Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Gujarati | Navdurga Slokam

Kalpokta Navadurga Pooja Procedure Gujarati Lyrics :

કલ્પોક્ત નવદુર્ગાપૂજાવિધિઃ

જય જય શઙ્કર !
ૐ શ્રી લલિતા મહાત્રિપુરસુન્દરી પરાભટ્ટારિકા સમેતાય
શ્રી ચન્દ્રમૌળીશ્વર પરબ્રહ્મણે નમઃ !

ૐ દુર્ગા ત્વાર્યા ભગવતી કુમારી અમ્બિકા તથા ।
મહિષોન્મર્દિની ચૈવ ચણ્ડિકા ચ સરસ્વતી ।
વાગીશ્વરીતિ ક્રમશઃ પ્રોક્તાસ્તદ્દિનદેવતાઃ ॥

[ નિર્ણયસિન્ધૂદાહૃતવચનૈઃ અમાવાસ્યાસમ્બન્ધ
રહિતાયામુદયવ્યાપિન્યાં આશ્વિનશુક્લપ્રતિપદિ નવરાત્ર
નવદુર્ગા વ્રતમારભેત્ । તચ્ચ નક્તવ્રતત્વાત્ રાત્રૌ
કર્તવ્યમિત્યેકઃ પક્ષઃ । સમ્પ્રદાયાનુરોધેન વ્યવસ્થા । ]

॥ પ્રાર્થના ॥

નવરાત્રૌ નક્તભોજી ચરિષ્યેઽહં મહેશ્વરી ।
ત્વત્પ્રીત્યર્થં વ્રતં દેવિ તદનુજ્ઞાતુમર્હસિ ॥

ૐ દેવીં વાચ॑મજનયન્ત દેવાસ્તાં વિશ્વરૂ॑પાઃ પશવો॑
વદન્તિ ।
સા નો॑ મન્દ્રેષમૂર્જં દુહા॑ના ધેનુર્વાગસ્માનુપ
સુષ્ટુતૈતુ॑ ॥

તદેવ લગ્નં સુદિનં તદેવ તારાબલં ચન્દ્રબલં તદેવ ।
વિદ્યાબલં દૈવબલં તદેવ લક્ષ્મીપતે તેઽંઘ્રિયુગ્મં
સ્મરામિ ॥

સુમુહૂર્તમસ્તુ । સુપ્રતિષ્ઠિતમસ્તુ । ઉત્તરે કર્મણિ
નૈર્વિઘ્ન્યમસ્તુ ॥

કરિષ્યમાણસ્ય કર્મણઃ નિર્વિઘ્નેન પરિસમાપ્ત્યર્થં આદૌ
ગુરુપૂજાં ગણપતિપ્રાર્થનાં ચ કરિષ્યે ॥

॥ ગુરુપૂજા ॥

ૐ ગું ગુરુભ્યો નમઃ । ૐ પં પરમગુરુભ્યો નમઃ । ૐ પં
પરમેષ્ઠિગુરુભ્યો નમઃ ॥

ગોત્રાચાર્યેભ્યો નમઃ । બાદરાયણાય નમઃ । શ્રી
શઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યાય નમઃ ॥

પ્રાર્થનાં સમર્પયામિ ॥

॥ ગણપતિ પ્રાર્થના ॥

ૐ ગણાનાં॑ ત્વા ગણપ॑તિં હવામહે કવિં
ક॑વીનામુ॑પમશ્રવસ્તમમ્ । જ્યેષ્ઠરાજં બ્રહ્મ॑ણાં
બ્રહ્મણસ્પત આ નઃ॑ શૃણ્વન્નૂતિભિઃ॑ સીદ સાદ॑નમ્ ॥

વિઘ્નેશ્વરાય નમઃ ॥ શ્રી મહાગણપતયે નમઃ ॥ પ્રાર્થનાં
સમર્પયામિ । કર્મકાલે નૈર્વિઘ્ન્યં કુરુ ॥

॥ ઘણ્ટાનાદઃ ॥

ૐ ધ્રુ॒વા દ્યૌર્ધ્રુ॒વા પૃ॑થિ॒વી ધ્રુ॒વાસઃ॒ પર્વ॑તા
ઇમે॒ ।
ધ્રુ॒વં વિશ્વ॑મિદં જગ॑ધ્દ્રુ॒વો રાજા॑ વિશામયમ્ ॥

ૐ યેભ્યો॑ મા॒તા મધુ॑મ॒ત્પિન્વ॑તે॒ પયઃ॑ પી॒યૂષં॒
દ્યૌઅદિ॑તિ॒રદ્રિ॑બર્હાઃ ।
ઉ॒ક્તશુ॑ષ્માન્વૃષભરાન્ત્સ્વપ્ન॑સ॒સ્તા આ॑દિ॒ત્યા
અનુ॑મદા સ્વ॒સ્તયે॑ ॥

ૐ એ॒વા પિ॒ત્રે વિ॒શ્વદે॑વાય॒ વૃષ્ણે॑
ય॒જ્ઞૈર્વિ॑ધેમ॒ નમ॑સા હવિર્ભિઃ॑ ।
બૃહ॑સ્પતે સુપ્ર॒જા વી॒રવન્॑તો વ॒યં સ્યા॑મ॒
પત॑યોર॒યીણામ્ ॥

ૐ આગમાર્થં તુ દેવાનાં ગમનાર્થં તુ રક્ષસામ્ ।
કુર્વે ઘણ્ટારવં તત્ર દેવતાહ્વાનલાઞ્છનમ્ ॥ [ ઇતિ
ઘણ્ટાનાદં કૃત્વા ]

॥ સઙ્કલ્પઃ : ॥

ૐ શુક્લામ્બરધરં વિષ્ણું શશિવર્ણં ચતુર્ભુજં ।
પ્રસન્ન વદનં ધ્યાયેત્ સર્વવિઘ્નોપશાન્તયે ॥

[ દેશકાલાદૌ સંકીર્ત્ય]
મમોપાત્ત સમસ્ત દુરિત ક્ષયદ્વારા શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વરી
પ્રીત્યર્થં સર્વાપચ્છાન્તિપૂર્વક
દીર્ઘાયુર્વિપુલધનધાન્યપુત્રપૌત્રાદ્યનવચ્છિન્નસન્તતિવૃદ્ધિ
સ્થિરલક્ષ્મીકીર્તિલાભશત્રુપરાજયસદભીષ્ટસિદ્ધર્થં
યથાસમ્ભવદ્રવ્યૈઃ યાવચ્છક્તિ ધ્યાનાવાહનાદિ
ષોડશોપચારપૂજાં કરિષ્યે ॥

॥ કલશપૂજનમ્ ॥

તદઙ્ગત્વેન કલશપૂજનં કરિષ્યે ॥

[ ફલપુષ્પપત્રાદિના મણ્ટપમલઙ્કૃત્ય તન્મધ્યે
તણ્ડુલાનિ સ્થાપયેત્ । તદુપરિ ચિત્રવર્ણેન અષ્ટદલપદ્મં
લિખિત્વા તન્મધ્યે પ્રક્ષાલિતં
સ્વર્ણરજતતામ્રમૃણ્મયાદ્યન્યતમપાત્રં ધૂપાદિના વિશોધ્ય
સંસ્થાપ્ય વસ્ત્રેણાઽચ્છાદ્ય તત્કલશાન્તરાલે પઞ્ચફલ
પઞ્ચપલ્લવ સ્વર્ણરચિત દુર્ગા પ્રતિમાં ગોધૂમ ધાન્યોપરિ
કલશે સ્થાપયેત્ ]

ૐ મહી દ્યૌઃ પૃ॑થિ॒વી ચ॑ ન ઇ॒મં ય॒જ્ઞં
મિ॑મિક્ષતામ્ ।

પિ॒પૃતાં નો॒ ભરી॑મભિઃ ॥ [ ભૂમિં સ્પૃષ્ટ્વા ]

ૐ ઓષ॑દયઃ॒ સં વ॑દન્તે॒ સોમે॑ન સ॒હ રાજ્ઞા॑ ।

યસ્મૈ॑ કૃ॒ણોતિ॑ બ્રાહ્મણસ્તં રા॑જન્ પારયામ॑સિ ॥

ૐ આ ક॒લશે॑ષુ ધાવતિ શ્યે॒નો વર્મ॒ વિ ગા॑હતે ।

અ॒ભિ દ્રોણા॒ કનિ॑ક્રદત્ ॥ [ ઇતિ કલશમભિમન્ત્ર્ય ]

ૐ તન્તું॑ ત॒ન્વન્રજ॑સો ભા॒નુમન્વિ॑હિ॒ જ્યોતિ॑ષ્મતઃ
પ॒થો ર॑ક્ષ ધિ॒યા કૃ॒તાન્ ।

અ॒નુ॒લ્બ॒ણં વય॑ત॒ જોગુ॑વા॒મપો॒ મનુ॑ર્ભવ
જ॒નયા॒ દૈવ્યં॒ જન॑મ્ ॥ [ ઇતિ સૂત્રં સંવેષ્ટ્ય

ૐ ઇ॒મં મે॑ ગઙ્ગે યમુને સરસ્વતિ॒ શુતુદ્રિ॒ સ્તોમં॑
સચતા॒ પ॒રુષ્ણ્યા ।

અ॒સિ॒ક્ન્યા મ॑રુદ્વૃધે વિ॒તસ્ત॒યાઽઽર્જી॑કીયે
શૃણુ॒હ્યા સુ॒ષોમ॑યા ॥ ઇતિ જલં સમ્પૂર્ય

ૐ સ હિ રત્ના॑નિ દા॒શુષે॑ સુ॒વાતિ॑ સવિ॒તા ભગઃ॑ ।

તં ભા॒ગં ચિ॒ત્રમી॑મહે ॥ ઇતિ પઞ્ચરત્નાનિ નિધાય

ૐ અ॒શ્વ॒ત્થે વો॑ નિ॒ષદ॑નં પ॒ર્ણે વો॑
વસ॒તિષ્કૃ॒તા ।

ગો॒ભાજ ઇત્કિલા॑સથ॒ યત્સ॒નવ॑થ॒ પૂરુ॑ષમ્ ॥ ઇતિ
પલ્લવાન્ નિક્ષિપ્ય

ૐ પૂ॒ર્ણા દ॑ર્વી॒ પરા॑ પત॒ સુપૂ॑ર્ણા॒ પુન॒રાપત॑ ।

વ॒સ્નેવ॒ વિ ક્રી॑ણાવહા॒ ઇષ॒મૂર્જꣳ॑ શતક્રતો ॥

ઇતિ દર્વીં નિક્ષિપ્ય

ૐ યાઃ ફ॒લિની॒ર્યા અ॑ફ॒લા અ॑પુ॒ષ્પા યાશ્ચ॑
પુષ્પિણીઃ॑ ।

બૃહ॒સ્પતિ॑પ્રસૂતા॒સ્તા નો॑ મુઞ્ચ॒ત્વંહ॑સઃ ॥

ઇતિ ફલં સમર્પ્ય

ૐ ગન્ધ॑દ્વા॒રાં દુ॑રાધ॒ર્ષાં નિત્ય॑પુષ્ટાં
કરી॒ષિણી॑મ્ ।

ઈ॒શ્વ॒રીં॒ સ॑ર્વભૂતાનાં॒ તામિ॒હોપ॑હ્વયે॒
શ્રિય॑મ્ ॥ ઇતિ ગન્ધમ્ સમર્પ્ય

ૐ અર્ચ॑ત॒ પ્રાર્ચ॑ત॒ પ્રિય॑મેધા સો॒ અર્ચ॑ત ।

અર્ચ॑ન્તુ પુત્ર॒કા ઉ॒ત પુરં॒ ન
ધૃ॒ષ્ણ્વ॑ર્ચત ॥ ઇત્યક્ષતાન્ નિક્ષિપ્ય

ૐ આય॑ને તે પ॒રાય॑ણે દૂર્વા॑ રોહન્તુ પુષ્પિણીઃ॑ ।

હ્ર॒દાશ્ચ॑ પુ॒ણ્ડરી॑કાણિ સમુ॒દ્રસ્ય॑ ગૃ॒હા
ઇ॒મે ॥ ઇતિ પુષ્પાણિ સમર્પયેત્

ૐ પવિત્રં॑ તે॒ વિત॑તં બ્રહ્મણસ્પતે પ્ર॒ભુર્ગાત્રા॑ણિ॒
પર્યે॑ષિ વિશ્વતઃ॑ ।

અત॑પ્તનૂ॒ર્ન તદા॒મો અ॑શ્નુતે શૃ॒તાસ॒
ઇદ્વહ॑ન્ત॒સ્તત્સમા॑શત ॥ ઇતિ શિરઃકૂર્ચં નિધાય

ૐ તત્ત્વાયામીત્યસ્ય મન્ત્રસ્ય શુનઃશેપ ઋષિઃ ત્રિષ્ટુપ્ છન્દઃ
વરુણો દેવતા કલશે વરુણાવાહને વિનિયોગઃ ॥

ૐ તત્ત્વા॑ યામિ॒ બ્રહ્મ॑ણા॒ વન્દ॑માન॒સ્તદા શા॑સ્તે
યજ॑માનોહ॒વિર્ભિઃ ।

આહે॑ળમાનો વરુણે॒હ બો॒ધ્યુરુ॑શમ્સ॒માન॒ આયુઃ॒
પ્રમો॑ષીઃ ॥ ઇતિ અભિમન્ત્રયેત્

અસ્મિન્ કલશે ૐ ભૂઃ વરુણમાવાહયામિ । ૐ ભુવઃ
વરુણમાવાહયામિ । ૐ સ્વઃ વરુણમાવાહયામિ ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્સ્વઃ વરુણમાવાહયામિ ॥

કલશસ્ય મુખે વિષ્ણુઃ કણ્ઠે રુદ્રાઃ સમાશ્રિતાઃ । મૂલે તત્ર
સ્થિતો બ્રહ્મા મધ્યે માતૃગણાઃ સ્મૃતાઃ ॥

કુક્ષૌ તુ સાગરાસ્સર્વે સપ્તદ્વીપા વસુન્ધરા । ઋગ્વેદોઽથ
યજુર્વેદઃ સામવેદોપ્યથર્વણઃ ॥

અઙ્ગૈશ્ચ સહિતાઃ સર્વે કલશં તુ સમાશ્રિતાઃ । અત્ર
ગાયત્રી સાવિત્રી શાન્તિઃ પુષ્ટિકરી તથા ।
આયાન્તુ દેવીપૂજાર્થં દુરિતક્ષયકારકાઃ । સર્વે સમુદ્રાઃ
સરિતસ્તીર્થાનિ જલદા નદાઃ ॥

ગઙ્ગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી । નર્મદે સિન્ધુ
કાવેરી જલેઽસ્મિન્ સન્નિધિં કુરુ ॥

સિતમકરનિષણ્ણાં શુભ્રવસ્ત્રાં ત્રિનેત્રાં
કરધૃતકલશોદ્યત્સૂત્પલાભીત્યભીષ્ટામ્ ।
વિધિહરિહરરૂપાં સેન્દુકોટીરચૂડાં ભસિતસિતદુકૂલાં
જાહ્નવીં તાં નમામિ ॥

કલશદેવતાભ્યો નમઃ । પ્રાર્થનાં સમર્પયામિ ॥

॥ શઙ્ખ પૂજા ॥

[ભૂમિં પ્રોક્ષ્ય શઙ્ખં પ્રક્ષાલ્ય સંસ્થાપ્ય ]

ૐ શં નો॑ દે॒વીર॒ભીષ્ટ॑ય॒ આ॑પો ભવન્તુ પી॒તયે॑ ।

શં યો ર॒ભિસ્ર॑વન્તુ નઃ ॥

[ ઇતિ મન્ત્રેણ જલં પૂરયિત્વા શઙ્ખ મુદ્રાં
ધેનુમુદ્રાં ચ પ્રદર્શયેત્ ]

જાતવેદસ ઇત્યસ્ય મન્ત્રસ્ય મારીચઃ કશ્યપ ઋષિઃ ત્રિષ્ટુપ્
ચન્દઃ જાતવેદાગ્નિર્દેવતા અગ્નિકલાવાહને વિનિયોગઃ ॥

ૐ જા॒તવે॑દસે સુનવામ॒ સોમ॑મરાતીય॒તો નિ દ॑હાતિ॒
વેદઃ॑ ।

સ નઃ॑ પર્ષ॒દતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિ॑શ્વા ના॒વેવ॒ સિન્ધું॑
દુરિ॒તાત્ય॒ગ્નિઃ ॥

ૐ ભૂઃ અગ્નિકલામાવાહયામિ । ૐ ભુવઃ અગ્નિકલામાવાહયામિ ।
ૐ સ્વઃ અગ્નિકલામાવાહયામિ ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્સ્વઃ અગ્નિકલામાવાહયામિ ॥

તત્સવિતુરિત્યસ્ય મન્ત્રસ્ય વિશ્વામિત્ર ઋષિઃ દૈવી ગાયત્રી
છન્દઃ સવિતા દેવતા સૌરકલાવાહને વિનિયોગઃ ॥

ૐ તત્સ॑વિ॒તુર્વરેણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધિયો॒
યો નઃ॑ પ્રચો॒દયા॑ત્ ॥

ૐ ભૂઃ સૌરકલામાવાહયામિ । ૐ ભુવઃ
સૌરકલામાવાહયામિ । ૐ સ્વઃ સૌરકલામાવાહયામિ ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્સ્વઃ સૌરકલામાવાહયામિ ॥

ત્ર્યમ્બકમિતિ મન્ત્રસ્ય મૈત્રાવરુણિર્વસિષ્ઠ ઋષિઃ અનુષ્ટુપ્
છન્દઃ ત્ર્યમ્બક રુદ્રો દેવતા અમૃતકલાવાહને વિનિયોગઃ ॥

ૐ ત્ર્ય॑મ્બકં યજામહે સુગન્ધિં॑ પુષ્ટિ॒વર્ધ॑નમ્ ।

ઉ॒ર્વા॒રુ॒કમિ॑વ બન્ધ॑ના॒ત્ મૃત્યોર્મુ॑ક્ષીય॒
મામૃતા॑ત્ ॥

ૐ ભૂઃ અમૃતકલામાવાહયામિ । ૐ ભુવઃ
અમૃતકલામાવાહયામિ । ૐ સ્વઃ અમૃતકલામાવાહયામિ ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્સ્વઃ અમૃતકલામાવાહયામિ ॥

ૐ પવનગર્ભાય વિદ્મહે પાઞ્ચજન્યાય ધીમહિ તન્નઃ શઙ્ખઃ
પ્રચોદયાત્ ॥

[ ઇતિ ત્રિવારમર્ઘ્યમ્ ]

॥ અથ મણ્ટપધ્યાનમ્ ॥

ઉત્તપ્તોજ્જ્વલકાઞ્ચનેન રચિતં તુઙ્ગાઙ્ગરઙ્ગસ્થલમ્ ।
શુદ્ધસ્ફાટિકભિત્તિકા વિરચિતૈઃ સ્તમ્ભૈશ્ચ હૈમૈઃ
શુભૈઃ ॥ દ્વારૈશ્ચામર રત્ન રાજિખચિતૈઃ
શોભાવહૈર્મણ્ડપૈઃ । તત્રાન્યૈરપિ ચક્રશઙ્ખધવલૈઃ
પ્રોદ્ભાસિતં સ્વસ્તિકૈઃ ॥

મુક્તાજાલવિલમ્બિમણ્ટપયુતૈર્વજ્રૈશ્ચ સોપાનકૈઃ ।
નાનારત્નવિનિર્મિતૈશ્ચ કલશૈરત્યન્તશોભાવહમ્ ॥

માણિક્યોજ્જ્વલદીપદીપ્તિરચિતં લક્ષ્મીવિલાસાસ્પદમ્ ।
ધ્યાયેન્મણ્ટપમર્ચનેષુ સકલેષ્વેવં વિધં સાધકઃ ॥

॥ દ્વારપાલક પૂજા ॥

ૐ ક્ષેત્રપાલાય નમઃ । ૐ સિંહાય નમઃ । ૐ ગરુડાય નમઃ ।
ૐ દ્વારશ્રિયૈ નમઃ । ૐ ધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિધાત્ર્યૈ નમઃ । ૐ પૂર્વદ્વારશ્રિયૈ નમઃ । શઙ્ખનિધયે
નમઃ । પુષ્પનિધયે નમઃ । દક્ષિણદ્વારશ્રિયૈ નમઃ । બલાયૈ
નમઃ । પ્રબલાયૈ નમઃ । પ્રચણ્ડાયૈ નમઃ । પશ્ચિમ
દ્વારશ્રિયૈ નમઃ । જયાયૈ નમઃ । વિજયાયૈ નમઃ । ગઙ્ગાયૈ
નમઃ । યમુનાયૈ નમઃ । ઉત્તરદ્વારશ્રિયૈ નમઃ । ઋગ્વેદાય
નમઃ । યજુર્વેદાય નમઃ । સામવેદાય નમઃ । અથર્વણવેદાય
નમઃ । કૃતયુગાય નમઃ । ત્રેતાયુગાય નમઃ । દ્વાપરયુગાય
નમઃ । કલિયુગાય નમઃ । પૂર્વસમુદ્રાય નમઃ ।
દક્ષિણસમુદ્રાય નમઃ । પશ્ચિમસમુદ્રાય નમઃ ।
ઉત્તરસમુદ્રાય નમઃ । દ્વારદેવતાભ્યો નમઃ । દ્વારપાલક
પૂજાં સમર્પયામિ ॥

॥ પીઠપૂજા ॥

ૐ આધારશક્ત્યૈ નમઃ । મૂલપ્રકૃત્યૈ નમઃ । કૂર્માય
નમઃ । અનન્તાય નમઃ । વાસ્ત્વધિપતયે બ્રહ્મણે નમઃ ।
વાસ્તુપુરુષાય નમઃ । શ્વેત દ્વીપાય નમઃ । સ્વર્ણમણ્ડપાય
નમઃ । અમૃતાર્ણવાય નમઃ । રત્નદ્વીપાય નમઃ ।
નવરત્નમયમણ્ડપાય નમઃ । ભદ્રકમલાસનાયૈ નમઃ ।
ગુણાધિપતયે નમઃ । સરસ્વત્યૈ નમઃ । દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ક્ષેત્રપાલાય નમઃ । ધર્માય નમઃ । જ્ઞાનાય નમઃ ।
વૈરાગ્યાય નમઃ । ઐશ્વર્યાય નમઃ । અધર્માય નમઃ ।
અજ્ઞાનાય નમઃ । અવૈરાગ્યાય નમઃ । અનૈશ્વર્યાય નમઃ ।
અવ્યક્તવિગ્રહાય નમઃ । અનન્દકન્દાય નમઃ । આકાશબીજાત્મને
બુદ્ધિનાલાય નમઃ । આકાશાત્મને કર્ણિકાયૈ નમઃ ।
વાય્વાત્મને કેસરેભ્યો નમઃ । અગ્ન્યાત્મને દલેભ્યો નમઃ ।
પૃથિવ્યાત્મને પરિવેષાય નમઃ । અં અર્કમણ્ડલાય
વસુપ્રદદ્વાદશકલાતત્વાત્મને નમઃ । ઉં સોમમણ્ડલાય
વસુપ્રદષોડશકલાતત્વાત્મને નમઃ । મં વહ્નિમણ્ડલાય
વસુપ્રદદશકલાતત્વાત્મને નમઃ । સં સત્વાય નમઃ । રં
રજસે નમઃ । તં તમસે નમઃ । વિં વિદ્યાયૈ નમઃ । આં
આત્મને નમઃ । ઉં પરમાત્મને નમઃ । મં અન્તરાત્મને નમઃ । ૐ
હ્રીં જ્ઞાનત્મને નમઃ । પીઠપૂજાં સમર્પયામિ ॥

॥ આવાહનમ્ ॥

જાતવેદસ ઇત્યસ્ય મન્ત્રસ્ય કશ્યપ ઋષિઃ ત્રિષ્ટુપ્ છન્દઃ
જાતવેદાગ્નિર્દેવતા દુર્ગાવાહને વિનિયોગઃ ॥

ૐ જા॒તવે॑દસે સુનવામ॒ સોમ॑મરાતીય॒તો નિ દ॑હાતિ॒
વેદઃ॑ ।

સ નઃ॑ પર્ષ॒દતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિ॑શ્વા ના॒વેવ॒ સિન્ધું॑
દુરિ॒તાત્ય॒ગ્નિઃ ॥

ૐ ભૂઃ દુર્ગામાવાહયામિ । ૐ ભુવઃ દુર્ગામાવાહયામિ । ૐ
સ્વઃ દુર્ગામાવાહયામિ ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્સ્વઃ દુર્ગામાવાહયામિ ॥

સ્વામિન્યખિલલોકેશી યાવત્પૂજાવસાનકમ્ । તાવત્ત્વં
પ્રીતિભાવેન બિમ્બેઽસ્મિન્ સન્નિધિં કુરુ ॥

॥ મલાપકર્ષણસ્નાનમ્ ॥

ૐ અગ્નિમીળેત્યસ્ય સૂક્તસ્ય વૈશ્વામિત્રોમધુચ્છન્દા ઋષિઃ
ગાયત્રી છન્દઃ અગ્નિર્દેવતા ॥

ૐ અ॒ગ્નિમી॑ળે પુ॒રોહિ॑તં ય॒જ્ઞસ્ય॑ દે॒વમૃ॒ત્વિજ॑મ્ ।
હોતા॑રં ર॒ત્નધાત॑મમ્ ॥

અ॒ગ્નિઃ પૂર્વે॑ભિ॒રૃષિ॑ભિ॒રીડ્યો॒ નૂત॑નૈરુ॒ત । સ
દે॒વાꣳ એહ વક્ષ॑તિ ॥

અ॒ગ્નિના॑ ર॒યિમ॑ષ્નવ॒ત્ પોષ॑મે॒વ દિ॒વે દિ॑વે ।
ય॒શસં॑ વી॒રવત્ત્॑અમમ્ ॥

અગ્ની॒ યં ય॒જ્ઞમધ્વ॑રં વિ॒શ્વતઃ॑ પરિ॒ભૂરસિ॑ । સ
ઇદ્દે॒વેષુ॑ ગચ્છતિ ॥

અ॒ગ્નિર્હોતા॑ કવિક્ર॑તુઃ સ॒ત્યશ્ચિ॒ત્રશ્ર॑વસ્તમઃ । દે॒વો
દે॒વેભિ॒રાગમત્ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ । મલાપકર્ષણસ્નાનં
સમર્પયામિ ॥

॥ નવશક્તિ પૂજા ॥

ૐ પ્રભાયૈ નમઃ । માયાયૈ નમઃ । જયાયૈ નમઃ । સૂક્ષ્માયૈ
નમઃ । વિશુદ્ધાયૈ નમઃ । નન્દિન્યૈ નમઃ । સુપ્રભાયૈ નમઃ ।
વિજયાયૈ નમઃ । સર્વસિદ્ધિપ્રદાયૈ નમઃ ॥

ૐ નમો ભગવત્યૈ સકલગુણશક્તિયુક્તાયૈ
યોગપદ્મપીઠાત્મિકાયૈ નમઃ । સુવર્ણ મહાપીઠં કલ્પયામિ ॥

સ્વાત્મસંસ્થામજાં શુદ્ધાં ત્વામદ્ય પરમેશ્વરી ।
અરણ્યામિહ હવ્યાશં મૂર્તાવાવાહયામ્યહમ્ ॥

ૐ આં હ્રીં ક્રોં યરલવશષસહોઽં સં હંસઃ શ્રી
દુર્ગાપરમેશ્વર્યાઃ પ્રાણાઃ ઇહ પ્રાણાઃ ।
ૐ આં હ્રીં ક્રોં યરલવશષસહોઽં સં હંસઃ શ્રી
દુર્ગાપરમેશ્વર્યાઃ જીવ ઇહ સ્થિતઃ ।
ૐ આં હ્રીં ક્રોં યરલવશષસહોઽં સં હંસઃ શ્રી
દુર્ગાપરમેશ્વર્યાઃ સર્વેન્દ્રિયાણિ ઇહ સ્થિતાનિ ।
પૃથિવ્યપ્તેજોવાય્વાકાશ
શબ્દસ્પર્શરૂપરસગન્ધશ્રોત્રત્વક્ચક્ષુર્જિહ્વાઘ્રાણ
વાક્પાણિપાદપાયૂપસ્થવચનાદાનવિહરણવિસર્ગાનન્દ
મનોબુદ્ધિચિત્તાહઙ્કારજ્ઞાનાત્મને અન્તરાત્મને પરમાત્મને
નમઃ ॥ ઇહૈવાગત્ય સુખં ચિરં તિષ્ઠન્તુ સ્વાહા ॥

ૐ અ॑સુનીતે॒ પુન॑ર॒સ્માસુ॒ ચક્ષુઃ॒ પુનઃ॑ પ્રા॒ણમિ॒હ
નો॑ ધે॒હિ ભોગ॑મ્ ।

જ્યોક્ પ॑શ્યેમ॒ સૂર્ય॑મુ॒ચ્ચર॑ન્ત॒મનુમતે મૃ॒ળયા॑ નઃ
સ્વ॒સ્તિ ॥

ૐ ભૂર્ભુવસ્સ્વરોઽમ્ । સશક્તિસાઙ્ગસાયુધસવાહનસપરિવારે
દુર્ગે ભગવતિ અત્રૈવાઽગચ્છાઽગચ્છ આવાહયિષ્યે
આવાહયામિ ॥

આવાહિતા ભવ । સંસ્થાપિતા ભવ । સન્નિહિતા ભવ ।
સન્નિરુદ્ધા ભવ । સમ્મુખા ભવ । અવકુણ્ઠિતો ભવ । વ્યાપ્તા
ભવ । સુપ્રસન્ના ભવ । મમ સર્વાભીષ્ટ ફલપ્રદા ભવ ॥

[ તદ્દિનસ્ય દુર્ગાયાઃ મૂલમન્ત્રસ્ય ઋષ્યાદિ ન્યાસં
વિધાય ધ્યાત્વા મૂલમન્ત્રં યથા શક્તિ જપેત્ ]

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ । ધ્યાયામિ ધ્યાનં
સમર્પયામિ । આવાહયામિ આવાહનં સમર્પયામિ । અર્ઘ્યં
સમર્પયામિ । પાદ્યં સમર્પયામિ । આચમનં સમર્પયામિ ।
મધુપર્કં સમર્પયામિ । ગન્ધં સમર્પયામિ । પુષ્પં
સમર્પયામિ । [ ઇત્યાદિ સંક્ષિપ્ત ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય
નીરાજનાદિકં કુર્યાત્ ]

॥ પઞ્ચામૃતસ્નાનમ્ ॥

ક્ષીરસ્નાનમ્

ૐ આ પ્યા॑યસ્વ॒ સ॑મેતુ તે વિ॒શ્વતઃ॑ સોમ॒ વૃષ્॑ણિયમ્ ।
ભવા॒ વાજ॑સ્ય સઙ્ગ॒થે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ ક્ષીરસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

ક્ષીરસ્નાનાનન્તરં શુદ્ધોદકેન સ્નપયિષ્યે ॥

ૐ જા॒તવે॑દસે સુનવામ॒ સોમ॑મરાતીય॒તો નિ દ॑હાતિ॒
વેદઃ॑ ।

સ નઃ॑ પર્ષ॒દતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિ॑શ્વા ના॒વેવ॒ સિન્ધું॑
દુરિ॒તાત્ય॒ગ્નિઃ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ શુદ્ધોદકસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

દધિસ્નાનમ્

ૐ દ॒ધિ॒ક્રાવ્ણો॑ અકારિષં
જિ॒ષ્ણોરશ્વ॑સ્યવા॒જિનઃ॑।સુર॒ભિ નો॒ મુખા॑કર॒ત્પ્રણ
આયૂં॑ષિ તારિષત્।

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ દધિસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

દધિસ્નાનાનન્તરં શુદ્ધોદકેન સ્નપયિષ્યે ॥

ૐ તામ॒ગ્નિ॑વર્ણાં॒ તપ॑સા જ્વ॒લન્તીં વૈ॑રોચ॒નીં
ક॑ર્મફ॒લેષુ॒ જુષ્ટા॑મ્ ।

દુ॒ર્ગાં॒ દે॒વીં શર॑ણમ॒હં પ્રપદ્યે॑ સુત॒ર॑સિ
તરસે॒ નમઃ॑ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ શુદ્ધોદકસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

ઘૃતસ્નાનમ્

ૐ ઘૃ॒તં મિ॑મિક્ષે ઘૃ॒તમ॑સ્ય॒ યોનિ॑ર્ઘૃ॒તે
શ્રિ॒તો ઘૃતમ્વ॑સ્ય॒ધામ॑ ।

અ॒નુ॒ષ્વ॒ધમા વ॑હ મા॒દય॑સ્વ॒ સ્વાહા॑કૃતં
વૃષભ વક્ષિહ॒વ્યમ્ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ ઘૃતસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

ઘૃતસ્નાનાનન્તરં શુદ્ધોદકેન સ્નપયિષ્યે ॥

ૐ અગ્ને॒ ત્વં પા॑રયા॒ નવ્યો॑ અ॒સ્માન્ સ્વ॒સ્તિભિ॒રતિ॑
દુ॒ર્ગાણિ॒ વિશ્વા॑ ।

પૂશ્ચ॑ પૃ॒થ્વી બ॑હુ॒લા ન॑ ઉ॒ર્વી ભવા॑ તો॒કાય॒
તન॑યાય॒ શં યોઃ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ શુદ્ધોદકસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

મધુસ્નાનમ્

ૐ મધુ॒ વાતા॑ ઋતાય॒તે મધુ॑ ક્ષરન્તિ॒ સિન્ધ॑વઃ ।
માધ્વી॑ર્નઃ સ॒ન્ત્વોષ॑ધીઃ ।

મધુ॒નક્ત॑મુ॒તોષસિ॒ । મધુ॑મ॒ત્ પાર્થિ॑વં॒ રજઃ॑ ।
મધુ॒ દ્યૌર॑સ્તુ નઃ પિ॒તા ॥

મધુ॑માન્નો॒ વન॒સ્પતિ॒ર્મધુ॑માꣳ અસ્તુ॒ સૂર્યઃ॑ ।
માધ્વી॒ર્ગાવો॑ ભવન્તુ નઃ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ મધુસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

મધુસ્નાનાનન્તરં શુદ્ધોદકેન સ્નપયિષ્યે ॥

ૐ વિશ્વા॑નિ નો દુ॒ર્ગહા॑ જાતવેદઃ॒ સિન્ધું॒ ન ના॒વા
દુ॑રિ॒તાતિ॑ પર્ષિ ।

અગ્ની॑ઽ અત્રિ॒વન્નમ॑સા ગૃણા॒નોઽઽસ્માકં॑ બોધ્ય વિ॒તા
ત॒નૂના॑મ્ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ શુદ્ધોદકસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

શર્કરાસ્નાનમ્

ૐ સ્વા॒દુઃ પ॑વસ્વ દિ॒વ્યાય॒ જન્મ॑ને સ્વા॒દુરિન્દ્રા॑ય
સુ॒હવી॑તુનામ્ને ।

સ્વા॒દુર્મિત્રાય॒ વરુ॑ણાય વા॒યવે॒ બૃહ॒સ્પત॑યે॒
મધુ॑માꣳ અદા॑ભ્યઃ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ શર્કરાસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

શર્કરાસ્નાનાનન્તરં શુદ્ધોદકેન સ્નપયિષ્યે ॥

ૐ પૃ॒ત॒ના॒ જિ॒ત॒ગં સહ॑માનમુ॒ગ્રમગ્નિં હુ॑વેમ
પ॒રમાત્સ॒ધસ્તા॑ત્ ।

સ નઃ॑ પર્ષ॒દતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિશ્વા ક્ષામ॑દ્દે॒વોઽતિ॑
દુરિતાત્યગ્નિઃ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ શુદ્ધોદકસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

ફલોદકસ્નાનમ્

ૐ યાઃ ફ॒લિની॒ર્યા અ॑ફ॒લા અ॑પુ॒ષ્પા યાશ્ચ॑
પુષ્પિણીઃ॑ ।

બૃહ॒સ્પતિ॑પ્રસૂતા॒સ્તા નો॑ મુઞ્ચ॒ત્વંહ॑સઃ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ ફલોદકસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

ફલોદકસ્નાનાનન્તરં શુદ્ધોદકેન સ્નપયિષ્યે ॥

ૐ આપો॒હિષ્ઠા મ॑યો॒ભુવ॒સ્તાન॑ઊ॒ર્જે દ॑ધા॒તન ।
મ॒હેરણા॑ય ચક્ષ॑સે યો વઃ॑ શિ॒વતમો॒ રસઃ॒ ।

તસ્ય॑ ભાજયતે॒ હનઃ॑ ઉ॒શ॒તીરિ॑વ મા॒તરઃ॑ ।
તસ્મા॒ અરઙ્ગમામવઃ॒ ।

યસ્ય॒ક્ષયા॑ય॒ જિન્વ॑થ આપો॑ જ॒નય॑થા ચ નઃ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ શુદ્ધોદકસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

અમૃતાભિષેકમ્

[ શ્રીસૂક્ત- દુર્ગા સૂક્ત – રુદ્રાદ્યૈઃ અમૃતાભિષેકં
કુર્યાત્ ]
શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ અમૃતાભિષેકસ્નાનં
સમર્પયામિ ॥

॥ કલ્પોક્ત
ષોડશોપચાર પૂજા ॥

ધ્યાનમ્
ૐ દુર્ગાં ભગવતીં ધ્યાયેન્મૂલમન્ત્રાધિદેવતામ્ । વાણીં
લક્ષ્મીં મહાદેવીં મહામાયાં વિચિન્તયેત્ ।
માહિષઘ્નીઇં દશભુજાં કુમારીં સિંહવાહિનીમ્ ।
દાનવાસ્તર્જયન્તી ચ સર્વકામદુઘાં શિવામ્ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ ધ્યાયામિ ધ્યાનં સમર્પયામિ ॥

આવાહનમ્
ૐ વાક્ શ્રીદુર્ગાદિરૂપેણ વિશ્વમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ ।
આવાહયામિ ત્વાં દેવિ સમ્યક્ સન્નિહિતા ભવ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ આવાહયામિ આવાહનં
સમર્પયામિ ॥

આસનમ્
ૐ ભદ્રકાલિ નમસ્તેઽસ્તુ ભક્તાનામીપ્સિતાર્થદે ।
સ્વર્ણસિંહાસનં ચારુ પ્રીત્યર્થં પ્રતિગૃહ્યતામ્ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ આસનં સમર્પયામિ ॥

સ્વાગતમ્
ૐ સર્વસ્વરૂપે સર્વેશે સર્વશક્તિસમન્વિતે । કૃતાઞ્જલિપુટો
ભક્ત્યા સ્વાગતં કલ્પયામ્યહમ્ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ સ્વાગતં સમર્પયામિ ॥

અર્ઘ્યમ્
ૐ મહાલક્ષ્મિ મહામયે મહાવિદ્યાસ્વરૂપિણી ।
અર્ઘ્યપાદ્યાચમાન્ દેવિ ગૃહાણ પરમેશ્વરી ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ અર્ઘ્ય-પાદ્ય-આચમનાનિ
સમર્પયામિ ॥

મધુપર્કમ્
ૐ દૂર્વાઙ્કુરસમાયુક્તં ગન્ધાદિસુમનોહરમ્ । મધુપર્કં
મયા દત્તં નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ મધુપર્કં સમર્પયામિ ॥

પઞ્ચામૃતસ્નાનમ્
ૐ સ્નાનં પઞ્ચામૃતં દેવિ ભદ્રકાલિ જગન્મયિ । ભક્ત્યા
નિવેદિતં તુભ્યં વિશ્વેશ્વરિ નમોઽસ્તુતે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ પઞ્ચામૃતસ્નાનં
સમર્પયામિ ॥

શુદ્ધોદકસ્નાનમ્
ૐ શુદ્ધોદકસમાયુક્તં ગઙ્ગાસલિલમુત્તમમ્ । સ્નાનં ગૃહાણ
દેવેશિ ભદ્રકાલિ નમોઽસ્તુતે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ શુદ્ધોદકસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

વસ્ત્રમ્
ૐ વસ્ત્રં ગૃહાણ દેવેશિ દેવાઙ્ગસદૃશં નવમ્ ।
વિશ્વેશ્વરિ મહામાયે નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ રત્નદુકૂલવસ્ત્રં સમર્પયામિ ॥

કઞ્ચુકમ્
ૐ ગોદાવરિ નમસ્તુભ્યં સર્વાભીષ્ટપ્રદાયિનિ ।
સર્વલક્ષણસંભૂતે દુર્ગે દેવિ નમોઽસ્તુતે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ રત્નકઞ્ચુકં સમર્પયામિ ॥

યજ્ઞોપવીતમ્
ૐ તક્ષકાનન્તકર્કોટ નાગયજ્ઞોપવીતિનિ । સૌવર્ણં
યજ્ઞસૂત્રં તે દદામિ હરિસેવિતે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ સ્વર્ણયજ્ઞોપવીતં સમર્પયામિ ॥

આભરણમ્
ૐ નાનારત્નવિચિત્રાઢ્યાન્ વલયાન્ સુમનોહરાન્ । અલઙ્કારાન્
ગૃહાણ ત્વં મમાભીષ્ટપ્રદા ભવ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ આભરણાનિ સમર્પયામિ ॥

ગન્ધઃ
ૐ ગન્ધં ચન્દનસંયુક્તં કુઙ્કુમાદિવિમિશ્રિતમ્ । ગૃહ્ણીષ્વ
દેવિ લોકેશિ જગન્માતર્નમોઽસ્તુતે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ ગન્ધં સમર્પયામિ ॥

બિલ્વગન્ધઃ
ૐ બિલ્વવૃક્ષકૃતાવાસે બિલ્વપત્રપ્રિયે શુભે ।
બિલ્વવૃક્ષસમુદ્ભૂતો ગન્ધશ્ચ પ્રતિગૃહ્યતામ્ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ બિલ્વગન્ધં સમર્પયામિ ॥

અક્ષતાઃ
ૐ અક્ષતાન્ શુભદાન્ દેવિ હરિદ્રાચૂર્ણમિશ્રિતાન્ ।
પ્રતિગૃહ્ણીષ્વ કૌમારિ દુર્ગાદેવિ નમોઽસ્તુતે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ અક્ષતાન્ સમર્પયામિ ॥

પુષ્પાણિ
ૐ માલતીબિલ્વમન્દારકુન્દજાતિવિમિશ્રિતમ્ । પુષ્પં ગૃહાણ
દેવેશિ સર્વમઙ્ગલદા ભવ ॥

શિવપત્નિ શિવે દેવિ શિવભક્તભયાપહે । દ્રોણપુષ્પં મયા
દત્તં ગૃહાણ શિવદા ભવ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ નાનાવિધ પરિમળ પત્રપુષ્પાણિ
સમર્પયામિ ॥

॥ અથ અઙ્ગપૂજા ॥

ૐ વારાહ્યૈ નમઃ પાદૌ પૂજયામિ ।
ૐ ચામુણ્ડાયૈ નમઃ જઙ્ઘે પૂજયામિ ।
ૐ માહેન્દ્ર્યૈ નમઃ જાનુની પૂજયામિ ।
ૐ વાગીશ્વર્યૈ નમઃ ઊરૂ પૂજયામિ ।
ૐ બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ ગુહ્યં પૂજયામિ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ કટિં પૂજયામિ ।
ૐ જગન્માયાયૈ નમઃ નાભિં પૂજયામિ ।
ૐ માહેશ્વર્યૈ નમઃ કુક્ષિં પૂજયામિ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ હૃદયં પૂજયામિ ।
ૐ કાત્યાયન્યૈ નમઃ કણ્ઠં પૂજયામિ ।
ૐ શિવદૂત્યૈ નમઃ હસ્તાન્ પૂજયામિ ।
ૐ નારસિંહ્યૈ નમઃ બાહૂન્ પૂજયામિ ।
ૐ ઇન્દ્રાણ્યૈ નમઃ મુખં પૂજયામિ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ નાસિકાં પૂજયામિ ।
ૐ શતાક્ષ્યૈ નમઃ કર્ણૌ પૂજયામિ ।
ૐ ત્રિપુરહંત્ર્યૈ નમઃ નેત્રત્રયં પૂજયામિ ।
ૐ પરમેશ્વર્યૈ નમઃ લલાટં પૂજયામિ ।
ૐ શાકમ્ભર્યૈ નમઃ શિરઃ પૂજયામિ ।
ૐ કૌશિક્યૈ નમઃ સર્વાણિ અઙ્ગાનિ પૂજયામિ ॥

॥ અથ આવરણ પૂજા ॥

પ્રથમાવરણમ્
[તદ્દિનદુર્ગાયઃ અઙ્ગન્યાસમન્ત્રાદ્યૈઃ
પ્રથમાવરણમાચરેત્ ]

દ્વિતીયાવરણમ્
ૐ જયાયૈ નમઃ ।
ૐ વિજયાયૈ નમઃ ।
ૐ કીર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રીત્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ મેધાયૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુત્યૈ નમઃ ।

તૃતીયાવણમ્
ૐ ચક્રાય નમઃ ।
ૐ શઙ્ખાય નમઃ ।
ૐ ગદાયૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગાય નમઃ ।
ૐ પાશાય નમઃ ।
ૐ અઙ્કુશાય નમઃ ।
ૐ શરાય નમઃ ।
ૐ ધનુષે નમઃ ।

તુરીયાવરણમ્
ૐ ઇન્દ્રાય સુરાધિપતયે પીતવર્ણાય વજ્રહસ્તાય
ઐરાવતવાહનાય શચીસહિતાય સશક્તિસાઙ્ગસાયુધ
સવાહન સપરિવારાય શ્રી દુર્ગાપાર્ષદાય નમઃ ।
ૐ અગ્નયે તેજોઽધિપતયે પિઙ્ગલવર્ણાય શક્તિહસ્તાય
મેષવાહનાય સ્વાહાદેવીસહિતાય સશક્તિસાઙ્ગસાયુધ
સવાહન સપરિવારાય શ્રી દુર્ગાપાર્ષદાય નમઃ ।
ૐ યમાય પ્રેતાધિપતયે કૃષ્ણવર્ણાય દણ્ડહસ્તાય
મહિષવાહનાય ઇલાસહિતાય સશક્તિસાઙ્ગસાયુધ સવાહન
સપરિવારાય શ્રી દુર્ગાપાર્ષદાય નમઃ ।
ૐ નિરૃતયે રક્ષોઽધિપતયે રક્તવર્ણાય ખડ્ગહસ્તાય
નરવાહનાય કાલિકાસહિતાય સશક્તિસાઙ્ગસાયુધ સવાહન
સપરિવારાય શ્રી દુર્ગાપાર્ષદાય નમઃ ।
ૐ વરુણાય જલાધિપતયે શ્વેતવર્ણાય પાશહસ્તાય
મકરવાહનાય પદ્મિનીસહિતાય સશક્તિસાઙ્ગસાયુધ સવાહન
સપરિવારાય શ્રી દુર્ગાપાર્ષદાય નમઃ ।
ૐ વાયવે પ્રાણાધિપતયે ધૂમ્રવર્ણાય અઙ્કુશહસ્તાય
મૃગવાહનાય મોહિનીસહિતાય સશક્તિસાઙ્ગસાયુધ સવાહન
સપરિવારાય શ્રી દુર્ગાપાર્ષદાય નમઃ ।
ૐ સોમાય નક્ષત્રાધિપતયે શ્યામલવર્ણાય ગદાહસ્તાય
અશ્વવાહનાય ચિત્રિણીસહિતાય સશક્તિસાઙ્ગસાયુધ સવાહન
સપરિવારાય શ્રી દુર્ગાપાર્ષદાય નમઃ ।
ૐ ઈશાનાય વિદ્યાધિપતયે સ્ફટિકવર્ણાય ત્રિશૂલહસ્તાય
વૃષભવાહનાય ગૌરીસહિતાય સશક્તિસાઙ્ગસાયુધ
સવાહન સપરિવારાય શ્રી દુર્ગાપાર્ષદાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણે લોકાધિપતયે હિરણ્યવર્ણાય પદ્મહસ્તાય
હંસવાહનાય વાણીસહિતાય સશક્તિસાઙ્ગસાયુધ સવાહન
સપરિવારાય શ્રી દુર્ગાપાર્ષદાય નમઃ ।

પઞ્ચમાવરણમ્
ૐ વજ્રાય નમઃ ।
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ દણ્ડાય નમઃ ।
ૐ ખડ્ગાય નમઃ ।
ૐ પાશાય નમઃ ।
ૐ અઙ્કુશાય નમઃ ।
ૐ ગદાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલાય નમઃ ।
ૐ ચક્રાય નમઃ ।
ૐ પદ્માય નમઃ ।

બિલ્વપત્રમ્
ૐ શ્રીવૃક્ષમમૃતોદ્ભૂતં મહાદેવી પ્રિયં સદા ।
બિલ્વપત્રં પ્રયચ્છામિ પવિત્રં તે સુરેશ્વરી ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ બિલ્વપત્રં સમર્પયામિ ॥

॥ અથ પુષ્પપૂજા ॥

ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ તુલસી પુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ કાત્યાયન્યૈ નમઃ ચમ્પકપુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ કૌમાર્યૈ નમઃ જાતી પુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ કાલ્યૈ નમઃ કેતકી પુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ કરવીરપુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ઉત્પલપુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ મલ્લિકાપુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ ઇન્દ્રાણ્યૈ નમઃ યૂથિકાપુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ કમલપુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ શ્રી ભગવત્યૈ નમઃ સર્વાણિ પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ॥

॥ અથ ચતુઃષષ્ટિયોગિની પૂજા ॥

[ સર્વાદૌ ૐકારં યોજયેત્ ]
ૐ દિવ્યયોગાયૈ નમઃ ।
મહાયોગાયૈ નમઃ ।
સિદ્ધયોગાયૈ નમઃ ।
ગણેશ્વર્યૈ નમઃ ।
પ્રેતાશ્યૈ નમઃ ।
ડાકિન્યૈ નમઃ ।
કાલ્યૈ નમઃ ।
કાલરાત્ર્યૈ નમઃ ।
નિશાચર્યૈ નમઃ ।
ઝઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ઊર્ધ્વભેતાલ્યૈ નમઃ ।
પિશાચ્યૈ નમઃ ।
ભૂતડામર્યૈ નમઃ ।
ઊર્ધ્વકેશ્યૈ નમઃ ।
વિરૂપાક્ષ્યૈ નમઃ ।
શુશ્કાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
નરભોજિન્યૈ નમઃ ।
રાક્ષસ્યૈ નમઃ ।
ઘોરરક્તાક્ષ્યૈ નમઃ ।
વિશ્વરૂપ્યૈ નમઃ ।
ભયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ભ્રામર્યૈ નમઃ ।
રુદ્રભેતાલ્યૈ નમઃ ।
ભીષ્મર્યૈ નમઃ ।
ત્રિપુરાન્તક્યૈ નમઃ ।
ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ધ્વંસિન્યૈ નમઃ ।
ક્રોધ્યૈ નમઃ ।
દુર્મુખ્યૈ નમઃ ।
પ્રેતવાહિન્યૈ નમઃ ।
ખટ્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
દીર્ઘલમ્બોષ્ઠ્યૈ નમઃ ।
માલિન્યૈ નમઃ ।
મન્ત્રયોગિન્યૈ નમઃ ।
કૌશિક્યૈ નમઃ ।
મર્દિન્યૈ નમઃ ।
યક્ષ્યૈ નમઃ ।
રોમજઙ્ઘાયૈ નમઃ ।
પ્રહારિણ્યૈ નમઃ ।
કાલાગ્નયે નમઃ ।
ગ્રામણ્યૈ નમઃ ।
ચક્ર્યૈ નમઃ ।
કઙ્કાલ્યૈ નમઃ ।
ભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
યમદૂત્યૈ નમઃ ।
ફટ્કાર્યૈ નમઃ ।
વીરભદ્રેશ્યૈ નમઃ ।
ધૂમ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
કલહપ્રિયાયૈ નમઃ ।
કણ્ટક્યૈ નમઃ ।
નાટક્યૈ નમઃ ।
માર્યૈ નમઃ ।
કરાલિન્યૈ નમઃ ।
સહસ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
કામલોલાયૈ નમઃ ।
કાકદંષ્ટ્રાયૈ નમઃ ।
અધોમુખ્યૈ નમઃ ।
ધૂર્જટ્યૈ નમઃ ।
વિકટ્યૈ નમઃ ।
ઘોર્યૈ નમઃ ।
કપાલ્યૈ નમઃ ।
વિષલઙ્ઘિન્યૈ નમઃ ॥ ૐ ॥

॥ અથ આશ્ટભૈરવપૂજા ॥

ૐ અસિતાઙ્ગભૈરવાય નમઃ ।
ૐ ક્રોધભૈરવાય નમઃ ।
ૐ રુરુભૈરવાય નમઃ ।
ૐ ચણ્ડભૈરવાય નમઃ ।
ૐ કપાલભૈરવાય નમઃ ।
ૐ ખટ્વાઙ્ગભૈરવાય નમઃ ।
ૐ ઉન્મત્તભૈરવાય નમઃ ।
ૐ ભીષણભૈરવાય નમઃ ।

॥ અથ અષ્ટોત્તરશતનામ પૂજા ॥

[ અત્ર તદ્દિનદુર્ગાયાઃ નામાવલીં સ્મરેત્ ]

॥ અથ ધૂપઃ ॥

ૐ સગુગ્ગુલ્વગરૂશીર ગન્ધાદિ સુમનોહરમ્ । ધૂપં ગૃહાણ
દેવેશિ દુર્ગે દેવિ નમોઽસ્તુતે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ ધૂપમાઘ્રાપયામિ ॥

॥ અથ દીપઃ ॥

ૐ પટ્ટસૂત્રોલ્લસદ્વર્તિ ગોઘૃતેન સમન્વિતમ્ । દીપં
જ્ઞાનપ્રદં દેવિ ગૃહાણ પરમેશ્વરી ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ દીપં દર્શયામિ ॥

॥ અથ નૈવેદ્યમ્ ॥

ૐ જુષાણ દેવિ નૈવેદ્યં નાનાભક્ષ્યૈઃ સમન્વિતમ્ ।
પરમાન્નં મયા દત્તં સર્વાભીષ્ટં પ્રયચ્છ મે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ મહાનૈવેદ્યં સમર્પયામિ ॥

॥ અથ પાનીયમ્ ॥

ૐ ગઙ્ગાદિસલિલોદ્ભૂતં પાનીયં પાવનં શુભમ્ ।
સ્વાદૂદકં મયા દત્તં ગૃહાણ પરમેશ્વરી ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ અમૃતપાનીયં સમર્પયામિ ॥

॥ અથ તામ્બૂલમ્ ॥

ૐ પૂગીફલસમાયુક્તં નાગવલ્લીદલૈર્યુતમ્ ।
કર્પૂરચૂર્ણસંયુક્તં તામ્બૂલં પ્રતિગૃહ્યતામ્ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ તામ્બૂલં સમર્પયામિ ॥

॥ અથ નીરાજનમ્ ॥

ૐ પટ્ટિસૂત્રવિચિત્રાઢ્યૈઃ પ્રભામણ્ડલમણ્ડિતૈઃ ।
દીપૈર્નીરાજયે દેવીં પ્રણવાદ્યૈશ્ચ નામભિઃ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ દિવ્યમઙ્ગલનીરાજનં
સમર્પયામિ ॥

॥ અથ મન્ત્રપુષ્પમ્ ॥

ૐ પા॒વ॒કા નઃ॒ સ॑રસ્વતી વાજે॑ભિર્વાજિની॑વતી ।
યજ્ઞં॒ વ॑ષ્ટુ ધિ॒યાવ॑સુઃ ॥

ગૌ॒રીર્મિ॑માય સલિ॒લાનિ॒ તક્ષત્યેક॑પદી દ્વિ॒પદી॒ સા
ચતુ॑ષ્પદી ।

અ॒ષ્ટાપ॑દી॒ નવ॑પદી બભૂ॒વુષી॑ સ॒હસ્રા॑ક્ષરા
પર॒મે વ્યો॑મન્ ॥

ૐ રા॒જા॒ધિ॒રા॒જાય॑ પ્રસહ્યસા॒હિને॑ નમો॑ વ॒યં
વૈ॑શ્રવ॒ણાય॑ કુર્મહે ।

સમે॒કામા॒ન્કામ॒કામા॑ય॒ મહ્યં॑ કા॒મે॒શ્વ॒રો
વૈ॑શ્રવ॒ણો દ॑દાતુ ।

કુબે॒રાય॑ વૈશ્રવ॒ણાય॑ મહા॒રા॒જાય॒ નમઃ॑ ॥

ૐ ગન્ધપુષ્પાક્ષતૈર્યુક્તમઞ્જલીકરપૂરકૈઃ । મહાલક્ષ્મિ
નમસ્તેઽસ્તુ મન્ત્રપુષ્પં ગૃહાણ ભો ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ વેદોક્ત મન્ત્રપુષ્પં
સમર્પયામિ ॥

॥ અથ પ્રદક્ષિણનમસ્કારઃ ॥

ૐ મહાદુર્ગે નમસ્તેઽસ્તુ સર્વેષ્ટફલદાયિનિ । પ્રદક્ષિણાં
કરોમિ ત્વાં પ્રીયતાં શિવવલ્લભે ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ પ્રદક્ષિણનમસ્કારાન્
સમર્પયામિ ॥

॥ અથ પ્રાર્થના ॥

ૐ જય રુદ્રે વિરૂપાક્ષિ જયાતીતે નિરઞ્જની । જય
કલ્યાણસુખદે જય મઙ્ગલદે શુભે ॥

જય સિદ્ધમુનીન્દ્રાદિ વન્દિતાંઘ્રિસરોરુહે । જય વિષ્ણુપ્રિયે
દેવિ જય ભૂતવિભૂતિદે ॥

જય રત્નપ્રદીપ્તાભે જય હેમવિભાસિતે । જય બાલેન્દુતિલકે
ત્ર્યમ્બકે જય વૃદ્ધિદે ॥

સર્વલક્ષ્મીપ્રદે દેવિ સર્વરક્ષાપ્રદા ભવ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાખ્ય ચતુર્વર્ગફલપ્રદે ॥

શૈલપુત્રિ નમસ્તેઽસ્તુ બ્રહ્મચારિણિ તે નમઃ । કાલરાત્રિ
નમસ્તેઽસ્તુ નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ॥

મધુકૈટભહારિણ્યૈ નમો મહિષમર્દિની । ધૂમ્રલોચનનિર્નાશે
ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિનિ ॥

રક્તબીજવધે દેવિ નિશુમ્ભાસુરઘાતિની । નમઃ ।
શુમ્ભાપહારિણ્યૈ ત્ર્યૈલોક્યવરદે નમઃ ॥

દેવિ દેહિ પરં રૂપં દેવિ દેહિ પરં સુખમ્ । ધર્મં દેહિ
ધનં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે ॥

સુપુત્રાંશ્ચ પશૂન્ કોશાન્ સુક્ષેત્રાણિ સુખાનિ ચ । દેવિ દેહિ
પરં જ્ઞાનમિહ મુક્તિ સુખં કુરુ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ પ્રાર્થનાં સમર્પયામિ ॥

॥ અથ પ્રસન્નાર્ઘ્યમ્ ॥

ૐ સર્વસ્વરૂપે સર્વેશે સર્વશક્તિસમન્વિતે । બિલ્વાર્ઘ્યં ચ
મયા દત્તં દેવેશિ પ્રતિગૃહ્યતામ્ ॥

જ્ઞાનેશ્વરિ ગૃહાણેદં સર્વસૌખ્યવિવર્ધિનિ ।
ગૃહાણાર્ઘ્યં મયા દત્તં દેવેશિ વરદા ભવ ॥

શ્રી દુર્ગાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ બિલ્વપત્રાર્ઘ્યં સમર્પયામિ ॥

॥ અથ પુનઃ પૂજા ॥

ૐ કાત્યાયન્યૈ નમઃ ધ્યાનં સમર્પયામિ
ૐ કૌમાર્યૈ નમઃ આવાહનં સમર્પયામિ
ૐ વિન્ધ્યવાસિન્યૈ નમઃ આસનં સમર્પયામિ
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ પાદ્યં સમર્પયામિ
ૐ સિતામ્ભોજાયૈ નમઃ અર્ઘ્યં સમર્પયામિ
ૐ નારસિંહ્યૈ નમઃ આચમનીયં સમર્પયામિ
ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ મધુપર્કં સમર્પયામિ
ૐ દયાવત્યૈ નમઃ પુનરાચમનીયં સમર્પયામિ
ૐ શાકંભર્યૈ નમઃ સ્નાનં સમર્પયામિ
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ વસ્ત્રં સમર્પયામિ
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ આભરણાનિ સમર્પયામિ
ૐ મેધાયૈ નમઃ ગન્ધં સમર્પયામિ
ૐ સર્વવિદ્યાપ્રદાયૈ નમઃ અક્ષતાન્ સમર્પયામિ
ૐ સર્વસિદ્ધિપ્રદાયૈ નમઃ પુષ્પાણિ સમર્પયામિ
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ધૂપં સમર્પયામિ
ૐ સપત્નિકાયૈ નમઃ દીપં સમર્પયામિ
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ નૈવેદ્યં સમર્પયામિ
ૐ ઉમાયૈ નમઃ હસ્તપ્રક્ષાળનં સમર્પયામિ
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ તામ્બૂલં સમર્પયામિ
ૐ ચામુણ્ડાયૈ નમઃ નીરાજનં સમર્પયામિ
ૐ માહાકાલ્યૈ નમઃ મન્ત્રપુષ્પં સમર્પયામિ
ૐ શિવદૂત્યૈ નમઃ પ્રદક્ષિણાનિ સમર્પયામિ
ૐ શિવાયૈ નમઃ નમસ્કારાન્ સમર્પયામિ
શ્રી દુર્ગા પરમેશ્વર્યૈ નમઃ ષોડશોપચાર પૂજાં
સમર્પયામિ ॥

॥ અથ બિલ્વપત્રાર્પણમ્ ॥

ૐ સિદ્ધલક્ષ્મીર્મોક્ષલક્ષ્મીર્જયલક્ષ્મીઃ સરસ્વતી।
શ્રીલક્ષ્મીર્વરલક્ષ્મીશ્ચ પ્રસન્ના મમ સર્વદા ॥

સર્વમઙ્ગલ માઙ્ગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે । શરણ્યે
ત્ર્યમ્બિકે ગૌરિ નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ॥

શ્રી દુર્ગા પરમેશ્વર્યૈ નમઃ બિલવપત્રાર્ચનં
સમર્પયામિ ॥

॥ અથ પૂજા સમર્પણમ્ ॥

ૐ મન્ત્રહીનં ક્રિયાહીનં ભક્તિહીનં મહેશ્વરી ।
યત્કૃતં તુ મયા દેવિ પરિપૂર્ણં તદસ્તુ તે ॥

અનેન મયા કૃત દુર્ગાપૂજાખ્ય કર્મણા શ્રી પરમેશ્વરો શ્રી
પરદેવતા ચ પ્રીયતામ્ ॥

[ યથાશક્તિ બ્રાહ્મણ-દમ્પતિ-કુમારી વર્ગભોજનં
કારયેત્ ]
॥ ઇતિ દુર્ગાપૂજાવિધિઃ સમ્પૂર્ણઃ ॥

॥ પ્રથમ દિનસ્ય મહાદુર્ગા પૂજાવિધિઃ ॥

અસ્યશ્રી મૂલદુર્ગા મહામન્ત્રસ્ય નારદ ઋષિઃ ગાયત્રી
છન્દઃ શ્રી દુર્ગા દેવતા ॥

[ હ્રાં હ્રીં ઇત્યાદિના ન્યાસમાચરેત્ ]
ધ્યાનમ્
શઙ્ખારિચાપશરભિન્નકરાં ત્રિનેત્રાં
તિગ્મેતરાંશુકલયાં વિલસત્કિરીટામ્ ।
સિંહસ્થિતાં સસુરસિદ્ધનતાં ચ દુર્ગાં દૂર્વાનિભાં
દુરિતવર્ગહરાં નમામિ ॥

મન્ત્રઃ ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ નમઃ ॥

॥ અથ શ્રી દુર્ગાઽષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

અસ્યશ્રી દુર્ગાઽષ્ટોત્તરશતનામ મહામન્ત્રસ્ય નારદ ઋષિઃ
ગાયત્રી છન્દઃ શ્રી દુર્ગા દેવતા પરમેશ્વરીતિ બીજં
કૃષ્ણાનુજેતિ શક્તિઃ શાઙ્કરીતિ કીલકં
દુર્ગાપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

ધ્યાનમ્
પ્રકાશમધ્યસ્થિતચિત્સ્વરૂપાં વરાભયે સંદધતીં
ત્રિનેત્રામ્ ।
સિન્દૂરવર્ણામતિકોમલાઙ્ગીં માયામયીં તત્વમયીં નમામિ ॥

ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
દારિદ્ર્યશમન્યૈ નમઃ ।
દુરિતઘ્ન્યૈ નમઃ ।
લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
લજ્જાયૈ નમઃ ।
મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રદ્ધાયૈ નમઃ ।
પુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
સ્વધાયૈ નમઃ ।
ધ્રુવાયૈ નમઃ ।
મહારાત્ર્યૈ નમઃ ।
મહામાયાયૈ નમઃ ।
મેધાયૈ નમઃ ।
માત્રે નમઃ ।
સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
શિવાયૈ નમઃ ।
શશિધરાયૈ નમઃ ।
શાન્તાયૈ નમઃ ।
શામ્ભવ્યૈ નમઃ ।
ભૂતિદાયિન્યૈ નમઃ ।
તામસ્યૈ નમઃ ।
નિયતાયૈ નમઃ ।
નાર્યૈ નમઃ ।
કાલ્યૈ નમઃ ।
નારાયણ્યૈ નમઃ ।
કલાયૈ નમઃ ।
બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ ।
વીણાધરાયૈ નમઃ ।
વાણ્યૈ નમઃ ।
શારદાયૈ નમઃ ।
હંસવાહિન્યૈ નમઃ ।
ત્રિશૂલિન્યૈ નમઃ ।
ત્રિનેત્રાયૈ નમઃ ।
ઈશાનાયૈ નમઃ ।
ત્રય્યૈ નમઃ ।
ત્રયતમાયૈ નમઃ ।
શુભાયૈ નમઃ ।
શઙ્ખિન્યૈ નમઃ ।
ચક્રિણ્યૈ નમઃ ।
ઘોરાયૈ નમઃ ।
કરાલ્યૈ નમઃ ।
માલિન્યૈ નમઃ ।
મત્યૈ નમઃ ।
માહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
મહેષ્વાસાયૈ નમઃ ।
મહિષઘ્ન્યૈ નમઃ ।
મધુવ્રતાયૈ નમઃ ।
મયૂરવાહિન્યૈ નમઃ ।
નીલાયૈ નમઃ ।
ભારત્યૈ નમઃ ।
ભાસ્વરામ્બરાયૈ નમઃ ।
પીતામ્બરધરાયૈ નમઃ ।
પીતાયૈ નમઃ ।
કૌમાર્યૈ નમઃ ।
પીવરસ્તન્યૈ નમઃ ।
રજન્યૈ નમઃ ।
રાધિન્યૈ નમઃ ।
રક્તાયૈ નમઃ ।
ગદિન્યૈ નમઃ ।
ઘણ્ટિન્યૈ નમઃ ।
પ્રભાયૈ નમઃ ।
શુમ્ભઘ્ન્યૈ નમઃ ।
સુભગાયૈ નમઃ ।
સુભ્રુવે નમઃ ।
નિશુમ્ભપ્રાણહારિણ્યૈ નમઃ ।
કામાક્ષ્યૈ નમઃ ।
કામુકાયૈ નમઃ ।
કન્યાયૈ નમઃ ।
રક્તબીજનિપાતિન્યૈ નમઃ ।
સહસ્રવદનાયૈ નમઃ ।
સન્ધ્યાયૈ નમઃ ।
સાક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
શાઙ્કર્યૈ નમઃ ।
દ્યુતયે નમઃ ।
ભાર્ગવ્યૈ નમઃ ।
વારુણ્યૈ નમઃ ।
વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ધરાયૈ નમઃ ।
ધરાસુરાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
ગાયક્યૈ નમઃ ।
ગઙ્ગાયૈ નમઃ ।
દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ગીતઘનસ્વનાયૈ નમઃ ।
છન્દોમયાયૈ નમઃ ।
મહ્યૈ નમઃ ।
છાયાયૈ નમઃ ।
ચાર્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ચન્દનપ્રિયાયૈ નમઃ ।
જનન્યૈ નમઃ ।
જાહ્નવ્યૈ નમઃ ।
જાતાયૈ નમઃ ।
શાન્ઙ્કર્યૈ નમઃ ।
હતરાક્ષસ્યૈ નમઃ ।
વલ્લર્યૈ નમઃ ।
વલ્લભાયૈ નમઃ ।
વલ્લ્યૈ નમઃ ।
વલ્લ્યલઙ્કૃતમધ્યમાયૈ નમઃ ।
હરીતક્યૈ નમઃ ।
હયારૂઢાયૈ નમઃ ।
ભૂત્યૈ નમઃ ।
હરિહરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
વજ્રહસ્તાયૈ નમઃ ।
વરારોહાયૈ નમઃ ।
સર્વસિદ્ધ્યૈ નમઃ ।
વરપ્રદાયૈ નમઃ ।
શ્રી દુર્ગાદેવ્યૈ નમઃ ॥ ૐ ॥

॥ અથ દ્વિતીયદિનસ્ય આર્યા પૂજાવિધિઃ ॥

અસ્યશ્રી આર્યામહામન્ત્રસ્ય મારીચ કાશ્યપ ઋષિઃ ત્રિષ્ટુપ્
છન્દઃ શ્રી આર્યા દુર્ગા દેવતા ॥

[ ૐ જાતવેદસે સુનવામ – સોમમરાતીયતઃ – નિદહાતિ
વેદઃ – સનઃ પર્ષદતિ – દુર્ગાણિ વિશ્વા – નાવેવ સિન્ધું
દુરિતાત્યગ્નિઃ ॥ એવં ન્યાસમાચરેત્ ]
ધ્યાનમ્
વિદ્યુદ્દામસમપ્રભાં મૃગપતિસ્કન્ધસ્થિતાં ભીષણામ્
કન્યાભિઃ કરવાલખેટવિલસત્ હસ્તાભિરાસેવિતામ્ ।
હસ્તૈશ્ચક્રગદાઽસિશઙ્ખ વિશિખાંશ્ચાપં ગુણં
તર્જનીમ્
બિભ્રાણામનલાત્મિકાં શશિધરાં દુર્ગાં ત્રિનેત્રાં ભજે ॥

મન્ત્રઃ- ૐ જાતવેદસે સુનવામ સોમમરાતીયતઃ નિદહાતિ
વેદઃ સનઃ પર્ષદતિ દુર્ગાણિ વિશ્વા નાવેવ સિન્ધું
દુરિતાત્યગ્નિઃ ॥

॥ અથ આર્યા નામાવલિઃ ॥

ૐ આર્યાયૈ નમઃ ।
કાત્યાયન્યૈ નમઃ ।
ગૌર્યૈ નમઃ ।
કુમાર્યૈ નમઃ ।
વિન્ધ્યવાસિન્યૈ નમઃ ।
વાગીશ્વર્યૈ નમઃ ।
મહાદેવ્યૈ નમઃ ।
કાલ્યૈ નમઃ ।
કઙ્કાલધારિણ્યૈ નમઃ ।
ઘોણસાભરણાયૈ નમઃ ।
ઉગ્રાયૈ નમઃ ।
સ્થૂલજઙ્ઘાયૈ નમઃ ।
મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ખટ્વાઙ્ગધારિણ્યૈ નમઃ ।
ચણ્ડ્યૈ નમઃ ।
ભીષણાયૈ નમઃ ।
મહિષાન્તકાયૈ નમઃ ।
રક્ષિણ્તૈ નમઃ ।
રમણ્યૈ નમઃ ।
રાજ્ઞ્યૈ નમઃ ।
રજન્યૈ નમઃ ।
શોષિણ્યૈ નમઃ ।
રત્યૈ નમઃ ।
ગભસ્તિન્યૈ નમઃ ।
ગન્ધિન્યૈ નમઃ ।
દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ગાન્ધાર્યૈ નમઃ ।
કલહપ્રિયાયૈ નમઃ ।
વિકરાલ્યૈ નમઃ ।
મહાકાલ્યૈ નમઃ ।
ભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।
તરઙ્ગિણ્યૈ નમઃ ।
માલિન્યૈ નમઃ ।
દાહિન્યૈ નમઃ ।
કૃષ્ણાયૈ નમઃ ।
છેદિન્યૈ નમઃ ।
ભેદિન્યૈ નમઃ ।
અગ્રણ્યૈ નમઃ ।
ગ્રામણ્યૈ નમઃ ।
નિદ્રાયૈ નમઃ ।
વિમાનિન્યૈ નમઃ ।
શીઘ્રગામિન્યૈ નમઃ ।
ચણ્ડવેગાયૈ નમઃ ।
મહાનાદાયૈ નમઃ ।
વજ્રિણ્યૈ નમઃ ।
ભદ્રાયૈ નમઃ ।
પ્રજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
કરાલ્યૈ નમઃ ।
ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
રૌદ્ર્યૈ નમઃ ।
અટ્ટહાસિન્યૈ નમઃ ।
કપાલિન્યૈ વ્ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
રક્તચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
અઘોરાયૈ નમઃ ।
ઘોરરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
વિરૂપાયૈ નમઃ ।
મહારૂપાયૈ નમઃ ।
સ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
સુપ્રતેજસ્વિન્યૈ નમઃ ।
અજાયૈ નમઃ ।
વિજયાયૈ નમઃ ।
ચિત્રાયૈ નમઃ ।
અજિતાયૈ નમઃ ।
અપરાજિતાયૈ નમઃ ।
ધરણ્યૈ નમઃ ।
ધાત્ર્યૈ નમઃ ।
પવમાન્યૈ નમઃ ।
વસુન્ધરાયૈ નમઃ ।
સુવર્ણાયૈ નમઃ ।
રક્તાક્ષ્યૈ નમઃ ।
કપર્દિન્યૈ નમઃ ।
સિંહવાહિન્યૈ નમઃ ।
કદ્રવે નમઃ ।
વિજિતાયૈ નમઃ ।
સત્યવાણ્યૈ નમઃ ।
અરુન્ધત્યૈ નમઃ ।
કૌશિક્યૈ નમઃ ।
મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
વિદ્યાયૈ નમઃ ।
મેધાયૈ નમઃ ।
સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
મેધાયૈ નમઃ ।
ત્ર્યમ્બકાયૈ નમઃ ।
ત્રિસન્ખ્યાયૈ નમઃ ।
ત્રિમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ત્રિપુરાન્તકાયૈ નમઃ ।
બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ ।
નારસિંહ્યૈ નમઃ ।
વારાહ્યૈ નમઃ ।
ઇન્દ્રાણ્યૈ નમઃ ।
વેદમાતૃકાયૈ નમઃ ।
પાર્વત્યૈ નમઃ ।
તામસ્યૈ નમઃ ।
સિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ગુહ્યાયૈ નમઃ ।
ઇજ્યાયૈ નમઃ ।
ઉષાયૈ નમઃ ।
ઉમાયૈ નમઃ ।
અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ભ્રામર્યૈ નમઃ ।
વીરાયૈ નમઃ ।
હાહાહુઙ્કારનાદિન્યૈ નમઃ ।
નારાયણ્યૈ નમઃ ।
વિશ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
મેરુમન્દિરવાસિન્યૈ નમઃ ।
શરણાગતદીનાર્તપરિત્રાણપરાયણાયૈ નમઃ ।
આર્યાયૈ નમઃ ॥ૐ॥

॥અથ તૃતીયદિનસ્ય ભગવતી પૂજાવિધિઃ ॥

ૐ અસ્યશ્રી ભગવતી મહામન્ત્રસ્ય દીર્ઘતમા ઋષિઃ કકુપ્
છન્દઃ ભગવતી શૂલિની દુર્ગા દેવતા ॥

[ૐ શૂલિનિ દુર્ગે દેવતાસુરપૂજિતે નન્દિનિ મહાયોગેશ્વરિ
હું ફટ્ – શૂલિનિ વરદે – વિન્દ્યવાસિનિ – અસુરમર્દિનિ –
દેવાસુરસિદ્ધપૂજિતે – યુદ્ધપ્રિયે – ] ઇતિ ન્યાસમાચરેત્ ॥

ધ્યાનમ્
બિભ્રાણા શૂલબાણાસ્યરિસુદરગદાચાપપાશાન્ કરાબ્જૈઃ
મેઘશ્યામા કિરીટોલ્લિખિતજલધરા ભીષણા ભૂષણાઢ્યા ।
સિમ્હસ્કન્ધાધિરૂઢા ચતુસૃભિરસિખેટાન્વિતાભિઃ પરીતા
કન્યાભિઃ ભિન્નદૈત્યા ભવતુ ભવભયદ્વમ્સિની શૂલિની નઃ ॥

મન્ત્રઃ – ૐ શૂલિનિ દુર્ગે વરદે વિન્દ્યવાસિનિ અસુરમર્દિનિ
દેવાસુરસિદ્ધપૂજિતે યુદ્ધપ્રિયે નન્દિનિ રક્ષ રક્ષ
મહાયોગેશ્વરિ હું ફટ્ ॥

॥અથ ભગવતી નામાવલિઃ ॥

ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ।
ગૌર્યૈ નમઃ ।
સુવર્ણવર્ણાયૈ નમઃ ।
સૃષ્ટિસ્થિતિસંહારકારિણ્યૈ નમઃ ।
એકસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
અનેકસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
મહેજ્યાયૈ નમઃ ।
શતબાહવે નમઃ ।
મહાભુજાયૈ નમઃ ।
ભુજઙ્ગભૂષણાયૈ નમઃ ।
ષટ્ચક્રવાસિન્યૈ નમઃ ।
ષટ્ચક્રભેદિન્યૈ નમઃ ।
શ્યામાયૈ નમઃ ।
કાયસ્થાયૈ નમઃ ।
કાયવર્જિતાયૈ નમઃ ।
સુસ્થિતાયૈ નમઃ ।
સુમુખ્યૈ નમઃ ।
ક્ષમાયૈ નમઃ ।
મૂલપ્રકૃત્યૈ નમઃ ।
ઈશ્વર્યૈ નમઃ ।
અજાયૈ નમઃ ।
શુભ્રવર્ણાયૈ નમઃ ।
પુરુષાર્થાયૈ નમઃ ।
સુપ્રબોધિન્યૈ નમઃ ।
રક્તાયૈ નમઃ ।
નીલાયૈ નમઃ ।
શ્યામલાયૈ નમઃ ।
કૃષ્ણાયૈ નમઃ ।
પીતાયૈ નમઃ ।
કર્બુરાયૈ નમઃ ।
કરુણાલયાયૈ નમઃ ।
તૃષ્ણાયૈ નમઃ ।
જરાયૈ નમઃ ।
વૃદ્ધાયૈ નમઃ ।
તરુણ્યૈ નમઃ ।
કરુણાયૈ નમઃ ।
લયાયૈ નમઃ ।
કલાયૈ નમઃ ।
કાષ્ઠાયૈ નમઃ ।
મુહૂર્તાયૈ નમઃ ।
નિમિષાયૈ નમઃ ।
કાલરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
સુવર્ણાયૈ નમઃ ।
રસનાયૈ નમઃ ।
ચક્ષુઃસ્પર્શવાયુરસાયૈ નમઃ ।
ગન્ધપ્રિયાયૈ નમઃ ।
સુગન્ધાયૈ નમઃ ।
સુસ્પર્શાયૈ નમઃ ।
મનોગતાયૈ નમઃ ।
મૃગનાભ્યૈ નમઃ ।
મૃગાક્ષ્યૈ નમઃ ।
કર્પૂરામોદદાયિન્યૈ નમઃ ।
પદ્મયોન્યૈ નમઃ ।
સુકેશાયૈ નમઃ ।
સુલિઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ભગરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ભૂષણ્યૈ નમઃ ।
યોનિમુદ્રાયૈ નમઃ ।
ખેચર્યૈ નમઃ ।
સ્વર્ગગામિન્યૈ નમઃ ।
મધુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
માધવ્યૈ નમઃ ।
વલ્લ્યૈ નમઃ ।
મધુમત્તાયૈ નમઃ ।
મદોત્કટાયૈ નમઃ ।
માતઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
શુકહસ્તાયૈ નમઃ ।
ધીરાયૈ નમઃ ।
મહાશ્વેતાયૈ નમઃ ।
વસુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
સુવર્ણિન્યૈ નમઃ ।
પદ્મહસ્તાયૈ નમઃ ।
મુક્તાયૈ નમઃ ।
હારવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
કર્પૂરામોદાયૈ નમઃ ।
નિઃશ્વાસાયૈ નમઃ ।
પદ્મિન્યૈ નમઃ ।
વલ્લભાયૈ નમઃ ।
શક્ત્યૈ નમઃ ।
ખડ્ગિન્યૈ નમઃ ।
બલહસ્તાયૈ નમઃ ।
ભુષુણ્ડિપરિઘાયુધાયૈ નમઃ ।
ચાપિન્યૈ નમઃ ।
ચાપહસ્તાયૈ નમઃ ।
ત્રિશૂલધારિણ્યૈ નમઃ ।
શૂરબાણાયૈ નમઃ ।
શક્તિહસ્તાયૈ નમઃ ।
મયૂરવાહિન્યૈ નમઃ ।
વરાયુધાયૈ નમઃ ।
ધારાયૈ નમઃ ।
ધીરાયૈ નમઃ ।
વીરપાણ્યૈ નમઃ ।
વસુધારાયૈ નમઃ ।
જયાયૈ નમઃ ।
શાકનાયૈ નમઃ ।
વિજયાયૈ નમઃ ।
શિવાયૈ નમઃ ।
શ્રિયૈ નમઃ ।
ભગવત્યૈ નમઃ ।
મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
સિદ્ધસેનાન્યૈ નમઃ ।
આર્યાયૈ નમઃ ।
મન્દરવાસિન્યૈ નમઃ ।
કુમાર્યૈ નમઃ ।
કાલ્યૈ નમઃ ।
કપાલ્યૈ નમઃ ।
કપિલાયૈ નમઃ ।
કૃષ્ણાયૈ નમઃ ॥ૐ॥

॥અથ ચતુર્થ દિનસ્ય કુમારી પૂજનવિધિઃ ॥

ૐ અસ્યશ્રી કુમારી મહામન્ત્રસ્ય ઈશ્વર ઋષિઃ બૃહતી
છન્દઃ કુમારી દુર્ગા દેવતા ॥

[હ્રાં હ્રીં ઇત્યાદિના ન્યાસમાચરેત્ ]

ધ્યાનમ્
ગિરિરાજકુમારિકાં ભવાનીં શરણાગતપાલનૈકદક્ષામ્ ।
વરદાભયચક્રશઙ્ખહસ્તાં વરદાત્રીં ભજતાં સ્મરામિ
નિત્યમ્ ॥

મન્ત્રઃ – ૐ હ્રીં કુમાર્યૈ નમઃ ॥

॥અથ શ્રી કુમાર્યાઃ નામાવલિઃ॥

ૐ કૌમાર્યૈ નમઃ ।
સત્યમાર્ગપ્રબોધિન્યૈ નમઃ ।
કમ્બુગ્રીવાયૈ નમઃ ।
વસુમત્યૈ નમઃ ।
છત્રચ્છાયાયૈ નમઃ ।
કૃતાલયાયૈ નમઃ ।
કુણ્ડલિન્યૈ નમઃ ।
જગદ્ધાત્ર્યૈ નમઃ ।
જગદ્ગર્ભાયૈ નમઃ ।
ભુજઙ્ગાયૈ નમઃ ।
કાલશાયિન્યૈ નમઃ ।
પ્રોલ્લસાયાઇ નમઃ ।
સપ્તપદ્માયૈ નમઃ ।
નાભિનાલાયૈ નમઃ ।
મૃણાલિન્યૈ નમઃ ।
મૂલાધારાયૈ નમઃ ।
અનિલાધારાયૈ નમઃ ।
વહ્નિકુણ્ડલકૃતાલયાયૈ નમઃ ।
વાયુકુણ્ડલસુખાસનાયૈ નમઃ ।
નિરાધારાયૈ નમઃ ।
નિરાશ્રયાયૈ નમઃ ।
બલીન્દ્રસમુચ્ચયાયૈ નમઃ ।
ષડ્રસસ્વાદુલોલુપાયૈ નમઃ ।
શ્વાસોચ્છ્વાસગતાયૈ નમઃ ।
જીવાયૈ વ્ગ્રાહિણ્યૈ નમઃ ।
વહ્નિસંશ્રયાયૈ નમઃ ।
તપ્સવિન્યૈ નમઃ ।
તપસ્સિદ્ધાયૈ નમઃ ।
તાપસાયૈ નમઃ ।
તપોનિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
તપોયુક્તાયૈ નમઃ ।
તપસ્સિદ્ધિદાયિન્યૈ નમઃ ।
સપ્તધાતુમય્યૈ નમઃ ।
સુમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
સપ્તાયૈ નમઃ ।
અનન્તરનાડિકાયૈ નમઃ ।
દેહપુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
મનસ્તુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
રત્નતુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
મદોદ્ધતાયૈ નમઃ ।
દશમધ્યૈ નમઃ ।
વૈદ્યમાત્રે નમઃ ।
દ્રવશક્ત્યૈ નમઃ ।
પ્રભાવિન્યૈ નમઃ ।
વૈદ્યવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ચિકિત્સાયૈ નમઃ ।
સુપથ્યાયૈ નમઃ ।
રોગનાશિન્યૈ નમઃ ।
મૃગયાત્રાયૈ નમઃ ।
મૃગમામ્સાયૈ નમઃ ।
મૃગપદ્યાયૈ નમઃ ।
સુલોચનાયૈ નમઃ ।
વ્યાઘ્રચર્મણે નમઃ ।
બન્ધુરૂપાયૈ નમઃ ।
બહુરૂપાયૈ નમઃ ।
મદોત્કટાયૈ નમઃ ।
બન્ધિન્યૈ નમઃ ।
બન્ધુસ્તુતિકરાયૈ નમઃ ।
બન્ધાયૈ નમઃ ।
બન્ધવિમોચિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીબલાયૈ નમઃ ।
કલભાયૈ નમઃ ।
વિદ્યુલ્લતાયૈ નમઃ ।
દૃઢવિમોચિન્યૈ નમઃ ।
અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
બાલિકાયૈ નમઃ ।
અમ્બરાયૈ નમઃ ।
મુખ્યાયૈ નમઃ ।
સાધુજનાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
કાલિન્યૈ નમઃ ।
કુલવિદ્યાયૈ નમઃ ।
સુકલાયૈ નમઃ ।
કુલપૂજિતાયૈ નમઃ ।
કુલચક્રપ્રભાયૈ નમઃ ।
ભ્રાન્તાયૈ નમઃ ।
ભ્રમનાશિન્યૈ નમઃ ।
વાત્યાલિન્યૈ નમઃ ।
સુવૃષ્ટ્યૈ નમઃ ।
ભિક્ષુકાયૈ નમઃ ।
સસ્યવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
અકારાયૈ નમઃ ।
ઇકારાયૈ નમઃ ।
ઉકારાયૈ નમઃ ।
એકારાયૈ નમઃ ।
હુઙ્કારાયૈ નમઃ ।
બીજરૂપયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારાયૈ નમઃ ।
અમ્બરધારિણ્યૈ નમઃ ।
સર્વાક્ષરમયાશક્ત્યૈ નમઃ ।
રાક્ષસાર્ણવમાલિન્યૈ નમઃ ।
સિન્ધૂરવર્ણાયૈ નમઃ ।
અરુણવર્ણાયૈ નમઃ ।
સિન્ધૂરતિલકપ્રિયાયૈ નમઃ ।
વશ્યાયૈ નમઃ ।
વશ્યબીજાયૈ નમઃ ।
લોકવશ્યવિધાયિન્યૈ નમઃ ।
નૃપવશ્યાયૈ નમઃ ।
નૃપસેવ્યાયૈ નમઃ ।
નૃપવશ્યકરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
મહિષીનૃપમામ્સાયૈ નમઃ ।
નૃપજ્ઞાયૈ નમઃ ।
નૃપનન્દિન્યૈ નમઃ ।
નૃપધર્મવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ધનધાન્યવિવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ચતુર્વર્ણમયશક્ત્યૈ નમઃ ।
ચતુર્વર્ણૈઃ સુપૂજિતાયૈ નમઃ ।
સર્વવર્ણમયાયૈ નમઃ ॥ૐ॥

॥અથ પઞ્ચમદિનસ્ય અમ્બિકા પૂજાવિધિઃ॥

ૐ અસ્યશ્રી અમ્બિકામહામન્ત્રસ્ય માર્કણ્ડેય ઋષિઃ ઉષ્ણિક્ છન્દઃ
અમ્બિકા દુર્ગા દેવતા ॥

[ શ્રાં – શ્રીં ઇત્યાદિના ન્યાસમાચરેત્ ]
ધ્યાનમ્
યા સા પદ્માસનસ્થા વિપુલકટતટી પદ્મપત્રાયતાક્ષી
ગમ્ભીરાવર્તનાભિઃ સ્તનભરનમિતા શુભ્રવસ્ત્રોત્તરીયા ।
લક્ષ્મીર્દિવ્યૈર્ગજેન્દ્રૈર્મણિગણખચિતૈઃ સ્નાપિતા હેમકુમ્ભૈઃ
નિત્યં સા પદ્મહસ્તા મમ વસતુ ગૃહે સર્વમાઙ્ગલ્યયુક્તા ॥

મન્ત્રઃ – ૐ હ્રીં શ્રીં અમ્બિકાયૈ નમઃ ૐ ॥

॥અથ શ્રી અમ્બિકાયાઃ નામાવલિઃ ॥

ૐ અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
સિદ્ધેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ચતુરાશ્રમવાણ્યૈ નમઃ ।
બ્રાહ્મણ્યૈ નમઃ ।
ક્ષત્રિયાયૈ નમઃ ।
વૈશ્યાયૈ નમઃ ।
શૂદ્રાયૈ નમઃ ।
વેદમાર્ગરતાયૈ નમઃ ।
વજ્રાયૈ નમઃ ।
વેદવિશ્વવિભાગિન્યૈ નમઃ ।
અસ્ત્રશસ્ત્રમયાયૈ નમઃ ।
વીર્યવત્યૈ નમઃ ।
વરશસ્ત્રધારિણ્યૈ નમઃ ।
સુમેધસે નમઃ ।
ભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।
અપરાજિતાયૈ નમઃ ।
ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
સંકૃત્યૈ નમઃ ।
સન્ધ્યાયૈ નમઃ ।
સાવિત્ર્યૈ નમઃ ।
ત્રિપદાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ત્રિસન્ધ્યાયૈ નમઃ ।
ત્રિપદ્યૈ નમઃ ।
ધાત્ર્યૈ નમઃ ।
સુપથાયૈ નમઃ ।
સામગાયન્યૈ નમઃ ।
પાઞ્ચાલ્યૈ નમઃ ।
કાલિકાયૈ નમઃ ।
બાલાયૈ નમઃ ।
બાલક્રીડાયૈ નમઃ ।
સનાતન્યૈ નમઃ ।
ગર્ભાધારાયૈ નમઃ ।
આધારશૂન્યાયૈ નમઃ ।
જલાશયનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
સુરારિઘાતિન્યૈ નમઃ ।
કૃત્યાયૈ નમઃ ।
પૂતનાયૈ નમઃ ।
ચરિતોત્તમાયૈ નમઃ ।
લજ્જારસવત્યૈ નમઃ ।
નન્દાયૈ નમઃ ।
ભવાયૈ નમઃ ।
પાપનાશિન્યૈ નમઃ ।
પીતમ્બરધરાયૈ નમઃ ।
ગીતસઙ્ગીતાયૈ નમઃ ।
ગાનગોચરાયૈ નમઃ ।
સપ્તસ્વરમયાયૈ નમઃ ।
ષદ્જમધ્યમધૈવતાયૈ નમઃ ।
મુખ્યગ્રામસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
સ્વસ્થાયૈ નમઃ ।
સ્વસ્થાનવાસિન્યૈ નમઃ ।
આનન્દનાદિન્યૈ નમઃ ।
પ્રોતાયૈ નમઃ ।
પ્રેતાલયનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ગીતનૃત્યપ્રિયાયૈ નમઃ ।
કામિન્યૈ નમઃ ।
તુષ્ટિદાયિન્યૈ નમઃ ।
પુષ્ટિદાયૈ નમઃ ।
નિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
સત્યપ્રિયાયૈ નમઃ ।
પ્રજ્ઞાયૈ નમઃ ।
લોકેશાયૈ નમઃ ।
સંશોભનાયૈ નમઃ ।
સંવિષયાયૈ નમઃ ।
જ્વાલિન્યૈ નમઃ ।
જ્વાલાયૈ નમઃ ।
વિમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
વિષનાશિન્યૈ નમઃ ।
વિષનાગદમ્ન્યૈ નમઃ ।
કુરુકુલ્લાયૈ નમઃ ।
અમૃતોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ભૂતભીતિહરાયૈ નમઃ ।
રક્ષાયૈ નમઃ ।
રાક્ષસ્યૈ નમઃ ।
રાત્ર્યૈ નમઃ ।
દીર્ઘનિદ્રાયૈ નમઃ ।
દિવાગતાયૈ નમઃ ।
ચન્દ્રિકાયૈ નમઃ ।
ચન્દ્રકાન્ત્યૈ નમઃ ।
સૂર્યકાન્ત્યૈ નમઃ ।
નિશાચરાયૈ નમઃ ।
ડાકિન્યૈ નમઃ ।
શાકિન્યૈ નમઃ ।
હાકિન્યૈ નમઃ ।
ચક્રવાસિન્યૈ નમઃ ।
સીતાયૈ નમઃ ।
સીતપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શાન્તાયૈ નમઃ ।
સકલાયૈ નમઃ ।
વનદેવતાયૈ નમઃ ।
ગુરુરૂપધારિણ્યૈ નમઃ ।
ગોષ્ઠ્યૈ નમઃ ।
મૃત્યુમારણાયૈ નમઃ ।
શારદાયૈ નમઃ ।
મહામાયાયૈ નમઃ ।
વિનિદ્રાયૈ નમઃ ।
ચન્દ્રધરાયૈ નમઃ ।
મૃત્યુવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ચન્દ્રમણ્ડલસઙ્કાશાયૈ નમઃ ।
ચન્દ્રમણ્ડલવર્તિન્યૈ નમઃ ।
અણિમાદ્યૈ નમઃ ।
ગુણોપેતાયૈ નમઃ ।
કામરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
કાન્ત્યૈ નમઃ ।
શ્રદ્ધાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ॥ૐ॥

॥અથ ષષ્ઠ દિનસ્ય મહિષમર્દિની
વનદુર્ગા પૂજાવિધિઃ॥

ૐ અસ્યશ્રી મહિષમર્દિનિ વનદુર્ગા મહામન્ત્રસ્ય આરણ્યક
ઋષિઃ અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ શ્રી મહિષાસુરમર્દિની વનદુર્ગા
દેવતા ॥

[ ૐ ઉત્તિષ્ઠ પુરુષિ – કિં સ્વપિષિ – ભયં મે
સમુપસ્થિતં – યદિ શક્યં અશક્યં વા – તન્મે ભગવતિ –
શમય સ્વાહા ] એવં
ન્યાસમાચરેત્ ॥

ધ્યાનમ્
હેમપ્રખ્યામિન્દુખણ્ડાત્મમૌલીં શઙ્ખારીષ્ટાભીતિહસ્તાં
ત્રિનેત્રામ્ ।
હેમાબ્જસ્થાં પીતવસ્ત્રાં પ્રસન્નાં દેવીં દુર્ગાં
દિવ્યરૂપાં નમામિ ॥

॥અથ શ્રી દેવ્યાઃ નામાવલિઃ॥

ૐ મહિષમર્દિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીદેવ્યૈ નમઃ ।
જગદાત્મશક્ત્યૈ નમઃ ।
દેવગણશક્ત્યૈ નમઃ ।
સમૂહમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
અખિલજનપરિપાલકાયૈ નમઃ ।
મહિષપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ભક્તિગમ્યાયૈ નમઃ ।
વિશ્વાયૈ નમઃ ।
પ્રભાસિન્યૈ નમઃ ।
ભગવત્યૈ નમઃ ।
અનન્તમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
જગત્પરિપાલિકાયૈ નમઃ ।
અશુભનાશિન્યૈ નમઃ ।
શુભમતાયૈ નમઃ ।
શ્રિયૈ નમઃ ।
સુકૃત્યૈ નમઃ ।
લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
પાપનાશિન્યૈ નમઃ ।
બુદ્ધિરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રદ્ધારૂપિણ્યૈ નમઃ ।
કાલરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
લજ્જારૂપિણ્યૈ નમઃ ।
અચિન્ત્યરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
અતિવીરાયૈ નમઃ ।
અસુરક્ષયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ભૂમિરક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
અપરિચિતાયૈ નમઃ ।
અદ્ભુતરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
સર્વદેવતાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
જગદંશોદ્ભૂતાયૈ નમઃ ।
અસત્કૃતાયૈ નમઃ ।
પરમપ્રકૃત્યૈ નમઃ ।
સમસ્તસુમતસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
તૃપ્ત્યૈ નમઃ ।
સકલમુખસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
શબ્દક્રિયાયૈ નમઃ ।
આનન્દસન્દોહાયૈ નમઃ ।
વિપુલાયૈ નમઃ ।
ઋજ્યજુસ્સામાથર્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ઉદ્ગીતાયૈ નમઃ ।
રમ્યાયૈ નમઃ ।
પદસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
પાઠસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
મેધાદેવ્યૈ નમઃ ।
વિદિતાયૈ નમઃ ।
અખિલશાસ્ત્રસારાયૈ નમઃ ।
દુર્ગાયૈ નમઃ ।
દુર્ગાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ભવસાગરનાશિન્યૈ નમઃ ।
કૈટભહારિણ્યૈ નમઃ ।
હૃદયવાસિન્યૈ નમઃ ।
ગૌર્યૈ નમઃ ।
શશિમૌલિકૃતપ્રતિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ઈશત્સુહાસાયૈ નમઃ ।
અમલાયૈ નમઃ ।
પૂર્ણચન્દ્રમુખ્યૈ નમઃ ।
કનકોત્તમકાન્ત્યૈ નમઃ ।
કાન્તાયૈ નમઃ ।
અત્યદ્ભુતાયૈ નમઃ ।
પ્રણતાયૈ નમઃ ।
અતિરૌદ્રાયૈ નમઃ ।
મહિષાસુરનાશિન્યૈ નમઃ ।
દૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ભ્રુકુટીકરાલાયૈ નમઃ ।
શશાઙ્કધરાયૈ નમઃ ।
મહિષપ્રાણવિમોચનાયૈ નમઃ ।
કુપિતાયૈ નમઃ ।
અન્તકસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
સદ્યોવિનાશિકાયૈ નમઃ ।
કોપવત્યૈ નમઃ ।
દારિદ્ર્યનાશિન્યૈ નમઃ ।
પાપનાશિન્યૈ નમઃ ।
સહસ્રભુજાયૈ નમઃ ।
સહસ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
સહસ્રપદાયૈ નમઃ ।
શ્રુત્યૈ નમઃ ।
રત્યૈ નમઃ ।
રમણ્યૈ નમઃ ।
ભક્ત્યૈ નમઃ ।
ભવસાગરતારિકાયૈ નમઃ ।
પુરુષોત્તમવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ભૃગુનન્દિન્યૈ નમઃ ।
સ્થૂલજઙ્ઘાયૈ નમઃ ।
રક્તપાદાયૈ નમઃ ।
નાગકુણ્ડલધારિણ્યૈ નમઃ ।
સર્વભૂષણાયૈ નમઃ ।
કામેશ્વર્યૈ નમઃ ।
કલ્પવૃક્ષાયૈ નમઃ ।
કસ્તૂરિધારિણ્યૈ નમઃ ।
મન્દસ્મિતાયૈ નમઃ ।
મદોદયાયૈ નમઃ ।
સદાનન્દસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
વિરિઞ્ચિપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ગોવિન્દપૂજિતાયૈ નમઃ ।
પુરન્દરપૂજિતાયૈ નમઃ ।
મહેશ્વરપૂજિતાયૈ નમઃ ।
કિરીટધારિણ્યૈ નમઃ ।
મણિનૂપુરશોભિતાયૈ નમઃ ।
પાશાઙ્કુશધરાયૈ નમઃ ।
કમલધારિણ્યૈ નમઃ ।
હરિચન્દનાયૈ નમઃ ।
કસ્તૂરીકુઙ્કુમાયૈ નમઃ ।
અશોકભૂષણાયૈ નમઃ ।
શૃઙ્ગારલાસ્યાયૈ નમઃ ॥ૐ॥

॥અથ સપ્તમદિનસ્ય ચણ્ડિકા પૂજાવિધિઃ॥

ૐ અસ્યશ્રી મહાચણ્ડી મહામન્ત્રસ્ય દીર્ઘતમા ઋષિઃ કકુપ્
છન્દઃ શ્રી મહાચણ્ડિકા દુર્ગા દેવતા ॥

[ હ્રાં – હ્રીં ઇત્યાદિના ન્યાસમાચરેત્ ]
ધ્યાનમ્
શશલાઞ્છનસમ્યુતાં ત્રિનેત્રાં
વરચક્રાભયશઙ્ખશૂલપાણિમ્ ।
અસિખેટકધારિણીં મહેશીં ત્રિપુરારાતિવધૂં શિવાં
સ્મરામિ ॥

મન્ત્રઃ – ૐ હ્રીં શ્ચ્યૂં મં દું દુર્ગાયૈ નમઃ ૐ ॥

॥અથ મહાચણ્ડી નામાવલિઃ॥

ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
મઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
સુશીલાયૈ નમઃ ।
પરમાર્થપ્રબોધિન્યૈ નમઃ ।
દક્ષિણાયૈ નમઃ ।
દક્ષિણામૂર્ત્યૈ નમઃ ।
સુદક્ષિણાયૈ નમઃ ।
હવિઃપ્રિયાયૈ નમઃ ।
યોગિન્યૈ નમઃ ।
યોગાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ધનુઃશાલિન્યૈ નમઃ ।
યોગપીઠધરાયૈ નમઃ ।
મુક્તાયૈ નમઃ ।
મુક્તાનાં પરમા ગત્યૈ નમઃ ।
નારસિમ્હ્યૈ નમઃ ।
સુજન્મને નમઃ ।
મોક્ષદાયૈ નમઃ ।
દૂત્યૈ નમઃ ।
સાક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
દક્ષાયૈ નમઃ ।
દક્ષિણાયૈ નમઃ ।
સુદક્ષાયૈ નમઃ ।
કોટિરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ક્રતુસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
કાત્યાયન્યૈ નમઃ ।
સ્વસ્થાયૈ નમઃ ।
કવિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
સત્યગ્રામાયૈ નમઃ ।
બહિઃસ્થિતાયૈ નમઃ ।
કાવ્યશક્ત્યૈ નમઃ ।
કાવ્યપ્રદાયૈ નમઃ ।
મેનાપુત્ર્યૈ નમઃ ।
સત્યાયૈ નમઃ ।
પરિત્રાતાયૈ નમઃ ।
મૈનાકભગિન્યૈ નમઃ ।
સૌદામિન્યૈ નમઃ ।
સદામાયાયૈ નમઃ ।
સુભગાયૈ નમઃ ।
કૃત્તિકાયૈ નમઃ ।
કાલશાયિન્યૈ નમઃ ।
રક્તબીજવધાયૈ નમઃ ।
દૃપ્તાયૈ નમઃ ।
સન્તપાયૈ નમઃ ।
બીજસન્તત્યૈ નમઃ ।
જગજ્જીવાયૈ નમઃ ।
જગદ્બીજાયૈ નમઃ ।
જગત્ત્રયહિતૈષિણ્યૈ નમઃ ।
સ્વામિકરાયૈ નમઃ ।
ચન્દ્રિકાયૈ નમઃ ।
ચન્દ્રાયૈ નમઃ ।
સાક્ષાત્સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ષોડશકલાયૈ નમઃ ।
એકપાદાયૈ નમઃ ।
અનુબન્ધાયૈ નમઃ ।
યક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ધનદાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ચિત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ચિત્રમાયાયૈ નમઃ ।
વિચિત્રાયૈ નમઃ ।
ભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
મુણ્ડહસ્તાયૈ નમઃ ।
ચણ્ડમુણ્ડવધાયૈ નમઃ ।
ઉદ્ધતાયૈ નમઃ ।
અષ્ટમ્યૈ નમઃ ।
એકાદશ્યૈ નમઃ ।
પૂર્ણાયૈ નમઃ ।
નવમ્યૈ નમઃ ।
ચતુર્દશ્યૈ નમઃ ।
અમાવાસ્યૈ નમઃ ।
કલશહસ્તાયૈ નમઃ ।
પૂર્ણકુમ્ભધરાયૈ નમઃ ।
ધરિત્ર્યૈ નમઃ ।
અભિરામાયૈ નમઃ ।
ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ગમ્ભીરાયૈ નમઃ ।
ભીમાયૈ નમઃ ।
ત્રિપુરભૈરવ્યૈ નમઃ ।
મહચણ્ડાયૈ નમઃ ।
મહામુદ્રાયૈ નમઃ ।
મહાભૈરવપૂજિતાયૈ નમઃ ।
અસ્થિમાલાધારિણ્યૈ નમઃ ।
કરાલદર્શનાયૈ નમઃ ।
કરાલ્યૈ નમઃ ।
ઘોરઘર્ઘરનાશિન્યૈ નમઃ ।
રક્તદન્ત્યૈ નમઃ ।
ઊર્ધ્વકેશાયૈ નમઃ ।
બન્ધૂકકુસુમાક્ષતાયૈ નમઃ ।
કદમ્બાયૈ નમઃ ।
પલાશાયૈ નમઃ ।
કુઙ્કુમપ્રિયાયૈ નમઃ ।
કાન્ત્યૈ નમઃ ।
બહુસુવર્ણાયૈ નમઃ ।
માતઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
વરારોહાયૈ નમઃ ।
મત્તમાતઙ્ગગામિન્યૈ નમઃ ।
હમ્સગતાયૈ નમઃ ।
હમ્સિન્યૈ નમઃ ।
હમ્સોજ્વલાયૈ નમઃ ।
શઙ્ખચક્રાઙ્કિતકરાયૈ નમઃ ।
કુમાર્યૈ નમઃ ।
કુટિલાલકાયૈ નમઃ ।
મૃગેન્દ્રવાહિન્યૈ નમઃ ।
દેવ્યૈ નમઃ ।
દુર્ગાયૈ નમઃ ।
વર્ધિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીમહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ॥ૐ॥

॥અથ અષ્ટમ દિનસ્ય સરસ્વતીપૂજા
વિધિઃ ॥

ૐ અસ્યશ્રી માતૃકાસરસ્વતી મહામન્ત્રસ્ય શબ્દ ઋષિઃ
લિપિગાયત્રી છન્દઃ શ્રી માતૃકા સરસ્વતી દેવતા ॥

ધ્યાનમ્
પઞ્ચાષદ્વર્ણભેદૈર્વિહિતવદનદોષ્પાદહૃત્કુક્ષિવક્ષોદેશાં
ભાસ્વત્કપર્દાકલિતશશિકલામિન્દુકુન્દાવદાતામ્ ।
અક્ષસ્રક્કુમ્ભચિન્તાલિખિતવરકરાં ત્રીક્ષણાં
પદ્મસંસ્થાં
અચ્છાકલ્પામતુચ્છસ્તનજઘનભરાં ભારતીં તાં નમામિ ॥

મન્ત્રઃ – અં આં ઇં ઈં …………………… ળં
ક્ષં

॥અથ નામાવલિઃ॥

ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ભગવત્યૈ નમઃ ।
કુરુક્ષેત્રવાસિન્યૈ નમઃ ।
અવન્તિકાયૈ નમઃ ।
કાશ્યૈ નમઃ ।
મધુરાયૈ નમઃ ।
સ્વરમયાયૈ નમઃ ।
અયોધ્યાયૈ નમઃ ।
દ્વારકાયૈ નમઃ ।
ત્રિમેધાયૈ નમઃ ।
કોશસ્થાયૈ નમઃ ।
કોશવાસિન્યૈ નમઃ ।
કૌશિક્યૈ નમઃ ।
શુભવાર્તાયૈ નમઃ ।
કૌશામ્બરાયૈ નમઃ ।
કોશવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
પદ્મકોશાયૈ નમઃ ।
કુસુમાવાસાયૈ નમઃ ।
કુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ ।
તરલાયૈ નમઃ ।
વર્તુલાયૈ નમઃ ।
કોટિરૂપાયૈ નમઃ ।
કોટિસ્થાયૈ નમઃ ।
કોરાશ્રયાયૈ નમઃ ।
સ્વાયમ્ભવ્યૈ નમઃ ।
સુરૂપાયૈ નમઃ ।
સ્મૃતિરૂપાયૈ નમઃ ।
રૂપવર્ધનાયૈ નમઃ ।
તેજસ્વિન્યૈ નમઃ ।
સુભિક્ષાયૈ નમઃ ।
બલાયૈ નમઃ ।
બલદાયિન્યૈ નમઃ ।
મહાકૌશિક્યૈ નમઃ ।
મહાગર્તાયૈ નમઃ ।
બુદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
સદાત્મિકાયૈ નમઃ ।
મહાગ્રહહરાયૈ નમઃ ।
સૌમ્યાયૈ નમઃ ।
વિશોકાયૈ નમઃ ।
શોકનાશિન્યૈ નમઃ ।
સાત્વિકાયૈ નમઃ ।
સત્યસંસ્થાપનાયૈ નમઃ ।
રાજસ્યૈ નમઃ ।
રજોવૃતાયૈ નમઃ ।
તામસ્યૈ નમઃ ।
તમોયુક્તાયૈ નમઃ ।
ગુણત્રયવિભાગિન્યૈ નમઃ ।
અવ્યક્તાયૈ નમઃ ।
વ્યક્તરૂપાયૈ નમઃ ।
વેદવેદ્યાયૈ નમઃ ।
શામ્ભવ્યૈ નમઃ ।
કાલરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
શઙ્કરકલ્પાયૈ નમઃ ।
મહાસઙ્કલ્પસન્તત્યૈ નમઃ ।
સર્વલોકમયા શક્ત્યૈ નમઃ ।
સર્વશ્રવણગોચરાયૈ નમઃ ।
સાર્વજ્ઞવત્યૈ નમઃ ।
વાઞ્છિતફલદાયિન્યૈ નમઃ ।
સર્વતત્વપ્રબોધિન્યૈ નમઃ ।
જાગ્રતાયૈ નમઃ ।
સુષુપ્તાયૈ નમઃ ।
સ્વપ્નાવસ્થાયૈ નમઃ ।
ચતુર્યુગાયૈ નમઃ ।
ચત્વરાયૈ નમઃ ।
મન્દાયૈ નમઃ ।
મન્દગત્યૈ નમઃ ।
મદિરામોદમોદિન્યૈ નમઃ ।
પાનપ્રિયાયૈ નમઃ ।
પાનપાત્રધરાયૈ નમઃ ।
પાનદાનકરોદ્યતાયૈ નમઃ ।
વિદ્યુદ્વર્ણાયૈ નમઃ ।
અરુણનેત્રાયૈ નમઃ ।
કિઞ્ચિદ્વ્યક્તભાષિણ્યૈ નમઃ ।
આશાપૂરિણ્યૈ નમઃ ।
દીક્ષાયૈ નમઃ ।
દક્ષાયૈ નમઃ ।
જનપૂજિતાયૈ નમઃ ।
નાગવલ્લ્યૈ નમઃ ।
નાગકર્ણિકાયૈ નમઃ ।
ભગિન્યૈ નમઃ ।
ભોગિન્યૈ નમઃ ।
ભોગવલ્લભાયૈ નમઃ ।
સર્વશાસ્ત્રમયાયૈ નમઃ ।
વિદ્યાયૈ નમઃ ।
સ્મૃત્યૈ નમઃ ।
ધર્મવાદિન્યૈ નમઃ ।
શ્રુતિસ્મૃતિધરાયૈ નમઃ ।
જ્યેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
શ્રેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
પાતાલવાસિન્યૈ નમઃ ।
મીમામ્સાયૈ નમઃ ।
તર્કવિદ્યાયૈ નમઃ ।
સુભક્ત્યૈ નમઃ ।
ભક્તવત્સલાયૈ નમઃ ।
સુનાભાયૈ નમઃ ।
યાતનાલિપ્ત્યૈ નમઃ ।
ગમ્ભીરભારવર્જિતાયૈ નમઃ ।
નાગપાશધરાયૈ નમઃ ।
સુમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
અગાધાયૈ નમઃ ।
નાગકુણ્ડલાયૈ નમઃ ।
સુચક્રાયૈ નમઃ ।
ચક્રમધ્યસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ચક્રકોણનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
જલદેવતાયૈ નમઃ ।
મહામાર્યૈ નમઃ ।
શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ ॥ૐ॥

॥અથ નવમદિનસ્ય વાગીશ્વરી પૂજાવિધિઃ ॥

ૐ અસ્યશ્રી વાગીશ્વરી મહામન્ત્રસ્ય કણ્વ ઋષિઃ વિરાટ્
છન્દઃ શ્રી વાગીશ્વરી દેવતા ॥

[ ૐ વદ – વદ – વાક્ – વાદિનિ – સ્વાહા ] એવં
પંચાઙ્ગન્યાસમેવ સમાચરેત્ ॥

ધ્યાનમ્
અમલકમલસંસ્થા લેખનીપુસ્તકોદ્યત્કરયુગલસરોજા
કુન્દમન્દારગૌરા ।
ધૃતશશધરખણ્ડોલ્લાસિકોટીરચૂડા ભવતુ ભવભયાનાં
ભઙ્ગિની ભારતી નઃ ॥

મન્ત્રઃ – ૐ વદ વદ વાગ્વાદિનિ સ્વાહા ॥

॥અથ વાગ્વાદિન્યાઃ નામાવલિઃ॥

ૐ વાગીશ્વર્યૈ નમઃ ।
સર્વમન્ત્રમયાયૈ નમઃ ।
વિદ્યાયૈ નમઃ ।
સર્વમન્ત્રાક્ષરમયાયૈ નમઃ ।
વરાયૈ નમઃ ।
મધુસ્રવાયૈ નમઃ ।
શ્રવણાયૈ નમઃ ।
ભ્રામર્યૈ નમઃ ।
ભ્રમરાલયાયૈ નમઃ ।
માતૃમણ્ડલમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
માતૃમણ્ડલવાસિન્યૈ નમઃ ।
કુમારજનન્યૈ નમઃ ।
ક્રૂરાયૈ નમઃ ।
સુમુખ્યૈ નમઃ ।
જ્વરનાશિન્યૈ નમઃ ।
અતીતાયૈ નમઃ ।
વિદ્યમાનાયૈ નમઃ ।
ભાવિન્યૈ નમઃ ।
પ્રીતિમન્દિરાયૈ નમઃ ।
સર્વસૌખ્યદાત્ર્યૈ નમઃ ।
અતિશક્તાયૈ નમઃ ।
આહારપરિણામિન્યૈ નમઃ ।
નિદાનાયૈ નમઃ ।
પઞ્ચભૂતસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ભવસાગરતારિણ્યૈ નમઃ ।
અર્ભકાયૈ નમઃ ।
કાલભવાયૈ નમઃ ।
કાલવર્તિન્યૈ નમઃ ।
કલઙ્કરહિતાયૈ નમઃ ।
હરિસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ચતુઃષષ્ટ્યભ્યુદયદાયિન્યૈ નમઃ ।
જીર્ણાયૈ નમઃ ।
જીર્ણવસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
કૃતકેતનાયૈ નમઃ ।
હરિવલ્લભાયૈ નમઃ ।
અક્ષરસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
રતિપ્રીત્યૈ નમઃ ।
રતિરાગવિવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
પઞ્ચપાતકહરાયૈ નમઃ ।
ભિન્નાયૈ નમઃ ।
પઞ્ચશ્રેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
આશાધારાયૈ નમઃ ।
પઽચવિત્તવાતાયૈ નમઃ ।
પઙ્ક્તિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
પઞ્ચસ્થાનવિભાવિન્યૈ નમઃ ।
ઉદક્યાયૈ નમઃ ।
વ્રિષભાઙ્કાયૈ નમઃ ।
ત્રિમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ધૂમ્રકૃત્યૈ નમઃ ।
પ્રસ્રવણાયૈ નમઃ ।
બહિઃસ્થિતાયૈ નમઃ ।
રજસે નમઃ ।
શુક્લાયૈ નમઃ ।
ધરાશક્ત્યૈ નમઃ ।
જરાયુષાયૈ નમઃ ।
ગર્ભધારિણ્યૈ નમઃ ।
ત્રિકાલજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ત્રિલિઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ત્રિમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
પુરવાસિન્યૈ નમઃ ।
અરાગાયૈ નમઃ ।
પરકામતત્વાયૈ નમઃ ।
રાગિણ્યૈ નમઃ ।
પ્રાચ્યાવાચ્યાયૈ નમઃ ।
પ્રતીચ્યાયૈ નમઃ ।
ઉદીચ્યાયૈ નમઃ ।
ઉદગ્દિશાયૈ નમઃ ।
અહઙ્કારાત્મિકાયૈ નમઃ ।
અહઙ્કારાયૈ નમઃ ।
બાલવામાયૈ નમઃ ।
પ્રિયાયૈ નમઃ ।
સ્રુક્સ્રવાયૈ નમઃ ।
સમિધ્યૈ નમઃ ।
સુશ્રદ્ધાયૈ નમઃ ।
શ્રાદ્ધદેવતાયૈ નમઃ ।
માત્રે નમઃ ।
માતામહ્યૈ નમઃ ।
તૃપ્તિરૂપાયૈ નમઃ ।
પિતૃમાત્રે નમઃ ।
પિતામહ્યૈ નમઃ ।
સ્નુષાદાયૈ નમઃ ।
દૌહિત્રદાયૈ નમઃ ।
નાદિન્યૈ નમઃ ।
પુત્ર્યૈ નમઃ ।
શ્વસાયૈ વ્પ્રિયાયૈ નમઃ ।
સ્તનદાયૈ નમઃ ।
સ્તનધરાયૈ નમઃ ।
વિશ્વયોન્યૈ નમઃ ।
સ્તનપ્રદાયૈ નમઃ ।
શિશુરૂપાયૈ નમઃ ।
સઙ્ગરૂપાયૈ નમઃ ।
લોકપાલિન્યૈ નમઃ ।
નન્દિન્યૈ નમઃ ।
ખટ્વાઙ્ગધારિણ્યૈ નમઃ ।
સખડ્ગાયૈ નમઃ ।
સબાણાયૈ નમઃ ।
ભાનુવર્તિન્યૈ નમઃ ।
વિરુદ્ધાક્ષ્યૈ નમઃ ।
મહિષાસૃક્પ્રિયાયૈ નમઃ ।
કૌશિક્યૈ નમઃ ।
ઉમાયૈ નમઃ ।
શાકમ્ભર્યૈ નમઃ ।
શ્વેતાયૈ નમઃ ।
કૃષ્ણાયૈ નમઃ ।
કૈટભનાશિન્યૈ નમઃ ।
હિરણ્યાક્ષ્યૈ નમઃ ।
શુભલક્ષણાયૈ નમઃ ॥ૐ॥

એવં તદ્દિન દુર્ગાં સમારાધ્ય યથા શક્તિ
કુમારીપૂજાં બ્રાહ્મણસુવાસિનીભ્યઃ
ઉપાયનદાનાન્નદાનાદિકં ચ કૃત્વા નવરાત્રવ્રતં
સમાપયેત્ ॥

જય જય શઙ્કર !
ૐ શ્રી લલિતા મહાત્રિપુરસુન્દરી પરાભટ્ટારિકા સમેતાય
શ્રી ચન્દ્રમૌળીશ્વર પરબ્રહ્મણે નમઃ !

॥ ઇતિ હર્ષાનન્દનાથકૃત કલ્પોક્ત
નવદુર્ગાપૂજાવિધેઃ સઙ્ગ્રહઃ ॥ ॥ શિવમ્ ॥

Also Read:

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Gujarati | Navdurga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top