Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Tamil | Navdurga Slokam

Kalpokta Navadurga Pooja Procedure Tamil Lyrics :

கல்போக்த நவது³ர்கா³பூஜாவிதி:⁴

ஜய ஜய ஶங்கர !
ௐ ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகா ஸமேதாய
ஶ்ரீ சந்த்³ரமௌளீஶ்வர பரப்³ரஹ்மணே நம: !

ௐ து³ர்கா³ த்வார்யா ப⁴க³வதீ குமாரீ அம்பி³கா ததா² ।
மஹிஷோந்மர்தி³நீ சைவ சண்டி³கா ச ஸரஸ்வதீ ।
வாகீ³ஶ்வரீதி க்ரமஶ: ப்ரோக்தாஸ்தத்³தி³நதே³வதா: ॥

[ நிர்ணயஸிந்தூ⁴தா³ஹ்ருʼதவசநை: அமாவாஸ்யாஸம்ப³ந்த⁴
ரஹிதாயாமுத³யவ்யாபிந்யாம் ஆஶ்விநஶுக்லப்ரதிபதி³ நவராத்ர
நவது³ர்கா³ வ்ரதமாரபே⁴த் । தச்ச நக்தவ்ரதத்வாத் ராத்ரௌ
கர்தவ்யமித்யேக: பக்ஷ: । ஸம்ப்ரதா³யாநுரோதே⁴ந வ்யவஸ்தா² । ]

॥ ப்ரார்த²நா ॥

நவராத்ரௌ நக்தபோ⁴ஜீ சரிஷ்யேঽஹம் மஹேஶ்வரீ ।
த்வத்ப்ரீத்யர்த²ம் வ்ரதம் தே³வி தத³நுஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ॥

ௐ தே³வீம் வாச॑மஜநயந்த தே³வாஸ்தாம் விஶ்வரூ॑பா: பஶவோ॑
வத³ந்தி ।
ஸா நோ॑ மந்த்³ரேஷமூர்ஜம் து³ஹா॑நா தே⁴நுர்வாக³ஸ்மாநுப
ஸுஷ்டுதைது॑ ॥

ததே³வ லக்³நம் ஸுதி³நம் ததே³வ தாராப³லம் சந்த்³ரப³லம் ததே³வ ।
வித்³யாப³லம் தை³வப³லம் ததே³வ லக்ஷ்மீபதே தேঽங்க்⁴ரியுக்³மம்
ஸ்மராமி ॥

ஸுமுஹூர்தமஸ்து । ஸுப்ரதிஷ்டி²தமஸ்து । உத்தரே கர்மணி
நைர்விக்⁴ந்யமஸ்து ॥

கரிஷ்யமாணஸ்ய கர்மண: நிர்விக்⁴நேந பரிஸமாப்த்யர்த²ம் ஆதௌ³
கு³ருபூஜாம் க³ணபதிப்ரார்த²நாம் ச கரிஷ்யே ॥

॥ கு³ருபூஜா ॥

ௐ கு³ம் கு³ருப்⁴யோ நம: । ௐ பம் பரமகு³ருப்⁴யோ நம: । ௐ பம்
பரமேஷ்டி²கு³ருப்⁴யோ நம: ॥

கோ³த்ராசார்யேப்⁴யோ நம: । பா³த³ராயணாய நம: । ஶ்ரீ
ஶங்கரப⁴க³வத்பாதா³சார்யாய நம: ॥

ப்ரார்த²நாம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ க³ணபதி ப்ரார்த²நா ॥

ௐ க³ணாநாம்॑ த்வா க³ணப॑திம் ஹவாமஹே கவிம்
க॑வீநாமு॑பமஶ்ரவஸ்தமம் । ஜ்யேஷ்ட²ராஜம் ப்³ரஹ்ம॑ணாம்
ப்³ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந॑: ஶ்ருʼண்வந்நூதிபி॑:⁴ ஸீத³ ஸாத॑³நம் ॥

விக்⁴நேஶ்வராய நம: ॥ ஶ்ரீ மஹாக³ணபதயே நம: ॥ ப்ரார்த²நாம்
ஸமர்பயாமி । கர்மகாலே நைர்விக்⁴ந்யம் குரு ॥

॥ க⁴ண்டாநாத:³ ॥

ௐ த்⁴ரு॒வா த்³யௌர்த்⁴ரு॒வா ப்ரு॑ʼதி॒²வீ த்⁴ரு॒வாஸ॒: பர்வ॑தா
இமே॒ ।
த்⁴ரு॒வம் விஶ்வ॑மித³ம் ஜக॑³த்⁴த்³ரு॒வோ ராஜா॑ விஶாமயம் ॥

ௐ யேப்⁴யோ॑ மா॒தா மது॑⁴ம॒த்பிந்வ॑தே॒ பய॑: பீ॒யூஷம்॒
த்³யௌஅதி॑³தி॒ரத்³ரி॑ப³ர்ஹா: ।
உ॒க்தஶு॑ஷ்மாந்வ்ருʼஷப⁴ராந்த்ஸ்வப்ந॑ஸ॒ஸ்தா ஆ॑தி॒³த்யா
அநு॑மதா³ ஸ்வ॒ஸ்தயே॑ ॥

ௐ ஏ॒வா பி॒த்ரே வி॒ஶ்வதே॑³வாய॒ வ்ருʼஷ்ணே॑
ய॒ஜ்ஞைர்வி॑தே⁴ம॒ நம॑ஸா ஹவிர்பி॑:⁴ ।
ப்³ருʼஹ॑ஸ்பதே ஸுப்ர॒ஜா வீ॒ரவந்॑தோ வ॒யம் ஸ்யா॑ம॒
பத॑யோர॒யீணாம் ॥

ௐ ஆக³மார்த²ம் து தே³வாநாம் க³மநார்த²ம் து ரக்ஷஸாம் ।
குர்வே க⁴ண்டாரவம் தத்ர தே³வதாஹ்வாநலாஞ்ச²நம் ॥ [ இதி
க⁴ண்டாநாத³ம் க்ருʼத்வா ]

॥ ஸங்கல்ப: : ॥

ௐ ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்ந வத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

[ தே³ஶகாலாதௌ³ ஸங்கீர்த்ய]
மமோபாத்த ஸமஸ்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வரீ
ப்ரீத்யர்த²ம் ஸர்வாபச்சா²ந்திபூர்வக
தீ³ர்கா⁴யுர்விபுலத⁴நதா⁴ந்யபுத்ரபௌத்ராத்³யநவச்சி²ந்நஸந்ததிவ்ருʼத்³தி⁴
ஸ்தி²ரலக்ஷ்மீகீர்திலாப⁴ஶத்ருபராஜயஸத³பீ⁴ஷ்டஸித்³த⁴ர்த²ம்
யதா²ஸம்ப⁴வத்³ரவ்யை: யாவச்ச²க்தி த்⁴யாநாவாஹநாதி³
ஷோட³ஶோபசாரபூஜாம் கரிஷ்யே ॥

॥ கலஶபூஜநம் ॥

தத³ங்க³த்வேந கலஶபூஜநம் கரிஷ்யே ॥

[ ப²லபுஷ்பபத்ராதி³நா மண்டபமலங்க்ருʼத்ய தந்மத்⁴யே
தண்டு³லாநி ஸ்தா²பயேத் । தது³பரி சித்ரவர்ணேந அஷ்டத³லபத்³மம்
லிகி²த்வா தந்மத்⁴யே ப்ரக்ஷாலிதம்
ஸ்வர்ணரஜததாம்ரம்ருʼண்மயாத்³யந்யதமபாத்ரம் தூ⁴பாதி³நா விஶோத்⁴ய
ஸம்ஸ்தா²ப்ய வஸ்த்ரேணாঽச்சா²த்³ய தத்கலஶாந்தராலே பஞ்சப²ல
பஞ்சபல்லவ ஸ்வர்ணரசித து³ர்கா³ ப்ரதிமாம் கோ³தூ⁴ம தா⁴ந்யோபரி
கலஶே ஸ்தா²பயேத் ]

ௐ மஹீ த்³யௌ: ப்ரு॑ʼதி॒²வீ ச॑ ந இ॒மம் ய॒ஜ்ஞம்
மி॑மிக்ஷதாம் ।

பி॒ப்ருʼதாம் நோ॒ ப⁴ரீ॑மபி:⁴ ॥ [ பூ⁴மிம் ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா ]

ௐ ஓஷ॑த³ய॒: ஸம் வ॑த³ந்தே॒ ஸோமே॑ந ஸ॒ஹ ராஜ்ஞா॑ ।

யஸ்மை॑ க்ரு॒ʼணோதி॑ ப்³ராஹ்மணஸ்தம் ரா॑ஜந் பாரயாம॑ஸி ॥

ௐ ஆ க॒லஶே॑ஷு தா⁴வதி ஶ்யே॒நோ வர்ம॒ வி கா॑³ஹதே ।

அ॒பி⁴ த்³ரோணா॒ கநி॑க்ரத³த் ॥ [ இதி கலஶமபி⁴மந்த்ர்ய ]

ௐ தந்தும்॑ த॒ந்வந்ரஜ॑ஸோ பா॒⁴நுமந்வி॑ஹி॒ ஜ்யோதி॑ஷ்மத:
ப॒தோ² ர॑க்ஷ தி॒⁴யா க்ரு॒ʼதாந் ।

அ॒நு॒ல்ப॒³ணம் வய॑த॒ ஜோகு॑³வா॒மபோ॒ மநு॑ர்ப⁴வ
ஜ॒நயா॒ தை³வ்யம்॒ ஜந॑ம் ॥ [ இதி ஸூத்ரம் ஸம்வேஷ்ட்ய

ௐ இ॒மம் மே॑ க³ங்கே³ யமுநே ஸரஸ்வதி॒ ஶுதுத்³ரி॒ ஸ்தோமம்॑
ஸசதா॒ ப॒ருஷ்ண்யா ।

அ॒ஸி॒க்ந்யா ம॑ருத்³வ்ருʼதே⁴ வி॒தஸ்த॒யாঽঽர்ஜீ॑கீயே
ஶ்ருʼணு॒ஹ்யா ஸு॒ஷோம॑யா ॥ இதி ஜலம் ஸம்பூர்ய

ௐ ஸ ஹி ரத்நா॑நி தா॒³ஶுஷே॑ ஸு॒வாதி॑ ஸவி॒தா ப⁴க॑:³ ।

தம் பா॒⁴க³ம் சி॒த்ரமீ॑மஹே ॥ இதி பஞ்சரத்நாநி நிதா⁴ய

ௐ அ॒ஶ்வ॒த்தே² வோ॑ நி॒ஷத॑³நம் ப॒ர்ணே வோ॑
வஸ॒திஷ்க்ரு॒ʼதா ।

கோ॒³பா⁴ஜ இத்கிலா॑ஸத॒² யத்ஸ॒நவ॑த॒² பூரு॑ஷம் ॥ இதி
பல்லவாந் நிக்ஷிப்ய

ௐ பூ॒ர்ணா த॑³ர்வீ॒ பரா॑ பத॒ ஸுபூ॑ர்ணா॒ புந॒ராபத॑ ।

வ॒ஸ்நேவ॒ வி க்ரீ॑ணாவஹா॒ இஷ॒மூர்ஜꣳ॑ ஶதக்ரதோ ॥

இதி த³ர்வீம் நிக்ஷிப்ய

ௐ யா: ப॒²லிநீ॒ர்யா அ॑ப॒²லா அ॑பு॒ஷ்பா யாஶ்ச॑
புஷ்பிணீ॑: ।

ப்³ருʼஹ॒ஸ்பதி॑ப்ரஸூதா॒ஸ்தா நோ॑ முஞ்ச॒த்வம்ஹ॑ஸ: ॥

இதி ப²லம் ஸமர்ப்ய

ௐ க³ந்த॑⁴த்³வா॒ராம் து॑³ராத॒⁴ர்ஷாம் நித்ய॑புஷ்டாம்
கரீ॒ஷிணீ॑ம் ।

ஈ॒ஶ்வ॒ரீம்॒ ஸ॑ர்வபூ⁴தாநாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒
ஶ்ரிய॑ம் ॥ இதி க³ந்த⁴ம் ஸமர்ப்ய

ௐ அர்ச॑த॒ ப்ரார்ச॑த॒ ப்ரிய॑மேதா⁴ ஸோ॒ அர்ச॑த ।

அர்ச॑ந்து புத்ர॒கா உ॒த புரம்॒ ந
த்⁴ரு॒ʼஷ்ண்வ॑ர்சத ॥ இத்யக்ஷதாந் நிக்ஷிப்ய

ௐ ஆய॑நே தே ப॒ராய॑ணே தூ³ர்வா॑ ரோஹந்து புஷ்பிணீ॑: ।

ஹ்ர॒தா³ஶ்ச॑ பு॒ண்ட³ரீ॑காணி ஸமு॒த்³ரஸ்ய॑ க்³ரு॒ʼஹா
இ॒மே ॥ இதி புஷ்பாணி ஸமர்பயேத்

ௐ பவித்ரம்॑ தே॒ வித॑தம் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே ப்ர॒பு⁴ர்கா³த்ரா॑ணி॒
பர்யே॑ஷி விஶ்வத॑: ।

அத॑ப்தநூ॒ர்ந ததா॒³மோ அ॑ஶ்நுதே ஶ்ரு॒ʼதாஸ॒
இத்³வஹ॑ந்த॒ஸ்தத்ஸமா॑ஶத ॥ இதி ஶிர:கூர்சம் நிதா⁴ய

ௐ தத்த்வாயாமீத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய ஶுந:ஶேப ருʼஷி: த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த:³
வருணோ தே³வதா கலஶே வருணாவாஹநே விநியோக:³ ॥

ௐ தத்த்வா॑ யாமி॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா॒ வந்த॑³மாந॒ஸ்ததா³ ஶா॑ஸ்தே
யஜ॑மாநோஹ॒விர்பி:⁴ ।

ஆஹே॑ளமாநோ வருணே॒ஹ போ॒³த்⁴யுரு॑ஶம்ஸ॒மாந॒ ஆயு॒:
ப்ரமோ॑ஷீ: ॥ இதி அபி⁴மந்த்ரயேத்

அஸ்மிந் கலஶே ௐ பூ:⁴ வருணமாவாஹயாமி । ௐ பு⁴வ:
வருணமாவாஹயாமி । ௐ ஸ்வ: வருணமாவாஹயாமி ।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வ: வருணமாவாஹயாமி ॥

கலஶஸ்ய முகே² விஷ்ணு: கண்டே² ருத்³ரா: ஸமாஶ்ரிதா: । மூலே தத்ர
ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா மத்⁴யே மாத்ருʼக³ணா: ஸ்ம்ருʼதா: ॥

குக்ஷௌ து ஸாக³ராஸ்ஸர்வே ஸப்தத்³வீபா வஸுந்த⁴ரா । ருʼக்³வேதோ³ঽத²
யஜுர்வேத:³ ஸாமவேதோ³ப்யத²ர்வண: ॥

அங்கை³ஶ்ச ஸஹிதா: ஸர்வே கலஶம் து ஸமாஶ்ரிதா: । அத்ர
கா³யத்ரீ ஸாவித்ரீ ஶாந்தி: புஷ்டிகரீ ததா² ।
ஆயாந்து தே³வீபூஜார்த²ம் து³ரிதக்ஷயகாரகா: । ஸர்வே ஸமுத்³ரா:
ஸரிதஸ்தீர்தா²நி ஜலதா³ நதா:³ ॥

க³ங்கே³ ச யமுநே சைவ கோ³தா³வரீ ஸரஸ்வதீ । நர்மதே³ ஸிந்து⁴
காவேரீ ஜலேঽஸ்மிந் ஸந்நிதி⁴ம் குரு ॥

ஸிதமகரநிஷண்ணாம் ஶுப்⁴ரவஸ்த்ராம் த்ரிநேத்ராம்
கரத்⁴ருʼதகலஶோத்³யத்ஸூத்பலாபீ⁴த்யபீ⁴ஷ்டாம் ।
விதி⁴ஹரிஹரரூபாம் ஸேந்து³கோடீரசூடா³ம் ப⁴ஸிதஸிதது³கூலாம்
ஜாஹ்நவீம் தாம் நமாமி ॥

கலஶதே³வதாப்⁴யோ நம: । ப்ரார்த²நாம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ ஶங்க² பூஜா ॥

[பூ⁴மிம் ப்ரோக்ஷ்ய ஶங்க²ம் ப்ரக்ஷால்ய ஸம்ஸ்தா²ப்ய ]

ௐ ஶம் நோ॑ தே॒³வீர॒பீ⁴ஷ்ட॑ய॒ ஆ॑போ ப⁴வந்து பீ॒தயே॑ ।

ஶம் யோ ர॒பி⁴ஸ்ர॑வந்து ந: ॥

[ இதி மந்த்ரேண ஜலம் பூரயித்வா ஶங்க² முத்³ராம்
தே⁴நுமுத்³ராம் ச ப்ரத³ர்ஶயேத் ]

ஜாதவேத³ஸ இத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய மாரீச: கஶ்யப ருʼஷி: த்ரிஷ்டுப்
சந்த:³ ஜாதவேதா³க்³நிர்தே³வதா அக்³நிகலாவாஹநே விநியோக:³ ॥

ௐ ஜா॒தவே॑த³ஸே ஸுநவாம॒ ஸோம॑மராதீய॒தோ நி த॑³ஹாதி॒
வேத॑:³ ।

ஸ ந॑: பர்ஷ॒த³தி॑ து॒³ர்கா³ணி॒ வி॑ஶ்வா நா॒வேவ॒ ஸிந்து⁴ம்॑
து³ரி॒தாத்ய॒க்³நி: ॥

ௐ பூ:⁴ அக்³நிகலாமாவாஹயாமி । ௐ பு⁴வ: அக்³நிகலாமாவாஹயாமி ।
ௐ ஸ்வ: அக்³நிகலாமாவாஹயாமி ।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வ: அக்³நிகலாமாவாஹயாமி ॥

தத்ஸவிதுரித்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய விஶ்வாமித்ர ருʼஷி: தை³வீ கா³யத்ரீ
ச²ந்த:³ ஸவிதா தே³வதா ஸௌரகலாவாஹநே விநியோக:³ ॥

ௐ தத்ஸ॑வி॒துர்வரேண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒
யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா॑த் ॥

ௐ பூ:⁴ ஸௌரகலாமாவாஹயாமி । ௐ பு⁴வ:
ஸௌரகலாமாவாஹயாமி । ௐ ஸ்வ: ஸௌரகலாமாவாஹயாமி ।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வ: ஸௌரகலாமாவாஹயாமி ॥

த்ர்யம்ப³கமிதி மந்த்ரஸ்ய மைத்ராவருணிர்வஸிஷ்ட² ருʼஷி: அநுஷ்டுப்
ச²ந்த:³ த்ர்யம்ப³க ருத்³ரோ தே³வதா அம்ருʼதகலாவாஹநே விநியோக:³ ॥

ௐ த்ர்ய॑ம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம்॑ புஷ்டி॒வர்த॑⁴நம் ।

உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ ப³ந்த॑⁴நா॒த் ம்ருʼத்யோர்மு॑க்ஷீய॒
மாம்ருʼதா॑த் ॥

ௐ பூ:⁴ அம்ருʼதகலாமாவாஹயாமி । ௐ பு⁴வ:
அம்ருʼதகலாமாவாஹயாமி । ௐ ஸ்வ: அம்ருʼதகலாமாவாஹயாமி ।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வ: அம்ருʼதகலாமாவாஹயாமி ॥

ௐ பவநக³ர்பா⁴ய வித்³மஹே பாஞ்சஜந்யாய தீ⁴மஹி தந்ந: ஶங்க:²
ப்ரசோத³யாத் ॥

[ இதி த்ரிவாரமர்க்⁴யம் ]

॥ அத² மண்டபத்⁴யாநம் ॥

உத்தப்தோஜ்ஜ்வலகாஞ்சநேந ரசிதம் துங்கா³ங்க³ரங்க³ஸ்த²லம் ।
ஶுத்³த⁴ஸ்பா²டிகபி⁴த்திகா விரசிதை: ஸ்தம்பை⁴ஶ்ச ஹைமை:
ஶுபை:⁴ ॥ த்³வாரைஶ்சாமர ரத்ந ராஜிக²சிதை:
ஶோபா⁴வஹைர்மண்ட³பை: । தத்ராந்யைரபி சக்ரஶங்க²த⁴வளை:
ப்ரோத்³பா⁴ஸிதம் ஸ்வஸ்திகை: ॥

முக்தாஜாலவிலம்பி³மண்டபயுதைர்வஜ்ரைஶ்ச ஸோபாநகை: ।
நாநாரத்நவிநிர்மிதைஶ்ச கலஶைரத்யந்தஶோபா⁴வஹம் ॥

மாணிக்யோஜ்ஜ்வலதீ³பதீ³ப்திரசிதம் லக்ஷ்மீவிலாஸாஸ்பத³ம் ।
த்⁴யாயேந்மண்டபமர்சநேஷு ஸகலேஷ்வேவம் வித⁴ம் ஸாத⁴க: ॥

॥ த்³வாரபாலக பூஜா ॥

ௐ க்ஷேத்ரபாலாய நம: । ௐ ஸிம்ஹாய நம: । ௐ க³ருடா³ய நம: ।
ௐ த்³வாரஶ்ரியை நம: । ௐ தா⁴த்ர்யை நம: ।
ௐ விதா⁴த்ர்யை நம: । ௐ பூர்வத்³வாரஶ்ரியை நம: । ஶங்க²நித⁴யே
நம: । புஷ்பநித⁴யே நம: । த³க்ஷிணத்³வாரஶ்ரியை நம: । ப³லாயை
நம: । ப்ரப³லாயை நம: । ப்ரசண்டா³யை நம: । பஶ்சிம
த்³வாரஶ்ரியை நம: । ஜயாயை நம: । விஜயாயை நம: । க³ங்கா³யை
நம: । யமுநாயை நம: । உத்தரத்³வாரஶ்ரியை நம: । ருʼக்³வேதா³ய
நம: । யஜுர்வேதா³ய நம: । ஸாமவேதா³ய நம: । அத²ர்வணவேதா³ய
நம: । க்ருʼதயுகா³ய நம: । த்ரேதாயுகா³ய நம: । த்³வாபரயுகா³ய
நம: । கலியுகா³ய நம: । பூர்வஸமுத்³ராய நம: ।
த³க்ஷிணஸமுத்³ராய நம: । பஶ்சிமஸமுத்³ராய நம: ।
உத்தரஸமுத்³ராய நம: । த்³வாரதே³வதாப்⁴யோ நம: । த்³வாரபாலக
பூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ பீட²பூஜா ॥

ௐ ஆதா⁴ரஶக்த்யை நம: । மூலப்ரக்ருʼத்யை நம: । கூர்மாய
நம: । அநந்தாய நம: । வாஸ்த்வதி⁴பதயே ப்³ரஹ்மணே நம: ।
வாஸ்துபுருஷாய நம: । ஶ்வேத த்³வீபாய நம: । ஸ்வர்ணமண்ட³பாய
நம: । அம்ருʼதார்ணவாய நம: । ரத்நத்³வீபாய நம: ।
நவரத்நமயமண்ட³பாய நம: । ப⁴த்³ரகமலாஸநாயை நம: ।
கு³ணாதி⁴பதயே நம: । ஸரஸ்வத்யை நம: । து³ர்கா³யை நம: ।
க்ஷேத்ரபாலாய நம: । த⁴ர்மாய நம: । ஜ்ஞாநாய நம: ।
வைராக்³யாய நம: । ஐஶ்வர்யாய நம: । அத⁴ர்மாய நம: ।
அஜ்ஞாநாய நம: । அவைராக்³யாய நம: । அநைஶ்வர்யாய நம: ।
அவ்யக்தவிக்³ரஹாய நம: । அநந்த³கந்தா³ய நம: । ஆகாஶபீ³ஜாத்மநே
பு³த்³தி⁴நாலாய நம: । ஆகாஶாத்மநே கர்ணிகாயை நம: ।
வாய்வாத்மநே கேஸரேப்⁴யோ நம: । அக்³ந்யாத்மநே த³லேப்⁴யோ நம: ।
ப்ருʼதி²வ்யாத்மநே பரிவேஷாய நம: । அம் அர்கமண்ட³லாய
வஸுப்ரத³த்³வாத³ஶகலாதத்வாத்மநே நம: । உம் ஸோமமண்ட³லாய
வஸுப்ரத³ஷோட³ஶகலாதத்வாத்மநே நம: । மம் வஹ்நிமண்ட³லாய
வஸுப்ரத³த³ஶகலாதத்வாத்மநே நம: । ஸம் ஸத்வாய நம: । ரம்
ரஜஸே நம: । தம் தமஸே நம: । விம் வித்³யாயை நம: । ஆம்
ஆத்மநே நம: । உம் பரமாத்மநே நம: । மம் அந்தராத்மநே நம: । ௐ
ஹ்ரீம் ஜ்ஞாநத்மநே நம: । பீட²பூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ ஆவாஹநம் ॥

ஜாதவேத³ஸ இத்யஸ்ய மந்த்ரஸ்ய கஶ்யப ருʼஷி: த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த:³
ஜாதவேதா³க்³நிர்தே³வதா து³ர்கா³வாஹநே விநியோக:³ ॥

ௐ ஜா॒தவே॑த³ஸே ஸுநவாம॒ ஸோம॑மராதீய॒தோ நி த॑³ஹாதி॒
வேத॑:³ ।

ஸ ந॑: பர்ஷ॒த³தி॑ து॒³ர்கா³ணி॒ வி॑ஶ்வா நா॒வேவ॒ ஸிந்து⁴ம்॑
து³ரி॒தாத்ய॒க்³நி: ॥

ௐ பூ:⁴ து³ர்கா³மாவாஹயாமி । ௐ பு⁴வ: து³ர்கா³மாவாஹயாமி । ௐ
ஸ்வ: து³ர்கா³மாவாஹயாமி ।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வ: து³ர்கா³மாவாஹயாமி ॥

ஸ்வாமிந்யகி²லலோகேஶீ யாவத்பூஜாவஸாநகம் । தாவத்த்வம்
ப்ரீதிபா⁴வேந பி³ம்பே³ঽஸ்மிந் ஸந்நிதி⁴ம் குரு ॥

॥ மலாபகர்ஷணஸ்நாநம் ॥

ௐ அக்³நிமீளேத்யஸ்ய ஸூக்தஸ்ய வைஶ்வாமித்ரோமது⁴ச்ச²ந்தா³ ருʼஷி:
கா³யத்ரீ ச²ந்த:³ அக்³நிர்தே³வதா ॥

ௐ அ॒க்³நிமீ॑ளே பு॒ரோஹி॑தம் ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ தே॒³வம்ரு॒ʼத்விஜ॑ம் ।
ஹோதா॑ரம் ர॒த்நதா⁴த॑மம் ॥

அ॒க்³நி: பூர்வே॑பி॒⁴ர்ருʼஷி॑பி॒⁴ரீட்³யோ॒ நூத॑நைரு॒த । ஸ
தே॒³வாꣳ ஏஹ வக்ஷ॑தி ॥

அ॒க்³நிநா॑ ர॒யிம॑ஷ்நவ॒த் போஷ॑மே॒வ தி॒³வே தி॑³வே ।
ய॒ஶஸம்॑ வீ॒ரவத்த்॑அமம் ॥

அக்³நீ॒ யம் ய॒ஜ்ஞமத்⁴வ॑ரம் வி॒ஶ்வத॑: பரி॒பூ⁴ரஸி॑ । ஸ
இத்³தே॒³வேஷு॑ க³ச்ச²தி ॥

அ॒க்³நிர்ஹோதா॑ கவிக்ர॑து: ஸ॒த்யஶ்சி॒த்ரஶ்ர॑வஸ்தம: । தே॒³வோ
தே॒³வேபி॒⁴ராக³மத் ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: । மலாபகர்ஷணஸ்நாநம்
ஸமர்பயாமி ॥

॥ நவஶக்தி பூஜா ॥

ௐ ப்ரபா⁴யை நம: । மாயாயை நம: । ஜயாயை நம: । ஸூக்ஷ்மாயை
நம: । விஶுத்³தா⁴யை நம: । நந்தி³ந்யை நம: । ஸுப்ரபா⁴யை நம: ।
விஜயாயை நம: । ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யை நம: ॥

ௐ நமோ ப⁴க³வத்யை ஸகலகு³ணஶக்தியுக்தாயை
யோக³பத்³மபீடா²த்மிகாயை நம: । ஸுவர்ண மஹாபீட²ம் கல்பயாமி ॥

ஸ்வாத்மஸம்ஸ்தா²மஜாம் ஶுத்³தா⁴ம் த்வாமத்³ய பரமேஶ்வரீ ।
அரண்யாமிஹ ஹவ்யாஶம் மூர்தாவாவாஹயாம்யஹம் ॥

ௐ ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் யரலவஶஷஸஹோঽம் ஸம் ஹம்ஸ: ஶ்ரீ
து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யா: ப்ராணா: இஹ ப்ராணா: ।
ௐ ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் யரலவஶஷஸஹோঽம் ஸம் ஹம்ஸ: ஶ்ரீ
து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யா: ஜீவ இஹ ஸ்தி²த: ।
ௐ ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் யரலவஶஷஸஹோঽம் ஸம் ஹம்ஸ: ஶ்ரீ
து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யா: ஸர்வேந்த்³ரியாணி இஹ ஸ்தி²தாநி ।
ப்ருʼதி²வ்யப்தேஜோவாய்வாகாஶ
ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபரஸக³ந்த⁴ஶ்ரோத்ரத்வக்சக்ஷுர்ஜிஹ்வாக்⁴ராண
வாக்பாணிபாத³பாயூபஸ்த²வசநாதா³நவிஹரணவிஸர்கா³நந்த³
மநோபு³த்³தி⁴சித்தாஹங்காரஜ்ஞாநாத்மநே அந்தராத்மநே பரமாத்மநே
நம: ॥ இஹைவாக³த்ய ஸுக²ம் சிரம் திஷ்ட²ந்து ஸ்வாஹா ॥

ௐ அ॑ஸுநீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒: புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ
நோ॑ தே॒⁴ஹி போ⁴க॑³ம் ।

ஜ்யோக் ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர॑ந்த॒மநுமதே ம்ரு॒ʼளயா॑ ந:
ஸ்வ॒ஸ்தி ॥

ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வரோঽம் । ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴ஸவாஹநஸபரிவாரே
து³ர்கே³ ப⁴க³வதி அத்ரைவாঽக³ச்சா²ঽக³ச்ச² ஆவாஹயிஷ்யே
ஆவாஹயாமி ॥

ஆவாஹிதா ப⁴வ । ஸம்ஸ்தா²பிதா ப⁴வ । ஸந்நிஹிதா ப⁴வ ।
ஸந்நிருத்³தா⁴ ப⁴வ । ஸம்முகா² ப⁴வ । அவகுண்டி²தோ ப⁴வ । வ்யாப்தா
ப⁴வ । ஸுப்ரஸந்நா ப⁴வ । மம ஸர்வாபீ⁴ஷ்ட ப²லப்ரதா³ ப⁴வ ॥

[ தத்³தி³நஸ்ய து³ர்கா³யா: மூலமந்த்ரஸ்ய ருʼஷ்யாதி³ ந்யாஸம்
விதா⁴ய த்⁴யாத்வா மூலமந்த்ரம் யதா² ஶக்தி ஜபேத் ]

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: । த்⁴யாயாமி த்⁴யாநம்
ஸமர்பயாமி । ஆவாஹயாமி ஆவாஹநம் ஸமர்பயாமி । அர்க்⁴யம்
ஸமர்பயாமி । பாத்³யம் ஸமர்பயாமி । ஆசமநம் ஸமர்பயாமி ।
மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி । க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி । புஷ்பம்
ஸமர்பயாமி । [ இத்யாதி³ ஸங்க்ஷிப்த தூ⁴ப தீ³ப நைவேத்³ய
நீராஜநாதி³கம் குர்யாத் ]

॥ பஞ்சாம்ருʼதஸ்நாநம் ॥

க்ஷீரஸ்நாநம்

ௐ ஆ ப்யா॑யஸ்வ॒ ஸ॑மேது தே வி॒ஶ்வத॑: ஸோம॒ வ்ருʼஷ்॑ணியம் ।
ப⁴வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க॒³தே² ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: க்ஷீரஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

க்ஷீரஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தோ⁴த³கேந ஸ்நபயிஷ்யே ॥

ௐ ஜா॒தவே॑த³ஸே ஸுநவாம॒ ஸோம॑மராதீய॒தோ நி த॑³ஹாதி॒
வேத॑:³ ।

ஸ ந॑: பர்ஷ॒த³தி॑ து॒³ர்கா³ணி॒ வி॑ஶ்வா நா॒வேவ॒ ஸிந்து⁴ம்॑
து³ரி॒தாத்ய॒க்³நி: ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

த³தி⁴ஸ்நாநம்

ௐ த॒³தி॒⁴க்ராவ்ணோ॑ அகாரிஷம்
ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்யவா॒ஜிந॑:।ஸுர॒பி⁴ நோ॒ முகா॑²கர॒த்ப்ரண
ஆயூம்॑ஷி தாரிஷத்।

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: த³தி⁴ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

த³தி⁴ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தோ⁴த³கேந ஸ்நபயிஷ்யே ॥

ௐ தாம॒க்³நி॑வர்ணாம்॒ தப॑ஸா ஜ்வ॒லந்தீம் வை॑ரோச॒நீம்
க॑ர்மப॒²லேஷு॒ ஜுஷ்டா॑ம் ।

து॒³ர்கா³ம்॒ தே॒³வீம் ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரபத்³யே॑ ஸுத॒ர॑ஸி
தரஸே॒ நம॑: ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

க்⁴ருʼதஸ்நாநம்

ௐ க்⁴ரு॒ʼதம் மி॑மிக்ஷே க்⁴ரு॒ʼதம॑ஸ்ய॒ யோநி॑ர்க்⁴ரு॒ʼதே
ஶ்ரி॒தோ க்⁴ருʼதம்வ॑ஸ்ய॒தா⁴ம॑ ।

அ॒நு॒ஷ்வ॒த⁴மா வ॑ஹ மா॒த³ய॑ஸ்வ॒ ஸ்வாஹா॑க்ருʼதம்
வ்ருʼஷப⁴ வக்ஷிஹ॒வ்யம் ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: க்⁴ருʼதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

க்⁴ருʼதஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தோ⁴த³கேந ஸ்நபயிஷ்யே ॥

ௐ அக்³நே॒ த்வம் பா॑ரயா॒ நவ்யோ॑ அ॒ஸ்மாந் ஸ்வ॒ஸ்திபி॒⁴ரதி॑
து॒³ர்கா³ணி॒ விஶ்வா॑ ।

பூஶ்ச॑ ப்ரு॒ʼத்²வீ ப॑³ஹு॒லா ந॑ உ॒ர்வீ ப⁴வா॑ தோ॒காய॒
தந॑யாய॒ ஶம் யோ: ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

மது⁴ஸ்நாநம்

ௐ மது॒⁴ வாதா॑ ருʼதாய॒தே மது॑⁴ க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த॑⁴வ: ।
மாத்⁴வீ॑ர்ந: ஸ॒ந்த்வோஷ॑தீ:⁴ ।

மது॒⁴நக்த॑மு॒தோஷஸி॒ । மது॑⁴ம॒த் பார்தி॑²வம்॒ ரஜ॑: ।
மது॒⁴ த்³யௌர॑ஸ்து ந: பி॒தா ॥

மது॑⁴மாந்நோ॒ வந॒ஸ்பதி॒ர்மது॑⁴மாꣳ அஸ்து॒ ஸூர்ய॑: ।
மாத்⁴வீ॒ர்கா³வோ॑ ப⁴வந்து ந: ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: மது⁴ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

மது⁴ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தோ⁴த³கேந ஸ்நபயிஷ்யே ॥

ௐ விஶ்வா॑நி நோ து॒³ர்க³ஹா॑ ஜாதவேத॒:³ ஸிந்து⁴ம்॒ ந நா॒வா
து॑³ரி॒தாதி॑ பர்ஷி ।

அக்³நீ॑ঽ அத்ரி॒வந்நம॑ஸா க்³ருʼணா॒நோঽঽஸ்மாகம்॑ போ³த்⁴ய வி॒தா
த॒நூநா॑ம் ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

ஶர்கராஸ்நாநம்

ௐ ஸ்வா॒து:³ ப॑வஸ்வ தி॒³வ்யாய॒ ஜந்ம॑நே ஸ்வா॒து³ரிந்த்³ரா॑ய
ஸு॒ஹவீ॑துநாம்நே ।

ஸ்வா॒து³ர்மித்ராய॒ வரு॑ணாய வா॒யவே॒ ப்³ருʼஹ॒ஸ்பத॑யே॒
மது॑⁴மாꣳ அதா॑³ப்⁴ய: ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஶர்கராஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

ஶர்கராஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தோ⁴த³கேந ஸ்நபயிஷ்யே ॥

ௐ ப்ரு॒ʼத॒நா॒ ஜி॒த॒க³ம் ஸஹ॑மாநமு॒க்³ரமக்³நிம் ஹு॑வேம
ப॒ரமாத்ஸ॒த⁴ஸ்தா॑த் ।

ஸ ந॑: பர்ஷ॒த³தி॑ து॒³ர்கா³ணி॒ விஶ்வா க்ஷாம॑த்³தே॒³வோঽதி॑
து³ரிதாத்யக்³நி: ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

ப²லோத³கஸ்நாநம்

ௐ யா: ப॒²லிநீ॒ர்யா அ॑ப॒²லா அ॑பு॒ஷ்பா யாஶ்ச॑
புஷ்பிணீ॑: ।

ப்³ருʼஹ॒ஸ்பதி॑ப்ரஸூதா॒ஸ்தா நோ॑ முஞ்ச॒த்வம்ஹ॑ஸ: ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ப²லோத³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

ப²லோத³கஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தோ⁴த³கேந ஸ்நபயிஷ்யே ॥

ௐ ஆபோ॒ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தாந॑ஊ॒ர்ஜே த॑³தா॒⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய சக்ஷ॑ஸே யோ வ॑: ஶி॒வதமோ॒ ரஸ॒: ।

தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹந॑: உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர॑: ।
தஸ்மா॒ அரங்க³மாமவ॒: ।

யஸ்ய॒க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந: ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

அம்ருʼதாபி⁴ஷேகம்

[ ஶ்ரீஸூக்த- து³ர்கா³ ஸூக்த – ருத்³ராத்³யை: அம்ருʼதாபி⁴ஷேகம்
குர்யாத் ]
ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: அம்ருʼதாபி⁴ஷேகஸ்நாநம்
ஸமர்பயாமி ॥

॥ கல்போக்த
ஷோட³ஶோபசார பூஜா ॥

த்⁴யாநம்
ௐ து³ர்கா³ம் ப⁴க³வதீம் த்⁴யாயேந்மூலமந்த்ராதி⁴தே³வதாம் । வாணீம்
லக்ஷ்மீம் மஹாதே³வீம் மஹாமாயாம் விசிந்தயேத் ।
மாஹிஷக்⁴நீஇம் த³ஶபு⁴ஜாம் குமாரீம் ஸிம்ஹவாஹிநீம் ।
தா³நவாஸ்தர்ஜயந்தீ ச ஸர்வகாமது³கா⁴ம் ஶிவாம் ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: த்⁴யாயாமி த்⁴யாநம் ஸமர்பயாமி ॥

ஆவாஹநம்
ௐ வாக் ஶ்ரீது³ர்கா³தி³ரூபேண விஶ்வமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²தி ।
ஆவாஹயாமி த்வாம் தே³வி ஸம்யக் ஸந்நிஹிதா ப⁴வ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஆவாஹயாமி ஆவாஹநம்
ஸமர்பயாமி ॥

ஆஸநம்
ௐ ப⁴த்³ரகாலி நமஸ்தேঽஸ்து ப⁴க்தாநாமீப்ஸிதார்த²தே³ ।
ஸ்வர்ணஸிம்ஹாஸநம் சாரு ப்ரீத்யர்த²ம் ப்ரதிக்³ருʼஹ்யதாம் ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஆஸநம் ஸமர்பயாமி ॥

ஸ்வாக³தம்
ௐ ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமந்விதே । க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடோ
ப⁴க்த்யா ஸ்வாக³தம் கல்பயாம்யஹம் ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஸ்வாக³தம் ஸமர்பயாமி ॥

அர்க்⁴யம்
ௐ மஹாலக்ஷ்மி மஹாமயே மஹாவித்³யாஸ்வரூபிணீ ।
அர்க்⁴யபாத்³யாசமாந் தே³வி க்³ருʼஹாண பரமேஶ்வரீ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: அர்க்⁴ய-பாத்³ய-ஆசமநாநி
ஸமர்பயாமி ॥

மது⁴பர்கம்
ௐ தூ³ர்வாங்குரஸமாயுக்தம் க³ந்தா⁴தி³ஸுமநோஹரம் । மது⁴பர்கம்
மயா த³த்தம் நாராயணி நமோঽஸ்துதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ॥

பஞ்சாம்ருʼதஸ்நாநம்
ௐ ஸ்நாநம் பஞ்சாம்ருʼதம் தே³வி ப⁴த்³ரகாலி ஜக³ந்மயி । ப⁴க்த்யா
நிவேதி³தம் துப்⁴யம் விஶ்வேஶ்வரி நமோঽஸ்துதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: பஞ்சாம்ருʼதஸ்நாநம்
ஸமர்பயாமி ॥

ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம்
ௐ ஶுத்³தோ⁴த³கஸமாயுக்தம் க³ங்கா³ஸலிலமுத்தமம் । ஸ்நாநம் க்³ருʼஹாண
தே³வேஶி ப⁴த்³ரகாலி நமோঽஸ்துதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

வஸ்த்ரம்
ௐ வஸ்த்ரம் க்³ருʼஹாண தே³வேஶி தே³வாங்க³ஸத்³ருʼஶம் நவம் ।
விஶ்வேஶ்வரி மஹாமாயே நாராயணி நமோঽஸ்துதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ரத்நது³கூலவஸ்த்ரம் ஸமர்பயாமி ॥

கஞ்சுகம்
ௐ கோ³தா³வரி நமஸ்துப்⁴யம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யிநி ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்பூ⁴தே து³ர்கே³ தே³வி நமோঽஸ்துதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ரத்நகஞ்சுகம் ஸமர்பயாமி ॥

யஜ்ஞோபவீதம்
ௐ தக்ஷகாநந்தகர்கோட நாக³யஜ்ஞோபவீதிநி । ஸௌவர்ணம்
யஜ்ஞஸூத்ரம் தே த³தா³மி ஹரிஸேவிதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஸ்வர்ணயஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ॥

ஆப⁴ரணம்
ௐ நாநாரத்நவிசித்ராட்⁴யாந் வலயாந் ஸுமநோஹராந் । அலங்காராந்
க்³ருʼஹாண த்வம் மமாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³ ப⁴வ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ॥

க³ந்த:⁴
ௐ க³ந்த⁴ம் சந்த³நஸம்யுக்தம் குங்குமாதி³விமிஶ்ரிதம் । க்³ருʼஹ்ணீஷ்வ
தே³வி லோகேஶி ஜக³ந்மாதர்நமோঽஸ்துதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ॥

பி³ல்வக³ந்த:⁴
ௐ பி³ல்வவ்ருʼக்ஷக்ருʼதாவாஸே பி³ல்வபத்ரப்ரியே ஶுபே⁴ ।
பி³ல்வவ்ருʼக்ஷஸமுத்³பூ⁴தோ க³ந்த⁴ஶ்ச ப்ரதிக்³ருʼஹ்யதாம் ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: பி³ல்வக³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ॥

அக்ஷதா:
ௐ அக்ஷதாந் ஶுப⁴தா³ந் தே³வி ஹரித்³ராசூர்ணமிஶ்ரிதாந் ।
ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீஷ்வ கௌமாரி து³ர்கா³தே³வி நமோঽஸ்துதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: அக்ஷதாந் ஸமர்பயாமி ॥

புஷ்பாணி
ௐ மாலதீபி³ல்வமந்தா³ரகுந்த³ஜாதிவிமிஶ்ரிதம் । புஷ்பம் க்³ருʼஹாண
தே³வேஶி ஸர்வமங்க³ளதா³ ப⁴வ ॥

ஶிவபத்நி ஶிவே தே³வி ஶிவப⁴க்தப⁴யாபஹே । த்³ரோணபுஷ்பம் மயா
த³த்தம் க்³ருʼஹாண ஶிவதா³ ப⁴வ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: நாநாவித⁴ பரிமள பத்ரபுஷ்பாணி
ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² அங்க³பூஜா ॥

ௐ வாராஹ்யை நம: பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ௐ சாமுண்டா³யை நம: ஜங்கே⁴ பூஜயாமி ।
ௐ மாஹேந்த்³ர்யை நம: ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
ௐ வாகீ³ஶ்வர்யை நம: ஊரூ பூஜயாமி ।
ௐ ப்³ரஹ்மாண்யை நம: கு³ஹ்யம் பூஜயாமி ।
ௐ காலராத்ர்யை நம: கடிம் பூஜயாமி ।
ௐ ஜக³ந்மாயாயை நம: நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ௐ மாஹேஶ்வர்யை நம: குக்ஷிம் பூஜயாமி ।
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: ஹ்ருʼத³யம் பூஜயாமி ।
ௐ காத்யாயந்யை நம: கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ௐ ஶிவதூ³த்யை நம: ஹஸ்தாந் பூஜயாமி ।
ௐ நாரஸிம்ஹ்யை நம: பா³ஹூந் பூஜயாமி ।
ௐ இந்த்³ராண்யை நம: முக²ம் பூஜயாமி ।
ௐ ஶிவாயை நம: நாஸிகாம் பூஜயாமி ।
ௐ ஶதாக்ஷ்யை நம: கர்ணௌ பூஜயாமி ।
ௐ த்ரிபுரஹந்த்ர்யை நம: நேத்ரத்ரயம் பூஜயாமி ।
ௐ பரமேஶ்வர்யை நம: லலாடம் பூஜயாமி ।
ௐ ஶாகம்ப⁴ர்யை நம: ஶிர: பூஜயாமி ।
ௐ கௌஶிக்யை நம: ஸர்வாணி அங்கா³நி பூஜயாமி ॥

॥ அத² ஆவரண பூஜா ॥

ப்ரத²மாவரணம்
[தத்³தி³நது³ர்கா³ய: அங்க³ந்யாஸமந்த்ராத்³யை:
ப்ரத²மாவரணமாசரேத் ]

த்³விதீயாவரணம்
ௐ ஜயாயை நம: ।
ௐ விஜயாயை நம: ।
ௐ கீர்த்யை நம: ।
ௐ ப்ரீத்யை நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ ஶ்ரத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ மேதா⁴யை நம: ।
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ௐ ஶ்ருத்யை நம: ।

த்ருʼதீயாவணம்
ௐ சக்ராய நம: ।
ௐ ஶங்கா²ய நம: ।
ௐ க³தா³யை நம: ।
ௐ க²ட்³கா³ய நம: ।
ௐ பாஶாய நம: ।
ௐ அங்குஶாய நம: ।
ௐ ஶராய நம: ।
ௐ த⁴நுஷே நம: ।

துரீயாவரணம்
ௐ இந்த்³ராய ஸுராதி⁴பதயே பீதவர்ணாய வஜ்ரஹஸ்தாய
ஐராவதவாஹநாய ஶசீஸஹிதாய ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴
ஸவாஹந ஸபரிவாராய ஶ்ரீ து³ர்கா³பார்ஷதா³ய நம: ।
ௐ அக்³நயே தேஜோঽதி⁴பதயே பிங்க³லவர்ணாய ஶக்திஹஸ்தாய
மேஷவாஹநாய ஸ்வாஹாதே³வீஸஹிதாய ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴
ஸவாஹந ஸபரிவாராய ஶ்ரீ து³ர்கா³பார்ஷதா³ய நம: ।
ௐ யமாய ப்ரேதாதி⁴பதயே க்ருʼஷ்ணவர்ணாய த³ண்ட³ஹஸ்தாய
மஹிஷவாஹநாய இலாஸஹிதாய ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴ ஸவாஹந
ஸபரிவாராய ஶ்ரீ து³ர்கா³பார்ஷதா³ய நம: ।
ௐ நிர்ருʼதயே ரக்ஷோঽதி⁴பதயே ரக்தவர்ணாய க²ட்³க³ஹஸ்தாய
நரவாஹநாய காலிகாஸஹிதாய ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴ ஸவாஹந
ஸபரிவாராய ஶ்ரீ து³ர்கா³பார்ஷதா³ய நம: ।
ௐ வருணாய ஜலாதி⁴பதயே ஶ்வேதவர்ணாய பாஶஹஸ்தாய
மகரவாஹநாய பத்³மிநீஸஹிதாய ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴ ஸவாஹந
ஸபரிவாராய ஶ்ரீ து³ர்கா³பார்ஷதா³ய நம: ।
ௐ வாயவே ப்ராணாதி⁴பதயே தூ⁴ம்ரவர்ணாய அங்குஶஹஸ்தாய
ம்ருʼக³வாஹநாய மோஹிநீஸஹிதாய ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴ ஸவாஹந
ஸபரிவாராய ஶ்ரீ து³ர்கா³பார்ஷதா³ய நம: ।
ௐ ஸோமாய நக்ஷத்ராதி⁴பதயே ஶ்யாமலவர்ணாய க³தா³ஹஸ்தாய
அஶ்வவாஹநாய சித்ரிணீஸஹிதாய ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴ ஸவாஹந
ஸபரிவாராய ஶ்ரீ து³ர்கா³பார்ஷதா³ய நம: ।
ௐ ஈஶாநாய வித்³யாதி⁴பதயே ஸ்ப²டிகவர்ணாய த்ரிஶூலஹஸ்தாய
வ்ருʼஷப⁴வாஹநாய கௌ³ரீஸஹிதாய ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴
ஸவாஹந ஸபரிவாராய ஶ்ரீ து³ர்கா³பார்ஷதா³ய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மணே லோகாதி⁴பதயே ஹிரண்யவர்ணாய பத்³மஹஸ்தாய
ஹம்ஸவாஹநாய வாணீஸஹிதாய ஸஶக்திஸாங்க³ஸாயுத⁴ ஸவாஹந
ஸபரிவாராய ஶ்ரீ து³ர்கா³பார்ஷதா³ய நம: ।

பஞ்சமாவரணம்
ௐ வஜ்ராய நம: ।
ௐ ஶக்த்யை நம: ।
ௐ த³ண்டா³ய நம: ।
ௐ க²ட்³கா³ய நம: ।
ௐ பாஶாய நம: ।
ௐ அங்குஶாய நம: ।
ௐ க³தா³யை நம: ।
ௐ ஶூலாய நம: ।
ௐ சக்ராய நம: ।
ௐ பத்³மாய நம: ।

பி³ல்வபத்ரம்
ௐ ஶ்ரீவ்ருʼக்ஷமம்ருʼதோத்³பூ⁴தம் மஹாதே³வீ ப்ரியம் ஸதா³ ।
பி³ல்வபத்ரம் ப்ரயச்சா²மி பவித்ரம் தே ஸுரேஶ்வரீ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: பி³ல்வபத்ரம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² புஷ்பபூஜா ॥

ௐ து³ர்கா³யை நம: துளஸீ புஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ காத்யாயந்யை நம: சம்பகபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ கௌமார்யை நம: ஜாதீ புஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ கால்யை நம: கேதகீ புஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ கௌ³ர்யை நம: கரவீரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ லக்ஷ்ம்யை நம: உத்பலபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஸர்வமங்க³ளாயை நம: மல்லிகாபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ இந்த்³ராண்யை நம: யூதி²காபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: கமலபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஶ்ரீ ப⁴க³வத்யை நம: ஸர்வாணி புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² சது:ஷஷ்டியோகி³நீ பூஜா ॥

[ ஸர்வாதௌ³ ௐகாரம் யோஜயேத் ]
ௐ தி³வ்யயோகா³யை நம: ।
மஹாயோகா³யை நம: ।
ஸித்³த⁴யோகா³யை நம: ।
க³ணேஶ்வர்யை நம: ।
ப்ரேதாஶ்யை நம: ।
டா³கிந்யை நம: ।
கால்யை நம: ।
காலராத்ர்யை நம: ।
நிஶாசர்யை நம: ।
ஜ²ங்கார்யை நம: ।
ஊர்த்⁴வபே⁴தால்யை நம: ।
பிஶாச்யை நம: ।
பூ⁴தடா³மர்யை நம: ।
ஊர்த்⁴வகேஶ்யை நம: ।
விரூபாக்ஷ்யை நம: ।
ஶுஶ்காங்க்³யை நம: ।
நரபோ⁴ஜிந்யை நம: ।
ராக்ஷஸ்யை நம: ।
கோ⁴ரரக்தாக்ஷ்யை நம: ।
விஶ்வரூப்யை நம: ।
ப⁴யங்கர்யை நம: ।
ப்⁴ராமர்யை நம: ।
ருத்³ரபே⁴தால்யை நம: ।
பீ⁴ஷ்மர்யை நம: ।
த்ரிபுராந்தக்யை நம: ।
பை⁴ரவ்யை நம: ।
த்⁴வம்ஸிந்யை நம: ।
க்ரோத்⁴யை நம: ।
து³ர்முக்²யை நம: ।
ப்ரேதவாஹிந்யை நம: ।
க²ட்வாங்க்³யை நம: ।
தீ³ர்க⁴லம்போ³ஷ்ட்²யை நம: ।
மாலிந்யை நம: ।
மந்த்ரயோகி³ந்யை நம: ।
கௌஶிக்யை நம: ।
மர்தி³ந்யை நம: ।
யக்ஷ்யை நம: ।
ரோமஜங்கா⁴யை நம: ।
ப்ரஹாரிண்யை நம: ।
காலாக்³நயே நம: ।
க்³ராமண்யை நம: ।
சக்ர்யை நம: ।
கங்கால்யை நம: ।
பு⁴வநேஶ்வர்யை நம: ।
யமதூ³த்யை நம: ।
ப²ட்கார்யை நம: ।
வீரப⁴த்³ரேஶ்யை நம: ।
தூ⁴ம்ராக்ஷ்யை நம: ।
கலஹப்ரியாயை நம: ।
கண்டக்யை நம: ।
நாடக்யை நம: ।
மார்யை நம: ।
கராலிந்யை நம: ।
ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம: ।
காமலோலாயை நம: ।
காகத³ம்ஷ்ட்ராயை நம: ।
அதோ⁴முக்²யை நம: ।
தூ⁴ர்ஜட்யை நம: ।
விகட்யை நம: ।
கோ⁴ர்யை நம: ।
கபால்யை நம: ।
விஷலங்கி⁴ந்யை நம: ॥ ௐ ॥

॥ அத² ஆஶ்டபை⁴ரவபூஜா ॥

ௐ அஸிதாங்க³பை⁴ரவாய நம: ।
ௐ க்ரோத⁴பை⁴ரவாய நம: ।
ௐ ருருபை⁴ரவாய நம: ।
ௐ சண்ட³பை⁴ரவாய நம: ।
ௐ கபாலபை⁴ரவாய நம: ।
ௐ க²ட்வாங்க³பை⁴ரவாய நம: ।
ௐ உந்மத்தபை⁴ரவாய நம: ।
ௐ பீ⁴ஷணபை⁴ரவாய நம: ।

॥ அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா ॥

[ அத்ர தத்³தி³நது³ர்கா³யா: நாமாவளீம் ஸ்மரேத் ]

॥ அத² தூ⁴ப: ॥

ௐ ஸகு³க்³கு³ல்வக³ரூஶீர க³ந்தா⁴தி³ ஸுமநோஹரம் । தூ⁴பம் க்³ருʼஹாண
தே³வேஶி து³ர்கே³ தே³வி நமோঽஸ்துதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ॥

॥ அத² தீ³ப: ॥

ௐ பட்டஸூத்ரோல்லஸத்³வர்தி கோ³க்⁴ருʼதேந ஸமந்விதம் । தீ³பம்
ஜ்ஞாநப்ரத³ம் தே³வி க்³ருʼஹாண பரமேஶ்வரீ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ॥

॥ அத² நைவேத்³யம் ॥

ௐ ஜுஷாண தே³வி நைவேத்³யம் நாநாப⁴க்ஷ்யை: ஸமந்விதம் ।
பரமாந்நம் மயா த³த்தம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டம் ப்ரயச்ச² மே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: மஹாநைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² பாநீயம் ॥

ௐ க³ங்கா³தி³ஸலிலோத்³பூ⁴தம் பாநீயம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ।
ஸ்வாதூ³த³கம் மயா த³த்தம் க்³ருʼஹாண பரமேஶ்வரீ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: அம்ருʼதபாநீயம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² தாம்பூ³லம் ॥

ௐ பூகீ³ப²லஸமாயுக்தம் நாக³வல்லீத³லைர்யுதம் ।
கர்பூரசூர்ணஸம்யுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருʼஹ்யதாம் ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² நீராஜநம் ॥

ௐ பட்டிஸூத்ரவிசித்ராட்⁴யை: ப்ரபா⁴மண்ட³லமண்டி³தை: ।
தீ³பைர்நீராஜயே தே³வீம் ப்ரணவாத்³யைஶ்ச நாமபி:⁴ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: தி³வ்யமங்க³ளநீராஜநம்
ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² மந்த்ரபுஷ்பம் ॥

ௐ பா॒வ॒கா ந॒: ஸ॑ரஸ்வதீ வாஜே॑பி⁴ர்வாஜிநீ॑வதீ ।
யஜ்ஞம்॒ வ॑ஷ்டு தி॒⁴யாவ॑ஸு: ॥

கௌ॒³ரீர்மி॑மாய ஸலி॒லாநி॒ தக்ஷத்யேக॑பதீ³ த்³வி॒பதீ॒³ ஸா
சது॑ஷ்பதீ³ ।

அ॒ஷ்டாப॑தீ॒³ நவ॑பதீ³ ப³பூ॒⁴வுஷீ॑ ஸ॒ஹஸ்ரா॑க்ஷரா
பர॒மே வ்யோ॑மந் ॥

ௐ ரா॒ஜா॒தி॒⁴ரா॒ஜாய॑ ப்ரஸஹ்யஸா॒ஹிநே॑ நமோ॑ வ॒யம்
வை॑ஶ்ரவ॒ணாய॑ குர்மஹே ।

ஸமே॒காமா॒ந்காம॒காமா॑ய॒ மஹ்யம்॑ கா॒மே॒ஶ்வ॒ரோ
வை॑ஶ்ரவ॒ணோ த॑³தா³து ।

குபே॒³ராய॑ வைஶ்ரவ॒ணாய॑ மஹா॒ரா॒ஜாய॒ நம॑: ॥

ௐ க³ந்த⁴புஷ்பாக்ஷதைர்யுக்தமஞ்ஜலீகரபூரகை: । மஹாலக்ஷ்மி
நமஸ்தேঽஸ்து மந்த்ரபுஷ்பம் க்³ருʼஹாண போ⁴ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: வேதோ³க்த மந்த்ரபுஷ்பம்
ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² ப்ரத³க்ஷிணநமஸ்கார: ॥

ௐ மஹாது³ர்கே³ நமஸ்தேঽஸ்து ஸர்வேஷ்டப²லதா³யிநி । ப்ரத³க்ஷிணாம்
கரோமி த்வாம் ப்ரீயதாம் ஶிவவல்லபே⁴ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ப்ரத³க்ஷிணநமஸ்காராந்
ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² ப்ரார்த²நா ॥

ௐ ஜய ருத்³ரே விரூபாக்ஷி ஜயாதீதே நிரஞ்ஜநீ । ஜய
கல்யாணஸுக²தே³ ஜய மங்க³ளதே³ ஶுபே⁴ ॥

ஜய ஸித்³த⁴முநீந்த்³ராதி³ வந்தி³தாங்க்⁴ரிஸரோருஹே । ஜய விஷ்ணுப்ரியே
தே³வி ஜய பூ⁴தவிபூ⁴திதே³ ॥

ஜய ரத்நப்ரதீ³ப்தாபே⁴ ஜய ஹேமவிபா⁴ஸிதே । ஜய பா³லேந்து³திலகே
த்ர்யம்ப³கே ஜய வ்ருʼத்³தி⁴தே³ ॥

ஸர்வலக்ஷ்மீப்ரதே³ தே³வி ஸர்வரக்ஷாப்ரதா³ ப⁴வ ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாக்²ய சதுர்வர்க³ப²லப்ரதே³ ॥

ஶைலபுத்ரி நமஸ்தேঽஸ்து ப்³ரஹ்மசாரிணி தே நம: । காலராத்ரி
நமஸ்தேঽஸ்து நாராயணி நமோঽஸ்துதே ॥

மது⁴கைடப⁴ஹாரிண்யை நமோ மஹிஷமர்தி³நீ । தூ⁴ம்ரலோசநநிர்நாஶே
சண்ட³முண்ட³விநாஶிநி ॥

ரக்தபீ³ஜவதே⁴ தே³வி நிஶும்பா⁴ஸுரகா⁴திநீ । நம: ।
ஶும்பா⁴பஹாரிண்யை த்ர்யைலோக்யவரதே³ நம: ॥

தே³வி தே³ஹி பரம் ரூபம் தே³வி தே³ஹி பரம் ஸுக²ம் । த⁴ர்மம் தே³ஹி
த⁴நம் தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தே³ஹி மே ॥

ஸுபுத்ராம்ஶ்ச பஶூந் கோஶாந் ஸுக்ஷேத்ராணி ஸுகா²நி ச । தே³வி தே³ஹி
பரம் ஜ்ஞாநமிஹ முக்தி ஸுக²ம் குரு ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: ப்ரார்த²நாம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² ப்ரஸந்நார்க்⁴யம் ॥

ௐ ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமந்விதே । பி³ல்வார்க்⁴யம் ச
மயா த³த்தம் தே³வேஶி ப்ரதிக்³ருʼஹ்யதாம் ॥

ஜ்ஞாநேஶ்வரி க்³ருʼஹாணேத³ம் ஸர்வஸௌக்²யவிவர்தி⁴நி ।
க்³ருʼஹாணார்க்⁴யம் மயா த³த்தம் தே³வேஶி வரதா³ ப⁴வ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³பரமேஶ்வர்யை நம: பி³ல்வபத்ரார்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² புந: பூஜா ॥

ௐ காத்யாயந்யை நம: த்⁴யாநம் ஸமர்பயாமி
ௐ கௌமார்யை நம: ஆவாஹநம் ஸமர்பயாமி
ௐ விந்த்⁴யவாஸிந்யை நம: ஆஸநம் ஸமர்பயாமி
ௐ மஹேஶ்வர்யை நம: பாத்³யம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஸிதாம்போ⁴ஜாயை நம: அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி
ௐ நாரஸிம்ஹ்யை நம: ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி
ௐ மஹாதே³வ்யை நம: மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி
ௐ த³யாவத்யை நம: புநராசமநீயம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஶாகம்ப⁴ர்யை நம: ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி
ௐ து³ர்கா³யை நம: வஸ்த்ரம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி
ௐ மேதா⁴யை நம: க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஸர்வவித்³யாப்ரதா³யை நம: அக்ஷதாந் ஸமர்பயாமி
ௐ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யை நம: புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி
ௐ மஹாவித்³யாயை நம: தூ⁴பம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஸபத்நிகாயை நம: தீ³பம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஶாந்த்யை நம: நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி
ௐ உமாயை நம: ஹஸ்தப்ரக்ஷாளநம் ஸமர்பயாமி
ௐ சண்டி³காயை நம: தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி
ௐ சாமுண்டா³யை நம: நீராஜநம் ஸமர்பயாமி
ௐ மாஹாகால்யை நம: மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி
ௐ ஶிவதூ³த்யை நம: ப்ரத³க்ஷிணாநி ஸமர்பயாமி
ௐ ஶிவாயை நம: நமஸ்காராந் ஸமர்பயாமி
ஶ்ரீ து³ர்கா³ பரமேஶ்வர்யை நம: ஷோட³ஶோபசார பூஜாம்
ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² பி³ல்வபத்ரார்பணம் ॥

ௐ ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீர்மோக்ஷலக்ஷ்மீர்ஜயலக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதீ।
ஶ்ரீலக்ஷ்மீர்வரலக்ஷ்மீஶ்ச ப்ரஸந்நா மம ஸர்வதா³ ॥

ஸர்வமங்க³ள மாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே । ஶரண்யே
த்ர்யம்பி³கே கௌ³ரி நாராயணி நமோঽஸ்துதே ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³ பரமேஶ்வர்யை நம: பி³லவபத்ரார்சநம்
ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² பூஜா ஸமர்பணம் ॥

ௐ மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வரீ ।
யத்க்ருʼதம் து மயா தே³வி பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ॥

அநேந மயா க்ருʼத து³ர்கா³பூஜாக்²ய கர்மணா ஶ்ரீ பரமேஶ்வரோ ஶ்ரீ
பரதே³வதா ச ப்ரீயதாம் ॥

[ யதா²ஶக்தி ப்³ராஹ்மண-த³ம்பதி-குமாரீ வர்க³போ⁴ஜநம்
காரயேத் ]
॥ இதி து³ர்கா³பூஜாவிதி:⁴ ஸம்பூர்ண: ॥

॥ ப்ரத²ம தி³நஸ்ய மஹாது³ர்கா³ பூஜாவிதி:⁴ ॥

அஸ்யஶ்ரீ மூலது³ர்கா³ மஹாமந்த்ரஸ்ய நாரத³ ருʼஷி: கா³யத்ரீ
ச²ந்த:³ ஶ்ரீ து³ர்கா³ தே³வதா ॥

[ ஹ்ராம் ஹ்ரீம் இத்யாதி³நா ந்யாஸமாசரேத் ]
த்⁴யாநம்
ஶங்கா²ரிசாபஶரபி⁴ந்நகராம் த்ரிநேத்ராம்
திக்³மேதராம்ஶுகலயாம் விலஸத்கிரீடாம் ।
ஸிம்ஹஸ்தி²தாம் ஸஸுரஸித்³த⁴நதாம் ச து³ர்கா³ம் தூ³ர்வாநிபா⁴ம்
து³ரிதவர்க³ஹராம் நமாமி ॥

மந்த்ர: ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை நம: ॥

॥ அத² ஶ்ரீ து³ர்கா³ঽஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥

அஸ்யஶ்ரீ து³ர்கா³ঽஷ்டோத்தரஶதநாம மஹாமந்த்ரஸ்ய நாரத³ ருʼஷி:
கா³யத்ரீ ச²ந்த:³ ஶ்ரீ து³ர்கா³ தே³வதா பரமேஶ்வரீதி பீ³ஜம்
க்ருʼஷ்ணாநுஜேதி ஶக்தி: ஶாங்கரீதி கீலகம்
து³ர்கா³ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

த்⁴யாநம்
ப்ரகாஶமத்⁴யஸ்தி²தசித்ஸ்வரூபாம் வராப⁴யே ஸந்த³த⁴தீம்
த்ரிநேத்ராம் ।
ஸிந்தூ³ரவர்ணாமதிகோமலாங்கீ³ம் மாயாமயீம் தத்வமயீம் நமாமி ॥

ௐ து³ர்கா³யை நம: ।
தா³ரித்³ர்யஶமந்யை நம: ।
து³ரிதக்⁴ந்யை நம: ।
லக்ஷ்ம்யை நம: ।
லஜ்ஜாயை நம: ।
மஹாவித்³யாயை நம: ।
ஶ்ரத்³தா⁴யை நம: ।
புஷ்ட்யை நம: ।
ஸ்வதா⁴யை நம: ।
த்⁴ருவாயை நம: ।
மஹாராத்ர்யை நம: ।
மஹாமாயாயை நம: ।
மேதா⁴யை நம: ।
மாத்ரே நம: ।
ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ஶிவாயை நம: ।
ஶஶித⁴ராயை நம: ।
ஶாந்தாயை நம: ।
ஶாம்ப⁴வ்யை நம: ।
பூ⁴திதா³யிந்யை நம: ।
தாமஸ்யை நம: ।
நியதாயை நம: ।
நார்யை நம: ।
கால்யை நம: ।
நாராயண்யை நம: ।
கலாயை நம: ।
ப்³ராஹ்ம்யை நம: ।
வீணாத⁴ராயை நம: ।
வாண்யை நம: ।
ஶாரதா³யை நம: ।
ஹம்ஸவாஹிந்யை நம: ।
த்ரிஶூலிந்யை நம: ।
த்ரிநேத்ராயை நம: ।
ஈஶாநாயை நம: ।
த்ரய்யை நம: ।
த்ரயதமாயை நம: ।
ஶுபா⁴யை நம: ।
ஶங்கி²ந்யை நம: ।
சக்ரிண்யை நம: ।
கோ⁴ராயை நம: ।
கரால்யை நம: ।
மாலிந்யை நம: ।
மத்யை நம: ।
மாஹேஶ்வர்யை நம: ।
மஹேஷ்வாஸாயை நம: ।
மஹிஷக்⁴ந்யை நம: ।
மது⁴வ்ரதாயை நம: ।
மயூரவாஹிந்யை நம: ।
நீலாயை நம: ।
பா⁴ரத்யை நம: ।
பா⁴ஸ்வராம்ப³ராயை நம: ।
பீதாம்ப³ரத⁴ராயை நம: ।
பீதாயை நம: ।
கௌமார்யை நம: ।
பீவரஸ்தந்யை நம: ।
ரஜந்யை நம: ।
ராதி⁴ந்யை நம: ।
ரக்தாயை நம: ।
க³தி³ந்யை நம: ।
க⁴ண்டிந்யை நம: ।
ப்ரபா⁴யை நம: ।
ஶும்ப⁴க்⁴ந்யை நம: ।
ஸுப⁴கா³யை நம: ।
ஸுப்⁴ருவே நம: ।
நிஶும்ப⁴ப்ராணஹாரிண்யை நம: ।
காமாக்ஷ்யை நம: ।
காமுகாயை நம: ।
கந்யாயை நம: ।
ரக்தபீ³ஜநிபாதிந்யை நம: ।
ஸஹஸ்ரவத³நாயை நம: ।
ஸந்த்⁴யாயை நம: ।
ஸாக்ஷிண்யை நம: ।
ஶாங்கர்யை நம: ।
த்³யுதயே நம: ।
பா⁴ர்க³வ்யை நம: ।
வாருண்யை நம: ।
வித்³யாயை நம: ।
த⁴ராயை நம: ।
த⁴ராஸுரார்சிதாயை நம: ।
கா³யத்ர்யை நம: ।
கா³யக்யை நம: ।
க³ங்கா³யை நம: ।
து³ர்கா³யை நம: ।
கீ³தக⁴நஸ்வநாயை நம: ।
ச²ந்தோ³மயாயை நம: ।
மஹ்யை நம: ।
சா²யாயை நம: ।
சார்வாங்க்³யை நம: ।
சந்த³நப்ரியாயை நம: ।
ஜநந்யை நம: ।
ஜாஹ்நவ்யை நம: ।
ஜாதாயை நம: ।
ஶாந்ங்கர்யை நம: ।
ஹதராக்ஷஸ்யை நம: ।
வல்லர்யை நம: ।
வல்லபா⁴யை நம: ।
வல்ல்யை நம: ।
வல்ல்யலங்க்ருʼதமத்⁴யமாயை நம: ।
ஹரீதக்யை நம: ।
ஹயாரூடா⁴யை நம: ।
பூ⁴த்யை நம: ।
ஹரிஹரப்ரியாயை நம: ।
வஜ்ரஹஸ்தாயை நம: ।
வராரோஹாயை நம: ।
ஸர்வஸித்³த்⁴யை நம: ।
வரப்ரதா³யை நம: ।
ஶ்ரீ து³ர்கா³தே³வ்யை நம: ॥ ௐ ॥

॥ அத² த்³விதீயதி³நஸ்ய ஆர்யா பூஜாவிதி:⁴ ॥

அஸ்யஶ்ரீ ஆர்யாமஹாமந்த்ரஸ்ய மாரீச காஶ்யப ருʼஷி: த்ரிஷ்டுப்
ச²ந்த:³ ஶ்ரீ ஆர்யா து³ர்கா³ தே³வதா ॥

[ ௐ ஜாதவேத³ஸே ஸுநவாம – ஸோமமராதீயத: – நித³ஹாதி
வேத:³ – ஸந: பர்ஷத³தி – து³ர்கா³ணி விஶ்வா – நாவேவ ஸிந்து⁴ம்
து³ரிதாத்யக்³நி: ॥ ஏவம் ந்யாஸமாசரேத் ]
த்⁴யாநம்
வித்³யுத்³தா³மஸமப்ரபா⁴ம் ம்ருʼக³பதிஸ்கந்த⁴ஸ்தி²தாம் பீ⁴ஷணாம்
கந்யாபி:⁴ கரவாலகே²டவிலஸத் ஹஸ்தாபி⁴ராஸேவிதாம் ।
ஹஸ்தைஶ்சக்ரக³தா³ঽஸிஶங்க² விஶிகா²ம்ஶ்சாபம் கு³ணம்
தர்ஜநீம்
பி³ப்⁴ராணாமநலாத்மிகாம் ஶஶித⁴ராம் து³ர்கா³ம் த்ரிநேத்ராம் ப⁴ஜே ॥

மந்த்ர:- ௐ ஜாதவேத³ஸே ஸுநவாம ஸோமமராதீயத: நித³ஹாதி
வேத:³ ஸந: பர்ஷத³தி து³ர்கா³ணி விஶ்வா நாவேவ ஸிந்து⁴ம்
து³ரிதாத்யக்³நி: ॥

॥ அத² ஆர்யா நாமாவளி: ॥

ௐ ஆர்யாயை நம: ।
காத்யாயந்யை நம: ।
கௌ³ர்யை நம: ।
குமார்யை நம: ।
விந்த்⁴யவாஸிந்யை நம: ।
வாகீ³ஶ்வர்யை நம: ।
மஹாதே³வ்யை நம: ।
கால்யை நம: ।
கங்காலதா⁴ரிண்யை நம: ।
கோ⁴ணஸாப⁴ரணாயை நம: ।
உக்³ராயை நம: ।
ஸ்தூ²லஜங்கா⁴யை நம: ।
மஹேஶ்வர்யை நம: ।
க²ட்வாங்க³தா⁴ரிண்யை நம: ।
சண்ட்³யை நம: ।
பீ⁴ஷணாயை நம: ।
மஹிஷாந்தகாயை நம: ।
ரக்ஷிண்தை நம: ।
ரமண்யை நம: ।
ராஜ்ஞ்யை நம: ।
ரஜந்யை நம: ।
ஶோஷிண்யை நம: ।
ரத்யை நம: ।
க³ப⁴ஸ்திந்யை நம: ।
க³ந்தி⁴ந்யை நம: ।
து³ர்கா³யை நம: ।
கா³ந்தா⁴ர்யை நம: ।
கலஹப்ரியாயை நம: ।
விகரால்யை நம: ।
மஹாகால்யை நம: ।
ப⁴த்³ரகால்யை நம: ।
தரங்கி³ண்யை நம: ।
மாலிந்யை நம: ।
தா³ஹிந்யை நம: ।
க்ருʼஷ்ணாயை நம: ।
சே²தி³ந்யை நம: ।
பே⁴தி³ந்யை நம: ।
அக்³ரண்யை நம: ।
க்³ராமண்யை நம: ।
நித்³ராயை நம: ।
விமாநிந்யை நம: ।
ஶீக்⁴ரகா³மிந்யை நம: ।
சண்ட³வேகா³யை நம: ।
மஹாநாதா³யை நம: ।
வஜ்ரிண்யை நம: ।
ப⁴த்³ராயை நம: ।
ப்ரஜேஶ்வர்யை நம: ।
கரால்யை நம: ।
பை⁴ரவ்யை நம: ।
ரௌத்³ர்யை நம: ।
அட்டஹாஸிந்யை நம: ।
கபாலிந்யை வ்சாமுண்டா³யை நம: ।
ரக்தசாமுண்டா³யை நம: ।
அகோ⁴ராயை நம: ।
கோ⁴ரரூபிண்யை நம: ।
விரூபாயை நம: ।
மஹாரூபாயை நம: ।
ஸ்வரூபாயை நம: ।
ஸுப்ரதேஜஸ்விந்யை நம: ।
அஜாயை நம: ।
விஜயாயை நம: ।
சித்ராயை நம: ।
அஜிதாயை நம: ।
அபராஜிதாயை நம: ।
த⁴ரண்யை நம: ।
தா⁴த்ர்யை நம: ।
பவமாந்யை நம: ।
வஸுந்த⁴ராயை நம: ।
ஸுவர்ணாயை நம: ।
ரக்தாக்ஷ்யை நம: ।
கபர்தி³ந்யை நம: ।
ஸிம்ஹவாஹிந்யை நம: ।
கத்³ரவே நம: ।
விஜிதாயை நம: ।
ஸத்யவாண்யை நம: ।
அருந்த⁴த்யை நம: ।
கௌஶிக்யை நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: ।
வித்³யாயை நம: ।
மேதா⁴யை நம: ।
ஸரஸ்வத்யை நம: ।
மேதா⁴யை நம: ।
த்ர்யம்ப³காயை நம: ।
த்ரிஸந்க்²யாயை நம: ।
த்ரிமூர்த்யை நம: ।
த்ரிபுராந்தகாயை நம: ।
ப்³ராஹ்ம்யை நம: ।
நாரஸிம்ஹ்யை நம: ।
வாராஹ்யை நம: ।
இந்த்³ராண்யை நம: ।
வேத³மாத்ருʼகாயை நம: ।
பார்வத்யை நம: ।
தாமஸ்யை நம: ।
ஸித்³தா⁴யை நம: ।
கு³ஹ்யாயை நம: ।
இஜ்யாயை நம: ।
உஷாயை நம: ।
உமாயை நம: ।
அம்பி³காயை நம: ।
ப்⁴ராமர்யை நம: ।
வீராயை நம: ।
ஹாஹாஹுங்காரநாதி³ந்யை நம: ।
நாராயண்யை நம: ।
விஶ்வரூபாயை நம: ।
மேருமந்தி³ரவாஸிந்யை நம: ।
ஶரணாக³ததீ³நார்தபரித்ராணபராயணாயை நம: ।
ஆர்யாயை நம: ॥ௐ॥

॥அத² த்ருʼதீயதி³நஸ்ய ப⁴க³வதீ பூஜாவிதி:⁴ ॥

ௐ அஸ்யஶ்ரீ ப⁴க³வதீ மஹாமந்த்ரஸ்ய தீ³ர்க⁴தமா ருʼஷி: ககுப்
ச²ந்த:³ ப⁴க³வதீ ஶூலிநீ து³ர்கா³ தே³வதா ॥

[ௐ ஶூலிநி து³ர்கே³ தே³வதாஸுரபூஜிதே நந்தி³நி மஹாயோகே³ஶ்வரி
ஹும் ப²ட் – ஶூலிநி வரதே³ – விந்த்³யவாஸிநி – அஸுரமர்தி³நி –
தே³வாஸுரஸித்³த⁴பூஜிதே – யுத்³த⁴ப்ரியே – ] இதி ந்யாஸமாசரேத் ॥

த்⁴யாநம்
பி³ப்⁴ராணா ஶூலபா³ணாஸ்யரிஸுத³ரக³தா³சாபபாஶாந் கராப்³ஜை:
மேக⁴ஶ்யாமா கிரீடோல்லிகி²தஜலத⁴ரா பீ⁴ஷணா பூ⁴ஷணாட்⁴யா ।
ஸிம்ஹஸ்கந்தா⁴தி⁴ரூடா⁴ சதுஸ்ருʼபி⁴ரஸிகே²டாந்விதாபி:⁴ பரீதா
கந்யாபி:⁴ பி⁴ந்நதை³த்யா ப⁴வது ப⁴வப⁴யத்³வம்ஸிநீ ஶூலிநீ ந: ॥

மந்த்ர: – ௐ ஶூலிநி து³ர்கே³ வரதே³ விந்த்³யவாஸிநி அஸுரமர்தி³நி
தே³வாஸுரஸித்³த⁴பூஜிதே யுத்³த⁴ப்ரியே நந்தி³நி ரக்ஷ ரக்ஷ
மஹாயோகே³ஶ்வரி ஹும் ப²ட் ॥

॥அத² ப⁴க³வதீ நாமாவளி: ॥

ௐ ப⁴க³வத்யை நம: ।
கௌ³ர்யை நம: ।
ஸுவர்ணவர்ணாயை நம: ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிண்யை நம: ।
ஏகஸ்வரூபிண்யை நம: ।
அநேகஸ்வரூபிண்யை நம: ।
மஹேஜ்யாயை நம: ।
ஶதபா³ஹவே நம: ।
மஹாபு⁴ஜாயை நம: ।
பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணாயை நம: ।
ஷட்சக்ரவாஸிந்யை நம: ।
ஷட்சக்ரபே⁴தி³ந்யை நம: ।
ஶ்யாமாயை நம: ।
காயஸ்தா²யை நம: ।
காயவர்ஜிதாயை நம: ।
ஸுஸ்தி²தாயை நம: ।
ஸுமுக்²யை நம: ।
க்ஷமாயை நம: ।
மூலப்ரக்ருʼத்யை நம: ।
ஈஶ்வர்யை நம: ।
அஜாயை நம: ।
ஶுப்⁴ரவர்ணாயை நம: ।
புருஷார்தா²யை நம: ।
ஸுப்ரபோ³தி⁴ந்யை நம: ।
ரக்தாயை நம: ।
நீலாயை நம: ।
ஶ்யாமலாயை நம: ।
க்ருʼஷ்ணாயை நம: ।
பீதாயை நம: ।
கர்பு³ராயை நம: ।
கருணாலயாயை நம: ।
த்ருʼஷ்ணாயை நம: ।
ஜராயை நம: ।
வ்ருʼத்³தா⁴யை நம: ।
தருண்யை நம: ।
கருணாயை நம: ।
லயாயை நம: ।
கலாயை நம: ।
காஷ்டா²யை நம: ।
முஹூர்தாயை நம: ।
நிமிஷாயை நம: ।
காலரூபிண்யை நம: ।
ஸுவர்ணாயை நம: ।
ரஸநாயை நம: ।
சக்ஷு:ஸ்பர்ஶவாயுரஸாயை நம: ।
க³ந்த⁴ப்ரியாயை நம: ।
ஸுக³ந்தா⁴யை நம: ।
ஸுஸ்பர்ஶாயை நம: ।
மநோக³தாயை நம: ।
ம்ருʼக³நாப்⁴யை நம: ।
ம்ருʼகா³க்ஷ்யை நம: ।
கர்பூராமோத³தா³யிந்யை நம: ।
பத்³மயோந்யை நம: ।
ஸுகேஶாயை நம: ।
ஸுலிங்கா³யை நம: ।
ப⁴க³ரூபிண்யை நம: ।
பூ⁴ஷண்யை நம: ।
யோநிமுத்³ராயை நம: ।
கே²சர்யை நம: ।
ஸ்வர்க³கா³மிந்யை நம: ।
மது⁴ப்ரியாயை நம: ।
மாத⁴வ்யை நம: ।
வல்ல்யை நம: ।
மது⁴மத்தாயை நம: ।
மதோ³த்கடாயை நம: ।
மாதங்க்³யை நம: ।
ஶுகஹஸ்தாயை நம: ।
தீ⁴ராயை நம: ।
மஹாஶ்வேதாயை நம: ।
வஸுப்ரியாயை நம: ।
ஸுவர்ணிந்யை நம: ।
பத்³மஹஸ்தாயை நம: ।
முக்தாயை நம: ।
ஹாரவிபூ⁴ஷணாயை நம: ।
கர்பூராமோதா³யை நம: ।
நி:ஶ்வாஸாயை நம: ।
பத்³மிந்யை நம: ।
வல்லபா⁴யை நம: ।
ஶக்த்யை நம: ।
க²ட்³கி³ந்யை நம: ।
ப³லஹஸ்தாயை நம: ।
பு⁴ஷுண்டி³பரிகா⁴யுதா⁴யை நம: ।
சாபிந்யை நம: ।
சாபஹஸ்தாயை நம: ।
த்ரிஶூலதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஶூரபா³ணாயை நம: ।
ஶக்திஹஸ்தாயை நம: ।
மயூரவாஹிந்யை நம: ।
வராயுதா⁴யை நம: ।
தா⁴ராயை நம: ।
தீ⁴ராயை நம: ।
வீரபாண்யை நம: ।
வஸுதா⁴ராயை நம: ।
ஜயாயை நம: ।
ஶாகநாயை நம: ।
விஜயாயை நம: ।
ஶிவாயை நம: ।
ஶ்ரியை நம: ।
ப⁴க³வத்யை நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: ।
ஸித்³த⁴ஸேநாந்யை நம: ।
ஆர்யாயை நம: ।
மந்த³ரவாஸிந்யை நம: ।
குமார்யை நம: ।
கால்யை நம: ।
கபால்யை நம: ।
கபிலாயை நம: ।
க்ருʼஷ்ணாயை நம: ॥ௐ॥

॥அத² சதுர்த² தி³நஸ்ய குமாரீ பூஜநவிதி:⁴ ॥

ௐ அஸ்யஶ்ரீ குமாரீ மஹாமந்த்ரஸ்ய ஈஶ்வர ருʼஷி: ப்³ருʼஹதீ
ச²ந்த:³ குமாரீ து³ர்கா³ தே³வதா ॥

[ஹ்ராம் ஹ்ரீம் இத்யாதி³நா ந்யாஸமாசரேத் ]

த்⁴யாநம்
கி³ரிராஜகுமாரிகாம் ப⁴வாநீம் ஶரணாக³தபாலநைகத³க்ஷாம் ।
வரதா³ப⁴யசக்ரஶங்க²ஹஸ்தாம் வரதா³த்ரீம் ப⁴ஜதாம் ஸ்மராமி
நித்யம் ॥

மந்த்ர: – ௐ ஹ்ரீம் குமார்யை நம: ॥

॥அத² ஶ்ரீ குமார்யா: நாமாவளி:॥

ௐ கௌமார்யை நம: ।
ஸத்யமார்க³ப்ரபோ³தி⁴ந்யை நம: ।
கம்பு³க்³ரீவாயை நம: ।
வஸுமத்யை நம: ।
ச²த்ரச்சா²யாயை நம: ।
க்ருʼதாலயாயை நம: ।
குண்ட³லிந்யை நம: ।
ஜக³த்³தா⁴த்ர்யை நம: ।
ஜக³த்³க³ர்பா⁴யை நம: ।
பு⁴ஜங்கா³யை நம: ।
காலஶாயிந்யை நம: ।
ப்ரோல்லஸாயாஇ நம: ।
ஸப்தபத்³மாயை நம: ।
நாபி⁴நாலாயை நம: ।
ம்ருʼணாலிந்யை நம: ।
மூலாதா⁴ராயை நம: ।
அநிலாதா⁴ராயை நம: ।
வஹ்நிகுண்ட³லக்ருʼதாலயாயை நம: ।
வாயுகுண்ட³லஸுகா²ஸநாயை நம: ।
நிராதா⁴ராயை நம: ।
நிராஶ்ரயாயை நம: ।
ப³லீந்த்³ரஸமுச்சயாயை நம: ।
ஷட்³ரஸஸ்வாது³லோலுபாயை நம: ।
ஶ்வாஸோச்ச்²வாஸக³தாயை நம: ।
ஜீவாயை வ்க்³ராஹிண்யை நம: ।
வஹ்நிஸம்ஶ்ரயாயை நம: ।
தப்ஸவிந்யை நம: ।
தபஸ்ஸித்³தா⁴யை நம: ।
தாபஸாயை நம: ।
தபோநிஷ்டா²யை நம: ।
தபோயுக்தாயை நம: ।
தபஸ்ஸித்³தி⁴தா³யிந்யை நம: ।
ஸப்ததா⁴துமய்யை நம: ।
ஸுமூர்த்யை நம: ।
ஸப்தாயை நம: ।
அநந்தரநாடி³காயை நம: ।
தே³ஹபுஷ்ட்யை நம: ।
மநஸ்துஷ்ட்யை நம: ।
ரத்நதுஷ்ட்யை நம: ।
மதோ³த்³த⁴தாயை நம: ।
த³ஶமத்⁴யை நம: ।
வைத்³யமாத்ரே நம: ।
த்³ரவஶக்த்யை நம: ।
ப்ரபா⁴விந்யை நம: ।
வைத்³யவித்³யாயை நம: ।
சிகித்ஸாயை நம: ।
ஸுபத்²யாயை நம: ।
ரோக³நாஶிந்யை நம: ।
ம்ருʼக³யாத்ராயை நம: ।
ம்ருʼக³மாம்ஸாயை நம: ।
ம்ருʼக³பத்³யாயை நம: ।
ஸுலோசநாயை நம: ।
வ்யாக்⁴ரசர்மணே நம: ।
ப³ந்து⁴ரூபாயை நம: ।
ப³ஹுரூபாயை நம: ।
மதோ³த்கடாயை நம: ।
ப³ந்தி⁴ந்யை நம: ।
ப³ந்து⁴ஸ்துதிகராயை நம: ।
ப³ந்தா⁴யை நம: ।
ப³ந்த⁴விமோசிந்யை நம: ।
ஶ்ரீப³லாயை நம: ।
கலபா⁴யை நம: ।
வித்³யுல்லதாயை நம: ।
த்³ருʼட⁴விமோசிந்யை நம: ।
அம்பி³காயை நம: ।
பா³லிகாயை நம: ।
அம்ப³ராயை நம: ।
முக்²யாயை நம: ।
ஸாது⁴ஜநார்சிதாயை நம: ।
காலிந்யை நம: ।
குலவித்³யாயை நம: ।
ஸுகலாயை நம: ।
குலபூஜிதாயை நம: ।
குலசக்ரப்ரபா⁴யை நம: ।
ப்⁴ராந்தாயை நம: ।
ப்⁴ரமநாஶிந்யை நம: ।
வாத்யாலிந்யை நம: ।
ஸுவ்ருʼஷ்ட்யை நம: ।
பி⁴க்ஷுகாயை நம: ।
ஸஸ்யவர்தி⁴ந்யை நம: ।
அகாராயை நம: ।
இகாராயை நம: ।
உகாராயை நம: ।
ஏகாராயை நம: ।
ஹுங்காராயை நம: ।
பீ³ஜரூபயை நம: ।
க்லீங்காராயை நம: ।
அம்ப³ரதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஸர்வாக்ஷரமயாஶக்த்யை நம: ।
ராக்ஷஸார்ணவமாலிந்யை நம: ।
ஸிந்தூ⁴ரவர்ணாயை நம: ।
அருணவர்ணாயை நம: ।
ஸிந்தூ⁴ரதிலகப்ரியாயை நம: ।
வஶ்யாயை நம: ।
வஶ்யபீ³ஜாயை நம: ।
லோகவஶ்யவிதா⁴யிந்யை நம: ।
ந்ருʼபவஶ்யாயை நம: ।
ந்ருʼபஸேவ்யாயை நம: ।
ந்ருʼபவஶ்யகரப்ரியாயை நம: ।
மஹிஷீந்ருʼபமாம்ஸாயை நம: ।
ந்ருʼபஜ்ஞாயை நம: ।
ந்ருʼபநந்தி³ந்யை நம: ।
ந்ருʼபத⁴ர்மவித்³யாயை நம: ।
த⁴நதா⁴ந்யவிவர்தி⁴ந்யை நம: ।
சதுர்வர்ணமயஶக்த்யை நம: ।
சதுர்வர்ணை: ஸுபூஜிதாயை நம: ।
ஸர்வவர்ணமயாயை நம: ॥ௐ॥

॥அத² பஞ்சமதி³நஸ்ய அம்பி³கா பூஜாவிதி:⁴॥

ௐ அஸ்யஶ்ரீ அம்பி³காமஹாமந்த்ரஸ்ய மார்கண்டே³ய ருʼஷி: உஷ்ணிக் ச²ந்த:³
அம்பி³கா து³ர்கா³ தே³வதா ॥

[ ஶ்ராம் – ஶ்ரீம் இத்யாதி³நா ந்யாஸமாசரேத் ]
த்⁴யாநம்
யா ஸா பத்³மாஸநஸ்தா² விபுலகடதடீ பத்³மபத்ராயதாக்ஷீ
க³ம்பீ⁴ராவர்தநாபி:⁴ ஸ்தநப⁴ரநமிதா ஶுப்⁴ரவஸ்த்ரோத்தரீயா ।
லக்ஷ்மீர்தி³வ்யைர்க³ஜேந்த்³ரைர்மணிக³ணக²சிதை: ஸ்நாபிதா ஹேமகும்பை:⁴
நித்யம் ஸா பத்³மஹஸ்தா மம வஸது க்³ருʼஹே ஸர்வமாங்க³ல்யயுக்தா ॥

மந்த்ர: – ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் அம்பி³காயை நம: ௐ ॥

॥அத² ஶ்ரீ அம்பி³காயா: நாமாவளி: ॥

ௐ அம்பி³காயை நம: ।
ஸித்³தே⁴ஶ்வர்யை நம: ।
சதுராஶ்ரமவாண்யை நம: ।
ப்³ராஹ்மண்யை நம: ।
க்ஷத்ரியாயை நம: ।
வைஶ்யாயை நம: ।
ஶூத்³ராயை நம: ।
வேத³மார்க³ரதாயை நம: ।
வஜ்ராயை நம: ।
வேத³விஶ்வவிபா⁴கி³ந்யை நம: ।
அஸ்த்ரஶஸ்த்ரமயாயை நம: ।
வீர்யவத்யை நம: ।
வரஶஸ்த்ரதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஸுமேத⁴ஸே நம: ।
ப⁴த்³ரகால்யை நம: ।
அபராஜிதாயை நம: ।
கா³யத்ர்யை நம: ।
ஸங்க்ருʼத்யை நம: ।
ஸந்த்⁴யாயை நம: ।
ஸாவித்ர்யை நம: ।
த்ரிபதா³ஶ்ரயாயை நம: ।
த்ரிஸந்த்⁴யாயை நம: ।
த்ரிபத்³யை நம: ।
தா⁴த்ர்யை நம: ।
ஸுபதா²யை நம: ।
ஸாமகா³யந்யை நம: ।
பாஞ்சால்யை நம: ।
காலிகாயை நம: ।
பா³லாயை நம: ।
பா³லக்ரீடா³யை நம: ।
ஸநாதந்யை நம: ।
க³ர்பா⁴தா⁴ராயை நம: ।
ஆதா⁴ரஶூந்யாயை நம: ।
ஜலாஶயநிவாஸிந்யை நம: ।
ஸுராரிகா⁴திந்யை நம: ।
க்ருʼத்யாயை நம: ।
பூதநாயை நம: ।
சரிதோத்தமாயை நம: ।
லஜ்ஜாரஸவத்யை நம: ।
நந்தா³யை நம: ।
ப⁴வாயை நம: ।
பாபநாஶிந்யை நம: ।
பீதம்ப³ரத⁴ராயை நம: ।
கீ³தஸங்கீ³தாயை நம: ।
கா³நகோ³சராயை நம: ।
ஸப்தஸ்வரமயாயை நம: ।
ஷத்³ஜமத்⁴யமதை⁴வதாயை நம: ।
முக்²யக்³ராமஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ஸ்வஸ்தா²யை நம: ।
ஸ்வஸ்தா²நவாஸிந்யை நம: ।
ஆநந்த³நாதி³ந்யை நம: ।
ப்ரோதாயை நம: ।
ப்ரேதாலயநிவாஸிந்யை நம: ।
கீ³தந்ருʼத்யப்ரியாயை நம: ।
காமிந்யை நம: ।
துஷ்டிதா³யிந்யை நம: ।
புஷ்டிதா³யை நம: ।
நிஷ்டா²யை நம: ।
ஸத்யப்ரியாயை நம: ।
ப்ரஜ்ஞாயை நம: ।
லோகேஶாயை நம: ।
ஸம்ஶோப⁴நாயை நம: ।
ஸம்விஷயாயை நம: ।
ஜ்வாலிந்யை நம: ।
ஜ்வாலாயை நம: ।
விமூர்த்யை நம: ।
விஷநாஶிந்யை நம: ।
விஷநாக³த³ம்ந்யை நம: ।
குருகுல்லாயை நம: ।
அம்ருʼதோத்³ப⁴வாயை நம: ।
பூ⁴தபீ⁴திஹராயை நம: ।
ரக்ஷாயை நம: ।
ராக்ஷஸ்யை நம: ।
ராத்ர்யை நம: ।
தீ³ர்க⁴நித்³ராயை நம: ।
தி³வாக³தாயை நம: ।
சந்த்³ரிகாயை நம: ।
சந்த்³ரகாந்த்யை நம: ।
ஸூர்யகாந்த்யை நம: ।
நிஶாசராயை நம: ।
டா³கிந்யை நம: ।
ஶாகிந்யை நம: ।
ஹாகிந்யை நம: ।
சக்ரவாஸிந்யை நம: ।
ஸீதாயை நம: ।
ஸீதப்ரியாயை நம: ।
ஶாந்தாயை நம: ।
ஸகலாயை நம: ।
வநதே³வதாயை நம: ।
கு³ருரூபதா⁴ரிண்யை நம: ।
கோ³ஷ்ட்²யை நம: ।
ம்ருʼத்யுமாரணாயை நம: ।
ஶாரதா³யை நம: ।
மஹாமாயாயை நம: ।
விநித்³ராயை நம: ।
சந்த்³ரத⁴ராயை நம: ।
ம்ருʼத்யுவிநாஶிந்யை நம: ।
சந்த்³ரமண்ட³லஸங்காஶாயை நம: ।
சந்த்³ரமண்ட³லவர்திந்யை நம: ।
அணிமாத்³யை நம: ।
கு³ணோபேதாயை நம: ।
காமரூபிண்யை நம: ।
காந்த்யை நம: ।
ஶ்ரத்³தா⁴யை நம: ।
ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்ம்யை நம: ॥ௐ॥

॥அத² ஷஷ்ட² தி³நஸ்ய மஹிஷமர்தி³நீ
வநது³ர்கா³ பூஜாவிதி:⁴॥

ௐ அஸ்யஶ்ரீ மஹிஷமர்தி³நி வநது³ர்கா³ மஹாமந்த்ரஸ்ய ஆரண்யக
ருʼஷி: அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ ஶ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ வநது³ர்கா³
தே³வதா ॥

[ ௐ உத்திஷ்ட² புருஷி – கிம் ஸ்வபிஷி – ப⁴யம் மே
ஸமுபஸ்தி²தம் – யதி³ ஶக்யம் அஶக்யம் வா – தந்மே ப⁴க³வதி –
ஶமய ஸ்வாஹா ] ஏவம்
ந்யாஸமாசரேத் ॥

த்⁴யாநம்
ஹேமப்ரக்²யாமிந்து³க²ண்டா³த்மமௌலீம் ஶங்கா²ரீஷ்டாபீ⁴திஹஸ்தாம்
த்ரிநேத்ராம் ।
ஹேமாப்³ஜஸ்தா²ம் பீதவஸ்த்ராம் ப்ரஸந்நாம் தே³வீம் து³ர்கா³ம்
தி³வ்யரூபாம் நமாமி ॥

॥அத² ஶ்ரீ தே³வ்யா: நாமாவளி:॥

ௐ மஹிஷமர்தி³ந்யை நம: ।
ஶ்ரீதே³வ்யை நம: ।
ஜக³தா³த்மஶக்த்யை நம: ।
தே³வக³ணஶக்த்யை நம: ।
ஸமூஹமூர்த்யை நம: ।
அம்பி³காயை நம: ।
அகி²லஜநபரிபாலகாயை நம: ।
மஹிஷபூஜிதாயை நம: ।
ப⁴க்திக³ம்யாயை நம: ।
விஶ்வாயை நம: ।
ப்ரபா⁴ஸிந்யை நம: ।
ப⁴க³வத்யை நம: ।
அநந்தமூர்த்யை நம: ।
சண்டி³காயை நம: ।
ஜக³த்பரிபாலிகாயை நம: ।
அஶுப⁴நாஶிந்யை நம: ।
ஶுப⁴மதாயை நம: ।
ஶ்ரியை நம: ।
ஸுக்ருʼத்யை நம: ।
லக்ஷ்ம்யை நம: ।
பாபநாஶிந்யை நம: ।
பு³த்³தி⁴ரூபிண்யை நம: ।
ஶ்ரத்³தா⁴ரூபிண்யை நம: ।
காலரூபிண்யை நம: ।
லஜ்ஜாரூபிண்யை நம: ।
அசிந்த்யரூபிண்யை நம: ।
அதிவீராயை நம: ।
அஸுரக்ஷயகாரிண்யை நம: ।
பூ⁴மிரக்ஷிண்யை நம: ।
அபரிசிதாயை நம: ।
அத்³பு⁴தரூபிண்யை நம: ।
ஸர்வதே³வதாஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ஜக³த³ம்ஶோத்³பூ⁴தாயை நம: ।
அஸத்க்ருʼதாயை நம: ।
பரமப்ரக்ருʼத்யை நம: ।
ஸமஸ்தஸுமதஸ்வரூபாயை நம: ।
த்ருʼப்த்யை நம: ।
ஸகலமுக²ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ஶப்³த³க்ரியாயை நம: ।
ஆநந்த³ஸந்தோ³ஹாயை நம: ।
விபுலாயை நம: ।
ருʼஜ்யஜுஸ்ஸாமாத²ர்வரூபிண்யை நம: ।
உத்³கீ³தாயை நம: ।
ரம்யாயை நம: ।
பத³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
பாட²ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
மேதா⁴தே³வ்யை நம: ।
விதி³தாயை நம: ।
அகி²லஶாஸ்த்ரஸாராயை நம: ।
து³ர்கா³யை நம: ।
து³ர்கா³ஶ்ரயாயை நம: ।
ப⁴வஸாக³ரநாஶிந்யை நம: ।
கைடப⁴ஹாரிண்யை நம: ।
ஹ்ருʼத³யவாஸிந்யை நம: ।
கௌ³ர்யை நம: ।
ஶஶிமௌலிக்ருʼதப்ரதிஷ்டா²யை நம: ।
ஈஶத்ஸுஹாஸாயை நம: ।
அமலாயை நம: ।
பூர்ணசந்த்³ரமுக்²யை நம: ।
கநகோத்தமகாந்த்யை நம: ।
காந்தாயை நம: ।
அத்யத்³பு⁴தாயை நம: ।
ப்ரணதாயை நம: ।
அதிரௌத்³ராயை நம: ।
மஹிஷாஸுரநாஶிந்யை நம: ।
த்³ருʼஷ்டாயை நம: ।
ப்⁴ருகுடீகராலாயை நம: ।
ஶஶாங்கத⁴ராயை நம: ।
மஹிஷப்ராணவிமோசநாயை நம: ।
குபிதாயை நம: ।
அந்தகஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ஸத்³யோவிநாஶிகாயை நம: ।
கோபவத்யை நம: ।
தா³ரித்³ர்யநாஶிந்யை நம: ।
பாபநாஶிந்யை நம: ।
ஸஹஸ்ரபு⁴ஜாயை நம: ।
ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம: ।
ஸஹஸ்ரபதா³யை நம: ।
ஶ்ருத்யை நம: ।
ரத்யை நம: ।
ரமண்யை நம: ।
ப⁴க்த்யை நம: ।
ப⁴வஸாக³ரதாரிகாயை நம: ।
புருஷோத்தமவல்லபா⁴யை நம: ।
ப்⁴ருʼகு³நந்தி³ந்யை நம: ।
ஸ்தூ²லஜங்கா⁴யை நம: ।
ரக்தபாதா³யை நம: ।
நாக³குண்ட³லதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஸர்வபூ⁴ஷணாயை நம: ।
காமேஶ்வர்யை நம: ।
கல்பவ்ருʼக்ஷாயை நம: ।
கஸ்தூரிதா⁴ரிண்யை நம: ।
மந்த³ஸ்மிதாயை நம: ।
மதோ³த³யாயை நம: ।
ஸதா³நந்த³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
விரிஞ்சிபூஜிதாயை நம: ।
கோ³விந்த³பூஜிதாயை நம: ।
புரந்த³ரபூஜிதாயை நம: ।
மஹேஶ்வரபூஜிதாயை நம: ।
கிரீடதா⁴ரிண்யை நம: ।
மணிநூபுரஶோபி⁴தாயை நம: ।
பாஶாங்குஶத⁴ராயை நம: ।
கமலதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஹரிசந்த³நாயை நம: ।
கஸ்தூரீகுங்குமாயை நம: ।
அஶோகபூ⁴ஷணாயை நம: ।
ஶ்ருʼங்கா³ரலாஸ்யாயை நம: ॥ௐ॥

॥அத² ஸப்தமதி³நஸ்ய சண்டி³கா பூஜாவிதி:⁴॥

ௐ அஸ்யஶ்ரீ மஹாசண்டீ³ மஹாமந்த்ரஸ்ய தீ³ர்க⁴தமா ருʼஷி: ககுப்
ச²ந்த:³ ஶ்ரீ மஹாசண்டி³கா து³ர்கா³ தே³வதா ॥

[ ஹ்ராம் – ஹ்ரீம் இத்யாதி³நா ந்யாஸமாசரேத் ]
த்⁴யாநம்
ஶஶலாஞ்ச²நஸம்யுதாம் த்ரிநேத்ராம்
வரசக்ராப⁴யஶங்க²ஶூலபாணிம் ।
அஸிகே²டகதா⁴ரிணீம் மஹேஶீம் த்ரிபுராராதிவதூ⁴ம் ஶிவாம்
ஸ்மராமி ॥

மந்த்ர: – ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ச்யூம் மம் து³ம் து³ர்கா³யை நம: ௐ ॥

॥அத² மஹாசண்டீ³ நாமாவளி:॥

ௐ சண்டி³காயை நம: ।
மங்க³ளாயை நம: ।
ஸுஶீலாயை நம: ।
பரமார்த²ப்ரபோ³தி⁴ந்யை நம: ।
த³க்ஷிணாயை நம: ।
த³க்ஷிணாமூர்த்யை நம: ।
ஸுத³க்ஷிணாயை நம: ।
ஹவி:ப்ரியாயை நம: ।
யோகி³ந்யை நம: ।
யோகா³ங்கா³யை நம: ।
த⁴நு:ஶாலிந்யை நம: ।
யோக³பீட²த⁴ராயை நம: ।
முக்தாயை நம: ।
முக்தாநாம் பரமா க³த்யை நம: ।
நாரஸிம்ஹ்யை நம: ।
ஸுஜந்மநே நம: ।
மோக்ஷதா³யை நம: ।
தூ³த்யை நம: ।
ஸாக்ஷிண்யை நம: ।
த³க்ஷாயை நம: ।
த³க்ஷிணாயை நம: ।
ஸுத³க்ஷாயை நம: ।
கோடிரூபிண்யை நம: ।
க்ரதுஸ்வரூபிண்யை நம: ।
காத்யாயந்யை நம: ।
ஸ்வஸ்தா²யை நம: ।
கவிப்ரியாயை நம: ।
ஸத்யக்³ராமாயை நம: ।
ப³ஹி:ஸ்தி²தாயை நம: ।
காவ்யஶக்த்யை நம: ।
காவ்யப்ரதா³யை நம: ।
மேநாபுத்ர்யை நம: ।
ஸத்யாயை நம: ।
பரித்ராதாயை நம: ।
மைநாகப⁴கி³ந்யை நம: ।
ஸௌதா³மிந்யை நம: ।
ஸதா³மாயாயை நம: ।
ஸுப⁴கா³யை நம: ।
க்ருʼத்திகாயை நம: ।
காலஶாயிந்யை நம: ।
ரக்தபீ³ஜவதா⁴யை நம: ।
த்³ருʼப்தாயை நம: ।
ஸந்தபாயை நம: ।
பீ³ஜஸந்தத்யை நம: ।
ஜக³ஜ்ஜீவாயை நம: ।
ஜக³த்³பீ³ஜாயை நம: ।
ஜக³த்த்ரயஹிதைஷிண்யை நம: ।
ஸ்வாமிகராயை நம: ।
சந்த்³ரிகாயை நம: ।
சந்த்³ராயை நம: ।
ஸாக்ஷாத்ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ஷோட³ஶகலாயை நம: ।
ஏகபாதா³யை நம: ।
அநுப³ந்தா⁴யை நம: ।
யக்ஷிண்யை நம: ।
த⁴நதா³ர்சிதாயை நம: ।
சித்ரிண்யை நம: ।
சித்ரமாயாயை நம: ।
விசித்ராயை நம: ।
பு⁴வநேஶ்வர்யை நம: ।
சாமுண்டா³யை நம: ।
முண்ட³ஹஸ்தாயை நம: ।
சண்ட³முண்ட³வதா⁴யை நம: ।
உத்³த⁴தாயை நம: ।
அஷ்டம்யை நம: ।
ஏகாத³ஶ்யை நம: ।
பூர்ணாயை நம: ।
நவம்யை நம: ।
சதுர்த³ஶ்யை நம: ।
அமாவாஸ்யை நம: ।
கலஶஹஸ்தாயை நம: ।
பூர்ணகும்ப⁴த⁴ராயை நம: ।
த⁴ரித்ர்யை நம: ।
அபி⁴ராமாயை நம: ।
பை⁴ரவ்யை நம: ।
க³ம்பீ⁴ராயை நம: ।
பீ⁴மாயை நம: ।
த்ரிபுரபை⁴ரவ்யை நம: ।
மஹசண்டா³யை நம: ।
மஹாமுத்³ராயை நம: ।
மஹாபை⁴ரவபூஜிதாயை நம: ।
அஸ்தி²மாலாதா⁴ரிண்யை நம: ।
கராலத³ர்ஶநாயை நம: ।
கரால்யை நம: ।
கோ⁴ரக⁴ர்க⁴ரநாஶிந்யை நம: ।
ரக்தத³ந்த்யை நம: ।
ஊர்த்⁴வகேஶாயை நம: ।
ப³ந்தூ⁴ககுஸுமாக்ஷதாயை நம: ।
கத³ம்பா³யை நம: ।
பலாஶாயை நம: ।
குங்குமப்ரியாயை நம: ।
காந்த்யை நம: ।
ப³ஹுஸுவர்ணாயை நம: ।
மாதங்க்³யை நம: ।
வராரோஹாயை நம: ।
மத்தமாதங்க³கா³மிந்யை நம: ।
ஹம்ஸக³தாயை நம: ।
ஹம்ஸிந்யை நம: ।
ஹம்ஸோஜ்வலாயை நம: ।
ஶங்க²சக்ராங்கிதகராயை நம: ।
குமார்யை நம: ।
குடிலாலகாயை நம: ।
ம்ருʼகே³ந்த்³ரவாஹிந்யை நம: ।
தே³வ்யை நம: ।
து³ர்கா³யை நம: ।
வர்தி⁴ந்யை நம: ।
ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்ம்யை நம: ॥ௐ॥

॥அத² அஷ்டம தி³நஸ்ய ஸரஸ்வதீபூஜா
விதி:⁴ ॥

ௐ அஸ்யஶ்ரீ மாத்ருʼகாஸரஸ்வதீ மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶப்³த³ ருʼஷி:
லிபிகா³யத்ரீ ச²ந்த:³ ஶ்ரீ மாத்ருʼகா ஸரஸ்வதீ தே³வதா ॥

த்⁴யாநம்
பஞ்சாஷத்³வர்ணபே⁴தை³ர்விஹிதவத³நதோ³ஷ்பாத³ஹ்ருʼத்குக்ஷிவக்ஷோதே³ஶாம்
பா⁴ஸ்வத்கபர்தா³கலிதஶஶிகலாமிந்து³குந்தா³வதா³தாம் ।
அக்ஷஸ்ரக்கும்ப⁴சிந்தாலிகி²தவரகராம் த்ரீக்ஷணாம்
பத்³மஸம்ஸ்தா²ம்
அச்சா²கல்பாமதுச்ச²ஸ்தநஜக⁴நப⁴ராம் பா⁴ரதீம் தாம் நமாமி ॥

மந்த்ர: – அம் ஆம் இம் ஈம் …………………… ளம்
க்ஷம்

॥அத² நாமாவளி:॥

ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ப⁴க³வத்யை நம: ।
குருக்ஷேத்ரவாஸிந்யை நம: ।
அவந்திகாயை நம: ।
காஶ்யை நம: ।
மது⁴ராயை நம: ।
ஸ்வரமயாயை நம: ।
அயோத்⁴யாயை நம: ।
த்³வாரகாயை நம: ।
த்ரிமேதா⁴யை நம: ।
கோஶஸ்தா²யை நம: ।
கோஶவாஸிந்யை நம: ।
கௌஶிக்யை நம: ।
ஶுப⁴வார்தாயை நம: ।
கௌஶாம்ப³ராயை நம: ।
கோஶவர்தி⁴ந்யை நம: ।
பத்³மகோஶாயை நம: ।
குஸுமாவாஸாயை நம: ।
குஸுமப்ரியாயை நம: ।
தரலாயை நம: ।
வர்துலாயை நம: ।
கோடிரூபாயை நம: ।
கோடிஸ்தா²யை நம: ।
கோராஶ்ரயாயை நம: ।
ஸ்வாயம்ப⁴வ்யை நம: ।
ஸுரூபாயை நம: ।
ஸ்ம்ருʼதிரூபாயை நம: ।
ரூபவர்த⁴நாயை நம: ।
தேஜஸ்விந்யை நம: ।
ஸுபி⁴க்ஷாயை நம: ।
ப³லாயை நம: ।
ப³லதா³யிந்யை நம: ।
மஹாகௌஶிக்யை நம: ।
மஹாக³ர்தாயை நம: ।
பு³த்³தி⁴தா³யை நம: ।
ஸதா³த்மிகாயை நம: ।
மஹாக்³ரஹஹராயை நம: ।
ஸௌம்யாயை நம: ।
விஶோகாயை நம: ।
ஶோகநாஶிந்யை நம: ।
ஸாத்விகாயை நம: ।
ஸத்யஸம்ஸ்தா²பநாயை நம: ।
ராஜஸ்யை நம: ।
ரஜோவ்ருʼதாயை நம: ।
தாமஸ்யை நம: ।
தமோயுக்தாயை நம: ।
கு³ணத்ரயவிபா⁴கி³ந்யை நம: ।
அவ்யக்தாயை நம: ।
வ்யக்தரூபாயை நம: ।
வேத³வேத்³யாயை நம: ।
ஶாம்ப⁴வ்யை நம: ।
காலரூபிண்யை நம: ।
ஶங்கரகல்பாயை நம: ।
மஹாஸங்கல்பஸந்தத்யை நம: ।
ஸர்வலோகமயா ஶக்த்யை நம: ।
ஸர்வஶ்ரவணகோ³சராயை நம: ।
ஸார்வஜ்ஞவத்யை நம: ।
வாஞ்சி²தப²லதா³யிந்யை நம: ।
ஸர்வதத்வப்ரபோ³தி⁴ந்யை நம: ।
ஜாக்³ரதாயை நம: ।
ஸுஷுப்தாயை நம: ।
ஸ்வப்நாவஸ்தா²யை நம: ।
சதுர்யுகா³யை நம: ।
சத்வராயை நம: ।
மந்தா³யை நம: ।
மந்த³க³த்யை நம: ।
மதி³ராமோத³மோதி³ந்யை நம: ।
பாநப்ரியாயை நம: ।
பாநபாத்ரத⁴ராயை நம: ।
பாநதா³நகரோத்³யதாயை நம: ।
வித்³யுத்³வர்ணாயை நம: ।
அருணநேத்ராயை நம: ।
கிஞ்சித்³வ்யக்தபா⁴ஷிண்யை நம: ।
ஆஶாபூரிண்யை நம: ।
தீ³க்ஷாயை நம: ।
த³க்ஷாயை நம: ।
ஜநபூஜிதாயை நம: ।
நாக³வல்ல்யை நம: ।
நாக³கர்ணிகாயை நம: ।
ப⁴கி³ந்யை நம: ।
போ⁴கி³ந்யை நம: ।
போ⁴க³வல்லபா⁴யை நம: ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரமயாயை நம: ।
வித்³யாயை நம: ।
ஸ்ம்ருʼத்யை நம: ।
த⁴ர்மவாதி³ந்யை நம: ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதித⁴ராயை நம: ।
ஜ்யேஷ்டா²யை நம: ।
ஶ்ரேஷ்டா²யை நம: ।
பாதாலவாஸிந்யை நம: ।
மீமாம்ஸாயை நம: ।
தர்கவித்³யாயை நம: ।
ஸுப⁴க்த்யை நம: ।
ப⁴க்தவத்ஸலாயை நம: ।
ஸுநாபா⁴யை நம: ।
யாதநாலிப்த்யை நம: ।
க³ம்பீ⁴ரபா⁴ரவர்ஜிதாயை நம: ।
நாக³பாஶத⁴ராயை நம: ।
ஸுமூர்த்யை நம: ।
அகா³தா⁴யை நம: ।
நாக³குண்ட³லாயை நம: ।
ஸுசக்ராயை நம: ।
சக்ரமத்⁴யஸ்தி²தாயை நம: ।
சக்ரகோணநிவாஸிந்யை நம: ।
ஜலதே³வதாயை நம: ।
மஹாமார்யை நம: ।
ஶ்ரீ ஸரஸ்வத்யை நம: ॥ௐ॥

॥அத² நவமதி³நஸ்ய வாகீ³ஶ்வரீ பூஜாவிதி:⁴ ॥

ௐ அஸ்யஶ்ரீ வாகீ³ஶ்வரீ மஹாமந்த்ரஸ்ய கண்வ ருʼஷி: விராட்
ச²ந்த:³ ஶ்ரீ வாகீ³ஶ்வரீ தே³வதா ॥

[ ௐ வத³ – வத³ – வாக் – வாதி³நி – ஸ்வாஹா ] ஏவம்
பஞ்சாங்க³ந்யாஸமேவ ஸமாசரேத் ॥

த்⁴யாநம்
அமலகமலஸம்ஸ்தா² லேக²நீபுஸ்தகோத்³யத்கரயுக³ளஸரோஜா
குந்த³மந்தா³ரகௌ³ரா ।
த்⁴ருʼதஶஶத⁴ரக²ண்டோ³ல்லாஸிகோடீரசூடா³ ப⁴வது ப⁴வப⁴யாநாம்
ப⁴ங்கி³நீ பா⁴ரதீ ந: ॥

மந்த்ர: – ௐ வத³ வத³ வாக்³வாதி³நி ஸ்வாஹா ॥

॥அத² வாக்³வாதி³ந்யா: நாமாவளி:॥

ௐ வாகீ³ஶ்வர்யை நம: ।
ஸர்வமந்த்ரமயாயை நம: ।
வித்³யாயை நம: ।
ஸர்வமந்த்ராக்ஷரமயாயை நம: ।
வராயை நம: ।
மது⁴ஸ்ரவாயை நம: ।
ஶ்ரவணாயை நம: ।
ப்⁴ராமர்யை நம: ।
ப்⁴ரமராலயாயை நம: ।
மாத்ருʼமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம: ।
மாத்ருʼமண்ட³லவாஸிந்யை நம: ।
குமாரஜநந்யை நம: ।
க்ரூராயை நம: ।
ஸுமுக்²யை நம: ।
ஜ்வரநாஶிந்யை நம: ।
அதீதாயை நம: ।
வித்³யமாநாயை நம: ।
பா⁴விந்யை நம: ।
ப்ரீதிமந்தி³ராயை நம: ।
ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ர்யை நம: ।
அதிஶக்தாயை நம: ।
ஆஹாரபரிணாமிந்யை நம: ।
நிதா³நாயை நம: ।
பஞ்சபூ⁴தஸ்வரூபாயை நம: ।
ப⁴வஸாக³ரதாரிண்யை நம: ।
அர்ப⁴காயை நம: ।
காலப⁴வாயை நம: ।
காலவர்திந்யை நம: ।
கலங்கரஹிதாயை நம: ।
ஹரிஸ்வரூபாயை நம: ।
சது:ஷஷ்ட்யப்⁴யுத³யதா³யிந்யை நம: ।
ஜீர்ணாயை நம: ।
ஜீர்ணவஸ்த்ராயை நம: ।
க்ருʼதகேதநாயை நம: ।
ஹரிவல்லபா⁴யை நம: ।
அக்ஷரஸ்வரூபாயை நம: ।
ரதிப்ரீத்யை நம: ।
ரதிராக³விவர்தி⁴ந்யை நம: ।
பஞ்சபாதகஹராயை நம: ।
பி⁴ந்நாயை நம: ।
பஞ்சஶ்ரேஷ்டா²யை நம: ।
ஆஶாதா⁴ராயை நம: ।
பঽசவித்தவாதாயை நம: ।
பங்க்திஸ்வரூபிண்யை நம: ।
பஞ்சஸ்தா²நவிபா⁴விந்யை நம: ।
உத³க்யாயை நம: ।
வ்ரிஷபா⁴ங்காயை நம: ।
த்ரிமூர்த்யை நம: ।
தூ⁴ம்ரக்ருʼத்யை நம: ।
ப்ரஸ்ரவணாயை நம: ।
ப³ஹி:ஸ்தி²தாயை நம: ।
ரஜஸே நம: ।
ஶுக்லாயை நம: ।
த⁴ராஶக்த்யை நம: ।
ஜராயுஷாயை நம: ।
க³ர்ப⁴தா⁴ரிண்யை நம: ।
த்ரிகாலஜ்ஞாயை நம: ।
த்ரிலிங்கா³யை நம: ।
த்ரிமூர்த்யை நம: ।
புரவாஸிந்யை நம: ।
அராகா³யை நம: ।
பரகாமதத்வாயை நம: ।
ராகி³ண்யை நம: ।
ப்ராச்யாவாச்யாயை நம: ।
ப்ரதீச்யாயை நம: ।
உதீ³ச்யாயை நம: ।
உத³க்³தி³ஶாயை நம: ।
அஹங்காராத்மிகாயை நம: ।
அஹங்காராயை நம: ।
பா³லவாமாயை நம: ।
ப்ரியாயை நம: ।
ஸ்ருக்ஸ்ரவாயை நம: ।
ஸமித்⁴யை நம: ।
ஸுஶ்ரத்³தா⁴யை நம: ।
ஶ்ராத்³த⁴தே³வதாயை நம: ।
மாத்ரே நம: ।
மாதாமஹ்யை நம: ।
த்ருʼப்திரூபாயை நம: ।
பித்ருʼமாத்ரே நம: ।
பிதாமஹ்யை நம: ।
ஸ்நுஷாதா³யை நம: ।
தௌ³ஹித்ரதா³யை நம: ।
நாதி³ந்யை நம: ।
புத்ர்யை நம: ।
ஶ்வஸாயை வ்ப்ரியாயை நம: ।
ஸ்தநதா³யை நம: ।
ஸ்தநத⁴ராயை நம: ।
விஶ்வயோந்யை நம: ।
ஸ்தநப்ரதா³யை நம: ।
ஶிஶுரூபாயை நம: ।
ஸங்க³ரூபாயை நம: ।
லோகபாலிந்யை நம: ।
நந்தி³ந்யை நம: ।
க²ட்வாங்க³தா⁴ரிண்யை நம: ।
ஸக²ட்³கா³யை நம: ।
ஸபா³ணாயை நம: ।
பா⁴நுவர்திந்யை நம: ।
விருத்³தா⁴க்ஷ்யை நம: ।
மஹிஷாஸ்ருʼக்ப்ரியாயை நம: ।
கௌஶிக்யை நம: ।
உமாயை நம: ।
ஶாகம்ப⁴ர்யை நம: ।
ஶ்வேதாயை நம: ।
க்ருʼஷ்ணாயை நம: ।
கைடப⁴நாஶிந்யை நம: ।
ஹிரண்யாக்ஷ்யை நம: ।
ஶுப⁴லக்ஷணாயை நம: ॥ௐ॥

ஏவம் தத்³தி³ந து³ர்கா³ம் ஸமாராத்⁴ய யதா² ஶக்தி
குமாரீபூஜாம் ப்³ராஹ்மணஸுவாஸிநீப்⁴ய:
உபாயநதா³நாந்நதா³நாதி³கம் ச க்ருʼத்வா நவராத்ரவ்ரதம்
ஸமாபயேத் ॥

ஜய ஜய ஶங்கர !
ௐ ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகா ஸமேதாய
ஶ்ரீ சந்த்³ரமௌளீஶ்வர பரப்³ரஹ்மணே நம: !

॥ இதி ஹர்ஷாநந்த³நாத²க்ருʼத கல்போக்த
நவது³ர்கா³பூஜாவிதே:⁴ ஸங்க்³ரஹ: ॥ ॥ ஶிவம் ॥

Also Read:

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Tamil | Navdurga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top