Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Indrasahasranamastotram composed by Ganapti Muni Lyrics in Kannada:

॥ ಇನ್ದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಗಣಪತೇಃ ಕೃತಿಃ ॥

ಇನ್ದ್ರೋ ದೇವತಮೋಽನೀಲಃ ಸುಪರ್ಣಃ ಪೂರ್ಣಬನ್ಧುರಃ ।
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದಮಿತಾ ವಿಶ್ವಶ್ಯೇಶಾನೋ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಿಃ ॥ 1 ॥

ವಿಶ್ವಾನಿ ಚಕ್ರಿರ್ವಿಶ್ವಸ್ಮಾದುತ್ತರೋ ವಿಶ್ವಭೂರ್ಬೃಹನ್ ।
ಚೇಕಿತಾನೋ ವರ್ತಮಾನಃ ಸ್ವಧಯಾಽಚಕ್ರಯಾ ಪರಃ ॥ 2 ॥

ವಿಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿಶ್ವಾಯುರ್ವಿಶ್ವತಸ್ಪೃಥುಃ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಶ್ವದೇವೋ ವ್ಹ್ಶ್ವತೋ ಧೀರನಿಷ್ಕೃತಃ ॥ 3 ॥

ತ್ರಿಷುಜಾತಸ್ತಿಗ್ಮಶ‍ೃಂಗೋ ದೇವೋ ಬ್ರಧ್ನೋಽರುಷಶ್ಚರನ್ ।
ರುಚಾನಃ ಪರಮೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಅರುಚೋ ರೋಚಯನ್ನಜಃ ॥ 4 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಜನಾನಾಂ ವೄಷಭೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಸಹೋಮಹಿ ।
ಅಭಿಕ್ರತೂನಾಂ ದಮಿತಾ ಧರ್ತಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ॥ 5 ॥

ಧರ್ತಾ ಧನಾನಂ ಧಾತೄಣಾಂ ಧಾತಾ ಧಿರೋ ಧಿಯೇಷಿತಃ ।
ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸಾಧನೋ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞವಾಹಾ ಅಪಾಮಜಃ ॥ 6 ॥

ಯಜ್ಞಂ ಜುಷಾಣೋ ಯಜತೋ ಯುಕ್ತಗ್ರಾವ್ಣೋಽವಿತೇಷಿರಃ ।
ಸುವಜ್ಜ್ರಶ್ಚ್ಯವನೋ ಯೋದ್ಧಾ ಯಶಸೋ ಯಜ್ಞಿಯೋ ಯಹುಃ ॥ 7 ॥

ಅವಯಾತಾ ದುರ್ಮತೀನಾಂ ಹನ್ತಾ ಪಾಪಸ್ಯ ರಕ್ಷಸಃ ।
ಕೃಶಸ್ಯ ಚೋದಿತಾ ಕೃತ್ರುಃ ಕೃತಬ್ರಹ್ಮಾ ಧೃತವ್ರತಃ ॥ 8 ॥

ಧೃಣವೋಜಾ ಅವಿತಾಧೀನಾಂ ಧನಾನಾಂ ಸಂಜಿದಚ್ಯುತಃ ।
ವಿಹನ್ತಾ ತಮಸಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ತನೂಪಾಸ್ತರುತಾತುರಃ ॥ 9 ॥

ತ್ವೇಷನೃಮ್ಣಸ್ತ್ವೇಷ್ಸಂದೃಕ್ ತುರಾಷಾಡಪರಾಜಿತಃ ।
ತುಗ್ಯ್ರಾವೃಧೋದಸ್ಮತಮಃ ತುವಿಕೂರ್ಮಿತಮಸ್ತುಜಃ ॥ 10 ॥

ವೃಷಪ್ರಭರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾನಿ ವಿದ್ವಾನಾದಂಕ್ಷರ್ದಿರಸ್ತವಾಃ ।
ಮನ್ದ್ರೋ ಮತೀನಾಂ ವೄಷಭೋ ಮರುತ್ವಾನ್ಮರುತಾಮೃಷಿಃ ॥ 11 ॥

ಮಹಾಹಸ್ತೀ ಗಣಪತಿರ್ಧಿಯಂ ಜಿನ್ವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ।
ಮಾಹಿನೋ ಮಧವಾ ಮನ್ದೀ ಮರ್ಕೋಽರ್ಕೋ ಮೇಧಿರೋ ಮಹಾನ್ ॥ 12 ॥

॥ ಇತಿ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

ಪ್ರತಿರೂಪಃ ಪರೋಮಾತ್ರಃ ಪುರುರೂಪಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ ।
ಪುರುಹೂತಃ ಪುರಃ ಸ್ಥಾತಾಃ ಪುರುಮಾಯಃ ಪುರನ್ದರಃ ॥ 13 ॥

ಪುರುಪ್ರಶಸ್ತಃ ಪುರುಕೃತ್ ಪುರಾಂ ದರ್ತಾ ಪುರೂತಮಃ ।
ಪುರುಗೂರ್ತಃ ಪೃತ್ಸುಜೇತಾ ಪುರುವರ್ಪಾಃ ಪ್ರವೇಪನೀ ॥ 14 ॥

ಪಪ್ರಿಃ ಪ್ರಚೇತಃ ಪರಿಭೂಃ ಪನೀಯಾನಪ್ರತಿಷ್ಕುತಃ ।
ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಪ್ರವಯಾಃ ಪಾತಾ ಪೂಷಣ್ವಾನನ್ತರಾ ಭರಃ ॥ 15 ॥

ಪುರುಶಾಕಃ ಪಾಂಚಜನ್ಯಃ ಪುರುಭೋಜಾಃ ಪುರುವಸುಃ ।
ಪಿಶಂಗರಾತಿಃ ಪಪುರಿಃ ಪುರೋಯೋಧಃ ಪೃಥುಜ್ರಯಾ ॥ 16 ॥

ಪ್ರರಿಕ್ವ ಪ್ರದಿವಃ ಪೂರ್ವ್ಯಃ ಪುರೋಭೂಃ ಪೂರ್ವಜಾ ಋಷಿಃ ।
ಪ್ರಣೇತಾ ಪ್ರಮತಿಃ ಪನ್ಯಃ ಪೂರ್ವಯಾವಾ ಪ್ರಭೂವಸುಃ ॥ 17 ॥

ಪ್ರಯಜ್ಯುಃ ಪಾವಕಃ ಪೂಷಾ ಪದವೀಃ ಪಥಿಕೃತ್ಪತಿಃ ।
ಪುರುತ್ಮಾ ಪಲಿತೋಹೇತಾ ಪ್ರಹೇತಾ ಪ್ರಾವಿತಾ ಪಿತಾ ॥ 18 ॥

ಪುರುನೃಮ್ಣಃ ಪರ್ವತೇಷ್ಠಾಃ ಪ್ರಾಚಾಮನ್ಯುಃ ಪುರೋಹಿತಃ ।
ಪುರಾಂಭಿನ್ದುರನಾಧೃಷ್ಯಃ ಪುರಾಜಾಃ ಪಪ್ರಥಿನ್ತಮಃ ॥ 19 ॥

ಪೃತನಾಷಾಡ್ ಬಾಹುಶರ್ಧೀ ಬೃಹದ್ರೇಣುರನಿಷ್ಟೃತಃ ।
ಅಭಿಭೂತಿರಯೋಪಾಷ್ಟಿಃ ಬೃಹದ್ರೇರಪಿಧಾನವಾನ್ ॥ 20 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಿಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಜೂತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಾ ಅರಂಗಮಃ ।
ಬೋಧಿನ್ಮನಾ ಅವಕ್ರಕ್ಷೀ ಬೃಹದ್ಭಾನುರಮಿತ್ರಹಾ ॥ 21 ॥

ಭೂರಿಕರ್ಮಾ ಭರೇಕೃತ್ನುರ್ಭದ್ರಕೃದ್ ಭಾರ್ವರೋಭೃಮಿಃ ।
ಭರೇಷು ಹವ್ಯೋ ಭೂರ್ಯೋಜಾಃ ಪುರೋಹಾ ಪ್ರಾಶುಷಾತ್ ಪ್ರಷಾಟ್ ॥ 22 ॥

ಪ್ರಭಂಗೀಮಹಿಷೋ ಭೀಮೋ ಭೂರ್ಯಾಸುತಿರಶಸ್ತಿಹಾ ।
ಪ್ರಸಕ್ಷೀ ವಿಶ್ಪತಿರ್ವೀರಃ ಪರಸ್ಪಾಃ ಶವಸ್ಸಸ್ಪತಿಃ ॥ 23 ॥

॥ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

ಪುರುದತ್ರಃ ಪಿತೃತಮಃ ಪುರುಕ್ಷುರ್ಭೀಗುಃ ಪಣಿಃ ।
ಪ್ರತ್ವಾಕ್ಷಾಣಃ ಪುರಾಂ ದರ್ಮಾಪನಸ್ಯುರ್ಭಿಮಾತಿಹಾ ॥ 24 ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾ ವೃಷಭಃ ಪ್ರತ್ನಃ ಪ್ರಮನ್ದೀ ಪ್ರಥಮಃ ಪೃಥುಃ ।
ತ್ಯಃ ಸಮುದ್ರವ್ಯಚಾಃ ಪಾಯುಃ ಪ್ರಕೇತಶ್ಚರ್ಷಣೀಸಹಃ ॥ 25 ॥

ಕಾರುಧಾಯಾಃ ಕವಿವೃಧಃ ಕನೀನಃ ಕ್ರತುಮಾನ್ಕ್ರತುಃ ।
ಕ್ಷಪಾವಸ್ತಾ ಕವಿತಮೋ ಗಿರ್ವಾಹಾಃ ಕೀರಿಚೋದನಃ ॥ 26 ॥

ಕ್ಷಪಾವಾನ್ಕೌಶಿಕಃ ಕಾರೀ ರಾಜಾಕ್ಷಮ್ಯಸ್ಯ ಗೋಪತಿಃ ।
ಗೌರ್ಗೋರ್ದುರೋ ದುರೋಽಶ್ಚಸ್ಯ ಯವಸ್ಯದುರ ಆದುರಿಃ ॥ 27 ॥

ಚನ್ದ್ರಬುಧ್ನಶ್ಚರ್ಷಣಿಪ್ರಾಶ್ಚಕೃತ್ಯಶ್ಚೋದಯನ್ಮತಿಃ ।
ಚನ್ದ್ರಭಾನುಶ್ಚಿತ್ರತಮಶ್ಚಮ್ರೀಷಶ್ಚಚಕ್ರಮಾಸಜಃ ॥ 28 ॥

ತುವಿಶುಷ್ಮಸ್ತುವಿದ್ಯುಮ್ನಸ್ತುವಿಜಾತಸ್ತುವೀಮಧಃ ।
ತುವಿಕೂರ್ಮಿಸ್ತುವಿಮ್ರಕ್ಷಸ್ತುವಿಶಗ್ಮಸ್ತುವಿಪ್ರತಿಃ ॥ 29 ॥

ತುವಿನೃಮ್ಣಸ್ತುವಿಗ್ರೀವಸ್ತುವಿರಾಧಾಸ್ತುವಿಕ್ರತುಃ ।
ತುವಿಮಾತ್ರಸ್ತುವಿಗ್ರಾಭಸ್ತುವಿದೇಷ್ಣಸ್ತುವಿಷ್ವಣಿಃ ॥ 30 ॥

ತೂತುಜಿತ್ಸ್ತವಸಸ್ತಕ್ವಸ್ತುವಿಗ್ರಿಸ್ತುರ್ವಣಿಸ್ತ್ರದಃ ।
ರಥೇಷ್ಠಸ್ತರಣಿಸ್ತುಮ್ರಸ್ತ್ವಿಷೀಮಾನನಪಚ್ಯುತಃ ॥ 31 ॥

ತೋದಸ್ತರುತ್ರಸ್ತವಿಷೀ ಮುಷಾಣಸ್ತವಿಷಸ್ತುರಾ ।
ತಿತಿರ್ವಾ ತತುರಿಸ್ತ್ರಾತಾ ಭೂರ್ಣಿಸ್ತೂರ್ಣಿಸ್ತವಸ್ತರಃ ॥ 32 ॥

ಯಜ್ಞವೃದ್ಧೋ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಂ ಪ್ರಥಮೋ ಯಜ್ವನೋ ವೃಧಃ ।
ಅಮಿತ್ರಖಾದೋಽನಿಮಿಷೋ ವಿಷುಣೋಽಸುನ್ವನ್ತೋಽಜುರಃ ॥ 33 ॥

ಅಕ್ಷಿತೋತಿರ್ದಾಭ್ಯೋಽರ್ಯಃ ಶಿಪ್ರಿಣೀವಾನಗೋರುಢಃ ।
ಆಶ್ರುತ್ಕರ್ಣೋಽನ್ತರಿಕ್ಷಪ್ರಾ ಅಮಿತೌಜಾ ಅರಿಷ್ಟುತಃ ॥ 34 ॥

॥ ಇತಿ ತೃತೀಯಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

ಅದೃಷ್ಟ ಏಕರಾಡೂರ್ಧ್ವ ಊರ್ಧ್ವಸಾನಃ ಸನಾದ್ಯುವಾ ।
ಸ್ಥಿರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸ್ವಭೂತ್ಯೋಜಾಃ ಸತ್ಯರಾಧಾಃ ಸನಶ್ರುತಃ ॥ 35 ॥

ಪ್ರಕಲ್ಪಃ ಸತ್ತ್ವಾನಾಂ ಕೇತುರಚ್ಯುತಚ್ಯುದುರುವ್ಯಚಾಃ ।
ಶವಸೀ ಸ್ವಪತಿಃ ಸ್ವೋಜಾಃ ಶಚೀವಾನವಿದೀಧಯುಃ ॥ 36 ॥

ಸತ್ಯಶುಷ್ಮಃ ಸತ್ಯಸತ್ವಾ ಸೂನುಃ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸೋಮಪಾಃ ।
ದಸ್ಯೋರ್ಹನ್ತಾ ದಿವೋ ಧರ್ತಾ ರಾಜಾ ದಿವ್ಯಸ್ಯ ಚೇತನಃ ॥ 37 ॥

ಋಗ್ಮಿಯೋಽರ್ವಾ ರೋಚಮಾನೋ ರಭೋದಾ ಋತಪಾ ಋತಃ ।
ಋಜೀಷೀ ರಣಕೃದ್ರೇವಾ ನೃತ್ವಿಯೋ ರಧ್ರಚೋದನಃ ॥ 38 ॥

ಋಷ್ವೋರಾಯೋಽವನೀರಾಜಾ ರಯಿಸ್ಥಾನೋ ರದಾವಸುಃ ।
ಋಭುಕ್ಷಾ ಅನಿಮಾನೋಽಶ್ಚಃ ಸಹಮಾನಃ ಸಮುದ್ರಿಯಃ ॥ 39 ॥

ಋಣಕಾತಿರ್ಗಿರ್ವರ್ಣಸ್ಯುಃ ಕೀಜಃ ಖಿದ್ವಾಖಜಂಕರಃ ।
ಋಜೀಷೋ ವಸುವಿದ್ವೇನ್ಯೋ ವಾಜೇಷು ದಧೃಷಃ ಕವಿಃ ॥ 40 ॥

ವಿರಪ್ಶೀ ವೀಲಿತೋ ವಿಪ್ರೋ ವಿಶ್ವವೇದಾ ಋತಾವೃಧಃ ।
ಋತಯುಗ್ಧರ್ಮಕೃದ್ಧೇನುರ್ಧನಜಿದ್ಧಾಮವರ್ಮವಾಟ್ ॥ 41 ॥

ಋತೇಜಾಃ ಸಕ್ಷಣಿಃ ಸೋಮ್ಯಃ ಸಂಸೃಷ್ಟಿಜಿದೃಭುಷ್ಠಿರಃ ।
ಋತಯುಃ ಸಬಲಃ ಸಹ್ಯುರ್ವಜ್ರವಾಹಾ ಋಚೀಷಮಃ ॥ 42 ॥

ಋಗ್ಮೀದಧೃಷ್ವಾನೃಷ್ವೌಜಾಃ ಸುಗೋಪಾಃ ಸ್ವಯಶಸ್ತರಃ ।
ಸ್ವಭಿಷ್ಟಿಸುಮ್ನಃ ಸೇಹಾನಃ ಸುನೀತಿಃ ಸುಕೃತಃ ಶುಚಿಃ ॥ 42 ॥

ಋಣಯಾಃ ಸಹಸಃ ಸೂನುಃ ಸುದಾನುಃ ಸಗಣೋ ವಸುಃ ।
ಸ್ತೋಮ್ಯಃ ಸಮದ್ವಾ ಸತ್ರಾಹಾ ಸ್ತೋಮವಾಹಾ ಋತೀಷಹಃ ॥ 44 ॥

॥ ಇತಿ ಚತುರ್ಥಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

ಶವಿಷ್ಠಃ ಶವಸಃ ಪುತ್ರಃ ಶತಮನ್ಯುಃ ಶತಕ್ರತುಃ ।
ಶಕ್ರಃ ಶಿಕ್ಷಾನರಃ ಶುಷ್ಮೀ ಶ್ರುತ್ಕರ್ಣಃ ಶ್ರವಯತ್ಸಖಾ ॥ 45 ॥

ಶತಮೂತಿಃ ಶರ್ಧನೀತಿಃ ಶತನೀಥಃ ಶತಾಮಘಃ ।
ಶ್ಲೋಕೀ ಶಿವತಮಃ ಶ್ರುತ್ಯಂ ನಾಮಬಿಭ್ರದನಾನತಃ ॥ 46 ॥

ಶೂರಃ ಶಿಪ್ರೀ ಸಹಸ್ರೋತಿಃ ಶುಭ್ರಃ ಶ‍ೃಂಕ್ಷಂಗವೃಷೋನಪಾತ್ ।
ಶಾಸಃ ಶಾಕೀ ಶ್ರವಸ್ಕಾಮಃ ಶವಸಾವಾನಹಂಸನಃ ॥ 47 ॥

ಸುರೂಪಕೃತ್ರುರೀಶಾನಃ ಶೂಶುವಾನಃ ಶಚೀಪತಿಃ ।
ಸತೀನಸತ್ವಾ ಸನಿತಾ ಶಕ್ತೀವಾನಮಿತಕ್ರತುಃ ॥ 48 ॥

ಸಹಸ್ರಚೇತಾಃ ಸುಮನಾಃ ಶ್ರುತ್ಯಃ ಶುದ್ಧಃ ಶ್ರುತಾಮಘಃ ।
ಸತ್ರಾದಾವಾ ಸೋಮಪಾವಾ ಸುಕ್ರತುಃ ಶ್ಮಶ್ರುಷು ಶ್ರಿತಃ ॥ 49 ॥

ಚೋದಪ್ರವೃದ್ಧೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಾಣತಸ್ಪತಿಃ ।
ಚೌತ್ರಃ ಸುಪ್ರಕರಸ್ರೋನಾ ಚಕ್ರಮಾನಃ ಸದಾವೃಧಃ ॥ 50 ॥

ಸ್ವಭಿಷ್ಟಿಃ ಸತ್ಪತಿಃ ಸತ್ಯಶ್ಚಾರುರ್ವೀರತಮಶ್ಚತೀ ।
ಚಿತ್ರಶ್ಚಿಕಿತ್ವಾನಾಜ್ಞಾತಾ ಪ್ರತಿಮಾನಂ ಸತಃ ಸತಃ ॥ 51 ॥

ಸ್ಥಾತಾಃ ಸಚೇತಾಃ ಸದಿವಃ ಸುದಂಸಾಃ ಸುಶ್ರವಸ್ತಮಃ ।
ಸಹೋದಃ ಸುಶ್ರುತಃ ಸಮ್ರಾಟ್ಸೂಪಾರಃ ಸುನ್ವತಃ ಸಖಾ ॥ 52 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಸ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುರ್ವಸ್ವಃಪತಿರ್ಹರಿಃ ।
ರಣಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತೋ ರುದ್ರೋ ರಣಿತೇಶಾನಕೃಚ್ಛಿವಃ ॥ 53 ॥

ವಿಪ್ರಜೂತೋ ವಿಪ್ರತಮೋ ಯಹ್ವೋ ವಜ್ರೀ ಹಿರಣ್ಯಯಃ ।
ವವ್ರೋ ವೀರತರೋವಾಯುರ್ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಮರುತ್ಸಖಾ ॥ 54 ॥

ಗೂರ್ತಶ್ರವಾ ವಿಶ್ವಗೂರ್ತೋ ವನ್ದನಶ್ರುದ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ವೃಷ್ಣಿರ್ವಸುಪತಿರ್ವಾಜೀ ವೃಷಭೋ ವಾಜಿನೀ ವಸುಃ ॥ 55 ॥

॥ ಇತಿ ಪಂಚಮಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

ವಿಗ್ರೋ ವಿಭೀಷಣೋ ವಹ್ನಿರ್ವೃದ್ಧಾಯುರ್ವಿಶ್ರುತೋ ವೃಷಾ ।
ವ್ರಜಭೃದ್ವೃತ್ರಹಾ ವೃದ್ಧೋ ವಿಶ್ವವಾರೋ ವೃತಂಚಯಃ ॥ 56 ॥

ವೃಷಜೂತಿರ್ವೃಷರಥೋ ವೃಷಭಾನ್ನೋ ವೃಷಕ್ರತುಃ ।
ವೃಷಕರ್ಮಾ ವೃಷಮಣಾಃ ಸುದಕ್ಷಃ ಸುನ್ವತೋ ವೃಧಃ ॥ 57 ॥

ಅದ್ರೋಘವಾಗಸುರಹಾ ವೇಧಾಃ ಸತ್ರಾಕರೋಽಜರಃ ।
ಅಪಾರಃ ಸುಹವೋಽಭೀರುರಭಿಭಂಗೋಽಂಗಿರಸ್ತಮಃ ॥ 58 ॥

ಅಮರ್ತ್ಯಃ ಸ್ವಾಯುಧೋಽಶತ್ರುರಪ್ರತೀತೋಽಭಿಮಾತಿಷಾಟ್ ।
ಅಮತ್ರೀ ಸೂನುರರ್ಚತ್ರ್ಯಃ ಸಮದ್ದಿಷ್ಟಿರಭಯಂಕರಃ ॥ 59 ॥

ಅಭಿನೇತಾ ಸ್ಪಾರ್ಹರಾಧಾಃ ಸಪ್ತರಶ್ಮಿರಭಿಷ್ಟಿಕೃತ್ ।
ಅನರ್ವಾಸ್ವರ್ಜಿದಿಷ್ಕರ್ತಾ ಸ್ತೋತೄಣಾಮವಿತೋಪರಃ ॥ 60 ॥

ಅಜಾತಶತ್ರುಃ ಸೇನಾನಿ ರುಭಯಾವ್ಯುಭಯಂಕರಃ ।
ಉರುಗಾಯಃಸತ್ಯಯೋನಿಃ ಸಹಸ್ವಾನುರ್ವರಾಪತಿಃ ॥ 61 ॥

ಉಗ್ರೋ ಗೋಪ ಉಗ್ರಬಾಹುರುಗ್ರಧನ್ವೋಕ್ಥವರ್ಧನಃ ।
ಗಾಥಶ್ರವಾ ಗಿರಾಂ ರಾಜಾ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗಿರ್ವಣಸ್ತಮಃ ॥ 62 ॥

ವಜ್ರಹಸ್ತಚರ್ಷಣೀನಾಂ ವೃಷಭೋ ವಜ್ರದಕ್ಷಿಣಃ ।
ಸೋಮಕಾಮಃ ಸೋಮಪತಿಃ ಸೋಮವೃದ್ಧಃ ಸುದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 63 ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ಥವಿರಃ ಸೂರಃ ಸಹಿಷ್ಟಃ ಸಪ್ರಥಾಃ ಸರಾಟ್ ।
ಹರಿಶ್ಮಶಾರುರ್ಹರಿವಾನ್ಹರೀಣಾಂ ಪತಿರಸ್ತೃತಃ ॥ 64 ॥

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುರುರ್ವ್ಯೂತಿರ್ಹರಿಕೇಶೋ ಹಿರೀಮಶಃ ।
ಹರಿಶಿಪ್ರೋ ಹರ್ಯಮಾಣೋ ಹರಿಜಾತೋ ಹರಿಮ್ಭರಃ ॥ 65 ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣೋ ಹರ್ಯಶ್ಚೋ ಹರಿವರ್ಪಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಹನಿಷ್ಠೋ ಹರ್ಯಕ್ಷ್ವೋ ಹವ್ಯೋ ಹರಿಷ್ಠಾ ಹರಿಯೋಜನಃ ॥ 66 ॥

॥ ಇತಿ ಷಷ್ಠಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

ಸತ್ವಾ ಸುಶಿಪ್ರಃ ಸುಕ್ಷತ್ರಃ ಸುವೀರಃ ಸುತಪಾ ಋಷಿಃ ।
ಗಾಥಾನ್ಯೋ ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗ್ರಾಮಂ ವಹಮಾನೋ ಗವೇಷಣಃ ॥ 67 ॥

ಜಿಷ್ಣುಸ್ತಸ್ಥುಷ ಈಶಾನೋ ಈಶಾನೋ ಜಗತೋ ನೃತುಃ ।
ನರ್ಯಾಣಿ ವಿದ್ವಾನ್ನೃಪತಿಃ ನೇತಾನೃಮ್ಣಸ್ಯ ತೂತುಜಿಃ ॥ 68 ॥

ನಿಮೇಧಮಾನೋ ನರ್ಯಾಪಾಃ ಸಿನ್ಧೂನಾಂ ಪತಿರುತ್ತರಃ ।
ನರ್ಯೋ ನಿಯುತ್ವಾನ್ನಿಚಿತೋ ನಕ್ಷದ್ದಾಭೋನಹುಷ್ಟರಃ ॥ 69 ॥

ನವ್ಯೋ ನಿಧಾತಾ ನೃಮಣಾಃ ಸಧ್ರೀಚೀನಃ ಸುತರೇಣಃ ।
ನೃತಮಾನೋ ನದನುಮಾನ್ನವೀಯಾನ್ನೃತಮೋನೃಜಿತ್ ॥ 70 ॥

ವಿಚಯಿಷ್ಠೋ ವಜ್ರಬಾಹುರ್ವೃತ್ರಖಾದೋವಲಂ ರುಜಃ ।
ಜಾತೂಭರ್ಮಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಮೋ ಜನಭಕ್ಷೋ ಜನಂಸಹಃ ॥ 71 ॥

ವಿಶ್ವಾಷಾಡ್ವಂಸಗೋವಸ್ಯಾನ್ನಿಷ್ಪಾಡಶನಿಮಾನ್ನೃಷಾಟ್ ।
ಪೂರ್ಭಿತ್ಪುರಾಷಾಡಭಿಷಾಟ್ ಜಗತಸ್ತಸ್ಥುಷಸ್ಪತಿಃ ॥ 72 ॥

ಸಂವೃಕ್ಸಮತ್ಸುಸನ್ಧಾತಾ ಸುಸಂಕ್ಷದೃಕ್ಸವಿತಾಽರುಣಃ ।
ಸ್ವರ್ಯಃ ಸ್ವರೋಚಿಃ ಸುತ್ರಾಮಾ ಸ್ತುಷ್ಯೇಯ್ಯಃ ಸನಜಾಃ ಸ್ವರಿಃ ॥ 73 ॥

ಕೃಣ್ವನ್ನಕೇತವೇ ಕೇತುಃ ಪೇಶಃ ಕೃಣ್ವನ್ನಪೇಶಸೇ ।
ವಜ್ರೇಣ ಹತ್ವೀ ಮಹಿನೋ ಮರುತ್ಸ್ತೋತ್ರೋ ಮರುದ್ಗಃಣಃ ॥ 74 ॥

ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾವ್ರಾತೋ ಮಹಾಯ್ಯಃ ಪ್ರಮತಿರ್ಮಹೀ ।
ಮಾತಾ ಮಘೋನಾಂ ಮಂಹಿಷ್ಠೋ ಮನ್ಯುಮಿರ್ಮನ್ಯುಮತ್ತಮಃ ॥ 75 ॥

ಮೇಷೋ ಮಹೀವೃನ್ಮನ್ಮದಾನೋ ಮಾಹಿನಾವಾನ್ಮಹೇಮತಿಃ ।
ಮ್ರಕ್ಷೋಮೃಲಿಕೋ ಮಂಹಿಷ್ಠೋ ಮ್ರಕ್ಷಕೃತ್ವಾ ಮಹಾಮಹಃ ॥ 76 ॥

ಮದಚುನ್ಮರ್ಡಿತಾಮದ್ವಾ ಮದಾನಾಂ ಪತಿರಾತಪಃ ।
ಸುಶಸ್ತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಾಃ ಸ್ವರ್ದೃಗ್ರಾಧಾನಾಮಾಕರಃ ಪತಿಃ ॥ 77 ॥

॥ ಇತಿ ಸಪ್ತಮಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

ಇಷುಹಸ್ತ ಇಷಾಂ ದಾತಾ ವಸುದಾತಾ ವಿದದ್ವಸುಃ ।
ವಿಭೂತಿರ್ವ್ಯಾನಾಶಿರ್ವೇನೋ ವರೀಯಾನ್ ವಿಶ್ವಜಿದ್ವಿಭುಃ ॥ 78 ॥

ನೃಚಕ್ಷಾಃ ಸಹುರಿಃ ಸ್ವರ್ವಿತ್ಸುಯಜ್ಞಃ ಸುಷ್ಠುತಃ ಸ್ವಯುಃ ।
ಆಪಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಜನಿತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಜನಿತಾ ಶ್ರುತಃ ॥ 79 ॥

ಷ್ಪಂಕ್ಷಡ್ವಿವಹಾಯಾಃ ಸ್ಮತ್ಪುತನ್ಧಿರ್ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷನ್ತಮಃ ।
ಸಾಧಾರಣಃ ಸುಖರಥಃ ಸ್ವಶ್ಚಃ ಸತ್ರಾಜಿದದ್ಭುತಃ ॥ 80 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜೋ ಜೀರದಾನುರ್ಜಗ್ಮಿರ್ವಿತ್ವಕ್ಷಣೋ ವಶೀ ।
ವಿಧಾತಾ ವಿಶ್ವಮಾ ಆಶುರ್ಮಾಯೀ ವೃದ್ಧಮಹಾವೃಧಃ ॥ 81 ॥

ವರೇಣ್ಯೋ ವಿಶ್ವತೂರ್ವಾತ್ಸ್ಯೇಶಾನೋ ದ್ಯೌರ್ವಿಚರ್ಷಣಿಃ ।
ಸತೀನಮನ್ಯುರ್ಗೋದತ್ರಃ ಸದ್ಯೋಜಾತೋವಿಭಂಜನುಃ ॥ 82 ॥

ವಿತನ್ತಸಾಯ್ಯೋ ವಾಜಾನಾಂ ವಿಭಕ್ತಾ ವಸ್ವ ಆಕರಃ ।
ವೀರಕೋ ವೀರಯುರ್ವಜ್ರಂ ಬಭ್ರಿವೀರೇಣ್ಯ ಆಘೃಣಿಃ ॥ 83 ॥

ವಾಜಿನೇಯೋ ವಾಜನಿರ್ವಾಜಾನಾಂ ಪತಿರಾಜಿಕೃತ್ ।
ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತಿರ್ವರ್ಪಣೀತಿರ್ವಿಶಾಂ ರಾಜಾ ವಪೋದರಃ ॥ 84 ॥

ವಿಭೂತದ್ಯುಮ್ನ ಆಚಕ್ರಿರಾದಾರೀ ದೋಧತೋ ವಧಃ ।
ಆಖಂಡಲೋ ದಸ್ಮವರ್ಚಾಃ ಸರ್ವಸೇನೋ ವಿಮೋಚನಃ ॥ 85 ॥

ವಜ್ರಸ್ಯ ಭರ್ತಾ ವಾರ್ಯಾಣಾಂ ಪತಿರ್ಗೋಜಿದ್ಗವಾಂ ಪತಿಃ ।
ವಿಶ್ವವ್ಯಚಾಃ ಸಂಕ್ಷಂಚಕಾನಃ ಸುಹಾರ್ದೋ ಜನಿತಾ ದಿವಃ ॥ 86 ॥

ಸಮನ್ತುನಾಮಾ ಪುರುಧ ಪ್ರತಿಕೋ ಬೃಹತಃ ಪತಿಃ ।
ದೀಧ್ಯಾನೋ ದಾಮನೋ ದಾತಾ ದೀರ್ಘಶ್ರವಸ ಋಭ್ವಸಃ ॥ 87 ॥

ದಂಸನಾವಾನ್ದಿವಃ ಸಂಮ್ರಾಡ್ದೇತವಜೂತೋ ದಿವಾವಸುಃ ।
ದಶಮೋ ದೇವತಾ ದಕ್ಷೋ ದುಧ್ರೋದ್ಯುಮ್ನೀ ದ್ಯುಮನ್ತಮಃ ॥ 88 ॥

॥ ಇತ್ಯಷ್ಟಮಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

ಮಂಹಿಂಕ್ಷಷ್ಠರಾತುರಿತ್ಥಾಧೀರ್ದೀದ್ಯಾನೋ ದಧೃಷಿರ್ದುಧಿಃ ।
ದುಷ್ಟರೀತುರ್ದುಶ್ಚ್ಯವನೋ ದಿವೋಮಾನೋ ದಿವೋವೃಷಾ ॥ 89 ॥

ದಕ್ಷಾಯ್ಯೋ ದಸ್ಯುಹಾಧೃಷ್ಣುಃ ದಕ್ಷಿಣಾವಾನ್ ಧಿಯಾವಸುಃ ।
ಧನಸ್ಪೃದ್ಧೃಷಿತೋ ಧಾತಾ ದಯಮಾನೋ ಧನಂಜಯಃ ॥ 90 ॥

ದಿವ್ಯೋ ದ್ವಿಬರ್ಹಾ ಸನ್ನಾರ್ಯಃ ಸಮರ್ಯಸ್ತ್ರಾಃ ಸಿಮಃ ಸಖಾ ।
ದ್ಯುಕ್ಷಃ ಸಮಾನೋ ದಂಸಿಷ್ಠೋ ರಾಧಸಃ ಪತಿರಧ್ರಿಗುಃ ॥ 91 ॥

ಸಮ್ರಾಟ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಜಸ್ವಾನ್ ವಯೋಧಾ ಋತುಪಾ ಋಭುಃ ।
ಏಕೋ ರಾಜೈಧಮಾನದ್ವಿಡೇಕವೀರ ಉರುಜಯಾಃ ॥ 92 ॥

ಲೋಕಕೃಜ್ಜನಿತಾಽಶ್ಚಾನಾಂ ಜನಿತಾ ಗವಾಮ್ ।
ಜರಿತಾ ಜನುಷಾಂ ರಾಜಾ ಗಿರ್ವಣಾಃ ಸುನ್ವತೋಽವಿತಾ ॥ 93 ॥

ಅತ್ಕಂ ವಸಾನಃ ಕೃಷ್ಟೀನಾಂ ರಾಜೋಕ್ಥ್ಯಃ ಶಿಪ್ರವಾನುರುಃ ।
ಈಡ್ಯೋದಾಶ್ವಾನಿನತಮೋ ಧೋರಃ ಸಂಕ್ರನ್ದನಃ ಸ್ವವಾನ್ ॥ 94 ॥

ಜಾಗೃವಿರ್ಜಗತೋ ರಾಜಾ ಗೃತ್ಸೋ ಗೋವಿದ್ಧನಾಧನಃ ।
ಜೇತಾಽಭಿಭೂರಕೂಪಾರೋ ದಾನವಾನಸುರೋರ್ಣಽವಃ ॥ 95 ॥

ಧೃಷ್ವಿರ್ದಮೂನಾಸ್ತವಸಸ್ತವೀಯಾನನ್ತಮೋಽವೃತಃ ।
ರಾಯೋದಾತಾ ರಯಿಪತಿಃ ವಿಪಶ್ಚಿದ್ವೃತ್ರಹನ್ತಮಃ ॥ 96 ॥

ಅಪರೀತಃ ಷಾಲಪಶ್ಚಾದ್ ದಧ್ವಾಯುತ್ಕಾರ ಆರಿತಃ ।
ವೋಹ್ಲಾವನಿಷ್ಠೋ ವೃಷ್ಣ್ಯಾವಾನ್ವೃಷಣ್ವಾನ್ವೃಕೋಽವತಃ ॥ 97 ॥

ಗರ್ಭೋಽಸಮಷ್ಟಕಾವ್ಯೋಯುಗಹಿಶುಷ್ಮೋದಧೃಷ್ವಣಿಃ ।
ಪ್ರತ್ರಃ ಪರಿರ್ವಾಜದಾವಾ ಜ್ಯೋತಿಃ ಕರ್ತಾ ಗಿರಾಂ ಪತಿಃ ॥ 98 ॥

॥ ಇತಿ ನವಮಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

ಅನವದ್ಯಃ ಸಮ್ಭೃತಾಶ್ಚೋ ವಜ್ರಿವಾದದ್ರಿವಾನ್ದ್ಯುಮಾನ್ ।
ದಸ್ಮೋ ಯಜತ್ರೋ ಯೋಧೀಯಾನಕವಾರಿರ್ಯತಂಕರಃ ॥ 99 ॥

ಪೃದಾಕುಸಾನುರೋಜೀಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚೋದಿತಾಃ ಯಮಃ ।
ವನ್ದನೇಷ್ಠಾಃ ಪುರಾಂ ಭೇತಾ ಬನ್ಧುರೇಷ್ಠಾ ಬೃಹದ್ದಿವಃ ॥ 100 ॥

ವರೂತಾ ಮಧುನೋ ರಾಜಾ ಪ್ರಣೇನೀಃ ಪಪ್ರಥೀ ಯುವಾ ।
ಉರುಶಂಸೋಹವಂಶ್ರೋತಾ ಭೂರಿದಾವಾ ಬೃಹಚ್ಛ್ರವಾಃ ॥ 101 ॥

ಮಾತಾ ಸ್ತಿಯಾನಾಂ ವೃಷಭೋ ಮಹೋದಾತಾ ಮಹಾವಧಃ ।
ಸುಗ್ಮ್ಯಃ ಸುರಾಧಾಃ ಸತ್ರಾಷಾಡೋದತೀನಾಂ ನದೋಧುನಿಃ ॥ 102 ॥

ಅಕಾಮಕರ್ಶನಃ ಸ್ವರ್ಷಾಃ ಸುಮೃಲೀಕಃ ಸಹಸ್ಕೃತಃ ।
ಪಾಸ್ತ್ಯಸ್ಯ ಹೋತಾ ಸಿನ್ಧೂನಾಂ ವೃಷಾಭೋಜೋ ರಥೀತಮಃ ॥ 103 ॥

ಸಖಾ ಮುನೀನಾಂ ಜನಿದಾಃ ಸ್ವಧಾವಾನಸಮೋಽಪ್ರತಿಃ ।
ಮನಸ್ವಾನಧ್ವರೋ ಮರ್ಯೋ ಬೃಬದುಕ್ಥೋಽವಿತಾ ಭಗಃ ॥ 104 ॥

ಅಷಾಹ್ಲೋಽರೀಹ್ಲ ಆದರ್ತಾ ವೀರಂ ಕರ್ತಾಂ ವಿಶಸ್ಪತಿಃ ।
ಏಕಃ ಪತಿರಿನಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸುವೀರ್ಯೋ ಹರಿಪಾಃ ಸುದೄಕ್ ॥ 105 ॥

ಏಕೋ ಹವ್ಯಃ ಸನಾದಾರುಗೋಕೋವಾಕಸ್ಯ ಸಕ್ಷಣಿಃ ।
ಸುವೃಕ್ತಿರಮೃತೋಽಮೃಕ್ತಃ ಖಜಕೃದ್ವಲದಾಃ ಶುನಃ ॥ 106 ॥

ಅಮತ್ರೋ ಮಿತ್ರ ಆಕಾಯ್ಯಃ ಸುದಾಮಾಬ್ಜಿನ್ ಮಹೋಮಹೀ ।
ರಥಃ ಸುಬಾಹುರುಶನಾ ಸುನೀಥೋ ಭೂರಿದಾಃ ಸುದಾಃ ॥ 107 ॥

ಮದಸ್ಯ ರಾಜಾ ಸೋಮಸ್ಯ ಪೀತ್ವೀಜ್ಯಾನ್ದಿವಃ ಪತಿಃ ।
ತವಿಷೀವಾನ್ಧನೋ ಯುಧ್ಮೋ ಹವನಶ್ರುತ್ಸಹಃ ಸ್ವರಾಟ್ ॥ 108 ॥

॥ ಇತಿ ದಶಮಂ ನಾಮಶತಕಮ್ ॥

॥ ಅತ್ರೇಮೇ ಭವನ್ತ್ಯುಪಸಂಹಾರಶ್ಲೋಕಾಃ ॥

ಇದಂ ಸಹಸ್ರಮಿನ್ದ್ರಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಪರಮಪಾವನಮ್ ।
ಋಗ್ವೇದತೋ ಗಣಪತಿಃ ಸಂಗೃಹ್ಯ ವಿನಿಬದ್ಧವಾನ್ ॥ 1 ॥

ನಾತ್ರ ನಾಮ್ನಃ ಪೌನರುಕ್ತ್ಯಂ ನ ಚ ಕಾರಾದಿ ಪೂರಣಮ್ ।
ಶ್ಲೋಕಮಧ್ಯೇ ನ ಚಾರಮ್ಯಾ ಶತಕಸ್ಯೋಪಸಂಹೃತಿಃ ॥ 2 ॥

ನಾಮ್ನಾಮೇಷಾಂ ಛಾನ್ದಸತ್ವಾತ್ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಸ್ವರೂಪತಃ ।
ಅವಲೋಕ್ಯಾ ಯಥಾ ಛನ್ದಃ ಶಬ್ದಶುದ್ಧಿರ್ವಿಚಕ್ಷಣೈಃ ॥ 3 ॥

ಅನೇಕಪದನಾಮಾನಿ ವಿನಿಯೋಜ್ಯಾನಿ ಪೂಜನೇ ।
ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತಪ್ರಯೋಗೇಷು ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಾಚ್ಚ ಯಥಾನ್ವಯಮ್ ॥ 4 ॥

ಅಸ್ಯ ನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವೇದ್ದಮೂಲಸ್ಯ ಸೇವನೇ ।
ಪೂರ್ಣಂ ಫಲಂ ತದ್ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿಷೇವಣೇ ॥ 5 ॥

ಮನ್ತ್ರೇಭ್ಯಃ ಸಮ್ಭೃತಂ ಸಾರಮೇತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಏನ್ದ್ರಂ ಯೋ ಭಜತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಯ ಸ್ಯುಃ ಸಿದ್ಧಯೋ ವಶೇ ॥ 6 ॥

ಇನ್ದ್ರೋ ವಿಜಯತೇ ದೇವಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪತಿಃ ।
ವೇದಮೂಲಂ ಜಯತ್ಯೇತತ್ತಸ್ಯ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 7 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವನ್ಮಹರ್ಷಿರಮಣಾನ್ತೇವಾಸಿನೋ ವಾಸಿಷ್ಠಸ್ಯ
ನರಸಿಂಹಸೂನೋರ್ಗಣಪತೇಃ ಕೃತಿಃ ಇನ್ದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Indra composed by Ganapti Muni:

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ganapti Muni’s Indra Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top