Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Krishna Sahasranama Stotram from Satvatatantra Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ સાત્વતતન્ત્રે ॥

શ્રીનારદ ઉવાચ ।
કથિતં મે ત્વયા દેવ હરિનામાનુકીર્તનમ્ ।
પાપાપહં મહાસૌખ્યં ભગવદ્ભક્તિકારણમ્ ॥ ૧ ॥

તત્રાહં યાનિ નામાનિ કીર્તયામિ સુરોત્તમ ।
તાન્યહં જ્ઞાતુમિચ્છામિ સાકલ્યેન કુતૂહલાત્ ॥ ૨ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ ।
ભૂમ્યમ્બુતેજસાં યે વૈ પરમાણૂનપિ દ્વિજ ।
શક્યન્તે ગણિતું ભૂયો જન્મભિર્ન હરેર્ગુણાન્ ॥ ૩ ॥

તથાપિ મુખ્યં વક્ષ્યામિ શ્રીવિષ્ણોઃ પરમાદ્ભુતમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રં પાર્વત્યૈ યદિહોક્તં કૃપાલુના ॥ ૪ ॥

સમાધિનિષ્ઠં માં દૃષ્ટ્વા પાર્વતી વરવર્ણિની ।
અપૃચ્છત્પરમં દેવં ભગવન્તં જગદ્ગુરુમ્ ॥ ૫ ॥

તદા તસ્યૈ મયા પ્રોક્તો મત્પરો જગદીશ્વરઃ ।
નામ્નાં સહસ્રં ચ તથા ગુણકર્માનુસારતઃ ॥ ૬ ॥

તદહં તેઽભિવક્ષ્યામિ મહાભાગવતો ભવાન્ ।
યસ્યૈકસ્મરણેનૈવ પુમાન્ સિદ્ધિમવાપ્નુયાત્ ॥ ૭ ॥

ઉદ્યન્નવીનજલદાભમકુણ્ઠધિષ્ણ્યં વિદ્યોતિતાનલમનોહરપીતવાસમ્ ।
ભાસ્વન્મયૂખમુકુટાઙ્ગદહારયુક્તં કાઞ્ચીકલાપવલયાઙ્ગુલિભિર્વિભાતમ્ ॥ ૮ ॥

બ્રહ્માદિદેવગણવન્દિતપાદપદ્યં શ્રીસેવિતં સકલસુન્દરસંનિવેશમ્ ।
ગોગોપવનિતામુનિવૃન્દજુષ્ટં કૃષ્ણં પુરાણપુરુષં મનસા સ્મરામિ ॥ ૯ ॥

ઓં નમો વાસુદેવાય કૃષ્ણાય પરમાત્મને ।
પ્રણતક્લેશસંહર્ત્રે પરમાનન્દદાયિને ॥ ૧૦ ॥

ઓં શ્રીકૃષ્ણઃ શ્રીપતિઃ શ્રીમાન્ શ્રીધરઃ શ્રીસુખાશ્રયઃ ।
શ્રીદાતા શ્રીકરઃ શ્રીશઃ શ્રીસેવ્યઃ શ્રીવિભાવનઃ ॥ ૧૧ ॥

પરમાત્મા પરં બ્રહ્મ પરેશઃ પરમેશ્વરઃ ।
પરાનન્દઃ પરં ધામ પરમાનન્દદાયકઃ ॥ ૧૨ ॥

નિરાલમ્બો નિર્વિકારો નિર્લેપો નિરવગ્રહઃ ।
નિત્યાનન્દો નિત્યમુક્તો નિરીહો નિસ્પૃહપ્રિયઃ ॥ ૧૩ ॥

પ્રિયંવદઃ પ્રિયકરઃ પ્રિયદઃ પ્રિયસઞ્જનઃ ।
પ્રિયાનુગઃ પ્રિયાલમ્બી પ્રિયકીર્તિઃ પ્રિયાત્પ્રિયઃ ॥ ૧૪ ॥

મહાત્યાગી મહાભોગી મહાયોગી મહાતપાઃ ।
મહાત્મા મહતાં શ્રેષ્ઠો મહાલોકપતિર્મહાન્ ॥ ૧૫ ॥

સિદ્ધાર્થઃ સિદ્ધસઙ્કલ્પઃ સિદ્ધિદઃ સિદ્ધસાધનઃ ।
સિદ્ધેશઃ સિદ્ધમાર્ગાગ્રઃ સિદ્ધલોકૈકપાલકઃ ॥ ૧૬ ॥

ઇષ્ટો વિશિષ્ટઃ શિષ્ટેષ્ટો મહિષ્ઠો જિષ્ણુરુત્તમઃ ।
જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠશ્ચ સર્વેષ્ટો વિષ્ણુર્ભ્રાજિષ્ણુરવ્યયઃ ॥ ૧૭ ॥

વિભુઃ શમ્ભુઃ પ્રભુર્ભૂમા સ્વભૂઃ સ્વાનન્દમૂર્તિમાન્ ।
પ્રીતિમાન્ પ્રીતિદાતા ચ પ્રીતિદઃ પ્રીતિવર્ધનઃ ॥ ૧૮ ॥

યોગેશ્વરો યોગગમ્યો યોગીશો યોગપારગઃ ।
યોગદાતા યોગપતિર્યોગસિદ્ધિવિધાયકઃ ॥ ૧૯ ॥

સત્યવ્રતઃ સત્યપરઃ ત્રિસત્યઃ સત્યકારણઃ ।
સત્યાશ્રયઃ સત્યહરઃ સત્પાલિઃ સત્યવર્ધનઃ ॥ ૨૦ ॥

સર્વાનન્દઃ સર્વહરઃ સર્વગઃ સર્વવશ્યકૃત્ ।
સર્વપાતા સર્વસુખઃ સર્વશ્રુતિગણાર્ણવઃ ॥ ૨૧ ॥

જનાર્દનો જગન્નાથો જગત્ત્રાતા જગત્પિતા ।
જગત્કર્તા જગદ્ધર્તા જગદાનન્દમૂર્તિમાન્ ॥ ૨૨ ॥

ધરાપતિર્લોકપતિઃ સ્વર્પતિર્જગતામ્પતિઃ ।
વિદ્યાપતિર્વિત્તપતિઃ સત્પતિઃ કમલાપતિઃ ॥ ૨૩ ॥

ચતુરાત્મા ચતુર્બાહુશ્ચતુર્વર્ગફલપ્રદઃ ।
ચતુર્વ્યૂહશ્ચતુર્ધામા ચતુર્યુગવિધાયકઃ ॥ ૨૪ ॥

આદિદેવો દેવદેવો દેવેશો દેવધારણઃ ।
દેવકૃદ્દેવભૃદ્દેવો દેવેડિતપદામ્બુજઃ ॥ ૨૫ ॥

વિશ્વેશ્વરો વિશ્વરૂપી વિશ્વાત્મા વિશ્વતોમુખઃ ।
વિશ્વસૂર્વિશ્વફલદો વિશ્વગો વિશ્વનાયકઃ ॥ ૨૬ ॥

ભૂતકૃદ્ભૂતભૃદ્ભાવો ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ।
ભૂતિદો ભૂતિવિસ્તારો વિભૂતિર્ભૂતિપાલકઃ ॥ ૨૭ ॥

નારાયણો નારશાયી નારસૂર્નારજીવનઃ ।
નારૈકફલદો નારમુક્તિદો નારનાયકઃ ॥ ૨૮ ॥

સહસ્રરૂપઃ સાહસ્રનામા સાહસ્રવિગ્રહઃ ।
સહસ્રશીર્ષા સાહસ્રપાદાક્ષિભુજશીર્ષવાન્ ॥ ૨૯ ॥

પદ્મનાભઃ પદ્મગર્ભઃ પદ્મી પદ્મનિભેક્ષણઃ ।
પદ્મશાયી પદ્મમાલી પદ્માઙ્કિતપદદ્વયઃ ॥ ૩૦ ॥

વીર્યવાન્ સ્થૈર્યવાન્ વાગ્મી શૌર્યવાન્ ધૈર્યવાન્ ક્ષમી ।
ધીમાન્ ધર્મપરો ભોગી ભગવાન્ ભયનાશનઃ ॥ ૩૧ ॥

જયન્તો વિજયો જેતા જયદો જયવર્ધનઃ ।
અમાની માનદો માન્યો મહિમાવાન્મહાબલઃ ॥ ૩૨ ॥

સન્તુષ્ટસ્તોષદો દાતા દમનો દીનવત્સલઃ ।
જ્ઞાની યશસ્વાન્ ધૃતિમાન્ સહ ઓજોબલાશ્રયઃ ॥ ૩૩ ॥

હયગ્રીવો મહાતેજા મહાર્ણવવિનોદકૃત્ ।
મધુકૈટભવિધ્વંસી વેદકૃદ્વેદપાલકઃ ॥ ૩૪ ॥

સનત્કુમારઃ સનકઃ સનન્દશ્ચ સનાતનઃ ।
અખણ્ડબ્રહ્મવ્રતવાનાત્મા યોગવિવેચકઃ ॥ ૩૫ ॥

શ્રીનારદો દેવઋષિઃ કર્માકર્મપ્રવર્તકઃ ।
સાત્વતાગમકૃલ્લોકહિતાહિતપ્રસૂચકઃ ॥ ૩૬ ॥

આદિકાલો યજ્ઞતત્ત્વં ધાતૃનાસાપુટોદ્ભવઃ ।
દન્તાગ્રન્યસ્તભૂગોલો હિરણ્યાક્ષબલાન્તકઃ ॥ ૩૭ ॥

પૃથ્વીપતિઃ શીઘ્રવેગો રોમાન્તર્ગતસાગરઃ ।
શ્વાસાવધૂતહેમાદ્રિઃ પ્રજાપતિપતિસ્તુતઃ ॥ ૩૮ ॥

અનન્તો ધરણીભર્તા પાતાલતલવાસકૃત્ ।
કામાગ્નિજવનો નાગરાજરાજો મહાદ્યુતિઃ ॥ ૩૯ ॥

મહાકૂર્મો વિશ્વકાયઃ શેષભુક્સર્વપાલકઃ ।
લોકપિતૃગણાધીશઃ પિતૃસ્તુતમહાપદઃ ॥ ૪૦ ॥

કૃપામયઃ સ્વયં વ્યક્તિર્ધ્રુવપ્રીતિવિવર્ધનઃ ।
ધ્રુવસ્તુતપદો વિષ્ણુલોકદો લોકપૂજિતઃ ॥ ૪૧ ॥

શુક્લઃ કર્દમસન્તપ્તસ્તપસ્તોષિતમાનસઃ ।
મનોઽભીષ્ટપ્રદો હર્ષબિન્દ્વઞ્ચિતસરોવરઃ ॥ ૪૨ ॥

યજ્ઞઃ સુરગણાધીશો દૈત્યદાનવઘાતકઃ ।
મનુત્રાતા લોકપાલો લોકપાલકજન્મકૃત્ ॥ ૪૩ ॥

કપિલાખ્યઃ સાઙ્ખ્યપાતા કર્દમાઙ્ગસમુદ્ભવઃ ।
સર્વસિદ્ધગણાધીશો દેવહૂતિગતિપ્રદઃ ॥ ૪૪ ॥

દત્તોઽત્રિતનયો યોગી યોગમાર્ગપ્રદર્શકઃ ।
અનસૂયાનન્દકરઃ સર્વયોગિજનસ્તુતઃ ॥ ૪૫ ॥

નારાયણો નરઋષિર્ધર્મપુત્રો મહામનાઃ ।
મહેશશૂલદમનો મહેશૈકવરપ્રદઃ ॥ ૪૬ ॥

આકલ્પાન્તતપોધીરો મન્મથાદિમદાપહઃ ।
ઊર્વશીસૃગ્જિતાનઙ્ગો માર્કણ્ડેયપ્રિયપ્રદઃ ॥ ૪૭ ॥

ઋષભો નાભિસુખદો મેરુદેવીપ્રિયાત્મજઃ ।
યોગિરાજદ્વિજસ્રષ્ટા યોગચર્યાપ્રદર્શકઃ ॥ ૪૮ ॥

અષ્ટબાહુર્દક્ષયજ્ઞપાવનોઽખિલસત્કૃતઃ ।
દક્ષેશદ્વેષશમનો દક્ષજ્ઞાનપ્રદાયકઃ ॥ ૪૯ ॥

પ્રિયવ્રતકુલોત્પન્નો ગયનામા મહાયશાઃ ।
ઉદારકર્મા બહુવિન્મહાગુણગણાર્ણવઃ ॥ ૫૦ ॥

હંસરૂપી તત્ત્વવક્તા ગુણાગુણવિવેચકઃ ।
ધાતૃલજ્જાપ્રશમનો બ્રહ્મચારિજનપ્રિયઃ ॥ ૫૧ ॥

વૈશ્યઃ પૃથુઃ પૃથ્વિદોગ્ધા સર્વજીવનદોહકૃત્ ।
આદિરાજો જનાવાસકારકો ભૂસમીકરઃ ॥ ૫૨ ॥

પ્રચેતોઽભિષ્ટુતપદઃ શાન્તમૂર્તિઃ સુદર્શનઃ ।
દિવારાત્રિગણાધીશઃ કેતુમાનજનાશ્રયઃ ॥ ૫૩ ॥

શ્રીકામદેવઃ કમલાકામકેલિવિનોદકૃત્ ।
સ્વપાદરતિદોઽભીષ્ટસુખદો દુઃખનાશનઃ ॥ ૫૪ ॥

વિભુર્ધર્મભૃતાં શ્રેષ્ઠો વેદશીર્ષો દ્વિજાત્મજઃ ।
અષ્ટાશીતિસહસ્રાણાં મુનીનામુપદેશદઃ ॥ ૫૫ ॥

સત્યસેનો યક્ષરક્ષોદહનો દીનપાલકઃ ।
ઇન્દ્રમિત્રઃ સુરારિઘ્નઃ સૂનૃતાધર્મનન્દનઃ ॥ ૫૬ ॥

હરિર્ગજવરત્રાતા ગ્રાહપાશવિનાશકઃ ।
ત્રિકૂટાદ્રિવનશ્લાઘી સર્વલોકહિતૈષણઃ ॥ ૫૭ ॥

વૈકુણ્ઠશુભ્રાસુખદો વિકુણ્ઠાસુન્દરીસુતઃ ।
રમાપ્રિયકરઃ શ્રીમાન્નિજલોકપ્રદર્શકઃ ॥ ૫૮ ॥

વિપ્રશાપપરીખિન્નનિર્જરાર્તિનિવારણઃ ।
દુગ્ધાબ્ધિમથનો વિપ્રો વિરાજતનયોઽજિતઃ ॥ ૫૯ ॥

મન્દારાદ્રિધરઃ કૂર્મો દેવદાનવશર્મકૃત્ ।
જમ્બૂદ્વીપસમઃ સ્રષ્ટા પીયૂષોત્પત્તિકારણમ્ ॥ ૬૦ ॥

ધન્વન્તરી રુક્।ગ્શમનોઽમૃતધુક્રુક્પ્રશાન્તકઃ ।
આયુર્વેદકરો વૈદ્યરાજો વિદ્યાપ્રદાયકઃ ॥ ૬૧ ॥

દેવાભયકરો દૈત્યમોહિની કામરૂપિણી ।
ગીર્વાણામૃતપો દુષ્ટદૈત્યદાનવવઞ્ચકઃ ॥ ૬૨ ॥

મહામત્સ્યો મહાકાયઃ શલ્કાન્તર્ગતસાગરઃ ।
વેદારિદૈત્યદમનો વ્રીહિબીજસુરક્ષકઃ ॥ ૬૩ ॥

પુચ્છાઘાતભ્રમત્સિન્ધુઃ સત્યવ્રતપ્રિયપ્રદઃ ।
ભક્તસત્યવ્રતત્રાતા યોગત્રયપ્રદર્શકઃ ॥ ૬૪ ॥

નરસિંહો લોકજિહ્વઃ શઙ્કુકર્ણો નખાયુધઃ ।
સટાવધૂતજલદો દન્તદ્યુતિજિતપ્રભઃ ॥ ૬૫ ॥

હિરણ્યકશિપુધ્વંસી બહુદાનવદર્પહા ।
પ્રહ્લાદસ્તુતપાદાબ્જો ભક્તસંસારતાપહા ॥ ૬૬ ॥

બ્રહ્મેન્દ્રરુદ્રભીતિઘ્નો દેવકાર્યપ્રસાધકઃ ।
જ્વલજ્જ્વલનસઙ્કાશઃ સર્વભીતિવિનાશકઃ ॥ ૬૭ ॥

મહાકલુષવિધ્વંસી સર્વકામવરપ્રદઃ ।
કાલવિક્રમસંહર્તા ગ્રહપીડાવિનાશકઃ ॥ ૬૮ ॥

સર્વવ્યાધિપ્રશમનઃ પ્રચણ્ડરિપુદણ્ડકૃત્ ।
ઉગ્રભૈરવસન્ત્રસ્તહરાર્તિવિનિવારકઃ ॥ ૬૯ ॥

બ્રહ્મચર્માવૃતશિરાઃ શિવશીર્ષૈકનૂપુરઃ ।
દ્વાદશાદિત્યશીર્ષૈકમણિર્દિક્પાલભૂષણઃ ॥ ૭૦ ॥

વામનોઽદિતિભીતિઘ્નો દ્વિજાતિગણમણ્ડનઃ ।
ત્રિપદવ્યાજયાઞ્ચાપ્તબલિત્રૈલોક્યસમ્પદઃ ॥ ૭૧ ॥

પન્નખક્ષતબ્રહ્માણ્ડકટાહોઽમિતવિક્રમઃ । pannagakShata?
સ્વર્ધુનીતીર્થજનનો બ્રહ્મપૂજ્યો ભયાપહઃ ॥ ૭૨ ॥

સ્વાઙ્ઘ્રિવારિહતાઘૌઘો વિશ્વરૂપૈકદર્શનઃ ।
બલિપ્રિયકરો ભક્તસ્વર્ગદોગ્ધા ગદાધરઃ ॥ ૭૩ ॥

જામદગ્ન્યો મહાવીર્યઃ પરશુભૃત્કાર્તવીર્યજિત્ ।
સહસ્રાર્જુનસંહર્તા સર્વક્ષત્રકુલાન્તકઃ ॥ ૭૪ ॥

નિઃક્ષત્રપૃથ્વીકરણો વીરજિદ્વિપ્રરાજ્યદઃ ।
દ્રોણાસ્ત્રવેદપ્રવદો મહેશગુરુકીર્તિદઃ ॥ ૭૫ ॥

સૂર્યવંશાબ્જતરણિઃ શ્રીમદ્દશરથાત્મજઃ ।
શ્રીરામો રામચન્દ્રશ્ચ રામભદ્રોઽમિતપ્રભઃ ॥ ૭૬ ॥

નીલવર્ણપ્રતીકાશઃ કૌસલ્યાપ્રાણજીવનઃ ।
પદ્મનેત્રઃ પદ્મવક્ત્રઃ પદ્માઙ્કિતપદામ્બુજઃ ॥ ૭૭ ॥

પ્રલમ્બબાહુશ્ચાર્વઙ્ગો રત્નાભરણભૂષિતઃ ।
દિવ્યામ્બરો દિવ્યધનુર્દિષ્ટદિવ્યાસ્ત્રપારગઃ ॥ ૭૮ ॥

નિસ્ત્રિંશપાણિર્વીરેશોઽપરિમેયપરાક્રમઃ ।
વિશ્વામિત્રગુરુર્ધન્વી ધનુર્વેદવિદુત્તમઃ ॥ ૭૯ ॥

ઋજુમાર્ગનિમિત્તેષુ સઙ્ઘતાડિતતાડકઃ ।
સુબાહુર્બાહુવીર્યાઢ્યબહુરાક્ષસઘાતકઃ ॥ ૮૦ ॥

પ્રાપ્તચણ્ડીશદોર્દણ્ડચણ્ડકોદણ્ડખણ્ડનઃ ।
જનકાનન્દજનકો જાનકીપ્રિયનાયકઃ ॥ ૮૧ ॥

અરાતિકુલદર્પઘ્નો ધ્વસ્તભાર્ગવવિક્રમઃ ।
પિતૃવાક્ત્યક્તરાજ્યશ્રીવનવાસકૃતોત્સવઃ ॥ ૮૨ ॥

વિરાધરાધદમનશ્ચિત્રકૂટાદ્રિમન્દિરઃ ।
દ્વિજશાપસમુચ્છન્નદણ્ડકારણ્યકર્મકૃત્ ॥ ૮૩ ॥

ચતુર્દશસહસ્રોગ્રરાક્ષસઘ્નઃ ખરાન્તકઃ ।
ત્રિશિરઃપ્રાણશમનો દુષ્ટદૂષણદૂષણઃ ॥ ૮૪ ॥

છદ્મમારીચમથનો જાનકીવિરહાર્તિહૃત્ ।
જટાયુષઃ ક્રિયાકારી કબન્ધવધકોવિદઃ ॥ ૮૫ ॥

ઋષ્યમૂકગુહાવાસી કપિપઞ્ચમસખ્યકૃત્ ।
વામપાદાગ્રનિક્ષિપ્તદુન્દુભ્યસ્થિબૃહદ્ગિરિઃ ॥ ૮૬ ॥

સકણ્ટકારદુર્ભેદસપ્તતાલપ્રભેદકઃ ।
કિષ્કિન્ધાધિપવાલિઘ્નો મિત્રસુગ્રીવરાજ્યદઃ ॥ ૮૭ ॥

આઞ્જનેયસ્વલાઙ્ગૂલદગ્ધલઙ્કામહોદયઃ ।
સીતાવિરહવિસ્પષ્ટરોષક્ષોભિતસાગરઃ ॥ ૮૮ ॥

ગિરિકૂટસમુત્ક્ષેપસમુદ્રાદ્ભુતસેતુકૃત્ ।
પાદપ્રહારસન્ત્રસ્તવિભીષણભયાપહઃ ॥ ૮૯ ॥

અઙ્ગદોક્તિપરિક્લિષ્ટઘોરરાવણસૈન્યજિત્ ।
નિકુમ્ભકુમ્ભધૂમ્રાક્ષકુમ્ભકર્ણાદિવીરહા ॥ ૯૦ ॥

કૈલાસસહનોન્મત્તદશાનનશિરોહરઃ ।
અગ્નિસંસ્પર્શસંશુદ્ધસીતાસંવરણોત્સુકઃ ॥ ૯૧ ॥

કપિરાક્ષસરાજાઙ્ગપ્રાપ્તરાજ્યનિજાશ્રયઃ ।
અયોધ્યાધિપતિઃ સર્વરાજન્યગણશેખરઃ ॥ ૯૨ ॥

અચિન્ત્યકર્મા નૃપતિઃ પ્રાપ્તસિંહાસનોદયઃ ।
દુષ્ટદુર્બુદ્ધિદલનો દીનહીનૈકપાલકઃ ॥ ૯૩ ॥

સર્વસમ્પત્તિજનનસ્તિર્યઙ્ન્યાયવિવેચકઃ ।
શૂદ્રઘોરતપઃપ્લુષ્ટદ્વિજપુત્રૈકજીવનઃ ॥ ૯૪ ॥

દુષ્ટવાક્ક્લિષ્ટહૃદયઃ સીતાનિર્વાસકારકઃ ।
તુરઙ્ગમેધક્રતુયાટ્શ્રીમત્કુશલવાત્મજઃ ॥ ૯૫ ॥

સત્યાર્થત્યક્તસૌમિત્રિઃ સૂન્નીતજનસઙ્ગ્રહઃ ।
સત્કર્ણપૂરસત્કીર્તિઃ કીર્ત્યાલોકાઘનાશનઃ ॥ ૯૬ ॥

ભરતો જ્યેષ્ઠપાદાબ્જરતિત્યક્તનૃપાસનઃ ।
સર્વસદ્ગુણસમ્પન્નઃ કોટિગન્ધર્વનાશકઃ ॥ ૯૭ ॥

લક્ષ્મણો જ્યેષ્ઠનિરતો દેવવૈરિગણાન્તકઃ ।
ઇન્દ્રજિત્પ્રાણશમનો ભ્રાતૃમાન્ ત્યક્તવિગ્રહઃ ॥ ૯૮ ॥

શત્રુઘ્નોઽમિત્રશમનો લવણાન્તકકારકઃ ।
આર્યભ્રાતૃજનશ્લાઘ્યઃ સતાં શ્લાઘ્યગુણાકરઃ ॥ ૯૯ ॥

વટપત્ત્રપુટસ્થાયી શ્રીમુકુન્દોઽખિલાશ્રયઃ ।
તનૂદરાર્પિતજગન્મૃકણ્ડતનયઃ ખગઃ ॥ ૧૦૦ ॥

આદ્યો દેવગણાગ્રણ્યો મિતસ્તુતિનતિપ્રિયઃ ।
વૃત્રઘોરતનુત્રસ્તદેવસન્મન્ત્રસાધકઃ ॥ ૧૦૧ ॥

બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણશ્લાઘી બ્રહ્મણ્યજનવત્સલઃ ।
ગોષ્પદાપ્સુગલદ્ગાત્રવાલખિલ્યજનાશ્રયઃ ॥ ૧૦૨ ॥

દૌસ્વસ્તિર્યજ્વનાં શ્રેષ્ઠો નૃપવિસ્મયકારકઃ ।
તુરઙ્ગમેધબહુકૃદ્વદાન્યગણશેખરઃ ॥ ૧૦૩ ॥

વાસવીતનયો વ્યાસો વેદશાખાનિરૂપકઃ ।
પુરાણભારતાચાર્યઃ કલિલોકહિતૈષણઃ ॥ ૧૦૪ ॥

રોહિણીહૃદયાનન્દો બલભદ્રો બલાશ્રયઃ ।
સઙ્કર્ષણઃ સીરપાણિઃ મુસલાસ્ત્રોઽમલદ્યુતિઃ ॥ ૧૦૫ ॥

શઙ્ખકુન્દેન્દુશ્વેતાઙ્ગસ્તાલભિદ્ધેનુકાન્તકઃ ।
મુષ્ટિકારિષ્ટહનનો લાઙ્ગલાકૃષ્ટયામુનઃ ॥ ૧૦૬ ॥

પ્રલમ્બપ્રાણહા રુક્મીમથનો દ્વિવિદાન્તકઃ ।
રેવતીપ્રીતિદો રામારમણો બલ્વલાન્તકઃ ॥ ૧૦૭ ॥

હસ્તિનાપુરસઙ્કર્ષી કૌરવાર્ચિતસત્પદઃ ।
બ્રહ્માદિસ્તુતપાદાબ્જો દેવયાદવપાલકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

માયાપતિર્મહામાયો મહામાયાનિદેશકૃત્ ।
યદુવંશાબ્ધિપૂર્ણેન્દુર્બલદેવપ્રિયાનુજઃ ॥ ૧૦૯ ॥

નરાકૃતિઃ પરં બ્રહ્મ પરિપૂર્ણઃ પરોદયઃ ।
સર્વજ્ઞાનાદિસમ્પૂર્ણઃ પૂર્ણાનન્દઃ પુરાતનઃ ॥ ૧૧૦ ॥

પીતામ્બરઃ પીતનિદ્રઃ પીતવેશ્મમહાતપાઃ ।
મહોરસ્કો મહાબાહુર્મહાર્હમણિકુણ્ડલઃ ॥ ૧૧૧ ॥

લસદ્ગણ્ડસ્થલીહૈમમૌલિમાલાવિભૂષિતઃ ।
સુચારુકર્ણઃ સુભ્રાજન્મકરાકૃતિકુણ્ડલઃ ॥ ૧૧૨ ॥

નીલકુઞ્ચિતસુસ્નિગ્ધકુન્તલઃ કૌમુદીમુખઃ ।
સુનાસઃ કુન્દદશનો લસત્કોકનદાધરઃ ॥ ૧૧૩ ॥

સુમન્દહાસો રુચિરભ્રૂમણ્ડલવિલોકનઃ ।
કમ્બુકણ્ઠો બૃહદ્બ્રહ્મા વલયાઙ્ગદભૂષણઃ ॥ ૧૧૪ ॥

કૌસ્તુભી વનમાલી ચ શઙ્ખચક્રગદાબ્જભૃત્ ।
શ્રીવત્સલક્ષ્મ્યા લક્ષ્યાઙ્ગઃ સર્વલક્ષણલક્ષણઃ ॥ ૧૧૫ ॥

દલોદરો નિમ્નનાભિર્નિરવદ્યો નિરાશ્રયઃ ।
નિતમ્બબિમ્બવ્યાલમ્બિકિઙ્કિણીકાઞ્ચિમણ્ડિતઃ ॥ ૧૧૬ ॥

સમજઙ્ઘાજાનુયુગ્મઃ સુચારુરુચિરાજિતઃ ।
ધ્વજવજ્રાઙ્કુશામ્ભોજશરાઙ્કિતપદામ્બુજઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ભક્તભ્રમરસઙ્ઘાતપીતપાદામ્બુજાસવઃ ।
નખચન્દ્રમણિજ્યોત્સ્નાપ્રકાશિતમહામનાઃ ॥ ૧૧૮ ॥

પાદામ્બુજયુગન્યસ્તલસન્મઞ્જીરરાજિતઃ ।
સ્વભક્તહૃદયાકાશલસત્પઙ્કજવિસ્તરઃ ॥ ૧૧૯ ॥

સર્વપ્રાણિજનાનન્દો વસુદેવનુતિપ્રિયઃ ।
દેવકીનન્દનો લોકનન્દિકૃદ્ભક્તભીતિભિત્ ॥ ૧૨૦ ॥

શેષાનુગઃ શેષશાયી યશોદાનતિમાનદઃ ।
નન્દાનન્દકરો ગોપગોપીગોકુલબાન્ધવઃ ॥ ૧૨૧ ॥

સર્વવ્રજજનાનન્દી ભક્તવલ્લભવવલ્લભઃ ।
વલ્યવ્યઙ્ગલસદ્ગાત્રો બલ્લવીબાહુમધ્યગઃ ॥ ૧૨૨ ॥

પીતપૂતનિકાસ્તન્યઃ પૂતનાપ્રાણશોષણઃ ।
પૂતનોરસ્થલસ્થાયી પૂતનામોક્ષદાયકઃ ॥ ૧૨૩ ॥

સમાગતજનાનન્દી શકટોચ્ચાટકારકઃ ।
પ્રાપ્તવિપ્રાશિષોઽધીશો લઘિમાદિગુણાશ્રયઃ ॥ ૧૨૪ ॥

તૃણાવર્તગલગ્રાહી તૃણાવર્તનિષૂદનઃ ।
જનન્યાનન્દજનકો જનન્યા મુખવિશ્વદૃક્ ॥ ૧૨૫ ॥

બાલક્રીડારતો બાલભાષાલીલાદિનિર્વૃતઃ ।
ગોપગોપીપ્રિયકરો ગીતનૃત્યાનુકારકઃ ॥ ૧૨૬ ॥

નવનીતવિલિપ્તાઙ્ગો નવનીતલવપ્રિયઃ ।
નવનીતલવાહારી નવનીતાનુતસ્કરઃ ॥ ૧૨૭ ॥

દામોદરોઽર્જુનોન્મૂલો ગોપૈકમતિકારકઃ ।
વૃન્દાવનવનક્રીડો નાનાક્રીડાવિશારદઃ ॥ ૧૨૮ ॥

વત્સપુચ્છસમાકર્ષી વત્સાસુરનિષૂદનઃ ।
બકારિરઘસંહારી બાલાદ્યન્તકનાશનઃ ॥ ૧૨૯ ॥

યમુનાનિલસઞ્જુષ્ટસુમૃષ્ટપુલિનપ્રિયઃ ।
ગોપાલબાલપૂગસ્થઃ સ્નિગ્ધદધ્યન્નભોજનઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ગોગોપગોપીપ્રિયકૃદ્ધનભૃન્મોહખણ્ડનઃ ।
વિધાતુર્મોહજનકોઽત્યદ્ભુતૈશ્વર્યદર્શકઃ ॥ ૧૩૧ ॥

વિધિસ્તુતપદામ્ભોજો ગોપદારકબુદ્ધિભિત્ ।
કાલીયદર્પદલનો નાગનારીનુતિપ્રિયઃ ॥ ૧૩૨ ॥

દાવાગ્નિશમનઃ સર્વવ્રજભૃજ્જનજીવનઃ ।
મુઞ્જારણ્યપ્રવેશાપ્તકૃચ્છ્રદાવાગ્નિદારણઃ ॥ ૧૩૩ ॥

સર્વકાલસુખક્રીડો બર્હિબર્હાવતંસકઃ ।
ગોધુગ્વધૂજનપ્રાણો વેણુવાદ્યવિશારદઃ ॥ ૧૩૪ ॥

ગોપીપિધાનારુન્ધાનો ગોપીવ્રતવરપ્રદઃ ।
વિપ્રદર્પપ્રશમનો વિપ્રપત્નીપ્રસાદદઃ ॥ ૧૩૫ ॥

શતક્રતુવરધ્વંસી શક્રદર્પમદાપહઃ ।
ધૃતગોવર્ધનગિરિર્વ્રજલોકાભયપ્રદઃ ॥ ૧૩૬ ॥

ઇન્દ્રકીર્તિલસત્કીર્તિર્ગોવિન્દો ગોકુલોત્સવઃ ।
નન્દત્રાણકરો દેવજલેશેડિતસત્કથઃ ॥ ૧૩૭ ॥

વ્રજવાસિજનશ્લાઘ્યો નિજલોકપ્રદર્શકઃ ।
સુવેણુનાદમદનોન્મત્તગોપીવિનોદકૃત્ ॥ ૧૩૮ ॥

ગોધુગ્વધૂદર્પહરઃ સ્વયશઃકીર્તનોત્સવઃ ।
વ્રજાઙ્ગનાજનારામો વ્રજસુન્દરિવલ્લભઃ ॥ ૧૩૯ ॥

રાસક્રીડારતો રાસમહામણ્ડલમણ્ડનઃ ।
વૃન્દાવનવનામોદી યમુનાકૂલકેલિકૃત્ ॥ ૧૪૦ ॥

ગોપિકાગીતિકાગીતઃ શઙ્ખચૂડશિરોહરઃ ।
મહાસર્પમુખગ્રસ્તત્રસ્તનન્દવિમોચકઃ ॥ ૧૪૧ ॥

સુદર્શનાર્ચિતપદો દુષ્ટારિષ્ટવિનાશકઃ ।
કેશિદ્વેષો વ્યોમહન્તા શ્રુતનારદકીર્તનઃ ॥ ૧૪૨ ॥

અક્રૂરપ્રિયકૃત્ક્રૂરરજકઘ્નઃ સુવેશકૃત્ ।
સુદામાદત્તમાલાઢ્યઃ કુબ્જાચન્દનચર્ચિતઃ ॥ ૧૪૩ ॥

મથુરાજનસંહર્ષી ચણ્ડકોદણ્ડખણ્ડકૃત્ ।
કંસસૈન્યસમુચ્છેદી વણિગ્વિપ્રગણાર્ચિતઃ ॥ ૧૪૪ ॥

મહાકુવલયાપીડઘાતી ચાણૂરમર્દનઃ । ?
રઙ્ગશાલાગતાપારનરનારીકૃતોત્સવઃ ॥ ૧૪૫ ॥

કંસધ્વંસકરઃ કંસસ્વસારૂપ્યગતિપ્રદઃ ।
કૃતોગ્રસેનનૃપતિઃ સર્વયાદવસૌખ્યકૃત્ ॥ ૧૪૬ ॥

તાતમાતૃકૃતાનન્દો નન્દગોપપ્રસાદદઃ ।
શ્રિતસાન્દીપનિગુરુર્વિદ્યાસાગરપારગઃ ॥ ૧૪૭ ॥

દૈત્યપઞ્ચજનધ્વંસી પાઞ્ચજન્યદરપ્રિયઃ ।
સાન્દીપનિમૃતાપત્યદાતા કાલયમાર્ચિતઃ ॥ ૧૪૮ ॥

સૈરન્ધ્રીકામસન્તાપશમનોઽક્રૂરપ્રીતિદઃ ।
શાર્ઙ્ગચાપધરો નાનાશરસન્ધાનકોવિદઃ ॥ ૧૪૯ ॥

અભેદ્યદિવ્યકવચઃ શ્રીમદ્દારુકસારથિઃ ।
ખગેન્દ્રચિહ્નિતધ્વજશ્ચક્રપાણિર્ગદાધરઃ ॥ ૧૫૦ ॥

નન્દકીયદુસેનાઢ્યોઽક્ષયબાણનિષઙ્ગવાન્ ।
સુરાસુરાજેયરણ્યો જિતમાગધયૂથપઃ ॥ ૧૫૧ ॥

માગધધ્વજિનીધ્વંસી મથુરાપુરપાલકઃ ।
દ્વારકાપુરનિર્માતા લોકસ્થિતિનિયામકઃ ॥ ૧૫૨ ॥

સર્વસમ્પત્તિજનનઃ સ્વજનાનન્દકારકઃ ।
કલ્પવૃક્ષાક્ષિતમહિઃ સુધર્માનીતભૂતલઃ ॥ ૧૫૩ ॥

યવનાસુરસંહર્તા મુચુકુન્દેષ્ટસાધકઃ ।
રુક્મિણીદ્વિજસંમન્ત્રરથૈકગતકુણ્ડિનઃ ॥ ૧૫૪ ॥

રુક્મિણીહારકો રુક્મિમુણ્ડમુણ્ડનકારકઃ ।
રુક્મિણીપ્રિયકૃત્સાક્ષાદ્રુક્મિણીરમણીપતિઃ ॥ ૧૫૫ ॥

રુક્મિણીવદનામ્ભોજમધુપાનમધુવ્રતઃ ।
સ્યમન્તકનિમિત્તાત્મભક્તર્ક્ષાધિપજિત્શુચિઃ ॥ ૧૫૬ ॥

જામ્બવાર્ચિતપાદાબ્જઃ સાક્ષાજ્જામ્બવતીપતિઃ ।
સત્યભામાકરગ્રાહી કાલિન્દીસુન્દરીપ્રિયઃ ॥ ૧૫૭ ॥

સુતીક્ષ્ણશૃઙ્ગવૃષભસપ્તજિદ્રાજયૂથભિદ્ ।
નગ્નજિત્તનયાસત્યાનાયિકાનાયકોત્તમઃ ॥ ૧૫૮ ॥

ભદ્રેશો લક્ષ્મણાકાન્તો મિત્રવિન્દાપ્રિયેશ્વરઃ ।
મુરુજિત્પીઠસેનાનીનાશનો નરકાન્તકઃ ॥ ૧૫૯ ॥

ધરાર્ચિતપદામ્ભોજો ભગદત્તભયાપહા ।
નરકાહૃતદિવ્યસ્ત્રીરત્નવાહાદિનાયકઃ ॥ ૧૬૦ ॥

અષ્ટોત્તરશતદ્વ્યષ્ટસહસ્રસ્ત્રીવિલાસવાન્ ।
સત્યભામાબલાવાક્યપારિજાતાપહારકઃ ॥ ૧૬૧ ॥

દેવેન્દ્રબલભિજ્જાયાજાતનાનાવિલાસવાન્ ।
રુક્મિણીમાનદલનઃ સ્ત્રીવિલાસાવિમોહિતઃ ॥ ૧૬૨ ॥

કામતાતઃ સામ્બસુતોઽસઙ્ખ્યપુત્રપ્રપૌત્રવાન્ ।
ઉશાયાનિતપૌત્રાર્થબાણબાહુસસ્રછિત્ ॥ ૧૬૩ ॥

નન્દ્યાદિપ્રમથધ્વંસી લીલાજિતમહેશ્વરઃ ।
મહાદેવસ્તુતપદો નૃગદુઃખવિમોચકઃ ॥ ૧૬૪ ॥

બ્રહ્મસ્વાપહરક્લેશકથાસ્વજનપાલકઃ ।
પૌણ્ડ્રકારિઃ કાશિરાજશિરોહર્તા સદાજિતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

સુદક્ષિણવ્રતારાધ્યશિવકૃત્યાનલાન્તકઃ ।
વારાણસીપ્રદહનો નારદેક્ષિતવૈભવઃ ॥ ૧૬૬ ॥

અદ્ભુતૈશ્વર્યમહિમા સર્વધર્મપ્રવર્તકઃ ।
જરાસન્ધનિરોધાર્તભૂભુજેરિતસત્કથઃ ॥ ૧૬૭ ॥

નારદેરિતસન્મિત્રકાર્યગૌરવસાધકઃ ।
કલત્રપુત્રસન્મિત્રસદ્વૃત્તાપ્તગૃહાનુગઃ ॥ ૧૬૮ ॥

જરાસન્ધવધોદ્યોગકર્તા ભૂપતિશર્મકૃત્ ।
સન્મિત્રકૃત્યાચરિતો રાજસૂયપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૬૯ ॥

સર્વર્ષિગણસંસ્તુત્યશ્ચૈદ્યપ્રાણનિકૃન્તકઃ ।
ઇન્દ્રપ્રસ્થજનૈઃ પૂજ્યો દુર્યોધનવિમોહનઃ ॥ ૧૭૦ ॥

મહેશદત્તસૌભાગ્યપુરભિચ્છત્રુઘાતકઃ ।
દન્તવક્ત્રરિપુચ્છેત્તા દન્તવક્ત્રગતિપ્રદઃ ॥ ૧૭૧ ॥

વિદૂરથપ્રમથનો ભૂરિભારાવતારકઃ ।
પાર્થદૂતઃ પાર્થહિતઃ પાર્થાર્થઃ પાર્થસારથિઃ ॥ ૧૭૨ ॥

પાર્થમોહસમુચ્છેદી ગીતાશાસ્ત્રપ્રદર્શકઃ ।
પાર્થબાણગતપ્રાણવીરકૈવલ્યરૂપદઃ ॥ ૧૭૩ ॥

દુર્યોધનાદિદુર્વૃત્તદહનો ભીષ્મમુક્તિદઃ ।
પાર્થાશ્વમેધાહરકઃ પાર્થરાજ્યપ્રસાધકઃ ॥ ૧૭૪ ॥

પૃથાભીષ્ટપ્રદો ભીમજયદો વિજયપ્રદઃ ।
યુધિષ્ઠિરેષ્ટસન્દાતા દ્રૌપદીપ્રીતિસાધકઃ ॥ ૧૭૫ ॥

સહદેવેરિતપદો નકુલાર્ચિતવિગ્રહઃ ।
બ્રહ્માસ્ત્રદગ્ધગર્ભસ્થપૂરુવંશપ્રસાધકઃ ॥ ૧૭૬ ॥

પૌરવેન્દ્રપુરસ્ત્રીભ્યો દ્વારકાગમનોત્સવઃ ।
આનર્તદેશનિવસત્પ્રજેરિતમહત્કથઃ ॥ ૧૭૭ ॥

પ્રિયપ્રીતિકરો મિત્રવિપ્રદારિદ્ર્યભઞ્જનઃ ।
તીર્થાપદેશસન્મિત્રપ્રિયકૃન્નન્દનન્દનઃ ॥ ૧૭૮ ॥

ગોપીજનજ્ઞાનદાતા તાતક્રતુકૃતોત્સવઃ ।
સદ્વૃત્તવક્તા સદ્વૃત્તકર્તા સદ્વૃત્તપાલકઃ ॥ ૧૭૯ ॥

તાતાત્મજ્ઞાનસન્દાતા દેવકીમૃતપુત્રદઃ ।
શ્રુતદેવપ્રિયકરો મૈથિલાનન્દવર્ધનઃ ॥ ૧૮૦ ॥

પાર્થદર્પપ્રશમનો મૃતવિપ્રસુતપ્રદઃ ।
સ્ત્રીરત્નવૃન્દસન્તોષી જનકેલિકલોત્સવઃ ॥ ૧૮૧ ॥

ચન્દ્રકોટિજનાનન્દી ભાનુકોટિસમપ્રભઃ ।
કૃતાન્તકોટિદુર્લઙ્ઘ્યઃ કામકોટિમનોહરઃ ॥ ૧૮૨ ॥

યક્ષરાટ્કોટિધનવાન્મરુત્કોટિસ્વવીર્યવાન્ ।
સમુદ્રકોટિગમ્ભીરો હિમવત્કોટ્યકમ્પનઃ ॥ ૧૮૩ ॥

કોટ્યશ્વમેધાઢ્યહરઃ તીર્થકોટ્યધિકાહ્વયઃ ।
પીયૂષકોટિમૃત્યુઘ્નઃ કામધુક્કોટ્યભીષ્ટદઃ ॥ ૧૮૪ ॥

શક્રકોટિવિલાસાઢ્યઃ કોટિબ્રહ્માણ્ડનાયકઃ ।
સર્વામોઘોદ્યમોઽનન્તકીર્તિનિઃસીમપૌરુષઃ ॥ ૧૮૫ ॥

સર્વાભીષ્ટપ્રદયશાઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ ।
બ્રહ્માદિસુરસઙ્ગીતવીતમાનુષચેષ્ટિતઃ ॥ ૧૮૬ ॥

અનાદિમધ્યનિધનો વૃદ્ધિક્ષયવિવર્જિતઃ ।
સ્વભક્તોદ્ધવમુખ્યૈકજ્ઞાનદો જ્ઞાનવિગ્રહઃ ॥ ૧૮૭ ॥

વિપ્રશાપચ્છલધ્વસ્તયદુવંશોગ્રવિક્રમઃ ।
સશરીરજરાવ્યાધસ્વર્ગદઃ સ્વર્ગિસંસ્તુતઃ ॥ ૧૮૮ ॥

મુમુક્ષુમુક્તવિષયીજનાનન્દકરો યશઃ ।
કલિકાલમલધ્વંસિયશાઃ શ્રવણમઙ્ગલઃ ॥ ૧૮૯ ॥

ભક્તપ્રિયો ભક્તહિતો ભક્તભ્રમરપઙ્કજઃ ।
સ્મૃતમાત્રાખિલત્રાતા યન્ત્રમન્ત્રપ્રભઞ્જકઃ ॥ ૧૯૦ ॥

સર્વસમ્પત્સ્રાવિનામા તુલસીદામવલ્લભઃ ।
અપ્રમેયવપુર્ભાસ્વદનર્ઘ્યાઙ્ગવિભૂષણઃ ॥ ૧૯૧ ॥

વિશ્વૈકસુખદો વિશ્વસજ્જનાનન્દપાલકઃ ।
સર્વદેવશિરોરત્નમદ્ભુતાનન્તભોગવાન્ ॥ ૧૯૨ ॥

અધોક્ષજો જનાજીવ્યઃ સર્વસાધુજનાશ્રયઃ ।
સમસ્તભયભિન્નામા સ્મૃતમાત્રાર્તિનાશકઃ ॥ ૧૯૩ ॥

સ્વયશઃશ્રવણાનન્દજનરાગી ગુણાર્ણવઃ ।
અનિર્દેશ્યવપુસ્તપ્તશરણો જીવજીવનઃ ॥ ૧૯૪ ॥

પરમાર્થઃ પરંવેદ્યઃ પરજ્યોતિઃ પરાગતિઃ ।
વેદાન્તવેદ્યો ભગવાનનન્તસુખસાગરઃ ॥ ૧૯૫ ॥

જગદ્બન્ધધ્વંસયશા જગજ્જીવજનાશ્રયઃ ।
વૈકુણ્ઠલોકૈકપતિર્વૈકુણ્ઠજનવલ્લભઃ ॥ ૧૯૬ ॥

પ્રદ્યુમ્નો રુક્મિણીપુત્રઃ શમ્બરઘ્નો રતિપ્રિયઃ ।
પુષ્પધન્વા વિશ્વજયી દ્યુમત્પ્રાણનિષૂદકઃ ॥ ૧૯૭ ॥

અનિરુદ્ધઃ કામસુતઃ શબ્દયોનિર્મહાક્રમઃ ।
ઉષાપતિર્વૃષ્ણિપતિર્હૃષીકેશો મનઃપતિઃ ॥ ૧૯૮ ॥

શ્રીમદ્ભાગવતાચાર્યઃ સર્વવેદાન્તસાગરઃ ।
શુકઃ સકલધર્મજ્ઞઃ પરીક્ષિન્નૃપસત્કૃતઃ ॥ ૧૯૯ ॥

શ્રીબુદ્ધો દુષ્ટબુદ્ધિઘ્નો દૈત્યવેદબહિષ્કરઃ ।
પાખણ્ડમાર્ગપ્રવદો નિરાયુધજગજ્જયઃ ॥ ૨૦૦ ॥

કલ્કી કલિયુગાચ્છાદી પુનઃ સત્યપ્રવર્તકઃ ।
વિપ્રવિષ્ણુયશોઽપત્યો નષ્ટધર્મપ્રવર્તકઃ ॥ ૨૦૧ ॥

સારસ્વતઃ સાર્વભૌમો બલિત્રૈલોક્યસાધકઃ ।
અષ્ટમ્યન્તરસદ્ધર્મવક્તા વૈરોચનિપ્રિયઃ ॥ ૨૦૨ ॥

આપઃ કરો રમાનાથોઽમરારિકુલકૃન્તનઃ ।
સુરેન્દ્રહિતકૃદ્ધીરવીરમુક્તિબલપ્રદઃ ॥ ૨૦૩ ॥

વિષ્વક્સેનઃ શમ્ભુસખો દશમાન્તરપાલકઃ ।
બ્રહ્મસાવર્ણિવંશાબ્ધિહિતકૃદ્વિશ્વવર્ધનઃ ॥ ૨૦૪ ॥

ધર્મસેતુરધર્મઘ્નો વૈદ્યતન્ત્રપદપ્રદઃ ।
અસુરાન્તકરો દેવાર્થકસૂનુઃ સુભાષણઃ ॥ ૨૦૫ ॥

સ્વધામા સૂનૃતાસૂનુઃ સત્યતેજો દ્વિજાત્મજઃ ।
દ્વિષન્મનુયુગત્રાતા પાતાલપુરદારણઃ ॥ ૨૦૬ ॥

દૈવહોત્રિર્વાર્હતોયો દિવસ્પતિરતિપ્રિયઃ ।
ત્રયોદશાન્તરત્રાતા યોગયોગિજનેશ્વરઃ ॥ ૨૦૭ ॥

સત્ત્રાયણો બૃહદ્બાહુર્વૈનતેયો વિદુત્તમઃ ।
કર્મકાણ્ડૈકપ્રવદો વેદતન્ત્રપ્રવર્તકઃ ॥ ૨૦૮ ॥

પરમેષ્ઠી સુરજ્યેષ્ઠો બ્રહ્મા વિશ્વસૃજામ્પતિઃ ।
અબ્જયોનિર્હંસવાહઃ સર્વલોકપિતામહઃ ॥ ૨૦૯ ॥

વિષ્ણુઃ સર્વજગત્પાતા શાન્તઃ શુદ્ધઃ સનાતનઃ ।
દ્વિજપૂજ્યો દયાસિન્ધુઃ શરણ્યો ભક્તવત્સલઃ ॥ ૨૧૦ ॥

રુદ્રો મૃડઃ શિવઃ શાસ્તા શમ્ભુઃ સર્વહરો હરઃ ।
કપર્દી શઙ્કરઃ શૂલી ત્ર્યક્ષોઽભેદ્યો મહેશ્વરઃ ॥ ૨૧૧ ॥

સર્વાધ્યક્ષઃ સર્વશક્તિઃ સર્વાર્થઃ સર્વતોમુખઃ ।
સર્વાવાસઃ સર્વરૂપઃ સર્વકારણકારણમ્ ॥ ૨૧૨ ॥

ઇત્યેતત્કથિતં વિપ્ર વિષ્ણોર્નામસહસ્રકમ્ ।
સર્વપાપપ્રશમનં સર્વાભીષ્ટફલપ્રદમ્ ॥ ૨૧૩ ॥

મનઃશુદ્ધિકરં ચાશુ ભગવદ્ભક્તિવર્ધનમ્ ।
સર્વવિઘ્નહરં સર્વાશ્ચર્યૈશ્વર્યપ્રદાયકમ્ ॥ ૨૧૪ ॥

સર્વદુઃખપ્રશમનં ચાતુર્વર્ગ્યફલપ્રદમ્ ।
શ્રદ્ધયા પરયા ભક્ત્યા શ્રવણાત્પઠનાજ્જપાત્ ॥ ૨૧૫ ॥

પ્રત્યહં સર્વવર્ણાનાં વિષ્ણુપાદાશ્રિતાત્મનામ્ ।
એતત્પઠન્ દ્વિજો વિદ્યાં ક્ષત્રિયઃ પૃથિવીમિમામ્ ॥ ૨૧૬ ॥

વૈશ્યો મહાનિધિં શૂદ્રો વાઞ્છિતાં સિદ્ધિમાપ્નુયાત્ ।
દ્વાત્રિંશદપરાધાન્યો જ્ઞાનાજ્ઞાનાચ્ચરેદ્ધરેઃ ॥ ૨૧૭ ॥

નામ્ના દશાપરાધાંશ્ચ પ્રમાદાદાચરેદ્યદિ ।
સમાહિતમના હ્યેતત્પઠેદ્વા શ્રાવયેજ્જપેત્ ॥ ૨૧૮ ॥

સ્મરેદ્વા શૃણુયાદ્વાપિ તેભ્યઃ સદ્યઃ પ્રમુચ્યતે ।
નાતઃ પરતરં પુણ્યં ત્રિષુ લોકેષુ વિદ્યતે ॥ ૨૧૯ ॥

યસ્યૈકકીર્તનેનાપિ ભવબન્ધાદ્વિમુચ્યતે ।
અતસ્ત્વં સતતં ભક્ત્યા શ્રદ્ધયા કીર્તનં કુરુ ॥ ૨૨૦ ॥

વિષ્ણોર્નામસહસ્રં તે ભગવત્પ્રીતિકારણમ્ ।
શ્રીનારદ ઉવાચ ।
ધન્યોઽસ્મ્યનુગૃહીતોઽસ્મિ ત્વયાતિકરુણાત્મના ।
યતઃ કૃષ્ણસ્ય પરમં સહસ્રં નામકીર્તિતમ્ ॥ ૨૨૧ ॥

યદ્યાલસ્યાત્પ્રમાદાદ્વા સર્વં પઠિતુમન્વહમ્ ।
ન શક્નોમિ તદા દેવ કિં કરોમિ વદ પ્રભો ॥ ૨૨૨ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ ।
યદિ સર્વં ન શક્નોષિ પ્રત્યહં પઠિતું દ્વિજ ।
તદા કૃષ્ણેતિ કૃષ્ણેતિ કૃષ્ણેતિ પ્રત્યહં વદ ॥ ૨૨૩ ॥

એતેન તવ વિપ્રર્ષે સર્વં સમ્પદ્યતે સકૃત્ ।
કિં પુનર્ભગવન્નામ્નાં સહસ્રસ્ય પ્રકીર્તનાત્ ॥ ૨૨૪ ॥

યન્નામકીર્તનેનૈવ પુમાન્ સંસારસાગરમ્ ।
તરત્યદ્ધા પ્રપદ્યે તં કૃષ્ણં ગોપાલરૂપિણમ્ ॥ ૨૨૫ ॥

ઇતિ સાત્વતતન્ત્રે શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામષષ્ઠઃ પટલઃ ॥ ૬ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top