Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Kannada | Navdurga Slokam

Kalpokta Navadurga Pooja Procedure Kannada Lyrics :

ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ನವದುರ್ಗಾಪೂಜಾವಿಧಿಃ

ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ !
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಮೇತಾಯ
ಶ್ರೀ ಚನ್ದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ !

ಓಂ ದುರ್ಗಾ ತ್ವಾರ್ಯಾ ಭಗವತೀ ಕುಮಾರೀ ಅಮ್ಬಿಕಾ ತಥಾ ।
ಮಹಿಷೋನ್ಮರ್ದಿನೀ ಚೈವ ಚಂಡಿಕಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ವಾಗೀಶ್ವರೀತಿ ಕ್ರಮಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಸ್ತದ್ದಿನದೇವತಾಃ ॥

[ ನಿರ್ಣಯಸಿನ್ಧೂದಾಹೃತವಚನೈಃ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಸಮ್ಬನ್ಧ
ರಹಿತಾಯಾಮುದಯವ್ಯಾಪಿನ್ಯಾಂ ಆಶ್ವಿನಶುಕ್ಲಪ್ರತಿಪದಿ ನವರಾತ್ರ
ನವದುರ್ಗಾ ವ್ರತಮಾರಭೇತ್ । ತಚ್ಚ ನಕ್ತವ್ರತತ್ವಾತ್ ರಾತ್ರೌ
ಕರ್ತವ್ಯಮಿತ್ಯೇಕಃ ಪಕ್ಷಃ । ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಾನುರೋಧೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ । ]

॥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ॥

ನವರಾತ್ರೌ ನಕ್ತಭೋಜೀ ಚರಿಷ್ಯೇಽಹಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ವ್ರತಂ ದೇವಿ ತದನುಜ್ಞಾತುಮರ್ಹಸಿ ॥

ಓಂ ದೇವೀಂ ವಾಚ॑ಮಜನಯನ್ತ ದೇವಾಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂ॑ಪಾಃ ಪಶವೋ॑
ವದನ್ತಿ ।
ಸಾ ನೋ॑ ಮನ್ದ್ರೇಷಮೂರ್ಜಂ ದುಹಾ॑ನಾ ಧೇನುರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪ
ಸುಷ್ಟುತೈತು॑ ॥

ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚನ್ದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ।
ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ತೇಽಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮಂ
ಸ್ಮರಾಮಿ ॥

ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು । ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು । ಉತ್ತರೇ ಕರ್ಮಣಿ
ನೈರ್ವಿಘ್ನ್ಯಮಸ್ತು ॥

ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆದೌ
ಗುರುಪೂಜಾಂ ಗಣಪತಿಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

॥ ಗುರುಪೂಜಾ ॥

ಓಂ ಗುಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂ
ಪರಮೇಷ್ಠಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಗೋತ್ರಾಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಬಾದರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀ
ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ॥

ಓಂ ಗಣಾನಾಂ॑ ತ್ವಾ ಗಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ
ಕ॑ವೀನಾಮು॑ಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಮ್ । ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆ ನಃ॑ ಶೃಣ್ವನ್ನೂತಿಭಿಃ॑ ಸೀದ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಕರ್ಮಕಾಲೇ ನೈರ್ವಿಘ್ನ್ಯಂ ಕುರು ॥

॥ ಘಂಟಾನಾದಃ ॥

ಓಂ ಧ್ರು॒ವಾ ದ್ಯೌರ್ಧ್ರು॒ವಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಧ್ರು॒ವಾಸಃ॒ ಪರ್ವ॑ತಾ
ಇಮೇ॒ ।
ಧ್ರು॒ವಂ ವಿಶ್ವ॑ಮಿದಂ ಜಗ॑ಧ್ದ್ರು॒ವೋ ರಾಜಾ॑ ವಿಶಾಮಯಮ್ ॥

ಓಂ ಯೇಭ್ಯೋ॑ ಮಾ॒ತಾ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಿನ್ವ॑ತೇ॒ ಪಯಃ॑ ಪೀ॒ಯೂಷಂ॒
ದ್ಯೌಅದಿ॑ತಿ॒ರದ್ರಿ॑ಬರ್ಹಾಃ ।
ಉ॒ಕ್ತಶು॑ಷ್ಮಾನ್ವೃಷಭರಾನ್ತ್ಸ್ವಪ್ನ॑ಸ॒ಸ್ತಾ ಆ॑ದಿ॒ತ್ಯಾ
ಅನು॑ಮದಾ ಸ್ವ॒ಸ್ತಯೇ॑ ॥

ಓಂ ಏ॒ವಾ ಪಿ॒ತ್ರೇ ವಿ॒ಶ್ವದೇ॑ವಾಯ॒ ವೃಷ್ಣೇ॑
ಯ॒ಜ್ಞೈರ್ವಿ॑ಧೇಮ॒ ನಮ॑ಸಾ ಹವಿರ್ಭಿಃ॑ ।
ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ ಸುಪ್ರ॒ಜಾ ವೀ॒ರವನ್॑ತೋ ವ॒ಯಂ ಸ್ಯಾ॑ಮ॒
ಪತ॑ಯೋರ॒ಯೀಣಾಮ್ ॥

ಓಂ ಆಗಮಾರ್ಥಂ ತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂ ತು ರಕ್ಷಸಾಮ್ ।
ಕುರ್ವೇ ಘಂಟಾರವಂ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ್ವಾನಲಾಂಛನಮ್ ॥ [ ಇತಿ
ಘಂಟಾನಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ]

॥ ಸಂಕಲ್ಪಃ : ॥

ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ।
ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥

[ ದೇಶಕಾಲಾದೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ]
ಮಮೋಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ
ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾಪಚ್ಛಾನ್ತಿಪೂರ್ವಕ
ದೀರ್ಘಾಯುರ್ವಿಪುಲಧನಧಾನ್ಯಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದ್ಯನವಚ್ಛಿನ್ನಸನ್ತತಿವೃದ್ಧಿ
ಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮೀಕೀರ್ತಿಲಾಭಶತ್ರುಪರಾಜಯಸದಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧರ್ಥಂ
ಯಥಾಸಮ್ಭವದ್ರವ್ಯೈಃ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ
ಷೋಡಶೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

॥ ಕಲಶಪೂಜನಮ್ ॥

ತದಂಗತ್ವೇನ ಕಲಶಪೂಜನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

[ ಫಲಪುಷ್ಪಪತ್ರಾದಿನಾ ಮಂಟಪಮಲಂಕೃತ್ಯ ತನ್ಮಧ್ಯೇ
ತಂಡುಲಾನಿ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ । ತದುಪರಿ ಚಿತ್ರವರ್ಣೇನ ಅಷ್ಟದಲಪದ್ಮಂ
ಲಿಖಿತ್ವಾ ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಂ
ಸ್ವರ್ಣರಜತತಾಮ್ರಮೃಣ್ಮಯಾದ್ಯನ್ಯತಮಪಾತ್ರಂ ಧೂಪಾದಿನಾ ವಿಶೋಧ್ಯ
ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ವಸ್ತ್ರೇಣಾಽಚ್ಛಾದ್ಯ ತತ್ಕಲಶಾನ್ತರಾಲೇ ಪಂಚಫಲ
ಪಂಚಪಲ್ಲವ ಸ್ವರ್ಣರಚಿತ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರತಿಮಾಂ ಗೋಧೂಮ ಧಾನ್ಯೋಪರಿ
ಕಲಶೇ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ ]

ಓಂ ಮಹೀ ದ್ಯೌಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಚ॑ ನ ಇ॒ಮಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ
ಮಿ॑ಮಿಕ್ಷತಾಮ್ ।

ಪಿ॒ಪೃತಾಂ ನೋ॒ ಭರೀ॑ಮಭಿಃ ॥ [ ಭೂಮಿಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ]

ಓಂ ಓಷ॑ದಯಃ॒ ಸಂ ವ॑ದನ್ತೇ॒ ಸೋಮೇ॑ನ ಸ॒ಹ ರಾಜ್ಞಾ॑ ।

ಯಸ್ಮೈ॑ ಕೃ॒ಣೋತಿ॑ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತಂ ರಾ॑ಜನ್ ಪಾರಯಾಮ॑ಸಿ ॥

ಓಂ ಆ ಕ॒ಲಶೇ॑ಷು ಧಾವತಿ ಶ್ಯೇ॒ನೋ ವರ್ಮ॒ ವಿ ಗಾ॑ಹತೇ ।

ಅ॒ಭಿ ದ್ರೋಣಾ॒ ಕನಿ॑ಕ್ರದತ್ ॥ [ ಇತಿ ಕಲಶಮಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ ]

ಓಂ ತನ್ತುಂ॑ ತ॒ನ್ವನ್ರಜ॑ಸೋ ಭಾ॒ನುಮನ್ವಿ॑ಹಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷ್ಮತಃ
ಪ॒ಥೋ ರ॑ಕ್ಷ ಧಿ॒ಯಾ ಕೃ॒ತಾನ್ ।

ಅ॒ನು॒ಲ್ಬ॒ಣಂ ವಯ॑ತ॒ ಜೋಗು॑ವಾ॒ಮಪೋ॒ ಮನು॑ರ್ಭವ
ಜ॒ನಯಾ॒ ದೈವ್ಯಂ॒ ಜನ॑ಮ್ ॥ [ ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ ಸಂವೇಷ್ಟ್ಯ

ಓಂ ಇ॒ಮಂ ಮೇ॑ ಗಂಗೇ ಯಮುನೇ ಸರಸ್ವತಿ॒ ಶುತುದ್ರಿ॒ ಸ್ತೋಮಂ॑
ಸಚತಾ॒ ಪ॒ರುಷ್ಣ್ಯಾ ।

ಅ॒ಸಿ॒ಕ್ನ್ಯಾ ಮ॑ರುದ್ವೃಧೇ ವಿ॒ತಸ್ತ॒ಯಾಽಽರ್ಜೀ॑ಕೀಯೇ
ಶೃಣು॒ಹ್ಯಾ ಸು॒ಷೋಮ॑ಯಾ ॥ ಇತಿ ಜಲಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಯ

ಓಂ ಸ ಹಿ ರತ್ನಾ॑ನಿ ದಾ॒ಶುಷೇ॑ ಸು॒ವಾತಿ॑ ಸವಿ॒ತಾ ಭಗಃ॑ ।

ತಂ ಭಾ॒ಗಂ ಚಿ॒ತ್ರಮೀ॑ಮಹೇ ॥ ಇತಿ ಪಂಚರತ್ನಾನಿ ನಿಧಾಯ

ಓಂ ಅ॒ಶ್ವ॒ತ್ಥೇ ವೋ॑ ನಿ॒ಷದ॑ನಂ ಪ॒ರ್ಣೇ ವೋ॑
ವಸ॒ತಿಷ್ಕೃ॒ತಾ ।

ಗೋ॒ಭಾಜ ಇತ್ಕಿಲಾ॑ಸಥ॒ ಯತ್ಸ॒ನವ॑ಥ॒ ಪೂರು॑ಷಮ್ ॥ ಇತಿ
ಪಲ್ಲವಾನ್ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ

ಓಂ ಪೂ॒ರ್ಣಾ ದ॑ರ್ವೀ॒ ಪರಾ॑ ಪತ॒ ಸುಪೂ॑ರ್ಣಾ॒ ಪುನ॒ರಾಪತ॑ ।

ವ॒ಸ್ನೇವ॒ ವಿ ಕ್ರೀ॑ಣಾವಹಾ॒ ಇಷ॒ಮೂರ್ಜꣳ॑ ಶತಕ್ರತೋ ॥

ಇತಿ ದರ್ವೀಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ

ಓಂ ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀ॒ರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾ ಯಾಶ್ಚ॑
ಪುಷ್ಪಿಣೀಃ॑ ।

ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾ ನೋ॑ ಮುಂಚ॒ತ್ವಂಹ॑ಸಃ ॥

ಇತಿ ಫಲಂ ಸಮರ್ಪ್ಯ

ಓಂ ಗನ್ಧ॑ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯ॑ಪುಷ್ಟಾಂ
ಕರೀ॒ಷಿಣೀ॑ಮ್ ।

ಈ॒ಶ್ವ॒ರೀಂ॒ ಸ॑ರ್ವಭೂತಾನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒
ಶ್ರಿಯ॑ಮ್ ॥ ಇತಿ ಗನ್ಧಮ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ

ಓಂ ಅರ್ಚ॑ತ॒ ಪ್ರಾರ್ಚ॑ತ॒ ಪ್ರಿಯ॑ಮೇಧಾ ಸೋ॒ ಅರ್ಚ॑ತ ।

ಅರ್ಚ॑ನ್ತು ಪುತ್ರ॒ಕಾ ಉ॒ತ ಪುರಂ॒ ನ
ಧೃ॒ಷ್ಣ್ವ॑ರ್ಚತ ॥ ಇತ್ಯಕ್ಷತಾನ್ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ

ಓಂ ಆಯ॑ನೇ ತೇ ಪ॒ರಾಯ॑ಣೇ ದೂರ್ವಾ॑ ರೋಹನ್ತು ಪುಷ್ಪಿಣೀಃ॑ ।

ಹ್ರ॒ದಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಂಡರೀ॑ಕಾಣಿ ಸಮು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಗೃ॒ಹಾ
ಇ॒ಮೇ ॥ ಇತಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯೇತ್

ಓಂ ಪವಿತ್ರಂ॑ ತೇ॒ ವಿತ॑ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ಪ್ರ॒ಭುರ್ಗಾತ್ರಾ॑ಣಿ॒
ಪರ್ಯೇ॑ಷಿ ವಿಶ್ವತಃ॑ ।

ಅತ॑ಪ್ತನೂ॒ರ್ನ ತದಾ॒ಮೋ ಅ॑ಶ್ನುತೇ ಶೃ॒ತಾಸ॒
ಇದ್ವಹ॑ನ್ತ॒ಸ್ತತ್ಸಮಾ॑ಶತ ॥ ಇತಿ ಶಿರಃಕೂರ್ಚಂ ನಿಧಾಯ

ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಯಾಮೀತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶುನಃಶೇಪ ಋಷಿಃ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ
ವರುಣೋ ದೇವತಾ ಕಲಶೇ ವರುಣಾವಾಹನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ತತ್ತ್ವಾ॑ ಯಾಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವನ್ದ॑ಮಾನ॒ಸ್ತದಾ ಶಾ॑ಸ್ತೇ
ಯಜ॑ಮಾನೋಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ ।

ಆಹೇ॑ಳಮಾನೋ ವರುಣೇ॒ಹ ಬೋ॒ಧ್ಯುರು॑ಶಮ್ಸ॒ಮಾನ॒ ಆಯುಃ॒
ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ ॥ ಇತಿ ಅಭಿಮನ್ತ್ರಯೇತ್

ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಲಶೇ ಓಂ ಭೂಃ ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ । ಓಂ ಭುವಃ
ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ । ಓಂ ಸ್ವಃ ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವಃ ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ॥

ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಂಠೇ ರುದ್ರಾಃ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ । ಮೂಲೇ ತತ್ರ
ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮಧ್ಯೇ ಮಾತೃಗಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥

ಕುಕ್ಷೌ ತು ಸಾಗರಾಸ್ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ವಸುನ್ಧರಾ । ಋಗ್ವೇದೋಽಥ
ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಪ್ಯಥರ್ವಣಃ ॥

ಅಂಗೈಶ್ಚ ಸಹಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಕಲಶಂ ತು ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ । ಅತ್ರ
ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಶಾನ್ತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಕರೀ ತಥಾ ।
ಆಯಾನ್ತು ದೇವೀಪೂಜಾರ್ಥಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಕಾಃ । ಸರ್ವೇ ಸಮುದ್ರಾಃ
ಸರಿತಸ್ತೀರ್ಥಾನಿ ಜಲದಾ ನದಾಃ ॥

ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತೀ । ನರ್ಮದೇ ಸಿನ್ಧು
ಕಾವೇರೀ ಜಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ॥

ಸಿತಮಕರನಿಷಣ್ಣಾಂ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಕರಧೃತಕಲಶೋದ್ಯತ್ಸೂತ್ಪಲಾಭೀತ್ಯಭೀಷ್ಟಾಮ್ ।
ವಿಧಿಹರಿಹರರೂಪಾಂ ಸೇನ್ದುಕೋಟೀರಚೂಡಾಂ ಭಸಿತಸಿತದುಕೂಲಾಂ
ಜಾಹ್ನವೀಂ ತಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಕಲಶದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಶಂಖ ಪೂಜಾ ॥

[ಭೂಮಿಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಶಂಖಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ]

ಓಂ ಶಂ ನೋ॑ ದೇ॒ವೀರ॒ಭೀಷ್ಟ॑ಯ॒ ಆ॑ಪೋ ಭವನ್ತು ಪೀ॒ತಯೇ॑ ।

ಶಂ ಯೋ ರ॒ಭಿಸ್ರ॑ವನ್ತು ನಃ ॥

[ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಜಲಂ ಪೂರಯಿತ್ವಾ ಶಂಖ ಮುದ್ರಾಂ
ಧೇನುಮುದ್ರಾಂ ಚ ಪ್ರದರ್ಶಯೇತ್ ]

ಜಾತವೇದಸ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾರೀಚಃ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಃ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್
ಚನ್ದಃ ಜಾತವೇದಾಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಅಗ್ನಿಕಲಾವಾಹನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸೇ ಸುನವಾಮ॒ ಸೋಮ॑ಮರಾತೀಯ॒ತೋ ನಿ ದ॑ಹಾತಿ॒
ವೇದಃ॑ ।

ಸ ನಃ॑ ಪರ್ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿ॑ಶ್ವಾ ನಾ॒ವೇವ॒ ಸಿನ್ಧುಂ॑
ದುರಿ॒ತಾತ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ॥

ಓಂ ಭೂಃ ಅಗ್ನಿಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ । ಓಂ ಭುವಃ ಅಗ್ನಿಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸ್ವಃ ಅಗ್ನಿಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವಃ ಅಗ್ನಿಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ॥

ತತ್ಸವಿತುರಿತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೀ
ಛನ್ದಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಸೌರಕಲಾವಾಹನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒
ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ॑ತ್ ॥

ಓಂ ಭೂಃ ಸೌರಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ । ಓಂ ಭುವಃ
ಸೌರಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ । ಓಂ ಸ್ವಃ ಸೌರಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವಃ ಸೌರಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ॥

ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಮಿತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮೈತ್ರಾವರುಣಿರ್ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್
ಛನ್ದಃ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ಅಮೃತಕಲಾವಾಹನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ತ್ರ್ಯ॑ಮ್ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗನ್ಧಿಂ॑ ಪುಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಮ್ ।

ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ ಬನ್ಧ॑ನಾ॒ತ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒
ಮಾಮೃತಾ॑ತ್ ॥

ಓಂ ಭೂಃ ಅಮೃತಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ । ಓಂ ಭುವಃ
ಅಮೃತಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ । ಓಂ ಸ್ವಃ ಅಮೃತಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವಃ ಅಮೃತಕಲಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ॥

ಓಂ ಪವನಗರ್ಭಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಂಖಃ
ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

[ ಇತಿ ತ್ರಿವಾರಮರ್ಘ್ಯಮ್ ]

॥ ಅಥ ಮಂಟಪಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಉತ್ತಪ್ತೋಜ್ಜ್ವಲಕಾಂಚನೇನ ರಚಿತಂ ತುಂಗಾಂಗರಂಗಸ್ಥಲಮ್ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಾಟಿಕಭಿತ್ತಿಕಾ ವಿರಚಿತೈಃ ಸ್ತಮ್ಭೈಶ್ಚ ಹೈಮೈಃ
ಶುಭೈಃ ॥ ದ್ವಾರೈಶ್ಚಾಮರ ರತ್ನ ರಾಜಿಖಚಿತೈಃ
ಶೋಭಾವಹೈರ್ಮಂಡಪೈಃ । ತತ್ರಾನ್ಯೈರಪಿ ಚಕ್ರಶಂಖಧವಲೈಃ
ಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿತಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕೈಃ ॥

ಮುಕ್ತಾಜಾಲವಿಲಮ್ಬಿಮಂಟಪಯುತೈರ್ವಜ್ರೈಶ್ಚ ಸೋಪಾನಕೈಃ ।
ನಾನಾರತ್ನವಿನಿರ್ಮಿತೈಶ್ಚ ಕಲಶೈರತ್ಯನ್ತಶೋಭಾವಹಮ್ ॥

ಮಾಣಿಕ್ಯೋಜ್ಜ್ವಲದೀಪದೀಪ್ತಿರಚಿತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಾಸ್ಪದಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಂಟಪಮರ್ಚನೇಷು ಸಕಲೇಷ್ವೇವಂ ವಿಧಂ ಸಾಧಕಃ ॥

॥ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಪೂಜಾ ॥

ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಗರುಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪೂರ್ವದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ । ಶಂಖನಿಧಯೇ
ನಮಃ । ಪುಷ್ಪನಿಧಯೇ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ । ಬಲಾಯೈ
ನಮಃ । ಪ್ರಬಲಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ । ಪಶ್ಚಿಮ
ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ । ಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ಗಂಗಾಯೈ
ನಮಃ । ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ । ಉತ್ತರದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ । ಋಗ್ವೇದಾಯ
ನಮಃ । ಯಜುರ್ವೇದಾಯ ನಮಃ । ಸಾಮವೇದಾಯ ನಮಃ । ಅಥರ್ವಣವೇದಾಯ
ನಮಃ । ಕೃತಯುಗಾಯ ನಮಃ । ತ್ರೇತಾಯುಗಾಯ ನಮಃ । ದ್ವಾಪರಯುಗಾಯ
ನಮಃ । ಕಲಿಯುಗಾಯ ನಮಃ । ಪೂರ್ವಸಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಸಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಪಶ್ಚಿಮಸಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಉತ್ತರಸಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ । ದ್ವಾರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ । ದ್ವಾರಪಾಲಕ
ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಪೀಠಪೂಜಾ ॥

ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೂರ್ಮಾಯ
ನಮಃ । ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ । ವಾಸ್ತ್ವಧಿಪತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ವಾಸ್ತುಪುರುಷಾಯ ನಮಃ । ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವರ್ಣಮಂಡಪಾಯ
ನಮಃ । ಅಮೃತಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ । ರತ್ನದ್ವೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ನವರತ್ನಮಯಮಂಡಪಾಯ ನಮಃ । ಭದ್ರಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗುಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ । ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ ।
ವೈರಾಗ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಅಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ । ಅವೈರಾಗ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅನೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಅವ್ಯಕ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । ಅನನ್ದಕನ್ದಾಯ ನಮಃ । ಆಕಾಶಬೀಜಾತ್ಮನೇ
ಬುದ್ಧಿನಾಲಾಯ ನಮಃ । ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಕರ್ಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಕೇಸರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಪರಿವೇಷಾಯ ನಮಃ । ಅಂ ಅರ್ಕಮಂಡಲಾಯ
ವಸುಪ್ರದದ್ವಾದಶಕಲಾತತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಉಂ ಸೋಮಮಂಡಲಾಯ
ವಸುಪ್ರದಷೋಡಶಕಲಾತತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಮಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಾಯ
ವಸುಪ್ರದದಶಕಲಾತತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಸಂ ಸತ್ವಾಯ ನಮಃ । ರಂ
ರಜಸೇ ನಮಃ । ತಂ ತಮಸೇ ನಮಃ । ವಿಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಆಂ
ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಉಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಮಂ ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಓಂ
ಹ್ರೀಂ ಜ್ಞಾನತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಪೀಠಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಆವಾಹನಮ್ ॥

ಜಾತವೇದಸ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಃ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ
ಜಾತವೇದಾಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ದುರ್ಗಾವಾಹನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸೇ ಸುನವಾಮ॒ ಸೋಮ॑ಮರಾತೀಯ॒ತೋ ನಿ ದ॑ಹಾತಿ॒
ವೇದಃ॑ ।

ಸ ನಃ॑ ಪರ್ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿ॑ಶ್ವಾ ನಾ॒ವೇವ॒ ಸಿನ್ಧುಂ॑
ದುರಿ॒ತಾತ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ॥

ಓಂ ಭೂಃ ದುರ್ಗಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ । ಓಂ ಭುವಃ ದುರ್ಗಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ । ಓಂ
ಸ್ವಃ ದುರ್ಗಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವಃ ದುರ್ಗಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ॥

ಸ್ವಾಮಿನ್ಯಖಿಲಲೋಕೇಶೀ ಯಾವತ್ಪೂಜಾವಸಾನಕಮ್ । ತಾವತ್ತ್ವಂ
ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಬಿಮ್ಬೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ॥

॥ ಮಲಾಪಕರ್ಷಣಸ್ನಾನಮ್ ॥

ಓಂ ಅಗ್ನಿಮೀಳೇತ್ಯಸ್ಯ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರೋಮಧುಚ್ಛನ್ದಾ ಋಷಿಃ
ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ॥

ಓಂ ಅ॒ಗ್ನಿಮೀ॑ಳೇ ಪು॒ರೋಹಿ॑ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಮೃ॒ತ್ವಿಜ॑ಮ್ ।
ಹೋತಾ॑ರಂ ರ॒ತ್ನಧಾತ॑ಮಮ್ ॥

ಅ॒ಗ್ನಿಃ ಪೂರ್ವೇ॑ಭಿ॒ರೃಷಿ॑ಭಿ॒ರೀಡ್ಯೋ॒ ನೂತ॑ನೈರು॒ತ । ಸ
ದೇ॒ವಾꣳ ಏಹ ವಕ್ಷ॑ತಿ ॥

ಅ॒ಗ್ನಿನಾ॑ ರ॒ಯಿಮ॑ಷ್ನವ॒ತ್ ಪೋಷ॑ಮೇ॒ವ ದಿ॒ವೇ ದಿ॑ವೇ ।
ಯ॒ಶಸಂ॑ ವೀ॒ರವತ್ತ್॑ಅಮಮ್ ॥

ಅಗ್ನೀ॒ ಯಂ ಯ॒ಜ್ಞಮಧ್ವ॑ರಂ ವಿ॒ಶ್ವತಃ॑ ಪರಿ॒ಭೂರಸಿ॑ । ಸ
ಇದ್ದೇ॒ವೇಷು॑ ಗಚ್ಛತಿ ॥

ಅ॒ಗ್ನಿರ್ಹೋತಾ॑ ಕವಿಕ್ರ॑ತುಃ ಸ॒ತ್ಯಶ್ಚಿ॒ತ್ರಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಃ । ದೇ॒ವೋ
ದೇ॒ವೇಭಿ॒ರಾಗಮತ್ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಲಾಪಕರ್ಷಣಸ್ನಾನಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ನವಶಕ್ತಿ ಪೂಜಾ ॥

ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ । ಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ
ನಮಃ । ವಿಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತ್ಯೈ ಸಕಲಗುಣಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯೈ
ಯೋಗಪದ್ಮಪೀಠಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸುವರ್ಣ ಮಹಾಪೀಠಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಸ್ವಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಾಮಜಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ತ್ವಾಮದ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಅರಣ್ಯಾಮಿಹ ಹವ್ಯಾಶಂ ಮೂರ್ತಾವಾವಾಹಯಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಓಂ ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಯರಲವಶಷಸಹೋಽಂ ಸಂ ಹಂಸಃ ಶ್ರೀ
ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಇಹ ಪ್ರಾಣಾಃ ।
ಓಂ ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಯರಲವಶಷಸಹೋಽಂ ಸಂ ಹಂಸಃ ಶ್ರೀ
ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ಜೀವ ಇಹ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಓಂ ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಯರಲವಶಷಸಹೋಽಂ ಸಂ ಹಂಸಃ ಶ್ರೀ
ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಹ ಸ್ಥಿತಾನಿ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜೋವಾಯ್ವಾಕಾಶ
ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗನ್ಧಶ್ರೋತ್ರತ್ವಕ್ಚಕ್ಷುರ್ಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣ
ವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದಪಾಯೂಪಸ್ಥವಚನಾದಾನವಿಹರಣವಿಸರ್ಗಾನನ್ದ
ಮನೋಬುದ್ಧಿಚಿತ್ತಾಹಂಕಾರಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ನಮಃ ॥ ಇಹೈವಾಗತ್ಯ ಸುಖಂ ಚಿರಂ ತಿಷ್ಠನ್ತು ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಓಂ ಅ॑ಸುನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷುಃ॒ ಪುನಃ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ
ನೋ॑ ಧೇ॒ಹಿ ಭೋಗ॑ಮ್ ।

ಜ್ಯೋಕ್ ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ॑ನ್ತ॒ಮನುಮತೇ ಮೃ॒ಳಯಾ॑ ನಃ
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವರೋಽಮ್ । ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧಸವಾಹನಸಪರಿವಾರೇ
ದುರ್ಗೇ ಭಗವತಿ ಅತ್ರೈವಾಽಗಚ್ಛಾಽಗಚ್ಛ ಆವಾಹಯಿಷ್ಯೇ
ಆವಾಹಯಾಮಿ ॥

ಆವಾಹಿತಾ ಭವ । ಸಂಸ್ಥಾಪಿತಾ ಭವ । ಸನ್ನಿಹಿತಾ ಭವ ।
ಸನ್ನಿರುದ್ಧಾ ಭವ । ಸಮ್ಮುಖಾ ಭವ । ಅವಕುಂಠಿತೋ ಭವ । ವ್ಯಾಪ್ತಾ
ಭವ । ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ । ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾ ಭವ ॥

[ ತದ್ದಿನಸ್ಯ ದುರ್ಗಾಯಾಃ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಂ
ವಿಧಾಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಂ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಜಪೇತ್ ]

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆವಾಹನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅರ್ಘ್ಯಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಪುಷ್ಪಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । [ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ
ನೀರಾಜನಾದಿಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ]

॥ ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮ್ ॥

ಕ್ಷೀರಸ್ನಾನಮ್

ಓಂ ಆ ಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸ॑ಮೇತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತಃ॑ ಸೋಮ॒ ವೃಷ್॑ಣಿಯಮ್ ।
ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಂಗ॒ಥೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಕ್ಷೀರಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಕ್ಷೀರಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸೇ ಸುನವಾಮ॒ ಸೋಮ॑ಮರಾತೀಯ॒ತೋ ನಿ ದ॑ಹಾತಿ॒
ವೇದಃ॑ ।

ಸ ನಃ॑ ಪರ್ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿ॑ಶ್ವಾ ನಾ॒ವೇವ॒ ಸಿನ್ಧುಂ॑
ದುರಿ॒ತಾತ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ದಧಿಸ್ನಾನಮ್

ಓಂ ದ॒ಧಿ॒ಕ್ರಾವ್ಣೋ॑ ಅಕಾರಿಷಂ
ಜಿ॒ಷ್ಣೋರಶ್ವ॑ಸ್ಯವಾ॒ಜಿನಃ॑।ಸುರ॒ಭಿ ನೋ॒ ಮುಖಾ॑ಕರ॒ತ್ಪ್ರಣ
ಆಯೂಂ॑ಷಿ ತಾರಿಷತ್।

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ದಧಿಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ದಧಿಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ತಾಮ॒ಗ್ನಿ॑ವರ್ಣಾಂ॒ ತಪ॑ಸಾ ಜ್ವ॒ಲನ್ತೀಂ ವೈ॑ರೋಚ॒ನೀಂ
ಕ॑ರ್ಮಫ॒ಲೇಷು॒ ಜುಷ್ಟಾ॑ಮ್ ।

ದು॒ರ್ಗಾಂ॒ ದೇ॒ವೀಂ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ॑ ಸುತ॒ರ॑ಸಿ
ತರಸೇ॒ ನಮಃ॑ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಘೃತಸ್ನಾನಮ್

ಓಂ ಘೃ॒ತಂ ಮಿ॑ಮಿಕ್ಷೇ ಘೃ॒ತಮ॑ಸ್ಯ॒ ಯೋನಿ॑ರ್ಘೃ॒ತೇ
ಶ್ರಿ॒ತೋ ಘೃತಮ್ವ॑ಸ್ಯ॒ಧಾಮ॑ ।

ಅ॒ನು॒ಷ್ವ॒ಧಮಾ ವ॑ಹ ಮಾ॒ದಯ॑ಸ್ವ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ಕೃತಂ
ವೃಷಭ ವಕ್ಷಿಹ॒ವ್ಯಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಘೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಘೃತಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಅಗ್ನೇ॒ ತ್ವಂ ಪಾ॑ರಯಾ॒ ನವ್ಯೋ॑ ಅ॒ಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿ॒ರತಿ॑
ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ।

ಪೂಶ್ಚ॑ ಪೃ॒ಥ್ವೀ ಬ॑ಹು॒ಲಾ ನ॑ ಉ॒ರ್ವೀ ಭವಾ॑ ತೋ॒ಕಾಯ॒
ತನ॑ಯಾಯ॒ ಶಂ ಯೋಃ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಮಧುಸ್ನಾನಮ್

ಓಂ ಮಧು॒ ವಾತಾ॑ ಋತಾಯ॒ತೇ ಮಧು॑ ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ಸಿನ್ಧ॑ವಃ ।
ಮಾಧ್ವೀ॑ರ್ನಃ ಸ॒ನ್ತ್ವೋಷ॑ಧೀಃ ।

ಮಧು॒ನಕ್ತ॑ಮು॒ತೋಷಸಿ॒ । ಮಧು॑ಮ॒ತ್ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಂ॒ ರಜಃ॑ ।
ಮಧು॒ ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ ॥

ಮಧು॑ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾꣳ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯಃ॑ ।
ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವನ್ತು ನಃ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಮಧುಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ನೋ ದು॒ರ್ಗಹಾ॑ ಜಾತವೇದಃ॒ ಸಿನ್ಧುಂ॒ ನ ನಾ॒ವಾ
ದು॑ರಿ॒ತಾತಿ॑ ಪರ್ಷಿ ।

ಅಗ್ನೀ॑ಽ ಅತ್ರಿ॒ವನ್ನಮ॑ಸಾ ಗೃಣಾ॒ನೋಽಽಸ್ಮಾಕಂ॑ ಬೋಧ್ಯ ವಿ॒ತಾ
ತ॒ನೂನಾ॑ಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಶರ್ಕರಾಸ್ನಾನಮ್

ಓಂ ಸ್ವಾ॒ದುಃ ಪ॑ವಸ್ವ ದಿ॒ವ್ಯಾಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನೇ ಸ್ವಾ॒ದುರಿನ್ದ್ರಾ॑ಯ
ಸು॒ಹವೀ॑ತುನಾಮ್ನೇ ।

ಸ್ವಾ॒ದುರ್ಮಿತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ವಾ॒ಯವೇ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒
ಮಧು॑ಮಾꣳ ಅದಾ॑ಭ್ಯಃ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಶರ್ಕರಾಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಶರ್ಕರಾಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಪೃ॒ತ॒ನಾ॒ ಜಿ॒ತ॒ಗಂ ಸಹ॑ಮಾನಮು॒ಗ್ರಮಗ್ನಿಂ ಹು॑ವೇಮ
ಪ॒ರಮಾತ್ಸ॒ಧಸ್ತಾ॑ತ್ ।

ಸ ನಃ॑ ಪರ್ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ ಕ್ಷಾಮ॑ದ್ದೇ॒ವೋಽತಿ॑
ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಫಲೋದಕಸ್ನಾನಮ್

ಓಂ ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀ॒ರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾ ಯಾಶ್ಚ॑
ಪುಷ್ಪಿಣೀಃ॑ ।

ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾ ನೋ॑ ಮುಂಚ॒ತ್ವಂಹ॑ಸಃ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಫಲೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಫಲೋದಕಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಆಪೋ॒ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾನ॑ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾ॒ತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತಮೋ॒ ರಸಃ॒ ।

ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹನಃ॑ ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂಗಮಾಮವಃ॒ ।

ಯಸ್ಯ॒ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಅಮೃತಾಭಿಷೇಕಮ್

[ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ- ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ – ರುದ್ರಾದ್ಯೈಃ ಅಮೃತಾಭಿಷೇಕಂ
ಕುರ್ಯಾತ್ ]
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಅಮೃತಾಭಿಷೇಕಸ್ನಾನಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ
ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ದುರ್ಗಾಂ ಭಗವತೀಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿದೇವತಾಮ್ । ವಾಣೀಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ವಿಚಿನ್ತಯೇತ್ ।
ಮಾಹಿಷಘ್ನೀಇಂ ದಶಭುಜಾಂ ಕುಮಾರೀಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀಮ್ ।
ದಾನವಾಸ್ತರ್ಜಯನ್ತೀ ಚ ಸರ್ವಕಾಮದುಘಾಂ ಶಿವಾಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಆವಾಹನಮ್
ಓಂ ವಾಕ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದಿರೂಪೇಣ ವಿಶ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಆವಾಹಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದೇವಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ಭವ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆವಾಹನಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಆಸನಮ್
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭಕ್ತಾನಾಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥದೇ ।
ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಾರು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಸ್ವಾಗತಮ್
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ । ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತಂ ಕಲ್ಪಯಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಸ್ವಾಗತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಅರ್ಘ್ಯಮ್
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಮಯೇ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾಚಮಾನ್ ದೇವಿ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಅರ್ಘ್ಯ-ಪಾದ್ಯ-ಆಚಮನಾನಿ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಮಧುಪರ್ಕಮ್
ಓಂ ದೂರ್ವಾಂಕುರಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಗನ್ಧಾದಿಸುಮನೋಹರಮ್ । ಮಧುಪರ್ಕಂ
ಮಯಾ ದತ್ತಂ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮ್
ಓಂ ಸ್ನಾನಂ ಪಂಚಾಮೃತಂ ದೇವಿ ಭದ್ರಕಾಲಿ ಜಗನ್ಮಯಿ । ಭಕ್ತ್ಯಾ
ನಿವೇದಿತಂ ತುಭ್ಯಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಮ್
ಓಂ ಶುದ್ಧೋದಕಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಗಂಗಾಸಲಿಲಮುತ್ತಮಮ್ । ಸ್ನಾನಂ ಗೃಹಾಣ
ದೇವೇಶಿ ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ವಸ್ತ್ರಮ್
ಓಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶಿ ದೇವಾಂಗಸದೃಶಂ ನವಮ್ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ರತ್ನದುಕೂಲವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಕಂಚುಕಮ್
ಓಂ ಗೋದಾವರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನಿ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಭೂತೇ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ರತ್ನಕಂಚುಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್
ಓಂ ತಕ್ಷಕಾನನ್ತಕರ್ಕೋಟ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಿ । ಸೌವರ್ಣಂ
ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ ತೇ ದದಾಮಿ ಹರಿಸೇವಿತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಸ್ವರ್ಣಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಆಭರಣಮ್
ಓಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯಾನ್ ವಲಯಾನ್ ಸುಮನೋಹರಾನ್ । ಅಲಂಕಾರಾನ್
ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಮಮಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾ ಭವ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಗನ್ಧಃ
ಓಂ ಗನ್ಧಂ ಚನ್ದನಸಂಯುಕ್ತಂ ಕುಂಕುಮಾದಿವಿಮಿಶ್ರಿತಮ್ । ಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ
ದೇವಿ ಲೋಕೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಬಿಲ್ವಗನ್ಧಃ
ಓಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಕೃತಾವಾಸೇ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಪ್ರಿಯೇ ಶುಭೇ ।
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸಮುದ್ಭೂತೋ ಗನ್ಧಶ್ಚ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಬಿಲ್ವಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಅಕ್ಷತಾಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಶುಭದಾನ್ ದೇವಿ ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಮಿಶ್ರಿತಾನ್ ।
ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಕೌಮಾರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪುಷ್ಪಾಣಿ
ಓಂ ಮಾಲತೀಬಿಲ್ವಮನ್ದಾರಕುನ್ದಜಾತಿವಿಮಿಶ್ರಿತಮ್ । ಪುಷ್ಪಂ ಗೃಹಾಣ
ದೇವೇಶಿ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾ ಭವ ॥

ಶಿವಪತ್ನಿ ಶಿವೇ ದೇವಿ ಶಿವಭಕ್ತಭಯಾಪಹೇ । ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಂ ಮಯಾ
ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ಶಿವದಾ ಭವ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಅಂಗಪೂಜಾ ॥

ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ಜಂಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಾಹೇನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ಗುಹ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ಬಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ಕರ್ಣೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಂಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಆವರಣ ಪೂಜಾ ॥

ಪ್ರಥಮಾವರಣಮ್
[ತದ್ದಿನದುರ್ಗಾಯಃ ಅಂಗನ್ಯಾಸಮನ್ತ್ರಾದ್ಯೈಃ
ಪ್ರಥಮಾವರಣಮಾಚರೇತ್ ]

ದ್ವಿತೀಯಾವರಣಮ್
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ ।

ತೃತೀಯಾವಣಮ್
ಓಂ ಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಕುಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುಷೇ ನಮಃ ।

ತುರೀಯಾವರಣಮ್
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಯ ಸುರಾಧಿಪತಯೇ ಪೀತವರ್ಣಾಯ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ
ಐರಾವತವಾಹನಾಯ ಶಚೀಸಹಿತಾಯ ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧ
ಸವಾಹನ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪಾರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ತೇಜೋಽಧಿಪತಯೇ ಪಿಂಗಲವರ್ಣಾಯ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ
ಮೇಷವಾಹನಾಯ ಸ್ವಾಹಾದೇವೀಸಹಿತಾಯ ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧ
ಸವಾಹನ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪಾರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಾಯ ಪ್ರೇತಾಧಿಪತಯೇ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾಯ ದಂಡಹಸ್ತಾಯ
ಮಹಿಷವಾಹನಾಯ ಇಲಾಸಹಿತಾಯ ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧ ಸವಾಹನ
ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪಾರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೃತಯೇ ರಕ್ಷೋಽಧಿಪತಯೇ ರಕ್ತವರ್ಣಾಯ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯ
ನರವಾಹನಾಯ ಕಾಲಿಕಾಸಹಿತಾಯ ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧ ಸವಾಹನ
ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪಾರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಾಯ ಜಲಾಧಿಪತಯೇ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾಯ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯ
ಮಕರವಾಹನಾಯ ಪದ್ಮಿನೀಸಹಿತಾಯ ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧ ಸವಾಹನ
ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪಾರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯವೇ ಪ್ರಾಣಾಧಿಪತಯೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾಯ ಅಂಕುಶಹಸ್ತಾಯ
ಮೃಗವಾಹನಾಯ ಮೋಹಿನೀಸಹಿತಾಯ ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧ ಸವಾಹನ
ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪಾರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಯೇ ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣಾಯ ಗದಾಹಸ್ತಾಯ
ಅಶ್ವವಾಹನಾಯ ಚಿತ್ರಿಣೀಸಹಿತಾಯ ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧ ಸವಾಹನ
ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪಾರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ವಿದ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ಸ್ಫಟಿಕವರ್ಣಾಯ ತ್ರಿಶೂಲಹಸ್ತಾಯ
ವೃಷಭವಾಹನಾಯ ಗೌರೀಸಹಿತಾಯ ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧ
ಸವಾಹನ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪಾರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಲೋಕಾಧಿಪತಯೇ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ
ಹಂಸವಾಹನಾಯ ವಾಣೀಸಹಿತಾಯ ಸಶಕ್ತಿಸಾಂಗಸಾಯುಧ ಸವಾಹನ
ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪಾರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।

ಪಂಚಮಾವರಣಮ್
ಓಂ ವಜ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಕುಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ ।

ಬಿಲ್ವಪತ್ರಮ್
ಓಂ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷಮಮೃತೋದ್ಭೂತಂ ಮಹಾದೇವೀ ಪ್ರಿಯಂ ಸದಾ ।
ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಪವಿತ್ರಂ ತೇ ಸುರೇಶ್ವರೀ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಪುಷ್ಪಪೂಜಾ ॥

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ತುಲಸೀ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ಜಾತೀ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ಕೇತಕೀ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಕರವೀರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಉತ್ಪಲಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ಮಲ್ಲಿಕಾಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ಯೂಥಿಕಾಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಕಮಲಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಯೋಗಿನೀ ಪೂಜಾ ॥

[ ಸರ್ವಾದೌ ಓಂಕಾರಂ ಯೋಜಯೇತ್ ]
ಓಂ ದಿವ್ಯಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇತಾಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಿಶಾಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಝಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಭೇತಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪಿಶಾಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೂತಡಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶುಶ್ಕಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನರಭೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಕ್ಷಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಘೋರರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವರೂಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರುದ್ರಭೇತಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೀಷ್ಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ರೋಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದುರ್ಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇತವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಖಟ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದೀರ್ಘಲಮ್ಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮನ್ತ್ರಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಯಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರೋಮಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಗ್ರಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಕ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಯಮದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಫಟ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಂಟಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಾಟಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕರಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಕದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಧೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಧೂರ್ಜಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಕಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಘೋರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಪಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಷಲಂಘಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ಓಂ ॥

॥ ಅಥ ಆಶ್ಟಭೈರವಪೂಜಾ ॥

ಓಂ ಅಸಿತಾಂಗಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುರುಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಣಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।

॥ ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ ॥

[ ಅತ್ರ ತದ್ದಿನದುರ್ಗಾಯಾಃ ನಾಮಾವಲೀಂ ಸ್ಮರೇತ್ ]

॥ ಅಥ ಧೂಪಃ ॥

ಓಂ ಸಗುಗ್ಗುಲ್ವಗರೂಶೀರ ಗನ್ಧಾದಿ ಸುಮನೋಹರಮ್ । ಧೂಪಂ ಗೃಹಾಣ
ದೇವೇಶಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ದೀಪಃ ॥

ಓಂ ಪಟ್ಟಸೂತ್ರೋಲ್ಲಸದ್ವರ್ತಿ ಗೋಘೃತೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ । ದೀಪಂ
ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ದೇವಿ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ನೈವೇದ್ಯಮ್ ॥

ಓಂ ಜುಷಾಣ ದೇವಿ ನೈವೇದ್ಯಂ ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯೈಃ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಪರಮಾನ್ನಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಪಾನೀಯಮ್ ॥

ಓಂ ಗಂಗಾದಿಸಲಿಲೋದ್ಭೂತಂ ಪಾನೀಯಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ।
ಸ್ವಾದೂದಕಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಅಮೃತಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ ॥

ಓಂ ಪೂಗೀಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ನೀರಾಜನಮ್ ॥

ಓಂ ಪಟ್ಟಿಸೂತ್ರವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯೈಃ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲಮಂಡಿತೈಃ ।
ದೀಪೈರ್ನೀರಾಜಯೇ ದೇವೀಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯೈಶ್ಚ ನಾಮಭಿಃ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ದಿವ್ಯಮಂಗಲನೀರಾಜನಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ ॥

ಓಂ ಪಾ॒ವ॒ಕಾ ನಃ॒ ಸ॑ರಸ್ವತೀ ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾಜಿನೀ॑ವತೀ ।
ಯಜ್ಞಂ॒ ವ॑ಷ್ಟು ಧಿ॒ಯಾವ॑ಸುಃ ॥

ಗೌ॒ರೀರ್ಮಿ॑ಮಾಯ ಸಲಿ॒ಲಾನಿ॒ ತಕ್ಷತ್ಯೇಕ॑ಪದೀ ದ್ವಿ॒ಪದೀ॒ ಸಾ
ಚತು॑ಷ್ಪದೀ ।

ಅ॒ಷ್ಟಾಪ॑ದೀ॒ ನವ॑ಪದೀ ಬಭೂ॒ವುಷೀ॑ ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಕ್ಷರಾ
ಪರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮನ್ ॥

ಓಂ ರಾ॒ಜಾ॒ಧಿ॒ರಾ॒ಜಾಯ॑ ಪ್ರಸಹ್ಯಸಾ॒ಹಿನೇ॑ ನಮೋ॑ ವ॒ಯಂ
ವೈ॑ಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ ಕುರ್ಮಹೇ ।

ಸಮೇ॒ಕಾಮಾ॒ನ್ಕಾಮ॒ಕಾಮಾ॑ಯ॒ ಮಹ್ಯಂ॑ ಕಾ॒ಮೇ॒ಶ್ವ॒ರೋ
ವೈ॑ಶ್ರವ॒ಣೋ ದ॑ದಾತು ।

ಕುಬೇ॒ರಾಯ॑ ವೈಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ ಮಹಾ॒ರಾ॒ಜಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥

ಓಂ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ಯುಕ್ತಮಂಜಲೀಕರಪೂರಕೈಃ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಗೃಹಾಣ ಭೋ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ವೇದೋಕ್ತ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಃ ॥

ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವೇಷ್ಟಫಲದಾಯಿನಿ । ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಂ
ಕರೋಮಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಶಿವವಲ್ಲಭೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾನ್
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ॥

ಓಂ ಜಯ ರುದ್ರೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಜಯಾತೀತೇ ನಿರಂಜನೀ । ಜಯ
ಕಲ್ಯಾಣಸುಖದೇ ಜಯ ಮಂಗಲದೇ ಶುಭೇ ॥

ಜಯ ಸಿದ್ಧಮುನೀನ್ದ್ರಾದಿ ವನ್ದಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹೇ । ಜಯ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ
ದೇವಿ ಜಯ ಭೂತವಿಭೂತಿದೇ ॥

ಜಯ ರತ್ನಪ್ರದೀಪ್ತಾಭೇ ಜಯ ಹೇಮವಿಭಾಸಿತೇ । ಜಯ ಬಾಲೇನ್ದುತಿಲಕೇ
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇ ಜಯ ವೃದ್ಧಿದೇ ॥

ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಪ್ರದಾ ಭವ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದೇ ॥

ಶೈಲಪುತ್ರಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ತೇ ನಮಃ । ಕಾಲರಾತ್ರಿ
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಮಧುಕೈಟಭಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮೋ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ । ಧೂಮ್ರಲೋಚನನಿರ್ನಾಶೇ
ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನಿ ॥

ರಕ್ತಬೀಜವಧೇ ದೇವಿ ನಿಶುಮ್ಭಾಸುರಘಾತಿನೀ । ನಮಃ ।
ಶುಮ್ಭಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ ತ್ರ್ಯೈಲೋಕ್ಯವರದೇ ನಮಃ ॥

ದೇವಿ ದೇಹಿ ಪರಂ ರೂಪಂ ದೇವಿ ದೇಹಿ ಪರಂ ಸುಖಮ್ । ಧರ್ಮಂ ದೇಹಿ
ಧನಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ॥

ಸುಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಪಶೂನ್ ಕೋಶಾನ್ ಸುಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ ಸುಖಾನಿ ಚ । ದೇವಿ ದೇಹಿ
ಪರಂ ಜ್ಞಾನಮಿಹ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖಂ ಕುರು ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಮ್ ॥

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ । ಬಿಲ್ವಾರ್ಘ್ಯಂ ಚ
ಮಯಾ ದತ್ತಂ ದೇವೇಶಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯವಿವರ್ಧಿನಿ ।
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ದೇವೇಶಿ ವರದಾ ಭವ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಪುನಃ ಪೂಜಾ ॥

ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಸಿತಾಮ್ಭೋಜಾಯೈ ನಮಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ದಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ಪುನರಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಸಪತ್ನಿಕಾಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಮಾಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಪಣಮ್ ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರಸ್ವತೀ।
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವರಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಮಮ ಸರ್ವದಾ ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ । ಶರಣ್ಯೇ
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಿಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಬಿಲವಪತ್ರಾರ್ಚನಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಣಮ್ ॥

ಓಂ ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಯತ್ಕೃತಂ ತು ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ॥

ಅನೇನ ಮಯಾ ಕೃತ ದುರ್ಗಾಪೂಜಾಖ್ಯ ಕರ್ಮಣಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಶ್ರೀ
ಪರದೇವತಾ ಚ ಪ್ರೀಯತಾಮ್ ॥

[ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ದಮ್ಪತಿ-ಕುಮಾರೀ ವರ್ಗಭೋಜನಂ
ಕಾರಯೇತ್ ]
॥ ಇತಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜಾವಿಧಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ॥

॥ ಪ್ರಥಮ ದಿನಸ್ಯ ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾವಿಧಿಃ ॥

ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಮೂಲದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾರದ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀ
ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

[ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ]
ಧ್ಯಾನಮ್
ಶಂಖಾರಿಚಾಪಶರಭಿನ್ನಕರಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ತಿಗ್ಮೇತರಾಂಶುಕಲಯಾಂ ವಿಲಸತ್ಕಿರೀಟಾಮ್ ।
ಸಿಂಹಸ್ಥಿತಾಂ ಸಸುರಸಿದ್ಧನತಾಂ ಚ ದುರ್ಗಾಂ ದೂರ್ವಾನಿಭಾಂ
ದುರಿತವರ್ಗಹರಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾರದ ಋಷಿಃ
ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀತಿ ಬೀಜಂ
ಕೃಷ್ಣಾನುಜೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಶಾಂಕರೀತಿ ಕೀಲಕಂ
ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಪ್ರಕಾಶಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಂ ವರಾಭಯೇ ಸಂದಧತೀಂ
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ ।
ಸಿನ್ದೂರವರ್ಣಾಮತಿಕೋಮಲಾಂಗೀಂ ಮಾಯಾಮಯೀಂ ತತ್ವಮಯೀಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದುರಿತಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಶಿಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೂತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಿಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವೀಣಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಈಶಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಯತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಿಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಧುವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಯೂರವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಾಸ್ವರಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪೀವರಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಘಂಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶುಮ್ಭಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ನಿಶುಮ್ಭಪ್ರಾಣಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಬೀಜನಿಪಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧರಾಸುರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗೀತಘನಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಛನ್ದೋಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಾರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚನ್ದನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾನ್ಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಹತರಾಕ್ಷಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಲ್ಲ್ಯಲಂಕೃತಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹರೀತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಹಯಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಹರಿಹರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ಓಂ ॥

॥ ಅಥ ದ್ವಿತೀಯದಿನಸ್ಯ ಆರ್ಯಾ ಪೂಜಾವಿಧಿಃ ॥

ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಆರ್ಯಾಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾರೀಚ ಕಾಶ್ಯಪ ಋಷಿಃ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್
ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಆರ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

[ ಓಂ ಜಾತವೇದಸೇ ಸುನವಾಮ – ಸೋಮಮರಾತೀಯತಃ – ನಿದಹಾತಿ
ವೇದಃ – ಸನಃ ಪರ್ಷದತಿ – ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ – ನಾವೇವ ಸಿನ್ಧುಂ
ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ॥ ಏವಂ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ]
ಧ್ಯಾನಮ್
ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕನ್ಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಮ್
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸತ್ ಹಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಮ್ ।
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರಗದಾಽಸಿಶಂಖ ವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ
ತರ್ಜನೀಮ್
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ- ಓಂ ಜಾತವೇದಸೇ ಸುನವಾಮ ಸೋಮಮರಾತೀಯತಃ ನಿದಹಾತಿ
ವೇದಃ ಸನಃ ಪರ್ಷದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿನ್ಧುಂ
ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ॥

॥ ಅಥ ಆರ್ಯಾ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಂಕಾಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಘೋಣಸಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ಥೂಲಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಿಷಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ಷಿಣ್ತೈ ನಮಃ ।
ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗಭಸ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಾನ್ಧಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಗ್ರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗ್ರಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಂಡವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾನಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಟ್ಟಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ವ್ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಘೋರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಪ್ರತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪವಮಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕದ್ರವೇ ನಮಃ ।
ವಿಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅರುನ್ಧತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಸನ್ಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವೇದಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಉಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹಾಹಾಹುಂಕಾರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೇರುಮನ್ದಿರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ಓಂ॥

॥ಅಥ ತೃತೀಯದಿನಸ್ಯ ಭಗವತೀ ಪೂಜಾವಿಧಿಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಭಗವತೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ದೀರ್ಘತಮಾ ಋಷಿಃ ಕಕುಪ್
ಛನ್ದಃ ಭಗವತೀ ಶೂಲಿನೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

[ಓಂ ಶೂಲಿನಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವತಾಸುರಪೂಜಿತೇ ನನ್ದಿನಿ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರಿ
ಹುಂ ಫಟ್ – ಶೂಲಿನಿ ವರದೇ – ವಿನ್ದ್ಯವಾಸಿನಿ – ಅಸುರಮರ್ದಿನಿ –
ದೇವಾಸುರಸಿದ್ಧಪೂಜಿತೇ – ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯೇ – ] ಇತಿ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಶೂಲಬಾಣಾಸ್ಯರಿಸುದರಗದಾಚಾಪಪಾಶಾನ್ ಕರಾಬ್ಜೈಃ
ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾ ಕಿರೀಟೋಲ್ಲಿಖಿತಜಲಧರಾ ಭೀಷಣಾ ಭೂಷಣಾಢ್ಯಾ ।
ಸಿಮ್ಹಸ್ಕನ್ಧಾಧಿರೂಢಾ ಚತುಸೃಭಿರಸಿಖೇಟಾನ್ವಿತಾಭಿಃ ಪರೀತಾ
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಭಿನ್ನದೈತ್ಯಾ ಭವತು ಭವಭಯದ್ವಮ್ಸಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ನಃ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಓಂ ಶೂಲಿನಿ ದುರ್ಗೇ ವರದೇ ವಿನ್ದ್ಯವಾಸಿನಿ ಅಸುರಮರ್ದಿನಿ
ದೇವಾಸುರಸಿದ್ಧಪೂಜಿತೇ ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯೇ ನನ್ದಿನಿ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ
ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಹುಂ ಫಟ್ ॥

॥ಅಥ ಭಗವತೀ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಏಕಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅನೇಕಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹೇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶತಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶುಭ್ರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪುರುಷಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕರ್ಬುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕರುಣಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ತೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮುಹೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿಮಿಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಕ್ಷುಃಸ್ಪರ್ಶವಾಯುರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಗನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಸ್ಪರ್ಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮನೋಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃಗನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕರ್ಪೂರಾಮೋದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೂಷಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಯೋನಿಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವರ್ಗಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಧುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಧುಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮದೋತ್ಕಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶುಕಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಸುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹಾರವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕರ್ಪೂರಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿಃಶ್ವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಖಡ್ಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಬಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭುಷುಂಡಿಪರಿಘಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಾಪಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶೂರಬಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಯೂರವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವರಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೀರಪಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಸುಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾಕನಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಸೇನಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮನ್ದರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಪಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ಓಂ॥

॥ಅಥ ಚತುರ್ಥ ದಿನಸ್ಯ ಕುಮಾರೀ ಪೂಜನವಿಧಿಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಕುಮಾರೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ ಬೃಹತೀ
ಛನ್ದಃ ಕುಮಾರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

[ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ]

ಧ್ಯಾನಮ್
ಗಿರಿರಾಜಕುಮಾರಿಕಾಂ ಭವಾನೀಂ ಶರಣಾಗತಪಾಲನೈಕದಕ್ಷಾಮ್ ।
ವರದಾಭಯಚಕ್ರಶಂಖಹಸ್ತಾಂ ವರದಾತ್ರೀಂ ಭಜತಾಂ ಸ್ಮರಾಮಿ
ನಿತ್ಯಮ್ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ॥

॥ಅಥ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ಯಾಃ ನಾಮಾವಲಿಃ॥

ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಗದ್ಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭುಜಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೋಲ್ಲಸಾಯಾಇ ನಮಃ ।
ಸಪ್ತಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಾಭಿನಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃಣಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮೂಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅನಿಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಹ್ನಿಕುಂಡಲಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಾಯುಕುಂಡಲಸುಖಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಲೀನ್ದ್ರಸಮುಚ್ಚಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಷಡ್ರಸಸ್ವಾದುಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜೀವಾಯೈ ವ್ಗ್ರಾಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಹ್ನಿಸಂಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಪ್ಸವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಾಪಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಪೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಪೋಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಪ್ತಧಾತುಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅನನ್ತರನಾಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ದೇಹಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮನಸ್ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರತ್ನತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮದೋದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಶಮಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವೈದ್ಯಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ದ್ರವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವೈದ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಿಕಿತ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಪಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ರೋಗನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃಗಯಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃಗಮಾಮ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃಗಪದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಬನ್ಧುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮದೋತ್ಕಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಬನ್ಧುಸ್ತುತಿಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ದೃಢವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾಧುಜನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಲವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಲಚಕ್ರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭ್ರಮನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಾತ್ಯಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಿಕ್ಷುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಸ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಇಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಉಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಏಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹುಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬೀಜರೂಪಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಮ್ಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾಕ್ಷರಮಯಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಕ್ಷಸಾರ್ಣವಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿನ್ಧೂರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅರುಣವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿನ್ಧೂರತಿಲಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಶ್ಯಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಲೋಕವಶ್ಯವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನೃಪವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ನೃಪಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ನೃಪವಶ್ಯಕರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಿಷೀನೃಪಮಾಮ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ನೃಪಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ನೃಪನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನೃಪಧರ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚತುರ್ವರ್ಣಮಯಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚತುರ್ವರ್ಣೈಃ ಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವವರ್ಣಮಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ಓಂ॥

॥ಅಥ ಪಂಚಮದಿನಸ್ಯ ಅಮ್ಬಿಕಾ ಪೂಜಾವಿಧಿಃ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಬಿಕಾಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಃ ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛನ್ದಃ
ಅಮ್ಬಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

[ ಶ್ರಾಂ – ಶ್ರೀಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ]
ಧ್ಯಾನಮ್
ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀ
ಗಮ್ಭೀರಾವರ್ತನಾಭಿಃ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಗಜೇನ್ದ್ರೈರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಮ್ಭೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತಾ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ॥

॥ಅಥ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚತುರಾಶ್ರಮವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೈಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶೂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೇದಮಾರ್ಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಜ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೇದವಿಶ್ವವಿಭಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೀರ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವರಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಮೇಧಸೇ ನಮಃ ।
ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಂಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಪದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಪದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಪಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾಮಗಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾಂಚಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗರ್ಭಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆಧಾರಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜಲಾಶಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುರಾರಿಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪೂತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚರಿತೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಲಜ್ಜಾರಸವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪೀತಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗೀತಸಂಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಾನಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಪ್ತಸ್ವರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಷದ್ಜಮಧ್ಯಮಧೈವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮುಖ್ಯಗ್ರಾಮಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಆನನ್ದನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೋತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೇತಾಲಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗೀತನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತುಷ್ಟಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಲೋಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಂಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಂವಿಷಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಷನಾಗದಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭೂತಭೀತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಕ್ಷಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದೀರ್ಘನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಿವಾಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸೂರ್ಯಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಿಶಾಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಹಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ವನದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗುರುರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃತ್ಯುಮಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಣಿಮಾದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ಓಂ॥

॥ಅಥ ಷಷ್ಠ ದಿನಸ್ಯ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ
ವನದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾವಿಧಿಃ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ವನದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಆರಣ್ಯಕ
ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ವನದುರ್ಗಾ
ದೇವತಾ ॥

[ ಓಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷಿ – ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ – ಭಯಂ ಮೇ
ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ – ಯದಿ ಶಕ್ಯಂ ಅಶಕ್ಯಂ ವಾ – ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ –
ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ ] ಏವಂ
ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಹೇಮಪ್ರಖ್ಯಾಮಿನ್ದುಖಂಡಾತ್ಮಮೌಲೀಂ ಶಂಖಾರೀಷ್ಟಾಭೀತಿಹಸ್ತಾಂ
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ ।
ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ
ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

॥ಅಥ ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಾಃ ನಾಮಾವಲಿಃ॥

ಓಂ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಗದಾತ್ಮಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದೇವಗಣಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಮೂಹಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಖಿಲಜನಪರಿಪಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಿಷಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅನನ್ತಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜಗತ್ಪರಿಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಶುಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶುಭಮತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಬುದ್ಧಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಲಜ್ಜಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅತಿವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಸುರಕ್ಷಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೂಮಿರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಪರಿಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅದ್ಭುತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದೇವತಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಗದಂಶೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಸತ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪರಮಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಮಸ್ತಸುಮತಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ತೃಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಕಲಮುಖಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಬ್ದಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆನನ್ದಸನ್ದೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಪುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಋಜ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಉದ್ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾಠಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮೇಧಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ದುರ್ಗಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭವಸಾಗರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೈಟಭಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಹೃದಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಶಿಮೌಲಿಕೃತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಈಶತ್ಸುಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕನಕೋತ್ತಮಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅತ್ಯದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಣತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅತಿರೌದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಿಷಾಸುರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭ್ರುಕುಟೀಕರಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಶಾಂಕಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಿಷಪ್ರಾಣವಿಮೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅನ್ತಕಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸದ್ಯೋವಿನಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೋಪವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭವಸಾಗರತಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪುರುಷೋತ್ತಮವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭೃಗುನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ಥೂಲಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಾಗಕುಂಡಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಸ್ತೂರಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮದೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿರಿಂಚಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗೋವಿನ್ದಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪುರನ್ದರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಿರೀಟಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಣಿನೂಪುರಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಮಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಹರಿಚನ್ದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀಕುಂಕುಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಶೋಕಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶೃಂಗಾರಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ಓಂ॥

॥ಅಥ ಸಪ್ತಮದಿನಸ್ಯ ಚಂಡಿಕಾ ಪೂಜಾವಿಧಿಃ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಾಚಂಡೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ದೀರ್ಘತಮಾ ಋಷಿಃ ಕಕುಪ್
ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

[ ಹ್ರಾಂ – ಹ್ರೀಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ]
ಧ್ಯಾನಮ್
ಶಶಲಾಂಛನಸಮ್ಯುತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ವರಚಕ್ರಾಭಯಶಂಖಶೂಲಪಾಣಿಮ್ ।
ಅಸಿಖೇಟಕಧಾರಿಣೀಂ ಮಹೇಶೀಂ ತ್ರಿಪುರಾರಾತಿವಧೂಂ ಶಿವಾಂ
ಸ್ಮರಾಮಿ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ಚ್ಯೂಂ ಮಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ॥

॥ಅಥ ಮಹಾಚಂಡೀ ನಾಮಾವಲಿಃ॥

ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹವಿಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಯೋಗಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧನುಃಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಯೋಗಪೀಠಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಾರಸಿಮ್ಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಜನ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೋಟಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ರತುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕವಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಗ್ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾವ್ಯಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾವ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೇನಾಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪರಿತ್ರಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೈನಾಕಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸದಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಬೀಜವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ದೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸನ್ತಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬೀಜಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಗಜ್ಜೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜಗದ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಾಮಿಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಷೋಡಶಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಏಕಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅನುಬನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಧನದಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ರಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮುಂಡಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಂಡಮುಂಡವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಉದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಏಕಾದಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ನವಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚತುರ್ದಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಮಾವಾಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧರಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಭಿರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಸ್ಥಿಮಾಲಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕರಾಲದರ್ಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಘೋರಘರ್ಘರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತದನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಾಕ್ಷತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕದಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಲಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಬಹುಸುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಹಮ್ಸಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹಮ್ಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಹಮ್ಸೋಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಿತಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಟಿಲಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃಗೇನ್ದ್ರವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ಓಂ॥

॥ಅಥ ಅಷ್ಟಮ ದಿನಸ್ಯ ಸರಸ್ವತೀಪೂಜಾ
ವಿಧಿಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತೃಕಾಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶಬ್ದ ಋಷಿಃ
ಲಿಪಿಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಕಾ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಪಂಚಾಷದ್ವರ್ಣಭೇದೈರ್ವಿಹಿತವದನದೋಷ್ಪಾದಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿವಕ್ಷೋದೇಶಾಂ
ಭಾಸ್ವತ್ಕಪರ್ದಾಕಲಿತಶಶಿಕಲಾಮಿನ್ದುಕುನ್ದಾವದಾತಾಮ್ ।
ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಕುಮ್ಭಚಿನ್ತಾಲಿಖಿತವರಕರಾಂ ತ್ರೀಕ್ಷಣಾಂ
ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾಂ
ಅಚ್ಛಾಕಲ್ಪಾಮತುಚ್ಛಸ್ತನಜಘನಭರಾಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ …………………… ಳಂ
ಕ್ಷಂ

॥ಅಥ ನಾಮಾವಲಿಃ॥

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅವನ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ದ್ವಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೋಶಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೋಶವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶುಭವಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೌಶಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೋಶವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಕೋಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಸುಮಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ತರಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ವರ್ತುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೋಟಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೋಟಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೋರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಾಯಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ಮೃತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ರೂಪವರ್ಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಭಿಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಗರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಗ್ರಹಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶೋಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾತ್ವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಜಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಜೋವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತಮೋಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಂಕರಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಲೋಕಮಯಾ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಶ್ರವಣಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾರ್ವಜ್ಞವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಾಂಛಿತಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವತತ್ವಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಾಗ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಷುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚತುರ್ಯುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚತ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮನ್ದಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮದಿರಾಮೋದಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾನಪಾತ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾನದಾನಕರೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅರುಣನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಿಂಚಿದ್ವ್ಯಕ್ತಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಆಶಾಪೂರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಾಗವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಾಗಕರ್ಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೋಗವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಧರ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾತಾಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮೀಮಾಮ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ತರ್ಕವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುನಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಯಾತನಾಲಿಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗಮ್ಭೀರಭಾರವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಾಗಪಾಶಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಗಾಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಾಗಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಚಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಕ್ರಕೋಣನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ಓಂ॥

॥ಅಥ ನವಮದಿನಸ್ಯ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಪೂಜಾವಿಧಿಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಕಣ್ವ ಋಷಿಃ ವಿರಾಟ್
ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ದೇವತಾ ॥

[ ಓಂ ವದ – ವದ – ವಾಕ್ – ವಾದಿನಿ – ಸ್ವಾಹಾ ] ಏವಂ
ಪಂಚಾಂಗನ್ಯಾಸಮೇವ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಅಮಲಕಮಲಸಂಸ್ಥಾ ಲೇಖನೀಪುಸ್ತಕೋದ್ಯತ್ಕರಯುಗಲಸರೋಜಾ
ಕುನ್ದಮನ್ದಾರಗೌರಾ ।
ಧೃತಶಶಧರಖಂಡೋಲ್ಲಾಸಿಕೋಟೀರಚೂಡಾ ಭವತು ಭವಭಯಾನಾಂ
ಭಂಗಿನೀ ಭಾರತೀ ನಃ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಓಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನಿ ಸ್ವಾಹಾ ॥

॥ಅಥ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯಾಃ ನಾಮಾವಲಿಃ॥

ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಧುಸ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರವಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭ್ರಮರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾತೃಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಮಾರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜ್ವರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿದ್ಯಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೀತಿಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸೌಖ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅತಿಶಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆಹಾರಪರಿಣಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಿದಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಚಭೂತಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭವಸಾಗರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅರ್ಭಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲಂಕರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹರಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯಭ್ಯುದಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜೀರ್ಣವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃತಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ರತಿಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರತಿರಾಗವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಚಪಾತಕಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಚಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆಶಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಽಚವಿತ್ತವಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಚಸ್ಥಾನವಿಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಉದಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವ್ರಿಷಭಾಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಧೂಮ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಸ್ರವಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಜಸೇ ನಮಃ ।
ಶುಕ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜರಾಯುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗರ್ಭಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅರಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪರಕಾಮತತ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಉದೀಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಉದಗ್ದಿಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಹಂಕಾರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಾಲವಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ರುಕ್ಸ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಮಿಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರಾದ್ಧದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಮಾತಾಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತೃಪ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಿತೃಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಪಿತಾಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ನುಷಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ದೌಹಿತ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ವಸಾಯೈ ವ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ತನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ತನಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ತನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಿಶುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಂಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಲೋಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಖಡ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಬಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭಾನುವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿರುದ್ಧಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಿಷಾಸೃಕ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೈಟಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ಓಂ॥

ಏವಂ ತದ್ದಿನ ದುರ್ಗಾಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ
ಕುಮಾರೀಪೂಜಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸುವಾಸಿನೀಭ್ಯಃ
ಉಪಾಯನದಾನಾನ್ನದಾನಾದಿಕಂ ಚ ಕೃತ್ವಾ ನವರಾತ್ರವ್ರತಂ
ಸಮಾಪಯೇತ್ ॥

ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ !
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಮೇತಾಯ
ಶ್ರೀ ಚನ್ದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ !

॥ ಇತಿ ಹರ್ಷಾನನ್ದನಾಥಕೃತ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ
ನವದುರ್ಗಾಪೂಜಾವಿಧೇಃ ಸಂಗ್ರಹಃ ॥ ॥ ಶಿವಮ್ ॥

Also Read:

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Kannada | Navdurga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top