ருத: ॥ 79 ॥

ஷ்பங்க்ஷட்³விவஹாயா: ஸ்மத்புதந்தி⁴ர்வ்ருʼஷபர்வா வ்ருʼஷந்தம: ।
ஸாதா⁴ரண: ஸுக²ரத:² ஸ்வஶ்ச: ஸத்ராஜித³த்³பு⁴த: ॥ 80 ॥

ஜ்யேஷ்ட²ராஜோ ஜீரதா³நுர்ஜக்³மிர்வித்வக்ஷணோ வஶீ ।
விதா⁴தா விஶ்வமா ஆஶுர்மாயீ வ்ருʼத்³த⁴மஹாவ்ருʼத:⁴ ॥ 81 ॥

வரேண்யோ விஶ்வதூர்வாத்ஸ்யேஶாநோ த்³யௌர்விசர்ஷணி: ।
ஸதீநமந்யுர்கோ³த³த்ர: ஸத்³யோஜாதோவிப⁴ஞ்ஜநு: ॥ 82 ॥

விதந்தஸாய்யோ வாஜாநாம் விப⁴க்தா வஸ்வ ஆகர: ।
வீரகோ வீரயுர்வஜ்ரம் ப³ப்⁴ரிவீரேண்ய ஆக்⁴ருʼணி: ॥ 83 ॥

வாஜிநேயோ வாஜநிர்வாஜாநாம் பதிராஜிக்ருʼத் ।
வாஸ்தோஷ்பதிர்வர்பணீதிர்விஶாம் ராஜா வபோத³ர: ॥ 84 ॥

விபூ⁴தத்³யும்ந ஆசக்ரிராதா³ரீ தோ³த⁴தோ வத:⁴ ।
ஆக²ண்ட³லோ த³ஸ்மவர்சா: ஸர்வஸேநோ விமோசந: ॥ 85 ॥

வஜ்ரஸ்ய ப⁴ர்தா வார்யாணாம் பதிர்கோ³ஜித்³க³வாம் பதி: ।
விஶ்வவ்யசா: ஸங்க்ஷஞ்சகாந: ஸுஹார்தோ³ ஜநிதா தி³வ: ॥ 86 ॥

ஸமந்துநாமா புருத⁴ ப்ரதிகோ ப்³ருʼஹத: பதி: ।
தீ³த்⁴யாநோ தா³மநோ தா³தா தீ³ர்க⁴ஶ்ரவஸ ருʼப்⁴வஸ: ॥ 87 ॥

த³ம்ஸநாவாந்தி³வ: ஸம்ம்ராட்³தே³தவஜூதோ தி³வாவஸு: ।
த³ஶமோ தே³வதா த³க்ஷோ து³த்⁴ரோத்³யும்நீ த்³யுமந்தம: ॥ 88 ॥

॥ இத்யஷ்டமம் நாமஶதகம் ॥

மம்ஹிங்க்ஷஷ்ட²ராதுரித்தா²தீ⁴ர்தீ³த்³யாநோ த³த்⁴ருʼஷிர்து³தி:⁴ ।
து³ஷ்டரீதுர்து³ஶ்ச்யவநோ தி³வோமாநோ தி³வோவ்ருʼஷா ॥ 89 ॥

த³க்ஷாய்யோ த³ஸ்யுஹாத்⁴ருʼஷ்ணு: த³க்ஷிணாவாந் தி⁴யாவஸு: ।
த⁴நஸ்ப்ருʼத்³த்⁴ருʼஷிதோ தா⁴தா த³யமாநோ த⁴நஞ்ஜய: ॥ 90 ॥

தி³வ்யோ த்³விப³ர்ஹா ஸந்நார்ய: ஸமர்யஸ்த்ரா: ஸிம: ஸகா² ।
த்³யுக்ஷ: ஸமாநோ த³ம்ஸிஷ்டோ² ராத⁴ஸ: பதிரத்⁴ரிகு:³ ॥ 91 ॥

ஸம்ராட் ப்ருʼதி²வ்யா ஓஜஸ்வாந் வயோதா⁴ ருʼதுபா ருʼபு:⁴ ।
ஏகோ ராஜைத⁴மாநத்³விடே³கவீர உருஜயா: ॥ 92 ॥

லோகக்ருʼஜ்ஜநிதாঽஶ்சாநாம் ஜநிதா க³வாம் ।
ஜரிதா ஜநுஷாம் ராஜா கி³ர்வணா: ஸுந்வதோঽவிதா ॥ 93 ॥

அத்கம் வஸாந: க்ருʼஷ்டீநாம் ராஜோக்த்²ய: ஶிப்ரவாநுரு: ।
ஈட்³யோதா³ஶ்வாநிநதமோ தோ⁴ர: ஸங்க்ரந்த³ந: ஸ்வவாந் ॥ 94 ॥

ஜாக்³ருʼவிர்ஜக³தோ ராஜா க்³ருʼத்ஸோ கோ³வித்³த⁴நாத⁴ந: ।
ஜேதாঽபி⁴பூ⁴ரகூபாரோ தா³நவாநஸுரோர்ணঽவ: ॥ 95 ॥

த்⁴ருʼஷ்விர்த³மூநாஸ்தவஸஸ்தவீயாநந்தமோঽவ்ருʼத: ।
ராயோதா³தா ரயிபதி: விபஶ்சித்³வ்ருʼத்ரஹந்தம: ॥ 96 ॥

அபரீத: ஷாலபஶ்சாத்³ த³த்⁴வாயுத்கார ஆரித: ।
வோஹ்லாவநிஷ்டோ² வ்ருʼஷ்ண்யாவாந்வ்ருʼஷண்வாந்வ்ருʼகோঽவத: ॥ 97 ॥

க³ர்போ⁴ঽஸமஷ்டகாவ்யோயுக³ஹிஶுஷ்மோத³த்⁴ருʼஷ்வணி: ।
ப்ரத்ர: பரிர்வாஜதா³வா ஜ்யோதி: கர்தா கி³ராம் பதி: ॥ 98 ॥

॥ இதி நவமம் நாமஶதகம் ॥

அநவத்³ய: ஸம்ப்⁴ருʼதாஶ்சோ வஜ்ரிவாத³த்³ரிவாந்த்³யுமாந் ।
த³ஸ்மோ யஜத்ரோ யோதீ⁴யாநகவாரிர்யதங்கர: ॥ 99 ॥

ப்ருʼதா³குஸாநுரோஜீயாந் ப்³ரஹ்மணஶ்சோதி³தா: யம: ।
வந்த³நேஷ்டா:² புராம் பே⁴தா ப³ந்து⁴ரேஷ்டா² ப்³ருʼஹத்³தி³வ: ॥ 100 ॥

வரூதா மது⁴நோ ராஜா ப்ரணேநீ: பப்ரதீ² யுவா ।
உருஶம்ஸோஹவம்ஶ்ரோதா பூ⁴ரிதா³வா ப்³ருʼஹச்ச்²ரவா: ॥ 101 ॥

மாதா ஸ்தியாநாம் வ்ருʼஷபோ⁴ மஹோதா³தா மஹாவத:⁴ ।
ஸுக்³ம்ய: ஸுராதா:⁴ ஸத்ராஷாடோ³த³தீநாம் நதோ³து⁴நி: ॥ 102 ॥

அகாமகர்ஶந: ஸ்வர்ஷா: ஸும்ருʼலீக: ஸஹஸ்க்ருʼத: ।
பாஸ்த்யஸ்ய ஹோதா ஸிந்தூ⁴நாம் வ்ருʼஷாபோ⁴ஜோ ரதீ²தம: ॥ 103 ॥

ஸகா² முநீநாம் ஜநிதா:³ ஸ்வதா⁴வாநஸமோঽப்ரதி: ।
மநஸ்வாநத்⁴வரோ மர்யோ ப்³ருʼப³து³க்தோ²ঽவிதா ப⁴க:³ ॥ 104 ॥

அஷாஹ்லோঽரீஹ்ல ஆத³ர்தா வீரம் கர்தாம் விஶஸ்பதி: ।
ஏக: பதிரிந: புஷ்டி: ஸுவீர்யோ ஹரிபா: ஸுத்³ரூʼக் ॥ 105 ॥

ஏகோ ஹவ்ய: ஸநாதா³ருகோ³கோவாகஸ்ய ஸக்ஷணி: ।
ஸுவ்ருʼக்திரம்ருʼதோঽம்ருʼக்த: க²ஜக்ருʼத்³வலதா:³ ஶுந: ॥ 106 ॥

அமத்ரோ மித்ர ஆகாய்ய: ஸுதா³மாப்³ஜிந் மஹோமஹீ ।
ரத:² ஸுபா³ஹுருஶநா ஸுநீதோ² பூ⁴ரிதா:³ ஸுதா:³ ॥ 107 ॥

மத³ஸ்ய ராஜா ஸோமஸ்ய பீத்வீஜ்யாந்தி³வ: பதி: ।
தவிஷீவாந்த⁴நோ யுத்⁴மோ ஹவநஶ்ருத்ஸஹ: ஸ்வராட் ॥ 108 ॥

॥ இதி த³ஶமம் நாமஶதகம் ॥

॥ அத்ரேமே ப⁴வந்த்யுபஸம்ஹாரஶ்லோகா: ॥

இத³ம் ஸஹஸ்ரமிந்த்³ரஸ்ய நாம்நாம் பரமபாவநம் ।
ருʼக்³வேத³தோ க³ணபதி: ஸங்க்³ருʼஹ்ய விநிப³த்³த⁴வாந் ॥ 1 ॥

நாத்ர நாம்ந: பௌநருக்த்யம் ந ச காராதி³ பூரணம் ।
ஶ்லோகமத்⁴யே ந சாரம்யா ஶதகஸ்யோபஸம்ஹ்ருʼதி: ॥ 2 ॥

நாம்நாமேஷாம் சா²ந்த³ஸத்வாத்ஸர்வேஷாம் ச ஸ்வரூபத: ।
அவலோக்யா யதா² ச²ந்த:³ ஶப்³த³ஶுத்³தி⁴ர்விசக்ஷணை: ॥ 3 ॥

அநேகபத³நாமாநி விநியோஜ்யாநி பூஜநே ।
சதுர்த்²யந்தப்ரயோகே³ஷு வ்யுத்க்ரமாச்ச யதா²ந்வயம் ॥ 4 ॥

அஸ்ய நாமஸஹஸ்ரஸ்ய வேத்³த³மூலஸ்ய ஸேவநே ।
பூர்ணம் ப²லம் தத்³விஜ்ஞேயம் யத்ஸ்வாத்⁴யாயநிஷேவணே ॥ 5 ॥

மந்த்ரேப்⁴ய: ஸம்ப்⁴ருʼதம் ஸாரமேதந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஏந்த்³ரம் யோ ப⁴ஜதே ப⁴க்த்யா தஸ்ய ஸ்யு: ஸித்³த⁴யோ வஶே ॥ 6 ॥

இந்த்³ரோ விஜயதே தே³வ: ஸர்வஸ்ய ஜக³த: பதி: ।
வேத³மூலம் ஜயத்யேதத்தஸ்ய நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 7 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப⁴க³வந்மஹர்ஷிரமணாந்தேவாஸிநோ வாஸிஷ்ட²ஸ்ய
நரஸிம்ஹஸூநோர்க³ணபதே: க்ருʼதி: இந்த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Indra composed by Ganapti Muni:

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top