Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Punjabi | Navdurga Slokam

Kalpokta Navadurga Pooja Procedure Punjabi Lyrics :

ਕਲ੍ਪੋਕ੍ਤ ਨਵਦੁਰ੍ਗਾਪੂਜਾਵਿਧਿਃ

ਜਯ ਜਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰ !
ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾ ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪਰਾਭਟ੍ਟਾਰਿਕਾ ਸਮੇਤਾਯ
ਸ਼੍ਰੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲ਼ੀਸ਼੍ਵਰ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ !

ॐ ਦੁਰ੍ਗਾ ਤ੍ਵਾਰ੍ਯਾ ਭਗਵਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਮ੍ਬਿਕਾ ਤਥਾ ।
ਮਹਿਸ਼ੋਨ੍ਮਰ੍ਦਿਨੀ ਚੈਵ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀਤਿ ਕ੍ਰਮਸ਼ਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾਸ੍ਤਦ੍ਦਿਨਦੇਵਤਾਃ ॥

[ ਨਿਰ੍ਣਯਸਿਨ੍ਧੂਦਾਹਤਵਚਨੈਃ ਅਮਾਵਾਸ੍ਯਾਸਮ੍ਬਨ੍ਧ
ਰਹਿਤਾਯਾਮੁਦਯਵ੍ਯਾਪਿਨ੍ਯਾਂ ਆਸ਼੍ਵਿਨਸ਼ੁਕ੍ਲਪ੍ਰਤਿਪਦਿ ਨਵਰਾਤ੍ਰ
ਨਵਦੁਰ੍ਗਾ ਵ੍ਰਤਮਾਰਭੇਤ੍ । ਤਚ੍ਚ ਨਕ੍ਤਵ੍ਰਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਰਾਤ੍ਰੌ
ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਮਿਤ੍ਯੇਕਃ ਪਕ੍ਸ਼ਃ । ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯਾਨੁਰੋਧੇਨ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ । ]

॥ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ॥

ਨਵਰਾਤ੍ਰੌ ਨਕ੍ਤਭੋਜੀ ਚਰਿਸ਼੍ਯੇऽਹਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਵ੍ਰਤਂ ਦੇਵਿ ਤਦਨੁਜ੍ਞਾਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ॥

ॐ ਦੇਵੀਂ ਵਾਚ॑ਮਜਨਯਨ੍ਤ ਦੇਵਾਸ੍ਤਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂ॑ਪਾਃ ਪਸ਼ਵੋ॑
ਵਦਨ੍ਤਿ ।
ਸਾ ਨੋ॑ ਮਨ੍ਦ੍ਰੇਸ਼ਮੂਰ੍ਜਂ ਦੁਹਾ॑ਨਾ ਧੇਨੁਰ੍ਵਾਗਸ੍ਮਾਨੁਪ
ਸੁਸ਼੍ਟੁਤੈਤੁ॑ ॥

ਤਦੇਵ ਲਗ੍ਨਂ ਸੁਦਿਨਂ ਤਦੇਵ ਤਾਰਾਬਲਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਬਲਂ ਤਦੇਵ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਬਲਂ ਦੈਵਬਲਂ ਤਦੇਵ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਤੇ ਤੇऽਂਘ੍ਰਿਯੁਗ੍ਮਂ
ਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥

ਸੁਮੁਹੂਰ੍ਤਮਸ੍ਤੁ । ਸੁਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਮਸ੍ਤੁ । ਉਤ੍ਤਰੇ ਕਰ੍ਮਣਿ
ਨੈਰ੍ਵਿਘ੍ਨ੍ਯਮਸ੍ਤੁ ॥

ਕਰਿਸ਼੍ਯਮਾਣਸ੍ਯ ਕਰ੍ਮਣਃ ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨੇਨ ਪਰਿਸਮਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਆਦੌ
ਗੁਰੁਪੂਜਾਂ ਗਣਪਤਿਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਚ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ॥

॥ ਗੁਰੁਪੂਜਾ ॥

ॐ ਗੁਂ ਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ । ॐ ਪਂ ਪਰਮਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ । ॐ ਪਂ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ॥

ਗੋਤ੍ਰਾਚਾਰ੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਨਮਃ । ਬਾਦਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼੍ਰੀ
ਸ਼ਙ੍ਕਰਭਗਵਤ੍ਪਾਦਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥

ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਗਣਪਤਿ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ॥

ॐ ਗਣਾਨਾਂ॑ ਤ੍ਵਾ ਗਣਪ॑ਤਿਂ ਹਵਾਮਹੇ ਕਵਿਂ
ਕ॑ਵੀਨਾਮੁ॑ਪਮਸ਼੍ਰਵਸ੍ਤਮਮ੍ । ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਰਾਜਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ਣਾਂ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਸ੍ਪਤ ਆ ਨਃ॑ ਸ਼ਣ੍ਵਨ੍ਨੂਤਿਭਿਃ॑ ਸੀਦ ਸਾਦ॑ਨਮ੍ ॥

ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ । ਕਰ੍ਮਕਾਲੇ ਨੈਰ੍ਵਿਘ੍ਨ੍ਯਂ ਕੁਰੁ ॥

॥ ਘਣ੍ਟਾਨਾਦਃ ॥

ॐ ਧ੍ਰੁ॒ਵਾ ਦ੍ਯੌਰ੍ਧ੍ਰੁ॒ਵਾ ਪ॑ਥਿ॒ਵੀ ਧ੍ਰੁ॒ਵਾਸਃ॒ ਪਰ੍ਵ॑ਤਾ
ਇਮੇ॒ ।
ਧ੍ਰੁ॒ਵਂ ਵਿਸ਼੍ਵ॑ਮਿਦਂ ਜਗ॑ਧ੍ਦ੍ਰੁ॒ਵੋ ਰਾਜਾ॑ ਵਿਸ਼ਾਮਯਮ੍ ॥

ॐ ਯੇਭ੍ਯੋ॑ ਮਾ॒ਤਾ ਮਧੁ॑ਮ॒ਤ੍ਪਿਨ੍ਵ॑ਤੇ॒ ਪਯਃ॑ ਪੀ॒ਯੂਸ਼ਂ॒
ਦ੍ਯੌਅਦਿ॑ਤਿ॒ਰਦ੍ਰਿ॑ਬਰ੍ਹਾਃ ।
ਉ॒ਕ੍ਤਸ਼ੁ॑ਸ਼੍ਮਾਨ੍ਵਸ਼ਭਰਾਨ੍ਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨ॑ਸ॒ਸ੍ਤਾ ਆ॑ਦਿ॒ਤ੍ਯਾ
ਅਨੁ॑ਮਦਾ ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਯੇ॑ ॥

ॐ ਏ॒ਵਾ ਪਿ॒ਤ੍ਰੇ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਦੇ॑ਵਾਯ॒ ਵਸ਼੍ਣੇ॑
ਯ॒ਜ੍ਞੈਰ੍ਵਿ॑ਧੇਮ॒ ਨਮ॑ਸਾ ਹਵਿਰ੍ਭਿਃ॑ ।
ਬਹ॑ਸ੍ਪਤੇ ਸੁਪ੍ਰ॒ਜਾ ਵੀ॒ਰਵਨ੍॑ਤੋ ਵ॒ਯਂ ਸ੍ਯਾ॑ਮ॒
ਪਤ॑ਯੋਰ॒ਯੀਣਾਮ੍ ॥

ॐ ਆਗਮਾਰ੍ਥਂ ਤੁ ਦੇਵਾਨਾਂ ਗਮਨਾਰ੍ਥਂ ਤੁ ਰਕ੍ਸ਼ਸਾਮ੍ ।
ਕੁਰ੍ਵੇ ਘਣ੍ਟਾਰਵਂ ਤਤ੍ਰ ਦੇਵਤਾਹ੍ਵਾਨਲਾਞ੍ਛਨਮ੍ ॥ [ ਇਤਿ
ਘਣ੍ਟਾਨਾਦਂ ਕਤ੍ਵਾ ]

॥ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ : ॥

ॐ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਸ਼ਿਵਰ੍ਣਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਂ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨ ਵਦਨਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨੋਪਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ॥

[ ਦੇਸ਼ਕਾਲਾਦੌ ਸਂਕੀਰ੍ਤ੍ਯ]
ਮਮੋਪਾਤ੍ਤ ਸਮਸ੍ਤ ਦੁਰਿਤ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ
ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਸਰ੍ਵਾਪਚ੍ਛਾਨ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਕ
ਦੀਰ੍ਘਾਯੁਰ੍ਵਿਪੁਲਧਨਧਾਨ੍ਯਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਦ੍ਯਨਵਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸਨ੍ਤਤਿਵਦ੍ਧਿ
ਸ੍ਥਿਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕੀਰ੍ਤਿਲਾਭਸ਼ਤ੍ਰੁਪਰਾਜਯਸਦਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਰ੍ਥਂ
ਯਥਾਸਮ੍ਭਵਦ੍ਰਵ੍ਯੈਃ ਯਾਵਚ੍ਛਕ੍ਤਿ ਧ੍ਯਾਨਾਵਾਹਨਾਦਿ
ਸ਼ੋਡਸ਼ੋਪਚਾਰਪੂਜਾਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ॥

॥ ਕਲਸ਼ਪੂਜਨਮ੍ ॥

ਤਦਙ੍ਗਤ੍ਵੇਨ ਕਲਸ਼ਪੂਜਨਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ॥

[ ਫਲਪੁਸ਼੍ਪਪਤ੍ਰਾਦਿਨਾ ਮਣ੍ਟਪਮਲਙ੍ਕਤ੍ਯ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ
ਤਣ੍ਡੁਲਾਨਿ ਸ੍ਥਾਪਯੇਤ੍ । ਤਦੁਪਰਿ ਚਿਤ੍ਰਵਰ੍ਣੇਨ ਅਸ਼੍ਟਦਲਪਦ੍ਮਂ
ਲਿਖਿਤ੍ਵਾ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਂ
ਸ੍ਵਰ੍ਣਰਜਤਤਾਮ੍ਰਮਣ੍ਮਯਾਦ੍ਯਨ੍ਯਤਮਪਾਤ੍ਰਂ ਧੂਪਾਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੋਧ੍ਯ
ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਵਸ੍ਤ੍ਰੇਣਾऽਚ੍ਛਾਦ੍ਯ ਤਤ੍ਕਲਸ਼ਾਨ੍ਤਰਾਲੇ ਪਞ੍ਚਫਲ
ਪਞ੍ਚਪਲ੍ਲਵ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰਚਿਤ ਦੁਰ੍ਗਾ ਪ੍ਰਤਿਮਾਂ ਗੋਧੂਮ ਧਾਨ੍ਯੋਪਰਿ
ਕਲਸ਼ੇ ਸ੍ਥਾਪਯੇਤ੍ ]

ॐ ਮਹੀ ਦ੍ਯੌਃ ਪ॑ਥਿ॒ਵੀ ਚ॑ ਨ ਇ॒ਮਂ ਯ॒ਜ੍ਞਂ
ਮਿ॑ਮਿਕ੍ਸ਼ਤਾਮ੍ ।

ਪਿ॒ਪਤਾਂ ਨੋ॒ ਭਰੀ॑ਮਭਿਃ ॥ [ ਭੂਮਿਂ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ]

ॐ ਓਸ਼॑ਦਯਃ॒ ਸਂ ਵ॑ਦਨ੍ਤੇ॒ ਸੋਮੇ॑ਨ ਸ॒ਹ ਰਾਜ੍ਞਾ॑ ।

ਯਸ੍ਮੈ॑ ਕ॒ਣੋਤਿ॑ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਸ੍ਤਂ ਰਾ॑ਜਨ੍ ਪਾਰਯਾਮ॑ਸਿ ॥

ॐ ਆ ਕ॒ਲਸ਼ੇ॑ਸ਼ੁ ਧਾਵਤਿ ਸ਼੍ਯੇ॒ਨੋ ਵਰ੍ਮ॒ ਵਿ ਗਾ॑ਹਤੇ ।

ਅ॒ਭਿ ਦ੍ਰੋਣਾ॒ ਕਨਿ॑ਕ੍ਰਦਤ੍ ॥ [ ਇਤਿ ਕਲਸ਼ਮਭਿਮਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯ ]

ॐ ਤਨ੍ਤੁਂ॑ ਤ॒ਨ੍ਵਨ੍ਰਜ॑ਸੋ ਭਾ॒ਨੁਮਨ੍ਵਿ॑ਹਿ॒ ਜ੍ਯੋਤਿ॑ਸ਼੍ਮਤਃ
ਪ॒ਥੋ ਰ॑ਕ੍ਸ਼ ਧਿ॒ਯਾ ਕ॒ਤਾਨ੍ ।

ਅ॒ਨੁ॒ਲ੍ਬ॒ਣਂ ਵਯ॑ਤ॒ ਜੋਗੁ॑ਵਾ॒ਮਪੋ॒ ਮਨੁ॑ਰ੍ਭਵ
ਜ॒ਨਯਾ॒ ਦੈਵ੍ਯਂ॒ ਜਨ॑ਮ੍ ॥ [ ਇਤਿ ਸੂਤ੍ਰਂ ਸਂਵੇਸ਼੍ਟ੍ਯ

ॐ ਇ॒ਮਂ ਮੇ॑ ਗਙ੍ਗੇ ਯਮੁਨੇ ਸਰਸ੍ਵਤਿ॒ ਸ਼ੁਤੁਦ੍ਰਿ॒ ਸ੍ਤੋਮਂ॑
ਸਚਤਾ॒ ਪ॒ਰੁਸ਼੍ਣ੍ਯਾ ।

ਅ॒ਸਿ॒ਕ੍ਨ੍ਯਾ ਮ॑ਰੁਦ੍ਵਧੇ ਵਿ॒ਤਸ੍ਤ॒ਯਾऽऽਰ੍ਜੀ॑ਕੀਯੇ
ਸ਼ਣੁ॒ਹ੍ਯਾ ਸੁ॒ਸ਼ੋਮ॑ਯਾ ॥ ਇਤਿ ਜਲਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਯ

ॐ ਸ ਹਿ ਰਤ੍ਨਾ॑ਨਿ ਦਾ॒ਸ਼ੁਸ਼ੇ॑ ਸੁ॒ਵਾਤਿ॑ ਸਵਿ॒ਤਾ ਭਗਃ॑ ।

ਤਂ ਭਾ॒ਗਂ ਚਿ॒ਤ੍ਰਮੀ॑ਮਹੇ ॥ ਇਤਿ ਪਞ੍ਚਰਤ੍ਨਾਨਿ ਨਿਧਾਯ

ॐ ਅ॒ਸ਼੍ਵ॒ਤ੍ਥੇ ਵੋ॑ ਨਿ॒ਸ਼ਦ॑ਨਂ ਪ॒ਰ੍ਣੇ ਵੋ॑
ਵਸ॒ਤਿਸ਼੍ਕ॒ਤਾ ।

ਗੋ॒ਭਾਜ ਇਤ੍ਕਿਲਾ॑ਸਥ॒ ਯਤ੍ਸ॒ਨਵ॑ਥ॒ ਪੂਰੁ॑ਸ਼ਮ੍ ॥ ਇਤਿ
ਪਲ੍ਲਵਾਨ੍ ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਯ

ॐ ਪੂ॒ਰ੍ਣਾ ਦ॑ਰ੍ਵੀ॒ ਪਰਾ॑ ਪਤ॒ ਸੁਪੂ॑ਰ੍ਣਾ॒ ਪੁਨ॒ਰਾਪਤ॑ ।

ਵ॒ਸ੍ਨੇਵ॒ ਵਿ ਕ੍ਰੀ॑ਣਾਵਹਾ॒ ਇਸ਼॒ਮੂਰ੍ਜꣳ॑ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੋ ॥

ਇਤਿ ਦਰ੍ਵੀਂ ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਯ

ॐ ਯਾਃ ਫ॒ਲਿਨੀ॒ਰ੍ਯਾ ਅ॑ਫ॒ਲਾ ਅ॑ਪੁ॒ਸ਼੍ਪਾ ਯਾਸ਼੍ਚ॑
ਪੁਸ਼੍ਪਿਣੀਃ॑ ।

ਬਹ॒ਸ੍ਪਤਿ॑ਪ੍ਰਸੂਤਾ॒ਸ੍ਤਾ ਨੋ॑ ਮੁਞ੍ਚ॒ਤ੍ਵਂਹ॑ਸਃ ॥

ਇਤਿ ਫਲਂ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ

ॐ ਗਨ੍ਧ॑ਦ੍ਵਾ॒ਰਾਂ ਦੁ॑ਰਾਧ॒ਰ੍ਸ਼ਾਂ ਨਿਤ੍ਯ॑ਪੁਸ਼੍ਟਾਂ
ਕਰੀ॒ਸ਼ਿਣੀ॑ਮ੍ ।

ਈ॒ਸ਼੍ਵ॒ਰੀਂ॒ ਸ॑ਰ੍ਵਭੂਤਾਨਾਂ॒ ਤਾਮਿ॒ਹੋਪ॑ਹ੍ਵਯੇ॒
ਸ਼੍ਰਿਯ॑ਮ੍ ॥ ਇਤਿ ਗਨ੍ਧਮ੍ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ

ॐ ਅਰ੍ਚ॑ਤ॒ ਪ੍ਰਾਰ੍ਚ॑ਤ॒ ਪ੍ਰਿਯ॑ਮੇਧਾ ਸੋ॒ ਅਰ੍ਚ॑ਤ ।

ਅਰ੍ਚ॑ਨ੍ਤੁ ਪੁਤ੍ਰ॒ਕਾ ਉ॒ਤ ਪੁਰਂ॒ ਨ
ਧ॒ਸ਼੍ਣ੍ਵ॑ਰ੍ਚਤ ॥ ਇਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਤਾਨ੍ ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਯ

ॐ ਆਯ॑ਨੇ ਤੇ ਪ॒ਰਾਯ॑ਣੇ ਦੂਰ੍ਵਾ॑ ਰੋਹਨ੍ਤੁ ਪੁਸ਼੍ਪਿਣੀਃ॑ ।

ਹ੍ਰ॒ਦਾਸ਼੍ਚ॑ ਪੁ॒ਣ੍ਡਰੀ॑ਕਾਣਿ ਸਮੁ॒ਦ੍ਰਸ੍ਯ॑ ਗ॒ਹਾ
ਇ॒ਮੇ ॥ ਇਤਿ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਸਮਰ੍ਪਯੇਤ੍

ॐ ਪਵਿਤ੍ਰਂ॑ ਤੇ॒ ਵਿਤ॑ਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਸ੍ਪਤੇ ਪ੍ਰ॒ਭੁਰ੍ਗਾਤ੍ਰਾ॑ਣਿ॒
ਪਰ੍ਯੇ॑ਸ਼ਿ ਵਿਸ਼੍ਵਤਃ॑ ।

ਅਤ॑ਪ੍ਤਨੂ॒ਰ੍ਨ ਤਦਾ॒ਮੋ ਅ॑ਸ਼੍ਨੁਤੇ ਸ਼॒ਤਾਸ॒
ਇਦ੍ਵਹ॑ਨ੍ਤ॒ਸ੍ਤਤ੍ਸਮਾ॑ਸ਼ਤ ॥ ਇਤਿ ਸ਼ਿਰਃਕੂਰ੍ਚਂ ਨਿਧਾਯ

ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਯਾਮੀਤ੍ਯਸ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼ੁਨਃਸ਼ੇਪ ऋਸ਼ਿਃ ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ
ਵਰੁਣੋ ਦੇਵਤਾ ਕਲਸ਼ੇ ਵਰੁਣਾਵਾਹਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾ॑ ਯਾਮਿ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ਣਾ॒ ਵਨ੍ਦ॑ਮਾਨ॒ਸ੍ਤਦਾ ਸ਼ਾ॑ਸ੍ਤੇ
ਯਜ॑ਮਾਨੋਹ॒ਵਿਰ੍ਭਿਃ ।

ਆਹੇ॑ਲ਼ਮਾਨੋ ਵਰੁਣੇ॒ਹ ਬੋ॒ਧ੍ਯੁਰੁ॑ਸ਼ਮ੍ਸ॒ਮਾਨ॒ ਆਯੁਃ॒
ਪ੍ਰਮੋ॑ਸ਼ੀਃ ॥ ਇਤਿ ਅਭਿਮਨ੍ਤ੍ਰਯੇਤ੍

ਅਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਲਸ਼ੇ ॐ ਭੂਃ ਵਰੁਣਮਾਵਾਹਯਾਮਿ । ॐ ਭੁਵਃ
ਵਰੁਣਮਾਵਾਹਯਾਮਿ । ॐ ਸ੍ਵਃ ਵਰੁਣਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ।
ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸ੍ਵਃ ਵਰੁਣਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ॥

ਕਲਸ਼ਸ੍ਯ ਮੁਖੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਕਣ੍ਠੇ ਰੁਦ੍ਰਾਃ ਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਃ । ਮੂਲੇ ਤਤ੍ਰ
ਸ੍ਥਿਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਮਧ੍ਯੇ ਮਾਤਗਣਾਃ ਸ੍ਮਤਾਃ ॥

ਕੁਕ੍ਸ਼ੌ ਤੁ ਸਾਗਰਾਸ੍ਸਰ੍ਵੇ ਸਪ੍ਤਦ੍ਵੀਪਾ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾ । ऋਗ੍ਵੇਦੋऽਥ
ਯਜੁਰ੍ਵੇਦਃ ਸਾਮਵੇਦੋਪ੍ਯਥਰ੍ਵਣਃ ॥

ਅਙ੍ਗੈਸ਼੍ਚ ਸਹਿਤਾਃ ਸਰ੍ਵੇ ਕਲਸ਼ਂ ਤੁ ਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਃ । ਅਤ੍ਰ
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਕਰੀ ਤਥਾ ।
ਆਯਾਨ੍ਤੁ ਦੇਵੀਪੂਜਾਰ੍ਥਂ ਦੁਰਿਤਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰਕਾਃ । ਸਰ੍ਵੇ ਸਮੁਦ੍ਰਾਃ
ਸਰਿਤਸ੍ਤੀਰ੍ਥਾਨਿ ਜਲਦਾ ਨਦਾਃ ॥

ਗਙ੍ਗੇ ਚ ਯਮੁਨੇ ਚੈਵ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸ੍ਵਤੀ । ਨਰ੍ਮਦੇ ਸਿਨ੍ਧੁ
ਕਾਵੇਰੀ ਜਲੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਨ੍ਨਿਧਿਂ ਕੁਰੁ ॥

ਸਿਤਮਕਰਨਿਸ਼ਣ੍ਣਾਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਂ
ਕਰਧਤਕਲਸ਼ੋਦ੍ਯਤ੍ਸੂਤ੍ਪਲਾਭੀਤ੍ਯਭੀਸ਼੍ਟਾਮ੍ ।
ਵਿਧਿਹਰਿਹਰਰੂਪਾਂ ਸੇਨ੍ਦੁਕੋਟੀਰਚੂਡਾਂ ਭਸਿਤਸਿਤਦੁਕੂਲਾਂ
ਜਾਹ੍ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਕਲਸ਼ਦੇਵਤਾਭ੍ਯੋ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਸ਼ਙ੍ਖ ਪੂਜਾ ॥

[ਭੂਮਿਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼ਙ੍ਖਂ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲ੍ਯ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ]

ॐ ਸ਼ਂ ਨੋ॑ ਦੇ॒ਵੀਰ॒ਭੀਸ਼੍ਟ॑ਯ॒ ਆ॑ਪੋ ਭਵਨ੍ਤੁ ਪੀ॒ਤਯੇ॑ ।

ਸ਼ਂ ਯੋ ਰ॒ਭਿਸ੍ਰ॑ਵਨ੍ਤੁ ਨਃ ॥

[ ਇਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਜਲਂ ਪੂਰਯਿਤ੍ਵਾ ਸ਼ਙ੍ਖ ਮੁਦ੍ਰਾਂ
ਧੇਨੁਮੁਦ੍ਰਾਂ ਚ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ ]

ਜਾਤਵੇਦਸ ਇਤ੍ਯਸ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਾਰੀਚਃ ਕਸ਼੍ਯਪ ऋਸ਼ਿਃ ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਪ੍
ਚਨ੍ਦਃ ਜਾਤਵੇਦਾਗ੍ਨਿਰ੍ਦੇਵਤਾ ਅਗ੍ਨਿਕਲਾਵਾਹਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਜਾ॒ਤਵੇ॑ਦਸੇ ਸੁਨਵਾਮ॒ ਸੋਮ॑ਮਰਾਤੀਯ॒ਤੋ ਨਿ ਦ॑ਹਾਤਿ॒
ਵੇਦਃ॑ ।

ਸ ਨਃ॑ ਪਰ੍ਸ਼॒ਦਤਿ॑ ਦੁ॒ਰ੍ਗਾਣਿ॒ ਵਿ॑ਸ਼੍ਵਾ ਨਾ॒ਵੇਵ॒ ਸਿਨ੍ਧੁਂ॑
ਦੁਰਿ॒ਤਾਤ੍ਯ॒ਗ੍ਨਿਃ ॥

ॐ ਭੂਃ ਅਗ੍ਨਿਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ । ॐ ਭੁਵਃ ਅਗ੍ਨਿਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ।
ॐ ਸ੍ਵਃ ਅਗ੍ਨਿਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ।
ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸ੍ਵਃ ਅਗ੍ਨਿਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ॥

ਤਤ੍ਸਵਿਤੁਰਿਤ੍ਯਸ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰ ऋਸ਼ਿਃ ਦੈਵੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ
ਛਨ੍ਦਃ ਸਵਿਤਾ ਦੇਵਤਾ ਸੌਰਕਲਾਵਾਹਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਤਤ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ । ਧਿਯੋ॒
ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ॑ਤ੍ ॥

ॐ ਭੂਃ ਸੌਰਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ । ॐ ਭੁਵਃ
ਸੌਰਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ । ॐ ਸ੍ਵਃ ਸੌਰਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ।
ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸ੍ਵਃ ਸੌਰਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ॥

ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਮਿਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮੈਤ੍ਰਾਵਰੁਣਿਰ੍ਵਸਿਸ਼੍ਠ ऋਸ਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍
ਛਨ੍ਦਃ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕ ਰੁਦ੍ਰੋ ਦੇਵਤਾ ਅਮਤਕਲਾਵਾਹਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਤ੍ਰ੍ਯ॑ਮ੍ਬਕਂ ਯਜਾਮਹੇ ਸੁਗਨ੍ਧਿਂ॑ ਪੁਸ਼੍ਟਿ॒ਵਰ੍ਧ॑ਨਮ੍ ।

ਉ॒ਰ੍ਵਾ॒ਰੁ॒ਕਮਿ॑ਵ ਬਨ੍ਧ॑ਨਾ॒ਤ੍ ਮਤ੍ਯੋਰ੍ਮੁ॑ਕ੍ਸ਼ੀਯ॒
ਮਾਮਤਾ॑ਤ੍ ॥

ॐ ਭੂਃ ਅਮਤਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ । ॐ ਭੁਵਃ
ਅਮਤਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ । ॐ ਸ੍ਵਃ ਅਮਤਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ।
ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸ੍ਵਃ ਅਮਤਕਲਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ॥

ॐ ਪਵਨਗਰ੍ਭਾਯ ਵਿਦ੍ਮਹੇ ਪਾਞ੍ਚਜਨ੍ਯਾਯ ਧੀਮਹਿ ਤਨ੍ਨਃ ਸ਼ਙ੍ਖਃ
ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥

[ ਇਤਿ ਤ੍ਰਿਵਾਰਮਰ੍ਘ੍ਯਮ੍ ]

॥ ਅਥ ਮਣ੍ਟਪਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਉਤ੍ਤਪ੍ਤੋਜ੍ਜ੍ਵਲਕਾਞ੍ਚਨੇਨ ਰਚਿਤਂ ਤੁਙ੍ਗਾਙ੍ਗਰਙ੍ਗਸ੍ਥਲਮ੍ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਫਾਟਿਕਭਿਤ੍ਤਿਕਾ ਵਿਰਚਿਤੈਃ ਸ੍ਤਮ੍ਭੈਸ਼੍ਚ ਹੈਮੈਃ
ਸ਼ੁਭੈਃ ॥ ਦ੍ਵਾਰੈਸ਼੍ਚਾਮਰ ਰਤ੍ਨ ਰਾਜਿਖਚਿਤੈਃ
ਸ਼ੋਭਾਵਹੈਰ੍ਮਣ੍ਡਪੈਃ । ਤਤ੍ਰਾਨ੍ਯੈਰਪਿ ਚਕ੍ਰਸ਼ਙ੍ਖਧਵਲੈਃ
ਪ੍ਰੋਦ੍ਭਾਸਿਤਂ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਕੈਃ ॥

ਮੁਕ੍ਤਾਜਾਲਵਿਲਮ੍ਬਿਮਣ੍ਟਪਯੁਤੈਰ੍ਵਜ੍ਰੈਸ਼੍ਚ ਸੋਪਾਨਕੈਃ ।
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤੈਸ਼੍ਚ ਕਲਸ਼ੈਰਤ੍ਯਨ੍ਤਸ਼ੋਭਾਵਹਮ੍ ॥

ਮਾਣਿਕ੍ਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਦੀਪਦੀਪ੍ਤਿਰਚਿਤਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਿਲਾਸਾਸ੍ਪਦਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਯੇਨ੍ਮਣ੍ਟਪਮਰ੍ਚਨੇਸ਼ੁ ਸਕਲੇਸ਼੍ਵੇਵਂ ਵਿਧਂ ਸਾਧਕਃ ॥

॥ ਦ੍ਵਾਰਪਾਲਕ ਪੂਜਾ ॥

ॐ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਾਯ ਨਮਃ । ॐ ਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ । ॐ ਗਰੁਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਰਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ । ॐ ਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ॐ ਪੂਰ੍ਵਦ੍ਵਾਰਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ । ਸ਼ਙ੍ਖਨਿਧਯੇ
ਨਮਃ । ਪੁਸ਼੍ਪਨਿਧਯੇ ਨਮਃ । ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਦ੍ਵਾਰਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ । ਬਲਾਯੈ
ਨਮਃ । ਪ੍ਰਬਲਾਯੈ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ । ਪਸ਼੍ਚਿਮ
ਦ੍ਵਾਰਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ । ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ । ਵਿਜਯਾਯੈ ਨਮਃ । ਗਙ੍ਗਾਯੈ
ਨਮਃ । ਯਮੁਨਾਯੈ ਨਮਃ । ਉਤ੍ਤਰਦ੍ਵਾਰਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ । ऋਗ੍ਵੇਦਾਯ
ਨਮਃ । ਯਜੁਰ੍ਵੇਦਾਯ ਨਮਃ । ਸਾਮਵੇਦਾਯ ਨਮਃ । ਅਥਰ੍ਵਣਵੇਦਾਯ
ਨਮਃ । ਕਤਯੁਗਾਯ ਨਮਃ । ਤ੍ਰੇਤਾਯੁਗਾਯ ਨਮਃ । ਦ੍ਵਾਪਰਯੁਗਾਯ
ਨਮਃ । ਕਲਿਯੁਗਾਯ ਨਮਃ । ਪੂਰ੍ਵਸਮੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸਮੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ਪਸ਼੍ਚਿਮਸਮੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਉਤ੍ਤਰਸਮੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ਦ੍ਵਾਰਦੇਵਤਾਭ੍ਯੋ ਨਮਃ । ਦ੍ਵਾਰਪਾਲਕ
ਪੂਜਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਪੀਠਪੂਜਾ ॥

ॐ ਆਧਾਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਮੂਲਪ੍ਰਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਕੂਰ੍ਮਾਯ
ਨਮਃ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ਵਾਸ੍ਤ੍ਵਧਿਪਤਯੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਵਾਸ੍ਤੁਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼੍ਵੇਤ ਦ੍ਵੀਪਾਯ ਨਮਃ । ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਣ੍ਡਪਾਯ
ਨਮਃ । ਅਮਤਾਰ੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ । ਰਤ੍ਨਦ੍ਵੀਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਵਰਤ੍ਨਮਯਮਣ੍ਡਪਾਯ ਨਮਃ । ਭਦ੍ਰਕਮਲਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੁਣਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਾਯ ਨਮਃ । ਧਰ੍ਮਾਯ ਨਮਃ । ਜ੍ਞਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਵੈਰਾਗ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਅਧਰ੍ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਜ੍ਞਾਨਾਯ ਨਮਃ । ਅਵੈਰਾਗ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਅਨੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ । ਅਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ । ਆਕਾਸ਼ਬੀਜਾਤ੍ਮਨੇ
ਬੁਦ੍ਧਿਨਾਲਾਯ ਨਮਃ । ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਕਰ੍ਣਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਕੇਸਰੇਭ੍ਯੋ ਨਮਃ । ਅਗ੍ਨ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਦਲੇਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ।
ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਅਂ ਅਰ੍ਕਮਣ੍ਡਲਾਯ
ਵਸੁਪ੍ਰਦਦ੍ਵਾਦਸ਼ਕਲਾਤਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਉਂ ਸੋਮਮਣ੍ਡਲਾਯ
ਵਸੁਪ੍ਰਦਸ਼ੋਡਸ਼ਕਲਾਤਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਮਂ ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਾਯ
ਵਸੁਪ੍ਰਦਦਸ਼ਕਲਾਤਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਸਂ ਸਤ੍ਵਾਯ ਨਮਃ । ਰਂ
ਰਜਸੇ ਨਮਃ । ਤਂ ਤਮਸੇ ਨਮਃ । ਵਿਂ ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । ਆਂ
ਆਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਉਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਮਂ ਅਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ॐ
ਹ੍ਰੀਂ ਜ੍ਞਾਨਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਪੀਠਪੂਜਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਆਵਾਹਨਮ੍ ॥

ਜਾਤਵੇਦਸ ਇਤ੍ਯਸ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਕਸ਼੍ਯਪ ऋਸ਼ਿਃ ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ
ਜਾਤਵੇਦਾਗ੍ਨਿਰ੍ਦੇਵਤਾ ਦੁਰ੍ਗਾਵਾਹਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਜਾ॒ਤਵੇ॑ਦਸੇ ਸੁਨਵਾਮ॒ ਸੋਮ॑ਮਰਾਤੀਯ॒ਤੋ ਨਿ ਦ॑ਹਾਤਿ॒
ਵੇਦਃ॑ ।

ਸ ਨਃ॑ ਪਰ੍ਸ਼॒ਦਤਿ॑ ਦੁ॒ਰ੍ਗਾਣਿ॒ ਵਿ॑ਸ਼੍ਵਾ ਨਾ॒ਵੇਵ॒ ਸਿਨ੍ਧੁਂ॑
ਦੁਰਿ॒ਤਾਤ੍ਯ॒ਗ੍ਨਿਃ ॥

ॐ ਭੂਃ ਦੁਰ੍ਗਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ । ॐ ਭੁਵਃ ਦੁਰ੍ਗਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ । ॐ
ਸ੍ਵਃ ਦੁਰ੍ਗਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ।
ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸ੍ਵਃ ਦੁਰ੍ਗਾਮਾਵਾਹਯਾਮਿ ॥

ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ਯਖਿਲਲੋਕੇਸ਼ੀ ਯਾਵਤ੍ਪੂਜਾਵਸਾਨਕਮ੍ । ਤਾਵਤ੍ਤ੍ਵਂ
ਪ੍ਰੀਤਿਭਾਵੇਨ ਬਿਮ੍ਬੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਨ੍ਨਿਧਿਂ ਕੁਰੁ ॥

॥ ਮਲਾਪਕਰ੍ਸ਼ਣਸ੍ਨਾਨਮ੍ ॥

ॐ ਅਗ੍ਨਿਮੀਲ਼ੇਤ੍ਯਸ੍ਯ ਸੂਕ੍ਤਸ੍ਯ ਵੈਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰੋਮਧੁਚ੍ਛਨ੍ਦਾ ऋਸ਼ਿਃ
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਨ੍ਦਃ ਅਗ੍ਨਿਰ੍ਦੇਵਤਾ ॥

ॐ ਅ॒ਗ੍ਨਿਮੀ॑ਲ਼ੇ ਪੁ॒ਰੋਹਿ॑ਤਂ ਯ॒ਜ੍ਞਸ੍ਯ॑ ਦੇ॒ਵਮ॒ਤ੍ਵਿਜ॑ਮ੍ ।
ਹੋਤਾ॑ਰਂ ਰ॒ਤ੍ਨਧਾਤ॑ਮਮ੍ ॥

ਅ॒ਗ੍ਨਿਃ ਪੂਰ੍ਵੇ॑ਭਿ॒ਰਸ਼ਿ॑ਭਿ॒ਰੀਡ੍ਯੋ॒ ਨੂਤ॑ਨੈਰੁ॒ਤ । ਸ
ਦੇ॒ਵਾꣳ ਏਹ ਵਕ੍ਸ਼॑ਤਿ ॥

ਅ॒ਗ੍ਨਿਨਾ॑ ਰ॒ਯਿਮ॑ਸ਼੍ਨਵ॒ਤ੍ ਪੋਸ਼॑ਮੇ॒ਵ ਦਿ॒ਵੇ ਦਿ॑ਵੇ ।
ਯ॒ਸ਼ਸਂ॑ ਵੀ॒ਰਵਤ੍ਤ੍॑ਅਮਮ੍ ॥

ਅਗ੍ਨੀ॒ ਯਂ ਯ॒ਜ੍ਞਮਧ੍ਵ॑ਰਂ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਤਃ॑ ਪਰਿ॒ਭੂਰਸਿ॑ । ਸ
ਇਦ੍ਦੇ॒ਵੇਸ਼ੁ॑ ਗਚ੍ਛਤਿ ॥

ਅ॒ਗ੍ਨਿਰ੍ਹੋਤਾ॑ ਕਵਿਕ੍ਰ॑ਤੁਃ ਸ॒ਤ੍ਯਸ਼੍ਚਿ॒ਤ੍ਰਸ਼੍ਰ॑ਵਸ੍ਤਮਃ । ਦੇ॒ਵੋ
ਦੇ॒ਵੇਭਿ॒ਰਾਗਮਤ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਮਲਾਪਕਰ੍ਸ਼ਣਸ੍ਨਾਨਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਨਵਸ਼ਕ੍ਤਿ ਪੂਜਾ ॥

ॐ ਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ । ਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ । ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ । ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯੈ
ਨਮਃ । ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ । ਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਸੁਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਜਯਾਯੈ ਨਮਃ । ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ॥

ॐ ਨਮੋ ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਸਕਲਗੁਣਸ਼ਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਾਯੈ
ਯੋਗਪਦ੍ਮਪੀਠਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ਸੁਵਰ੍ਣ ਮਹਾਪੀਠਂ ਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਸਂਸ੍ਥਾਮਜਾਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਂ ਤ੍ਵਾਮਦ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਰਣ੍ਯਾਮਿਹ ਹਵ੍ਯਾਸ਼ਂ ਮੂਰ੍ਤਾਵਾਵਾਹਯਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥

ॐ ਆਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੋਂ ਯਰਲਵਸ਼ਸ਼ਸਹੋऽਂ ਸਂ ਹਂਸਃ ਸ਼੍ਰੀ
ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਾਣਾਃ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਃ ।
ॐ ਆਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੋਂ ਯਰਲਵਸ਼ਸ਼ਸਹੋऽਂ ਸਂ ਹਂਸਃ ਸ਼੍ਰੀ
ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਃ ਜੀਵ ਇਹ ਸ੍ਥਿਤਃ ।
ॐ ਆਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੋਂ ਯਰਲਵਸ਼ਸ਼ਸਹੋऽਂ ਸਂ ਹਂਸਃ ਸ਼੍ਰੀ
ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਇਹ ਸ੍ਥਿਤਾਨਿ ।
ਪਥਿਵ੍ਯਪ੍ਤੇਜੋਵਾਯ੍ਵਾਕਾਸ਼
ਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਰੂਪਰਸਗਨ੍ਧਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਤ੍ਵਕ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਜਿਹ੍ਵਾਘ੍ਰਾਣ
ਵਾਕ੍ਪਾਣਿਪਾਦਪਾਯੂਪਸ੍ਥਵਚਨਾਦਾਨਵਿਹਰਣਵਿਸਰ੍ਗਾਨਨ੍ਦ
ਮਨੋਬੁਦ੍ਧਿਚਿਤ੍ਤਾਹਙ੍ਕਾਰਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ਅਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ
ਨਮਃ ॥ ਇਹੈਵਾਗਤ੍ਯ ਸੁਖਂ ਚਿਰਂ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਾਹਾ ॥

ॐ ਅ॑ਸੁਨੀਤੇ॒ ਪੁਨ॑ਰ॒ਸ੍ਮਾਸੁ॒ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ॒ ਪੁਨਃ॑ ਪ੍ਰਾ॒ਣਮਿ॒ਹ
ਨੋ॑ ਧੇ॒ਹਿ ਭੋਗ॑ਮ੍ ।

ਜ੍ਯੋਕ੍ ਪ॑ਸ਼੍ਯੇਮ॒ ਸੂਰ੍ਯ॑ਮੁ॒ਚ੍ਚਰ॑ਨ੍ਤ॒ਮਨੁਮਤੇ ਮ॒ਲ਼ਯਾ॑ ਨਃ
ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਿ ॥

ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸ੍ਵਰੋऽਮ੍ । ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧਸਵਾਹਨਸਪਰਿਵਾਰੇ
ਦੁਰ੍ਗੇ ਭਗਵਤਿ ਅਤ੍ਰੈਵਾऽਗਚ੍ਛਾऽਗਚ੍ਛ ਆਵਾਹਯਿਸ਼੍ਯੇ
ਆਵਾਹਯਾਮਿ ॥

ਆਵਾਹਿਤਾ ਭਵ । ਸਂਸ੍ਥਾਪਿਤਾ ਭਵ । ਸਨ੍ਨਿਹਿਤਾ ਭਵ ।
ਸਨ੍ਨਿਰੁਦ੍ਧਾ ਭਵ । ਸਮ੍ਮੁਖਾ ਭਵ । ਅਵਕੁਣ੍ਠਿਤੋ ਭਵ । ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ
ਭਵ । ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਭਵ । ਮਮ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟ ਫਲਪ੍ਰਦਾ ਭਵ ॥

[ ਤਦ੍ਦਿਨਸ੍ਯ ਦੁਰ੍ਗਾਯਾਃ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ऋਸ਼੍ਯਾਦਿ ਨ੍ਯਾਸਂ
ਵਿਧਾਯ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਯਥਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਜਪੇਤ੍ ]

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਧ੍ਯਾਯਾਮਿ ਧ੍ਯਾਨਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ । ਆਵਾਹਯਾਮਿ ਆਵਾਹਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ । ਅਰ੍ਘ੍ਯਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ । ਪਾਦ੍ਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ । ਆਚਮਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਮਧੁਪਰ੍ਕਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ । ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ । ਪੁਸ਼੍ਪਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ । [ ਇਤ੍ਯਾਦਿ ਸਂਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨੈਵੇਦ੍ਯ
ਨੀਰਾਜਨਾਦਿਕਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ ]

॥ ਪਞ੍ਚਾਮਤਸ੍ਨਾਨਮ੍ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰਸ੍ਨਾਨਮ੍

ॐ ਆ ਪ੍ਯਾ॑ਯਸ੍ਵ॒ ਸ॑ਮੇਤੁ ਤੇ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਤਃ॑ ਸੋਮ॒ ਵਸ਼੍॑ਣਿਯਮ੍ ।
ਭਵਾ॒ ਵਾਜ॑ਸ੍ਯ ਸਙ੍ਗ॒ਥੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰਸ੍ਨਾਨਾਨਨ੍ਤਰਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕੇਨ ਸ੍ਨਪਯਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ॐ ਜਾ॒ਤਵੇ॑ਦਸੇ ਸੁਨਵਾਮ॒ ਸੋਮ॑ਮਰਾਤੀਯ॒ਤੋ ਨਿ ਦ॑ਹਾਤਿ॒
ਵੇਦਃ॑ ।

ਸ ਨਃ॑ ਪਰ੍ਸ਼॒ਦਤਿ॑ ਦੁ॒ਰ੍ਗਾਣਿ॒ ਵਿ॑ਸ਼੍ਵਾ ਨਾ॒ਵੇਵ॒ ਸਿਨ੍ਧੁਂ॑
ਦੁਰਿ॒ਤਾਤ੍ਯ॒ਗ੍ਨਿਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਦਧਿਸ੍ਨਾਨਮ੍

ॐ ਦ॒ਧਿ॒ਕ੍ਰਾਵ੍ਣੋ॑ ਅਕਾਰਿਸ਼ਂ
ਜਿ॒ਸ਼੍ਣੋਰਸ਼੍ਵ॑ਸ੍ਯਵਾ॒ਜਿਨਃ॑।ਸੁਰ॒ਭਿ ਨੋ॒ ਮੁਖਾ॑ਕਰ॒ਤ੍ਪ੍ਰਣ
ਆਯੂਂ॑ਸ਼ਿ ਤਾਰਿਸ਼ਤ੍।

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਦਧਿਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਦਧਿਸ੍ਨਾਨਾਨਨ੍ਤਰਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕੇਨ ਸ੍ਨਪਯਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ॐ ਤਾਮ॒ਗ੍ਨਿ॑ਵਰ੍ਣਾਂ॒ ਤਪ॑ਸਾ ਜ੍ਵ॒ਲਨ੍ਤੀਂ ਵੈ॑ਰੋਚ॒ਨੀਂ
ਕ॑ਰ੍ਮਫ॒ਲੇਸ਼ੁ॒ ਜੁਸ਼੍ਟਾ॑ਮ੍ ।

ਦੁ॒ਰ੍ਗਾਂ॒ ਦੇ॒ਵੀਂ ਸ਼ਰ॑ਣਮ॒ਹਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ॑ ਸੁਤ॒ਰ॑ਸਿ
ਤਰਸੇ॒ ਨਮਃ॑ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਘਤਸ੍ਨਾਨਮ੍

ॐ ਘ॒ਤਂ ਮਿ॑ਮਿਕ੍ਸ਼ੇ ਘ॒ਤਮ॑ਸ੍ਯ॒ ਯੋਨਿ॑ਰ੍ਘ॒ਤੇ
ਸ਼੍ਰਿ॒ਤੋ ਘਤਮ੍ਵ॑ਸ੍ਯ॒ਧਾਮ॑ ।

ਅ॒ਨੁ॒ਸ਼੍ਵ॒ਧਮਾ ਵ॑ਹ ਮਾ॒ਦਯ॑ਸ੍ਵ॒ ਸ੍ਵਾਹਾ॑ਕਤਂ
ਵਸ਼ਭ ਵਕ੍ਸ਼ਿਹ॒ਵ੍ਯਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਘਤਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਘਤਸ੍ਨਾਨਾਨਨ੍ਤਰਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕੇਨ ਸ੍ਨਪਯਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ॐ ਅਗ੍ਨੇ॒ ਤ੍ਵਂ ਪਾ॑ਰਯਾ॒ ਨਵ੍ਯੋ॑ ਅ॒ਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਿਭਿ॒ਰਤਿ॑
ਦੁ॒ਰ੍ਗਾਣਿ॒ ਵਿਸ਼੍ਵਾ॑ ।

ਪੂਸ਼੍ਚ॑ ਪ॒ਥ੍ਵੀ ਬ॑ਹੁ॒ਲਾ ਨ॑ ਉ॒ਰ੍ਵੀ ਭਵਾ॑ ਤੋ॒ਕਾਯ॒
ਤਨ॑ਯਾਯ॒ ਸ਼ਂ ਯੋਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਮਧੁਸ੍ਨਾਨਮ੍

ॐ ਮਧੁ॒ ਵਾਤਾ॑ ऋਤਾਯ॒ਤੇ ਮਧੁ॑ ਕ੍ਸ਼ਰਨ੍ਤਿ॒ ਸਿਨ੍ਧ॑ਵਃ ।
ਮਾਧ੍ਵੀ॑ਰ੍ਨਃ ਸ॒ਨ੍ਤ੍ਵੋਸ਼॑ਧੀਃ ।

ਮਧੁ॒ਨਕ੍ਤ॑ਮੁ॒ਤੋਸ਼ਸਿ॒ । ਮਧੁ॑ਮ॒ਤ੍ ਪਾਰ੍ਥਿ॑ਵਂ॒ ਰਜਃ॑ ।
ਮਧੁ॒ ਦ੍ਯੌਰ॑ਸ੍ਤੁ ਨਃ ਪਿ॒ਤਾ ॥

ਮਧੁ॑ਮਾਨ੍ਨੋ॒ ਵਨ॒ਸ੍ਪਤਿ॒ਰ੍ਮਧੁ॑ਮਾꣳ ਅਸ੍ਤੁ॒ ਸੂਰ੍ਯਃ॑ ।
ਮਾਧ੍ਵੀ॒ਰ੍ਗਾਵੋ॑ ਭਵਨ੍ਤੁ ਨਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਮਧੁਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਮਧੁਸ੍ਨਾਨਾਨਨ੍ਤਰਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕੇਨ ਸ੍ਨਪਯਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਾ॑ਨਿ ਨੋ ਦੁ॒ਰ੍ਗਹਾ॑ ਜਾਤਵੇਦਃ॒ ਸਿਨ੍ਧੁਂ॒ ਨ ਨਾ॒ਵਾ
ਦੁ॑ਰਿ॒ਤਾਤਿ॑ ਪਰ੍ਸ਼ਿ ।

ਅਗ੍ਨੀ॑ऽ ਅਤ੍ਰਿ॒ਵਨ੍ਨਮ॑ਸਾ ਗਣਾ॒ਨੋऽऽਸ੍ਮਾਕਂ॑ ਬੋਧ੍ਯ ਵਿ॒ਤਾ
ਤ॒ਨੂਨਾ॑ਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਸ੍ਨਾਨਮ੍

ॐ ਸ੍ਵਾ॒ਦੁਃ ਪ॑ਵਸ੍ਵ ਦਿ॒ਵ੍ਯਾਯ॒ ਜਨ੍ਮ॑ਨੇ ਸ੍ਵਾ॒ਦੁਰਿਨ੍ਦ੍ਰਾ॑ਯ
ਸੁ॒ਹਵੀ॑ਤੁਨਾਮ੍ਨੇ ।

ਸ੍ਵਾ॒ਦੁਰ੍ਮਿਤ੍ਰਾਯ॒ ਵਰੁ॑ਣਾਯ ਵਾ॒ਯਵੇ॒ ਬਹ॒ਸ੍ਪਤ॑ਯੇ॒
ਮਧੁ॑ਮਾꣳ ਅਦਾ॑ਭ੍ਯਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਸ੍ਨਾਨਾਨਨ੍ਤਰਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕੇਨ ਸ੍ਨਪਯਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ॐ ਪ॒ਤ॒ਨਾ॒ ਜਿ॒ਤ॒ਗਂ ਸਹ॑ਮਾਨਮੁ॒ਗ੍ਰਮਗ੍ਨਿਂ ਹੁ॑ਵੇਮ
ਪ॒ਰਮਾਤ੍ਸ॒ਧਸ੍ਤਾ॑ਤ੍ ।

ਸ ਨਃ॑ ਪਰ੍ਸ਼॒ਦਤਿ॑ ਦੁ॒ਰ੍ਗਾਣਿ॒ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਕ੍ਸ਼ਾਮ॑ਦ੍ਦੇ॒ਵੋऽਤਿ॑
ਦੁਰਿਤਾਤ੍ਯਗ੍ਨਿਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਫਲੋਦਕਸ੍ਨਾਨਮ੍

ॐ ਯਾਃ ਫ॒ਲਿਨੀ॒ਰ੍ਯਾ ਅ॑ਫ॒ਲਾ ਅ॑ਪੁ॒ਸ਼੍ਪਾ ਯਾਸ਼੍ਚ॑
ਪੁਸ਼੍ਪਿਣੀਃ॑ ।

ਬਹ॒ਸ੍ਪਤਿ॑ਪ੍ਰਸੂਤਾ॒ਸ੍ਤਾ ਨੋ॑ ਮੁਞ੍ਚ॒ਤ੍ਵਂਹ॑ਸਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਫਲੋਦਕਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਫਲੋਦਕਸ੍ਨਾਨਾਨਨ੍ਤਰਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕੇਨ ਸ੍ਨਪਯਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ॐ ਆਪੋ॒ਹਿਸ਼੍ਠਾ ਮ॑ਯੋ॒ਭੁਵ॒ਸ੍ਤਾਨ॑ਊ॒ਰ੍ਜੇ ਦ॑ਧਾ॒ਤਨ ।
ਮ॒ਹੇਰਣਾ॑ਯ ਚਕ੍ਸ਼॑ਸੇ ਯੋ ਵਃ॑ ਸ਼ਿ॒ਵਤਮੋ॒ ਰਸਃ॒ ।

ਤਸ੍ਯ॑ ਭਾਜਯਤੇ॒ ਹਨਃ॑ ਉ॒ਸ਼॒ਤੀਰਿ॑ਵ ਮਾ॒ਤਰਃ॑ ।
ਤਸ੍ਮਾ॒ ਅਰਙ੍ਗਮਾਮਵਃ॒ ।

ਯਸ੍ਯ॒ਕ੍ਸ਼ਯਾ॑ਯ॒ ਜਿਨ੍ਵ॑ਥ ਆਪੋ॑ ਜ॒ਨਯ॑ਥਾ ਚ ਨਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਅਮਤਾਭਿਸ਼ੇਕਮ੍

[ ਸ਼੍ਰੀਸੂਕ੍ਤ- ਦੁਰ੍ਗਾ ਸੂਕ੍ਤ – ਰੁਦ੍ਰਾਦ੍ਯੈਃ ਅਮਤਾਭਿਸ਼ੇਕਂ
ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ ]
ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਅਮਤਾਭਿਸ਼ੇਕਸ੍ਨਾਨਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਕਲ੍ਪੋਕ੍ਤ
ਸ਼ੋਡਸ਼ੋਪਚਾਰ ਪੂਜਾ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਭਗਵਤੀਂ ਧ੍ਯਾਯੇਨ੍ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਧਿਦੇਵਤਾਮ੍ । ਵਾਣੀਂ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਮਹਾਦੇਵੀਂ ਮਹਾਮਾਯਾਂ ਵਿਚਿਨ੍ਤਯੇਤ੍ ।
ਮਾਹਿਸ਼ਘ੍ਨੀਇਂ ਦਸ਼ਭੁਜਾਂ ਕੁਮਾਰੀਂ ਸਿਂਹਵਾਹਿਨੀਮ੍ ।
ਦਾਨਵਾਸ੍ਤਰ੍ਜਯਨ੍ਤੀ ਚ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦੁਘਾਂ ਸ਼ਿਵਾਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਧ੍ਯਾਯਾਮਿ ਧ੍ਯਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਆਵਾਹਨਮ੍
ॐ ਵਾਕ੍ ਸ਼੍ਰੀਦੁਰ੍ਗਾਦਿਰੂਪੇਣ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਵਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ।
ਆਵਾਹਯਾਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਦੇਵਿ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਸਨ੍ਨਿਹਿਤਾ ਭਵ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਆਵਾਹਯਾਮਿ ਆਵਾਹਨਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਆਸਨਮ੍
ॐ ਭਦ੍ਰਕਾਲਿ ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮੀਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਦੇ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣਸਿਂਹਾਸਨਂ ਚਾਰੁ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਪ੍ਰਤਿਗਹ੍ਯਤਾਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਆਸਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਸ੍ਵਾਗਤਮ੍
ॐ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪੇ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤੇ । ਕਤਾਞ੍ਜਲਿਪੁਟੋ
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ੍ਵਾਗਤਂ ਕਲ੍ਪਯਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ੍ਵਾਗਤਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਅਰ੍ਘ੍ਯਮ੍
ॐ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਮਹਾਮਯੇ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਅਰ੍ਘ੍ਯਪਾਦ੍ਯਾਚਮਾਨ੍ ਦੇਵਿ ਗਹਾਣ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਅਰ੍ਘ੍ਯ-ਪਾਦ੍ਯ-ਆਚਮਨਾਨਿ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਮਧੁਪਰ੍ਕਮ੍
ॐ ਦੂਰ੍ਵਾਙ੍ਕੁਰਸਮਾਯੁਕ੍ਤਂ ਗਨ੍ਧਾਦਿਸੁਮਨੋਹਰਮ੍ । ਮਧੁਪਰ੍ਕਂ
ਮਯਾ ਦਤ੍ਤਂ ਨਾਰਾਯਣਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਮਧੁਪਰ੍ਕਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਪਞ੍ਚਾਮਤਸ੍ਨਾਨਮ੍
ॐ ਸ੍ਨਾਨਂ ਪਞ੍ਚਾਮਤਂ ਦੇਵਿ ਭਦ੍ਰਕਾਲਿ ਜਗਨ੍ਮਯਿ । ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ
ਨਿਵੇਦਿਤਂ ਤੁਭ੍ਯਂ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਪਞ੍ਚਾਮਤਸ੍ਨਾਨਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕਸ੍ਨਾਨਮ੍
ॐ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕਸਮਾਯੁਕ੍ਤਂ ਗਙ੍ਗਾਸਲਿਲਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ । ਸ੍ਨਾਨਂ ਗਹਾਣ
ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਭਦ੍ਰਕਾਲਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਵਸ੍ਤ੍ਰਮ੍
ॐ ਵਸ੍ਤ੍ਰਂ ਗਹਾਣ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਦੇਵਾਙ੍ਗਸਦਸ਼ਂ ਨਵਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਿ ਮਹਾਮਾਯੇ ਨਾਰਾਯਣਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਰਤ੍ਨਦੁਕੂਲਵਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਕਞ੍ਚੁਕਮ੍
ॐ ਗੋਦਾਵਰਿ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਿਨਿ ।
ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਸਂਭੂਤੇ ਦੁਰ੍ਗੇ ਦੇਵਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਰਤ੍ਨਕਞ੍ਚੁਕਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਮ੍
ॐ ਤਕ੍ਸ਼ਕਾਨਨ੍ਤਕਰ੍ਕੋਟ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨਿ । ਸੌਵਰ੍ਣਂ
ਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਂ ਤੇ ਦਦਾਮਿ ਹਰਿਸੇਵਿਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਆਭਰਣਮ੍
ॐ ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਚਿਤ੍ਰਾਢ੍ਯਾਨ੍ ਵਲਯਾਨ੍ ਸੁਮਨੋਹਰਾਨ੍ । ਅਲਙ੍ਕਾਰਾਨ੍
ਗਹਾਣ ਤ੍ਵਂ ਮਮਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾ ਭਵ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਆਭਰਣਾਨਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਗਨ੍ਧਃ
ॐ ਗਨ੍ਧਂ ਚਨ੍ਦਨਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਦਿਵਿਮਿਸ਼੍ਰਿਤਮ੍ । ਗਹ੍ਣੀਸ਼੍ਵ
ਦੇਵਿ ਲੋਕੇਸ਼ਿ ਜਗਨ੍ਮਾਤਰ੍ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਬਿਲ੍ਵਗਨ੍ਧਃ
ॐ ਬਿਲ੍ਵਵਕ੍ਸ਼ਕਤਾਵਾਸੇ ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯੇ ਸ਼ੁਭੇ ।
ਬਿਲ੍ਵਵਕ੍ਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭੂਤੋ ਗਨ੍ਧਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਤਿਗਹ੍ਯਤਾਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਬਿਲ੍ਵਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਤਾਃ
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ਤਾਨ੍ ਸ਼ੁਭਦਾਨ੍ ਦੇਵਿ ਹਰਿਦ੍ਰਾਚੂਰ੍ਣਮਿਸ਼੍ਰਿਤਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰਤਿਗਹ੍ਣੀਸ਼੍ਵ ਕੌਮਾਰਿ ਦੁਰ੍ਗਾਦੇਵਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਅਕ੍ਸ਼ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ
ॐ ਮਾਲਤੀਬਿਲ੍ਵਮਨ੍ਦਾਰਕੁਨ੍ਦਜਾਤਿਵਿਮਿਸ਼੍ਰਿਤਮ੍ । ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਗਹਾਣ
ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਦਾ ਭਵ ॥

ਸ਼ਿਵਪਤ੍ਨਿ ਸ਼ਿਵੇ ਦੇਵਿ ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਭਯਾਪਹੇ । ਦ੍ਰੋਣਪੁਸ਼੍ਪਂ ਮਯਾ
ਦਤ੍ਤਂ ਗਹਾਣ ਸ਼ਿਵਦਾ ਭਵ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਨਾਨਾਵਿਧ ਪਰਿਮਲ਼ ਪਤ੍ਰਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਅਙ੍ਗਪੂਜਾ ॥

ॐ ਵਾਰਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ਪਾਦੌ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ਜਙ੍ਘੇ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਜਾਨੁਨੀ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਊਰੂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ਗੁਹ੍ਯਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਕਟਿਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਜਗਨ੍ਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ਨਾਭਿਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ਹਦਯਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ਕਣ੍ਠਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਦੂਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ਹਸ੍ਤਾਨ੍ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਨਾਰਸਿਂਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ਬਾਹੂਨ੍ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ਮੁਖਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ ਨਾਸਿਕਾਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਸ਼ਤਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ਕਰ੍ਣੌ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਹਂਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਲਲਾਟਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਃ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ॐ ਕੌਸ਼ਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਅਙ੍ਗਾਨਿ ਪੂਜਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਆਵਰਣ ਪੂਜਾ ॥

ਪ੍ਰਥਮਾਵਰਣਮ੍
[ਤਦ੍ਦਿਨਦੁਰ੍ਗਾਯਃ ਅਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਮਨ੍ਤ੍ਰਾਦ੍ਯੈਃ
ਪ੍ਰਥਮਾਵਰਣਮਾਚਰੇਤ੍ ]

ਦ੍ਵਿਤੀਯਾਵਰਣਮ੍
ॐ ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।

ਤਤੀਯਾਵਣਮ੍
ॐ ਚਕ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਡ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।

ਤੁਰੀਯਾਵਰਣਮ੍
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਸੁਰਾਧਿਪਤਯੇ ਪੀਤਵਰ੍ਣਾਯ ਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤਾਯ
ਐਰਾਵਤਵਾਹਨਾਯ ਸ਼ਚੀਸਹਿਤਾਯ ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧ
ਸਵਾਹਨ ਸਪਰਿਵਾਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਯੇ ਤੇਜੋऽਧਿਪਤਯੇ ਪਿਙ੍ਗਲਵਰ੍ਣਾਯ ਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤਾਯ
ਮੇਸ਼ਵਾਹਨਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾਦੇਵੀਸਹਿਤਾਯ ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧ
ਸਵਾਹਨ ਸਪਰਿਵਾਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਾਯ ਪ੍ਰੇਤਾਧਿਪਤਯੇ ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣਾਯ ਦਣ੍ਡਹਸ੍ਤਾਯ
ਮਹਿਸ਼ਵਾਹਨਾਯ ਇਲਾਸਹਿਤਾਯ ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧ ਸਵਾਹਨ
ਸਪਰਿਵਾਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਤਯੇ ਰਕ੍ਸ਼ੋऽਧਿਪਤਯੇ ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਾਯ ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਾਯ
ਨਰਵਾਹਨਾਯ ਕਾਲਿਕਾਸਹਿਤਾਯ ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧ ਸਵਾਹਨ
ਸਪਰਿਵਾਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰੁਣਾਯ ਜਲਾਧਿਪਤਯੇ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰ੍ਣਾਯ ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾਯ
ਮਕਰਵਾਹਨਾਯ ਪਦ੍ਮਿਨੀਸਹਿਤਾਯ ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧ ਸਵਾਹਨ
ਸਪਰਿਵਾਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਯਵੇ ਪ੍ਰਾਣਾਧਿਪਤਯੇ ਧੂਮ੍ਰਵਰ੍ਣਾਯ ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਹਸ੍ਤਾਯ
ਮਗਵਾਹਨਾਯ ਮੋਹਿਨੀਸਹਿਤਾਯ ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧ ਸਵਾਹਨ
ਸਪਰਿਵਾਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੋਮਾਯ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਧਿਪਤਯੇ ਸ਼੍ਯਾਮਲਵਰ੍ਣਾਯ ਗਦਾਹਸ੍ਤਾਯ
ਅਸ਼੍ਵਵਾਹਨਾਯ ਚਿਤ੍ਰਿਣੀਸਹਿਤਾਯ ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧ ਸਵਾਹਨ
ਸਪਰਿਵਾਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਵਿਦ੍ਯਾਧਿਪਤਯੇ ਸ੍ਫਟਿਕਵਰ੍ਣਾਯ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾਯ
ਵਸ਼ਭਵਾਹਨਾਯ ਗੌਰੀਸਹਿਤਾਯ ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧ
ਸਵਾਹਨ ਸਪਰਿਵਾਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਲੋਕਾਧਿਪਤਯੇ ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾਯ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾਯ
ਹਂਸਵਾਹਨਾਯ ਵਾਣੀਸਹਿਤਾਯ ਸਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਙ੍ਗਸਾਯੁਧ ਸਵਾਹਨ
ਸਪਰਿਵਾਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।

ਪਞ੍ਚਮਾਵਰਣਮ੍
ॐ ਵਜ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਣ੍ਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਡ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਕ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਾਯ ਨਮਃ ।

ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਮ੍
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਕ੍ਸ਼ਮਮਤੋਦ੍ਭੂਤਂ ਮਹਾਦੇਵੀ ਪ੍ਰਿਯਂ ਸਦਾ ।
ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛਾਮਿ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਪੁਸ਼੍ਪਪੂਜਾ ॥

ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ਤੁਲਸੀ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ਚਮ੍ਪਕਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਕੌਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਜਾਤੀ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ਕੇਤਕੀ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਕਰਵੀਰਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ਉਤ੍ਪਲਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਯੈ ਨਮਃ ਮਲ੍ਲਿਕਾਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ਯੂਥਿਕਾਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ਕਮਲਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਯੋਗਿਨੀ ਪੂਜਾ ॥

[ ਸਰ੍ਵਾਦੌ ॐਕਾਰਂ ਯੋਜਯੇਤ੍ ]
ॐ ਦਿਵ੍ਯਯੋਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਯੋਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਯੋਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਣੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰੇਤਾਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਡਾਕਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਸ਼ਾਚਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਝਙ੍ਕਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਭੇਤਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਿਸ਼ਾਚ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੂਤਡਾਮਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਰਭੋਜਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਘੋਰਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਯਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭ੍ਰਾਮਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਭੇਤਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੀਸ਼੍ਮਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੈਰਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਧ੍ਵਂਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਰੋਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰੇਤਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੀਰ੍ਘਲਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਯੋਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੌਸ਼ਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਯਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰੋਮਜਙ੍ਘਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਾਗ੍ਨਯੇ ਨਮਃ ।
ਗ੍ਰਾਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਙ੍ਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਯਮਦੂਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਫਟ੍ਕਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੀਰਭਦ੍ਰੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਲਹਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਣ੍ਟਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਟਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਮਲੋਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਕਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਧੋਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਧੂਰ੍ਜਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਕਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਘੋਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਪਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼ਲਙ੍ਘਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ॐ ॥

॥ ਅਥ ਆਸ਼੍ਟਭੈਰਵਪੂਜਾ ॥

ॐ ਅਸਿਤਾਙ੍ਗਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੋਧਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਰੁਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਣ੍ਡਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਲਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਸ਼ਣਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।

॥ ਅਥ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮ ਪੂਜਾ ॥

[ ਅਤ੍ਰ ਤਦ੍ਦਿਨਦੁਰ੍ਗਾਯਾਃ ਨਾਮਾਵਲੀਂ ਸ੍ਮਰੇਤ੍ ]

॥ ਅਥ ਧੂਪਃ ॥

ॐ ਸਗੁਗ੍ਗੁਲ੍ਵਗਰੂਸ਼ੀਰ ਗਨ੍ਧਾਦਿ ਸੁਮਨੋਹਰਮ੍ । ਧੂਪਂ ਗਹਾਣ
ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ਦੇਵਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਧੂਪਮਾਘ੍ਰਾਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਦੀਪਃ ॥

ॐ ਪਟ੍ਟਸੂਤ੍ਰੋਲ੍ਲਸਦ੍ਵਰ੍ਤਿ ਗੋਘਤੇਨ ਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ । ਦੀਪਂ
ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਂ ਦੇਵਿ ਗਹਾਣ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਦੀਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਨੈਵੇਦ੍ਯਮ੍ ॥

ॐ ਜੁਸ਼ਾਣ ਦੇਵਿ ਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਨਾਨਾਭਕ੍ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਪਰਮਾਨ੍ਨਂ ਮਯਾ ਦਤ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਂ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛ ਮੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਮਹਾਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਪਾਨੀਯਮ੍ ॥

ॐ ਗਙ੍ਗਾਦਿਸਲਿਲੋਦ੍ਭੂਤਂ ਪਾਨੀਯਂ ਪਾਵਨਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਸ੍ਵਾਦੂਦਕਂ ਮਯਾ ਦਤ੍ਤਂ ਗਹਾਣ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਅਮਤਪਾਨੀਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਤਾਮ੍ਬੂਲਮ੍ ॥

ॐ ਪੂਗੀਫਲਸਮਾਯੁਕ੍ਤਂ ਨਾਗਵਲ੍ਲੀਦਲੈਰ੍ਯੁਤਮ੍ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਚੂਰ੍ਣਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਤਾਮ੍ਬੂਲਂ ਪ੍ਰਤਿਗਹ੍ਯਤਾਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਤਾਮ੍ਬੂਲਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਨੀਰਾਜਨਮ੍ ॥

ॐ ਪਟ੍ਟਿਸੂਤ੍ਰਵਿਚਿਤ੍ਰਾਢ੍ਯੈਃ ਪ੍ਰਭਾਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤੈਃ ।
ਦੀਪੈਰ੍ਨੀਰਾਜਯੇ ਦੇਵੀਂ ਪ੍ਰਣਵਾਦ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਨਾਮਭਿਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਦਿਵ੍ਯਮਙ੍ਗਲਨੀਰਾਜਨਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪੁਸ਼੍ਪਮ੍ ॥

ॐ ਪਾ॒ਵ॒ਕਾ ਨਃ॒ ਸ॑ਰਸ੍ਵਤੀ ਵਾਜੇ॑ਭਿਰ੍ਵਾਜਿਨੀ॑ਵਤੀ ।
ਯਜ੍ਞਂ॒ ਵ॑ਸ਼੍ਟੁ ਧਿ॒ਯਾਵ॑ਸੁਃ ॥

ਗੌ॒ਰੀਰ੍ਮਿ॑ਮਾਯ ਸਲਿ॒ਲਾਨਿ॒ ਤਕ੍ਸ਼ਤ੍ਯੇਕ॑ਪਦੀ ਦ੍ਵਿ॒ਪਦੀ॒ ਸਾ
ਚਤੁ॑ਸ਼੍ਪਦੀ ।

ਅ॒ਸ਼੍ਟਾਪ॑ਦੀ॒ ਨਵ॑ਪਦੀ ਬਭੂ॒ਵੁਸ਼ੀ॑ ਸ॒ਹਸ੍ਰਾ॑ਕ੍ਸ਼ਰਾ
ਪਰ॒ਮੇ ਵ੍ਯੋ॑ਮਨ੍ ॥

ॐ ਰਾ॒ਜਾ॒ਧਿ॒ਰਾ॒ਜਾਯ॑ ਪ੍ਰਸਹ੍ਯਸਾ॒ਹਿਨੇ॑ ਨਮੋ॑ ਵ॒ਯਂ
ਵੈ॑ਸ਼੍ਰਵ॒ਣਾਯ॑ ਕੁਰ੍ਮਹੇ ।

ਸਮੇ॒ਕਾਮਾ॒ਨ੍ਕਾਮ॒ਕਾਮਾ॑ਯ॒ ਮਹ੍ਯਂ॑ ਕਾ॒ਮੇ॒ਸ਼੍ਵ॒ਰੋ
ਵੈ॑ਸ਼੍ਰਵ॒ਣੋ ਦ॑ਦਾਤੁ ।

ਕੁਬੇ॒ਰਾਯ॑ ਵੈਸ਼੍ਰਵ॒ਣਾਯ॑ ਮਹਾ॒ਰਾ॒ਜਾਯ॒ ਨਮਃ॑ ॥

ॐ ਗਨ੍ਧਪੁਸ਼੍ਪਾਕ੍ਸ਼ਤੈਰ੍ਯੁਕ੍ਤਮਞ੍ਜਲੀਕਰਪੂਰਕੈਃ । ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ
ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪੁਸ਼੍ਪਂ ਗਹਾਣ ਭੋ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਵੇਦੋਕ੍ਤ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪੁਸ਼੍ਪਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਨਮਸ੍ਕਾਰਃ ॥

ॐ ਮਹਾਦੁਰ੍ਗੇ ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯਿਨਿ । ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ
ਕਰੋਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰੀਯਤਾਂ ਸ਼ਿਵਵਲ੍ਲਭੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਨਮਸ੍ਕਾਰਾਨ੍
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ॥

ॐ ਜਯ ਰੁਦ੍ਰੇ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਿ ਜਯਾਤੀਤੇ ਨਿਰਞ੍ਜਨੀ । ਜਯ
ਕਲ੍ਯਾਣਸੁਖਦੇ ਜਯ ਮਙ੍ਗਲਦੇ ਸ਼ੁਭੇ ॥

ਜਯ ਸਿਦ੍ਧਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿ ਵਨ੍ਦਿਤਾਂਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹੇ । ਜਯ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਿਯੇ
ਦੇਵਿ ਜਯ ਭੂਤਵਿਭੂਤਿਦੇ ॥

ਜਯ ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਦੀਪ੍ਤਾਭੇ ਜਯ ਹੇਮਵਿਭਾਸਿਤੇ । ਜਯ ਬਾਲੇਨ੍ਦੁਤਿਲਕੇ
ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕੇ ਜਯ ਵਦ੍ਧਿਦੇ ॥

ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਦੇ ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਦਾ ਭਵ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਖ੍ਯ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦੇ ॥

ਸ਼ੈਲਪੁਤ੍ਰਿ ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣਿ ਤੇ ਨਮਃ । ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿ
ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਨਾਰਾਯਣਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਮਧੁਕੈਟਭਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮੋ ਮਹਿਸ਼ਮਰ੍ਦਿਨੀ । ਧੂਮ੍ਰਲੋਚਨਨਿਰ੍ਨਾਸ਼ੇ
ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨਿ ॥

ਰਕ੍ਤਬੀਜਵਧੇ ਦੇਵਿ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਾਸੁਰਘਾਤਿਨੀ । ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਮ੍ਭਾਪਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਤ੍ਰ੍ਯੈਲੋਕ੍ਯਵਰਦੇ ਨਮਃ ॥

ਦੇਵਿ ਦੇਹਿ ਪਰਂ ਰੂਪਂ ਦੇਵਿ ਦੇਹਿ ਪਰਂ ਸੁਖਮ੍ । ਧਰ੍ਮਂ ਦੇਹਿ
ਧਨਂ ਦੇਹਿ ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਂਸ਼੍ਚ ਦੇਹਿ ਮੇ ॥

ਸੁਪੁਤ੍ਰਾਂਸ਼੍ਚ ਪਸ਼ੂਨ੍ ਕੋਸ਼ਾਨ੍ ਸੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਣਿ ਸੁਖਾਨਿ ਚ । ਦੇਵਿ ਦੇਹਿ
ਪਰਂ ਜ੍ਞਾਨਮਿਹ ਮੁਕ੍ਤਿ ਸੁਖਂ ਕੁਰੁ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਰ੍ਘ੍ਯਮ੍ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪੇ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤੇ । ਬਿਲ੍ਵਾਰ੍ਘ੍ਯਂ ਚ
ਮਯਾ ਦਤ੍ਤਂ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਪ੍ਰਤਿਗਹ੍ਯਤਾਮ੍ ॥

ਜ੍ਞਾਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ਗਹਾਣੇਦਂ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਿਨਿ ।
ਗਹਾਣਾਰ੍ਘ੍ਯਂ ਮਯਾ ਦਤ੍ਤਂ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਵਰਦਾ ਭਵ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਾਰ੍ਘ੍ਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਪੁਨਃ ਪੂਜਾ ॥

ॐ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ਧ੍ਯਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਕੌਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਆਵਾਹਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ਆਸਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਪਾਦ੍ਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸਿਤਾਮ੍ਭੋਜਾਯੈ ਨਮਃ ਅਰ੍ਘ੍ਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਨਾਰਸਿਂਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ਆਚਮਨੀਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ਮਧੁਪਰ੍ਕਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਦਯਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ਪੁਨਰਾਚਮਨੀਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸ਼ਾਕਂਭਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ੍ਨਾਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ਵਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ਆਭਰਣਾਨਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ਅਕ੍ਸ਼ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ਧੂਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸਪਤ੍ਨਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ਦੀਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਉਮਾਯੈ ਨਮਃ ਹਸ੍ਤਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲ਼ਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਚਣ੍ਡਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ਤਾਮ੍ਬੂਲਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ਨੀਰਾਜਨਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਮਾਹਾਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸ਼ਿਵਦੂਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਨਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ॐ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ ਨਮਸ੍ਕਾਰਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ
ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ੋਪਚਾਰ ਪੂਜਾਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਾਰ੍ਪਣਮ੍ ॥

ॐ ਸਿਦ੍ਧਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਜਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਰਸ੍ਵਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਵਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਮਮ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲ ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਕੇ । ਸ਼ਰਣ੍ਯੇ
ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਿਕੇ ਗੌਰਿ ਨਾਰਾਯਣਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਬਿਲਵਪਤ੍ਰਾਰ੍ਚਨਂ
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਪੂਜਾ ਸਮਰ੍ਪਣਮ੍ ॥

ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਹੀਨਂ ਕ੍ਰਿਯਾਹੀਨਂ ਭਕ੍ਤਿਹੀਨਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਯਤ੍ਕਤਂ ਤੁ ਮਯਾ ਦੇਵਿ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਂ ਤਦਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥

ਅਨੇਨ ਮਯਾ ਕਤ ਦੁਰ੍ਗਾਪੂਜਾਖ੍ਯ ਕਰ੍ਮਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਸ਼੍ਰੀ
ਪਰਦੇਵਤਾ ਚ ਪ੍ਰੀਯਤਾਮ੍ ॥

[ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ-ਦਮ੍ਪਤਿ-ਕੁਮਾਰੀ ਵਰ੍ਗਭੋਜਨਂ
ਕਾਰਯੇਤ੍ ]
॥ ਇਤਿ ਦੁਰ੍ਗਾਪੂਜਾਵਿਧਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ॥

॥ ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਨਸ੍ਯ ਮਹਾਦੁਰ੍ਗਾ ਪੂਜਾਵਿਧਿਃ ॥

ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲਦੁਰ੍ਗਾ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਰਦ ऋਸ਼ਿਃ ਗਾਯਤ੍ਰੀ
ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੇਵਤਾ ॥

[ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ ਨ੍ਯਾਸਮਾਚਰੇਤ੍ ]
ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਸ਼ਙ੍ਖਾਰਿਚਾਪਸ਼ਰਭਿਨ੍ਨਕਰਾਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਂ
ਤਿਗ੍ਮੇਤਰਾਂਸ਼ੁਕਲਯਾਂ ਵਿਲਸਤ੍ਕਿਰੀਟਾਮ੍ ।
ਸਿਂਹਸ੍ਥਿਤਾਂ ਸਸੁਰਸਿਦ੍ਧਨਤਾਂ ਚ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਦੂਰ੍ਵਾਨਿਭਾਂ
ਦੁਰਿਤਵਰ੍ਗਹਰਾਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਦੁਂ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾऽਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾऽਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਰਦ ऋਸ਼ਿਃ
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੇਵਤਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਤਿ ਬੀਜਂ
ਕਸ਼੍ਣਾਨੁਜੇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀਤਿ ਕੀਲਕਂ
ਦੁਰ੍ਗਾਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾਂ ਵਰਾਭਯੇ ਸਂਦਧਤੀਂ
ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਮ੍ ।
ਸਿਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਾਮਤਿਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀਂ ਮਾਯਾਮਯੀਂ ਤਤ੍ਵਮਯੀਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਸ਼ਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੁਰਿਤਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਲਜ੍ਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧ੍ਰੁਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਮ੍ਭਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੂਤਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਾਮਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਯਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਰਾਯਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੀਣਾਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਂਸਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਈਸ਼ਾਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਯਤਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਘੋਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਿਸ਼ਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਧੁਵ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਯੂਰਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਾਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਾਸ੍ਵਰਾਮ੍ਬਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੌਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੀਵਰਸ੍ਤਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਜਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਘਣ੍ਟਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਮ੍ਭਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਭਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਭ੍ਰੁਵੇ ਨਮਃ ।
ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਪ੍ਰਾਣਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਮੁਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਬੀਜਨਿਪਾਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਵਦਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਭਾਰ੍ਗਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਾਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਰਾਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਾਯਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੀਤਘਨਸ੍ਵਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਛਨ੍ਦੋਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਛਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਾਰ੍ਵਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦਨਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਾਹ੍ਨਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਤਰਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਲ੍ਲਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਲ੍ਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਲ੍ਲ੍ਯਲਙ੍ਕਤਮਧ੍ਯਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਰੀਤਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਯਾਰੂਢਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੂਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਰਿਹਰਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਰਾਰੋਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਰਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ॐ ॥

॥ ਅਥ ਦ੍ਵਿਤੀਯਦਿਨਸ੍ਯ ਆਰ੍ਯਾ ਪੂਜਾਵਿਧਿਃ ॥

ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਆਰ੍ਯਾਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਾਰੀਚ ਕਾਸ਼੍ਯਪ ऋਸ਼ਿਃ ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਪ੍
ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੇਵਤਾ ॥

[ ॐ ਜਾਤਵੇਦਸੇ ਸੁਨਵਾਮ – ਸੋਮਮਰਾਤੀਯਤਃ – ਨਿਦਹਾਤਿ
ਵੇਦਃ – ਸਨਃ ਪਰ੍ਸ਼ਦਤਿ – ਦੁਰ੍ਗਾਣਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾ – ਨਾਵੇਵ ਸਿਨ੍ਧੁਂ
ਦੁਰਿਤਾਤ੍ਯਗ੍ਨਿਃ ॥ ਏਵਂ ਨ੍ਯਾਸਮਾਚਰੇਤ੍ ]
ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਦਾਮਸਮਪ੍ਰਭਾਂ ਮਗਪਤਿਸ੍ਕਨ੍ਧਸ੍ਥਿਤਾਂ ਭੀਸ਼ਣਾਮ੍
ਕਨ੍ਯਾਭਿਃ ਕਰਵਾਲਖੇਟਵਿਲਸਤ੍ ਹਸ੍ਤਾਭਿਰਾਸੇਵਿਤਾਮ੍ ।
ਹਸ੍ਤੈਸ਼੍ਚਕ੍ਰਗਦਾऽਸਿਸ਼ਙ੍ਖ ਵਿਸ਼ਿਖਾਂਸ਼੍ਚਾਪਂ ਗੁਣਂ
ਤਰ੍ਜਨੀਮ੍
ਬਿਭ੍ਰਾਣਾਮਨਲਾਤ੍ਮਿਕਾਂ ਸ਼ਸ਼ਿਧਰਾਂ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਂ ਭਜੇ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ- ॐ ਜਾਤਵੇਦਸੇ ਸੁਨਵਾਮ ਸੋਮਮਰਾਤੀਯਤਃ ਨਿਦਹਾਤਿ
ਵੇਦਃ ਸਨਃ ਪਰ੍ਸ਼ਦਤਿ ਦੁਰ੍ਗਾਣਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਨਾਵੇਵ ਸਿਨ੍ਧੁਂ
ਦੁਰਿਤਾਤ੍ਯਗ੍ਨਿਃ ॥

॥ ਅਥ ਆਰ੍ਯਾ ਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਆਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਙ੍ਕਾਲਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਘੋਣਸਾਭਰਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਗ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਥੂਲਜਙ੍ਘਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਣ੍ਡ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੀਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਿਸ਼ਾਨ੍ਤਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਤੈ ਨਮਃ ।
ਰਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਜ੍ਞ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਜਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੋਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਭਸ੍ਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਨ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਾਨ੍ਧਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਲਹਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਕਰਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਦ੍ਰਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਰਙ੍ਗਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਛੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਗ੍ਰਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗ੍ਰਾਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਮਾਨਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੀਘ੍ਰਗਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਣ੍ਡਵੇਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਨਾਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਜ੍ਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਜੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੈਰਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰੌਦ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਟ੍ਟਹਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਪਾਲਿਨ੍ਯੈ ਵ੍ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਘੋਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਘੋਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਪ੍ਰਤੇਜਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਿਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਪਰਾਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਰਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਵਮਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਸੁਨ੍ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਪਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਿਂਹਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਦ੍ਰਵੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਵਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਰੁਨ੍ਧਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੌਸ਼ਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਰਸਿਂਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਾਰਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਮਾਤਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਾਮਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੁਹ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਇਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭ੍ਰਾਮਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਾਹਾਹੁਙ੍ਕਾਰਨਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਰਾਯਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੇਰੁਮਨ੍ਦਿਰਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਰਣਾਗਤਦੀਨਾਰ੍ਤਪਰਿਤ੍ਰਾਣਪਰਾਯਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਆਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ॥ॐ॥

॥ਅਥ ਤਤੀਯਦਿਨਸ੍ਯ ਭਗਵਤੀ ਪੂਜਾਵਿਧਿਃ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਦੀਰ੍ਘਤਮਾ ऋਸ਼ਿਃ ਕਕੁਪ੍
ਛਨ੍ਦਃ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੇਵਤਾ ॥

[ॐ ਸ਼ੂਲਿਨਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ਦੇਵਤਾਸੁਰਪੂਜਿਤੇ ਨਨ੍ਦਿਨਿ ਮਹਾਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰਿ
ਹੁਂ ਫਟ੍ – ਸ਼ੂਲਿਨਿ ਵਰਦੇ – ਵਿਨ੍ਦ੍ਯਵਾਸਿਨਿ – ਅਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨਿ –
ਦੇਵਾਸੁਰਸਿਦ੍ਧਪੂਜਿਤੇ – ਯੁਦ੍ਧਪ੍ਰਿਯੇ – ] ਇਤਿ ਨ੍ਯਾਸਮਾਚਰੇਤ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਬਿਭ੍ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਲਬਾਣਾਸ੍ਯਰਿਸੁਦਰਗਦਾਚਾਪਪਾਸ਼ਾਨ੍ ਕਰਾਬ੍ਜੈਃ
ਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮਾ ਕਿਰੀਟੋਲ੍ਲਿਖਿਤਜਲਧਰਾ ਭੀਸ਼ਣਾ ਭੂਸ਼ਣਾਢ੍ਯਾ ।
ਸਿਮ੍ਹਸ੍ਕਨ੍ਧਾਧਿਰੂਢਾ ਚਤੁਸਭਿਰਸਿਖੇਟਾਨ੍ਵਿਤਾਭਿਃ ਪਰੀਤਾ
ਕਨ੍ਯਾਭਿਃ ਭਿਨ੍ਨਦੈਤ੍ਯਾ ਭਵਤੁ ਭਵਭਯਦ੍ਵਮ੍ਸਿਨੀ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਨਃ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ – ॐ ਸ਼ੂਲਿਨਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ਵਰਦੇ ਵਿਨ੍ਦ੍ਯਵਾਸਿਨਿ ਅਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨਿ
ਦੇਵਾਸੁਰਸਿਦ੍ਧਪੂਜਿਤੇ ਯੁਦ੍ਧਪ੍ਰਿਯੇ ਨਨ੍ਦਿਨਿ ਰਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼
ਮਹਾਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰਿ ਹੁਂ ਫਟ੍ ॥

॥ਅਥ ਭਗਵਤੀ ਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਏਕਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਨੇਕਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹੇਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਤਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਭੂਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਭੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਯਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੂਲਪ੍ਰਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਭ੍ਰਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਪ੍ਰਬੋਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰ੍ਬੁਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰੁਣਾਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਸ਼੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੁਹੂਰ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਮਿਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਸਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਃਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਵਾਯੁਰਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਨ੍ਧਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਗਨ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਨੋਗਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਗਨਾਭ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਗਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਾਮੋਦਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਦ੍ਮਯੋਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਕੇਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਲਿਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਗਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੂਸ਼ਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਯੋਨਿਮੁਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਖੇਚਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਗਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਧੁਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਧਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਲ੍ਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਧੁਮਤ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਦੋਤ੍ਕਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਤਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਕਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਸ਼੍ਵੇਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਸੁਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਾਮੋਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਃਸ਼੍ਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਦ੍ਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਖਡ੍ਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਲਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੁਸ਼ੁਣ੍ਡਿਪਰਿਘਾਯੁਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਾਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਾਪਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੂਰਬਾਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਯੂਰਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਰਾਯੁਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੀਰਪਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਸੁਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਕਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਸੇਨਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਆਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਦਰਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਪਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਪਿਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ॥ॐ॥

॥ਅਥ ਚਤੁਰ੍ਥ ਦਿਨਸ੍ਯ ਕੁਮਾਰੀ ਪੂਜਨਵਿਧਿਃ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰ ऋਸ਼ਿਃ ਬਹਤੀ
ਛਨ੍ਦਃ ਕੁਮਾਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੇਵਤਾ ॥

[ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ ਨ੍ਯਾਸਮਾਚਰੇਤ੍ ]

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਗਿਰਿਰਾਜਕੁਮਾਰਿਕਾਂ ਭਵਾਨੀਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤਪਾਲਨੈਕਦਕ੍ਸ਼ਾਮ੍ ।
ਵਰਦਾਭਯਚਕ੍ਰਸ਼ਙ੍ਖਹਸ੍ਤਾਂ ਵਰਦਾਤ੍ਰੀਂ ਭਜਤਾਂ ਸ੍ਮਰਾਮਿ
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ – ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕੁਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥

॥ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ੍ਯਾਃ ਨਾਮਾਵਲਿਃ॥

ॐ ਕੌਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਬੋਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਸੁਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਛਤ੍ਰਚ੍ਛਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਤਾਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਣ੍ਡਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਗਦ੍ਗਰ੍ਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਸ਼ਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰੋਲ੍ਲਸਾਯਾਇ ਨਮਃ ।
ਸਪ੍ਤਪਦ੍ਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਭਿਨਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਣਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੂਲਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਨਿਲਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਹ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਲਕਤਾਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਾਯੁਕੁਣ੍ਡਲਸੁਖਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਰਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਲੀਨ੍ਦ੍ਰਸਮੁਚ੍ਚਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਰਸਸ੍ਵਾਦੁਲੋਲੁਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਵਾਸੋਚ੍ਛ੍ਵਾਸਗਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜੀਵਾਯੈ ਵ੍ਗ੍ਰਾਹਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਹ੍ਨਿਸਂਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਪ੍ਸਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਪਸ੍ਸਿਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਾਪਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਪੋਨਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਪੋਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਪਸ੍ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਪ੍ਤਧਾਤੁਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਰਨਾਡਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੇਹਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਨਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਤ੍ਨਤੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਦੋਦ੍ਧਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਸ਼ਮਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੈਦ੍ਯਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਦ੍ਰਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੈਦ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਿਕਿਤ੍ਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਪਥ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰੋਗਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਗਯਾਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਗਮਾਮ੍ਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਗਪਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਬਨ੍ਧੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਹੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਦੋਤ੍ਕਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਨ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਨ੍ਧੁਸ੍ਤੁਤਿਕਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਨ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਬਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਲ੍ਲਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਢਵਿਮੋਚਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਾਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਮ੍ਬਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੁਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਾਧੁਜਨਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਲਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਲਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਲਚਕ੍ਰਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭ੍ਰਮਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਾਤ੍ਯਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਵਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਸ੍ਯਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਇਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਏਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਹੁਙ੍ਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬੀਜਰੂਪਯੈ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਮ੍ਬਰਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਕ੍ਸ਼ਰਮਯਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਰ੍ਣਵਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਿਨ੍ਧੂਰਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਰੁਣਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਿਨ੍ਧੂਰਤਿਲਕਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਸ਼੍ਯਬੀਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਲੋਕਵਸ਼੍ਯਵਿਧਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਪਵਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਪਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਪਵਸ਼੍ਯਕਰਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਿਸ਼ੀਨਪਮਾਮ੍ਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਪਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਪਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਪਧਰ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਨਧਾਨ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣਮਯਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣੈਃ ਸੁਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ॥ॐ॥

॥ਅਥ ਪਞ੍ਚਮਦਿਨਸ੍ਯ ਅਮ੍ਬਿਕਾ ਪੂਜਾਵਿਧਿਃ॥

ॐ ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਬਿਕਾਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯ ऋਸ਼ਿਃ ਉਸ਼੍ਣਿਕ੍ ਛਨ੍ਦਃ
ਅਮ੍ਬਿਕਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੇਵਤਾ ॥

[ ਸ਼੍ਰਾਂ – ਸ਼੍ਰੀਂ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ ਨ੍ਯਾਸਮਾਚਰੇਤ੍ ]
ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਯਾ ਸਾ ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਾ ਵਿਪੁਲਕਟਤਟੀ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ੀ
ਗਮ੍ਭੀਰਾਵਰ੍ਤਨਾਭਿਃ ਸ੍ਤਨਭਰਨਮਿਤਾ ਸ਼ੁਭ੍ਰਵਸ੍ਤ੍ਰੋਤ੍ਤਰੀਯਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਦਿਵ੍ਯੈਰ੍ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰੈਰ੍ਮਣਿਗਣਖਚਿਤੈਃ ਸ੍ਨਾਪਿਤਾ ਹੇਮਕੁਮ੍ਭੈਃ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਾ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾ ਮਮ ਵਸਤੁ ਗਹੇ ਸਰ੍ਵਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਯੁਕ੍ਤਾ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ – ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ॐ ॥

॥ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਬਿਕਾਯਾਃ ਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਅਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਤੁਰਾਸ਼੍ਰਮਵਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੈਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੂਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਮਾਰ੍ਗਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਜ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਵਿਸ਼੍ਵਵਿਭਾਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਸ੍ਤ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੀਰ੍ਯਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਰਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਮੇਧਸੇ ਨਮਃ ।
ਭਦ੍ਰਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਪਰਾਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਂਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਾਵਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਪਦਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਪਦ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਪਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਾਮਗਾਯਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਞ੍ਚਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਾਲਕ੍ਰੀਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਨਾਤਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਰ੍ਭਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਆਧਾਰਸ਼ੂਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਲਾਸ਼ਯਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਰਾਰਿਘਾਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੂਤਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਰਿਤੋਤ੍ਤਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਲਜ੍ਜਾਰਸਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੀਤਮ੍ਬਰਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੀਤਸਙ੍ਗੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਾਨਗੋਚਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਦ੍ਜਮਧ੍ਯਮਧੈਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੁਖ੍ਯਗ੍ਰਾਮਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਆਨਨ੍ਦਨਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰੋਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰੇਤਾਲਯਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੀਤਨਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤੁਸ਼੍ਟਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਟਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਲੋਕੇਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਂਸ਼ੋਭਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਂਵਿਸ਼ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਵਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼ਨਾਗਦਮ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਮਤੋਦ੍ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੂਤਭੀਤਿਹਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੀਰ੍ਘਨਿਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਿਵਾਗਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੂਰ੍ਯਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਸ਼ਾਚਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਡਾਕਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਕਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਾਕਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਰਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੀਤਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਨਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੁਰੁਰੂਪਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੋਸ਼੍ਠ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਤ੍ਯੁਮਾਰਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਨਿਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਤ੍ਯੁਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਵਰ੍ਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਣਿਮਾਦ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੁਣੋਪੇਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਮਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ॐ॥

॥ਅਥ ਸ਼ਸ਼੍ਠ ਦਿਨਸ੍ਯ ਮਹਿਸ਼ਮਰ੍ਦਿਨੀ
ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ ਪੂਜਾਵਿਧਿਃ॥

ॐ ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਸ਼ਮਰ੍ਦਿਨਿ ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਆਰਣ੍ਯਕ
ऋਸ਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ
ਦੇਵਤਾ ॥

[ ॐ ਉਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠ ਪੁਰੁਸ਼ਿ – ਕਿਂ ਸ੍ਵਪਿਸ਼ਿ – ਭਯਂ ਮੇ
ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤਂ – ਯਦਿ ਸ਼ਕ੍ਯਂ ਅਸ਼ਕ੍ਯਂ ਵਾ – ਤਨ੍ਮੇ ਭਗਵਤਿ –
ਸ਼ਮਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ] ਏਵਂ
ਨ੍ਯਾਸਮਾਚਰੇਤ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਹੇਮਪ੍ਰਖ੍ਯਾਮਿਨ੍ਦੁਖਣ੍ਡਾਤ੍ਮਮੌਲੀਂ ਸ਼ਙ੍ਖਾਰੀਸ਼੍ਟਾਭੀਤਿਹਸ੍ਤਾਂ
ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਮ੍ ।
ਹੇਮਾਬ੍ਜਸ੍ਥਾਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਂ ਦੇਵੀਂ ਦੁਰ੍ਗਾਂ
ਦਿਵ੍ਯਰੂਪਾਂ ਨਮਾਮਿ ॥

॥ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਨਾਮਾਵਲਿਃ॥

ॐ ਮਹਿਸ਼ਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਗਦਾਤ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੇਵਗਣਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਮੂਹਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਖਿਲਜਨਪਰਿਪਾਲਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਿਸ਼ਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਭਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਣ੍ਡਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਗਤ੍ਪਰਿਪਾਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਸ਼ੁਭਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਭਮਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਬੁਦ੍ਧਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਲਜ੍ਜਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਤਿਵੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਸੁਰਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੂਮਿਰਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਪਰਿਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਦ੍ਭੁਤਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਤਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਗਦਂਸ਼ੋਦ੍ਭੂਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਸਤ੍ਕਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਰਮਪ੍ਰਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਮਸ੍ਤਸੁਮਤਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਪ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਕਲਮੁਖਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਕ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਆਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਪੁਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ऋਜ੍ਯਜੁਸ੍ਸਾਮਾਥਰ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਦ੍ਗੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਠਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੇਧਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਖਿਲਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਵਸਾਗਰਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੈਟਭਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਦਯਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਮੌਲਿਕਤਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਈਸ਼ਤ੍ਸੁਹਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਨਕੋਤ੍ਤਮਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਣਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਤਿਰੌਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭ੍ਰੁਕੁਟੀਕਰਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਿਸ਼ਪ੍ਰਾਣਵਿਮੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਪਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਨ੍ਤਕਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਦ੍ਯੋਵਿਨਾਸ਼ਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੋਪਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਪਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਵਸਾਗਰਤਾਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਗੁਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਥੂਲਜਙ੍ਘਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਪਾਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਗਕੁਣ੍ਡਲਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਭੂਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰਿਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਦੋਦਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਦਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਰਿਞ੍ਚਿਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੁਰਨ੍ਦਰਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਿਰੀਟਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਣਿਨੂਪੁਰਸ਼ੋਭਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਮਲਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਰਿਚਨ੍ਦਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਕੁਙ੍ਕੁਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਸ਼ੋਕਭੂਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਲਾਸ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ॥ॐ॥

॥ਅਥ ਸਪ੍ਤਮਦਿਨਸ੍ਯ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਪੂਜਾਵਿਧਿਃ॥

ॐ ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਚਣ੍ਡੀ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਦੀਰ੍ਘਤਮਾ ऋਸ਼ਿਃ ਕਕੁਪ੍
ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਚਣ੍ਡਿਕਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੇਵਤਾ ॥

[ ਹ੍ਰਾਂ – ਹ੍ਰੀਂ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ ਨ੍ਯਾਸਮਾਚਰੇਤ੍ ]
ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਸ਼ਸ਼ਲਾਞ੍ਛਨਸਮ੍ਯੁਤਾਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਂ
ਵਰਚਕ੍ਰਾਭਯਸ਼ਙ੍ਖਸ਼ੂਲਪਾਣਿਮ੍ ।
ਅਸਿਖੇਟਕਧਾਰਿਣੀਂ ਮਹੇਸ਼ੀਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਾਤਿਵਧੂਂ ਸ਼ਿਵਾਂ
ਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ – ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਚ੍ਯੂਂ ਮਂ ਦੁਂ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ॐ ॥

॥ਅਥ ਮਹਾਚਣ੍ਡੀ ਨਾਮਾਵਲਿਃ॥

ॐ ਚਣ੍ਡਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਙ੍ਗਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਸ਼ੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਰਮਾਰ੍ਥਪ੍ਰਬੋਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਵਿਃਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਯੋਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਯੋਗਾਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਨੁਃਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਯੋਗਪੀਠਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਮਾ ਗਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਰਸਿਮ੍ਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਜਨ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੂਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਦਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੋਟਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਰਤੁਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਵਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਗ੍ਰਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਹਿਃਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਵ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਵ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੇਨਾਪੁਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੈਨਾਕਭਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੌਦਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਦਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਭਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਤ੍ਤਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਸ਼ਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਬੀਜਵਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਨ੍ਤਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬੀਜਸਨ੍ਤਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਗਜ੍ਜੀਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਗਦ੍ਬੀਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਹਿਤੈਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਾਮਿਕਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੋਡਸ਼ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਏਕਪਾਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਨੁਬਨ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਨਦਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਿਤ੍ਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਿਤ੍ਰਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੁਣ੍ਡਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਦ੍ਧਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਏਕਾਦਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਵਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਮਾਵਾਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਲਸ਼ਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਕੁਮ੍ਭਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਰਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਭਿਰਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੈਰਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਮ੍ਭੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੀਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਚਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਮੁਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਭੈਰਵਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਸ੍ਥਿਮਾਲਾਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰਾਲਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਰਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਘੋਰਘਰ੍ਘਰਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਦਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਨ੍ਧੂਕਕੁਸੁਮਾਕ੍ਸ਼ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਦਮ੍ਬਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਲਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਙ੍ਕੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਹੁਸੁਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਤਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਰਾਰੋਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਗਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਮ੍ਸਗਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਮ੍ਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਮ੍ਸੋਜ੍ਵਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਕਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਟਿਲਾਲਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਗੇਨ੍ਦ੍ਰਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ॐ॥

॥ਅਥ ਅਸ਼੍ਟਮ ਦਿਨਸ੍ਯ ਸਰਸ੍ਵਤੀਪੂਜਾ
ਵਿਧਿਃ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਕਾਸਰਸ੍ਵਤੀ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼ਬ੍ਦ ऋਸ਼ਿਃ
ਲਿਪਿਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਕਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਦੇਵਤਾ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਣਭੇਦੈਰ੍ਵਿਹਿਤਵਦਨਦੋਸ਼੍ਪਾਦਹਤ੍ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਵਕ੍ਸ਼ੋਦੇਸ਼ਾਂ
ਭਾਸ੍ਵਤ੍ਕਪਰ੍ਦਾਕਲਿਤਸ਼ਸ਼ਿਕਲਾਮਿਨ੍ਦੁਕੁਨ੍ਦਾਵਦਾਤਾਮ੍ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਸ੍ਰਕ੍ਕੁਮ੍ਭਚਿਨ੍ਤਾਲਿਖਿਤਵਰਕਰਾਂ ਤ੍ਰੀਕ੍ਸ਼ਣਾਂ
ਪਦ੍ਮਸਂਸ੍ਥਾਂ
ਅਚ੍ਛਾਕਲ੍ਪਾਮਤੁਚ੍ਛਸ੍ਤਨਜਘਨਭਰਾਂ ਭਾਰਤੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ – ਅਂ ਆਂ ਇਂ ਈਂ …………………… ਲ਼ਂ
ਕ੍ਸ਼ਂ

॥ਅਥ ਨਾਮਾਵਲਿਃ॥

ॐ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਰੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਵਨ੍ਤਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਧੁਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਰਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਯੋਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦ੍ਵਾਰਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੋਸ਼ਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੋਸ਼ਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੌਸ਼ਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਭਵਾਰ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੌਸ਼ਾਮ੍ਬਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੋਸ਼ਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਦ੍ਮਕੋਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਸੁਮਾਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਰਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਰ੍ਤੁਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੋਟਿਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੋਟਿਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੋਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਾਯਮ੍ਭਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਮਤਿਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰੂਪਵਰ੍ਧਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤੇਜਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਭਿਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਲਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਕੌਸ਼ਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਗਰ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬੁਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਦਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਗ੍ਰਹਹਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੌਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼ੋਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਾਤ੍ਵਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਸਂਸ੍ਥਾਪਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਜਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਜੋਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਾਮਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਮੋਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗੁਣਤ੍ਰਯਵਿਭਾਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਤਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਮ੍ਭਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰਕਲ੍ਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਸਙ੍ਕਲ੍ਪਸਨ੍ਤਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਲੋਕਮਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਰਵਣਗੋਚਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਾਰ੍ਵਜ੍ਞਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਾਞ੍ਛਿਤਫਲਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਤਤ੍ਵਪ੍ਰਬੋਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਾਗ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਪ੍ਨਾਵਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਯੁਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਤ੍ਵਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਦਗਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਦਿਰਾਮੋਦਮੋਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਨਪਾਤ੍ਰਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਨਦਾਨਕਰੋਦ੍ਯਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਰੁਣਨੇਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ਵ੍ਯਕ੍ਤਭਾਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਆਸ਼ਾਪੂਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਨਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਗਵਲ੍ਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਗਕਰ੍ਣਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੋਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭੋਗਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਰ੍ਮਵਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਾਤਾਲਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮੀਮਾਮ੍ਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਰ੍ਕਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਭਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਨਾਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਯਾਤਨਾਲਿਪ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਮ੍ਭੀਰਭਾਰਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਗਪਾਸ਼ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਗਾਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਗਕੁਣ੍ਡਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਚਕ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਰਕੋਣਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਲਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ॐ॥

॥ਅਥ ਨਵਮਦਿਨਸ੍ਯ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਪੂਜਾਵਿਧਿਃ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਕਣ੍ਵ ऋਸ਼ਿਃ ਵਿਰਾਟ੍
ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵਤਾ ॥

[ ॐ ਵਦ – ਵਦ – ਵਾਕ੍ – ਵਾਦਿਨਿ – ਸ੍ਵਾਹਾ ] ਏਵਂ
ਪਂਚਾਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਮੇਵ ਸਮਾਚਰੇਤ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਅਮਲਕਮਲਸਂਸ੍ਥਾ ਲੇਖਨੀਪੁਸ੍ਤਕੋਦ੍ਯਤ੍ਕਰਯੁਗਲਸਰੋਜਾ
ਕੁਨ੍ਦਮਨ੍ਦਾਰਗੌਰਾ ।
ਧਤਸ਼ਸ਼ਧਰਖਣ੍ਡੋਲ੍ਲਾਸਿਕੋਟੀਰਚੂਡਾ ਭਵਤੁ ਭਵਭਯਾਨਾਂ
ਭਙ੍ਗਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਃ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ – ॐ ਵਦ ਵਦ ਵਾਗ੍ਵਾਦਿਨਿ ਸ੍ਵਾਹਾ ॥

॥ਅਥ ਵਾਗ੍ਵਾਦਿਨ੍ਯਾਃ ਨਾਮਾਵਲਿਃ॥

ॐ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਧੁਸ੍ਰਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰਵਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭ੍ਰਾਮਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਭ੍ਰਮਰਾਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਤਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਤਮਣ੍ਡਲਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੁਮਾਰਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਰੂਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਮਾਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਾਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰੀਤਿਮਨ੍ਦਿਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਤਿਸ਼ਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਆਹਾਰਪਰਿਣਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਿਦਾਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਞ੍ਚਭੂਤਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਵਸਾਗਰਤਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਰ੍ਭਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਾਲਵਰ੍ਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਰਿਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯਭ੍ਯੁਦਯਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜੀਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਜੀਰ੍ਣਵਸ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਤਕੇਤਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਰਿਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਤਿਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਤਿਰਾਗਵਿਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਞ੍ਚਪਾਤਕਹਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਿਨ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਞ੍ਚਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਆਸ਼ਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪऽਚਵਿਤ੍ਤਵਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਞ੍ਚਸ੍ਥਾਨਵਿਭਾਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਦਕ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾਙ੍ਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਧੂਮ੍ਰਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਸ੍ਰਵਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਹਿਃਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਜਸੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਧਰਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਜਰਾਯੁਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਗਰ੍ਭਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਲਿਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੁਰਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਰਾਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਰਕਾਮਤਤ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਗਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਾਵਾਚ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਤੀਚ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਦੀਚ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਦਗ੍ਦਿਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਹਙ੍ਕਾਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਅਹਙ੍ਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਬਾਲਵਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਰੁਕ੍ਸ੍ਰਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਮਿਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸੁਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਮਾਤਾਮਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਤਪ੍ਤਿਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਪਿਤਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਪਿਤਾਮਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਨੁਸ਼ਾਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੌਹਿਤ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਪੁਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਵਸਾਯੈ ਵ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਤਨਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਤਨਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਤਨਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਿਸ਼ੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਙ੍ਗਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਲੋਕਪਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਖਡ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸਬਾਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਭਾਨੁਵਰ੍ਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਵਿਰੁਦ੍ਧਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਮਹਿਸ਼ਾਸਕ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੌਸ਼ਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਉਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਵੇਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਕੈਟਭਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ॥ॐ॥

ਏਵਂ ਤਦ੍ਦਿਨ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯ ਯਥਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿ
ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਸੁਵਾਸਿਨੀਭ੍ਯਃ
ਉਪਾਯਨਦਾਨਾਨ੍ਨਦਾਨਾਦਿਕਂ ਚ ਕਤ੍ਵਾ ਨਵਰਾਤ੍ਰਵ੍ਰਤਂ
ਸਮਾਪਯੇਤ੍ ॥

ਜਯ ਜਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰ !
ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾ ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪਰਾਭਟ੍ਟਾਰਿਕਾ ਸਮੇਤਾਯ
ਸ਼੍ਰੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲ਼ੀਸ਼੍ਵਰ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ !

॥ ਇਤਿ ਹਰ੍ਸ਼ਾਨਨ੍ਦਨਾਥਕਤ ਕਲ੍ਪੋਕ੍ਤ
ਨਵਦੁਰ੍ਗਾਪੂਜਾਵਿਧੇਃ ਸਙ੍ਗ੍ਰਹਃ ॥ ॥ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥

Also Read:

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kalpokta Nav Durga Puja Vidhi Lyrics in Punjabi | Navdurga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top