Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Telugu | Navdurga Slokam

Kalpokta Navadurga Pooja Procedure Telugu Lyrics :

కల్పోక్త నవదుర్గాపూజావిధిః

జయ జయ శఙ్కర !
ఓం శ్రీ లలితా మహాత్రిపురసున్దరీ పరాభట్టారికా సమేతాయ
శ్రీ చన్ద్రమౌళీశ్వర పరబ్రహ్మణే నమః !

ఓం దుర్గా త్వార్యా భగవతీ కుమారీ అమ్బికా తథా ।
మహిషోన్మర్దినీ చైవ చణ్డికా చ సరస్వతీ ।
వాగీశ్వరీతి క్రమశః ప్రోక్తాస్తద్దినదేవతాః ॥

[ నిర్ణయసిన్ధూదాహృతవచనైః అమావాస్యాసమ్బన్ధ
రహితాయాముదయవ్యాపిన్యాం ఆశ్వినశుక్లప్రతిపది నవరాత్ర
నవదుర్గా వ్రతమారభేత్ । తచ్చ నక్తవ్రతత్వాత్ రాత్రౌ
కర్తవ్యమిత్యేకః పక్షః । సమ్ప్రదాయానురోధేన వ్యవస్థా । ]

॥ ప్రార్థనా ॥

నవరాత్రౌ నక్తభోజీ చరిష్యేఽహం మహేశ్వరీ ।
త్వత్ప్రీత్యర్థం వ్రతం దేవి తదనుజ్ఞాతుమర్హసి ॥

ఓం దేవీం వాచ॑మజనయన్త దేవాస్తాం విశ్వరూ॑పాః పశవో॑
వదన్తి ।
సా నో॑ మన్ద్రేషమూర్జం దుహా॑నా ధేనుర్వాగస్మానుప
సుష్టుతైతు॑ ॥

తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చన్ద్రబలం తదేవ ।
విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేఽంఘ్రియుగ్మం
స్మరామి ॥

సుముహూర్తమస్తు । సుప్రతిష్ఠితమస్తు । ఉత్తరే కర్మణి
నైర్విఘ్న్యమస్తు ॥

కరిష్యమాణస్య కర్మణః నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం ఆదౌ
గురుపూజాం గణపతిప్రార్థనాం చ కరిష్యే ॥

॥ గురుపూజా ॥

ఓం గుం గురుభ్యో నమః । ఓం పం పరమగురుభ్యో నమః । ఓం పం
పరమేష్ఠిగురుభ్యో నమః ॥

గోత్రాచార్యేభ్యో నమః । బాదరాయణాయ నమః । శ్రీ
శఙ్కరభగవత్పాదాచార్యాయ నమః ॥

ప్రార్థనాం సమర్పయామి ॥

॥ గణపతి ప్రార్థనా ॥

ఓం గణానాం॑ త్వా గణప॑తిం హవామహే కవిం
క॑వీనాము॑పమశ్రవస్తమమ్ । జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ॑ణాం
బ్రహ్మణస్పత ఆ నః॑ శృణ్వన్నూతిభిః॑ సీద సాద॑నమ్ ॥

విఘ్నేశ్వరాయ నమః ॥ శ్రీ మహాగణపతయే నమః ॥ ప్రార్థనాం
సమర్పయామి । కర్మకాలే నైర్విఘ్న్యం కురు ॥

॥ ఘణ్టానాదః ॥

ఓం ధ్రు॒వా ద్యౌర్ధ్రు॒వా పృ॑థి॒వీ ధ్రు॒వాసః॒ పర్వ॑తా
ఇమే॒ ।
ధ్రు॒వం విశ్వ॑మిదం జగ॑ధ్ద్రు॒వో రాజా॑ విశామయమ్ ॥

ఓం యేభ్యో॑ మా॒తా మధు॑మ॒త్పిన్వ॑తే॒ పయః॑ పీ॒యూషం॒
ద్యౌఅది॑తి॒రద్రి॑బర్హాః ।
ఉ॒క్తశు॑ష్మాన్వృషభరాన్త్స్వప్న॑స॒స్తా ఆ॑ది॒త్యా
అను॑మదా స్వ॒స్తయే॑ ॥

ఓం ఏ॒వా పి॒త్రే వి॒శ్వదే॑వాయ॒ వృష్ణే॑
య॒జ్ఞైర్వి॑ధేమ॒ నమ॑సా హవిర్భిః॑ ।
బృహ॑స్పతే సుప్ర॒జా వీ॒రవన్॑తో వ॒యం స్యా॑మ॒
పత॑యోర॒యీణామ్ ॥

ఓం ఆగమార్థం తు దేవానాం గమనార్థం తు రక్షసామ్ ।
కుర్వే ఘణ్టారవం తత్ర దేవతాహ్వానలాఞ్ఛనమ్ ॥ [ ఇతి
ఘణ్టానాదం కృత్వా ]

॥ సఙ్కల్పః : ॥

ఓం శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ।
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే ॥

[ దేశకాలాదౌ సంకీర్త్య]
మమోపాత్త సమస్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వరీ
ప్రీత్యర్థం సర్వాపచ్ఛాన్తిపూర్వక
దీర్ఘాయుర్విపులధనధాన్యపుత్రపౌత్రాద్యనవచ్ఛిన్నసన్తతివృద్ధి
స్థిరలక్ష్మీకీర్తిలాభశత్రుపరాజయసదభీష్టసిద్ధర్థం
యథాసమ్భవద్రవ్యైః యావచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది
షోడశోపచారపూజాం కరిష్యే ॥

॥ కలశపూజనమ్ ॥

తదఙ్గత్వేన కలశపూజనం కరిష్యే ॥

[ ఫలపుష్పపత్రాదినా మణ్టపమలఙ్కృత్య తన్మధ్యే
తణ్డులాని స్థాపయేత్ । తదుపరి చిత్రవర్ణేన అష్టదలపద్మం
లిఖిత్వా తన్మధ్యే ప్రక్షాలితం
స్వర్ణరజతతామ్రమృణ్మయాద్యన్యతమపాత్రం ధూపాదినా విశోధ్య
సంస్థాప్య వస్త్రేణాఽచ్ఛాద్య తత్కలశాన్తరాలే పఞ్చఫల
పఞ్చపల్లవ స్వర్ణరచిత దుర్గా ప్రతిమాం గోధూమ ధాన్యోపరి
కలశే స్థాపయేత్ ]

ఓం మహీ ద్యౌః పృ॑థి॒వీ చ॑ న ఇ॒మం య॒జ్ఞం
మి॑మిక్షతామ్ ।

పి॒పృతాం నో॒ భరీ॑మభిః ॥ [ భూమిం స్పృష్ట్వా ]

ఓం ఓష॑దయః॒ సం వ॑దన్తే॒ సోమే॑న స॒హ రాజ్ఞా॑ ।

యస్మై॑ కృ॒ణోతి॑ బ్రాహ్మణస్తం రా॑జన్ పారయామ॑సి ॥

ఓం ఆ క॒లశే॑షు ధావతి శ్యే॒నో వర్మ॒ వి గా॑హతే ।

అ॒భి ద్రోణా॒ కని॑క్రదత్ ॥ [ ఇతి కలశమభిమన్త్ర్య ]

ఓం తన్తుం॑ త॒న్వన్రజ॑సో భా॒నుమన్వి॑హి॒ జ్యోతి॑ష్మతః
ప॒థో ర॑క్ష ధి॒యా కృ॒తాన్ ।

అ॒ను॒ల్బ॒ణం వయ॑త॒ జోగు॑వా॒మపో॒ మను॑ర్భవ
జ॒నయా॒ దైవ్యం॒ జన॑మ్ ॥ [ ఇతి సూత్రం సంవేష్ట్య

ఓం ఇ॒మం మే॑ గఙ్గే యమునే సరస్వతి॒ శుతుద్రి॒ స్తోమం॑
సచతా॒ ప॒రుష్ణ్యా ।

అ॒సి॒క్న్యా మ॑రుద్వృధే వి॒తస్త॒యాఽఽర్జీ॑కీయే
శృణు॒హ్యా సు॒షోమ॑యా ॥ ఇతి జలం సమ్పూర్య

ఓం స హి రత్నా॑ని దా॒శుషే॑ సు॒వాతి॑ సవి॒తా భగః॑ ।

తం భా॒గం చి॒త్రమీ॑మహే ॥ ఇతి పఞ్చరత్నాని నిధాయ

ఓం అ॒శ్వ॒త్థే వో॑ ని॒షద॑నం ప॒ర్ణే వో॑
వస॒తిష్కృ॒తా ।

గో॒భాజ ఇత్కిలా॑సథ॒ యత్స॒నవ॑థ॒ పూరు॑షమ్ ॥ ఇతి
పల్లవాన్ నిక్షిప్య

ఓం పూ॒ర్ణా ద॑ర్వీ॒ పరా॑ పత॒ సుపూ॑ర్ణా॒ పున॒రాపత॑ ।

వ॒స్నేవ॒ వి క్రీ॑ణావహా॒ ఇష॒మూర్జꣳ॑ శతక్రతో ॥

ఇతి దర్వీం నిక్షిప్య

ఓం యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పా యాశ్చ॑
పుష్పిణీః॑ ।

బృహ॒స్పతి॑ప్రసూతా॒స్తా నో॑ ముఞ్చ॒త్వంహ॑సః ॥

ఇతి ఫలం సమర్ప్య

ఓం గన్ధ॑ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షాం నిత్య॑పుష్టాం
కరీ॒షిణీ॑మ్ ।

ఈ॒శ్వ॒రీం॒ స॑ర్వభూతానాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒
శ్రియ॑మ్ ॥ ఇతి గన్ధమ్ సమర్ప్య

ఓం అర్చ॑త॒ ప్రార్చ॑త॒ ప్రియ॑మేధా సో॒ అర్చ॑త ।

అర్చ॑న్తు పుత్ర॒కా ఉ॒త పురం॒ న
ధృ॒ష్ణ్వ॑ర్చత ॥ ఇత్యక్షతాన్ నిక్షిప్య

ఓం ఆయ॑నే తే ప॒రాయ॑ణే దూర్వా॑ రోహన్తు పుష్పిణీః॑ ।

హ్ర॒దాశ్చ॑ పు॒ణ్డరీ॑కాణి సము॒ద్రస్య॑ గృ॒హా
ఇ॒మే ॥ ఇతి పుష్పాణి సమర్పయేత్

ఓం పవిత్రం॑ తే॒ విత॑తం బ్రహ్మణస్పతే ప్ర॒భుర్గాత్రా॑ణి॒
పర్యే॑షి విశ్వతః॑ ।

అత॑ప్తనూ॒ర్న తదా॒మో అ॑శ్నుతే శృ॒తాస॒
ఇద్వహ॑న్త॒స్తత్సమా॑శత ॥ ఇతి శిరఃకూర్చం నిధాయ

ఓం తత్త్వాయామీత్యస్య మన్త్రస్య శునఃశేప ఋషిః త్రిష్టుప్ ఛన్దః
వరుణో దేవతా కలశే వరుణావాహనే వినియోగః ॥

ఓం తత్త్వా॑ యామి॒ బ్రహ్మ॑ణా॒ వన్ద॑మాన॒స్తదా శా॑స్తే
యజ॑మానోహ॒విర్భిః ।

ఆహే॑ళమానో వరుణే॒హ బో॒ధ్యురు॑శమ్స॒మాన॒ ఆయుః॒
ప్రమో॑షీః ॥ ఇతి అభిమన్త్రయేత్

అస్మిన్ కలశే ఓం భూః వరుణమావాహయామి । ఓం భువః
వరుణమావాహయామి । ఓం స్వః వరుణమావాహయామి ।
ఓం భూర్భువస్స్వః వరుణమావాహయామి ॥

కలశస్య ముఖే విష్ణుః కణ్ఠే రుద్రాః సమాశ్రితాః । మూలే తత్ర
స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణాః స్మృతాః ॥

కుక్షౌ తు సాగరాస్సర్వే సప్తద్వీపా వసున్ధరా । ఋగ్వేదోఽథ
యజుర్వేదః సామవేదోప్యథర్వణః ॥

అఙ్గైశ్చ సహితాః సర్వే కలశం తు సమాశ్రితాః । అత్ర
గాయత్రీ సావిత్రీ శాన్తిః పుష్టికరీ తథా ।
ఆయాన్తు దేవీపూజార్థం దురితక్షయకారకాః । సర్వే సముద్రాః
సరితస్తీర్థాని జలదా నదాః ॥

గఙ్గే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ । నర్మదే సిన్ధు
కావేరీ జలేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ॥

సితమకరనిషణ్ణాం శుభ్రవస్త్రాం త్రినేత్రాం
కరధృతకలశోద్యత్సూత్పలాభీత్యభీష్టామ్ ।
విధిహరిహరరూపాం సేన్దుకోటీరచూడాం భసితసితదుకూలాం
జాహ్నవీం తాం నమామి ॥

కలశదేవతాభ్యో నమః । ప్రార్థనాం సమర్పయామి ॥

॥ శఙ్ఖ పూజా ॥

[భూమిం ప్రోక్ష్య శఙ్ఖం ప్రక్షాల్య సంస్థాప్య ]

ఓం శం నో॑ దే॒వీర॒భీష్ట॑య॒ ఆ॑పో భవన్తు పీ॒తయే॑ ।

శం యో ర॒భిస్ర॑వన్తు నః ॥

[ ఇతి మన్త్రేణ జలం పూరయిత్వా శఙ్ఖ ముద్రాం
ధేనుముద్రాం చ ప్రదర్శయేత్ ]

జాతవేదస ఇత్యస్య మన్త్రస్య మారీచః కశ్యప ఋషిః త్రిష్టుప్
చన్దః జాతవేదాగ్నిర్దేవతా అగ్నికలావాహనే వినియోగః ॥

ఓం జా॒తవే॑దసే సునవామ॒ సోమ॑మరాతీయ॒తో ని ద॑హాతి॒
వేదః॑ ।

స నః॑ పర్ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ వి॑శ్వా నా॒వేవ॒ సిన్ధుం॑
దురి॒తాత్య॒గ్నిః ॥

ఓం భూః అగ్నికలామావాహయామి । ఓం భువః అగ్నికలామావాహయామి ।
ఓం స్వః అగ్నికలామావాహయామి ।
ఓం భూర్భువస్స్వః అగ్నికలామావాహయామి ॥

తత్సవితురిత్యస్య మన్త్రస్య విశ్వామిత్ర ఋషిః దైవీ గాయత్రీ
ఛన్దః సవితా దేవతా సౌరకలావాహనే వినియోగః ॥

ఓం తత్స॑వి॒తుర్వరేణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒
యో నః॑ ప్రచో॒దయా॑త్ ॥

ఓం భూః సౌరకలామావాహయామి । ఓం భువః
సౌరకలామావాహయామి । ఓం స్వః సౌరకలామావాహయామి ।
ఓం భూర్భువస్స్వః సౌరకలామావాహయామి ॥

త్ర్యమ్బకమితి మన్త్రస్య మైత్రావరుణిర్వసిష్ఠ ఋషిః అనుష్టుప్
ఛన్దః త్ర్యమ్బక రుద్రో దేవతా అమృతకలావాహనే వినియోగః ॥

ఓం త్ర్య॑మ్బకం యజామహే సుగన్ధిం॑ పుష్టి॒వర్ధ॑నమ్ ।

ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ బన్ధ॑నా॒త్ మృత్యోర్ము॑క్షీయ॒
మామృతా॑త్ ॥

ఓం భూః అమృతకలామావాహయామి । ఓం భువః
అమృతకలామావాహయామి । ఓం స్వః అమృతకలామావాహయామి ।
ఓం భూర్భువస్స్వః అమృతకలామావాహయామి ॥

ఓం పవనగర్భాయ విద్మహే పాఞ్చజన్యాయ ధీమహి తన్నః శఙ్ఖః
ప్రచోదయాత్ ॥

[ ఇతి త్రివారమర్ఘ్యమ్ ]

॥ అథ మణ్టపధ్యానమ్ ॥

ఉత్తప్తోజ్జ్వలకాఞ్చనేన రచితం తుఙ్గాఙ్గరఙ్గస్థలమ్ ।
శుద్ధస్ఫాటికభిత్తికా విరచితైః స్తమ్భైశ్చ హైమైః
శుభైః ॥ ద్వారైశ్చామర రత్న రాజిఖచితైః
శోభావహైర్మణ్డపైః । తత్రాన్యైరపి చక్రశఙ్ఖధవలైః
ప్రోద్భాసితం స్వస్తికైః ॥

ముక్తాజాలవిలమ్బిమణ్టపయుతైర్వజ్రైశ్చ సోపానకైః ।
నానారత్నవినిర్మితైశ్చ కలశైరత్యన్తశోభావహమ్ ॥

మాణిక్యోజ్జ్వలదీపదీప్తిరచితం లక్ష్మీవిలాసాస్పదమ్ ।
ధ్యాయేన్మణ్టపమర్చనేషు సకలేష్వేవం విధం సాధకః ॥

॥ ద్వారపాలక పూజా ॥

ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః । ఓం సింహాయ నమః । ఓం గరుడాయ నమః ।
ఓం ద్వారశ్రియై నమః । ఓం ధాత్ర్యై నమః ।
ఓం విధాత్ర్యై నమః । ఓం పూర్వద్వారశ్రియై నమః । శఙ్ఖనిధయే
నమః । పుష్పనిధయే నమః । దక్షిణద్వారశ్రియై నమః । బలాయై
నమః । ప్రబలాయై నమః । ప్రచణ్డాయై నమః । పశ్చిమ
ద్వారశ్రియై నమః । జయాయై నమః । విజయాయై నమః । గఙ్గాయై
నమః । యమునాయై నమః । ఉత్తరద్వారశ్రియై నమః । ఋగ్వేదాయ
నమః । యజుర్వేదాయ నమః । సామవేదాయ నమః । అథర్వణవేదాయ
నమః । కృతయుగాయ నమః । త్రేతాయుగాయ నమః । ద్వాపరయుగాయ
నమః । కలియుగాయ నమః । పూర్వసముద్రాయ నమః ।
దక్షిణసముద్రాయ నమః । పశ్చిమసముద్రాయ నమః ।
ఉత్తరసముద్రాయ నమః । ద్వారదేవతాభ్యో నమః । ద్వారపాలక
పూజాం సమర్పయామి ॥

॥ పీఠపూజా ॥

ఓం ఆధారశక్త్యై నమః । మూలప్రకృత్యై నమః । కూర్మాయ
నమః । అనన్తాయ నమః । వాస్త్వధిపతయే బ్రహ్మణే నమః ।
వాస్తుపురుషాయ నమః । శ్వేత ద్వీపాయ నమః । స్వర్ణమణ్డపాయ
నమః । అమృతార్ణవాయ నమః । రత్నద్వీపాయ నమః ।
నవరత్నమయమణ్డపాయ నమః । భద్రకమలాసనాయై నమః ।
గుణాధిపతయే నమః । సరస్వత్యై నమః । దుర్గాయై నమః ।
క్షేత్రపాలాయ నమః । ధర్మాయ నమః । జ్ఞానాయ నమః ।
వైరాగ్యాయ నమః । ఐశ్వర్యాయ నమః । అధర్మాయ నమః ।
అజ్ఞానాయ నమః । అవైరాగ్యాయ నమః । అనైశ్వర్యాయ నమః ।
అవ్యక్తవిగ్రహాయ నమః । అనన్దకన్దాయ నమః । ఆకాశబీజాత్మనే
బుద్ధినాలాయ నమః । ఆకాశాత్మనే కర్ణికాయై నమః ।
వాయ్వాత్మనే కేసరేభ్యో నమః । అగ్న్యాత్మనే దలేభ్యో నమః ।
పృథివ్యాత్మనే పరివేషాయ నమః । అం అర్కమణ్డలాయ
వసుప్రదద్వాదశకలాతత్వాత్మనే నమః । ఉం సోమమణ్డలాయ
వసుప్రదషోడశకలాతత్వాత్మనే నమః । మం వహ్నిమణ్డలాయ
వసుప్రదదశకలాతత్వాత్మనే నమః । సం సత్వాయ నమః । రం
రజసే నమః । తం తమసే నమః । విం విద్యాయై నమః । ఆం
ఆత్మనే నమః । ఉం పరమాత్మనే నమః । మం అన్తరాత్మనే నమః । ఓం
హ్రీం జ్ఞానత్మనే నమః । పీఠపూజాం సమర్పయామి ॥

॥ ఆవాహనమ్ ॥

జాతవేదస ఇత్యస్య మన్త్రస్య కశ్యప ఋషిః త్రిష్టుప్ ఛన్దః
జాతవేదాగ్నిర్దేవతా దుర్గావాహనే వినియోగః ॥

ఓం జా॒తవే॑దసే సునవామ॒ సోమ॑మరాతీయ॒తో ని ద॑హాతి॒
వేదః॑ ।

స నః॑ పర్ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ వి॑శ్వా నా॒వేవ॒ సిన్ధుం॑
దురి॒తాత్య॒గ్నిః ॥

ఓం భూః దుర్గామావాహయామి । ఓం భువః దుర్గామావాహయామి । ఓం
స్వః దుర్గామావాహయామి ।
ఓం భూర్భువస్స్వః దుర్గామావాహయామి ॥

స్వామిన్యఖిలలోకేశీ యావత్పూజావసానకమ్ । తావత్త్వం
ప్రీతిభావేన బిమ్బేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ॥

॥ మలాపకర్షణస్నానమ్ ॥

ఓం అగ్నిమీళేత్యస్య సూక్తస్య వైశ్వామిత్రోమధుచ్ఛన్దా ఋషిః
గాయత్రీ ఛన్దః అగ్నిర్దేవతా ॥

ఓం అ॒గ్నిమీ॑ళే పు॒రోహి॑తం య॒జ్ఞస్య॑ దే॒వమృ॒త్విజ॑మ్ ।
హోతా॑రం ర॒త్నధాత॑మమ్ ॥

అ॒గ్నిః పూర్వే॑భి॒రృషి॑భి॒రీడ్యో॒ నూత॑నైరు॒త । స
దే॒వాꣳ ఏహ వక్ష॑తి ॥

అ॒గ్నినా॑ ర॒యిమ॑ష్నవ॒త్ పోష॑మే॒వ ది॒వే ది॑వే ।
య॒శసం॑ వీ॒రవత్త్॑అమమ్ ॥

అగ్నీ॒ యం య॒జ్ఞమధ్వ॑రం వి॒శ్వతః॑ పరి॒భూరసి॑ । స
ఇద్దే॒వేషు॑ గచ్ఛతి ॥

అ॒గ్నిర్హోతా॑ కవిక్ర॑తుః స॒త్యశ్చి॒త్రశ్ర॑వస్తమః । దే॒వో
దే॒వేభి॒రాగమత్ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః । మలాపకర్షణస్నానం
సమర్పయామి ॥

॥ నవశక్తి పూజా ॥

ఓం ప్రభాయై నమః । మాయాయై నమః । జయాయై నమః । సూక్ష్మాయై
నమః । విశుద్ధాయై నమః । నన్దిన్యై నమః । సుప్రభాయై నమః ।
విజయాయై నమః । సర్వసిద్ధిప్రదాయై నమః ॥

ఓం నమో భగవత్యై సకలగుణశక్తియుక్తాయై
యోగపద్మపీఠాత్మికాయై నమః । సువర్ణ మహాపీఠం కల్పయామి ॥

స్వాత్మసంస్థామజాం శుద్ధాం త్వామద్య పరమేశ్వరీ ।
అరణ్యామిహ హవ్యాశం మూర్తావావాహయామ్యహమ్ ॥

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం యరలవశషసహోఽం సం హంసః శ్రీ
దుర్గాపరమేశ్వర్యాః ప్రాణాః ఇహ ప్రాణాః ।
ఓం ఆం హ్రీం క్రోం యరలవశషసహోఽం సం హంసః శ్రీ
దుర్గాపరమేశ్వర్యాః జీవ ఇహ స్థితః ।
ఓం ఆం హ్రీం క్రోం యరలవశషసహోఽం సం హంసః శ్రీ
దుర్గాపరమేశ్వర్యాః సర్వేన్ద్రియాణి ఇహ స్థితాని ।
పృథివ్యప్తేజోవాయ్వాకాశ
శబ్దస్పర్శరూపరసగన్ధశ్రోత్రత్వక్చక్షుర్జిహ్వాఘ్రాణ
వాక్పాణిపాదపాయూపస్థవచనాదానవిహరణవిసర్గానన్ద
మనోబుద్ధిచిత్తాహఙ్కారజ్ఞానాత్మనే అన్తరాత్మనే పరమాత్మనే
నమః ॥ ఇహైవాగత్య సుఖం చిరం తిష్ఠన్తు స్వాహా ॥

ఓం అ॑సునీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షుః॒ పునః॑ ప్రా॒ణమి॒హ
నో॑ ధే॒హి భోగ॑మ్ ।

జ్యోక్ ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర॑న్త॒మనుమతే మృ॒ళయా॑ నః
స్వ॒స్తి ॥

ఓం భూర్భువస్స్వరోఽమ్ । సశక్తిసాఙ్గసాయుధసవాహనసపరివారే
దుర్గే భగవతి అత్రైవాఽగచ్ఛాఽగచ్ఛ ఆవాహయిష్యే
ఆవాహయామి ॥

ఆవాహితా భవ । సంస్థాపితా భవ । సన్నిహితా భవ ।
సన్నిరుద్ధా భవ । సమ్ముఖా భవ । అవకుణ్ఠితో భవ । వ్యాప్తా
భవ । సుప్రసన్నా భవ । మమ సర్వాభీష్ట ఫలప్రదా భవ ॥

[ తద్దినస్య దుర్గాయాః మూలమన్త్రస్య ఋష్యాది న్యాసం
విధాయ ధ్యాత్వా మూలమన్త్రం యథా శక్తి జపేత్ ]

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః । ధ్యాయామి ధ్యానం
సమర్పయామి । ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి । అర్ఘ్యం
సమర్పయామి । పాద్యం సమర్పయామి । ఆచమనం సమర్పయామి ।
మధుపర్కం సమర్పయామి । గన్ధం సమర్పయామి । పుష్పం
సమర్పయామి । [ ఇత్యాది సంక్షిప్త ధూప దీప నైవేద్య
నీరాజనాదికం కుర్యాత్ ]

॥ పఞ్చామృతస్నానమ్ ॥

క్షీరస్నానమ్

ఓం ఆ ప్యా॑యస్వ॒ స॑మేతు తే వి॒శ్వతః॑ సోమ॒ వృష్॑ణియమ్ ।
భవా॒ వాజ॑స్య సఙ్గ॒థే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః క్షీరస్నానం సమర్పయామి ॥

క్షీరస్నానానన్తరం శుద్ధోదకేన స్నపయిష్యే ॥

ఓం జా॒తవే॑దసే సునవామ॒ సోమ॑మరాతీయ॒తో ని ద॑హాతి॒
వేదః॑ ।

స నః॑ పర్ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ వి॑శ్వా నా॒వేవ॒ సిన్ధుం॑
దురి॒తాత్య॒గ్నిః ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి ॥

దధిస్నానమ్

ఓం ద॒ధి॒క్రావ్ణో॑ అకారిషం
జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్యవా॒జినః॑।సుర॒భి నో॒ ముఖా॑కర॒త్ప్రణ
ఆయూం॑షి తారిషత్।

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః దధిస్నానం సమర్పయామి ॥

దధిస్నానానన్తరం శుద్ధోదకేన స్నపయిష్యే ॥

ఓం తామ॒గ్ని॑వర్ణాం॒ తప॑సా జ్వ॒లన్తీం వై॑రోచ॒నీం
క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టా॑మ్ ।

దు॒ర్గాం॒ దే॒వీం శర॑ణమ॒హం ప్రపద్యే॑ సుత॒ర॑సి
తరసే॒ నమః॑ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి ॥

ఘృతస్నానమ్

ఓం ఘృ॒తం మి॑మిక్షే ఘృ॒తమ॑స్య॒ యోని॑ర్ఘృ॒తే
శ్రి॒తో ఘృతమ్వ॑స్య॒ధామ॑ ।

అ॒ను॒ష్వ॒ధమా వ॑హ మా॒దయ॑స్వ॒ స్వాహా॑కృతం
వృషభ వక్షిహ॒వ్యమ్ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః ఘృతస్నానం సమర్పయామి ॥

ఘృతస్నానానన్తరం శుద్ధోదకేన స్నపయిష్యే ॥

ఓం అగ్నే॒ త్వం పా॑రయా॒ నవ్యో॑ అ॒స్మాన్ స్వ॒స్తిభి॒రతి॑
దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా॑ ।

పూశ్చ॑ పృ॒థ్వీ బ॑హు॒లా న॑ ఉ॒ర్వీ భవా॑ తో॒కాయ॒
తన॑యాయ॒ శం యోః ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి ॥

మధుస్నానమ్

ఓం మధు॒ వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑ క్షరన్తి॒ సిన్ధ॑వః ।
మాధ్వీ॑ర్నః స॒న్త్వోష॑ధీః ।

మధు॒నక్త॑ము॒తోషసి॒ । మధు॑మ॒త్ పార్థి॑వం॒ రజః॑ ।
మధు॒ ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా ॥

మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాꣳ అస్తు॒ సూర్యః॑ ।
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవన్తు నః ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః మధుస్నానం సమర్పయామి ॥

మధుస్నానానన్తరం శుద్ధోదకేన స్నపయిష్యే ॥

ఓం విశ్వా॑ని నో దు॒ర్గహా॑ జాతవేదః॒ సిన్ధుం॒ న నా॒వా
దు॑రి॒తాతి॑ పర్షి ।

అగ్నీ॑ఽ అత్రి॒వన్నమ॑సా గృణా॒నోఽఽస్మాకం॑ బోధ్య వి॒తా
త॒నూనా॑మ్ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి ॥

శర్కరాస్నానమ్

ఓం స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే స్వా॒దురిన్ద్రా॑య
సు॒హవీ॑తునామ్నే ।

స్వా॒దుర్మిత్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే॒ బృహ॒స్పత॑యే॒
మధు॑మాꣳ అదా॑భ్యః ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః శర్కరాస్నానం సమర్పయామి ॥

శర్కరాస్నానానన్తరం శుద్ధోదకేన స్నపయిష్యే ॥

ఓం పృ॒త॒నా॒ జి॒త॒గం సహ॑మానము॒గ్రమగ్నిం హు॑వేమ
ప॒రమాత్స॒ధస్తా॑త్ ।

స నః॑ పర్ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా క్షామ॑ద్దే॒వోఽతి॑
దురితాత్యగ్నిః ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి ॥

ఫలోదకస్నానమ్

ఓం యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పా యాశ్చ॑
పుష్పిణీః॑ ।

బృహ॒స్పతి॑ప్రసూతా॒స్తా నో॑ ముఞ్చ॒త్వంహ॑సః ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః ఫలోదకస్నానం సమర్పయామి ॥

ఫలోదకస్నానానన్తరం శుద్ధోదకేన స్నపయిష్యే ॥

ఓం ఆపో॒హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తాన॑ఊ॒ర్జే ద॑ధా॒తన ।
మ॒హేరణా॑య చక్ష॑సే యో వః॑ శి॒వతమో॒ రసః॒ ।

తస్య॑ భాజయతే॒ హనః॑ ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒తరః॑ ।
తస్మా॒ అరఙ్గమామవః॒ ।

యస్య॒క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి ॥

అమృతాభిషేకమ్

[ శ్రీసూక్త- దుర్గా సూక్త – రుద్రాద్యైః అమృతాభిషేకం
కుర్యాత్ ]
శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః అమృతాభిషేకస్నానం
సమర్పయామి ॥

॥ కల్పోక్త
షోడశోపచార పూజా ॥

ధ్యానమ్
ఓం దుర్గాం భగవతీం ధ్యాయేన్మూలమన్త్రాధిదేవతామ్ । వాణీం
లక్ష్మీం మహాదేవీం మహామాయాం విచిన్తయేత్ ।
మాహిషఘ్నీఇం దశభుజాం కుమారీం సింహవాహినీమ్ ।
దానవాస్తర్జయన్తీ చ సర్వకామదుఘాం శివామ్ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ॥

ఆవాహనమ్
ఓం వాక్ శ్రీదుర్గాదిరూపేణ విశ్వమావృత్య తిష్ఠతి ।
ఆవాహయామి త్వాం దేవి సమ్యక్ సన్నిహితా భవ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః ఆవాహయామి ఆవాహనం
సమర్పయామి ॥

ఆసనమ్
ఓం భద్రకాలి నమస్తేఽస్తు భక్తానామీప్సితార్థదే ।
స్వర్ణసింహాసనం చారు ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతామ్ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః ఆసనం సమర్పయామి ॥

స్వాగతమ్
ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే । కృతాఞ్జలిపుటో
భక్త్యా స్వాగతం కల్పయామ్యహమ్ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః స్వాగతం సమర్పయామి ॥

అర్ఘ్యమ్
ఓం మహాలక్ష్మి మహామయే మహావిద్యాస్వరూపిణీ ।
అర్ఘ్యపాద్యాచమాన్ దేవి గృహాణ పరమేశ్వరీ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః అర్ఘ్య-పాద్య-ఆచమనాని
సమర్పయామి ॥

మధుపర్కమ్
ఓం దూర్వాఙ్కురసమాయుక్తం గన్ధాదిసుమనోహరమ్ । మధుపర్కం
మయా దత్తం నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః మధుపర్కం సమర్పయామి ॥

పఞ్చామృతస్నానమ్
ఓం స్నానం పఞ్చామృతం దేవి భద్రకాలి జగన్మయి । భక్త్యా
నివేదితం తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోఽస్తుతే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః పఞ్చామృతస్నానం
సమర్పయామి ॥

శుద్ధోదకస్నానమ్
ఓం శుద్ధోదకసమాయుక్తం గఙ్గాసలిలముత్తమమ్ । స్నానం గృహాణ
దేవేశి భద్రకాలి నమోఽస్తుతే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి ॥

వస్త్రమ్
ఓం వస్త్రం గృహాణ దేవేశి దేవాఙ్గసదృశం నవమ్ ।
విశ్వేశ్వరి మహామాయే నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః రత్నదుకూలవస్త్రం సమర్పయామి ॥

కఞ్చుకమ్
ఓం గోదావరి నమస్తుభ్యం సర్వాభీష్టప్రదాయిని ।
సర్వలక్షణసంభూతే దుర్గే దేవి నమోఽస్తుతే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః రత్నకఞ్చుకం సమర్పయామి ॥

యజ్ఞోపవీతమ్
ఓం తక్షకానన్తకర్కోట నాగయజ్ఞోపవీతిని । సౌవర్ణం
యజ్ఞసూత్రం తే దదామి హరిసేవితే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః స్వర్ణయజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి ॥

ఆభరణమ్
ఓం నానారత్నవిచిత్రాఢ్యాన్ వలయాన్ సుమనోహరాన్ । అలఙ్కారాన్
గృహాణ త్వం మమాభీష్టప్రదా భవ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః ఆభరణాని సమర్పయామి ॥

గన్ధః
ఓం గన్ధం చన్దనసంయుక్తం కుఙ్కుమాదివిమిశ్రితమ్ । గృహ్ణీష్వ
దేవి లోకేశి జగన్మాతర్నమోఽస్తుతే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః గన్ధం సమర్పయామి ॥

బిల్వగన్ధః
ఓం బిల్వవృక్షకృతావాసే బిల్వపత్రప్రియే శుభే ।
బిల్వవృక్షసముద్భూతో గన్ధశ్చ ప్రతిగృహ్యతామ్ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః బిల్వగన్ధం సమర్పయామి ॥

అక్షతాః
ఓం అక్షతాన్ శుభదాన్ దేవి హరిద్రాచూర్ణమిశ్రితాన్ ।
ప్రతిగృహ్ణీష్వ కౌమారి దుర్గాదేవి నమోఽస్తుతే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి ॥

పుష్పాణి
ఓం మాలతీబిల్వమన్దారకున్దజాతివిమిశ్రితమ్ । పుష్పం గృహాణ
దేవేశి సర్వమఙ్గలదా భవ ॥

శివపత్ని శివే దేవి శివభక్తభయాపహే । ద్రోణపుష్పం మయా
దత్తం గృహాణ శివదా భవ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్పాణి
సమర్పయామి ॥

॥ అథ అఙ్గపూజా ॥

ఓం వారాహ్యై నమః పాదౌ పూజయామి ।
ఓం చాముణ్డాయై నమః జఙ్ఘే పూజయామి ।
ఓం మాహేన్ద్ర్యై నమః జానునీ పూజయామి ।
ఓం వాగీశ్వర్యై నమః ఊరూ పూజయామి ।
ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః గుహ్యం పూజయామి ।
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః కటిం పూజయామి ।
ఓం జగన్మాయాయై నమః నాభిం పూజయామి ।
ఓం మాహేశ్వర్యై నమః కుక్షిం పూజయామి ।
ఓం సరస్వత్యై నమః హృదయం పూజయామి ।
ఓం కాత్యాయన్యై నమః కణ్ఠం పూజయామి ।
ఓం శివదూత్యై నమః హస్తాన్ పూజయామి ।
ఓం నారసింహ్యై నమః బాహూన్ పూజయామి ।
ఓం ఇన్ద్రాణ్యై నమః ముఖం పూజయామి ।
ఓం శివాయై నమః నాసికాం పూజయామి ।
ఓం శతాక్ష్యై నమః కర్ణౌ పూజయామి ।
ఓం త్రిపురహంత్ర్యై నమః నేత్రత్రయం పూజయామి ।
ఓం పరమేశ్వర్యై నమః లలాటం పూజయామి ।
ఓం శాకమ్భర్యై నమః శిరః పూజయామి ।
ఓం కౌశిక్యై నమః సర్వాణి అఙ్గాని పూజయామి ॥

॥ అథ ఆవరణ పూజా ॥

ప్రథమావరణమ్
[తద్దినదుర్గాయః అఙ్గన్యాసమన్త్రాద్యైః
ప్రథమావరణమాచరేత్ ]

ద్వితీయావరణమ్
ఓం జయాయై నమః ।
ఓం విజయాయై నమః ।
ఓం కీర్త్యై నమః ।
ఓం ప్రీత్యై నమః ।
ఓం ప్రభాయై నమః ।
ఓం శ్రద్ధాయై నమః ।
ఓం మేధాయై నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం శ్రుత్యై నమః ।

తృతీయావణమ్
ఓం చక్రాయ నమః ।
ఓం శఙ్ఖాయ నమః ।
ఓం గదాయై నమః ।
ఓం ఖడ్గాయ నమః ।
ఓం పాశాయ నమః ।
ఓం అఙ్కుశాయ నమః ।
ఓం శరాయ నమః ।
ఓం ధనుషే నమః ।

తురీయావరణమ్
ఓం ఇన్ద్రాయ సురాధిపతయే పీతవర్ణాయ వజ్రహస్తాయ
ఐరావతవాహనాయ శచీసహితాయ సశక్తిసాఙ్గసాయుధ
సవాహన సపరివారాయ శ్రీ దుర్గాపార్షదాయ నమః ।
ఓం అగ్నయే తేజోఽధిపతయే పిఙ్గలవర్ణాయ శక్తిహస్తాయ
మేషవాహనాయ స్వాహాదేవీసహితాయ సశక్తిసాఙ్గసాయుధ
సవాహన సపరివారాయ శ్రీ దుర్గాపార్షదాయ నమః ।
ఓం యమాయ ప్రేతాధిపతయే కృష్ణవర్ణాయ దణ్డహస్తాయ
మహిషవాహనాయ ఇలాసహితాయ సశక్తిసాఙ్గసాయుధ సవాహన
సపరివారాయ శ్రీ దుర్గాపార్షదాయ నమః ।
ఓం నిరృతయే రక్షోఽధిపతయే రక్తవర్ణాయ ఖడ్గహస్తాయ
నరవాహనాయ కాలికాసహితాయ సశక్తిసాఙ్గసాయుధ సవాహన
సపరివారాయ శ్రీ దుర్గాపార్షదాయ నమః ।
ఓం వరుణాయ జలాధిపతయే శ్వేతవర్ణాయ పాశహస్తాయ
మకరవాహనాయ పద్మినీసహితాయ సశక్తిసాఙ్గసాయుధ సవాహన
సపరివారాయ శ్రీ దుర్గాపార్షదాయ నమః ।
ఓం వాయవే ప్రాణాధిపతయే ధూమ్రవర్ణాయ అఙ్కుశహస్తాయ
మృగవాహనాయ మోహినీసహితాయ సశక్తిసాఙ్గసాయుధ సవాహన
సపరివారాయ శ్రీ దుర్గాపార్షదాయ నమః ।
ఓం సోమాయ నక్షత్రాధిపతయే శ్యామలవర్ణాయ గదాహస్తాయ
అశ్వవాహనాయ చిత్రిణీసహితాయ సశక్తిసాఙ్గసాయుధ సవాహన
సపరివారాయ శ్రీ దుర్గాపార్షదాయ నమః ।
ఓం ఈశానాయ విద్యాధిపతయే స్ఫటికవర్ణాయ త్రిశూలహస్తాయ
వృషభవాహనాయ గౌరీసహితాయ సశక్తిసాఙ్గసాయుధ
సవాహన సపరివారాయ శ్రీ దుర్గాపార్షదాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే లోకాధిపతయే హిరణ్యవర్ణాయ పద్మహస్తాయ
హంసవాహనాయ వాణీసహితాయ సశక్తిసాఙ్గసాయుధ సవాహన
సపరివారాయ శ్రీ దుర్గాపార్షదాయ నమః ।

పఞ్చమావరణమ్
ఓం వజ్రాయ నమః ।
ఓం శక్త్యై నమః ।
ఓం దణ్డాయ నమః ।
ఓం ఖడ్గాయ నమః ।
ఓం పాశాయ నమః ।
ఓం అఙ్కుశాయ నమః ।
ఓం గదాయై నమః ।
ఓం శూలాయ నమః ।
ఓం చక్రాయ నమః ।
ఓం పద్మాయ నమః ।

బిల్వపత్రమ్
ఓం శ్రీవృక్షమమృతోద్భూతం మహాదేవీ ప్రియం సదా ।
బిల్వపత్రం ప్రయచ్ఛామి పవిత్రం తే సురేశ్వరీ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః బిల్వపత్రం సమర్పయామి ॥

॥ అథ పుష్పపూజా ॥

ఓం దుర్గాయై నమః తులసీ పుష్పం సమర్పయామి
ఓం కాత్యాయన్యై నమః చమ్పకపుష్పం సమర్పయామి
ఓం కౌమార్యై నమః జాతీ పుష్పం సమర్పయామి
ఓం కాల్యై నమః కేతకీ పుష్పం సమర్పయామి
ఓం గౌర్యై నమః కరవీరపుష్పం సమర్పయామి
ఓం లక్ష్మ్యై నమః ఉత్పలపుష్పం సమర్పయామి
ఓం సర్వమఙ్గలాయై నమః మల్లికాపుష్పం సమర్పయామి
ఓం ఇన్ద్రాణ్యై నమః యూథికాపుష్పం సమర్పయామి
ఓం సరస్వత్యై నమః కమలపుష్పం సమర్పయామి
ఓం శ్రీ భగవత్యై నమః సర్వాణి పుష్పాణి సమర్పయామి ॥

॥ అథ చతుఃషష్టియోగినీ పూజా ॥

[ సర్వాదౌ ఓంకారం యోజయేత్ ]
ఓం దివ్యయోగాయై నమః ।
మహాయోగాయై నమః ।
సిద్ధయోగాయై నమః ।
గణేశ్వర్యై నమః ।
ప్రేతాశ్యై నమః ।
డాకిన్యై నమః ।
కాల్యై నమః ।
కాలరాత్ర్యై నమః ।
నిశాచర్యై నమః ।
ఝఙ్కార్యై నమః ।
ఊర్ధ్వభేతాల్యై నమః ।
పిశాచ్యై నమః ।
భూతడామర్యై నమః ।
ఊర్ధ్వకేశ్యై నమః ।
విరూపాక్ష్యై నమః ।
శుశ్కాఙ్గ్యై నమః ।
నరభోజిన్యై నమః ।
రాక్షస్యై నమః ।
ఘోరరక్తాక్ష్యై నమః ।
విశ్వరూప్యై నమః ।
భయఙ్కర్యై నమః ।
భ్రామర్యై నమః ।
రుద్రభేతాల్యై నమః ।
భీష్మర్యై నమః ।
త్రిపురాన్తక్యై నమః ।
భైరవ్యై నమః ।
ధ్వంసిన్యై నమః ।
క్రోధ్యై నమః ।
దుర్ముఖ్యై నమః ।
ప్రేతవాహిన్యై నమః ।
ఖట్వాఙ్గ్యై నమః ।
దీర్ఘలమ్బోష్ఠ్యై నమః ।
మాలిన్యై నమః ।
మన్త్రయోగిన్యై నమః ।
కౌశిక్యై నమః ।
మర్దిన్యై నమః ।
యక్ష్యై నమః ।
రోమజఙ్ఘాయై నమః ।
ప్రహారిణ్యై నమః ।
కాలాగ్నయే నమః ।
గ్రామణ్యై నమః ।
చక్ర్యై నమః ।
కఙ్కాల్యై నమః ।
భువనేశ్వర్యై నమః ।
యమదూత్యై నమః ।
ఫట్కార్యై నమః ।
వీరభద్రేశ్యై నమః ।
ధూమ్రాక్ష్యై నమః ।
కలహప్రియాయై నమః ।
కణ్టక్యై నమః ।
నాటక్యై నమః ।
మార్యై నమః ।
కరాలిన్యై నమః ।
సహస్రాక్ష్యై నమః ।
కామలోలాయై నమః ।
కాకదంష్ట్రాయై నమః ।
అధోముఖ్యై నమః ।
ధూర్జట్యై నమః ।
వికట్యై నమః ।
ఘోర్యై నమః ।
కపాల్యై నమః ।
విషలఙ్ఘిన్యై నమః ॥ ఓం ॥

॥ అథ ఆశ్టభైరవపూజా ॥

ఓం అసితాఙ్గభైరవాయ నమః ।
ఓం క్రోధభైరవాయ నమః ।
ఓం రురుభైరవాయ నమః ।
ఓం చణ్డభైరవాయ నమః ।
ఓం కపాలభైరవాయ నమః ।
ఓం ఖట్వాఙ్గభైరవాయ నమః ।
ఓం ఉన్మత్తభైరవాయ నమః ।
ఓం భీషణభైరవాయ నమః ।

॥ అథ అష్టోత్తరశతనామ పూజా ॥

[ అత్ర తద్దినదుర్గాయాః నామావలీం స్మరేత్ ]

॥ అథ ధూపః ॥

ఓం సగుగ్గుల్వగరూశీర గన్ధాది సుమనోహరమ్ । ధూపం గృహాణ
దేవేశి దుర్గే దేవి నమోఽస్తుతే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః ధూపమాఘ్రాపయామి ॥

॥ అథ దీపః ॥

ఓం పట్టసూత్రోల్లసద్వర్తి గోఘృతేన సమన్వితమ్ । దీపం
జ్ఞానప్రదం దేవి గృహాణ పరమేశ్వరీ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః దీపం దర్శయామి ॥

॥ అథ నైవేద్యమ్ ॥

ఓం జుషాణ దేవి నైవేద్యం నానాభక్ష్యైః సమన్వితమ్ ।
పరమాన్నం మయా దత్తం సర్వాభీష్టం ప్రయచ్ఛ మే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః మహానైవేద్యం సమర్పయామి ॥

॥ అథ పానీయమ్ ॥

ఓం గఙ్గాదిసలిలోద్భూతం పానీయం పావనం శుభమ్ ।
స్వాదూదకం మయా దత్తం గృహాణ పరమేశ్వరీ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః అమృతపానీయం సమర్పయామి ॥

॥ అథ తామ్బూలమ్ ॥

ఓం పూగీఫలసమాయుక్తం నాగవల్లీదలైర్యుతమ్ ।
కర్పూరచూర్ణసంయుక్తం తామ్బూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః తామ్బూలం సమర్పయామి ॥

॥ అథ నీరాజనమ్ ॥

ఓం పట్టిసూత్రవిచిత్రాఢ్యైః ప్రభామణ్డలమణ్డితైః ।
దీపైర్నీరాజయే దేవీం ప్రణవాద్యైశ్చ నామభిః ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః దివ్యమఙ్గలనీరాజనం
సమర్పయామి ॥

॥ అథ మన్త్రపుష్పమ్ ॥

ఓం పా॒వ॒కా నః॒ స॑రస్వతీ వాజే॑భిర్వాజినీ॑వతీ ।
యజ్ఞం॒ వ॑ష్టు ధి॒యావ॑సుః ॥

గౌ॒రీర్మి॑మాయ సలి॒లాని॒ తక్షత్యేక॑పదీ ద్వి॒పదీ॒ సా
చతు॑ష్పదీ ।

అ॒ష్టాప॑దీ॒ నవ॑పదీ బభూ॒వుషీ॑ స॒హస్రా॑క్షరా
పర॒మే వ్యో॑మన్ ॥

ఓం రా॒జా॒ధి॒రా॒జాయ॑ ప్రసహ్యసా॒హినే॑ నమో॑ వ॒యం
వై॑శ్రవ॒ణాయ॑ కుర్మహే ।

సమే॒కామా॒న్కామ॒కామా॑య॒ మహ్యం॑ కా॒మే॒శ్వ॒రో
వై॑శ్రవ॒ణో ద॑దాతు ।

కుబే॒రాయ॑ వైశ్రవ॒ణాయ॑ మహా॒రా॒జాయ॒ నమః॑ ॥

ఓం గన్ధపుష్పాక్షతైర్యుక్తమఞ్జలీకరపూరకైః । మహాలక్ష్మి
నమస్తేఽస్తు మన్త్రపుష్పం గృహాణ భో ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః వేదోక్త మన్త్రపుష్పం
సమర్పయామి ॥

॥ అథ ప్రదక్షిణనమస్కారః ॥

ఓం మహాదుర్గే నమస్తేఽస్తు సర్వేష్టఫలదాయిని । ప్రదక్షిణాం
కరోమి త్వాం ప్రీయతాం శివవల్లభే ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః ప్రదక్షిణనమస్కారాన్
సమర్పయామి ॥

॥ అథ ప్రార్థనా ॥

ఓం జయ రుద్రే విరూపాక్షి జయాతీతే నిరఞ్జనీ । జయ
కల్యాణసుఖదే జయ మఙ్గలదే శుభే ॥

జయ సిద్ధమునీన్ద్రాది వన్దితాంఘ్రిసరోరుహే । జయ విష్ణుప్రియే
దేవి జయ భూతవిభూతిదే ॥

జయ రత్నప్రదీప్తాభే జయ హేమవిభాసితే । జయ బాలేన్దుతిలకే
త్ర్యమ్బకే జయ వృద్ధిదే ॥

సర్వలక్ష్మీప్రదే దేవి సర్వరక్షాప్రదా భవ ।
ధర్మార్థకామమోక్షాఖ్య చతుర్వర్గఫలప్రదే ॥

శైలపుత్రి నమస్తేఽస్తు బ్రహ్మచారిణి తే నమః । కాలరాత్రి
నమస్తేఽస్తు నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥

మధుకైటభహారిణ్యై నమో మహిషమర్దినీ । ధూమ్రలోచననిర్నాశే
చణ్డముణ్డవినాశిని ॥

రక్తబీజవధే దేవి నిశుమ్భాసురఘాతినీ । నమః ।
శుమ్భాపహారిణ్యై త్ర్యైలోక్యవరదే నమః ॥

దేవి దేహి పరం రూపం దేవి దేహి పరం సుఖమ్ । ధర్మం దేహి
ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే ॥

సుపుత్రాంశ్చ పశూన్ కోశాన్ సుక్షేత్రాణి సుఖాని చ । దేవి దేహి
పరం జ్ఞానమిహ ముక్తి సుఖం కురు ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః ప్రార్థనాం సమర్పయామి ॥

॥ అథ ప్రసన్నార్ఘ్యమ్ ॥

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే । బిల్వార్ఘ్యం చ
మయా దత్తం దేవేశి ప్రతిగృహ్యతామ్ ॥

జ్ఞానేశ్వరి గృహాణేదం సర్వసౌఖ్యవివర్ధిని ।
గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం దేవేశి వరదా భవ ॥

శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వర్యై నమః బిల్వపత్రార్ఘ్యం సమర్పయామి ॥

॥ అథ పునః పూజా ॥

ఓం కాత్యాయన్యై నమః ధ్యానం సమర్పయామి
ఓం కౌమార్యై నమః ఆవాహనం సమర్పయామి
ఓం విన్ధ్యవాసిన్యై నమః ఆసనం సమర్పయామి
ఓం మహేశ్వర్యై నమః పాద్యం సమర్పయామి
ఓం సితామ్భోజాయై నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి
ఓం నారసింహ్యై నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి
ఓం మహాదేవ్యై నమః మధుపర్కం సమర్పయామి
ఓం దయావత్యై నమః పునరాచమనీయం సమర్పయామి
ఓం శాకంభర్యై నమః స్నానం సమర్పయామి
ఓం దుర్గాయై నమః వస్త్రం సమర్పయామి
ఓం సరస్వత్యై నమః ఆభరణాని సమర్పయామి
ఓం మేధాయై నమః గన్ధం సమర్పయామి
ఓం సర్వవిద్యాప్రదాయై నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయై నమః పుష్పాణి సమర్పయామి
ఓం మహావిద్యాయై నమః ధూపం సమర్పయామి
ఓం సపత్నికాయై నమః దీపం సమర్పయామి
ఓం శాన్త్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి
ఓం ఉమాయై నమః హస్తప్రక్షాళనం సమర్పయామి
ఓం చణ్డికాయై నమః తామ్బూలం సమర్పయామి
ఓం చాముణ్డాయై నమః నీరాజనం సమర్పయామి
ఓం మాహాకాల్యై నమః మన్త్రపుష్పం సమర్పయామి
ఓం శివదూత్యై నమః ప్రదక్షిణాని సమర్పయామి
ఓం శివాయై నమః నమస్కారాన్ సమర్పయామి
శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వర్యై నమః షోడశోపచార పూజాం
సమర్పయామి ॥

॥ అథ బిల్వపత్రార్పణమ్ ॥

ఓం సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీః సరస్వతీ।
శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా ॥

సర్వమఙ్గల మాఙ్గల్యే శివే సర్వార్థసాధికే । శరణ్యే
త్ర్యమ్బికే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥

శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వర్యై నమః బిలవపత్రార్చనం
సమర్పయామి ॥

॥ అథ పూజా సమర్పణమ్ ॥

ఓం మన్త్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరీ ।
యత్కృతం తు మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తు తే ॥

అనేన మయా కృత దుర్గాపూజాఖ్య కర్మణా శ్రీ పరమేశ్వరో శ్రీ
పరదేవతా చ ప్రీయతామ్ ॥

[ యథాశక్తి బ్రాహ్మణ-దమ్పతి-కుమారీ వర్గభోజనం
కారయేత్ ]
॥ ఇతి దుర్గాపూజావిధిః సమ్పూర్ణః ॥

॥ ప్రథమ దినస్య మహాదుర్గా పూజావిధిః ॥

అస్యశ్రీ మూలదుర్గా మహామన్త్రస్య నారద ఋషిః గాయత్రీ
ఛన్దః శ్రీ దుర్గా దేవతా ॥

[ హ్రాం హ్రీం ఇత్యాదినా న్యాసమాచరేత్ ]
ధ్యానమ్
శఙ్ఖారిచాపశరభిన్నకరాం త్రినేత్రాం
తిగ్మేతరాంశుకలయాం విలసత్కిరీటామ్ ।
సింహస్థితాం ససురసిద్ధనతాం చ దుర్గాం దూర్వానిభాం
దురితవర్గహరాం నమామి ॥

మన్త్రః ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ॥

॥ అథ శ్రీ దుర్గాఽష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

అస్యశ్రీ దుర్గాఽష్టోత్తరశతనామ మహామన్త్రస్య నారద ఋషిః
గాయత్రీ ఛన్దః శ్రీ దుర్గా దేవతా పరమేశ్వరీతి బీజం
కృష్ణానుజేతి శక్తిః శాఙ్కరీతి కీలకం
దుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

ధ్యానమ్
ప్రకాశమధ్యస్థితచిత్స్వరూపాం వరాభయే సందధతీం
త్రినేత్రామ్ ।
సిన్దూరవర్ణామతికోమలాఙ్గీం మాయామయీం తత్వమయీం నమామి ॥

ఓం దుర్గాయై నమః ।
దారిద్ర్యశమన్యై నమః ।
దురితఘ్న్యై నమః ।
లక్ష్మ్యై నమః ।
లజ్జాయై నమః ।
మహావిద్యాయై నమః ।
శ్రద్ధాయై నమః ।
పుష్ట్యై నమః ।
స్వధాయై నమః ।
ధ్రువాయై నమః ।
మహారాత్ర్యై నమః ।
మహామాయాయై నమః ।
మేధాయై నమః ।
మాత్రే నమః ।
సరస్వత్యై నమః ।
శివాయై నమః ।
శశిధరాయై నమః ।
శాన్తాయై నమః ।
శామ్భవ్యై నమః ।
భూతిదాయిన్యై నమః ।
తామస్యై నమః ।
నియతాయై నమః ।
నార్యై నమః ।
కాల్యై నమః ।
నారాయణ్యై నమః ।
కలాయై నమః ।
బ్రాహ్మ్యై నమః ।
వీణాధరాయై నమః ।
వాణ్యై నమః ।
శారదాయై నమః ।
హంసవాహిన్యై నమః ।
త్రిశూలిన్యై నమః ।
త్రినేత్రాయై నమః ।
ఈశానాయై నమః ।
త్రయ్యై నమః ।
త్రయతమాయై నమః ।
శుభాయై నమః ।
శఙ్ఖిన్యై నమః ।
చక్రిణ్యై నమః ।
ఘోరాయై నమః ।
కరాల్యై నమః ।
మాలిన్యై నమః ।
మత్యై నమః ।
మాహేశ్వర్యై నమః ।
మహేష్వాసాయై నమః ।
మహిషఘ్న్యై నమః ।
మధువ్రతాయై నమః ।
మయూరవాహిన్యై నమః ।
నీలాయై నమః ।
భారత్యై నమః ।
భాస్వరామ్బరాయై నమః ।
పీతామ్బరధరాయై నమః ।
పీతాయై నమః ।
కౌమార్యై నమః ।
పీవరస్తన్యై నమః ।
రజన్యై నమః ।
రాధిన్యై నమః ।
రక్తాయై నమః ।
గదిన్యై నమః ।
ఘణ్టిన్యై నమః ।
ప్రభాయై నమః ।
శుమ్భఘ్న్యై నమః ।
సుభగాయై నమః ।
సుభ్రువే నమః ।
నిశుమ్భప్రాణహారిణ్యై నమః ।
కామాక్ష్యై నమః ।
కాముకాయై నమః ।
కన్యాయై నమః ।
రక్తబీజనిపాతిన్యై నమః ।
సహస్రవదనాయై నమః ।
సన్ధ్యాయై నమః ।
సాక్షిణ్యై నమః ।
శాఙ్కర్యై నమః ।
ద్యుతయే నమః ।
భార్గవ్యై నమః ।
వారుణ్యై నమః ।
విద్యాయై నమః ।
ధరాయై నమః ।
ధరాసురార్చితాయై నమః ।
గాయత్ర్యై నమః ।
గాయక్యై నమః ।
గఙ్గాయై నమః ।
దుర్గాయై నమః ।
గీతఘనస్వనాయై నమః ।
ఛన్దోమయాయై నమః ।
మహ్యై నమః ।
ఛాయాయై నమః ।
చార్వాఙ్గ్యై నమః ।
చన్దనప్రియాయై నమః ।
జనన్యై నమః ।
జాహ్నవ్యై నమః ।
జాతాయై నమః ।
శాన్ఙ్కర్యై నమః ।
హతరాక్షస్యై నమః ।
వల్లర్యై నమః ।
వల్లభాయై నమః ।
వల్ల్యై నమః ।
వల్ల్యలఙ్కృతమధ్యమాయై నమః ।
హరీతక్యై నమః ।
హయారూఢాయై నమః ।
భూత్యై నమః ।
హరిహరప్రియాయై నమః ।
వజ్రహస్తాయై నమః ।
వరారోహాయై నమః ।
సర్వసిద్ధ్యై నమః ।
వరప్రదాయై నమః ।
శ్రీ దుర్గాదేవ్యై నమః ॥ ఓం ॥

॥ అథ ద్వితీయదినస్య ఆర్యా పూజావిధిః ॥

అస్యశ్రీ ఆర్యామహామన్త్రస్య మారీచ కాశ్యప ఋషిః త్రిష్టుప్
ఛన్దః శ్రీ ఆర్యా దుర్గా దేవతా ॥

[ ఓం జాతవేదసే సునవామ – సోమమరాతీయతః – నిదహాతి
వేదః – సనః పర్షదతి – దుర్గాణి విశ్వా – నావేవ సిన్ధుం
దురితాత్యగ్నిః ॥ ఏవం న్యాసమాచరేత్ ]
ధ్యానమ్
విద్యుద్దామసమప్రభాం మృగపతిస్కన్ధస్థితాం భీషణామ్
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసత్ హస్తాభిరాసేవితామ్ ।
హస్తైశ్చక్రగదాఽసిశఙ్ఖ విశిఖాంశ్చాపం గుణం
తర్జనీమ్
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ॥

మన్త్రః- ఓం జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతీయతః నిదహాతి
వేదః సనః పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వా నావేవ సిన్ధుం
దురితాత్యగ్నిః ॥

॥ అథ ఆర్యా నామావలిః ॥

ఓం ఆర్యాయై నమః ।
కాత్యాయన్యై నమః ।
గౌర్యై నమః ।
కుమార్యై నమః ।
విన్ధ్యవాసిన్యై నమః ।
వాగీశ్వర్యై నమః ।
మహాదేవ్యై నమః ।
కాల్యై నమః ।
కఙ్కాలధారిణ్యై నమః ।
ఘోణసాభరణాయై నమః ।
ఉగ్రాయై నమః ।
స్థూలజఙ్ఘాయై నమః ।
మహేశ్వర్యై నమః ।
ఖట్వాఙ్గధారిణ్యై నమః ।
చణ్డ్యై నమః ।
భీషణాయై నమః ।
మహిషాన్తకాయై నమః ।
రక్షిణ్తై నమః ।
రమణ్యై నమః ।
రాజ్ఞ్యై నమః ।
రజన్యై నమః ।
శోషిణ్యై నమః ।
రత్యై నమః ।
గభస్తిన్యై నమః ।
గన్ధిన్యై నమః ।
దుర్గాయై నమః ।
గాన్ధార్యై నమః ।
కలహప్రియాయై నమః ।
వికరాల్యై నమః ।
మహాకాల్యై నమః ।
భద్రకాల్యై నమః ।
తరఙ్గిణ్యై నమః ।
మాలిన్యై నమః ।
దాహిన్యై నమః ।
కృష్ణాయై నమః ।
ఛేదిన్యై నమః ।
భేదిన్యై నమః ।
అగ్రణ్యై నమః ।
గ్రామణ్యై నమః ।
నిద్రాయై నమః ।
విమానిన్యై నమః ।
శీఘ్రగామిన్యై నమః ।
చణ్డవేగాయై నమః ।
మహానాదాయై నమః ।
వజ్రిణ్యై నమః ।
భద్రాయై నమః ।
ప్రజేశ్వర్యై నమః ।
కరాల్యై నమః ।
భైరవ్యై నమః ।
రౌద్ర్యై నమః ।
అట్టహాసిన్యై నమః ।
కపాలిన్యై వ్చాముణ్డాయై నమః ।
రక్తచాముణ్డాయై నమః ।
అఘోరాయై నమః ।
ఘోరరూపిణ్యై నమః ।
విరూపాయై నమః ।
మహారూపాయై నమః ।
స్వరూపాయై నమః ।
సుప్రతేజస్విన్యై నమః ।
అజాయై నమః ।
విజయాయై నమః ।
చిత్రాయై నమః ।
అజితాయై నమః ।
అపరాజితాయై నమః ।
ధరణ్యై నమః ।
ధాత్ర్యై నమః ।
పవమాన్యై నమః ।
వసున్ధరాయై నమః ।
సువర్ణాయై నమః ।
రక్తాక్ష్యై నమః ।
కపర్దిన్యై నమః ।
సింహవాహిన్యై నమః ।
కద్రవే నమః ।
విజితాయై నమః ।
సత్యవాణ్యై నమః ।
అరున్ధత్యై నమః ।
కౌశిక్యై నమః ।
మహాలక్ష్మ్యై నమః ।
విద్యాయై నమః ।
మేధాయై నమః ।
సరస్వత్యై నమః ।
మేధాయై నమః ।
త్ర్యమ్బకాయై నమః ।
త్రిసన్ఖ్యాయై నమః ।
త్రిమూర్త్యై నమః ।
త్రిపురాన్తకాయై నమః ।
బ్రాహ్మ్యై నమః ।
నారసింహ్యై నమః ।
వారాహ్యై నమః ।
ఇన్ద్రాణ్యై నమః ।
వేదమాతృకాయై నమః ।
పార్వత్యై నమః ।
తామస్యై నమః ।
సిద్ధాయై నమః ।
గుహ్యాయై నమః ।
ఇజ్యాయై నమః ।
ఉషాయై నమః ।
ఉమాయై నమః ।
అమ్బికాయై నమః ।
భ్రామర్యై నమః ।
వీరాయై నమః ।
హాహాహుఙ్కారనాదిన్యై నమః ।
నారాయణ్యై నమః ।
విశ్వరూపాయై నమః ।
మేరుమన్దిరవాసిన్యై నమః ।
శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణాయై నమః ।
ఆర్యాయై నమః ॥ఓం॥

॥అథ తృతీయదినస్య భగవతీ పూజావిధిః ॥

ఓం అస్యశ్రీ భగవతీ మహామన్త్రస్య దీర్ఘతమా ఋషిః కకుప్
ఛన్దః భగవతీ శూలినీ దుర్గా దేవతా ॥

[ఓం శూలిని దుర్గే దేవతాసురపూజితే నన్దిని మహాయోగేశ్వరి
హుం ఫట్ – శూలిని వరదే – విన్ద్యవాసిని – అసురమర్దిని –
దేవాసురసిద్ధపూజితే – యుద్ధప్రియే – ] ఇతి న్యాసమాచరేత్ ॥

ధ్యానమ్
బిభ్రాణా శూలబాణాస్యరిసుదరగదాచాపపాశాన్ కరాబ్జైః
మేఘశ్యామా కిరీటోల్లిఖితజలధరా భీషణా భూషణాఢ్యా ।
సిమ్హస్కన్ధాధిరూఢా చతుసృభిరసిఖేటాన్వితాభిః పరీతా
కన్యాభిః భిన్నదైత్యా భవతు భవభయద్వమ్సినీ శూలినీ నః ॥

మన్త్రః – ఓం శూలిని దుర్గే వరదే విన్ద్యవాసిని అసురమర్దిని
దేవాసురసిద్ధపూజితే యుద్ధప్రియే నన్దిని రక్ష రక్ష
మహాయోగేశ్వరి హుం ఫట్ ॥

॥అథ భగవతీ నామావలిః ॥

ఓం భగవత్యై నమః ।
గౌర్యై నమః ।
సువర్ణవర్ణాయై నమః ।
సృష్టిస్థితిసంహారకారిణ్యై నమః ।
ఏకస్వరూపిణ్యై నమః ।
అనేకస్వరూపిణ్యై నమః ।
మహేజ్యాయై నమః ।
శతబాహవే నమః ।
మహాభుజాయై నమః ।
భుజఙ్గభూషణాయై నమః ।
షట్చక్రవాసిన్యై నమః ।
షట్చక్రభేదిన్యై నమః ।
శ్యామాయై నమః ।
కాయస్థాయై నమః ।
కాయవర్జితాయై నమః ।
సుస్థితాయై నమః ।
సుముఖ్యై నమః ।
క్షమాయై నమః ।
మూలప్రకృత్యై నమః ।
ఈశ్వర్యై నమః ।
అజాయై నమః ।
శుభ్రవర్ణాయై నమః ।
పురుషార్థాయై నమః ।
సుప్రబోధిన్యై నమః ।
రక్తాయై నమః ।
నీలాయై నమః ।
శ్యామలాయై నమః ।
కృష్ణాయై నమః ।
పీతాయై నమః ।
కర్బురాయై నమః ।
కరుణాలయాయై నమః ।
తృష్ణాయై నమః ।
జరాయై నమః ।
వృద్ధాయై నమః ।
తరుణ్యై నమః ।
కరుణాయై నమః ।
లయాయై నమః ।
కలాయై నమః ।
కాష్ఠాయై నమః ।
ముహూర్తాయై నమః ।
నిమిషాయై నమః ।
కాలరూపిణ్యై నమః ।
సువర్ణాయై నమః ।
రసనాయై నమః ।
చక్షుఃస్పర్శవాయురసాయై నమః ।
గన్ధప్రియాయై నమః ।
సుగన్ధాయై నమః ।
సుస్పర్శాయై నమః ।
మనోగతాయై నమః ।
మృగనాభ్యై నమః ।
మృగాక్ష్యై నమః ।
కర్పూరామోదదాయిన్యై నమః ।
పద్మయోన్యై నమః ।
సుకేశాయై నమః ।
సులిఙ్గాయై నమః ।
భగరూపిణ్యై నమః ।
భూషణ్యై నమః ।
యోనిముద్రాయై నమః ।
ఖేచర్యై నమః ।
స్వర్గగామిన్యై నమః ।
మధుప్రియాయై నమః ।
మాధవ్యై నమః ।
వల్ల్యై నమః ।
మధుమత్తాయై నమః ।
మదోత్కటాయై నమః ।
మాతఙ్గ్యై నమః ।
శుకహస్తాయై నమః ।
ధీరాయై నమః ।
మహాశ్వేతాయై నమః ।
వసుప్రియాయై నమః ।
సువర్ణిన్యై నమః ।
పద్మహస్తాయై నమః ।
ముక్తాయై నమః ।
హారవిభూషణాయై నమః ।
కర్పూరామోదాయై నమః ।
నిఃశ్వాసాయై నమః ।
పద్మిన్యై నమః ।
వల్లభాయై నమః ।
శక్త్యై నమః ।
ఖడ్గిన్యై నమః ।
బలహస్తాయై నమః ।
భుషుణ్డిపరిఘాయుధాయై నమః ।
చాపిన్యై నమః ।
చాపహస్తాయై నమః ।
త్రిశూలధారిణ్యై నమః ।
శూరబాణాయై నమః ।
శక్తిహస్తాయై నమః ।
మయూరవాహిన్యై నమః ।
వరాయుధాయై నమః ।
ధారాయై నమః ।
ధీరాయై నమః ।
వీరపాణ్యై నమః ।
వసుధారాయై నమః ।
జయాయై నమః ।
శాకనాయై నమః ।
విజయాయై నమః ।
శివాయై నమః ।
శ్రియై నమః ।
భగవత్యై నమః ।
మహాలక్ష్మ్యై నమః ।
సిద్ధసేనాన్యై నమః ।
ఆర్యాయై నమః ।
మన్దరవాసిన్యై నమః ।
కుమార్యై నమః ।
కాల్యై నమః ।
కపాల్యై నమః ।
కపిలాయై నమః ।
కృష్ణాయై నమః ॥ఓం॥

॥అథ చతుర్థ దినస్య కుమారీ పూజనవిధిః ॥

ఓం అస్యశ్రీ కుమారీ మహామన్త్రస్య ఈశ్వర ఋషిః బృహతీ
ఛన్దః కుమారీ దుర్గా దేవతా ॥

[హ్రాం హ్రీం ఇత్యాదినా న్యాసమాచరేత్ ]

ధ్యానమ్
గిరిరాజకుమారికాం భవానీం శరణాగతపాలనైకదక్షామ్ ।
వరదాభయచక్రశఙ్ఖహస్తాం వరదాత్రీం భజతాం స్మరామి
నిత్యమ్ ॥

మన్త్రః – ఓం హ్రీం కుమార్యై నమః ॥

॥అథ శ్రీ కుమార్యాః నామావలిః॥

ఓం కౌమార్యై నమః ।
సత్యమార్గప్రబోధిన్యై నమః ।
కమ్బుగ్రీవాయై నమః ।
వసుమత్యై నమః ।
ఛత్రచ్ఛాయాయై నమః ।
కృతాలయాయై నమః ।
కుణ్డలిన్యై నమః ।
జగద్ధాత్ర్యై నమః ।
జగద్గర్భాయై నమః ।
భుజఙ్గాయై నమః ।
కాలశాయిన్యై నమః ।
ప్రోల్లసాయాఇ నమః ।
సప్తపద్మాయై నమః ।
నాభినాలాయై నమః ।
మృణాలిన్యై నమః ।
మూలాధారాయై నమః ।
అనిలాధారాయై నమః ।
వహ్నికుణ్డలకృతాలయాయై నమః ।
వాయుకుణ్డలసుఖాసనాయై నమః ।
నిరాధారాయై నమః ।
నిరాశ్రయాయై నమః ।
బలీన్ద్రసముచ్చయాయై నమః ।
షడ్రసస్వాదులోలుపాయై నమః ।
శ్వాసోచ్ఛ్వాసగతాయై నమః ।
జీవాయై వ్గ్రాహిణ్యై నమః ।
వహ్నిసంశ్రయాయై నమః ।
తప్సవిన్యై నమః ।
తపస్సిద్ధాయై నమః ।
తాపసాయై నమః ।
తపోనిష్ఠాయై నమః ।
తపోయుక్తాయై నమః ।
తపస్సిద్ధిదాయిన్యై నమః ।
సప్తధాతుమయ్యై నమః ।
సుమూర్త్యై నమః ।
సప్తాయై నమః ।
అనన్తరనాడికాయై నమః ।
దేహపుష్ట్యై నమః ।
మనస్తుష్ట్యై నమః ।
రత్నతుష్ట్యై నమః ।
మదోద్ధతాయై నమః ।
దశమధ్యై నమః ।
వైద్యమాత్రే నమః ।
ద్రవశక్త్యై నమః ।
ప్రభావిన్యై నమః ।
వైద్యవిద్యాయై నమః ।
చికిత్సాయై నమః ।
సుపథ్యాయై నమః ।
రోగనాశిన్యై నమః ।
మృగయాత్రాయై నమః ।
మృగమామ్సాయై నమః ।
మృగపద్యాయై నమః ।
సులోచనాయై నమః ।
వ్యాఘ్రచర్మణే నమః ।
బన్ధురూపాయై నమః ।
బహురూపాయై నమః ।
మదోత్కటాయై నమః ।
బన్ధిన్యై నమః ।
బన్ధుస్తుతికరాయై నమః ।
బన్ధాయై నమః ।
బన్ధవిమోచిన్యై నమః ।
శ్రీబలాయై నమః ।
కలభాయై నమః ।
విద్యుల్లతాయై నమః ।
దృఢవిమోచిన్యై నమః ।
అమ్బికాయై నమః ।
బాలికాయై నమః ।
అమ్బరాయై నమః ।
ముఖ్యాయై నమః ।
సాధుజనార్చితాయై నమః ।
కాలిన్యై నమః ।
కులవిద్యాయై నమః ।
సుకలాయై నమః ।
కులపూజితాయై నమః ।
కులచక్రప్రభాయై నమః ।
భ్రాన్తాయై నమః ।
భ్రమనాశిన్యై నమః ।
వాత్యాలిన్యై నమః ।
సువృష్ట్యై నమః ।
భిక్షుకాయై నమః ।
సస్యవర్ధిన్యై నమః ।
అకారాయై నమః ।
ఇకారాయై నమః ।
ఉకారాయై నమః ।
ఏకారాయై నమః ।
హుఙ్కారాయై నమః ।
బీజరూపయై నమః ।
క్లీంకారాయై నమః ।
అమ్బరధారిణ్యై నమః ।
సర్వాక్షరమయాశక్త్యై నమః ।
రాక్షసార్ణవమాలిన్యై నమః ।
సిన్ధూరవర్ణాయై నమః ।
అరుణవర్ణాయై నమః ।
సిన్ధూరతిలకప్రియాయై నమః ।
వశ్యాయై నమః ।
వశ్యబీజాయై నమః ।
లోకవశ్యవిధాయిన్యై నమః ।
నృపవశ్యాయై నమః ।
నృపసేవ్యాయై నమః ।
నృపవశ్యకరప్రియాయై నమః ।
మహిషీనృపమామ్సాయై నమః ।
నృపజ్ఞాయై నమః ।
నృపనన్దిన్యై నమః ।
నృపధర్మవిద్యాయై నమః ।
ధనధాన్యవివర్ధిన్యై నమః ।
చతుర్వర్ణమయశక్త్యై నమః ।
చతుర్వర్ణైః సుపూజితాయై నమః ।
సర్వవర్ణమయాయై నమః ॥ఓం॥

॥అథ పఞ్చమదినస్య అమ్బికా పూజావిధిః॥

ఓం అస్యశ్రీ అమ్బికామహామన్త్రస్య మార్కణ్డేయ ఋషిః ఉష్ణిక్ ఛన్దః
అమ్బికా దుర్గా దేవతా ॥

[ శ్రాం – శ్రీం ఇత్యాదినా న్యాసమాచరేత్ ]
ధ్యానమ్
యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటతటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ
గమ్భీరావర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుభ్రవస్త్రోత్తరీయా ।
లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేన్ద్రైర్మణిగణఖచితైః స్నాపితా హేమకుమ్భైః
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాఙ్గల్యయుక్తా ॥

మన్త్రః – ఓం హ్రీం శ్రీం అమ్బికాయై నమః ఓం ॥

॥అథ శ్రీ అమ్బికాయాః నామావలిః ॥

ఓం అమ్బికాయై నమః ।
సిద్ధేశ్వర్యై నమః ।
చతురాశ్రమవాణ్యై నమః ।
బ్రాహ్మణ్యై నమః ।
క్షత్రియాయై నమః ।
వైశ్యాయై నమః ।
శూద్రాయై నమః ।
వేదమార్గరతాయై నమః ।
వజ్రాయై నమః ।
వేదవిశ్వవిభాగిన్యై నమః ।
అస్త్రశస్త్రమయాయై నమః ।
వీర్యవత్యై నమః ।
వరశస్త్రధారిణ్యై నమః ।
సుమేధసే నమః ।
భద్రకాల్యై నమః ।
అపరాజితాయై నమః ।
గాయత్ర్యై నమః ।
సంకృత్యై నమః ।
సన్ధ్యాయై నమః ।
సావిత్ర్యై నమః ।
త్రిపదాశ్రయాయై నమః ।
త్రిసన్ధ్యాయై నమః ।
త్రిపద్యై నమః ।
ధాత్ర్యై నమః ।
సుపథాయై నమః ।
సామగాయన్యై నమః ।
పాఞ్చాల్యై నమః ।
కాలికాయై నమః ।
బాలాయై నమః ।
బాలక్రీడాయై నమః ।
సనాతన్యై నమః ।
గర్భాధారాయై నమః ।
ఆధారశూన్యాయై నమః ।
జలాశయనివాసిన్యై నమః ।
సురారిఘాతిన్యై నమః ।
కృత్యాయై నమః ।
పూతనాయై నమః ।
చరితోత్తమాయై నమః ।
లజ్జారసవత్యై నమః ।
నన్దాయై నమః ।
భవాయై నమః ।
పాపనాశిన్యై నమః ।
పీతమ్బరధరాయై నమః ।
గీతసఙ్గీతాయై నమః ।
గానగోచరాయై నమః ।
సప్తస్వరమయాయై నమః ।
షద్జమధ్యమధైవతాయై నమః ।
ముఖ్యగ్రామసంస్థితాయై నమః ।
స్వస్థాయై నమః ।
స్వస్థానవాసిన్యై నమః ।
ఆనన్దనాదిన్యై నమః ।
ప్రోతాయై నమః ।
ప్రేతాలయనివాసిన్యై నమః ।
గీతనృత్యప్రియాయై నమః ।
కామిన్యై నమః ।
తుష్టిదాయిన్యై నమః ।
పుష్టిదాయై నమః ।
నిష్ఠాయై నమః ।
సత్యప్రియాయై నమః ।
ప్రజ్ఞాయై నమః ।
లోకేశాయై నమః ।
సంశోభనాయై నమః ।
సంవిషయాయై నమః ।
జ్వాలిన్యై నమః ।
జ్వాలాయై నమః ।
విమూర్త్యై నమః ।
విషనాశిన్యై నమః ।
విషనాగదమ్న్యై నమః ।
కురుకుల్లాయై నమః ।
అమృతోద్భవాయై నమః ।
భూతభీతిహరాయై నమః ।
రక్షాయై నమః ।
రాక్షస్యై నమః ।
రాత్ర్యై నమః ।
దీర్ఘనిద్రాయై నమః ।
దివాగతాయై నమః ।
చన్ద్రికాయై నమః ।
చన్ద్రకాన్త్యై నమః ।
సూర్యకాన్త్యై నమః ।
నిశాచరాయై నమః ।
డాకిన్యై నమః ।
శాకిన్యై నమః ।
హాకిన్యై నమః ।
చక్రవాసిన్యై నమః ।
సీతాయై నమః ।
సీతప్రియాయై నమః ।
శాన్తాయై నమః ।
సకలాయై నమః ।
వనదేవతాయై నమః ।
గురురూపధారిణ్యై నమః ।
గోష్ఠ్యై నమః ।
మృత్యుమారణాయై నమః ।
శారదాయై నమః ।
మహామాయాయై నమః ।
వినిద్రాయై నమః ।
చన్ద్రధరాయై నమః ।
మృత్యువినాశిన్యై నమః ।
చన్ద్రమణ్డలసఙ్కాశాయై నమః ।
చన్ద్రమణ్డలవర్తిన్యై నమః ।
అణిమాద్యై నమః ।
గుణోపేతాయై నమః ।
కామరూపిణ్యై నమః ।
కాన్త్యై నమః ।
శ్రద్ధాయై నమః ।
శ్రీమహాలక్ష్మ్యై నమః ॥ఓం॥

॥అథ షష్ఠ దినస్య మహిషమర్దినీ
వనదుర్గా పూజావిధిః॥

ఓం అస్యశ్రీ మహిషమర్దిని వనదుర్గా మహామన్త్రస్య ఆరణ్యక
ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దః శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ వనదుర్గా
దేవతా ॥

[ ఓం ఉత్తిష్ఠ పురుషి – కిం స్వపిషి – భయం మే
సముపస్థితం – యది శక్యం అశక్యం వా – తన్మే భగవతి –
శమయ స్వాహా ] ఏవం
న్యాసమాచరేత్ ॥

ధ్యానమ్
హేమప్రఖ్యామిన్దుఖణ్డాత్మమౌలీం శఙ్ఖారీష్టాభీతిహస్తాం
త్రినేత్రామ్ ।
హేమాబ్జస్థాం పీతవస్త్రాం ప్రసన్నాం దేవీం దుర్గాం
దివ్యరూపాం నమామి ॥

॥అథ శ్రీ దేవ్యాః నామావలిః॥

ఓం మహిషమర్దిన్యై నమః ।
శ్రీదేవ్యై నమః ।
జగదాత్మశక్త్యై నమః ।
దేవగణశక్త్యై నమః ।
సమూహమూర్త్యై నమః ।
అమ్బికాయై నమః ।
అఖిలజనపరిపాలకాయై నమః ।
మహిషపూజితాయై నమః ।
భక్తిగమ్యాయై నమః ।
విశ్వాయై నమః ।
ప్రభాసిన్యై నమః ।
భగవత్యై నమః ।
అనన్తమూర్త్యై నమః ।
చణ్డికాయై నమః ।
జగత్పరిపాలికాయై నమః ।
అశుభనాశిన్యై నమః ।
శుభమతాయై నమః ।
శ్రియై నమః ।
సుకృత్యై నమః ।
లక్ష్మ్యై నమః ।
పాపనాశిన్యై నమః ।
బుద్ధిరూపిణ్యై నమః ।
శ్రద్ధారూపిణ్యై నమః ।
కాలరూపిణ్యై నమః ।
లజ్జారూపిణ్యై నమః ।
అచిన్త్యరూపిణ్యై నమః ।
అతివీరాయై నమః ।
అసురక్షయకారిణ్యై నమః ।
భూమిరక్షిణ్యై నమః ।
అపరిచితాయై నమః ।
అద్భుతరూపిణ్యై నమః ।
సర్వదేవతాస్వరూపిణ్యై నమః ।
జగదంశోద్భూతాయై నమః ।
అసత్కృతాయై నమః ।
పరమప్రకృత్యై నమః ।
సమస్తసుమతస్వరూపాయై నమః ।
తృప్త్యై నమః ।
సకలముఖస్వరూపిణ్యై నమః ।
శబ్దక్రియాయై నమః ।
ఆనన్దసన్దోహాయై నమః ।
విపులాయై నమః ।
ఋజ్యజుస్సామాథర్వరూపిణ్యై నమః ।
ఉద్గీతాయై నమః ।
రమ్యాయై నమః ।
పదస్వరూపిణ్యై నమః ।
పాఠస్వరూపిణ్యై నమః ।
మేధాదేవ్యై నమః ।
విదితాయై నమః ।
అఖిలశాస్త్రసారాయై నమః ।
దుర్గాయై నమః ।
దుర్గాశ్రయాయై నమః ।
భవసాగరనాశిన్యై నమః ।
కైటభహారిణ్యై నమః ।
హృదయవాసిన్యై నమః ।
గౌర్యై నమః ।
శశిమౌలికృతప్రతిష్ఠాయై నమః ।
ఈశత్సుహాసాయై నమః ।
అమలాయై నమః ।
పూర్ణచన్ద్రముఖ్యై నమః ।
కనకోత్తమకాన్త్యై నమః ।
కాన్తాయై నమః ।
అత్యద్భుతాయై నమః ।
ప్రణతాయై నమః ।
అతిరౌద్రాయై నమః ।
మహిషాసురనాశిన్యై నమః ।
దృష్టాయై నమః ।
భ్రుకుటీకరాలాయై నమః ।
శశాఙ్కధరాయై నమః ।
మహిషప్రాణవిమోచనాయై నమః ।
కుపితాయై నమః ।
అన్తకస్వరూపిణ్యై నమః ।
సద్యోవినాశికాయై నమః ।
కోపవత్యై నమః ।
దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ।
పాపనాశిన్యై నమః ।
సహస్రభుజాయై నమః ।
సహస్రాక్ష్యై నమః ।
సహస్రపదాయై నమః ।
శ్రుత్యై నమః ।
రత్యై నమః ।
రమణ్యై నమః ।
భక్త్యై నమః ।
భవసాగరతారికాయై నమః ।
పురుషోత్తమవల్లభాయై నమః ।
భృగునన్దిన్యై నమః ।
స్థూలజఙ్ఘాయై నమః ।
రక్తపాదాయై నమః ।
నాగకుణ్డలధారిణ్యై నమః ।
సర్వభూషణాయై నమః ।
కామేశ్వర్యై నమః ।
కల్పవృక్షాయై నమః ।
కస్తూరిధారిణ్యై నమః ।
మన్దస్మితాయై నమః ।
మదోదయాయై నమః ।
సదానన్దస్వరూపిణ్యై నమః ।
విరిఞ్చిపూజితాయై నమః ।
గోవిన్దపూజితాయై నమః ।
పురన్దరపూజితాయై నమః ।
మహేశ్వరపూజితాయై నమః ।
కిరీటధారిణ్యై నమః ।
మణినూపురశోభితాయై నమః ।
పాశాఙ్కుశధరాయై నమః ।
కమలధారిణ్యై నమః ।
హరిచన్దనాయై నమః ।
కస్తూరీకుఙ్కుమాయై నమః ।
అశోకభూషణాయై నమః ।
శృఙ్గారలాస్యాయై నమః ॥ఓం॥

॥అథ సప్తమదినస్య చణ్డికా పూజావిధిః॥

ఓం అస్యశ్రీ మహాచణ్డీ మహామన్త్రస్య దీర్ఘతమా ఋషిః కకుప్
ఛన్దః శ్రీ మహాచణ్డికా దుర్గా దేవతా ॥

[ హ్రాం – హ్రీం ఇత్యాదినా న్యాసమాచరేత్ ]
ధ్యానమ్
శశలాఞ్ఛనసమ్యుతాం త్రినేత్రాం
వరచక్రాభయశఙ్ఖశూలపాణిమ్ ।
అసిఖేటకధారిణీం మహేశీం త్రిపురారాతివధూం శివాం
స్మరామి ॥

మన్త్రః – ఓం హ్రీం శ్చ్యూం మం దుం దుర్గాయై నమః ఓం ॥

॥అథ మహాచణ్డీ నామావలిః॥

ఓం చణ్డికాయై నమః ।
మఙ్గలాయై నమః ।
సుశీలాయై నమః ।
పరమార్థప్రబోధిన్యై నమః ।
దక్షిణాయై నమః ।
దక్షిణామూర్త్యై నమః ।
సుదక్షిణాయై నమః ।
హవిఃప్రియాయై నమః ।
యోగిన్యై నమః ।
యోగాఙ్గాయై నమః ।
ధనుఃశాలిన్యై నమః ।
యోగపీఠధరాయై నమః ।
ముక్తాయై నమః ।
ముక్తానాం పరమా గత్యై నమః ।
నారసిమ్హ్యై నమః ।
సుజన్మనే నమః ।
మోక్షదాయై నమః ।
దూత్యై నమః ।
సాక్షిణ్యై నమః ।
దక్షాయై నమః ।
దక్షిణాయై నమః ।
సుదక్షాయై నమః ।
కోటిరూపిణ్యై నమః ।
క్రతుస్వరూపిణ్యై నమః ।
కాత్యాయన్యై నమః ।
స్వస్థాయై నమః ।
కవిప్రియాయై నమః ।
సత్యగ్రామాయై నమః ।
బహిఃస్థితాయై నమః ।
కావ్యశక్త్యై నమః ।
కావ్యప్రదాయై నమః ।
మేనాపుత్ర్యై నమః ।
సత్యాయై నమః ।
పరిత్రాతాయై నమః ।
మైనాకభగిన్యై నమః ।
సౌదామిన్యై నమః ।
సదామాయాయై నమః ।
సుభగాయై నమః ।
కృత్తికాయై నమః ।
కాలశాయిన్యై నమః ।
రక్తబీజవధాయై నమః ।
దృప్తాయై నమః ।
సన్తపాయై నమః ।
బీజసన్తత్యై నమః ।
జగజ్జీవాయై నమః ।
జగద్బీజాయై నమః ।
జగత్త్రయహితైషిణ్యై నమః ।
స్వామికరాయై నమః ।
చన్ద్రికాయై నమః ।
చన్ద్రాయై నమః ।
సాక్షాత్స్వరూపిణ్యై నమః ।
షోడశకలాయై నమః ।
ఏకపాదాయై నమః ।
అనుబన్ధాయై నమః ।
యక్షిణ్యై నమః ।
ధనదార్చితాయై నమః ।
చిత్రిణ్యై నమః ।
చిత్రమాయాయై నమః ।
విచిత్రాయై నమః ।
భువనేశ్వర్యై నమః ।
చాముణ్డాయై నమః ।
ముణ్డహస్తాయై నమః ।
చణ్డముణ్డవధాయై నమః ।
ఉద్ధతాయై నమః ।
అష్టమ్యై నమః ।
ఏకాదశ్యై నమః ।
పూర్ణాయై నమః ।
నవమ్యై నమః ।
చతుర్దశ్యై నమః ।
అమావాస్యై నమః ।
కలశహస్తాయై నమః ।
పూర్ణకుమ్భధరాయై నమః ।
ధరిత్ర్యై నమః ।
అభిరామాయై నమః ।
భైరవ్యై నమః ।
గమ్భీరాయై నమః ।
భీమాయై నమః ।
త్రిపురభైరవ్యై నమః ।
మహచణ్డాయై నమః ।
మహాముద్రాయై నమః ।
మహాభైరవపూజితాయై నమః ।
అస్థిమాలాధారిణ్యై నమః ।
కరాలదర్శనాయై నమః ।
కరాల్యై నమః ।
ఘోరఘర్ఘరనాశిన్యై నమః ।
రక్తదన్త్యై నమః ।
ఊర్ధ్వకేశాయై నమః ।
బన్ధూకకుసుమాక్షతాయై నమః ।
కదమ్బాయై నమః ।
పలాశాయై నమః ।
కుఙ్కుమప్రియాయై నమః ।
కాన్త్యై నమః ।
బహుసువర్ణాయై నమః ।
మాతఙ్గ్యై నమః ।
వరారోహాయై నమః ।
మత్తమాతఙ్గగామిన్యై నమః ।
హమ్సగతాయై నమః ।
హమ్సిన్యై నమః ।
హమ్సోజ్వలాయై నమః ।
శఙ్ఖచక్రాఙ్కితకరాయై నమః ।
కుమార్యై నమః ।
కుటిలాలకాయై నమః ।
మృగేన్ద్రవాహిన్యై నమః ।
దేవ్యై నమః ।
దుర్గాయై నమః ।
వర్ధిన్యై నమః ।
శ్రీమహాలక్ష్మ్యై నమః ॥ఓం॥

॥అథ అష్టమ దినస్య సరస్వతీపూజా
విధిః ॥

ఓం అస్యశ్రీ మాతృకాసరస్వతీ మహామన్త్రస్య శబ్ద ఋషిః
లిపిగాయత్రీ ఛన్దః శ్రీ మాతృకా సరస్వతీ దేవతా ॥

ధ్యానమ్
పఞ్చాషద్వర్ణభేదైర్విహితవదనదోష్పాదహృత్కుక్షివక్షోదేశాం
భాస్వత్కపర్దాకలితశశికలామిన్దుకున్దావదాతామ్ ।
అక్షస్రక్కుమ్భచిన్తాలిఖితవరకరాం త్రీక్షణాం
పద్మసంస్థాం
అచ్ఛాకల్పామతుచ్ఛస్తనజఘనభరాం భారతీం తాం నమామి ॥

మన్త్రః – అం ఆం ఇం ఈం …………………… ళం
క్షం

॥అథ నామావలిః॥

ఓం సరస్వత్యై నమః ।
భగవత్యై నమః ।
కురుక్షేత్రవాసిన్యై నమః ।
అవన్తికాయై నమః ।
కాశ్యై నమః ।
మధురాయై నమః ।
స్వరమయాయై నమః ।
అయోధ్యాయై నమః ।
ద్వారకాయై నమః ।
త్రిమేధాయై నమః ।
కోశస్థాయై నమః ।
కోశవాసిన్యై నమః ।
కౌశిక్యై నమః ।
శుభవార్తాయై నమః ।
కౌశామ్బరాయై నమః ।
కోశవర్ధిన్యై నమః ।
పద్మకోశాయై నమః ।
కుసుమావాసాయై నమః ।
కుసుమప్రియాయై నమః ।
తరలాయై నమః ।
వర్తులాయై నమః ।
కోటిరూపాయై నమః ।
కోటిస్థాయై నమః ।
కోరాశ్రయాయై నమః ।
స్వాయమ్భవ్యై నమః ।
సురూపాయై నమః ।
స్మృతిరూపాయై నమః ।
రూపవర్ధనాయై నమః ।
తేజస్విన్యై నమః ।
సుభిక్షాయై నమః ।
బలాయై నమః ।
బలదాయిన్యై నమః ।
మహాకౌశిక్యై నమః ।
మహాగర్తాయై నమః ।
బుద్ధిదాయై నమః ।
సదాత్మికాయై నమః ।
మహాగ్రహహరాయై నమః ।
సౌమ్యాయై నమః ।
విశోకాయై నమః ।
శోకనాశిన్యై నమః ।
సాత్వికాయై నమః ।
సత్యసంస్థాపనాయై నమః ।
రాజస్యై నమః ।
రజోవృతాయై నమః ।
తామస్యై నమః ।
తమోయుక్తాయై నమః ।
గుణత్రయవిభాగిన్యై నమః ।
అవ్యక్తాయై నమః ।
వ్యక్తరూపాయై నమః ।
వేదవేద్యాయై నమః ।
శామ్భవ్యై నమః ।
కాలరూపిణ్యై నమః ।
శఙ్కరకల్పాయై నమః ।
మహాసఙ్కల్పసన్తత్యై నమః ।
సర్వలోకమయా శక్త్యై నమః ।
సర్వశ్రవణగోచరాయై నమః ।
సార్వజ్ఞవత్యై నమః ।
వాఞ్ఛితఫలదాయిన్యై నమః ।
సర్వతత్వప్రబోధిన్యై నమః ।
జాగ్రతాయై నమః ।
సుషుప్తాయై నమః ।
స్వప్నావస్థాయై నమః ।
చతుర్యుగాయై నమః ।
చత్వరాయై నమః ।
మన్దాయై నమః ।
మన్దగత్యై నమః ।
మదిరామోదమోదిన్యై నమః ।
పానప్రియాయై నమః ।
పానపాత్రధరాయై నమః ।
పానదానకరోద్యతాయై నమః ।
విద్యుద్వర్ణాయై నమః ।
అరుణనేత్రాయై నమః ।
కిఞ్చిద్వ్యక్తభాషిణ్యై నమః ।
ఆశాపూరిణ్యై నమః ।
దీక్షాయై నమః ।
దక్షాయై నమః ।
జనపూజితాయై నమః ।
నాగవల్ల్యై నమః ।
నాగకర్ణికాయై నమః ।
భగిన్యై నమః ।
భోగిన్యై నమః ।
భోగవల్లభాయై నమః ।
సర్వశాస్త్రమయాయై నమః ।
విద్యాయై నమః ।
స్మృత్యై నమః ।
ధర్మవాదిన్యై నమః ।
శ్రుతిస్మృతిధరాయై నమః ।
జ్యేష్ఠాయై నమః ।
శ్రేష్ఠాయై నమః ।
పాతాలవాసిన్యై నమః ।
మీమామ్సాయై నమః ।
తర్కవిద్యాయై నమః ।
సుభక్త్యై నమః ।
భక్తవత్సలాయై నమః ।
సునాభాయై నమః ।
యాతనాలిప్త్యై నమః ।
గమ్భీరభారవర్జితాయై నమః ।
నాగపాశధరాయై నమః ।
సుమూర్త్యై నమః ।
అగాధాయై నమః ।
నాగకుణ్డలాయై నమః ।
సుచక్రాయై నమః ।
చక్రమధ్యస్థితాయై నమః ।
చక్రకోణనివాసిన్యై నమః ।
జలదేవతాయై నమః ।
మహామార్యై నమః ।
శ్రీ సరస్వత్యై నమః ॥ఓం॥

॥అథ నవమదినస్య వాగీశ్వరీ పూజావిధిః ॥

ఓం అస్యశ్రీ వాగీశ్వరీ మహామన్త్రస్య కణ్వ ఋషిః విరాట్
ఛన్దః శ్రీ వాగీశ్వరీ దేవతా ॥

[ ఓం వద – వద – వాక్ – వాదిని – స్వాహా ] ఏవం
పంచాఙ్గన్యాసమేవ సమాచరేత్ ॥

ధ్యానమ్
అమలకమలసంస్థా లేఖనీపుస్తకోద్యత్కరయుగలసరోజా
కున్దమన్దారగౌరా ।
ధృతశశధరఖణ్డోల్లాసికోటీరచూడా భవతు భవభయానాం
భఙ్గినీ భారతీ నః ॥

మన్త్రః – ఓం వద వద వాగ్వాదిని స్వాహా ॥

॥అథ వాగ్వాదిన్యాః నామావలిః॥

ఓం వాగీశ్వర్యై నమః ।
సర్వమన్త్రమయాయై నమః ।
విద్యాయై నమః ।
సర్వమన్త్రాక్షరమయాయై నమః ।
వరాయై నమః ।
మధుస్రవాయై నమః ।
శ్రవణాయై నమః ।
భ్రామర్యై నమః ।
భ్రమరాలయాయై నమః ।
మాతృమణ్డలమధ్యస్థాయై నమః ।
మాతృమణ్డలవాసిన్యై నమః ।
కుమారజనన్యై నమః ।
క్రూరాయై నమః ।
సుముఖ్యై నమః ।
జ్వరనాశిన్యై నమః ।
అతీతాయై నమః ।
విద్యమానాయై నమః ।
భావిన్యై నమః ।
ప్రీతిమన్దిరాయై నమః ।
సర్వసౌఖ్యదాత్ర్యై నమః ।
అతిశక్తాయై నమః ।
ఆహారపరిణామిన్యై నమః ।
నిదానాయై నమః ।
పఞ్చభూతస్వరూపాయై నమః ।
భవసాగరతారిణ్యై నమః ।
అర్భకాయై నమః ।
కాలభవాయై నమః ।
కాలవర్తిన్యై నమః ।
కలఙ్కరహితాయై నమః ।
హరిస్వరూపాయై నమః ।
చతుఃషష్ట్యభ్యుదయదాయిన్యై నమః ।
జీర్ణాయై నమః ।
జీర్ణవస్త్రాయై నమః ।
కృతకేతనాయై నమః ।
హరివల్లభాయై నమః ।
అక్షరస్వరూపాయై నమః ।
రతిప్రీత్యై నమః ।
రతిరాగవివర్ధిన్యై నమః ।
పఞ్చపాతకహరాయై నమః ।
భిన్నాయై నమః ।
పఞ్చశ్రేష్ఠాయై నమః ।
ఆశాధారాయై నమః ।
పఽచవిత్తవాతాయై నమః ।
పఙ్క్తిస్వరూపిణ్యై నమః ।
పఞ్చస్థానవిభావిన్యై నమః ।
ఉదక్యాయై నమః ।
వ్రిషభాఙ్కాయై నమః ।
త్రిమూర్త్యై నమః ।
ధూమ్రకృత్యై నమః ।
ప్రస్రవణాయై నమః ।
బహిఃస్థితాయై నమః ।
రజసే నమః ।
శుక్లాయై నమః ।
ధరాశక్త్యై నమః ।
జరాయుషాయై నమః ।
గర్భధారిణ్యై నమః ।
త్రికాలజ్ఞాయై నమః ।
త్రిలిఙ్గాయై నమః ।
త్రిమూర్త్యై నమః ।
పురవాసిన్యై నమః ।
అరాగాయై నమః ।
పరకామతత్వాయై నమః ।
రాగిణ్యై నమః ।
ప్రాచ్యావాచ్యాయై నమః ।
ప్రతీచ్యాయై నమః ।
ఉదీచ్యాయై నమః ।
ఉదగ్దిశాయై నమః ।
అహఙ్కారాత్మికాయై నమః ।
అహఙ్కారాయై నమః ।
బాలవామాయై నమః ।
ప్రియాయై నమః ।
స్రుక్స్రవాయై నమః ।
సమిధ్యై నమః ।
సుశ్రద్ధాయై నమః ।
శ్రాద్ధదేవతాయై నమః ।
మాత్రే నమః ।
మాతామహ్యై నమః ।
తృప్తిరూపాయై నమః ।
పితృమాత్రే నమః ।
పితామహ్యై నమః ।
స్నుషాదాయై నమః ।
దౌహిత్రదాయై నమః ।
నాదిన్యై నమః ।
పుత్ర్యై నమః ।
శ్వసాయై వ్ప్రియాయై నమః ।
స్తనదాయై నమః ।
స్తనధరాయై నమః ।
విశ్వయోన్యై నమః ।
స్తనప్రదాయై నమః ।
శిశురూపాయై నమః ।
సఙ్గరూపాయై నమః ।
లోకపాలిన్యై నమః ।
నన్దిన్యై నమః ।
ఖట్వాఙ్గధారిణ్యై నమః ।
సఖడ్గాయై నమః ।
సబాణాయై నమః ।
భానువర్తిన్యై నమః ।
విరుద్ధాక్ష్యై నమః ।
మహిషాసృక్ప్రియాయై నమః ।
కౌశిక్యై నమః ।
ఉమాయై నమః ।
శాకమ్భర్యై నమః ।
శ్వేతాయై నమః ।
కృష్ణాయై నమః ।
కైటభనాశిన్యై నమః ।
హిరణ్యాక్ష్యై నమః ।
శుభలక్షణాయై నమః ॥ఓం॥

ఏవం తద్దిన దుర్గాం సమారాధ్య యథా శక్తి
కుమారీపూజాం బ్రాహ్మణసువాసినీభ్యః
ఉపాయనదానాన్నదానాదికం చ కృత్వా నవరాత్రవ్రతం
సమాపయేత్ ॥

జయ జయ శఙ్కర !
ఓం శ్రీ లలితా మహాత్రిపురసున్దరీ పరాభట్టారికా సమేతాయ
శ్రీ చన్ద్రమౌళీశ్వర పరబ్రహ్మణే నమః !

॥ ఇతి హర్షానన్దనాథకృత కల్పోక్త
నవదుర్గాపూజావిధేః సఙ్గ్రహః ॥ ॥ శివమ్ ॥

Also Read:

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Telugu | Navdurga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top