Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Krishna Sahasranama Stotram from Satvatatantra Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਸਾਤ੍ਵਤਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀਨਾਰਦ ਉਵਾਚ ।
ਕਥਿਤਂ ਮੇ ਤ੍ਵਯਾ ਦੇਵ ਹਰਿਨਾਮਾਨੁਕੀਰ੍ਤਨਮ੍ ।
ਪਾਪਾਪਹਂ ਮਹਾਸੌਖ੍ਯਂ ਭਗਵਦ੍ਭਕ੍ਤਿਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਤਤ੍ਰਾਹਂ ਯਾਨਿ ਨਾਮਾਨਿ ਕੀਰ੍ਤਯਾਮਿ ਸੁਰੋਤ੍ਤਮ ।
ਤਾਨ੍ਯਹਂ ਜ੍ਞਾਤੁਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਸਾਕਲ੍ਯੇਨ ਕੁਤੂਹਲਾਤ੍ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ ।
ਭੂਮ੍ਯਮ੍ਬੁਤੇਜਸਾਂ ਯੇ ਵੈ ਪਰਮਾਣੂਨਪਿ ਦ੍ਵਿਜ ।
ਸ਼ਕ੍ਯਨ੍ਤੇ ਗਣਿਤੁਂ ਭੂਯੋ ਜਨ੍ਮਭਿਰ੍ਨ ਹਰੇਰ੍ਗੁਣਾਨ੍ ॥ ੩ ॥

ਤਥਾਪਿ ਮੁਖ੍ਯਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਪਰਮਾਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੈ ਯਦਿਹੋਕ੍ਤਂ ਕਪਾਲੁਨਾ ॥ ੪ ॥

ਸਮਾਧਿਨਿਸ਼੍ਠਂ ਮਾਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਵਰਵਰ੍ਣਿਨੀ ।
ਅਪਚ੍ਛਤ੍ਪਰਮਂ ਦੇਵਂ ਭਗਵਨ੍ਤਂ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਤਦਾ ਤਸ੍ਯੈ ਮਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋ ਮਤ੍ਪਰੋ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਤਥਾ ਗੁਣਕਰ੍ਮਾਨੁਸਾਰਤਃ ॥ ੬ ॥

ਤਦਹਂ ਤੇऽਭਿਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਮਹਾਭਾਗਵਤੋ ਭਵਾਨ੍ ।
ਯਸ੍ਯੈਕਸ੍ਮਰਣੇਨੈਵ ਪੁਮਾਨ੍ ਸਿਦ੍ਧਿਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੭ ॥

ਉਦ੍ਯਨ੍ਨਵੀਨਜਲਦਾਭਮਕੁਣ੍ਠਧਿਸ਼੍ਣ੍ਯਂ ਵਿਦ੍ਯੋਤਿਤਾਨਲਮਨੋਹਰਪੀਤਵਾਸਮ੍ ।
ਭਾਸ੍ਵਨ੍ਮਯੂਖਮੁਕੁਟਾਙ੍ਗਦਹਾਰਯੁਕ੍ਤਂ ਕਾਞ੍ਚੀਕਲਾਪਵਲਯਾਙ੍ਗੁਲਿਭਿਰ੍ਵਿਭਾਤਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਦੇਵਗਣਵਨ੍ਦਿਤਪਾਦਪਦ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਸੇਵਿਤਂ ਸਕਲਸੁਨ੍ਦਰਸਂਨਿਵੇਸ਼ਮ੍ ।
ਗੋਗੋਪਵਨਿਤਾਮੁਨਿਵਨ੍ਦਜੁਸ਼੍ਟਂ ਕਸ਼੍ਣਂ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਂ ਮਨਸਾ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥ ੯ ॥

ਓਂ ਨਮੋ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਕਸ਼੍ਣਾਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਪ੍ਰਣਤਕ੍ਲੇਸ਼ਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੇ ॥ ੧੦ ॥

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਧਰਃ ਸ਼੍ਰੀਸੁਖਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਦਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਕਰਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਸੇਵ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਵਿਭਾਵਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰੇਸ਼ਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪਰਾਨਨ੍ਦਃ ਪਰਂ ਧਾਮ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਨਿਰਾਲਮ੍ਬੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰੋ ਨਿਰ੍ਲੇਪੋ ਨਿਰਵਗ੍ਰਹਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤੋ ਨਿਰੀਹੋ ਨਿਸ੍ਪਹਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩ ॥

ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਃ ਪ੍ਰਿਯਕਰਃ ਪ੍ਰਿਯਦਃ ਪ੍ਰਿਯਸਞ੍ਜਨਃ ।
ਪ੍ਰਿਯਾਨੁਗਃ ਪ੍ਰਿਯਾਲਮ੍ਬੀ ਪ੍ਰਿਯਕੀਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪ ॥

ਮਹਾਤ੍ਯਾਗੀ ਮਹਾਭੋਗੀ ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹਾਤਪਾਃ ।
ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਮਹਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਹਾਲੋਕਪਤਿਰ੍ਮਹਾਨ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਃ ਸਿਦ੍ਧਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ਸਿਦ੍ਧਸਾਧਨਃ ।
ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼ਃ ਸਿਦ੍ਧਮਾਰ੍ਗਾਗ੍ਰਃ ਸਿਦ੍ਧਲੋਕੈਕਪਾਲਕਃ ॥ ੧੬ ॥

ਇਸ਼੍ਟੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟੋ ਮਹਿਸ਼੍ਠੋ ਜਿਸ਼੍ਣੁਰੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੧੭ ॥

ਵਿਭੁਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਪ੍ਰਭੁਰ੍ਭੂਮਾ ਸ੍ਵਭੂਃ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰੀਤਿਮਾਨ੍ ਪ੍ਰੀਤਿਦਾਤਾ ਚ ਪ੍ਰੀਤਿਦਃ ਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੮ ॥

ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੋ ਯੋਗਗਮ੍ਯੋ ਯੋਗੀਸ਼ੋ ਯੋਗਪਾਰਗਃ ।
ਯੋਗਦਾਤਾ ਯੋਗਪਤਿਰ੍ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਃ ਸਤ੍ਯਪਰਃ ਤ੍ਰਿਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਕਾਰਣਃ ।
ਸਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਃ ਸਤ੍ਯਹਰਃ ਸਤ੍ਪਾਲਿਃ ਸਤ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਃ ਸਰ੍ਵਹਰਃ ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਰ੍ਵਵਸ਼੍ਯਕਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਤਾ ਸਰ੍ਵਸੁਖਃ ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਰੁਤਿਗਣਾਰ੍ਣਵਃ ॥ ੨੧ ॥

ਜਨਾਰ੍ਦਨੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਜਗਤ੍ਪਿਤਾ ।
ਜਗਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਜਗਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਧਰਾਪਤਿਰ੍ਲੋਕਪਤਿਃ ਸ੍ਵਰ੍ਪਤਿਰ੍ਜਗਤਾਮ੍ਪਤਿਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਪਤਿਰ੍ਵਿਤ੍ਤਪਤਿਃ ਸਤ੍ਪਤਿਃ ਕਮਲਾਪਤਿਃ ॥ ੨੩ ॥

ਚਤੁਰਾਤ੍ਮਾ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵ੍ਯੂਹਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਧਾਮਾ ਚਤੁਰ੍ਯੁਗਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੨੪ ॥

ਆਦਿਦੇਵੋ ਦੇਵਦੇਵੋ ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਦੇਵਧਾਰਣਃ ।
ਦੇਵਕਦ੍ਦੇਵਭਦ੍ਦੇਵੋ ਦੇਵੇਡਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੨੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਸੂਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਫਲਦੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਯਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਭੂਤਕਦ੍ਭੂਤਭਦ੍ਭਾਵੋ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ।
ਭੂਤਿਦੋ ਭੂਤਿਵਿਸ੍ਤਾਰੋ ਵਿਭੂਤਿਰ੍ਭੂਤਿਪਾਲਕਃ ॥ ੨੭ ॥

ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਾਰਸ਼ਾਯੀ ਨਾਰਸੂਰ੍ਨਾਰਜੀਵਨਃ ।
ਨਾਰੈਕਫਲਦੋ ਨਾਰਮੁਕ੍ਤਿਦੋ ਨਾਰਨਾਯਕਃ ॥ ੨੮ ॥

ਸਹਸ੍ਰਰੂਪਃ ਸਾਹਸ੍ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਸ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਸਾਹਸ੍ਰਪਾਦਾਕ੍ਸ਼ਿਭੁਜਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਵਾਨ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਪਦ੍ਮਨਾਭਃ ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਃ ਪਦ੍ਮੀ ਪਦ੍ਮਨਿਭੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਪਦ੍ਮਸ਼ਾਯੀ ਪਦ੍ਮਮਾਲੀ ਪਦ੍ਮਾਙ੍ਕਿਤਪਦਦ੍ਵਯਃ ॥ ੩੦ ॥

ਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਵਾਗ੍ਮੀ ਸ਼ੌਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਧੈਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਮੀ ।
ਧੀਮਾਨ੍ ਧਰ੍ਮਪਰੋ ਭੋਗੀ ਭਗਵਾਨ੍ ਭਯਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੩੧ ॥

ਜਯਨ੍ਤੋ ਵਿਜਯੋ ਜੇਤਾ ਜਯਦੋ ਜਯਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਅਮਾਨੀ ਮਾਨਦੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮਹਿਮਾਵਾਨ੍ਮਹਾਬਲਃ ॥ ੩੨ ॥

ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਸ੍ਤੋਸ਼ਦੋ ਦਾਤਾ ਦਮਨੋ ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਜ੍ਞਾਨੀ ਯਸ਼ਸ੍ਵਾਨ੍ ਧਤਿਮਾਨ੍ ਸਹ ਓਜੋਬਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੩੩ ॥

ਹਯਗ੍ਰੀਵੋ ਮਹਾਤੇਜਾ ਮਹਾਰ੍ਣਵਵਿਨੋਦਕਤ੍ ।
ਮਧੁਕੈਟਭਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਵੇਦਕਦ੍ਵੇਦਪਾਲਕਃ ॥ ੩੪ ॥

ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰਃ ਸਨਕਃ ਸਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਅਖਣ੍ਡਬ੍ਰਹ੍ਮਵ੍ਰਤਵਾਨਾਤ੍ਮਾ ਯੋਗਵਿਵੇਚਕਃ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਨਾਰਦੋ ਦੇਵऋਸ਼ਿਃ ਕਰ੍ਮਾਕਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਸਾਤ੍ਵਤਾਗਮਕਲ੍ਲੋਕਹਿਤਾਹਿਤਪ੍ਰਸੂਚਕਃ ॥ ੩੬ ॥

ਆਦਿਕਾਲੋ ਯਜ੍ਞਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਧਾਤਨਾਸਾਪੁਟੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਦਨ੍ਤਾਗ੍ਰਨ੍ਯਸ੍ਤਭੂਗੋਲੋ ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਬਲਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੩੭ ॥

ਪਥ੍ਵੀਪਤਿਃ ਸ਼ੀਘ੍ਰਵੇਗੋ ਰੋਮਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਸਾਗਰਃ ।
ਸ਼੍ਵਾਸਾਵਧੂਤਹੇਮਾਦ੍ਰਿਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਪਤਿਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੩੮ ॥

ਅਨਨ੍ਤੋ ਧਰਣੀਭਰ੍ਤਾ ਪਾਤਾਲਤਲਵਾਸਕਤ੍ ।
ਕਾਮਾਗ੍ਨਿਜਵਨੋ ਨਾਗਰਾਜਰਾਜੋ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੩੯ ॥

ਮਹਾਕੂਰ੍ਮੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਾਯਃ ਸ਼ੇਸ਼ਭੁਕ੍ਸਰ੍ਵਪਾਲਕਃ ।
ਲੋਕਪਿਤਗਣਾਧੀਸ਼ਃ ਪਿਤਸ੍ਤੁਤਮਹਾਪਦਃ ॥ ੪੦ ॥

ਕਪਾਮਯਃ ਸ੍ਵਯਂ ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਰ੍ਧ੍ਰੁਵਪ੍ਰੀਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਧ੍ਰੁਵਸ੍ਤੁਤਪਦੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਲੋਕਦੋ ਲੋਕਪੂਜਿਤਃ ॥ ੪੧ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਲਃ ਕਰ੍ਦਮਸਨ੍ਤਪ੍ਤਸ੍ਤਪਸ੍ਤੋਸ਼ਿਤਮਾਨਸਃ ।
ਮਨੋऽਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦੋ ਹਰ੍ਸ਼ਬਿਨ੍ਦ੍ਵਞ੍ਚਿਤਸਰੋਵਰਃ ॥ ੪੨ ॥

ਯਜ੍ਞਃ ਸੁਰਗਣਾਧੀਸ਼ੋ ਦੈਤ੍ਯਦਾਨਵਘਾਤਕਃ ।
ਮਨੁਤ੍ਰਾਤਾ ਲੋਕਪਾਲੋ ਲੋਕਪਾਲਕਜਨ੍ਮਕਤ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਕਪਿਲਾਖ੍ਯਃ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਪਾਤਾ ਕਰ੍ਦਮਾਙ੍ਗਸਮੁਦ੍ਭਵਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਗਣਾਧੀਸ਼ੋ ਦੇਵਹੂਤਿਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੪ ॥

ਦਤ੍ਤੋऽਤ੍ਰਿਤਨਯੋ ਯੋਗੀ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਅਨਸੂਯਾਨਨ੍ਦਕਰਃ ਸਰ੍ਵਯੋਗਿਜਨਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੪੫ ॥

ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਰऋਸ਼ਿਰ੍ਧਰ੍ਮਪੁਤ੍ਰੋ ਮਹਾਮਨਾਃ ।
ਮਹੇਸ਼ਸ਼ੂਲਦਮਨੋ ਮਹੇਸ਼ੈਕਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੬ ॥

ਆਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਤਪੋਧੀਰੋ ਮਨ੍ਮਥਾਦਿਮਦਾਪਹਃ ।
ਊਰ੍ਵਸ਼ੀਸਗ੍ਜਿਤਾਨਙ੍ਗੋ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੭ ॥

ऋਸ਼ਭੋ ਨਾਭਿਸੁਖਦੋ ਮੇਰੁਦੇਵੀਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਯੋਗਿਰਾਜਦ੍ਵਿਜਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਯੋਗਚਰ੍ਯਾਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੪੮ ॥

ਅਸ਼੍ਟਬਾਹੁਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਪਾਵਨੋऽਖਿਲਸਤ੍ਕਤਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ਦ੍ਵੇਸ਼ਸ਼ਮਨੋ ਦਕ੍ਸ਼ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੪੯ ॥

ਪ੍ਰਿਯਵ੍ਰਤਕੁਲੋਤ੍ਪਨ੍ਨੋ ਗਯਨਾਮਾ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ।
ਉਦਾਰਕਰ੍ਮਾ ਬਹੁਵਿਨ੍ਮਹਾਗੁਣਗਣਾਰ੍ਣਵਃ ॥ ੫੦ ॥

ਹਂਸਰੂਪੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਕ੍ਤਾ ਗੁਣਾਗੁਣਵਿਵੇਚਕਃ ।
ਧਾਤਲਜ੍ਜਾਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੧ ॥

ਵੈਸ਼੍ਯਃ ਪਥੁਃ ਪਥ੍ਵਿਦੋਗ੍ਧਾ ਸਰ੍ਵਜੀਵਨਦੋਹਕਤ੍ ।
ਆਦਿਰਾਜੋ ਜਨਾਵਾਸਕਾਰਕੋ ਭੂਸਮੀਕਰਃ ॥ ੫੨ ॥

ਪ੍ਰਚੇਤੋऽਭਿਸ਼੍ਟੁਤਪਦਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਦਿਵਾਰਾਤ੍ਰਿਗਣਾਧੀਸ਼ਃ ਕੇਤੁਮਾਨਜਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੫੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਦੇਵਃ ਕਮਲਾਕਾਮਕੇਲਿਵਿਨੋਦਕਤ੍ ।
ਸ੍ਵਪਾਦਰਤਿਦੋऽਭੀਸ਼੍ਟਸੁਖਦੋ ਦੁਃਖਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੪ ॥

ਵਿਭੁਰ੍ਧਰ੍ਮਭਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਵੇਦਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੋ ਦ੍ਵਿਜਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਸ਼ੀਤਿਸਹਸ੍ਰਾਣਾਂ ਮੁਨੀਨਾਮੁਪਦੇਸ਼ਦਃ ॥ ੫੫ ॥

ਸਤ੍ਯਸੇਨੋ ਯਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ੋਦਹਨੋ ਦੀਨਪਾਲਕਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਮਿਤ੍ਰਃ ਸੁਰਾਰਿਘ੍ਨਃ ਸੂਨਤਾਧਰ੍ਮਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੫੬ ॥

ਹਰਿਰ੍ਗਜਵਰਤ੍ਰਾਤਾ ਗ੍ਰਾਹਪਾਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਕੂਟਾਦ੍ਰਿਵਨਸ਼੍ਲਾਘੀ ਸਰ੍ਵਲੋਕਹਿਤੈਸ਼ਣਃ ॥ ੫੭ ॥

ਵੈਕੁਣ੍ਠਸ਼ੁਭ੍ਰਾਸੁਖਦੋ ਵਿਕੁਣ੍ਠਾਸੁਨ੍ਦਰੀਸੁਤਃ ।
ਰਮਾਪ੍ਰਿਯਕਰਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਨਿਜਲੋਕਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੫੮ ॥

ਵਿਪ੍ਰਸ਼ਾਪਪਰੀਖਿਨ੍ਨਨਿਰ੍ਜਰਾਰ੍ਤਿਨਿਵਾਰਣਃ ।
ਦੁਗ੍ਧਾਬ੍ਧਿਮਥਨੋ ਵਿਪ੍ਰੋ ਵਿਰਾਜਤਨਯੋऽਜਿਤਃ ॥ ੫੯ ॥

ਮਨ੍ਦਾਰਾਦ੍ਰਿਧਰਃ ਕੂਰ੍ਮੋ ਦੇਵਦਾਨਵਸ਼ਰ੍ਮਕਤ੍ ।
ਜਮ੍ਬੂਦ੍ਵੀਪਸਮਃ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਪੀਯੂਸ਼ੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰੀ ਰੁਕ੍।ਗ੍ਸ਼ਮਨੋऽਮਤਧੁਕ੍ਰੁਕ੍ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਆਯੁਰ੍ਵੇਦਕਰੋ ਵੈਦ੍ਯਰਾਜੋ ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੬੧ ॥

ਦੇਵਾਭਯਕਰੋ ਦੈਤ੍ਯਮੋਹਿਨੀ ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਮਤਪੋ ਦੁਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯਦਾਨਵਵਞ੍ਚਕਃ ॥ ੬੨ ॥

ਮਹਾਮਤ੍ਸ੍ਯੋ ਮਹਾਕਾਯਃ ਸ਼ਲ੍ਕਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਸਾਗਰਃ ।
ਵੇਦਾਰਿਦੈਤ੍ਯਦਮਨੋ ਵ੍ਰੀਹਿਬੀਜਸੁਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੬੩ ॥

ਪੁਚ੍ਛਾਘਾਤਭ੍ਰਮਤ੍ਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਭਕ੍ਤਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਤ੍ਰਾਤਾ ਯੋਗਤ੍ਰਯਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੬੪ ॥

ਨਰਸਿਂਹੋ ਲੋਕਜਿਹ੍ਵਃ ਸ਼ਙ੍ਕੁਕਰ੍ਣੋ ਨਖਾਯੁਧਃ ।
ਸਟਾਵਧੂਤਜਲਦੋ ਦਨ੍ਤਦ੍ਯੁਤਿਜਿਤਪ੍ਰਭਃ ॥ ੬੫ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪੁਧ੍ਵਂਸੀ ਬਹੁਦਾਨਵਦਰ੍ਪਹਾ ।
ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਸ੍ਤੁਤਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਭਕ੍ਤਸਂਸਾਰਤਾਪਹਾ ॥ ੬੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਰੁਦ੍ਰਭੀਤਿਘ੍ਨੋ ਦੇਵਕਾਰ੍ਯਪ੍ਰਸਾਧਕਃ ।
ਜ੍ਵਲਜ੍ਜ੍ਵਲਨਸਙ੍ਕਾਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਭੀਤਿਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੬੭ ॥

ਮਹਾਕਲੁਸ਼ਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਸਰ੍ਵਕਾਮਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਾਲਵਿਕ੍ਰਮਸਂਹਰ੍ਤਾ ਗ੍ਰਹਪੀਡਾਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੬੮ ॥

ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਰਿਪੁਦਣ੍ਡਕਤ੍ ।
ਉਗ੍ਰਭੈਰਵਸਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤਹਰਾਰ੍ਤਿਵਿਨਿਵਾਰਕਃ ॥ ੬੯ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਮਾਵਤਸ਼ਿਰਾਃ ਸ਼ਿਵਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੈਕਨੂਪੁਰਃ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਦਿਤ੍ਯਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੈਕਮਣਿਰ੍ਦਿਕ੍ਪਾਲਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੭੦ ॥

ਵਾਮਨੋऽਦਿਤਿਭੀਤਿਘ੍ਨੋ ਦ੍ਵਿਜਾਤਿਗਣਮਣ੍ਡਨਃ ।
ਤ੍ਰਿਪਦਵ੍ਯਾਜਯਾਞ੍ਚਾਪ੍ਤਬਲਿਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸਮ੍ਪਦਃ ॥ ੭੧ ॥

ਪਨ੍ਨਖਕ੍ਸ਼ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕਟਾਹੋऽਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਃ । pannagakShata?
ਸ੍ਵਰ੍ਧੁਨੀਤੀਰ੍ਥਜਨਨੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੂਜ੍ਯੋ ਭਯਾਪਹਃ ॥ ੭੨ ॥

ਸ੍ਵਾਙ੍ਘ੍ਰਿਵਾਰਿਹਤਾਘੌਘੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੈਕਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਬਲਿਪ੍ਰਿਯਕਰੋ ਭਕ੍ਤਸ੍ਵਰ੍ਗਦੋਗ੍ਧਾ ਗਦਾਧਰਃ ॥ ੭੩ ॥

ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯੋ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਃ ਪਰਸ਼ੁਭਤ੍ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਜਿਤ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਰ੍ਜੁਨਸਂਹਰ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਕੁਲਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੭੪ ॥

ਨਿਃਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਪਥ੍ਵੀਕਰਣੋ ਵੀਰਜਿਦ੍ਵਿਪ੍ਰਰਾਜ੍ਯਦਃ ।
ਦ੍ਰੋਣਾਸ੍ਤ੍ਰਵੇਦਪ੍ਰਵਦੋ ਮਹੇਸ਼ਗੁਰੁਕੀਰ੍ਤਿਦਃ ॥ ੭੫ ॥

ਸੂਰ੍ਯਵਂਸ਼ਾਬ੍ਜਤਰਣਿਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੋ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਰਾਮਭਦ੍ਰੋऽਮਿਤਪ੍ਰਭਃ ॥ ੭੬ ॥

ਨੀਲਵਰ੍ਣਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਃ ਕੌਸਲ੍ਯਾਪ੍ਰਾਣਜੀਵਨਃ ।
ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਃ ਪਦ੍ਮਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਪਦ੍ਮਾਙ੍ਕਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੭੭ ॥

ਪ੍ਰਲਮ੍ਬਬਾਹੁਸ਼੍ਚਾਰ੍ਵਙ੍ਗੋ ਰਤ੍ਨਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਾਮ੍ਬਰੋ ਦਿਵ੍ਯਧਨੁਰ੍ਦਿਸ਼੍ਟਦਿਵ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰਪਾਰਗਃ ॥ ੭੮ ॥

ਨਿਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਪਾਣਿਰ੍ਵੀਰੇਸ਼ੋऽਪਰਿਮੇਯਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਗੁਰੁਰ੍ਧਨ੍ਵੀ ਧਨੁਰ੍ਵੇਦਵਿਦੁਤ੍ਤਮਃ ॥ ੭੯ ॥

ऋਜੁਮਾਰ੍ਗਨਿਮਿਤ੍ਤੇਸ਼ੁ ਸਙ੍ਘਤਾਡਿਤਤਾਡਕਃ ।
ਸੁਬਾਹੁਰ੍ਬਾਹੁਵੀਰ੍ਯਾਢ੍ਯਬਹੁਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘਾਤਕਃ ॥ ੮੦ ॥

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਚਣ੍ਡੀਸ਼ਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਚਣ੍ਡਕੋਦਣ੍ਡਖਣ੍ਡਨਃ ।
ਜਨਕਾਨਨ੍ਦਜਨਕੋ ਜਾਨਕੀਪ੍ਰਿਯਨਾਯਕਃ ॥ ੮੧ ॥

ਅਰਾਤਿਕੁਲਦਰ੍ਪਘ੍ਨੋ ਧ੍ਵਸ੍ਤਭਾਰ੍ਗਵਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਪਿਤਵਾਕ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤਰਾਜ੍ਯਸ਼੍ਰੀਵਨਵਾਸਕਤੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੮੨ ॥

ਵਿਰਾਧਰਾਧਦਮਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਾਦ੍ਰਿਮਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਦ੍ਵਿਜਸ਼ਾਪਸਮੁਚ੍ਛਨ੍ਨਦਣ੍ਡਕਾਰਣ੍ਯਕਰ੍ਮਕਤ੍ ॥ ੮੩ ॥

ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸਹਸ੍ਰੋਗ੍ਰਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘ੍ਨਃ ਖਰਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰਃਪ੍ਰਾਣਸ਼ਮਨੋ ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਸ਼ਣਦੂਸ਼ਣਃ ॥ ੮੪ ॥

ਛਦ੍ਮਮਾਰੀਚਮਥਨੋ ਜਾਨਕੀਵਿਰਹਾਰ੍ਤਿਹਤ੍ ।
ਜਟਾਯੁਸ਼ਃ ਕ੍ਰਿਯਾਕਾਰੀ ਕਬਨ੍ਧਵਧਕੋਵਿਦਃ ॥ ੮੫ ॥

ऋਸ਼੍ਯਮੂਕਗੁਹਾਵਾਸੀ ਕਪਿਪਞ੍ਚਮਸਖ੍ਯਕਤ੍ ।
ਵਾਮਪਾਦਾਗ੍ਰਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਦੁਨ੍ਦੁਭ੍ਯਸ੍ਥਿਬਹਦ੍ਗਿਰਿਃ ॥ ੮੬ ॥

ਸਕਣ੍ਟਕਾਰਦੁਰ੍ਭੇਦਸਪ੍ਤਤਾਲਪ੍ਰਭੇਦਕਃ ।
ਕਿਸ਼੍ਕਿਨ੍ਧਾਧਿਪਵਾਲਿਘ੍ਨੋ ਮਿਤ੍ਰਸੁਗ੍ਰੀਵਰਾਜ੍ਯਦਃ ॥ ੮੭ ॥

ਆਞ੍ਜਨੇਯਸ੍ਵਲਾਙ੍ਗੂਲਦਗ੍ਧਲਙ੍ਕਾਮਹੋਦਯਃ ।
ਸੀਤਾਵਿਰਹਵਿਸ੍ਪਸ਼੍ਟਰੋਸ਼ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਤਸਾਗਰਃ ॥ ੮੮ ॥

ਗਿਰਿਕੂਟਸਮੁਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਪਸਮੁਦ੍ਰਾਦ੍ਭੁਤਸੇਤੁਕਤ੍ ।
ਪਾਦਪ੍ਰਹਾਰਸਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤਵਿਭੀਸ਼ਣਭਯਾਪਹਃ ॥ ੮੯ ॥

ਅਙ੍ਗਦੋਕ੍ਤਿਪਰਿਕ੍ਲਿਸ਼੍ਟਘੋਰਰਾਵਣਸੈਨ੍ਯਜਿਤ੍ ।
ਨਿਕੁਮ੍ਭਕੁਮ੍ਭਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਾਦਿਵੀਰਹਾ ॥ ੯੦ ॥

ਕੈਲਾਸਸਹਨੋਨ੍ਮਤ੍ਤਦਸ਼ਾਨਨਸ਼ਿਰੋਹਰਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਸਂਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਸਂਸ਼ੁਦ੍ਧਸੀਤਾਸਂਵਰਣੋਤ੍ਸੁਕਃ ॥ ੯੧ ॥

ਕਪਿਰਾਕ੍ਸ਼ਸਰਾਜਾਙ੍ਗਪ੍ਰਾਪ੍ਤਰਾਜ੍ਯਨਿਜਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਅਯੋਧ੍ਯਾਧਿਪਤਿਃ ਸਰ੍ਵਰਾਜਨ੍ਯਗਣਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੯੨ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਕਰ੍ਮਾ ਨਪਤਿਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸਿਂਹਾਸਨੋਦਯਃ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਦੁਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਦਲਨੋ ਦੀਨਹੀਨੈਕਪਾਲਕਃ ॥ ੯੩ ॥

ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਜਨਨਸ੍ਤਿਰ੍ਯਙ੍ਨ੍ਯਾਯਵਿਵੇਚਕਃ ।
ਸ਼ੂਦ੍ਰਘੋਰਤਪਃਪ੍ਲੁਸ਼੍ਟਦ੍ਵਿਜਪੁਤ੍ਰੈਕਜੀਵਨਃ ॥ ੯੪ ॥

ਦੁਸ਼੍ਟਵਾਕ੍ਕ੍ਲਿਸ਼੍ਟਹਦਯਃ ਸੀਤਾਨਿਰ੍ਵਾਸਕਾਰਕਃ ।
ਤੁਰਙ੍ਗਮੇਧਕ੍ਰਤੁਯਾਟ੍ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕੁਸ਼ਲਵਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੯੫ ॥

ਸਤ੍ਯਾਰ੍ਥਤ੍ਯਕ੍ਤਸੌਮਿਤ੍ਰਿਃ ਸੂਨ੍ਨੀਤਜਨਸਙ੍ਗ੍ਰਹਃ ।
ਸਤ੍ਕਰ੍ਣਪੂਰਸਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਾਲੋਕਾਘਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੯੬ ॥

ਭਰਤੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਪਾਦਾਬ੍ਜਰਤਿਤ੍ਯਕ੍ਤਨਪਾਸਨਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਦ੍ਗੁਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਕੋਟਿਗਨ੍ਧਰ੍ਵਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੯੭ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਨਿਰਤੋ ਦੇਵਵੈਰਿਗਣਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਤ੍ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਮਨੋ ਭ੍ਰਾਤਮਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੯੮ ॥

ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨੋऽਮਿਤ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਲਵਣਾਨ੍ਤਕਕਾਰਕਃ ।
ਆਰ੍ਯਭ੍ਰਾਤਜਨਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਃ ਸਤਾਂ ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਗੁਣਾਕਰਃ ॥ ੯੯ ॥

ਵਟਪਤ੍ਤ੍ਰਪੁਟਸ੍ਥਾਯੀ ਸ਼੍ਰੀਮੁਕੁਨ੍ਦੋऽਖਿਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਤਨੂਦਰਾਰ੍ਪਿਤਜਗਨ੍ਮਕਣ੍ਡਤਨਯਃ ਖਗਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਆਦ੍ਯੋ ਦੇਵਗਣਾਗ੍ਰਣ੍ਯੋ ਮਿਤਸ੍ਤੁਤਿਨਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਤ੍ਰਘੋਰਤਨੁਤ੍ਰਸ੍ਤਦੇਵਸਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਧਕਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਸ਼੍ਲਾਘੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਜਨਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਗੋਸ਼੍ਪਦਾਪ੍ਸੁਗਲਦ੍ਗਾਤ੍ਰਵਾਲਖਿਲ੍ਯਜਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਦੌਸ੍ਵਸ੍ਤਿਰ੍ਯਜ੍ਵਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਨਪਵਿਸ੍ਮਯਕਾਰਕਃ ।
ਤੁਰਙ੍ਗਮੇਧਬਹੁਕਦ੍ਵਦਾਨ੍ਯਗਣਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਵਾਸਵੀਤਨਯੋ ਵ੍ਯਾਸੋ ਵੇਦਸ਼ਾਖਾਨਿਰੂਪਕਃ ।
ਪੁਰਾਣਭਾਰਤਾਚਾਰ੍ਯਃ ਕਲਿਲੋਕਹਿਤੈਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਰੋਹਿਣੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦੋ ਬਲਭਦ੍ਰੋ ਬਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਃ ਸੀਰਪਾਣਿਃ ਮੁਸਲਾਸ੍ਤ੍ਰੋऽਮਲਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਕੁਨ੍ਦੇਨ੍ਦੁਸ਼੍ਵੇਤਾਙ੍ਗਸ੍ਤਾਲਭਿਦ੍ਧੇਨੁਕਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਮੁਸ਼੍ਟਿਕਾਰਿਸ਼੍ਟਹਨਨੋ ਲਾਙ੍ਗਲਾਕਸ਼੍ਟਯਾਮੁਨਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਪ੍ਰਲਮ੍ਬਪ੍ਰਾਣਹਾ ਰੁਕ੍ਮੀਮਥਨੋ ਦ੍ਵਿਵਿਦਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਰੇਵਤੀਪ੍ਰੀਤਿਦੋ ਰਾਮਾਰਮਣੋ ਬਲ੍ਵਲਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਹਸ੍ਤਿਨਾਪੁਰਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ੀ ਕੌਰਵਾਰ੍ਚਿਤਸਤ੍ਪਦਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸ੍ਤੁਤਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਦੇਵਯਾਦਵਪਾਲਕਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਮਾਯਾਪਤਿਰ੍ਮਹਾਮਾਯੋ ਮਹਾਮਾਯਾਨਿਦੇਸ਼ਕਤ੍ ।
ਯਦੁਵਂਸ਼ਾਬ੍ਧਿਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਰ੍ਬਲਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾਨੁਜਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਨਰਾਕਤਿਃ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਃ ਪਰੋਦਯਃ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਾਦਿਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਃ ਪੀਤਨਿਦ੍ਰਃ ਪੀਤਵੇਸ਼੍ਮਮਹਾਤਪਾਃ ।
ਮਹੋਰਸ੍ਕੋ ਮਹਾਬਾਹੁਰ੍ਮਹਾਰ੍ਹਮਣਿਕੁਣ੍ਡਲਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਲਸਦ੍ਗਣ੍ਡਸ੍ਥਲੀਹੈਮਮੌਲਿਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਸੁਚਾਰੁਕਰ੍ਣਃ ਸੁਭ੍ਰਾਜਨ੍ਮਕਰਾਕਤਿਕੁਣ੍ਡਲਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਨੀਲਕੁਞ੍ਚਿਤਸੁਸ੍ਨਿਗ੍ਧਕੁਨ੍ਤਲਃ ਕੌਮੁਦੀਮੁਖਃ ।
ਸੁਨਾਸਃ ਕੁਨ੍ਦਦਸ਼ਨੋ ਲਸਤ੍ਕੋਕਨਦਾਧਰਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਸੁਮਨ੍ਦਹਾਸੋ ਰੁਚਿਰਭ੍ਰੂਮਣ੍ਡਲਵਿਲੋਕਨਃ ।
ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠੋ ਬਹਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਲਯਾਙ੍ਗਦਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਕੌਸ੍ਤੁਭੀ ਵਨਮਾਲੀ ਚ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਗਦਾਬ੍ਜਭਤ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਙ੍ਗਃ ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਦਲੋਦਰੋ ਨਿਮ੍ਨਨਾਭਿਰ੍ਨਿਰਵਦ੍ਯੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਨਿਤਮ੍ਬਬਿਮ੍ਬਵ੍ਯਾਲਮ੍ਬਿਕਿਙ੍ਕਿਣੀਕਾਞ੍ਚਿਮਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਸਮਜਙ੍ਘਾਜਾਨੁਯੁਗ੍ਮਃ ਸੁਚਾਰੁਰੁਚਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਧ੍ਵਜਵਜ੍ਰਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਮ੍ਭੋਜਸ਼ਰਾਙ੍ਕਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਭਕ੍ਤਭ੍ਰਮਰਸਙ੍ਘਾਤਪੀਤਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਾਸਵਃ ।
ਨਖਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣਿਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮਹਾਮਨਾਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਯੁਗਨ੍ਯਸ੍ਤਲਸਨ੍ਮਞ੍ਜੀਰਰਾਜਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਹਦਯਾਕਾਸ਼ਲਸਤ੍ਪਙ੍ਕਜਵਿਸ੍ਤਰਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਿਜਨਾਨਨ੍ਦੋ ਵਸੁਦੇਵਨੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਦੇਵਕੀਨਨ੍ਦਨੋ ਲੋਕਨਨ੍ਦਿਕਦ੍ਭਕ੍ਤਭੀਤਿਭਿਤ੍ ॥ ੧੨੦ ॥

ਸ਼ੇਸ਼ਾਨੁਗਃ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯੀ ਯਸ਼ੋਦਾਨਤਿਮਾਨਦਃ ।
ਨਨ੍ਦਾਨਨ੍ਦਕਰੋ ਗੋਪਗੋਪੀਗੋਕੁਲਬਾਨ੍ਧਵਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਸਰ੍ਵਵ੍ਰਜਜਨਾਨਨ੍ਦੀ ਭਕ੍ਤਵਲ੍ਲਭਵਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਵਲ੍ਯਵ੍ਯਙ੍ਗਲਸਦ੍ਗਾਤ੍ਰੋ ਬਲ੍ਲਵੀਬਾਹੁਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਪੀਤਪੂਤਨਿਕਾਸ੍ਤਨ੍ਯਃ ਪੂਤਨਾਪ੍ਰਾਣਸ਼ੋਸ਼ਣਃ ।
ਪੂਤਨੋਰਸ੍ਥਲਸ੍ਥਾਯੀ ਪੂਤਨਾਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਕਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸਮਾਗਤਜਨਾਨਨ੍ਦੀ ਸ਼ਕਟੋਚ੍ਚਾਟਕਾਰਕਃ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਿਪ੍ਰਾਸ਼ਿਸ਼ੋऽਧੀਸ਼ੋ ਲਘਿਮਾਦਿਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਤਣਾਵਰ੍ਤਗਲਗ੍ਰਾਹੀ ਤਣਾਵਰ੍ਤਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ।
ਜਨਨ੍ਯਾਨਨ੍ਦਜਨਕੋ ਜਨਨ੍ਯਾ ਮੁਖਵਿਸ਼੍ਵਦਕ੍ ॥ ੧੨੫ ॥

ਬਾਲਕ੍ਰੀਡਾਰਤੋ ਬਾਲਭਾਸ਼ਾਲੀਲਾਦਿਨਿਰ੍ਵਤਃ ।
ਗੋਪਗੋਪੀਪ੍ਰਿਯਕਰੋ ਗੀਤਨਤ੍ਯਾਨੁਕਾਰਕਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਨਵਨੀਤਵਿਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗੋ ਨਵਨੀਤਲਵਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਵਨੀਤਲਵਾਹਾਰੀ ਨਵਨੀਤਾਨੁਤਸ੍ਕਰਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਦਾਮੋਦਰੋऽਰ੍ਜੁਨੋਨ੍ਮੂਲੋ ਗੋਪੈਕਮਤਿਕਾਰਕਃ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਨਕ੍ਰੀਡੋ ਨਾਨਾਕ੍ਰੀਡਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਵਤ੍ਸਪੁਚ੍ਛਸਮਾਕਰ੍ਸ਼ੀ ਵਤ੍ਸਾਸੁਰਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ।
ਬਕਾਰਿਰਘਸਂਹਾਰੀ ਬਾਲਾਦ੍ਯਨ੍ਤਕਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਯਮੁਨਾਨਿਲਸਞ੍ਜੁਸ਼੍ਟਸੁਮਸ਼੍ਟਪੁਲਿਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗੋਪਾਲਬਾਲਪੂਗਸ੍ਥਃ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਦਧ੍ਯਨ੍ਨਭੋਜਨਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਗੋਗੋਪਗੋਪੀਪ੍ਰਿਯਕਦ੍ਧਨਭਨ੍ਮੋਹਖਣ੍ਡਨਃ ।
ਵਿਧਾਤੁਰ੍ਮੋਹਜਨਕੋऽਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਵਿਧਿਸ੍ਤੁਤਪਦਾਮ੍ਭੋਜੋ ਗੋਪਦਾਰਕਬੁਦ੍ਧਿਭਿਤ੍ ।
ਕਾਲੀਯਦਰ੍ਪਦਲਨੋ ਨਾਗਨਾਰੀਨੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਦਾਵਾਗ੍ਨਿਸ਼ਮਨਃ ਸਰ੍ਵਵ੍ਰਜਭਜ੍ਜਨਜੀਵਨਃ ।
ਮੁਞ੍ਜਾਰਣ੍ਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਪ੍ਤਕਚ੍ਛ੍ਰਦਾਵਾਗ੍ਨਿਦਾਰਣਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਸਰ੍ਵਕਾਲਸੁਖਕ੍ਰੀਡੋ ਬਰ੍ਹਿਬਰ੍ਹਾਵਤਂਸਕਃ ।
ਗੋਧੁਗ੍ਵਧੂਜਨਪ੍ਰਾਣੋ ਵੇਣੁਵਾਦ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਗੋਪੀਪਿਧਾਨਾਰੁਨ੍ਧਾਨੋ ਗੋਪੀਵ੍ਰਤਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਿਪ੍ਰਦਰ੍ਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਵਿਪ੍ਰਪਤ੍ਨੀਪ੍ਰਸਾਦਦਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੁਵਰਧ੍ਵਂਸੀ ਸ਼ਕ੍ਰਦਰ੍ਪਮਦਾਪਹਃ ।
ਧਤਗੋਵਰ੍ਧਨਗਿਰਿਰ੍ਵ੍ਰਜਲੋਕਾਭਯਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਲਸਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਗੋਕੁਲੋਤ੍ਸਵਃ ।
ਨਨ੍ਦਤ੍ਰਾਣਕਰੋ ਦੇਵਜਲੇਸ਼ੇਡਿਤਸਤ੍ਕਥਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਵ੍ਰਜਵਾਸਿਜਨਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯੋ ਨਿਜਲੋਕਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਸੁਵੇਣੁਨਾਦਮਦਨੋਨ੍ਮਤ੍ਤਗੋਪੀਵਿਨੋਦਕਤ੍ ॥ ੧੩੮ ॥

ਗੋਧੁਗ੍ਵਧੂਦਰ੍ਪਹਰਃ ਸ੍ਵਯਸ਼ਃਕੀਰ੍ਤਨੋਤ੍ਸਵਃ ।
ਵ੍ਰਜਾਙ੍ਗਨਾਜਨਾਰਾਮੋ ਵ੍ਰਜਸੁਨ੍ਦਰਿਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਰਾਸਕ੍ਰੀਡਾਰਤੋ ਰਾਸਮਹਾਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਨਃ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਨਾਮੋਦੀ ਯਮੁਨਾਕੂਲਕੇਲਿਕਤ੍ ॥ ੧੪੦ ॥

ਗੋਪਿਕਾਗੀਤਿਕਾਗੀਤਃ ਸ਼ਙ੍ਖਚੂਡਸ਼ਿਰੋਹਰਃ ।
ਮਹਾਸਰ੍ਪਮੁਖਗ੍ਰਸ੍ਤਤ੍ਰਸ੍ਤਨਨ੍ਦਵਿਮੋਚਕਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਚਿਤਪਦੋ ਦੁਸ਼੍ਟਾਰਿਸ਼੍ਟਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਕੇਸ਼ਿਦ੍ਵੇਸ਼ੋ ਵ੍ਯੋਮਹਨ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰੁਤਨਾਰਦਕੀਰ੍ਤਨਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਅਕ੍ਰੂਰਪ੍ਰਿਯਕਤ੍ਕ੍ਰੂਰਰਜਕਘ੍ਨਃ ਸੁਵੇਸ਼ਕਤ੍ ।
ਸੁਦਾਮਾਦਤ੍ਤਮਾਲਾਢ੍ਯਃ ਕੁਬ੍ਜਾਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਮਥੁਰਾਜਨਸਂਹਰ੍ਸ਼ੀ ਚਣ੍ਡਕੋਦਣ੍ਡਖਣ੍ਡਕਤ੍ ।
ਕਂਸਸੈਨ੍ਯਸਮੁਚ੍ਛੇਦੀ ਵਣਿਗ੍ਵਿਪ੍ਰਗਣਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਮਹਾਕੁਵਲਯਾਪੀਡਘਾਤੀ ਚਾਣੂਰਮਰ੍ਦਨਃ । ?
ਰਙ੍ਗਸ਼ਾਲਾਗਤਾਪਾਰਨਰਨਾਰੀਕਤੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਕਂਸਧ੍ਵਂਸਕਰਃ ਕਂਸਸ੍ਵਸਾਰੂਪ੍ਯਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਤੋਗ੍ਰਸੇਨਨਪਤਿਃ ਸਰ੍ਵਯਾਦਵਸੌਖ੍ਯਕਤ੍ ॥ ੧੪੬ ॥

ਤਾਤਮਾਤਕਤਾਨਨ੍ਦੋ ਨਨ੍ਦਗੋਪਪ੍ਰਸਾਦਦਃ ।
ਸ਼੍ਰਿਤਸਾਨ੍ਦੀਪਨਿਗੁਰੁਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾਸਾਗਰਪਾਰਗਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਦੈਤ੍ਯਪਞ੍ਚਜਨਧ੍ਵਂਸੀ ਪਾਞ੍ਚਜਨ੍ਯਦਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸਾਨ੍ਦੀਪਨਿਮਤਾਪਤ੍ਯਦਾਤਾ ਕਾਲਯਮਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਸੈਰਨ੍ਧ੍ਰੀਕਾਮਸਨ੍ਤਾਪਸ਼ਮਨੋऽਕ੍ਰੂਰਪ੍ਰੀਤਿਦਃ ।
ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਚਾਪਧਰੋ ਨਾਨਾਸ਼ਰਸਨ੍ਧਾਨਕੋਵਿਦਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਅਭੇਦ੍ਯਦਿਵ੍ਯਕਵਚਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦਾਰੁਕਸਾਰਥਿਃ ।
ਖਗੇਨ੍ਦ੍ਰਚਿਹ੍ਨਿਤਧ੍ਵਜਸ਼੍ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਰ੍ਗਦਾਧਰਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਨਨ੍ਦਕੀਯਦੁਸੇਨਾਢ੍ਯੋऽਕ੍ਸ਼ਯਬਾਣਨਿਸ਼ਙ੍ਗਵਾਨ੍ ।
ਸੁਰਾਸੁਰਾਜੇਯਰਣ੍ਯੋ ਜਿਤਮਾਗਧਯੂਥਪਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਮਾਗਧਧ੍ਵਜਿਨੀਧ੍ਵਂਸੀ ਮਥੁਰਾਪੁਰਪਾਲਕਃ ।
ਦ੍ਵਾਰਕਾਪੁਰਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਲੋਕਸ੍ਥਿਤਿਨਿਯਾਮਕਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਜਨਨਃ ਸ੍ਵਜਨਾਨਨ੍ਦਕਾਰਕਃ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਿਤਮਹਿਃ ਸੁਧਰ੍ਮਾਨੀਤਭੂਤਲਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਯਵਨਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤਾ ਮੁਚੁਕੁਨ੍ਦੇਸ਼੍ਟਸਾਧਕਃ ।
ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਦ੍ਵਿਜਸਂਮਨ੍ਤ੍ਰਰਥੈਕਗਤਕੁਣ੍ਡਿਨਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਹਾਰਕੋ ਰੁਕ੍ਮਿਮੁਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਨਕਾਰਕਃ ।
ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਪ੍ਰਿਯਕਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਰਮਣੀਪਤਿਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਦਨਾਮ੍ਭੋਜਮਧੁਪਾਨਮਧੁਵ੍ਰਤਃ ।
ਸ੍ਯਮਨ੍ਤਕਨਿਮਿਤ੍ਤਾਤ੍ਮਭਕ੍ਤਰ੍ਕ੍ਸ਼ਾਧਿਪਜਿਤ੍ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਜਾਮ੍ਬਵਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਜ੍ਜਾਮ੍ਬਵਤੀਪਤਿਃ ।
ਸਤ੍ਯਭਾਮਾਕਰਗ੍ਰਾਹੀ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਸੁਨ੍ਦਰੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਸੁਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਸ਼ਙ੍ਗਵਸ਼ਭਸਪ੍ਤਜਿਦ੍ਰਾਜਯੂਥਭਿਦ੍ ।
ਨਗ੍ਨਜਿਤ੍ਤਨਯਾਸਤ੍ਯਾਨਾਯਿਕਾਨਾਯਕੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਭਦ੍ਰੇਸ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਕਾਨ੍ਤੋ ਮਿਤ੍ਰਵਿਨ੍ਦਾਪ੍ਰਿਯੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮੁਰੁਜਿਤ੍ਪੀਠਸੇਨਾਨੀਨਾਸ਼ਨੋ ਨਰਕਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਧਰਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਮ੍ਭੋਜੋ ਭਗਦਤ੍ਤਭਯਾਪਹਾ ।
ਨਰਕਾਹਤਦਿਵ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰੀਰਤ੍ਨਵਾਹਾਦਿਨਾਯਕਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਦ੍ਵ੍ਯਸ਼੍ਟਸਹਸ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰੀਵਿਲਾਸਵਾਨ੍ ।
ਸਤ੍ਯਭਾਮਾਬਲਾਵਾਕ੍ਯਪਾਰਿਜਾਤਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਬਲਭਿਜ੍ਜਾਯਾਜਾਤਨਾਨਾਵਿਲਾਸਵਾਨ੍ ।
ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਮਾਨਦਲਨਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਵਿਲਾਸਾਵਿਮੋਹਿਤਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਕਾਮਤਾਤਃ ਸਾਮ੍ਬਸੁਤੋऽਸਙ੍ਖ੍ਯਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਪੌਤ੍ਰਵਾਨ੍ ।
ਉਸ਼ਾਯਾਨਿਤਪੌਤ੍ਰਾਰ੍ਥਬਾਣਬਾਹੁਸਸ੍ਰਛਿਤ੍ ॥ ੧੬੩ ॥

ਨਨ੍ਦ੍ਯਾਦਿਪ੍ਰਮਥਧ੍ਵਂਸੀ ਲੀਲਾਜਿਤਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮਹਾਦੇਵਸ੍ਤੁਤਪਦੋ ਨਗਦੁਃਖਵਿਮੋਚਕਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਾਪਹਰਕ੍ਲੇਸ਼ਕਥਾਸ੍ਵਜਨਪਾਲਕਃ ।
ਪੌਣ੍ਡ੍ਰਕਾਰਿਃ ਕਾਸ਼ਿਰਾਜਸ਼ਿਰੋਹਰ੍ਤਾ ਸਦਾਜਿਤਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਸੁਦਕ੍ਸ਼ਿਣਵ੍ਰਤਾਰਾਧ੍ਯਸ਼ਿਵਕਤ੍ਯਾਨਲਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਵਾਰਾਣਸੀਪ੍ਰਦਹਨੋ ਨਾਰਦੇਕ੍ਸ਼ਿਤਵੈਭਵਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਅਦ੍ਭੁਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮਹਿਮਾ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਜਰਾਸਨ੍ਧਨਿਰੋਧਾਰ੍ਤਭੂਭੁਜੇਰਿਤਸਤ੍ਕਥਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਨਾਰਦੇਰਿਤਸਨ੍ਮਿਤ੍ਰਕਾਰ੍ਯਗੌਰਵਸਾਧਕਃ ।
ਕਲਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰਸਨ੍ਮਿਤ੍ਰਸਦ੍ਵਤ੍ਤਾਪ੍ਤਗਹਾਨੁਗਃ ॥ ੧੬੮ ॥

ਜਰਾਸਨ੍ਧਵਧੋਦ੍ਯੋਗਕਰ੍ਤਾ ਭੂਪਤਿਸ਼ਰ੍ਮਕਤ੍ ।
ਸਨ੍ਮਿਤ੍ਰਕਤ੍ਯਾਚਰਿਤੋ ਰਾਜਸੂਯਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਸਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ਿਗਣਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਸ਼੍ਚੈਦ੍ਯਪ੍ਰਾਣਨਿਕਨ੍ਤਕਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਸ੍ਥਜਨੈਃ ਪੂਜ੍ਯੋ ਦੁਰ੍ਯੋਧਨਵਿਮੋਹਨਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਮਹੇਸ਼ਦਤ੍ਤਸੌਭਾਗ੍ਯਪੁਰਭਿਚ੍ਛਤ੍ਰੁਘਾਤਕਃ ।
ਦਨ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰਰਿਪੁਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਦਨ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਵਿਦੂਰਥਪ੍ਰਮਥਨੋ ਭੂਰਿਭਾਰਾਵਤਾਰਕਃ ।
ਪਾਰ੍ਥਦੂਤਃ ਪਾਰ੍ਥਹਿਤਃ ਪਾਰ੍ਥਾਰ੍ਥਃ ਪਾਰ੍ਥਸਾਰਥਿਃ ॥ ੧੭੨ ॥

ਪਾਰ੍ਥਮੋਹਸਮੁਚ੍ਛੇਦੀ ਗੀਤਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਪਾਰ੍ਥਬਾਣਗਤਪ੍ਰਾਣਵੀਰਕੈਵਲ੍ਯਰੂਪਦਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਦੁਰ੍ਯੋਧਨਾਦਿਦੁਰ੍ਵਤ੍ਤਦਹਨੋ ਭੀਸ਼੍ਮਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ।
ਪਾਰ੍ਥਾਸ਼੍ਵਮੇਧਾਹਰਕਃ ਪਾਰ੍ਥਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਸਾਧਕਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਪਥਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦੋ ਭੀਮਜਯਦੋ ਵਿਜਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰੇਸ਼੍ਟਸਨ੍ਦਾਤਾ ਦ੍ਰੌਪਦੀਪ੍ਰੀਤਿਸਾਧਕਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਸਹਦੇਵੇਰਿਤਪਦੋ ਨਕੁਲਾਰ੍ਚਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਦਗ੍ਧਗਰ੍ਭਸ੍ਥਪੂਰੁਵਂਸ਼ਪ੍ਰਸਾਧਕਃ ॥ ੧੭੬ ॥

ਪੌਰਵੇਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰਸ੍ਤ੍ਰੀਭ੍ਯੋ ਦ੍ਵਾਰਕਾਗਮਨੋਤ੍ਸਵਃ ।
ਆਨਰ੍ਤਦੇਸ਼ਨਿਵਸਤ੍ਪ੍ਰਜੇਰਿਤਮਹਤ੍ਕਥਃ ॥ ੧੭੭ ॥

ਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰੀਤਿਕਰੋ ਮਿਤ੍ਰਵਿਪ੍ਰਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਤੀਰ੍ਥਾਪਦੇਸ਼ਸਨ੍ਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਕਨ੍ਨਨ੍ਦਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧੭੮ ॥

ਗੋਪੀਜਨਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਤਾਤਕ੍ਰਤੁਕਤੋਤ੍ਸਵਃ ।
ਸਦ੍ਵਤ੍ਤਵਕ੍ਤਾ ਸਦ੍ਵਤ੍ਤਕਰ੍ਤਾ ਸਦ੍ਵਤ੍ਤਪਾਲਕਃ ॥ ੧੭੯ ॥

ਤਾਤਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਸਨ੍ਦਾਤਾ ਦੇਵਕੀਮਤਪੁਤ੍ਰਦਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਦੇਵਪ੍ਰਿਯਕਰੋ ਮੈਥਿਲਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ਪਾਰ੍ਥਦਰ੍ਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਮਤਵਿਪ੍ਰਸੁਤਪ੍ਰਦਃ ।
ਸ੍ਤ੍ਰੀਰਤ੍ਨਵਨ੍ਦਸਨ੍ਤੋਸ਼ੀ ਜਨਕੇਲਿਕਲੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੧੮੧ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਜਨਾਨਨ੍ਦੀ ਭਾਨੁਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭਃ ।
ਕਤਾਨ੍ਤਕੋਟਿਦੁਰ੍ਲਙ੍ਘ੍ਯਃ ਕਾਮਕੋਟਿਮਨੋਹਰਃ ॥ ੧੮੨ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਟ੍ਕੋਟਿਧਨਵਾਨ੍ਮਰੁਤ੍ਕੋਟਿਸ੍ਵਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ ।
ਸਮੁਦ੍ਰਕੋਟਿਗਮ੍ਭੀਰੋ ਹਿਮਵਤ੍ਕੋਟ੍ਯਕਮ੍ਪਨਃ ॥ ੧੮੩ ॥

ਕੋਟ੍ਯਸ਼੍ਵਮੇਧਾਢ੍ਯਹਰਃ ਤੀਰ੍ਥਕੋਟ੍ਯਧਿਕਾਹ੍ਵਯਃ ।
ਪੀਯੂਸ਼ਕੋਟਿਮਤ੍ਯੁਘ੍ਨਃ ਕਾਮਧੁਕ੍ਕੋਟ੍ਯਭੀਸ਼੍ਟਦਃ ॥ ੧੮੪ ॥

ਸ਼ਕ੍ਰਕੋਟਿਵਿਲਾਸਾਢ੍ਯਃ ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਨਾਯਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਮੋਘੋਦ੍ਯਮੋऽਨਨ੍ਤਕੀਰ੍ਤਿਨਿਃਸੀਮਪੌਰੁਸ਼ਃ ॥ ੧੮੫ ॥

ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਯਸ਼ਾਃ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਕੀਰ੍ਤਨਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸੁਰਸਙ੍ਗੀਤਵੀਤਮਾਨੁਸ਼ਚੇਸ਼੍ਟਿਤਃ ॥ ੧੮੬ ॥

ਅਨਾਦਿਮਧ੍ਯਨਿਧਨੋ ਵਦ੍ਧਿਕ੍ਸ਼ਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤੋਦ੍ਧਵਮੁਖ੍ਯੈਕਜ੍ਞਾਨਦੋ ਜ੍ਞਾਨਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੮੭ ॥

ਵਿਪ੍ਰਸ਼ਾਪਚ੍ਛਲਧ੍ਵਸ੍ਤਯਦੁਵਂਸ਼ੋਗ੍ਰਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਸਸ਼ਰੀਰਜਰਾਵ੍ਯਾਧਸ੍ਵਰ੍ਗਦਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਿਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੮੮ ॥

ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਮੁਕ੍ਤਵਿਸ਼ਯੀਜਨਾਨਨ੍ਦਕਰੋ ਯਸ਼ਃ ।
ਕਲਿਕਾਲਮਲਧ੍ਵਂਸਿਯਸ਼ਾਃ ਸ਼੍ਰਵਣਮਙ੍ਗਲਃ ॥ ੧੮੯ ॥

ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਭਕ੍ਤਹਿਤੋ ਭਕ੍ਤਭ੍ਰਮਰਪਙ੍ਕਜਃ ।
ਸ੍ਮਤਮਾਤ੍ਰਾਖਿਲਤ੍ਰਾਤਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਭਞ੍ਜਕਃ ॥ ੧੯੦ ॥

ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਸ੍ਰਾਵਿਨਾਮਾ ਤੁਲਸੀਦਾਮਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਅਪ੍ਰਮੇਯਵਪੁਰ੍ਭਾਸ੍ਵਦਨਰ੍ਘ੍ਯਾਙ੍ਗਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੯੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੈਕਸੁਖਦੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸਜ੍ਜਨਾਨਨ੍ਦਪਾਲਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨਮਦ੍ਭੁਤਾਨਨ੍ਤਭੋਗਵਾਨ੍ ॥ ੧੯੨ ॥

ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜੋ ਜਨਾਜੀਵ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਸਾਧੁਜਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸਮਸ੍ਤਭਯਭਿਨ੍ਨਾਮਾ ਸ੍ਮਤਮਾਤ੍ਰਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੯੩ ॥

ਸ੍ਵਯਸ਼ਃਸ਼੍ਰਵਣਾਨਨ੍ਦਜਨਰਾਗੀ ਗੁਣਾਰ੍ਣਵਃ ।
ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਵਪੁਸ੍ਤਪ੍ਤਸ਼ਰਣੋ ਜੀਵਜੀਵਨਃ ॥ ੧੯੪ ॥

ਪਰਮਾਰ੍ਥਃ ਪਰਂਵੇਦ੍ਯਃ ਪਰਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਾਗਤਿਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯੋ ਭਗਵਾਨਨਨ੍ਤਸੁਖਸਾਗਰਃ ॥ ੧੯੫ ॥

ਜਗਦ੍ਬਨ੍ਧਧ੍ਵਂਸਯਸ਼ਾ ਜਗਜ੍ਜੀਵਜਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਵੈਕੁਣ੍ਠਲੋਕੈਕਪਤਿਰ੍ਵੈਕੁਣ੍ਠਜਨਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੯੬ ॥

ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨੋ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਪੁਤ੍ਰਃ ਸ਼ਮ੍ਬਰਘ੍ਨੋ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਧਨ੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਜਯੀ ਦ੍ਯੁਮਤ੍ਪ੍ਰਾਣਨਿਸ਼ੂਦਕਃ ॥ ੧੯੭ ॥

ਅਨਿਰੁਦ੍ਧਃ ਕਾਮਸੁਤਃ ਸ਼ਬ੍ਦਯੋਨਿਰ੍ਮਹਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਉਸ਼ਾਪਤਿਰ੍ਵਸ਼੍ਣਿਪਤਿਰ੍ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ੋ ਮਨਃਪਤਿਃ ॥ ੧੯੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਾਗਵਤਾਚਾਰ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਸਾਗਰਃ ।
ਸ਼ੁਕਃ ਸਕਲਧਰ੍ਮਜ੍ਞਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਨ੍ਨਪਸਤ੍ਕਤਃ ॥ ੧੯੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਬੁਦ੍ਧੋ ਦੁਸ਼੍ਟਬੁਦ੍ਧਿਘ੍ਨੋ ਦੈਤ੍ਯਵੇਦਬਹਿਸ਼੍ਕਰਃ ।
ਪਾਖਣ੍ਡਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਦੋ ਨਿਰਾਯੁਧਜਗਜ੍ਜਯਃ ॥ ੨੦੦ ॥

ਕਲ੍ਕੀ ਕਲਿਯੁਗਾਚ੍ਛਾਦੀ ਪੁਨਃ ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਵਿਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਣੁਯਸ਼ੋऽਪਤ੍ਯੋ ਨਸ਼੍ਟਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੨੦੧ ॥

ਸਾਰਸ੍ਵਤਃ ਸਾਰ੍ਵਭੌਮੋ ਬਲਿਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸਾਧਕਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯਨ੍ਤਰਸਦ੍ਧਰ੍ਮਵਕ੍ਤਾ ਵੈਰੋਚਨਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੦੨ ॥

ਆਪਃ ਕਰੋ ਰਮਾਨਾਥੋऽਮਰਾਰਿਕੁਲਕਨ੍ਤਨਃ ।
ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਹਿਤਕਦ੍ਧੀਰਵੀਰਮੁਕ੍ਤਿਬਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੦੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਸਖੋ ਦਸ਼ਮਾਨ੍ਤਰਪਾਲਕਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਾਵਰ੍ਣਿਵਂਸ਼ਾਬ੍ਧਿਹਿਤਕਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੦੪ ॥

ਧਰ੍ਮਸੇਤੁਰਧਰ੍ਮਘ੍ਨੋ ਵੈਦ੍ਯਤਨ੍ਤ੍ਰਪਦਪ੍ਰਦਃ ।
ਅਸੁਰਾਨ੍ਤਕਰੋ ਦੇਵਾਰ੍ਥਕਸੂਨੁਃ ਸੁਭਾਸ਼ਣਃ ॥ ੨੦੫ ॥

ਸ੍ਵਧਾਮਾ ਸੂਨਤਾਸੂਨੁਃ ਸਤ੍ਯਤੇਜੋ ਦ੍ਵਿਜਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਦ੍ਵਿਸ਼ਨ੍ਮਨੁਯੁਗਤ੍ਰਾਤਾ ਪਾਤਾਲਪੁਰਦਾਰਣਃ ॥ ੨੦੬ ॥

ਦੈਵਹੋਤ੍ਰਿਰ੍ਵਾਰ੍ਹਤੋਯੋ ਦਿਵਸ੍ਪਤਿਰਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਾਨ੍ਤਰਤ੍ਰਾਤਾ ਯੋਗਯੋਗਿਜਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੦੭ ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਰਾਯਣੋ ਬਹਦ੍ਬਾਹੁਰ੍ਵੈਨਤੇਯੋ ਵਿਦੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡੈਕਪ੍ਰਵਦੋ ਵੇਦਤਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੨੦੮ ॥

ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਸੁਰਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਜਾਮ੍ਪਤਿਃ ।
ਅਬ੍ਜਯੋਨਿਰ੍ਹਂਸਵਾਹਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪਿਤਾਮਹਃ ॥ ੨੦੯ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸਰ੍ਵਜਗਤ੍ਪਾਤਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਦ੍ਵਿਜਪੂਜ੍ਯੋ ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੨੧੦ ॥

ਰੁਦ੍ਰੋ ਮਡਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸਰ੍ਵਹਰੋ ਹਰਃ ।
ਕਪਰ੍ਦੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ੂਲੀ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋऽਭੇਦ੍ਯੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੧੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਃ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਵਾਸਃ ਸਰ੍ਵਰੂਪਃ ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੨੧੨ ॥

ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ਕਥਿਤਂ ਵਿਪ੍ਰ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੨੧੩ ॥

ਮਨਃਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰਂ ਚਾਸ਼ੁ ਭਗਵਦ੍ਭਕ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਹਰਂ ਸਰ੍ਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੨੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰਵਣਾਤ੍ਪਠਨਾਜ੍ਜਪਾਤ੍ ॥ ੨੧੫ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਾਨਾਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਾਦਾਸ਼੍ਰਿਤਾਤ੍ਮਨਾਮ੍ ।
ਏਤਤ੍ਪਠਨ੍ ਦ੍ਵਿਜੋ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਃ ਪਥਿਵੀਮਿਮਾਮ੍ ॥ ੨੧੬ ॥

ਵੈਸ਼੍ਯੋ ਮਹਾਨਿਧਿਂ ਸ਼ੂਦ੍ਰੋ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਪਰਾਧਾਨ੍ਯੋ ਜ੍ਞਾਨਾਜ੍ਞਾਨਾਚ੍ਚਰੇਦ੍ਧਰੇਃ ॥ ੨੧੭ ॥

ਨਾਮ੍ਨਾ ਦਸ਼ਾਪਰਾਧਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਮਾਦਾਦਾਚਰੇਦ੍ਯਦਿ ।
ਸਮਾਹਿਤਮਨਾ ਹ੍ਯੇਤਤ੍ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਜ੍ਜਪੇਤ੍ ॥ ੨੧੮ ॥

ਸ੍ਮਰੇਦ੍ਵਾ ਸ਼ਣੁਯਾਦ੍ਵਾਪਿ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸਦ੍ਯਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥ ੨੧੯ ॥

ਯਸ੍ਯੈਕਕੀਰ੍ਤਨੇਨਾਪਿ ਭਵਬਨ੍ਧਾਦ੍ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਅਤਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸਤਤਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਕੀਰ੍ਤਨਂ ਕੁਰੁ ॥ ੨੨੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਭਗਵਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਕਾਰਣਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰਦ ਉਵਾਚ ।
ਧਨ੍ਯੋऽਸ੍ਮ੍ਯਨੁਗਹੀਤੋऽਸ੍ਮਿ ਤ੍ਵਯਾਤਿਕਰੁਣਾਤ੍ਮਨਾ ।
ਯਤਃ ਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯ ਪਰਮਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਨਾਮਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ॥ ੨੨੧ ॥

ਯਦ੍ਯਾਲਸ੍ਯਾਤ੍ਪ੍ਰਮਾਦਾਦ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਂ ਪਠਿਤੁਮਨ੍ਵਹਮ੍ ।
ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਮਿ ਤਦਾ ਦੇਵ ਕਿਂ ਕਰੋਮਿ ਵਦ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੨੨੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ ।
ਯਦਿ ਸਰ੍ਵਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਸ਼ਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪਠਿਤੁਂ ਦ੍ਵਿਜ ।
ਤਦਾ ਕਸ਼੍ਣੇਤਿ ਕਸ਼੍ਣੇਤਿ ਕਸ਼੍ਣੇਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਵਦ ॥ ੨੨੩ ॥

ਏਤੇਨ ਤਵ ਵਿਪ੍ਰਰ੍ਸ਼ੇ ਸਰ੍ਵਂ ਸਮ੍ਪਦ੍ਯਤੇ ਸਕਤ੍ ।
ਕਿਂ ਪੁਨਰ੍ਭਗਵਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੨੨੪ ॥

ਯਨ੍ਨਾਮਕੀਰ੍ਤਨੇਨੈਵ ਪੁਮਾਨ੍ ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਮ੍ ।
ਤਰਤ੍ਯਦ੍ਧਾ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਤਂ ਕਸ਼੍ਣਂ ਗੋਪਾਲਰੂਪਿਣਮ੍ ॥ ੨੨੫ ॥

ਇਤਿ ਸਾਤ੍ਵਤਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ਼ਸ਼੍ਠਃ ਪਟਲਃ ॥ ੬ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top