Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ribhu Gita from Shiva Rahasya Lyrics in Kannada

Ribhu Gita from Shiva Rahasya in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯಾಂತರ್ಗತಾ ಋಭುಗೀತಾ ॥

1 ॥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಹೇಮಾದ್ರಿಂ ಕಿಲ ಮಾತುಲುಂಗಫಲಮಿತ್ಯಾದಾಯ ಮೋದಾಧಿಕೋ
ಮೌಢ್ಯಾನ್ನಾಕನಿವಾಸಿನಾಂ ಭಯಪರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರಿವ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ।
ನೀಲೀಶಾಂಬರನೀಲಮಂಬರತಲಂ ಜಂಬೂಫಲಂ ಭಾವಯನ್
ತಂ ಮುಂಚನ್ ಗಿರಿಮಂಬರಂ ಪರಿಮೃಶನ್ ಲಂಬೋದರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ॥ 1.1 ॥

ವಾಮಂ ಯಸ್ಯ ವಪುಃ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಚೇತರತ್
ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜನೂಪುರೋದ್ಭವರವಃ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಕ್ಯಾಸ್ಪದಂ ।
ಯನ್ನೇತ್ರತ್ರಿತಯಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಮಾಲೋಕಹೇತುಃ ಸದಾ
ಪಾಯಾದ್ದೈವತಸಾರ್ವಭೌಮಗಿರಿಜಾಲಂಕಾರಮೂರ್ತಿಃ ಶಿವಃ ॥ 1.2 ॥

ಸೂತಃ –
ಜೈಗೀಷವ್ಯಃ ಪುನರ್ನತ್ವಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಶಿವಸಂಭವಂ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛ ಹೃಷ್ಟಸ್ತಂ ತತ್ರ ಮುನಿಭಿರ್ಗಣಪುಂಗವೈಃ ॥ 1.3 ॥

ಜೈಗೀಷವ್ಯಃ –
ಕರುಣಾಕರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕ ।
ಅರುಣಾಧಿಪನೇತ್ರಾಬ್ಜ ಚರಣಸ್ಮರಣೋನ್ಮುಖ ॥ 1.4 ॥

ಕರುಣಾವರುಣಾಂಭೋಧೇ ತರಣಿದ್ಯುತಿಭಾಸ್ಕರ ।
ದಿವ್ಯದ್ವಾದಶಲಿಂಗಾನಾಂ ಮಹಿಮಾ ಸಂಶ್ರುತೋ ಮಯಾ ॥ 1.5 ॥

ತ್ವತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಶಿವಾಖ್ಯಾನಮನುತ್ತಮಂ ।
ತ್ವದ್ವಾಕ್ಯಕಂಜಪೀಯೂಷಧಾರಾಭಿಃ ಪಾವಯಾಶು ಮಾಂ ॥ 1.6 ॥

ಸೂತಃ –
ಇತಿ ತಸ್ಯ ಗಿರಾ ತುಷ್ಟಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪ್ರಾಹ ತಂ ಮುನಿಂ ॥ 1.7 ॥

ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖಃ –
ಶೃಣು ತ್ವಮಗಜಾಕಾಂತೇನೋಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಮಹಾರ್ಣವಂ ।
ಋಭವೇ ಯತ್ಪುರಾ ಪ್ರಾಹ ಕೈಲಾಸೇ ಶಂಕರಃ ಸ್ವಯಂ ॥ 1.8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಸೂನುಃ ಪುರಾ ವಿಪ್ರೋ ಗತ್ವಾ ನತ್ವಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ಋಭುರ್ವಿಭುಂ ತದಾ ಶಂಭುಂ ತುಷ್ಟಾವ ಪ್ರಣತೋ ಮುದಾ ॥ 1.9 ॥

ಋಭುಃ –
ದಿವಾಮಣಿನಿಶಾಪತಿಸ್ಫುಟಕೃಪೀಟಯೋನಿಸ್ಫುರ-
ಲ್ಲಲಾಟಭಸಿತೋಲ್ಲಸದ್ವರತ್ರಿಪುಂಡ್ರಭಾಗೋಜ್ವಲಂ ।var was ತ್ರಿಪುಂಟ್ರ
ಭಜಾಮಿ ಭುಜಗಾಂಗದಂ ವಿಧೃತಸಾಮಿಸೋಮಪ್ರಭಾ-
ವಿರಾಜಿತಕಪರ್ದಕಂ ಕರಟಿಕೃತ್ತಿಭೂಷ್ಯತ್ಕಟಿಂ ॥ 1.10 ॥

ಫಾಲಾಕ್ಷಾಧ್ವರದಕ್ಷಶಿಕ್ಷಕವಲಕ್ಷೋಕ್ಷೇಶವಾಹೋತ್ತಮ-
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಕ್ಷಯ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾವಭಸಿತಾಲಂಕಾರರುದ್ರಾಕ್ಷಧೃಕ್ ।
ಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರವರಾಂಗಹಾರಸುಮಹಾವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಂ
ಭಕ್ಷ್ಯೀಭೂತಗರಪ್ರಭಕ್ಷ ಭಗವನ್ ಭಿಕ್ಷ್ವರ್ಚ್ಯಪಾದಾಂಬುಜ ॥ 1.11 ॥

ಗಂಗಾಚಂದ್ರಕಲಾಲಲಾಮ ಭಗವನ್ ಭೂಭೃತ್ಕುಮಾರೀಸಖ
ಸ್ವಾಮಿಂಸ್ತೇ ಪದಪದ್ಮಭಾವಮತುಲಂ ಕಷ್ಟಾಪಹಂ ದೇಹಿ ಮೇ ।
ತುಷ್ಟೋಽಹಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಹೃಷ್ಟಮನಸಾ ಭ್ರಷ್ಟಾನ್ನ ಮನ್ಯೇ ಹರಿ-
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾನಮರಾನ್ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಗತಾನ್ ನಿಷ್ಠಾ ಹಿ ಮೇ ತಾದೃಶೀ ॥ 1.12 ॥

ನೃತ್ತಾಡಂಬರಸಜ್ಜಟಾಪಟಲಿಕಾಭ್ರಾಮ್ಯನ್ಮಹೋಡುಚ್ಛಟಾ
ತ್ರುಟ್ಯತ್ಸೋಮಕಲಾಲಲಾಮಕಲಿಕಾ ಶಮ್ಯಾಕಮೌಲೀನತಂ ।
ಉಗ್ರಾನುಗ್ರಭವೋಗ್ರದುರ್ಗಜಗದುದ್ಧಾರಾಗ್ರಪಾದಾಂಬುಜಂ
ರಕ್ಷೋವಕ್ಷಕುಠಾರಭೂತಮುಮಯಾ ವೀಕ್ಷೇ ಸುಕಾಮಪ್ರದಂ ॥ 1.13 ॥

ಫಾಲಂ ಮೇ ಭಸಿತತ್ರಿಪುಂಡ್ರರಚಿತಂ ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಾನತಂ ??
ಪಾಹೀಶಾನ ದಯಾನಿಧಾನ ಭಗವನ್ ಫಾಲಾನಲಾಕ್ಷ ಪ್ರಭೋ ।
ಕಂಠೋ ಮೇ ಶಿತಿಕಂಠನಾಮ ಭವತೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಧೃಕ್ ಪಾಹಿ ಮಾಂ
ಕರ್ಣೌ ಮೇ ಭುಜಗಾಧಿಪೋರುಸುಮಹಾಕರ್ಣ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ॥ 1.14 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಶಂಕರನಾಮಬೋಧಿತಕಥಾಸಾರಾದರಂ ಶಂಕರಂ
ವಾಚಂ ರುದ್ರಜಪಾದರಾಂ ಸುಮಹತೀಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮಿಂದುಧೃಕ್ ।
ಬಾಹೂ ಮೇ ಶಶಿಭೂಷಣೋತ್ತಮ ಮಹಾಲಿಂಗಾರ್ಚನಾಯೋದ್ಯತೌ
ಪಾಹಿ ಪ್ರೇಮರಸಾರ್ದ್ರಯಾಽದ್ಯ ಸುದೃಶಾ ಶಂಭೋ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಭ ॥ 1.15 ॥

ಭಾಸ್ವದ್ಬಾಹುಚತುಷ್ಟಯೋಜ್ಜ್ವಲ ಸದಾ ನೇತ್ರೇ ತ್ರಿನೇತ್ರೇ ಪ್ರಭೋ
ತ್ವಲ್ಲಿಂಗೋತ್ತಮದರ್ಶನೇನ ಸುತರಾಂ ತೃಪ್ತೈಃ ಸದಾ ಪಾಹಿ ಮೇ ।
ಪಾದೌ ಮೇ ಹರಿನೇತ್ರಪೂಜಿತಪದದ್ವಂದ್ವಾವ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಭೋ
ತ್ವಲ್ಲಿಂಗಾಲಯಪ್ರಕ್ರಮಪ್ರಣತಿಭಿರ್ಮಾನ್ಯೌ ಚ ಧನ್ಯೌ ವಿಭೋ ॥ 1.16 ॥

ಧನ್ಯಸ್ತ್ವಲ್ಲಿಂಗಸಂಗೇಪ್ಯನುದಿನಗಲಿತಾನಂಗಸಂಗಾಂತರಂಗಃ
ಪುಂಸಾಮರ್ಥೈಕಶಕ್ತ್ಯಾ ಯಮನಿಯಮವರೈರ್ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಯಃ ।
ದತ್ವಾ ಬಿಲ್ವದಲಂ ಸದಂಬುಜವರಂ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಲಂ ವಾ ಮುಹುಃ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀಶ್ವರಪಾದಪಂಕಜಮುಮಾನಾಥಾದ್ಯ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ॥ 1.17 ॥

ಉಮಾರಮಣ ಶಂಕರ ತ್ರಿದಶವಂದ್ಯ ವೇದೇಡ್ಯ ಹೃತ್
ತ್ವದೀಯಪರಭಾವತೋ ಮಮ ಸದೈವ ನಿರ್ವಾಣಕೃತ್ ।
ಭವಾರ್ಣವನಿವಾಸಿನಾಂ ಕಿಮು ಭವತ್ಪದಾಂಭೋರುಹ-
ಪ್ರಭಾವಭಜನಾದರಂ ಭವತಿ ಮಾನಸಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ॥ 1.18 ॥

ಸಂಸಾರಾರ್ಗಲಪಾದಬದ್ಧಜನತಾಸಂಮೋಚನಂ ಭರ್ಗ ತೇ
ಪಾದದ್ವಂದ್ವಮುಮಾಸನಾಥ ಭಜತಾಂ ಸಂಸಾರಸಂಭರ್ಜಕಂ ।
ತ್ವನ್ನಾಮೋತ್ತಮಗರ್ಜನಾದಘಕುಲಂ ಸಂತರ್ಜಿತಂ ವೈ ಭವೇದ್
ದುಃಖಾನಾಂ ಪರಿಮಾರ್ಜಕಂ ತವಕೃಪಾವೀಕ್ಷಾವತಾಂ ಜಾಯತೇ ॥ 1.19 ॥

ವಿಧಿಮುಂಡಕರೋತ್ತಮೋರುಮೇರುಕೋದಂಡಖಂಡಿತಪುರಾಂಡಜವಾಹಬಾಣ
ಪಾಹಿ ಕ್ಷಮಾರಥವಿಕರ್ಷಸುವೇದವಾಜಿಹೇಷಾಂತಹರ್ಷಿತಪದಾಂಬುಜ ವಿಶ್ವನಾಥ ॥ 1.20 ॥

ವಿಭೂತೀನಾಮಂತೋ ನ ಹಿ ಖಲು ಭವಾನೀರಮಣ ತೇ
ಭವೇ ಭಾವಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ತ್ವಯಿ ಭವಹ ಭಾಗ್ಯೇನ ಲಭತೇ ।
ಅಭಾವಂ ಚಾಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ಜನನಾದ್ಯೈಶ್ಚ ರಹಿತಃ
ಉಮಾಕಾಂತ ಸ್ವಾಂತೇ ಭವದಭಯಪಾದಂ ಕಲಯತಃ ॥ 1.21 ॥

ವರಂ ಶಂಭೋ ಭಾವೈರ್ಭವಭಜನಭಾವೇನ ನಿತರಾಂ
ಭವಾಂಭೋಧಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿತತಃ ಪಾಂಸುಬಹುಲಃ ।
ವಿಮುಕ್ತಿಂ ಭುಕ್ತಿಂ ಚ ಶ್ರುತಿಕಥಿತಭಸ್ಮಾಕ್ಷವರಧೃಕ್
ಭವೇ ಭರ್ತುಃ ಸರ್ವೋ ಭವತಿ ಚ ಸದಾನಂದಮಧುರಃ ॥ 1.22 ॥

ಸೋಮಸಾಮಜಸುಕೃತ್ತಿಮೌಲಿಧೃಕ್ ಸಾಮಸೀಮಶಿರಸಿ ಸ್ತುತಪಾದ ।
ಸಾಮಿಕಾಯಗಿರಿಜೇಶ್ವರ ಶಂಭೋ ಪಾಹಿ ಮಾಮಖಿಲದುಃಖಸಮೂಹಾತ್ ॥ 1.23 ॥

ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗ ಭುಜಗಾಂಗ ಮಹೋಕ್ಷಸಂಗ
ಗಂಗಾಂಬುಸಂಗ ಸುಜಟಾ ನಿಟಿಲ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ।
ಲಿಂಗಾಂಗ ಭಂಗಿತಮನಂಗ ವಿಹಂಗವಾಹ-
ಸಂಪೂಜ್ಯಪಾದ ಸದಸಂಗ ಜನಾಂತರಂಗ ॥ 1.24 ॥

ವಾತ್ಸಲ್ಯಂ ಮಯಿ ತಾದೃಶಂ ತವನಚೇಚ್ಚಂದ್ರಾರ್ಧ ಚೂಡಾಮಣೇ
ಧಿಕ್ಕೃತ್ಯಾಪಿ ವಿಮುಚ್ಯ ವಾ ತ್ವಯಿ ಯತೋ ಧನ್ಯೋ ಧರಣ್ಯಾಮಹಂ ।
ಸಕ್ಷಾರಂ ಲವಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ಸಲಿಲಂ ಧಾರಾ ಧರೇಣ ಕ್ಷಣಾತ್
ಆದಾಯೋಜ್ಝಿತಮಾಕ್ಷಿತೌ ಹಿ ಜಗತಾಂ ಆಸ್ವಾದನೀಯಾಂ ದೃಶಾಂ ॥ 1.25 ॥

ತ್ವತ್ ಕೈಲಾಸವರೇ ವಿಶೋಕಹೃದಯಾಃ ಕ್ರೋಧೋಜ್ಝಿತಾಚ್ಚಾಂಡಜಾಃ
ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಮಪಿ ಭೇದಬುದ್ಧಿರಹಿತಂ ಕುರ್ವೀಶ ತೇಽನುಗ್ರಹಾತ್ ।
ತ್ವದ್ವಕ್ತ್ರಾಮಲ ನಿರ್ಜರೋಜ್ಝಿತ ಮಹಾಸಂಸಾರ ಸಂತಾಪಹಂ
ವಿಜ್ಞಾನಂ ಕರುಣಾಽದಿಶಾದ್ಯ ಭಗವನ್ ಲೋಕಾವನಾಯ ಪ್ರಭೋ ॥ 1.26 ॥

ಸಾರಂಗೀ ಸಿಂಹಶಾಬಂ ಸ್ಪೃಶತಿ ಸುತಧಿಯಾ ನಂದಿನೀ ವ್ಯಾಘ್ರಪೋತಂ
ಮಾರ್ಜಾರೀ ಹಂಸಬಾಲಂ ಪ್ರಣಯಪರವಶಾ ಕೇಕಿಕಾಂತಾ ಭುಜಂಗಂ ।
ವೈರಾಣ್ಯಾಜನ್ಮಜಾತಾನ್ಯಪಿ ಗಲಿತಮದಾ ಜಂತವೋಽನ್ಯೇ ತ್ಯಜಂತಿ
ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮೇ ಕಿಮು ಭಜನವತಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭಂತೇ ॥ 1.27 ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ಇತ್ಥಂ ಋಭುಸ್ತುತಿಮುಮಾವರಜಾನಿರೀಶಃ
ಶ್ರುತ್ವಾ ತಮಾಹ ಗಣನಾಥವರೋ ಮಹೇಶಃ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಭವಾಮಯವಿನಾಶಕರಂ ತದೇವ
ತಸ್ಮೈ ತದೇವ ಕಥಯೇ ಶೃಣು ಪಾಶಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 1.28 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ
ಋಭುಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

2 ॥ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಈಶ್ವರಃ –
ಶ್ರುಣು ಪದ್ಮಜಸಂಭೂತ ಮತ್ತಃ ಸೂತ್ರವಿಧಿಕ್ರಮಂ ।
ಜ್ಞಾನೋತ್ಪಾದಕಹೇತೂನಿ ಶ್ರುತಿಸಾರಾಣಿ ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 2.1 ॥

ವ್ಯಾಸಾ ಮನ್ವಂತರೇಷು ಪ್ರತಿಯುಗಜನಿತಾಃ ಶಾಂಭವಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧ್ಯೈ
ಭಸ್ಮಾಭ್ಯಕ್ತಸಮಸ್ತಗಾತ್ರನಿವಹಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಃ ।
ಕೈಲಾಸಂ ಸಮವಾಪ್ಯ ಶಂಕರಪದಧ್ಯಾನೇನ ಸೂತ್ರಾಣ್ಯುಮಾ-
ಕಾಂತಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿತನ್ವತೇ ಸ್ವಕಧಿಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಾನಹೋ ॥ 2.2 ॥

ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವೇತ್ಯಥಪದವಿದಿತೈಃ ಸಾಧನಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯೈ-
ರ್ಯೋಗೈರ್ಯೋಗಾದ್ಯುಪಾಯೈರ್ಯಮನಿಯಮಮಹಾಸಾಂಖ್ಯವೇದಾಂತವಾಕ್ಯೈಃ ।
ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ನ ರೂಪಗುಣತೋ ಮಂತವ್ಯ ಇತ್ಯಾಹ ಹಿ
ವೇದೋದ್ಬೋಧದವಾಕ್ಯಹೇತುಕರಣೈರ್ಧ್ಯೇಯಃ ಸ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತೇಃ ॥ 2.3 ॥

ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋಽಸ್ಯ ಚಿತ್ರಜಗತೋ ಮಿಥ್ಯೈವ ತತ್ಕಾರಣಂ
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೈವ ಪ್ರಕೃತಿಪರಮದೋ ವರ್ತಮಾನಂ ವಿವರ್ತೇತ್ ।
ಶ್ರುತ್ಯಾ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಯತೋ ವಾ ಇತಿಪದಘಟಿತೋ ಬೋಧತೋ ವಕ್ತಿ ಶಂಭುಂ
ನಾಣುಃ ಕಾಲವಿಪಾಕಕರ್ಮಜನಿತೇತ್ಯಾಚೋದನಾ ವೈ ಮೃಷಾ ॥ 2.4 ॥

ಯೋನಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ವೇದಸ್ತದುಭಯಮನನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ
ನಿಃಶ್ವಾಸಾದ್ವೇದಜಾಲಂ ಶಿವವರವದನಾದ್ವೇಧಸಾ ಪ್ರಾಪ್ತಮೇತತ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ತರ್ಕವಿತರ್ಕಕರ್ಕಶಧಿಯಾ ನಾತಿಕ್ರಮೇತ್ ತಾಂ ಧಿಯಂ
ಸ್ವಾಮ್ನಾಯಕ್ರಿಯಯಾ ತದಪ್ರಕರಣೇ ಯೋನಿರ್ಮಹೇಶೋ ಧ್ರುವಂ ॥ 2.5 ॥

ತತ್ತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಶ್ರುತಿಗಿರಾಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೇ ಚೋದನಾ
ಸಾ ಚಾನಿರ್ವಚನೀಯತಾಮುಪಗತಾ ವಾಚೋ ನಿವೃತ್ತಾ ಇತಿ ।
ಆತ್ಮೈವೈಷ ಇತೀವ ವಾಕ್ಯಸುವೃತಿರ್ವೃತ್ತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಧಿಯಾ
ವೇದಾಂತಾದಿಷು ಏಕ ಏವ ಭಗವಾನುಕ್ತೋ ಮಹೇಶೋ ಧ್ರುವಂ ॥ 2.6 ॥

ನಾಸದ್ವಾ ವೀಕ್ಷತೇ ಯಜ್ಜಡಮಿತಿ ಕರಣೈರ್ಗಂಧರೂಪಾದಿಹೀನಂ
ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶಾದಿಹೀನಂ ಜಗದನುಗತಮಪಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂರೂಪಮೀಷ್ಟೇ ।
ಗೌಣಂ ಚೇದಪಿ ಶಬ್ದತೋ ಜಗದಿದಂ ಯನ್ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕಂ
ತಚ್ಚಾತ್ರಾವಿಶದೀಶ್ವರೋಽರ್ಥವಚಸಾ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ನಿಷ್ಠಾಕ್ರಮಃ ॥ 2.7 ॥

ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚ ತಚ್ಛ್ರುತಿಗಿರಾಂ ಸ್ಥೂಲಂ ಪ್ರದೃಷ್ಟಂ ಭವೇ-
ದ್ರೂಪಂ ನಾರೂಪತೋಽಪಿ ಪ್ರಕರಣವಚನಂ ವಾ ವಿಕಾರಃ ಕಿಲೇದಂ ।
ಸ್ವಾಪ್ಯಾಯಾದಪಿ ತದ್ವದಾಪಿ ಪರಮಾನಂದೋ ಯದೀತ್ಥಂ ಪರಃ
ಸಾಮಾನ್ಯಾಚ್ಚ ಗತೇರಥಾಪ್ಯನುಭವೇ ವಿದ್ಯೋತತೇ ಶಂಕರಃ ॥ 2.8 ॥

ಶ್ರುತತ್ವಾದ್ವೇದಾಂತಪ್ರತಿಪದವಚಃ ಕಾರಣಮುಮಾ-
ಸನಾಥೋ ನಾಥಾನಾಂ ಸ ಚ ಕಿಲ ನ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನಿಭವಃ ।
ಸ ಏವಾನಂದಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತಿಕಥಿತಕೋಶಾದಿರಹಿತೋ
ವಿಕಾರಪ್ರಾಚುರ್ಯಾನ್ನ ಹಿ ಭವತಿ ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕರಣಂ ॥ 2.9 ॥

ತದ್ಧೇತುವ್ಯಪದೇಶತೋಽಪಿ ಶಿವ ಏವೇತಿ ಚಾನಂದಕೃತ್
ಮಂತ್ರೈರ್ವರ್ಣಕೃತಕ್ರಮೇಣ ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಾದ್ಯನಂತೋಚ್ಯತೇ ।
ನೈರಂತರ್ಯಾನುಪಪತ್ತಿತೋಽಪಿ ಸುಖಿತಾ ಚಾನಂದಭೇದೋಽರ್ಥತಃ
ಕಾಮಾಚ್ಚಾನನುಭಾವತೋ ಹೃದಿ ಭಿದಾ ಜಾಯೇದ್ಭಯಂ ಸಂಸೃತೇಃ ॥ 2.10 ॥

ಪುಚ್ಛಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೇತಿ ವಚನಾಚ್ಛೇಷೀ ಮಹೇಶೋಽವ್ಯಯಃ ।
ಆಕಾಶಾಂತರತೋಽಪಿ ಭೌತಿಕಹೃದಾಕಾಶಾತ್ಮತಾ ವಾಕ್ಯತೋ
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಭೇದಕಲನೇ ಚಾಕಲ್ಪನಾ ಕಲ್ಪತಃ ॥ 2.11 ॥

ಸುಷುಪ್ತ್ಯುತ್ಕ್ರಾಂತ್ಯೋರ್ವಾ ನ ಹಿ ಖಲು ನ ಭೇದಃ ಪರಶಿವೇ
ಅತೋತ್ಥಾನಂ ದ್ವೈತೇ ನ ಭವತಿ ಪರೇ ವೈ ವಿಲಯನೇ ।
ತದರ್ಹಂ ಯತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಜಗದಿದಮನಾಕಾರಮರಸಂ
ನ ಗಂಧಂ ನ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಭವತಿ ಪರಮೇಶೇ ವಿಲಸಿತಂ ॥ 2.12 ॥

ಅಧೀನಂ ಚಾರ್ಥಂ ತದ್ಭವತಿ ಪುನರೇವೇಕ್ಷಣಪರಂ
ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ಶಂಭೋರ್ನ ಖಲು ಕರಣಂ ಕಾರ್ಯಮಪಿ ನ ॥ 2.13 ॥

ಜ್ಞೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚ ಶಂಕರ ಪರಾನಂದೇ ಪ್ರಮೋದಾಸ್ಪದೇ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ನ ಹಿ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಕೃತಿಕಂ ಪ್ರಶ್ನತ್ರಯಸ್ಯಾರ್ಥವತ್ ।
ನ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೇಹಪ್ರವಿಲಯಶತೋತ್ಥಾನಗಣನಾ
ಸ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಸ್ತದ್ಭವತಿ ಕಿಲ ಭೇದೇನ ಜಗತಃ ॥ 2.14 ॥

ಮಹದ್ವಚ್ಚಾಣೀಯೋ ಭವತಿ ಚ ಸಮೋ ಲೋಕಸದೃಶಾ
ತಥಾ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತ್ವೇಕಂ ಪ್ರಕರಣಪರಂ ಕಲ್ಪಿತವತಃ ।
ನ ಸಂಖ್ಯಾಭೇದೇನ ತ್ರಿಭುವನವಿಭವಾದತಿಕರಂ
ಸ್ವಭಾವೋಽಯಂ ಶಶ್ವನ್ಮುಖರಯತಿ ಮೋದಾಯ ಜಗತಾಂ ॥ 2.15 ॥

ಪ್ರಾಣಾದುದ್ಗತಪಂಚಸಂಖ್ಯಜನಿತಾ ತದ್ವಸ್ತ್ರಿವಚ್ಚ ಶ್ರುತಂ
ತಚ್ಛ್ರೋತ್ರಂ ಮನಸೋ ನ ಸಿದ್ಧಪರಮಾನಂದೈಕಜನ್ಯಂ ಮಹಃ ।
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಾರಣದರ್ಶಿತೇ ಚ ಕರಣೇ ಸತ್ತಾ ಸದಿತ್ಯನ್ವಹಂ
ಚಾಕರ್ಷಾ ಭವತಿ ಪ್ರಕರ್ಷಜನಿತೇ ತ್ವತ್ತೀತಿ ವಾಕ್ಯೋತ್ತರಂ ॥ 2.16 ॥

ಜಾಗ್ರತ್ತ್ವಾವಚನೇನ ಜೀವಜಗತೋರ್ಭೇದಃ ಕಥಂ ಕಥ್ಯತೇ
ಲಿಂಗಂ ಪ್ರಾಣಗತಂ ನ ಚೇಶ್ವರಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಕಿಲೈಕ್ಯಪ್ರದಂ ।
ಅನ್ಯಾರ್ಥತ್ವವಿವೇಕತೋಽರ್ಥಗತಿಕಂ ಚಾಕಲ್ಪಯದ್ವಾಕ್ಯತಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾಮಿತ್ಯಪರಃ ಕ್ರಮಸ್ಥಿತಿರಸಾವನ್ಯೋ ವದಂತಂ ಮೃಷಾ ॥ 2.17 ॥

ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವಂ ಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ ಪರಮಾನಂದವಿಧುರಂ
ಅಭಿಧ್ಯೋಪಾದೇಶಾದ್ ಭವತಿ ಉಭಯಾಮ್ನಾಯವಚನೈಃ ।
ಭವತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕರ್ತಾ ಕೃತಿವಿರಹಿತೋ ಯೋನಿರಪಿ ಚ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠಾ ಚ ತ್ರಿಭುವನಗುರುಃ ಪ್ರೇಮಸದನಃ ॥ 2.18 ॥

ಅಭಿಧ್ಯೋಪಾದೇಶಾತ್ ಸ ಬಹು ಭವದೀಕ್ಷಾದಿವಶತಃ
ಸಮಾಸಾಚೋಭಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಜಸಮಾಮ್ನಾಯವಚನಾತ್ ।
ಅತೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಶುದ್ಧಃ ಪ್ರಕೃತಿಪರಿಣಾಮೇನ ಜಗತಾಂ
ಮೃದೀವ ವ್ಯಾಪಾರೋ ಭವತಿ ಪರಿಣಾಮೇಷು ಚ ಶಿವಃ ॥ 2.19 ॥

ಆನಂದಾಭ್ಯಾಸಯೋಗಾದ್ವಿಕೃತಜಗದಾನಂದಜಗತೋ
ಅತೋ ಹೇತೋರ್ಧರ್ಮೋ ನ ಭವತಿ ಶಿವಃ ಕಾರಣಪರಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಾತ್ಮಾಽಽದಿತ್ಯೇಽಕ್ಷಿಣಿ ಉದೇತೀಹ ಭಗವಾನ್
ನತೇಶ್ಚಾಧಾರಾಣಾಂ ಶ್ರವಣವಚನೈರ್ಗೋಪಿತಧಿಯಃ ॥ 2.20 ॥

ಭೇದಾದಿವ್ಯಪದೇಶತೋಽಸ್ತಿ ಭಗವಾನನ್ಯೋ ಭವೇತ್ ಕಿಂ ತತಃ
ಆಕಾಶಾದಿಶರೀರಲಿಂಗನಿಯಮಾದ್ವ್ಯಾಪ್ಯಂ ಹಿ ಸರ್ವಂ ತತಃ ।
ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಮುಮಾಕಾಂತಾಖ್ಯಶಾಂತಂ ಮಹೋ
ವೇದಾಂತೇಷು ನಿತಾಂತವಾಕ್ಯಕಲನೇ ಛಂದೋಽಭಿಧಾನಾದಪಿ ॥ 2.21 ॥

ಭೂತಾದಿವ್ಯಪದೇಶತೋಽಪಿ ಭಗವತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಮಹೇಶೇ ಧ್ರುವಂ
ಯಸ್ಮಾದ್ಭೂತವರಾಣಿ ಜಾಯತ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾಽಸ್ಯ ಲೇಶಾಂಶತಃ ।
ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಪತೇರಭೂತ್ ತದುಭಯಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತೋ ದರ್ಶನಾತ್
ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾನುಗಮಾತ್ ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ನಾನ್ಯಃ ಪಥಾ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 2.22 ॥

ನ ವಕ್ತುಶ್ಚಾತ್ಮಾ ವೈ ಸ ಖಲು ಶಿವಭೂಮಾದಿವಿಹಿತಃ
ತಥೈವಾಯುರ್ದೇಹೇ ಅರಣಿವಹವತ್ ಚಕ್ರಗಮಹೋ ।
ಅದೃಶ್ಯೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ವೈ ಸ ಹಿ ಸುದೃಶತಃ ಶಾಸ್ತ್ರನಿವಹೈಃ
ಶಿವೋ ದೇವೋ ವಾಮೋ ಮುನಿರಪಿ ಚ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯಮಭಜತ್ ॥ 2.23 ॥

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವತ್ರ ಶ್ರುತಿಷು ವಿಧಿವಾಕ್ಯೈರ್ಭಗವತೋ
ಮಹಾಭೂತೈರ್ಜಾತಂ ಜಗದಿತಿ ಚ ತಜ್ಜಾದಿವಚನೈಃ ।
ಅತೋಽಣೀಯಾನ್ ಜ್ಯಾಯಾನಪಿ ದ್ವಿವಿಧಭೇದವ್ಯಪಗತಾ
ವಿವಕ್ಷಾ ನೋಽಸ್ತೀತಿ ಪ್ರಥಯತಿ ಗುಣೈರೇವ ಹಿ ಶಿವಃ ॥ 2.24 ॥

ಸಂಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತಿರೇವ ಪ್ರಕಟಜಗತಃ ಕಾರಣತಯಾ
ಸದಾ ವ್ಯೋಮೈವೇತ್ಥಂ ಭವತಿ ಹೃದಯೇ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ।
ಅತೋಽತ್ತಾ ವೈ ಶರ್ವಶ್ಚರಮಚರಭೂತಂ ಜಗದಿದಂ
ಮಹಾಮೃತ್ಯುರ್ದೇಶೋ ಭವತಿ ಶಿಖರನ್ನಾದ ಇತಿ ಚ ॥ 2.25 ॥

ಪ್ರಕರಣವಚನೇನ ವೇದಜಾತೇ
ಭಗವತಿ ಭವನಾಶನೇ ಮಹೇಶೇ ।
ಪ್ರವಿಶತಿ ಶಿವ ಏವ ಭೋಗಭೋಕ್ತೃ-
ನಿಯಮನದರ್ಶನತೋ ಹಿ ವಾಕ್ಯಜಾತಂ ॥ 2.26 ॥

ವಿಶೇಷಣೈಃ ಶಂಕರಮೇವ ನಿತ್ಯಂ
ದ್ವಿಧಾ ವದತ್ಯೇವಮುಪಾಧಿಯೋಗಾತ್ ।
ಅತೋಽನ್ತರಾ ವಾಕ್ಯಪದೈಃ ಸಮರ್ಥಿತಃ
ಸ್ಥಾನಾದಿಯೋಗೈರ್ಭಗವಾನುಮಾಪತಿಃ ॥ 2.27 ॥

ಸುಖಾಭಿಧಾನಾತ್ ಸುಖಮೇವ ಶಂಭುಃ
ಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಶ್ರುತೀರಿತಃ ।
ಶ್ರುತೋಪವಾಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ಪ್ರಚೋದಿತಃ
ಗತಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಬುಧೋಽಪಿ ವಿದ್ಯಯಾ ॥ 2.28 ॥

ಅನವಸ್ಥಿತಿತೋಽಪಿ ನೇತರೋ ಭಗವಾನೇವ ಸ ಚಕ್ಷುಷಿ ಪ್ರಬುಧ್ಯೇತ್ ।
ಭಯಭೀತಾಃ ಖಲು ಯಸ್ಯ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನಲವಾಯ್ವಂಬುಜಸಂಭವಾ ಭ್ರಮಂತಿ ॥ 2.29 ॥

ಅಂತರ್ಯಾಮಿತಯೈವ ಲೋಕಮಖಿಲಂ ಜಾನಾತ್ಯುಮಾಯಾಃ ಪತಿಃ ।
ಭೂತೇಷ್ವಂತರಗೋಽಪಿ ಭೂತನಿವಹಾ ನೋ ಜಾನತೇ ಶಂಕರಂ ॥ 2.30 ॥

ನ ತತ್ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಧರ್ಮೈರಭಿಲಷಣತೋ ಭೇದವಿಧುರಂ
ನ ಶಾರೀರಂ ಭೇದೇ ಭವತಿ ಅಗಜಾನಾಯಕವರೇ ।
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಧರ್ಮೈರ್ನ ಖಲು ಭಗವಾನನ್ಯದಿತಿ ಚ
ಪರಾದಾದಿತ್ಯಂ ಚಾಮತಿರಪಿ ಚ ಭೇದಪ್ರಕಲನೇ ॥ 2.31 ॥

ಭೇದಾದೇಶ್ಚ ವಿಶೇಷಣಂ ಪರಶಿವೇ ರೂಪಂ ನ ನಾಮ ಪ್ರಭಾ ।
ಭಾವೋ ವಾ ಭವತಿ ಪ್ರಭಾವಿರಹಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನಾ ಚಾಹ ತತ್ ॥ 2.32 ॥

ಸ್ಮೃತಂ ಮಾನಂ ಶಂಭೌ ಭಗವತಿ ಚ ತತ್ಸಾಧನತಯಾ-
ಪ್ಯತೋ ದೈವಂ ಭೂತಂ ನ ಭವತಿ ಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವೇ ।
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೀ ಚಾನ್ಯಃ ಸ್ಮೃತಿಮಪಿ ತಥಾಽನ್ಯೋಽಪಿ ಮನುತೇ
ತಥಾ ಸಂಪತ್ತಿರ್ವೈ ಭುವಿ ಭವತಿ ಕಿಂ ಶಂಭುಕಲನೇ ॥ 2.33 ॥

ಯಂ ಮುಕ್ತಿವ್ಯಪದೇಶತಃ ಶ್ರುತಿಶಿಖಾಶಾಖಾಶತೈಃ ಕಲ್ಪಿತೇ
ಭಿದ್ಯೇದ್ಗ್ರಂಥಿರಪಿ ಪ್ರಕೀರ್ಣವಚನಾತ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯೇವ ಬಾಹ್ಯಾಂತರಾ ।
ಶಬ್ದೋ ಬ್ರಹ್ಮತಯೈವ ನ ಪ್ರಭವತೇ ಪ್ರಾಣಪ್ರಭೇದೇನ ಚ
ತಚ್ಚಾಪ್ಯುತ್ಕ್ರಮಣಸ್ಥಿತಿಶ್ಚ ವಿಲಯೇ ಭುಂಕ್ತ್ಯೇಽಪ್ಯಸೌ ಶಂಕರಃ ॥ 2.34 ॥

ತಂ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾಚ್ಛಿವಮಜರಮಾತ್ಮಾನಮಧುನಾ
ಶೃಣೋತೀಕ್ಷೇದ್ವಾಪಿ ಕ್ಷಣಮಪಿ ತಥಾನ್ಯಂ ನ ಮನುತೇ ।
ತಥಾ ಧರ್ಮಾಪತ್ತಿರ್ಭವತಿ ಪರಮಾಕಾಶಜನಿತಂ
ಪ್ರಶಸ್ತಂ ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ದಹರಮಪಿ ದಧ್ಯಾದ್ಯಪದಿಶತ್ ॥ 2.35 ॥

ಅಲಿಂಗಂ ಲಿಂಗಸ್ಥಂ ವದತಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯೈಃ ಶ್ರುತಿರಿಯಂ
ಧೃತೇರಾಕಾಶಾಖ್ಯಂ ಮಹಿಮನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇರ್ವಿಮೃಶತಾ ।
ಅತೋ ಮರ್ಶಾನ್ನಾಯಂ ಭವತಿ ಭವಭಾವಾತ್ಮಕತಯಾ
ಶಿವಾವಿರ್ಭಾವೋ ವಾ ಭವತಿ ಚ ನಿರೂಪೇ ಗತಧಿಯಾಂ ॥ 2.36 ॥

ಪರಾಮರ್ಶೇ ಚಾನ್ಯದ್ಭವತಿ ದಹರಂ ಕಿಂ ಶ್ರುತಿವಚೋ
ನಿರುಕ್ತಂ ಚಾಲ್ಪಂ ಯತ್ ತ್ವನುಕೃತಿ ತದೀಯೇಽಹ್ನಿ ಮಹಸಾ ।
ವಿಭಾತೀದಂ ಶಶ್ವತ್ ಪ್ರಮತಿವರಶಬ್ದೈಃ ಶ್ರುತಿಭವೈಃ ॥ 2.37 ॥

ಯೋ ವ್ಯಾಪಕೋಽಪಿ ಭಗವಾನ್ ಪುರುಷೋಽನ್ತರಾತ್ಮಾ ।
ವಾಲಾಗ್ರಮಾತ್ರಹೃದಯೇ ಕಿಮು ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ॥ 2.38 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವಪ್ರಮಾಣಪರಮಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕಿಲೈಕಾರ್ಥದಂ
ಮಾನೇನಾಪಿ ಚ ಸಂಭವಾಭ್ರಮಪರೋ ವರ್ಣಂ ತಥೈವಾಹ ಹಿ ।
ಶಬ್ದಂ ಚಾಪಿ ತಥೈವ ನಿತ್ಯಮಪಿ ತತ್ ಸಾಮ್ಯಾನುಪತ್ತಿಕ್ರಿಯಾ
ಮಧ್ವಾದಿಷ್ವನಧೀಕೃತೋಽಪಿ ಪುರುಷೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಭಾವೋ ಭವೇತ್ ॥ 2.39 ॥

ಭಾವಂ ಚಾಪಿ ಶುಗಸ್ಯ ತಚ್ಛ್ರವಣತೋ ಜಾತ್ಯಂತರಾಸಂಭವಾತ್
ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಿಕೃತೋಽಪಿ ಶಂಕರಪದಂ ಯೇ ವಕ್ತುಕಾಮಾ ಮನಾಕ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನತಃ ಪ್ರಸಾದಪರಮಾದಸ್ಮಾಚ್ಛರೀರಾತ್ ಪರಂ
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಾಭಿನಿವಿಶ್ಯ ವ್ಯೋಮ ಪರಮಾನಂದಂ ಪರಂ ವಿಂದತಿ ॥ 2.40 ॥

ಸ್ಮೃತೀನಾಂ ವಾದೋಽತ್ರ ಶ್ರುತಿವಿಭವದೋಷಾನ್ಯವಚಸಾ
ಸ ಏವಾತ್ಮಾ ದೋಷೈರ್ವಿಗತಮತಿಕಾಯಃ ಪರಶಿವಃ ।
ಸ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಭವತಿ ಸ ಹಿ ವಿಶ್ವಾಧಿಕತಯಾ
ಸಮಸ್ತೇಷು ಪ್ರೋತೋ ಭವತಿ ಸ ಹಿ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕರಣಂ ॥ 2.41 ॥

ಪ್ರಧಾನಾನಾಂ ತೇಷಾಂ ಭವತಿ ಇತರೇಷಾಮನುಪಮೋ-
ಪ್ಯಲಬ್ಧೋಽಪ್ಯಾತ್ಮಾಯಂ ಶ್ರುತಿಶಿರಸಿ ಚೋಕ್ತೋಽಣುರಹಿತಃ ।
ಸ ದೃಶ್ಯೋಽಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಾ ಭವತಿ ವರಕಾರ್ಯೇಷು ಕರಣಂ
ಅಸದ್ವಾ ಸದ್ವಾ ಸೋಽಪ್ಯಸದಿತಿ ನ ದೃಷ್ಟಾಂತವಶಗಂ ॥ 2.42 ॥

ಅಸಂಗೋ ಲಕ್ಷಣ್ಯಃ ಸ ಭವತಿ ಹಿ ಪಂಚಸ್ವಪಿ ಮುಧಾ
ಅಭೀಮಾನೋದ್ದೇಶಾದನುಗತಿರಥಾಕ್ಷಾದಿರಹಿತಃ ।
ಸ್ವಪಕ್ಷಾದೌ ದೋಷಾಶ್ರುತಿರಪಿ ನ ಈಷ್ಟೇ ಪರಮತಂ
ತ್ವನಿರ್ಮೋಕ್ಷೋ ಭೂಯಾದನುಮಿತಿಕುತರ್ಕೈರ್ನ ಹಿ ಭವೇತ್ ॥ 2.43 ॥

ಭೋಕ್ತ್ರಾಪತ್ತೇರಪಿ ವಿಷಯತೋ ಲೋಕವೇದಾರ್ಥವಾದೋ
ನೈನಂ ಶಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭುಮತಿಪರಂ ವಾಚಿ ವಾರಂಭಣೇಭ್ಯಃ ।
ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗವಿಲಕ್ಷಣೋ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಭಾವೋಽಪಿ ಲಬ್ಧೋ ಭವೇತ್
ಸತ್ತ್ವಾಚ್ಚಾಪಿ ಪರಸ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿವಶಂ ಸದ್ವಾಕ್ಯವಾದಾನ್ವಯಾತ್ ॥ 2.44 ॥

ಯುಕ್ತೇಃ ಶಬ್ದಾಂತರಾಚ್ಚಾಸದಿತಿ ನ ಹಿ ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕರಣಂ
ಪ್ರಮಾಣೈರ್ಯುಕ್ತ್ಯಾ ವಾ ನ ಭವತಿ ವಿಶೇಷೇಣ ಮನಸಾ ।
ಪರಃ ಪ್ರಾಣೋದ್ದೇಶಾದ್ಧಿತಕರಣದೋಷಾಭಿಧಧಿಯಾ
ತಥಾಶ್ಮಾದ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ??? ದ್ಯೋತಂತಿ ದೇವಾ ದಿವಿ ॥ 2.45 ॥

ಪ್ರಸಕ್ತಿರ್ವಾ ಕೃತ್ಸ್ನಾ ಶ್ರುತಿವರಬಲಾದಾತ್ಮನಿ ಚಿರಂ
ಸ್ವಪಕ್ಷೇ ದೋಷಾಣಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ಚ ಸರ್ವಾದಿಸುದೃಶಾ ।
ವಿಕಾರಾಣಾಂ ಭೇದೋ ನ ಭವತಿ ವಿಯೋಜ್ಯೋ ಗುಣಧಿಯಾಂ
ಅತೋ ಲೋಕೇ ಲೀಲಾಪರವಿಷಮನೈರ್ಘೃಣ್ಯವಿಧುರಂ ॥ 2.46 ॥

ಸ ಕರ್ಮಾರಂಭಾದ್ವಾ ಉಪಲಭತಿ ಯದ್ಯೇತಿ ಚ ಪರಂ
ಸರ್ವೈರ್ಧರ್ಮಪದೈರಯುಕ್ತವಚನಾಪತ್ತೇಃ ಪ್ರವೃತ್ತೇರ್ಭವೇತ್ ।
ಭೂತಾನಾಂ ಗತಿಶೋಪಯುಜ್ಯಪಯಸಿ ಕ್ಷಾರಂ ಯಥಾ ನೋಪಯುಕ್
ಅವಸ್ಥಾನಂ ನೈವ ಪ್ರಭವತಿ ತೃಣೇಷೂದ್ಯತಮತೇ-
ಸ್ತಥಾಭಾವಾತ್ ಪುಂಸಿ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕರಣಂ ॥ 2.47 ॥

ಅಂಗಿತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿತೋಽಪ್ಯನುಮಿತೋ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಹೀನಂ ಜಗತ್
ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧೇ ಸಿದ್ಧೇ ಪ್ರಸಭಮಿತಿ ಮೌನಂ ಹಿ ಶರಣಂ ।
ಮಹದ್ದೀರ್ಘಂ ಹಸ್ವಂ ಉಭಯಮಪಿ ಕರ್ಮೈವ ಕರಣೇ
ತಥಾ ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತ್ಯಾ ಪ್ರಭವತಿ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಚ ನಿಯತಂ ॥ 2.48 ॥

ನ ಸ್ಥಾನತೋಽಪಿ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಸಮನ್ವಯೇನ
ಪ್ರಕಾಶವೈಯರ್ಥ್ಯಮತೋ ಹಿ ಮಾತ್ರಾ ।
ಸೂರ್ಯೋಪಮಾ ಪ್ರಮವತಿತ್ವತಥಾ ಉದತ್ವಾ-
ತ್ತದ್ದರ್ಶನಾಚ್ಚ ನಿಯತಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೂಪಂ ॥ 2.49 ॥

ತದವ್ಯಕ್ತಂ ನ ತತೋ ಲಿಂಗಮೇತತ್
ತಥೋಭಯವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ತೇಜಃ ।
ಪ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಚ ಪರಮಃ ಸೇತುರೀಶಃ
ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಬುದ್ಧ್ಯಾ ॥ 2.50 ॥

ವಿಶೇಷತಶ್ಚೋಪಪತ್ತೇಸ್ತಥಾನ್ಯದತಃ ಫಲಂ ಚೋಪಪದ್ಯೇತ ಯಸ್ಮಾತ್ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಚ್ಛ್ರುತಿಭಿಶ್ಚೋದಿತಂ ಯತ್ ಧರ್ಮಂ ಪರೇ ಚೇಶ್ವರಂ ಚೇತಿ ಚಾನ್ಯೇ ।
ನ ಕರ್ಮವಚ್ಚೇಶ್ವರೇ ಭೇದಧೀರ್ನಃ ॥ 2.51 ॥

ಭೇದಾನ್ನ ಚೇತಿ ಪರತಃ ಪರಮಾರ್ಥದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಭೇದಾದುಪಸಂಹಾರಭೇದಃ ।
ಅಥಾನ್ಯಥಾತ್ವಂ ವಚಸೋಽಸೌ ವರೀಯಾನ್
ಸಂಜ್ಞಾತಶ್ಚೇದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇವ ಪ್ರಮಾಣಂ ॥ 2.52 ॥

ಸರ್ವತ್ರಾಭೇದಾದನಯೋಸ್ತಥಾನ್ಯತ್
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮಾನಂದಮಯಃ ಶಿರಸ್ತ್ವಂ ।
ತಥೇತರೇ ತ್ವರ್ಥಸಾಮಾನ್ಯಯೋಗಾತ್
ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವತಯಾಽಪ್ಯಯಾಯ ತೇ ॥ 2.53 ॥

ಶಬ್ದಾತ್ತಥಾ ಹ್ಯಾತ್ಮಗೃಹೀತಿರುತ್ತರಾತ್
ತಥಾನ್ವಯಾದಿತರಾಖ್ಯಾನಪೂರ್ವಂ ।
ಅಶಬ್ದತ್ವಾದೇವಮೇತತ್ ಸಮಾನ-
ಮೇವಂ ಚ ಸಂವಿದ್ವಚನಾವಿಶೇಷಾತ್ ॥ 2.54 ॥

ತದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಸಂಭೃತಂ ಚೈವಮೇಷೋಽನಾಮ್ನಾಯಾದ್ವೇದ್ಯಭೇದಾತ್ ಪರೇತಿ ।
ಗತೇರರ್ಥಾದುಪಪನ್ನಾರ್ಥಲೋಕೇ ಶಬ್ದಾನುಮಾನೈಃ ಸಗುಣೋಽವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ॥ 2.55 ॥

ಯಥಾಧಿಕಾರಂ ಸ್ಥಿತಿರೇವ ಚಾಂತರಾ
ತತ್ರೈವ ಭೇದಾದ್ವಿಶಿಷನ್ಹೀತರವತ್ ।
ಅನ್ಯತ್ತಥಾ ಸತ್ಯಕೃತ್ಯಾ ತಥೈಕೇ
ಕಾಮಾದಿರತ್ರಾಯತನೇಷು ಚಾದರಾತ್ ॥ 2.56 ॥

ಉಪಸ್ಥಿತೇ ತದ್ವಚನಾತ್ ತಥಾಗ್ನೇಃ
ಸಂಲೋಪ ಏವಾಗ್ನಿಭವಃ ಪ್ರದಾನೇ ।
ಅತೋಽನ್ಯಚಿಂತಾರ್ಥಭೇದಲಿಂಗಂ ಬಲೀಯಃ
ಕ್ರಿಯಾ ಪರಂ ಚಾಸಮಾನಾಚ್ಚ ದೃಷ್ಟೇಃ ॥ 2.57 ॥

ಶ್ರುತೇರ್ಬಲಾದನುಬಂಧೇಮಖೇ ವೈ
ಭಾವಾಪತ್ತಿಶ್ಚಾತ್ಮನಶ್ಚೈಕ ಏವ ।
ತದ್ಭಾವಭಾವದುಪಲಬ್ಧಿರೀಶೇ
ಸದ್ಭಾವಭಾವಾದನುಭಾವತಶ್ಚ ॥ 2.58 ॥

ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾ ಹಿ ತಥೈವ ಮಂತ್ರತೋ
ಭೂಮ್ನಃ ಕ್ರತೋರ್ಜಾಯತೇ ದರ್ಶನೇನ ॥ 2.59 ॥

ರೂಪಾದೇಶ್ಚ ವಿಪರ್ಯಯೇಣ ತು ದೃಶಾ ದೋಷೋಭಯತ್ರಾಪ್ಯಯಂ
ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಃ ಸಕಲಾನಪೇಕ್ಷ್ಯಕರಣಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದೇನ ಹಿ ।
ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಸಮುದಾಯಕೇಽಪಿ ಇತರೇ ಪ್ರತ್ಯಾಯಿಕೇನಾಪಿ ಯತ್
ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾ ಅಸತಿ ಬಲತೋ ಧುರ್ಯಮಾರ್ಯಾಭಿಶಂಸೀ ॥ 2.60 ॥

ದೋಷೋಭಯೋರಪಿ ತದಾ ಸ್ವಗಮೋಽಭ್ಯುಪೇಯಾ ।
ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಸತೋ ದೃಶಿ ಉದಾಸೀನವದ್ಭಜೇತ ॥ 2.61 ॥

ನಾಭಾವಾದುಪಲಬ್ಧಿತೋಽಪಿ ಭಗವದ್ವೈಧರ್ಮ್ಯಸ್ವನ್ಯಾದಿವತ್
ಭಾವೇನಾಪ್ಯುಪಲಬ್ಧಿರೀಶಿತುರಹೋ ಸಾ ವೈ ಕ್ಷಣಂ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಾನುಪಪತ್ತಿತೋಽಪಿ ಭಗವತ್ಯೇಕಾದ್ವಿತೀಯೇ ಪುನಃ ।
ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯೇನಾತ್ಮನಿ ನೋ ವಿಕಾರಕಲನಂ ನಿತ್ಯಂ ಪತೇರ್ಧರ್ಮತಃ ॥ 2.62 ॥

ಸಂಬಂಧಾನುಅಪಪತ್ತಿತೋಽಪಿ ಸಮಧಿಷ್ಠಾನೋಪಪತ್ತೇರಪಿ
ತಚ್ಚೈವಾಕರಣಂ ಚ ಭೋಗವಿಧುರಂ ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಸರ್ವಜ್ಞತಾ ।
ಉತ್ಪತ್ತೇರಪಿ ಕರ್ತುರೇವ ಕಾರಣತಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಭಾವೋ ಯದಿ
??? ನಿಷೇಧಪ್ರತಿಪತ್ತಿತೋಽಪಿ ಮರುತಶ್ಚಾಕಾಶತಃ ಪ್ರಾಣತಃ ॥ 2.63 ॥

ಅಸ್ತಿತ್ವಂ ತದಪೀತಿ ಗೌಣಪರತಾ ವಾಕ್ಯೇಷು ಭಿನ್ನಾ ಕ್ರಿಯಾ
ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯಸಮನ್ವಯಾಯಕರಣಂ ಶಬ್ದಾಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತತ್ ।
ಶಬ್ದೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯಮತಂ ಶ್ರುತಂ ಭವತಿ ತದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಶಾಂಭವಂ
ಯಾವಲ್ಲೋಕವಿಭಾಗಕಲ್ಪನವಶಾತ್ ಭೂತಕ್ರಮಾತ್ ಸರ್ಜತಿ ॥ 2.64 ॥

ತಸ್ಯಾಸಂಭವತೋ ಭವೇಜ್ಜಗದಿದಂ ತೇಜಃಪ್ರಸೂತಂ ಶ್ರುತಿಃ
ಚಾಪಃ ಕ್ಷ್ಮಾ ಮರುದೇವ ಖಾತ್ಮಕಥಯಂತಲ್ಲಿಂಗಸಂಜ್ಞಾನತಃ ॥ 2.65 ॥

ವಿಪರ್ಯಯೇಣ ಕ್ರಮತೋಽನ್ತರಾ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಕ್ರಮತೋ ವಿಶೇಷಾತ್ ।
ನ ಚಾತ್ಮನಃ ಕಾರಣತಾವಿಪರ್ಯಶ್ಚರಾಚರವ್ಯಾಪಕತೋ ಹಿ ಭಾವೈಃ ॥ 2.66 ॥

ನಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತೋ ನಿತ್ಯತಾಶಕ್ತಿಯೋಗಾನ್ನಾನೇವ ಭಾಸತ್ಯವಿಕಲ್ಪಕೋ ಹಿ ।
ಸಂಜ್ಞಾನ ಏವಾತ್ರ ಗತಾಗತಾನಾಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಚೋತ್ತರಣೇನಾಣುರೇವ ॥ 2.67 ॥

ಸ್ವಶಬ್ದೋನ್ಮಾನಾಭ್ಯಾಂ ಸುಖಯತಿ ಸದಾನಂದನತನುಂ
ವಿರೋಧಶ್ಚಾಂದ್ರೋಪದ್ರವ ಇವ ಸದಾತ್ಮಾ ನಿಖಿಲಗಃ ।
ಗುಣಾದಾಲೋಕೇಷು ವ್ಯತಿಕರವತೋ ಗಂಧವಹತಃ
ಪರೋ ದೃಷ್ಟೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ವ್ಯಪದಿಶತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನುಭವತಃ ॥ 2.68 ॥

ಯಾವಚ್ಚಾತ್ಮಾ ನೈವಾ ದೃಶ್ಯೇತ ದೋಷೈಃ
ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿವತ್ತ್ವಸತೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋಗಾತ್ ।
ಮನೋಽನ್ಯತ್ರಾಯದಿ ಕಾರ್ಯೇಷು ಗೌಣಂ ವಿಮುಖಃ
ಕರ್ತಾ ಶಾಶ್ವತೋ ವಿಹರತಿ ಉಪಾದಾನವಶತಃ ॥ 2.69 ॥

ಅಸ್ಯಾತ್ಮವ್ಯಪದೇಶತಃ ಶ್ರುತಿರಿಯಂ ಕರ್ತೃತ್ವವಾದಂ ವದತ್
ಉಪಾಲಬ್ಧುಂ ಶಕ್ತೇರ್ವಿಪರತಿ ಸಮಾಧ್ಯಾ ಕ್ಷುಭಿತಯಾ ।
ಪರಾತ್ತತ್ತು ಶ್ರುತ್ಯಾಪ್ಯನುಕೃತಿ ಸುರತ್ವಕ್ಷುಭಿತಯಾ
ಪರೋ ಮಂತ್ರೋ ವರ್ಣೈರ್ಭಗವತಿ ಅನುಜ್ಞಾಪರಿಹರೌ ।
ತನೋಃ ಸಂಬಂಧೇನ ಪ್ರವಿಶತಿ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಕಲನೇ ॥ 2.70 ॥

ಆಸನ್ನತೇವ್ಯತಿಕರಂ ಪರರೂಪಭೇದೇ
ಆಭಾಸ ಏವ ಸುದೃಶಾ ನಿಯತೋ ನಿಯಮ್ಯಾತ್ ।
ಆಕಾಶವತ್ ಸರ್ವಗತೋಽವ್ಯಯಾತ್ಮಾ
ಆಸಂಧಿಭೇದಾತ್ ಪ್ರತಿದೇಶಭಾವಾತ್ ॥ 2.71 ॥

ತಥಾ ಪ್ರಾಣೋ ಗೌಣಃ ಪ್ರಕೃತಿವಿಧಿಪೂರ್ವಾರ್ಥಕಲನಾ-
ದಘಸ್ತೋಯೇ ಸೃತ್ಯಃ ಪ್ರಥಿತಗತಿಶೇಷೇಣ ಕಥಿತಃ ।
ಹಸ್ತಾದಯಸ್ತ್ವಣವಃ ಪ್ರಾಣವಾಯೋಃ
ಚಕ್ಷುಸ್ತಥಾ ಕರಣತ್ವಾನ್ನ ದೋಷಃ ॥ 2.72 ॥

ಯಃ ಪಂಚವೃತ್ತಿರ್ಮನವಚ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ ತಥಾಣುತೋ ಜ್ಯೋತಿರಸುಶ್ಚ ಖಾನಿ ।
ಭೇದಶ್ರುತೇರ್ಲಕ್ಷಣವಿಪ್ರಯೋಗಾದಾತ್ಮಾದಿಭೇದೇ ತು ವಿಶೇಷ ವಾದಃ ॥ 2.73 ॥

ಆತ್ಮೈಕತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಣಗತೇಶ್ಚ ವಹ್ನೇಃ ತೇ ಜಾಗತೀವಾಶ್ರುತತ್ತ್ವಾನ್ನ ಚೇಷ್ಟಾ ।
ಭೋಕ್ತುರ್ನ ಚಾತ್ಮನ್ಯವಿದೀಕೃತಾ ಯೇ ತೇ ಧೂಮಮಾರ್ಗೇಣ ಕಿಲ ಪ್ರಯಾಂತಿ ॥ 2.74 ॥

ಚರಣಾದಿತಿ ಚಾನ್ಯಕಲ್ಪನಾಂ ಸ್ಮರಂತಿ ಸಪ್ತೈವ ಗತಿಪ್ರರೋಹಾತ್ ।
ವ್ಯಾಪಾರವೈಧುರ್ಯಸಮೂಹವಿದ್ಯಾ ತೇ ಕರ್ಮಣೈವೇಹ ತೃತೀಯಲಬ್ಧಾಂ ॥ 2.75 ॥

ತದ್ದರ್ಶನಂ ತದ್ಗದತೋಽಪ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸವ್ಯೋಪಪತ್ತೇರುತ ದೌವಿಶೇಷಾತ್ ।
ಚಿರಂತಪಃ ಶುದ್ಧಿರತೋ ವಿಶೇಷಾತ್ ತೇ ಸ್ಥಾವರೇ ಚಾವಿಶೇಷಾರ್ಥವಾದಃ ॥ 2.76 ॥

ಸಂಧ್ಯಾಂಶಸೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕಿಲ ನಿರ್ಮಮೇ ಜಗತ್ ಪುತ್ರೇಷು ಮಾಯಾಮಯತೋಽವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ।
ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ತಜ್ಜಗದಿದಮಸತೋ ನಾಮರೂಪಂ ತು ಜಾತಂ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿತೋಽಪಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತಿರೋಧಾನಕೃತ್ ॥ 2.77 ॥

ದೇಹಯೋಗಾತ್ ಹ್ರಸತೇ ವರ್ಧತೇ ಯಃ
ತತ್ರೈವಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತೇ ಸೋಽಥ ಬೋಧಾತ್ ।
ಸ ಶೋಶುಚಾನಸ್ಮೃತಿಶಬ್ದಬೋಧಃ ॥ 2.78 ॥

ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾತ್ ಫಲವಿವಿಧಮಹಾಕರ್ಮವೈಚಿತ್ರ್ಯಯೋಗಾತ್
ಈಷ್ಟೇ ತಾಂ ಗುಣಧಾರಣಾಂ ಶ್ರುತಿಹಿತಾಂ ತದ್ದರ್ಶನೋದ್ಬೋಧತಃ ।
ತದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಸಿದ್ಧಿತ ಏವ ಸಿದ್ಧ್ಯತೇ ಆಚಾರಯೋಗಾದೃತತಚ್ಛ್ರುತೇಶ್ಚ ॥ 2.79 ॥

ವಾಚಾ ಸಮಾರಂಭಣತೋ ನಿಯಾಮತಃ
ತಸ್ಯಾಧಿಕಾಪ್ರಾತ್ವಕಸ್ಯೋಪದೇಶಾತ್ ।
ತುಲ್ಯಂ ದೃಶಾ ಸರ್ವತಃ ಸ್ಯಾದ್ವಿಭಾಗಃ
ಅಧ್ಯಾಪಯಾತ್ರಾನ್ನವಿಶೇಷತಸ್ತು ತೇ ॥ 2.80 ॥

ಕಾಮೋಪಮರ್ದೇನ ತದೂರ್ಧ್ವರೇತಸಾ
ವಿಮರ್ಶತೋ ಯಾತಿ ಸ್ವತತ್ತ್ವತೋಽನ್ಯಃ ।
ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಚಾನ್ಯತ್ ಶ್ರುತಿಶಿರಸಿ ನಿಷ್ಠಾಭ್ರಮವಶಾತ್ ।
ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯಾ ಭಾವಂ ಪ್ರವದತಿ
ರಥಾಗ್ನೇರಾಧಾನಮನುವದತಿ ಜ್ಞಾನಾಂಗಮಪಿ ಚ ॥ 2.81 ॥

ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯೇ ವಾಪಿ ಸಮಂ ತಥಾನ್ನಂ
ಅಬಾಧತಃ ಸ್ಮೃತಿತಃ ಕಾಮಕಾರೇ ।
ವಿಹಿತಾಶ್ರಮಕರ್ಮತಃ ಸಹೈವ ಕಾರ್ಯಾತ್
ತಥೋಭಯೋರ್ಲಿಂಗಭಂಗಂ ಚ ದರ್ಶಯೇತ್ ॥ 2.82 ॥

ತಥಾಂತರಾ ಚಾಪಿ ಸ್ಮೃತೇರ್ವಿಶೇಷತಃ
ಜ್ಯಾಯೋಽಪಿ ಲಿಂಗಾಭಯಭಾವನಾಧಿಕಾ ।
ಸೈವಾಧಿಕಾರಾದರ್ಶನಾತ್ ತದುಕ್ತಂ
ಆಚಾರತಃ ಸ್ವಾಮಿನ ಈಜ್ಯವೃತ್ತ್ಯಾ ॥ 2.83 ॥

ಸ್ಮೃತೇ ಋತ್ವಿಕ್ಸಹಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ।
ತನ್ಮೌನವಾಚಾ ವಚನೇನ ಕುರ್ವನ್ ।
ತದೈಹಿಕಂ ತದವಸ್ಥಾಧೃತೇಶ್ಚ ॥ 2.84 ॥

ಆವೃತ್ತ್ಯಾಪ್ಯಸಕೃತ್ತಥೋಪದಿಶತಿ ಹ್ಯಾತ್ಮನ್ನುಪಾಗಚ್ಛತಿ
ಗ್ರಾಹಂ ಯಾತಿ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರತೋ ಪ್ರತೀಕಕಲನಾತ್ ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಃ ಪ್ರಭೋಃ ।
ಆದಿತ್ಯಾದಿಕೃತೀಷು ತಥಾ ಸತೀರಪಿ ಕರ್ಮಾಂಗತಾಧ್ಯಾನತಃ
ತಸ್ಮಾಚ್ಚಾಸ್ಥಿರತಾಂ ಸ್ಮರಂತಿ ಚ ಪುನರ್ಯತ್ರೈವ ತತ್ರ ಶ್ರುತಾ ॥ 2.85 ॥

ಆಪ್ರಾಯಣಾತ್ ತತ್ರ ದೃಷ್ಟಂ ಹಿ ಯತ್ರ ತತ್ರಾಗಮಾತ್ ಪೂರ್ವಯೋಽಶ್ಲೇಷನಾಶೌ ।
ತಥೇತರಸ್ಯಾಪಿ ಪತೇದಸಂಸೃತೌ ಅನಾರಬ್ಧಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕಾರ್ಯೇ ॥ 2.86 ॥

ಅತೋಽನ್ಯೇಷಾಮುಭಯೋರ್ಯತ್ರ ಯೋಗಾತ್
ವಿದ್ಯಾಭೋಗೇನ ವಾಙ್ಮನಸೀ ದರ್ಶನಾಚ್ಚ ।
ಸರ್ವಾಣ್ಯನುಮನಸಾ ಪ್ರಾಣ ಏವ
ಸೋಽಧ್ಯಕ್ಷೇತ ಉಪದರ್ಶೇನ ಕಚ್ಚಿತ್ ॥ 2.87 ॥

ಸಮಾನವೃತ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಮತೇ ಚಾಸು ವೃತ್ತ್ಯಾ
ಸಂಸಾರತೋ ವ್ಯಪದೇಶೋಪಪತ್ತೇಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಮಾಣೋಪಮರ್ದೋಪಲಬ್ಧಸ್ಥಿತಿಶ್ಚ
ತಥೋಪಪತ್ತೇರೇಷ ಊಷ್ಮಾ ರಸೈಕೇ ॥ 2.88 ॥

ಅತ್ರ ಸ್ಮರ್ಯನಾನುಪರತಾವಿಧಿವಾಕ್ಯಸಿದ್ಧೇ-
ರ್ವೈಯಾಸಕಿರ್ಮುನಿರೇಷೋವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ।
ಅವಿಭಾಗೋ ವಚನಾದ್ಧಾರ್ದ ಏವ
ರಶ್ಮ್ಯನುಸಾರೀ ನಿಶಿತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ ।
ಯೋಗಿನಃ ಪ್ರತಿಸೃತೈಸ್ತಥಾರ್ಚಿರಾತ್
ವಾಯುಮದ್ಘಟಿತೋ ವರುಣೇನ ॥ 2.89 ॥

ಅತಿವಾಹಿಕವಿಧೇಸ್ತದಲಿಂಗಾತ್ ತದ್ವದತ್ರ ಉಭಯೋರಪಿ ಸಿದ್ಧಿಃ ।
ತದ್ವೈತೇನ ಗತಿರಪ್ಯುಪಾವೃತೋ ವಿಶೇಷಸಾಮೀಪ್ಯಸಕಾರ್ಯಹೇತೌ ॥ 2.90 ॥

ಸ್ಮೃತಿಸ್ತಥಾಽನ್ಯೋಽಪಿ ಚ ದರ್ಶನೇನ ಕಾಯೇ ತಥಾ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಪ್ರತೀಕಃ ।
ವಿಶೇಷದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸಂಪದಾವಿರ್ಭವೇನ ಸ್ವೇನಾಂಶತ್ವಾನ್ಮುಕ್ತಿವಿಜ್ಞಾನತೋ ಹಿ ॥ 2.91 ॥

ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶಾದವಿಭಾಗೇನ ದೃಷ್ಟಃ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯದ್ದ್ಯುತಿತನ್ಮಾತ್ರತೋಽನ್ಯಃ ।
ಉಪನ್ಯಾಸಾದನ್ಯಸಂಕಲ್ಪಭೂತ್ಯಾ ರಥವಾನ್ಯೋಽಪ್ಯುಥಾಹ ॥ 2.92 ॥

ಭಾವಮನ್ಯೋ ಉಭಯಂ ನ ಸ್ವಭಾವಾ
ಭಾವೇ ಸಂಪತ್ತಿರೇವಂ ಜಗತ್ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೋಪದೇಶಾತ್ ಸ್ಥಿತಿರಪಿ
ಜಗತೋ ವ್ಯಕ್ತಿಭಾವಾದುಪಾಸಾ
ಭೇದಾಭಾಸಸ್ಥಿತಿರವಿಕಾರಾವರ್ತಿರಿತಿ ಚ ॥ 2.93 ॥

ತಥಾ ದೃಷ್ಟೇರ್ದ್ರಷ್ಟುರ್ವಿಪರೀತದೃಷ್ಟೇಃ ಶ್ರುತಿವಶಾತ್
ತಥಾ ಬುದ್ಧೇರ್ಬೋದ್ಧಾ ಭವತಿ ಅನುಮಾನೇನ ಹಿ ಬುಧಃ ।
ಭೋಗೇ ಸಾಮಾನ್ಯಲಿಂಗಾತ್ ಶಿವಭಜನಭವೇ ಮಾನ್ಯಮನಸಾ
ಅನಾವೃತ್ತಿಃ ಶಬ್ದೋ ಭವತಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯೇನ ನಿಯತಂ ॥ 2.94 ॥

ತವೋಕ್ತಃ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ವಿಧಿರಪಿ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯಮುಭಯ-
ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಶ್ರುತ್ಯೈವ ಪ್ರಭವತಿ ಮಹಾನಂದಸದನೇ ॥ 2.95 ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ತ್ರಿನೇತ್ರವಕ್ತ್ರಸುಚರಿತ್ರರೂಪಂ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವಾದಾಂಬುಜಮಿತ್ರರೂಪಾಃ ।
ಪ್ರಹೃಷ್ಟರೂಪಾ ಮುನಯೋ ವಿತೇನಿರೇ ಮತಾನುಸಾರೀಣ್ಯಥ ಸೂತ್ರಿತಾನಿ ॥ 2.96 ॥

ನ ತಾನಿ ಬುದ್ಧ್ಯುದ್ಭವಬೋಧದಾನಿ ವಿಶ್ವೇಶಪಾದಾಂಬುಜಭಕ್ತಿದಾನಿ ॥ 2.97 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಶಿವೇನ
ಋಭುಂ ಪ್ರತಿ ಸೂತ್ರೋಪದೇಶೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

3 ॥ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸೂತಃ –
ತತೋ ಮಹೇಶಾತ್ ಸಂಶ್ರುತ್ಯ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಋಭುರೇವ ಹಿ ।
ಕೈಲಾಸೇಶಂ ಮಹಾದೇವಂ ತುಷ್ಟಾವ ವಿನಯಾಂಜಲಿಃ ॥ 3.1 ॥

ಲಬ್ಧಜ್ಞಾನೋ ಮಹಾದೇವಾನ್ ಮುನಿಭ್ಯೋಽಕಥಯಚ್ಚ ತತ್ ।
ತತ್ ಸ್ತುತಿಂ ಚ ಶೃಣುಷ್ವೇತಿ ಜಗಾದ ಗಿರಿಜಾಸುತಃ ॥ 3.2 ॥

ಜೈಗೀಷವ್ಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಜಿತಷಡ್ವರ್ಗಮುತ್ತಮಂ ।

ಸ್ಕಂದಃ –
ಸಂಸ್ತುತ್ಯ ಸಾಂಬಮೀಶಾನಮೃಭುರ್ಜ್ಞಾನಮವಿಂದತ ।
ಶಾಂಭವಃ ಸ ಮಹಾಯೋಗೀ ತುಷ್ಟಾವಾಷ್ಟತನುಂ ಹರಂ ॥ 3.3 ॥

ಋಭುಃ –
ಗಂಧದ್ವಿಪವರವೃಂದತ್ವಚಿರುಚಿಬಂಧೋದ್ಯತಪಟ
ಗಂಧಪ್ರಮುಖ ಮದಾಂಧವ್ರಜದಲಿ ಹರಿಮುಖನಖರೋದ್ಯತ್
ಸ್ಕಂಧೋದ್ಯನ್ಮುಖ ಬಂಧಕ್ಷುರನಿಭ ನಿರ್ಯದ್ರಸದಸೃಭಿಂದನ್ನಗಧರ
ವಿಂಧ್ಯಪ್ರಭಶಿವ ಮೇಧ್ಯಪ್ರಭುವರ ।
ಮೇಧ್ಯೋತ್ತಮಶಿವ ಭೇದ್ಯಾಖಿಲಜಗದುದ್ಯದ್ಭವಗತ
ವೇದ್ಯಾಗಮಶಿವ ಗದ್ಯಸ್ತುತಪದ ಪದ್ಯಪ್ರಕಟಹೃ –
ದುದ್ಯದ್ಭವಗದ ವೈದ್ಯೋತ್ತಮ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ ॥ 3.4 ॥

ಚಂಡದ್ವಿಪಕರ ಕಾಂಡಪ್ರಭಭುಜ ದಂಡೋದ್ಯತನಗ
ಖಂಡತ್ರಿಪುರ ಮಹಾಂಡಸ್ಫುಟದುಡುಪಶಿಖಂಡ ।
ದ್ಯುತಿವರ ಗಂಡದ್ವಯ ಕೋದಂಡಾಂತಕ ದಂಡಿತಪಾದ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ ॥ 3.5 ॥

ಕಿಂಚಿಜ್ಜಲಲವ ಸಿಂಚದ್ದ್ವಿಜಕುಲ ಮುಂಚದ್ವೃಜಿನ
ಕುಲುಂಚದ್ವಿಜಪತಿ ಚಂಚಚ್ಛವಿಜಟ ಕುಂಚತ್ಪದನಖ
ಮುಂಚನ್ನತವರ ಕರುಣಾ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ ॥ 3.6 ॥

ದೇವ ಶಂಕರ ಹರಮಹೇಶ್ವರ ಪಾಪತಸ್ಕರ ಅಮರಮಯಸ್ಕರ ।
ಶಿವದಶಂಕರ ಪುರಮಹೇಶ್ವರ ಭವಹರೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ ॥ 3.7 ॥

ಅಂಗಜಭಂಗ ತುರಂಗರಥಾಂಗ ಜಲಧಿನಿಷಂಗ
ಧೃತಭುಜಂಗಾಂಗ ದೃಶಿ ಸುಪತಂಗ
ಕರಸುಕುರಂಗ ಜಟಧೃತಗಂಗ
ಯಮಿಹೃದಿಸಂಗ ಭಜಶಿವಲಿಂಗ ಭವಭಯಭಂಗ ॥ 3.8 ॥

ಶಂಬರಕರಶರ ದಂಬರವರಚರ ಡಂಬರಘೋಷಣ ದುಂಬರಫಲಜಗ
ನಿಕುರುಂಬಭರಹರ ಬಿಂಬಿತಹೃದಿಚಿರ ಲಂಬಿತಪದಯುಗ
ಲಂಬೋದರಜನಕಾಂತಕಹರ ಶಿವ ಬಿಂದುವರಾಸನ
ಬಿಂದುಗಹನ ಶರದಿಂದುವದನವರ ಕುಂದಧವಲ ಗಣವೃಂದವಿನತ
ಭವಭಯಹರ ಪರವರ ಕರುಣಾಕರ ಫಣಿವರಭೂಷಣ
ಸ್ಮರ ಹರ ಗರಧರ ಪರಿಪಾಹಿ ॥ 3.9 ॥

ರಾಸಭವೃಷಭೇಭ ಶರಭಾನನಗಣಗುಣನಂದಿತ-
ತ್ರಿಗುಣಪಥಾತಿಗ ಶರವಣಭವನುತ ತರಣಿಸ್ಥಿತ ವರುಣಾಲಯ
ಕೃತಪಾರಣ ಮುನಿಶರಣಾಯಿತ ಪದಪದ್ಮಾರುಣ ಪಿಂಗಜಟಾಧರ
ಕುರು ಕರುಣಾಂ ಶಂಕರ ಶಂ ಕುರು ಮೇ ॥ 3.10 ॥

ಜಂಭಪ್ರಹರಣ ಕುಂಭೋದ್ಭವನುತ ಕುಂಭಪ್ರಮಥ ನಿಶುಂಭದ್ಯುತಿಹರ
ಭಿಂದದ್ರಣಗಣ ಡಿಂಭಾಯಿತಸುರ ತಾರಕಹರಸುತ
ಕುಂಭ್ಯುದ್ಯತಪದ ವಿಂಧ್ಯಸ್ಥಿತದಿತಿಮಾಂದ್ಯಪ್ರಹರ ಮದಾಂಧದ್ವಿಪವರ
ಕೃತ್ತಿಪ್ರವರ ಸುಧಾಂಧೋನುತಪದ ಬುದ್ಧ್ಯಾಗಮಶಿವ
ಮೇಧ್ಯಾತಿಥಿವರದ ಮಮಾವಂಧ್ಯಂ ಕುರು ದಿವಸಂ
ತವ ಪೂಜನತಃ ಪರಿಪಾಹಿ ಶಂಭೋ ॥ 3.11 ॥

ಕುಂದಸದೃಶ ಮಕರಂದನಿಭಸುರವೃಂದವಿನುತ ಕುರುವಿಂದಮಣಿಗಣ
ವೃಂದನಿಭಾಂಘ್ರಿಜಮಂದರ ವಸದಿಂದುಮಕುಟ ಶರದಂಬುಜಕೃಶ
ಗರನಿಂದನಗಲ ಸುಂದರಗಿರಿತನಯಾಕೃತಿ
ದೇಹವರಾಂಗಬಿಂದುಕಲಿತ ಶಿವಲಿಂಗಗಹನ ಸುತಸಿಂದುರವರಮುಖ
ಬಂಧುರವರಸಿಂಧುನದೀತಟ ಲಿಂಗನಿವಹವರದಿಗ್ವಸ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ ॥ 3.12 ॥

ಪನ್ನಗಾಭರಣ ಮಾರಮಾರಣ ವಿಭೂತಿಭೂಷಣ ಶೈಲಜಾರಮಣ ।
ಆಪದುದ್ಧರಣ ಯಾಮಿನೀರಮಣಶೇಖರ ಸುಖದ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ ॥ 3.13 ॥

ದಕ್ಷಾಧ್ವರವರಶಿಕ್ಷ ಪ್ರಭುವರ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬಲಮಹೋಕ್ಷಸ್ಥಿತ
ಸಿತವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಕುಲಚಕ್ಷುಃಶ್ರವಸ ವರಾಕ್ಷಸ್ರಜ ಹರ ।
ವೀಕ್ಷಾನಿಹತಾಧೋಕ್ಷಜಾತ್ಮಜ ವರಕಕ್ಷಾಶ್ರಯ ಪುರಪಕ್ಷವಿದಾರಣ
ಲೀಕ್ಷಾಯಿತಸುರ ಭಿಕ್ಷಾಶನ ಹರ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾರ್ಚನತುಷ್ಟ
ಭಗಾಕ್ಷಿಹರಾವ್ಯಯ ಶಂಕರ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಪರಿಪಾಹಿ ಮಹೇಶ್ವರ ॥ 3.14 ॥

ಅಕ್ಷಯಫಲದ ಶುಭಾಕ್ಷ ಹರಾಕ್ಷತತಕ್ಷಕಕರ
ಗರಭಕ್ಷ ಪರಿಸ್ಫುರದಕ್ಷ ಕ್ಷಿತಿರಥ ಸುರಪಕ್ಷಾವ್ಯಯ ।
ಪುರಹರ ಭವ ಹರ ಹರಿಶರ ಶಿವ ಶಿವ
ಶಂಕರ ಕುರು ಕುರು ಕರುಣಾಂ ಶಶಿಮೌಲೇ ॥ 3.15 ॥

ಭಜಾಮ್ಯಗಸುತಾಧವಂ ಪಶುಪತಿಂ ಮಹೋಕ್ಷಧ್ವಜಂ
ವಲಕ್ಷಭಸಿತೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಪ್ರಕಟದಕ್ಷದಾಹಾಕ್ಷಿಕಂ ।
ಭಗಾಕ್ಷಿಹರಣಂ ಶಿವಂ ಪ್ರಮಥಿತೋರುದಕ್ಷಾಧ್ವರಂ
ಪ್ರಪಕ್ಷಸುರತಾಮುನಿಪ್ರಮಥಶಿಕ್ಷಿತಾಧೋಕ್ಷಜಂ ॥ 3.16 ॥

ಶ್ರೀನಾಥಾಕ್ಷಿಸರೋಜರಾಜಿತಪದಾಂಭೋಜೈಕಪೂಜೋತ್ಸವೈ-
ರ್ನಿತ್ಯಂ ಮಾನಸಮೇತದಸ್ತು ಭಗವನ್ ಸದ್ರಾಜಮೌಲೇ ಹರ ।
ಭೂಷಾಭೂತಭುಜಂಗಸಂಗತ ಮಹಾಭಸ್ಮಾಂಗನೇತ್ರೋಜ್ವಲ-
ಜ್ಜ್ವಾಲಾದಗ್ಧಮನಂಗಪತಂಗದೃಗುಮಾಕಾಂತಾವ ಗಂಗಾಧರ ॥ 3.17 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಪರಾಯಣಾಂಬುಜಭವಸ್ತುತ್ಯಾಽಧುನಾ ಪಾಹಿ ಮಾಂ
MISSING ।
ಗಿರಿಜಾಮುಖಸಖ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚಮುಖೋದ್ಯತದುರ್ಮುಖಮುಖ-
ಹರ ಆಖುವಹೋನ್ಮುಖ ಲೇಖಗಣೋನ್ಮುಖ ಶಂಕರ ಖಗಗಮಪರಿಪೂಜ್ಯ ॥ 3.18 ॥

ಕೋಟಿಜನ್ಮವಿಪ್ರಕರ್ಮಶುದ್ಧಚಿತ್ತವರ್ತ್ಮನಾಂ
ಶ್ರೌತಸಿದ್ಧಶುದ್ಧಭಸ್ಮದಗ್ಧಸರ್ವವರ್ಷ್ಮಣಾಂ ।
ರುದ್ರಭುಕ್ತಮೇಧ್ಯಭುಕ್ತಿದಗ್ಧಸರ್ವಪಾಪ್ಮನಾಂ
ರುದ್ರಸೂಕ್ತಿ ಉಕ್ತಿಭಕ್ತಿಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಿಕಾಂ ।
ಪುರಹರ ಇಷ್ಟತುಷ್ಟಿಮುಕ್ತಿಲಾಸ್ಯವಾಸನಾ
ಭಕ್ತಿಭಾಸಕೈಲಾಸಮೀಶ ಆಶು ಲಭ್ಯತೇ ॥ 3.19 ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ತತ್ಸ್ತುತ್ಯಾ ತೋಷಿತಃ ಶಂಭುಸ್ತಮಾಹ ಋಭುಮೀಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನಃ ಕರುಣಾಂಭೋಧಿರಂಭೋಜಸುತಮೋದನಃ ॥ 3.20 ॥

ಈಶ್ವರಃ –
ವೇದಾಂತಪಾಠಪಠನೇನ ಹಠಾದಿಯೋಗೈಃ
ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಪದಭಕ್ತಿವಿಕುಂಠಭಾವಾಃ ।
ಯೇ ಕರ್ಮಠಾ ಯತಿವರಾ ಹರಿಸೌರಿಗೇಹೇ
ಸಾಲಾವೃಕೈರ್ವರಕಠೋರಕುಠಾರಘಾತೈಃ ॥ 3.21 ॥

ಭಿನ್ನೋತ್ತಮಾಂಗಹೃದಯಾಶ್ಚ ಭುಸುಂಡಿಭಿಸ್ತೇ ।
ಭಿಕ್ಷಾಶನಾ ಜರಠರಾಸಭವದ್ಭ್ರಮಂತಿ ॥ 3.22 ॥

ವಿದ್ಯುಚ್ಚಂಚಲಜೀವಿತೇಽಪಿ ನ ಮನಾಗುತ್ಪದ್ಯತೇ ಶಾಂಭವೀ
ಭಕ್ತಿರ್ಭೀಮಪದಾಂಬುಜೋತ್ತಮಪದೇ ಭಸ್ಮತ್ರಿಪುಂಡ್ರೇಽಪಿ ಚ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಮಲರುದ್ರಸೂಕ್ತಿಜಪನೇ ನಿಷ್ಠಾ ಕನಿಷ್ಠಾತ್ಮನಾಂ
ವಿಷ್ಠಾವಿಷ್ಟಕುನಿಷ್ಠಕಷ್ಟಕುಧಿಯಾಂ ದುಷ್ಟಾತ್ಮನಾಂ ಸರ್ವದಾ ॥ 3.23 ॥

ಭ್ರಷ್ಟಾನಾಂ ದುರದೃಷ್ಟತೋ ಜನಿಜರಾನಾಶೇನ ನಷ್ಟಾತ್ಮನಾಂ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಶ್ರೀಶಿಪಿವಿಷ್ಟಚಾರುಚರಣಾಂಭೋಜಾರ್ಚನಾನಾದರಃ ।
ತೇನಾನಿಷ್ಟಪರಂಪರಾಸಮುದಯೈರಷ್ಟಾಕೃತೇರ್ನ ಸ್ಮೃತಿಃ
ವಿಷ್ಠಾಪೂರಿತದುರ್ಮುಖೇಷು ನರಕೇ ಭ್ರಷ್ಟೇ ಚಿರಂ ಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 3.24 ॥

ಅಜ್ಞಾಯತ್ತೇಷ್ವಭಿಜ್ಞಾಃ ಸುರವರನಿಕರಂ ಸ್ತೋತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಾದಿತುಷ್ಟಂ
ಸತ್ರಾಶಂ ಮಂತ್ರಮಾತ್ರೈರ್ವಿಧಿವಿಹಿತಧಿಯಾ ಸಾಮಭಾಗೈರ್ಯಜಂತಿ ।
ಶ್ರಾದ್ಧೇ ಶ್ರದ್ಧಾಭರಣಹರಣಭ್ರಾಂತರೂಪಾನ್ಪಿತೄಂಸ್ತೇ
ತತ್ತಚ್ಛ್ರದ್ಧಾಸಮುದಿತಮನಃ ಸ್ವಾಂತರಾ ಶಂಭುಮೀಶಂ ॥

ನಾಭ್ಯರ್ಚಂತಿ ಪ್ರಣತಶರಣಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಮಾಂ ಮಹೇಶಂ ॥ 3.25 ॥

ಆರ್ಯಾಃ ಶರ್ವಸಮರ್ಚನೇನ ಸತತಂ ದೂರ್ವಾದಲೈಃ ಕೋಮಲೈಃ
ಬಿಲ್ವಾಖರ್ವದಲೈಶ್ಚ ಶಂಕರಮಹಾಭಾಗಂ ಹೃದಂತಃ ಸದಾ ।
ಪರ್ವಸ್ವಪ್ಯವಿಶೇಷಿತೇನ ಮನಸಾ ಗರ್ವಂ ವಿಹಾಯಾದರಾತ್
ದುರ್ಗಾಣ್ಯಾಶು ತರಂತಿ ಶಂಕರಕೃಪಾಪೀಯೂಷಧಾರಾರಸೈಃ ॥ 3.26 ॥

ಶ್ರೀಚಂದ್ರಚೂಡಚರಣಾಂಬುಜ ಪೂಜನೇನ
ಕಾಲಂ ನಯಂತಿ ಪಶುಪಾಶವಿಮುಕ್ತಿಹೇತೋಃ ।
ಭಾವಾಃ ಪರಂ ಭಸಿತಫಾಲಲಸತ್ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ-
ರುದ್ರಾಕ್ಷಕಂಕಣಲಸತ್ಕರದಂಡಯುಗ್ಮಾಃ ॥ 3.27 ॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ರಣವಸೂಕ್ತಧಿಯಾ ವದಂತಿ
ನಾಮಾನಿ ಶಾಂಭವಮನೋಹರದಾನಿ ಶಂಭೋ ।
ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನಿ ಸತತಂ ಶಿವಭಕ್ತವರ್ಯಾಃ
ಯೇ ಬಿಲ್ವಮೂಲಶಿವಲಿಂಗಸಮರ್ಚನೇನ ॥ 3.28 ॥

ಕಾಲಂ ನಯೇದ್ವಿಮಲಕೋಮಲಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ
ನೋ ತಸ್ಯ ಕಾಲಜಭಯಂ ಭವತಾಪಪಾಪಂ ।
ಸಂತಾಪಭೂಪಜನಿತಂ ಭಜತಾಂ ಮಹೇಶಂ ॥ 3.29 ॥

ಶಶ್ವದ್ವಿಶ್ವೇಶಪಾದೌ ಯಮಶಮನಿಯಮೈರ್ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಗಾತ್ರೋ
ವಿಶ್ವತ್ರಸ್ತೋ ಭುಜಂಗಾಂಗದವರಗಿರಿಜಾನಾಯಕೇ ಲಬ್ಧಭಕ್ತಿಃ ।
ಮುಗ್ಧೋಽಪ್ಯಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ ಯೋ ಭವತಿ ಭವಹರಸ್ಯಾರ್ಚಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಮಃ ॥ 3.30 ॥

ಶಬ್ದೈರಬ್ದಶತೇಽಪಿ ನೈವ ಸ ಲಭೇತ್ ಜ್ಞಾನಂ ನ ತರ್ಕಭ್ರಮೈಃ
ಮೀಮಾಂಸಾ ದ್ವಯತಸ್ತಥಾದ್ವಯಪದಂ ಕಿಂ ಸಾಂಖ್ಯಸಂಖ್ಯಾ ವದ ।
ಯೋಗಾಯಾಸಪರಂಪರಾದಿವಿಹಿತೈರ್ವೇದಾಂತಕಾಂತಾರಕೇ
ಶ್ರಾಮ್ಯನ್ ಭಕ್ತಿವಿವರ್ಜಿತೇನ ಮನಸಾ ಶಂಭೋಃ ಪದೇ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 3.31 ॥

ಕಿಂ ಗಂಗಯಾ ವಾ ಮಕರೇ ಪ್ರಯಾಗ-
ಸ್ನಾನೇನ ವಾ ಯೋಗಮಖಕ್ರಿಯಾದ್ಯೈಃ ।
ಯತ್ರಾರ್ಚಿತಂ ಲಿಂಗವರಂ ಶಿವಸ್ಯ
ತತ್ರೈವ ಸರ್ವಾರ್ಥಪರಂಪರಾ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 3.32 ॥

ಶ್ರೀಶೈಲೋ ಹಿಮಭೂಧರೋಽರುಣಗಿರಿರ್ವೃದ್ಧಾದ್ರಿಗೋಪರ್ವತೌ
ಶ್ರೀಮದ್ಧೇಮಸಭಾವಿಹಾರ ಭಗವನ್ ನೃತ್ತಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಗಿರಿಃ ।
ಕೈಲಾಸೋತ್ತರದಕ್ಷಿಣೌ ಚ ಭಗವಾನ್ ಯತ್ರಾರ್ಚನೇ ಶಂಕರೋ
ಲಿಂಗೇ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ವಸತ್ಯನುದಿನಂ ಶಾಂಗಸ್ಯ ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ ॥ 3.33 ॥

ತತ್ರಾವಿಮುಕ್ತಂ ಶಶಿಚೂಡವಾಸಂ
ಓಂಕಾರಕಾಲಂಜರ ರುದ್ರಕೋಟಿಂ ।
ಗಂಗಾಬುಧೇಃ ಸಂಗಮಮಂಬಿಕಾಪತಿ-
ಪ್ರಿಯಂ ತು ಗೋಕರ್ಣಕಸಹ್ಯಜಾತಟಂ ॥ 3.34 ॥

ಯತ್ರಾಭ್ಯರ್ಣಗತಂ ಮಹೇಶಕರುಣಾಪೂರ್ಣಂ ತು ತೂರ್ಣಂ ಹೃದಾ
ಲಿಂಗಂ ಪೂಜಿತಮಪ್ಯಪಾಸ್ತದುರಿತಂ ತೀರ್ಥಾನಿ ಗಂಗಾದಯಃ ।
ಪುಣ್ಯಾಶ್ಚಾಶ್ರಮಸಂಘಕಾ ಗಿರಿವರಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ ಶಂಭೋಃ ಪದಂ
ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಭಜನೇನ ಮಹೇಶೇ ಶಕ್ತಿವಜ್ಜಗದಿದಂ ಪರಿಭಾತಿ ॥ 3.35 ॥

ಕರ್ಮಂದಿವೃಂದಾ ಅಪಿ ವೇದಮೌಲಿ-
ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಕ್ಯಕಲನೇಽಪಿ ಭವಂತಿ ಮಂದಾಃ ।
ಕಾಮಾದಿಬದ್ಧಹೃದಯಾಃ ಸಿತಭಸ್ಮಪುಂಡ್ರ-
ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಶಂಕರಸಮರ್ಚನತೋ ವಿಹೀನಾಃ ॥ 3.36 ॥

ಹೀನಾ ಭವಂತಿ ಬಹುಧಾಪ್ಯಬುಧಾ ಭವಂತಿ
ಮತ್ಪ್ರೇಮವಾಸಭವನೇಷು ವಿಹೀನವಾಸಾಃ ॥ 3.37 ॥

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಮಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ನಿಶಿ ಶಶಿದಿವಸೇ ಸೋಮಚೂಡಂ ತು ಮುಕ್ತ್ಯೈ
ಭೂತಾಯಾಂ ಭೂತನಾಥಂ ಧೃತಭಸಿತತನುರ್ವೀತದೋಷೇ ಪ್ರದೋಷೇ ।
ಗವ್ಯೈಃ ಪಂಚಾಮೃತಾದ್ಯೈಃ ಫಲವರಜರಸೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಲಿಂಗೇ
ತುಂಗೇ ಶಾಂಗೇಽಪ್ಯಸಂಗೋ ಭಜತಿ ಯತಹೃದಾ ನಕ್ತಭುಕ್ತ್ಯೈಕಭಕ್ತಃ ॥ 3.38 ॥

ಜ್ಞಾನಾನುತ್ಪತ್ತಯೇ ತದ್ಧರಿವಿಧಿಸಮತಾಬುದ್ಧಿರೀಶಾನಮೂರ್ತೌ
ಭಸ್ಮಾಕ್ಷಾಧೃತಿರೀಶಲಿಂಗಭಜನಾಶೂನ್ಯಂ ತು ದುರ್ಮಾನಸಂ ।
ಶಂಭೋಸ್ತೀರ್ಥಮಹತ್ಸುತೀರ್ಥವರಕೇ ನಿಂದಾವರೇ ಶಾಂಕರೇ
ಶ್ರೀಮದ್ರುದ್ರಜಪಾದ್ಯದ್ರೋಹಕರಣಾತ್ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಚೋತ್ಪದ್ಯತೇ ॥ 3.39 ॥

ಈಶೋತ್ಕರ್ಷಧಿಯೈಕಲಿಂಗನಿಯಮಾದಭ್ಯರ್ಚನಂ ಭಸ್ಮಧೃಕ್
ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಮಲ ಸಾರಮಂತ್ರ ಸುಮಹಾಪಂಚಾಕ್ಷರೇ ಜಾಪಿನಾಂ ।
ಈಶಸ್ಥಾನನಿವಾಸಶಾಂಭವಕಥಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಸಂಕೀರ್ತನಂ
ಭಕ್ತಸ್ಯಾರ್ಚನತೋ ಭವೇತ್ ಸುಮಹಾಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ॥ 3.40 ॥

ಆದ್ಯಂತಯೋರ್ಯಃ ಪ್ರಣವೇನ ಯುಕ್ತಂ
ಶ್ರೀರುದ್ರಮಂತ್ರಂ ಪ್ರಜಪತ್ಯಘಘ್ನಂ ।
ತಸ್ಯಾಂಘ್ರಿರೇಣುಂ ಶಿರಸಾ ವಹಂತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸ್ವಾಘನಿವೃತ್ತಿಕಾಮಾಃ ॥ 3.41 ॥

ಅಪೂರ್ವಾಥರ್ವೋಕ್ತ ಶ್ರುತಿಶಿರಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಮನಘಂ
ಮಹಾಖರ್ವಾಜ್ಞಾನಪ್ರಶಮನಕರಂ ಯೋ ವಿರಚಯೇತ್ ।
ಮುನೇ ಹೃತ್ಪರ್ವಾಣಾಂ ವಿಶಸನಕರಂ ಸಪ್ತಮನುಭಿ-
ರ್ವ್ರತಂ ಶೀರ್ಷಣ್ಯಂ ಯೋ ವಿರಚಯತಿ ತಸ್ಯೇದಮುದಿತಂ ॥ 3.42 ॥

ಗುರೌ ಯಸ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರುತಿಶಿರಸಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಪದಗಂ
ಮಯಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ವೃದ್ಧಾ ಭವತಿ ಕಿಲ ತಸ್ಯೈಷ ಸುಲಭಃ ।
ಅನನ್ಯೋ ಮಾರ್ಗೋಽಯಂ ಅಕಥಿತಮಿದಂ ತ್ವಯ್ಯಪಿ ಮುದಾ
ಯದಾ ಗೋಪ್ಯೋ ಮುಗ್ಧೇ ಸುವಿಹಿತಮುನಿಷ್ವೇವ ದಿಶ ವೈ ॥ 3.43 ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಮುದಿತಮನಾಸ್ತ್ವೇಷ ಸ ಋಭುಃ
ಮುನಿರ್ನತ್ವಾ ದೇವಂ ನಗಮಗಪದೀಶಸ್ಯ ನಿಲಯಂ ।
ಯತೋ ಗಂಗಾ ತುಂಗಾ ಪ್ರಪತತಿ ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಶಿಖರತೋ
ಮುನೀಂದ್ರೇಷ್ವಾಹೇದಂ ತದಪಿ ಶೃಣು ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ ಹೃದಾ ॥ 3.44 ॥

ಋಭುಃ –
ಪತಂತ್ವಶನಯೋ ಮುಹುರ್ಗಿರಿವರೈಃ ಸಮುದ್ರೋರ್ವರಾ
ಭವತ್ವಧರಸಂಪ್ಲವಾ ಗ್ರಹಗಣಾಃ ಸುರಾ ಯಾಂತ್ವಘಃ ।
ಭವಜ್ಜನಿಮ ಪೂಜನಾನ್ಮಮ ಮನೋ ನ ಯಾತ್ಯನ್ಯತಃ
ಶಪಾಮಿ ಪ್ರಪದೇ ಪ್ರಭೋಸ್ತವ ಸರೋರುಹಾಭೇ ಹರ ॥ 3.45 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ
ಶಿವಋಭುಸಂವಾದೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

4 ॥ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ಹಿಮಾದ್ರಿಶಿಖರೇ ತತ್ರ ಕೇದಾರೇ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಋಭುಂ ।
ಕೇದಾರೇಶಂ ಪೂಜಯಂತಂ ಶಾಂಭವಂ ಮುನಿಸತ್ತಮಂ ।
ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಸಂಪನ್ನಂ ನಿಃಸ್ಪೃಹಂ ಮುನಯೋಽಬ್ರುವನ್ ॥ 4.1 ॥

ಮುನಯಃ –
ಪದ್ಮೋದ್ಭವಸುತಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ವಯಾ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತೇ ।
ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಮೀಶಾನಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸೂತ್ರಶ್ರುತೀರಿತಂ ॥ 4.2 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ವಂ ನೋ ಬ್ರೂಹಿ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ।
ಯೇನ ಸಂಸಾರವಾರಾಶೇಃ ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಾ ಭವಾಮಹೇ ॥ 4.3 ॥

ಸೂತಃ –
ಋಭುರ್ಮುನೀನಾಂ ವಚಸಾ ತುಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತಾನ್ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಪದಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಾಂಸ್ತಾನಭ್ಯುವಾಚ ಹ ॥ 4.4 ॥

ಋಭುಃ –
ನಾಗೋಪ್ಯಂ ಭವತಾಮಸ್ತಿ ಶಾಂಭವೇಷು ಮಹಾತ್ಮಸು ।var was ಅಸ್ಮಿ
ತ್ರಿನೇತ್ರಪ್ರೇಮಸದನಾನ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ವದಾಮಿ ತತ್ ॥ 4.5 ॥

ಶಾಂಕರಂ ಸೂತ್ರವಿಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರುತಿಶೀರ್ಷಮಹೋದಯಂ ।
ಶೃಣುಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಃ ಶಿವಜ್ಞಾನಮಹೋದಯಂ ॥ 4.6 ॥

ಯೇನ ತೀರ್ಣಾಃ ಸ್ಥ ಸಂಸಾರಾತ್ ಶಿವಭಕ್ತ್ಯಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಃ ।var was ತೀರ್ಣಾಸ್ಥ
ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಮೈಶ್ವರಂ ॥ 4.7 ॥

ಋಭುಃ –
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕಾರಣಮುಮಾಪತಿರೇವ ದೇವೋ
ವಿದ್ಯೋತಕೋ ಜಡಜಗತ್ಪ್ರಮದೈಕಹೇತುಃ ।
ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಮಹೇಶಿತುಃ
ಸ ಏವ ತತ್ಕಾರಣಮೀಶ್ವರೋ ಹರಃ ॥ 4.8 ॥

ಸೂತಃ ಸಾಯಕಸಂಭವಃ ಸಮುದಿತಾಃ ಸೂತಾನನೇಭ್ಯೋ ಹಯಾಃ
ನೇತ್ರೇ ತೇ ರಥಿನೋ ರಥಾಂಗಯುಗಲೀ ಯುಗ್ಯಾಂತಮೃಗ್ಯೋ ರಥೀ ।
ಮೌವೀಮೂರ್ಧ್ನಿ ರಥಃ ಸ್ಥಿತೋ ರಥವಹಶ್ಚಾಪಂ ಶರವ್ಯಂ ಪುರಃ
ಯೋದ್ಧುಂ ಕೇಶಚರಾಃ ಸ ಏವ ನಿಖಿಲಸ್ಥಾಣೋರಣುಃ ಪಾತು ವಃ ॥ 4.9 ॥var was ನಃ
ನಿದಾಘಮಥ ಸಂಬೋಧ್ಯ ತತೋ ಋಭುರುವಾಚ ಹ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಿರ್ಣಯಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಾಲತ್ರಯೇಷ್ವಪಿ ॥ 4.10 ॥

ಶಿವೋಪದಿಷ್ಟಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಸದಾ ।
ಅನಾತ್ಮೇತಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ಮಾ ಅನಾತ್ಮೇತಿ ಮನೋಽಪಿ ವಾ ।
ಅನಾತ್ಮೇತಿ ಜಗದ್ವಾಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.11 ॥

ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಶೂನ್ಯತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಾಕಾರವಿವರ್ಜನಾತ್
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.12 ॥

ಚಿತ್ತಾಭಾವೇ ಚಿಂತನೀಯೋ ದೇಹಾಭಾವೇ ಜರಾ ಚ ನ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.13 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ಪಾದಾಭಾವಾದ್ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಹಸ್ತಾಭಾವಾತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಚ ನ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.14 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ಬ್ರಹ್ಮಾಭಾವಾಜ್ಜಗನ್ನಾಸ್ತಿ ತದಭಾವೇ ಹರಿರ್ನ ಚ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.15 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ಮೃತ್ಯುರ್ನಾಸ್ತಿ ಜರಾಭಾವೇ ಲೋಕವೇದದುರಾಧಿಕಂ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.16 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ಧರ್ಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಶುಚಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಭಯಂ ನ ಚ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.17 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಷರತ್ಯಜಡಂ ಮಮ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.18 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ಗುರುರಿತ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಶಿಷ್ಯೋ ನಾಸ್ತೀತಿ ತತ್ತ್ವತಃ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.19 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ಏಕಾಭಾವಾನ್ನ ದ್ವಿತೀಯಂ ನ ದ್ವಿತೀಯಾನ್ನ ಚೈಕತಾ ।
ಸತ್ಯತ್ವಮಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂಚಿದಸತ್ಯತ್ವಂ ಚ ಸಂಭವೇತ್ ॥ 4.20 ॥

ಅಸತ್ಯತ್ವಂ ಯದಿ ಭವೇತ್ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಚ ಘಟಿಷ್ಯತಿ ।
ಶುಭಂ ಯದ್ಯಶುಭಂ ವಿದ್ಧಿ ಅಶುಭಂ ಶುಭಮಸ್ತಿ ಚೇತ್ ॥ 4.21 ॥

ಭಯಂ ಯದ್ಯಭಯಂ ವಿದ್ಧಿ ಅಭಯಾದ್ಭಯಮಾಪತೇತ್ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.22 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ಬದ್ಧತ್ವಮಸ್ತಿ ಚೇನ್ಮೋಕ್ಷೋ ಬಂಧಾಭಾವೇ ನ ಮೋಕ್ಷತಾ ।
ಮರಣಂ ಯದಿ ಚೇಜ್ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಭಾವೇ ಮೃತಿರ್ನ ಚ ॥ 4.23 ॥

ತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ ಭವೇಚ್ಚಾಹಂ ತ್ವಂ ನೋ ಚೇದಹಮೇವ ನ ।
ಇದಂ ಯದಿ ತದೇವಾಪಿ ತದಭಾವೇ ಇದಂ ನ ಚ ॥ 4.24 ॥

ಅಸ್ತಿ ಚೇದಿತಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಚೇದಸ್ತಿ ಕಿಂಚ ನ ।
ಕಾರ್ಯಂ ಚೇತ್ ಕಾರಣಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಭಾವೇ ನ ಕಾರಣಂ ॥ 4.25 ॥

ದ್ವೈತಂ ಯದಿ ತದಾಽದ್ವೈತಂ ದ್ವೈತಾಭಾವೇಽದ್ವಯಂ ಚ ನ ।
ದೃಶ್ಯಂ ಯದಿ ದೃಗಪ್ಯಸ್ತಿ ದೃಶ್ಯಾಭಾವೇ ದೃಗೇವ ನ ॥ 4.26 ॥

ಅಂತರ್ಯದಿ ಬಹಿಃ ಸತ್ಯಮಂತಾಭಾವೇ ಬಹಿರ್ನ ಚ ।
ಪೂರ್ಣತ್ವಮಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂಚಿದಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ॥ 4.27 ॥

ಕಿಂಚಿದಸ್ತೀತಿ ಚೇಚ್ಚಿತ್ತೇ ಸರ್ವಂ ಭವತಿ ಶೀಘ್ರತಃ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಮಪಿ ಕ್ವಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಸಜ್ಯತಿ ॥ 4.28 ॥

ತಸ್ಮಾದೇತತ್ ಕ್ವಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಂ ನಾಹಂ ವಾ ಇಮೇ ಇದಂ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.29 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ನಾಸ್ತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಕಂ ಲೋಕೇ ನಾಸ್ತಿ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 4.30 ॥var was ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ಸ್ಮರಣಸ್ಯ ಮನೋ ನ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಜಗದಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಮಪ್ಯ ಹಿ ॥ 4.31 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಕೇವಲಂ ಚಾಹಂ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಇತ್ಯಾತ್ಮನಿರ್ಣಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಭವತೇ ಸರ್ವಸಂಗ್ರಹಂ ॥ 4.32 ॥var was ನಿರ್ಣ್ಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ
ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 4.33 ॥

ನಿದಾಘಃ-var was ಋಭುಃ-
ಭಗವನ್ ಕೋ ಭವಾನ್ ಕೋ ನು ವದ ಮೇ ವದತಾಂ ವರ ।var was ನಿದಾಘ
ಯಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ತತ್ಕ್ಷಣಾನ್ಮುಚ್ಯೇನ್ಮಹಾಸಂಸಾರಸಂಕಟಾತ್ ॥ 4.34 ॥

ಋಭುಃ-
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಸುಖಂ ।
ಅಹಮೇವಾಹಮೇವಾಹಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.35 ॥

ಅಹಂ ಚೈತನ್ಯಮೇವಾಸ್ಮಿ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೋ ಹ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವಾಕ್ಷರವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.36 ॥

ಅಹಮರ್ಥವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಇದಮರ್ಥವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಾನರ್ಥವಿಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.37 ॥

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಬುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮ್ಯತ್ಯಂತನಿರ್ಮಲಃ ।
ನಿತ್ಯಾನದಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.38 ॥

ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಕೇವಲಾದ್ವೈತರೂಪೋಽಹಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.39 ॥

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಆದಿಹೀನೋಽಸ್ಮ್ಯನಂತಕಃ ।
ಅಪ್ರಾಕೃತಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.40 ॥

ಸ್ವಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಹೀನೋಽಹಂ ಸರ್ವಾವಿದ್ಯಾವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಮಸ್ಮಿ ತದೇವಾಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.41 ॥

ಸರ್ವನಾಮಾದಿಹೀನೋಽಹಂ ಸರ್ವರೂಪವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಸಂಗವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.42 ॥

ಸರ್ವವಾಚಾಂ ವಿಧಿಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಸರ್ವವೇದಾವಧಿಃ ಪರಃ ।
ಸರ್ವಕಾಲಾವಧಿಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.43 ॥

ಸರ್ವರೂಪಾವಧಿಶ್ಚಾಹಂ ಸರ್ವನಾಮಾವಧಿಃ ಸುಖಂ ।
ಸರ್ವಕಲ್ಪಾವಧಿಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.44 ॥

ಅಹಮೇವ ಸುಖಂ ನಾನ್ಯದಹಮೇವ ಚಿದವ್ಯಯಃ ।
ಅಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.45 ॥

ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಕೇವಲಂ ಶುದ್ಧಚಿದ್ಘನಃ ।
ಕೇವಲಾಖಂಡೋಸಾರೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.46 ॥

ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಕೇವಲಾಕಾರರೂಪವಾನ್ ।
ಕೇವಲಾತ್ಯಂತಸಾರೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.47 ॥

ಸತ್ಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಕೈವಲ್ಯಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವ ಹಿ ।
ಅರ್ಥಾನರ್ಥವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.48 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಅಪ್ರಗೃಹ್ಯಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.49 ॥

ಅರಸಸ್ಯುತರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅನುತಾಪವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅನುಸ್ಯೂತಪ್ರಕಾಶೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.50 ॥

ಸರ್ವಕರ್ಮವಿಹೀನೋಽಹಂ ಸರ್ವಭೇದವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಸಂದೇಹಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.51 ॥

ಅಹಂಭಾವವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ವಿಹೀನೋಽಸ್ಮೀತಿ ಮೇ ನ ಚ ।
ಸರ್ವದಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.52 ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಕೇಶವತ್ವಾದಿ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಶಂಕರಾದಿವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 4.53 ॥

ತೂಷ್ಣೀಮೇವಾವಭಾಸೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ।
ಕಿಂಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಪರೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿದಸ್ಮಿ ಪರೋಽಸ್ಮಿ ಚ ॥ 4.54 ॥

ನ ಶರೀರಪ್ರಕಾಶೋಽಸ್ಮಿ ಜಗದ್ಭಾಸಕರೋ ನ ಚ ।
ಚಿದ್ಘನೋಽಸ್ಮಿ ಚಿದಂಶೋಽಸ್ಮಿ ಸತ್ಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 4.55 ॥

ಮುದಾ ಮುದಿತರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ।
ನ ಬಾಲೋಽಸ್ಮಿ ನ ವೃದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ನ ಯುವಾಽಸ್ಮಿ ಪರಾತ್ ಪರಃ ॥ 4.56 ॥

ನ ಚ ನಾನಾಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ।
ಇಮಂ ಸ್ವಾನುಭವಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಂ ಪರಂ ರಸಂ ॥ 4.57 ॥

ಯೋ ವಾ ಕೋ ವಾ ಶೃಣೋತೀದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 4.58 ॥

ನ ಸ್ಥೂಲೋಽಪ್ಯನಣುರ್ನ ತೇಜಮರುತಾಮಾಕಾಶನೀರಕ್ಷಮಾ
ಭೂತಾಂತರ್ಗತಕೋಶಕಾಶಹೃದಯಾದ್ಯಾಕಾಶಮಾತ್ರಾಕ್ರಮೈಃ ।
ಉದ್ಗ್ರಂಥಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಸೂತ್ರಕರಣೈಃ ಕಿಂಚಿಜ್ಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞತಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಮೋಹಿತಮಾಯಯಾ ಶ್ರುತಿಶತೈರ್ಭೋ ಜಾನತೇ ಶಂಕರಂ ॥ 4.59 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ
ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೋ ನಾಮ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

5 ॥ ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ನಿದಾಘಃ –
ಏವಂ ಸ್ಥಿತೇ ಋಭೋ ಕೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ।
ತನ್ಮೇ ವದ ವಿಶೇಷೇಣ ಜ್ಞಾನಂ ಶಂಕರವಾಕ್ಯಜಂ ॥ 5.1 ॥

ಋಭುಃ –
ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ।
ತ್ವಮೇವಾಕಾಶರೂಪೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.2 ॥

ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಭಾವೋಽಸಿ ತ್ವಮೇವಾರ್ಥಸ್ತ್ವಮವ್ಯಯಃ ।
ತ್ವಂ ಸರ್ವಹೀನಸ್ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಸಾಕ್ಷಿಹೀನೋಽಸಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.3 ॥

ಕಾಲಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಹೀನಸ್ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಿಹೀನೋಽಸಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಕಾಲಹೀನೋಽಸಿ ಕಾಲೋಽಸಿ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಚಿದ್ಘನಃ ।
ಸರ್ವತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.4 ॥

ಸತ್ಯೋಽಸಿ ಸಿದ್ಧೋಽಸಿ ಸನಾತನೋಽಸಿ
ಮುಕ್ತೋಽಸಿ ಮೋಕ್ಷೋಽಸಿ ಸದಾಽಮೃತೋಽಸಿ ।
ದೇವೋಽಸಿ ಶಾಂತೋಽಸಿ ನಿರಾಮಯೋಽಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಪೂರ್ಣೋಽಸಿ ಪರಾವರೋಽಸಿ ॥ 5.5 ॥

ಸಮೋಽಸಿ ಸಚ್ಚಾಸಿ ಸನಾತನೋಽಸಿ
ಸತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೈಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತೋಽಸಿ ।
ಸರ್ವಾಂಗಹೀನೋಽಸಿ ಸದಾಸ್ಥಿತೋಽಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಪೂರ್ಣೋಽಸಿ ಪರಾವರೋಽಸಿ ॥ 5.6 ॥var was ಪರಾಪರೋಽಸಿ
ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಭ್ರಮವರ್ಜಿತೋಽಸಿ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸದೋದಿತೋಽಸಿ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪವಿವರ್ಜಿತೋಽಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಪೂರ್ಣೋಽಸಿ ಪರಾವರೋಽಸಿ ॥ 5.7 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಸಂತೋಷಸುಖಾಸನೋಽಸಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತೋಽಸಿ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಕಾರ್ಯಾದಿವಿವರ್ಜಿತೋಽಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಪೂರ್ಣೋಽಸಿ ಪರಾವರೋಽಸಿ ॥ 5.8 ॥

ಚಿದಾಕಾರಸ್ವರೂಪೋಽಸಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಸಿ ನಿರಂಕುಶಃ ।
ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾವಸ್ಥಿತೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.9 ॥

ಆನಂದೋಽಸಿ ಪರೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಸರ್ವಶೂನ್ಯೋಽಸಿ ನಿರ್ಗುಣಃ ।
ಏಕ ಏವಾದ್ವಿತೀಯೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.10 ॥

ಚಿದ್ಘನಾನಂದರೂಪೋಽಸಿ ಚಿದಾನಂದೋಽಸಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.11 ॥

ತದಸಿ ತ್ವಮಸಿ ಜ್ಞೋಽಸಿ ಸೋಽಸಿ ಜಾನಾಸಿ ವೀಕ್ಷ್ಯಸಿ ।
ಚಿದಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.12 ॥

ಅಮೃತೋಽಸಿ ವಿಭುಶ್ಚಾಸಿ ದೇವೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾನಸಿ ।
ಚಂಚಲೋಷ್ಠಕಲಂಕೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.13 ॥

ಸರ್ವೋಽಸಿ ಸರ್ವಹೀನೋಽಸಿ ಶಾಂತೋಽಸಿ ಪರಮೋ ಹ್ಯಸಿ ।
ಕಾರಣಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಶಾಂತೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.14 ॥

ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಸ್ವರೂಪೋಽಸಿ ಸತ್ತಾಸಾಮಾನ್ಯಕೋ ಹ್ಯಸಿ ।
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.15 ॥

ಈಷಣ್ಮಾತ್ರವಿಹೀನೋಽಸಿ ಅಣುಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಸ್ತಿತ್ವವರ್ಜಿತೋಽಸಿ ತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿತ್ವಾದಿವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 5.16 ॥

ಯೋಽಸಿ ಸೋಽಸಿ ಮಹಾಂತೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.17 ॥

ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಹೀನೋಽಸಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಸಿ ನಿರಾಮಯಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.18 ॥

ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ವರೂಪೋಽಸಿ ಸರ್ವತೇಜಃ ಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಭೇದಹೀನೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.19 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭೇದಶೂನ್ಯೋಽಸಿ ವಿಪ್ಲುತ್ಯಾದಿವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಶಿವೋಽಸಿ ಭೇದಹೀನೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.20 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಹೀನೋಽಸಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಂ ಪ್ರಪಶ್ಯಸಿ ।
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತೋಽಸಿ ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.21 ॥

ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾವಶೇಷೋಽಸಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೋ ಮತೋ ಹ್ಯಸಿ ।
ಸ್ವಾನಂದಸಿಂಧುಮಗ್ನೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.22 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮರಾಜ್ಯೇ ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮಾನಮೋ ಹ್ಯಸಿ ।
ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.23 ॥

ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸುಖೇ ಸ್ವಯಂ ಚಾಸಿ ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಪಶ್ಯಸಿ ।
ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯಾಕಾಶವದ್ಭಾಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.24 ॥

ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನ್ನ ಚಲಸಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನ್ನ ಪಶ್ಯಸಿ ।
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾಮೃತೋಽಸಿ ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.25 ॥

ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಭಾಸಿ ತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಜೃಂಭಸಿ ।
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾದನನ್ಯೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.26 ॥

ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ಸದಾಽಸಿ ತ್ವಂ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪಶ್ಯಸಿ ।
ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ಭುಂಕ್ಷೇ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5.27 ॥

ಸೂತಃ –
ತದಾ ನಿಧಾಘವಚಸಾ ತುಷ್ಟೋ ಋಭುರುವಾಚ ತಂ ।
ಶಿವಪ್ರೇಮರಸೇ ಪಾತ್ರಂ ತಂ ವೀಕ್ಷ್ಯಾಬ್ಜಜನಂದನಃ ॥ 5.28 ॥

ಋಭುಃ –
ಕೈಲಾಸೇ ಶಂಕರಃ ಪುತ್ರಂ ಕದಾಚಿದುಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ।
ತದೇವ ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾವಧಾನಮನಾಃ ಶೃಣು ॥ 5.29 ॥

ಅಯಂ ಪ್ರಪಂಚೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನೋತ್ಪನ್ನೋ ನ ಸ್ವತಃ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಚಿತ್ರಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ಯಾಹುರ್ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.30 ॥

ನ ಪ್ರಪಂಚೋ ನ ಚಿತ್ತಾದಿ ನಾಹಂಕಾರೋ ನ ಜೀವಕಃ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.31 ॥

ಮಾಯಕಾರ್ಯಾದಿಕಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಾಯಾಕಾರ್ಯಭಯಂ ನಹಿ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.32 ॥

ಕರ್ತಾ ನಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಸ್ತಿ ಕರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಪುತ್ರಕ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.33 ॥

ಏಕಂ ನಾಸ್ತಿ ದ್ವಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಾದಿಕಂ ಚ ನ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.34 ॥

ಶ್ರವಣಂ ಮನನಂ ನಾಸ್ತಿ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನವಿಭ್ರಮಃ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.35 ॥

ಸಮಾಧಿದ್ವಿವಿಧಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಾತೃಮಾನಾದಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.36 ॥

ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅವಿವೇಕಕಥಾ ನ ಚ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.37 ॥

ಅನುಬಂಧಚತುಷ್ಕಂ ಚ ಸಂಬಂಧತ್ರಯಮೇವ ನ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.38 ॥

ಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯನ್ನ ಕ್ವಾಪಿ ವರ್ತಮಾನಂ ನ ವೈ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.39 ॥

ಗಂಗಾ ಗಯಾ ತಥಾ ಸೇತುವ್ರತಂ ವಾ ನಾನ್ಯದಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.40 ॥

ನ ಭೂಮಿರ್ನ ಜಲಂ ವಹ್ನಿರ್ನ ವಾಯುರ್ನ ಚ ಖಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.41 ॥

ನೈವ ದೇವಾ ನ ದಿಕ್ಪಾಲಾ ನ ಪಿತಾ ನ ಗುರುಃ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 5.42 ॥

ನ ದೂರಂ ನಾಂತಿಕಂ ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ನಾದ್ವೈತದ್ವೈತಸತ್ಯತ್ವಮಸತ್ಯಂ ವಾ ಇದಂ ನ ಚ ॥ 5.43 ॥

ನ ಮೋಕ್ಷೋಽಸ್ತಿ ನ ಬಂಧೋಽಸ್ತಿ ನ ವಾರ್ತಾವಸರೋಽಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಕ್ವಚಿದ್ವಾ ಕಿಂಚಿದೇವಂ ವಾ ಸದಸದ್ವಾ ಸುಖಾನಿ ಚ ॥ 5.44 ॥

ದ್ವಂದ್ವಂ ವಾ ತೀರ್ಥಧರ್ಮಾದಿ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮೇತಿ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ವೃದ್ಧಿರ್ನೋದಯೋ ಮೃನ್ಯುರ್ನ ಗಮಾಗಮವಿಭ್ರಮಃ ॥ 5.45 ॥

ಇಹ ನಾಸ್ತಿ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ಗುರುರ್ನ ಚ ಶಿಷ್ಯಕಃ ।
ಸದಸನ್ನಾಸ್ತಿ ಭೂರ್ನಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಕೃತಂ ಚ ನ ॥ 5.46 ॥

ಜಾತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ವರ್ಣೋ ನಾಸ್ತಿ ನ ಲೌಕಿಕಂ ।
ಶಮಾದಿಷಟ್ಕಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಿಯಮೋ ವಾ ಯಮೋಽಪಿ ವಾ ॥ 5.47 ॥

ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಚಿದಿತ್ಯೇವ ಹಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಚಿದಹಂ ಭಾಷಣಂ ನ ಹಿ ॥ 5.48 ॥

ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮೀತಿ ಚ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವಥಾ ॥ 5.49 ॥

ವಾಚಾ ಯದುಚ್ಯತೇ ಕಿಂಚಿನ್ಮನಸಾ ಮನುತೇ ಚ ಯತ್ ।
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ನಿಶ್ಚೀಯತೇ ಯಚ್ಚ ಚಿತ್ತೇನ ಜ್ಞಾಯತೇ ಹಿ ಯತ್ ॥ 5.50 ॥

ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೇ ಯಚ್ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಯತ್ ಕೃತಂ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಂ ಚ ಸ್ವಪ್ನಂ ವಾ ನ ತುರೀಯಕಂ ॥ 5.51 ॥

ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಯದುಪಾಧಿವಿನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ಸ್ನಾನಾಚ್ಛುದ್ಧಿರ್ನ ಹಿ ಕ್ವಾಪಿ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಶುದ್ಧಿರ್ನ ಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 5.52 ॥

ಗುಣತ್ರಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿದ್ಗುಣತ್ರಯಮಥಾಪಿ ವಾ ।
ಏಕದ್ವಿತ್ವಪದಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ಬಹುಭ್ರಮವಿಭ್ರಮಃ ॥ 5.53 ॥

ಭ್ರಾಂತ್ಯಭ್ರಾಂತಿ ಚ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಕಿಂಚಿನ್ನಾಸ್ತೀತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನ ಕಿಂಚಿದವಶಿಷ್ಯತೇ ॥ 5.54 ॥

ಇದಂ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 5.55 ॥

ಈಶ್ವರಃ –
ವಾರಾಶ್ಯಂಬುನಿ ಬುದ್ಬುದಾ ಇವ ಘನಾನಂದಾಂಬುಧಾವಪ್ಯುಮಾ-
ಕಾಂತೇಽನಂತಜಗದ್ಗತಂ ಸುರನರಂ ಜಾತಂ ಚ ತಿರ್ಯಙ್ ಮುಹುಃ ।
ಭೂತಂ ಚಾಪಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪ್ರತಿಭವಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಚೋರ್ಮಿಜಂ
ಸಮ್ಯಙ್ ಮಾಮನುಪಶ್ಯತಾಮನುಭವೈರ್ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ತೇಷಾಂ ಭವಃ ॥ 5.56 ॥

ಹರಂ ವಿಜ್ಞಾತಾರಂ ನಿಖಿಲತನುಕಾರ್ಯೇಷು ಕರಣಂ
ನ ಜಾನಂತೇ ಮೋಹಾದ್ಯಮಿತಕರಣಾ ಅಪ್ಯತಿತರಾಂ ।
ಉಮಾನಾಥಾಕಾರಂ ಹೃದಯದಹರಾಂತರ್ಗತಸರಾ
ಪಯೋಜಾತೇ ಭಾಸ್ವದ್ಭವಭುಜಗನಾಶಾಂಡಜವರಂ ॥ 5.57 ॥

॥ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಶಿವೇನ ಕುಮಾರೋಪದೇಶವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

6 ॥ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಈಶ್ವರಃ –
ವ್ರತಾನಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಭುವನಾನಿ ಮಿಥ್ಯಾ
ಭಾವಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಭವನಾನಿ ಮಿಥ್ಯಾ ।
ಭಯಂ ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಭರಣಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ
ಭುಕ್ತಂ ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಬಹುಬಂಧಮಿಥ್ಯಾ ॥ 6.1 ॥

ವೇದಾಶ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ವಚನಾನಿ ಮಿಥ್ಯಾ
ವಾಕ್ಯಾನಿ ಮಿಥ್ಯಾ ವಿವಿಧಾನಿ ಮಿಥ್ಯಾ ।
ವಿತ್ತಾನಿ ಮಿಥ್ಯಾ ವಿಯದಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ
ವಿಧುಶ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ವಿಷಯಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ॥ 6.2 ॥

ಗುರುಶ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಗುಣದೋಷಮಿಥ್ಯಾ
ಗುಹ್ಯಂ ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಗಣನಾ ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ।
ಗತಿಶ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಗಮನಂ ಚ ಮಿಥ್ಯಾ
ಸರ್ವಂ ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಗದಿತಂ ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ॥ 6.3 ॥

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಂ ಚ ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರಣಮೀಶ್ವರಃ ।
ಲೋಕೋ ಭೂತಂ ಜನಂ ಚೈವ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 6.4 ॥

ಬಂಧೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಧ್ಯಾನಂ ಚಿತ್ತಂ ಸುರಾಸುರಾಃ ।
ಗೌಣಂ ಮುಖ್ಯಂ ಪರಂ ಚಾನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 6.5 ॥

ವಾಚಾ ವದತಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸಂಕಲ್ಪಾತ್ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಯದ್ಯತ್ ಮನಸಾ ಚಿಂತ್ಯತೇ ಚ ಯತ್ ॥ 6.6 ॥

ಬುದ್ಧ್ಯಾ ನಿಶ್ಚೀಯತೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಚಿತ್ತೇನ ನೀಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಪ್ರಪಂಚೇ ಪಂಚತೇ ಯದ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 6.7 ॥

ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಶ್ರೂಯತೇ ಯದ್ಯನ್ನೇತ್ರೇಣ ಚ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ನೇತ್ರಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಗಾತ್ರಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 6.8 ॥

ಇದಮಿತ್ಯೇವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಿದಮಿತ್ಯೇವ ಕಲ್ಪಿತಂ ।
ಯದ್ಯದ್ವಸ್ತು ಪರಿಜ್ಞಾತಂ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 6.9 ॥

ಕೋಽಹಂ ಕಿಂತದಿದಂ ಸೋಽಹಂ ಅನ್ಯೋ ವಾಚಯತೇ ನಹಿ ।
ಯದ್ಯತ್ ಸಂಭಾವ್ಯತೇ ಲೋಕೇ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 6.10 ॥

ಸರ್ವಾಭ್ಯಾಸ್ಯಂ ಸರ್ವಗೋಪ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾರಣವಿಭ್ರಮಃ ।
ಸರ್ವಭೂತೇತಿ ವಾರ್ತಾ ಚ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ಚ ವಿನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 6.11 ॥

ಸರ್ವಭೇದಪ್ರಭೇದೋ ವಾ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪವಿಭ್ರಮಃ ।
ಸರ್ವದೋಷಪ್ರಭೇದಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 6.12 ॥

ರಕ್ಷಕೋ ವಿಷ್ಣುರಿತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟೇಸ್ತು ಕಾರಣಂ ।
ಸಂಹಾರೇ ಶಿವ ಇತ್ಯೇವಂ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 6.13 ॥

ಸ್ನಾನಂ ಜಪಸ್ತಪೋ ಹೋಮಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ದೇವಪೂಜನಂ ।
ಮಂತ್ರೋ ಗೋತ್ರಂ ಚ ಸತ್ಸಂಗಃ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 6.14 ॥

ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತ್ತಥಾ ।
ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ವಿಭಾವೇನ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 6.15 ॥

ಚಿತ್ತಭೇದೋ ಜಗದ್ಭೇದಃ ಅವಿದ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ಸಂಭವಃ ।
ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 6.16 ॥

ಲೋಕತ್ರಯೇಷು ಸದ್ಭಾವೋ ಗುಣದೋಷಾದಿಜೃಂಭಣಂ ।
ಸರ್ವದೇಶಿಕವಾರ್ತೋಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 6.17 ॥

ಉತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಚ ನಿಕೃಷ್ಟಂ ಚ ಉತ್ತಮಂ ಮಧ್ಯಮಂ ಚ ತತ್ ।
ಓಂಕಾರಂ ಚಾಪ್ಯಕಾರಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 6.18 ॥

ಯದ್ಯಜ್ಜಗತಿ ದೃಶ್ಯೇತ ಯದ್ಯಜ್ಜಗತಿ ವೀಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ಯದ್ಯಜ್ಜಗತಿ ವರ್ತೇತ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 6.19 ॥

ಯೇನ ಕೇನಾಕ್ಷರೇಣೋಕ್ತಂ ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಸಂಗತಂ ।
ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ನೀತಂ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 6.20 ॥

ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಗದಿತಂ ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಮೋದಿತಂ ।
ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಚ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 6.21 ॥

ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಯದ್ದತ್ತಂ ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಯತ್ ಕೃತಂ ।
ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಜಲಸ್ನಾನಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 6.22 ॥

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಶುಭಂ ಕರ್ಮ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚ ದುಷ್ಕೃತಂ ।
ಯದ್ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಸತ್ಯೇನ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 6.23 ॥

ಇದಂ ಸರ್ವಮಹಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರತಿಭಾತಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 6.24 ॥

ಋಭುಃ –
ಪುನರ್ವಕ್ಷ್ಯೇ ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ ।
ಶಂಕರೇಣ ಕುಮಾರಾಯ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತೇ ॥ 6.25 ॥

ತನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಸದಾ ।
ಏಕವರ್ಜಿತಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಹಿ ॥ 6.26 ॥

ಇದಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಹಿ ।
ಆತ್ಮಾಭಾಸಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಹಿ ॥ 6.27 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಹಿ ।
ತ್ವತ್ತಾ ಮತ್ತಾ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ॥ 6.28 ॥

ಆಕಾಶೋ ಭೂರ್ಜಲಂ ವಾಯುರಗ್ನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಿಃ ಶಿವಃ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿಚ್ಚ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಹಿ ॥ 6.29 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಯಚ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ।
ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಹಿ ॥ 6.30 ॥

ದ್ರವ್ಯಂ ಕಾಲಶ್ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಚ ।
ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಹಿ ॥ 6.31 ॥

ಸಂಭಾಷಣಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ವಾಕ್ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ।
ಅಸಚ್ಚ ಸಚ್ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಹಿ ॥ 6.32 ॥

ಆದಿರಂತಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಅಸ್ತಿ ಚೇಚ್ಚಿನ್ಮಯಂ ಸದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯದ್ಯಪಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 6.33 ॥

ರುದ್ರೋಽಪಿ ದೇವಾಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಅಸ್ತಿ ನರತಿರ್ಯಕ್ಸುರಾಸುರಂ ।
ಗುರುಶಿಷ್ಯಾದಿ ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 6.34 ॥

ದೃಗ್ದೃಶ್ಯಂ ಚಾಪಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞೇಯಂ ಧ್ರುವಾಧ್ರುವಂ ।
ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ದೇಹಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 6.35 ॥

ಲಿಂಗಂ ಚಾಪಿ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಚ ।
ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಪಾಪಪುಣ್ಯಮಥಾಪಿ ಚ ॥ 6.36 ॥

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ವೇದವೇದಾಂತಮೇವ ಚ ।
ದಿಶೋಽಪಿ ವಿದಿಶಶ್ಚೈವ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಪಾಲಕಾಃ ॥ 6.37 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ವ್ಯವಹಾರಾದಿ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತ್ತಥಾ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನಾಮರೂಪಂ ಚ ಭೂತಾನಿ ಭುವನಾನಿ ಚ ॥ 6.38 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಪ್ರಾಣ ಏವೇಹ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಪಂಚಕೋಶಾದಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾನಂದಮುಚ್ಯತೇ ॥ 6.39 ॥

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಕಂ ॥ 6.40 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಪಿ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಕಮಿದಂ ಕಿಲ ।
ಆಧಾರಾದಿ ಹಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಆಧೇಯಂ ಚ ಮುನೀಶ್ವರ ॥ 6.41 ॥

ಯಚ್ಚ ಯಾವಚ್ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾವಚ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಯಚ್ಚ ಯಾವಚ್ಚ ದೂರಸ್ಥಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 6.42 ॥

ಯಚ್ಚ ಯಾವಚ್ಚ ಭೂತಾನಿ ಯಚ್ಚ ಯಾವಚ್ಚ ವಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ಯಚ್ಚ ಯಾವಚ್ಚ ವೇದೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 6.43 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ಬಂಧಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ಮೋಕ್ಷಕಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸ್ಪೃಶೇ ॥ 6.44 ॥

ಸರ್ವಂ ವೇದತ್ರಯಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ।
ಶಿವಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕುಮಾರಾಯ ತದೇತತ್ ಕಥಿತಂ ತ್ವಯಿ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 6.45 ॥

ಸೂತಃ –
ಈಶಾವಾಸ್ಯಾದಿಮಂತ್ರೈರ್ವರಗಗನತನೋಃ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಾರ್ಥವಾದೈಃ
ತಲ್ಲಿಂಗಾಗಾರಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಸುಮಹದೀಶಾನ ಲಿಂಗೇಷು ಪೂಜಾ ।
ಅಕ್ಲೇದ್ಯೇ ಚಾಭಿಷೇಕೋ ??? ??? ??? ದಿಗ್ವಾಸಸೇ ವಾಸದಾನಂ
ನೋ ಗಂಧಘ್ರಾಣಹೀನೇ ರೂಪದೃಶ್ಯಾದ್ವಿಹೀನೇ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾರ್ಪಣಾನಿ ॥ 6.46 ॥

ಸ್ವಭಾಸೇ ದೀಪದಾನಂ ??? ಸರ್ವಭಕ್ಷೇ ಮಹೇಶೇ
ನೈವೇದ್ಯಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೇ ಸಕಲಭುವನಗೇ ಪ್ರಕ್ರಮೋ ವಾ ನಮಸ್ಯಾ ।
ಕುರ್ಯಾಂ ಕೇನಾಪಿ ಭಾವೈರ್ಮಮ ನಿಗಮಶಿರೋಭಾವ ಏವ ಪ್ರಮಾಣಂ ॥ 6.47 ॥

ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನೈಶ್ಛಿನ್ನೈಃ ಪರಿಕರವರೈಃ ಪೂಜನಧಿಯಾ
ಭಜಂತ್ಯಜ್ಞಾಸ್ತದ್ಜ್ಞಾಃ ವಿಧಿವಿಹಿತಬುದ್ಧ್ಯಾಗತಧಿಯಃ ।var was ತದಜ್ಞಾಃ
ತಥಾಪೀಶಂ ಭಾವೈರ್ಭಜತಿ ಭಜತಾಮಾತ್ಮಪದವೀಂ
ದದಾತೀಶೋ ವಿಶ್ವಂ ಭ್ರಮಯತಿ ಗತಜ್ಞಾಂಶ್ಚ ಕುರುತೇ ॥ 6.48 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯತ್ವಕಥನಂ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

7 ॥ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಮಹಾಸಾರಂ ದುರ್ಲಭಂ ದುರ್ಲಭಂ ಸದಾ ॥ 7.1 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಮಂತ್ರಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಫಲಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಜೀವ ಅಖಂಡೈಕರಸಾ ಕ್ರಿಯಾ ॥ 7.2 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಾ ಭೂಮಿರಖಂಡೈಕರಸಂ ಜಲಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಗಂಧ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ವಿಯತ್ ॥ 7.3 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಶ್ರುತಿಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ವ್ರತಂ ॥ 7.4 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ವಿಷ್ಣುರಖಂಡೈಕರಸಃ ಶಿವಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಅಖಂಡೈಕರಸಾಃ ಸುರಾಃ ॥ 7.5 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಸರ್ವಮಖಂಡೈಕರಸಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಶ್ಚಾತ್ಮಾ ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಗುರುಃ ॥ 7.6 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ವಾಚ್ಯಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಮಹಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ದೇಹ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಮನಃ ॥ 7.7 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಚಿತ್ತಂ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಸುಖಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಅಖಂಡೈಕರಸೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 7.8 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ನಿತ್ಯಮಖಂಡೈಕರಸಃ ಪರಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಾತ್ ಕಿಂಚಿದಖಂಡೈಕರಸಾದಹಂ ॥ 7.9 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ವಾಸ್ತಿ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ನ ಹಿ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಾದನ್ಯತ್ ಅಖಂಡೈಕರಸಾತ್ ಪರಃ ॥ 7.10 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಾತ್ ಸ್ಥೂಲಂ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಜನಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಖಂಡೈಕರಸಂ ದ್ವಯಂ ॥ 7.11 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಬಲಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಾದ್ವಿಷ್ಣುರಖಂಡೈಕರಸಾದಣುಃ ॥ 7.12 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಖಂಡೈಕರಸಾದ್ಭವಾನ್ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಹ್ಯೇವ ಅಖಂಡೈಕರಸಾದಿತಂ ॥ 7.13 ॥

ಅಖಂಡಿತರಸಾದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅಖಂಡಿತರಸಾದ್ ಸ್ಥಿತಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಾ ಲೀಲಾ ಅಖಂಡೈಕರಸಃ ಪಿತಾ ॥ 7.14 ॥var was ಲೀನಾ
ಅಖಂಡೈಕರಸಾ ಭಕ್ತಾ ಅಖಂಡೈಕರಸಃ ಪತಿಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಾ ಮಾತಾ ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ವಿರಾಟ್ ॥ 7.15 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಗಾತ್ರಂ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಶಿರಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಘ್ರಾಣಂ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಬಹಿಃ ॥ 7.16 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಪೂರ್ಣಮಖಂಡೈಕರಸಾಮೃತಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಶ್ರೋತ್ರಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಗೃಹಂ ॥ 7.17 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಗೋಪ್ಯಮಖಂಡೈಕರಸಃ ಶಿವಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ನಾಮ ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ರವಿಃ ॥ 7.18 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಃ ಸೋಮಃ ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಗುರುಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಅಖಂಡೈಕರಸಃ ಸುಹೃತ್ ॥ 7.19 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಬಂಧುರಖಂಡೈಕರಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ರಾಜಾ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಪುರಂ ॥ 7.20 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸೈಶ್ವರ್ಯಂ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಪ್ರಭುಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಮಂತ್ರ ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಜಪಃ ॥ 7.21 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಧ್ಯಾನಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಪದಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಮಹಾನ್ ॥ 7.22 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಜ್ಯೋತಿರಖಂಡೈಕರಸಂ ಪರಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಭೋಜ್ಯಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಹವಿಃ ॥ 7.23 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಹೋಮಃ ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಜಯಃ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ಅಖಂಡೈಕರಸಃ ಸ್ವಯಂ ॥ 7.24 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಾಕಾರಾದನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ನಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಶೃಣು ಭೂಯೋ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನುಭವಸಂಪದಂ ॥ 7.25 ॥

ದುರ್ಲಭಂ ದುರ್ಲಭಂ ಲೋಕೇ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಅಹಮಸ್ಮಿ ಪರಂ ಚಾಸ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಪ್ರಭವೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.26 ॥

ಸರ್ವರೂಪಗುರುಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಸರ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಅಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಋದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಪರಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.27 ॥

ಅಹಮಸ್ಮಿ ಸದಾ ಜ್ಞೋಽಸ್ಮಿ ಸತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ವಿಮಲೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ವಿಜ್ಞಾನೋಽಸ್ಮಿ ವಿಶೇಷೋಽಸ್ಮಿ ಸಾಮ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸಕಲೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.28 ॥

ಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಶೋಕಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಚೈತನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಮಾನಾವಮಾನಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ನಿರ್ಗುಣೋಽಸ್ಮಿ ಶಿವೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.29 ॥

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ದ್ವಂದ್ವಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಭಾವಾಭಾವವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಭಾಷಾಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.30 ॥

ಶೂನ್ಯಾಶೂನ್ಯಪ್ರಭಾವೋಽಸ್ಮಿ ಶೋಭನೋಽಸ್ಮಿ ಮನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ತುಲ್ಯಾತುಲ್ಯವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ತುಚ್ಛಭಾವೋಽಸ್ಮಿ ನಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.31 ॥

ಸದಾ ಸರ್ವವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸಾತ್ವಿಕೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಏಕಸಂಖ್ಯಾವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ದ್ವಿಸಂಖ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.32 ॥

ಸದಸದ್ಭೇದಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸಂಕಲ್ಪರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನಾನಾತ್ಮಭೇದಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.33 ॥

ನಾಹಮಸ್ಮಿ ನ ಚಾನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ದೇಹಾದಿರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಆಧಾರರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.34 ॥

ಬಂಧಮೋಕ್ಷಾದಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಚಿತ್ತಾದಿಸರ್ವಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಪರಮೋಽಸ್ಮಿ ಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.35 ॥

ಸದಾ ವಿಚಾರರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ನಿರ್ವಿಚಾರೋಽಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಆಕಾರಾದಿಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಉಕಾರೋಽಸ್ಮಿ ಮುದೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.36 ॥

ಧ್ಯಾನಾಧ್ಯಾನವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಧ್ಯೇಯಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.37 ॥

ಸರ್ವಾತೀತಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಲಯಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.38 ॥

ಮಾತೃಮಾನವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಮೇಯಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಅಗತ್ ಸರ್ವಂ ಚ ದ್ರಷ್ಟಾಸ್ಮಿ ನೇತ್ರಾದಿರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.39 ॥

ಪ್ರವೃದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಬುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.40 ॥

ಸರ್ವವೇದಾಂತತೃಪ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ಸುಲಭೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಮುದಾ ಮುದಿತಶೂನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವಮೌನಫಲೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.41 ॥

ನಿತ್ಯಚಿನ್ಮಾತ್ರರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸದಸಚ್ಚಿನ್ಮಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯತಿ ನಾಹಿತಂ ॥ 7.42 ॥

ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಹೃದಯಾದ್ವ್ಯಾಪಕೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಷಡ್ವಿಕಾರವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಷಟ್ಕೋಶರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.43 ॥

ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಅಂತರಾದಂತರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ದೇಶಕಾಲವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ದಿಗಂಬರಮುಖೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.44 ॥

ನಾಸ್ತಿ ಹಾಸ್ತಿ ವಿಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ನಕಾರರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವಚಿನ್ಮಾತ್ರರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.45 ॥

ಅಖಂಡಾಕಾರರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅಖಂಡಾಕಾರಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಪ್ರಪಂಚಚಿತ್ತರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.46 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಕಾರರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸದ್ಭಾವಾವರ್ಜಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಕಾಮಾದಿರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.47 ॥

ಕಾಯಕಾಯಿವಿಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಭವೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಮುಕ್ತಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಮೋಕ್ಷಹೀನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ॥ 7.48 ॥

ಸತ್ಯಾಸತ್ಯವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ಸನ್ಮಾತ್ರಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಗಂತವ್ಯದೇಶಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಗಮನಾರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 7.49 ॥

ಸರ್ವದಾ ಸ್ಮರರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಶಾಂತೋಽಸ್ಮಿ ಸುಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಏವಂ ಸ್ವಾನುಭವಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಂ ಮಹತ್ ॥ 7.50 ॥

ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ।
ಪಿಂಡಾಂಡಸಂಭವಜಗದ್ಗತಖಂಡನೋದ್ಯ-
ದ್ವೇತಂಡಶುಂಡನಿಭಪೀವರಬಾಹುದಂಡ ।
ಬ್ರಹ್ಮೋರುಮುಂಡಕಲಿತಾಂಡಜವಾಹಬಾಣ
ಕೋದಂಡಭೂಧರಧರಂ ಭಜತಾಮಖಂಡಂ ॥ 7.51 ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ಯದ್ವಿತೀಯೇ ಭಗವತಿ ಗಿರಿಜಾನಾಯಕೇ ಕಾಶರೂಪೇ
ನೀರೂಪೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ಗತದುರಿತಧಿಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತ್ಯಾತ್ಮಭಾವಂ ।
ಅನ್ಯೇ ಭೇದಧಿಯಃ ಶ್ರುತಿಪ್ರಕಥಿತೈರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋತ್ಥಶ್ರಮೈಃ
ತಾಂತಾಃ ಶಾಂತಿವಿವರ್ಜಿತಾ ವಿಷಯಿಣೋ ದುಃಖಂ ಭಜಂತ್ಯನ್ವಹಂ ॥ 7.52 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಸ್ವಾತ್ಮನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

8 ॥ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪ್ರಪಂಚಶೂನ್ಯತ್ವಂ ಶಶಶೃಂಗೇಣ ಸಂಮಿತಂ ।
ದುರ್ಲಭಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಸಾವಧಾನಮನಾಃ ಶೃಣು ॥ 8.1 ॥

ಇದಂ ಪ್ರಪಂಚಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿದ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಚ ಪಶ್ಯತಿ ।
ದೃಶ್ಯರೂಪಂ ಚ ದೃಗ್ರೂಪಂ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.2 ॥

ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ ।
ಅಹಂಕಾರಶ್ಚ ತೇಜಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.3 ॥

ನಾಶ ಜನ್ಮ ಚ ಸತ್ಯಂ ಚ ಲೋಕಂ ಭುವನಮಂಡಲಂ ।
ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂ ಜಯೋ ಮೋಹಃ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.4 ॥

ಕಾಮಕ್ರೋಧೌ ಲೋಭಮೋಹೌ ಮದಮೋಹೌ ರತಿರ್ಧೃತಿಃ ।
ಗುರುಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶಾದಿ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.5 ॥

ಅಹಂ ತ್ವಂ ಜಗದಿತ್ಯಾದಿ ಆದಿರಂತಿಮಮಧ್ಯಮಂ ।
ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ವರ್ತಮಾನಂ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.6 ॥

ಸ್ಥೂಲದೇಹಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಂ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಮಪ್ಯಯಂ ।
ದೃಶ್ಯಂ ಚ ದರ್ಶನಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.7 ॥

ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಜ್ಯಂ ಭೋಗರೂಪಂ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಮದ್ವಯಂ ।
ಶಮೋ ವಿಚಾರಃ ಸಂತೋಷಃ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.8 ॥

ಯಮಂ ಚ ನಿಯಮಂ ಚೈವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಭಾಷಣಂ ।
ಗಮನಂ ಚಲನಂ ಚಿತ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.9 ॥

ಶ್ರೋತ್ರಂ ನೇತ್ರಂ ಗಾತ್ರಗೋತ್ರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಜಾಡ್ಯಂ ಹರಿಃ ಶಿವಃ ।
ಆದಿರಂತೋ ಮುಮುಕ್ಷಾ ಚ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.10 ॥

ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರಂ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಣಂ ಚ ಯತ್ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.11 ॥

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಂ ಚ ಸಾಧನಾನಾಂ ಚತುಷ್ಟಯಂ ।
ಸಜಾತೀಯಂ ವಿಜಾತೀಯಂ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.12 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಂ ಸರ್ವಭೂತಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಂ ಸತತ್ವಕಂ ।
ಸರ್ವಾವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.13 ॥

ಸರ್ವವರ್ಣಃ ಸರ್ವಜಾತಿಃ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ತೀರ್ಥಕಂ ।
ಸರ್ವವೇದಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.14 ॥

ಸರ್ವಬಂಧಂ ಸರ್ವಮೋಕ್ಷಂ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಮೀಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವಕಾಲಂ ಸರ್ವಬೋಧ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.15 ॥

ಸರ್ವಾಸ್ತಿತ್ವಂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸರ್ವಸಂಗಯುತಿರ್ಮಹಾನ್ ।
ಸರ್ವದ್ವೈತಮಸದ್ಭಾವಂ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.16 ॥

ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಃ ।
ಸರ್ವಜೀವತ್ವಸದ್ಭಾವಂ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.17 ॥

ಯದ್ಯತ್ ಸಂವೇದ್ಯತೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಯದ್ಯಜ್ಜಗತಿ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಯದ್ಯಚ್ಛೃಣೋತಿ ಗುರುಣಾ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.18 ॥

ಯದ್ಯದ್ಧ್ಯಾಯತಿ ಚಿತ್ತೇ ಚ ಯದ್ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ನಿಶ್ಚೀಯತೇ ಯಚ್ಚ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.19 ॥

ಯದ್ಯದ್ ವಾಚಾ ವ್ಯಾಕರೋತಿ ಯದ್ವಾಚಾ ಚಾರ್ಥಭಾಷಣಂ ।
ಯದ್ಯತ್ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯೈರ್ಭಾವ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.20 ॥

ಯದ್ಯತ್ ಸಂತ್ಯಜ್ಯತೇ ವಸ್ತು ಯಚ್ಛೃಣೋತಿ ಚ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಸ್ವಕೀಯಮನ್ಯದೀಯಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.21 ॥

ಸತ್ಯತ್ವೇನ ಚ ಯದ್ಭಾತಿ ವಸ್ತುತ್ವೇನ ರಸೇನ ಚ ।
ಯದ್ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಚಿತ್ತೇ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.22 ॥

ಯದ್ಯದಾತ್ಮೇತಿ ನಿರ್ಣೀತಂ ಯದ್ಯನ್ನಿತ್ಯಮಿತಂ ವಚಃ ।
ಯದ್ಯದ್ವಿಚಾರ್ಯತೇ ಚಿತ್ತೇ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.23 ॥

ಶಿವಃ ಸಂಹರತೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಪಾತಿ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ।
ಸ್ರಷ್ಟಾ ಸೃಜತಿ ಲೋಕಾನ್ ವೈ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.24 ॥

ಜೀವ ಇತ್ಯಪಿ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಭಾಷಯತ್ಯಪಿ ಭಾಷಣಂ ।
ಸಂಸಾರ ಇತಿ ಯಾ ವಾರ್ತಾ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.25 ॥

ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ಪುರಾಣೇಷು ಯದ್ಯದ್ವೇದೇಷು ನಿರ್ಣಯಃ ।
ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಂ ಭಾವಂ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 8.26 ॥

ಶಶಶೃಂಗವದೇವೇದಮುಕ್ತಂ ಪ್ರಕರಣಂ ತವ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ರಹಸ್ಯಂ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 8.27 ॥

ಭೂಯಃ ಶೃಣು ನಿದಾಘ ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ।
ಸುದುರ್ಲಭಮಿದಂ ನೄಣಾಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ಸತ್ತಮ ॥ 8.28 ॥

ಇದಮಿತ್ಯಪಿ ಯದ್ರೂಪಮಹಮಿತ್ಯಪಿ ಯತ್ಪುನಃ ।
ದೃಶ್ಯತೇ ಯತ್ತದೇವೇದಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.29 ॥

ದೇಹೋಽಯಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ತದೇವ ಭಯಮುಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.30 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ತದಂತಃಕರಣಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.31 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಸ ಹಿ ಸಂಸಾರ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.32 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ತದ್ಬಂಧನಮಿಹೋಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.33 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯದ್ ಜ್ಞಾನಂ ತದೇವ ನರಕಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.34 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಜಗತ್ ಸರ್ವಮಿತೀರ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.35 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿರೀರಿತಃ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.36 ॥

ದೇಹತ್ರಯೇಽಪಿ ಭಾವಂ ಯತ್ ತದ್ದೇಹಜ್ಞಾನಮುಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.37 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯದ್ಭಾವಂ ಸದಸದ್ಭಾವಮೇವ ಚ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.38 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ತತ್ಪ್ರಪಂಚಮಿಹೋಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.39 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ತದೇವಾಜ್ಞಾನಮುಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.40 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಮಲಿನಾ ವಾಸನೋಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.41 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸತ್ಯಂ ಜೀವಃ ಸ ಏವ ಸಃ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.42 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಮಹಾನರಕಮೀರಿತಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.43 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಮನ ಏವೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.44 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಮಿತೀರ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.45 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವಂ ಶೋಕ ಇತೀರಿತಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.46 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಮಿತಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.47 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತದೇವ ಮರಣಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.48 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತದೇವಾಶೋಭನಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.49 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಪಾಪಮಿತಿ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.50 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯಾ ಬುದ್ಧಿಃ ತುಷ್ಟಾ ಸೈವ ಹಿ ಚೋಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.51 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಸರ್ವದೋಷಮಿತಿ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.52 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ತದೇವ ಮಲಮುಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.53 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಮಹತ್ಸಂಶಯಮುಚ್ಯತೇ ।
ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 8.54 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಮರಣಂ ದುಃಖಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಜಗತ್ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಮರಣಂ ಕಾಮೋ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಮರಣಂ ಮಲಂ ॥ 8.55 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಮರಣಂ ಪಾಪಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಮರಣಂ ಮನಃ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಮಹಾರೋಗೇತಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 8.56 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಮಹಾಮೋಹೇತಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ತಾಪತ್ರಯಮುದಾಹೃತಂ ॥ 8.57 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಂ ಚ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸಂಬಂಧೋ ನೇತರತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 8.58 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವದುಃಖೇತಿ ನೇತರತ್ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಜಗತ್ಸತ್ಯತ್ವವಿಭ್ರಮಂ ॥ 8.59 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಮಹಾದೋಷಂ ಚ ನೇತರತ್ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕಾಲತ್ರಯಮುದೀರಿತಂ ॥ 8.60 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ನಾನಾರೂಪಮುದೀರಿತಂ ।
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚ ಸಂಕಲ್ಪಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಮಹಜ್ಜಗತ್ ॥ 8.61 ॥

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚ ಸಂಕಲ್ಪಂ ತದೇವಾಸತ್ಯಮೇವ ಹಿ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ತಜ್ಜಗನ್ನಾಸ್ತಿ ಸಂಶಯಃ ॥ 8.62 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ನೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಮನ ಏವ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮನ ಏವ ಮಹಾರಿಪುಃ ॥ 8.63 ॥

ಮನ ಏವ ಹಿ ಸಂಸಾರೋ ಮನ ಏವ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ।
ಮನ ಏವ ಮಹಾದುಃಖಂ ಮನ ಏವ ಜರಾದಿಕಂ ॥ 8.64 ॥

ಮನ ಏವ ಹಿ ಕಾಲಂ ಚ ಮನ ಏವ ಮಲಂ ಸದಾ ।
ಮನ ಏವ ಹಿ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಮನ ಏವ ಹಿ ಜೀವಕಃ ॥ 8.65 ॥

ಮನ ಏವಾಶುಚಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಮನ ಏವೇಂದ್ರಜಾಲಕಂ ।
ಮನ ಏವ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಮನೋ ವಂಧ್ಯಾಕುಮಾರವತ್ ॥ 8.66 ॥

ಮನ ಏವ ಸದಾ ನಾಸ್ತಿ ಮನ ಏವ ಜಡಂ ಸದಾ ।
ಮನ ಏವ ಹಿ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಮನೋಽಹಂಕಾರಮೇವ ಚ ॥ 8.67 ॥

ಮನ ಏವ ಮಹದ್ಬಂಧಂ ಮನೋಽನ್ತಃಕರಣಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಮನ ಏವ ಹಿ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಮನ ಏವ ಹಿ ತೋಯಕಂ ॥ 8.68 ॥

ಮನ ಏವ ಹಿ ತೇಜಶ್ಚ ಮನ ಏವ ಮರುನ್ಮಹಾನ್ ।
ಮನ ಏವ ಹಿ ಚಾಕಾಶೋ ಮನ ಏವ ಹಿ ಶಬ್ದಕಃ ॥ 8.69 ॥

ಮನ ಏವ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪಂ ಮನ ಏವ ಹಿ ರೂಪಕಂ ।
ಮನ ಏವ ರಸಾಕಾರಂ ಮನೋ ಗಂಧಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 8.70 ॥

ಅನ್ನಕೋಶಂ ಮನೋರೂಪಂ ಪ್ರಾಣಕೋಶಂ ಮನೋಮಯಂ ।
ಮನೋಕೋಶಂ ಮನೋರೂಪಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚ ಮನೋಮಯಃ ॥ 8.71 ॥

ಮನ ಏವಾನಂದಕೋಶಂ ಮನೋ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಿತಂ ।
ಮನ ಏವ ಹಿ ಸ್ವಪ್ನಂ ಚ ಮನ ಏವ ಸುಷುಪ್ತಿಕಂ ॥ 8.72 ॥

ಮನ ಏವ ಹಿ ದೇವಾದಿ ಮನ ಏವ ಯಮಾದಯಃ ।
ಮನ ಏವ ಹಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ಮನ ಏವ ಮನೋಮಯಃ ॥ 8.73 ॥

ಮನೋಮಯಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಮನೋಮಯಮಿದಂ ಪುರಂ ।
ಮನೋಮಯಮಿದಂ ಭೂತಂ ಮನೋಮಯಮಿದಂ ದ್ವಯಂ ॥ 8.74 ॥

ಮನೋಮಯಮಿಯಂ ಜಾತಿರ್ಮನೋಮಯಮಯಂ ಗುಣಃ ।
ಮನೋಮಯಮಿದಂ ದೃಶ್ಯಂ ಮನೋಮಯಮಿದಂ ಜಡಂ ॥ 8.75 ॥

ಮನೋಮಯಮಿದಂ ಯದ್ಯನ್ಮನೋ ಜೀವ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಂ ।
ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರಮಜ್ಞಾನಂ ಭೇದಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಏವ ಹಿ ॥ 8.76 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ದ್ವಂದ್ವಂ ಸಂಕಲ್ಪ ಏವ ಹಿ ।
ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರಕಾಲಂ ಚ ದೇಶಂ ಸಂಕಲ್ಪಮೇವ ಹಿ ॥ 8.77 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರೋ ದೇಹಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಃ ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರಕಃ ।
ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರಂ ಮನನಂ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಶ್ರವಣಂ ಸದಾ ॥ 8.78 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರಂ ನರಕಂ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ಯಪಿ ।
ಸಂಕಲ್ಪಮೇವ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಚಾತ್ಮಚಿಂತನಂ ॥ 8.79 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಂ ವಾ ಮನಾಕ್ತತ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಕಲ್ಪಮೇವ ಹಿ ।
ಸಂಕಲ್ಪ ಏವ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ತನ್ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಕದಾಚನ ॥ 8.80 ॥

ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸಂಕಲ್ಪಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ।
ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಗುರುರ್ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಶಿಷ್ಯೋಽಪಿ ವಸ್ತುತಃ ॥ 8.81 ॥

ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಶರೀರಂ ಚ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮನಃ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಕಿಂಚಿದ್ವಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯಖಿಲಂ ಜಗತ್ ॥ 8.82 ॥

ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಭೂತಂ ವಾ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
᳚ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ᳚ ಪ್ರಕರಣಂ ಮಯೋಕ್ತಂ ಚ ನಿದಾಘ ತೇ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 8.83 ॥

ವೇದಾಂತೈರಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪದಾಂಭೋಜಾನುರಾಗಾದರಾ-
ದಾರೋದಾರಕುಮಾರದಾರನಿಕರೈಃ ಪ್ರಾಣೈರ್ವನೈರುಜ್ಝಿತಃ ।
ತ್ಯಾಗಾದ್ಯೋ ಮನಸಾ ಸಕೃತ್ ಶಿವಪದಧ್ಯಾನೇನ ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ
ತನ್ನೈವಾಪ್ಯತಿ ಶಬ್ದತರ್ಕನಿವಹೈಃ ಶಾಂತಂ ಮನಸ್ತದ್ಭವೇತ್ ॥ 8.84 ॥

ಅಶೇಷದೃಶ್ಯೋಜ್ಝಿತದೃಙ್ಮಯಾನಾಂ
ಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜೇನ ಸದಾಸ್ಥಿತಾನಾಂ ।
ನ ಜಾಗ್ರತಃ ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಭಾವೋ
ನ ಜೀವನಂ ನೋ ಮರಣಂ ಚ ಚಿತ್ರಂ ॥ 8.85 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಪ್ರಪಂಚಶೂನ್ಯತ್ವ-ಸರ್ವನಾಸ್ತಿತ್ವನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

9 ॥ ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ನಿದಾಘಃ-
ಕುತ್ರ ವಾ ಭವತಾ ಸ್ನಾನಂ ಕ್ರಿಯತೇ ನಿತರಾಂ ಗುರೋ ।
ಸ್ನಾನಮಂತ್ರಂ ಸ್ನಾನಕಾಲಂ ತರ್ಪಣಂ ಚ ವದಸ್ವ ಮೇ ॥ 9.1 ॥

ಋಭುಃ –
ಆತ್ಮಸ್ನಾನಂ ಮಹಾಸ್ನಾನಂ ನಿತ್ಯಸ್ನಾನಂ ನ ಚಾನ್ಯತಃ ।
ಇದಮೇವ ಮಹಾಸ್ನಾನಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 9.2 ॥

ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಪರಮಾನಂದಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಮಹಾಸ್ನಾನಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 9.3 ॥

ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನರೂಪೋಽಹಂ ಕೇವಲಂ ಪರಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಕೇವಲಂ ಶಾಂತರೂಪೋಽಹಂ ಕೇವಲಂ ನಿರ್ಮಲೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 9.4 ॥

ಕೇವಲಂ ನಿತ್ಯರೂಪೋಽಹಂ ಕೇವಲಂ ಶಾಶ್ವತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.5 ॥

ಕೇವಲಂ ಸರ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಅಹಂತ್ಯಕ್ತೋಽಹಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.6 ॥

ಸರ್ವಹೀನಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಚಿದಾಕಾಶೋಽಹಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.7 ॥

ಕೇವಲಂ ತುರ್ಯರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ತುರ್ಯಾತೀತೋಽಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.8 ॥

ಸದಾ ಚೈತನ್ಯರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.9 ॥

ಕೇವಲಾಕಾರರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧರೂಪೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.10 ॥

ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಕೇವಲೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಿಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.11 ॥

ಕೇವಲಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋಽಸ್ಮಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಸ್ಮಿ ಹ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.12 ॥

ಸದಾ ಸತ್ಸಂಗರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ಪರಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.13 ॥

ಸದಾ ಹ್ಯೇಕಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾಽನನ್ಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸುಖಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.14 ॥

ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನರೂಪೋಽಹಂ ಅನಂತಾನಂದಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.15 ॥

ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಚಿತ್ಪರಾನಂದಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.16 ॥

ಅನಂತಾನಂದರೂಪೋಽಹಮವಾಙ್ಮಾನಸಗೋಚರಃ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.17 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಸತ್ಯಾನಂದೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.18 ॥

ಆತ್ಮಮಾತ್ರಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಆತ್ಮಾನಂದಮಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.19 ॥

ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿರಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.20 ॥

ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಆಕಾಶಸದೃಶೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.21 ॥

ನಿತ್ಯಸತ್ತಾಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.22 ॥

ನಿತ್ಯಸಂಪೂರ್ಣರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನಿರ್ಮನಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.23 ॥

ನಿತ್ಯಸತ್ತಾಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.24 ॥

ನಿತ್ಯಶಬ್ದಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವಾತೀತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.25 ॥

ರೂಪಾತೀತಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ವ್ಯೋಮರೂಪೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.26 ॥

ಭೂತಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಭಾಷಾನಂದೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.27 ॥

ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ಚಿದ್ಘನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.28 ॥

ದೇಹಭಾವವಿಹೀನೋಽಹಂ ಚಿತ್ತಹೀನೋಽಹಮೇವ ಹಿ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.29 ॥

ದೇಹವೃತ್ತಿವಿಹೀನೋಽಹಂ ಮಂತ್ರೈವಾಹಮಹಂ ಸದಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.30 ॥

ಸರ್ವದೃಶ್ಯವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ದೃಶ್ಯರೂಪೋಽಹಮೇವ ಹಿ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.31 ॥

ಸರ್ವದಾ ಪೂರ್ಣರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.32 ॥

ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಹಂ ಚೈತನ್ಯಮೇವ ಹಿ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.33 ॥

ಅಹಮೇವಾಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿಚ್ಚ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.34 ॥

ಅಹಮೇವ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಪರಾಯಣಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.35 ॥

ಅಹಮೇವ ಮಹಾಶೂನ್ಯಮಿತ್ಯೇವಂ ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.36 ॥

ಅಹಮೇವಾನ್ಯವದ್ಭಾಮಿ ಅಹಮೇವ ಶರೀರವತ್ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.37 ॥

ಅಹಂ ಚ ಶಿಷ್ಯವದ್ಭಾಮಿ ಅಹಂ ಲೋಕತ್ರಯಾದಿವತ್ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.38 ॥

ಅಹಂ ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತಃ ಅಹಂ ವೇದೈರುಪಾಸಿತಃ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.39 ॥

ಅಹಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿರ್ಣೀತ ಅಹಂ ಚಿತ್ತೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.40 ॥

ಮತ್ತ್ಯಕ್ತಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿದ್ವಾ ಮತ್ತ್ಯಕ್ತಂ ಪೃಥಿವೀ ಚ ಯಾ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.41 ॥

ಮಯಾತಿರಿಕ್ತಂ ತೋಯಂ ವಾ ಇತ್ಯೇವಂ ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 9.42 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ನಿರ್ಗುಣೋಽಸ್ಮಿ ನಿರೀಹೋಽಸ್ಮಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಂ ॥ 9.43 ॥

ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಏತದ್ಭೇದೋಽಪಿ ನಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಕೇವಲೋಽಸ್ಮ್ಯಜಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 9.44 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂಭಾಸ್ಯಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ನಾನ್ಯತಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ಮನಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಇತ್ಯೇವಂ ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಂ ॥ 9.45 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ರಮೇ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ರಮೇ ॥ 9.46 ॥

ಸ್ವಸ್ಯಾತ್ಮನಿ ಸ್ವಯಂ ರಂಸ್ಯೇ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವಾವಲೋಕಯೇ ।
ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸುಖೇನಾಸಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಂ ॥ 9.47 ॥

ಸ್ವಚೈತನ್ಯೇ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಾಸ್ಯೇ ಸ್ವಾತ್ಮರಾಜ್ಯೇ ಸುಖಂ ರಮೇ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಸಿಂಹಾಸನೇ ತಿಷ್ಠೇ ಇತ್ಯೇವಂ ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಂ ॥ 9.48 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮಮಂತ್ರಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯನ್ ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸದಾಽಭ್ಯಸನ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಸ್ವಾತ್ಮಪಾಪಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 9.49 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರೋ ದ್ವೈತದೋಷಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರೋ ಭೇದದುಃಖಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 9.50 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಶ್ಚಿಂತಾರೋಗಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರೋ ಬುದ್ಧಿವ್ಯಾಧಿಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 9.51 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಸರ್ವಲೋಕಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 9.52 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಕಾಮದೋಷಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಕ್ರೋಧದೋಷಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 9.53 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಶ್ಚಿಂತಾದೋಷಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಚ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 9.54 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಇದಂ ದುಃಖಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಅವಿವೇಕಮಲಂ ದಹೇತ್ ॥ 9.55 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಂಸಮಾಚರೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಕೋಟಿದೋಷಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 9.56 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಸರ್ವತಂತ್ರಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರೋ ದೇಹದೋಷಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 9.57 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಕಂ ॥ 9.58 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರ ಆತ್ಮಲೋಕಜಯಪ್ರದಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರ ಅಸತ್ಯಾದಿ ವಿನಾಶಕಂ ॥ 9.59 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಅನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ವಿನಾಶಯೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರ ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಸುಖಪ್ರದಂ ॥ 9.60 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರಃ ಅನಾತ್ಮಜ್ಞಾನಮಾಹರೇತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂತ್ರೋ ಜ್ಞಾನಾನಂದಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ 9.61 ॥

ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಾ ಜನ್ಮಕೋಟಿಶತಪ್ರದಾಃ ।
ಸರ್ವಮಂತ್ರಾನ್ ಸಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಜಪಮೇನಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 9.62 ॥

ಸದ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಮಸ್ತಿ ಮೇ ।
ಮಂತ್ರಪ್ರಕರಣೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಹಸ್ಯಂ ವೇದಕೋಟಿಷು ॥ 9.63 ॥

ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಃ ಸ ಏವ ಪರಮಾನಂದೋದಯಃ ಶಾಶ್ವತೋ
ಯಸ್ಮಾನ್ನಾನ್ಯದತೋಽನ್ಯದಾರ್ತಮಖಿಲಂ ತಜ್ಜಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವದಃ ।
ಯೋ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ತಥೇಂದ್ರಿಯಗಣೈರ್ದೇಹೋಽಪಿ ವೇದ್ಯೋ ನ ಚೇ-
ದಚ್ಛೇದ್ಯೋ ಭವವೈದ್ಯ ಈಶ ಇತಿ ಯಾ ಸಾ ಧೀಃ ಪರಂ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 9.64 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿಪ್ರಕರಣನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

10 ॥ ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ನಿತ್ಯತರ್ಪಣಮಾಚಕ್ಷ್ಯೇ ನಿದಾಘ ಶೃಣು ಮೇ ವಚಃ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಅತ್ಯಂತಂ ದುರ್ಲಭಂ ನೃಣಾಂ ॥ 10.1 ॥

ಸದಾ ಪ್ರಪಂಚಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಇದಮಿತ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಸದಾಪೂರ್ಣಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.2 ॥

ಸರೂಪಮಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಪ್ಯಹಂ ।
ಆನಂದಘನ ಏವಾಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.3 ॥

ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಶೂನ್ಯೋಽಹಂ ಸದಾತ್ಮಾನಂದವಾನಹಂ ।
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.4 ॥

ಅಹಮೇವ ಚಿದಾಕಾಶ ಆತ್ಮಾಕಾಶೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯದಾ ।
ಆತ್ಮನಾಽಽತ್ಮನಿ ತೃಪ್ತೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.5 ॥

ಏಕತ್ವಸಂಖ್ಯಾಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಅರೂಪೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮದ್ವಯಃ ।
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.6 ॥

ಆಕಾಶಾದಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋಽಹಂ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.7 ॥

ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಪರಾವರಸುಖೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸತ್ರಾಮಾತ್ರಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ದೃಗ್ದೃಶ್ಯಾದಿವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 10.8 ॥

ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಪ್ಯಹಂ ನಾಸ್ತಿ ತೂಷ್ಣೀಂ ತೂಷ್ಣೀಮಿಹಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಶುದ್ಧಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.9 ॥

ಸರ್ವಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಹಂ ಸದಾ ।
ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.10 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾನ್ಯತ್ರ ತೇ ಶಪೇ ।
ತದೇವಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹಃ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.11 ॥

ತ್ವಮಿತ್ಯೇತತ್ ತದಿತ್ಯೇತನ್ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀಹ ಕಿಂಚನ ।
ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.12 ॥

ಅತ್ಯಂತಾಭಾವರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಸುಖಂ ನಾನ್ಯತ್ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.13 ॥

ಇದಂ ಹೇಮಮಯಂ ಕಿಂಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ತೇ ಶಪೇ ।
ನಿರ್ಗುಣಾನಂದರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.14 ॥

ಸಾಕ್ಷಿವಸ್ತುವಿಹೀನತ್ವಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಸದಾ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.15 ॥

ಅಹಮೇವಾವಿಶೇಷೋಽಹಮಹಮೇವ ಹಿ ನಾಮಕಂ ।
ಅಹಮೇವ ವಿಮೋಹಂ ವೈ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.16 ॥

ಇಂದ್ರಿಯಾಭಾವರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವಾಭಾವಸ್ವರೂಪಕಂ ।
ಬಂಧಮುಕ್ತಿವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.17 ॥

ಸರ್ವಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವಾನಂದಘನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.18 ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರಶ್ಚಾಹಂ ವಾಙ್ಮನೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ।
ಚಿದಾನಂದಮಯಶ್ಚಾಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.19 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಪೂರ್ಣರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸುಖಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವತ್ರಾಚಿಂತ್ಯರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.20 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ತೃಪ್ತಿರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವಾನಂದಮಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವಶೂನ್ಯಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.21 ॥

ಸರ್ವದಾ ಮತ್ಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಪರಮಾನಂದವಾನಹಂ ।
ಏಕ ಏವಾಹಮೇವಾಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.22 ॥

ಮುಕ್ತೋಽಹಂ ಮೋಕ್ಷರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವಮೌನಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವನಿರ್ವಾಣರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.23 ॥

ಸರ್ವದಾ ಸತ್ಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವದಾ ತುರ್ಯವಾನಹಂ ।
ತುರ್ಯಾತೀತಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.24 ॥

ಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸನ್ಮಾತ್ರಾನಂದವಾನಹಂ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.25 ॥

ಸರ್ವದಾ ಹ್ಯಜರೂಪೋಽಹಂ ನಿರೀಹೋಽಹಂ ನಿರಂಜನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನರೂಪೋಽಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಂ ॥ 10.26 ॥

ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಮೇವೋಕ್ತಂ ಏತತ್ಪ್ರಕರಣಂ ಮಯಾ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 10.27 ॥

ನಿತ್ಯಹೋಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮದ್ವೈತಂ ಸಾವಧಾನಮನಾಃ ಶೃಣು ॥ 10.28 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಭುರಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಓಂಕಾರಾರ್ಥಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.29 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಪರಾನಂದಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.30 ॥

ನಿತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ನಿಷ್ಕಲಂಕಮಯೋ ಹ್ಯಹಂ ।
ಚಿದಾಕಾರಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.31 ॥

ನ ಹಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ನಾಹಮಸ್ಮಿ ನ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.32 ॥

ನಿರಂಶೋಽಸ್ಮಿ ನಿರಾಭಾಸೋ ನ ಮನೋ ನೇಂದ್ರಿಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ವಿಕಲ್ಪೋಽಹಂ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.33 ॥

ನ ದೇಹಾದಿಸ್ವಾರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ತ್ರಯಾದಿಪರಿವರ್ಜಿತಃ ।
ನ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.34 ॥

ಶ್ರವಣಂ ಮನನಂ ನಾಸ್ತಿ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಮೇವ ಹಿ ।
ಸ್ವಗತಂ ಚ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿದ್ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.35 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಹಿ ಮನಃಸತ್ತಾ ಅಸತ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿರೂಪಕಂ ।
ಅಹಂಕಾರಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಕಾಲತ್ರಯಮಸತ್ ಸದಾ ॥ 10.36 ॥

ಗುಣತ್ರಯಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.37 ॥

ಶ್ರುತಂ ಸರ್ವಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ವೇದಂ ಸರ್ವಮಸತ್ ಸದಾ ।
ಸರ್ವತತ್ತ್ವಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.38 ॥

ನಾನಾರೂಪಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ನಾನಾವರ್ಣಮಸತ್ ಸದಾ ।
ನಾನಾಜಾತಿಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.39 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ವೇದಜ್ಞಾನಂ ತಪೋಽಪ್ಯಸತ್ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.40 ॥

ಗುರುಶಿಷ್ಯಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಗುರೋರ್ಮಂತ್ರಮಸತ್ ತತಃ ।
ಯದ್ ದೃಶ್ಯಂ ತದಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.41 ॥

ಸರ್ವಾನ್ ಭೋಗಾನಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಯಚ್ಚಿಂತ್ಯಂ ತದಸತ್ ಸದಾ ।
ಯದ್ ದೃಶ್ಯಂ ತದಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.42 ॥

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಸತ್ ತ್ವಿತಿ ।
ಸರ್ವಪ್ರಾಣಾನಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.43 ॥

ಜೀವಂ ದೇಹಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಪರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನೈವ ಹಿ ।
ಮಯಿ ಸರ್ವಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.44 ॥

ದೃಷ್ಟಂ ಶ್ರುತಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಓತಂ ಪ್ರೋತಮಸನ್ಮಯಿ ।
ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.45 ॥

ದೃಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಸಂತೋಷಮಸದೇವ ಹಿ ।
ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣ್ಯಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.46 ॥

ಸರ್ವಾಸರ್ವಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಾಪೂರ್ಣಮಸತ್ ಪರೇ ।
ಸುಖಂ ದುಃಖಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.47 ॥

ಯಥಾಧರ್ಮಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಮಸತ್ ಸದಾ ।
ಲಾಭಾಲಾಭಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಸದಾ ದೇಹಮಸತ್ ಸದಾ ॥ 10.48 ॥

ಸದಾ ಜಯಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಸದಾ ಗರ್ವಮಸತ್ ಸದಾ ।
ಮನೋಮಯಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಸಂಶಯಂ ನಿಶ್ಚಯಂ ತಥಾ ॥ 10.49 ॥

ಶಬ್ದಂ ಸರ್ವಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಸರ್ವಮಸತ್ ಸದಾ ।
ರೂಪಂ ಸರ್ವಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ರಸಂ ಸರ್ವಮಸತ್ ಸದಾ ॥ 10.50 ॥

ಗಂಧಂ ಸರ್ವಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವಮಸತ್ ಸದಾ ।
ಭೂತಂ ಭವ್ಯಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಅಸತ್ ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೇ ॥ 10.51 ॥

ಅಸದೇವ ಸದಾ ಸರ್ವಮಸದೇವ ಭವೋದ್ಭವಂ ।
ಅಸದೇವ ಗುಣಂ ಸರ್ವಂ ಏವಂ ಹೋಮಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 10.52 ॥

ಶಶಶೃಂಗವದೇವ ತ್ವಂ ಶಶಶೃಂಗವದಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಶಶಶೃಂಗವದೇವೇದಂ ಶಶಶೃಂಗವದಂತರಂ ॥ 10.53 ॥

ಇತ್ಯೇವಮಾತ್ಮಹೋಮಾಖ್ಯಮುಕ್ತಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಮಯಾ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 10.54 ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಂಚ ವಿಚೈತಿ ವಿಶ್ವಮಖಿಲಂ ದ್ಯೋತಂತಿ ಸೂರ್ಯೇಂದವೋ
ವಿದ್ಯುದ್ವಹ್ನಿಮರುದ್ಗಣಾಃ ಸವರುಣಾ ಭೀತಾ ಭಜಂತೀಶ್ವರಂ ।
ಭೂತಂ ಚಾಪಿ ಭವತ್ಯದೃಶ್ಯಮಖಿಲಂ ಶಂಭೋಃ ಸುಖಾಂಶಂ ಜಗತ್
ಜಾತಂ ಚಾಪಿ ಜನಿಷ್ಯತಿ ಪ್ರತಿಭವಂ ದೇವಾಸುರೈರ್ನಿರ್ಯಪಿ ।
ತನ್ನೇಹಾಸ್ತಿ ನ ಕಿಂಚಿದತ್ರ ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನಾನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಿಯಂ ॥ 10.55 ॥

ಯಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಭೇದೈರ್ಮನನಧಿಯಾ ಧಾರಣಾಪಂಚಕಾದ್ಯೈಃ
ಮಧ್ಯೇ ವಿಶ್ವಜನಸ್ಯ ಸನ್ನಪಿ ಶಿವೋ ನೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ।
ಬುದ್ಧಯಾದಧ್ಯಾತಯಾಪಿ ಶ್ರುತಿವಚನಶತೈರ್ದೇಶಿಕೋಕ್ತ್ಯೈಕಸೂಕ್ತ್ಯಾ
ಯೋಗೈರ್ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೈಃ ಶಿವತರೋ ದೃಶ್ಯೋ ನ ಚಾನ್ಯತ್ ತಥಾ ॥ 10.56 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಾತ್ಮಹೋಮಾಖ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ್ವಯವರ್ಣನಂ ನಾಮ ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

11 ॥ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ।
ಆತ್ಮಮಾತ್ರೇಣ ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.1 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮವದೇವೇದಮಹಮಾತ್ಮಾ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮೇತಿ ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.2 ॥

ಚಿದಾತ್ಮಾಹಂ ಪರಾತ್ಮಾಹಂ ನಿರ್ಗುಣೋಽಹಂ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ನಿಶ್ಚಯೋ ಯಸ್ಯ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.3 ॥

ದೇಹತ್ರಯಾತಿರಿಕ್ತೋಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ಯಸ್ಯಾಂತಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.4 ॥

ಆನಂದಘನರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಪರಾನಂದಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಯಶ್ಚಿದೇವಂ ಪರಾನಂದಂ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.5 ॥

ಯಸ್ಯ ದೇಹಾದಿಕಂ ನಾಸ್ತಿ ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಪರಮಾನಂದಪೂರ್ಣೋ ಯಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.6 ॥

ಯಸ್ಯ ಕಿಂಚಿದಹಂ ನಾಸ್ತಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೇಣಾವತಿಷ್ಠತೇ ।
ಪರಾನಂದೋ ಮುದಾನಂದಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.7 ॥

ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಂ ಯಸ್ಯಾಂತಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರೈಕಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ನ ಸ್ಮರತ್ಯನ್ಯಕಲನಂ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.8 ॥var was ಕಲಲಂ
ಸರ್ವತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತ್ರ ಕಲನಾತ್ಮಕಃ ।
ಸರ್ವತ್ರ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.9 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಪರಾ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ।
ಆನಂದಾಕೃತಿರವ್ಯಕ್ತಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.10 ॥

ಶುದ್ಧಕೈವಲ್ಯಜೀವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.11 ॥

ಏಕರೂಪಃ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಅನ್ಯಚಿಂತಾವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿತ್ವಹೀನೋ ಯಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.12 ॥

ನ ಮೇ ಚಿತ್ತಂ ನ ಮೇ ಬುದ್ಧಿರ್ನಾಹಂಕಾರೋ ನ ಚೇಂದ್ರಿಯಃ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.13 ॥

ನ ಮೇ ದೋಷೋ ನ ಮೇ ದೇಹೋ ನೇ ಮೇ ಪ್ರಾಣೋ ನ ಮೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ದೃಢನಿಶ್ಚಯವಾನ್ ಯೋಽನ್ತಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.14 ॥

ನ ಮೇ ಮಾಯಾ ನ ಮೇ ಕಾಮೋ ನ ಮೇ ಕ್ರೋಧೋಽಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿದಿದಂ ವಾಽಪಿ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.15 ॥

ನ ಮೇ ದೋಷೋ ನ ಮೇ ಲಿಂಗಂ ನ ಮೇ ಬಂಧಃ ಕ್ವಚಿಜ್ಜಗತ್ ।
ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಸದಾನಂದಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.16 ॥

ನ ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರಂ ನ ಮೇ ನಾಸಾ ನ ಮೇ ಚಕ್ಷುರ್ನ ಮೇ ಮನಃ ।
ನ ಮೇ ಜಿಹ್ವೇತಿ ಯಸ್ಯಾಂತಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.17 ॥

ನ ಮೇ ದೇಹೋ ನ ಮೇ ಲಿಂಗಂ ನ ಮೇ ಕಾರಣಮೇವ ಚ ।
ನ ಮೇ ತುರ್ಯಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.18 ॥

ಇದಂ ಸರ್ವಂ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿದಯಂ ಸರ್ವಂ ನ ಮೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೇಣ ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.19 ॥

ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಮೇ ಕಶ್ಚಿನ್ನ ಮೇ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ವಚಿಜ್ಜಗತ್ ।
ಅಹಮೇವೇತಿ ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.20 ॥

ನ ಮೇ ಕಾಲೋ ನ ಮೇ ದೇಶೋ ನ ಮೇ ವಸ್ತು ನ ಮೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ನ ಮೇ ಸ್ನಾನಂ ನ ಮೇ ಪ್ರಾಸಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.21 ॥

ನ ಮೇ ತೀರ್ಥಂ ನ ಮೇ ಸೇವಾ ನ ಮೇ ದೇವೋ ನ ಮೇ ಸ್ಥಲಂ ।
ನ ಕ್ವಚಿದ್ಭೇದಹೀನೋಽಯಂ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.22 ॥

ನ ಮೇ ಬಂಧಂ ನ ಮೇ ಜನ್ಮ ನ ಮೇ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಮೇ ಪದಂ ।
ನ ಮೇ ವಾಕ್ಯಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.23 ॥

ನ ಮೇ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಮೇ ಪಾಪಂ ನ ಮೇ ಕಾಯಂ ನ ಮೇ ಶುಭಂ ।
ನ ಮೇ ದೃಶ್ಯಮಿತಿ ಜ್ಞಾನೀ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.24 ॥

ನ ಮೇ ಶಬ್ದೋ ನ ಮೇ ಸ್ಪರ್ಶೋ ನ ಮೇ ರೂಪಂ ನ ಮೇ ರಸಃ ।
ನ ಮೇ ಜೀವ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.25 ॥

ನ ಮೇ ಸರ್ವಂ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ ನ ಮೇ ಜೀವಂ ನ ಮೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ಮೇ ಭಾವಂ ನ ಮೇ ವಸ್ತು ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.26 ॥

ನ ಮೇ ಮೋಕ್ಷ್ಯೇ ನ ಮೇ ದ್ವೈತಂ ನ ಮೇ ವೇದೋ ನ ಮೇ ವಿಧಿಃ ।
ನ ಮೇ ದೂರಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.27 ॥

ನ ಮೇ ಗುರುರ್ನ ಮೇ ಶಿಷ್ಯೋ ನ ಮೇ ಬೋಧೋ ನ ಮೇ ಪರಃ ।
ನ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.28 ॥

ನ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನ ಮೇ ವಿಷ್ಣುರ್ನ ಮೇ ರುದ್ರೋ ನ ಮೇ ರವಿಃ ।
ನ ಮೇ ಕರ್ಮ ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.29 ॥

ನ ಮೇ ಪೃಥ್ವೀ ನ ಮೇ ತೋಯಂ ನ ಮೇ ತೇಜೋ ನ ಮೇ ವಿಯತ್ ।
ನ ಮೇ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.30 ॥

ನ ಮೇ ವಾರ್ತಾ ನ ಮೇ ವಾಕ್ಯಂ ನ ಮೇ ಗೋತ್ರಂ ನ ಮೇ ಕುಲಂ ।
ನ ಮೇ ವಿದ್ಯೇತಿ ಯಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.31 ॥

ನ ಮೇ ನಾದೋ ನ ಮೇ ಶಬ್ದೋ ನ ಮೇ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನ ಮೇ ಭವಃ ।
ನ ಮೇ ಧ್ಯಾನಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.32 ॥

ನ ಮೇ ಶೀತಂ ನ ಮೇ ಚೋಷ್ಣಂ ನ ಮೇ ಮೋಹೋ ನ ಮೇ ಜಪಃ ।
ನ ಮೇ ಸಂಧ್ಯೇತಿ ಯಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.33 ॥

ನ ಮೇ ಜಪೋ ನ ಮೇ ಮಂತ್ರೋ ನ ಮೇ ಹೋಮೋ ನ ಮೇ ನಿಶಾ ।
ನ ಮೇ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.34 ॥

ನ ಮೇ ಭಯಂ ನ ಮೇ ಚಾನ್ನಂ ನ ಮೇ ತೃಷ್ಣಾ ನ ಮೇ ಕ್ಷುಧಾ ।
ನ ಮೇ ಚಾತ್ಮೇತಿ ಯಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.35 ॥

ನ ಮೇ ಪೂರ್ವಂ ನ ಮೇ ಪಶ್ಚಾತ್ ನ ಮೇ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ನ ಮೇ ದಿಶಃ ।
ನ ಚಿತ್ತಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.36 ॥

ನ ಮೇ ವಕ್ತವ್ಯಮಲ್ಪಂ ವಾ ನ ಮೇ ಶ್ರೋತವ್ಯಮಣ್ವಪಿ ।
ನ ಮೇ ಮಂತವ್ಯಮೀಷದ್ವಾ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.37 ॥

ನ ಮೇ ಭೋಕ್ತವ್ಯಮೀಷದ್ವಾ ನ ಮೇ ಧ್ಯಾತವ್ಯಮಣ್ವಪಿ ।
ನ ಮೇ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಮೇವಾಯಂ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.38 ॥

ನ ಮೇ ಭೋಗೋ ನ ಮೇ ರೋಗೋ ನ ಮೇ ಯೋಗೋ ನ ಮೇ ಲಯಃ ।
ನ ಮೇ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.39 ॥

ನ ಮೇಽಸ್ತಿತ್ವಂ ನ ಮೇ ಜಾತಂ ನ ಮೇ ವೃದ್ಧಂ ನ ಮೇ ಕ್ಷಯಃ ।
ಅಧ್ಯಾರೋಪೋ ನ ಮೇ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.40 ॥

ಅಧ್ಯಾರೋಪ್ಯಂ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿದಪವಾದೋ ನ ಮೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿದಹಂ ಯತ್ತು ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.41 ॥

ನ ಮೇ ಶುದ್ಧಿರ್ನ ಮೇ ಶುಭ್ರೋ ನ ಮೇ ಚೈಕಂ ನ ಮೇ ಬಹು ।
ನ ಮೇ ಭೂತಂ ನ ಮೇ ಕಾರ್ಯಂ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.42 ॥

ನ ಮೇ ಕೋಽಹಂ ನ ಮೇ ಚೇದಂ ನ ಮೇ ನಾನ್ಯಂ ನ ಮೇ ಸ್ವಯಂ ।
ನ ಮೇ ಕಶ್ಚಿನ್ನ ಮೇ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.43 ॥

ನ ಮೇ ಮಾಂಸಂ ನ ಮೇ ರಕ್ತಂ ನ ಮೇ ಮೇದೋ ನ ಮೇ ಶಕೃತ್ ।
ನ ಮೇ ಕೃಪಾ ನ ಮೇಽಸ್ತೀತಿ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.44 ॥

ನ ಮೇ ಸರ್ವಂ ನ ಮೇ ಶುಕ್ಲಂ ನ ಮೇ ನೀಲಂ ನ ಮೇ ಪೃಥಕ್ ।
ನ ಮೇ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ್ವಯಂ ಯೋ ವಾ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.45 ॥

ನ ಮೇ ತಾಪಂ ನ ಮೇ ಲೋಭೋ ನ ಮೇ ಗೌಣ ನ ಮೇ ಯಶಃ ।
ನೇ ಮೇ ತತ್ತ್ವಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.46 ॥

ನ ಮೇ ಭ್ರಾಂತಿರ್ನ ಮೇ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಮೇ ಗುಹ್ಯಂ ನ ಮೇ ಕುಲಂ ।
ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿದಿತಿ ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.47 ॥

ನ ಮೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ನ ಮೇ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನ ಮೇ ಹಾಸ್ಯಂ ನ ಮೇ ಲಯಃ ।
ನ ಮೇ ದೈವಮಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.48 ॥

ನ ಮೇ ವ್ರತಂ ನ ಮೇ ಗ್ಲಾನಿಃ ನ ಮೇ ಶೋಚ್ಯಂ ನ ಮೇ ಸುಖಂ ।
ನ ಮೇ ನ್ಯೂನಂ ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.49 ॥

ನ ಮೇ ಜ್ಞಾತಾ ನ ಮೇ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಮೇ ಜ್ಞೇಯಂ ನ ಮೇ ಸ್ವಯಂ ।
ನ ಮೇ ಸರ್ವಮಿತಿ ಜ್ಞಾನೀ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.50 ॥

ನ ಮೇ ತುಭ್ಯಂ ನ ಮೇ ಮಹ್ಯಂ ನ ಮೇ ತ್ವತ್ತೋ ನ ಮೇ ತ್ವಹಂ ।
ನ ಮೇ ಗುರುರ್ನ ಮೇ ಯಸ್ತು ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.51 ॥

ನ ಮೇ ಜಡಂ ನ ಮೇ ಚೈತ್ಯಂ ನ ಮೇ ಗ್ಲಾನಂ ನ ಮೇ ಶುಭಂ ।
ನ ಮೇ ನ ಮೇತಿ ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.52 ॥

ನ ಮೇ ಗೋತ್ರಂ ನ ಮೇ ಸೂತ್ರಂ ನ ಮೇ ಪಾತ್ರಂ ನ ಮೇ ಕೃಪಾ ।
ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿದಿತಿ ಧ್ಯಾಯೀ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.53 ॥

ನ ಮೇ ಚಾತ್ಮಾ ನ ಮೇ ನಾತ್ಮಾ ನ ಮೇ ಸ್ವರ್ಗಂ ನ ಮೇ ಫಲಂ ।
ನ ಮೇ ದೂಷ್ಯಂ ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.54 ॥

ನ ಮೇಽಭ್ಯಾಸೋ ನ ಮೇ ವಿದ್ಯಾ ನ ಮೇ ಶಾಂತಿರ್ನ ಮೇ ದಮಃ ।
ನ ಮೇ ಪುರಮಿತಿ ಜ್ಞಾನೀ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.55 ॥

ನ ಮೇ ಶಲ್ಯಂ ನ ಮೇ ಶಂಕಾ ನ ಮೇ ಸುಪ್ತಿರ್ನ ಮೇ ಮನಃ ।
ನ ಮೇ ವಿಕಲ್ಪ ಇತ್ಯಾಪ್ತಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.56 ॥

ನ ಮೇ ಜರಾ ನ ಮೇ ಬಾಲ್ಯಂ ನ ಮೇ ಯೌವನಮಣ್ವಪಿ ।
ನ ಮೇ ಮೃತಿರ್ನ ಮೇ ಧ್ವಾಂತಂ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.57 ॥

ನ ಮೇ ಲೋಕಂ ನ ಮೇ ಭೋಗಂ ನ ಮೇ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ್ಮೃತಃ ।
ನ ಮೇ ಮೌನಮಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.58 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಚಿದಹಂ ಚಿದಹಂ ಚೇತಿ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.59 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಚಿದೇವಾಹಂ ಪರೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.60 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸ್ವಯಂ ಭೂತಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.61 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಂ ಸ್ವಯಂ ಭುಂಕ್ಷ್ವೇ ಸ್ವಾತ್ಮರಾಜ್ಯೇ ಸ್ವಯಂ ವಸೇ ।
ಸ್ವಾತ್ಮರಾಜ್ಯೇ ಸ್ವಯಂ ಪಶ್ಯೇ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.62 ॥

ಸ್ವಯಮೇವಾಹಮೇಕಾಗ್ರಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭುಃ ।
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಃ ಸ್ವಯಂ ಪಶ್ಯೇ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 11.63 ॥

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರಕರಣಂ ಸರ್ವವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 11.64 ॥

ಯೇ ವೇದವಾದವಿಧಿಕಲ್ಪಿತಭೇದಬುದ್ಧ್ಯಾ
ಪುಣ್ಯಾಭಿಸಂಧಿತಧಿಯಾ ಪರಿಕರ್ಶಯಂತಃ ।
ದೇಹಂ ಸ್ವಕೀಯಮತಿದುಃಖಪರಂ ಪರಾಭಿ-
ಸ್ತೇಷಾಂ ಸುಖಾಯ ನ ತು ಜಾತು ತವೇಶ ಪಾದಾತ್ ॥ 11.65 ॥

ಕಃ ಸಂತರೇತ ಭವಸಾಗರಮೇತದುತ್ಯ-
ತ್ತರಂಗಸದೃಶಂ ಜನಿಮೃತ್ಯುರೂಪಂ ।
ಈಶಾರ್ಚನಾವಿಧಿಸುಬೋಧಿತಭೇದಹೀನ-
ಜ್ಞಾನೋಡುಪೇನ ಪ್ರತರೇದ್ಭವಭಾವಯುಕ್ತಃ ॥ 11.66 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

12 ॥ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ದೇಹಮುಕ್ತಿಪ್ರಕರಣಂ ನಿದಾಘ ಶೃಣು ದುರ್ಲಭಂ ।
ತ್ಯಕ್ತಾತ್ಯಕ್ತಂ ನ ಸ್ಮರತಿ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಃ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ನಾನ್ಯರೂಪಃ ಸದಾ ಸುಖೀ ।
ಸ್ವಸ್ಥರೂಪೋ ಮಹಾಮೌನೀ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.2 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಮುಕ್ತಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಏಕಾತ್ಮವರ್ಜಿತಃ ಸಾಕ್ಷೀ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.3 ॥

ಲಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾ ಲಾಲಿತಾತ್ಮಾಹಂ ಲೀಲಾತ್ಮಾ ಸ್ವಾತ್ಮಮಾತ್ರಕಃ ।
ತೂಷ್ಣೀಮಾತ್ಮಾ ಸ್ವಭಾವಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.4 ॥

ಶುಭ್ರಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮಾಹಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸ್ವಾತ್ಮಮಾತ್ರಕಃ ।
ಅಜಾತ್ಮಾ ಚಾಮೃತಾತ್ಮಾ ಹಿ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.5 ॥

ಆನಂದಾತ್ಮಾ ಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾ ಮೋಕ್ಷಾತ್ಮಾ ಕೋಽಪಿ ನಿರ್ಣಯಃ ।
ಇತ್ಯೇವಮಿತಿ ನಿಧ್ಯಾಯೀ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.6 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಚಿದೇವಾಹಂ ಏಕಂ ವಾಪಿ ನ ಚಿಂತ್ಯತೇ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರೇಣೈವ ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇದ್ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.7 ॥

ನಿಶ್ಚಯಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಆನಂದಭೂರಿದೇಹಸ್ತು ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.8 ॥

ಸರ್ವಮಸ್ತೀತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ತ್ಯಜ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಾನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.9 ॥

ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಕದಾಚಿಚ್ಚ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಸ್ಮರತ್ಯಸೌ ।
ಸ್ವಸ್ವಭಾವೇನ ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.10 ॥

ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಪರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಚಿದಾತ್ಮಾಹಂ ನ ಚಿಂತ್ಯತೇ ।
ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮೀತ್ಯಪಿ ಯೋ ಯುಕ್ತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.11 ॥

ತೂಷ್ಣೀಮೇವ ಸ್ಥಿತಸ್ತೂಷ್ಣೀಂ ಸರ್ವಂ ತೂಷ್ಣೀಂ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಅಹಮರ್ಥಪರಿತ್ಯಕ್ತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.12 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಗುಣಾತೀತಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾಪಿ ನ ಸಂಮತಃ ।
ಸರ್ವಭಾವಾನ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಯೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.13 ॥

ಕಾಲಭೇದಂ ದೇಶಭೇದಂ ವಸ್ತುಭೇದಂ ಸ್ವಭೇದಕಂ ।
ಕಿಂಚಿದ್ಭೇದಂ ನ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.14 ॥

ಅಹಂ ತ್ವಂ ತದಿದಂ ಸೋಽಯಂ ಕಿಂಚಿದ್ವಾಪಿ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಅತ್ಯಂತಸುಖಮಾತ್ರೋಽಹಂ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.15 ॥

ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಾ ನಿರಾತ್ಮಾ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯನಿರ್ಣಯಃ ।
ಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೋ ಯೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.16 ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಹೀನಾತ್ಮಾ ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಹೇತುಕಃ ।
ದೇವಾತ್ಮಾ ದೇವಹೀನೋ ಯೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.17 ॥

ಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಮೇಯಹೀನಾತ್ಮಾ ಮೂಢಾತ್ಮಾಽನಾತ್ಮವರ್ಜಿತಃ ।
ಕೇವಲಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಮಾ ಚ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.18 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಜಡಹೀನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವೇಷಾಮಂತರಾತ್ಮಕಃ ।
ಸರ್ವೇಷಾಮಿತಿ ಯಸ್ತೂಕ್ತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.19 ॥

ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಹೀನೇತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರಕಃ ।
ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮೀತಿ ನ ಯಸ್ಯಾಂತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.20 ॥

ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ತದಸ್ತೀತಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಸ್ತೀತಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಪ್ರಬುದ್ಧೋ ನಾಸ್ತಿ ಯಸ್ಯಾಂತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.21 ॥

ಕೇವಲಂ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಯಃ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಸ್ವರೂಪೋ ಯೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.22 ॥

ಜೀವೇಶ್ವರೇತಿ ಚೈತ್ಯೇತಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇ ತ್ವಹಂ ತ್ವಿತಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವೇತಿ ನ ಯಸ್ಯಾಂತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮೇವಾಹಂ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗದ್ಭವೇತ್ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ನಿಶ್ಚಯೋ ಭಾವಃ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.24 ॥

ಇದಂ ಚೈತನ್ಯಮೇವೇತಿ ಅಹಂ ಚೈತನ್ಯಮೇವ ಹಿ ।
ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯಶೂನ್ಯೋ ಯೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.25 ॥

ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಃ ಸಂಸಿದ್ಧಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಃ ಸುಖಾಸನಃ ।
ಸುಖಮಾತ್ರಾಂತರಂಗೋ ಯೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.26 ॥

ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನರೂಪಾತ್ಮಾ ಅಣೋರಣುವಿನಿರ್ಮಲಃ ।
ತುರ್ಯಾತೀತಃ ಪರಾನಂದೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.27 ॥

ನಾಮಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ನ ರೂಪೋ ನ ಚ ನಾಸ್ತಿಕಃ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.28 ॥

ತುರ್ಯಾತೀತಃ ಸ್ವತೋಽತೀತಃ ಅತೋಽತೀತಃ ಸ ಸನ್ಮಯಃ ।
ಅಶುಭಾಶುಭಶಾಂತಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.29 ॥

ಬಂಧಮುಕ್ತಿಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಚಾಂತರಾತ್ಮಕಃ ।
ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಾ ಪರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.30 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದಾ ಚ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಅಂತರಾತ್ಮಾ ಹ್ಯನಂತಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.31 ॥

ಅಬೋಧಬೋಧಹೀನಾತ್ಮಾ ಅಜಡೋ ಜಡವರ್ಜಿತಃ ।
ಅತತ್ತ್ವಾತತ್ತ್ವಸರ್ವಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.32 ॥

ಅಸಮಾಧಿಸಮಾಧ್ಯಂತಃ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಯವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಭೂತೋ ಭೂತ ಏವಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.33 ॥

ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಾ ಚಿದಾಕಾಶಶ್ಚಿದಾನಂದಶ್ಚಿದಂಬರಃ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರರೂಪ ಏವಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.34 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾತ್ಮಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.35 ॥

ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ನಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಸದಾಽಖಂಡೈಕರೂಪಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.36 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಏವಾತ್ಮಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನವಿಗ್ರಹಃ ।
ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಪರಾನಂದೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.37 ॥

ಯಸ್ಯ ದೇಹಃ ಕ್ವಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಯಸ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚ ನ ।
ಸದಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನಿ ಸ್ವಸ್ಥೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.38 ॥

ಯಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಸನಂ ಚಿತ್ತಂ ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನಾ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.39 ॥

ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರ ಏವೇತಿ ತ್ಯಕ್ತಂ ಸರ್ವಮತಿರ್ನ ಹಿ ।
ಗುಣಾಗುಣವಿಕಾರಾಂತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.40 ॥

ಕಾಲದೇಶಾದಿ ನಾಸ್ತ್ಯಂತೋ ನ ಗ್ರಾಹ್ಯೋ ನಾಸ್ಮೃತಿಃ ಪರಃ ।
ನಿಶ್ಚಯಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಕ್ತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.41 ॥

ಭೂಮಾನಂದಾಪರಾನಂದೋ ಭೋಗಾನಂದವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಹೀನಶ್ಚ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.42 ॥

ಸೋಽಪಿ ಕೋಽಪಿ ನ ಸೋ ಕೋಽಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಾ ಚಿದಾತ್ಮಾ ಚ ಚಿದಚಿಚ್ಚಾಹಮೇವ ಚ ॥ 12.43 ॥

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಶ್ಚಾನಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರಮಪೀಹ ನ ।
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.44 ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರಾನಂದಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅತೀತಾತೀತಭಾವೋ ಯೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.45 ॥

ಚಿತ್ತವೃತ್ತೇರತೀತೋ ಯಶ್ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿರ್ನ ಭಾಸಕಃ ।
ಸರ್ವವೃತ್ತಿವಿಹೀನೋ ಯೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.46 ॥

ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ವಿದೇಹೋ ಯೋ ದೇಹಸ್ಮರಣವರ್ಜಿತಃ ।
ನ ಸ್ಥೂಲೋ ನ ಕೃಶೋ ವಾಪಿ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.47 ॥

ಈಷಣ್ಮಾತ್ರಸ್ಥಿತೋ ಯೋ ವೈ ಸದಾ ಸರ್ವವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೇಣ ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.48 ॥

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾನಂದಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಪರೈರದೃಷ್ಟಬಾಹ್ಯಾಂತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.49 ॥

ಶುದ್ಧವೇದಾಂತಸಾರೋಽಯಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಃ ।
ತದ್ಭೇದಮಪಿ ಯಸ್ತ್ಯಕ್ತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.50 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತರಸಾಸ್ವಾದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತರಸಾಯನಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತರಸೇ ಮಗ್ನೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.51 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತರಸಾಧಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತರಸಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತರಸೇ ತೃಪ್ತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.52 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪರಾನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಸಪ್ರಭಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.53 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಸಾನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತನಿರಂತರಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಃ ಸದಾನಂದೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.54 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾನುಭಾವೋ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತಶಿವಾರ್ಚನಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಸಪ್ರೀತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.55 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಸೋದ್ವಾಹೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತಕುಟುಂಬಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜನೈರ್ಯುಕ್ತೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.56 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತವರೇ ವಾಸೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಲಯೇ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತಜಪೋ ಯಸ್ಯ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.57 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಶರೀರಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೇಂದ್ರಿಯಃ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.58 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನದಮದೋನ್ಮತ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತರಸಂಭರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನಿ ಸದಾ ಸ್ವಸ್ಥೋ ವಿದೇಹಾನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 12.59 ॥

ದೇಹಮುಕ್ತಿಪ್ರಕರಣಂ ಸರ್ವವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಮಯೋಕ್ತಂ ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ ವಿದೇಹಃ ಶ್ರವಣಾದ್ಭವೇತ್ ॥ 12.60 ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ಅನಾಥ ನಾಥ ತೇ ಪದಂ ಭಜಾಮ್ಯುಮಾಸನಾಥ ಸ-
ನ್ನಿಶೀಥನಾಥಮೌಲಿಸಂಸ್ಫುಟಲ್ಲಲಾಟಸಂಗಜ-
ಸ್ಫುಲಿಂಗದಗ್ಧಮನ್ಮಥಂ ಪ್ರಮಾಥನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ॥ 12.61 ॥

ವಿಭೂತಿಭೂಷಗಾತ್ರ ತೇ ತ್ರಿನೇತ್ರಮಿತ್ರತಾಮಿಯಾತ್
ಮನಃಸರೋರುಹಂ ಕ್ಷಣಂ ತಥೇಕ್ಷಣೇನ ಮೇ ಸದಾ ।
ಪ್ರಬಂಧಸಂಸೃತಿಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮಜ್ಜನೌಘಸಂತತೌ
ನ ವೇದ ವೇದಮೌಲಿರಪ್ಯಪಾಸ್ತದುಃಖಸಂತತಿಂ ॥ 12.62 ॥

॥ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ದೇಹಮುಕ್ತಿಪ್ರಕರಣವರ್ಣನಂ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

13 ॥ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಶೃಣುಷ್ವ ದುರ್ಲಭಂ ಲೋಕೇ ಸಾರಾತ್ ಸಾರತರಂ ಪರಂ ।
ಆತ್ಮರೂಪಮಿದಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.1 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಾಸ್ತಿ ಪರಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಮಕಃ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.2 ॥

ಪೂರ್ಣರೂಪೋ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಶಾಶ್ವತಾತ್ಮಕಃ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಾ ನಿರಾತ್ಮಕಃ ॥ 13.3 ॥

ಶಾಂತಾಶಾಂತಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ಜೀವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಹಿ ಚಿತ್ತಾಚಿತ್ತಾತ್ಮಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಏಕಾತ್ಮಾ ಏಕರೂಪಾತ್ಮಾ ನೈಕಾತ್ಮಾತ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 13.4 ॥

ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಮೋಕ್ಷರೂಪಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.5 ॥

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವವರ್ಜಿತಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.6 ॥

ಮುದಾಮುದಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ಮೋಕ್ಷಾತ್ಮಾ ದೇವತಾತ್ಮಕಃ ।
ಸಂಕಲ್ಪಹೀನಸಾರಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.7 ॥

ನಿಷ್ಕಲಾತ್ಮಾ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಾತ್ಮಕಃ ।
ಆನಂದಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಜಾತ್ಮಾ ಚ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.8 ॥

ಅಗಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಗಣಾತ್ಮಾ ಚ ಅಮೃತಾತ್ಮಾಮೃತಾಂತರಃ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವಿಷ್ಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.9 ॥

ಅಖಿಲಾತ್ಮಾಽನುಮನ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಾನಾತ್ಮಾ ಭಾವಭಾವನಃ ।
ತುರ್ಯರೂಪಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.10 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಿರ್ಣಯಃ ।
ಅನ್ಯಹೀನಸ್ವಭಾವಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.11 ॥

ಅಸದ್ಧೀನಸ್ವಭಾವಾತ್ಮಾ ಅನ್ಯಹೀನಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭುಃ ।
ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾನ್ಯಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಮಾನಾಮಾನವಿಹೀನಕಃ ॥ 13.12 ॥

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಇಹಾಮುತ್ರಫಲಾಂತರಃ ।
ಶಮಾದಿಷಟ್ಕಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.13 ॥

ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಂ ಚ ಹೀನಾತ್ಮಾ ಶಬ್ದಾತ್ಮಾ ದಮನಾತ್ಮಕಃ ।
ನಿತ್ಯೋಪರತರೂಪಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.14 ॥

ಸರ್ವಕಾಲತಿತಿಕ್ಷಾತ್ಮಾ ಸಮಾಧಾನಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.15 ॥

ಅನ್ನಕೋಶವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಕೋಶವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಮನಃಕೋಶವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.16 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಕೋಶಹೀನಾತ್ಮಾ ಆನಂದಾದಿವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಪಂಚಕೋಶವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.17 ॥

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ಸವಿಕಲ್ಪವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಶಬ್ದಾನುವಿದ್ಧಹೀನಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.18 ॥var was ಶಬ್ದಾನುವಿಧ್ಯಹೀನಾತ್ಮಾ
ಸ್ಥೂಲದೇಹವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಕಾರಣಾದಿವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.19 ॥

ದೃಶ್ಯಾನುವಿದ್ಧಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾದಿಮಧ್ಯಾಂತವರ್ಜಿತಃ ।
ಶಾಂತಾ ಸಮಾಧಿಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.20 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಹೀನಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿವರ್ಜಿತಃ ।
ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.21 ॥

ಅಯಮಾತ್ಮೇತ್ಯಭಾವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ವಾಕ್ಯವರ್ಜಿತಃ ।
ಓಂಕಾರಾತ್ಮಾ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಚ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.22 ॥

ಜಾಗ್ರದ್ಧೀನಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಆನಂದರೂಪಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.23 ॥

ಭೂತಾತ್ಮಾ ಚ ಭವಿಷ್ಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಾ ಚಿದಾತ್ಮಕಃ ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯರೂಪಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.24 ॥

ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಹೀನಾತ್ಮಾ ಸ್ವಚ್ಛಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಕ್ಷಯಃ ।
ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯಾದಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.25 ॥

ಏಕಾತ್ಮಾ ಏಕಹೀನಾತ್ಮಾ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸ್ವಯಮಾತ್ಮಾ ಸ್ವಭಾವಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.26 ॥

ತುರ್ಯಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮಾ ಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿದಿದಮಾತ್ಮಕಃ ।
ಭಾನಾತ್ಮಾ ಮಾನಹೀನಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.27 ॥var was ಮಾನಾತ್ಮಾ
ವಾಚಾವಧಿರನೇಕಾತ್ಮಾ ವಾಚ್ಯಾನಂದಾತ್ಮನಂದಕಃ ।
ಸರ್ವಹೀನಾತ್ಮಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.28 ॥

ಆತ್ಮಾನಮೇವ ವೀಕ್ಷಸ್ವ ಆತ್ಮಾನಂ ಭಾವಯ ಸ್ವಕಂ ।
ಸ್ವಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.29 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇವ ಸಂತುಷ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ।
ಸ್ವಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರುತಂ ॥ 13.30 ॥

ಸ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಃ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಂಭರಃ ।
ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಭಸ್ಮ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.31 ॥

ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಮೋದಂ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಿಯಂ ।
ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಮೇವ ಮಂತವ್ಯಂ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.32 ॥

ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಶ್ರವಣಂ ಭವ ।
ಆತ್ಮಾನಂ ಕಾಮಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆತ್ಮಾನಂ ನಿತ್ಯಮರ್ಚಯ ॥ 13.33 ॥

ಆತ್ಮಾನಂ ಶ್ಲಾಘಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮಾನಂ ಪರಿಪಾಲಯ ।
ಆತ್ಮಾನಂ ಕಾಮಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.34 ॥

ಆತ್ಮೈವೇಯಮಿಯಂ ಭೂಮಿಃ ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಜಲಂ ।
ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.35 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ವಾಯುರಾತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ವಿಯತ್ ।
ಆತ್ಮೈವಾಯಮಹಂಕಾರಃ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.36 ॥

ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಚಿತ್ತಂ ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಮನಃ ।
ಆತ್ಮೈವೇಯಮಿಯಂ ಬುದ್ಧಿರಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.37 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ದೇಹಃ ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಗುಣಃ ।
ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ತತ್ತ್ವಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.38 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಮಂತ್ರಃ ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಜಪಃ ।
ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಲೋಕಃ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.39 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಶಬ್ದಃ ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ರಸಃ ।
ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಸ್ಪರ್ಶಃ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.40 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಗಂಧಃ ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಶಮಃ ।
ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ದುಃಖಂ ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಸುಖಂ ॥ 13.41 ॥

ಆತ್ಮೀಯಮೇವೇದಂ ಜಗತ್ ಆತ್ಮೀಯಃ ಸ್ವಪ್ನ ಏವ ಹಿ ।
ಸುಷುಪ್ತಂ ಚಾಪ್ಯಥಾತ್ಮೀಯಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.42 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಕಾರ್ಯಮಾತ್ಮೈವ ಪ್ರಾಯೋ ಹ್ಯಾತ್ಮೈವಮದ್ವಯಂ ।
ಆತ್ಮೀಯಮೇವಮದ್ವೈತಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.43 ॥

ಆತ್ಮೀಯಮೇವಾಯಂ ಕೋಽಪಿ ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಲೋಕಃ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.44 ॥

ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ದೃಶ್ಯಂ ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಜನಃ ।
ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.45 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಶಂಭುಃ ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.46 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಜಡಂ ।
ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಧ್ಯಾನಂ ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಫಲಂ ॥ 13.47 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಯಮಯಂ ಯೋಗಃ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಜಗತ್ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಭೂತಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.48 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಭಾವಿ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಗುರುಃ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಶಿಷ್ಯ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.49 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ದೇವಃ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಫಲಂ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.50 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.51 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಕಾಮಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಕ್ರೋಧಃ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.52 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ದಿಶಃ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಲೋಭಃ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.53 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಮೋಹಃ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಭಯಂ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಚಿಂತಾ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.54 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಧ್ರುವಂ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಸತ್ಯಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.55 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಬೋಧಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ದೃಢಂ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಮೇಯಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.56 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಶುಭಂ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಶುದ್ಧಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.57 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯಮಾತ್ಮಾ ಸದಾತ್ಮಕಃ ।
ಪೂರ್ಣಮಾತ್ಮಾ ಕ್ಷಯಂ ಚಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 13.58 ॥

ಇತೋಽಪ್ಯಾತ್ಮಾ ತತೋಽಪ್ಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮೈವಾತ್ಮಾ ತತಸ್ತತಃ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಸತ್ಯಂ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 13.59 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಹಿ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಂ ಚರಾಚರಂ ।
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಮಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ॥ 13.60 ॥

ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿರ್ಭಗವಾನುಮಾಧವೋ
ವಿಚಿತ್ರಕಾಯಾತ್ಮಕಜಾಗ್ರತಸ್ಯ ।
ಸುಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಪರಂಪರಾಭಿಃ
ಸ ಏವ ಮಾಯಾವಿತತೋಽವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ॥ 13.61 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಸರ್ವಮಾತ್ಮಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

14 ॥ ಚತುರ್ದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಶೃಣುಷ್ವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಶಪೇ ।
ನಿಶ್ಚಯೇನಾತ್ಮಯೋಗೀಂದ್ರ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.1 ॥

ಅಣುಮಾತ್ರಮಸದ್ರೂಪಂ ಅಣುಮಾತ್ರಮಿದಂ ಧ್ರುವಂ ।
ಅಣುಮಾತ್ರಶರೀರಂ ಚ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.2 ॥

ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮದ್ವಯಂ ।
ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.3 ॥

ಅಣುಮಾತ್ರೇ ವಿಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ನ ಹ್ಯಣುಮಾತ್ರಕಂ ।
ಅಣುಮಾತ್ರಮಸಂಕಲ್ಪೋ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.4 ॥

ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಂ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಚೈತನ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.5 ॥

ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಮೋಂಕಾರಃ ಚೈತನ್ಯಂ ಸಕಲಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.6 ॥

ಆನಂದಶ್ಚಾಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ಅಹಮೇವ ಚಿದವ್ಯಯಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.7 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಗುಪ್ತಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ನಿರಂತರಂ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.8 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಗುರೋರ್ಗುರುಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.9 ॥

ಅಹಮೇವಾಖಿಲಾಧಾರ ಅಹಮೇವ ಸುಖಾತ್ ಸುಖಂ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.10 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಮೇವಾಖಿಲಾತ್ಮಕಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.11 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ತೃಪ್ತಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಗುಣಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.12 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಪುರಾತನಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.13 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಾಶ್ವತಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.14 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸುಸ್ಥಿರಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.15 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.16 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಂಕರಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.17 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಹಮೇವ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.18 ॥

ಅಹಮೇವಾಹಮೇವಾಹಂ ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಅಹಮೇವ ಪರಾನಂದೋಽಹಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಯಃ ॥ 14.19 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸನ್ಮಯಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಗಃ ॥ 14.20 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ವೇದಾಂತಃ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿತ್ಪರಃ ॥ 14.21 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಅನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಚಿದ್ರೂಪಾದಹಂ ಬಾಹ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 14.22 ॥

ಅಹಂ ನ ಕಿಂಚಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ನಾನ್ಯದಹಂ ಪರಂ ।
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧವಿಮುಕ್ತೋಽಹಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 14.23 ॥

ಆನಂದಂ ಪರಮಾನಂದಮನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಾತ್ಪರಾತ್ ॥ 14.24 ॥

ಆತ್ಮೈವೇದಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವೇದಂ ಮನೋಭವಂ ।
ಆತ್ಮೈವೇದಂ ಸುಖಂ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 14.25 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.26 ॥

ದೃಶ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಶ್ಯಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನ ಪರಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಂ ಮಾನಂ ಇದಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 14.27 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದ್ರೂಪಂ ಚಿದೇವಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ಜಗತ್ ।
ಅಸದೇವ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಅಸದೇವ ಪ್ರಪಂಚಕಂ ॥ 14.28 ॥

ಅಸದೇವಾಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ಅಸದೇವ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ।
ಅಸದೇವ ಮನೋವೃತ್ತಿರಸದೇವ ಗುಣಾಗುಣೌ ॥ 14.29 ॥

ಅಸದೇವ ಮಹೀ ಸರ್ವಾ ಅಸದೇವ ಜಲಂ ಸದಾ ।
ಅಸದೇವ ಜಗತ್ಖಾನಿ ಅಸದೇವ ಚ ತೇಜಕಂ ॥ 14.30 ॥

ಅಸದೇವ ಸದಾ ವಾಯುರಸದೇವೇದಮಿತ್ಯಪಿ ।
ಅಹಂಕಾರಮಸದ್ಬುದ್ಧಿರ್ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜಗತಾಂ ಗಣಃ ॥ 14.31 ॥

ಅಸದೇವ ಸದಾ ಚಿತ್ತಮಾತ್ಮೈವೇದಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅಸದೇವಾಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಅಸದೇವೇದಶ್ವರಾಕೃತಿಃ ॥ 14.32 ॥

ಅಸದೇವ ಸದಾ ವಿಶ್ವಂ ಅಸದೇವ ಸದಾ ಹರಿಃ ।
ಅಸದೇವ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತತ್ಸೃಷ್ಟಿರಸದೇವ ಹಿ ॥ 14.33 ॥

ಅಸದೇವ ಮಹಾದೇವಃ ಅಸದೇವ ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಅಸದೇವ ಸದಾ ಚೋಮಾ ಅಸತ್ ಸ್ಕಂದೋ ಗಣೇಶ್ವರಾಃ ॥ 14.34 ॥

ಅಸದೇವ ಸದಾ ಜೀವ ಅಸದೇವ ಹಿ ದೇಹಕಂ ।
ಅಸದೇವ ಸದಾ ವೇದಾ ಅಸದ್ದೇಹಾಂತಮೇವ ಚ ॥ 14.35 ॥

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪುರಾಣಂ ಚ ಅಸತ್ಯೇ ಸತ್ಯವಿಭ್ರಮಃ ।
ಅಸದೇವ ಹಿ ಸರ್ವಂ ಚ ಅಸದೇವ ಪರಂಪರಾ ॥ 14.36 ॥

ಅಸದೇವೇದಮಾದ್ಯಂತಮಸದೇವ ಮುನೀಶ್ವರಾಃ ।
ಅಸದೇವ ಸದಾ ಲೋಕಾ ಲೋಕ್ಯಾ ಅಪ್ಯಸದೇವ ಹಿ ॥ 14.37 ॥

ಅಸದೇವ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಅಸದೇವ ಜಯಾಜಯೌ ।
ಅಸದೇವ ಪರಂ ಬಂಧಮಸನ್ಮುಕ್ತಿರಪಿ ಧ್ರುವಂ ॥ 14.38 ॥

ಅಸದೇವ ಮೃತಿರ್ಜನ್ಮ ಅಸದೇವ ಜಡಾಜಡಂ ।
ಅಸದೇವ ಜಗತ್ ಸರ್ವಮಸದೇವಾತ್ಮಭಾವನಾ ॥ 14.39 ॥

ಅಸದೇವ ಚ ರೂಪಾಣಿ ಅಸದೇವ ಪದಂ ಶುಭಂ ।
ಅಸದೇವ ಸದಾ ಚಾಹಮಸದೇವ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ॥ 14.40 ॥

ಅಸದೇವ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅಸದೇವ ಚಲಾಚಲಂ ।
ಅಸಚ್ಚ ಸಕಲಂ ಭೂತಮಸತ್ಯಂ ಸಕಲಂ ಫಲಂ ॥ 14.41 ॥

ಅಸತ್ಯಮಖಿಲಂ ವಿಶ್ವಮಸತ್ಯಮಖಿಲೋ ಗುಣಃ ।
ಅಸತ್ಯಮಖಿಲಂ ಶೇಷಮಸತ್ಯಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ ॥ 14.42 ॥

ಅಸತ್ಯಮಖಿಲಂ ಪಾಪಂ ಅಸತ್ಯಂ ಶ್ರವಣತ್ರಯಂ ।
ಅಸತ್ಯಂ ಚ ಸಜಾತೀಯವಿಜಾತೀಯಮಸತ್ ಸದಾ ॥ 14.43 ॥

ಅಸತ್ಯಮಧಿಕಾರಾಶ್ಚ ಅನಿತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಃ ಸದಾ ।
ಅಸದೇವ ಹಿ ದೇವಾದ್ಯಾ ಅಸದೇವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ॥ 14.44 ॥

ಅಸದೇವ ಶಮಂ ನಿತ್ಯಂ ಅಸದೇವ ಶಮೋಽನಿಶಂ ।
ಅಸದೇವ ಸಸಂದೇಹಂ ಅಸದ್ಯುದ್ಧಂ ಸುರಾಸುರಂ ॥ 14.45 ॥var was ಅಸದೇವ ಚ ಸಂದೇಹಂ
ಅಸದೇವೇಶಭಾವಂ ಚಾಸದೇವೋಪಾಸ್ಯಮೇವ ಹಿ ।
ಅಸಚ್ಚ ಕಾಲದೇಶಾದಿ ಅಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಭಾವನಂ ॥ 14.46 ॥

ತಜ್ಜನ್ಯಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ಚ ಅಸದೇವ ವಿನಿರ್ಣಯಃ ।
ಅಸಚ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಅಸದಸ್ವಪರಭ್ರಮಃ ॥ 14.47 ॥

ಅಸಚ್ಚ ಚಿತ್ತಸದ್ಭಾವ ಅಸಚ್ಚ ಸ್ಥೂಲದೇಹಕಂ ।
ಅಸಚ್ಚ ಲಿಂಗದೇಹಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಶಪೇ ॥ 14.48 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗನರಕಂ ಅಸತ್ಯಂ ತದ್ಭವಂ ಸುಖಂ ।
ಅಸಚ್ಚ ಗ್ರಾಹಕಂ ಸರ್ವಂ ಅಸತ್ಯಂ ಗ್ರಾಹ್ಯರೂಪಕಂ ॥ 14.49 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯವದ್ಭಾವಂ ಅಸತ್ಯಂ ತೇ ಶಿವೇ ಶಪೇ ।var was ಸತ್ಯವದ್ಭಾನಂ
ಅಸತ್ಯಂ ವರ್ತಮಾನಾಖ್ಯಂ ಅಸತ್ಯಂ ಭೂತರೂಪಕಂ ॥ 14.50 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಹಿ ಭವಿಷ್ಯಾಖ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಶಿವೇ ಶಪೇ ।
ಅಸತ್ ಪೂರ್ವಮಸನ್ಮಧ್ಯಮಸದಂತಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 14.51 ॥

ಅಸದೇವ ಸದಾ ಪ್ರಾಯಂ ಅಸದೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅಸದೇವ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಮಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಮೇವ ಚ ॥ 14.52 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ವಿಶ್ವಮಸತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಜಡಂ ।
ಅಸತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ದೃಶ್ಯಂ ಭಾತಿ ತೌ ರಂಗಶೃಂಗವತ್ ॥ 14.53 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಭಾವಃ ಅಸತ್ಯಂ ಕೋಶಸಂಭವಂ ।
ಅಸತ್ಯಂ ಸಕಲಂ ಮಂತ್ರಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 14.54 ॥

ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯಜ್ಜಗನ್ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯನಾತ್ಮಮಿದಂ ಸದಾ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ಮೃಷೈವೇದಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 14.55 ॥

ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ಸುಖಂ ನಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯಾ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಿತಮಾತ್ಮನಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 14.56 ॥

ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಹಿ ಕ್ವಾಪಿ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ತೃಣಂ ನ ಹಿ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚಿಚ್ಚ ಕ್ವಚಿದಪ್ಯಾತ್ಮನೋ ನ ಹಿ ॥ 14.57 ॥

ಆತ್ಮಾನಂದಪ್ರಕರಣಮೇತತ್ತೇಽಭಿಹಿತಂ ಮಯಾ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 14.58 ॥

ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಸದ್ಯೋಬಂಧವಿಮುಕ್ತಿದಂ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಮಾತ್ರಂ ವೈ ಗೃಣನ್ ಸರ್ವೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ 14.59 ॥

ಸೂತಃ –
ಪೂರ್ಣಂ ಸತ್ಯಂ ಮಹೇಶಂ ಭಜ ನಿಯತಹೃದಾ ಯೋಽನ್ತರಾಯೈರ್ವಿಹೀನಃ
ಸೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ಭವತಿ ಭುವಿ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋ ಋತಾತ್ಮಾ ।
ವಿಚ್ಛಿನ್ನಗ್ರಂಥಿರೀಶೇ ಶಿವವಿಮಲಪದೇ ವಿದ್ಯತೇ ಭಾಸತೇಽನ್ತಃ
ಆರಾಮೋಽನ್ತರ್ಭವತಿ ನಿಯತಂ ವಿಶ್ವಭೂತೋ ಮೃತಶ್ಚ ॥ 14.60 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಆತ್ಮಾನಂದಪ್ರಕರಣವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಚತುರ್ದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

15 ॥ ಪಂಚದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಮಹಾರಹಸ್ಯಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಪುನಃ ।
ಅತ್ಯಂತದುರ್ಲಭಂ ಲೋಕೇ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಸನ್ನ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಶ್ರುತಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.2 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಮಹಾಯಂತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಕ್ರಿಯಾಫಲಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.3 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಜಡಾಜಡಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಪರಂ ದೇಹಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.4 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಗುಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಹಂ ಮಹತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.5 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಿದಂ ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಸ ಚ ಪುಮಾನ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಚ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.6 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮನಂತಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಪರಂ ಸುಖಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.7 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಪರಂ ಪಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಪುರತ್ರಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮನೇಕತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಗಂಧಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಘ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.9 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಶಬ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ರೂಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.10 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಲೋಕಂ ರಸೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಚಿತ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.11 ॥

ತತ್ಪದಂ ಚ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ ಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಹಿ ।
ಅಸೀತ್ಯೇವ ಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಸದಾ ॥ 15.12 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಗುಹ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಹ್ಯಂ ಚ ಕೇವಲಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.13 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತಜ್ಜಲಾನೀತಿ ಜಗದಾದ್ಯಂತಯೋಃ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜಗದಾದ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.14 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಚಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.15 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜಾಗ್ರತ್ ಸರ್ವಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಹಂ ಪರಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ಯಮಸ್ತಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತುರ್ಯಮುಚ್ಯತೇ ॥ 15.16 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಗುರುಭಾವನಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶಿಷ್ಯಸದ್ಭಾವಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.17 ॥

ಪೂರ್ವಾಪರಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.19 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಿಯರೂಪಮವಸ್ಥಿತಂ ॥ 15.20 ॥

ಶುಭವಾಸನಯಾ ಜೀವಂ ಶಿವವದ್ಭಾತಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಪವಾಸನಯಾ ಜೀವೋ ನರಕಂ ಭೋಜ್ಯವತ್ ಸ್ಥಿತಂ ॥ 15.21 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವೇಂದ್ರಿಯವದ್ಭಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ವಿಷಯಾದಿವತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ವ್ಯವಹಾರಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.22 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಮಾಯಾಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಯಜ್ಞಸಂಧಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಹೃದಯಾಂಬರಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಮೋಕ್ಷಸಾರಾಖ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.24 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕಾರಣಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕಾರ್ಯಂ ಭೂಲೋಕಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.25 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಕಲಂ ದಿನಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೂಷ್ಣೀಂ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.26 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ವೇದಸಾರಾರ್ಥಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಧ್ಯಾನಗೋಚರಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಯೋಗಯೋಗಾಖ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.27 ॥

ನಾನಾರೂಪತ್ವಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಧಿತ್ವೇನ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಮಾಯಾಮಾತ್ರಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಸ್ತುತೋ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 15.28 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಲೋಕವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜನವತ್ತಥಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ರೂಪವದ್ಭಾತಿ ವಸ್ತುತೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ॥ 15.29 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ದೇವತಾಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಮುನಿಮಂಡಲಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಧ್ಯಾನರೂಪಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.30 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.31 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮಾನದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ವ್ಯಾಪಕಂ ಮಹತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.32 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಯಜ್ಞರೂಪಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವ್ಯಂ ಚ ಕೇವಲಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜೀವಭೂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.33 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಕಲಂ ಲೋಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಗುರುಶಿಷ್ಯಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.34 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮಂತ್ರಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಕಲಂ ಜಪಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.35 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಶಾಂತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಹೃದಯಾಂತರಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಕೈವಲ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.36 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಕ್ಷರಭಾವಂಚ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಕ್ಷರಲಕ್ಷಣಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.37 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ಯಭವನಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತತ್ಪದಾರ್ಥಂಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.38 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂಪದಾರ್ಥಂಚ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತ್ವಂಪದಾರ್ಥಂಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.39 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಯದ್ಯತ್ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇತಿ ಪರಾಯಣಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕಲನಾಭಾವಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.40 ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತ್ವಂ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.41 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಸುಲಭಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸುಖಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.42 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯದಸತ್ ಸದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.43 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವವಾಕ್ಯಾರ್ಥಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.44 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವೈಕಮನಾದ್ಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೈಕಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವೈಕಂ ಚಿದಾನಂದಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.45 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವೈಕಂ ಸುಖಂ ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೈಕಂ ಪರಾಯಣಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವೈಕಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.46 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಚಿತ್ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಗುಣವರ್ಜಿತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾತ್ಯಂತಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.47 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿರ್ಮಲಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸುಲಭಂ ಸದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.48 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸೌಖ್ಯಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಸುಖಾತ್ಮಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.49 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಮಖಿಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭೂರಿಭವನಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.50 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಿಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಂ ಸಾರಮವ್ಯಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕಾರಣಂ ಮೂಲಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೈಕಂ ಪರಾಯಣಂ ॥ 15.51 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸುಖವಿಗ್ರಹಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.52 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾದ್ವೈತಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಕಾಶವತ್ ಪ್ರಭುಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಹೃದಯಾನಂದಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.53 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯಜ್ಜಗನ್ನ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯದಹಂ ನಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.54 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾನ್ಯಸುಖಂ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ ಫಲಂ ನ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ ತೃಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.55 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ ಪದಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯಜ್ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.56 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯದಹಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೋಹಮೇವ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯೋ ಗುರುರ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.57 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯದಸತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯದಸದ್ವಪುಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ಮನೋ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.58 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯಜ್ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ಚಾಹಂತಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 15.59 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮಿತ್ಯೇವಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಮಯಾ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶ್ರಾವಯೇತ್ ಸದ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 15.60 ॥

ಅಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದೇ ಇದಮಿದಮಖಿಲಂ ವೇದ ಸೋ ಸದ್ಭವೇತ್ ।
ಸಚ್ಚಾಸಚ್ಚ ಜಗತ್ತಥಾ ಶ್ರುತಿವಚೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತಜ್ಜಾದಿಕಂ ॥

ಯತೋ ವಿದ್ಯೈವೇದಂ ಪರಿಲುಠತಿ ಮೋಹೇನ ಜಗತಿ ।
ಅತೋ ವಿದ್ಯಾಪಾದೋ ಪರಿಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಹಿ ಸದಾ ॥ 15.61 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಕರಣನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಪಂಚದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

16 ॥ ಷೋಡಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಅತ್ಯಂತಂ ದುರ್ಲಭಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಾದಿಷು ।
ಶೃಣ್ವಂತು ಸಾವಧಾನೇನ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.1 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಲೋಕೇ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ಭಾಷತೇ ಸದಾ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ಭುಜ್ಯತೇ ಕ್ವಾಪಿ ತತ್ಸರ್ವಮಸದೇವ ಹಿ ॥ 16.2 ॥

ಯದ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಪಂ ವಾಪಿ ಸ್ನಾನಂ ವಾ ಜಲಮೇವ ವಾ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಪರಂ ಯದ್ಯತ್ ಅಸತ್ ಸರ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 16.3 ॥

ಚಿತ್ತಕಾರ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿಕಾರ್ಯಂ ಮಾಯಾಕಾರ್ಯಂ ತಥೈವ ಹಿ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಪರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ತತ್ಸರ್ವಮಸದೇವ ಹಿ ॥ 16.4 ॥

ಅಹಂತಾಯಾಃ ಪರಂ ರೂಪಂ ಇದಂತ್ವಂ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯಪಿ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಪರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ತತ್ಸರ್ವಮಸದೇವ ಹಿ ॥ 16.5 ॥

ನಾನಾತ್ವಮೇವ ರೂಪತ್ವಂ ವ್ಯವಹಾರಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಆತ್ಮೀಯ ಏವ ಸರ್ವತ್ರ ತತ್ಸರ್ವಮಸದೇವ ಹಿ ॥ 16.6 ॥

ತತ್ತ್ವಭೇದಂ ಜಗದ್ಭೇದಂ ಸರ್ವಭೇದಮಸತ್ಯಕಂ ।
ಇಚ್ಛಾಭೇದಂ ಜಗದ್ಭೇದಂ ತತ್ಸರ್ವಮಸದೇವ ಹಿ ॥ 16.7 ॥

ದ್ವೈತಭೇದಂ ಚಿತ್ರಭೇದಂ ಜಾಗ್ರದ್ಭೇದಂ ಮನೋಮಯಂ ।
ಅಹಂಭೇದಮಿದಂಭೇದಮಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.8 ॥

ಸ್ವಪ್ನಭೇದಂ ಸುಪ್ತಿಭೇದಂ ತುರ್ಯಭೇದಮಭೇದಕಂ ।
ಕರ್ತೃಭೇದಂ ಕಾರ್ಯಭೇದಂ ಗುಣಭೇದಂ ರಸಾತ್ಮಕಂ ।
ಲಿಂಗಭೇದಮಿದಂಭೇದಮಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.9 ॥

ಆತ್ಮಭೇದಮಸದ್ಭೇದಂ ಸದ್ಭೇದಮಸದಣ್ವಪಿ ।
ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಸದ್ಭೇದಂ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.10 ॥

ಅಸ್ತಿಭೇದಂ ನಾಸ್ತಿಭೇದಮಭೇದಂ ಭೇದವಿಭ್ರಮಃ ।
ಭ್ರಾಂತಿಭೇದಂ ಭೂತಿಭೇದಮಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.11 ॥

ಪುನರನ್ಯತ್ರ ಸದ್ಭೇದಮಿದಮನ್ಯತ್ರ ವಾ ಭಯಂ ।
ಪುಣ್ಯಭೇದಂ ಪಾಪಭೇದಂ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.12 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಭೇದಂ ತದ್ಭೇದಂ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಭೇದಕಂ ।
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಮಯಂ ಸರ್ವಂ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.13 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭೇದಂ ಕ್ಷತ್ರಭೇದಂ ಭೂತಭೌತಿಕಭೇದಕಂ ।
ಇದಂಭೇದಮಹಂಭೇದಂ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.14 ॥

ವೇದಭೇದಂ ದೇವಭೇದಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಭೇದಮೀದೃಶಂ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಸನ್ನಿತ್ಯಂ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.15 ॥

ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಮಸನ್ನಿತ್ಯಂ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಮಸತ್ಸದಾ ।
ಅಸದೇವ ಚ ಶಬ್ದಾಖ್ಯಂ ಅಸತ್ಯಂ ತತ್ಫಲಂ ತಥಾ ॥ 16.16 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಪಂಚಭೂತಾಖ್ಯಮಸತ್ಯಂ ಪಂಚದೇವತಾಃ ।
ಅಸತ್ಯಂ ಪಂಚಕೋಶಾಖ್ಯಂ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.17 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಷಡ್ವಿಕಾರಾದಿ ಅಸತ್ಯಂ ಷಟ್ಕಮೂರ್ಮಿಣಾಂ ।
ಅಸತ್ಯಮರಿಷಡ್ವರ್ಗಮಸತ್ಯಂ ಷಡೃತುಸ್ತದಾ ॥ 16.18 ॥var was ತಥಾ
ಅಸತ್ಯಂ ದ್ವಾದಶಮಾಸಾಃ ಅಸತ್ಯಂ ವತ್ಸರಸ್ತಥಾ ।
ಅಸತ್ಯಂ ಷಡವಸ್ಥಾಖ್ಯಂ ಷಟ್ಕಾಲಮಸದೇವ ಹಿ ॥ 16.19 ॥

ಅಸತ್ಯಮೇವ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ।
ಅಸದೇವ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಂ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.20 ॥

ಅನುಕ್ತಮುಕ್ತಂ ನೋಕ್ತಂ ಚ ಅಸದೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ।
ಅಸತ್ಪ್ರಕರಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ॥ 16.21 ॥

ಭೂಯಃ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಂ ।
ಸನ್ಮಾತ್ರಮಹಮೇವಾತ್ಮಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕೇವಲಂ ॥ 16.22 ॥

ಸನ್ಮಯಾನಂದಭೂತಾತ್ಮಾ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಸದ್ಘನಃ ।
ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಸಂದೋಹಚಿದಾನಂದೋ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 16.23 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಜ್ಯೋತಿರಾಂದಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಜ್ಯೋತಿವಿಗ್ರಹಃ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಜ್ಯೋತಿರೀಶಾನಃ ಸರ್ವದಾನಂದಕೇವಲಂ ॥ 16.24 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಜ್ಯೋತಿರಖಿಲಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಜ್ಯೋತಿರಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಮೇವಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 16.25 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಮೋಕ್ಷ ಏವ ಚ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಮನನಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಶ್ರವಣಂ ತಥಾ ॥ 16.26 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸಗುಣಂ ಪರಂ ॥ 16.27 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಹಮೇವ ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹೃದಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ಸದಾ ॥ 16.28 ॥

ಚಿದೇವ ತ್ವಂ ಚಿದೇವಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಶಾಂತತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಶಾಂತಿಲಕ್ಷಣಂ ॥ 16.29 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ॥ 16.30 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸರ್ವತ್ರ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ವ್ಯಾಪಕೋ ಗುರುಃ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಶುದ್ಧತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ॥ 16.31 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಚೈತನ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಕಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಜಗದೇವ ಹಿ ॥ 16.32 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸತ್ಕರ್ಮ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಲಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಹರಿರೇವ ಹಿ ॥ 16.33 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಮೌನಾತ್ಮಾ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸಿದ್ಧಿರೇವ ಹಿ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಜನಿತಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸುಖಮೇವ ಹಿ ॥ 16.34 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಗಗನಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಪರ್ವತಂ ಜಲಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಮೇಘಮೇವ ಹಿ ॥ 16.35 ॥

ಚಿದೇವ ದೇವತಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಶಿವಪೂಜನಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಕಾಠಿನ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಶೀತಲಂ ಜಲಂ ॥ 16.36 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಮಂತವ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ದೃಶ್ಯಭಾವನಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸಕಲಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಭುವನಂ ಪಿತಾ ॥ 16.37 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಜನನೀ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ನಯನಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಶ್ರವಣಂ ಸುಖಂ ॥ 16.38 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಕರಣಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಕಾರ್ಯಮೀಶ್ವರಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ಸತ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ॥ 16.39 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ವೇದಾಂತಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಶ್ಚಯಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸದ್ಭಾವಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಭಾತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 16.40 ॥

ಚಿದೇವ ಜಗದಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ಚಿದೇವ ಹಿ ಚಿದಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಹಿ ಚಿದವ್ಯಯಃ ॥ 16.41 ॥

ಚಿದೇವ ಹಿ ಶಿವಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಹಿ ಶಿವವಿಗ್ರಹಃ ।
ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಸುಖಾಸುಖಂ ॥ 16.42 ॥

ಚಿದೇವ ಹಿ ಜಡಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಹಿ ನಿರಂತರಂ ।
ಚಿದೇವಕಲನಾಕಾರಂ ಜೀವಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಹಿ ॥ 16.43 ॥

ಚಿದೇವ ದೇವತಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಶಿವಪೂಜನಂ ।
ಚಿದೇವ ತ್ವಂ ಚಿದೇವಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 16.44 ॥

ಚಿದೇವ ಪರಮಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಹಿ ನಿರಾಮಯಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸತತಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಹಿ ಪರಾಯಣಂ ॥ 16.45 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಸದಾ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸಂಚಾರಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಕಂ ॥ 16.46 ॥

ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ।
ಚಿದಾಕಾರಮಹಂಕಾರಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಪರಾತ್ ಪರಂ ॥ 16.47 ॥

ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ಭೇದಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ತೃಣಾದಿಕಂ ।
ಚಿದಾಕಾರಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಚಿದಾಕಾರಮರೂಪಕಂ ॥ 16.48 ॥

ಚಿದಾಕಾರಂ ಮಹಾನಂದಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಸುಖಾತ್ ಸುಖಂ ।
ಚಿದಾಕಾರಂ ಸುಖಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಪರಂ ಗುರುಂ ॥ 16.49 ॥

ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ಪುಮಾನ್ ।
ಚಿದಾಕಾರಮಜಂ ಶಾಂತಂ ಚಿದಾಕಾರಮನಾಮಯಂ ॥ 16.50 ॥

ಚಿದಾಕಾರಂ ಪರಾತೀತಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಹಿ ।
ಚಿದಾಕಾರಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಶಿವಾಯತೇ ॥ 16.51 ॥

ಚಿದಾಕಾರಂ ಸದಾ ಚಿತ್ತಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಸದಾಽಮೃತಂ ।
ಚಿದಾಕಾರಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ತದಾ ಸರ್ವಾಂತರಾಂತರಂ ॥ 16.52 ॥

ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ಪ್ರಿಯಂ ।
ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಚಿದಾಕಾರಮಹಂ ಸದಾ ॥ 16.53 ॥

ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ಸ್ಥಾನಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಹೃದಂಬರಂ ।
ಚಿದಾಬೋಧಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ತತಂ ಸದಾ ॥ 16.54 ॥

ಚಿದಾಕಾರಂ ಸದಾ ಪೂರ್ಣಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಮಹತ್ಫಲಂ ।
ಚಿದಾಕಾರಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಪರಂ ಭವಾನ್ ॥ 16.55 ॥

ಚಿದಾಕಾರಂ ಸದಾಮೋದಂ ಚಿದಾಕಾರಂ ಸದಾ ಮೃತಂ ।
ಚಿದಾಕಾರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಹಂ ಚಿದಹಂ ಸದಾ ॥ 16.56 ॥

ಚಿದಹಂ ಚಿದಹಂ ಚಿತ್ತಂ ಚಿತ್ತಂ ಸ್ವಸ್ಯ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಚಿದೇವ ಜಗದಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಶಿವಶಂಕರಃ ॥ 16.57 ॥

ಚಿದೇವ ಗಗನಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಗಣನಾಯಕಂ ।
ಚಿದೇವ ಭುವನಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಭವಭಾವನಂ ॥ 16.58 ॥

ಚಿದೇವ ಹೃದಯಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಹೃದಯೇಶ್ವರಃ ।
ಚಿದೇವ ಅಮೃತಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಚಲನಾಸ್ಪದಂ ॥ 16.59 ॥

ಚಿದೇವಾಹಂ ಚಿದೇವಾಹಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ಸದಾ ।
ಚಿದೇವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಂ ಚಿದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಂ ॥ 16.60 ॥

ಚಿದೇವ ಪರಮಂ ದೇವಂ ಚಿದೇವ ಹೃದಯಾಲಯಂ ।
ಚಿದೇವ ಸಕಲಾಕಾರಂ ಚಿದೇವ ಜನಮಂಡಲಂ ॥ 16.61 ॥

ಚಿದೇವ ಸರ್ವಮಾನಂದಂ ಚಿದೇವ ಪ್ರಿಯಭಾಷಣಂ ।
ಚಿದೇವ ತ್ವಂ ಚಿದೇವಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 16.62 ॥

ಚಿದೇವ ಪರಮಂ ಧ್ಯಾನಂ ಚಿದೇವ ಪರಮರ್ಹಣಂ ।
ಚಿದೇವ ತ್ವಂ ಚಿದೇವಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಮೇವ ಹಿ ॥ 16.63 ॥

ಚಿದೇವ ತ್ವಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಸರ್ವವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಧ್ರುವಂ ॥ 16.64 ॥

ಯಸ್ಯಾಭಿಧ್ಯಾನಯೋಗಾಜ್ಜನಿಮೃತಿವಿವಶಾಃ ಶಾಶ್ವತಂ ವೃತ್ತಿಭಿರ್ಯೇ
ಮಾಯಾಮೋಹೈರ್ವಿಹೀನಾ ಹೃದುದರಭಯಜಂ ಛಿದ್ಯತೇ ಗ್ರಂಥಿಜಾತಂ ।
ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕರಸಂ ಭವತಿ ಭವತೋ ದರ್ಶನಾದಾಪ್ತಕಾಮಃ
ಸೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ಭವತಿ ಭುವಿ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋಽನ್ತರಾತ್ಮಾ ॥ 16.65 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಚಿದೇವತ್ವಂಪ್ರಕರಣವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಷೋಡಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

17 ॥ ಸಪ್ತದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ನಿದಾಘ ಶೃಣು ಗುಹ್ಯಂ ಮೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಸಂಗ್ರಹಂ ।
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಮಿದಂ ಶೂನ್ಯಂ ಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವದಾ ॥ 17.1 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಪರಾತ್ ಪರಂ ।
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಮಿದಂ ಶೂನ್ಯಂ ಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 17.2 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಗಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 17.3 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಾನಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಗುಣಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕಾರಣಂ ॥ 17.4 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಚೈವಾಹಮೇವ ಹಿ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮೋದಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 17.5 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚೈತನ್ಯಂ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚೈತನ್ಯಮಹಂ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಸದಾ ॥ 17.6 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೌತಿಕಂ ತ್ವಹಮೇವ ಹಿ ।
ಅಹಮೇವ ತ್ವಮೇವಾಹಮಹಮೇವಾಹಮೇವ ಹಿ ॥ 17.7 ॥

ಜೀವಾತ್ಮಾ ತ್ವಹಮೇವಾಹಮಹಮೇವ ಪರೇಶ್ವರಃ ।
ಅಹಮೇವ ವಿಭುರ್ನಿತ್ಯಮಹಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಸದಾ ॥ 17.8 ॥

ಅಹಮೇವಾಕ್ಷರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ।
ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಸದಾಽವ್ಯಯಃ ॥ 17.9 ॥

ಅಹಮೇವಾಹಮೇವಾಗ್ರೇ ಅಹಮೇವಾಂತರಾಂತರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಚಿದಾಕಾಶಮಹಮೇವಾವಭಾಸಕಃ ॥ 17.10 ॥

ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ರಕ್ಷಕಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಲೀಲಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 17.11 ॥

ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷೀ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಪುರಾತನಃ ।
ತ್ವಮೇವ ಹಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ನಿರಂತರಂ ॥ 17.12 ॥

ಅಹಮೇವಾಹಮೇವಾಹಮಹಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ।
ಅಹಮೇವಾದ್ವಯಾಕಾರಃ ಅಹಮೇವ ವಿದೇಹಕಃ ॥ 17.13 ॥

ಅಹಮೇವ ಮಮಾಧಾರಃ ಅಹಮೇವ ಸದಾತ್ಮಕಃ ।
ಅಹಮೇವೋಪಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ತಿತಿಕ್ಷಕಃ ॥ 17.14 ॥

ಅಹಮೇವ ಸಮಾಧಾನಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚಾಪ್ಯಹಮೇವ ಹಿ ।
ಅಹಮೇವ ಮಹಾವ್ಯೋಮ ಅಹಮೇವ ಕಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 17.15 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕಾಮಾಂತಃ ಅಹಮೇವ ಸದಾಂತರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಪುರಸ್ತಾಚ್ಚ ಅಹಂ ಪಶ್ಚಾದಹಂ ಸದಾ ॥ 17.16 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ।
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 17.17 ॥

ಅಹಮೇವ ಚಿದಾನಂದಃ ಅಹಮೇವ ಸುಖಾಸುಖಂ ।
ಅಹಮೇವ ಗುರುತ್ವಂ ಚ ಅಹಮೇವಾಚ್ಯುತಃ ಸದಾ ॥ 17.18 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ವೇದಾಂತಃ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿಂತನಃ ।
ದೇಹೋಽಹಂ ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಃ ಅಹಂ ಸಂಶಯವರ್ಜಿತಃ ॥ 17.19 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಮೇವ ಪರಂ ಪದಂ ।
ಅಹಮೇವಾವಿನಾಶ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಪುರಾತನಃ ॥ 17.20 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿಷ್ಕಲಃ ।
ಅಹಂ ತುರ್ಯೋ ನ ಸಂದೇಹಃ ಅಹಮಾತ್ಮಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 17.21 ॥

ಅಹಮಿತ್ಯಪಿ ಹೀನೋಽಹಮಹಂ ಭಾವನವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಭಾವಾಂತಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶೋಭನಂ ॥ 17.22 ॥

ಅಹಮೇವ ಕ್ಷಣಾತೀತಃ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮಂಗಲಂ ।
ಅಹಮೇವಾಚ್ಯುತಾನಂದಃ ಅಹಮೇವ ನಿರಂತರಂ ॥ 17.23 ॥

ಅಹಮೇವಾಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಹಂ ಬುದ್ಧಃ ಪರಂಧಾಮ ಅಹಂ ಬುದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 17.24 ॥

ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಸತ್ಯಂ ಅಹಮೇವ ಸದಾಸುಖಂ ।
ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಲಭ್ಯಂ ಅಹಂ ಸುಲಭಕಾರಣಂ ॥ 17.25 ॥

ಅಹಂ ಸುಲಭವಿಜ್ಞಾನಂ ದುರ್ಲಭೋ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಸದಾ ।
ಅಹಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಏವಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿದ್ಘನಃ ॥ 17.26 ॥

ಅಹಮೇವ ತ್ವಮೇವಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅಹಮಾತ್ಮಾ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 17.27 ॥

ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಿಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಅಹಮಾತ್ಮಾಽಜರೋ ವ್ಯಾಪೀ ಅಹಮೇವಾತ್ಮನೋ ಗುರುಃ ॥ 17.28 ॥

ಅಹಮೇವಾಮೃತೋ ಮೋಕ್ಷೋ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿಶ್ಚಲಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಮುಕ್ತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 17.29 ॥

ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಶುದ್ಧಃ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಗುಣಃ ।
ಅಹಂ ಪ್ರಪಂಚಹೀನೋಽಹಂ ಅಹಂ ದೇಹವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 17.30 ॥

ಅಹಂ ಕಾಮವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಮಾಯಾವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಹಂ ದೋಷಪ್ರವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಸಂಸಾರವರ್ಜಿತಃ ॥ 17.31 ॥

ಅಹಂ ಸಂಕಲ್ಪರಹಿತೋ ವಿಕಲ್ಪರಹಿತಃ ಶಿವಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ತುರ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಮಲಃ ॥ 17.32 ॥

ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಜ್ಯೋತಿರಹಮೇವ ಸದಾ ಪ್ರಭುಃ ।
ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಪರಃ ॥ 17.33 ॥

ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಮಹಮೇವ ಸದಾ ಮೃದುಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಅಹಂ ಮಾನವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 17.34 ॥

ಅಹಂಕಾರಶ್ಚ ಸಂಸಾರಮಹಂಕಾರಮಸತ್ಸದಾ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಮತ್ತೋಽನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ॥ 17.35 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮೇ ಸತ್ಯಂ ಮತ್ತೋಽನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ।
ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ತತ್ಪದಂ ನಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ತ್ವತ್ಪದಂ ನಹಿ ॥ 17.36 ॥

ಪುಣ್ಯಮಿತ್ಯಪಿ ನ ಕ್ವಾಪಿ ಪಾಪಮಿತ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಇದಂ ಭೇದಮಯಂ ಭೇದಂ ಸದಸದ್ಭೇದಮಿತ್ಯಪಿ ॥ 17.37 ॥

ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಯಾ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಸದಾ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 17.38 ॥

ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ।
ಕಾಲೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷಣಂ ತದಾ ॥ 17.39 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಚಿತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 17.40 ॥

ನಿರ್ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಚ ನಿರಂತರಮಹಂ ಪರಃ ।
ಆದ್ಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವಾಹಂ ಆದ್ಯಂತಂ ಚ ನಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 17.41 ॥

ಅಹಮಿತ್ಯಪಿ ವಾರ್ತಾಽಪಿ ಸ್ಮರಣಂ ಭಾಷಣಂ ನ ಚ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಂದೇಹಸ್ತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ ನ ಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 17.42 ॥

ವಕ್ತಾ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಏಷಾ ಗೀತಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ ।
ಸದ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಹ್ಯೇತತ್ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ 17.43 ॥

ಸದ್ಯ ಏವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ 17.44 ॥

ಏತತ್ತು ದುರ್ಲಭಂ ಲೋಕೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಽಪಿ ಚ ದುರ್ಲಭಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹ ಇತ್ಯೇವಂ ಭಾವಯೇತ್ ದೃಢಂ ।
ತತಃ ಸರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ತೂಷ್ಣೀಂ ತಿಷ್ಠ ಯಥಾ ಸುಖಂ ॥ 17.45 ॥

ಸೂತಃ –
ಭುವನಗಗನಮಧ್ಯಧ್ಯಾನಯೋಗಾಂಗಸಂಗೇ
ಯಮನಿಯಮವಿಶೇಷೈರ್ಭಸ್ಮರಾಗಾಂಗಸಂಗೈಃ ।
ಸುಖಮುಖಭರಿತಾಶಾಃ ಕೋಶಪಾಶಾದ್ವಿಹೀನಾ
ಹೃದಿ ಮುದಿತಪರಾಶಾಃ ಶಾಂಭವಾಃ ಶಂಭುವಚ್ಚ ॥ 17.46 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಸಂಗ್ರಹಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಸಪ್ತದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

18 ॥ ಅಷ್ಟಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಶೃಣು ಭೂಯಃ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಸದ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತತಂ ಸರ್ವಂ ಶಾಂತಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 18.1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಪರಾಕಾರಮಿದಂ ನಹಿ ।
ಇದಮಿತ್ಯಪಿ ಯದ್ದೋಷಂ ವಯಮಿತ್ಯಪಿ ಭಾಷಣಂ ॥ 18.2 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಮರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ಧ್ಯಾನಮೇವ ಹಿ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ವಾ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಹಿ ॥ 18.3 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯಂ ವಾ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ವೇದವಾಕ್ಯಕಂ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ಗುರುವಾಕ್ಯಂ ವಾ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಹಿ ॥ 18.4 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಕಲ್ಮಷಂ ಸತ್ಯಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಿಯಭಾಷಣಂ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ಮನನಂ ಸತ್ತಾ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಹಿ ॥ 18.5 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಶ್ರವಣಂ ನಿತ್ಯಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿದ್ಧ್ಯಾನಮಶ್ನುತೇ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ನಿಶ್ಚಯಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಹಿ ॥ 18.6 ॥

ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ಗುರೂಪದೇಶಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ಗುರುಚಿಂತನಂ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ಯೋಗಭೇದಂ ವಾ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಹಿ ॥ 18.7 ॥

ಸರ್ವಂ ತ್ಯಜ್ಯ ಗುರುಂ ತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ತೂಷ್ಣೀಮೇವಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಖಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 18.8 ॥

ಸರ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸುಖಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ಯಾಗಂ ಸುಖಂ ಮಹತ್ ।
ಸರ್ವತ್ಯಾಗಂ ಪರಾನಂದಂ ಸರ್ವತ್ಯಾಗಂ ಪರಂ ಸುಖಂ ॥ 18.9 ॥

ಸರ್ವತ್ಯಾಗಂ ಮನಸ್ತ್ಯಾಗಃ ಸರ್ವತ್ಯಾಗಮಹಂಕೃತೇಃ ।
ಸರ್ವತ್ಯಾಗಂ ಮಹಾಯಾಗಃ ಸರ್ವತ್ಯಾಗಂ ಸುಖಂ ಪರಂ ॥ 18.10 ॥

ಸರ್ವತ್ಯಾಗಂ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಂ ಚಿತ್ತತ್ಯಾಗಂ ತದೇವ ಹಿ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಜಗನ್ನಿತ್ಯಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಸಂಸೃತಿಃ ॥ 18.11 ॥

ಚಿತ್ತಮೇವ ಮಹಾಮಾಯಾ ಚಿತ್ತಮೇವ ಶರೀರಕಂ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಭಯಂ ದೇಹಃ ಚಿತ್ತಮೇವ ಮನೋಮಯಂ ॥ 18.12 ॥

ಚಿತ್ತಮೇವ ಪ್ರಪಂಚಾಖ್ಯಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಕಲ್ಮಷಂ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಜಡಂ ಸರ್ವಂ ಚಿತ್ತಮೇವೇಂದ್ರಿಯಾದಿಕಂ ॥ 18.13 ॥

ಚಿತ್ತಮೇವ ಸದಾ ಸತ್ಯಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ನಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ಮನಃಪ್ರದಂ ॥ 18.14 ॥

ಚಿತ್ತಮೇವ ಸದಾ ಪಾಪಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ಸದಾ ಮತಂ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಾಖ್ಯಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ಸದಾ ಜಹಿ ॥ 18.15 ॥

ಚಿತ್ತಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ಚಿಂತಾ ಸ್ಯಾತ್ ಆತ್ಮಮಾತ್ರಂ ಪ್ರಕಾಶತೇ ।
ಚಿತ್ತಮಸ್ತೀತಿ ಚಿಂತಾ ಚೇತ್ ಚಿತ್ತತ್ವಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ॥ 18.16 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ಚಿತ್ತಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಾಖ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ್ಮೃತಂ ॥ 18.17 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ಚಿಜ್ಜ್ಯೋತಿರೇವ ಹಿ ॥ 18.18 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣತರಂ ಸದಾ ।
ಅಹಂ ಪೃಥ್ವ್ಯಾದಿಸಹಿತಂ ಅಹಮೇವ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ॥ 18.19 ॥

ಅಹಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಾಂತಮಹಮೇವ ಪುರಾತನಂ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮಾನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 18.20 ॥

ಚಿದಾಕಾರೋ ಹ್ಯಹಂ ಪೂರ್ಣಶ್ಚಿದಾಕಾರಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಚಿದಾಕಾರಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಚಿದಾಕಾಶಮಹಂ ಸದಾ ॥ 18.21 ॥

ಚಿದಾಕಾಶಂ ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಚಿದಾಕಾಶಮಹಂ ಸದಾ ।
ಚಿದಾಕಾಶಂ ಚಿದೇವೇದಂ ಚಿದಾಕಾಶಾನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 18.22 ॥

ಚಿದಾಕಾಶತತಂ ಸರ್ವಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಪ್ರಕಾಶಕಂ ।
ಚಿದಾಕಾರಂ ಮನೋ ರೂಪಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಹಿ ಚಿದ್ಘನಂ ॥ 18.23 ॥

ಚಿದಾಕಾಶಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಚ ಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಚಿದಾಕಾಶಂ ಶಿವಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚಿದಾಕಾಶಮಹಂ ಸದಾ ॥ 18.24 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೋಽಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಾಶ್ವತಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾವನಃ ॥ 18.25 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಪೂರ್ಣೋಽಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಕಾರಣಂ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸಂದೋಹಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಈಶ್ವರಃ ॥ 18.26 ॥var was ಹೀನಕಃ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಿತ್ಯೋಽಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಲಕ್ಷಣಂ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಕಃ ॥ 18.27 ॥

ಆತ್ಮೈವೇದಮಿದಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಆತ್ಮೈವಾಸ್ಮಿ ಪರಂ ಸತ್ಯಮಾತ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 18.28 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಜಗದಾಕಾರಂ ಆತ್ಮೈವ ಭುವನತ್ರಯಂ ।
ಆತ್ಮೈವ ಜಗತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಆತ್ಮೈವ ಹಿ ಮನೋಮಯಃ ॥ 18.29 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಜಗತಾಂ ತ್ರಾತಾ ಆತ್ಮೈವ ಗುರುರಾತ್ಮನಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಬಹುಧಾ ಭಾತಿ ಆತ್ಮೈವೈಕಂ ಪರಾತ್ಮನಃ ॥ 18.30 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಲೋಕಂ ಆತ್ಮೈವ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ॥ 18.31 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಜೀವರೂಪಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮೈವೇಶ್ವರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಹರಿರಾನಂದಃ ಆತ್ಮೈವ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮನಃ ॥ 18.32 ॥

ಆತ್ಮೈವಾನಂದಸಂದೋಹ ಆತ್ಮೈವೇದಂ ಸದಾ ಸುಖಂ ।
ಆತ್ಮೈವ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮೈವ ಜಗತಃ ಪರಃ ॥ 18.33 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮೈವ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮನಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವದಾ ನಾನ್ಯದಾತ್ಮೈವ ಪರಮೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 18.34 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮಭಾಸಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮೈವ ವಿಭುರವ್ಯಯಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ॥ 18.35 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಪರಮಾನಂದ ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ಜಗನ್ಮಯಃ ।
ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ಜಗದ್ಭಾನಂ ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 18.36 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನಃ ಸ್ನಾನಮಾತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಜಪಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಮೋದಮಾತ್ಮೈವಾತ್ಮಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ ॥ 18.37 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ನಿತ್ಯೋ ಹ್ಯಾತ್ಮೈವ ಗುಣಭಾಸಕಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ತುರ್ಯರೂಪಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮಾತೀತಸ್ತತಃ ಪರಃ ॥ 18.38 ॥

ಆತ್ಮೈವ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ತ್ವಮಹಂ ಚಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 18.39 ॥

ನಿತ್ಯೋಽಹಂ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣೋಽಹಂ ನಿತ್ಯೋಽಹಂ ಸರ್ವದಾ ಸದಾ ।
ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ಜಗನ್ನಾನ್ಯದ್ ಅಮೃತಾತ್ಮಾ ಪುರಾತನಃ ॥ 18.40 ॥

ಪುರಾತನೋಽಹಂ ಪುರುಷೋಽಹಮೀಶಃ ಪರಾತ್ ಪರೋಽಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರೋಽಹಂ ।
ಭವಪ್ರದೋಽಹಂ ಭವನಾಶನೋಽಹಂ ಸುಖಪ್ರದೋಽಹಂ ಸುಖರೂಪಮದ್ವಯಂ ॥ 18.41 ॥

ಆನಂದೋಽಹಮಶೇಷೋಽಹಮಮೃತೋಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅಜೋಽಹಮಾತ್ಮರೂಪೋಽಹಮನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಸದಾ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 18.42 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಽವ್ಯಯಃ ।
ಸದಾ ಸರ್ವಪದಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಮೇವ ಸದಾ ನ ಹಿ ॥ 18.43 ॥

ನಿರ್ಗುಣೋಽಹಂ ನಿರಾಧಾರ ಅಹಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಅನರ್ಥಮೂಲಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಮಾಯಾಕಾರ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 18.44 ॥

ಅವಿದ್ಯಾವಿಭವೋ ನಾಸ್ತಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಾಕಾಶಂ ತದೇವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 18.45 ॥

ತದೇವಾಹಂ ಸ್ವಯಂ ಚಾಹಂ ಪರಂ ಚಾಹಂ ಪರೇಶ್ವರಃ ।
ವಿದ್ಯಾಧರೋಽಹಮೇವಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೇ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 18.46 ॥

ಚಿದಹಂ ಚಿದಹಂ ನಿತ್ಯಂ ತುರ್ಯೋಽಹಂ ತುರ್ಯಕಃ ಪರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 18.47 ॥

ಮತ್ತೋಽನ್ಯನ್ನಾಪರಂ ಕಿಂಚಿನ್ಮತ್ತೋಽನ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಪರಮಂ ನಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೋಽನ್ಯಚ್ಚಿತ್ಪದಂ ನಹಿ ॥ 18.48 ॥

ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಸತ್ಪದಂ ನಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೋಽನ್ಯಚ್ಚಿತ್ಪದಂ ನ ಮೇ ।
ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಭವನಂ ನಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೋಽನ್ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ನ ॥ 18.49 ॥

ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಕಾರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಪ್ಯಣು ।
ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಸತ್ತ್ವರೂಪಂ ಚ ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಶುದ್ಧಮೇವ ನ ॥ 18.50 ॥

ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಪಾವನಂ ನಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ತತ್ಪದಂ ನ ಹಿ ।
ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಧರ್ಮರೂಪಂ ವಾ ಮತ್ತೋಽನ್ಯದಖಿಲಂ ನ ಚ ॥ 18.51 ॥

ಮತ್ತೋಽನ್ಯದಸದೇವಾತ್ರ ಮತ್ತೋಽನ್ಯನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಏವ ಹಿ ।
ಮತ್ತೋಽನ್ಯದ್ಭಾತಿ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮತ್ತೋಽನ್ಯಚ್ಛಶಶೃಂಗವತ್ ॥ 18.52 ॥

ಮತ್ತೋಽನ್ಯದ್ಭಾತಿ ಚೇನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಮತ್ತೋಽನ್ಯಚ್ಚೇಂದ್ರಜಾಲಕಂ ।
ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಸಂಶಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಂ ॥ 18.53 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಸೋಽಹಮಸ್ಮೀತಿ ಭಾವನಂ ।
ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಭಗವತಾ ಏವಮೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 18.54 ॥

ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಕಿಂ ಯೋಗಿನ್ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ ।
ಸಕೃನ್ನಿಶ್ಚಯಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 18.55 ॥

ವನನಗಭುವನಂ ಯಚ್ಛಂಕರಾನ್ನಾನ್ಯದಸ್ತಿ
ಜಗದಿದಮಸುರಾದ್ಯಂ ದೇವದೇವಃ ಸ ಏವ ।
ತನುಮನಗಮನಾದ್ಯೈಃ ಕೋಶಕಾಶಾವಕಾಶೇ
ಸ ಖಲು ಪರಶಿವಾತ್ಮಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧ್ಯಾ ॥ 18.56 ॥

ಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಮನೋಽಸವಶ್ಚ ಹೃದಿ ಖಾದುದ್ಭಾಸಿತಧ್ಯಾಂತರಾತ್
ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ವಿಲೀಯತೇ ಗತಿಪರಂ ಯದ್ವಾಸನಾ ವಾಸಿನೀ ।
ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಯತೇ ಹೃದಿಂದ್ರಿಯಗಣಂ ವಾಚಾಂ ಮನೋದೂರಗಂ
ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತಮೇತದೇವ ಗಿರಿಜಾಕಾಂತಾತ್ಮನಾ ಸಂಜ್ಞಿತಂ ॥ 18.57 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ
ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ ಅಷ್ಟಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

19 ॥ ಏಕೋನವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 19.1 ॥var was ಯುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್
ಪರಮಾನಂದೋಽಹಮೇವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದಾನಂದಮೇವ ಹಿ ।
ಪೂರ್ಣಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಚಿದಾನಂದಮಯಂ ಜಗತ್ ॥ 19.2 ॥

ಸದಾನಂತಮನಂತೋಽಹಂ ಬೋಧಾನಂದಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಬುದ್ಧಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಮಿದಂ ಮನಃ ॥ 19.3 ॥

ಕೇವಲಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಕೇವಲಜ್ಞಾನವಾನಹಂ ।
ಇತಿ ಭಾವಯ ಯತ್ನೇನ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಾಯ ವೈ ॥ 19.4 ॥

ಸದಾ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸದಾ ಸತ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣಃ ।
ಸದಾ ಸತ್ಯಾದಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಸದಾ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಿಯೋ ಹ್ಯಹಂ ॥ 19.5 ॥

ನಾಸ್ತಿ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಾ ನಾಸ್ತಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಮನೋಮಯಃ ।
ನಾಸ್ತಿ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಧಾನಾತ್ಮಾ ನಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ತಂ ದುರಾತ್ಮವಾನ್ ॥ 19.6 ॥

ನಾಸ್ತಿ ಮೂಢತರೋ ಲೋಕೇ ನಾಸ್ತಿ ಮೂಢತಮೋ ನರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಸದಾ ॥ 19.7 ॥

ಇದಂ ಪರಂ ಚ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 19.8 ॥

ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಸದಾ ನಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ತಮೇವ ಜಗನ್ಮಯಂ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಪ್ರಪಂಚಾಖ್ಯಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ಶರೀರಕಂ ॥ 19.9 ॥

ಚಿತ್ತಮೇವ ಮಹಾದೋಷಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಬಾಲಕಃ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಮಹಾತ್ಮಾಽಯಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ಮಹಾನಸತ್ ॥ 19.10 ॥

ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮಾ ಚಿತ್ತಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ।
ಚಿತ್ತಂ ನಾಸ್ತಿ ಸದಾ ಸತ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ವಂಧ್ಯಾಕುಮಾರವತ್ ॥ 19.11 ॥

ಚಿತ್ತಂ ಶೂನ್ಯಂ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚೈತನ್ಯಂ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಗುಣಂ ॥ 19.12 ॥

ಮನ ಏವ ಹಿ ಸಂಸಾರಂ ಮನ ಏವ ಹಿ ಮಂಡಲಂ ।
ಮನ ಏವ ಹಿ ಬಂಧತ್ವಂ ಮನ ಏವ ಹಿ ಪಾತಕಂ ॥ 19.13 ॥

ಮನ ಏವ ಮಹದ್ದುಃಖಂ ಮನ ಏವ ಶರೀರಕಂ ।
ಮನ ಏವ ಪ್ರಪಂಚಾಖ್ಯಂ ಮನ ಏವ ಕಲೇವರಂ ॥ 19.14 ॥

ಮನ ಏವ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಂ ಮನ ಏವ ಚತುರ್ಮುಖಃ ।
ಮನ ಏವ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ ಏವ ಶಿವಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 19.15 ॥

ಮನ ಏವೇಂದ್ರಜಾಲಾಖ್ಯಂ ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರಕಂ ।
ಮನ ಏವ ಮಹಾಪಾಪಂ ಮನ ಏವ ದುರಾತ್ಮವಾನ್ ॥ 19.16 ॥

ಮನ ಏವ ಹಿ ಸರ್ವಾಖ್ಯಂ ಮನ ಏವ ಮಹದ್ಭಯಂ ।
ಮನ ಏವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 19.17 ॥

ಮನ ಏವ ಚಿದಾಕಾರಂ ಮನ ಏವ ಮನಾಯತೇ ।
ಚಿದೇವ ಹಿ ಪರಂ ರೂಪಂ ಚಿದೇವ ಹಿ ಪರಂ ಪದಂ ॥ 19.18 ॥

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮೇವಾದ್ಯ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮೇವ ಹಿ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ತೃಪ್ತಾತ್ಮಾ ಅಹಮಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 19.19 ॥

ಅಹಂ ಬುದ್ಧಿಃ ಪ್ರವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯಂ ನಿಶ್ಚಲನಿರ್ಮಲಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಅಹಮಾದ್ಯಂತವರ್ಜಿತಃ ॥ 19.20 ॥

ಅಹಮೇವ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಅಹಂ ನಿತ್ಯೋ ನ ಸಂದೇಹ ಅಹಂ ಬುದ್ಧಿಃ ಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ ॥ 19.21 ॥var was ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ
ಅಹಮೇವಾಹಮೇವೈಕಃ ಅಹಮೇವಾಖಿಲಾಮೃತಃ ।
ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಃ ಅಹಮೇವಾನುಮೋದಕಃ ॥ 19.22 ॥

ಅಹಮೇವ ತ್ವಮೇವಾಹಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 19.23 ॥

ಅಹಂಕಾರಂ ನ ಮೇ ದುಃಖಂ ನ ಮೇ ದೋಷಂ ನ ಮೇ ಸುಖಂ ।
ನ ಮೇ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ಮೇ ಚಿತ್ತಂ ನ ಮೇ ದೇಹೋ ನ ಮೇಂದ್ರಿಯಂ ॥ 19.24 ॥

ನ ಮೇ ಗೋತ್ರಂ ನ ಮೇ ನೇತ್ರಂ ನ ಮೇ ಪಾತ್ರಂ ನ ಮೇ ತೃಣಂ ।
ನ ಮೇ ಜಪೋ ನ ಮೇ ಮಂತ್ರೋ ನ ಮೇ ಲೋಕೋ ನ ಮೇ ಸುಹೃತ್ ॥ 19.25 ॥

ನ ಮೇ ಬಂಧುರ್ನ ಮೇ ಶತ್ರುರ್ನ ಮೇ ಮಾತಾ ನ ಮೇ ಪಿತಾ ।
ನ ಮೇ ಭೋಜ್ಯಂ ನ ಮೇ ಭೋಕ್ತಾ ನ ಮೇ ವೃತ್ತಿರ್ನ ಮೇ ಕುಲಂ ॥ 19.26 ॥

ನ ಮೇ ಜಾತಿರ್ನ ಮೇ ವರ್ಣಃ ನ ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರಂ ನ ಮೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ಮೇ ಬಾಹ್ಯಂ ನ ಮೇ ಬುದ್ಧಿಃ ಸ್ಥಾನಂ ವಾಪಿ ನ ಮೇ ವಯಃ ॥ 19.27 ॥

ನ ಮೇ ತತ್ತ್ವಂ ನ ಮೇ ಲೋಕೋ ನ ಮೇ ಶಾಂತಿರ್ನ ಮೇ ಕುಲಂ ।
ನ ಮೇ ಕೋಪೋ ನ ಮೇ ಕಾಮಃ ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತಃ ॥ 19.28 ॥

ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಕೇವಲಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ।
ನ ಮೇ ರಾಗೋ ನ ಮೇ ಲೋಭೋ ನ ಮೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಮೇ ಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 19.29 ॥

ನ ಮೇ ಮೋಹೋ ನ ಮೇ ತೃಷ್ಣಾ ನ ಮೇ ಸ್ನೇಹೋ ನ ಮೇ ಗುಣಃ ।
ನ ಮೇ ಕೋಶಂ ನ ಮೇ ಬಾಲ್ಯಂ ನ ಮೇ ಯೌವನವಾರ್ಧಕಂ ॥ 19.30 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕರೂಪತ್ವಾದೇಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 19.31 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯದಿದಂ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯದಿದಂ ನ ಹಿ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಸದಾ ನಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 19.32 ॥

ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಸುಖಂ ನಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯದಹಂ ನ ಚ ।
ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕಹೀನೋಽಹಂ ತ್ಯಾಗತ್ಯಾಜ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 19.33 ॥

ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ನ ಚ ಮೇ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನ ಬಂಧೋ ನ ಚ ಭುಕ್ತಿದಂ ।var was ಮುಕ್ತಿದಂ
ನ ಮೇ ಲೋಕಂ ನ ಮೇ ಹೀನಂ ನ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ನಾಪಿ ದೂಷಣಂ ॥ 19.34 ॥

ನ ಮೇ ಬಲಂ ನ ಚಂಡಾಲೋ ನ ಮೇ ವಿಪ್ರಾದಿವರ್ಣಕಂ ।
ನ ಮೇ ಪಾನಂ ನ ಮೇ ಹ್ರಸ್ವಂ ನ ಮೇ ಕ್ಷೀಣಂ ನ ಮೇ ಬಲಂ ॥ 19.35 ॥

ನ ಮೇ ಶಕ್ತಿರ್ನ ಮೇ ಭುಕ್ತಿರ್ನ ಮೇ ದೈವಂ ನ ಮೇ ಪೃಥಕ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಿತ್ಯತ್ವಾನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 19.36 ॥

ನ ಮತಂ ನ ಚ ಮೇ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಮೇ ಸತ್ಯಂ ವಪುಃ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಅಹಮಿತ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಪಿ ನಾಮ ವಾ ॥ 19.37 ॥

ಯದ್ಯದ್ಯದ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚೋಽಸ್ತಿ ಯದ್ಯದ್ಯದ್ಯದ್ಗುರೋರ್ವಚಃ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವಾಹಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ಮತಂ ॥ 19.38 ॥

ಚಿನ್ಮಯಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನ್ಮಯಂ ಸನ್ಮಯಂ ಸದಾ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಪರಃ ॥ 19.39 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ವಯಮೇವ ನಿರಂತರಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ನಾಸ್ತ್ಯಕಂ ॥ 19.40 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಸದಾಸಾರಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಪರಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಮನೋಹರಃ ॥ 19.41 ॥

ತೂಷ್ಣೀಮೇವಾಸನಂ ಸ್ನಾನಂ ತೂಷ್ಣೀಮೇವಾಸನಂ ಜಪಃ ।
ತೂಷ್ಣೀಮೇವಾಸನಂ ಪೂಜಾ ತೂಷ್ಣೀಮೇವಾಸನಂ ಪರಃ ॥ 19.42 ॥

ವಿಚಾರ್ಯ ಮನಸಾ ನಿತ್ಯಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಏವಂ ತೂಷ್ಣೀಂಸ್ಥಿತಿರ್ಜಪಃ ॥ 19.43 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಸ್ತ್ಯನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವಾತೀತಸ್ವರೂಪವಾನ್ ॥ 19.44 ॥

ವಾಚಾತೀತಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ವಾಚಾ ಜಪ್ಯಮನರ್ಥಕಂ ।
ಮಾನಸಃ ಪರಮಾರ್ಥೋಽಯಂ ಏತದ್ಭೇದಮಹಂ ನ ಮೇ ॥ 19.45 ॥

ಕುಣಪಂ ಸರ್ವಭೂತಾದಿ ಕುಣಪಂ ಸರ್ವಸಂಗ್ರಹಂ ।
ಅಸತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಲೋಕಮಸತ್ಯಂ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ ॥ 19.46 ॥

ಅಸತ್ಯಮನ್ಯದಸ್ತಿತ್ವಮಸತ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಭಾಷಣಂ ।
ಅಸತ್ಯಾಕಾರಮಸ್ತಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ॥ 19.47 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ವೇದವೇದಾಂಗಂ ಅಸತ್ಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಅಸತ್ಯಂ ಶ್ರವಣಂ ಹ್ಯೇತದಸತ್ಯಂ ಮನನಂ ಚ ತತ್ ॥ 19.48 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಚ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಃ ಸಜಾತೀಯಮಸತ್ಯಕಂ ।
ವಿಜಾತೀಯಮಸತ್ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದವ್ಯಯಂ ॥ 19.49 ॥

ಚೇತೋವಿಲಾಸಜನಿತಂ ಕಿಲ ವಿಶ್ವಮೇತ-
ದ್ವಿಶ್ವಾಧಿಕಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಭಾಸ್ಯಾತ್ ।
ನಾಸ್ತ್ಯನ್ಯತಃ ಶ್ರುತಿಶಿರೋತ್ಥಿತವಾಕ್ಯಮೋಘ-
ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಿಕರಣೈರ್ಭವತೇ ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 19.50 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಏಕೋನವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

20 ॥ ವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಶೃಣು ಕೇವಲಮತ್ಯಂತಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ ।
ಇತಿ ಗುಹ್ಯತರಂ ಸದ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಮಿದಂ ಸದಾ ॥ 20.1 ॥

ಸುಲಭಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಸುಲಭಂ ಶುಭಮುತ್ತಮಂ ।
ಸುಲಭಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಸುಲಭಂ ಸರ್ವಬೋಧಕಂ ॥ 20.2 ॥

ಸುಲಭಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾನಾಂ ಸುಲಭಂ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮನಃ ।
ಸುಲಭಂ ಕಾರಣಾಭಾವಂ ಸುಲಭಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಂ ॥ 20.3 ॥

ಸುಲಭಂ ಚಿತ್ತಹೀನಾನಾಂ ಸ್ವಯಂ ತಚ್ಚ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಸ್ವಯಂ ಸಂಸಾರಹೀನಾನಾಂ ಚಿತ್ತಂ ಸಂಸಾರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 20.4 ॥

ಸೃಷ್ಟ್ವೈದಂ ನ ಸಂಸಾರಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಮನೋ ನ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 20.5 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಮಸತ್ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಪರಾಯಣಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಶರೀರಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ತೃಣಂ ನ ಚ ॥ 20.6 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಚಾನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಜಗನ್ನ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ವಿಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಕ್ರಿಯಾ ನ ಚ ॥ 20.7 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಪ್ರಿಯಂ ಸದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಜಗನ್ನಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಭಯಂ ನ ಹಿ ॥ 20.8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಸದಾಚಿತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿದಂ ನ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ತು ಯನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿಯಂ ಭ್ರಮಾ ॥ 20.9 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಮನಸಾಸ್ಪದಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಭವನಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಮುನಿಮಂಡಲಂ ॥ 20.10 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ತು ನಾಸ್ತ್ಯನ್ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಗುರುಪೂಜನಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಕಲಂ ಸದಾ ॥ 20.11 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಹರಿರೂಪಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ ಪದಂ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ ಕ್ಷಣಂ ನ ಮೇ ॥ 20.12 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನಾನ್ಯವಾರ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಚ ಶ್ರುತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಸಮಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 20.13 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಮೇ ಭೋಗೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಮೇ ಪೃಥಕ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಸತಂ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಕಃ ॥ 20.14 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವದಾ ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನಾಕಾರತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹತ್ ॥ 20.15 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪೂಜ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಗುರುಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತಾ ತು ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಪಿತಾ ಸುತಃ ॥ 20.16 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಧ್ಯಾನರೂಪಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಗುಣಃ ॥ 20.17 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ಆತ್ಮೈವ ಸತತಂ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮೈವ ಗುರುರಾತ್ಮನಃ ॥ 20.18 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿರಹಂಭೂತಮಾತ್ಮೈವಾಸ್ತಿ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ।
ಸ್ವಯಂ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಭಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 20.19 ॥

ಸ್ವಯಂ ಜೀವತ್ವಸಂಶಾಂತಿಃ ಸ್ವಯಮೀಶ್ವರರೂಪವಾನ್ ।
ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಕೇವಲಮವ್ಯಯಂ ॥ 20.20 ॥

ಸ್ವಯಂ ನಾಶಂ ಚ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶರೂಪಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಮತ್ಯಂತನಿರ್ಮಲಃ ॥ 20.21 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಛಂದಃ ಸ್ವಯಂ ದೇಹಾದಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 20.22 ॥

ಸ್ವಯಂ ದೋಷವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಮಾಕಾಶವತ್ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಅಯಂ ಚೇದಂ ಚ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಯಂ ಭೇದವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 20.23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಚಿತ್ತವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶಿವವತ್ ಸದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬುದ್ಧಿವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶಿವವತ್ ಸದಾ ॥ 20.24 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶಶವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸ್ಥೂಲವತ್ ಸ್ವಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತತಂ ನಾನ್ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಗುರುರಾತ್ಮನಃ ॥ 20.25 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿರಹಂ ಭೂತಮಹಂ ನಾಸ್ತಿ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಮೇವ ಚಿದವ್ಯಯಃ ॥ 20.26 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಭಾಸತೇ ।
ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ದೇಹಃ ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ ॥ 20.27 ॥

ಸ್ವಯಂ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಭಾತಿ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಸ್ವಯಂ ಜೀವತ್ವಸಂಶಾಂತಃ ಸ್ವಯಮೀಶ್ವರರೂಪವಾನ್ ॥ 20.28 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಕೇವಲಮವ್ಯಯಃ ।
ಸ್ವಯಂ ರಾದ್ಧಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 20.29 ॥

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶರೂಪಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಮತ್ಯಂತನಿರ್ಮಲಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 20.30 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ್ವಯಂ ದೇಹವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸ್ವಯಂ ದೋಷವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಮಾಕಾಶವತ್ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 20.31 ॥

ಅಖಂಡಃ ಪರಿಪೂರ್ಣೋಽಹಮಖಂಡರಸಪೂರಣಃ ।
ಅಖಂಡಾನಂದ ಏವಾಹಮಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 20.32 ॥

ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನ ಪೃಥಕ್ ಸ್ವಯಂ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಾಶ್ವತಃ ॥ 20.33 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನಿರಾಭಾಸೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 20.34 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಚಿದಾಕಾಶೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನಿರಂತರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಮಹಾನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಸದಾತ್ಮವಾನ್ ॥ 20.35 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮನಂತಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಸುಖಂ ಪರಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಮಹಾಮೌನೀ ಸರ್ವವೃತ್ತಾಂತವರ್ಜಿತಃ ॥ 20.36 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿದಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಜಗನ್ನ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ದೇಹೋಽಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಮಹಾದ್ವಯಃ ॥ 20.37 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಚಿತ್ತವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶಿವವತ್ ಸದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬುದ್ಧಿವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಫಲವತ್ ಸ್ವಯಂ ॥ 20.38 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಮೂರ್ತಿವದ್ಭಾತಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕಾಲವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಕಲಾದಿವತ್ ॥ 20.39 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭೂತಿವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜಡವತ್ ಸ್ವಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವೌಂಕಾರವತ್ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೌಂಕಾರರೂಪವತ್ ॥ 20.40 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾದವದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ಭೇದೋ ನ ಚಾದ್ವಯಂ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 20.41 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಘಟವತ್ ಸದಾ ॥ 20.42 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರತ್ವಾದಹಂ ಸದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶುದ್ಧರೂಪತ್ವಾತ್ ದೃಗ್ರೂಪತ್ವಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಮಹತ್ ॥ 20.43 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಪರಾತ್ ಪರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಮನೋತೀತ ಅಹಮೇವ ಜಗತ್ಪರಃ ॥ 20.44 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವತಃ ।
ಆನಂದೋಽಹಂ ನಿರಾಧಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನ ಚ ಕಿಂಚನ ॥ 20.45 ॥

ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿಚ್ಚಿದವ್ಯಯಃ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಪರಂ ತುಚ್ಛಮಾತ್ಮನೋಽನ್ಯದಹಂ ನಹಿ ॥ 20.46 ॥

ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಮೇ ದೇಹಃ ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಮೇ ಮಲಂ ।
ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಾ ಚಿತ್ತಮಾತ್ಮೈವಾಹಂ ನ ತತ್ ಪೃಥಕ್ ॥ 20.47 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಹಮಹಂ ಶೂನ್ಯಮಾತ್ಮೈವಾಹಂ ಸದಾ ನ ಮೇ ।
ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ಗುಣೋ ನಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮೈವ ನ ಪೃಥಕ್ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 20.48 ॥

ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಏವ ತ್ವಂ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಮೀದೃಶಂ ।
ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಏವೇದಮತ್ಯಂತಾಭಾವಮಣ್ವಪಿ ॥ 20.49 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ।
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಪರೋ ಗುರುಃ ॥ 20.50 ॥

ಜೀವಭಾವಂ ಸದಾಸತ್ಯಂ ಶಿವಸದ್ಭಾವಮೀದೃಶಂ ।
ವಿಷ್ಣುವದ್ಭಾವನಾಭ್ರಾಂತಿಃ ಸರ್ವಂ ಶಶವಿಷಾಣವತ್ ॥ 20.51 ॥

ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಪೂರ್ಣಂ ಅಹಮೇವ ನಿರಂತರಂ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 20.52 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಾನಂದ ಅಹಮೇವ ಕ್ಷಣಾಂತಿಕಃ ।
ಅಹಮೇವ ತ್ವಮೇವಾಹಂ ತ್ವಂ ಚಾಹಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ॥ 20.53 ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರೋಽಹಂ ವೈ ವಾಙ್ಮನೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪಿತಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿರ್ಮಲಃ ॥ 20.54 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಇದಂ ಚ ಸರ್ವದಾ ನಾಸ್ತಿ ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಸ್ಥಿರಃ ॥ 20.55 ॥

ಇದಂ ಸುಖಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ಸುಖಮಹಂ ಜಡಂ ।
ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ 20.56 ॥

ಇತ್ಯಾತ್ಮವೈಭವಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 20.57 ॥

ಶಾಂತಿದಾಂತಿಪರಮಾ ಭವತಾಂತಾಃ
ಸ್ವಾಂತಭಾಂತಮನಿಶಂ ಶಶಿಕಾಂತಂ ।
ಅಂತಕಾಂತಕಮಹೋ ಕಲಯಂತಃ
ವೇದಮೌಲಿವಚನೈಃ ಕಿಲ ಶಾಂತಾಃ ॥ 20.58 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಆತ್ಮವೈಭವಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

21 ॥ ಏಕವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಮಹಾರಹಸ್ಯಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವೇದಾಂತೇಷು ಚ ಗೋಪಿತಂ ।
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 21.1 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸರ್ವಂ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯಂ ತತಂ ।
ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪಶ್ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 21.2 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 21.3 ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 21.4 ॥

ವೇದವೇದ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಆತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 21.5 ॥

ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಸದಾ ಪರಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಹಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಹಂಕಾರಪರಂ ನಹಿ ॥ 21.6 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಮಹಾನ್ ಸದಾ ।
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ ಅಪರಂ ಶಶಶೃಂಗವತ್ ॥ 21.7 ॥

ಭೂತಂ ನಾಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯಂ ನ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸ್ಥಿರತಾಂ ಗತಃ ।
ಚಿನ್ಮಯೋಽಹಂ ಜಡಂ ತುಚ್ಛಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ದೇಹನಾಶನಂ ॥ 21.8 ॥

ಚಿತ್ತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಚಿಚ್ಚಾಪಿ ಚಿತ್ತಂ ದೂರೋಽಹಮಾತ್ಮಕಃ ।var was ಹರೋಽಹಮಾತ್ಮಕಃ
ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಯನ್ನಾನೃತಂ ಜಡದುಃಖಕಂ ॥ 21.9 ॥

ಆತ್ಮಾ ಸತ್ಯಮನಂತಾತ್ಮಾ ದೇಹಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ವಾರ್ತಾಪ್ಯಸಚ್ಛ್ರುತಂ ತನ್ನ ಅಹಮೇವ ಮಹೋಮಹಃ ॥ 21.10 ॥

ಏಕಸಂಖ್ಯಾಪ್ಯಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಮೇವ ಸದಾಽಪ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವಮೇವಮಸತ್ಯಂ ಚ ಉತ್ಪನ್ನತ್ವಾತ್ ಪರಾತ್ ಸದಾ ॥ 21.11 ॥

ಸರ್ವಾವಯವಹೀನೋಽಪಿ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ ಪರಮೋ ಹ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯಂ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಚಿನ್ಮಯತ್ವಾದ್ವದಾಮ್ಯಹಂ ॥ 21.12 ॥

ಆಗ್ರಹಂ ಚ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಚಿನ್ಮಯತ್ವಾದ್ವದಾಮ್ಯಹಂ ।
ಇದಮಿತ್ಯಪಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ನ ಕ್ವಚಿನ್ನ ಕ್ವಚಿತ್ ಸದಾ ॥ 21.13 ॥

ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮ ಏವಾಹಂ ಸುಗುರೋರುಪದೇಶತಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸಗುಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ವಿಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 21.14 ॥

ನಿರ್ಗುಣೋಽಸ್ಮಿ ನಿರಂಶೋಽಸ್ಮಿ ಭವೋಽಸ್ಮಿ ಭರಣೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ದೇವೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರವ್ಯಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ರಹಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 21.15 ॥

ರಸೋಽಸ್ಮಿ ರಸಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ತುರ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಶುಭಭಾವನಃ ।
ಕಾಮೋಽಸ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 21.16 ॥

ಆಚಾರಫಲಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ।
ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವಿಸ್ಮಯಃ ॥ 21.17 ॥

ಪೂರ್ಣಾಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಃ ।
ಪರಮಾನಂದತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ನ ಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 21.18 ॥

ಏಕಾತ್ಮಾ ನಿರ್ಮಲಾಕಾರ ಅಹಮೇವೇತಿ ಭಾವಯ ।
ಅಹಂಭಾವನಯಾ ಯುಕ್ತ ಅಹಂಭಾವೇನ ಸಂಯುತಃ ॥ 21.19 ॥

ಶಾಂತಂ ಭಾವಯ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಶಾಮ್ಯತತ್ತ್ವಂ ಮನೋಮಲಃ ।
ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 21.20 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ಇದಂ ನಾಹಮಿದಂ ನಾಹಮಿದಂ ನಾಹಂ ಸದಾ ಸ್ಮರ ॥ 21.21 ॥

ಅಹಂ ಸೋಽಹಮಹಂ ಸೋಽಹಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಭಾವಯ ।
ಚಿದಹಂ ಚಿದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಹಂ ಚಿದಹಂ ವದ ॥ 21.22 ॥

ನೇದಂ ನೇದಂ ಸದಾ ನೇದಂ ನ ತ್ವಂ ನಾಹಂ ಚ ಭಾವಯ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ವೇದಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 21.23 ॥

ಸರ್ವಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥಭವನಂ ಸರ್ವಲೋಕಭಯಂ ನ ಚ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಂ ನ ಸತ್ಯಂ ಹಿ ಸರ್ವದೇವಾಲಯಂ ನ ಹಿ ॥ 21.24 ॥

ಸರ್ವಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಂ ನಾಮ ಸದಾ ನ ಹಿ ।
ಸರ್ವರೂಪಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 21.25 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಪಂಚಂ ಪ್ರಕೃತಿರ್ನಹಿ ।
ಪ್ರಾಕೃತಂ ಸ್ಮರಣಂ ತ್ಯಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮರಣಮಾಹರ ॥ 21.26 ॥

ತತಸ್ತದಪಿ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ನಿಜರೂಪೇ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ।
ಸ್ಥಿರರೂಪಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಆತ್ಮಮಾತ್ರಂ ಭವತ್ಯಸೌ ॥ 21.27 ॥

ತ್ಯಾಗತ್ವಮಪಿ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಭೇದಮಾತ್ರಂ ಸದಾ ತ್ಯಜ ।
ಸ್ವಯಂ ನಿಜಂ ಸಮಾವೃತ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಭಜ ॥ 21.28 ॥

ಇದಮಿತ್ಯಂಗುಲೀದೃಷ್ಟಮಿದಮಸ್ತಮಚೇತನಂ ।
ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಚ ವಾಕ್ಯೇನ ವಾಚಾಽಪಿ ಪರಿವೇದನಂ ॥ 21.29 ॥

ಸರ್ವಭಾವಂ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ತುಚ್ಛಂ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 21.30 ॥

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಚಿತ್ತಂ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 21.31 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ಯದ್ಭಾತಿ ಚೇನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಪರಾವರಾ ।
ನ ದೇಹಂ ಪಂಚಭೂತಂ ವಾ ನ ಚಿತ್ತಂ ಭ್ರಾಂತಿಮಾತ್ರಕಂ ॥ 21.32 ॥

ನ ಚ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಾಭಾವೋ ನ ಮುಕ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಕಂ ।
ನಿಮಿಷಂ ಚ ನ ಶಂಕಾಪಿ ನ ಸಂಕಲ್ಪಂ ತದಸ್ತಿ ಚೇತ್ ॥ 21.33 ॥

ಅಹಂಕಾರಮಸದ್ವಿದ್ಧಿ ಅಭಿಮಾನಂ ತದಸ್ತಿ ಚೇತ್ ।
ನ ಚಿತ್ತಸ್ಮರಣಂ ತಚ್ಚೇನ್ನ ಸಂದೇಹೋ ಜರಾ ಯದಿ ॥ 21.34 ॥

ಪ್ರಾಣೋ???ದೀಯತೇ ಶಾಸ್ತಿ ಘ್ರಾಣೋ ಯದಿಹ ಗಂಧಕಂ ।
ಚಕ್ಷುರ್ಯದಿಹ ಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಶ್ರವಣಭಾವನಂ ॥ 21.35 ॥

ತ್ವಗಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಸ್ಪರ್ಶಸತ್ತಾ ಜಿಹ್ವಾ ಚೇದ್ರಸಸಂಗ್ರಹಃ ।
ಜೀವೋಽಸ್ತಿ ಚೇಜ್ಜೀವನಂ ಚ ಪಾದಶ್ಚೇತ್ ಪಾದಚಾರಣಂ ॥ 21.36 ॥

ಹಸ್ತೌ ಯದಿ ಕ್ರಿಯಾಸತ್ತಾ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಚೇತ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಭವಃ ।
ರಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇದ್ರಕ್ಷಕೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇದ್ಭಕ್ಷಕಃ ಶಿವಃ ॥ 21.37 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಪೂಜ್ಯಂ ಚೇತ್ ಪೂಜನಂ ಚಾಸ್ತಿ ಭಾಸ್ಯಂ ಚೇದ್ಭಾಸಕಃ ಶಿವಃ ॥ 21.38 ॥

ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ।
ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಕಾರಣಂ ಸತ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಚೈವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 21.39 ॥

ನಾಸ್ತಿ ಚೇನ್ನಾಸ್ತಿ ಹೀನೋಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಪರಾಯಣಂ ।
ಅತ್ಯಂತದುಃಖಮೇತದ್ಧಿ ಅತ್ಯಂತಸುಖಮವ್ಯಯಂ ॥ 21.40 ॥

ಅತ್ಯಂತಂ ಜನ್ಮಮಾತ್ರಂ ಚ ಅತ್ಯಂತಂ ರಣಸಂಭವಂ ।
ಅತ್ಯಂತಂ ಮಲಿನಂ ಸರ್ವಮತ್ಯಂತಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಪರಂ ॥ 21.41 ॥

ಅತ್ಯಂತಂ ಕಲ್ಪನಂ ದುಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತಂ ನಿರ್ಮಲಂ ತ್ವಹಂ ।
ಅತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವದಾ ದೋಷಮತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವದಾ ಗುಣಂ ॥ 21.42 ॥

ಅತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವದಾ ಶುಭ್ರಮತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವದಾ ಮಲಂ ।
ಅತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವದಾ ಚಾಹಮತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವದಾ ಇದಂ ॥ 21.43 ॥

ಅತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವದಾ ಜಗತ್ ।
ಏತಾವದುಕ್ತಮಭಯಮಹಂ ಭೇದಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 21.44 ॥

ಸದಸದ್ವಾಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸದಸದ್ವಾಪಿ ವಾಕ್ಯಕಂ ।
ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 21.45 ॥

ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯರೂಪಂ ವಾ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾ ವಾಪಿ ನ ಭೋಜ್ಯಂ ಭೋಗತೃಪ್ತತಾ ॥ 21.46 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವ ಶಬ್ದೋ ನ ವಾಸ್ತವಂ ।
ಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯಂ ವಾರ್ತಂ ತು ಕಾರ್ಯಂ ವಾ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 21.47 ॥

ಸದಸದ್ಭೇದ್ಯಭೇದಂ ವಾ ನ ಗುಣಾ ಗುಣಭಾಗಿನಃ ।
ನಿರ್ಮಲಂ ವಾ ಮಲಂ ವಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 21.48 ॥

ಭಾಷ್ಯಂ ವಾ ಭಾಷಣಂ ವಾಽಪಿ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಪ್ರಬಲಂ ದುರ್ಬಲಂ ವಾಪಿ ಅಹಂ ಚ ತ್ವಂ ಚ ವಾ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 21.49 ॥

ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಚ ಗ್ರಾಹಕಂ ವಾಪಿ ಉಪೇಕ್ಷ್ಯಂ ನಾತ್ಮನಃ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ತೀರ್ಥಂ ವಾ ಸ್ನಾನರೂಪಂ ವಾ ದೇವೋ ವಾ ದೇವ ಪೂಜನಂ ॥ 21.50 ॥

ಜನ್ಮ ವಾ ಮರಣಂ ಹೇತುರ್ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಸತ್ಯಂ ವಾ ಸತ್ಯರೂಪಂ ವಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 21.51 ॥

ಮಾತರಃ ಪಿತರೋ ವಾಪಿ ದೇಹೋ ವಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ।
ದೃಗ್ರೂಪಂ ದೃಶ್ಯರೂಪಂ ವಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀಹ ಕಿಂಚನ ॥ 21.52 ॥

ಮಾಯಾಕಾರ್ಯಂ ಚ ಮಾಯಾ ವಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀಹ ಕಿಂಚನ ।
ಜ್ಞಾನಂ ವಾ ಜ್ಞಾನಭೇದೋ ವಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀಹ ಕಿಂಚನ ॥ 21.53 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಹೇಯತ್ವಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಚ ತೇ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಆತ್ಮಾಕಾರಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ ॥ 21.54 ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ಮಾಯಾ ಸಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ಗಣಾಧಿಪಗುರೋರೇಣಾಂಕಚೂಡಾಮಣೇಃ
ಪಾದಾಂಭೋಜಸಮರ್ಚನೇನ ವಿಲಯಂ ಯಾತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯನ್ಯಥಾ ।
ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯತಮಾ ಸುವಿದ್ಯುದಿವ ಸಾ ಭಾತ್ಯೇವ ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ
ಯಸ್ಯಾನಲ್ಪತಪೋಭಿರುಗ್ರಕರಣಾದೃಕ್ ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಸ್ಥಿರಾ ॥ 21.55 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಹೇಯತ್ವಪ್ರಕರಣವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಏಕವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

22 ॥ ದ್ವಾವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಜಗನ್ಮೃಷಾ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ಚಿಂತಾ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ಜಡಂ ॥ 22.1 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ದೋಷಃ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ಫಲಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ವಾರ್ತಾ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ದ್ವಯಂ ॥ 22.2 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ನಿತ್ಯಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ಗತಿಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ಮಾತಾ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ಪಿತಾ ॥ 22.3 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಮೇ ಸೋಽಯಮಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ನ ಹಿ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಾಕಾಶಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 22.4 ॥

ಸರ್ವಾಂತರೋಽಹಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಂತರಮನೋಽನ್ತರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಶರೀರಾಂತರಹಮೇವ ಸ್ಥಿರಃ ಸದಾ ॥ 22.5 ॥

ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮುಕ್ತ ಏವಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ।
ಅನೇಕಶತಸಾಹಸ್ತ್ರೇಷ್ವೇಕ ಏವ ವಿವೇಕವಾನ್ ॥ 22.6 ॥

ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಪಿತರಸ್ತೃಪ್ತಿಮಾಗತಾಃ ।
ಜ್ಞಾನಿನೋ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾವಗಾಹನಂ ॥ 22.7 ॥

ಜ್ಞಾನಿನಃ ಚಾರ್ಚನೇನೈವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ।
ಜ್ಞಾನಿನೋ ಭೋಜನೇ ದಾನೇ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 22.8 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಅಹಮೇವ ಗುರುಃ ಪರಃ ।
ಅಹಂ ಶಾಂತೋಽಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಅಹಮೇವ ಗುಣಾಂತರಃ ॥ 22.9 ॥

ಗುಣಾತೀತೋ ಜನಾತೀತಃ ಪರಾತೀತೋ ಮನಃ ಪರಃ ।
ಪರತಃ ಪರತೋಽತೀತೋ ಬುದ್ಧ್ಯಾತೀತೋ ರಸಾತ್ ಪರಃ ॥ 22.10 ॥

ಭಾವಾತೀತೋ ಮನಾತೀತೋ ವೇದಾತೀತೋ ವಿದಃ ಪರಃ ।
ಶರೀರಾದೇಶ್ಚ ಪರತೋ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿತಃ ॥ 22.11 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಪರತೋಽತೀತ ಇತ್ಯೇವಂ ಜ್ಞಾನನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಕ್ವಚಿದೇತತ್ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಮೂಕವತ್ ॥ 22.12 ॥

ತೂಷ್ಣೀಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಬ್ರಹ್ಮವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ।
ಜ್ಞಾನಿನೋ ಮಹಿಮಾ ಕಿಂಚಿದಣುಮಾತ್ರಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ॥ 22.13 ॥

ಹರಿಣಾಪಿ ಹರೇಣಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಪಿ ಸುರೈರಪಿ ।
ನ ಶಕ್ಯತೇ ವರ್ಣಯಿತುಂ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 22.14 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ವಿವೇಕಿನಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೇಣಾವಸ್ಥಿತಂ ॥ 22.15 ॥

ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ಭಾಷಿತುಂ ವಾಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ಪಾದಸೇವನಂ ।
ಕದಾಚಿತ್ ಪಾದತೀರ್ಥೇನ ಸ್ನಾತಶ್ಚೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಸಃ ॥ 22.16 ॥

ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಸಂಗ್ರಹಃ ॥ 22.17 ॥

ದುರ್ಲಭಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೇ ನರಃ ।
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಸರ್ವಂ ನಾನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ಜಗನ್ಮೃಷಾ ॥ 22.18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜಗದಾಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಿತ್ಯಪಿ ವರ್ಜಿತಃ ॥ 22.19 ॥

ಸರ್ವವರ್ಜಿತಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವವರ್ಜಿತಚೇತನಃ ।
ಸರ್ವವರ್ಜಿತಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 22.20 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸನ್ನೇದಂ ನ ಮೇ ನ ಮೇ ।
ನ ಮೇ ಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ ನ ಮೇ ವರ್ಣಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 22.21 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಮೇ ತುಚ್ಛಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ತಪಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮನಾಮಯಂ ॥ 22.22 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭಾತಿ ಭೇದೇನ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನ ಪರಃ ಪರಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ದ್ವೈತವದ್ಭಾತಿ ಆತ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 22.23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಂ ಭೇದರಹಿತಂ ಭೇದಮೇವ ಮಹದ್ಭಯಂ ।
ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ನಿರ್ಮಲೋಽಹಮಾತ್ಮೈವ ಭುವನತ್ರಯಂ ॥ 22.24 ॥

ಆತ್ಮೈವ ನಾನ್ಯತ್ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯಕಃ ।
ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಭಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ಮಿ ಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 22.25 ॥

ನಿರ್ಮಲೋಽಸ್ಮಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸದಾ ಶುದ್ಧೈಕರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಕಃ ॥ 22.26 ॥

ನಿಶ್ಚಯೋಽಸ್ಮಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸಕಲೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಅಕ್ಷರೋಽಸ್ಮಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋಽಸ್ಮಿ ಶಿಖರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 22.27 ॥

ಸಮರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಶಾಂತೋಽಸ್ಮಿ ತತ್ಪರೋಽಸ್ಮಿ ಚಿದವ್ಯಯಃ ।
ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಲಕ್ಷಣಃ ॥ 22.28 ॥

ಸದಾಽಖಂಡೈಕರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾಮಾನವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸದಾ ಶುದ್ಧೈಕರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಕಃ ॥ 22.29 ॥

ಸದಾ ಸನ್ಮಾನರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ಸತ್ತಾಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಸದಾ ಸಿದ್ಧಾಂತರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾವನಮಂಗಲಃ ॥ 22.30 ॥

ಏವಂ ನಿಶ್ಚಿತವಾನ್ ಮುಕ್ತಃ ಏವಂ ನಿತ್ಯಪರೋ ವರಃ ।
ಏವಂ ಭಾವನಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವದಾ ॥ 22.31 ॥

ಏವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮವಾನ್ ಜ್ಞಾನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಸ ಏವ ಪುರುಷೋ ಲೋಕೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ॥ 22.32 ॥

ಸ ಏವ ಪುರುಷೋ ಜ್ಞಾನೀ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಆತ್ಮವಾನ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 22.33 ॥

ನಾಹಂ ಜೀವೋ ನ ಮೇ ಭೇದೋ ನಾಹಂ ಚಿಂತಾ ನ ಮೇ ಮನಃ ।
ನಾಹಂ ಮಾಂಸಂ ನ ಮೇಽಸ್ಥೀನಿ ನಾಹಂಕಾರಕಲೇವರಃ ॥ 22.34 ॥

ನ ಪ್ರಮಾತಾ ನ ಮೇಯಂ ವಾ ನಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ನಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಕದಾಚನ ॥ 22.35 ॥

ನಾಹಂ ಮೃತೋ ಜನ್ಮನಾನ್ಯೋ ನ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಸ್ಮಿ ನಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನ ವಾಚ್ಯೋಽಹಂ ನ ಮುಕ್ತೋಽಹಂ ನ ಬುದ್ಧೋಽಹಂ ಕದಾಚನ ॥ 22.36 ॥

ನ ಶೂನ್ಯೋಽಹಂ ನ ಮೂಢೋಽಹಂ ನ ಸರ್ವೋಽಹಂ ಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವದಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೋಽಹಂ ನ ರಸೋಽಹಂ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 22.37 ॥

ನ ಘ್ರಾಣೋಽಹಂ ನ ಗಂಧೋಽಹಂ ನ ಚಿಹ್ನೋಽಯಂ ನ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ ।
ನಾಹಂ ಜೀವೋ ರಸೋ ನಾಹಂ ವರುಣೋ ನ ಚ ಗೋಲಕಃ ॥ 22.38 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹೋ ನಾಮರೂಪಂ ನ ಕಿಂಚನ ।
ನ ಶ್ರೋತ್ರೋಽಹಂ ನ ಶಬ್ದೋಽಹಂ ನ ದಿಶೋಽಹಂ ನ ಸಾಕ್ಷಿಕಃ ॥ 22.39 ॥

ನಾಹಂ ನ ತ್ವಂ ನ ಚ ಸ್ವರ್ಗೋ ನಾಹಂ ವಾಯುರ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಕಃ ।
ಪಾಯುರ್ನಾಹಂ ವಿಸರ್ಗೋ ನ ನ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಕಃ ॥ 22.40 ॥

ಗುಹ್ಯಂ ನಾಹಂ ನ ಚಾನಂದೋ ನ ಪ್ರಜಾಪತಿದೇವತಾ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 22.41 ॥

ನಾಹಂ ಮನೋ ನ ಸಂಕಲ್ಪೋ ನ ಚಂದ್ರೋ ನ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಕಃ ।
ನಾಹಂ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಾಹಂ ನಿಶ್ಚಯರೂಪವಾನ್ ॥ 22.42 ॥

ನಾಹಂಕಾರಮಹಂ ರುದ್ರೋ ನಾಭಿಮಾನೋ ನ ಸಾಕ್ಷಿಕಃ ।
ಚಿತ್ತಂ ನಾಹಂ ವಾಸುದೇವೋ ಧಾರಣಾ ನಾಯಮೀಶ್ವರಃ ॥ 22.43 ॥

ನಾಹಂ ವಿಶ್ವೋ ನ ಜಾಗ್ರದ್ವಾ ಸ್ಥೂಲದೇಹೋ ನ ಮೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕೋ ಜೀವೋ ನ ಚಾಹಂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಃ ॥ 22.44 ॥

ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೋ ದೇವೋ ನಾಹಮನ್ನಮಯೋ ಜಡಃ ।
ನ ಪ್ರಾಣಮಯಕೋಶೋಽಹಂ ನ ಮನೋಮಯಕೋಶವಾನ್ ॥ 22.45 ॥

ನ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಕೋಶೋ ನಾನಂದಮಯಕೋಶವಾನ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹೋ ನಾಮರೂಪೇ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 22.46 ॥

ಏತಾವದುಕ್ತ್ವಾ ಸಕಲಂ ನಾಮರೂಪದ್ವಯಾತ್ಮಕಂ ।
ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಣೇನ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಕಾಷ್ಠಲೋಷ್ಟಾದಿವತ್ ತ್ಯಜೇತ್ ॥ 22.47 ॥

ಏತತ್ಸರ್ವಮಸನ್ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ವಂಧ್ಯಾಕುಮಾರವತ್ ।
ಶಶಶೃಂಗವದೇವೇದಂ ನರಶೃಂಗವದೇವ ತತ್ ॥ 22.48 ॥

ಆಕಾಶಪುಷ್ಪಸದೃಶಂ ಯಥಾ ಮರುಮರೀಚಿಕಾ ।
ಗಂಧರ್ವನಗರಂ ಯದ್ವದಿಂದ್ರಜಾಲವದೇವ ಹಿ ॥ 22.49 ॥

ಅಸತ್ಯಮೇವ ಸತತಂ ಪಂಚರೂಪಕಮಿಷ್ಯತೇ ।
ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶಕಾಲೋ ಹಿ ದ್ವೈತಂ ನ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ॥ 22.50 ॥

ಮಾತಾ ಮೃತೇ ರೋದನಾಯ ದ್ರವ್ಯಂ ದತ್ವಾಽಽಹ್ವಯೇಜ್ಜನಾನ್ ।
ತೇಷಾಂ ರೋದನಮಾತ್ರಂ ಯತ್ ಕೇವಲಂ ದ್ರವ್ಯಪಂಚಕಂ ॥ 22.51 ॥

ತದದ್ವೈತಂ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಂ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಕುಡ್ಯವತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಅಹಮೇವೇತಿ ಭಾವಯ ॥ 22.52 ॥

ಅಹಮೇವ ಸುಖಂ ಚೇತಿ ಅಹಮೇವ ನ ಚಾಪರಃ ।
ಅಹಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವೇತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇತಿ ವಿನಿಶ್ಚಿನು ॥ 22.53 ॥

ಅಹಂ ನಿರ್ಮಲಶುದ್ಧೇತಿ ಅಹಂ ಜೀವವಿಲಕ್ಷಣಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಅಹಮಿತ್ಯವಭಾಸಕಃ ॥ 22.54 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಗುಣಃ ।
ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 22.55 ॥

ನಿತ್ಯಮಂಗಲರೂಪಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯಮೋಕ್ಷಮಯಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಏವಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಸತತಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಮಾಸ್ಥಿತಃ ॥ 22.56 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹೋ ನಾಮರೂಪೇ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಏತದ್ರೂಪಪ್ರಕರಣಂ ಸರ್ವವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 22.57 ॥

ತಂ ವೇದಾದಿವಚೋಭಿರೀಡಿತಮಹಾಯಾಗೈಶ್ಚ ಭೋಗೈರ್ವ್ರತೈ-
ರ್ದಾನೈಶ್ಚಾನಶನೈರ್ಯಮಾದಿನಿಯಮೈಸ್ತಂ ವಿದ್ವಿಷಂತೇ ದ್ವಿಜಾಃ ।
ತಸ್ಯಾನಂಗರಿಪೋರತೀವ ಸುಮಹಾಹೃದ್ಯಂ ಹಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನಂ
ತೇನೈವಾಶು ವಿನಾಶ್ಯ ಮೋಹಮಖಿಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ದದಾತೀಶ್ವರಃ ॥ 22.58 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ನಾಮರೂಪನಿಷೇಧಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ದ್ವಾವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

23 ॥ ತ್ರಯೋವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ನಿದಾಘ ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಏವ ಹಿ ॥ 23.1 ॥

ನಾನಾವಿಧಜನಂ ಲೋಕಂ ನಾನಾ ಕಾರಣಕಾರ್ಯಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾನ್ಯದಸತ್ ಸರ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಏವ ಹಿ ॥ 23.2 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮೇವ ಹಿ ।
ಕಾಲೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 23.3 ॥

ವೇದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ ಪರಃ ।
ಹಂಸೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹರಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದವ್ಯಯಃ ॥ 23.4 ॥

ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಮ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಅಜೋ ಬ್ರಹ್ಮ ರಸೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 23.5 ॥

ತ್ರುಟಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಷ್ಟಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಮುದಃ ।
ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಜಪಃ ॥ 23.6 ॥

ಅಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವಾಹಮುಕಾರೋಽಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಮಕಾರಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಮಂತ್ರಬ್ರಹ್ಮಮನುಃ ಪರಂ ॥ 23.7 ॥

ಶಿಕಾರಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೋಽಹಂ ವಾಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ।
ಯಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಹಂ ಪರಂ ॥ 23.8 ॥

ರೇಚಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವತಃ ।
ಕುಂಭಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವೋಽಹಂ ಧಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವತಃ ॥ 23.9 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಏವ ಹಿ ।
ಏವಂ ಚ ನಿಶ್ಚಿತೋ ಮುಕ್ತಃ ಸದ್ಯ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 23.10 ॥

ಕೇಚಿದೇವ ಮಹಾಮೂಢಾಃ ದ್ವೈತಮೇವಂ ವದಂತಿ ಹಿ ।
ನ ಸಂಭಾಷ್ಯಾಃ ಸದಾನರ್ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರೇ ನ ಯೋಗ್ಯತಾ ॥ 23.11 ॥

ಮೂಢಾ ಮೂಢತರಾಸ್ತುಚ್ಛಾಸ್ತಥಾ ಮೂಢತಮಾಃ ಪರೇ ।
ಏತೇ ನ ಸಂತಿ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಅಹಂವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರತಃ ॥ 23.12 ॥

ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರರೂಪತ್ವಾದಾನಂದತ್ವಾನ್ನ ಮೇ ಭಯಂ ।
ಅಹಮಿತ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಪರಮಿತ್ಯಪಿ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 23.13 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಏವ ಹಿ ।
ಕಾಲಾತೀತಂ ಸುಖಾತೀತಂ ಸರ್ವಾತೀತಮತೀತಕಂ ॥ 23.14 ॥

ನಿತ್ಯಾತೀತಮನಿತ್ಯಾನಾಮಮಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯದ್ಯತ್ಸರ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರಕಂ ॥ 23.15 ॥

ದ್ವೈತಸತ್ಯತ್ವಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ದ್ವೈತಬುದ್ಧ್ಯಾ ನ ತತ್ ಸ್ಮರ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 23.16 ॥

ಬುದ್ಧ್ಯಾತೀತಂ ಮನೋಽತೀತಂ ವೇದಾತೀತಮತಃ ಪರಂ ।
ಆತ್ಮಾತೀತಂ ಜನಾತೀತಂ ಜೀವಾತೀತಂ ಚ ನಿರ್ಗುಣಂ ॥ 23.17 ॥

ಕಾಷ್ಠಾತೀತಂ ಕಲಾತೀತಂ ನಾಟ್ಯಾತೀತಂ ಪರಂ ಸುಖಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೇಣ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಪರೋ ಭವ ॥ 23.18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ನಿಜಾನಂದಾತ್ಮಮಾತ್ರಕಃ ॥ 23.19 ॥

ಶೂನ್ಯಾನಂದಾತ್ಮಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಮಿತಿ ಸ್ಮರ ।
ಸತ್ತಾಮಾತ್ರೋಽಹಮೇವಾತ್ರ ಸದಾ ಕಾಲಗುಣಾಂತರಃ ॥ 23.20 ॥

ನಿತ್ಯಸನ್ಮಾತ್ರರೂಪೋಽಹಂ ಶುದ್ಧಾನಂದಾತ್ಮಮಾತ್ರಕಂ ।
ಪ್ರಪಂಚಹೀನರೂಪೋಽಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರಕಃ ॥ 23.21 ॥

ನಿಶ್ಚಯಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಕೇವಲಾನಂದಮಾತ್ರಕಃ ।
ಪರಮಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋಽಹಮೇವ ಹಿ ॥ 23.22 ॥

ದ್ವೈತಸ್ಯಮಾತ್ರಸಿದ್ಧೋಽಹಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದಲಕ್ಷಣಂ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕುರ್ವನ್ ಸದಾ ತ್ರಿಷು ಯಥಾಸುಖಂ ॥ 23.23 ॥

ದೃಢನಿಶ್ಚಯರೂಪಾತ್ಮಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಸನ್ಮಯಃ ।
ದೃಢನಿಶ್ಚಯಶಾಂತಾತ್ಮಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮಾನಸಃ ॥ 23.24 ॥

ದೃಢನಿಶ್ಚಯಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯನಿರ್ಮಲಃ ।
ದೃಢನಿಶ್ಚಯಜೀವಾತ್ಮಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮಂಗಲಃ ॥ 23.25 ॥

ದೃಢನಿಶ್ಚಯಜೀವಾತ್ಮಾ ಸಂಶಯಂ ನಾಶಮೇಷ್ಯತಿ ।
ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮೇವಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 23.26 ॥

ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮೇವಾತ್ರ ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ।
ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮೇವಾತ್ರ ಕಾರಣಂ ಮೋಕ್ಷಸಂಪದಃ ॥ 23.27 ॥

ಏವಮೇವ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಸ್ಥಿರಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಏವ ಹಿ ॥ 23.28 ॥

ಆತ್ಮಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ಭಾವಯ ।
ತತಸ್ತದಪಿ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏಕ ಏವ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ॥ 23.29 ॥

ತತಸ್ತದಪಿ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ನಿರ್ಗುಣೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ।
ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ವಾಚಾತೀತೋ ಭವೇತ್ ತತಃ ॥ 23.30 ॥

ವಾಚಾತೀತಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಚಿನ್ಮಾತ್ರತ್ವಪರೋ ಭವ ।
ಆತ್ಮಾತೀತಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಪರೋ ಭವ ॥ 23.31 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವತೂಷ್ಣೀಂಪರೋ ಭವ ।
ಸರ್ವತೂಷ್ಣೀಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಮಹಾತೂಷ್ಣೀಂಪರೋ ಭವ ॥ 23.32 ॥

ಮಹಾತೂಷ್ಣೀಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಚಿತ್ತತೂಷ್ಣೀಂ ಸಮಾಶ್ರಯ ।
ಚಿತ್ತತೂಷ್ಣೀಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಜೀವತೂಷ್ಣೀಂ ಸಮಾಹರ ॥ 23.33 ॥

ಜೀವತೂಷ್ಣೀಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಜೀವಶೂನ್ಯಪರೋ ಭವ ।
ಶೂನ್ಯತ್ಯಾಗಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯಥಾ ತಿಷ್ಠ ತಥಾಸಿ ಭೋ ॥ 23.34 ॥

ತಿಷ್ಠತ್ವಮಪಿ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಅವಾಙ್ಮಾನಸಗೋಚರಃ ।
ತತಃ ಪರಂ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತತಃ ಪಶ್ಯೇನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 23.35 ॥

ನೋ ಚೇತ್ ಸರ್ವಪರಿತ್ಯಾಗೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿತೀರಯ ।
ಸದಾ ಸ್ಮರನ್ ಸದಾ ಚಿಂತ್ಯಂ ಸದಾ ಭಾವಯ ನಿರ್ಗುಣಂ ॥ 23.36 ॥

ಸದಾ ತಿಷ್ಠಸ್ವ ತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸದಾ ಜ್ಞಾನೀ ಸದಾ ಪರಃ ।
ಸದಾನಂದಃ ಸದಾತೀತಃ ಸದಾದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 23.37 ॥

ಸದಾ ಶಾಂತಃ ಸದಾ ತೃಪ್ತಃ ಸದಾ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸದಾ ರಸಃ ।
ಸದಾ ನಿತ್ಯಃ ಸದಾ ಶುದ್ಧಃ ಸದಾ ಬುದ್ಧಃ ಸದಾ ಲಯಃ ॥ 23.38 ॥

ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಮೋದಃ ಸದಾನಂದಃ ಸದಾ ಪರಃ ।
ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಸದಾ ಶೂನ್ಯಃ ಸದಾ ಮೌನೀ ಸದಾ ಶಿವಃ ॥ 23.39 ॥

ಸದಾ ಸರ್ವಂ ಸದಾ ಮಿತ್ರಃ ಸದಾ ಸ್ನಾನಂ ಸದಾ ಜಪಃ ।
ಸದಾ ಸರ್ವಂ ಚ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಸದಾ ಮೌನಂ ಪರಿತ್ಯಜ ॥ 23.40 ॥

ದೇಹಾಭಿಮಾನಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಚಿತ್ತಸತ್ತಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ ।
ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ಸ್ವಯಂ ಚಾಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಸರ್ವದಾ ಭವ ॥ 23.41 ॥

ಏವಂ ಸ್ಥಿತೇ ತ್ವಂ ಮುಕ್ತೋಽಸಿ ನ ತು ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಏವ ಹಿ ॥ 23.42 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನಿರಂತರಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವಾಸಿ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 23.43 ॥

ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮೇವ ತ್ವಂ ಕುರು ಕಲ್ಯಾಣಮಾತ್ಮನಃ ।
ಮನಸೋ ಭೂಷಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನಸೋ ಭೂಷಣಂ ಪರಃ ॥ 23.44 ॥

ಮನಸೋ ಭೂಷಣಂ ಕರ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮವೇಕ್ಷತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನದಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 23.45 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಖಿಲಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಏವ ಹಿ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಜೀವಾತ್ಮಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 23.46 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮದ್ವೈತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಂಕರಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಜ್ಞಾನಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭೋಜನಃ ॥ 23.47 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಕಾರಣಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಲೀಲಾತ್ಮಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶೇವಧಿಃ ॥ 23.48 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸರ್ವಾಂಗಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಚಂದನಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವೇದಕಃ ॥ 23.49 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಾಚಕಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಹೋಮಶ್ಚ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರಾಜ್ಯಕಃ ॥ 23.50 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಪೂರ್ಣಕಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಮೂಢೇಷು ಪಠಿತಂ ಚ ಯತ್ ॥ 23.51 ॥

ಶುದ್ಧಂ ಮೂಢೇಷು ಯದ್ದತ್ತಂ ಸುಬದ್ಧಂ ಮಾರ್ಗಚಾರಿಣಾ ।
ವಿಷಯಾಸಕ್ತಚಿತ್ತೇಷು ನ ಸಂಭಾಷ್ಯಂ ವಿವೇಕಿನಾ ॥ 23.52 ॥

ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ।
ಇಚ್ಛಾ ಚೇದ್ಯದಿ ನಾರೀಣಾಂ ಮುಖಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏವ ಹಿ ॥ 23.53 ॥

ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಸ್ತ್ರೀಭೇದಂ ಚ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದ್ ದ್ವಿಜೋಽದ್ವಿಜಃ ॥ 23.54 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತಂತುನಾ ತೇನ ಬದ್ಧಾಸ್ತೇ ಮುಕ್ತಿಚಿಂತಕಾಃ ।
ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಭಗವತಾ ರಹಸ್ಯಂ ಶಂಕರೇಣ ಹಿ ॥ 23.55 ॥

ಸೋಮಾಪೀಡಪದಾಂಬುಜಾರ್ಚನಫಲೈರ್ಭುಕ್ತ್ಯೈ ಭವಾನ್ ಮಾನಸಂ
ನಾನ್ಯದ್ಯೋಗಪಥಾ ಶ್ರುತಿಶ್ರವಣತಃ ಕಿಂ ಕರ್ಮಭಿರ್ಭೂಯತೇ ।
ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಿತಮಾನಸಾನುಭವತೋಽಪ್ಯಶ್ಮಾಪ್ಯಸಂಗೋ ವಚಾಂ
ಕಿಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಭವತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥರಹಿತಾನಂದೈಕಸಾಂದ್ರಃ ಶಿವಃ ॥ 23.56 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ರಹಸ್ಯೋಪದೇಶಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ತ್ರಯೋವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

24 ॥ ಚತುರ್ವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಪುನಃ ಪುನಃ ಪರಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯದಸತ್ ಸ್ವತಃ ।
ಅಸತೋ ವಚನಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತೋ ನಾಸ್ತಿ ಸದಾ ಸ್ಥಿತೇ ॥ 24.1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸ ಪರಸ್ಯಾಹಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ನಿರ್ಣಯಮಾತ್ಮನಃ ।
ತಸ್ಯಾಪಿ ಸಕೃದೇವಾಹಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಮಂಗಲಪೂರ್ವಕಂ ॥ 24.2 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ।
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ॥ 24.3 ॥

ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಂ ಜ್ಞಾನೀತಿ ನಾಸ್ತಿ ಚ ।
ಶುದ್ಧೋಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋಽಹಮಾನಂದೋಽಹಮಜೋ ನರಃ ॥ 24.4 ॥var was ನಜಃ
ದೇವೋಽಹಂ ದಿವ್ಯಭಾನೋಽಹಂ ತುರ್ಯೋಽಹಂ ಭವಭಾವ್ಯಹಂ ।
ಅಂಡಜೋಽಹಮಶೇಷೋಽಹಮಂತರಾದಂತರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 24.5 ॥

ಅಮರೋಽಹಮಜಸ್ರೋಽಹಮತ್ಯಂತಪರಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಪರಾಪರಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯರಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 24.6 ॥

ಗುಣಾಗುಣವಿಹೀನೋಽಹಂ ತುರ್ಯಾತುರ್ಯರಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಶಾಂತಾಶಾಂತವಿಹೀನೋಽಹಂ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನರಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 24.7 ॥

ಕಾಲಾಕಾಲವಿಹೀನೋಽಹಮಾತ್ಮಾನಾತ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಲಬ್ಧಾಲಬ್ಧಾದಿಹೀನೋಽಹಂ ಸರ್ವಶೂನ್ಯೋಽಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 24.8 ॥

ಅಹಮೇವಾಹಮೇವಾಹಮನಂತರನಿರಂತರಂ ।
ಶಾಶ್ವತೋಽಹಮಲಕ್ಷ್ಯೋಽಹಮಾತ್ಮಾ ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತಃ ॥ 24.9 ॥

ಇತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಮುಕ್ತೋಽಹಂ ಇತ್ಯಾದ್ಯಂ ಚ ನ ಚಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಮುಕ್ತೋಽಹಂ ಸರ್ವವರ್ಜಿತದುರ್ಜಯಃ ॥ 24.10 ॥

ನಿರಂತರೋಽಹಂ ಭೂತೋಽಹಂ ಭವ್ಯೋಽಹಂ ಭವವರ್ಜಿತಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಹೀನೋಽಹಂ ಕಾರ್ಯಹೀನೋಽಹಮಾಶುಗಃ ॥ 24.11 ॥

ವ್ಯೋಮಾದಿರೂಪಹೀನೋಽಹಂ ವ್ಯೋಮರೂಪೋಽಹಮಚ್ಯುತಃ ।
ಅಂತರಾಂತರಭಾವೋಽಹಮಂತರಾಂತರವರ್ಜಿತಃ ॥ 24.12 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ನ ಕದಾಚನ ಮುಕ್ತೋಽಹಂ ನ ಬದ್ಧೋಽಹಂ ಕದಾಚನ ॥ 24.13 ॥

ಏವಮೇವ ಸದಾ ಕೃತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಸ್ಮರ ।
ಏತಾವದೇವ ಮಾತ್ರಂ ತು ಮುಕ್ತೋ ಭವತು ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 24.14 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ವೈ ಶುಭಮಾತ್ರಮಹಂ ಸದಾ ।
ಸದಾಕಾರೋಽಹಂ ಮುಕ್ತೋಽಹಂ ಸದಾ ವಾಚಾಮಗೋಚರಃ ॥ 24.15 ॥

ಸರ್ವದಾ ಪರಿಪೂರ್ಣೋಽಹಂ ವೇದೋಪಾಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಚಿತ್ತಕಾರ್ಯವಿಹೀನೋಽಹಂ ಚಿತ್ತಮಸ್ತೀತಿ ಮೇ ನ ಹಿ ॥ 24.16 ॥

ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಪ್ರಿಯಭಾಷಣಂ ।
ಆತ್ಮಪ್ರಿಯಮನಾತ್ಮಾ ಹಿ ಇದಂ ಮೇ ವಸ್ತುತೋ ನ ಹಿ ॥ 24.17 ॥

ಇದಂ ದುಃಖಮಿದಂ ಸೌಖ್ಯಮಿದಂ ಭಾತಿ ಅಹಂ ನ ಹಿ ।
ಸರ್ವವರ್ಜಿತರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವವರ್ಜಿತಚೇತನಃ ॥ 24.18 ॥

ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಮನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹ ಅಹಮೇವ ಪರಾತ್ ಪರಃ ॥ 24.19 ॥

ಅಹಂ ಚೈತನ್ಯಭೂತಾತ್ಮಾ ದೇಹೋ ನಾಸ್ತಿ ಕದಾಚನ ।
ಲಿಂಗದೇಹಂ ಚ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಕಾರಣಂ ದೇಹಮೇವ ನ ॥ 24.20 ॥

ಅಹಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪರಂ ಚಾಹಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪತಃ ।
ಕಾಮಾದಿವರ್ಜಿತೋಽತೀತಃ ಕಾಲಭೇದಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 24.21 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ನ ಸಂವೇದ್ಯಂ ನಾಹಂ ಭಾವಂ ನ ವಾ ನಹಿ ।
ಸರ್ವಸಂಶಯಸಂಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 24.22 ॥

ನಿಶ್ಚಯಂ ಚ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಚಿಂತಾಭಾವಾತ್ ಸದಾಽಕ್ಷರಃ ।
ಚಿದಹಂ ಚಿದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಹಂ ಚಿದಹಂ ಸದಾ ॥ 24.23 ॥

ಏವಂ ಭಾವನಯಾ ಯುಕ್ತಸ್ತ್ಯಕ್ತಶಂಕಃ ಸುಖೀಭವ ।
ಸರ್ವಸಂಗಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಆತ್ಮೈಕ್ಯೈವಂ ಭವಾನ್ವಹಂ ॥ 24.24 ॥

ಸಂಗಂ ನಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಸತ್ಯೋಽಹಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಹಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ॥ 24.25 ॥

ನಾಹಂ ದೇಹೋ ನ ಚ ಪ್ರಾಣೋ ನ ದ್ವಂದ್ವೋ ನ ಚ ನಿರ್ಮಲಃ ।
ಏಷ ಏವ ಹಿ ಸತ್ಸಂಗಃ ಏಷ ಏವ ಹಿ ನಿರ್ಮಲಃ ॥ 24.26 ॥

ಮಹತ್ಸಂಗೇ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ಅಹಂ ಶಾಂತಪ್ರಭಾವೋಽಹಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 24.27 ॥

ಅಹಂ ತ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಅಹಂ ಚಿಂತಾದಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಏಷ ಏವ ಹಿ ಸತ್ಸಂಗಃ ಏಷ ನಿತ್ಯಂ ಭವಾನಹಂ ॥ 24.28 ॥

ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಹೀನೋಽಹಂ ಸರ್ವವೃತ್ತಿವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಮೃತೋಽಹಮಜೋ ನಿತ್ಯಂ ಮೃತಿಭೀತಿರತೀತಿಕಃ ॥ 24.29 ॥

ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಿಯರೂಪವಾನ್ ।
ಸಮಲಾಂಗೋ ಮಲಾತೀತಃ ಸರ್ವದಾಹಂ ಸದಾನುಗಃ ॥ 24.30 ॥

ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ನಾದಾಂತರೋಽಹಂ ನಾದೋಽಹಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 24.31 ॥

ಅತ್ಯಂತಾಭಿನ್ನಹೀನೋಽಹಮಾದಿಮಧ್ಯಾಂತವರ್ಜಿತಃ ।
ಏವಂ ನಿತ್ಯಂ ದೃಢಾಭ್ಯಾಸ ಏವಂ ಸ್ವಾನುಭವೇನ ಚ ॥ 24.32 ॥

ಏವಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಭಾವನೇನ ಸುಖೀ ಭವ ।
ಏವಮಾತ್ಮಾ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ಸಂಭವೇತ್ ॥ 24.33 ॥

ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರೇಣ ಪರಿತಿಷ್ಠತಿ ।
ಆತ್ಮಾಕಾರಮಿದಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ಮಾಕಾರಮಹಂ ಮಹತ್ ॥ 24.34 ॥

ಆತ್ಮೈವ ನಾನ್ಯದ್ಭೂತಂ ವಾ ಆತ್ಮೈವ ಮನ ಏವ ಹಿ ।
ಆತ್ಮೈವ ಚಿತ್ತವದ್ಭಾತಿ ಆತ್ಮೈವ ಸ್ಮೃತಿವತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 24.35 ॥

ಆತ್ಮೈವ ವೃತ್ತಿವದ್ಭಾತಿ ಆತ್ಮೈವ ಕ್ರೋಧವತ್ ಸದಾ ।var was ವೃತ್ತಿಮದ್ಭಾತಿ
ಆತ್ಮೈವ ಶ್ರವಣಂ ತದ್ವದಾತ್ಮೈವ ಮನನಂ ಚ ತತ್ ॥ 24.36 ॥

ಆತ್ಮೈವೋಪಕ್ರಮಂ ನಿತ್ಯಮುಪಸಂಹಾರಮಾತ್ಮವತ್ ।
ಆತ್ಮೈವಾಭ್ಯಾಂ ಸಮಂ ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮೈವಾಪೂರ್ವತಾಫಲಂ ॥ 24.37 ॥

ಅರ್ಥವಾದವದಾತ್ಮಾ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಪತ್ತಿ ಹಿ ।
ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯವದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಇಚ್ಛಾಮಾರಭ್ಯವತ್ ಪರಃ ॥ 24.38 ॥var was ಪ್ರಾರಬ್ಧವದ್
ಪರೇಚ್ಛಾರಬ್ಧವದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಶ್ಚಿದೇವ ಹಿ ।
ಅನಿಚ್ಛಾಶಕ್ತಿರಾತ್ಮೈವ ಪರೇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿರವ್ಯಯಃ ॥ 24.39 ॥

ಪರಮಾತ್ಮೈವಾಧಿಕಾರೋ ವಿಷಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ।
ಸಂಬಂಧಂ ಪರಮಾತ್ಮೈವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಪರಾತ್ಮಕಂ ॥ 24.40 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಸಂಗಂ ಕರ್ಮಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಗಮಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭ್ರಾಂತಿಜಂ ಭಾತಿ ದ್ವಂದ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯತಃ ॥ 24.41 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಸದ್ಯ ಏವ ವಿಮೋಕ್ಷದಂ ।
ಸವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಸ್ಥಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ ಹಿ ॥ 24.42 ॥

ಶಬ್ದಾನುವಿದ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಶ್ಯಾನುವಿದ್ಧಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾದಿಸಮಾಧಿಶ್ಚ ತನ್ಮಧ್ಯಮಸಮಾಧಿಕಂ ॥ 24.43 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೂನ್ಯಂ ತದುಕ್ತಮಸಮಾಧಿಕಂ ।
ದೇಹಾಭಿಮಾನರಹಿತಂ ತದ್ವೈರಾಗ್ಯಸಮಾಧಿಕಂ ॥ 24.44 ॥

ಏತದ್ಭಾವನಯಾ ಶಾಂತಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಸಮಾಧಿಕಃ ।
ಅತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಶಾಂತತ್ವಂ ದೇಹೋ ಮುಕ್ತಸಮಾಧಿಕಂ ॥ 24.45 ॥

ಏತದಭ್ಯಾಸಿನಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಚೈತತ್ಸಮನ್ವಿತಂ ।
ಸರ್ವಂ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ 24.46 ॥

ಸರ್ವವೃತ್ತಿಂ ಚ ಶೂನ್ಯೇನ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮೀತಿ ವಿಮುಚ್ಯ ಹಿ ।
ನ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮೀತಿ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಭಾಸ್ಯಾಮೀತಿ ಚ ವಿಸ್ಮರ ॥ 24.47 ॥

ಚೈತನ್ಯೋಽಹಮಿತಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಮಿತಿ ತ್ಯಜ ।
ತ್ಯಜನಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಭಾವನಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ ॥ 24.48 ॥

ಸರ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸ್ಮರಣಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ ।
ಸ್ಮರಣಂ ಕಿಂಚಿದೇವಾತ್ರ ಮಹಾಸಂಸಾರಸಾಗರಂ ॥ 24.49 ॥

ಸ್ಮರಣಂ ಕಿಂಚಿದೇವಾತ್ರ ಮಹಾದುಃಖಂ ಭವೇತ್ ತದಾ ।
ಮಹಾದೋಷಂ ಭವಂ ಬಂಧಂ ಚಿತ್ತಜನ್ಮ ಶತಂ ಮನಃ ॥ 24.50 ॥

ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾತಕಂ ।
ಸ್ಮರಣಂ ಚೈವಮೇವೇಹ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ॥ 24.51 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶಕಂ ।
ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಶಮನಂ ಸದ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಸದಾ ।
ಏತಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ॥ 24.52 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪದ್ಮದಲಾಕ್ಷಪೂಜಿತಪದಧ್ಯಾನಾನುವೃತ್ತ್ಯಾ ಮನಃ
ಸ್ವಾಂತಾನಂತಪಥಪ್ರಚಾರವಿಧುರಂ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ಭವೇನ್ಮಾನಸಂ ।
ಸಂಕಲ್ಪೋಜ್ಝಿತಮೇತದಲ್ಪಸುಮಹಾಶೀಲೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೌ
ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ಯಾಚ್ಛಿವಭಕ್ತಧುರ್ಯಸುಮಹಾಶಾಂತಃ ಶಿವಪ್ರೇಮತಃ ॥ 24.53 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಚತುರ್ವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

25 ॥ ಪಂಚವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಕಾಶಕಂ ।
ಸರ್ವಾಕಾರಂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧಂ ಸರ್ವತ್ರ ನಿಬಿಡಂ ಮಹತ್ ॥ 25.1 ॥

ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠ ಭೋಃ ।
ಚಿದೇವಾಹಂ ಚಿದೇವಾಹಂ ಚಿತ್ರಂ ಚೇದಹಮೇವ ಹಿ ॥ 25.2 ॥

ವಾಚಾವಧಿಶ್ಚ ದೇವೋಽಹಂ ಚಿದೇವ ಮನಸಃ ಪರಃ ।
ಚಿದೇವಾಹಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದೇವ ಸಕಲಂ ಪದಂ ॥ 25.3 ॥

ಸ್ಥೂಲದೇಹಂ ಚಿದೇವೇದಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಂ ಚಿದೇವ ಹಿ ।
ಚಿದೇವ ಕರಣಂ ಸೋಽಹಂ ಕಾಯಮೇವ ಚಿದೇವ ಹಿ ॥ 25.4 ॥

ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಉತ್ತಮಾಧಮಮಧ್ಯಮಾಃ ।
ದೇಹಹೀನಶ್ಚಿದೇವಾಹಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಶ್ಚಿದೇವ ಹಿ ॥ 25.5 ॥

ಚಿದೇವ ಕಾರಣಂ ಸೋಽಹಂ ಬುದ್ಧಿಹೀನಶ್ಚಿದೇವ ಹಿ ।
ಭಾವಹೀನಶ್ಚಿದೇವಾಹಂ ದೋಷಹೀನಶ್ಚಿದೇವ ಹಿ ॥ 25.6 ॥

ಅಸ್ತಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಚಿದೇವ ಹಿ ॥ 25.7 ॥

ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸಾಕಾರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಚಿದೇವ ಹಿ ॥ 25.8 ॥

ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಂ ಚ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತದೂಷಣಂ ।
ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರರೂಪತ್ವಾದಹಮೇವ ಚಿದೇವ ಹಿ ॥ 25.9 ॥

ಸರ್ವಾಪರಂ ಚ ಸದಸತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತೃಕಂ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.10 ॥

ಅಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧಮದ್ವೈತಂ ದ್ವೈತಮೇಕಮನೇಕಕಂ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.11 ॥

ಅಸತ್ಯಸತ್ಯಮದ್ವಂದ್ವಂ ದ್ವಂದ್ವಂ ಚ ಪರತಃ ಪರಂ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.12 ॥

ಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯಂ ವರ್ತಂ ಚ ಮೋಹಾಮೋಹೌ ಸಮಾಸಮೌ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.13 ॥

ಕ್ಷಣಂ ಲವಂ ತ್ರುಟಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂಪದಂ ತತ್ಪದಂ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.14 ॥

ತ್ವಂಪದಂ ತತ್ಪದಂ ವಾಪಿ ಐಕ್ಯಂ ಚ ಹ್ಯಹಮೇವ ಹಿ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.15 ॥

ಆನಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸರ್ವಾನಂದಂ ನಿಜಂ ಮಹತ್ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.16 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹ್ಯಕ್ಷರಂ ಪರಂ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.17 ॥

ವಿಷ್ಣುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮೇವ ಹಿ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.18 ॥

ಶ್ರೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಂ ಶುಭಂ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.19 ॥

ಸ್ಪರ್ಶೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಂ ತ್ವಕ್ಚ ತ್ವಕ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಸ್ಪರಂ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.20 ॥

ಪರಂ ರೂಪಂ ಚಕ್ಷುಭಿಃ ಏವ ತತ್ರೈವ ಯೋಜ್ಯತಾಂ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.21 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಸತತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರಕಂ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.22 ॥

ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಇದಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಸದಾ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.24 ॥

ವಾಚಾ ಯತ್ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ನಾಮ ಮನಸಾ ಮನುತೇ ತು ಯತ್ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.25 ॥

ಕಾರಣೇ ಕಲ್ಪಿತೇ ಯದ್ಯತ್ ತೂಷ್ಣೀಂ ವಾ ಸ್ಥೀಯತೇ ಸದಾ ।
ಶರೀರೇಣ ತು ಯದ್ ಭುಂಕ್ತೇ ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ಯತ್ತು ಭಾವ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 25.26 ॥

ವೇದೇ ಯತ್ ಕರ್ಮ ವೇದೋಕ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತನಿರ್ಣಯಂ ।
ಗುರೂಪದೇಶಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧವಿಭಾಸಕಂ ॥ 25.27 ॥

ಕಾಮಾದಿಕಲನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾದಿ ಕಲನಂ ಪೃಥಕ್ ।
ಜೀವಯುಕ್ತೇತಿ ಕಲನಂ ವಿದೇಹೋ ಮುಕ್ತಿಕಲ್ಪನಂ ॥ 25.28 ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಪಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಕಲ್ಪನಂ ।
ವರೀಯಾನಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ವರಿಷ್ಠ ಇತಿ ಕಲ್ಪನಂ ॥ 25.29 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಚಿದಹಂ ಚೇತಿ ಕಲ್ಪನಂ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಮಹಾಮಾಯೇತಿ ಕಲ್ಪನಂ ॥ 25.30 ॥

ಮಹಾಶೂನ್ಯೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಮಹಾಚಿಂತೇತಿ ಕಲ್ಪನಂ ।
ಮಹಾಲೋಕೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಮಹಾಸತ್ಯೇತಿ ಕಲ್ಪನಂ ॥ 25.31 ॥

ಮಹಾರೂಪೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಮಹಾರೂಪಂ ಚ ಕಲ್ಪನಂ ।
ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಕಂ ಚಿತ್ತಂ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಕಂ ಮನಃ ॥ 25.32 ॥

ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಸರ್ವಂ ದ್ವೈತಂ ಮನೋರೂಪಂ ಸರ್ವಂ ದುಃಖಂ ಮನೋಮಯಂ ॥ 25.33 ॥

ಚಿದೇವಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹಃ ಚಿದೇವೇದಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ಭಾಷಣಂ ವಾಪಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ಮನಸೋ ಜಪಂ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ಮಾನಸಂ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 25.34 ॥

ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ಸನ್ಮಂತ್ರಂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮಿತ್ಯೇವಂ ಮಂತ್ರಂಚೈವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ॥ 25.35 ॥

ಅನುಕ್ತಮಂತ್ರಂ ಸನ್ಮಂತ್ರಂ ವೃತ್ತಿಶೂನ್ಯಂ ಪರಂ ಮಹತ್ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ತದೇವ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 25.36 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಮಹಾದೇವೇತಿ ಕೀರ್ತನಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಶಿವಪೂಜಾಸಮಂ ಮಹತ್ ॥ 25.37 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯನುಭವಃ ಸರ್ವಾಕಾರೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವತ್ಯಾಗಮಿತೀರಿತಂ ॥ 25.38 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಭಾವಾಭಾವವಿನಾಶನಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಮಹಾದೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 25.39 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕಾಲಸತ್ತಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಃ ದೇಹಸತ್ತಾ ವಿಮುಕ್ತಿಕಃ ॥ 25.40 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಕಃ ।
ಸರ್ವೋಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೈವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 25.41 ॥

ಇದಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಭ್ರಾಂತಿಶ್ಚ ನರಕಂ ದುಃಖಂ ಸ್ವರ್ಗಭ್ರಾಂತಿರಿತೀರಿತಾ ॥ 25.42 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಭ್ರಾಂತಿರ್ಭ್ರಾಂತಿಶ್ಚ ಶಿವರೂಪಕಂ ।
ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರಾಟ್ ತಥಾ ಸಮ್ರಾಟ್ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ಭ್ರಾಂತಿರೇವ ಚ ॥ 25.43 ॥

ದೇವಾಶ್ಚ ದೇವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೋರ್ಗತಿಃ ।
ಮುನಯೋ ಮನವಃ ಸಿದ್ಧಾ ಭ್ರಾಂತಿರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 25.44 ॥

ಸರ್ವದೇವಾಸುರಾ ಭ್ರಾಂತಿಸ್ತೇಷಾಂ ಯುದ್ಧಾದಿ ಜನ್ಮ ಚ ।
ವಿಷ್ಣೋರ್ಜನ್ಮಾವತಾರಾಣಿ ಚರಿತಂ ಶಾಂತಿರೇವ ಹಿ ॥ 25.45 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸೃಷ್ಟಿಕೃತ್ಯಾನಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಚರಿತಾನಿ ಚ ।
ಸರ್ವಭ್ರಾಂತಿಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಲೋಕಾಶ್ಚತುರ್ದಶ ॥ 25.46 ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಭಾಗಶ್ಚ ಭ್ರಾಂತಿರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶರುದ್ರಾಣಾಮುಪಾಸಾ ಭ್ರಾಂತಿರೇವ ಚ ॥ 25.47 ॥

ತತ್ರಾಪಿ ಯಂತ್ರಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಭ್ರಾಂತಿರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಚ ಹಿ ॥ 25.48 ॥

ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಮೇವ ಚಿದೇವ ಹಿ ।
ಏವಂ ವದ ತ್ವಂ ತಿಷ್ಠ ತ್ವಂ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ॥ 25.49 ॥

ಏತಾವದುಕ್ತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ತನ್ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಏವಂ ಯದಾಂತರಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಂ ॥ 25.50 ॥

ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮೇವಾತ್ರ ಪ್ರಥಮಂ ಕಾರಣಂ ಭವೇತ್ ।
ನಿಶ್ಚಯಃ ಖಲ್ವಯಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ವಯಮೇವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 25.51 ॥

ಆರ್ತಂ ಯಚ್ಛಿವಪಾದತೋಽನ್ಯದಿತರಂ ತಜ್ಜಾದಿಶಬ್ದಾತ್ಮಕಂ
ಚೇತೋವೃತ್ತಿಪರಂ ಪರಾಪ್ರಮುದಿತಂ ಷಡ್ಭಾವಸಿದ್ಧಂ ಜಗತ್ ।
ಭೂತಾಕ್ಷಾದಿಮನೋವಚೋಭಿರನಘೇ ಸಾಂದ್ರೇ ಮಹೇಶೇ ಘನೇ
ಸಿಂಧೌ ಸೈಂಧವಖಂಡವಜ್ಜಗದಿದಂ ಲೀಯೇತ ವೃತ್ತ್ಯುಜ್ಝಿತಂ ॥ 25.52 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಸರ್ವರೂಪತ್ವನಿರೂಪಣಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಪಂಚವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

26 ॥ ಷಡ್ವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ಪರಾನಂದಂ ಸ್ವಭಾವಂ ಸರ್ವದಾ ಸುಖಂ ।
ಸರ್ವವೇದಪುರಾಣಾನಾಂ ಸಾರಾತ್ ಸಾರತರಂ ಸ್ವಯಂ ॥ 26.1 ॥

ನ ಭೇದಂ ಚ ದ್ವಯಂ ದ್ವಂದ್ವಂ ನ ಭೇದಂ ಭೇದವರ್ಜಿತಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯಮನಾಮಯಂ ॥ 26.2 ॥

ನ ಕ್ವಚಿನ್ನಾತ ಏವಾಹಂ ನಾಕ್ಷರಂ ನ ಪರಾತ್ಪರಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯಮನಾಮಯಂ ॥ 26.3 ॥

ನ ಬಹಿರ್ನಾಂತರಂ ನಾಹಂ ನ ಸಂಕಲ್ಪೋ ನ ವಿಗ್ರಹಃ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯಮನಾಮಯಂ ॥ 26.4 ॥

ನ ಸತ್ಯಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ನ ವಾರ್ತಾ ನಾರ್ಥದೂಷಣಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯಮನಾಮಯಂ ॥ 26.5 ॥

ನ ಗುಣೋ ಗುಣಿವಾಕ್ಯಂ ವಾ ನ ಮನೋವೃತ್ತಿನಿಶ್ಚಯಃ ।
ನ ಜಪಂ ನ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ನ ವ್ಯಾಪಕಮಸತ್ ಫಲಂ ॥ 26.6 ॥

ನ ಗುರುರ್ನ ಚ ಶಿಷ್ಯೋ ವಾ ನ ಸ್ಥಿರಂ ನ ಶುಭಾಶುಭಂ ।
ನೈಕರೂಪಂ ನಾನ್ಯರೂಪಂ ನ ಮೋಕ್ಷೋ ನ ಚ ಬಂಧಕಂ ॥ 26.7 ॥

ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥಸ್ತತ್ಪದಂ ವಾ ನೇಂದ್ರಿಯಂ ವಿಷಯಾದಿಕಂ ।
ನ ಸಂಶಯಂ ನ ತುಚ್ಛಂ ವಾ ನ ನಿಶ್ಚಯಂ ನ ವಾ ಕೃತಂ ॥ 26.8 ॥

ನ ಶಾಂತಿರೂಪಮದ್ವೈತಂ ನ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ನ ಚ ನೀಚಕಂ ।
ನ ಲಕ್ಷಣಂ ನ ದುಃಖಾಂಗಂ ನ ಸುಖಂ ನ ಚ ಚಂಚಲಂ ॥ 26.9 ॥

ನ ಶರೀರಂ ನ ಲಿಂಗಂ ವಾ ನ ಕಾರಣಮಕಾರಣಂ ।
ನ ದುಃಖಂ ನಾಂತಿಕಂ ನಾಹಂ ನ ಗೂಢಂ ನ ಪರಂ ಪದಂ ॥ 26.10 ॥

ನ ಸಂಚಿತಂ ಚ ನಾಗಾಮಿ ನ ಸತ್ಯಂ ಚ ತ್ವಮಾಹಕಂ ।
ನಾಜ್ಞಾನಂ ನ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ ನ ಮೂಢೋ ನ ಚ ವಿಜ್ಞವಾನ್ ॥ 26.11 ॥

ನ ನೀಚಂ ನರಕಂ ನಾಂತಂ ನ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಚ ಪಾವನಂ ।
ನ ತೃಷ್ಣಾ ನ ಚ ವಿದ್ಯಾತ್ವಂ ನಾಹಂ ತತ್ತ್ವಂ ನ ದೇವತಾ ॥ 26.12 ॥

ನ ಶುಭಾಶುಭಸಂಕೇತೋ ನ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ಚ ಜೀವನಂ ।
ನ ತೃಪ್ತಿರ್ನ ಚ ಭೋಜ್ಯಂ ವಾ ನ ಖಂಡೈಕರಸೋಽದ್ವಯಂ ॥ 26.13 ॥

ನ ಸಂಕಲ್ಪಂ ನ ಪ್ರಪಂಚಂ ನ ಜಾಗರಣರಾಜಕಂ ।
ನ ಕಿಂಚಿತ್ಸಮತಾದೋಷೋ ನ ತುರ್ಯಗಣನಾ ಭ್ರಮಃ ॥ 26.14 ॥

ನ ಸರ್ವಂ ಸಮಲಂ ನೇಷ್ಟಂ ನ ನೀತಿರ್ನ ಚ ಪೂಜನಂ ।
ನ ಪ್ರಪಂಚಂ ನ ಬಹುನಾ ನಾನ್ಯಭಾಷಣಸಂಗಮಃ ॥ 26.15 ॥

ನ ಸತ್ಸಂಗಮಸತ್ಸಂಗಃ ನ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ವಿಚಾರಣಂ ।
ನಾಭ್ಯಾಸಂ ನ ಚ ವಕ್ತಾ ಚ ನ ಸ್ನಾನಂ ನ ಚ ತೀರ್ಥಕಂ ॥ 26.16 ॥

ನ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಚ ವಾ ಪಾಪಂ ನ ಕ್ರಿಯಾ ದೋಷಕಾರಣಂ ।
ನ ಚಾಧ್ಯಾತ್ಮಂ ನಾಧಿಭೂತಂ ನ ದೈವತಮಸಂಭವಂ ॥ 26.17 ॥

ನ ಜನ್ಮಮರಣೇ ಕ್ವಾಪಿ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಕಂ ।
ನ ಭೂಲೋಕಂ ನ ಪಾತಾಲಂ ನ ಜಯಾಪಜಯಾಜಯೌ ॥ 26.18 ॥

ನ ಹೀನಂ ನ ಚ ವಾ ಭೀತಿರ್ನ ರತಿರ್ನ ಮೃತಿಸ್ತ್ವರಾ ।
ಅಚಿಂತ್ಯಂ ನಾಪರಾಧ್ಯಾತ್ಮಾ ನಿಗಮಾಗಮವಿಭ್ರಮಃ ॥ 26.19 ॥

ನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ರಾಜಸಂ ಚ ನ ತಾಮಸಗುಣಾಧಿಕಂ ।
ನ ಶೈವಂ ನ ಚ ವೇದಾಂತಂ ನ ಸ್ವಾದ್ಯಂ ತನ್ನ ಮಾನಸಂ ॥ 26.20 ॥

ನ ಬಂಧೋ ನ ಚ ಮೋಕ್ಷೋ ವಾ ನ ವಾಕ್ಯಂ ಐಕ್ಯಲಕ್ಷಣಂ ।
ನ ಸ್ತ್ರೀರೂಪಂ ನ ಪುಂಭಾವಃ ನ ಷಂಡೋ ನ ಸ್ಥಿರಃ ಪದಂ ॥ 26.21 ॥

ನ ಭೂಷಣಂ ನ ದೂಷಣಂ ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಸ್ತುತಿರ್ನ ಹಿ ।
ನ ಲೌಕಿಕಂ ವೈದಿಕಂ ನ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಚ ಶಾಸನಂ ॥ 26.22 ॥

ನ ಪಾನಂ ನ ಕೃಶಂ ನೇದಂ ನ ಮೋದಂ ನ ಮದಾಮದಂ ।
ನ ಭಾವನಮಭಾವೋ ವಾ ನ ಕುಲಂ ನಾಮರೂಪಕಂ ॥ 26.23 ॥

ನೋತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಚ ನಿಕೃಷ್ಟಂ ಚ ನ ಶ್ರೇಯೋಽಶ್ರೇಯ ಏವ ಹಿ ।
ನಿರ್ಮಲತ್ವಂ ಮಲೋತ್ಸರ್ಗೋ ನ ಜೀವೋ ನ ಮನೋದಮಃ ॥ 26.24 ॥

ನ ಶಾಂತಿಕಲನಾ ನಾಗಂ ನ ಶಾಂತಿರ್ನ ಶಮೋ ದಮಃ ।
ನ ಕ್ರೀಡಾ ನ ಚ ಭಾವಾಂಗಂ ನ ವಿಕಾರಂ ನ ದೋಷಕಂ ॥ 26.25 ॥

ನ ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ನ ಯತ್ರಾಹಂ ನ ಮಾಯಾಖ್ಯಾ ನ ಮಾಯಿಕಾ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ನ ಚ ಧರ್ಮಾದಿ ನ ಧರ್ಮಪರಿಪೀಡನಂ ॥ 26.26 ॥

ನ ಯೌವನಂ ನ ಬಾಲ್ಯಂ ವಾ ನ ಜರಾಮರಣಾದಿಕಂ ।
ನ ಬಂಧುರ್ನ ಚ ವಾಽಬಂಧುರ್ನ ಮಿತ್ರಂ ನ ಚ ಸೋದರಃ ॥ 26.27 ॥

ನಾಪಿ ಸರ್ವಂ ನ ಚಾಕಿಂಚಿನ್ನ ವಿರಿಂಚೋ ನ ಕೇಶವಃ ।
ನ ಶಿವೋ ನಾಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲೋ ನ ವಿಶ್ವೋ ನ ಚ ತೈಜಸಃ ॥ 26.28 ॥

ನ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಹಿ ನ ತುರ್ಯೋ ವಾ ನ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರವಿಡ್ವರಃ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಮನಾಮಯಂ ॥ 26.29 ॥

ನ ಪುನರ್ಭಾವಿ ಪಶ್ಚಾದ್ವಾ ನ ಪುನರ್ಭವಸಂಭವಃ ।
ನ ಕಾಲಕಲನಾ ನಾಹಂ ನ ಸಂಭಾಷಣಕಾರಣಂ ॥ 26.30 ॥

ನ ಚೋರ್ಧ್ವಮಂತಃಕರಣಂ ನ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಭಾಷಣಂ ।
ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ದ್ವೈತಂ ನ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಿತಿ ದ್ವಯಂ ॥ 26.31 ॥

ನಾನ್ನಕೋಶಂ ನ ಚ ಪ್ರಾಣಮನೋಮಯಮಕೋಶಕಂ ।
ನ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಕೋಶಃ ನ ಚಾನಂದಮಯಃ ಪೃಥಕ್ ॥ 26.32 ॥

ನ ಬೋಧರೂಪಂ ಬೋಧ್ಯಂ ವಾ ಬೋಧಕಂ ನಾತ್ರ ಯದ್ಭ್ರಮಃ ।
ನ ಬಾಧ್ಯಂ ಬಾಧಕಂ ಮಿಥ್ಯಾ ತ್ರಿಪುಟೀಜ್ಞಾನನಿರ್ಣಯಃ ॥ 26.33 ॥

ನ ಪ್ರಮಾತಾ ಪ್ರಮಾಣಂ ವಾ ನ ಪ್ರಮೇಯಂ ಫಲೋದಯಂ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಮನೋಮಯಂ ॥ 26.34 ॥

ನ ಗುಹ್ಯಂ ನ ಪ್ರಕಾಶಂ ವಾ ನ ಮಹತ್ವಂ ನ ಚಾಣುತಾ ।
ನ ಪ್ರಪಂಚೋ ವಿದ್ಯಮಾನಂ ನ ಪ್ರಪಂಚಃ ಕದಾಚನ ॥ 26.35 ॥

ನಾಂತಃಕರಣಸಂಸಾರೋ ನ ಮನೋ ಜಗತಾಂ ಭ್ರಮಃ ।
ನ ಚಿತ್ತರೂಪಸಂಸಾರೋ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಪಂಚಕಂ ॥ 26.36 ॥

ನ ಜೀವರೂಪಸಂಸಾರೋ ವಾಸನಾರೂಪಸಂಸೃತಿಃ ।
ನ ಲಿಂಗಭೇದಸಂಸಾರೋ ನಾಜ್ಞಾನಮಯಸಂಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 26.37 ॥var was ಸಂಸೃತಿಃ
ನ ವೇದರೂಪಸಂಸಾರೋ ನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಸಂಸೃತಿಃ ।
ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ಸಂಸಾರಮನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ಭೇದಕಂ ॥ 26.38 ॥

ನ ಭೇದಾಭೇದಕಲನಂ ನ ದೋಷಾದೋಷಕಲ್ಪನಂ ।
ನ ಶಾಂತಾಶಾಂತಸಂಸಾರಂ ನ ಗುಣಾಗುಣಸಂಸೃತಿಃ ॥ 26.39 ॥

ನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಂ ನ ಪುಂಲಿಂಗಂ ನ ನಪುಂಸಕಸಂಸೃತಿಃ ।
ನ ಸ್ಥಾವರಂ ನ ಜಂಗಮಂ ಚ ನ ದುಃಖಂ ನ ಸುಖಂ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 26.40 ॥

ನ ಶಿಷ್ಟಾಶಿಷ್ಟರೂಪಂ ವಾ ನ ಯೋಗ್ಯಾಯೋಗ್ಯನಿಶ್ಚಯಃ ।
ನ ದ್ವೈತವೃತ್ತಿರೂಪಂ ವಾ ಸಾಕ್ಷಿವೃತ್ತಿತ್ವಲಕ್ಷಣಂ ॥ 26.41 ॥

ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿತ್ವಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಸುಖಂ ।
ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಯಾ ವೃತ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ಶಬ್ದಕಂ ॥ 26.42 ॥

ಅಖಂಡನಿಶ್ಚಯಾ ವೃತ್ತಿರ್ನಾಖಂಡೈಕರಸಂ ಮಹತ್ ।
ನ ಸರ್ವವೃತ್ತಿಭವನಂ ಸರ್ವವೃತ್ತಿವಿನಾಶಕಂ ॥ 26.43 ॥

ಸರ್ವವೃತ್ತ್ಯನುಸಂಧಾನಂ ಸರ್ವವೃತ್ತಿವಿಮೋಚನಂ ।
ಸರ್ವವೃತ್ತಿವಿನಾಶಾಂತಂ ಸರ್ವವೃತ್ತಿವಿಶೂನ್ಯಕಂ ॥ 26.44 ॥

ನ ಸರ್ವವೃತ್ತಿಸಾಹಸ್ರಂ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವಿನಾಶನಂ ।
ನ ಸರ್ವವೃತ್ತಿಸಾಕ್ಷಿತ್ವಂ ನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವನಂ ॥ 26.45 ॥

ನ ಜಗನ್ನ ಮನೋ ನಾಂತೋ ನ ಕಾರ್ಯಕಲನಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ದೂಷಣಂ ಭೂಷಣಂ ವಾ ನ ನಿರಂಕುಶಲಕ್ಷಣಂ ॥ 26.46 ॥

ನ ಚ ಧರ್ಮಾತ್ಮನೋ ಲಿಂಗಂ ಗುಣಶಾಲಿತ್ವಲಕ್ಷಣಂ ।
ನ ಸಮಾಧಿಕಲಿಂಗಂ ವಾ ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪ್ರಬಂಧಕಂ ॥ 26.47 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಂ ಆತ್ಮಸತ್ಯೋ ನ ಪರಃ ಸ್ವಪ್ನಲಕ್ಷಣಂ ।
ನ ಚ ವರ್ಯಪರೋ ರೋಧೋ ವರಿಷ್ಠೋ ನಾರ್ಥತತ್ಪರಃ ॥ 26.48 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಹೀನೋ ಯೋ ಮಹಾಪಾತಕಿರೇವ ಸಃ ।
ಏತಾವದ್ ಜ್ಞಾನಹೀನೋ ಯೋ ಮಹಾರೋಗೀ ಸ ಏವ ಹಿ ॥ 26.49 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹ ಅಖಂಡೈಕರಸಾತ್ಮಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಾನುಭವಾತ್ಮಕಃ ॥ 26.50 ॥

ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತೋ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸ ಏವ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಲೋಕೇ ಸ ಏವ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 26.51 ॥

ಇದಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಮನೋಮಯಂ ।
ಏತತ್ಪ್ರಕರಣಂ ಯಸ್ತು ಶೃಣುತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಸಃ ॥ 26.52 ॥

ಏಕತ್ವಂ ನ ಬಹುತ್ವಮಪ್ಯಣುಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವೈ ಕಾರಣಂ
ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಪತಿತ್ವಮಪ್ಯರಸಕಂ ನೋ ಗಂಧರೂಪಂ ಸದಾ ।
ಬದ್ಧಂ ಮುಕ್ತಮನುತ್ತಮೋತ್ತಮಮಹಾನಂದೈಕಮೋದಂ ಸದಾ
ಭೂಮಾನಂದಸದಾಶಿವಂ ಜನಿಜರಾರೋಗಾದ್ಯಸಂಗಂ ಮಹಃ ॥ 26.53 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಮನೋಮಯಪ್ರಕರಣವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಷಡ್ವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

27 ॥ ಸಪ್ತವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪ್ರಕರಣಂ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮನೋಮಯಂ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಂ ತ್ವಿದಂ ॥ 27.1 ॥

ಅಕ್ಷಯಾನಂದ ಏವಾಹಮಾತ್ಮಾನಂದಪ್ರಕಾಶಕಂ ।
ಜ್ಞಾನಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾನಂದಮಯಂ ಸದಾ ॥ 27.2 ॥

ವಿಷಯಾನಂದಶೂನ್ಯೋಽಹಂ ಮಿಥ್ಯಾನಂದಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ವೃತ್ತಿಶೂನ್ಯಸುಖಾತ್ಮಾಹಂ ವೃತ್ತಿಶೂನ್ಯಸುಖಾತ್ಪರಂ ॥ 27.3 ॥

ಜಡಾನಂದಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮಾನಂದರಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಆತ್ಮಾನಂದವಿಹೀನೋಽಹಂ ನಾಸ್ತ್ಯಾನಂದಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಃ ॥ 27.4 ॥

ಕಾರ್ಯಾನಂದವಿಹೀನೋಽಹಂ ಕಾರ್ಯಾನಂದಕಲಾತ್ಮಕಃ ।
ಗುಣಾನಂದವಿಹೀನೋಽಹಂ ಗುಹ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪವಾನ್ ॥ 27.5 ॥

ಗುಪ್ತಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಕೃತ್ಯಾನಂದಮಹಾನಹಂ ।
ಜ್ಞೇಯಾನಂದವಿಹೀನೋಽಹಂ ಗೋಪ್ಯಾನಂದವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 27.6 ॥

ಸದಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಮುದಾನಂದನಿಜಾತ್ಮಕಃ ।
ಲೋಕಾನಂದೋ ಮಹಾನಂದೋ ಲೋಕಾತೀತಮಹಾನಯಂ ॥ 27.7 ॥

ಭೇದಾನಂದಶ್ಚಿದಾನಂದಃ ಸುಖಾನಂದೋಽಹಮದ್ವಯಃ ।
ಕ್ರಿಯಾನಂದೋಽಕ್ಷಯಾನಂದೋ ವೃತ್ತ್ಯಾನಂದವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 27.8 ॥

ಸರ್ವಾನಂದೋಽಕ್ಷಯಾನಂದಶ್ಚಿದಾನಂದೋಽಹಮವ್ಯಯಃ ।
ಸತ್ಯಾನಂದಃ ಪರಾನಂದಃ ಸದ್ಯೋನಂದಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 27.9 ॥

ವಾಕ್ಯಾನಂದಮಹಾನಂದಃ ಶಿವಾನಂದೋಽಹಮದ್ವಯಃ ।
ಶಿವಾನಂದೋತ್ತರಾನಂದ ಆದ್ಯಾನಂದವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 27.10 ॥

ಅಮಲಾತ್ಮಾ ಪರಾನಂದಶ್ಚಿದಾನಂದೋಽಹಮದ್ವಯಃ ।
ವೃತ್ತ್ಯಾನಂದಪರಾನಂದೋ ವಿದ್ಯಾತೀತೋ ಹಿ ನಿರ್ಮಲಃ ॥ 27.11 ॥

ಕಾರಣಾತೀತ ಆನಂದಶ್ಚಿದಾನಂದೋಽಹಮದ್ವಯಃ ।
ಸರ್ವಾನಂದಃ ಪರಾನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾತ್ಮಭಾವನಃ ॥ 27.12 ॥

ಜೀವಾನಂದೋ ಲಯಾನಂದಶ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಶುದ್ಧಾನಂದಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾನಂದೋ ಮನೋಮಯಃ ॥ 27.13 ॥

ಶಬ್ದಾನಂದೋ ಮಹಾನಂದಶ್ಚಿದಾನಂದೋಽಹಮದ್ವಯಃ ।
ಆನಂದಾನಂದಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಭೇದಾನಂದವಿಶೂನ್ಯಕಃ ॥ 27.14 ॥

ದ್ವೈತಾನಂದಪ್ರಭಾವಾತ್ಮಾ ಚಿದಾನಂದೋಽಹಮದ್ವಯಃ ।
ಏವಮಾದಿಮಹಾನಂದ ಅಹಮೇವೇತಿ ಭಾವಯ ॥ 27.15 ॥

ಶಾಂತಾನಂದೋಽಹಮೇವೇತಿ ಚಿದಾನಂದಪ್ರಭಾಸ್ವರಃ ।
ಏಕಾನಂದಪರಾನಂದ ಏಕ ಏವ ಚಿದವ್ಯಯಃ ॥ 27.16 ॥

ಏಕ ಏವ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಏಕಸಂಖ್ಯಾವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಏಕತತ್ತ್ವಮಹಾನಂದಸ್ತತ್ತ್ವಭೇದವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 27.17 ॥

ವಿಜಿತಾನಂದಹೀನೋಽಹಂ ನಿರ್ಜಿತಾನಂದಹೀನಕಃ ।
ಹೀನಾನಂದಪ್ರಶಾಂತೋಽಹಂ ಶಾಂತೋಽಹಮಿತಿ ಶಾಂತಕಃ ॥ 27.18 ॥

ಮಮತಾನಂದಶಾಂತೋಽಹಮಹಮಾದಿಪ್ರಕಾಶಕಂ ।
ಸರ್ವದಾ ದೇಹಶಾಂತೋಽಹಂ ಶಾಂತೋಽಹಮಿತಿ ವರ್ಜಿತಃ ॥ 27.19 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಸಾರೀ ಇತ್ಯೇವಮಿತಿ ಶಾಂತಕಃ ।
ಅಂತರಾದಂತರೋಽಹಂ ವೈ ಅಂತರಾದಂತರಾಂತರಃ ॥ 27.20 ॥

ಏಕ ಏವ ಮಹಾನಂದ ಏಕ ಏವಾಹಮಕ್ಷರಃ ।
ಏಕ ಏವಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕ ಏವಾಕ್ಷರೋಽಕ್ಷರಃ ॥ 27.21 ॥

ಏಕ ಏವ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಏಕ ಏವ ಮನೋಹರಃ ।
ಏಕ ಏವಾದ್ವಯೋಽಹಂ ವೈ ಏಕ ಏವ ನ ಚಾಪರಃ ॥ 27.22 ॥

ಏಕ ಏವ ನ ಭೂರಾದಿ ಏಕ ಏವ ನ ಬುದ್ಧಯಃ ।
ಏಕ ಏವ ಪ್ರಶಾಂತೋಽಹಂ ಏಕ ಏವ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ॥ 27.23 ॥

ಏಕ ಏವ ನ ಕಾಮಾತ್ಮಾ ಏಕ ಏವ ನ ಕೋಪಕಂ ।
ಏಕ ಏವ ನ ಲೋಭಾತ್ಮಾ ಏಕ ಏವ ನ ಮೋಹಕಃ ॥ 27.24 ॥

ಏಕ ಏವ ಮದೋ ನಾಹಂ ಏಕ ಏವ ನ ಮೇ ರಸಃ ।
ಏಕ ಏವ ನ ಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ಏಕ ಏವ ನ ಚಾನ್ಯಕಃ ॥ 27.25 ॥

ಏಕ ಏವ ನ ಸತ್ತಾತ್ಮಾ ಏಕ ಏವ ಜರಾಮರಃ ।
ಏಕ ಏವ ಹಿ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಏಕ ಏವ ಹಿ ನಿಶ್ಚಲಃ ॥ 27.26 ॥

ಏಕ ಏವ ಮಹಾನಂದ ಏಕ ಏವಾಹಮೇಕವಾನ್ ।
ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಹೀನೋಽಹಂ ಶಾಂತೋಽಹಮಿತಿ ಶಾಶ್ವತಃ ॥ 27.27 ॥

ಶಿವೋಽಹಮಿತಿ ಶಾಂತೋಽಹಂ ಆತ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಕ್ರಮಃ ।
ಜೀವೋಽಹಮಿತಿ ಶಾಂತೋಽಹಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಹೃದಂತರಃ ॥ 27.28 ॥

ಏವಂ ಭಾವಯ ನಿಃಶಂಕಂ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತಸ್ತ್ವಮದ್ವಯೇ ।
ಏವಮಾದಿ ಸುಶಬ್ದಂ ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತು ನಿಶ್ಚಲಃ ॥ 27.29 ॥

ಕಾಲಸ್ವಭಾವೋ ನಿಯತೈಶ್ಚ ಭೂತೈಃ
ಜಗದ್ವಿಜಾಯೇತ ಇತಿ ಶ್ರುತೀರಿತಂ ।
ತದ್ವೈ ಮೃಷಾ ಸ್ಯಾಜ್ಜಗತೋ ಜಡತ್ವತಃ
ಇಚ್ಛಾಭವಂ ಚೈತದಥೇಸ್ವರಸ್ಯ ॥ 27.30 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಆನಂದರೂಪತ್ವನಿರೂಪಣಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಸಪ್ತವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

28 ॥ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಚಿದೇವಾಹಂ ನಿರ್ಮಲೋಽಹಂ ನಿರಂತರಃ ।
ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪ ಏವಾಹಂ ನಿತ್ಯರೂಪಃ ಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 28.1 ॥

ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲರೂಪೋಽಹಂ ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ।
ಆದ್ಯಂತರೂಪಹೀನೋಽಹಮಾದ್ಯಂತದ್ವೈತಹೀನಕಃ ॥ 28.2 ॥

ಅಜಸ್ರಸುಖರೂಪೋಽಹಂ ಅಜಸ್ರಾನಂದರೂಪವಾನ್ ।
ಅಹಮೇವಾದಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಅಹಂ ಕಾರಣವರ್ಜಿತಃ ॥ 28.3 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವಾಹಮೇವ ಹಿ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ಭಾವಯನ್ನಿತ್ಯಂ ಸುಖಮಾತ್ಮನಿ ನಿರ್ಮಲಃ ॥ 28.4 ॥

ಸುಖಂ ತಿಷ್ಠ ಸುಖಂ ತಿಷ್ಠ ಸುಚಿರಂ ಸುಖಮಾವಹ ।
ಸರ್ವವೇದಮನನ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವದಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪನಂ ॥ 28.5 ॥

ಸರ್ವದಾ ನಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ತಾಖ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಸೃತಿಃ ।
ಸರ್ವದಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ಜಗದೇವ ನ ॥ 28.6 ॥

ಜಗತ್ಪ್ರಸಂಗೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ದೇಹವಾರ್ತಾ ಕುತಸ್ತತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 28.7 ॥

ಚಿತ್ತಮಿತ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಚಿತ್ತಮಸ್ತಿ ಹಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಅಸ್ತಿತ್ವಭಾವನಾ ನಿಷ್ಠಾ ಜಗದಸ್ತಿತ್ವವಾಙ್ಮೃಷಾ ॥ 28.8 ॥

ಅಸ್ತಿತ್ವವಕ್ತಾ ವಾರ್ತಾ ಹಿ ಜಗದಸ್ತೀತಿ ಭಾವನಾ ।
ಸ್ವಾತ್ಮನೋಽನ್ಯಜ್ಜಗದ್ರಕ್ಷಾ ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ॥ 28.9 ॥

ಮಹಾಚಂಡಾಲ ಏವಾಸೌ ಮಹಾವಿಪ್ರೋಽಪಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ತಸ್ಮಾದಿತಿ ಜಗನ್ನೇತಿ ಚಿತ್ತಂ ವಾ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ ॥ 28.10 ॥

ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಸಹಸಾ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕುರು ನಿರ್ಮಲಃ ।
ದೃಶ್ಯಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಭಾವಯ ॥ 28.11 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿಷ್ಕಲಃ ।
ಅಹಮೇವ ನ ಸಂದೇಹಃ ಅಹಮೇವ ಸುಖಾತ್ ಸುಖಂ ॥ 28.12 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಃ ।
ವಾಚಾಮಗೋಚರೋಽಹಂ ವೈ ಅಹಮೇವ ನ ಚಾಪರಃ ॥ 28.13 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಪ್ರಿಯಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಭಾವಾತ್ಮಾ ಅಹಂ ವೃತ್ತಿವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 28.14 ॥

ಅಹಮೇವಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಹಮೇವ ನಿರಂತರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸದ್ಗುರುಃ ॥ 28.15 ॥

ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಅಹಮೇವಾಹಮೇವ ಹಿ ।
ನಾಹಂ ಗುಪ್ತೋ ನ ವಾಽಗುಪ್ತೋ ನ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಕಃ ಸದಾ ॥ 28.16 ॥

ನಾಹಂ ಜಡೋ ನ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ತದಸ್ತಿ ಹಿ ।
ನಾಹಂ ಪ್ರಾಣೋ ಜಡತ್ವಂ ತದತ್ಯಂತಂ ಸರ್ವದಾ ಭ್ರಮಃ ॥ 28.17 ॥

ಅಹಮತ್ಯಂತಮಾನಂದ ಅಹಮತ್ಯಂತನಿರ್ಮಲಃ ।
ಅಹಮತ್ಯಂತವೇದಾತ್ಮಾ ಅಹಮತ್ಯಂತಶಾಂಕರಃ ॥ 28.18 ॥

ಅಹಮಿತ್ಯಪಿ ಮೇ ಕಿಂಚಿದಹಮಿತ್ಯಪಿ ನ ಸ್ಮೃತಿಃ ।
ಸರ್ವಹೀನೋಽಹಮೇವಾಗ್ರೇ ಸರ್ವಹೀನಃ ಸುಖಾಚ್ಛುಭಾತ್ ॥ 28.19 ॥

ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ ಪರತರಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಪರಾತ್ ಪರತರೋಽಹಂ ವೈ ಸರ್ವಸ್ಯಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ॥ 28.20 ॥

ಸರ್ವದೇಹವಿಹೀನೋಽಹಂ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಮಂತ್ರಃ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಂತಃಕರಣಾತ್ ಪರಃ ॥ 28.21 ॥

ಸರ್ವಸ್ತೋತ್ರವಿಹೀನೋಽಹಂ ಸರ್ವದೇವಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಸರ್ವಸ್ನಾನವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಏಕಮಗ್ನೋಽಹಮದ್ವಯಃ ॥ 28.22 ॥

ಆತ್ಮತೀರ್ಥೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಜಲೇ ಆತ್ಮಾನಂದಮನೋಹರೇ ।
ಆತ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಆತ್ಮಾರಾಮೋವಸಾಮ್ಯಹಂ ॥ 28.23 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಭೋಜನಂ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ತೃಪ್ತಿರಾತ್ಮಸುಖಾತ್ಮಕಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮೈವ ಪರಮೋ ಹ್ಯಹಂ ॥ 28.24 ॥

ಅಹಮಾತ್ಮಾಽಹಮಾತ್ಮಾಹಮಹಮಾತ್ಮಾ ನ ಲೌಕಿಕಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಾಹಂ ಸದಾತ್ಮಾಹಂ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾಹಂ ಗುಣಾಂತರಃ ॥ 28.25 ॥

ಏವಂ ನಿತ್ಯಂ ಭಾವಯಿತ್ವಾ ಸದಾ ಭಾವಯ ಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಸಿದ್ಧಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋ ನಿಶ್ಚಯಂ ಮಾತ್ರಮೇವ ಸಾ ।
ನಿಶ್ಚಯಂ ಚ ಲಯಂ ಯಾತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಸುಖೀ ಭವ ॥ 28.26 ॥

ಶಾಖಾದಿಭಿಶ್ಚ ಶ್ರುತಯೋ ಹ್ಯನಂತಾ-
ಸ್ತ್ವಾಮೇಕಮೇವ ಭಗವನ್ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ।
ವಿಷ್ಣ್ವಿಂದ್ರಧಾತೃರವಿಸೂನ್ವನಲಾನಿಲಾದಿ
ಭೂತಾತ್ಮನಾಥ ಗಣನಾಥಲಲಾಮ ಶಂಭೋ ॥ 28.27 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಆತ್ಮವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

29 ॥ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಅತ್ಯಂತಂ ತನ್ಮಯಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ದುರ್ಲಭಂ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ದೇವೇಷು ರಹಸ್ಯಮತಿದುರ್ಲಭಂ ॥ 29.1 ॥

ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಹಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.2 ॥

ಆತ್ಮರೂಪಮಿದಂ ಸರ್ವಮಾದ್ಯಂತರಹಿತೋಽಜಯಃ ।
ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಮಿದಂ ನಾಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.3 ॥

ಯತ್ರ ದ್ವೈತಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ರಾದ್ವೈತಪ್ರಬೋಧನಂ ।
ಶಾಂತಾಶಾಂತದ್ವಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.4 ॥

ಯತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಕಂ ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ರ ಭ್ರಾಂತಿರ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ತದೇವ ಹಿ ಮತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.5 ॥

ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಯತ್ರ ಭಾವಿ ವಿಕಲ್ಪನಂ ।
ಯತ್ರ ಸರ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.6 ॥

ಯತ್ರ ಭಾವಮಭಾವಂ ವಾ ಮನೋಭ್ರಾಂತಿ ವಿಕಲ್ಪನಂ ।
ಯತ್ರ ಭ್ರಾಂತೇರ್ನ ವಾರ್ತಾ ವಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.7 ॥

ಯತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಸುಖಂ ನಾಸ್ತಿ ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ರೂಪಕಂ ।
ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.8 ॥

ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿನಾ ಭಾವೋ ಯತ್ರ ದೋಷೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಯತ್ರ ದ್ವಂದ್ವಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.9 ॥

ಯತ್ರ ವಾಕ್ಕಾಯಕಾರ್ಯಂ ವಾ ಯತ್ರ ಕಲ್ಪೋ ಲಯಂ ಗತಃ ।
ಯತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಂ ನೋತ್ಪನ್ನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.10 ॥

ಯತ್ರ ಮಾಯಾ ಪ್ರಕಾಶೋ ನ ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಯತ್ರ ದೃಶ್ಯಮದೃಶ್ಯಂ ವಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.11 ॥

ವಿದ್ವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಯತ್ರ ಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷಕೌ ।
ನ ಯತ್ರ ದೋಷಾದೋಷೌ ವಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.12 ॥

ಯತ್ರ ವಿಷ್ಣುತ್ವಭೇದೋ ನ ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಯತ್ರ ಶಂಕರಭೇದೋ ನ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.13 ॥

ನ ಯತ್ರ ಸದಸದ್ಭೇದೋ ನ ಯತ್ರ ಕಲನಾಪದಂ ।
ನ ಯತ್ರ ಜೀವಕಲನಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.14 ॥

ನ ಯತ್ರ ಶಂಕರಧ್ಯಾನಂ ನ ಯತ್ರ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ನ ಯತ್ರ ಕಲನಾಕಾರಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.15 ॥

ನ ಯತ್ರಾಣುರ್ಮಹತ್ತ್ವಂ ಚ ಯತ್ರ ಸಂತೋಷಕಲ್ಪನಂ ।
ಯತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಮಾಭಾಸಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.16 ॥

ನ ಯತ್ರ ದೇಹಕಲನಂ ನ ಯತ್ರ ಹಿ ಕುತೂಹಲಂ ।
ನ ಯತ್ರ ಚಿತ್ತಕಲನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.17 ॥

ನ ಯತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಿಜ್ಞಾನಂ ನ ಯತ್ರಾತ್ಮಾ ಮನೋಮಯಃ ।
ನ ಯತ್ರ ಕಾಮಕಲನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.18 ॥

ನ ಯತ್ರ ಮೋಕ್ಷವಿಶ್ರಾಂತಿರ್ಯತ್ರ ಬಂಧತ್ವವಿಗ್ರಹಃ ।
ನ ಯತ್ರ ಶಾಶ್ವತಂ ಜ್ಞಾನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.19 ॥

ನ ಯತ್ರ ಕಾಲಕಲನಂ ಯತ್ರ ದುಃಖತ್ವಭಾವನಂ ।
ನ ಯತ್ರ ದೇಹಕಲನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.20 ॥

ನ ಯತ್ರ ಜೀವವೈರಾಗ್ಯಂ ಯತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಕಲ್ಪನಂ ।
ಯತ್ರಾಹಮಹಮಾತ್ಮತ್ವಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.21 ॥

ನ ಯತ್ರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿರ್ವಾ ಯತ್ರ ದೇಹವಿಮೋಚನಂ ।
ಯತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.22 ॥

ನ ಯತ್ರ ಭೂತಕಲನಂ ಯತ್ರಾನ್ಯತ್ವಪ್ರಭಾವನಂ ।
ನ ಯತ್ರ ಜೀವಭೇದೋ ವಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.23 ॥

ಯತ್ರಾನಂದಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ರಾನಂದಪದಂ ಸುಖಂ ।
ಯತ್ರಾನಂದಗುಣಂ ನಿತ್ಯಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.24 ॥

ನ ಯತ್ರ ವಸ್ತುಪ್ರಭವಂ ನ ಯತ್ರಾಪಜಯೋಜಯಃ ।
ನ ಯತ್ರ ವಾಕ್ಯಕಥನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.25 ॥

ನ ಯತ್ರಾತ್ಮವಿಚಾರಾಂಗಂ ನ ಯತ್ರ ಶ್ರವಣಾಕುಲಂ ।
ನ ಯತ್ರ ಚ ಮಹಾನಂದಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.26 ॥

ನ ಯತ್ರ ಹಿ ಸಜಾತೀಯಂ ವಿಜಾತೀಯಂ ನ ಯತ್ರ ಹಿ ।
ನ ಯತ್ರ ಸ್ವಗತಂ ಭೇದಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.27 ॥

ನ ಯತ್ರ ನರಕೋ ಘೋರೋ ನ ಯತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಸಂಪದಃ ।
ನ ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೋ ವಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.28 ॥

ನ ಯತ್ರ ವಿಷ್ಣುಸಾಯುಜ್ಯಂ ಯತ್ರ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಂ ಯತ್ರ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.29 ॥

ನ ಯತ್ರ ಭೂಷಣಂ ಯತ್ರ ದೂಷಣಂ ವಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ನ ಯತ್ರ ಸಮತಾ ದೋಷಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.30 ॥

ನ ಯತ್ರ ಮನಸಾ ಭಾವೋ ನ ಯತ್ರ ಸವಿಕಲ್ಪನಂ ।
ನ ಯತ್ರಾನುಭವಂ ದುಃಖಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.31 ॥

ಯತ್ರ ಪಾಪಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಪಂಚಪಾಪಾದಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ಯತ್ರ ಸಂಗದೋಷಂ ವಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.32 ॥

ಯತ್ರ ತಾಪತ್ರಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ರ ಜೀವತ್ರಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಯತ್ರ ವಿಶ್ವವಿಕಲ್ಪಾಖ್ಯಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.33 ॥

ನ ಯತ್ರ ಬೋಧಮುತ್ಪನ್ನಂ ನ ಯತ್ರ ಜಗತಾಂ ಭ್ರಮಃ ।
ನ ಯತ್ರ ಕರಣಾಕಾರಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.34 ॥

ನ ಯತ್ರ ಹಿ ಮನೋ ರಾಜ್ಯಂ ಯತ್ರೈವ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ।
ಯತ್ರ ವೈ ಶಾಶ್ವತಂ ಸ್ಥಾನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.35 ॥

ಯತ್ರ ವೈ ಕಾರಣಂ ಶಾಂತಂ ಯತ್ರೈವ ಸಕಲಂ ಸುಖಂ ।
ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೇ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.36 ॥

ಯದ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಂ ಯದ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾಽನ್ಯನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಯದ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನಾನ್ಯವಿಜ್ಞಾನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.37 ॥

ಯತ್ರೈವ ದೋಷಂ ನೋತ್ಪನ್ನಂ ಯತ್ರೈವ ಸ್ಥಾನನಿಶ್ಚಲಃ ।
ಯತ್ರೈವ ಜೀವಸಂಘಾತಃ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.38 ॥

ಯತ್ರೈವ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾತ್ಮಾ ಯತ್ರೈವಾನಂದನಿಶ್ಚಲಂ ।
ಯತ್ರೈವ ನಿಶ್ಚಲಂ ಶಾಂತಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.39 ॥

ಯತ್ರೈವ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ ವಾ ಯತ್ರೈವ ಸನ್ನಿರೂಪಣಂ ।
ಯತ್ರೈವ ನಿಶ್ಚಯಾಕಾರಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.40 ॥

ನ ಯತ್ರಾಹಂ ನ ಯತ್ರ ತ್ವಂ ನ ಯತ್ರ ತ್ವಂ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಯತ್ರೈವ ನಿಶ್ಚಯಂ ಶಾಂತಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.41 ॥

ಯತ್ರೈವ ಮೋದತೇ ನಿತ್ಯಂ ಯತ್ರೈವ ಸುಖಮೇಧತೇ ।
ಯತ್ರ ದುಃಖಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.42 ॥

ಯತ್ರೈವ ಚಿನ್ಮಯಾಕಾರಂ ಯತ್ರೈವಾನಂದಸಾಗರಃ ।
ಯತ್ರೈವ ಪರಮಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.43 ॥

ಯತ್ರೈವ ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ರ ಸ್ವಯಮೇವ ತದೇವ ಹಿ ।
ಸ್ವಸ್ವಾತ್ಮನೋಕ್ತಭೇದೋಽಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.44 ॥

ಯತ್ರೈವ ಪರಮಾನಂದಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಸುಖಂ ಪರಂ ।
ಯತ್ರೈವಾಭೇದಕಲನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.45 ॥

ನ ಯತ್ರ ಚಾಣುಮಾತ್ರಂ ವಾ ನ ಯತ್ರ ಮನಸೋ ಮಲಂ ।
ನ ಯತ್ರ ಚ ದದಾಮ್ಯೇವ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.46 ॥

ಯತ್ರ ಚಿತ್ತಂ ಮೃತಂ ದೇಹಂ ಮನೋ ಮರಣಮಾತ್ಮನಃ ।
ಯತ್ರ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಯಂ ಯಾತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.47 ॥

ಯತ್ರೈವಾಹಂ ಮೃತೋ ನೂನಂ ಯತ್ರ ಕಾಮೋ ಲಯಂ ಗತಃ ।
ಯತ್ರೈವ ಪರಮಾನಂದಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.48 ॥

ಯತ್ರ ದೇವಾಸ್ತ್ರಯೋ ಲೀನಂ ಯತ್ರ ದೇಹಾದಯೋ ಮೃತಾಃ ।
ನ ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರೋಽಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.49 ॥

ಯತ್ರ ಮಗ್ನೋ ನಿರಾಯಾಸೋ ಯತ್ರ ಮಗ್ನೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಯತ್ರ ಮಗ್ನೋ ನ ಜನ್ಮಾದಿಸ್ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.50 ॥

ಯತ್ರ ಮಗ್ನೋ ನ ಚಾಭಾತಿ ಯತ್ರ ಜಾಗ್ರನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಯತ್ರೈವ ಮೋಹಮರಣಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.51 ॥

ಯತ್ರೈವ ಕಾಲಮರಣಂ ಯತ್ರ ಯೋಗೋ ಲಯಂ ಗತಃ ।
ಯತ್ರ ಸತ್ಸಂಗತಿರ್ನಷ್ಟಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.52 ॥

ಯತ್ರೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಯತ್ರೈವಾನಂದಮಾತ್ರಕಂ ।
ಯತ್ರೈವ ಪರಮಾನಂದಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.53 ॥

ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಂ ಕ್ವಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ತತೋ ಜಗತ್ ।
ಯತ್ರಾಂತಃಕರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.54 ॥

ಯತ್ರೈವ ಸುಖಮಾತ್ರಂ ಚ ಯತ್ರೈವಾನಂದಮಾತ್ರಕಂ ।
ಯತ್ರೈವ ಪರಮಾನಂದಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.55 ॥

ಯತ್ರ ಸನ್ಮಾತ್ರಚೈತನ್ಯಂ ಯತ್ರ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಾತ್ರಕಂ ।
ಯತ್ರಾನಂದಮಯಂ ಭಾತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.56 ॥

ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಪರಂ ।
ಯತ್ರ ಶಾಂತಂ ಪರಂ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.57 ॥

ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾದಖಂಡಾರ್ಥಂ ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಾಯಣಂ ।
ಯತ್ರ ನಾಶಾದಿಕಂ ನಾಸ್ತಿ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.58 ॥

ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಮಾತ್ರಂ ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ವಯಂ ಜಯಂ ।
ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.59 ॥

ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಮಹತ್ ।
ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.60 ॥

ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗುಣಾತೀತಂ ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಲಂ ।
ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸದಾಶುದ್ಧಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.61 ॥

ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸುಖಾತ್ ಸುಖಂ ।
ಯತ್ರೈವ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.62 ॥

ಯತ್ರೈವ ಹಿ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಯತ್ರೈವ ಸ್ವಯಮದ್ವಯಂ ।
ಯತ್ರೈವ ಪರಮಾನಂದಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥ 29.63 ॥

ಏವಂ ತನ್ಮಯಭಾವೋಕ್ತಂ ಏವಂ ನಿತ್ಯಶನಿತ್ಯಶಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಅಖಂಡೋಽಹಂ ಸದಾ ಸುಖಂ ॥ 29.64 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸ ಶಾಂತಂ ಪರಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಚಿದಹಂ ಚಿತ್ತಹೀನೋಽಹಂ ನಾಹಂ ಸೋಽಹಂ ಭವಾಮ್ಯಹಂ ॥ 29.65 ॥

ತದಹಂ ಚಿದಹಂ ಸೋಽಹಂ ನಿರ್ಮಲೋಽಹಮಹಂ ಪರಂ ।
ಪರೋಽಹಂ ಪರಮೋಽಹಂ ವೈ ಸರ್ವಂ ತ್ಯಜ್ಯ ಸುಖೀಭವ ॥ 29.66 ॥

ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಚಿತ್ತಶೇಷಂ ಶುದ್ಧತ್ವಕಮಲೀಕೃತಂ ।
ಏವಂ ಸರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ವಿಸ್ಮೃತ್ವಾ ಶುದ್ಧಕಾಷ್ಠವತ್ ॥ 29.67 ॥

ಪ್ರೇತವದ್ದೇಹಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಕಾಷ್ಠವಲ್ಲೋಷ್ಠವತ್ ಸದಾ ।
ಸ್ಮರಣಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಪರೋ ಭವ ॥ 29.68 ॥

ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಂ ಯಸ್ತು ಶೃಣೋತಿ ಸಕೃದಸ್ತಿ ವಾ ।
ಮಹಾಪಾತಕಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಸರ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪರಂ ಗತಃ ॥ 29.69 ॥

ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಭಿರುಪಾಸನಾಭಿ-
ರ್ವದಂತಿ ವೇದಾಃ ಕಿಲ ತ್ವಾಮಸಂಗಂ ।
ಸಮಸ್ತಹೃತ್ಕೋಶವಿಶೇಷಸಂಗಂ
ಭೂಮಾನಮಾತ್ಮಾನಮಖಂಡರೂಪಂ ॥ 29.70 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ತನ್ಮಯಭಾವೋಪದೇಶಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

30 ॥ ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಸಂತ್ಯಾಗಪೂರ್ವಕಂ ।
ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಂ ಪರಂ ಲಭೇತ್ ॥ 30.1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪರಂ ಮಾತ್ರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಂ ।
ಶಾಶ್ವತಂ ಸಮಮತ್ಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 30.2 ॥

ಅಹಂ ಸತ್ಯಃ ಪರಾನಂದಃ ಶುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.3 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸೈವಾಸ್ಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ನಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.4 ॥

ಸರ್ವದಾ ಕೇವಲಾತ್ಮಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಆನಂದರೂಪಮೇವಾಹಂ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 30.5 ॥

ಶುದ್ಧಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮನಃ ।
ಏಕಾಕಾರಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ನೈಕಸತ್ತಾವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 30.6 ॥

ಅಂತರಜ್ಞಾನಶುದ್ಧೋಽಹಮಹಮೇವ ಪರಾಯಣಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.7 ॥

ಅನೇಕತತ್ತ್ವಹೀನೋಽಹಂ ಏಕತ್ವಂ ಚ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.8 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಕಾರರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯಪಿ ವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.9 ॥

ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ವಿಶುದ್ಧಪದವರ್ಜಿತಃ ॥ 30.10 ॥

ನಿತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಹಂ ಸದಾ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರೋಽಹಂ ವೈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 30.11 ॥

ಅಖಂಡಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಅಖಂಡಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸದಾಽಮೃತಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಸದಾ ಕೈವಲ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ॥ 30.12 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಕದಾಚನ ।
ಜೀವತ್ವಧರ್ಮಹೀನೋಽಹಮೀಶ್ವರತ್ವವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 30.13 ॥

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಮರಣಕಾರಣಂ ।
ಜಗತ್ಕಾರಣಕಾರ್ಯಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ ॥ 30.14 ॥

ವಾಚ್ಯವಾಚಕಭೇದಂ ಚ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಕಂ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಾದ್ಯಪ್ರಾಜ್ಞತೈಜಸವಿಶ್ವಕಾಃ ॥ 30.15 ॥

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವಾನಂದಮಹಂ ಸದಾ ।
ಅತೀತನಾಮರೂಪಾರ್ಥ ಅತೀತಃ ಸರ್ವಕಲ್ಪನಾತ್ ॥ 30.16 ॥

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಂ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜಯಾಜಯೌ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.17 ॥

ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ರಾಜಸಂ ಭೇದಂ ಸಂಶಯಂ ಹೃದಯಂ ಫಲಂ ।
ದೃಕ್ ದೃಷ್ಟಂ ಸರ್ವದ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಭೂತಭೌತಿಕದೈವತಂ ॥ 30.18 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ತುರ್ಯರೂಪಮಹಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಞಾನರೂಪಮಹಂ ಸದಾ ॥ 30.19 ॥

ಅಜ್ಞಾನಂ ಚೈವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ತತ್ಕಾರ್ಯಂ ಕುತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.20 ॥

ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿವಿಲಾಸಂ ಚ ಬುದ್ಧೀನಾಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ದೇಹಸಂಕಲ್ಪಹೀನೋಽಹಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪನಾ ॥ 30.21 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬುದ್ಧಿನಿಶ್ಚಯರೂಪೋಽಹಂ ನಿಶ್ಚಯಂ ಚ ಗಲತ್ಯಹೋ ॥ 30.22 ॥

ಅಹಂಕಾರಂ ಬಹುವಿಧಂ ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಭಾವನಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಪಿ ಕಾಣೋಽಹಂ ಬಧಿರೋಽಹಂ ಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.24 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ದೇಹಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.25 ॥

ಸರ್ವೋಽಹಮಿತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ।
ಇತಿ ಭಾವಯ ಯತ್ನೇನ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ ॥ 30.26 ॥

ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮೇವೇದಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮಹಂ ಪರಂ ।
ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮೇವಾತ್ರ ಸದ್ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯನಿಶ್ಚಯಂ ॥ 30.27 ॥

ದೃಢನಿಶ್ಚಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠ ಸದಾ ಪರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಾನಂದಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 30.28 ॥

ಶಿವಪೂಜಾ ಶಿವಶ್ಚಾಹಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಪ್ರಪೂಜನಂ ।
ಯದ್ಯತ್ ಸಂವೇದ್ಯತೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಯದ್ಯನ್ನಿಶ್ಚೀಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 30.29 ॥

ತದೇವ ತ್ವಂ ತ್ವಮೇವಾಹಂ ಇತ್ಯೇವಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ।
ಇದಂ ಚಿತ್ತಮಿದಂ ದೃಶ್ಯಂ ಇತ್ಯೇವಮಿತಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ॥ 30.30 ॥

ಸದಸದ್ಭಾವಶೇಷೋಽಪಿ ತತ್ತದ್ಭೇದಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸುಖರೂಪಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಸುಖರೂಪಮಿದಂ ನ ಚ ॥ 30.31 ॥

ಲಕ್ಷಭೇದಂ ಸಕೃದ್ಭೇದಂ ಸರ್ವಭೇದಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೋ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.32 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭೇದಂ ತುರ್ಯಭೇದಂ ಜೀವಭೇದಮಭೇದಕಂ ।
ಇದಮೇವ ಹಿ ನೋತ್ಪನ್ನಂ ಸರ್ವದಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ॥ 30.33 ॥

ಸ ದೇವಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ।
ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಕಿಲ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಕಥಮುಚ್ಯತೇ ॥ 30.34 ॥

ಪರಂ ವಿಶೇಷಮೇವೇತಿ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸದಾ ಮಯಿ ।
ಚಂಚಲಂ ಮನಶ್ಚೈವ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.35 ॥

ಏವಮೇವ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೋ ನಿರೀಹಸ್ತಿಷ್ಠ ಶಾಂತಧೀಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಏವಂ ಚ ನ ಕದಾಚನ ॥ 30.36 ॥

ಆನಂದೋಽಹಂ ವರಿಷ್ಠೋಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮಹಾನಂದಮಾತ್ಮಾನಂದಮಖಂಡಿತಂ ॥ 30.37 ॥

ಇದಂ ಪರಮಹಂತಾ ಚ ಸರ್ವದಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ।
ಇದಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಖ್ಯಾತಿ ಆನಂದಂ ನೇತಿ ನೋ ಭ್ರಮಃ ॥ 30.38 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಭಾವಂ ಚ ದೃಶ್ಯದರ್ಶನದೃಶ್ಯತಾ ॥ 30.39 ॥

ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಮೇವೇತಿ ಸರ್ವದಾನುಭವಂ ಮಹತ್ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.40 ॥

ಗುಹ್ಯಂ ಮಂತ್ರಂ ಗುಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕಲೇವರಂ ।
ಮರಣಂ ಜನನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರಣಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಂ ॥ 30.41 ॥

ಕಾಮಕ್ರೋಧೌ ಲೋಭಮೋಹೌ ಮದೋ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮೇವ ಹಿ ।
ದ್ವೈತದೋಷಂ ಭಯಂ ಶೋಕಂ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 30.42 ॥

ಇದಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸಕಲಂ ಸುಖಂ ।
ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಮನನಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚಿಂತನಂ ॥ 30.43 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಮನನಂ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿನಾಶನಂ ।
ಸತ್ಯತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಸತ್ಯತ್ವಂ ನ ಬಾಧ್ಯತೇ ॥ 30.44 ॥

ಏಕ ಏವ ಪರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಏಕತ್ವಶ್ರಾಂತಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.45 ॥

ಜೀವರೂಪಾ ಜೀವಭಾವಾ ಜೀವಶಬ್ದತ್ರಯಂ ನ ಹಿ ।
ಈಶರೂಪಂ ಚೇಶಭಾವಂ ಈಶಶಬ್ದಂ ಚ ಕಲ್ಪಿತಂ ॥ 30.46 ॥

ನಾಕ್ಷರಂ ನ ಚ ಸರ್ವಂ ವಾ ನ ಪದಂ ವಾಚ್ಯವಾಚಕಂ ।
ಹೃದಯಂ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಂ ಚ ಚಿತ್ತಂ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 30.47 ॥

ಮೂಢೋ ಜ್ಞಾನೀ ವಿವೇಕೀ ವಾ ಶುದ್ಧ ಇತ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ನಿಶ್ಚಯಂ ಪ್ರಣವಂ ತಾರಂ ಆತ್ಮಾಯಂ ಗುರುಶಿಷ್ಯಕಂ ॥ 30.48 ॥

ತೂಷ್ಣೀಂ ತೂಷ್ಣೀಂ ಮಹಾತೂಷ್ಣೀಂ ಮೌನಂ ವಾ ಮೌನಭಾವನಂ ।
ಪ್ರಕಾಶನಂ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮವಿವೇಚನಂ ॥ 30.49 ॥

ಧ್ಯಾನಯೋಗಂ ರಾಜಯೋಗಂ ಭೋಗಮಷ್ಟಾಂಗಲಕ್ಷಣಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.50 ॥

ಅಸ್ತಿತ್ವಭಾಷಣಂ ಚಾಪಿ ನಾಸ್ತಿತ್ವಸ್ಯ ಚ ಭಾಷಣಂ ।
ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪೋಽಹಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 30.51 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಚಿದವ್ಯಯಃ ॥ 30.52 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೂರೋಽಹಂ ವೇದಜ್ಞಾನವಿದೂರಕಃ ।
ಉಕ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ಸಂದೇಹಲೇಶತಃ ॥ 30.53 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಚಿದವ್ಯಯಃ ॥ 30.54 ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮತನ್ಮಾತ್ರಂ ತತ್ರ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ ತತಃ ।
ಯಸ್ತು ಬುದ್ಧ್ಯೇತ ಸತತಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ನಿತ್ಯಂ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಾಸ್ತೇ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಯಾಮಲಾಃ ॥ 30.55 ॥

ಸಂದೇಹಸಂದೇಹಕರೋಽರ್ಯಕಾಸ್ವಕೈಃ
ಕರಾದಿಸಂದೋಹಜಗದ್ವಿಕಾರಿಭಿಃ ।
ಯೋ ವೀತಮೋಹಂ ನ ಕರೋತಿ ದುರ್ಹೃದಂ
ವಿದೇಹಮುಕ್ತಿಂ ಶಿವದೃಕ್ಪ್ರಭಾವತಃ ॥ 30.56 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಬ್ರಹ್ಮೈಕರೂಪತ್ವನಿರೂಪಣಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

31 ॥ ಏಕತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ರಹಸ್ಯಮತ್ಯಂತಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಂ ।
ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಮರ್ಥಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ॥ 31.1 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಪದದ್ವಯಸಮನ್ವಿತಂ ।
ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚತುರ್ವಾಕ್ಯಂ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಸಂಭವಂ ॥ 31.2 ॥

ಮಮ ಪ್ರಜ್ಞೈವ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಜ್ಞಾನಮೇವ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಾದನ್ಯನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 31.3 ॥

ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾನಂತರಂ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಜ್ಞಾನರೂಪತಃ ।
ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚಾಪಿ ಮಮೇವ ಪೃಥಙ್ ನ ಹಿ ॥ 31.4 ॥

ಜೀವಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನಶಬ್ದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಚೇಶ್ವರಃ ।
ಐಕ್ಯಮಸ್ಮೀತ್ಯಖಂಡಾರ್ಥಮಖಂಡೈಕರಸಂ ತತಂ ॥ 31.5 ॥

ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಸ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿರಿತೀರಿತಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ವಸ್ತು ವಿದೇಹೋ ಮುಕ್ತಿರುಚ್ಯತೇ ॥ 31.6 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಸಾರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನಿರ್ಗುಣೋಽಹಂ ನಿರಂಶೋಽಹಂ ಪರಮಾನಂದವಾನಹಂ ॥ 31.7 ॥

ನಿತ್ಯೋಽಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋಽಹಂ ಚಿದಹಂ ಚಿದಹಂ ಸದಾ ।
ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತ್ಯಾಖ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನಾ ಸ್ಥಿತಂ ॥ 31.8 ॥

ಲವಣಂ ತೋಯಮಾತ್ರೇಣ ಯಥೈಕತ್ವಮಖಂಡಿತಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವಿದೇಹೋ ಮುಕ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ॥ 31.9 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾಪದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪದಮೇವ ಹಿ ।
ಅಹಮಸ್ಮಿ ಮಹಾನಸ್ಮಿ ಸಿದ್ಧೋಽಸ್ಮೀತಿ ಪರಿತ್ಯಜನ್ ॥ 31.10 ॥

ಸ್ಮರಣಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಭಾವನಂ ಚಿತ್ತಕರ್ತೃಕಂ ।
ಸರ್ವಮಂತಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಶೂನ್ಯಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 31.11 ॥

ತೂಷ್ಣೀಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ತತೋ ಮೌನವಿಕಲ್ಪನಂ ।
ಯತ್ತಚ್ಚಿತ್ತಂ ವಿಕಲ್ಪಾಂಶಂ ಮನಸಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ಜಗತ್ ॥ 31.12 ॥

ದೇಹೋಽಹಮಿತ್ಯಹಂಕಾರಂ ದ್ವೈತವೃತ್ತಿರಿತೀರಿತಂ ।
ಸರ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಿರಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯೇವಂ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಂ ॥ 31.13 ॥

ಸರ್ವದಾಽಸಂಶಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿವೃತ್ತಿರಿತೀರಿತಂ ।
ದ್ವೈತವೃತ್ತಿಃ ಸಾಕ್ಷವೃತ್ತಿರಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಕಂ ॥ 31.14 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಚೇತಿ ಲೋಕೇ ವೃತ್ತಿತ್ರಯಂ ಭವೇತ್ ।
ಪ್ರಥಮೇ ನಿಶ್ಚಿತೇ ದ್ವೈತೇ ದ್ವಿತೀಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಸಂಶಯಃ ॥ 31.15 ॥

ತೃತೀಯೇ ಪದಭಾಗೇ ಹಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮೀರಿತಂ ।
ಏತತ್ತ್ರಯಾರ್ಥಂ ಸಂಶೋಧ್ಯ ತಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 31.16 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಾಕಾರೋ ನಿತ್ಯಂ ತನ್ಮಯತಾಂ ವ್ರಜ ।
ಅಭ್ಯಾಸವಾಕ್ಯಮೇತತ್ತು ಸದಾಽಭ್ಯಾಸಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ॥ 31.17 ॥

ಮನನಸ್ಯ ಪರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಯೋಽಯಂ ಚಂದನವೃಕ್ಷವತ್ ।
ಯುಕ್ತಿಭಿಶ್ಚಿಂತನಂ ವೃತ್ತಂ ಪದತ್ರಯಮುದಾಹೃತಂ ॥ 31.18 ॥

ಅಹಂ ಪದಸ್ಯ ಜೀವೋಽರ್ಥ ಈಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಪದಸ್ಯ ಹಿ ।
ಅಸ್ಮೀತಿ ಪದಭಾಗಸ್ಯ ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಕಂ ॥ 31.19 ॥

ಪದತ್ರಯಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ವಿಚಾರ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿದೇಹೋ ಮುಕ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ॥ 31.20 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಾನಂತರಂ ಸದಾ ॥ 31.21 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಶಾಂತೋಽಸ್ಮಿ ಪರಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನಿರ್ಗುಣೋಽಹಂ ನಿರೀಹೋಽಹಂ ನಿರಂಶೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 31.22 ॥var was ನಿರ್ಯಶೋಽಸ್ಮಿ
ಆತ್ಮೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಅಖಂಡೈಕರಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಏವಂ ನಿರಂತರಂ ತಜ್ಜ್ಞೋ ಭಾವಯೇತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ॥ 31.23 ॥

ಯಥಾ ಚಾನುಭವಂ ವಾಕ್ಯಂ ತಸ್ಮಾದನುಭವೇತ್ ಸದಾ ।
ಆರಂಭಾಚ್ಚ ದ್ವಿತೀಯಾತ್ತು ಸ್ಮೃತಮಭ್ಯಾಸವಾಕ್ಯತಃ ॥ 31.24 ॥

ತೃತೀಯಾಂತತ್ತ್ವಮಸ್ಯೇತಿ ವಾಕ್ಯಸಾಮಾನ್ಯನಿರ್ಣಯಂ ।
ತತ್ಪದಂ ತ್ವಂಪದಂ ತ್ವಸ್ಯ ಪದತ್ರಯಮುದಾಹೃತಂ ॥ 31.25 ॥

ತತ್ಪದಸ್ಯೇಶ್ವರೋ ಹ್ಯರ್ಥೋ ಜೀವೋಽರ್ಥಸ್ತ್ವಂಪದಸ್ಯ ಹಿ ।
ಐಕ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಪದಸ್ಯಾರ್ಥಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಪದಂ ॥ 31.26 ॥

ದ್ವೈತವೃತ್ತಿಃ ಸಾಕ್ಷವೃತ್ತಿರಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಕಃ ।
ಅಖಂಡಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ತತ್ತ್ವಮೇವಾಸಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 31.27 ॥

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಚಿದವ್ಯಯಃ ।
ತ್ವಮೇವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ತ್ವಮೇವಾಖಂಡನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 31.28 ॥

ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತೋ ಗುರುಣಾ ಸ ಏವ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮವಾನ್ ॥ 31.29 ॥

ನಾನ್ಯೋ ಗುರುರ್ನಾನ್ಯಶಿಷ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಗುರುಃ ಪರಃ ।
ಸರ್ವಮಂತ್ರೋಪದೇಷ್ಟಾರೋ ಗುರವಃ ಸ ಗುರುಃ ಪರಃ ॥ 31.30 ॥

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸೀತಿ ವಕ್ತಾರಂ ಗುರುರೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ತಥಾ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಚ ಸದ್ಗುರುಃ ॥ 31.31 ॥

ಸದ್ಗುರೋರ್ವಚನೇ ಯಸ್ತು ನಿಶ್ಚಯಂ ತತ್ತ್ವನಿಶ್ಚಯಂ ।
ಕರೋತಿ ಸತತಂ ಮುಕ್ತೇರ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 31.32 ॥

ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಕಂ ।
ಶೃಣೋತು ಶ್ರವಣಂ ಚಿತ್ತಂ ನಾನ್ಯತ್ ಶ್ರವಣಮುಚ್ಯತೇ ॥ 31.33 ॥

ಸರ್ವವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಾನಾಮದ್ವೈತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ಚ ಗುರೋರ್ವಕ್ತ್ರಾತ್ ಶ್ರುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತಚ್ಛ್ರವಃ ॥ 31.34 ॥

ಗುರೋರ್ನಾನ್ಯೋ ಮಂತ್ರವಾದೀ ಏಕ ಏವ ಹಿ ಸದ್ಗುರುಃ ।
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸೀತಿ ಯೇನೋಕ್ತಂ ಏಷ ಏವ ಹಿ ಸದ್ಗುರುಃ ॥ 31.35 ॥

ವೇದಾಂತಶ್ರವಣಂ ಚೈತನ್ನಾನ್ಯಚ್ಛ್ರವಣಮೀರಿತಂ ।
ಯುಕ್ತಿಭಿಶ್ಚಿಂತನಂ ಚೈವ ಮನನಂ ಪರಿಕಥ್ಯತೇ ॥ 31.36 ॥

ಏವಂ ಚಂದನವೃಕ್ಷೋಽಪಿ ಶ್ರುತೋಽಪಿ ಪರಿಶೋಧ್ಯತೇ ।
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸೀತಿ ಚೋಕ್ತೋಽಪಿ ಸಂಶಯಂ ಪರಿಪಶ್ಯತಿ ॥ 31.37 ॥

ಸಂಶೋಧ್ಯ ನಿಶ್ಚಿನೋತ್ಯೇವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪರಿಶೋಧ್ಯತೇ ।
ಯುಕ್ತಿರ್ನಾಮ ವದಾಮ್ಯತ್ರ ದೇಹೋನಾಹಂ ವಿನಾಶತಃ ॥ 31.38 ॥

ಸ್ಥೂಲದೇಹಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಂ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಚ ಕಾರಣಂ ।
ತ್ರಯಂ ಚಥುರ್ಥೇ ನಾಸ್ತೀತಿ ಸರ್ವಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 31.39 ॥

ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಜಡತ್ವಾಚ್ಚ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಘಟವನ್ನಹಿ ।
ಅಹಂ ಚೈತನ್ಯಮೇವಾತ್ರ ದೃಗ್ರೂಪತ್ವಾಲ್ಲಯಂ ನ ಹಿ ॥ 31.40 ॥

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಯದಾತ್ಮನಃ ಸಹಜಾ ಗುಣಾಃ ।
ಅಂತತಂ ಜಡದುಃಖಾದಿ ಜಗತಃ ಪ್ರಥಿತೋ ಗುಣಃ ॥ 31.41 ॥

ತಸ್ಮಾದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸತ್ಯಕಂ ।
ಏವಂ ಚ ಮನನಂ ನಿತ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ ॥ 31.42 ॥

ವಕ್ಷ್ಯೇ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಂ ಚ ಉಭಯತ್ಯಾಗಲಕ್ಷಣಂ ।
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸೀತಿ ಶ್ರವಣಂ ಮನನಂ ಚಾಹಮೇವ ಹಿ ॥ 31.43 ॥

ಏತತ್ತ್ಯಾಗಂ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಂ ಸಜಾತೀಯತ್ವಭಾವನಂ ।
ವಿಜಾತೀಯಪರಿತ್ಯಾಗಂ ಸ್ವಗತತ್ವವಿಭಾವನಂ ॥ 31.44 ॥

ಸರ್ವತ್ಯಾಗಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ತುರೀಯತ್ವಂ ಚ ವರ್ಜನಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಿನ್ಮಾತ್ರಸಾರತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥ 31.45 ॥

ಉಪದೇಶೇ ಮಹಾವಾಕ್ಯಮಸ್ತಿತ್ವಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯಃ ।
ತಥೈವಾನುಭವಂ ವಾಕ್ಯಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಿರ್ಣಯಃ ॥ 31.46 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯೋತ್ಥಮಭ್ಯಾಸಾರ್ಥಮಿತೀರಿತಂ ।
ಅಯಮಾತ್ಮೇತಿ ವಾಕ್ಯೋತ್ಥದರ್ಶನಂ ವಾಕ್ಯಮೀರಿತಂ ॥ 31.47 ॥

ಅಯಮೇಕಪದಂ ಚೈಕ ಆತ್ಮೇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ತ್ರಯಂ ।
ಅಯಂಪದಸ್ಯ ಜೀವೋಽರ್ಥ ಆತ್ಮನೋ ಈಶ್ವರಃ ಪರಃ ॥ 31.48 ॥

ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಪದಸ್ಯಾರ್ಥ ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಕಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಸರ್ವಂ ಪದತ್ರಯಲಯಂ ಗತಂ ॥ 31.49 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧವಿಮುಕ್ತಕಃ ।
ತದೇವ ಸರ್ವಮುದ್ಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 31.50 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ದೇವ ಅಯಮೇಕಮುದೀರಿತಂ ।
ಆತ್ಮೇತಿ ಪದಮೇಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪದಮೇಕಕಂ ॥ 31.51 ॥

ಅಯಂ ಪದಸ್ಯ ಜೀವೋಽರ್ಥ ಆತ್ಮೇತೀಶ್ವರ ಈರಿತಃ ।
ಅಸ್ಯಾರ್ಥೋಽಸ್ಮೀತ್ಯಖಂಡಾರ್ಥಮಖಂಡೈಕರಸಂ ಪದಂ ॥ 31.52 ॥

ದ್ವೈತವೃತ್ತಿಃ ಸಾಕ್ಷಿವೃತ್ತಿರಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಕಂ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸೋಽಹಮಸ್ಮೀತಿ ಭಾವಯ ॥ 31.53 ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಚ ಚತುರ್ವಾಕ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥಂ ಸಮೀರಿತಂ ।
ಉಪಾಧಿಸಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಲಕ್ಷ್ಯಮೀರಿತಂ ॥ 31.54 ॥

ಕಿಂಚಿಜ್ಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಜೀವಸ್ಯ ಸರ್ವ ಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಚೇಶ್ವರಃ ।
ಜೀವೋಽಪರೋ ಸಚೈತನ್ಯಮೀಶ್ವರೋಽಹಂ ಪರೋಕ್ಷಕಃ ॥ 31.55 ॥

ಸರ್ವಶೂನ್ಯಮಿತಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ವಿನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 31.56 ॥

ಅಹಮೈಕ್ಯಂ ಪರಂ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಸ್ವಭಾವೋ ಭವೋತ್ತಮ ।
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಮಹಾಮಿಥ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 31.57 ॥

ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಏಕಾಕಾರಮಖಂಡಾರ್ಥಂ ತದೇವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇದಂ ವಿತತಾಕಾರಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 31.58 ॥

ಸೂತಃ –
ಭವೋದ್ಭವಮುಖೋದ್ಭವಂ ಭವಹರಾದ್ಯಹೃದ್ಯಂ ಭುವಿ
ಪ್ರಕೃಷ್ಟರಸಭಾವತಃ ಪ್ರಥಿತಬೋಧಬುದ್ಧಂ ಭವ ।
ಭಜಂತಿ ಭಸಿತಾಂಗಕಾ ಭರಿತಮೋದಭಾರಾದರಾ
ಭುಜಂಗವರಭೂಷಣಂ ಭುವನಮಧ್ಯವೃಂದಾವನಂ ॥ 31.59 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಮಹಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥನಿರೂಪಣಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಏಕತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

32 ॥ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪುನರಸತ್ತ್ಯಾಗಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಶ್ಚಯಮೇವ ಚ ।
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 32.1 ॥

ಚಿತ್ತಸತ್ತಾ ಮನಃಸತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ತಾಽನ್ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.2 ॥

ದೇಹಸತ್ತಾ ಲಿಂಗಸತ್ತಾ ಭಾವಸತ್ತಾಽಕ್ಷರಾ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.3 ॥

ದೃಶ್ಯಂ ಚ ದರ್ಶನಂ ದೃಷ್ಟಾ ಕರ್ತಾ ಕಾರಯಿತಾ ಕ್ರಿಯಾ ।var was ದ್ರಷ್ಟಾ
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.4 ॥

ಏಕಂ ದ್ವಿತ್ವಂ ಪೃಥಗ್ಭಾವಂ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ನಿರ್ಣಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.5 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರಭೇದಂ ವೇದಭೇದಂ ಮುಕ್ತೀನಾಂ ಭೇದಭಾವನಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.6 ॥

ಜಾತಿಭೇದಂ ವರ್ಣಭೇದಂ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧವಿನಿರ್ಣಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.7 ॥

ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಪರಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.8 ॥

ಪರಾಪರವಿಕಲ್ಪಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಪಾಪವಿಕಲ್ಪನಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.9 ॥

ಕಲ್ಪನಾಕಲ್ಪನಾದ್ವೈತಂ ಮನೋಕಲ್ಪನಭಾವನಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.10 ॥

ಸಿದ್ಧಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧನಂ ಚ ನಾಶನಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.11 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮನೋಧರ್ಮಂ ಮನೋಽಭಾವೇ ಕುತೋ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.12 ॥

ಅಜ್ಞಾನಂ ಚ ಮನೋಧರ್ಮಸ್ತದಭಾವೇ ಚ ತತ್ಕುತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.13 ॥

ಶಮೋ ದಮೋ ಮನೋಧರ್ಮಸ್ತದಭಾವೇ ಚ ತತ್ಕುತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.14 ॥

ಬಂಧಮೋಕ್ಷೌ ಮನೋಧರ್ಮೌ ತದಭಾವೇ ಕುತೋ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.15 ॥

ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ದೇಹೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಡತ್ವತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.16 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿರೂಪಂ ತದೇವ ಹಿ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.17 ॥

ವಿಷ್ಣುಲೋಕಃ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಶಿವಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.18 ॥

ರುದ್ರಲೋಕಃ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರಸ್ವರೂಪತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.19 ॥

ಚಂದ್ರಲೋಕಃ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಮನೋರೂಪವಿಕಲ್ಪನಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.20 ॥

ದಿಶೋ ಲೋಕಃ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಶ್ರೋತ್ರಶಬ್ದಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.21 ॥

ಸೂರ್ಯಲೋಕಃ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ನೇತ್ರರೂಪಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.22 ॥

ವರುಣಸ್ಯ ಸದಾ ಲೋಕೋ ಜಿಹ್ವಾರಸಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.23 ॥

ತ್ವಚೋ ಲೋಕಃ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ವಾಯೋಃ ಸ್ಪರ್ಶಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.24 ॥

ಅಶ್ವಿನೋರ್ಘ್ರಾಣಲೋಕಶ್ಚ ಗಂಧದ್ವೈತಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.25 ॥

ಅಗ್ನೇರ್ಲೋಕಃ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ವಾಗೇವ ವಚನೇನ ತತ್ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.26 ॥

ಇಂದ್ರಲೋಕಃ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಪಾಣಿಪಾದೇನ ಸಂಯುತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.27 ॥

ಉಪೇಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹರ್ಲೋಕೋ ಗಮನೇನ ಪದಂ ಯುತಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.28 ॥

ಮೃತ್ಯುರೇವ ಸದಾ ನಾಸ್ತಿ ಪಾಯುರೇವ ವಿಸರ್ಗಕಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.29 ॥

ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಮಹರ್ಲೋಕೋ ಗುಹ್ಯಮಾನಂದಸಂಯುತಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.30 ॥

ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ತಿತಿಕ್ಷೋಶ್ಚ ಸಮಾಧಾನಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚಾಚಾರ್ಯಭಾಷಣೇ ॥ 32.31 ॥

ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಮಮ ಜೀವನೇ ।
ಚತುಃಸಾಧನಸಂಪನ್ನಃ ಸೋಽಧಿಕಾರೀತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 32.32 ॥

ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಸದ್ಭಾವಂ ವಿಯದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ವೇದಾಂತಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬೋಧ್ಯಂ ಬೋಧಕಂ ಬಂಧಮುಚ್ಯತೇ ॥ 32.33 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾನನಿರ್ವೃತ್ತಿಶ್ಚೇದಾನಂದಾವಾಪ್ತಿಕಂ ಫಲಂ ।var was ನಿವೃತ್ತಿ
ಇತ್ಯೇವಮಾದಿಭಿಃ ಶಬ್ದೈಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಸತ್ ಸದಾ ॥ 32.34 ॥

ಸರ್ವಶಬ್ದಾರ್ಥರೂಪಂ ಚ ನಿಶ್ಚಯಂ ಭಾವನಂ ತಥಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಪರಂ ಸತ್ಯಮನ್ಯತ್ ಸರ್ವಮಸತ್ ಸದಾ ॥ 32.35 ॥

ಅನೇಕಶಬ್ದಶ್ರವಣಮನೇಕಾರ್ಥವಿಚಾರಣಂ ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.36 ॥

ನಾನುಧ್ಯಾಯಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಹ ಮಹಾನಸಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಕಾಲೇ ತು ಸರ್ವಂ ಚೋಕ್ತಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32.37 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿದಂ ದ್ವೈತಂ ಚಿತ್ತಸತ್ತಾವಿಭಾವನಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಮಿದಂ ದ್ವೈತಂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಭಾವನಂ ॥ 32.38 ॥

ಅಹಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಂತ್ರಂ ವಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಚಿಂತನಂ ।
ಅಕ್ಷಯಾನಂದವಿಜ್ಞಾನಮಖಂಡೈಕರಸಾದ್ವಯಂ ॥ 32.39 ॥

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಜಗತ್ ।
ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವಿಜ್ಞಾನಂ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯನಿರೋಧನಂ ॥ 32.40 ॥

ಸರ್ವೋಪದೇಶಕಾಲಂ ಚ ಸಾಮ್ಯಂ ಶೇಷಂ ಮಹೋದಯಂ ।
ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ ॥ 32.41 ॥

ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಭೇದಂ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಮಾರ್ಗೈಕಕಲ್ಪನಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಶಬ್ದತಃ ॥ 32.42 ॥

ಸತ್ಯರೂಪಂ ಕ್ವಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ನಾಮ ಕದಾ ನಹಿ ।
ಸಂಶಯಂ ಚ ವಿಪರ್ಯಾಸಂ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಕಾರಣಂ ಭ್ರಮಃ ॥ 32.43 ॥

ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಕ್ವಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಮಹತಾಂ ಹ್ಯದ್ಯತೇ ಮಂತ್ರೀ ಮೇಧಾಶುದ್ಧಿಶುಭಾಶುಭಂ ॥ 32.44 ॥

ದೇಶಭೇದಂ ವಸ್ತುಭೇದಂ ನ ಚ ಚೈತನ್ಯಭೇದಕಂ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಪೃಥಗ್ಭಾವಮಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನಿರೂಪಣಂ ॥ 32.45 ॥

ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನಾಮರೂಪಮಾತ್ಮನೋಽನ್ಯಚ್ಛುಭಾಶುಭಂ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯದ್ವಸ್ತುಸತ್ತಾ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ॥ 32.46 ॥

ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಸುಃಖಂ ದುಃಖಮಾತ್ಮನೋಽನ್ಯದ್ವಿಚಿಂತನಂ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯಜ್ಜಯಾಜಯೌ ॥ 32.47 ॥

ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯದ್ದೇವಪೂಜಾ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯಚ್ಛಿವಾರ್ಚನಂ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ಮಹಾಧ್ಯಾನಮಾತ್ಮನೋಽನ್ಯತ್ ಕಲಾಕ್ರಮಂ ॥ 32.48 ॥

ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಭಗವತಾ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಸ್ತು ಸರ್ವದಾ ॥ 32.49 ॥

ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿರಂತಿಮಂ ।
ಕರ್ಮನಾಶಂ ಚ ಮೂಢಾನಾಂ ಮಹತಾಂ ಮುಕ್ತಿರೇವ ಹಿ ॥ 32.50 ॥

ಅನೇಕಕೋಟಿಜನನಪಾತಕಂ ಭಸ್ಮಸಾದ್ಭವೇತ್ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಸಂದೇಹೋ ನಾಸ್ತಿ ಮಂಗಲಮಂಗಲಂ ॥ 32.51 ॥

ಕ್ವ ಭೇದಭಾವದರ್ಶನಂ ನ ಚೈವ ಶೋಕಮೋಹಹೃತ್
ಪ್ರಪಶ್ಯತಾಂ ಶ್ರುತೇ ಶಿಖಾವಿಶೇಷಮೈಕ್ಯಭಾವನಾತ್ ।
ಯತೋ ಭವೇಜ್ಜಗಾದ ತಂ ಮಹೇಶ ಯೇನ ಜೀವಿತಂ
ಯದಂತರಾಽವಿಶತ್ ಸದಾ ಯಥೋರ್ಣನಾಭತಂತುವತ್ ॥ 32.52 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವನಿರೂಪಣಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

33 ॥ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮನುತ್ಪನ್ನಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಸತ್ಪದಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಮನುತ್ಪನ್ನಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 33.1 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನ್ಯತ್ ಸಂಸಾರದೃಷ್ಟಯಃ ।
ಸತ್ಪದಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಮನುತ್ಪನ್ನಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 33.2 ॥

ಸತ್ಪದಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಚಿತ್ಪದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ।
ಅಹಮೇವಾಹಮೇವೈಕಮಹಮೇವ ಪರಾತ್ ಪರಃ ॥ 33.3 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನದಮೇವೈಕಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಅಹಮಸ್ಮಿ ಸದಾ ಭಾಮಿ ಏವಂ ರೂಪಂ ಕುತೋಽಪ್ಯಸತ್ ॥ 33.4 ॥

ತ್ವಮಿತ್ಯೇವಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರೂಪವಾನ್ ।
ಚಿದಾಕಾರಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಚಿದೇವ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ॥ 33.5 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಹಮಸನ್ನಾಹಂ ಕೂಟಸ್ಥೋಽಹಂ ಗುರುಃ ಪರಃ ।
ಕಾಲಂ ನಾಸ್ತಿ ಜಗನ್ನಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಮಷತ್ವಾನುಭಾವನಂ ॥ 33.6 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಶಿವಃ ।
ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯ ಏವಾಹಂ ಶುದ್ಧಸತ್ವಾನುಭಾವನಃ ॥ 33.7 ॥

ಅದ್ವಯಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಮವ್ಯಯೋಽಹಂ ಮಹಾನಹಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತತಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿರ್ಮಲಃ ॥ 33.8 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಚೇತನಃ ।
ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಮನೋ ಹ್ಯಹಂ ॥ 33.9 ॥

ಏಕಾಂತೈಕಪ್ರಕಾಶೋಽಹಂ ಸಿದ್ಧಾಸಿದ್ಧವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿತ್ವಲಕ್ಷಣಂ ॥ 33.10 ॥

ಶಮೋ ವಿಚಾರಸಂತೋಷರೂಪೋಽಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ ಪರವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 33.11 ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಹಮಚ್ಯುತಃ ।
ಸರ್ವವೇದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಃ ॥ 33.12 ॥

ಲೋಕಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಮುಖ್ಯಾನಂದಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭೂರ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕಾರಣಂ ॥ 33.13 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಕಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ವರಃ ।
ನಿತ್ಯಾಕ್ಷರೋಽಹಂ ನಿತ್ಯೋಽಹಂ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕಂ ॥ 33.14 ॥

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶೋಽಹಂ ಮುಖ್ಯವಿಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ।
ತುರ್ಯಾತುರ್ಯಪ್ರಕಾಶೋಽಹಂ ಸಿದ್ಧಾಸಿದ್ಧಾದಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 33.15 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತತಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಂತರಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಾಕಾಶಂ ನಿತ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಂಜನಂ ॥ 33.16 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣಾತೀತಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಇತ್ಯೇವಂ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ ॥ 33.17 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮಿತ್ಯೇವಂ ಸರ್ವದಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಇತ್ಯೇವಂ ನಿಶ್ಚಯಿತ್ವಾ ಸುಖೀ ಭವ ॥ 33.18 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತತಂ ಭಾವಾಭಾವೌ ಚಿದೇವ ಹಿ ।
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿವಾದೋಽಯಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 33.19 ॥

ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಸೋಽಹಂ ಗುಣಾತೀತೋಽಹಮದ್ವಯಃ ॥ 33.20 ॥

ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಂ ಚ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಂ ವಿಶೋಧಯ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೋಽಹಮನುತ್ಪನ್ನಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 33.21 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮೇವೇದಂ ಚಿದಾಕಾಶಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮಾನಂದಂ ಆಕಾಶಸದೃಶಂ ವಿಭು ॥ 33.22 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾ ವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮೇವೇದಮಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಕೇಚನ ॥ 33.23 ॥

ಆನಂದಭಾವನಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಸದಸನ್ಮಾತ್ರ ಏವ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮೇವೇದಂ ಸದಾ ಸನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ॥ 33.24 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮೇವದಂ ಚಿದ್ಘನಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚ ಸತ್ಯಂ ಚ ಸನಾತನಮಹಂ ಮಹತ್ ॥ 33.25 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಓತಪ್ರೋತೇವ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸರ್ವಾಕಾರಂ ಸನಾತನಂ ॥ 33.26 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಪರಮಾನದಮವ್ಯಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಮಾಯಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ ॥ 33.27 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಂ ಸುಖಾತ್ ಸುಖಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೈಕಸ್ವರೂಪಕಂ ॥ 33.28 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸರ್ವಭೇದವಿವರ್ಜಿತಂ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನಾಕಾರಮಿವ ಸ್ಥಿತಂ ॥ 33.29 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಕರ್ತಾ ಚಾವಸರೋಽಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರೂಪಕಂ ॥ 33.30 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ನಿತ್ಯನಿಶ್ಚಲಮವ್ಯಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ವಾಚಾವಧಿರಸಾವಯಂ ॥ 33.31 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಸದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ನ ಕರೋತಿ ನ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 33.32 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ನ ಗಚ್ಛತಿ ನ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 33.33 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ನ ಶುಕ್ಲಂ ನ ಚ ಕೃಷ್ಣಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಮವ್ಯಯಂ ॥ 33.34 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ನ ತೂಷ್ಣೀಂ ನ ವಿಭಾಷಣಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸತ್ತ್ವಂ ನಾಹಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 33.35 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಪರಾತ್ಪರಮನುದ್ಭವಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ತತ್ತ್ವಾತೀತಂ ಮಹೋತ್ಸವಂ ॥ 33.36 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಪರಮಾಕಾಶಮಾತತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸರ್ವದಾ ಗುರುರೂಪಕಂ ॥ 33.37 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾ ನಿರ್ಮಲವಿಗ್ರಹಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಮಾತತಂ ॥ 33.38 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೂಪಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ನಿಶ್ಚಯಂ ಚಾತ್ಮಕಾರಣಂ ॥ 33.39 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರಕಾಶತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ನಾನಾಕಾರ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಂ ॥ 33.40 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾಕಾರಂ ಭ್ರಾಂತಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ಮೇ ಸ್ಥಿತಂ ॥ 33.41 ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನದವಿಗ್ರಹಂ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೋಽಹಮನುತ್ಪನ್ನಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 33.42 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಸದಾ ಸತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಂ ನಿರಂಜನಂ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಏಕಮೇವ ಸದಾ ಸುಖಂ ॥ 33.43 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣತರಂ ಮಹತ್ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕಮೀಶ್ವರಂ ॥ 33.44 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಮರೂಪಪ್ರಭಾಸ್ವರಂ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅನಂತಾನಂದನಿರ್ಮಲಂ ॥ 33.45 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮಾನಂದದಾಯಕಂ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಸದಸತ್ಪರಂ ॥ 33.46 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪರಮವ್ಯಯಂ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಮೋಕ್ಷರೂಪಂ ಶುಭಾಶುಭಂ ॥ 33.47 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ನ ಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮೇವೇದಂ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಮಲೇಪಕಂ ॥ 33.48 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೋಽಹಮನುತ್ಪನ್ನಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಂ ಸತ್ಯಂ ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಂ ॥ 33.49 ॥

ಸರ್ವದುಃಖಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕಂ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಕರಂ ಸತ್ಯಂ ಶಾಂತಿದಾಂತಿಪ್ರದಾಯಕಂ ॥ 33.50 ॥

ಯಸ್ತ್ವಂತಕಾಂತಕಮಹೇಶ್ವರಪಾದಪದ್ಮ-
ಲೋಲಂಬಸಪ್ರಭಹೃದಾ ಪರಿಶೀಲಕಶ್ಚ ।
ವೃಂದಾರವೃಂದವಿನತಾಮಲದಿವ್ಯಪಾದೋ
ಭಾವೋ ಭವೋದ್ಭವಕೃಪಾವಶತೋ ಭವೇಚ್ಚ ॥ 33.51 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪತಾಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

34 ॥ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಶೃಣುಷ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮದ್ಭುತಂ ತ್ವತಿದುರ್ಲಭಂ ।
ಏಕೈಕಶ್ರವಣೇನೈವ ಕೈವಲ್ಯಂ ಪರಮಶ್ನುತೇ ॥ 34.1 ॥

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ನಾಸ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪಕಲನಾದಿಕಂ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಯಂ ॥ 34.2 ॥

ಆನಂದಮವ್ಯಯಂ ಶಾಂತಮೇಕರೂಪಮನಾಮಯಂ ।
ಚಿತ್ತಪ್ರಪಂಚಂ ನೈವಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಂ ಚ ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 34.3 ॥

ಪ್ರಪಂಚಭಾವನಾ ನಾಸ್ತಿ ದೃಶ್ಯರೂಪಂ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಅಸತ್ಯರೂಪಂ ಸಂಕಲ್ಪಂ ತತ್ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಜಗನ್ನ ಹಿ ॥ 34.4 ॥

ಸರ್ವಮಿತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಕಾಲಮಿತ್ಯೇವಮೀಶ್ವರಃ ।
ವಂಧ್ಯಾಕುಮಾರೇ ಭೀತಿಶ್ಚ ತದಧೀನಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 34.5 ॥

ಗಂಧರ್ವನಗರೇ ಶೃಂಗೇ ಮದಗ್ರೇ ದೃಶ್ಯತೇ ಜಗತ್ ।
ಮೃಗತೃಷ್ಣಾಜಲಂ ಪೀತ್ವಾ ತೃಪ್ತಿಶ್ಚೇದಸ್ತ್ವಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 34.6 ॥

ನಗೇ ಶೃಂಗೇ ನ ಬಾಣೇನ ನಷ್ಟಂ ಪುರುಷಮಸ್ತ್ವಿದಂ ।
ಗಂಧರ್ವನಗರೇ ಸತ್ಯೇ ಜಗದ್ಭವತು ಸರ್ವದಾ ॥ 34.7 ॥

ಗಗನೇ ನೀಲಮಾಸಿಂಧೌ ಜಗತ್ ಸತ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಶುಕ್ತಿಕಾರಜತಂ ಸತ್ಯಂ ಭೂಷಣಂ ಚಿಜ್ಜಗದ್ಭವೇತ್ ॥ 34.8 ॥

ರಜ್ಜುಸರ್ಪೇಣ ನಷ್ಟಶ್ಚೇತ್ ನರೋ ಭವತಿ ಸಂಸೃತಿಃ ।
ಜಾತಿರೂಪೇಣ ಬಾಣೇನ ಜ್ವಾಲಾಗ್ನೌ ನಾಶಿತೇ ಸತಿ ॥ 34.9 ॥

ರಂಭಾಸ್ತಂಭೇನ ಕಾಷ್ಠೇನ ಪಾಕಸಿದ್ಧಿರ್ಜಗದ್ಭವೇತ್ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಯಂ ॥ 34.10 ॥

ಸದ್ಯಃ ಕುಮಾರಿಕಾರೂಪೈಃ ಪಾಕೇ ಸಿದ್ಧೇ ಜಗದ್ಭವೇತ್ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಯಂ ॥ 34.11 ॥

ಮಿತ್ಯಾಟವ್ಯಾಂ ವಾಯಸಾನ್ನಂ ಅಸ್ತಿ ಚೇಜ್ಜಗದುದ್ಭವಂ ।
ಮೂಲಾರೋಪಣಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಶ್ಚೇದ್ಭಾಷಣಂ ಜಗತ್ ॥ 34.12 ॥

ಮಾಸಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಮೃತೋ ಮರ್ತ್ಯ ಆಗತಶ್ಚೇಜ್ಜಗದ್ ಭವೇತ್ ।
ತಕ್ರಂ ಕ್ಷೀರಸ್ವರೂಪಂ ಚೇತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗದ್ಭವೇತ್ ॥ 34.13 ॥

ಗೋಸ್ತನಾದುದ್ಭವಂ ಕ್ಷೀರಂ ಪುನರಾರೋಹಣಂ ಜಗತ್ ।
ಭೂರಜಸ್ಯಾಅಬ್ದಮುತ್ಪನ್ನಂ ಜಗದ್ಭವತು ಸರ್ವದಾ ॥ 34.14 ॥

ಕೂರ್ಮರೋಮ್ಣಾ ಗಜೇ ಬದ್ಧೇ ಜಗದಸ್ತು ಮದೋತ್ಕಟೇ ।
ಮೃಣಾಲತಂತುನಾ ಮೇರುಶ್ಚಲಿತಶ್ಚೇಜ್ಜಗದ್ ಭವೇತ್ ॥ 34.15 ॥

ತರಂಗಮಾಲಯಾ ಸಿಂಧುಃ ಬದ್ಧಶ್ಚೇದಸ್ತ್ವಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿಮಂಡಲೇ ಪದ್ಮಂ ವೃದ್ಧಂ ಚೇತ್ ತಜ್ಜಗದ್ಭವೇತ್ ॥ 34.16 ॥

ಮಹಚ್ಛೈಲೇಂದ್ರನಿಲಯಂ ಸಂಭವಶ್ಚೇದಿದಂ ಭವೇತ್ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಯಂ ॥ 34.17 ॥

ಮೀನ ಆಗತ್ಯ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಶ್ಚೇದಸ್ತ್ವಿದಂ ಜಗತ್ ।
ನಿಗೀರ್ಣಶ್ಚೇದ್ಭಂಗಸೂನುಃ ಮೇರುಪುಚ್ಛವದಸ್ತ್ವಿದಂ ॥ 34.18 ॥

ಮಶಕೇನಾಶಿತೇ ಸಿಂಹೇ ಹತೇ ಭವತು ಕಲ್ಪನಂ ।
ಅಣುಕೋಟರವಿಸ್ತೀರ್ಣೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಚೇಜ್ಜಗದ್ಭವೇತ್ ॥ 34.19 ॥

ಸ್ವಪ್ನೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಯದ್ವಸ್ತು ಜಾಗರೇ ಚೇಜ್ಜಗದ್ಭವೇತ್ ।
ನದೀವೇಗೋ ನಿಶ್ಚಲಶ್ಚೇತ್ ಜಗದ್ಭವತು ಸರ್ವದಾ ॥ 34.20 ॥

ಜಾತ್ಯಂಧೈ ರತ್ನವಿಷಯಃ ಸುಜ್ಞಾತಶ್ಚೇಜ್ಜಗದ್ಭವೇತ್ ।
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾದಿಕಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ರಾಹುಶ್ಚೇತ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಜಗತ್ ॥ 34.21 ॥

ಭ್ರಷ್ಟಬೀಜೇನ ಉತ್ಪನ್ನೇ ವೃದ್ಧಿಶ್ಚೇಚ್ಚಿತ್ತಸಂಭವಃ ।
ಮಹಾದರಿದ್ರೈರಾಢ್ಯಾನಾಂ ಸುಖೇ ಜ್ಞಾತೇ ಜಗದ್ಭವೇತ್ ॥ 34.22 ॥

ದುಗ್ಧಂ ದುಗ್ಧಗತಕ್ಷೀರಂ ಪುನರಾರೋಹಣಂ ಪುನಃ ।
ಕೇವಲಂ ದರ್ಪಣೇ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ ತದಾ ಜಗತ್ ॥ 34.23 ॥

ಯಥಾ ಶೂನ್ಯಗತಂ ವ್ಯೋಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೇನ ವೈ ಜಗತ್ ।
ಅಜಕುಕ್ಷೌ ಗಜೋ ನಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮಕುಕ್ಷೌ ಜಗನ್ನ ಹಿ ॥ 34.24 ॥

ಯಥಾ ತಾಂತ್ರೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೇ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಜಗತ್ ।
ಕಾರ್ಪಾಸಕೇಽಗ್ನಿದಗ್ಧೇನ ಭಸ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ತಥಾ ಜಗತ್ ॥ 34.25 ॥

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ।
ಸರ್ವದಾ ಭೇದಕಲನಂ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 34.26 ॥

ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿರ್ಜಗದ್ದುಃಖಂ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಕಿಲ ನಾಶನಂ ।
ಮನಃಸಂಕಲ್ಪಕಂ ಬಂಧ ಅಸ್ತಿ ಚೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಾ ॥ 34.27 ॥

ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದೇಹಾದಿ ಅಸ್ತಿ ಚೇದ್ದ್ವೈತಭಾವನಂ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಮಹಾರೋಗೋ ವ್ಯಾಪ್ತಶ್ಚೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಭೇಷಜಂ ॥ 34.28 ॥

ಅಹಂ ಶತ್ರುರ್ಯದಿ ಭವೇದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭಾವನಂ ।
ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ದುಖಂ ಚೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 34.29 ॥

ಸಂಶಯಶ್ಚ ಪಿಶಾಚಶ್ಚೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೇಣ ನಾಶಯ ।
ದ್ವೈತಭೂತಾವಿಷ್ಟರೇಣ ಅದ್ವೈತಂ ಭಸ್ಮ ಆಶ್ರಯ ॥ 34.30 ॥

ಅನಾತ್ಮತ್ವಪಿಶಾಚಶ್ಚೇದಾತ್ಮಮಂತ್ರೇಣ ಬಂಧಯ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಯಂ ॥ 34.31 ॥

ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕದೃಷ್ಟಾಂತೈರೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಾಧಿತಂ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ನರೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಮುಕ್ತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 34.32 ॥

ಕೃತಾರ್ಥ ಏವ ಸತತಂ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 34.33 ॥

ಮನೋವಚೋವಿದೂರಗಂ ತ್ವರೂಪಗಂಧವರ್ಜಿತಂ
ಹೃದರ್ಭಕೋಕಸಂತತಂ ವಿಜಾನತಾಂ ಮುದೇ ಸದಾ ।
ಸದಾಪ್ರಕಾಶದುಜ್ವಲಪ್ರಭಾವಿಕಾಸಸದ್ಯುತಿ
ಪ್ರಕಾಶದಂ ಮಹೇಶ್ವರ ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ॥ 34.34 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ದೃಷ್ಟಾಂತೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಸಾಧನಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

35 ॥ ಪಂಚತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ನಿದಾಘ ಶೃಣು ಗುಹ್ಯಂ ಮೇ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ।
ಆತ್ಮೈವ ನಾನ್ಯದೇವೇದಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಹಮಕ್ಷತಃ ॥ 35.1 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಅಹಮಸ್ಮಿ ಮಹಾನಸ್ಮಿ ಶಿವೋಽಸ್ಮಿ ಪರಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 35.2 ॥

ಅದೃಶ್ಯಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನ್ಯದಸ್ತಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 35.3 ॥

ಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಚಾಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಃ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 35.4 ॥

ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವಸಂತೋಷವರ್ಜಿತಃ ।
ಕಾಲಕರ್ಮಜಗದ್ದ್ವೈತದ್ರಷ್ಟೃದರ್ಶನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 35.5 ॥

ಆನಂದೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾನಂದಕೇವಲೋ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ।
ಸಮರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಭೂತಭವ್ಯಮಜೋ ಜಯಃ ॥ 35.6 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ಭುಕ್ತೋ ಜೀವೋ ಬಂಧೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।var was ಮುಕ್ತಃ
ಶ್ರವಣಂ ಷಡ್ವಿಧಂ ಲಿಂಗಂ ನೈವಾಸ್ತಿ ಜಗದೀದೃಶಂ ॥ 35.7 ॥

ಚಿತ್ತಸಂಸಾರಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಜಗತ್ ಸದಾ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿತಂ ದೇಹ ಅವಿಚಾರಃ ಪರೋ ರಿಪುಃ ॥ 35.8 ॥

ಅವಿಚಾರೋ ಜಗದ್ದುಃಖಮವಿಚಾರೋ ಮಹದ್ಭಯಂ ।
ಸದ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ತೃಪ್ತಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಪರೋ ಮಹಾನ್ ॥ 35.9 ॥

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಬುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಚಿದಾಕಾಶೋಽಸ್ಮಿ ಚೇತನಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ನಾನ್ಯದೇವೇದಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಹಮಕ್ಷತಃ ॥ 35.10 ॥

ಸರ್ವದೋಷವಿಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿತತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ವಾಚಾತೀತಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಹಮಕ್ಷತಃ ॥ 35.11 ॥

ಚಿತ್ರಾತೀತಂ ಪರಂ ದ್ವಂದ್ವಂ ಸಂತೋಷಃ ಸಮಭಾವನಂ ।
ಅಂತರ್ಬಹಿರನಾದ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಭೇದವಿನಿರ್ಣಯಂ ॥ 35.12 ॥

ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ಸರ್ವಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರೋವಿಷ್ಣುರ್ವರುಣೋ ಭಾವಾಭಾವವಿನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 35.13 ॥

ಜೀವಸತ್ತಾ ಜಗತ್ಸತ್ತಾ ಮಾಯಾಸತ್ತಾ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಗುರುಶಿಷ್ಯಾದಿಭೇದಂ ಚ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯವಿನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 35.14 ॥

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸೀತಿ ವಕ್ತಾ ಚ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಸಂಭವಃ ।
ಸರ್ವವೇದಾಂತವಿಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯವಿಚಾರಣಂ ॥ 35.15 ॥

ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಸದ್ಭಾವಮಹಂ ರೂಪೇಣ ಸಂಭವಂ ।
ವೇದವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತಜಗದ್ಭೇದಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 35.16 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಮಿತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ನಿರಂತರಂ ॥ 35.17 ॥

ಶುಭಾಶುಭವಿಭೇದಂ ಚ ದೋಷಾದೋಷಂ ಚ ಮೇ ನ ಹಿ ।
ಚಿತ್ತಸತ್ತಾ ಜಗತ್ಸತ್ತಾ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿವಿಜೃಂಭಣಂ ॥ 35.18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವದಾ ನಾನ್ಯತ್ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನಿಜಂ ಪದಂ ।
ಆತ್ಮಾಕಾರಮಿದಂ ದ್ವೈತಂ ಮಿಥ್ಯೈವ ನ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ ॥ 35.19 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸರ್ವಂ ಕೇವಲಮವ್ಯಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಈಶ್ವರಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 35.20 ॥

ಮನೋ ಜಗದಹಂ ಭೇದಂ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಜಗದ್ಭಯಂ ।
ಸರ್ವಾನಂದಮಹಾನಂದಮಾತ್ಮಾನಂದಮನಂತಕಂ ॥ 35.21 ॥

ಅತ್ಯಂತಸ್ವಲ್ಪಮಲ್ಪಂ ವಾ ಪ್ರಪಂಚಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ।
ಪ್ರಪಂಚಮಿತಿ ಶಬ್ದೋ ವಾ ಸ್ಮರಣಂ ವಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 35.22 ॥

ಅಂತರಸ್ಥಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಕ್ವಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಕ್ವಚಿದ್ಬಹಿಃ ।
ಯತ್ ಕಿಂಚಿದೇವಂ ತೂಷ್ಣೀಂ ವಾ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಸದಾ ಕ್ವ ವಾ ॥ 35.23 ॥

ಯೇನ ಕೇನ ಯದಾ ಕಿಂಚಿದ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಶುದ್ಧಂ ಮಲಿನರೂಪಂ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯಮಬೋಧಕಂ ॥ 35.24 ॥

ಈದೃಷಂ ತಾದೃಷಂ ವೇತಿ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ವಕ್ತುಮರ್ಹತಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಕಲಂ ಮನಃ ॥ 35.25 ॥

ಆನಂದಂ ಪರಮಾನದಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಸದಾಽದ್ವಯಂ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಸತತಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಪರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 35.26 ॥

ಪ್ರಪಂಚಂ ಸರ್ವದಾ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚಂ ಚಿತ್ರಮೇವ ಚ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಸಂಸಾರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಸಂಸಾರಮೇವ ಹಿ ॥ 35.27 ॥

ಮನ ಏವ ಹಿ ಸಂಸಾರೋ ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ರೂಪಕಂ ।
ಸಂಕಲ್ಪಮೇವ ಸಂಸಾರಂ ತನ್ನಾಶೇಽಸೌ ವಿನಶ್ಯತಿ ॥ 35.28 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಮೇವ ಜನನಂ ತನ್ನಾಶೇಽಸೌ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಸಂಕಲ್ಪಮೇವ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ತನ್ನಾಶೇಽಸೌ ವಿನಶ್ಯತಿ ॥ 35.29 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಮೇವ ಮನನಂ ತನ್ನಾಶೇಽಸೌ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಆತ್ಮೈವ ನಾನ್ಯದೇವೇದಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಹಮಕ್ಷತಃ ॥ 35.30 ॥

ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮಮಯಂ ಬೋಧಮಹಮೇವ ಸದಾ ಮಹಾನ್ ।
ಆತ್ಮೈವ ನಾನ್ಯದೇವೇದಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಹಮಕ್ಷತಃ ॥ 35.31 ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಭಾವಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋಽಸಿ ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮವಿಗ್ರಹಃ ॥ 35.32 ॥

ಏವಂ ಚ ಪರಮಾನಂದಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸುಖೀಭವ ।
ಸುಖಮಾತ್ರಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಮಾತ್ರಂ ಪ್ರಪಂಚಕಂ ॥ 35.33 ॥

ಜಡಮಾತ್ರಮಯಂ ಲೋಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಯಂ ಸದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯದೇವೇದಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 35.34 ॥

ಏಕ ಏವ ಸದಾ ಏಷ ಏಕ ಏವ ನಿರಂತರಂ ।
ಏಕ ಏವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕ ಏವ ಚಿದವ್ಯಯಃ ॥ 35.35 ॥

ಏಕ ಏವ ಗುಣಾತೀತ ಏಕ ಏವ ಸುಖಾವಹಃ ।
ಏಕ ಏವ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಏಕ ಏವ ನಿರಂತರಂ ॥ 35.36 ॥

ಏಕ ಏವ ಚಿದಾಕಾರ ಏಕ ಏವಾತ್ಮನಿರ್ಣಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾನ್ಯದೇವೇದಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಹಮಕ್ಷತಃ ॥ 35.37 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾಹಮನ್ಯನ್ನ ಪರಮಾನಂದಮಂದಿರಂ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ಭಾವಯನ್ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯ ಏವ ಹಿ ॥ 35.38 ॥

ಸೂತಃ –
ವಿರಿಂಚಿವಂಚನಾತತಪ್ರಪಂಚಪಂಚಬಾಣಭಿತ್
ಸುಕಾಂಚನಾದ್ರಿಧಾರಿಣಂ ಕುಲುಂಚನಾಂ ಪತಿಂ ಭಜೇ ।
ಅಕಿಂಚನೇಽಪಿ ಸಿಂಚಕೇ ಜಲೇನ ಲಿಂಗಮಸ್ತಕೇ
ವಿಮುಂಚತಿ ಕ್ಷಣಾದಘಂ ನ ಕಿಂಚಿದತ್ರ ಶಿಷ್ಯತೇ ॥ 35.39 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನೋಪದೇಶಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಪಂಚತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

36 ॥ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿರ್ಣಯಂ ।
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 36.1 ॥

ಇದಮೇವ ಸದಾ ನಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ।
ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವದಾ ನಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮೈವ ಸುಖಲಕ್ಷಣಂ ॥ 36.2 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಪರಮಂ ತತ್ತ್ವಮಾತ್ಮೈವ ಜಗತಾಂ ಗಣಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಗಗನಾಕಾರಮಾತ್ಮೈವ ಚ ನಿರಂತರಂ ॥ 36.3 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಆತ್ಮೈವ ಗುರುಲಕ್ಷಣಂ ।
ಆತ್ಮೈವ ಚಿನ್ಮಯಂ ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮೈವಾಕ್ಷರಮವ್ಯಯಂ ॥ 36.4 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಸಿದ್ಧರೂಪಂ ವಾ ಆತ್ಮೈವಾತ್ಮಾ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಆತ್ಮೈವಜಗದಾಕಾರಂ ಆತ್ಮೈವಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ॥ 36.5 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಶಾಂತಿಕಲನಮಾತ್ಮೈವ ಮನಸಾ ವಿಯತ್ ।
ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಾತ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 36.6 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಭುವನಾಕಾರಮಾತ್ಮೈವ ಪ್ರಿಯಮವ್ಯಯಂ ।
ಆತ್ಮೈವಾನ್ಯನ್ನ ಚ ಕ್ವಾಪಿ ಆತ್ಮೈವಾನ್ಯಂ ಮನೋಮಯಂ ॥ 36.7 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಧನಂ ।
ಆತ್ಮೈವ ಭೂತರೂಪಂ ವಾ ಆತ್ಮೈವ ಭ್ರಮಣಂ ಮಹತ್ ॥ 36.8 ॥

ಆತ್ಮೈವ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಂ ವಾ ಆತ್ಮೈವ ಗುರುರಾತ್ಮನಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನಃ ಶಿಷ್ಯ ಆತ್ಮೈವ ಲಯಮಾತ್ಮನಿ ॥ 36.9 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಧ್ಯಾನಮಾತ್ಮೈವ ಗತಿರಾತ್ಮನಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಹೋಮ ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಜಪಃ ॥ 36.10 ॥

ಆತ್ಮೈವ ತೃಪ್ತಿರಾತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಮೂಲಮಾತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ವ್ರತಂ ॥ 36.11 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ವ್ರತಂ ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಸುಖಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಾನಂದಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಾಯಣಂ ॥ 36.12 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾವ್ರತಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಯಂ ವೇದ್ಯಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾಧನಂ ॥ 36.13 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹತ್ ಸುಖಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಜನಾಸ್ಪದಂ ॥ 36.14 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾತೀರ್ಥಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಜಯಪ್ರದಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಚರಾಚರಂ ॥ 36.15 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಮನೂಪಮಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರೋ ಯೋಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಾ ಗತಿಃ ॥ 36.16 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯೇವಂ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮನೋನಾಶಃ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರೋ ಗುರುಃ ॥ 36.17 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಚಿತ್ತನಾಶಃ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ವಿಮುಕ್ತಿದಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಭಯನಾಶಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸುಖಾವಹಂ ॥ 36.18 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾತೇಜ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾಶುಭಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸತಾಂ ರೂಪಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸತಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ॥ 36.19 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸತಾಂ ಮೋಕ್ಷಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ವಿವೇಕಜಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸದಾ ಜಪಃ ॥ 36.20 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸದೃಶಮಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಮೇವ ಹಿ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ನ ಭೂತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 36.21 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರೋ ಮಂತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ತಪಃ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಶಿವಃ ಪರಃ ॥ 36.22 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರೋ ಧಾತಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಸಂಮತಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಪುಣ್ಯಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ವಿಶೋಧನಂ ॥ 36.23 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾತೀರ್ಥಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಶಮಾದಿಕಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಿಯಂ ಮಂತ್ರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಪಾವನಂ ॥ 36.24 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಚ ಕಿನ್ನಾಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿಶ್ವಾಸಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹೋದಯಂ ॥ 36.25 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸಿದ್ಧೋಽಸ್ಮೀತಿ ವಿಭಾವನಂ ।
ಆನಂದೋಽಹಂ ಪರಾನಂದಂ ಶುದ್ಧೋಽಹಂ ನಿತ್ಯಮವ್ಯಯಃ ॥ 36.26 ॥

ಚಿದಾಕಾಶಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಾಶ್ವತಂ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರೋಽಸ್ಮಿ ಶಾಂತೋಽಹಂ ಸರ್ವತೋಽಹಂ ನಿರಂತರಃ ॥ 36.27 ॥

ಸರ್ವದಾ ಸುಖರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಹೀನೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಯಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 36.28 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯನುಭವಂ ವಿನಾ ಶಬ್ದಂ ಪಠ ಸ್ವಯಂ ।
ಕೋಟ್ಯಶ್ವಮೇಧೇ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಕ್ಷಣಾತ್ ತತ್ಪುಣ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 36.29 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಮೇರುದಾನಫಲಂ ಲಭೇತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸರ್ವಭೂದಾನಮಪ್ಯಣು ॥ 36.30 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಕೋಟಿಶೋ ದಾನಮಪ್ಯಣು ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸರ್ವಾನಂದಂ ತೃಣಾಯತೇ ॥ 36.31 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮಿತ್ಯೇವ ಭಾವಿತಸ್ಯ ಫಲಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಮಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಹಿ ॥ 36.32 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಪ್ನೇಽಪಿ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಯತ್ನತಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಅಹಮೇವ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ 36.33 ॥

ಅಹಮೇವ ಸದಾ ನಾನ್ಯದಹಮೇವ ಸದಾ ಗುರುಃ ।
ಅಹಮೇವ ಪರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ನ ಚಾಪರಃ ॥ 36.34 ॥

ಅಹಮೇವ ಗುರುಃ ಶಿಷ್ಯಃ ಅಹಮೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಇದಮಿತ್ಯೇವ ನಿರ್ದೇಶಃ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನೋ ಜಗನ್ನ ಹಿ ॥ 36.35 ॥

ನ ಭೂಮಿರ್ನ ಜಲಂ ನಾಗ್ನಿರ್ನ ವಾಯುರ್ನ ಚ ಖಂ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 36.36 ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಭಾವನಪರೋ ದೇಹಮುಕ್ತಃ ಸುಖೀಭವ ।
ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಇದಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತಃ ॥ 36.37 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಆನಂದಾಬ್ಧಿರನಾಮಯಃ ।
ಇದಮೇವ ಸದಾ ನಾಸ್ತಿ ಜಡತ್ವಾದಸದೇವ ಹಿ ।
ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ನೇತಿ ಸುಖೀ ಭವ ॥ 36.38 ॥

ತುರಂಗಶೃಂಗಸನ್ನಿಭಾ ಶ್ರುತಿಪರೋಚನಾ ???
ವಿಶೇಷಕಾಮವಾಸನಾ ವಿನಿಶ್ಚಿತಾತ್ಮವೃತ್ತಿತಃ ।
ನರಾಃ ಸುರಾ ಮುನೀಶ್ವರಾ ಅಸಂಗಸಂಗಮಪ್ಯುಮಾ-
ಪತಿಂ ??? ನ ತೇ ಭಜಂತಿ ಕೇಚನ ??? ॥ 36.39 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನೋಪದೇಶಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

37 ॥ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ನಿದಾಘ ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮದ್ಭುತಂ ।
ಶ್ಲೋಕೈಕಶ್ರವಣೇನೈವ ಸದ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 37.1 ॥

ಇದಂ ದೃಷ್ಟಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಶ್ಯವದ್ಭಾತಿ ಚಿತ್ತತಃ ।
ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 37.2 ॥

ಇದಮೇವ ಹಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಅಯಮಿತ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಏಕ ಏವಾಪ್ಯಣುರ್ವಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 37.3 ॥

ವ್ಯವಹಾರಮಿದಂ ಕ್ವಾಪಿ ವಾರ್ತಾಮಾತ್ರಮಪಿ ಕ್ವ ವಾ ।
ಬಂಧರೂಪಂ ಬಂಧವಾರ್ತಾ ಬಂಧಕಾರ್ಯಂ ಪರಂ ಚ ವಾ ॥ 37.4 ॥

ಸನ್ಮಾತ್ರಕಾರ್ಯಂ ಸನ್ಮಾತ್ರಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ।
ದುಃಖಂ ಸುಖಂ ವಾ ಬೋಧೋ ವಾ ಸಾಧಕಂ ಸಾಧ್ಯನಿರ್ಣಯಃ ॥ 37.5 ॥

ಆತ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಜೀವಾತ್ಮೇತಿ ಪೃಥಙ್ ನ ಹಿ ।
ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಮೂರ್ತೋಽಹಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನವಾನಹಂ ॥ 37.6 ॥

ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪೋಽಹಮಂತಃಕರಣಕಾರ್ಯಕಂ ।
ಏಕಮಿತ್ಯೇಕಮಾತ್ರಂ ವಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಭಾವಯ ॥ 37.7 ॥

ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರೇತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಾ ಜಗತ್ ।
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಓಂಕಾರಾರ್ಥಂ ಸುಖಂ ಜಪಂ ॥ 37.8 ॥

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಂ ಸದಾದ್ವೈತಂ ತಥಾ ಮಾನಾವಮಾನಕಂ ।
ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 37.9 ॥

ಆತ್ಮಾನಂದಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಹಿ ।
ಇದಂ ರೂಪಮಹಂ ರೂಪಂ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯವಿಚಾರಣಂ ॥ 37.10 ॥

ಯದ್ಯತ್ ಸಂಭಾವ್ಯತೇ ಲೋಕೇ ಯದ್ಯತ್ ಸಾಧನಕಲ್ಪನಂ ।
ಯದ್ಯಂತರಹಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಂ ಚಿತ್ತನಿರ್ಮಿತಂ ॥ 37.11 ॥

ಸ್ಥೂಲದೇಹೋಽಹಮೇವಾತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹೋಽಹಮೇವ ಹಿ ।
ಬುದ್ಧೇರ್ಭೇದಂ ಮನೋಭೇದಂ ಅಹಂಕಾರಂ ಜಡಂ ಚ ತತ್ ॥ 37.12 ॥

ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಶ್ರವಣಂ ಮನನಂ ಚೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಿಚಾರಣಂ ॥ 37.13 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ಪರಂ ಚೈವ ನಾಹಂ ಮೋಹಮಯಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮೇವೇದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 37.14 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜಗತಾಂ ಜಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಮನಸಾಯತೇ ॥ 37.15 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜೀವವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಚ ಹರೀಯತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶಿವವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪ್ರಿಯಮಾತ್ಮನಃ ॥ 37.16 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶಾಂತಿವದ್ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ನಾಹಂ ನ ಚಾಯಂ ನೈವಾನ್ಯನ್ನೋತ್ಪನ್ನಂ ನ ಪರಾತ್ ಪರಂ ॥ 37.17 ॥

ನ ಚೇದಂ ನ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಂ ನ ಮೀಮಾಂಸಂ ನ ಚೋದ್ಭವಂ ।
ನ ಲಕ್ಷಣಂ ನ ವೇದಾದಿ ನಾಪಿ ಚಿತ್ತಂ ನ ಮೇ ಮನಃ ॥ 37.18 ॥

ನ ಮೇ ನಾಯಂ ನೇದಮಿದಂ ನ ಬುದ್ಧಿನಿಶ್ಚಯಂ ಸದಾ ।
ಕದಾಚಿದಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 37.19 ॥

ನೈಕಮಾತ್ರಂ ನ ಚಾಯಂ ವಾ ನಾಂತರಂ ನ ಬಹಿರ್ನ ಹಿ ।
ಈಷಣ್ಮಾತ್ರಂ ಚ ನ ದ್ವೈತಂ ನ ಜನ್ಯಂ ನ ಚ ದೃಶ್ಯಕಂ ॥ 37.20 ॥

ನ ಭಾವನಂ ನ ಸ್ಮರಣಂ ನ ವಿಸ್ಮರಣಮಣ್ವಪಿ ।
ನ ಕಾಲದೇಶಕಲನಂ ನ ಸಂಕಲ್ಪಂ ನ ವೇದನಂ ॥ 37.21 ॥

ನ ವಿಜ್ಞಾನಂ ನ ದೇಹಾನ್ಯಂ ನ ವೇದೋಽಹಂ ನ ಸಂಸೃತಿಃ ।
ನ ಮೇ ದುಃಖಂ ನ ಮೇ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಗತಿರ್ನ ಚ ದುರ್ಗತಿಃ ॥ 37.22 ॥

ನಾತ್ಮಾ ನಾಹಂ ನ ಜೀವೋಽಹಂ ನ ಕೂಟಸ್ಥೋ ನ ಜಾಯತೇ ।
ನ ದೇಹೋಽಹಂ ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರಂ ನ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯದೇವತಾ ॥ 37.23 ॥

ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ।
ಅಖಂಡಾಕಾರರೂಪತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 37.24 ॥

ಹುಂಕಾರಸ್ಯಾವಕಾಶೋ ವಾ ಹುಂಕಾರಜನನಂ ಚ ವಾ ।
ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಕದಾಚನ ॥ 37.25 ॥

ಅನ್ಯತ್ ಪದಾರ್ಥಮಲ್ಪಂ ವಾ ಅನ್ಯದೇವಾನ್ಯಭಾಷಣಂ ।
ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯದಸತ್ಯಂ ವಾ ಸತ್ಯಂ ವಾ ಭ್ರಾಂತಿರೇವ ಚ ॥ 37.26 ॥

ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದೋಽಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ॥ 37.27 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ವಾಕ್ಯಂ ಚ ವಾಚಕಂ ಸರ್ವಂ ವಕ್ತಾ ಚ ತ್ರಿಪುಟೀದ್ವಯಂ ॥ 37.28 ॥

ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಭೇದಂ ಮಾತೃಮಾನಮಿತಿ ಪ್ರಿಯಂ ।
ಯದ್ಯಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿರ್ಣೀತಂ ಯದ್ಯದ್ವೇದೇಷು ನಿಶ್ಚಿತಂ ॥ 37.29 ॥

ಪರಾಪರಮತೀತಂ ಚ ಅತೀತೋಽಹಮವೇದನಂ ।
ಗುರುರ್ಗುರೂಪದೇಶಶ್ಚ ಗುರುಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ 37.30 ॥

ಗುರುರೂಪಾ ಗುರುಶ್ರದ್ಧಾ ಸದಾ ನಾಸ್ತಿ ಗುರುಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಆತ್ಮೈವ ಗುರುರಾತ್ಮೈವ ಅನ್ಯಾಭಾವಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 37.31 ॥

ಆತ್ಮನಃ ಶುಭಮಾತ್ಮೈವ ಅನ್ಯಾಭಾವಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಆತ್ಮನೋ ಮೋಹಮಾತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನೋಽಸ್ತಿ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 37.32 ॥

ಆತ್ಮನಃ ಸುಖಮಾತ್ಮೈವ ಅನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಿಯಂ ॥ 37.33 ॥

ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಃ ಸ್ನಾನಂ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನೋ ರತಿಃ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಶ್ರೇಯಃ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 37.34 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸುಖಾತ್ ಸುಖಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾತ್ ಸ್ಮೃತಿರ್ನ ಹಿ ॥ 37.35 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾತ್ಮಾ ನ ಸಂದೇಹ ಆತ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಯಃ ॥ 37.36 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಚಿದಾಕಾಶಃ ಸ್ವಯಮೇವ ನಿರಂತರಂ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಚ ನಾನಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಚ ನಾಪರಃ ॥ 37.37 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಗುಣಾತೀತಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಮಹತ್ ಸುಖಂ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ನಿಷ್ಕಲಃ ॥ 37.38 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಚಿದಾನಂದಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಮಹತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಸ್ವಯಮೇವ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 37.39 ॥

ಸ್ವಯಮೇವ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಸ್ವಯಂ ಸದಾ ॥ 37.40 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ದೃಢನಿಶ್ಚಯಮೇವ ತ್ವಂ ಸರ್ವಥಾ ಕುರು ಸರ್ವದಾ ॥ 37.41 ॥

ವಿಚಾರಯನ್ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಸ್ವಯಂ ಭವೇತ್ ।
ಏತದೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 37.42 ॥

ಏಷ ಏವ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಏಷ ಏವ ಕೃತಾರ್ಥೋ ಹಿ ಏಷ ಏವ ಸುಖಂ ಸದಾ ॥ 37.43 ॥

ಏತದೇವ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಮಹತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತದೇವ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಮಹತ್ ॥ 37.44 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತದೇವ ಸ್ವಭಾವಂ ಸತತಂ ನಿಜಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತದೇವ ಸದಾ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಸದಾ ॥ 37.45 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತದೇವ ಬಂಧನಾಶಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತದೇವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತನಿಶ್ಚಯಂ ॥ 37.46 ॥

ಏಷ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಮರ್ಥಃ ಸರ್ವಾನಂದಮಯಂ ಜಗತ್ ॥ 37.47 ॥

ಮಹಾವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಿವಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 37.48 ॥

ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಚತುರ್ಮುಖಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 37.49 ॥

ಋಷೀಣಾಂ ಹೃದಯಂ ಹ್ಯೇತತ್ ದೇವಾನಾಮುಪದೇಶಕಂ ।
ಸರ್ವದೇಶಿಕಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 37.50 ॥

ಯಚ್ಚ ಯಾವಚ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಮಹೋಪದೇಶ ಏವ ತತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಂ ಪರಂ ಚೈತದಹಂ ಸ್ವಯಂ ॥ 37.51 ॥

ಅಹಂ ಚಾನುಭವಂ ಚೈತನ್ಮಹಾಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ಚ ತತ್ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತದೇವ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಮಹತ್ ॥ 37.52 ॥

ಮಹಾಪ್ರಕಾಶಮೇವೈತತ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ತತ್ ।
ಏತದೇವ ಮಹಾಮಂತ್ರಂ ಏತದೇವ ಮಹಾಜಪಃ ॥ 37.53 ॥

ಏತದೇವ ಮಹಾಸ್ನಾನಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಏತದೇವ ಮಹಾತೀರ್ಥಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 37.54 ॥

ಏತದೇವ ಮಹಾಗಂಗಾ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಏಷ ಏವ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 37.55 ॥

ಏಷ ಏವ ಮಹಾಕಾಶ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಏತದೇವ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಮೇವೈತದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 37.56 ॥

ಸವ್ಯಾಸವ್ಯತಯಾದ್ಯವಜ್ಞಹೃದಯಾ ಗೋಪೋದಹಾರ್ಯಃ ಸ್ರಿಯಃ
ಪಶ್ಯಂತ್ಯಂಬುಜಮಿತ್ರಮಂಡಲಗತಂ ಶಂಭುಂ ಹಿರಣ್ಯಾತ್ಮಕಂ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸೃತೈಃ ಕರೈರ್ಜಗದಿದಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಮುಷ್ಣನ್ ಧನೈಃ
ಘೃಷ್ಟಂ ಚೌಷಧಿಜಾಲಮಂಬುನಿಕರೈರ್ವಿಶ್ವೋತ್ಥಧೂತಂ ಹರಃ ॥ 37.57 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

38 ॥ ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರಕಂ ।
ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಶೂನ್ಯತ್ವಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ॥ 38.1 ॥

ಆತ್ಮರೂಪಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಆತ್ಮರೂಪಪ್ರಪಂಚಕಂ ।
ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ॥ 38.2 ॥

ನಿತ್ಯಾನುಭವಮಾನಂದಂ ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಭಾವನಂ ।
ಚಿತ್ತರೂಪಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಚಿತ್ತಸಂಸಾರಮೇವ ವಾ ॥ 38.3 ॥

ಇದಮಸ್ತೀತಿ ಸತ್ತಾತ್ವಮಹಮಸ್ತೀತಿ ವಾ ಜಗತ್ ।
ಸ್ವಾಂತಃಕರಣದೋಷಂ ವಾ ಸ್ವಾಂತಃಕರಣಕಾರ್ಯಕಂ ॥ 38.4 ॥

ಸ್ವಸ್ಯ ಜೀವಭ್ರಮಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಸ್ಯ ನಾಶಂ ಸ್ವಜನ್ಮನಾ ।
ಈಶ್ವರಃ ಕಶ್ಚಿದಸ್ತೀತಿ ಜೀವೋಽಹಮಿತಿ ವೈ ಜಗತ್ ॥ 38.5 ॥

ಮಾಯಾ ಸತ್ತಾ ಮಹಾ ಸತ್ತಾ ಚಿತ್ತಸತ್ತಾ ಜಗನ್ಮಯಂ ।
ಯದ್ಯಚ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ ಶಾಸ್ತ್ರೈರ್ಯದ್ಯದ್ವೇದೇ ಚ ಭಾಷಣಂ ॥ 38.6 ॥

ಏಕಮಿತ್ಯೇವ ನಿರ್ದೇಶಂ ದ್ವೈತಮಿತ್ಯೇವ ಭಾಷಣಂ ।
ಶಿವೋಽಸ್ಮೀತಿ ಭ್ರಮಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ವಿಭ್ರಮಃ ॥ 38.7 ॥

ವಿಷ್ಣುರಸ್ಮೀತಿ ವಿಭ್ರಾಂತಿರ್ಜಗದಸ್ತೀತಿ ವಿಭ್ರಮಃ ।var was ಜಗದಸ್ಮೀತಿ
ಈಷದಸ್ತೀತಿ ವಾ ಭೇದಂ ಈಷದಸ್ತೀತಿ ವಾ ದ್ವಯಂ ॥ 38.8 ॥

ಸರ್ವಮಸ್ತೀತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ।
ಆತ್ಮಧ್ಯಾನಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಸ್ಮರಣಾದಿಪ್ರಪಂಚಕಂ ॥ 38.9 ॥

ದುಃಖರೂಪಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಸುಖರೂಪಪ್ರಪಂಚಕಂ ।
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಪ್ರಪಂಚಕಂ ॥ 38.10 ॥

ಜಾಗ್ರತ್ಪ್ರಪಂಚಮೇವಾಪಿ ತಥಾ ಸ್ವಪ್ನಪ್ರಪಂಚಕಂ ।
ಸುಪ್ತಿಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ತುರ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚಕಂ ॥ 38.11 ॥

ವೇದಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚಕಂ ।
ಪಾಪಬುದ್ಧಿಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಪುಣ್ಯಭೇದಪ್ರಪಂಚಕಂ ॥ 38.12 ॥

ಜ್ಞಾನರೂಪಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ನಿರ್ಗುಣಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚಕಂ ।
ಗುಣಾಗುಣಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ದೋಷಾದೋಷವಿನಿರ್ಣಯಂ ॥ 38.13 ॥

ಸತ್ಯಾಸತ್ಯವಿಚಾರಂ ವಾ ಚರಾಚರವಿಚಾರಣಂ ।
ಏಕ ಆತ್ಮೇತಿ ಸದ್ಭಾವಂ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮೇತಿ ಭಾವನಂ ॥ 38.14 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ।
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಸಮುದ್ಭೇದಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಭಾಷಣಂ ॥ 38.15 ॥

ಅಸತ್ಯಂ ಜಗದೇವೇತಿ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ।
ಕಾರ್ಯರೂಪಂ ಕಾರಣಂ ಚ ನಾನಾಭೇದವಿಜೃಂಭಣಂ ॥ 38.16 ॥

ಸರ್ವಮಂತ್ರಪ್ರದಾತಾರಂ ದೂರೇ ದೂರಂ ತಥಾ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸತತಂ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ॥ 38.17 ॥

ಮೌನಭಾವಂ ಮೌನಕಾರ್ಯಂ ಮೌನಯೋಗಂ ಮನಃಪ್ರಿಯಂ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೋಪದೇಷ್ಟಾರಂ ತಥಾ ಚಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಪ್ರದಂ ॥ 38.18 ॥

ಯದ್ಯದ್ಯದ್ಯದ್ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯದ್ಯದ್ಭೇದೋ ಗುರೋಽಪಿ ವಾ ।
ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪನಂ ॥ 38.19 ॥

ಸರ್ವವಾಕ್ಯಪ್ರಪಂಚಂ ಹಿ ಸರ್ವಚಿತ್ತಪ್ರಪಂಚಕಂ ।
ಸರ್ವಾಕಾರವಿಕಲ್ಪಂ ಚ ಸರ್ವಕಾರಣಕಲ್ಪನಂ ॥ 38.20 ॥

ಸರ್ವದೋಷಪ್ರಪಂಚಂ ಚ ಸುಖದುಃಖಪ್ರಪಂಚಕಂ ।
ಸಹಾದೇಯಮುಪಾದೇಯಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಚ ಭಾಷಣಂ ॥ 38.21 ॥

ವಿಚಾರ್ಯ ಜನ್ಮಮರಣಂ ವಾಸನಾಚಿತ್ತರೂಪಕಂ ।
ಕಾಮಕ್ರೋಧಂ ಲೋಭಮೋಹಂ ಸರ್ವಡಂಭಂ ಚ ಹುಂಕೃತಿಂ ॥ 38.22 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಂಭವಂ ದ್ವೈತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವರುಣಾದಿಕಂ ।
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂ ಚ ಶಬ್ದಾದಿ ದಿಗ್ವಾಯ್ವರ್ಕಾದಿದೈವತಂ ॥ 38.23 ॥

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾದಿಸದ್ಭಾವಂ ವಿಷಯಂ ದೇವತಾಗಣಂ ।
ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿಂ ಚ ವಿಷಯಂ ಚಾಧಿದೈವತಂ ॥ 38.24 ॥

ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಂ ವಿಭೇದಂ ಚ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿನಿರೂಪಣಂ ।
ಮಾಯಾಮಾತ್ರಮಿದಂ ದ್ವೈತಂ ಸದಸತ್ತಾದಿನಿರ್ಣಯಂ ॥ 38.25 ॥

ಕಿಂಚಿದ್ ದ್ವೈತಂ ಬಹುದ್ವೈತಂ ಜೀವದ್ವೈತಂ ಸದಾ ಹ್ಯಸತ್ ।
ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಮೋಹಂ ಚ ಗುರುಶಿಷ್ಯತ್ವನಿರ್ಣಯಂ ॥ 38.26 ॥

ಗೋಪನಂ ತತ್ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ತ್ವಂಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಮೇಲನಂ ।
ತಥಾ ಚಾಸಿಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಐಕ್ಯಬುದ್ಧ್ಯಾನುಭಾವನಂ ॥ 38.27 ॥

ಭೇದೇಷು ಭೇದಾಭೇದಂ ಚ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿಚ್ಚ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಏತತ್ ಪ್ರಪಂಚಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 38.28 ॥

ಸರ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಸಃ ।
ಆತ್ಮಾಕಾರಮಿದಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 38.29 ॥

ತುರ್ಯಾತೀತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತು ಸತತಂ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ॥ 38.30 ॥

ಚಿತ್ತಂ ಕಾಲಂ ವಸ್ತುಭೇದಂ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಭಾವನಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸತತಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭಾವಯ ॥ 38.31 ॥

ಯದ್ಯದ್ಭೇದಪರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯದ್ಯದ್ ಭೇದಪರಂ ಮನಃ ।
ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸತತಂ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ॥ 38.32 ॥

ಮನಃ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪಂ ವಾ ಆತ್ಮಾಕಲ್ಪನವಿಭ್ರಮಂ ।
ಅಹಂಕಾರಪರಿಚ್ಛೇದಂ ದೇಹೋಽಹಂ ದೇಹಭಾವನಾ ॥ 38.33 ॥

ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸತತಮಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ।
ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಚ ಸದ್ಭಾವಂ ಪ್ರಪಂಚೋದ್ಭವಮನ್ಯಕಂ ॥ 38.34 ॥

ಬಂಧಸದ್ಭಾವಕಲನಂ ಮೋಕ್ಷಸದ್ಭಾವಭಾಷಣಂ ।
ದೇವತಾಭಾವಸದ್ಭಾವಂ ದೇವಪೂಜಾವಿನಿರ್ಣಯಂ ॥ 38.35 ॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರೇತಿ ಯದ್ದ್ವೈತಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯ ದೈವತಂ ।
ಪ್ರಾಣಾದಿಪಂಚಕಾಸ್ತಿತ್ವಮುಪಪ್ರಾಣಾದಿಪಂಚಕಂ ॥ 38.36 ॥

ಪೃಥಿವೀಭೂತಭೇದಂ ಚ ಗುಣಾ ಯತ್ ಕುಂಠನಾದಿಕಂ ।
ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಶೈವಾಗಮನಮೇವ ಚ ॥ 38.37 ॥

ಲೌಕಿಕಂ ವಾಸ್ತವಂ ದೋಷಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಕಂ ।
ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸತತಮಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ॥ 38.38 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಸುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಾತ್ಮಜ್ಞಾನದೂಷಣಂ ।
ರೇಚಕಂ ಪೂರಕಂ ಕುಂಭಂ ಷಡಾಧಾರವಿಶೋಧನಂ ॥ 38.39 ॥

ದ್ವೈತವೃತ್ತಿಶ್ಚ ದೇಹೋಽಹಂ ಸಾಕ್ಷಿವೃತ್ತಿಶ್ಚಿದಂಶಕಂ ।
ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಅಖಂಡಾಕಾರಸಂಮತಂ ॥ 38.40 ॥

ಅನಂತಾನುಭವಂ ಚಾಪಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ।
ಉತ್ತಮಂ ಮಧ್ಯಮಂ ಚಾಪಿ ತಥಾ ಚೈವಾಧಮಾಧಮಂ ॥ 38.41 ॥

ದೂಷಣಂ ಭೂಷಣಂ ಚೈವ ಸರ್ವವಸ್ತುವಿನಿಂದನಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 38.42 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಮುಗ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ವೃದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಸದಸತ್ಪರಃ ।
ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಥೂಲಪ್ರಪಂಚಮಿತಿ ಭಾವನಂ ॥ 38.43 ॥

ಆನಂದಸ್ಫಾರಣೇನಾಹಂ ಪರಾಪರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 38.44 ॥

ದೃಗ್ರೂಪಂ ದೃಶ್ಯರೂಪಂ ಚ ಮಹಾಸತ್ತಾಸ್ವರೂಪಕಂ ।
ಕೈವಲ್ಯಂ ಸರ್ವನಿಧನಂ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಂ ಗತಂ ॥ 38.45 ॥

ಭೂತಭವ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ ವರ್ತಮಾನಮಸತ್ ಸದಾ ।
ಕಾಲಭಾವಂ ದೇಹಭಾವಂ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯವಿನಿರ್ಣಯಂ ॥ 38.46 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಏವಾಹಂ ಶಾಂತಾಶಾಂತಂ ನಿರಂಜನಂ ।
ಪ್ರಪಂಚವಾರ್ತಾಸ್ಮರಣಂ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿಭಾವನಂ ॥ 38.47 ॥

ಶಿವಾಗಮಸಮಾಚಾರಂ ವೇದಾಂತಶ್ರವಣಂ ಪದಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 38.48 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 38.49 ॥

ಸ್ಥೂಲದೇಹಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಂ ಕಾರಣಂ ದೇಹಮೇವ ಚ ।
ಏವಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಚ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ॥ 38.50 ॥

ಶಿವೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಶಿವೋ ಜೀವಃ ಶಿವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಂ ಯಸ್ತು ಸಕೃದ್ವಾ ಸರ್ವದಾಪಿ ವಾ ॥ 38.51 ॥

ಪಠೇದ್ವಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಚ ಮುಕ್ತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ನಿಮಿಷಂ ನಿಮಿಷಾರ್ಧಂ ವಾ ಶ್ರುತ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮಭಾಗ್ಭವೇತ್ ॥ 38.52 ॥

ಲೋಕಾಲೋಕಜಗತ್ಸ್ಥಿತಿಪ್ರವಿಲಯಪ್ರೋದ್ಭಾವಸತ್ತಾತ್ಮಿಕಾ
ಭೀತಿಃ ಶಂಕರನಾಮರೂಪಮಸ್ಕೃದ್ವ್ಯಾಕುರ್ವತೇ ಕೇವಲಂ ।
ಸತ್ಯಾಸತ್ಯನಿರಂಕುಶಶ್ರುತಿವಚೋವೀಚೀಭಿರಾಮೃಶ್ಯತೇ
ಯಸ್ತ್ವೇತತ್ ಸದಿತೀವ ತತ್ತ್ವವಚನೈರ್ಮೀಮಾಂಸ್ಯತೇಽಯಂ ಶಿವಃ ॥ 38.53 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಪ್ರಪಂಚಶೂನ್ಯತ್ವಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

39 ॥ ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಮಯಂ ।
ತದೇವಾಹಂ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 39.1 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಮಲಂ ಶಾಂತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ।
ಆನಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಂಜನಂ ॥ 39.2 ॥

ಗುಣಾತೀತಂ ಜನಾತೀತಮವಸ್ಥಾತೀತಮವ್ಯಯಂ ।
ಏವಂ ಭಾವಯ ಚೈತನ್ಯಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 39.3 ॥

ಸರ್ವಾತೀತಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವಶಬ್ದಾರ್ಥವರ್ಜಿತಃ ।
ಸತ್ಯೋಽಹಂ ಸರ್ವಹಂತಾಹಂ ಶುದ್ಧೋಽಹಂ ಪರಮೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 39.4 ॥

ಅಜೋಽಹಂ ಶಾಂತರೂಪೋಽಹಂ ಅಶರೀರೋಽಹಮಾಂತರಃ ।
ಸರ್ವಹೀನೋಽಹಮೇವಾಹಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಮಹಃ ॥ 39.5 ॥

ಆತ್ಮೈವಾಹಂ ಪರಾತ್ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಶಿವೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಚಿತ್ತಹೀನಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಬುದ್ಧಿಹೀನೋಽಹಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 39.6 ॥

ವ್ಯಾಪಕೋಽಹಮಹಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಗಜಾರೂಢೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಶ್ವವಾಹನಃ ॥ 39.7 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಮಹಾರಾಜ್ಯೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯುಧಾದಿಮಾನ್ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಮಹಾವೇದೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಭಾವನಃ ॥ 39.8 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಮಹಾನಿದ್ರೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಸ್ವಭಾವಕಃ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಸ್ತು ಜೀವಾತ್ಮಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಕಲೇವರಃ ॥ 39.9 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಪರೀವಾರೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋತ್ಸವೋ ಭವಃ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಸ್ತು ಕಲ್ಯಾಣೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಸ್ತು ದರ್ಪಣಃ ॥ 39.10 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚರಥಾರೂಢೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚವಿಚಾರಣಂ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಗುಹಾಂತಸ್ಥೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಪ್ರದೀಪಕಂ ॥ 39.11 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಪ್ರಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋಽರಿಮರ್ದನಃ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಪ್ರಪಂಚೋ ಹಿ ಚಿತ್ತಮೇವ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ॥ 39.12 ॥

ಚಿತ್ತಮೇವ ಮಹಾಮೋಹಶ್ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಸಂಸೃತಿಃ ।
ಚಿತ್ತಮೇವ ಮಹಾಪಾಪಂ ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಪುಣ್ಯಕಂ ॥ 39.13 ॥

ಚಿತ್ತಮೇವ ಮಹಾಬಂಧಶ್ಚಿತ್ತಮೇವ ವಿಮೋಕ್ಷದಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಚಿತ್ತಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.14 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ದುಃಖಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ದ್ವೈತಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.15 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಕಾಮಃ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಕ್ರೋಧಃ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.16 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಲೋಭಃ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಗ್ರಂಥಿಃ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.17 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಮದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಪೂಜಾ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಧ್ಯಾನಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಸ್ನಾನಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.19 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಮಂತ್ರೋ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಪಾಪಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.20 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಪುಣ್ಯಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ದೋಷೋ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.21 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಭ್ರಾಂತಿಃ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ದೃಶ್ಯಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.22 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಸಂಗೋ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ತೇಜೋ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಸತ್ತಾ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.24 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಭೀತಿಃ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ವೇದಃ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.25 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ನಿದ್ರಾ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.26 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಕರ್ಮ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ತುರ್ಯಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.27 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ದ್ವಂದ್ವಂ ನಾಶಮೇತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಯಾ ಪೃಚ್ಛೇದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ॥ 39.28 ॥

ನಿಶ್ಚಯಂ ಚಾಪಿ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾಂತರಾಸನಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಕಂ ॥ 39.29 ॥

ಜ್ಞಾನಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಪರಂ ಪದಂ ।
ದಿವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದಿಶೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಸ್ವಯಂ ॥ 39.30 ॥

ಕಿಂಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತದೇವ ಹಿ ।
ಅಜೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಶುಭಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರವೀಮಿ ತಂ ॥ 39.31 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಹಂ ಸದಾ ।
ನಾದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 39.32 ॥

ಏತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿಖಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಂ ।
ನಿಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ॥ 39.33 ॥

ಸುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಿತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಮೃತಂ ।
ಗುಹ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಋತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕಂ ॥ 39.34 ॥

ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಂಜನಂ ।
ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹರಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 39.35 ॥

ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಪರಃ ।
ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಂತರಃ ॥ 39.36 ॥

ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಹಿ ॥ 39.37 ॥

ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಚಾಪರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಗುಣಂ ॥ 39.38 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಏವಂ ಭಾವಯ ಸುವ್ರತ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಸರ್ವದಾ ॥ 39.39 ॥

ಆತ್ಮೈವ ನಾನ್ಯದ್ಭೇದೋಽಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಆತ್ಮೈವಾಹಮಹಂ ಚಾತ್ಮಾ ಅನಾತ್ಮಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ॥ 39.40 ॥

ವಿಶ್ವಂ ವಸ್ತುತಯಾ ವಿಭಾತಿ ಹೃದಯೇ ಮೂಢಾತ್ಮನಾಂ ಬೋಧತೋ-
ಽಪ್ಯಜ್ಞಾನಂ ನ ನಿವರ್ತತೇ ಶ್ರುತಿಶಿರೋವಾರ್ತಾನುವೃತ್ತ್ಯಾಽಪಿ ಚ ।
ವಿಶ್ವೇಶಸ್ಯ ಸಮರ್ಚನೇನ ಸುಮಹಾಲಿಂಗಾರ್ಚನಾದ್ಭಸ್ಮಧೃಕ್
ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಮಲಧಾರಣೇನ ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನೇನ ಭಾತ್ಯಾತ್ಮವತ್ ॥ 39.41 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಸರ್ವಲಯಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

40 ॥ ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಸರ್ವಸಾರಾತ್ ಸಾರತರಂ ತತಃ ಸಾರತರಾಂತರಂ ।
ಇದಮಂತಿಮತ್ಯಂತಂ ಶೃಣು ಪ್ರಕರಣಂ ಮುದಾ ॥ 40.1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಮೇವೇದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ।
ನಿಶ್ಚಯಂ ದೃಢಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸುಖಮಾಸ್ವ ಹ ॥ 40.2 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಭುವನಂ ಭುವನಂ ನಾಮ ಸಂತ್ಯಜ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಅಹಂ ಭಾವಂ ಪರಿತ್ಯಜ ॥ 40.3 ॥

ಸರ್ವಮೇವಂ ಲಯಂ ಯಾತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಪತತ್ರಿವತ್ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಲಯಂ ಯಾತಿ ಸುಪ್ತಹಸ್ತಸ್ಥಪದ್ಮವತ್ ॥ 40.4 ॥

ನ ತ್ವಂ ನಾಹಂ ನ ಪ್ರಪಂಚಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ।
ನ ಭೂತಂ ನ ಚ ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 40.5 ॥

ನ ದೈವಂ ನ ಚ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನ ದೇಹಂ ನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ।
ನ ಜಾಗ್ರನ್ನ ಚ ವಾ ಸ್ವಪ್ನೋ ನ ಸುಷುಪ್ತಿರ್ನ ತುರ್ಯಕಂ ॥ 40.6 ॥

ಇದಂ ಪ್ರಪಂಚಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.7 ॥

ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ತಥಾ ದ್ವೈತಪ್ರತೀತಿಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.8 ॥

ಸದಾಹಂ ಭಾವರೂಪಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.9 ॥

ಭಾವಾಭಾವಪ್ರತೀತಿಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಗುಣದೋಷವಿಭಾಗಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.10 ॥

ಕಾಲಾಕಾಲವಿಭಾಗಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಅಹಂ ಜೀವೇತ್ಯನುಭವಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.11 ॥

ಅಹಂ ಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯನುಭವಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕಲನಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.12 ॥

ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ವಾರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ದೇವತಾಂತರಸತ್ತಾಕಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.13 ॥

ದೇವತಾಂತರಪೂಜಾ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.14 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಗುರುಶಿಷ್ಯಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.15 ॥

ತುಲ್ಯಾತುಲ್ಯಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.16 ॥

ಚಿತ್ತಸತ್ತಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಬುದ್ಧಿನಿಶ್ಚಯಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.17 ॥

ಮನೋವಿಕಲ್ಪಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಅಹಂಕಾರಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.18 ॥

ಪಂಚಭೂತಾದಿಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಶಬ್ದಾದಿಸತ್ತಾಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.19 ॥

ದೃಗ್ವಾರ್ತಾದಿಕಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾದಿಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.20 ॥

ವಚನಾದಾನಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಮುನೀಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.21 ॥

ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಸಂಕಲ್ಪಾಧ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.22 ॥

ರುದ್ರಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಪ್ರಾಣಾದಿದಶಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.23 ॥

ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹಜೀವಾಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಸ್ಥೂಲವ್ಯಷ್ಟಾದಿಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.24 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ವ್ಯಷ್ಟ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.25 ॥

ವಿಶ್ವವೈಶ್ವಾನರತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ತೈಜಸಪ್ರಾಜ್ಞಭೇದಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.26 ॥

ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಂ ಚಾಪಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಯಾನೈಕ್ಯಂ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾ ಧ್ರುವಂ ॥ 40.27 ॥

ಭಾಗತ್ಯಾಗೇನ ನಿತ್ಯೈಕ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಧಿಕಂ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚ ನಿರುಪಾಧ್ಯೈಕ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ॥ 40.28 ॥

ಏವಮಾಹುರ್ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೇವಲಂ ।
ಸರ್ವಮಂತಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಭಾವಯ ॥ 40.29 ॥

ಅಸಂಕಲಿತಕಾಪಿಲೈರ್ಮಧುಹರಾಕ್ಷಿಪೂಜ್ಯಾಂಬುಜ-
ಪ್ರಭಾಂಘ್ರಿಜನಿಮೋತ್ತಮೋ ಪರಿಷಿಚೇದ್ಯದಿಂದುಪ್ರಭಂ ।
ತಂ ಡಿಂಡೀರನಿಭೋತ್ತಮೋತ್ತಮ ಮಹಾಖಂಡಾಜ್ಯದಧ್ನಾ ಪರಂ
ಕ್ಷೀರಾದ್ಯೈರಭಿಷಿಚ್ಯ ಮುಕ್ತಿಪರಮಾನಂದಂ ಲಭೇ ಶಾಂಭವಂ ॥ 40.30 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿನಿರೋಧಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

41 ॥ ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಃ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 41.1 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಂ ನ ಸಂದೇಹ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತಂ ತ್ಯಜ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಮಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 41.2 ॥

ಶಿವಪಾದದ್ವಯಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ವದಾಮೀದಂ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಗುರುಪಾದದ್ವಯಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ವದಾಮೀದಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 41.3 ॥

ಜಿಹ್ವಯಾ ಪರಶುಂ ತಪ್ತಂ ಧಾರಯಾಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಕಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ವದಾಮೀದಂ ವಿನಿಶ್ಚಿತಂ ॥ 41.4 ॥

ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮನ್ ನಿಶ್ಚಯಸ್ತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಸುಖೀ ಭವ ।
ಚಿನ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಏವ ಹಿ ॥ 41.5 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಭಗವತಾ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ॥ 41.6 ॥

ದೇವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಅತ್ಯಂತಂ ದುರ್ಲಭಂ ಸದಾ ।
ಐಶ್ವರಂ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಮುಪದಿಷ್ಟಂ ಶಿವೇನ ಹಿ ॥ 41.7 ॥

ಏತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಸಮಾನೀತಂ ಕೈಲಾಸಾಚ್ಛಂಕರಾಂತಿಕಾತ್ ।
ದೇವಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದಶಸಾಹಸ್ರವತ್ಸರಾನ್ ॥ 41.8 ॥

ವಿಘ್ನೇಶೋ ಬಹುಸಾಹಸ್ರಂ ವತ್ಸರಂ ಚೋಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ।
ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಿವೋಽಪಿ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ವತ್ಸರಂ ಚೋಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ॥ 41.9 ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಚ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಚೋಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ।
ಕದಾಚಿತ್ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ತು ಮತ್ಪಿತುಶ್ಚೋಕ್ತವಾನಹಂ ॥ 41.10 ॥

ನಾರದಾದಿ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಉಪದಿಷ್ಟಂ ಮಹದ್ಬಹು ।
ಅಯಾತಯಾಮಂ ವಿಸ್ತಾರಂ ಗೃಹೀತ್ವಾಽಹಮಿಹಾಗತಃ ॥ 41.11 ॥

ನ ಸಮಂ ಪಾದಮೇಕಂ ಚ ತೀರ್ಥಕೋಟಿಫಲಂ ಲಭೇತ್ ।
ನ ಸಮಂ ಗ್ರಂಥಮೇತಸ್ಯ ಭೂಮಿದಾನಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 41.12 ॥

ಏಕಾನುಭವಮಾತ್ರಸ್ಯ ನ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವದಾನಕಂ ।
ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧಶ್ರವಣಸ್ಯಾಪಿ ನ ಸಮಂ ಕಿಂಚಿದೇವ ಹಿ ॥ 41.13 ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯಶ್ರವಣಾಭಾವೇ ಪಠಂಸ್ತೂಷ್ಣೀಂ ಸ ಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸತತಮೇತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.14 ॥

ಸರ್ವಮಂತ್ರಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಸರ್ವದೇವಾಂಶ್ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.15 ॥

ಸರ್ವಸ್ನಾನಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಸರ್ವಭಾವಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.16 ॥

ಸರ್ವಹೋಮಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಸರ್ವದಾನಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.17 ॥

ಸರ್ವಪೂಜಾಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಸರ್ವಗುಹ್ಯಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.18 ॥

ಸರ್ವಸೇವಾಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಸರ್ವಾಸ್ತಿತ್ವಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.19 ॥

ಸರ್ವಪಾಠಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಸರ್ವಾಭ್ಯಾಸಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.20 ॥

ದೇಶಿಕಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಗುರುಂ ವಾಪಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.21 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.22 ॥

ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಕಂ ತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಸರ್ವಪುಣ್ಯಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 41.23 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಅತ್ರೈವ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಂ ಅತ್ರೈವ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 41.24 ॥

ಅತ್ರೈವ ಪರಮೋ ಮೋಕ್ಷ ಅತ್ರೈವ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ।
ಅತ್ರೈವ ಚಿತ್ತವಿಶ್ರಾಂತಿರತ್ರೈವ ಗ್ರಂಥಿಭೇದನಂ ॥ 41.25 ॥

ಅತ್ರೈವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಶ್ಚ ಅತ್ರೈವ ಸಕಲೋ ಜಪಃ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಪಠಂಸ್ತೂಷ್ಣೀಂ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 41.26 ॥

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಏತನ್ಮಾತ್ರಂ ಸದಾಭ್ಯಸೇತ್ ।
ದಿನೇ ದಿನೇ ಚೈಕವಾರಂ ಪಠೇಚ್ಚೇನ್ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 41.27 ॥

ಜನ್ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಶ್ರುತಂ ಚೇತ್ ಸೋಽಪಿ ಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಸರ್ವವೇದಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಂ ॥ 41.28 ॥

ಸಾರಾತ್ ಸಾರತರಂ ಸಾರಂ ಸಾರಾತ್ ಸಾರತರಂ ಮಹತ್ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ನ ಸಮಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಽಪಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 41.29 ॥

ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಗತೇ ಲೋಕೇ ನ ಸ್ವರ್ಗೇಽಪಿ ಚ ದುರ್ಲಭಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವಪಿ ಚ ದುರ್ಲಭಂ ॥ 41.30 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಕದಾಚಿತ್ತು ಚೌರ್ಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವೇ ಮುಂಚಂತು ನೋ ಇತಿ ॥ 41.31 ॥

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಸ್ಯ ತೀರೇ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಗೃಹೀತವಾನ್ ।
ಗೃಹೀತಂ ಚಾಪ್ಯಸೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಪಥಂ ಚ ಪ್ರದತ್ತವಾನ್ ॥ 41.32 ॥

ತತ್ ಆರಭ್ಯ ತಲ್ಲೋಕಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಹಮಿಮಮಾಗತಃ ।
ಅತ್ಯದ್ಭುತಮಿದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಗ್ರಂಥಂ ಚೈವ ಮಹಾದ್ಭುತಂ ॥ 41.33 ॥

ತದ್ ಜ್ಞೋ ವಕ್ತಾ ಚ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಗ್ರಂಥಶ್ರೋತಾ ಚ ದುರ್ಲಭಃ ।
ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೈಕಲಭ್ಯೋಽಸೌ ಸದ್ಗುರುರ್ನೈಷ ಲಭ್ಯತೇ ॥ 41.34 ॥

ಗ್ರಂಥವಂತೋ ನ ಲಭ್ಯಂತೇ ತೇನ ನ ಖ್ಯಾತಿರಾಗತಾ ।
ಭವತೇ ದರ್ಶಿತಂ ಹ್ಯೇತದ್ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಥಾಗತಂ ॥ 41.35 ॥

ಏತಾವದುಕ್ತಮಾತ್ರೇಣ ನಿದಾಘ ಋಷಿಸತ್ತಮಃ ।
ಪತಿತ್ವಾ ಪಾದಯೋಸ್ತಸ್ಯ ಆನಂದಾಶ್ರುಪರಿಪ್ಲುತಃ ॥ 41.36 ॥

ಉವಾಚ ವಾಕ್ಯಂ ಸಾನಂದಂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಚ ।

ನಿದಾಘಃ –
ಅಹೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಭವತಾಂ ದರ್ಶನೇನೈವ ಮಜ್ಜನ್ಮ ಸಫಲಂ ಕೃತಂ ॥ 41.37 ॥

ಏಕವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಮನನೇ ಮುಕ್ತೋಽಹಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ತೇ ಪಾದೌ ಸೋಪಚಾರಂ ನ ವಾಸ್ತವೌ ॥ 41.38 ॥

ತಸ್ಯಾಪಿ ನಾವಕಾಶೋಽಸ್ತಿ ಅಹಮೇವ ನ ವಾಸ್ತವಂ ।
ತ್ವಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಚನಂ ನ ಚ ॥ 41.39 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಚನಂ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಂ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ನ ಮೇ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 41.40 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ನ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತಂ ನ ಹಿ ।
ತದಿತಿ ದ್ವೈತಭಿನ್ನಂ ತು ತ್ವಮಿತಿ ದ್ವೈತಮಪ್ಯಲಂ ॥ 41.41 ॥

ಏವಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಶಾಂತಂ ನಿರಾಮಯಂ ।
ಏಕಮೇವ ದ್ವಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಏಕತ್ವಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ॥ 41.42 ॥

ಭಿನ್ನದ್ವಂದ್ವಂ ಜಗದ್ದೋಷಂ ಸಂಸಾರದ್ವೈತವೃತ್ತಿಕಂ ।
ಸಾಕ್ಷಿವೃತ್ತಿಪ್ರಪಂಚಂ ವಾ ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಕಂ ॥ 41.43 ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ನಾಸ್ತಿ ಗುರುರ್ವಾ ಶಿಷ್ಯ ಏವ ವಾ ।
ಭವದ್ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಮೇವಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 41.44 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನಮಸ್ತೇ ಸುಗುರೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನಮಸ್ತೇ ಗುರುನಂದನ ।
ಏವಂ ಕೃತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಂ ತೂಷ್ಣೀಮಾಸ್ತೇ ಸುಖೀ ಸ್ವಯಂ ॥ 41.45 ॥

ಕಿಂ ಚಂಡಭಾನುಕರಮಂಡಲದಂಡಿತಾನಿ
ಕಾಷ್ಠಾಮುಖೇಷು ಗಲಿತಾನಿ ನಮಸ್ತತೀತಿ ।
ಯಾದೃಕ್ಚ ತಾದೃಗಥ ಶಂಕರಲಿಂಗಸಂಗ-
ಭಂಗೀನಿ ಪಾಪಕಲಶೈಲಕುಲಾನಿ ಸದ್ಯಃ ।
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರಂಜಯ ತ್ರಿಭುವನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ನಃ ॥ 41.46 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಗ್ರಂಥಪ್ರಶಸ್ತಿನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

42 ॥ ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ಶ್ರುತಂ ಕಿಂಚಿನ್ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ।
ಮನಸಾ ಧಾರಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿತ್ತಂ ಕೀದೃಕ್ ಸ್ಥಿತಂ ವದ ॥ 42.1 ॥

ನಿದಾಘಃ –
ಶೃಣು ತ್ವಂ ಸುಗುರೋ ಬ್ರಹ್ಮಂಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ವದಾಮ್ಯಹಂ ।
ಮಮಾಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾದೋಷಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನನಿರೋಧಕಂ ॥ 42.2 ॥

ಸದಾ ಕರ್ಮಣಿ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಪ್ರಪಂಚೇ ಸತ್ಯಭಾವನಂ ।
ನಷ್ಟಂ ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಣಾದೇವ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹದ್ಭಯಂ ॥ 42.3 ॥

ಏತಾವಂತಮಿಮಂ ಕಾಲಮಜ್ಞಾನರಿಪುಣಾ ಹೃತಂ ।
ಮಹದ್ಭಯಂ ಚ ನಷ್ಟಂ ಮೇ ಕರ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಚ ನಾಶಿತಂ ॥ 42.4 ॥

ಅಜ್ಞಾನಂ ಮನಸಾ ಪೂರ್ವಮಿದಾನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮತಾಂ ಗತಂ ।
ಪುರಾಹಂ ಚಿತ್ತವದ್ಭೂತಃ ಇದಾನೀಂ ಸನ್ಮಯೋಽಭವಂ ॥ 42.5 ॥

ಪೂರ್ವಮಜ್ಞಾನವದ್ಭಾವಂ ಇದಾನೀಂ ಸನ್ಮಯಂ ಗತಂ ।
ಅಜ್ಞಾನವತ್ ಸ್ಥಿತೋಽಹಂ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಪರಂ ಗತಃ ॥ 42.6 ॥

ಪುರಾಽಹಂ ಚಿತ್ತವದ್ಭ್ರಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಪರಂ ಗತಃ ।
ಸರ್ವೋ ವಿಗಲಿತೋ ದೋಷಃ ಸರ್ವೋ ಭೇದೋ ಲಯಂ ಗತಃ ॥ 42.7 ॥

ಸರ್ವಃ ಪ್ರಪಂಚೋ ಗಲಿತಶ್ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಗಂ ।
ಸರ್ವಾಂತಃಕರಣಂ ಲೀನಂ ಬ್ರಹ್ಮಸದ್ಭಾವಭಾವನಾತ್ ॥ 42.8 ॥

ಅಹಮೇವ ಚಿದಾಕಾಶ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಮಲಃ ॥ 42.9 ॥

ಅಹಮೇವಾಹಮೇವೇತಿ ಭಾವನಾಪಿ ವಿನಿರ್ಗತಾ ।
ಅಹಮೇವ ಚಿದಾಕಾಶೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 42.10 ॥

ಶೂದ್ರೋಽಹಂ ಶ್ವಪಚೋಽಹಂ ವೈ ವರ್ಣೀ ಚಾಪಿ ಗೃಹಸ್ಥಕಃ ।
ವಾನಪ್ರಸ್ಥೋ ಯತಿರಹಮಿತ್ಯಯಂ ಚಿತ್ತವಿಭ್ರಮಃ ॥ 42.11 ॥

ತತ್ತದಾಶ್ರಮಕರ್ಮಾಣಿ ಚಿತ್ತೇನ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಂ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಪೂರ್ಣಕಃ ॥ 42.12 ॥

ಅಹಮೇವಾಂತರಾತ್ಮಾ ಹಿ ಅಹಮೇವ ಪರಾಯಣಂ ।
ಅಹಮೇವ ಸದಾಧಾರ ಅಹಮೇವ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ॥ 42.13 ॥

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಜ್ಜನಾರ್ದನಃ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚಿದಾಕಾಶಃ ಶಿವೋಽಹಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 42.14 ॥

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದಹಂ ಚಿದ್ವೈ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಮೇ ಜಗತ್ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ವಿಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಂ ಗತಃ ॥ 42.15 ॥

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ವ್ಯಾಪಕೋಽಹಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನಿರಂಕುಶಃ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೀರ್ಣೋಽಹಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹತ್ಸುಖಂ ॥ 42.16 ॥

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತ್ವಮೇವ ನ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದಿದಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಕಿಂಚನ ॥ 42.17 ॥

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಮೇ ವಿಪತ್ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಮೇ ಭೇದಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಮೇ ಭಯಂ ॥ 42.18 ॥

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನಮೇ ರೋಗಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಮೇ ಕ್ಷತಿಃ ।
ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜಪೂಜಯಾ ಹರಿರಭೂದರ್ಚ್ಯೋ ಯದಂಘ್ರ್ಯರ್ಚನಾ-
ದರ್ಚ್ಯಾಽಭೂತ್ ಕಮಲಾ ವಿಧಿಪ್ರಭೃತಯೋ ಹ್ಯರ್ಚ್ಯಾ ಯದಾಜ್ಞಾವಶಾತ್ ।
ತಂ ಕಾಲಾಂತಕಮಂತಕಾಂತಕಮುಮಾಕಾಂತಂ ಮುಹುಃ ಸಂತತಂ
ಸಂತಃ ಸ್ವಾಂತಸರೋಜರಾಜಚರಣಾಂಭೋಜಂ ಭಜಂತ್ಯಾದರಾತ್ ॥ 42.19 ॥

ಕಿಂ ವಾ ಧರ್ಮಶತಾಯುತಾರ್ಜಿತಮಹಾಸೌಖ್ಯೈಕಸೀಮಾಯುತಂ
ನಾಕಂ ಪಾತಮಹೋಗ್ರದುಃಖನಿಕರಂ ದೇವೇಷು ತುಷ್ಟಿಪ್ರದಂ ।
ತಸ್ಮಾಚ್ಛಂಕರಲಿಂಗಪೂಜನಮುಮಾಕಾಂತಪ್ರಿಯಂ ಮುಕ್ತಿದಂ
ಭೂಮಾನಂದಘನೈಕಮುಕ್ತಿಪರಮಾನಂದೈಕಮೋದಂ ಮಹಃ ॥ 42.20 ॥

ಯೇ ಶಾಂಭವಾಃ ಶಿವರತಾಃ ಶಿವನಾಮಮಾತ್ರ-
ಶಬ್ದಾಕ್ಷರಜ್ಞಹೃದಯಾ ಭಸಿತತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಃ ।
ಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಗತಿಮೀಶಪದಾಂಬುಜೋದ್ಯದ್-
ಧ್ಯಾನಾನುರಕ್ತಹೃದಯಾ ನ ಹಿ ಯೋಗಸಾಂಖ್ಯೈಃ ॥ 42.21 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ನಿದಾಘಾನುಭವವರ್ಣನಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

43 ॥ ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ನಿದಾಘಃ –
ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶರೀರಂ ವಾ ಲಿಂಗಂ ಕರಣಮೇವ ವಾ ।
ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಮನೋ ವಾಪಿ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಜಡಂ ತತಃ ॥ 43.1 ॥

ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚಿದಾಕಾಶಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಜಗತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಹರಿಂ ವಾಪಿ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶಿವಂ ಚ ವಾ ॥ 43.2 ॥

ಆನಂದಸ್ಯಾಂತರೇ ಲಗ್ನಂ ತನ್ಮಯತ್ವಾನ್ನ ಚೋತ್ಥಿತಃ ।
ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸದಾ ಭೇದಂ ನ ಜಡಂ ನ ಜಗತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 43.3 ॥

ನ ದ್ವೈತಂ ನ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ನ ಗುರುರ್ನ ಪರಾಪರಂ ।
ನ ಗುಣಂ ವಾ ನ ತುರ್ಯಂ ವಾ ನ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ಚ ಸಂಶಯಃ ॥ 43.4 ॥

ನ ಚ ಕಾಲಂ ನ ಚ ಭಯಂ ನ ಚ ಶೋಕಂ ಶುಭಾಶುಭಂ ।
ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸಂದೀನಂ ನ ಬಂಧಂ ನ ಚ ಸಂಭವಂ ॥ 43.5 ॥

ನ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಸದ್ಭಾವೋ ನ ಚ ಸದ್ವಸ್ತು ಸನ್ಮನಃ ।
ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸದಾ ಸ್ಥೂಲಂ ನ ಕೃಶಂ ನ ಚ ಕುಬ್ಜಕಂ ॥ 43.6 ॥

ನ ಭೂಮಿರ್ನ ಜಲಂ ನಾಗ್ನಿರ್ನ ಮೋಹೋ ನ ಚ ಮಂತ್ರಕಂ ।
ನ ಗುರುರ್ನ ಚ ವಾಕ್ಯಂ ವಾ ನ ದೃಢಂ ನ ಚ ಸರ್ವಕಂ ॥ 43.7 ॥

ನ ಜಗಚ್ಛ್ರವಣಂ ಚೈವ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಂ ನ ಚಾಪರಃ ।
ಆನಂದಸಾಗರೇ ಮಗ್ನಸ್ತನ್ಮಯತ್ವಾನ್ನ ಚೋತ್ಥಿತಃ ॥ 43.8 ॥

ಆನಂದೋಽಹಮಶೇಷೋಽಹಮಜೋಽಹಮಮೃತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ನಿತ್ಯೋಽಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಧೀಃ ॥ 43.9 ॥

ಪೂರ್ಣೋಽಹಂ ಪೂರ್ಣಚಿತ್ತೋಽಹಂ ಪುಣ್ಯೋಽಹಂ ಜ್ಞಾನವಾನಹಂ ।
ಶುದ್ಧೋಽಹಂ ಸರ್ವಮುಕ್ತೋಽಹಂ ಸರ್ವಾಕಾರೋಽಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 43.10 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸ್ವಯಂ ಸೋಽಹಂ ತತ್ತ್ವರೂಪೋಽಹಮೀಶ್ವರಃ ।
ಪರಾಪರೋಽಹಂ ತುರ್ಯೋಽಹಂ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಹಂ ರಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 43.11 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಽಹಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಯೋಽಹಂ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೋಽಹಮಕ್ಷರಃ ।
ಮಮಾನುಭವರೂಪಂ ಯತ್ ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಚ ಸದ್ಗುರೋ ॥ 43.12 ॥

ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ತೇ ನಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಚ ಗುರುದಕ್ಷಿಣಾ ।
ಮದ್ದೇಹಂ ತ್ವತ್ಪದೇ ದತ್ತಂ ತ್ವಯಾ ಭಸ್ಮೀಕೃತಂ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 43.13 ॥

ಮಮಾತ್ಮಾ ಚ ಮಯಾ ದತ್ತಃ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮನಿ ಪೂರಿತಃ ।
ತ್ವಮೇವಾಹಮಹಂ ಚ ತ್ವಮಹಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ॥ 43.14 ॥

ಐಕ್ಯಾರ್ಣವನಿಮಗ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನಂ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ।
ಏಕಂ ಚೈತನ್ಯಮೇವಾಹಂ ತ್ವಯಾ ಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 43.15 ॥

ಗಂತವ್ಯದೇಶೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಏಕಾಕಾರಂ ನ ಚಾನ್ಯತಃ ।
ತ್ವಯಾ ಗಂತವ್ಯದೇಶೋ ನ ಮಯಾ ಗಂತವ್ಯಮಸ್ತಿ ನ ॥ 43.16 ॥

ಏಕಂ ಕಾರಣಮೇಕಂ ಚ ಏಕಮೇವ ದ್ವಯಂ ನ ಹಿ ।
ತ್ವಯಾ ವಕ್ತವ್ಯಕಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಯಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಮಪ್ಯಲಂ ॥ 43.17 ॥

ತ್ವಮೇವ ಸದ್ಗುರುರ್ನಾಸಿ ಅಹಂ ನಾಸ್ಮಿ ಸಶಿಷ್ಯಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಿದಂ ಸರ್ವಮಸ್ಮಿನ್ಮಾನೋಽಸ್ಮಿ ತನ್ಮಯಃ ॥ 43.18 ॥

ಭೇದಾಭೇದಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಮಮೈವ ಚೇನ್ನಮಸ್ಕಾರೋ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ಏವ ಹಿ ॥ 43.19 ॥

ತವೈವ ಚೇನ್ನಮಸ್ಕಾರೋ ಭಿನ್ನತ್ವಾನ್ನ ಫಲಂ ಭವೇತ್ ।
ತವ ಚೇನ್ಮಮ ಚೇದ್ಭೇದಃ ಫಲಾಭಾವೋ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 43.20 ॥

ನಮಸ್ಕೃತೋಽಹಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಭವಾನಜ್ಞೀತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ।
ಮಮೈವಾಪಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನೋ ಭವಾಮ್ಯಹಂ ॥ 43.21 ॥

ಮಮೈವ ಚೇನ್ನಮಸ್ಕಾರಃ ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಿತೇ ।
ಕಸ್ಯಾಪಿ ಚ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕದಾಚಿದಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ॥ 43.22 ॥

ಸದಾ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ನಾಹಂ ನ ತ್ವಂ ನ ಹಿ ದ್ವಯಂ ।
ನ ಬಂಧಂ ನ ಪರೋ ನಾನ್ಯೇ ನಾಹಂ ನೇದಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 43.23 ॥

ನ ದ್ವಯಂ ನೈಕಮದ್ವೈತಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ನ ಮನೋ ನ ತತ್ ।
ನ ಬೀಜಂ ನ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ನಾಶಂ ನಿಷ್ಠಾ ನ ಸತ್ಸದಾ ॥ 43.24 ॥

ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಕೇವಲಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ।
ನ ಜೀವೋ ನೇಶ್ವರೋ ನೈಕೋ ನ ಚಂದ್ರೋ ನಾಗ್ನಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 43.25 ॥

ನ ವಾರ್ತಾ ನೇಂದ್ರಿಯೋ ನಾಹಂ ನ ಮಹತ್ತ್ವಂ ಗುಣಾಂತರಂ ।
ನ ಕಾಲೋ ನ ಜಗನ್ನಾನ್ಯೋ ನ ವಾ ಕಾರಣಮದ್ವಯಂ ॥ 43.26 ॥

ನೋನ್ನತೋಽತ್ಯಂತಹೀನೋಽಹಂ ನ ಮುಕ್ತಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಸರ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕೇವಲಂ ॥ 43.27 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮೇವ ಹಿ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂದೇಹಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 43.28 ॥

ತ್ವಮೇವ ಸದ್ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಹಿ ಸದ್ಗುರುರನ್ಯತಃ ।
ಆತ್ಮೈವ ಸದ್ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿಷ್ಯೋ ಹ್ಯಾತ್ಮೈವ ಸದ್ಗುರುಃ ॥ 43.29 ॥

ಗುರುಃ ಪ್ರಕಲ್ಪತೇ ಶಿಷ್ಯೋ ಗುರುಹೀನೋ ನ ಶಿಷ್ಯಕಃ ।
ಶಿಷ್ಯೇ ಸತಿ ಗುರುಃ ಕಲ್ಪ್ಯಃ ಶಿಷ್ಯಾಭಾವೇ ಗುರುರ್ನ ಹಿ ॥ 43.30 ॥

ಗುರುಶಿಷ್ಯವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ।
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮನಿ ಕಲ್ಪ್ಯೋಽಹಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ನ ಚಾಪರಃ ॥ 43.31 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಾಹಮೇವೈಕೋ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಸ್ಥಿತೋಽಹಂ ಸತತಂ ನಾನ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸದ್ಗುರೋಃ ॥ 43.32 ॥

ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇನ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕಿಂಚನ ।
ಸರ್ವಾಭಾವಾನ್ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಂ ಚೇದ್ ದೃಶ್ಯತಾಂ ಪೃಥಕ್ ॥ 43.33 ॥

ಏವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಅಹೋ ಭೇದಂ ಪ್ರಕುಪಿತಂ ಅಹೋ ಮಾಯಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 43.34 ॥

ಅಹೋ ಸದ್ಗುರುಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಹೋ ಬ್ರಹ್ಮಸುಖಂ ಮಹತ್ ।
ಅಹೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಹೋ ಸಜ್ಜನವೈಭವಃ ॥ 43.35 ॥

ಅಹೋ ಮೋಹವಿನಾಶಶ್ಚ ಅಹೋ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಸುಖಂ ।
ಅಹೋ ಚಿತ್ತಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಅಹೋ ಸರ್ವಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 43.36 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಾನ್ಯತ್ರ ಅಹಮಾನಂದ ಏವ ಹಿ ।
ಮಮಾಂತಃಕರಣೇ ಯದ್ಯನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ಭವದೀರಿತಂ ॥ 43.37 ॥

ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಕಿಂಚಿದನ್ಯದೈವತಂ ।
ಏವಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸತತಂ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸದ್ಗುರೋ ॥ 43.38 ॥

ಏವಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಮಮಾತ್ಮನಿ ॥ 43.39 ॥

ಅಗಾಧವೇದವಾಕ್ಯತೋ ನ ಚಾಧಿಭೇಷಜಂ ಭವೇ-
ದುಮಾಧವಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಸ್ಮೃತಿಃ ಪ್ರಬೋಧಮೋಕ್ಷದಾ ।
ಪ್ರಬುದ್ಧಭೇದವಾಸನಾನಿರುದ್ಧಹೃತ್ತಮೋಭಿದೇ
ಮಹಾರುಜಾಘವೈದ್ಯಮೀಶ್ವರಂ ಹೃದಂಬುಜೇ ಭಜೇ ॥ 43.40 ॥

ದ್ಯತತ್ಪ್ರದಗ್ಧಕಾಮದೇಹ ದುಗ್ಧಸನ್ನಿಭಂ ಪ್ರಮುಗ್ಧಸಾಮಿ ।
ಸೋಮಧಾರಿಣಂ ಶ್ರುತೀಡ್ಯಗದ್ಯಸಂಸ್ತುತಂ ತ್ವಭೇದ್ಯಮೇಕಶಂಕರಂ ॥ 43.41 ॥

ವರಃ ಕಂಕಃ ಕಾಕೋ ಭವದುಭಯಜಾತೇಷು ನಿಯತಂ
ಮಹಾಶಂಕಾತಂಕೈರ್ವಿಧಿವಿಹಿತಶಾಂತೇನ ಮನಸಾ ।
ಯದಿ ಸ್ವೈರಂ ಧ್ಯಾಯನ್ನಗಪತಿಸುತಾನಾಯಕಪದಂ
ಸ ಏವಾಯಂ ಧುರ್ಯೋ ಭವತಿ ಮುನಿಜಾತೇಷು ನಿಯತಂ ॥ 43.42 ॥

ಕಃ ಕಾಲಾಂತಕಪಾದಪದ್ಮಭಜನಾದನ್ಯದ್ಧೃದಾ ಕಷ್ಟದಾಂ
ಧರ್ಮಾಭಾಸಪರಂಪರಾಂ ಪ್ರಥಯತೇ ಮೂರ್ಖೋ ಖರೀಂ ತೌರಗೀಂ ।
ಕರ್ತುಂ ಯತ್ನಶತೈರಶಕ್ಯಕರಣೈರ್ವಿಂದೇತ ದುಃಖಾದಿಕಂvar was ದುಃಖಾಧಿಕಂ
ತದ್ವತ್ ಸಾಂಬಪದಾಂಬುಜಾರ್ಚನರತಿಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೃಥಾ ದುಃಖಭಾಕ್ ॥ 43.43 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ನಿದಾಘಾನುಭವವರ್ಣನಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

44 ॥ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ನಿದಾಘಃ –
ಶೃಣುಶ್ವ ಸದ್ಗುರೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ವಿನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 44.1 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಸದಾಽಜರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿಷ್ಕಲಃ ॥ 44.2 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿಶ್ಚಿಂತಃ ಅಹಮೇವ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ।
ಅಹಮೇವ ಗುರುಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಅಹಂ ಶಿಷ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ॥ 44.3 ॥

ಅಹಮಾನಂದ ಏವಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ನಿರಂಜನಃ ।
ಅಹಂ ತುರ್ಯಾತಿಗೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಗುಣೋಜ್ಝಿತಃ ॥ 44.4 ॥

ಅಹಂ ವಿದೇಹ ಏವಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಂಕರಃ ।
ಅಹಂ ವೈ ಪರಿಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವೇಶ್ವರಃ ಪರಃ ॥ 44.5 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಮನೋಮಯಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 44.6 ॥

ಅಹಂ ವಿಷ್ಣುರಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಅಹಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಹಂ ಸುರಾಃ ।
ಅಹಂ ವೈ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪಿಶಾಚಾ ಗುಹ್ಯಕಾಸ್ತಥಾ ॥ 44.7 ॥

ಅಹಂ ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಪರ್ವತಾಃ ।
ಅಹಂ ವನಾನಿ ಭುವನಂ ಅಹಮೇವೇದಮೇವ ಹಿ ॥ 44.8 ॥

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ಹ್ಯಹಂ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧೋಽಹಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಗಃ ॥ 44.9 ॥

ಅಹಮೇವ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧೋಽಸ್ಮಿ ಪರಮಃ ಶಿವಃ ॥ 44.10 ॥

ಅಹಂ ಭೂಮಿರಹಂ ವಾಯುರಹಂ ತೇಜೋ ಹ್ಯಹಂ ನಭಃ ।
ಅಹಂ ಜಲಮಹಂ ಸೂರ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ಭಗಣಾ ಹ್ಯಹಂ ॥ 44.11 ॥

ಅಹಂ ಲೋಕಾ ಅಲೋಕಾಶ್ಚ ಅಹಂ ಲೋಕ್ಯಾ ಅಹಂ ಸದಾ ।
ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಪಾರದೃಶ್ಯ ಅಹಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 44.12 ॥

ಅಹಂ ಶೂನ್ಯೋ ಅಶೂನ್ಯೋಽಹಂ ಸರ್ವಾನಂದಮಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಶುಭಾಶುಭಫಲಾತೀತೋ ಹ್ಯಹಮೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ॥ 44.13 ॥

ಅಹಮೇವ ಋತಂ ಸತ್ಯಮಹಂ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ।
ಅಹಮಾನಂದ ಏವಾತ್ಮಾ ಬಹುಧಾ ಚೈಕಧಾ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 44.14 ॥

ಅಹಂ ಭೂತಭವಿಷ್ಯಂ ಚ ವರ್ತಮಾನಮಹಂ ಸದಾ ।
ಅಹಮೇಕೋ ದ್ವಿಧಾಹಂ ಚ ಬಹುಧಾ ಚಾಹಮೇವ ಹಿ ॥ 44.15 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಸ್ವರಾಟ್ ಸಮ್ರಾಡ್ ಜಗದ್ಯೋನಿರಹಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 44.16 ॥

ಅಹಂ ವಿಶ್ವಸ್ತೈಜಸಶ್ಚ ಪ್ರಾಜ್ಞೋಽಹಂ ತುರ್ಯ ಏವ ಹಿ ।
ಅಹಂ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಶ್ಚಾಹಮಹಮಿದ್ರಿಯವರ್ಗಕಃ ॥ 44.17 ॥

ಅಹಂ ವಿಶ್ವಂ ಹಿ ಭುವನಂ ಗಗನಾತ್ಮಾಹಮೇವ ಹಿ ।
ಅನುಪಾಧಿ ಉಪಾಧ್ಯಂ ಯತ್ತತ್ಸರ್ವಮಹಮೇವ ಹಿ ॥ 44.18 ॥

ಉಪಾಧಿರಹಿತಶ್ಚಾಹಂ ನಿತ್ಯಾನಂದೋಽಹಮೇವ ಹಿ ।
ಏವಂ ನಿಶ್ಚಯವಾನಂತಃ ಸರ್ವದಾ ಸುಖಮಶ್ನುತೇ ।
ಏವಂ ಯಃ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 44.19 ॥

ನಿತ್ಯೋಽಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ಜನವನಭುವನೇ ಪಾವನೋಽಹಂ ಮನೀಷೀ
ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಾತಿಗೋಽಹಂ ಪ್ರಕೃತಿವಿನಿಕೃತೋ ಏಕಧಾ ಸಂಸ್ಥಿತೋಽಹಂ ।
ನಾನಾಕಾರವಿನಾಶಜನ್ಮರಹಿತಸ್ವಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯೋಜ್ಝಿತೈಃ
ಭೂಮಾನಂದಘನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಪರಶಿವಃ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 44.20 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ನಿದಾಘಾನುಭವವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

45 ॥ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ನಿದಾಘಃ –
ಪುಣ್ಯೇ ಶಿವರಹಸ್ಯೇಽಸ್ಮಿನ್ನಿತಿಹಾಸೇ ಶಿವೋದಿತೇ ।
ದೇವ್ಯೈ ಶಿವೇನ ಕಥಿತೇ ದೇವ್ಯಾ ಸ್ಕಂದಾಯ ಮೋದತಃ ॥ 45.1 ॥

ತದೇತಸ್ಮಿನ್ ಹಿ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಷಡಾಸ್ಯಕಮಲೋದಿತೇ ।
ಪಾರಮೇಶ್ವರವಿಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರುತಮೇತನ್ಮಹಾಘಭಿತ್ ॥ 45.2 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾತಮಸ್ತೋಮವಿನಿವಾರಣಭಾಸ್ಕರಂ ।
ಅಸ್ಯಾಧ್ಯಾಯೈಕಕಥನಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮಹದಶ್ನುತೇ ॥ 45.3 ॥

ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಶ್ರವಣೇನಾಪಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ಷಣ್ಮುಖಃ ಶಿವ ಏವ ಹಿ ॥ 45.4 ॥

ಜೈಗೀಷವ್ಯೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಸ ಏವ ಶ್ರವಣೇಽರ್ಹತಿ ।
ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಧೃಙ್ ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ಹ್ಯತ್ಯಾಶ್ರಮೀ ಮುನಿಃ ॥ 45.5 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ಸ ಗುರುರ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 45.6 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ಶಿವ ಏವ ನ ಚಾಪರಃ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ದೇವೀ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 45.7 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ಗಣೇಶೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ಸ್ಕಂದಃ ಸ್ಕಂದಿತತಾರಕಃ ॥ 45.8 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ನಂದಿಕೇಶೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಮುನಿಃ ಸ್ವಯಂ ॥ 45.9 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ಹಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೇವ ಹಿ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಕಥನೇ ಭಾವನೇ ಮುನಯಃ ಸುರಾಃ ॥ 45.10 ॥

ನ ಶಕ್ತಾ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ತ್ವದೃತೇಽಹಂ ಶಿವಂ ಶಪೇ ।
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಾರ್ಥವಕ್ತಾರಂ ಗುರುಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಯಜೇತ್ ॥ 45.11 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪ್ರವಕ್ತಾ ತು ಶಿವೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಪಿತಾ ಹಿ ಜನ್ಮದೋ ದಾತಾ ಗುರುರ್ಜನ್ಮವಿನಾಶಕಃ ॥ 45.12 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸಮಭ್ಯಸ್ಯ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಾದ್ವಿಶೇಷತಃ ।
ನ ದುಹ್ಯೇತ ಗುರುಂ ಶಿಷ್ಯೋ ಮನಸಾ ಕಿಂಚ ಕಾಯತಃ ॥ 45.13 ॥

ಗುರುರೇವ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುರೇವ ಶಿವಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಶಿವೇ ರುಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರೌ ರುಷ್ಟೇ ನ ಕಶ್ಚನ ॥ 45.14 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಪದಾಭ್ಯಾಸೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ವೈ ಕಾರಣಂ ಪರಂ ।
ಅಶ್ರದ್ಧಧಾನಃ ಪುರುಷೋ ನೈತಲ್ಲೇಶಮಿಹಾರ್ಹತಿ ॥ 45.15 ॥

ಶ್ರದ್ಧೈವ ಪರಮಂ ಶ್ರೇಯೋ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಕಾರಣಂ ।
ಅಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭಾವಯನ್ ಸಂತ ಏವ ಹಿ ॥ 45.16 ॥

ಶಿವಪ್ರಸಾದಹೀನೋ ಯೋ ನೈತದ್ಗ್ರಂಥಾರ್ಥವಿದ್ಭವೇತ್ ।
ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯೋಽಯಮಾತ್ಮಾಯಂ ಪರ ಏಕಃ ಶಿವೋ ಧ್ರುವಃ ॥ 45.17 ॥

ಸರ್ವಮನ್ಯತ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಧ್ಯಾಯೀತೇಶಾನಮವ್ಯಯಂ ।
ಶಿವಜ್ಞಾನಮಿದಂ ಶುದ್ಧಂ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿನಾಶನಂ ॥ 45.18 ॥

ಅನ್ಯೇಷು ಚ ಪುರಾಣೇಷು ಇತಿಹಾಸೇಷು ನ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಏತಾದೃಶಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರುತಿಸಾರಮಹೋದಯಂ ॥ 45.19 ॥

ಉಕ್ತಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಿವೇನೈತದ್ ಯೋಗಸಾಂಖ್ಯವಿವರ್ಜಿತಂ ।
ಭಾವನಾಮಾತ್ರಸುಲಭಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಮನಾಮಯಂ ॥ 45.20 ॥

ಮಹಾನಂದಪ್ರದಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಸಾದೇನೈವ ಲಭ್ಯತೇ ।
ತಸ್ಯೈತೇ ಕಥಿತಾ ಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ 45.21 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಗುರೋಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ನ ಪೂಜಾಂ ಕುರುತೇ ಯದಿ ।
ಶ್ವಾನಯೋನಿಶತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚಂಡಾಲಃ ಕೋಟಿಜನ್ಮಸು ॥ 45.22 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ನ ಯಜಂತೀಶ್ವರಂ ಹೃದಾ ।
ಸ ಸೂಕರೋ ಭವತ್ಯೇವ ಸಹಸ್ರಪರಿವತ್ಸರಾನ್ ॥ 45.23 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಾರ್ಥವಕ್ತಾರಮಭ್ಯಸೂಯೇತ ಯೋ ದ್ವಿಜಃ ।
ಅನೇಕಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಂ ಚ ವಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಜಾಯತೇ ಕ್ರಿಮಿಃ ॥ 45.24 ॥

ಏತದ್ಗ್ರಂಥಾರ್ಥವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಸ್ವಯಂ ।
ಕಿಂ ಪುನರ್ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಜ್ಞಾನಮೇತದ್ವಿಮುಕ್ತಿದಂ ॥ 45.25 ॥

ಯಸ್ತ್ವೇತಚ್ಛೃಣುಯಾಚ್ಛಿವೋದಿಮಹಾವೇದಾಂತಾಂಬುಧಿ (?)
ವೀಚಿಜಾತಪುಣ್ಯಂ ನಾಪೇಕ್ಷತ್ಯನಿಶಂ ನ ಚಾಬ್ದಕಲ್ಪೈಃ ।
ಶಬ್ದಾನಾಂ ನಿಖಿಲೋ ರಸೋ ಹಿ ಸ ಶಿವಃ ಕಿಂ ವಾ ತುಷಾದ್ರಿ
ಪರಿಖಂಡನತೋ ಭವೇತ್ ಸ್ಯಾತ್ ತಂಡುಲೋಽಪಿ ಸ ಮೃಷಾ ಭವಮೋಹಜಾಲಂ ॥ 45.26 ॥

ತದ್ವತ್ ಸರ್ವಮಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯೇವ ಹಿ ಸತ್ಯಂ
ದ್ವೈತೋತ್ಥಂ ಪರಿಹಾಯ ವಾಕ್ಯಜಾಲಂ ।
ಏವಂ ತ್ವಂ ತ್ವನಿಶಂ ಭಜಸ್ವ ನಿತ್ಯಂ
ಶಾಂತೋದ್ಯಖಿಲವಾಕ್ ಸಮೂಹಭಾವನಾ ॥ 45.27 ॥

ಸತ್ಯತ್ವಾಭಾವಭಾವಿತೋಽನುರೂಪಶೀಲಃ ।
ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಜಗದಿದಮಾಸಮಂಜಸಂ ಸದಾ ಹಿ ॥ 45.28 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ನಿದಾಘಕೃತಗುರುಸ್ತುತಿವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

46 ॥ ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ನಿದಾಘಃ –
ಏತದ್ಗ್ರಂಥಂ ಸದಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚಿತ್ತಜಾಡ್ಯಮಕುರ್ವತಃ ।
ಯಾವದ್ದೇಹಂ ಸದಾ ವಿತ್ತೈಃ ಶುಶ್ರೂಷೇತ್ ಪೂಜಯೇದ್ಗುರುಂ ॥ 46.1 ॥

ತತ್ಪೂಜಯೈವ ಸತತಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ನಿತ್ಯಂ ಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ಶಾಂತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 46.2 ॥

ಏತದೇವಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿರ್ಣಯಃ ।
ನಿರಂಕುಶಸ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಅತಿವರ್ಣಾಶ್ರಮೀ ಭವ ॥ 46.3 ॥

ಅಗ್ನಿರಿತ್ಯಾದಿಭಿರ್ಮಂತ್ರೈಃ ಸರ್ವದಾ ಭಸ್ಮಧಾರಣಂ ।
ತ್ರಿಯಾಯುಷೈಸ್ತ್ರ್ಯಂಬಕೈಶ್ಚ ಕುರ್ವಂತಿ ಚ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕಂ ॥ 46.4 ॥

ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಧಾರಿಣಾಮೇವ ಸರ್ವದಾ ಭಸ್ಮಧಾರಣಂ ।
ಶಿವಪ್ರಸಾದಸಂಪತ್ತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 46.5 ॥

ಶಿವಪ್ರಸಾದಾದೇತದ್ವೈ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಧ್ರುವಂ ।
ಶಿರೋವ್ರತಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕೇವಲಂ ಭಸ್ಮಧಾರಣಂ ॥ 46.6 ॥

ಭಸ್ಮಧಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜ್ಞಾನಮೇತದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಅಹಂ ವತ್ಸರಪರ್ಯಂತಂ ಕೃತ್ವಾ ವೈ ಭಸ್ಮಧಾರಣಂ ॥ 46.7 ॥

ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವತ್ತೋ ಲಬ್ಧಾತ್ಮ ನಿರ್ವೃತಿಃ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರಕಂ ॥ 46.8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾಹಂ ಸುಲಕ್ಷಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣಪೂರ್ವಕಂ ।
ಆನಂದಾನುಭವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 46.9 ॥

ಗುಣರೂಪಾದಿಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿಗುಣಸಂಪನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಪರೋ ಮಹಾನ್ ॥ 46.10 ॥

ಸಮಾಧಿಮಾನಹಂ ನಿತ್ಯಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೇಷು ಸತ್ತಮಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸಮಾಧಿರಿತಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 46.11 ॥

ಪ್ರಾರಬ್ಧಪ್ರತಿಬಂಧಶ್ಚ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೇಷು ವಿದ್ಯತೇ ।
ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶತೋ ಯದ್ಯತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಭುಂಜೇ ಸುಖಂ ವಸ ॥ 46.12 ॥

ದೂಷಣಂ ಭೂಷಣಂ ಚೈವ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಭವೇತ್ ।
ಸ್ವಸ್ವನಿಶ್ಚಯತೋ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಮುಕ್ತೋಽಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೇ ॥ 46.13 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಪರಾ ಗತಿಃ ।
ಏವಂ ನಿಶ್ಚಯವಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೇತಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 46.14 ॥

ಏತದ್ಭೇದಂ ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಪ್ರಭುಃ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥವಿಹೀನೋಽಹಮಿಂದ್ರಿಯಾರ್ಥವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 46.15 ॥

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗುಣಾತೀತಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುರೇವಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಮಯ್ಯೇವ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 46.16 ॥

ಅಹಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಏವಾಸ್ಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸರ್ವಂ ಭೇದಂ ಸದಾ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೇದಮಪಿ ತ್ಯಜೇತ್ ॥ 46.17 ॥

ಅಜಸ್ರಂ ಭಾವಯನ್ ನಿತ್ಯಂ ವಿದೇಹೋ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ॥ 46.18 ॥

ಅಹಮೇವ ಗುಣಾತೀತಃ ಅಹಮೇವ ಮನೋಮಯಃ ।
ಅಹಂ ಮಯ್ಯೋ ಮನೋಮೇಯಃ ಪ್ರಾಣಮೇಯಃ ಸದಾಮಯಃ ॥ 46.19 ॥

ಸದೃಙ್ಮಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋಽಮೃತಮಯಃ ಸಭೂತೋಮೃತಮೇವ ಹಿ ।
ಅಹಂ ಸದಾನಂದಧನೋಽವ್ಯಯಃ ಸದಾ ।
ಸ ವೇದಮಯ್ಯೋ ಪ್ರಣವೋಽಹಮೀಶಃ ॥ 46.20 ॥

ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನೋ ಗೃಹೀತಾ
ಅಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಾತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಮೇವ ।
ಯತ್ತದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯೋಽಹಮಾತ್ಮಾ
ಸರ್ವಾತೀತೋ ವರ್ತಮಾನೋಽಹಮೇವ ॥ 46.22 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಜ್ಞಾನೋಪಾಯಭೂತಶಿವವ್ರತನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

47 ॥ ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಭುಃ –
ನಿದಾಘ ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೃಢೀಕರಣಮಸ್ತು ತೇ ।
ಶಿವಪ್ರಸಾದಪರ್ಯಂತಮೇವಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 47.1 ॥

ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಗುಣಃ ॥ 47.2 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚೈತನ್ಯಮಹಮೇವ ಹಿ ನಿಷ್ಕಲಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಾಶ್ವತಃ ॥ 47.3 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮೇವ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 47.4 ॥

ಅಹಮೇವ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಸದ್ಗುರುಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿರ್ಮಲಃ ॥ 47.5 ॥

ಅಹಮೇವಾಹಮೇವೋಕ್ತಃ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶಂಕರಃ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಹಮೇವ ಚತುರ್ಮುಖಃ ॥ 47.6 ॥

ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಹಮೇವ ಹ್ಯಹಂ ಸದಾ ।
ಅಹಮೇವ ಹಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಮತ್ಪರಃ ॥ 47.7 ॥

ಅಹಮೇವ ಮನೋರೂಪಂ ಅಹಮೇವ ಹಿ ಶೀತಲಃ ।
ಅಹಮೇವಾಂತರ್ಯಾಮೀ ಚ ಅಹಮೇವ ಪರೇಶ್ವರಃ ॥ 47.8 ॥

ಏವಮುಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣ ಭಾವಯಿತ್ವಾ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ।
ದ್ರವ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಚೇನ್ನ ಕುರ್ಯಾತ್ತು ವಂಚಕೇನ ಗುರುಂ ಪರಂ ॥ 47.9 ॥

ಕುಂಭೀಪಾಕೇ ಸುಘೋರೇ ತು ತಿಷ್ಠತ್ಯೇವ ಹಿ ಕಲ್ಪಕಾನ್ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ನಿದಾಘಶ್ಚೋಥಾಯ ಪುತ್ರದಾರಾನ್ ಪ್ರದತ್ತವಾನ್ ॥ 47.10 ॥

ಸ್ವಶರೀರಂ ಚ ಪುತ್ರತ್ವೇ ದತ್ವಾ ಸಾದರಪೂರ್ವಕಂ ।
ಧನಧಾನ್ಯಂ ಚ ವಸ್ತ್ರಾದೀನ್ ದತ್ವಾಽತಿಷ್ಠತ್ ಸಮೀಪತಃ ॥ 47.11 ॥

ಗುರೋಸ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದತ್ವಾ ನಿದಾಘಸ್ತುಷ್ಟವಾನೃಭುಂ ।
ಸಂತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಮಹಾಭಾಗ ತವ ಶುಶ್ರೂಷಯಾ ಸದಾ ॥ 47.12 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಮಾಪ್ತೋಽಸಿ ಸುಕೃತಾರ್ಥೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮಿದಂ ಚೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ ॥ 47.13 ॥

ನಿಶ್ಚಯಾದಪರೋ ಮೋಕ್ಷೋ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ನಿಶ್ಚಿನು ।
ನಿಶ್ಚಯಂ ಕಾರಣಂ ಮೋಕ್ಷೋ ನಾನ್ಯತ್ ಕಾರಣಮಸ್ತಿ ವೈ ॥ 47.14 ॥

ಸಕಲಭುವನಸಾರಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಾರಂ
ಸಮರಸಗುರುಸಾರಂ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಾರಂ ।
ಸಕಲಭುವನಸಾರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸಾರಂ
ಸಮರಸಜಯಸಾರಂ ಸರ್ವದಾ ಮೋಕ್ಷಸಾರಂ ॥ 47.15 ॥

ಸಕಲಜನನಮೋಕ್ಷಂ ಸರ್ವದಾ ತುರ್ಯಮೋಕ್ಷಂ
ಸಕಲಸುಲಭಮೋಕ್ಷಂ ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮೋಕ್ಷಂ ।
ವಿಷಯರಹಿತಮೋಕ್ಷಂ ವಿತ್ತಸಂಶೋಷಮೋಕ್ಷಂ
ಶ್ರವಣಮನನಮಾತ್ರಾದೇತದತ್ಯಂತಮೋಕ್ಷಂ ॥ 47.16 ॥

ತಚ್ಛುಶ್ರೂಷಾ ಚ ಭವತಃ ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಚ ಪ್ರಪೇದಿರೇ ।
ಏವಂ ಸರ್ವವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಿದಾಘಋಷಿದರ್ಶಿತಂ ।
ಶುಕಾದಯೋ ಮಹಾಂತಸ್ತೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಮವಾಪ್ನುವನ್ ॥ 47.17 ॥

ಶ್ರುತ್ವಾ ಶಿವಜ್ಞಾನಮಿದಂ ಋಭುಸ್ತದಾ
ನಿದಾಘಮಾಹೇತ್ಥಂ ಮುನೀಂದ್ರಮಧ್ಯೇ ।
ಮುದಾ ಹಿ ತೇಽಪಿ ಶ್ರುತಿಶಬ್ದಸಾರಂ
ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಹುರತೀವ ಹರ್ಷಾತ್ ॥ 47.18 ॥

ಮುನಯಃ –
ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಭ್ರಾತಾ ಗುರುರಸಿ ವಯಸ್ಯೋಽಥ ಹಿತಕೃತ್
ಅವಿದ್ಯಾಬ್ಧೇಃ ಪಾರಂ ಗಮಯಸಿ ಭವಾನೇವ ಶರಣಂ ।
ಬಲೇನಾಸ್ಮಾನ್ ನೀತ್ವಾ ಮಮ ವಚನಬಲೇನೈವ ಸುಗಮಂ
ಪಥಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈವಾರ್ಥೈಃ ಶಿವವಚನತೋಽಸ್ಮಾನ್ ಸುಖಯಸಿ ॥ 47.19 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಋಭುಕೃತಸಂಗ್ರಹೋಪದೇಶವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

48 ॥ ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ಜ್ಞಾನಾಂಗಸಾಧನಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಹಿತಂ ।
ಯತ್ ಕೃತ್ವಾ ಜ್ಞಾನಮಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ ಪ್ರಾದಾತ್ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಃ ॥ 48.1 ॥

ಜೈಗೀಷವ್ಯ ಶೃಣುಷ್ವೈತತ್ ಸಾವಧಾನೇನ ಚೇತಸಾ ।
ಪ್ರಥಮಂ ವೇದಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮಾಚರಣಮಿಷ್ಯತೇ ॥ 48.2 ॥

ಉಪನೀತೋ ದ್ವಿಜೋ ವಾಪಿ ವೈಶ್ಯಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಏವ ವಾ ।
ಅಗ್ನಿರಿತ್ಯಾದಿಭಿರ್ಮಂತ್ರೈರ್ಭಸ್ಮಧೃಕ್ ಪೂಯತೇ ತ್ವಘೈಃ ॥ 48.3 ॥

ತ್ರಿಯಾಯುಷೈಸ್ತ್ರ್ಯಂಬಕೈಶ್ಚ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂ ಭಸ್ಮನಾಽಽಚರೇತ್ ।
ಲಿಂಗಾರ್ಚನಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾನ್ ಧಾರಯನ್ ಕ್ರಮೈಃ ॥ 48.4 ॥

ಕಂಠೇ ಬಾಹ್ವೋರ್ವಕ್ಷಸೀ ಚ ಮಾಲಾಭಿಃ ಶಿರಸಾ ತಥಾ ।
ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವದ್ಧಾರಯೇತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾನ್ ಕ್ರಮಶೋ ಮುನೇ ॥ 48.5 ॥

ಏಕಾನನಂ ದ್ವಿವಕ್ತ್ರಂ ವಾ ತ್ರಿವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರಾಸ್ಯಕಂ ।
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ಚ ಷಟ್ ಸಪ್ತ ತಥಾಷ್ಟದಶಕಂ ನವ ॥ 48.6 ॥

ಏಕಾದಶಂ ದ್ವಾದಶಂ ವಾ ತಥೋರ್ಧ್ವಂ ಧಾರಯೇತ್ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಭಸ್ಮಧಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಸೀದತಿ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 48.7 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಣಾದೇವ ನರೋ ರುದ್ರತ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಧೃಙ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಾಂಗೀ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 48.8 ॥

ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯೀ ಭಸ್ಮನಿಷ್ಠಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಜಪಾಧರಃ ।
ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತದೇಹೋಽಯಂ ಶ್ರೀರುದ್ರಂ ಪ್ರಜಪನ್ ದ್ವಿಜಃ ॥ 48.9 ॥

ಸರ್ವಪಾಪೈರ್ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೋ ಭವೇನ್ಮುನೇ ।
ಭಸ್ಮಸಂಛನ್ನಸರ್ವಾಂಗೋ ಭಸ್ಮಫಾಲತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕಃ ॥ 48.10 ॥

ವೇದಮೌಲಿಜವಾಕ್ಯೇಷು ವಿಚಾರಾಧಿಕೃತೋ ಭವೇತ್ ।
ನಾನ್ಯಪುಂಡ್ರಧರೋ ವಿಪ್ರೋ ಯತಿರ್ವಾ ವಿಪ್ರಸತ್ತಮ ॥ 48.11 ॥

ಶಮಾದಿನಿಯಮೋಪೇತಃ ಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತೋಽಪ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಃ ।
ಶಿರೋವ್ರತಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಭಸ್ಮಧಾರಣಮೇವ ಹಿ ॥ 48.12 ॥

ಶಿರೋವ್ರತಂ ಚ ವಿಧಿವದ್ಯೈಶ್ಚೀರ್ಣಂ ಮುನಿಸತ್ತಮ ।
ತೇಷಾಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ವದೇತ ಗುರುರಾಸ್ತಿಕಃ ॥ 48.13 ॥

ಶಾಂಭವಾ ಏವ ವೇದೇಷು ನಿಷ್ಠಾ ನಷ್ಟಾಶುಭಾಃ ಪರಂ ।
ಶಿವಪ್ರಸಾದಸಂಪನ್ನೋ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಕಃ ॥ 48.14 ॥

ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಜಪಾಸಕ್ತಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ ।
ಸ ಏವ ವೇದವೇದಾಂತಶ್ರವಣೇಽಧಿಕೃತೋ ಭವೇತ್ ॥ 48.15 ॥

ನಾನ್ಯಪುಂಡ್ರಧರೋ ವಿಪ್ರಃ ಕೃತ್ವಾಪಿ ಶ್ರವಣಂ ಬಹು ।
ನೈವ ಲಭ್ಯೇತ ತದ್ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಸಾದೇನ ವಿನೇಶಿತುಃ ॥ 48.16 ॥

ಪ್ರಸಾದಜನಕಂ ಶಂಭೋರ್ಭಸ್ಮಧಾರಣಮೇವ ಹಿ ।
ಶಿವಪ್ರಸಾದಹೀನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೇ ॥ 48.17 ॥

ಪ್ರಸಾದೇ ಸತಿ ದೇವಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಫುರಣಂ ಭವೇತ್ ।
ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಜಾಪಿನಾಂ ತು ಭಸ್ಮಧಾರಣಪೂರ್ವಕಂ ॥ 48.18 ॥

ಪ್ರಸಾದೋ ಜಾಯತೇ ಶಂಭೋಃ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಪ್ರಸಾದೇ ಸತಿ ದೇವಸ್ಯ ವೇದಾಂತಸ್ಫುರಣಂ ಭವೇತ್ ॥ 48.19 ॥

ತಸ್ಯೈವಾಕಥಿತಾ ಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಜಪಾದೇವ ಪಂಚಾಸ್ಯಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕಂ ॥ 48.20 ॥

ತಸ್ಯೈವ ಭವತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಶಿವಪ್ರೋಕ್ತಮಿದಂ ಧ್ರುವಂ ।
ಸರ್ವಂ ಶಿವಾತ್ಮಕಂ ಭಾತಿ ಜಗದೇತತ್ ಚರಾಚರಂ ॥ 48.21 ॥

ಸ ಪ್ರಸಾದೋ ಮಹೇಶಸ್ಯ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಶಾಂಭವೋತ್ತಮೈಃ ।
ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಾದೇವ ಪ್ರಸಾದಃ ಶಾಂಭವೋತ್ತಮೇ ॥ 48.22 ॥

ನಿಯಮಾದ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಭಸ್ಮಧಾರಣಪೂರ್ವಕಂ ।
ಪ್ರಸಾದೋ ಜಾಯತೇ ಶಂಭೋಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 48.23 ॥

ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸೇನ ಜ್ಞಾನಂ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಢಂ ಭವೇತ್ ।
ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸೇ ತು ಭಸ್ಮಧಾರ್ಯಧಿಕಾರವಾನ್ ॥ 48.24 ॥

ನಕ್ತಾಶನಾರ್ಚನಾದೇವ ಪ್ರೀಯೇತ ಭಗವಾನ್ ಭವಃ ।
ಪ್ರದೋಷಪೂಜನಂ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಸಾದಜನಕಂ ಪರಂ ॥ 48.25 ॥

ಸೋಮವಾರೇ ನಿಶೀಥೇಷು ಪೂಜನಂ ಪ್ರಿಯಮೀಶಿತುಃ ।
ಭೂತಾಯಾಂ ಭೂತನಾಥಸ್ಯ ಪೂಜನಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಿಯಂ ॥ 48.26 ॥

ಶಿವಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣಂ ಚ ಪ್ರಸಾದಜನಕಂ ಮಹತ್ ।
ಜ್ಞಾನಾಂಗಸಾಧನೇಷ್ವೇವಂ ಶಿವಭಕ್ತಾರ್ಚನಂ ಮಹತ್ ॥ 48.27 ॥

ಭಕ್ತಾನಾಮರ್ಚನಾದೇವ ಶಿವಃ ಪ್ರೀತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಇತ್ಯೇತತ್ತಂ ಸಮಾಸೇನ ಜ್ಞಾನಾಂಗಂ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ।
ಅಕೈತವೇನ ಭಾವೇನ ಶ್ರವಣೀಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 48.28 ॥

ಸೂತಃ –
ಯಃ ಕೋಽಪಿ ಪ್ರಸಭಂ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಬಿಲ್ವೀದಲಾಲಂಕೃತಂ
ಲಿಂಗಂ ತುಂಗಮಪಾರಪುಣ್ಯವಿಭವೈಃ ಪಶ್ಯೇದಥಾರ್ಚೇತ ವಾ ।
ಪ್ರಾಪ್ತಂ ರಾಜ್ಯಮವಾಪ್ಯ ಕಾಮಹೃದಯಸ್ತುಷ್ಯೇದಕಾಮೋ ಯದಿ
ಮುಕ್ತಿದ್ವಾರಮಪಾವೃತಂ ಸ ತು ಲಭೇತ್ ಶಂಭೋಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಂಕುರೈಃ ॥ 48.29 ॥

ಅಚಲಾತುಲರಾಜಕನ್ಯಕಾಕುಚಲೀಲಾಮಲಬಾಹುಜಾಲಮೀಶಂ ।
ಭಜತಾಮನಲಾಕ್ಷಿಪಾದಪದ್ಮಂ ಭವಲೀಲಂ ನ ಭವೇತ ಚಿತ್ತಬಾಲಂ ॥ 48.30 ॥

ಭಸ್ಮತ್ರಿಪುಂಡ್ರರಚಿತಾಂಗಕಬಾಹುಫಾಲ-
ರುದ್ರಾಕ್ಷಜಾಲಕವಚಾಃ ಶ್ರುತಿಸೂಕ್ತಿಮಾಲಾಃ ।
ವೇದೋರುರತ್ನಪದಕಾಂಕಿತಶಂಭುನಾಮ-
ಲೋಲಾ ಹಿ ಶಾಂಭವವರಾಃ ಪರಿಶೀಲಯಂತಿ ॥ 48.31 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಋಭುನಿದಾಘಸಂವಾದೇ
ಸ್ಕಂದಕೃತಶಿವವ್ರತೋಪದೇಶವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

49 ॥ ಏಕೋನಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ಪುರಾ ಮಗಧದೇಶೀಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ವೇದಪಾರಗಃ ।
ಉಚಥ್ಯತನಯೋ ವಾಗ್ಮೀ ವೇದಾರ್ಥಪ್ರವಣೇ ಧೃತಃ ॥ 49.1 ॥

ನಾಮ್ನಾ ಸುದರ್ಶನೋ ವಿಪ್ರಾನ್ ಪಾಠಯನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಮುತ್ತಮಂ ।
ವೇದಾಂತಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮರತಃ ಸದಾ ॥ 49.2 ॥

ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛೇದಪಿ ಸದಾ ವಿಪ್ರೋಽಪಿ ಚ ಜನಾರ್ದನಾತ್ ।
ವಿಷ್ಣುಪೂಜಾಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಸಂವಸನ್ ॥ 49.3 ॥

ಗೋಪೀಚಂದನಫಾಲೋಸೌ ತುಲಸ್ಯೈವಾರ್ಚಯದ್ಧರಿಂ ।
ಉವಾಸ ನಿಯತಂ ವಿಪ್ರೋ ವಿಷ್ಣುಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ ॥ 49.4 ॥

ದಶವರ್ಷಮಿದಂ ತಸ್ಯ ಕೃತ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೋರಾಜುಹಾವೈನಂ ಪುರತೋದ್ಭೂಯ ತಂ ದ್ವಿಜಂ ॥ 49.5 ॥

ವಿಷ್ಣುಃ –
ಔಚಥ್ಯ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ತಪಸ್ಯಭಿರತಃ ಸದಾ ।
ವೃಣು ಕಾಮಂ ದದಾಮ್ಯೇವ ವಿನಾ ಜ್ಞಾನಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ॥ 49.6 ॥

ಸೂತಃ –
ಇತಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ಗಿರಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಪ್ರಃ ಕಿಂಚಿದ್ಭಯಾನ್ವಿತಃ ।
ಪ್ರಣಿಪತ್ಯಾಹ ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸ್ತುವನ್ನಾರಾಯಣೇತಿ ತಂ ॥ 49.7 ॥

ಸುದರ್ಶನಃ –
ವಿಷ್ಣೋ ಜಿಷ್ಣೋ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರ ।
ತ್ವತ್ಪಾದನಲಿನಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಜ್ಞಾನಾಯಾನರ್ಹಣಃ ಕಿಮು ॥ 49.8 ॥

ಕಿಮನ್ಯೈರ್ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥೈರ್ನಶ್ವರೈರಿಹ ಶಂಖಭೃತ್ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ತದ್ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾಹ ಸುದರ್ಶನಂ ॥ 49.9 ॥

ವಿಷ್ಣುಃ –
ಸುದರ್ಶನ ಶೃಣುಷ್ವೈತನ್ಮತ್ತೋ ನಾನ್ಯಮನಾ ದ್ವಿಜ ।
ವದಾಮಿ ತೇ ಹಿತಂ ಸತ್ಯಂ ಮಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಯಥಾ ತವ ॥ 49.10 ॥

ಮದರ್ಚನೇನ ಧ್ಯಾನೇನ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಾ ಜಾಯತೇ ನೃಣಾಂ ।
ಮೋಕ್ಷದಾತಾ ಮಹಾದೇವೋ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ॥ 49.11 ॥

ತದರ್ಚನೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಯಾ ಪೂರ್ವಂ ಸುದರ್ಶನಂ ।
ಸಹಸ್ರಾರಂ ದೈತ್ಯಹಂತೃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಪ್ರಪೂಜಯಾ ॥ 49.12 ॥

ತಮಾರಾಧಯ ಯತ್ನೇನ ಭಸ್ಮಧಾರಣಪೂರ್ವಕಂ ।
ಅಗ್ನಿರಿತ್ಯಾದಿಭಿರ್ಮಂತ್ರೈಸ್ತ್ರಿಯಾಯುಷತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕೈಃ ॥ 49.13 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಕೋ ನಿತ್ಯಂ ರುದ್ರಪಂಚಾಕ್ಷರಾದರಃ ।
ಶಿವಲಿಂಗಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪೂಜಯನ್ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭವ ॥ 49.14 ॥

ವಸನ್ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಮಹೇಶಸ್ಯ ಸ್ನಾಹಿ ತೀರ್ಥೇ ಚ ಶಾಂಕರೇ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವಾಃ ಪೂಜಯೈವ ಪಿನಾಕಿನಃ ॥ 49.15 ॥

ಬಲಿನಃ ಶಿವಲಿಂಗಸ್ಯ ಪೂಜಯಾ ವಿಪ್ರಸತ್ತಮ ।
ಯಸ್ಯ ಫಾಲತಲಂ ಮೇಽದ್ಯ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಪರಿಚಿನ್ಹಿತಂ ॥ 49.16 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರದೇವಮುನಿಭಿಸ್ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂ ಭಸ್ಮನಾ ಧೃತಂ ।
ಪಶ್ಯ ವಕ್ಷಸಿ ಬಾಹ್ವೋರ್ಮೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಣಾಂ ಸ್ರಜಂ ಶುಭಾಂ ॥ 49.17 ॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರಜಪಾಸಕ್ತೋ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಪರಾಯಣಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಮರ್ಚಯಾಮೀಶಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈರಹಂ ಶಿವಂ ॥ 49.18 ॥

ಕಮಲಾ ವಿಮಲಾ ನಿತ್ಯಂ ಕೋಮಲೈರ್ಬಿಲ್ವಪಲ್ಲವೈಃ ।
ಪೂಜಯತ್ಯನಿಶಂ ಲಿಂಗೇ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸುರಾಃ ॥ 49.19 ॥

ಮುನಯೋ ಮನವೋಽಪ್ಯೇವಂ ತಥಾನ್ಯೇ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮಾಃ ।
ನೃಪಾಸುರಾಸ್ತಥಾ ದೈತ್ಯಾ ಬಲಿನಃ ಶಿವಪೂಜಯಾ ॥ 49.20 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ಮೋಕ್ಷಸ್ತಥಾ ಭಾಗ್ಯಂ ಲಭ್ಯತೇ ಶಂಕರಾರ್ಚನಾತ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಪಿ ಭಕ್ತ್ಯೈವ ಸಮಾರಾಧಯ ಶಂಕರಂ ॥ 49.21 ॥

ಪಶವೋ ವಿಷ್ಣುವಿಧಯಸ್ತಥಾನ್ಯೇ ಮುನಯಃ ಸುರಾಃ ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪತಿರೀಶಾನಸ್ತತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ವಿಮುಕ್ತಿಭಾಕ್ ॥ 49.22 ॥

ಪ್ರಸಾದಜನಕಂ ತಸ್ಯ ಭಸ್ಮಧಾರಣಮೇವ ಹಿ ।
ಪ್ರಸಾದಜನಕಂ ತಸ್ಯ ಮುನೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಣಂ ॥ 49.23 ॥

ಪ್ರಸಾದಜನಕಸ್ತಸ್ಯ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಜಪಃ ಸದಾ ।
ಪ್ರಸಾದಜನಕಸ್ತಸ್ಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಜಪೋ ದ್ವಿಜ ॥ 49.24 ॥

ಪ್ರಸಾದಜನಕಂ ತಸ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗೈಕಪೂಜನಂ ।
ಪ್ರಸಾದೇ ಶಾಂಭವೇ ಜಾತೇ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತೀ ಕರೇ ಸ್ಥಿತೇ ॥ 49.25 ॥

ತಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮೋಚನಂ ಭವಪಾಶತಃ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಬಿಲ್ವೈರ್ಲಿಂಗಸ್ಯ ಪೂಜನಂ ॥ 49.26 ॥

ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಿವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ವರ್ತನಂ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವತೀರ್ಥನಿಷೇವಣಂ ॥ 49.27 ॥

ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಣಂ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರದೋಷೇ ಶಿವಪೂಜನಂ ॥ 49.28 ॥

ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ರುದ್ರಪಂಚಾಕ್ಷರಾವೃತಿಃ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಿವಭಕ್ತಜನಾರ್ಚನಂ ॥ 49.29 ॥

ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೋಮೇ ಸಾಯಂತನಾರ್ಚನಂ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತನ್ನಿರ್ಮಾಲ್ಯೈಕಭೋಜನಂ ॥ 49.30 ॥

ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅಷ್ಟಮೀಷ್ವರ್ಚನಂ ನಿಶಿ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚತುರ್ದಶ್ಯರ್ಚನಂ ನಿಶಿ ॥ 49.31 ॥

ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸ್ಮೃತಿರೇವ ಹಿ ।
ಏತಾವಾನೇನ ಧರ್ಮೋ ಹಿ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಿಯಕರೋ ಮಹಾನ್ ॥ 49.32 ॥

ಅನ್ಯದಭ್ಯುದಯಂ ವಿಪ್ರ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಷು ಕೀರ್ತಿತಂ ।
ಧರ್ಮೋ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮುನಿಭಿಃ ಕಥಿತೋ ಮುನೇ ॥ 49.33 ॥

ಅವಿಮುಕ್ತೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಶಿವೋ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಕಾಶತೇ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾಶೀತಿ ತತ್ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯತೋ ಹೀಶಃ ಪ್ರಕಾಶತೇ ॥ 49.34 ॥

ತತ್ರೈವಾಮರಣಂ ತಿಷ್ಠೇದಿತಿ ಜಾಬಾಲಿಕೀ ಶ್ರುತಿಃ ।
ತತ್ರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೇ ಲಿಂಗೇ ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶತೇ ॥ 49.35 ॥

ತತ್ರಾನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭುಕ್ತ್ಯನ್ನಂ ಸಂಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ।
ತತ್ರಾಸ್ತಿ ಮಣಿಕರ್ಣಾಖ್ಯಂ ಮಣಿಕುಂಡಂ ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ॥ 49.36 ॥

ಜ್ಞಾನೋದಯೋಽಪಿ ತತ್ರಾಸ್ತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ।
ತತ್ರ ಯಾಹಿ ಮಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ತತ್ರೈವ ವಸ ವೈ ಮುನೇ ॥ 49.37 ॥

ತತ್ರಾಂತೇ ಮೋಕ್ಷದಂ ಜ್ಞಾನಂ ದದಾತೀಶ್ವರ ಏವ ಹಿ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತೇನ ವಿಪ್ರೇಣ ಯಯೌ ಕಾಶೀಂ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ॥ 49.38 ॥

ಸ್ನಾತ್ವಾ ತೀರ್ಥೇ ಚಕ್ರಸಂಜ್ಞೇ ಜ್ಞಾನವಾಪ್ಯಾಂ ಹರಿದ್ವಿಜಃ ।
ತಂ ದ್ವಿಜಂ ಸ್ನಾಪಯಾಮಾಸ ಭಸ್ಮನಾಪಾದಮಸ್ತಕಂ ॥ 49.39 ॥

ಧೃತತ್ರಿಪುಂಡ್ರರುದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕೃತ್ವಾ ತಂ ಚ ಸುದರ್ಶನಂ ।
ಪೂಜಯಚ್ಚಾಥ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಚ ದ್ವಿಜಾನ್ ॥ 49.40 ॥

ಬಿಲ್ವೈರ್ಗಂಧಾಕ್ಷತೈರ್ದೀಪೈರ್ನೈವೇದ್ಯೈಶ್ಚ ಮನೋಹರೈಃ ।
ತುಷ್ಟಾವ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯೈವಂ ಸ ದ್ವಿಜೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 49.41 ॥

ಸುದರ್ಶನವಿಷ್ಣೂ –
ಭಜ ಭಜ ಭಸಿತಾನಲೋಜ್ವಲಾಕ್ಷಂ
ಭುಜಗಾಭೋಗಭುಜಂಗಸಂಗಹಸ್ತಂ ।
ಭವಭೀಮಮಹೋಗ್ರರುದ್ರಮೀಡ್ಯಂ
ಭವಭರ್ಜಕತರ್ಜಕಂ ಮಹೈನಸಾಂ ॥ 49.42 ॥

ವೇದಘೋಷಭಟಕಾಟಕಾವಧೃಕ್ ದೇಹದಾಹದಹನಾಮಲ ಕಾಲ ।
ಜೂಟಕೋಟಿಸುಜಟಾತಟಿದುದ್ಯದ್ರಾಗರಂಜಿತಟಿನೀಶಶಿಮೌಲೇ ॥ 49.43 ॥

ಶಂಬರಾಂಕವರಭೂಷ ಪಾಹಿ ಮಾಮಂಬರಾಂತರಚರಸ್ಫುಟವಾಹ ।
ವಾರಿಜಾದ್ಯಘನಘೋಷ ಶಂಕರ ತ್ರಾಹಿ ವಾರಿಜಭವೇಡ್ಯ ಮಹೇಶ ॥ 49.44 ॥

ಮದಗಜವರಕೃತ್ತಿವಾಸ ಶಂಭೋ
ಮಧುಮದನಾಕ್ಷಿಸರೋರುಹಾರ್ಚ್ಯಪಾದ ।
ಯಮಮದದಮನಾಂಧಶಿಕ್ಷ ಶಂಭೋ
ಪುರಹರ ಪಾಹಿ ದಯಾಕಟಾಕ್ಷಸಾರೈಃ ॥ 49.45 ॥

ಅಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ಮೌಲೌ ಹಿಮಭಯಹರಃ ಫಾಲನಯನಃ
ಜಟಾಜೂಟೇ ಗಂಗಾಽಮ್ಬುಜವಿಕಸನಃ ಸವ್ಯನಯನಃ ।
ಗರಂ ಕಂಠೇ ಯಸ್ಯ ತ್ರಿಭುವನಗುರೋಃ ಶಂಬರಹರ
ಮತಂಗೋದ್ಯತ್ಕೃತ್ತೇರ್ಭವಹರಣಪಾದಾಬ್ಜಭಜನಂ ॥ 49.46 ॥

ಶ್ರೀಬಿಲ್ವಮೂಲಶಿತಿಕಂಠಮಹೇಶಲಿಂಗಂ
ಬಿಲ್ವಾಂಬುಜೋತ್ತಮವರೈಃ ಪರಿಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ।
ಸ್ತಂಬೇರಮಾಂಗವದನೋತ್ತಮಸಂಗಭಂಗ
ರಾಜದ್ವಿಷಾಂಗಪರಿಸಂಗಮಹೇಶಶಾಂಗಂ ॥ 49.47 ॥

ಯೋ ಗೌರೀರಮಣಾರ್ಚನೋದ್ಯತಮತಿರ್ಭೂಯೋ ಭವೇಚ್ಛಾಂಭವೋ
ಭಕ್ತೋ ಜನ್ಮಪರಂಪರಾಸು ತು ಭವೇನ್ಮುಕ್ತೋಽಥ ಮುಕ್ತ್ಯಂಗನಾ-
ಕಾಂತಸ್ವಾಂತನಿತಾಂತಶಾಂತಹೃದಯೇ ಕಾರ್ತಾಂತವಾರ್ತೋಜ್ಝಿತಃ ।
ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸುರೇಂದ್ರರಂಜಿತಮುಮಾಕಾಂತಾಂಘ್ರಿಪಂಕೇರುಹ-
ಧ್ಯಾನಾನಂದನಿಮಗ್ನಸರ್ವಹೃದಯಃ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಜಾನಾತ್ಯಪಿ ॥ 49.48 ॥

ಕಾಮಾರಾತಿಪದಾಂಬುಜಾರ್ಚನರತಃ ಪಾಪಾನುತಾಪಾಧಿಕ-
ವ್ಯಾಪಾರಪ್ರವಣಪ್ರಕೀರ್ಣಮನಸಾ ಪುಣ್ಯೈರಗಣ್ಯೈರಪಿ ।
ನೋ ದೂಯೇತ ವಿಶೇಷಸಂತತಿಮಹಾಸಾರಾನುಕಾರಾದರಾ-
ದಾರಾಗ್ರಾಹಕುಮಾರಮಾರಸುಶರಾದ್ಯಾಘಾತಭೀತೈರಪಿ ॥ 49.49 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ವಿಷ್ಣೂಚಥ್ಯಸಂವಾದೇ
ಶಿವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನದಾತೃತ್ವನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಏಕೋನಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

 

50 ॥ ಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ವಿಷ್ಣುಸ್ತವಾಂತೇ ವಿಪ್ರೋಽಸೌ ಸುದರ್ಶನಸಮಾಹ್ವಯಃ ।
ಸ್ನಾತ್ವಾಽಥ ಮಣಿಕರ್ಣ್ಯಾಂ ಸ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಣಃ ॥ 50.1 ॥

ಸಂಜಪನ್ ಶತರುದ್ರೀಯಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ ।
ಸಂಪಾದ್ಯ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾಣಿ ಕಮಲಾನ್ಯಮಲಾನ್ಯಪಿ ॥ 50.2 ॥

ಗಂಧಾಕ್ಷತೈರ್ಧೂಪದೀಪೈರ್ನೈವೇದ್ಯೈರ್ವಿವಿಧೈರಪಿ ।
ವಿಷ್ಣೂಪದಿಷ್ಟಮಾರ್ಗೇಣ ನಿತ್ಯಮಂತರ್ಗೃಹಸ್ಯ ಹಿ ॥ 50.3 ॥

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಚಕಾರಾಸೌ ಲಿಂಗಾನ್ಯಭ್ಯರ್ಚಯಂಸ್ತಥಾ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾವಿಮುಕ್ತೇಶೌ ವೀರೇಶಂ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಂ ॥ 50.4 ॥

ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ವೃದ್ಧಕಾಲೇ ಕೇದಾರಂ ಶೂಲಟಂಕಕಂ ।
ರತ್ನೇಶಂ ಭಾರಭೂತೇಶಂ ಚಂದ್ರೇಶಂ ಸಿದ್ಧಕೇಶ್ವರಂ ॥ 50.5 ॥

ಘಂಟಾಕರ್ಣೇಶ್ವರಂ ಚೈವ ನಾರದೇಶಂ ಯಮೇಶ್ವರಂ ।
ಪುಲಸ್ತಿಪುಲಹೇಶಂ ಚ ವಿಕರ್ಣೇಶಂ ಫಲೇಶ್ವರಂ ॥ 50.6 ॥

ಕದ್ರುದ್ರೇಶಮಖಂಡೇಶಂ ಕೇತುಮಾಲಿಂ ಗಭಸ್ತಿಕಂ ।
ಯಮುನೇಶಂ ವರ್ಣಕೇಶಂ ಭದ್ರೇಶಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಶಂಕರಂ ॥ 50.7 ॥

ನಂದಿಕೇಶಂ ಚ ರಾಮೇಶಂ ಕರಮರ್ದೇಶ್ವರಂ ತಥಾ ।
ಆವರ್ದೇಶಂ ಮತಂಗೇಶಂ ವಾಸುಕೀಶಂ ದ್ರುತೀಶ್ವರಂ ॥ 50.8 ॥

ಸೂರ್ಯೇಶಮರ್ಯಮೇಶಂ ಚ ತೂಣೀಶಂ ಗಾಲವೇಶ್ವರಂ ।
ಕಣ್ವಕಾತ್ಯಾಯನೇಶಂ ಚ ಚಂದ್ರಚೂಡೇಶ್ವರಂ ತಥಾ ॥ 50.9 ॥

ಉದಾವರ್ತೇಶ್ವರಂ ಚೈವ ತೃಣಜ್ಯೋತೀಶ್ವರಂ ಸದಾ ।
ಕಂಕಣೇಶಂ ತಂಕಣೇಶಂ ಸ್ಕಂದೇಶಂ ತಾರಕೇಶ್ವರಂ ॥ 50.10 ॥

ಜಂಬುಕೇಶಂ ಚ ಜ್ಞಾನೇಶಂ ನಂದೀಶಂ ಗಣಪೇಶ್ವರಂ ।
ಏತಾನ್ಯಂತರ್ಗೃಹೇ ವಿಪ್ರಃ ಪೂಜಯನ್ ಪರಯಾ ಮುದಾ ॥ 50.11 ॥

ಢುಂಢ್ಯಾದಿಗಣಪಾಂಶ್ಚೈವ ಭೈರವಂ ಚಾಪಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಮನ್ನದಾತ್ರೀಂ ಸಾಕ್ಷಾಲ್ಲೋಕೈಕಮಾತರಂ ॥ 50.12 ॥

ದಂಡಪಾಣಿಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಂ ಸಮ್ಯಗಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ತಸ್ಥಿವಾನ್ ।
ತೀರ್ಥಾನ್ಯನ್ಯಾನ್ಯಪಿ ಮುನಿರ್ಮಣಿಕರ್ಣ್ಯಾದಿ ಸತ್ತಮ ॥ 50.13 ॥

ಜ್ಞಾನೋದಂ ಸಿದ್ಧಕೂಪಂ ಚ ವೃದ್ಧಕೂಪಂ ಪಿಶಾಚಕಂ ।
ಋಣಮೋಚನತೀರ್ಥಂ ಚ ಗರ್ಗತೀರ್ಥಂ ಮಹತ್ತರಂ ॥ 50.14 ॥

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸನಿಯಮಂ ವಿಪ್ರೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಂಚನದೇ ಹೃದೇ ।
ಕಿರಣಾಂ ಧೂತಪಾಪಾಂ ಚ ಪಂಚಗಂಗಾಮಪಿ ದ್ವಿಜಃ ॥ 50.15 ॥

ಗಂಗಾಂ ಮನೋರಮಾಂ ತುಂಗಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀಂ ।
ಮುಕ್ತಿಮಂಟಪಮಾಸ್ಥಾಯ ಸ ಜಪನ್ ಶತರುದ್ರಿಯಂ ॥ 50.16 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಂ ವೈ ಜಪನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಂ ದ್ವಿಜಃ ।
ಪಕ್ಷೇ ಪಕ್ಷೇ ತಥಾ ಕುರ್ವನ್ ಪಂಚಕ್ರೋಶಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ॥ 50.17 ॥

ಅಂತರ್ಗೃಹಾದ್ಬಹಿರ್ದೇಶೇ ಚಕಾರಾವಸಥಂ ತದಾ ।
ಏವಂ ಸಂವಸತಸ್ತಸ್ಯ ಕಾಲೋ ಭೂಯಾನವರ್ತತ ॥ 50.18 ॥

ತತ್ರ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಪೋನಿಷ್ಠಂ ಸುದರ್ಶನಸಮಾಹ್ವಯಂ ।
ವಿಷ್ಣುಸ್ತದಾ ವೈ ತಂ ವಿಪ್ರಂ ಸಮಾಹೂಯ ಶಿವಾರ್ಚಕಂ ॥ 50.19 ॥

ಪುನಃ ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ಚೇತಸಾ ಮುನಿಸತ್ತಮಂ ।

ವಿಷ್ಣುಃ –
ಭೋಃ ಸುದರ್ಶನವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಶಿವಾರ್ಚನಪರಾಯಣ ।
ಜ್ಞಾನಪಾತ್ರಂ ಭವಾನೇವ ವಿಶ್ವೇಶಕೃಪಯಾಽಧುನಾ ॥ 50.20 ॥

ತ್ವಯಾ ತಪಾಂಸಿ ತಪ್ತಾನಿ ಇಷ್ಟಾ ಯಜ್ಞಾಸ್ತ್ವಯೈವ ಹಿ ।
ಅಧೀತಾಶ್ಚ ತ್ವಯಾ ವೇದಾಃ ಕಾಶ್ಯಾಂ ವಾಸೋ ಯತಸ್ತವ ॥ 50.21 ॥

ಬಹುಭಿರ್ಜನ್ಮಭಿರ್ಯೇನ ಕೃತಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಮಹತ್ತಪಃ ।
ತಸ್ಯೈವ ಸಿದ್ಧ್ಯತ್ಯಮಲಾ ಕಾಶೀಯಂ ಮುಕ್ತಿಕಾಶಿಕಾ ॥ 50.22 ॥

ತವ ಭಾಗ್ಯಸ್ಯ ನಾಂತೋಽಸ್ತಿ ಮುನೇ ತ್ವಂ ಭಾಗ್ಯವಾನಸಿ ।
ಕಿಂಚೈಕಂ ತವ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಮಾತ್ಯಂತಿಕಂ ಶೃಣು ॥ 50.23 ॥

ವಿಶ್ವೇಶಕೃಪಯಾ ತೇಽದ್ಯ ಮುಕ್ತಿರಂತೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷನಾಮಪುಣ್ಯಂ ಯತ್ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಂ ॥ 50.24 ॥

ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ವಿಪ್ರ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮೀಶಿತುಃ ।
ತೇನಾರ್ಚಯೇಶಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈರ್ಮನೋಹರೈಃ ॥ 50.25 ॥

ವರ್ಷಮೇಕಂ ನಿರಾಹಾರೋ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಪೂಜಯನ್ ಸದಾ ।
ಸಂವತ್ಸರಾಂತೇ ಮುಕ್ತಸ್ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 50.26 ॥

ತ್ವದ್ದೇಹಾಪಗಮೇ ಮಂತ್ರಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನುತ್ತಮಂ ।
ದದಾತಿ ದೇವೋ ವಿಶ್ವೇಶಸ್ತೇನ ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 50.27 ॥

ಶೈವೇಭ್ಯಃ ಸನ್ನಜೀವೇಭ್ಯೋ ದದಾತೀಮಂ ಮಹಾಮನುಂ ।

ಸ್ಕಂದಃ –
ಇತಿ ವಿಷ್ಣುವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಹ ಹರಿಂ ತದಾ ।
ಸುದರ್ಶನೋ ಯಯಾಚೇತ್ಥಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಂ ॥ 50.28 ॥

ಭಗವನ್ ದೈತ್ಯವೃಂದಘ್ನ ವಿಷ್ಣೋ ಜಿಷ್ಣೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಂ ಯದ್ದಿವ್ಯಂ ವಿಶ್ವೇಶಸ್ಯಾಶು ತದ್ವದ ॥ 50.29 ॥

ಯೇನ ಜಪ್ತೇನ ದೇವೇಶಃ ಪೂಜಿತೋ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಕೈಃ ।
ದದಾತಿ ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ದೇಹಾಂತೇ ತದ್ವದಾಶು ಮೇ ॥ 50.30 ॥

ತದಾ ವಿಪ್ರವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಸ್ಮೈ ಚೋಪಾದಿಶತ್ ಸ್ವಯಂ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಂ ದೇವಸ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯಾದಿ ಸತ್ತಮ ॥ 50.31 ॥

ತೇನ ಸಂಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶಂ ವರ್ಷಮೇಕಮತಂದ್ರಿತಃ ।
ಕೋಮಲಾರಕ್ತಬಿಲ್ವೈಶ್ಚ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ತುಷ್ಟುವೇ ॥ 50.32 ॥

ಸುದರ್ಶನಃ –
ಆಶೀವಿಷಾಂಗಪರಿಮಂಡಲಕಂಠಭಾಗ-
ರಾಜತ್ಸುಸಾಗರಭವೋಗ್ರವಿಷೋರುಶೋಭ ।
ಫಾಲಸ್ಫುರಜ್ಜ್ವಲನದೀಪ್ತಿವಿದೀಪಿತಾಶಾ-
ಶೋಕಾವಕಾಶ ತಪನಾಕ್ಷ ಮೃಗಾಂಕಮೌಲೇ ॥ 50.33 ॥

ಕ್ರುದ್ಧೋಡುಜಾಯಾಪತಿಧೃತಾರ್ಧಶರೀರಶೋಭ
ಪಾಹ್ಯಾಶು ಶಾಸಿತಮಖಾಂಧಕದಕ್ಷಶತ್ರೋ ।
ಸುತ್ರಾಮವಜ್ರಕರದಂಡವಿಖಂಡಿತೋರು-
ಪಕ್ಷಾದ್ಯಘಕ್ಷಿತಿಧರೋರ್ಧ್ವಶಯಾವ ಶಂಭೋ ॥ 50.34 ॥

ಉತ್ಫುಲ್ಲಹಲ್ಲಕಲಸತ್ಕರವೀರಮಾಲಾ-
ಭ್ರಾಜತ್ಸುಕಂಧರಶರೀರ ಪಿನಾಕಪಾಣೇ ।
ಚಂಚತ್ಸುಚಂದ್ರಕಲಿಕೋತ್ತಮಚಾರುಮೌಲಿಂ
ಲಿಂಗೇ ಕುಲುಂಚಪತಿಮಂಬಿಕಯಾ ಸಮೇತಂ ॥ 50.35 ॥

ಛಾಯಾಧವಾನುಜಲಸಚ್ಛದನೈಃ ಪರಿಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಮುಕ್ತೇನ ಸ್ವಸ್ಯ ಚ ವಿರಾಜಿತವಂಶಕೋಟ್ಯಾ ।
ಸಾಯಂ ಸಂಗವಪುಂಗವೋರುವಹನಂ ಶ್ರೀತುಂಗಲಿಂಗಾರ್ಚಕಃ
ಶಾಂಗಃ ಪಾತಕಸಂಗಭಂಗಚತುರಶ್ಚಾಸಂಗನಿತ್ಯಾಂತರಃ ॥ 50.36 ॥

ಫಾಲಾಕ್ಷಸ್ಫುರದಕ್ಷಿಜಸ್ಫುರದುರುಸ್ಫೂಲಿಂಗದಗ್ಧಾಂಗಕಾ-
ನಂಗೋತ್ತುಂಗಮತಂಗಕೃತ್ತಿವಸನಂ ಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಶಾಂಕರಂ ।
ಅಚ್ಛಾಚ್ಛಾಗವಹಾಂ ಸುರತಾಮೀಕ್ಷಾಶಿನಾಂತೇ ವಿಭೋ
ವೃಷ್ಯಂ ಶಾಂಕರವಾಹನಾಮನಿರತಾಃ ಸೋಮಂ ತಥಾ ವಾಜಿನಂ ॥ 50.37 ॥

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಜನ್ಮವಿನಾಶನಂ ತ್ವಿತಿ ಮುಹುಸ್ತೇ ಜಿಹ್ವಯಾ ಸತ್ತಮಾಃ
ಯೇ ಶಂಭೋಃ ಸಕೃದೇವ ನಾಮನಿರತಾಃ ಶಾಂಗಾಃ ಸ್ವತಃ ಪಾವನಾಃ ॥ 50.38 ॥

ಮೃಗಾಂಕ ಮೌಲಿಮೀಶ್ವರಂ ಮೃಗೇಂದ್ರಶತ್ರುಜತ್ವಚಂ ।
ವಸಾನಮಿಂದುಸಪ್ರಭಂ ಮೃಗಾದ್ಯಬಾಲಸತ್ಕರಂ ।
ಭಜೇ ಮೃಗೇಂದ್ರಸಪ್ರಭಂ ??? ??? ॥ 50.39 ॥

ಸ್ಕಂದಃ –
ಏವಂ ಸ್ತುವಂತಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಸುದರ್ಶನಮತಂದ್ರಿತಂ ।
ಪ್ರಾಹೇತ್ಥಂ ಶೌರಿಮಾಭಾಷ್ಯ ಶಂಭೋರ್ಭಕ್ತಿವಿವರ್ಧನಂ ॥ 50.40 ॥

ವಿಷ್ಣುಃ –
ಅತ್ರೈವಾಮರಣಂ ವಿಪ್ರ ವಸ ತ್ವಂ ನಿಯತಾಶನಃ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರಜಪನ್ ಶತರುದ್ರೀಯಮೇವ ಚ ॥ 50.41 ॥

ಅಂತರ್ಗೃಹಾತ್ ಬಹಿಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪೂಜಯಾಶು ಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ತವಾಂತೇ ಭೂರಿಕರುಣೋ ಮೋಕ್ಷಂ ದಾಸ್ಯತ್ಯಸಂಶಯಂ ॥ 50.42 ॥

ಸ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಹ ವಿಶ್ವೇಶಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಾಹ ಸುದರ್ಶನಂ ।
ಧನ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಲಿಂಗೇಽಪ್ಯನುದಿನಗಲಿತಸ್ವಾಂತರಂಗಾಘಸಂಘಃ
ಪುಂಸಾಂ ವರ್ಯಾದ್ಯಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಮನಿಯಮವರೈರ್ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ ।
ದತ್ವಾ ಬಿಲ್ವವರಂ ಸದಂಬುಜದಲಂ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಲಂ ವಾ ಮುಹುಃ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀಶ್ವರಪಾದಪಂಕಜಮುಮಾನಾಥಾದ್ಯ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ॥ 50.43 ॥

ಕೋ ವಾ ತ್ವತ್ಸದೃಶೋ ಭವೇದಗಪತಿಪ್ರೇಮೈಕಲಿಂಗಾರ್ಚಕೋ
ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರವರೋರ್ಧ್ವಕೇಶವಿಲಸಚ್ಛ್ರೀಭಕ್ತಿಬೀಜಾಂಕುರೈಃ ।
ದೇವಾ ವಾಪ್ಯಸುರಾಃ ಸುರಾ ಮುನಿವರಾ ಭಾರಾ ಭುವಃ ಕೇವಲಂ
ವೀರಾ ವಾ ಕರವೀರಪುಷ್ಪವಿಲಸನ್ಮಾಲಾಪ್ರದೇ ನೋ ಸಮಃ ॥ 50.44 ॥

ವನೇ ವಾ ರಾಜ್ಯೇ ವಾಪ್ಯಗಪತಿಸುತಾನಾಯಕಮಹೋ
ಸ್ಫುರಲ್ಲಿಂಗಾರ್ಚಾಯಾಂ ನಿಯಮಮತಭಾವೇನ ಮನಸಾ ।
ಹರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯ ತ್ರಿಭುವನತೃಣಾಡಂಬರವರ-
ಪ್ರರೂಢೈರ್ಭಾಗ್ಯೈರ್ವಾ ನ ಹಿ ಖಲು ಸ ಸಜ್ಜೇತ ಭುವನೇ ॥ 50.45 ॥

ನ ದಾನೈರ್ಯೋಗೈರ್ವಾ ವಿಧಿವಿಹಿತವರ್ಣಾಶ್ರಮಭರೈಃ
ಅಪಾರೈರ್ವೇದಾಂತಪ್ರತಿವಚನವಾಕ್ಯಾನುಸರಣೈಃ ।
ನ ಮನ್ಯೇಽಹಂ ಸ್ವಾಂತೇ ಭವಭಜನಭಾವೇನ ಮನಸಾ
ಮುಹುರ್ಲಿಂಗಂ ಶಾಂಗಂ ಭಜತಿ ಪರಮಾನಂದಕುಹರಃ ॥ 50.46 ॥

ಶರ್ವಂ ಪರವತನಂದಿನೀಪತಿಮಹಾನಂದಾಂಬುಧೇಃ ಪಾರಗಾ
ರಾಗತ್ಯಾಗಹೃದಾ ವಿರಾಗಪರಮಾ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾದರಾಃ ।
ಮಾರಾಪಾರಶರಾಭಿಘಾತರಹಿತಾ ಧೀರೋರುಧಾರಾರಸೈಃ
ಪಾರಾವಾರಮಹಾಘಸಂಸೃತಿಭರಂ ತೀರ್ಣಾಃ ಶಿವಾಭ್ಯರ್ಚನಾತ್ ॥ 50.47 ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಸುತಂ ಪುರಾಽನ್ತಕಭಯಾದ್ಯೋಽರಕ್ಷದೀಶೋ ಹರಃ
ತತ್ಪಾದಾಂಬುಜರಾಗರಂಜಿತಮನಾ ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಂ ವಾ ಫಲಂ ।
ತಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಂಜಸಾ ಪ್ರಣಮತಾಮೋಜೋಜಿಮಧ್ಯೇ ಜಯಂ
ಜೇತಾರೋತಪರಾಜಯೋ ಜನಿಜರಾರೋಗೈರ್ವಿಮುಕ್ತಿಂ ಲಭೇತ್ ॥ 50.48 ॥

ಭೂತಾಯಾಂ ಭೂತನಾಥಂ ತ್ವಘಮತಿತಿಲಕಾಕಾರಭಿಲ್ಲೋತ್ಥಶಲ್ಯೈಃ
ಧಾವನ್ ಭಲ್ಲೂಕಪೃಷ್ಠೇ ನಿಶಿ ಕಿಲ ಸುಮಹದ್ವ್ಯಾಘ್ರಭೀತ್ಯಾಽರುರೋಹ ।
ಬಿಲ್ವಂ ನಲ್ವಪ್ರಭಂ ತಚ್ಛದಘನಮಸಕೃತ್ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಮೂಲೇ
ನಿದ್ರಾತಂದ್ರೋಜ್ಝಿತೋಽಸೌ ಮೃಗಗಣಕಲನೇ ಮೂಲಲಿಂಗೇಽಥ ಶಾಂಗೇ ॥ 50.49 ॥

ತೇನಾಭೂದ್ಭಗವಾನ್ ಗಣೋತ್ತಮವರೋ ಮುಕ್ತಾಘಸಂಘಸ್ತದಾ
ಚಂಡಾಂಶೋಸ್ತನಯೇನ ಪೂಜಿತಪದಃ ಸಾರೂಪ್ಯಮಾಪೇಶಿತುಃ ।
ಗಂಗಾಚಂದ್ರಕಲಾಕಪರ್ದವಿಲಸತ್ಫಾಲಸ್ಫುಲಿಂಗೋಜ್ಜ್ವಲದ್
ವಾಲನ್ಯಂಕುಕರಾಗ್ರಸಂಗತಮಹಾಶೂಲಾಹಿ ಟಂಕೋದ್ಯತಃ ॥ 50.50 ॥

ಚೈತ್ರೇ ಚಿತ್ರೈಃ ಪಾತಕೈರ್ವಿಪ್ರಮುಕ್ತೋ ವೈಶಾಖೇ ವೈ ದುಃಖಶಾಖಾವಿಮುಕ್ತಃ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠೇ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭವತೇಷಾಢಮಾಸಿ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಶ್ರಾವಣೇ ಶ್ರಾಂತಿನಾಶಃ ॥ 50.51 ॥

ಭಾದ್ರೇ ಭದ್ರೋ ಭವತೇ ಚಾಶ್ವಿನೇ ವೈ ಅಶ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಕಾರ್ತಿಕೇ ಕೀರ್ತಿಲಾಭಃ ।
ಮಾರ್ಗೇ ಮುಕ್ತೇರ್ಮಾರ್ಗಮೇತಲ್ಲಭೇತ ಪುಷ್ಯೇ ಪುಣ್ಯಂ ಮಾಘಕೇ ಚಾಘನಾಶಃ ॥ 50.52 ॥

ಫಲ್ಗು ತ್ವಂಹೋ ಫಾಲ್ಗುನೇ ಮಾಸಿ
ನಶ್ಯೇದೀಶಾರ್ಚಾತೋ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚಲಿಂಗೇ ।
ಏವಂ ತತ್ತನ್ಮಾಸಿ ಪೂಜ್ಯೇಶಲಿಂಗಂ
ಚಿತ್ರೈಃ ಪಾಪೈರ್ವಿಪ್ರಮುಕ್ತೋ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರಃ ॥ 50.53 ॥

ದೂರ್ವಾಂಕುರೈರಭಿನವೈಃ ಶಶಿಧಾಮಚೂಡ-
ಲಿಂಗಾರ್ಚನೇನ ಪರಿಶೇಷಯದಂಕುರಾಣಿ ।
ಸಂಸಾರಘೋರತರರೂಪಕರಾಣಿ ಸದ್ಯಃ
ಮುಕ್ತ್ಯಂಕುರಾಣಿ ಪರಿವರ್ಧಯತೀಹ ಧನ್ಯಃ ॥ 50.54 ॥

ಗೋಕ್ಷೀರೇಕ್ಷುಕ್ಷೌದ್ರಖಂಡಾಜ್ಯದಧ್ನಾ
ಸನ್ನಾರೇಲೈಃ ಪಾನಸಾಮ್ರಾದಿಸಾರೈಃ ।
ವಿಶ್ವೇಶಾನಂ ಸತ್ಸಿತಾರತ್ನತೋಯೈಃ
ಗಂಧೋದೈರ್ವಾ ಸಿಂಚ್ಯ ದೋಷೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ॥ 50.55 ॥

ಲಿಂಗಂ ಚಂದನಲೇಪಸಂಗತಮುಮಾಕಾಂತಸ್ಯ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯೇ
ತೇ ಸಂಸಾರಭುಜಂಗಭಂಗಪತನಾನಂಗಾಂಗಸಂಗೋಜ್ಝಿತಾಃ ।
ವ್ಯಂಗಂ ಸರ್ವಸಮರ್ಚನಂ ಭಗವತಃ ಸಾಂಗಂ ಭವೇಚ್ಛಾಂಕರಂ
ಶಂಗಾಪಾಂಗಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿರಂ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 50.56 ॥

ಮುರಲಿಸರಲಿರಾಗೈರ್ಮರ್ದಲೈಸ್ತಾಲಶಂಖೈಃ
ಪಟುಪಟಹನಿನಾದಧ್ವಾಂತಸಂಧಾನಘೋಷೈಃ ।
ದುಂದುಭ್ಯಾಘಾತವಾದೈರ್ವರಯುವತಿಮಹಾನೃತ್ತಸಂರಂಭರಂಗೈಃ
ದರ್ಶೇಷ್ವಾದರ್ಶದರ್ಶೋ ಭಗವತಿ ಗಿರಿಜಾನಾಯಕೇ ಮುಕ್ತಿಹೇತುಃ ॥ 50.57 ॥

ಸ್ವಚ್ಛಚ್ಛತ್ರಛವೀನಾಂ ವಿವಿಧಜಿತಮಹಾಚ್ಛಾಯಯಾ ಛನ್ನಮೈಶಂ
ಶೀರ್ಷಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಪಾಪೋ ಭವತಿ ಭವಹರಃ ಪೂಜಕಃ ಶಂಭುಭಕ್ತ್ಯಾ ।
ಚಂಚಚ್ಚಂದ್ರಾಭಕಾಂಡಪ್ರವಿಲಸದಮಲಸ್ವರ್ಣರತ್ನಾಗ್ರಭಾಭಿ-
ರ್ದೀಪ್ಯಚ್ಚಾಮರಕೋಟಿಭಿಃ ಸ್ಫುಟಪಟಘಟಿತೈಶ್ಚಾಕಚಕ್ಯೈಃ ಪತಾಕೈಃ ॥ 50.58 ॥

ಸಂಪಶ್ಯಾರುಣಭೂರುಹೋತ್ತಮಶಿಖಾಸಂಲೇಢಿತಾರಾಗಣಂ
ತಾರಾನಾಥಕಲಾಧರೋರುಸುಮಹಾಲಿಂಗೌಘಸಂಸೇವಿತಂ ।
ಬಿಲ್ವಾನಾಂ ಕುಲಮೇತದತ್ರ ಸುಮಹಾಪಾಪೌಘಸಂಹಾರಕೃತ್
ವಾರಾಣಾಂ ನಿಖಿಲಪ್ರಮೋದಜನಕಂ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಿಯಂ ಕೇವಲಂ ॥ 50.59 ॥

ಅನ್ನಂ ಪೋತ್ರಿಮಲಾಯತೇ ಧನರಸಂ ಕೌಲೇಯಮೂತ್ರಾಯತೇ
ಸಂವೇಶೋ ನಿಗಲಾಯತೇ ಮಮ ಸದಾನಂದೋ ಕಂದಾಯತೇ ।
ಶಂಭೋ ತೇ ಸ್ಮರಣಾಂತರಾಯಭರಿತ ಪ್ರಾಣಃ ಕೃಪಾಣಾಯತೇ ॥ 50.60 ॥

ಕಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮುಪೇಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ತಫಲದಂ ತೂಲಾದಿದಾನಕ್ಷಯಂ
ಬಬ್ಬೂಲಂ ಪರಿಸೇವತೇ ಕ್ಷುದಧಿಕೋ ವಾತೂಲದಾನಕ್ಷಮಂ ।
ತದ್ವಚ್ಛಂಕರಕಿಂಕರೋ ವಿಧಿಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಚಂದ್ರಾನಲಾನ್
ಸೇವೇದ್ಯೋ ವಿಧಿವಂಚಿತಃ ಕಲಿಬಲಪ್ರಾಚುರ್ಯತೋ ಮೂಢಧೀಃ ॥ 50.61 ॥

ಸುವರ್ಣಾಂಡೋದ್ಭೂತಸ್ತುತಿಗತಿಸಮರ್ಚ್ಯಾಂಡಜವರ-
ಪ್ರಪಾದಂ ತ್ವಾಂ ಕಶ್ಚಿದ್ ಭಜತಿ ಭುವನೇ ಭಕ್ತಿಪರಮಃ ।
ಮಹಾಚಂಡೋದ್ದಂಡಪ್ರಕಟಿತಭುವಂ ತಾಂಡವಪರಂ
ವಿಭುಂ ಸಂತಂ ನಿತ್ಯಂ ಭಜ ಭಗಣನಾಥಾಮಲಜಟಂ ॥ 50.62 ॥

ಅಜಗವಕರ ವಿಷ್ಣುಬಾಣ ಶಂಭೋ
ದುರಿತಹರಾಂತಕನಾಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮನಾಥಂ ।
ಭವದಭಯಪದಾಬ್ಜವರ್ಯಮೇತ
ಮಮ ಚಿತ್ತಸರಸ್ತಟಾನ್ನಯಾತು ಚಾದ್ಯ ॥ 50.63 ॥

ಇತ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಮಥಪತಿಮಗಾತ್ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ತಂ
ಕ್ಷಿತಿಸುರವರವರ್ಯಂ ಚಾನುಶಾಸ್ಯೇತ್ಥಮಿಷ್ಟಂ ।
ಸ ಚ ಮುನಿಗಣಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿಂ ತಥಾಂತೇ
ಪ್ರಮಥಪತಿಪದಾಬ್ಜೇ ಲೀನಹೀನಾಂಗಸಂಗಃ ॥ 50.64 ॥

ಸೂತಃ –
ಇತ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮುನೀಂದ್ರೋಽಸೌ ಜೈಗೀಷವ್ಯೋಽವದದ್ವಿಭುಂ ।
ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಷಷ್ಠಾಂಶಂ ವೈ ಷಡಾಸ್ಯತಃ ॥ 50.65 ॥

ಜೈಗೀಷವ್ಯಃ –
ಮಾರಮಾರಕಜಾನಂದವಸತೇರ್ಮಹಿಮಾ ಕಥಂ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮೇತಚ್ಚ ವದ ಮೇ ಕರುಣಾನಿಧೇ ॥ 50.66 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಚಾಪ್ಯಥಾನ್ಯಾನಾಂ ಮಹಿಮಾಂ ವದ ಸದ್ಗುರೋ ।
ಶೂರತಾರಕಸಂಹರ್ತಸ್ತ್ವತ್ತೋ ನಾನ್ಯೋ ಗುರುರ್ಮಮ ॥ 50.67 ॥

ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ತು ಮುನೇರ್ವಾಕ್ಯಂ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಾಹಾಥ ತಂ ಮುನಿಂ ।

ಸ್ಕಂದಃ –
ಆಗಾಮಿನ್ಯಂಶಕೇಽಸ್ಮಿಂಸ್ತವ ಹೃದಯಮಹಾನಂದಸಿಂಧೌ ವಿಧೂತ್ಥ-
ಪ್ರಾಚುರ್ಯಪ್ರಕಟೈಃ ಕರೋಪಮಮಹಾಸಪ್ತಮಾಂಶೇ ವಿಶೇಷೇ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಚಾಪಿ ಸಹಸ್ರಕಂ ಭಗವತಃ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಿಯಂ ಕೇವಲಂ
ಅಸ್ಯಾನಂದವನಸ್ಯ ಚೈವ ಮಹಿಮಾ ತ್ವಂ ವೈ ಶೃಣುಷ್ವಾದರಾತ್ ॥ 50.68 ॥

ಉಗ್ರೋಂಽಶಃ ಶಶಿಶೇಖರೇಣ ಕಥಿತೋ ವೇದಾಂತಸಾರಾತ್ಮಕಃ
ಷಷ್ಠಃ ಷಣ್ಮುಖಸತ್ತಮಾಯ ಸ ದದೌ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸೋಽಪ್ಯದಾತ್ ।
ಪುತ್ರಾಯಾತ್ಮಭವಾಯ ತದ್ಭವಹರಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭವೇದ್ ಜ್ಞಾನವಿತ್
ಚೋಕ್ತ್ವಾ ಜನ್ಮಶತಾಯುತಾರ್ಜಿತಮಹಾಪಾಪೈರ್ವಿಮುಕ್ತೋ ಭವೇತ್ ॥ 50.69 ॥

ಶ್ರುತ್ವಾಂಶಮೇತದ್ ಭವತಾಪಪಾಪಹಂ ಶಿವಾಸ್ಪದಜ್ಞಾನದಮುತ್ತಮಂ ಮಹತ್ ।
ಧ್ಯಾನೇನ ವಿಜ್ಞಾನದಮಾತ್ಮದರ್ಶನಂ ದದಾತಿ ಶಂಭೋಃ ಪದಭಕ್ತಿಭಾವತಃ ॥ 50.70 ॥

ಸೂತಃ –
ಅಧ್ಯಾಯಪಾದಾಧ್ಯಯನೇಽಪಿ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಹೃದಿ ಧ್ಯಾಯತಿ ಬಂಧಮುಕ್ತ್ಯೈ ।
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯತಾಂತಾಯ ಶಮಾನ್ವಿತಾಯ ದದ್ಯಾದ್ಯದದ್ಯಾನ್ನ ವಿಭೇದ್ಯಮೇತತ್ ॥ 50.71 ॥

ಇತ್ಥಂ ಸೂತವಚೋದ್ಯತಮಹಾನಂದೈಕಮೋದಪ್ರಭಾ
ಭಾಸ್ವದ್ಭಾಸ್ಕರಸಪ್ರಭಾ ಮುನಿವರಾಃ ಸಂತುಷ್ಟುವುಸ್ತಂ ತದಾ ।
ವೇದೋದ್ಯದ್ವಚನಾಶಿಷಾ ಪ್ರಹೃಷಿತಾಃ ಸೂತಂ ಜಯೇತ್ಯುಚ್ಚರನ್
ಪ್ಯಾಹೋ ಜಗ್ಮುರತೀವ ಹರ್ಷಿತಹೃದಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವೀಕ್ಷಿತುಂ ॥ 50.72 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯೇ ಷಷ್ಠಾಂಶೇ ಸುದರ್ಶನಸ್ಯ
ಮುಕ್ತಿಲಾಭವರ್ಣನಂ ಅಂಶಶ್ರವಣಫಲನಿರೂಪಣಂ ಚ ನಾಮ ಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಶಂಕರಾಖ್ಯಃ ಷಷ್ಠಾಂಶಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ॥

॥ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀರಮಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

Also Read:

Ribhu Gita from Shiva Rahasya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ribhu Gita from Shiva Rahasya Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top