Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Malayalam | Navdurga Slokam

Kalpokta Navadurga Pooja Procedure Malayalam Lyrics :

കല്‍പോക്ത നവദുര്‍ഗാപൂജാവിധിഃ

ജയ ജയ ശങ്കര !
ഓം ശ്രീ ലലിതാ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ പരാഭട്ടാരികാ സമേതായ
ശ്രീ ചന്ദ്രമൌളീശ്വര പരബ്രഹ്മണേ നമഃ !

ഓം ദുര്‍ഗാ ത്വാര്യാ ഭഗവതീ കുമാരീ അംബികാ തഥാ ।
മഹിഷോന്‍മര്‍ദിനീ ചൈവ ചണ്ഡികാ ച സരസ്വതീ ।
വാഗീശ്വരീതി ക്രമശഃ പ്രോക്താസ്തദ്ദിനദേവതാഃ ॥

[ നിര്‍ണയസിന്ധൂദാഹൃതവചനൈഃ അമാവാസ്യാസംബന്ധ
രഹിതായാമുദയവ്യാപിന്യാം ആശ്വിനശുക്ലപ്രതിപദി നവരാത്ര
നവദുര്‍ഗാ വ്രതമാരഭേത് । തച്ച നക്തവ്രതത്വാത് രാത്രൌ
കര്‍തവ്യമിത്യേകഃ പക്ഷഃ । സമ്പ്രദായാനുരോധേന വ്യവസ്ഥാ । ]

॥ പ്രാര്‍ഥനാ ॥

നവരാത്രൌ നക്തഭോജീ ചരിഷ്യേഽഹം മഹേശ്വരീ ।
ത്വത്പ്രീത്യര്‍ഥം വ്രതം ദേവി തദനുജ്ഞാതുമര്‍ഹസി ॥

ഓം ദേവീം വാച⁠മജനയന്ത ദേവാസ്താം വിശ്വരൂ⁠പാഃ പശവോ⁠
വദന്തി ।
സാ നോ⁠ മന്ദ്രേഷമൂര്‍ജം ദുഹാ⁠നാ ധേനുര്‍വാഗസ്മാനുപ
സുഷ്ടുതൈതു⁠ ॥

തദേവ ലഗ്നം സുദിനം തദേവ താരാബലം ചന്ദ്രബലം തദേവ ।
വിദ്യാബലം ദൈവബലം തദേവ ലക്ഷ്മീപതേ തേഽംഘ്രിയുഗ്മം
സ്മരാമി ॥

സുമുഹൂര്‍തമസ്തു । സുപ്രതിഷ്ഠിതമസ്തു । ഉത്തരേ കര്‍മണി
നൈര്‍വിഘ്ന്യമസ്തു ॥

കരിഷ്യമാണസ്യ കര്‍മണഃ നിര്‍വിഘ്നേന പരിസമാപ്ത്യര്‍ഥം ആദൌ
ഗുരുപൂജാം ഗണപതിപ്രാര്‍ഥനാം ച കരിഷ്യേ ॥

॥ ഗുരുപൂജാ ॥

ഓം ഗും ഗുരുഭ്യോ നമഃ । ഓം പം പരമഗുരുഭ്യോ നമഃ । ഓം പം
പരമേഷ്ഠിഗുരുഭ്യോ നമഃ ॥

ഗോത്രാചാര്യേഭ്യോ നമഃ । ബാദരായണായ നമഃ । ശ്രീ
ശങ്കരഭഗവത്പാദാചാര്യായ നമഃ ॥

പ്രാര്‍ഥനാം സമര്‍പയാമി ॥

॥ ഗണപതി പ്രാര്‍ഥനാ ॥

ഓം ഗണാനാം⁠ ത്വാ ഗണപ⁠തിം ഹവാമഹേ കവിം
ക⁠വീനാമു⁠പമശ്രവസ്തമം । ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മ⁠ണാം
ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ⁠ ശൃണ്വന്നൂതിഭിഃ⁠ സീദ സാദ⁠നം ॥

വിഘ്നേശ്വരായ നമഃ ॥ ശ്രീ മഹാഗണപതയേ നമഃ ॥ പ്രാര്‍ഥനാം
സമര്‍പയാമി । കര്‍മകാലേ നൈര്‍വിഘ്ന്യം കുരു ॥

॥ ഘണ്ടാനാദഃ ॥

ഓം ധ്രു⁠വാ ദ്യൌര്‍ധ്രു⁠വാ പൃ⁠ഥി⁠വീ ധ്രു⁠വാസഃ⁠ പര്‍വ⁠താ
ഇമേ⁠ ।
ധ്രു⁠വം വിശ്വ⁠മിദം ജഗ⁠ധ്ദ്രു⁠വോ രാജാ⁠ വിശാമയം ॥

ഓം യേഭ്യോ⁠ മാ⁠താ മധു⁠മ⁠ത്പിന്വ⁠തേ⁠ പയഃ⁠ പീ⁠യൂഷം⁠
ദ്യൌഅദി⁠തി⁠രദ്രി⁠ബര്‍ഹാഃ ।
ഉ⁠ക്തശു⁠ഷ്മാന്വൃഷഭരാന്ത്സ്വപ്ന⁠സ⁠സ്താ ആ⁠ദി⁠ത്യാ
അനു⁠മദാ സ്വ⁠സ്തയേ⁠ ॥

ഓം ഏ⁠വാ പി⁠ത്രേ വി⁠ശ്വദേ⁠വായ⁠ വൃഷ്ണേ⁠
യ⁠ജ്ഞൈര്‍വി⁠ധേമ⁠ നമ⁠സാ ഹവിര്‍ഭിഃ⁠ ।
ബൃഹ⁠സ്പതേ സുപ്ര⁠ജാ വീ⁠രവന്‍⁠തോ വ⁠യം സ്യാ⁠മ⁠
പത⁠യോര⁠യീണാം ॥

ഓം ആഗമാര്‍ഥം തു ദേവാനാം ഗമനാര്‍ഥം തു രക്ഷസാം ।
കുര്‍വേ ഘണ്ടാരവം തത്ര ദേവതാഹ്വാനലാഞ്ഛനം ॥ [ ഇതി
ഘണ്ടാനാദം കൃത്വാ ]

॥ സങ്കല്‍പഃ : ॥

ഓം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്‍ണം ചതുര്‍ഭുജം ।
പ്രസന്ന വദനം ധ്യായേത് സര്‍വവിഘ്നോപശാന്തയേ ॥

[ ദേശകാലാദൌ സംകീര്‍ത്യ]
മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വരീ
പ്രീത്യര്‍ഥം സര്‍വാപച്ഛാന്തിപൂര്‍വക
ദീര്‍ഘായുര്‍വിപുലധനധാന്യപുത്രപൌത്രാദ്യനവച്ഛിന്നസന്തതിവൃദ്ധി
സ്ഥിരലക്ഷ്മീകീര്‍തിലാഭശത്രുപരാജയസദഭീഷ്ടസിദ്ധര്‍ഥം
യഥാസംഭവദ്രവ്യൈഃ യാവച്ഛക്തി ധ്യാനാവാഹനാദി
ഷോഡശോപചാരപൂജാം കരിഷ്യേ ॥

॥ കലശപൂജനം ॥

തദങ്ഗത്വേന കലശപൂജനം കരിഷ്യേ ॥

[ ഫലപുഷ്പപത്രാദിനാ മണ്ടപമലങ്കൃത്യ തന്‍മധ്യേ
തണ്ഡുലാനി സ്ഥാപയേത് । തദുപരി ചിത്രവര്‍ണേന അഷ്ടദലപദ്മം
ലിഖിത്വാ തന്‍മധ്യേ പ്രക്ഷാലിതം
സ്വര്‍ണരജതതാംരമൃണ്‍മയാദ്യന്യതമപാത്രം ധൂപാദിനാ വിശോധ്യ
സംസ്ഥാപ്യ വസ്ത്രേണാഽച്ഛാദ്യ തത്കലശാന്തരാലേ പഞ്ചഫല
പഞ്ചപല്ലവ സ്വര്‍ണരചിത ദുര്‍ഗാ പ്രതിമാം ഗോധൂമ ധാന്യോപരി
കലശേ സ്ഥാപയേത് ]

ഓം മഹീ ദ്യൌഃ പൃ⁠ഥി⁠വീ ച⁠ ന ഇ⁠മം യ⁠ജ്ഞം
മി⁠മിക്ഷതാം ।

പി⁠പൃതാം നോ⁠ ഭരീ⁠മഭിഃ ॥ [ ഭൂമിം സ്പൃഷ്ട്വാ ]

ഓം ഓഷ⁠ദയഃ⁠ സം വ⁠ദന്തേ⁠ സോമേ⁠ന സ⁠ഹ രാജ്ഞാ⁠ ।

യസ്മൈ⁠ കൃ⁠ണോതി⁠ ബ്രാഹ്മണസ്തം രാ⁠ജന്‍ പാരയാമ⁠സി ॥

ഓം ആ ക⁠ലശേ⁠ഷു ധാവതി ശ്യേ⁠നോ വര്‍മ⁠ വി ഗാ⁠ഹതേ ।

അ⁠ഭി ദ്രോണാ⁠ കനി⁠ക്രദത് ॥ [ ഇതി കലശമഭിമന്ത്ര്യ ]

ഓം തന്തും⁠ ത⁠ന്വന്‍രജ⁠സോ ഭാ⁠നുമന്വി⁠ഹി⁠ ജ്യോതി⁠ഷ്മതഃ
പ⁠ഥോ ര⁠ക്ഷ ധി⁠യാ കൃ⁠താന്‍ ।

അ⁠നു⁠ല്‍ബ⁠ണം വയ⁠ത⁠ ജോഗു⁠വാ⁠മപോ⁠ മനു⁠ര്‍ഭവ
ജ⁠നയാ⁠ ദൈവ്യം⁠ ജന⁠ം ॥ [ ഇതി സൂത്രം സംവേഷ്ട്യ

ഓം ഇ⁠മം മേ⁠ ഗങ്ഗേ യമുനേ സരസ്വതി⁠ ശുതുദ്രി⁠ സ്തോമം⁠
സചതാ⁠ പ⁠രുഷ്ണ്യാ ।

അ⁠സി⁠ക്ന്യാ മ⁠രുദ്വൃധേ വി⁠തസ്ത⁠യാഽഽര്‍ജീ⁠കീയേ
ശൃണു⁠ഹ്യാ സു⁠ഷോമ⁠യാ ॥ ഇതി ജലം സമ്പൂര്യ

ഓം സ ഹി രത്നാ⁠നി ദാ⁠ശുഷേ⁠ സു⁠വാതി⁠ സവി⁠താ ഭഗഃ⁠ ।

തം ഭാ⁠ഗം ചി⁠ത്രമീ⁠മഹേ ॥ ഇതി പഞ്ചരത്നാനി നിധായ

ഓം അ⁠ശ്വ⁠ത്ഥേ വോ⁠ നി⁠ഷദ⁠നം പ⁠ര്‍ണേ വോ⁠
വസ⁠തിഷ്കൃ⁠താ ।

ഗോ⁠ഭാജ ഇത്കിലാ⁠സഥ⁠ യത്സ⁠നവ⁠ഥ⁠ പൂരു⁠ഷം ॥ ഇതി
പല്ലവാന്‍ നിക്ഷിപ്യ

ഓം പൂ⁠ര്‍ണാ ദ⁠ര്‍വീ⁠ പരാ⁠ പത⁠ സുപൂ⁠ര്‍ണാ⁠ പുന⁠രാപത⁠ ।

വ⁠സ്നേവ⁠ വി ക്രീ⁠ണാവഹാ⁠ ഇഷ⁠മൂര്‍ജ⁠⁠ ശതക്രതോ ॥

ഇതി ദര്‍വീം നിക്ഷിപ്യ

ഓം യാഃ ഫ⁠ലിനീ⁠ര്യാ അ⁠ഫ⁠ലാ അ⁠പു⁠ഷ്പാ യാശ്ച⁠
പുഷ്പിണീഃ⁠ ।

ബൃഹ⁠സ്പതി⁠പ്രസൂതാ⁠സ്താ നോ⁠ മുഞ്ച⁠ത്വംഹ⁠സഃ ॥

ഇതി ഫലം സമര്‍പ്യ

ഓം ഗന്ധ⁠ദ്വാ⁠രാം ദു⁠രാധ⁠ര്‍ഷാം നിത്യ⁠പുഷ്ടാം
കരീ⁠ഷിണീ⁠ം ।

ഈ⁠ശ്വ⁠രീം⁠ സ⁠ര്‍വഭൂതാനാം⁠ താമി⁠ഹോപ⁠ഹ്വയേ⁠
ശ്രിയ⁠ം ॥ ഇതി ഗന്ധം സമര്‍പ്യ

ഓം അര്‍ച⁠ത⁠ പ്രാര്‍ച⁠ത⁠ പ്രിയ⁠മേധാ സോ⁠ അര്‍ച⁠ത ।

അര്‍ച⁠ന്തു പുത്ര⁠കാ ഉ⁠ത പുരം⁠ ന
ധൃ⁠ഷ്ണ്വ⁠ര്‍ചത ॥ ഇത്യക്ഷതാന്‍ നിക്ഷിപ്യ

ഓം ആയ⁠നേ തേ പ⁠രായ⁠ണേ ദൂര്‍വാ⁠ രോഹന്തു പുഷ്പിണീഃ⁠ ।

ഹ്ര⁠ദാശ്ച⁠ പു⁠ണ്ഡരീ⁠കാണി സമു⁠ദ്രസ്യ⁠ ഗൃ⁠ഹാ
ഇ⁠മേ ॥ ഇതി പുഷ്പാണി സമര്‍പയേത്

ഓം പവിത്രം⁠ തേ⁠ വിത⁠തം ബ്രഹ്മണസ്പതേ പ്ര⁠ഭുര്‍ഗാത്രാ⁠ണി⁠
പര്യേ⁠ഷി വിശ്വതഃ⁠ ।

അത⁠പ്തനൂ⁠ര്‍ന തദാ⁠മോ അ⁠ശ്നുതേ ശൃ⁠താസ⁠
ഇദ്വഹ⁠ന്ത⁠സ്തത്സമാ⁠ശത ॥ ഇതി ശിരഃകൂര്‍ചം നിധായ

ഓം തത്ത്വായാമീത്യസ്യ മന്ത്രസ്യ ശുനഃശേപ ഋഷിഃ ത്രിഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ
വരുണോ ദേവതാ കലശേ വരുണാവാഹനേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം തത്ത്വാ⁠ യാമി⁠ ബ്രഹ്മ⁠ണാ⁠ വന്ദ⁠മാന⁠സ്തദാ ശാ⁠സ്തേ
യജ⁠മാനോഹ⁠വിര്‍ഭിഃ ।

ആഹേ⁠ളമാനോ വരുണേ⁠ഹ ബോ⁠ധ്യുരു⁠ശംസ⁠മാന⁠ ആയുഃ⁠
പ്രമോ⁠ഷീഃ ॥ ഇതി അഭിമന്ത്രയേത്

അസ്മിന്‍ കലശേ ഓം ഭൂഃ വരുണമാവാഹയാമി । ഓം ഭുവഃ
വരുണമാവാഹയാമി । ഓം സ്വഃ വരുണമാവാഹയാമി ।
ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്സ്വഃ വരുണമാവാഹയാമി ॥

കലശസ്യ മുഖേ വിഷ്ണുഃ കണ്ഠേ രുദ്രാഃ സമാശ്രിതാഃ । മൂലേ തത്ര
സ്ഥിതോ ബ്രഹ്മാ മധ്യേ മാതൃഗണാഃ സ്മൃതാഃ ॥

കുക്ഷൌ തു സാഗരാസ്സര്‍വേ സപ്തദ്വീപാ വസുന്ധരാ । ഋഗ്വേദോഽഥ
യജുര്‍വേദഃ സാമവേദോപ്യഥര്‍വണഃ ॥

അങ്ഗൈശ്ച സഹിതാഃ സര്‍വേ കലശം തു സമാശ്രിതാഃ । അത്ര
ഗായത്രീ സാവിത്രീ ശാന്തിഃ പുഷ്ടികരീ തഥാ ।
ആയാന്തു ദേവീപൂജാര്‍ഥം ദുരിതക്ഷയകാരകാഃ । സര്‍വേ സമുദ്രാഃ
സരിതസ്തീര്‍ഥാനി ജലദാ നദാഃ ॥

ഗങ്ഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരീ സരസ്വതീ । നര്‍മദേ സിന്ധു
കാവേരീ ജലേഽസ്മിന്‍ സന്നിധിം കുരു ॥

സിതമകരനിഷണ്ണാം ശുഭ്രവസ്ത്രാം ത്രിനേത്രാം
കരധൃതകലശോദ്യത്സൂത്പലാഭീത്യഭീഷ്ടാം ।
വിധിഹരിഹരരൂപാം സേന്ദുകോടീരചൂഡാം ഭസിതസിതദുകൂലാം
ജാഹ്നവീം താം നമാമി ॥

കലശദേവതാഭ്യോ നമഃ । പ്രാര്‍ഥനാം സമര്‍പയാമി ॥

॥ ശങ്ഖ പൂജാ ॥

[ഭൂമിം പ്രോക്ഷ്യ ശങ്ഖം പ്രക്ഷാല്യ സംസ്ഥാപ്യ ]

ഓം ശം നോ⁠ ദേ⁠വീര⁠ഭീഷ്ട⁠യ⁠ ആ⁠പോ ഭവന്തു പീ⁠തയേ⁠ ।

ശം യോ ര⁠ഭിസ്ര⁠വന്തു നഃ ॥

[ ഇതി മന്ത്രേണ ജലം പൂരയിത്വാ ശങ്ഖ മുദ്രാം
ധേനുമുദ്രാം ച പ്രദര്‍ശയേത് ]

ജാതവേദസ ഇത്യസ്യ മന്ത്രസ്യ മാരീചഃ കശ്യപ ഋഷിഃ ത്രിഷ്ടുപ്
ചന്ദഃ ജാതവേദാഗ്നിര്‍ദേവതാ അഗ്നികലാവാഹനേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം ജാ⁠തവേ⁠ദസേ സുനവാമ⁠ സോമ⁠മരാതീയ⁠തോ നി ദ⁠ഹാതി⁠
വേദഃ⁠ ।

സ നഃ⁠ പര്‍ഷ⁠ദതി⁠ ദു⁠ര്‍ഗാണി⁠ വി⁠ശ്വാ നാ⁠വേവ⁠ സിന്ധും⁠
ദുരി⁠താത്യ⁠ഗ്നിഃ ॥

ഓം ഭൂഃ അഗ്നികലാമാവാഹയാമി । ഓം ഭുവഃ അഗ്നികലാമാവാഹയാമി ।
ഓം സ്വഃ അഗ്നികലാമാവാഹയാമി ।
ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്സ്വഃ അഗ്നികലാമാവാഹയാമി ॥

തത്സവിതുരിത്യസ്യ മന്ത്രസ്യ വിശ്വാമിത്ര ഋഷിഃ ദൈവീ ഗായത്രീ
ഛന്ദഃ സവിതാ ദേവതാ സൌരകലാവാഹനേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം തത്സ⁠വി⁠തുര്‍വരേണ്യം⁠ ഭര്‍ഗോ⁠ ദേ⁠വസ്യ⁠ ധീമഹി । ധിയോ⁠
യോ നഃ⁠ പ്രചോ⁠ദയാ⁠ത് ॥

ഓം ഭൂഃ സൌരകലാമാവാഹയാമി । ഓം ഭുവഃ
സൌരകലാമാവാഹയാമി । ഓം സ്വഃ സൌരകലാമാവാഹയാമി ।
ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്സ്വഃ സൌരകലാമാവാഹയാമി ॥

ത്ര്യംബകമിതി മന്ത്രസ്യ മൈത്രാവരുണിര്‍വസിഷ്ഠ ഋഷിഃ അനുഷ്ടുപ്
ഛന്ദഃ ത്ര്യംബക രുദ്രോ ദേവതാ അമൃതകലാവാഹനേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം ത്ര്യ⁠ംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം⁠ പുഷ്ടി⁠വര്‍ധ⁠നം ।

ഉ⁠ര്‍വാ⁠രു⁠കമി⁠വ ബന്ധ⁠നാ⁠ത് മൃത്യോര്‍മു⁠ക്ഷീയ⁠
മാമൃതാ⁠ത് ॥

ഓം ഭൂഃ അമൃതകലാമാവാഹയാമി । ഓം ഭുവഃ
അമൃതകലാമാവാഹയാമി । ഓം സ്വഃ അമൃതകലാമാവാഹയാമി ।
ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്സ്വഃ അമൃതകലാമാവാഹയാമി ॥

ഓം പവനഗര്‍ഭായ വിദ്മഹേ പാഞ്ചജന്യായ ധീമഹി തന്നഃ ശങ്ഖഃ
പ്രചോദയാത് ॥

[ ഇതി ത്രിവാരമര്‍ഘ്യം ]

॥ അഥ മണ്ടപധ്യാനം ॥

ഉത്തപ്തോജ്ജ്വലകാഞ്ചനേന രചിതം തുങ്ഗാങ്ഗരങ്ഗസ്ഥലം ।
ശുദ്ധസ്ഫാടികഭിത്തികാ വിരചിതൈഃ സ്തംഭൈശ്ച ഹൈമൈഃ
ശുഭൈഃ ॥ ദ്വാരൈശ്ചാമര രത്ന രാജിഖചിതൈഃ
ശോഭാവഹൈര്‍മണ്ഡപൈഃ । തത്രാന്യൈരപി ചക്രശങ്ഖധവലൈഃ
പ്രോദ്ഭാസിതം സ്വസ്തികൈഃ ॥

മുക്താജാലവിലംബിമണ്ടപയുതൈര്‍വജ്രൈശ്ച സോപാനകൈഃ ।
നാനാരത്നവിനിര്‍മിതൈശ്ച കലശൈരത്യന്തശോഭാവഹം ॥

മാണിക്യോജ്ജ്വലദീപദീപ്തിരചിതം ലക്ഷ്മീവിലാസാസ്പദം ।
ധ്യായേന്‍മണ്ടപമര്‍ചനേഷു സകലേഷ്വേവം വിധം സാധകഃ ॥

॥ ദ്വാരപാലക പൂജാ ॥

ഓം ക്ഷേത്രപാലായ നമഃ । ഓം സിംഹായ നമഃ । ഓം ഗരുഡായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാരശ്രിയൈ നമഃ । ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം വിധാത്ര്യൈ നമഃ । ഓം പൂര്‍വദ്വാരശ്രിയൈ നമഃ । ശങ്ഖനിധയേ
നമഃ । പുഷ്പനിധയേ നമഃ । ദക്ഷിണദ്വാരശ്രിയൈ നമഃ । ബലായൈ
നമഃ । പ്രബലായൈ നമഃ । പ്രചണ്ഡായൈ നമഃ । പശ്ചിമ
ദ്വാരശ്രിയൈ നമഃ । ജയായൈ നമഃ । വിജയായൈ നമഃ । ഗങ്ഗായൈ
നമഃ । യമുനായൈ നമഃ । ഉത്തരദ്വാരശ്രിയൈ നമഃ । ഋഗ്വേദായ
നമഃ । യജുര്‍വേദായ നമഃ । സാമവേദായ നമഃ । അഥര്‍വണവേദായ
നമഃ । കൃതയുഗായ നമഃ । ത്രേതായുഗായ നമഃ । ദ്വാപരയുഗായ
നമഃ । കലിയുഗായ നമഃ । പൂര്‍വസമുദ്രായ നമഃ ।
ദക്ഷിണസമുദ്രായ നമഃ । പശ്ചിമസമുദ്രായ നമഃ ।
ഉത്തരസമുദ്രായ നമഃ । ദ്വാരദേവതാഭ്യോ നമഃ । ദ്വാരപാലക
പൂജാം സമര്‍പയാമി ॥

॥ പീഠപൂജാ ॥

ഓം ആധാരശക്ത്യൈ നമഃ । മൂലപ്രകൃത്യൈ നമഃ । കൂര്‍മായ
നമഃ । അനന്തായ നമഃ । വാസ്ത്വധിപതയേ ബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
വാസ്തുപുരുഷായ നമഃ । ശ്വേത ദ്വീപായ നമഃ । സ്വര്‍ണമണ്ഡപായ
നമഃ । അമൃതാര്‍ണവായ നമഃ । രത്നദ്വീപായ നമഃ ।
നവരത്നമയമണ്ഡപായ നമഃ । ഭദ്രകമലാസനായൈ നമഃ ।
ഗുണാധിപതയേ നമഃ । സരസ്വത്യൈ നമഃ । ദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ക്ഷേത്രപാലായ നമഃ । ധര്‍മായ നമഃ । ജ്ഞാനായ നമഃ ।
വൈരാഗ്യായ നമഃ । ഐശ്വര്യായ നമഃ । അധര്‍മായ നമഃ ।
അജ്ഞാനായ നമഃ । അവൈരാഗ്യായ നമഃ । അനൈശ്വര്യായ നമഃ ।
അവ്യക്തവിഗ്രഹായ നമഃ । അനന്ദകന്ദായ നമഃ । ആകാശബീജാത്മനേ
ബുദ്ധിനാലായ നമഃ । ആകാശാത്മനേ കര്‍ണികായൈ നമഃ ।
വായ്വാത്മനേ കേസരേഭ്യോ നമഃ । അഗ്ന്യാത്മനേ ദലേഭ്യോ നമഃ ।
പൃഥിവ്യാത്മനേ പരിവേഷായ നമഃ । അം അര്‍കമണ്ഡലായ
വസുപ്രദദ്വാദശകലാതത്വാത്മനേ നമഃ । ഉം സോമമണ്ഡലായ
വസുപ്രദഷോഡശകലാതത്വാത്മനേ നമഃ । മം വഹ്നിമണ്ഡലായ
വസുപ്രദദശകലാതത്വാത്മനേ നമഃ । സം സത്വായ നമഃ । രം
രജസേ നമഃ । തം തമസേ നമഃ । വിം വിദ്യായൈ നമഃ । ആം
ആത്മനേ നമഃ । ഉം പരമാത്മനേ നമഃ । മം അന്തരാത്മനേ നമഃ । ഓം
ഹ്രീം ജ്ഞാനത്മനേ നമഃ । പീഠപൂജാം സമര്‍പയാമി ॥

॥ ആവാഹനം ॥

ജാതവേദസ ഇത്യസ്യ മന്ത്രസ്യ കശ്യപ ഋഷിഃ ത്രിഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ
ജാതവേദാഗ്നിര്‍ദേവതാ ദുര്‍ഗാവാഹനേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം ജാ⁠തവേ⁠ദസേ സുനവാമ⁠ സോമ⁠മരാതീയ⁠തോ നി ദ⁠ഹാതി⁠
വേദഃ⁠ ।

സ നഃ⁠ പര്‍ഷ⁠ദതി⁠ ദു⁠ര്‍ഗാണി⁠ വി⁠ശ്വാ നാ⁠വേവ⁠ സിന്ധും⁠
ദുരി⁠താത്യ⁠ഗ്നിഃ ॥

ഓം ഭൂഃ ദുര്‍ഗാമാവാഹയാമി । ഓം ഭുവഃ ദുര്‍ഗാമാവാഹയാമി । ഓം
സ്വഃ ദുര്‍ഗാമാവാഹയാമി ।
ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്സ്വഃ ദുര്‍ഗാമാവാഹയാമി ॥

സ്വാമിന്യഖിലലോകേശീ യാവത്പൂജാവസാനകം । താവത്ത്വം
പ്രീതിഭാവേന ബിംബേഽസ്മിന്‍ സന്നിധിം കുരു ॥

॥ മലാപകര്‍ഷണസ്നാനം ॥

ഓം അഗ്നിമീളേത്യസ്യ സൂക്തസ്യ വൈശ്വാമിത്രോമധുച്ഛന്ദാ ഋഷിഃ
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ അഗ്നിര്‍ദേവതാ ॥

ഓം അ⁠ഗ്നിമീ⁠ളേ പു⁠രോഹി⁠തം യ⁠ജ്ഞസ്യ⁠ ദേ⁠വമൃ⁠ത്വിജ⁠ം ।
ഹോതാ⁠രം ര⁠ത്നധാത⁠മം ॥

അ⁠ഗ്നിഃ പൂര്‍വേ⁠ഭി⁠രൃഷി⁠ഭി⁠രീഡ്യോ⁠ നൂത⁠നൈരു⁠ത । സ
ദേ⁠വാ⁠ ഏഹ വക്ഷ⁠തി ॥

അ⁠ഗ്നിനാ⁠ ര⁠യിമ⁠ഷ്നവ⁠ത് പോഷ⁠മേ⁠വ ദി⁠വേ ദി⁠വേ ।
യ⁠ശസം⁠ വീ⁠രവത്ത്⁠അമം ॥

അഗ്നീ⁠ യം യ⁠ജ്ഞമധ്വ⁠രം വി⁠ശ്വതഃ⁠ പരി⁠ഭൂരസി⁠ । സ
ഇദ്ദേ⁠വേഷു⁠ ഗച്ഛതി ॥

അ⁠ഗ്നിര്‍ഹോതാ⁠ കവിക്ര⁠തുഃ സ⁠ത്യശ്ചി⁠ത്രശ്ര⁠വസ്തമഃ । ദേ⁠വോ
ദേ⁠വേഭി⁠രാഗമത് ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ । മലാപകര്‍ഷണസ്നാനം
സമര്‍പയാമി ॥

॥ നവശക്തി പൂജാ ॥

ഓം പ്രഭായൈ നമഃ । മായായൈ നമഃ । ജയായൈ നമഃ । സൂക്ഷ്മായൈ
നമഃ । വിശുദ്ധായൈ നമഃ । നന്ദിന്യൈ നമഃ । സുപ്രഭായൈ നമഃ ।
വിജയായൈ നമഃ । സര്‍വസിദ്ധിപ്രദായൈ നമഃ ॥

ഓം നമോ ഭഗവത്യൈ സകലഗുണശക്തിയുക്തായൈ
യോഗപദ്മപീഠാത്മികായൈ നമഃ । സുവര്‍ണ മഹാപീഠം കല്‍പയാമി ॥

സ്വാത്മസംസ്ഥാമജാം ശുദ്ധാം ത്വാമദ്യ പരമേശ്വരീ ।
അരണ്യാമിഹ ഹവ്യാശം മൂര്‍താവാവാഹയാംയഹം ॥

ഓം ആം ഹ്രീം ക്രോം യരലവശഷസഹോഽം സം ഹംസഃ ശ്രീ
ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യാഃ പ്രാണാഃ ഇഹ പ്രാണാഃ ।
ഓം ആം ഹ്രീം ക്രോം യരലവശഷസഹോഽം സം ഹംസഃ ശ്രീ
ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യാഃ ജീവ ഇഹ സ്ഥിതഃ ।
ഓം ആം ഹ്രീം ക്രോം യരലവശഷസഹോഽം സം ഹംസഃ ശ്രീ
ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യാഃ സര്‍വേന്ദ്രിയാണി ഇഹ സ്ഥിതാനി ।
പൃഥിവ്യപ്തേജോവായ്വാകാശ
ശബ്ദസ്പര്‍ശരൂപരസഗന്ധശ്രോത്രത്വക്ചക്ഷുര്‍ജിഹ്വാഘ്രാണ
വാക്പാണിപാദപായൂപസ്ഥവചനാദാനവിഹരണവിസര്‍ഗാനന്ദ
മനോബുദ്ധിചിത്താഹങ്കാരജ്ഞാനാത്മനേ അന്തരാത്മനേ പരമാത്മനേ
നമഃ ॥ ഇഹൈവാഗത്യ സുഖം ചിരം തിഷ്ഠന്തു സ്വാഹാ ॥

ഓം അ⁠സുനീതേ⁠ പുന⁠ര⁠സ്മാസു⁠ ചക്ഷുഃ⁠ പുനഃ⁠ പ്രാ⁠ണമി⁠ഹ
നോ⁠ ധേ⁠ഹി ഭോഗ⁠ം ।

ജ്യോക് പ⁠ശ്യേമ⁠ സൂര്യ⁠മു⁠ച്ചര⁠ന്ത⁠മനുമതേ മൃ⁠ളയാ⁠ നഃ
സ്വ⁠സ്തി ॥

ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്സ്വരോഽം । സശക്തിസാങ്ഗസായുധസവാഹനസപരിവാരേ
ദുര്‍ഗേ ഭഗവതി അത്രൈവാഽഗച്ഛാഽഗച്ഛ ആവാഹയിഷ്യേ
ആവാഹയാമി ॥

ആവാഹിതാ ഭവ । സംസ്ഥാപിതാ ഭവ । സന്നിഹിതാ ഭവ ।
സന്നിരുദ്ധാ ഭവ । സമ്മുഖാ ഭവ । അവകുണ്ഠിതോ ഭവ । വ്യാപ്താ
ഭവ । സുപ്രസന്നാ ഭവ । മമ സര്‍വാഭീഷ്ട ഫലപ്രദാ ഭവ ॥

[ തദ്ദിനസ്യ ദുര്‍ഗായാഃ മൂലമന്ത്രസ്യ ഋഷ്യാദി ന്യാസം
വിധായ ധ്യാത്വാ മൂലമന്ത്രം യഥാ ശക്തി ജപേത് ]

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ । ധ്യായാമി ധ്യാനം
സമര്‍പയാമി । ആവാഹയാമി ആവാഹനം സമര്‍പയാമി । അര്‍ഘ്യം
സമര്‍പയാമി । പാദ്യം സമര്‍പയാമി । ആചമനം സമര്‍പയാമി ।
മധുപര്‍കം സമര്‍പയാമി । ഗന്ധം സമര്‍പയാമി । പുഷ്പം
സമര്‍പയാമി । [ ഇത്യാദി സംക്ഷിപ്ത ധൂപ ദീപ നൈവേദ്യ
നീരാജനാദികം കുര്യാത് ]

॥ പഞ്ചാമൃതസ്നാനം ॥

ക്ഷീരസ്നാനം

ഓം ആ പ്യാ⁠യസ്വ⁠ സ⁠മേതു തേ വി⁠ശ്വതഃ⁠ സോമ⁠ വൃഷ്⁠ണിയം ।
ഭവാ⁠ വാജ⁠സ്യ സങ്ഗ⁠ഥേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ക്ഷീരസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

ക്ഷീരസ്നാനാനന്തരം ശുദ്ധോദകേന സ്നപയിഷ്യേ ॥

ഓം ജാ⁠തവേ⁠ദസേ സുനവാമ⁠ സോമ⁠മരാതീയ⁠തോ നി ദ⁠ഹാതി⁠
വേദഃ⁠ ।

സ നഃ⁠ പര്‍ഷ⁠ദതി⁠ ദു⁠ര്‍ഗാണി⁠ വി⁠ശ്വാ നാ⁠വേവ⁠ സിന്ധും⁠
ദുരി⁠താത്യ⁠ഗ്നിഃ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ശുദ്ധോദകസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

ദധിസ്നാനം

ഓം ദ⁠ധി⁠ക്രാവ്ണോ⁠ അകാരിഷം
ജി⁠ഷ്ണോരശ്വ⁠സ്യവാ⁠ജിനഃ⁠।സുര⁠ഭി നോ⁠ മുഖാ⁠കര⁠ത്പ്രണ
ആയൂം⁠ഷി താരിഷത്।

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ദധിസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

ദധിസ്നാനാനന്തരം ശുദ്ധോദകേന സ്നപയിഷ്യേ ॥

ഓം താമ⁠ഗ്നി⁠വര്‍ണാം⁠ തപ⁠സാ ജ്വ⁠ലന്തീം വൈ⁠രോച⁠നീം
ക⁠ര്‍മഫ⁠ലേഷു⁠ ജുഷ്ടാ⁠ം ।

ദു⁠ര്‍ഗാം⁠ ദേ⁠വീം ശര⁠ണമ⁠ഹം പ്രപദ്യേ⁠ സുത⁠ര⁠സി
തരസേ⁠ നമഃ⁠ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ശുദ്ധോദകസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

ഘൃതസ്നാനം

ഓം ഘൃ⁠തം മി⁠മിക്ഷേ ഘൃ⁠തമ⁠സ്യ⁠ യോനി⁠ര്‍ഘൃ⁠തേ
ശ്രി⁠തോ ഘൃതംവ⁠സ്യ⁠ധാമ⁠ ।

അ⁠നു⁠ഷ്വ⁠ധമാ വ⁠ഹ മാ⁠ദയ⁠സ്വ⁠ സ്വാഹാ⁠കൃതം
വൃഷഭ വക്ഷിഹ⁠വ്യം ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ഘൃതസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

ഘൃതസ്നാനാനന്തരം ശുദ്ധോദകേന സ്നപയിഷ്യേ ॥

ഓം അഗ്നേ⁠ ത്വം പാ⁠രയാ⁠ നവ്യോ⁠ അ⁠സ്മാന്‍ സ്വ⁠സ്തിഭി⁠രതി⁠
ദു⁠ര്‍ഗാണി⁠ വിശ്വാ⁠ ।

പൂശ്ച⁠ പൃ⁠ഥ്വീ ബ⁠ഹു⁠ലാ ന⁠ ഉ⁠ര്‍വീ ഭവാ⁠ തോ⁠കായ⁠
തന⁠യായ⁠ ശം യോഃ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ശുദ്ധോദകസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

മധുസ്നാനം

ഓം മധു⁠ വാതാ⁠ ഋതായ⁠തേ മധു⁠ ക്ഷരന്തി⁠ സിന്ധ⁠വഃ ।
മാധ്വീ⁠ര്‍നഃ സ⁠ന്ത്വോഷ⁠ധീഃ ।

മധു⁠നക്ത⁠മു⁠തോഷസി⁠ । മധു⁠മ⁠ത് പാര്‍ഥി⁠വം⁠ രജഃ⁠ ।
മധു⁠ ദ്യൌര⁠സ്തു നഃ പി⁠താ ॥

മധു⁠മാന്നോ⁠ വന⁠സ്പതി⁠ര്‍മധു⁠മാ⁠ അസ്തു⁠ സൂര്യഃ⁠ ।
മാധ്വീ⁠ര്‍ഗാവോ⁠ ഭവന്തു നഃ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ മധുസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

മധുസ്നാനാനന്തരം ശുദ്ധോദകേന സ്നപയിഷ്യേ ॥

ഓം വിശ്വാ⁠നി നോ ദു⁠ര്‍ഗഹാ⁠ ജാതവേദഃ⁠ സിന്ധും⁠ ന നാ⁠വാ
ദു⁠രി⁠താതി⁠ പര്‍ഷി ।

അഗ്നീ⁠ഽ അത്രി⁠വന്നമ⁠സാ ഗൃണാ⁠നോഽഽസ്മാകം⁠ ബോധ്യ വി⁠താ
ത⁠നൂനാ⁠ം ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ശുദ്ധോദകസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

ശര്‍കരാസ്നാനം

ഓം സ്വാ⁠ദുഃ പ⁠വസ്വ ദി⁠വ്യായ⁠ ജന്‍മ⁠നേ സ്വാ⁠ദുരിന്ദ്രാ⁠യ
സു⁠ഹവീ⁠തുനാംനേ ।

സ്വാ⁠ദുര്‍മിത്രായ⁠ വരു⁠ണായ വാ⁠യവേ⁠ ബൃഹ⁠സ്പത⁠യേ⁠
മധു⁠മാ⁠ അദാ⁠ഭ്യഃ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ശര്‍കരാസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

ശര്‍കരാസ്നാനാനന്തരം ശുദ്ധോദകേന സ്നപയിഷ്യേ ॥

ഓം പൃ⁠ത⁠നാ⁠ ജി⁠ത⁠ഗം സഹ⁠മാനമു⁠ഗ്രമഗ്നിം ഹു⁠വേമ
പ⁠രമാത്സ⁠ധസ്താ⁠ത് ।

സ നഃ⁠ പര്‍ഷ⁠ദതി⁠ ദു⁠ര്‍ഗാണി⁠ വിശ്വാ ക്ഷാമ⁠ദ്ദേ⁠വോഽതി⁠
ദുരിതാത്യഗ്നിഃ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ശുദ്ധോദകസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

ഫലോദകസ്നാനം

ഓം യാഃ ഫ⁠ലിനീ⁠ര്യാ അ⁠ഫ⁠ലാ അ⁠പു⁠ഷ്പാ യാശ്ച⁠
പുഷ്പിണീഃ⁠ ।

ബൃഹ⁠സ്പതി⁠പ്രസൂതാ⁠സ്താ നോ⁠ മുഞ്ച⁠ത്വംഹ⁠സഃ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ഫലോദകസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

ഫലോദകസ്നാനാനന്തരം ശുദ്ധോദകേന സ്നപയിഷ്യേ ॥

ഓം ആപോ⁠ഹിഷ്ഠാ മ⁠യോ⁠ഭുവ⁠സ്താന⁠ഊ⁠ര്‍ജേ ദ⁠ധാ⁠തന ।
മ⁠ഹേരണാ⁠യ ചക്ഷ⁠സേ യോ വഃ⁠ ശി⁠വതമോ⁠ രസഃ⁠ ।

തസ്യ⁠ ഭാജയതേ⁠ ഹനഃ⁠ ഉ⁠ശ⁠തീരി⁠വ മാ⁠തരഃ⁠ ।
തസ്മാ⁠ അരങ്ഗമാമവഃ⁠ ।

യസ്യ⁠ക്ഷയാ⁠യ⁠ ജിന്വ⁠ഥ ആപോ⁠ ജ⁠നയ⁠ഥാ ച നഃ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ശുദ്ധോദകസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

അമൃതാഭിഷേകം

[ ശ്രീസൂക്ത- ദുര്‍ഗാ സൂക്ത – രുദ്രാദ്യൈഃ അമൃതാഭിഷേകം
കുര്യാത് ]
ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ അമൃതാഭിഷേകസ്നാനം
സമര്‍പയാമി ॥

॥ കല്‍പോക്ത
ഷോഡശോപചാര പൂജാ ॥

ധ്യാനം
ഓം ദുര്‍ഗാം ഭഗവതീം ധ്യായേന്‍മൂലമന്ത്രാധിദേവതാം । വാണീം
ലക്ഷ്മീം മഹാദേവീം മഹാമായാം വിചിന്തയേത് ।
മാഹിഷഘ്നീഇം ദശഭുജാം കുമാരീം സിംഹവാഹിനീം ।
ദാനവാസ്തര്‍ജയന്തീ ച സര്‍വകാമദുഘാം ശിവാം ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ധ്യായാമി ധ്യാനം സമര്‍പയാമി ॥

ആവാഹനം
ഓം വാക് ശ്രീദുര്‍ഗാദിരൂപേണ വിശ്വമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി ।
ആവാഹയാമി ത്വാം ദേവി സംയക് സന്നിഹിതാ ഭവ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ആവാഹയാമി ആവാഹനം
സമര്‍പയാമി ॥

ആസനം
ഓം ഭദ്രകാലി നമസ്തേഽസ്തു ഭക്താനാമീപ്സിതാര്‍ഥദേ ।
സ്വര്‍ണസിംഹാസനം ചാരു പ്രീത്യര്‍ഥം പ്രതിഗൃഹ്യതാം ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ആസനം സമര്‍പയാമി ॥

സ്വാഗതം
ഓം സര്‍വസ്വരൂപേ സര്‍വേശേ സര്‍വശക്തിസമന്വിതേ । കൃതാഞ്ജലിപുടോ
ഭക്ത്യാ സ്വാഗതം കല്‍പയാംയഹം ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ സ്വാഗതം സമര്‍പയാമി ॥

അര്‍ഘ്യം
ഓം മഹാലക്ഷ്മി മഹാമയേ മഹാവിദ്യാസ്വരൂപിണീ ।
അര്‍ഘ്യപാദ്യാചമാന്‍ ദേവി ഗൃഹാണ പരമേശ്വരീ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ അര്‍ഘ്യ-പാദ്യ-ആചമനാനി
സമര്‍പയാമി ॥

മധുപര്‍കം
ഓം ദൂര്‍വാങ്കുരസമായുക്തം ഗന്ധാദിസുമനോഹരം । മധുപര്‍കം
മയാ ദത്തം നാരായണി നമോഽസ്തുതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ മധുപര്‍കം സമര്‍പയാമി ॥

പഞ്ചാമൃതസ്നാനം
ഓം സ്നാനം പഞ്ചാമൃതം ദേവി ഭദ്രകാലി ജഗന്‍മയി । ഭക്ത്യാ
നിവേദിതം തുഭ്യം വിശ്വേശ്വരി നമോഽസ്തുതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ പഞ്ചാമൃതസ്നാനം
സമര്‍പയാമി ॥

ശുദ്ധോദകസ്നാനം
ഓം ശുദ്ധോദകസമായുക്തം ഗങ്ഗാസലിലമുത്തമം । സ്നാനം ഗൃഹാണ
ദേവേശി ഭദ്രകാലി നമോഽസ്തുതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ശുദ്ധോദകസ്നാനം സമര്‍പയാമി ॥

വസ്ത്രം
ഓം വസ്ത്രം ഗൃഹാണ ദേവേശി ദേവാങ്ഗസദൃശം നവം ।
വിശ്വേശ്വരി മഹാമായേ നാരായണി നമോഽസ്തുതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ രത്നദുകൂലവസ്ത്രം സമര്‍പയാമി ॥

കഞ്ചുകം
ഓം ഗോദാവരി നമസ്തുഭ്യം സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദായിനി ।
സര്‍വലക്ഷണസംഭൂതേ ദുര്‍ഗേ ദേവി നമോഽസ്തുതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ രത്നകഞ്ചുകം സമര്‍പയാമി ॥

യജ്ഞോപവീതം
ഓം തക്ഷകാനന്തകര്‍കോട നാഗയജ്ഞോപവീതിനി । സൌവര്‍ണം
യജ്ഞസൂത്രം തേ ദദാമി ഹരിസേവിതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ സ്വര്‍ണയജ്ഞോപവീതം സമര്‍പയാമി ॥

ആഭരണം
ഓം നാനാരത്നവിചിത്രാഢ്യാന്‍ വലയാന്‍ സുമനോഹരാന്‍ । അലങ്കാരാന്‍
ഗൃഹാണ ത്വം മമാഭീഷ്ടപ്രദാ ഭവ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ആഭരണാനി സമര്‍പയാമി ॥

ഗന്ധഃ
ഓം ഗന്ധം ചന്ദനസംയുക്തം കുങ്കുമാദിവിമിശ്രിതം । ഗൃഹ്ണീഷ്വ
ദേവി ലോകേശി ജഗന്‍മാതര്‍നമോഽസ്തുതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ഗന്ധം സമര്‍പയാമി ॥

ബില്വഗന്ധഃ
ഓം ബില്വവൃക്ഷകൃതാവാസേ ബില്വപത്രപ്രിയേ ശുഭേ ।
ബില്വവൃക്ഷസമുദ്ഭൂതോ ഗന്ധശ്ച പ്രതിഗൃഹ്യതാം ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ബില്വഗന്ധം സമര്‍പയാമി ॥

അക്ഷതാഃ
ഓം അക്ഷതാന്‍ ശുഭദാന്‍ ദേവി ഹരിദ്രാചൂര്‍ണമിശ്രിതാന്‍ ।
പ്രതിഗൃഹ്ണീഷ്വ കൌമാരി ദുര്‍ഗാദേവി നമോഽസ്തുതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ അക്ഷതാന്‍ സമര്‍പയാമി ॥

പുഷ്പാണി
ഓം മാലതീബില്വമന്ദാരകുന്ദജാതിവിമിശ്രിതം । പുഷ്പം ഗൃഹാണ
ദേവേശി സര്‍വമങ്ഗലദാ ഭവ ॥

ശിവപത്നി ശിവേ ദേവി ശിവഭക്തഭയാപഹേ । ദ്രോണപുഷ്പം മയാ
ദത്തം ഗൃഹാണ ശിവദാ ഭവ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ നാനാവിധ പരിമള പത്രപുഷ്പാണി
സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ അങ്ഗപൂജാ ॥

ഓം വാരാഹ്യൈ നമഃ പാദൌ പൂജയാമി ।
ഓം ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ ജങ്ഘേ പൂജയാമി ।
ഓം മാഹേന്ദ്ര്യൈ നമഃ ജാനുനീ പൂജയാമി ।
ഓം വാഗീശ്വര്യൈ നമഃ ഊരൂ പൂജയാമി ।
ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ ഗുഹ്യം പൂജയാമി ।
ഓം കാലരാത്ര്യൈ നമഃ കടിം പൂജയാമി ।
ഓം ജഗന്‍മായായൈ നമഃ നാഭിം പൂജയാമി ।
ഓം മാഹേശ്വര്യൈ നമഃ കുക്ഷിം പൂജയാമി ।
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ ഹൃദയം പൂജയാമി ।
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ കണ്ഠം പൂജയാമി ।
ഓം ശിവദൂത്യൈ നമഃ ഹസ്താന്‍ പൂജയാമി ।
ഓം നാരസിംഹ്യൈ നമഃ ബാഹൂന്‍ പൂജയാമി ।
ഓം ഇന്ദ്രാണ്യൈ നമഃ മുഖം പൂജയാമി ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ നാസികാം പൂജയാമി ।
ഓം ശതാക്ഷ്യൈ നമഃ കര്‍ണൌ പൂജയാമി ।
ഓം ത്രിപുരഹംത്ര്യൈ നമഃ നേത്രത്രയം പൂജയാമി ।
ഓം പരമേശ്വര്യൈ നമഃ ലലാടം പൂജയാമി ।
ഓം ശാകംഭര്യൈ നമഃ ശിരഃ പൂജയാമി ।
ഓം കൌശിക്യൈ നമഃ സര്‍വാണി അങ്ഗാനി പൂജയാമി ॥

॥ അഥ ആവരണ പൂജാ ॥

പ്രഥമാവരണം
[തദ്ദിനദുര്‍ഗായഃ അങ്ഗന്യാസമന്ത്രാദ്യൈഃ
പ്രഥമാവരണമാചരേത് ]

ദ്വിതീയാവരണം
ഓം ജയായൈ നമഃ ।
ഓം വിജയായൈ നമഃ ।
ഓം കീര്‍ത്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രീത്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം മേധായൈ നമഃ ।
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രുത്യൈ നമഃ ।

തൃതീയാവണം
ഓം ചക്രായ നമഃ ।
ഓം ശങ്ഖായ നമഃ ।
ഓം ഗദായൈ നമഃ ।
ഓം ഖഡ്ഗായ നമഃ ।
ഓം പാശായ നമഃ ।
ഓം അങ്കുശായ നമഃ ।
ഓം ശരായ നമഃ ।
ഓം ധനുഷേ നമഃ ।

തുരീയാവരണം
ഓം ഇന്ദ്രായ സുരാധിപതയേ പീതവര്‍ണായ വജ്രഹസ്തായ
ഐരാവതവാഹനായ ശചീസഹിതായ സശക്തിസാങ്ഗസായുധ
സവാഹന സപരിവാരായ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപാര്‍ഷദായ നമഃ ।
ഓം അഗ്നയേ തേജോഽധിപതയേ പിങ്ഗലവര്‍ണായ ശക്തിഹസ്തായ
മേഷവാഹനായ സ്വാഹാദേവീസഹിതായ സശക്തിസാങ്ഗസായുധ
സവാഹന സപരിവാരായ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപാര്‍ഷദായ നമഃ ।
ഓം യമായ പ്രേതാധിപതയേ കൃഷ്ണവര്‍ണായ ദണ്ഡഹസ്തായ
മഹിഷവാഹനായ ഇലാസഹിതായ സശക്തിസാങ്ഗസായുധ സവാഹന
സപരിവാരായ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപാര്‍ഷദായ നമഃ ।
ഓം നിരൃതയേ രക്ഷോഽധിപതയേ രക്തവര്‍ണായ ഖഡ്ഗഹസ്തായ
നരവാഹനായ കാലികാസഹിതായ സശക്തിസാങ്ഗസായുധ സവാഹന
സപരിവാരായ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപാര്‍ഷദായ നമഃ ।
ഓം വരുണായ ജലാധിപതയേ ശ്വേതവര്‍ണായ പാശഹസ്തായ
മകരവാഹനായ പദ്മിനീസഹിതായ സശക്തിസാങ്ഗസായുധ സവാഹന
സപരിവാരായ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപാര്‍ഷദായ നമഃ ।
ഓം വായവേ പ്രാണാധിപതയേ ധൂംരവര്‍ണായ അങ്കുശഹസ്തായ
മൃഗവാഹനായ മോഹിനീസഹിതായ സശക്തിസാങ്ഗസായുധ സവാഹന
സപരിവാരായ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപാര്‍ഷദായ നമഃ ।
ഓം സോമായ നക്ഷത്രാധിപതയേ ശ്യാമലവര്‍ണായ ഗദാഹസ്തായ
അശ്വവാഹനായ ചിത്രിണീസഹിതായ സശക്തിസാങ്ഗസായുധ സവാഹന
സപരിവാരായ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപാര്‍ഷദായ നമഃ ।
ഓം ഈശാനായ വിദ്യാധിപതയേ സ്ഫടികവര്‍ണായ ത്രിശൂലഹസ്തായ
വൃഷഭവാഹനായ ഗൌരീസഹിതായ സശക്തിസാങ്ഗസായുധ
സവാഹന സപരിവാരായ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപാര്‍ഷദായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മണേ ലോകാധിപതയേ ഹിരണ്യവര്‍ണായ പദ്മഹസ്തായ
ഹംസവാഹനായ വാണീസഹിതായ സശക്തിസാങ്ഗസായുധ സവാഹന
സപരിവാരായ ശ്രീ ദുര്‍ഗാപാര്‍ഷദായ നമഃ ।

പഞ്ചമാവരണം
ഓം വജ്രായ നമഃ ।
ഓം ശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ദണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം ഖഡ്ഗായ നമഃ ।
ഓം പാശായ നമഃ ।
ഓം അങ്കുശായ നമഃ ।
ഓം ഗദായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലായ നമഃ ।
ഓം ചക്രായ നമഃ ।
ഓം പദ്മായ നമഃ ।

ബില്വപത്രം
ഓം ശ്രീവൃക്ഷമമൃതോദ്ഭൂതം മഹാദേവീ പ്രിയം സദാ ।
ബില്വപത്രം പ്രയച്ഛാമി പവിത്രം തേ സുരേശ്വരീ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ബില്വപത്രം സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ പുഷ്പപൂജാ ॥

ഓം ദുര്‍ഗായൈ നമഃ തുലസീ പുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ ചമ്പകപുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം കൌമാര്യൈ നമഃ ജാതീ പുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം കാല്യൈ നമഃ കേതകീ പുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ കരവീരപുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം ലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ഉത്പലപുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം സര്‍വമങ്ഗലായൈ നമഃ മല്ലികാപുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം ഇന്ദ്രാണ്യൈ നമഃ യൂഥികാപുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ കമലപുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം ശ്രീ ഭഗവത്യൈ നമഃ സര്‍വാണി പുഷ്പാണി സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ ചതുഃഷഷ്ടിയോഗിനീ പൂജാ ॥

[ സര്‍വാദൌ ഓംകാരം യോജയേത് ]
ഓം ദിവ്യയോഗായൈ നമഃ ।
മഹായോഗായൈ നമഃ ।
സിദ്ധയോഗായൈ നമഃ ।
ഗണേശ്വര്യൈ നമഃ ।
പ്രേതാശ്യൈ നമഃ ।
ഡാകിന്യൈ നമഃ ।
കാല്യൈ നമഃ ।
കാലരാത്ര്യൈ നമഃ ।
നിശാചര്യൈ നമഃ ।
ഝങ്കാര്യൈ നമഃ ।
ഊര്‍ധ്വഭേതാല്യൈ നമഃ ।
പിശാച്യൈ നമഃ ।
ഭൂതഡാമര്യൈ നമഃ ।
ഊര്‍ധ്വകേശ്യൈ നമഃ ।
വിരൂപാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ശുശ്കാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
നരഭോജിന്യൈ നമഃ ।
രാക്ഷസ്യൈ നമഃ ।
ഘോരരക്താക്ഷ്യൈ നമഃ ।
വിശ്വരൂപ്യൈ നമഃ ।
ഭയങ്കര്യൈ നമഃ ।
ഭ്രാമര്യൈ നമഃ ।
രുദ്രഭേതാല്യൈ നമഃ ।
ഭീഷ്മര്യൈ നമഃ ।
ത്രിപുരാന്തക്യൈ നമഃ ।
ഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ധ്വംസിന്യൈ നമഃ ।
ക്രോധ്യൈ നമഃ ।
ദുര്‍മുഖ്യൈ നമഃ ।
പ്രേതവാഹിന്യൈ നമഃ ।
ഖട്വാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ദീര്‍ഘലംബോഷ്ഠ്യൈ നമഃ ।
മാലിന്യൈ നമഃ ।
മന്ത്രയോഗിന്യൈ നമഃ ।
കൌശിക്യൈ നമഃ ।
മര്‍ദിന്യൈ നമഃ ।
യക്ഷ്യൈ നമഃ ।
രോമജങ്ഘായൈ നമഃ ।
പ്രഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
കാലാഗ്നയേ നമഃ ।
ഗ്രാമണ്യൈ നമഃ ।
ചക്ര്യൈ നമഃ ।
കങ്കാല്യൈ നമഃ ।
ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
യമദൂത്യൈ നമഃ ।
ഫട്കാര്യൈ നമഃ ।
വീരഭദ്രേശ്യൈ നമഃ ।
ധൂംരാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
കലഹപ്രിയായൈ നമഃ ।
കണ്ടക്യൈ നമഃ ।
നാടക്യൈ നമഃ ।
മാര്യൈ നമഃ ।
കരാലിന്യൈ നമഃ ।
സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
കാമലോലായൈ നമഃ ।
കാകദംഷ്ട്രായൈ നമഃ ।
അധോമുഖ്യൈ നമഃ ।
ധൂര്‍ജട്യൈ നമഃ ।
വികട്യൈ നമഃ ।
ഘോര്യൈ നമഃ ।
കപാല്യൈ നമഃ ।
വിഷലങ്ഘിന്യൈ നമഃ ॥ ഓം ॥

॥ അഥ ആശ്ടഭൈരവപൂജാ ॥

ഓം അസിതാങ്ഗഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം ക്രോധഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം രുരുഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം ചണ്ഡഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം കപാലഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം ഖട്വാങ്ഗഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം ഉന്‍മത്തഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം ഭീഷണഭൈരവായ നമഃ ।

॥ അഥ അഷ്ടോത്തരശതനാമ പൂജാ ॥

[ അത്ര തദ്ദിനദുര്‍ഗായാഃ നാമാവലീം സ്മരേത് ]

॥ അഥ ധൂപഃ ॥

ഓം സഗുഗ്ഗുല്വഗരൂശീര ഗന്ധാദി സുമനോഹരം । ധൂപം ഗൃഹാണ
ദേവേശി ദുര്‍ഗേ ദേവി നമോഽസ്തുതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ധൂപമാഘ്രാപയാമി ॥

॥ അഥ ദീപഃ ॥

ഓം പട്ടസൂത്രോല്ലസദ്വര്‍തി ഗോഘൃതേന സമന്വിതം । ദീപം
ജ്ഞാനപ്രദം ദേവി ഗൃഹാണ പരമേശ്വരീ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ദീപം ദര്‍ശയാമി ॥

॥ അഥ നൈവേദ്യം ॥

ഓം ജുഷാണ ദേവി നൈവേദ്യം നാനാഭക്ഷ്യൈഃ സമന്വിതം ।
പരമാന്നം മയാ ദത്തം സര്‍വാഭീഷ്ടം പ്രയച്ഛ മേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ മഹാനൈവേദ്യം സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ പാനീയം ॥

ഓം ഗങ്ഗാദിസലിലോദ്ഭൂതം പാനീയം പാവനം ശുഭം ।
സ്വാദൂദകം മയാ ദത്തം ഗൃഹാണ പരമേശ്വരീ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ അമൃതപാനീയം സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ താംബൂലം ॥

ഓം പൂഗീഫലസമായുക്തം നാഗവല്ലീദലൈര്യുതം ।
കര്‍പൂരചൂര്‍ണസംയുക്തം താംബൂലം പ്രതിഗൃഹ്യതാം ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ താംബൂലം സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ നീരാജനം ॥

ഓം പട്ടിസൂത്രവിചിത്രാഢ്യൈഃ പ്രഭാമണ്ഡലമണ്ഡിതൈഃ ।
ദീപൈര്‍നീരാജയേ ദേവീം പ്രണവാദ്യൈശ്ച നാമഭിഃ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ദിവ്യമങ്ഗലനീരാജനം
സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ മന്ത്രപുഷ്പം ॥

ഓം പാ⁠വ⁠കാ നഃ⁠ സ⁠രസ്വതീ വാജേ⁠ഭിര്‍വാജിനീ⁠വതീ ।
യജ്ഞം⁠ വ⁠ഷ്ടു ധി⁠യാവ⁠സുഃ ॥

ഗൌ⁠രീര്‍മി⁠മായ സലി⁠ലാനി⁠ തക്ഷത്യേക⁠പദീ ദ്വി⁠പദീ⁠ സാ
ചതു⁠ഷ്പദീ ।

അ⁠ഷ്ടാപ⁠ദീ⁠ നവ⁠പദീ ബഭൂ⁠വുഷീ⁠ സ⁠ഹസ്രാ⁠ക്ഷരാ
പര⁠മേ വ്യോ⁠മന്‍ ॥

ഓം രാ⁠ജാ⁠ധി⁠രാ⁠ജായ⁠ പ്രസഹ്യസാ⁠ഹിനേ⁠ നമോ⁠ വ⁠യം
വൈ⁠ശ്രവ⁠ണായ⁠ കുര്‍മഹേ ।

സമേ⁠കാമാ⁠ന്‍കാമ⁠കാമാ⁠യ⁠ മഹ്യം⁠ കാ⁠മേ⁠ശ്വ⁠രോ
വൈ⁠ശ്രവ⁠ണോ ദ⁠ദാതു ।

കുബേ⁠രായ⁠ വൈശ്രവ⁠ണായ⁠ മഹാ⁠രാ⁠ജായ⁠ നമഃ⁠ ॥

ഓം ഗന്ധപുഷ്പാക്ഷതൈര്യുക്തമഞ്ജലീകരപൂരകൈഃ । മഹാലക്ഷ്മി
നമസ്തേഽസ്തു മന്ത്രപുഷ്പം ഗൃഹാണ ഭോ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ വേദോക്ത മന്ത്രപുഷ്പം
സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരഃ ॥

ഓം മഹാദുര്‍ഗേ നമസ്തേഽസ്തു സര്‍വേഷ്ടഫലദായിനി । പ്രദക്ഷിണാം
കരോമി ത്വാം പ്രീയതാം ശിവവല്ലഭേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാന്‍
സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ പ്രാര്‍ഥനാ ॥

ഓം ജയ രുദ്രേ വിരൂപാക്ഷി ജയാതീതേ നിരഞ്ജനീ । ജയ
കല്യാണസുഖദേ ജയ മങ്ഗലദേ ശുഭേ ॥

ജയ സിദ്ധമുനീന്ദ്രാദി വന്ദിതാംഘ്രിസരോരുഹേ । ജയ വിഷ്ണുപ്രിയേ
ദേവി ജയ ഭൂതവിഭൂതിദേ ॥

ജയ രത്നപ്രദീപ്താഭേ ജയ ഹേമവിഭാസിതേ । ജയ ബാലേന്ദുതിലകേ
ത്ര്യംബകേ ജയ വൃദ്ധിദേ ॥

സര്‍വലക്ഷ്മീപ്രദേ ദേവി സര്‍വരക്ഷാപ്രദാ ഭവ ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാഖ്യ ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദേ ॥

ശൈലപുത്രി നമസ്തേഽസ്തു ബ്രഹ്മചാരിണി തേ നമഃ । കാലരാത്രി
നമസ്തേഽസ്തു നാരായണി നമോഽസ്തുതേ ॥

മധുകൈടഭഹാരിണ്യൈ നമോ മഹിഷമര്‍ദിനീ । ധൂംരലോചനനിര്‍നാശേ
ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനി ॥

രക്തബീജവധേ ദേവി നിശുംഭാസുരഘാതിനീ । നമഃ ।
ശുംഭാപഹാരിണ്യൈ ത്ര്യൈലോക്യവരദേ നമഃ ॥

ദേവി ദേഹി പരം രൂപം ദേവി ദേഹി പരം സുഖം । ധര്‍മം ദേഹി
ധനം ദേഹി സര്‍വകാമാംശ്ച ദേഹി മേ ॥

സുപുത്രാംശ്ച പശൂന്‍ കോശാന്‍ സുക്ഷേത്രാണി സുഖാനി ച । ദേവി ദേഹി
പരം ജ്ഞാനമിഹ മുക്തി സുഖം കുരു ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ പ്രാര്‍ഥനാം സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ പ്രസന്നാര്‍ഘ്യം ॥

ഓം സര്‍വസ്വരൂപേ സര്‍വേശേ സര്‍വശക്തിസമന്വിതേ । ബില്വാര്‍ഘ്യം ച
മയാ ദത്തം ദേവേശി പ്രതിഗൃഹ്യതാം ॥

ജ്ഞാനേശ്വരി ഗൃഹാണേദം സര്‍വസൌഖ്യവിവര്‍ധിനി ।
ഗൃഹാണാര്‍ഘ്യം മയാ ദത്തം ദേവേശി വരദാ ഭവ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ബില്വപത്രാര്‍ഘ്യം സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ പുനഃ പൂജാ ॥

ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ ധ്യാനം സമര്‍പയാമി
ഓം കൌമാര്യൈ നമഃ ആവാഹനം സമര്‍പയാമി
ഓം വിന്ധ്യവാസിന്യൈ നമഃ ആസനം സമര്‍പയാമി
ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ പാദ്യം സമര്‍പയാമി
ഓം സിതാംഭോജായൈ നമഃ അര്‍ഘ്യം സമര്‍പയാമി
ഓം നാരസിംഹ്യൈ നമഃ ആചമനീയം സമര്‍പയാമി
ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ മധുപര്‍കം സമര്‍പയാമി
ഓം ദയാവത്യൈ നമഃ പുനരാചമനീയം സമര്‍പയാമി
ഓം ശാകംഭര്യൈ നമഃ സ്നാനം സമര്‍പയാമി
ഓം ദുര്‍ഗായൈ നമഃ വസ്ത്രം സമര്‍പയാമി
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ ആഭരണാനി സമര്‍പയാമി
ഓം മേധായൈ നമഃ ഗന്ധം സമര്‍പയാമി
ഓം സര്‍വവിദ്യാപ്രദായൈ നമഃ അക്ഷതാന്‍ സമര്‍പയാമി
ഓം സര്‍വസിദ്ധിപ്രദായൈ നമഃ പുഷ്പാണി സമര്‍പയാമി
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ ധൂപം സമര്‍പയാമി
ഓം സപത്നികായൈ നമഃ ദീപം സമര്‍പയാമി
ഓം ശാന്ത്യൈ നമഃ നൈവേദ്യം സമര്‍പയാമി
ഓം ഉമായൈ നമഃ ഹസ്തപ്രക്ഷാളനം സമര്‍പയാമി
ഓം ചണ്ഡികായൈ നമഃ താംബൂലം സമര്‍പയാമി
ഓം ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ നീരാജനം സമര്‍പയാമി
ഓം മാഹാകാല്യൈ നമഃ മന്ത്രപുഷ്പം സമര്‍പയാമി
ഓം ശിവദൂത്യൈ നമഃ പ്രദക്ഷിണാനി സമര്‍പയാമി
ഓം ശിവായൈ നമഃ നമസ്കാരാന്‍ സമര്‍പയാമി
ശ്രീ ദുര്‍ഗാ പരമേശ്വര്യൈ നമഃ ഷോഡശോപചാര പൂജാം
സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ ബില്വപത്രാര്‍പണം ॥

ഓം സിദ്ധലക്ഷ്മീര്‍മോക്ഷലക്ഷ്മീര്‍ജയലക്ഷ്മീഃ സരസ്വതീ।
ശ്രീലക്ഷ്മീര്‍വരലക്ഷ്മീശ്ച പ്രസന്നാ മമ സര്‍വദാ ॥

സര്‍വമങ്ഗല മാങ്ഗല്യേ ശിവേ സര്‍വാര്‍ഥസാധികേ । ശരണ്യേ
ത്ര്യംബികേ ഗൌരി നാരായണി നമോഽസ്തുതേ ॥

ശ്രീ ദുര്‍ഗാ പരമേശ്വര്യൈ നമഃ ബിലവപത്രാര്‍ചനം
സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ പൂജാ സമര്‍പണം ॥

ഓം മന്ത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം മഹേശ്വരീ ।
യത്കൃതം തു മയാ ദേവി പരിപൂര്‍ണം തദസ്തു തേ ॥

അനേന മയാ കൃത ദുര്‍ഗാപൂജാഖ്യ കര്‍മണാ ശ്രീ പരമേശ്വരോ ശ്രീ
പരദേവതാ ച പ്രീയതാം ॥

[ യഥാശക്തി ബ്രാഹ്മണ-ദമ്പതി-കുമാരീ വര്‍ഗഭോജനം
കാരയേത് ]
॥ ഇതി ദുര്‍ഗാപൂജാവിധിഃ സമ്പൂര്‍ണഃ ॥

॥ പ്രഥമ ദിനസ്യ മഹാദുര്‍ഗാ പൂജാവിധിഃ ॥

അസ്യശ്രീ മൂലദുര്‍ഗാ മഹാമന്ത്രസ്യ നാരദ ഋഷിഃ ഗായത്രീ
ഛന്ദഃ ശ്രീ ദുര്‍ഗാ ദേവതാ ॥

[ ഹ്രാം ഹ്രീം ഇത്യാദിനാ ന്യാസമാചരേത് ]
ധ്യാനം
ശങ്ഖാരിചാപശരഭിന്നകരാം ത്രിനേത്രാം
തിഗ്മേതരാംശുകലയാം വിലസത്കിരീടാം ।
സിംഹസ്ഥിതാം സസുരസിദ്ധനതാം ച ദുര്‍ഗാം ദൂര്‍വാനിഭാം
ദുരിതവര്‍ഗഹരാം നമാമി ॥

മന്ത്രഃ ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ നമഃ ॥

॥ അഥ ശ്രീ ദുര്‍ഗാഽഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥

അസ്യശ്രീ ദുര്‍ഗാഽഷ്ടോത്തരശതനാമ മഹാമന്ത്രസ്യ നാരദ ഋഷിഃ
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ ശ്രീ ദുര്‍ഗാ ദേവതാ പരമേശ്വരീതി ബീജം
കൃഷ്ണാനുജേതി ശക്തിഃ ശാങ്കരീതി കീലകം
ദുര്‍ഗാപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനം
പ്രകാശമധ്യസ്ഥിതചിത്സ്വരൂപാം വരാഭയേ സംദധതീം
ത്രിനേത്രാം ।
സിന്ദൂരവര്‍ണാമതികോമലാങ്ഗീം മായാമയീം തത്വമയീം നമാമി ॥

ഓം ദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ദാരിദ്ര്യശമന്യൈ നമഃ ।
ദുരിതഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ।
ലജ്ജായൈ നമഃ ।
മഹാവിദ്യായൈ നമഃ ।
ശ്രദ്ധായൈ നമഃ ।
പുഷ്ട്യൈ നമഃ ।
സ്വധായൈ നമഃ ।
ധ്രുവായൈ നമഃ ।
മഹാരാത്ര്യൈ നമഃ ।
മഹാമായായൈ നമഃ ।
മേധായൈ നമഃ ।
മാത്രേ നമഃ ।
സരസ്വത്യൈ നമഃ ।
ശിവായൈ നമഃ ।
ശശിധരായൈ നമഃ ।
ശാന്തായൈ നമഃ ।
ശാംഭവ്യൈ നമഃ ।
ഭൂതിദായിന്യൈ നമഃ ।
താമസ്യൈ നമഃ ।
നിയതായൈ നമഃ ।
നാര്യൈ നമഃ ।
കാല്യൈ നമഃ ।
നാരായണ്യൈ നമഃ ।
കലായൈ നമഃ ।
ബ്രാഹ്ംയൈ നമഃ ।
വീണാധരായൈ നമഃ ।
വാണ്യൈ നമഃ ।
ശാരദായൈ നമഃ ।
ഹംസവാഹിന്യൈ നമഃ ।
ത്രിശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ത്രിനേത്രായൈ നമഃ ।
ഈശാനായൈ നമഃ ।
ത്രയ്യൈ നമഃ ।
ത്രയതമായൈ നമഃ ।
ശുഭായൈ നമഃ ।
ശങ്ഖിന്യൈ നമഃ ।
ചക്രിണ്യൈ നമഃ ।
ഘോരായൈ നമഃ ।
കരാല്യൈ നമഃ ।
മാലിന്യൈ നമഃ ।
മത്യൈ നമഃ ।
മാഹേശ്വര്യൈ നമഃ ।
മഹേഷ്വാസായൈ നമഃ ।
മഹിഷഘ്ന്യൈ നമഃ ।
മധുവ്രതായൈ നമഃ ।
മയൂരവാഹിന്യൈ നമഃ ।
നീലായൈ നമഃ ।
ഭാരത്യൈ നമഃ ।
ഭാസ്വരാംബരായൈ നമഃ ।
പീതാംബരധരായൈ നമഃ ।
പീതായൈ നമഃ ।
കൌമാര്യൈ നമഃ ।
പീവരസ്തന്യൈ നമഃ ।
രജന്യൈ നമഃ ।
രാധിന്യൈ നമഃ ।
രക്തായൈ നമഃ ।
ഗദിന്യൈ നമഃ ।
ഘണ്ടിന്യൈ നമഃ ।
പ്രഭായൈ നമഃ ।
ശുംഭഘ്ന്യൈ നമഃ ।
സുഭഗായൈ നമഃ ।
സുഭ്രുവേ നമഃ ।
നിശുംഭപ്രാണഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
കാമുകായൈ നമഃ ।
കന്യായൈ നമഃ ।
രക്തബീജനിപാതിന്യൈ നമഃ ।
സഹസ്രവദനായൈ നമഃ ।
സന്ധ്യായൈ നമഃ ।
സാക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ശാങ്കര്യൈ നമഃ ।
ദ്യുതയേ നമഃ ।
ഭാര്‍ഗവ്യൈ നമഃ ।
വാരുണ്യൈ നമഃ ।
വിദ്യായൈ നമഃ ।
ധരായൈ നമഃ ।
ധരാസുരാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഗായത്ര്യൈ നമഃ ।
ഗായക്യൈ നമഃ ।
ഗങ്ഗായൈ നമഃ ।
ദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ഗീതഘനസ്വനായൈ നമഃ ।
ഛന്ദോമയായൈ നമഃ ।
മഹ്യൈ നമഃ ।
ഛായായൈ നമഃ ।
ചാര്‍വാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ചന്ദനപ്രിയായൈ നമഃ ।
ജനന്യൈ നമഃ ।
ജാഹ്നവ്യൈ നമഃ ।
ജാതായൈ നമഃ ।
ശാന്‍ങ്കര്യൈ നമഃ ।
ഹതരാക്ഷസ്യൈ നമഃ ।
വല്ലര്യൈ നമഃ ।
വല്ലഭായൈ നമഃ ।
വല്ല്യൈ നമഃ ।
വല്ല്യലങ്കൃതമധ്യമായൈ നമഃ ।
ഹരീതക്യൈ നമഃ ।
ഹയാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഭൂത്യൈ നമഃ ।
ഹരിഹരപ്രിയായൈ നമഃ ।
വജ്രഹസ്തായൈ നമഃ ।
വരാരോഹായൈ നമഃ ।
സര്‍വസിദ്ധ്യൈ നമഃ ।
വരപ്രദായൈ നമഃ ।
ശ്രീ ദുര്‍ഗാദേവ്യൈ നമഃ ॥ ഓം ॥

॥ അഥ ദ്വിതീയദിനസ്യ ആര്യാ പൂജാവിധിഃ ॥

അസ്യശ്രീ ആര്യാമഹാമന്ത്രസ്യ മാരീച കാശ്യപ ഋഷിഃ ത്രിഷ്ടുപ്
ഛന്ദഃ ശ്രീ ആര്യാ ദുര്‍ഗാ ദേവതാ ॥

[ ഓം ജാതവേദസേ സുനവാമ – സോമമരാതീയതഃ – നിദഹാതി
വേദഃ – സനഃ പര്‍ഷദതി – ദുര്‍ഗാണി വിശ്വാ – നാവേവ സിന്ധും
ദുരിതാത്യഗ്നിഃ ॥ ഏവം ന്യാസമാചരേത് ]
ധ്യാനം
വിദ്യുദ്ദാമസമപ്രഭാം മൃഗപതിസ്കന്ധസ്ഥിതാം ഭീഷണാം
കന്യാഭിഃ കരവാലഖേടവിലസത് ഹസ്താഭിരാസേവിതാം ।
ഹസ്തൈശ്ചക്രഗദാഽസിശങ്ഖ വിശിഖാംശ്ചാപം ഗുണം
തര്‍ജനീം
ബിഭ്രാണാമനലാത്മികാം ശശിധരാം ദുര്‍ഗാം ത്രിനേത്രാം ഭജേ ॥

മന്ത്രഃ- ഓം ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമരാതീയതഃ നിദഹാതി
വേദഃ സനഃ പര്‍ഷദതി ദുര്‍ഗാണി വിശ്വാ നാവേവ സിന്ധും
ദുരിതാത്യഗ്നിഃ ॥

॥ അഥ ആര്യാ നാമാവലിഃ ॥

ഓം ആര്യായൈ നമഃ ।
കാത്യായന്യൈ നമഃ ।
ഗൌര്യൈ നമഃ ।
കുമാര്യൈ നമഃ ।
വിന്ധ്യവാസിന്യൈ നമഃ ।
വാഗീശ്വര്യൈ നമഃ ।
മഹാദേവ്യൈ നമഃ ।
കാല്യൈ നമഃ ।
കങ്കാലധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഘോണസാഭരണായൈ നമഃ ।
ഉഗ്രായൈ നമഃ ।
സ്ഥൂലജങ്ഘായൈ നമഃ ।
മഹേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഖട്വാങ്ഗധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ചണ്ഡ്യൈ നമഃ ।
ഭീഷണായൈ നമഃ ।
മഹിഷാന്തകായൈ നമഃ ।
രക്ഷിണ്‍തൈ നമഃ ।
രമണ്യൈ നമഃ ।
രാജ്ഞ്യൈ നമഃ ।
രജന്യൈ നമഃ ।
ശോഷിണ്യൈ നമഃ ।
രത്യൈ നമഃ ।
ഗഭസ്തിന്യൈ നമഃ ।
ഗന്ധിന്യൈ നമഃ ।
ദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ഗാന്ധാര്യൈ നമഃ ।
കലഹപ്രിയായൈ നമഃ ।
വികരാല്യൈ നമഃ ।
മഹാകാല്യൈ നമഃ ।
ഭദ്രകാല്യൈ നമഃ ।
തരങ്ഗിണ്യൈ നമഃ ।
മാലിന്യൈ നമഃ ।
ദാഹിന്യൈ നമഃ ।
കൃഷ്ണായൈ നമഃ ।
ഛേദിന്യൈ നമഃ ।
ഭേദിന്യൈ നമഃ ।
അഗ്രണ്യൈ നമഃ ।
ഗ്രാമണ്യൈ നമഃ ।
നിദ്രായൈ നമഃ ।
വിമാനിന്യൈ നമഃ ।
ശീഘ്രഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ചണ്ഡവേഗായൈ നമഃ ।
മഹാനാദായൈ നമഃ ।
വജ്രിണ്യൈ നമഃ ।
ഭദ്രായൈ നമഃ ।
പ്രജേശ്വര്യൈ നമഃ ।
കരാല്യൈ നമഃ ।
ഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
രൌദ്ര്യൈ നമഃ ।
അട്ടഹാസിന്യൈ നമഃ ।
കപാലിന്യൈ വ്ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ ।
രക്തചാമുണ്ഡായൈ നമഃ ।
അഘോരായൈ നമഃ ।
ഘോരരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
വിരൂപായൈ നമഃ ।
മഹാരൂപായൈ നമഃ ।
സ്വരൂപായൈ നമഃ ।
സുപ്രതേജസ്വിന്യൈ നമഃ ।
അജായൈ നമഃ ।
വിജയായൈ നമഃ ।
ചിത്രായൈ നമഃ ।
അജിതായൈ നമഃ ।
അപരാജിതായൈ നമഃ ।
ധരണ്യൈ നമഃ ।
ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
പവമാന്യൈ നമഃ ।
വസുന്ധരായൈ നമഃ ।
സുവര്‍ണായൈ നമഃ ।
രക്താക്ഷ്യൈ നമഃ ।
കപര്‍ദിന്യൈ നമഃ ।
സിംഹവാഹിന്യൈ നമഃ ।
കദ്രവേ നമഃ ।
വിജിതായൈ നമഃ ।
സത്യവാണ്യൈ നമഃ ।
അരുന്ധത്യൈ നമഃ ।
കൌശിക്യൈ നമഃ ।
മഹാലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ।
വിദ്യായൈ നമഃ ।
മേധായൈ നമഃ ।
സരസ്വത്യൈ നമഃ ।
മേധായൈ നമഃ ।
ത്ര്യംബകായൈ നമഃ ।
ത്രിസന്‍ഖ്യായൈ നമഃ ।
ത്രിമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
ത്രിപുരാന്തകായൈ നമഃ ।
ബ്രാഹ്ംയൈ നമഃ ।
നാരസിംഹ്യൈ നമഃ ।
വാരാഹ്യൈ നമഃ ।
ഇന്ദ്രാണ്യൈ നമഃ ।
വേദമാതൃകായൈ നമഃ ।
പാര്‍വത്യൈ നമഃ ।
താമസ്യൈ നമഃ ।
സിദ്ധായൈ നമഃ ।
ഗുഹ്യായൈ നമഃ ।
ഇജ്യായൈ നമഃ ।
ഉഷായൈ നമഃ ।
ഉമായൈ നമഃ ।
അംബികായൈ നമഃ ।
ഭ്രാമര്യൈ നമഃ ।
വീരായൈ നമഃ ।
ഹാഹാഹുങ്കാരനാദിന്യൈ നമഃ ।
നാരായണ്യൈ നമഃ ।
വിശ്വരൂപായൈ നമഃ ।
മേരുമന്ദിരവാസിന്യൈ നമഃ ।
ശരണാഗതദീനാര്‍തപരിത്രാണപരായണായൈ നമഃ ।
ആര്യായൈ നമഃ ॥ഓം॥

॥അഥ തൃതീയദിനസ്യ ഭഗവതീ പൂജാവിധിഃ ॥

ഓം അസ്യശ്രീ ഭഗവതീ മഹാമന്ത്രസ്യ ദീര്‍ഘതമാ ഋഷിഃ കകുപ്
ഛന്ദഃ ഭഗവതീ ശൂലിനീ ദുര്‍ഗാ ദേവതാ ॥

[ഓം ശൂലിനി ദുര്‍ഗേ ദേവതാസുരപൂജിതേ നന്ദിനി മഹായോഗേശ്വരി
ഹും ഫട് – ശൂലിനി വരദേ – വിന്ദ്യവാസിനി – അസുരമര്‍ദിനി –
ദേവാസുരസിദ്ധപൂജിതേ – യുദ്ധപ്രിയേ – ] ഇതി ന്യാസമാചരേത് ॥

ധ്യാനം
ബിഭ്രാണാ ശൂലബാണാസ്യരിസുദരഗദാചാപപാശാന്‍ കരാബ്ജൈഃ
മേഘശ്യാമാ കിരീടോല്ലിഖിതജലധരാ ഭീഷണാ ഭൂഷണാഢ്യാ ।
സിംഹസ്കന്ധാധിരൂഢാ ചതുസൃഭിരസിഖേടാന്വിതാഭിഃ പരീതാ
കന്യാഭിഃ ഭിന്നദൈത്യാ ഭവതു ഭവഭയദ്വംസിനീ ശൂലിനീ നഃ ॥

മന്ത്രഃ – ഓം ശൂലിനി ദുര്‍ഗേ വരദേ വിന്ദ്യവാസിനി അസുരമര്‍ദിനി
ദേവാസുരസിദ്ധപൂജിതേ യുദ്ധപ്രിയേ നന്ദിനി രക്ഷ രക്ഷ
മഹായോഗേശ്വരി ഹും ഫട് ॥

॥അഥ ഭഗവതീ നാമാവലിഃ ॥

ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ ।
ഗൌര്യൈ നമഃ ।
സുവര്‍ണവര്‍ണായൈ നമഃ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഏകസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
അനേകസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
മഹേജ്യായൈ നമഃ ।
ശതബാഹവേ നമഃ ।
മഹാഭുജായൈ നമഃ ।
ഭുജങ്ഗഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഷട്ചക്രവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഷട്ചക്രഭേദിന്യൈ നമഃ ।
ശ്യാമായൈ നമഃ ।
കായസ്ഥായൈ നമഃ ।
കായവര്‍ജിതായൈ നമഃ ।
സുസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
സുമുഖ്യൈ നമഃ ।
ക്ഷമായൈ നമഃ ।
മൂലപ്രകൃത്യൈ നമഃ ।
ഈശ്വര്യൈ നമഃ ।
അജായൈ നമഃ ।
ശുഭ്രവര്‍ണായൈ നമഃ ।
പുരുഷാര്‍ഥായൈ നമഃ ।
സുപ്രബോധിന്യൈ നമഃ ।
രക്തായൈ നമഃ ।
നീലായൈ നമഃ ।
ശ്യാമലായൈ നമഃ ।
കൃഷ്ണായൈ നമഃ ।
പീതായൈ നമഃ ।
കര്‍ബുരായൈ നമഃ ।
കരുണാലയായൈ നമഃ ।
തൃഷ്ണായൈ നമഃ ।
ജരായൈ നമഃ ।
വൃദ്ധായൈ നമഃ ।
തരുണ്യൈ നമഃ ।
കരുണായൈ നമഃ ।
ലയായൈ നമഃ ।
കലായൈ നമഃ ।
കാഷ്ഠായൈ നമഃ ।
മുഹൂര്‍തായൈ നമഃ ।
നിമിഷായൈ നമഃ ।
കാലരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
സുവര്‍ണായൈ നമഃ ।
രസനായൈ നമഃ ।
ചക്ഷുഃസ്പര്‍ശവായുരസായൈ നമഃ ।
ഗന്ധപ്രിയായൈ നമഃ ।
സുഗന്ധായൈ നമഃ ।
സുസ്പര്‍ശായൈ നമഃ ।
മനോഗതായൈ നമഃ ।
മൃഗനാഭ്യൈ നമഃ ।
മൃഗാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
കര്‍പൂരാമോദദായിന്യൈ നമഃ ।
പദ്മയോന്യൈ നമഃ ।
സുകേശായൈ നമഃ ।
സുലിങ്ഗായൈ നമഃ ।
ഭഗരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഭൂഷണ്യൈ നമഃ ।
യോനിമുദ്രായൈ നമഃ ।
ഖേചര്യൈ നമഃ ।
സ്വര്‍ഗഗാമിന്യൈ നമഃ ।
മധുപ്രിയായൈ നമഃ ।
മാധവ്യൈ നമഃ ।
വല്ല്യൈ നമഃ ।
മധുമത്തായൈ നമഃ ।
മദോത്കടായൈ നമഃ ।
മാതങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ശുകഹസ്തായൈ നമഃ ।
ധീരായൈ നമഃ ।
മഹാശ്വേതായൈ നമഃ ।
വസുപ്രിയായൈ നമഃ ।
സുവര്‍ണിന്യൈ നമഃ ।
പദ്മഹസ്തായൈ നമഃ ।
മുക്തായൈ നമഃ ।
ഹാരവിഭൂഷണായൈ നമഃ ।
കര്‍പൂരാമോദായൈ നമഃ ।
നിഃശ്വാസായൈ നമഃ ।
പദ്മിന്യൈ നമഃ ।
വല്ലഭായൈ നമഃ ।
ശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഖഡ്ഗിന്യൈ നമഃ ।
ബലഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഭുഷുണ്ഡിപരിഘായുധായൈ നമഃ ।
ചാപിന്യൈ നമഃ ।
ചാപഹസ്തായൈ നമഃ ।
ത്രിശൂലധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ശൂരബാണായൈ നമഃ ।
ശക്തിഹസ്തായൈ നമഃ ।
മയൂരവാഹിന്യൈ നമഃ ।
വരായുധായൈ നമഃ ।
ധാരായൈ നമഃ ।
ധീരായൈ നമഃ ।
വീരപാണ്യൈ നമഃ ।
വസുധാരായൈ നമഃ ।
ജയായൈ നമഃ ।
ശാകനായൈ നമഃ ।
വിജയായൈ നമഃ ।
ശിവായൈ നമഃ ।
ശ്രിയൈ നമഃ ।
ഭഗവത്യൈ നമഃ ।
മഹാലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ।
സിദ്ധസേനാന്യൈ നമഃ ।
ആര്യായൈ നമഃ ।
മന്ദരവാസിന്യൈ നമഃ ।
കുമാര്യൈ നമഃ ।
കാല്യൈ നമഃ ।
കപാല്യൈ നമഃ ।
കപിലായൈ നമഃ ।
കൃഷ്ണായൈ നമഃ ॥ഓം॥

॥അഥ ചതുര്‍ഥ ദിനസ്യ കുമാരീ പൂജനവിധിഃ ॥

ഓം അസ്യശ്രീ കുമാരീ മഹാമന്ത്രസ്യ ഈശ്വര ഋഷിഃ ബൃഹതീ
ഛന്ദഃ കുമാരീ ദുര്‍ഗാ ദേവതാ ॥

[ഹ്രാം ഹ്രീം ഇത്യാദിനാ ന്യാസമാചരേത് ]

ധ്യാനം
ഗിരിരാജകുമാരികാം ഭവാനീം ശരണാഗതപാലനൈകദക്ഷാം ।
വരദാഭയചക്രശങ്ഖഹസ്താം വരദാത്രീം ഭജതാം സ്മരാമി
നിത്യം ॥

മന്ത്രഃ – ഓം ഹ്രീം കുമാര്യൈ നമഃ ॥

॥അഥ ശ്രീ കുമാര്യാഃ നാമാവലിഃ॥

ഓം കൌമാര്യൈ നമഃ ।
സത്യമാര്‍ഗപ്രബോധിന്യൈ നമഃ ।
കംബുഗ്രീവായൈ നമഃ ।
വസുമത്യൈ നമഃ ।
ഛത്രച്ഛായായൈ നമഃ ।
കൃതാലയായൈ നമഃ ।
കുണ്ഡലിന്യൈ നമഃ ।
ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ജഗദ്ഗര്‍ഭായൈ നമഃ ।
ഭുജങ്ഗായൈ നമഃ ।
കാലശായിന്യൈ നമഃ ।
പ്രോല്ലസായാഇ നമഃ ।
സപ്തപദ്മായൈ നമഃ ।
നാഭിനാലായൈ നമഃ ।
മൃണാലിന്യൈ നമഃ ।
മൂലാധാരായൈ നമഃ ।
അനിലാധാരായൈ നമഃ ।
വഹ്നികുണ്ഡലകൃതാലയായൈ നമഃ ।
വായുകുണ്ഡലസുഖാസനായൈ നമഃ ।
നിരാധാരായൈ നമഃ ।
നിരാശ്രയായൈ നമഃ ।
ബലീന്ദ്രസമുച്ചയായൈ നമഃ ।
ഷഡ്രസസ്വാദുലോലുപായൈ നമഃ ।
ശ്വാസോച്ഛ്വാസഗതായൈ നമഃ ।
ജീവായൈ വ്ഗ്രാഹിണ്യൈ നമഃ ।
വഹ്നിസംശ്രയായൈ നമഃ ।
തപ്സവിന്യൈ നമഃ ।
തപസ്സിദ്ധായൈ നമഃ ।
താപസായൈ നമഃ ।
തപോനിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
തപോയുക്തായൈ നമഃ ।
തപസ്സിദ്ധിദായിന്യൈ നമഃ ।
സപ്തധാതുമയ്യൈ നമഃ ।
സുമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
സപ്തായൈ നമഃ ।
അനന്തരനാഡികായൈ നമഃ ।
ദേഹപുഷ്ട്യൈ നമഃ ।
മനസ്തുഷ്ട്യൈ നമഃ ।
രത്നതുഷ്ട്യൈ നമഃ ।
മദോദ്ധതായൈ നമഃ ।
ദശമധ്യൈ നമഃ ।
വൈദ്യമാത്രേ നമഃ ।
ദ്രവശക്ത്യൈ നമഃ ।
പ്രഭാവിന്യൈ നമഃ ।
വൈദ്യവിദ്യായൈ നമഃ ।
ചികിത്സായൈ നമഃ ।
സുപഥ്യായൈ നമഃ ।
രോഗനാശിന്യൈ നമഃ ।
മൃഗയാത്രായൈ നമഃ ।
മൃഗമാംസായൈ നമഃ ।
മൃഗപദ്യായൈ നമഃ ।
സുലോചനായൈ നമഃ ।
വ്യാഘ്രചര്‍മണേ നമഃ ।
ബന്ധുരൂപായൈ നമഃ ।
ബഹുരൂപായൈ നമഃ ।
മദോത്കടായൈ നമഃ ।
ബന്ധിന്യൈ നമഃ ।
ബന്ധുസ്തുതികരായൈ നമഃ ।
ബന്ധായൈ നമഃ ।
ബന്ധവിമോചിന്യൈ നമഃ ।
ശ്രീബലായൈ നമഃ ।
കലഭായൈ നമഃ ।
വിദ്യുല്ലതായൈ നമഃ ।
ദൃഢവിമോചിന്യൈ നമഃ ।
അംബികായൈ നമഃ ।
ബാലികായൈ നമഃ ।
അംബരായൈ നമഃ ।
മുഖ്യായൈ നമഃ ।
സാധുജനാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
കാലിന്യൈ നമഃ ।
കുലവിദ്യായൈ നമഃ ।
സുകലായൈ നമഃ ।
കുലപൂജിതായൈ നമഃ ।
കുലചക്രപ്രഭായൈ നമഃ ।
ഭ്രാന്തായൈ നമഃ ।
ഭ്രമനാശിന്യൈ നമഃ ।
വാത്യാലിന്യൈ നമഃ ।
സുവൃഷ്ട്യൈ നമഃ ।
ഭിക്ഷുകായൈ നമഃ ।
സസ്യവര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
അകാരായൈ നമഃ ।
ഇകാരായൈ നമഃ ।
ഉകാരായൈ നമഃ ।
ഏകാരായൈ നമഃ ।
ഹുങ്കാരായൈ നമഃ ।
ബീജരൂപയൈ നമഃ ।
ക്ലീംകാരായൈ നമഃ ।
അംബരധാരിണ്യൈ നമഃ ।
സര്‍വാക്ഷരമയാശക്ത്യൈ നമഃ ।
രാക്ഷസാര്‍ണവമാലിന്യൈ നമഃ ।
സിന്ധൂരവര്‍ണായൈ നമഃ ।
അരുണവര്‍ണായൈ നമഃ ।
സിന്ധൂരതിലകപ്രിയായൈ നമഃ ।
വശ്യായൈ നമഃ ।
വശ്യബീജായൈ നമഃ ।
ലോകവശ്യവിധായിന്യൈ നമഃ ।
നൃപവശ്യായൈ നമഃ ।
നൃപസേവ്യായൈ നമഃ ।
നൃപവശ്യകരപ്രിയായൈ നമഃ ।
മഹിഷീനൃപമാംസായൈ നമഃ ।
നൃപജ്ഞായൈ നമഃ ।
നൃപനന്ദിന്യൈ നമഃ ।
നൃപധര്‍മവിദ്യായൈ നമഃ ।
ധനധാന്യവിവര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
ചതുര്‍വര്‍ണമയശക്ത്യൈ നമഃ ।
ചതുര്‍വര്‍ണൈഃ സുപൂജിതായൈ നമഃ ।
സര്‍വവര്‍ണമയായൈ നമഃ ॥ഓം॥

॥അഥ പഞ്ചമദിനസ്യ അംബികാ പൂജാവിധിഃ॥

ഓം അസ്യശ്രീ അംബികാമഹാമന്ത്രസ്യ മാര്‍കണ്ഡേയ ഋഷിഃ ഉഷ്ണിക് ഛന്ദഃ
അംബികാ ദുര്‍ഗാ ദേവതാ ॥

[ ശ്രാം – ശ്രീം ഇത്യാദിനാ ന്യാസമാചരേത് ]
ധ്യാനം
യാ സാ പദ്മാസനസ്ഥാ വിപുലകടതടീ പദ്മപത്രായതാക്ഷീ
ഗംഭീരാവര്‍തനാഭിഃ സ്തനഭരനമിതാ ശുഭ്രവസ്ത്രോത്തരീയാ ।
ലക്ഷ്മീര്‍ദിവ്യൈര്‍ഗജേന്ദ്രൈര്‍മണിഗണഖചിതൈഃ സ്നാപിതാ ഹേമകുംഭൈഃ
നിത്യം സാ പദ്മഹസ്താ മമ വസതു ഗൃഹേ സര്‍വമാങ്ഗല്യയുക്താ ॥

മന്ത്രഃ – ഓം ഹ്രീം ശ്രീം അംബികായൈ നമഃ ഓം ॥

॥അഥ ശ്രീ അംബികായാഃ നാമാവലിഃ ॥

ഓം അംബികായൈ നമഃ ।
സിദ്ധേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ചതുരാശ്രമവാണ്യൈ നമഃ ।
ബ്രാഹ്മണ്യൈ നമഃ ।
ക്ഷത്രിയായൈ നമഃ ।
വൈശ്യായൈ നമഃ ।
ശൂദ്രായൈ നമഃ ।
വേദമാര്‍ഗരതായൈ നമഃ ।
വജ്രായൈ നമഃ ।
വേദവിശ്വവിഭാഗിന്യൈ നമഃ ।
അസ്ത്രശസ്ത്രമയായൈ നമഃ ।
വീര്യവത്യൈ നമഃ ।
വരശസ്ത്രധാരിണ്യൈ നമഃ ।
സുമേധസേ നമഃ ।
ഭദ്രകാല്യൈ നമഃ ।
അപരാജിതായൈ നമഃ ।
ഗായത്ര്യൈ നമഃ ।
സംകൃത്യൈ നമഃ ।
സന്ധ്യായൈ നമഃ ।
സാവിത്ര്യൈ നമഃ ।
ത്രിപദാശ്രയായൈ നമഃ ।
ത്രിസന്ധ്യായൈ നമഃ ।
ത്രിപദ്യൈ നമഃ ।
ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
സുപഥായൈ നമഃ ।
സാമഗായന്യൈ നമഃ ।
പാഞ്ചാല്യൈ നമഃ ।
കാലികായൈ നമഃ ।
ബാലായൈ നമഃ ।
ബാലക്രീഡായൈ നമഃ ।
സനാതന്യൈ നമഃ ।
ഗര്‍ഭാധാരായൈ നമഃ ।
ആധാരശൂന്യായൈ നമഃ ।
ജലാശയനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
സുരാരിഘാതിന്യൈ നമഃ ।
കൃത്യായൈ നമഃ ।
പൂതനായൈ നമഃ ।
ചരിതോത്തമായൈ നമഃ ।
ലജ്ജാരസവത്യൈ നമഃ ।
നന്ദായൈ നമഃ ।
ഭവായൈ നമഃ ।
പാപനാശിന്യൈ നമഃ ।
പീതംബരധരായൈ നമഃ ।
ഗീതസങ്ഗീതായൈ നമഃ ।
ഗാനഗോചരായൈ നമഃ ।
സപ്തസ്വരമയായൈ നമഃ ।
ഷദ്ജമധ്യമധൈവതായൈ നമഃ ।
മുഖ്യഗ്രാമസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
സ്വസ്ഥായൈ നമഃ ।
സ്വസ്ഥാനവാസിന്യൈ നമഃ ।
ആനന്ദനാദിന്യൈ നമഃ ।
പ്രോതായൈ നമഃ ।
പ്രേതാലയനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഗീതനൃത്യപ്രിയായൈ നമഃ ।
കാമിന്യൈ നമഃ ।
തുഷ്ടിദായിന്യൈ നമഃ ।
പുഷ്ടിദായൈ നമഃ ।
നിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
സത്യപ്രിയായൈ നമഃ ।
പ്രജ്ഞായൈ നമഃ ।
ലോകേശായൈ നമഃ ।
സംശോഭനായൈ നമഃ ।
സംവിഷയായൈ നമഃ ।
ജ്വാലിന്യൈ നമഃ ।
ജ്വാലായൈ നമഃ ।
വിമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
വിഷനാശിന്യൈ നമഃ ।
വിഷനാഗദംന്യൈ നമഃ ।
കുരുകുല്ലായൈ നമഃ ।
അമൃതോദ്ഭവായൈ നമഃ ।
ഭൂതഭീതിഹരായൈ നമഃ ।
രക്ഷായൈ നമഃ ।
രാക്ഷസ്യൈ നമഃ ।
രാത്ര്യൈ നമഃ ।
ദീര്‍ഘനിദ്രായൈ നമഃ ।
ദിവാഗതായൈ നമഃ ।
ചന്ദ്രികായൈ നമഃ ।
ചന്ദ്രകാന്ത്യൈ നമഃ ।
സൂര്യകാന്ത്യൈ നമഃ ।
നിശാചരായൈ നമഃ ।
ഡാകിന്യൈ നമഃ ।
ശാകിന്യൈ നമഃ ।
ഹാകിന്യൈ നമഃ ।
ചക്രവാസിന്യൈ നമഃ ।
സീതായൈ നമഃ ।
സീതപ്രിയായൈ നമഃ ।
ശാന്തായൈ നമഃ ।
സകലായൈ നമഃ ।
വനദേവതായൈ നമഃ ।
ഗുരുരൂപധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഗോഷ്ഠ്യൈ നമഃ ।
മൃത്യുമാരണായൈ നമഃ ।
ശാരദായൈ നമഃ ।
മഹാമായായൈ നമഃ ।
വിനിദ്രായൈ നമഃ ।
ചന്ദ്രധരായൈ നമഃ ।
മൃത്യുവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലസങ്കാശായൈ നമഃ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലവര്‍തിന്യൈ നമഃ ।
അണിമാദ്യൈ നമഃ ।
ഗുണോപേതായൈ നമഃ ।
കാമരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
കാന്ത്യൈ നമഃ ।
ശ്രദ്ധായൈ നമഃ ।
ശ്രീമഹാലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ॥ഓം॥

॥അഥ ഷഷ്ഠ ദിനസ്യ മഹിഷമര്‍ദിനീ
വനദുര്‍ഗാ പൂജാവിധിഃ॥

ഓം അസ്യശ്രീ മഹിഷമര്‍ദിനി വനദുര്‍ഗാ മഹാമന്ത്രസ്യ ആരണ്യക
ഋഷിഃ അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ ശ്രീ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ വനദുര്‍ഗാ
ദേവതാ ॥

[ ഓം ഉത്തിഷ്ഠ പുരുഷി – കിം സ്വപിഷി – ഭയം മേ
സമുപസ്ഥിതം – യദി ശക്യം അശക്യം വാ – തന്‍മേ ഭഗവതി –
ശമയ സ്വാഹാ ] ഏവം
ന്യാസമാചരേത് ॥

ധ്യാനം
ഹേമപ്രഖ്യാമിന്ദുഖണ്ഡാത്മമൌലീം ശങ്ഖാരീഷ്ടാഭീതിഹസ്താം
ത്രിനേത്രാം ।
ഹേമാബ്ജസ്ഥാം പീതവസ്ത്രാം പ്രസന്നാം ദേവീം ദുര്‍ഗാം
ദിവ്യരൂപാം നമാമി ॥

॥അഥ ശ്രീ ദേവ്യാഃ നാമാവലിഃ॥

ഓം മഹിഷമര്‍ദിന്യൈ നമഃ ।
ശ്രീദേവ്യൈ നമഃ ।
ജഗദാത്മശക്ത്യൈ നമഃ ।
ദേവഗണശക്ത്യൈ നമഃ ।
സമൂഹമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
അംബികായൈ നമഃ ।
അഖിലജനപരിപാലകായൈ നമഃ ।
മഹിഷപൂജിതായൈ നമഃ ।
ഭക്തിഗംയായൈ നമഃ ।
വിശ്വായൈ നമഃ ।
പ്രഭാസിന്യൈ നമഃ ।
ഭഗവത്യൈ നമഃ ।
അനന്തമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
ചണ്ഡികായൈ നമഃ ।
ജഗത്പരിപാലികായൈ നമഃ ।
അശുഭനാശിന്യൈ നമഃ ।
ശുഭമതായൈ നമഃ ।
ശ്രിയൈ നമഃ ।
സുകൃത്യൈ നമഃ ।
ലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ।
പാപനാശിന്യൈ നമഃ ।
ബുദ്ധിരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ശ്രദ്ധാരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
കാലരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ലജ്ജാരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
അചിന്ത്യരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
അതിവീരായൈ നമഃ ।
അസുരക്ഷയകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഭൂമിരക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
അപരിചിതായൈ നമഃ ।
അദ്ഭുതരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
സര്‍വദേവതാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ജഗദംശോദ്ഭൂതായൈ നമഃ ।
അസത്കൃതായൈ നമഃ ।
പരമപ്രകൃത്യൈ നമഃ ।
സമസ്തസുമതസ്വരൂപായൈ നമഃ ।
തൃപ്ത്യൈ നമഃ ।
സകലമുഖസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ശബ്ദക്രിയായൈ നമഃ ।
ആനന്ദസന്ദോഹായൈ നമഃ ।
വിപുലായൈ നമഃ ।
ഋജ്യജുസ്സാമാഥര്‍വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഉദ്ഗീതായൈ നമഃ ।
രംയായൈ നമഃ ।
പദസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
പാഠസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
മേധാദേവ്യൈ നമഃ ।
വിദിതായൈ നമഃ ।
അഖിലശാസ്ത്രസാരായൈ നമഃ ।
ദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ദുര്‍ഗാശ്രയായൈ നമഃ ।
ഭവസാഗരനാശിന്യൈ നമഃ ।
കൈടഭഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഹൃദയവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഗൌര്യൈ നമഃ ।
ശശിമൌലികൃതപ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഈശത്സുഹാസായൈ നമഃ ।
അമലായൈ നമഃ ।
പൂര്‍ണചന്ദ്രമുഖ്യൈ നമഃ ।
കനകോത്തമകാന്ത്യൈ നമഃ ।
കാന്തായൈ നമഃ ।
അത്യദ്ഭുതായൈ നമഃ ।
പ്രണതായൈ നമഃ ।
അതിരൌദ്രായൈ നമഃ ।
മഹിഷാസുരനാശിന്യൈ നമഃ ।
ദൃഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഭ്രുകുടീകരാലായൈ നമഃ ।
ശശാങ്കധരായൈ നമഃ ।
മഹിഷപ്രാണവിമോചനായൈ നമഃ ।
കുപിതായൈ നമഃ ।
അന്തകസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
സദ്യോവിനാശികായൈ നമഃ ।
കോപവത്യൈ നമഃ ।
ദാരിദ്ര്യനാശിന്യൈ നമഃ ।
പാപനാശിന്യൈ നമഃ ।
സഹസ്രഭുജായൈ നമഃ ।
സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
സഹസ്രപദായൈ നമഃ ।
ശ്രുത്യൈ നമഃ ।
രത്യൈ നമഃ ।
രമണ്യൈ നമഃ ।
ഭക്ത്യൈ നമഃ ।
ഭവസാഗരതാരികായൈ നമഃ ।
പുരുഷോത്തമവല്ലഭായൈ നമഃ ।
ഭൃഗുനന്ദിന്യൈ നമഃ ।
സ്ഥൂലജങ്ഘായൈ നമഃ ।
രക്തപാദായൈ നമഃ ।
നാഗകുണ്ഡലധാരിണ്യൈ നമഃ ।
സര്‍വഭൂഷണായൈ നമഃ ।
കാമേശ്വര്യൈ നമഃ ।
കല്‍പവൃക്ഷായൈ നമഃ ।
കസ്തൂരിധാരിണ്യൈ നമഃ ।
മന്ദസ്മിതായൈ നമഃ ।
മദോദയായൈ നമഃ ।
സദാനന്ദസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
വിരിഞ്ചിപൂജിതായൈ നമഃ ।
ഗോവിന്ദപൂജിതായൈ നമഃ ।
പുരന്ദരപൂജിതായൈ നമഃ ।
മഹേശ്വരപൂജിതായൈ നമഃ ।
കിരീടധാരിണ്യൈ നമഃ ।
മണിനൂപുരശോഭിതായൈ നമഃ ।
പാശാങ്കുശധരായൈ നമഃ ।
കമലധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഹരിചന്ദനായൈ നമഃ ।
കസ്തൂരീകുങ്കുമായൈ നമഃ ।
അശോകഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ശൃങ്ഗാരലാസ്യായൈ നമഃ ॥ഓം॥

॥അഥ സപ്തമദിനസ്യ ചണ്ഡികാ പൂജാവിധിഃ॥

ഓം അസ്യശ്രീ മഹാചണ്ഡീ മഹാമന്ത്രസ്യ ദീര്‍ഘതമാ ഋഷിഃ കകുപ്
ഛന്ദഃ ശ്രീ മഹാചണ്ഡികാ ദുര്‍ഗാ ദേവതാ ॥

[ ഹ്രാം – ഹ്രീം ഇത്യാദിനാ ന്യാസമാചരേത് ]
ധ്യാനം
ശശലാഞ്ഛനസംയുതാം ത്രിനേത്രാം
വരചക്രാഭയശങ്ഖശൂലപാണിം ।
അസിഖേടകധാരിണീം മഹേശീം ത്രിപുരാരാതിവധൂം ശിവാം
സ്മരാമി ॥

മന്ത്രഃ – ഓം ഹ്രീം ശ്ച്യൂം മം ദും ദുര്‍ഗായൈ നമഃ ഓം ॥

॥അഥ മഹാചണ്ഡീ നാമാവലിഃ॥

ഓം ചണ്ഡികായൈ നമഃ ।
മങ്ഗലായൈ നമഃ ।
സുശീലായൈ നമഃ ।
പരമാര്‍ഥപ്രബോധിന്യൈ നമഃ ।
ദക്ഷിണായൈ നമഃ ।
ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
സുദക്ഷിണായൈ നമഃ ।
ഹവിഃപ്രിയായൈ നമഃ ।
യോഗിന്യൈ നമഃ ।
യോഗാങ്ഗായൈ നമഃ ।
ധനുഃശാലിന്യൈ നമഃ ।
യോഗപീഠധരായൈ നമഃ ।
മുക്തായൈ നമഃ ।
മുക്താനാം പരമാ ഗത്യൈ നമഃ ।
നാരസിംഹ്യൈ നമഃ ।
സുജന്‍മനേ നമഃ ।
മോക്ഷദായൈ നമഃ ।
ദൂത്യൈ നമഃ ।
സാക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ദക്ഷായൈ നമഃ ।
ദക്ഷിണായൈ നമഃ ।
സുദക്ഷായൈ നമഃ ।
കോടിരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ക്രതുസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
കാത്യായന്യൈ നമഃ ।
സ്വസ്ഥായൈ നമഃ ।
കവിപ്രിയായൈ നമഃ ।
സത്യഗ്രാമായൈ നമഃ ।
ബഹിഃസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
കാവ്യശക്ത്യൈ നമഃ ।
കാവ്യപ്രദായൈ നമഃ ।
മേനാപുത്ര്യൈ നമഃ ।
സത്യായൈ നമഃ ।
പരിത്രാതായൈ നമഃ ।
മൈനാകഭഗിന്യൈ നമഃ ।
സൌദാമിന്യൈ നമഃ ।
സദാമായായൈ നമഃ ।
സുഭഗായൈ നമഃ ।
കൃത്തികായൈ നമഃ ।
കാലശായിന്യൈ നമഃ ।
രക്തബീജവധായൈ നമഃ ।
ദൃപ്തായൈ നമഃ ।
സന്തപായൈ നമഃ ।
ബീജസന്തത്യൈ നമഃ ।
ജഗജ്ജീവായൈ നമഃ ।
ജഗദ്ബീജായൈ നമഃ ।
ജഗത്ത്രയഹിതൈഷിണ്യൈ നമഃ ।
സ്വാമികരായൈ നമഃ ।
ചന്ദ്രികായൈ നമഃ ।
ചന്ദ്രായൈ നമഃ ।
സാക്ഷാത്സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഷോഡശകലായൈ നമഃ ।
ഏകപാദായൈ നമഃ ।
അനുബന്ധായൈ നമഃ ।
യക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ധനദാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ചിത്രിണ്യൈ നമഃ ।
ചിത്രമായായൈ നമഃ ।
വിചിത്രായൈ നമഃ ।
ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ ।
മുണ്ഡഹസ്തായൈ നമഃ ।
ചണ്ഡമുണ്ഡവധായൈ നമഃ ।
ഉദ്ധതായൈ നമഃ ।
അഷ്ടംയൈ നമഃ ।
ഏകാദശ്യൈ നമഃ ।
പൂര്‍ണായൈ നമഃ ।
നവംയൈ നമഃ ।
ചതുര്‍ദശ്യൈ നമഃ ।
അമാവാസ്യൈ നമഃ ।
കലശഹസ്തായൈ നമഃ ।
പൂര്‍ണകുംഭധരായൈ നമഃ ।
ധരിത്ര്യൈ നമഃ ।
അഭിരാമായൈ നമഃ ।
ഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഗംഭീരായൈ നമഃ ।
ഭീമായൈ നമഃ ।
ത്രിപുരഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
മഹചണ്ഡായൈ നമഃ ।
മഹാമുദ്രായൈ നമഃ ।
മഹാഭൈരവപൂജിതായൈ നമഃ ।
അസ്ഥിമാലാധാരിണ്യൈ നമഃ ।
കരാലദര്‍ശനായൈ നമഃ ।
കരാല്യൈ നമഃ ।
ഘോരഘര്‍ഘരനാശിന്യൈ നമഃ ।
രക്തദന്ത്യൈ നമഃ ।
ഊര്‍ധ്വകേശായൈ നമഃ ।
ബന്ധൂകകുസുമാക്ഷതായൈ നമഃ ।
കദംബായൈ നമഃ ।
പലാശായൈ നമഃ ।
കുങ്കുമപ്രിയായൈ നമഃ ।
കാന്ത്യൈ നമഃ ।
ബഹുസുവര്‍ണായൈ നമഃ ।
മാതങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
വരാരോഹായൈ നമഃ ।
മത്തമാതങ്ഗഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഹംസഗതായൈ നമഃ ।
ഹംസിന്യൈ നമഃ ।
ഹംസോജ്വലായൈ നമഃ ।
ശങ്ഖചക്രാങ്കിതകരായൈ നമഃ ।
കുമാര്യൈ നമഃ ।
കുടിലാലകായൈ നമഃ ।
മൃഗേന്ദ്രവാഹിന്യൈ നമഃ ।
ദേവ്യൈ നമഃ ।
ദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
വര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
ശ്രീമഹാലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ॥ഓം॥

॥അഥ അഷ്ടമ ദിനസ്യ സരസ്വതീപൂജാ
വിധിഃ ॥

ഓം അസ്യശ്രീ മാതൃകാസരസ്വതീ മഹാമന്ത്രസ്യ ശബ്ദ ഋഷിഃ
ലിപിഗായത്രീ ഛന്ദഃ ശ്രീ മാതൃകാ സരസ്വതീ ദേവതാ ॥

ധ്യാനം
പഞ്ചാഷദ്വര്‍ണഭേദൈര്‍വിഹിതവദനദോഷ്പാദഹൃത്കുക്ഷിവക്ഷോദേശാം
ഭാസ്വത്കപര്‍ദാകലിതശശികലാമിന്ദുകുന്ദാവദാതാം ।
അക്ഷസ്രക്കുംഭചിന്താലിഖിതവരകരാം ത്രീക്ഷണാം
പദ്മസംസ്ഥാം
അച്ഛാകല്‍പാമതുച്ഛസ്തനജഘനഭരാം ഭാരതീം താം നമാമി ॥

മന്ത്രഃ – അം ആം ഇം ഈം …………………… ളം
ക്ഷം

॥അഥ നാമാവലിഃ॥

ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ ।
ഭഗവത്യൈ നമഃ ।
കുരുക്ഷേത്രവാസിന്യൈ നമഃ ।
അവന്തികായൈ നമഃ ।
കാശ്യൈ നമഃ ।
മധുരായൈ നമഃ ।
സ്വരമയായൈ നമഃ ।
അയോധ്യായൈ നമഃ ।
ദ്വാരകായൈ നമഃ ।
ത്രിമേധായൈ നമഃ ।
കോശസ്ഥായൈ നമഃ ।
കോശവാസിന്യൈ നമഃ ।
കൌശിക്യൈ നമഃ ।
ശുഭവാര്‍തായൈ നമഃ ।
കൌശാംബരായൈ നമഃ ।
കോശവര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
പദ്മകോശായൈ നമഃ ।
കുസുമാവാസായൈ നമഃ ।
കുസുമപ്രിയായൈ നമഃ ।
തരലായൈ നമഃ ।
വര്‍തുലായൈ നമഃ ।
കോടിരൂപായൈ നമഃ ।
കോടിസ്ഥായൈ നമഃ ।
കോരാശ്രയായൈ നമഃ ।
സ്വായംഭവ്യൈ നമഃ ।
സുരൂപായൈ നമഃ ।
സ്മൃതിരൂപായൈ നമഃ ।
രൂപവര്‍ധനായൈ നമഃ ।
തേജസ്വിന്യൈ നമഃ ।
സുഭിക്ഷായൈ നമഃ ।
ബലായൈ നമഃ ।
ബലദായിന്യൈ നമഃ ।
മഹാകൌശിക്യൈ നമഃ ।
മഹാഗര്‍തായൈ നമഃ ।
ബുദ്ധിദായൈ നമഃ ।
സദാത്മികായൈ നമഃ ।
മഹാഗ്രഹഹരായൈ നമഃ ।
സൌംയായൈ നമഃ ।
വിശോകായൈ നമഃ ।
ശോകനാശിന്യൈ നമഃ ।
സാത്വികായൈ നമഃ ।
സത്യസംസ്ഥാപനായൈ നമഃ ।
രാജസ്യൈ നമഃ ।
രജോവൃതായൈ നമഃ ।
താമസ്യൈ നമഃ ।
തമോയുക്തായൈ നമഃ ।
ഗുണത്രയവിഭാഗിന്യൈ നമഃ ।
അവ്യക്തായൈ നമഃ ।
വ്യക്തരൂപായൈ നമഃ ।
വേദവേദ്യായൈ നമഃ ।
ശാംഭവ്യൈ നമഃ ।
കാലരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ശങ്കരകല്‍പായൈ നമഃ ।
മഹാസങ്കല്‍പസന്തത്യൈ നമഃ ।
സര്‍വലോകമയാ ശക്ത്യൈ നമഃ ।
സര്‍വശ്രവണഗോചരായൈ നമഃ ।
സാര്‍വജ്ഞവത്യൈ നമഃ ।
വാഞ്ഛിതഫലദായിന്യൈ നമഃ ।
സര്‍വതത്വപ്രബോധിന്യൈ നമഃ ।
ജാഗ്രതായൈ നമഃ ।
സുഷുപ്തായൈ നമഃ ।
സ്വപ്നാവസ്ഥായൈ നമഃ ।
ചതുര്യുഗായൈ നമഃ ।
ചത്വരായൈ നമഃ ।
മന്ദായൈ നമഃ ।
മന്ദഗത്യൈ നമഃ ।
മദിരാമോദമോദിന്യൈ നമഃ ।
പാനപ്രിയായൈ നമഃ ।
പാനപാത്രധരായൈ നമഃ ।
പാനദാനകരോദ്യതായൈ നമഃ ।
വിദ്യുദ്വര്‍ണായൈ നമഃ ।
അരുണനേത്രായൈ നമഃ ।
കിഞ്ചിദ്വ്യക്തഭാഷിണ്യൈ നമഃ ।
ആശാപൂരിണ്യൈ നമഃ ।
ദീക്ഷായൈ നമഃ ।
ദക്ഷായൈ നമഃ ।
ജനപൂജിതായൈ നമഃ ।
നാഗവല്ല്യൈ നമഃ ।
നാഗകര്‍ണികായൈ നമഃ ।
ഭഗിന്യൈ നമഃ ।
ഭോഗിന്യൈ നമഃ ।
ഭോഗവല്ലഭായൈ നമഃ ।
സര്‍വശാസ്ത്രമയായൈ നമഃ ।
വിദ്യായൈ നമഃ ।
സ്മൃത്യൈ നമഃ ।
ധര്‍മവാദിന്യൈ നമഃ ।
ശ്രുതിസ്മൃതിധരായൈ നമഃ ।
ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ശ്രേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
പാതാലവാസിന്യൈ നമഃ ।
മീമാംസായൈ നമഃ ।
തര്‍കവിദ്യായൈ നമഃ ।
സുഭക്ത്യൈ നമഃ ।
ഭക്തവത്സലായൈ നമഃ ।
സുനാഭായൈ നമഃ ।
യാതനാലിപ്ത്യൈ നമഃ ।
ഗംഭീരഭാരവര്‍ജിതായൈ നമഃ ।
നാഗപാശധരായൈ നമഃ ।
സുമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
അഗാധായൈ നമഃ ।
നാഗകുണ്ഡലായൈ നമഃ ।
സുചക്രായൈ നമഃ ।
ചക്രമധ്യസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ചക്രകോണനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
ജലദേവതായൈ നമഃ ।
മഹാമാര്യൈ നമഃ ।
ശ്രീ സരസ്വത്യൈ നമഃ ॥ഓം॥

॥അഥ നവമദിനസ്യ വാഗീശ്വരീ പൂജാവിധിഃ ॥

ഓം അസ്യശ്രീ വാഗീശ്വരീ മഹാമന്ത്രസ്യ കണ്വ ഋഷിഃ വിരാട്
ഛന്ദഃ ശ്രീ വാഗീശ്വരീ ദേവതാ ॥

[ ഓം വദ – വദ – വാക് – വാദിനി – സ്വാഹാ ] ഏവം
പംചാങ്ഗന്യാസമേവ സമാചരേത് ॥

ധ്യാനം
അമലകമലസംസ്ഥാ ലേഖനീപുസ്തകോദ്യത്കരയുഗലസരോജാ
കുന്ദമന്ദാരഗൌരാ ।
ധൃതശശധരഖണ്ഡോല്ലാസികോടീരചൂഡാ ഭവതു ഭവഭയാനാം
ഭങ്ഗിനീ ഭാരതീ നഃ ॥

മന്ത്രഃ – ഓം വദ വദ വാഗ്വാദിനി സ്വാഹാ ॥

॥അഥ വാഗ്വാദിന്യാഃ നാമാവലിഃ॥

ഓം വാഗീശ്വര്യൈ നമഃ ।
സര്‍വമന്ത്രമയായൈ നമഃ ।
വിദ്യായൈ നമഃ ।
സര്‍വമന്ത്രാക്ഷരമയായൈ നമഃ ।
വരായൈ നമഃ ।
മധുസ്രവായൈ നമഃ ।
ശ്രവണായൈ നമഃ ।
ഭ്രാമര്യൈ നമഃ ।
ഭ്രമരാലയായൈ നമഃ ।
മാതൃമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
മാതൃമണ്ഡലവാസിന്യൈ നമഃ ।
കുമാരജനന്യൈ നമഃ ।
ക്രൂരായൈ നമഃ ।
സുമുഖ്യൈ നമഃ ।
ജ്വരനാശിന്യൈ നമഃ ।
അതീതായൈ നമഃ ।
വിദ്യമാനായൈ നമഃ ।
ഭാവിന്യൈ നമഃ ।
പ്രീതിമന്ദിരായൈ നമഃ ।
സര്‍വസൌഖ്യദാത്ര്യൈ നമഃ ।
അതിശക്തായൈ നമഃ ।
ആഹാരപരിണാമിന്യൈ നമഃ ।
നിദാനായൈ നമഃ ।
പഞ്ചഭൂതസ്വരൂപായൈ നമഃ ।
ഭവസാഗരതാരിണ്യൈ നമഃ ।
അര്‍ഭകായൈ നമഃ ।
കാലഭവായൈ നമഃ ।
കാലവര്‍തിന്യൈ നമഃ ।
കലങ്കരഹിതായൈ നമഃ ।
ഹരിസ്വരൂപായൈ നമഃ ।
ചതുഃഷഷ്ട്യഭ്യുദയദായിന്യൈ നമഃ ।
ജീര്‍ണായൈ നമഃ ।
ജീര്‍ണവസ്ത്രായൈ നമഃ ।
കൃതകേതനായൈ നമഃ ।
ഹരിവല്ലഭായൈ നമഃ ।
അക്ഷരസ്വരൂപായൈ നമഃ ।
രതിപ്രീത്യൈ നമഃ ।
രതിരാഗവിവര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
പഞ്ചപാതകഹരായൈ നമഃ ।
ഭിന്നായൈ നമഃ ।
പഞ്ചശ്രേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ആശാധാരായൈ നമഃ ।
പഽചവിത്തവാതായൈ നമഃ ।
പങ്ക്തിസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
പഞ്ചസ്ഥാനവിഭാവിന്യൈ നമഃ ।
ഉദക്യായൈ നമഃ ।
വ്രിഷഭാങ്കായൈ നമഃ ।
ത്രിമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
ധൂംരകൃത്യൈ നമഃ ।
പ്രസ്രവണായൈ നമഃ ।
ബഹിഃസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
രജസേ നമഃ ।
ശുക്ലായൈ നമഃ ।
ധരാശക്ത്യൈ നമഃ ।
ജരായുഷായൈ നമഃ ।
ഗര്‍ഭധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ത്രികാലജ്ഞായൈ നമഃ ।
ത്രിലിങ്ഗായൈ നമഃ ।
ത്രിമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
പുരവാസിന്യൈ നമഃ ।
അരാഗായൈ നമഃ ।
പരകാമതത്വായൈ നമഃ ।
രാഗിണ്യൈ നമഃ ।
പ്രാച്യാവാച്യായൈ നമഃ ।
പ്രതീച്യായൈ നമഃ ।
ഉദീച്യായൈ നമഃ ।
ഉദഗ്ദിശായൈ നമഃ ।
അഹങ്കാരാത്മികായൈ നമഃ ।
അഹങ്കാരായൈ നമഃ ।
ബാലവാമായൈ നമഃ ।
പ്രിയായൈ നമഃ ।
സ്രുക്സ്രവായൈ നമഃ ।
സമിധ്യൈ നമഃ ।
സുശ്രദ്ധായൈ നമഃ ।
ശ്രാദ്ധദേവതായൈ നമഃ ।
മാത്രേ നമഃ ।
മാതാമഹ്യൈ നമഃ ।
തൃപ്തിരൂപായൈ നമഃ ।
പിതൃമാത്രേ നമഃ ।
പിതാമഹ്യൈ നമഃ ।
സ്നുഷാദായൈ നമഃ ।
ദൌഹിത്രദായൈ നമഃ ।
നാദിന്യൈ നമഃ ।
പുത്ര്യൈ നമഃ ।
ശ്വസായൈ വ്പ്രിയായൈ നമഃ ।
സ്തനദായൈ നമഃ ।
സ്തനധരായൈ നമഃ ।
വിശ്വയോന്യൈ നമഃ ।
സ്തനപ്രദായൈ നമഃ ।
ശിശുരൂപായൈ നമഃ ।
സങ്ഗരൂപായൈ നമഃ ।
ലോകപാലിന്യൈ നമഃ ।
നന്ദിന്യൈ നമഃ ।
ഖട്വാങ്ഗധാരിണ്യൈ നമഃ ।
സഖഡ്ഗായൈ നമഃ ।
സബാണായൈ നമഃ ।
ഭാനുവര്‍തിന്യൈ നമഃ ।
വിരുദ്ധാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
മഹിഷാസൃക്പ്രിയായൈ നമഃ ।
കൌശിക്യൈ നമഃ ।
ഉമായൈ നമഃ ।
ശാകംഭര്യൈ നമഃ ।
ശ്വേതായൈ നമഃ ।
കൃഷ്ണായൈ നമഃ ।
കൈടഭനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഹിരണ്യാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ശുഭലക്ഷണായൈ നമഃ ॥ഓം॥

ഏവം തദ്ദിന ദുര്‍ഗാം സമാരാധ്യ യഥാ ശക്തി
കുമാരീപൂജാം ബ്രാഹ്മണസുവാസിനീഭ്യഃ
ഉപായനദാനാന്നദാനാദികം ച കൃത്വാ നവരാത്രവ്രതം
സമാപയേത് ॥

ജയ ജയ ശങ്കര !
ഓം ശ്രീ ലലിതാ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ പരാഭട്ടാരികാ സമേതായ
ശ്രീ ചന്ദ്രമൌളീശ്വര പരബ്രഹ്മണേ നമഃ !

॥ ഇതി ഹര്‍ഷാനന്ദനാഥകൃത കല്‍പോക്ത
നവദുര്‍ഗാപൂജാവിധേഃ സങ്ഗ്രഹഃ ॥ ॥ ശിവം ॥

Also Read:

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Malayalam | Navdurga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top