Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Krishna Sahasranama Stotram from Satvatatantra Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಾತ್ವತತನ್ತ್ರೇ ॥

ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಕಥಿತಂ ಮೇ ತ್ವಯಾ ದೇವ ಹರಿನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಮ್ ।
ಪಾಪಾಪಹಂ ಮಹಾಸೌಖ್ಯಂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಕಾರಣಮ್ ॥ 1 ॥

ತತ್ರಾಹಂ ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಕೀರ್ತಯಾಮಿ ಸುರೋತ್ತಮ ।
ತಾನ್ಯಹಂ ಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸಾಕಲ್ಯೇನ ಕುತೂಹಲಾತ್ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।
ಭೂಮ್ಯಮ್ಬುತೇಜಸಾಂ ಯೇ ವೈ ಪರಮಾಣೂನಪಿ ದ್ವಿಜ ।
ಶಕ್ಯನ್ತೇ ಗಣಿತುಂ ಭೂಯೋ ಜನ್ಮಭಿರ್ನ ಹರೇರ್ಗುಣಾನ್ ॥ 3 ॥

ತಥಾಪಿ ಮುಖ್ಯಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ಯದಿಹೋಕ್ತಂ ಕೃಪಾಲುನಾ ॥ 4 ॥

ಸಮಾಧಿನಿಷ್ಠಂ ಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾರ್ವತೀ ವರವರ್ಣಿನೀ ।
ಅಪೃಚ್ಛತ್ಪರಮಂ ದೇವಂ ಭಗವನ್ತಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥ 5 ॥

ತದಾ ತಸ್ಯೈ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮತ್ಪರೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ತಥಾ ಗುಣಕರ್ಮಾನುಸಾರತಃ ॥ 6 ॥

ತದಹಂ ತೇಽಭಿವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾಭಾಗವತೋ ಭವಾನ್ ।
ಯಸ್ಯೈಕಸ್ಮರಣೇನೈವ ಪುಮಾನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 7 ॥

ಉದ್ಯನ್ನವೀನಜಲದಾಭಮಕುಂಠಧಿಷ್ಣ್ಯಂ ವಿದ್ಯೋತಿತಾನಲಮನೋಹರಪೀತವಾಸಮ್ ।
ಭಾಸ್ವನ್ಮಯೂಖಮುಕುಟಾಂಗದಹಾರಯುಕ್ತಂ ಕಾಂಚೀಕಲಾಪವಲಯಾಂಗುಲಿಭಿರ್ವಿಭಾತಮ್ ॥ 8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಗಣವನ್ದಿತಪಾದಪದ್ಯಂ ಶ್ರೀಸೇವಿತಂ ಸಕಲಸುನ್ದರಸಂನಿವೇಶಮ್ ।
ಗೋಗೋಪವನಿತಾಮುನಿವೃನ್ದಜುಷ್ಟಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 9 ॥

ಓಂ ನಮೋ ವಾಸುದೇವಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಿನೇ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಸುಖಾಶ್ರಯಃ ।
ಶ್ರೀದಾತಾ ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀಸೇವ್ಯಃ ಶ್ರೀವಿಭಾವನಃ ॥ 11 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರೇಶಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಪರಾನನ್ದಃ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿರವಗ್ರಹಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋ ನಿರೀಹೋ ನಿಸ್ಪೃಹಪ್ರಿಯಃ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಿಯಂವದಃ ಪ್ರಿಯಕರಃ ಪ್ರಿಯದಃ ಪ್ರಿಯಸಂಜನಃ ।
ಪ್ರಿಯಾನುಗಃ ಪ್ರಿಯಾಲಮ್ಬೀ ಪ್ರಿಯಕೀರ್ತಿಃ ಪ್ರಿಯಾತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 14 ॥

ಮಹಾತ್ಯಾಗೀ ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಹತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಲೋಕಪತಿರ್ಮಹಾನ್ ॥ 15 ॥

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಸಾಧನಃ ।
ಸಿದ್ಧೇಶಃ ಸಿದ್ಧಮಾರ್ಗಾಗ್ರಃ ಸಿದ್ಧಲೋಕೈಕಪಾಲಕಃ ॥ 16 ॥

ಇಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟೋ ಮಹಿಷ್ಠೋ ಜಿಷ್ಣುರುತ್ತಮಃ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷ್ಟೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರವ್ಯಯಃ ॥ 17 ॥

ವಿಭುಃ ಶಮ್ಭುಃ ಪ್ರಭುರ್ಭೂಮಾ ಸ್ವಭೂಃ ಸ್ವಾನನ್ದಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಪ್ರೀತಿಮಾನ್ ಪ್ರೀತಿದಾತಾ ಚ ಪ್ರೀತಿದಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ॥ 18 ॥

ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗಪಾರಗಃ ।
ಯೋಗದಾತಾ ಯೋಗಪತಿರ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 19 ॥

ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯಪರಃ ತ್ರಿಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಕಾರಣಃ ।
ಸತ್ಯಾಶ್ರಯಃ ಸತ್ಯಹರಃ ಸತ್ಪಾಲಿಃ ಸತ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವಾನನ್ದಃ ಸರ್ವಹರಃ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವವಶ್ಯಕೃತ್ ।
ಸರ್ವಪಾತಾ ಸರ್ವಸುಖಃ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಣಾರ್ಣವಃ ॥ 21 ॥

ಜನಾರ್ದನೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಜಗತ್ಪಿತಾ ।
ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜಗದಾನನ್ದಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ॥ 22 ॥

ಧರಾಪತಿರ್ಲೋಕಪತಿಃ ಸ್ವರ್ಪತಿರ್ಜಗತಾಮ್ಪತಿಃ ।
ವಿದ್ಯಾಪತಿರ್ವಿತ್ತಪತಿಃ ಸತ್ಪತಿಃ ಕಮಲಾಪತಿಃ ॥ 23 ॥

ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಃ ।
ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಶ್ಚತುರ್ಧಾಮಾ ಚತುರ್ಯುಗವಿಧಾಯಕಃ ॥ 24 ॥

ಆದಿದೇವೋ ದೇವದೇವೋ ದೇವೇಶೋ ದೇವಧಾರಣಃ ।
ದೇವಕೃದ್ದೇವಭೃದ್ದೇವೋ ದೇವೇಡಿತಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 25 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಶ್ವರೂಪೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ।
ವಿಶ್ವಸೂರ್ವಿಶ್ವಫಲದೋ ವಿಶ್ವಗೋ ವಿಶ್ವನಾಯಕಃ ॥ 26 ॥

ಭೂತಕೃದ್ಭೂತಭೃದ್ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿವಿಸ್ತಾರೋ ವಿಭೂತಿರ್ಭೂತಿಪಾಲಕಃ ॥ 27 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನಾರಶಾಯೀ ನಾರಸೂರ್ನಾರಜೀವನಃ ।
ನಾರೈಕಫಲದೋ ನಾರಮುಕ್ತಿದೋ ನಾರನಾಯಕಃ ॥ 28 ॥

ಸಹಸ್ರರೂಪಃ ಸಾಹಸ್ರನಾಮಾ ಸಾಹಸ್ರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಸಾಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿಭುಜಶೀರ್ಷವಾನ್ ॥ 29 ॥

ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪದ್ಮಗರ್ಭಃ ಪದ್ಮೀ ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ।
ಪದ್ಮಶಾಯೀ ಪದ್ಮಮಾಲೀ ಪದ್ಮಾಂಕಿತಪದದ್ವಯಃ ॥ 30 ॥

ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸ್ಥೈರ್ಯವಾನ್ ವಾಗ್ಮೀ ಶೌರ್ಯವಾನ್ ಧೈರ್ಯವಾನ್ ಕ್ಷಮೀ ।
ಧೀಮಾನ್ ಧರ್ಮಪರೋ ಭೋಗೀ ಭಗವಾನ್ ಭಯನಾಶನಃ ॥ 31 ॥

ಜಯನ್ತೋ ವಿಜಯೋ ಜೇತಾ ಜಯದೋ ಜಯವರ್ಧನಃ ।
ಅಮಾನೀ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಹಿಮಾವಾನ್ಮಹಾಬಲಃ ॥ 32 ॥

ಸನ್ತುಷ್ಟಸ್ತೋಷದೋ ದಾತಾ ದಮನೋ ದೀನವತ್ಸಲಃ ।
ಜ್ಞಾನೀ ಯಶಸ್ವಾನ್ ಧೃತಿಮಾನ್ ಸಹ ಓಜೋಬಲಾಶ್ರಯಃ ॥ 33 ॥

ಹಯಗ್ರೀವೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾರ್ಣವವಿನೋದಕೃತ್ ।
ಮಧುಕೈಟಭವಿಧ್ವಂಸೀ ವೇದಕೃದ್ವೇದಪಾಲಕಃ ॥ 34 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರಃ ಸನಕಃ ಸನನ್ದಶ್ಚ ಸನಾತನಃ ।
ಅಖಂಡಬ್ರಹ್ಮವ್ರತವಾನಾತ್ಮಾ ಯೋಗವಿವೇಚಕಃ ॥ 35 ॥

ಶ್ರೀನಾರದೋ ದೇವಋಷಿಃ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸಾತ್ವತಾಗಮಕೃಲ್ಲೋಕಹಿತಾಹಿತಪ್ರಸೂಚಕಃ ॥ 36 ॥

ಆದಿಕಾಲೋ ಯಜ್ಞತತ್ತ್ವಂ ಧಾತೃನಾಸಾಪುಟೋದ್ಭವಃ ।
ದನ್ತಾಗ್ರನ್ಯಸ್ತಭೂಗೋಲೋ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಬಲಾನ್ತಕಃ ॥ 37 ॥

ಪೃಥ್ವೀಪತಿಃ ಶೀಘ್ರವೇಗೋ ರೋಮಾನ್ತರ್ಗತಸಾಗರಃ ।
ಶ್ವಾಸಾವಧೂತಹೇಮಾದ್ರಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಪತಿಸ್ತುತಃ ॥ 38 ॥

ಅನನ್ತೋ ಧರಣೀಭರ್ತಾ ಪಾತಾಲತಲವಾಸಕೃತ್ ।
ಕಾಮಾಗ್ನಿಜವನೋ ನಾಗರಾಜರಾಜೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 39 ॥

ಮಹಾಕೂರ್ಮೋ ವಿಶ್ವಕಾಯಃ ಶೇಷಭುಕ್ಸರ್ವಪಾಲಕಃ ।
ಲೋಕಪಿತೃಗಣಾಧೀಶಃ ಪಿತೃಸ್ತುತಮಹಾಪದಃ ॥ 40 ॥

ಕೃಪಾಮಯಃ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ಧ್ರುವಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಃ ।
ಧ್ರುವಸ್ತುತಪದೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕದೋ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ ॥ 41 ॥

ಶುಕ್ಲಃ ಕರ್ದಮಸನ್ತಪ್ತಸ್ತಪಸ್ತೋಷಿತಮಾನಸಃ ।
ಮನೋಽಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ಹರ್ಷಬಿನ್ದ್ವಂಚಿತಸರೋವರಃ ॥ 42 ॥

ಯಜ್ಞಃ ಸುರಗಣಾಧೀಶೋ ದೈತ್ಯದಾನವಘಾತಕಃ ।
ಮನುತ್ರಾತಾ ಲೋಕಪಾಲೋ ಲೋಕಪಾಲಕಜನ್ಮಕೃತ್ ॥ 43 ॥

ಕಪಿಲಾಖ್ಯಃ ಸಾಂಖ್ಯಪಾತಾ ಕರ್ದಮಾಂಗಸಮುದ್ಭವಃ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಗಣಾಧೀಶೋ ದೇವಹೂತಿಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 44 ॥

ದತ್ತೋಽತ್ರಿತನಯೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಅನಸೂಯಾನನ್ದಕರಃ ಸರ್ವಯೋಗಿಜನಸ್ತುತಃ ॥ 45 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನರಋಷಿರ್ಧರ್ಮಪುತ್ರೋ ಮಹಾಮನಾಃ ।
ಮಹೇಶಶೂಲದಮನೋ ಮಹೇಶೈಕವರಪ್ರದಃ ॥ 46 ॥

ಆಕಲ್ಪಾನ್ತತಪೋಧೀರೋ ಮನ್ಮಥಾದಿಮದಾಪಹಃ ।
ಊರ್ವಶೀಸೃಗ್ಜಿತಾನಂಗೋ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪ್ರಿಯಪ್ರದಃ ॥ 47 ॥

ಋಷಭೋ ನಾಭಿಸುಖದೋ ಮೇರುದೇವೀಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ ।
ಯೋಗಿರಾಜದ್ವಿಜಸ್ರಷ್ಟಾ ಯೋಗಚರ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 48 ॥

ಅಷ್ಟಬಾಹುರ್ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪಾವನೋಽಖಿಲಸತ್ಕೃತಃ ।
ದಕ್ಷೇಶದ್ವೇಷಶಮನೋ ದಕ್ಷಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 49 ॥

ಪ್ರಿಯವ್ರತಕುಲೋತ್ಪನ್ನೋ ಗಯನಾಮಾ ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಉದಾರಕರ್ಮಾ ಬಹುವಿನ್ಮಹಾಗುಣಗಣಾರ್ಣವಃ ॥ 50 ॥

ಹಂಸರೂಪೀ ತತ್ತ್ವವಕ್ತಾ ಗುಣಾಗುಣವಿವೇಚಕಃ ।
ಧಾತೃಲಜ್ಜಾಪ್ರಶಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 51 ॥

ವೈಶ್ಯಃ ಪೃಥುಃ ಪೃಥ್ವಿದೋಗ್ಧಾ ಸರ್ವಜೀವನದೋಹಕೃತ್ ।
ಆದಿರಾಜೋ ಜನಾವಾಸಕಾರಕೋ ಭೂಸಮೀಕರಃ ॥ 52 ॥

ಪ್ರಚೇತೋಽಭಿಷ್ಟುತಪದಃ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಃ ಸುದರ್ಶನಃ ।
ದಿವಾರಾತ್ರಿಗಣಾಧೀಶಃ ಕೇತುಮಾನಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ 53 ॥

ಶ್ರೀಕಾಮದೇವಃ ಕಮಲಾಕಾಮಕೇಲಿವಿನೋದಕೃತ್ ।
ಸ್ವಪಾದರತಿದೋಽಭೀಷ್ಟಸುಖದೋ ದುಃಖನಾಶನಃ ॥ 54 ॥

ವಿಭುರ್ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವೇದಶೀರ್ಷೋ ದ್ವಿಜಾತ್ಮಜಃ ।
ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಮುನೀನಾಮುಪದೇಶದಃ ॥ 55 ॥

ಸತ್ಯಸೇನೋ ಯಕ್ಷರಕ್ಷೋದಹನೋ ದೀನಪಾಲಕಃ ।
ಇನ್ದ್ರಮಿತ್ರಃ ಸುರಾರಿಘ್ನಃ ಸೂನೃತಾಧರ್ಮನನ್ದನಃ ॥ 56 ॥

ಹರಿರ್ಗಜವರತ್ರಾತಾ ಗ್ರಾಹಪಾಶವಿನಾಶಕಃ ।
ತ್ರಿಕೂಟಾದ್ರಿವನಶ್ಲಾಘೀ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೈಷಣಃ ॥ 57 ॥

ವೈಕುಂಠಶುಭ್ರಾಸುಖದೋ ವಿಕುಂಠಾಸುನ್ದರೀಸುತಃ ।
ರಮಾಪ್ರಿಯಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ನಿಜಲೋಕಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 58 ॥

ವಿಪ್ರಶಾಪಪರೀಖಿನ್ನನಿರ್ಜರಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ ।
ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಮಥನೋ ವಿಪ್ರೋ ವಿರಾಜತನಯೋಽಜಿತಃ ॥ 59 ॥

ಮನ್ದಾರಾದ್ರಿಧರಃ ಕೂರ್ಮೋ ದೇವದಾನವಶರ್ಮಕೃತ್ ।
ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪಸಮಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಪೀಯೂಷೋತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣಮ್ ॥ 60 ॥

ಧನ್ವನ್ತರೀ ರುಕ್।ಗ್ಶಮನೋಽಮೃತಧುಕ್ರುಕ್ಪ್ರಶಾನ್ತಕಃ ।
ಆಯುರ್ವೇದಕರೋ ವೈದ್ಯರಾಜೋ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 61 ॥

ದೇವಾಭಯಕರೋ ದೈತ್ಯಮೋಹಿನೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಗೀರ್ವಾಣಾಮೃತಪೋ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯದಾನವವಂಚಕಃ ॥ 62 ॥

ಮಹಾಮತ್ಸ್ಯೋ ಮಹಾಕಾಯಃ ಶಲ್ಕಾನ್ತರ್ಗತಸಾಗರಃ ।
ವೇದಾರಿದೈತ್ಯದಮನೋ ವ್ರೀಹಿಬೀಜಸುರಕ್ಷಕಃ ॥ 63 ॥

ಪುಚ್ಛಾಘಾತಭ್ರಮತ್ಸಿನ್ಧುಃ ಸತ್ಯವ್ರತಪ್ರಿಯಪ್ರದಃ ।
ಭಕ್ತಸತ್ಯವ್ರತತ್ರಾತಾ ಯೋಗತ್ರಯಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 64 ॥

ನರಸಿಂಹೋ ಲೋಕಜಿಹ್ವಃ ಶಂಕುಕರ್ಣೋ ನಖಾಯುಧಃ ।
ಸಟಾವಧೂತಜಲದೋ ದನ್ತದ್ಯುತಿಜಿತಪ್ರಭಃ ॥ 65 ॥

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಧ್ವಂಸೀ ಬಹುದಾನವದರ್ಪಹಾ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ತುತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಭಕ್ತಸಂಸಾರತಾಪಹಾ ॥ 66 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರರುದ್ರಭೀತಿಘ್ನೋ ದೇವಕಾರ್ಯಪ್ರಸಾಧಕಃ ।
ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲನಸಂಕಾಶಃ ಸರ್ವಭೀತಿವಿನಾಶಕಃ ॥ 67 ॥

ಮಹಾಕಲುಷವಿಧ್ವಂಸೀ ಸರ್ವಕಾಮವರಪ್ರದಃ ।
ಕಾಲವಿಕ್ರಮಸಂಹರ್ತಾ ಗ್ರಹಪೀಡಾವಿನಾಶಕಃ ॥ 68 ॥

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನಃ ಪ್ರಚಂಡರಿಪುದಂಡಕೃತ್ ।
ಉಗ್ರಭೈರವಸನ್ತ್ರಸ್ತಹರಾರ್ತಿವಿನಿವಾರಕಃ ॥ 69 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮಾವೃತಶಿರಾಃ ಶಿವಶೀರ್ಷೈಕನೂಪುರಃ ।
ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಶೀರ್ಷೈಕಮಣಿರ್ದಿಕ್ಪಾಲಭೂಷಣಃ ॥ 70 ॥

ವಾಮನೋಽದಿತಿಭೀತಿಘ್ನೋ ದ್ವಿಜಾತಿಗಣಮಂಡನಃ ।
ತ್ರಿಪದವ್ಯಾಜಯಾಂಚಾಪ್ತಬಲಿತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಮ್ಪದಃ ॥ 71 ॥

ಪನ್ನಖಕ್ಷತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಟಾಹೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ । pannagakShata?
ಸ್ವರ್ಧುನೀತೀರ್ಥಜನನೋ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜ್ಯೋ ಭಯಾಪಹಃ ॥ 72 ॥

ಸ್ವಾಂಘ್ರಿವಾರಿಹತಾಘೌಘೋ ವಿಶ್ವರೂಪೈಕದರ್ಶನಃ ।
ಬಲಿಪ್ರಿಯಕರೋ ಭಕ್ತಸ್ವರ್ಗದೋಗ್ಧಾ ಗದಾಧರಃ ॥ 73 ॥

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೋ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಪರಶುಭೃತ್ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಜಿತ್ ।
ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನಸಂಹರ್ತಾ ಸರ್ವಕ್ಷತ್ರಕುಲಾನ್ತಕಃ ॥ 74 ॥

ನಿಃಕ್ಷತ್ರಪೃಥ್ವೀಕರಣೋ ವೀರಜಿದ್ವಿಪ್ರರಾಜ್ಯದಃ ।
ದ್ರೋಣಾಸ್ತ್ರವೇದಪ್ರವದೋ ಮಹೇಶಗುರುಕೀರ್ತಿದಃ ॥ 75 ॥

ಸೂರ್ಯವಂಶಾಬ್ಜತರಣಿಃ ಶ್ರೀಮದ್ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಾಮಚನ್ದ್ರಶ್ಚ ರಾಮಭದ್ರೋಽಮಿತಪ್ರಭಃ ॥ 76 ॥

ನೀಲವರ್ಣಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಕೌಸಲ್ಯಾಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ।
ಪದ್ಮನೇತ್ರಃ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಃ ಪದ್ಮಾಂಕಿತಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 77 ॥

ಪ್ರಲಮ್ಬಬಾಹುಶ್ಚಾರ್ವಂಗೋ ರತ್ನಾಭರಣಭೂಷಿತಃ ।
ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರೋ ದಿವ್ಯಧನುರ್ದಿಷ್ಟದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಪಾರಗಃ ॥ 78 ॥

ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶಪಾಣಿರ್ವೀರೇಶೋಽಪರಿಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಗುರುರ್ಧನ್ವೀ ಧನುರ್ವೇದವಿದುತ್ತಮಃ ॥ 79 ॥

ಋಜುಮಾರ್ಗನಿಮಿತ್ತೇಷು ಸಂಘತಾಡಿತತಾಡಕಃ ।
ಸುಬಾಹುರ್ಬಾಹುವೀರ್ಯಾಢ್ಯಬಹುರಾಕ್ಷಸಘಾತಕಃ ॥ 80 ॥

ಪ್ರಾಪ್ತಚಂಡೀಶದೋರ್ದಂಡಚಂಡಕೋದಂಡಖಂಡನಃ ।
ಜನಕಾನನ್ದಜನಕೋ ಜಾನಕೀಪ್ರಿಯನಾಯಕಃ ॥ 81 ॥

ಅರಾತಿಕುಲದರ್ಪಘ್ನೋ ಧ್ವಸ್ತಭಾರ್ಗವವಿಕ್ರಮಃ ।
ಪಿತೃವಾಕ್ತ್ಯಕ್ತರಾಜ್ಯಶ್ರೀವನವಾಸಕೃತೋತ್ಸವಃ ॥ 82 ॥

ವಿರಾಧರಾಧದಮನಶ್ಚಿತ್ರಕೂಟಾದ್ರಿಮನ್ದಿರಃ ।
ದ್ವಿಜಶಾಪಸಮುಚ್ಛನ್ನದಂಡಕಾರಣ್ಯಕರ್ಮಕೃತ್ ॥ 83 ॥

ಚತುರ್ದಶಸಹಸ್ರೋಗ್ರರಾಕ್ಷಸಘ್ನಃ ಖರಾನ್ತಕಃ ।
ತ್ರಿಶಿರಃಪ್ರಾಣಶಮನೋ ದುಷ್ಟದೂಷಣದೂಷಣಃ ॥ 84 ॥

ಛದ್ಮಮಾರೀಚಮಥನೋ ಜಾನಕೀವಿರಹಾರ್ತಿಹೃತ್ ।
ಜಟಾಯುಷಃ ಕ್ರಿಯಾಕಾರೀ ಕಬನ್ಧವಧಕೋವಿದಃ ॥ 85 ॥

ಋಷ್ಯಮೂಕಗುಹಾವಾಸೀ ಕಪಿಪಂಚಮಸಖ್ಯಕೃತ್ ।
ವಾಮಪಾದಾಗ್ರನಿಕ್ಷಿಪ್ತದುನ್ದುಭ್ಯಸ್ಥಿಬೃಹದ್ಗಿರಿಃ ॥ 86 ॥

ಸಕಂಟಕಾರದುರ್ಭೇದಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇದಕಃ ।
ಕಿಷ್ಕಿನ್ಧಾಧಿಪವಾಲಿಘ್ನೋ ಮಿತ್ರಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದಃ ॥ 87 ॥

ಆಂಜನೇಯಸ್ವಲಾಂಗೂಲದಗ್ಧಲಂಕಾಮಹೋದಯಃ ।
ಸೀತಾವಿರಹವಿಸ್ಪಷ್ಟರೋಷಕ್ಷೋಭಿತಸಾಗರಃ ॥ 88 ॥

ಗಿರಿಕೂಟಸಮುತ್ಕ್ಷೇಪಸಮುದ್ರಾದ್ಭುತಸೇತುಕೃತ್ ।
ಪಾದಪ್ರಹಾರಸನ್ತ್ರಸ್ತವಿಭೀಷಣಭಯಾಪಹಃ ॥ 89 ॥

ಅಂಗದೋಕ್ತಿಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಘೋರರಾವಣಸೈನ್ಯಜಿತ್ ।
ನಿಕುಮ್ಭಕುಮ್ಭಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಕುಮ್ಭಕರ್ಣಾದಿವೀರಹಾ ॥ 90 ॥

ಕೈಲಾಸಸಹನೋನ್ಮತ್ತದಶಾನನಶಿರೋಹರಃ ।
ಅಗ್ನಿಸಂಸ್ಪರ್ಶಸಂಶುದ್ಧಸೀತಾಸಂವರಣೋತ್ಸುಕಃ ॥ 91 ॥

ಕಪಿರಾಕ್ಷಸರಾಜಾಂಗಪ್ರಾಪ್ತರಾಜ್ಯನಿಜಾಶ್ರಯಃ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಸರ್ವರಾಜನ್ಯಗಣಶೇಖರಃ ॥ 92 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಕರ್ಮಾ ನೃಪತಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತಸಿಂಹಾಸನೋದಯಃ ।
ದುಷ್ಟದುರ್ಬುದ್ಧಿದಲನೋ ದೀನಹೀನೈಕಪಾಲಕಃ ॥ 93 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಜನನಸ್ತಿರ್ಯಙ್ನ್ಯಾಯವಿವೇಚಕಃ ।
ಶೂದ್ರಘೋರತಪಃಪ್ಲುಷ್ಟದ್ವಿಜಪುತ್ರೈಕಜೀವನಃ ॥ 94 ॥

ದುಷ್ಟವಾಕ್ಕ್ಲಿಷ್ಟಹೃದಯಃ ಸೀತಾನಿರ್ವಾಸಕಾರಕಃ ।
ತುರಂಗಮೇಧಕ್ರತುಯಾಟ್ಶ್ರೀಮತ್ಕುಶಲವಾತ್ಮಜಃ ॥ 95 ॥

ಸತ್ಯಾರ್ಥತ್ಯಕ್ತಸೌಮಿತ್ರಿಃ ಸೂನ್ನೀತಜನಸಂಗ್ರಹಃ ।
ಸತ್ಕರ್ಣಪೂರಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತ್ಯಾಲೋಕಾಘನಾಶನಃ ॥ 96 ॥

ಭರತೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪಾದಾಬ್ಜರತಿತ್ಯಕ್ತನೃಪಾಸನಃ ।
ಸರ್ವಸದ್ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಃ ಕೋಟಿಗನ್ಧರ್ವನಾಶಕಃ ॥ 97 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಿರತೋ ದೇವವೈರಿಗಣಾನ್ತಕಃ ।
ಇನ್ದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಾಣಶಮನೋ ಭ್ರಾತೃಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 98 ॥

ಶತ್ರುಘ್ನೋಽಮಿತ್ರಶಮನೋ ಲವಣಾನ್ತಕಕಾರಕಃ ।
ಆರ್ಯಭ್ರಾತೃಜನಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ಸತಾಂ ಶ್ಲಾಘ್ಯಗುಣಾಕರಃ ॥ 99 ॥

ವಟಪತ್ತ್ರಪುಟಸ್ಥಾಯೀ ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದೋಽಖಿಲಾಶ್ರಯಃ ।
ತನೂದರಾರ್ಪಿತಜಗನ್ಮೃಕಂಡತನಯಃ ಖಗಃ ॥ 100 ॥

ಆದ್ಯೋ ದೇವಗಣಾಗ್ರಣ್ಯೋ ಮಿತಸ್ತುತಿನತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ವೃತ್ರಘೋರತನುತ್ರಸ್ತದೇವಸನ್ಮನ್ತ್ರಸಾಧಕಃ ॥ 101 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ಲಾಘೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಜನವತ್ಸಲಃ ।
ಗೋಷ್ಪದಾಪ್ಸುಗಲದ್ಗಾತ್ರವಾಲಖಿಲ್ಯಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ 102 ॥

ದೌಸ್ವಸ್ತಿರ್ಯಜ್ವನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ನೃಪವಿಸ್ಮಯಕಾರಕಃ ।
ತುರಂಗಮೇಧಬಹುಕೃದ್ವದಾನ್ಯಗಣಶೇಖರಃ ॥ 103 ॥

ವಾಸವೀತನಯೋ ವ್ಯಾಸೋ ವೇದಶಾಖಾನಿರೂಪಕಃ ।
ಪುರಾಣಭಾರತಾಚಾರ್ಯಃ ಕಲಿಲೋಕಹಿತೈಷಣಃ ॥ 104 ॥

ರೋಹಿಣೀಹೃದಯಾನನ್ದೋ ಬಲಭದ್ರೋ ಬಲಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಸೀರಪಾಣಿಃ ಮುಸಲಾಸ್ತ್ರೋಽಮಲದ್ಯುತಿಃ ॥ 105 ॥

ಶಂಖಕುನ್ದೇನ್ದುಶ್ವೇತಾಂಗಸ್ತಾಲಭಿದ್ಧೇನುಕಾನ್ತಕಃ ।
ಮುಷ್ಟಿಕಾರಿಷ್ಟಹನನೋ ಲಾಂಗಲಾಕೃಷ್ಟಯಾಮುನಃ ॥ 106 ॥

ಪ್ರಲಮ್ಬಪ್ರಾಣಹಾ ರುಕ್ಮೀಮಥನೋ ದ್ವಿವಿದಾನ್ತಕಃ ।
ರೇವತೀಪ್ರೀತಿದೋ ರಾಮಾರಮಣೋ ಬಲ್ವಲಾನ್ತಕಃ ॥ 107 ॥

ಹಸ್ತಿನಾಪುರಸಂಕರ್ಷೀ ಕೌರವಾರ್ಚಿತಸತ್ಪದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ತುತಪಾದಾಬ್ಜೋ ದೇವಯಾದವಪಾಲಕಃ ॥ 108 ॥

ಮಾಯಾಪತಿರ್ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಮಾಯಾನಿದೇಶಕೃತ್ ।
ಯದುವಂಶಾಬ್ಧಿಪೂರ್ಣೇನ್ದುರ್ಬಲದೇವಪ್ರಿಯಾನುಜಃ ॥ 109 ॥

ನರಾಕೃತಿಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಪರೋದಯಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಾದಿಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 110 ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಃ ಪೀತನಿದ್ರಃ ಪೀತವೇಶ್ಮಮಹಾತಪಾಃ ।
ಮಹೋರಸ್ಕೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಮಹಾರ್ಹಮಣಿಕುಂಡಲಃ ॥ 111 ॥

ಲಸದ್ಗಂಡಸ್ಥಲೀಹೈಮಮೌಲಿಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಸುಚಾರುಕರ್ಣಃ ಸುಭ್ರಾಜನ್ಮಕರಾಕೃತಿಕುಂಡಲಃ ॥ 112 ॥

ನೀಲಕುಂಚಿತಸುಸ್ನಿಗ್ಧಕುನ್ತಲಃ ಕೌಮುದೀಮುಖಃ ।
ಸುನಾಸಃ ಕುನ್ದದಶನೋ ಲಸತ್ಕೋಕನದಾಧರಃ ॥ 113 ॥

ಸುಮನ್ದಹಾಸೋ ರುಚಿರಭ್ರೂಮಂಡಲವಿಲೋಕನಃ ।
ಕಮ್ಬುಕಂಠೋ ಬೃಹದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಲಯಾಂಗದಭೂಷಣಃ ॥ 114 ॥

ಕೌಸ್ತುಭೀ ವನಮಾಲೀ ಚ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಬ್ಜಭೃತ್ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯಾಂಗಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣಃ ॥ 115 ॥

ದಲೋದರೋ ನಿಮ್ನನಾಭಿರ್ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ನಿತಮ್ಬಬಿಮ್ಬವ್ಯಾಲಮ್ಬಿಕಿಂಕಿಣೀಕಾಂಚಿಮಂಡಿತಃ ॥ 116 ॥

ಸಮಜಂಘಾಜಾನುಯುಗ್ಮಃ ಸುಚಾರುರುಚಿರಾಜಿತಃ ।
ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶಾಮ್ಭೋಜಶರಾಂಕಿತಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 117 ॥

ಭಕ್ತಭ್ರಮರಸಂಘಾತಪೀತಪಾದಾಮ್ಬುಜಾಸವಃ ।
ನಖಚನ್ದ್ರಮಣಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರಕಾಶಿತಮಹಾಮನಾಃ ॥ 118 ॥

ಪಾದಾಮ್ಬುಜಯುಗನ್ಯಸ್ತಲಸನ್ಮಂಜೀರರಾಜಿತಃ ।
ಸ್ವಭಕ್ತಹೃದಯಾಕಾಶಲಸತ್ಪಂಕಜವಿಸ್ತರಃ ॥ 119 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಜನಾನನ್ದೋ ವಸುದೇವನುತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ದೇವಕೀನನ್ದನೋ ಲೋಕನನ್ದಿಕೃದ್ಭಕ್ತಭೀತಿಭಿತ್ ॥ 120 ॥

ಶೇಷಾನುಗಃ ಶೇಷಶಾಯೀ ಯಶೋದಾನತಿಮಾನದಃ ।
ನನ್ದಾನನ್ದಕರೋ ಗೋಪಗೋಪೀಗೋಕುಲಬಾನ್ಧವಃ ॥ 121 ॥

ಸರ್ವವ್ರಜಜನಾನನ್ದೀ ಭಕ್ತವಲ್ಲಭವವಲ್ಲಭಃ ।
ವಲ್ಯವ್ಯಂಗಲಸದ್ಗಾತ್ರೋ ಬಲ್ಲವೀಬಾಹುಮಧ್ಯಗಃ ॥ 122 ॥

ಪೀತಪೂತನಿಕಾಸ್ತನ್ಯಃ ಪೂತನಾಪ್ರಾಣಶೋಷಣಃ ।
ಪೂತನೋರಸ್ಥಲಸ್ಥಾಯೀ ಪೂತನಾಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ ॥ 123 ॥

ಸಮಾಗತಜನಾನನ್ದೀ ಶಕಟೋಚ್ಚಾಟಕಾರಕಃ ।
ಪ್ರಾಪ್ತವಿಪ್ರಾಶಿಷೋಽಧೀಶೋ ಲಘಿಮಾದಿಗುಣಾಶ್ರಯಃ ॥ 124 ॥

ತೃಣಾವರ್ತಗಲಗ್ರಾಹೀ ತೃಣಾವರ್ತನಿಷೂದನಃ ।
ಜನನ್ಯಾನನ್ದಜನಕೋ ಜನನ್ಯಾ ಮುಖವಿಶ್ವದೃಕ್ ॥ 125 ॥

ಬಾಲಕ್ರೀಡಾರತೋ ಬಾಲಭಾಷಾಲೀಲಾದಿನಿರ್ವೃತಃ ।
ಗೋಪಗೋಪೀಪ್ರಿಯಕರೋ ಗೀತನೃತ್ಯಾನುಕಾರಕಃ ॥ 126 ॥

ನವನೀತವಿಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ನವನೀತಲವಪ್ರಿಯಃ ।
ನವನೀತಲವಾಹಾರೀ ನವನೀತಾನುತಸ್ಕರಃ ॥ 127 ॥

ದಾಮೋದರೋಽರ್ಜುನೋನ್ಮೂಲೋ ಗೋಪೈಕಮತಿಕಾರಕಃ ।
ವೃನ್ದಾವನವನಕ್ರೀಡೋ ನಾನಾಕ್ರೀಡಾವಿಶಾರದಃ ॥ 128 ॥

ವತ್ಸಪುಚ್ಛಸಮಾಕರ್ಷೀ ವತ್ಸಾಸುರನಿಷೂದನಃ ।
ಬಕಾರಿರಘಸಂಹಾರೀ ಬಾಲಾದ್ಯನ್ತಕನಾಶನಃ ॥ 129 ॥

ಯಮುನಾನಿಲಸಂಜುಷ್ಟಸುಮೃಷ್ಟಪುಲಿನಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೋಪಾಲಬಾಲಪೂಗಸ್ಥಃ ಸ್ನಿಗ್ಧದಧ್ಯನ್ನಭೋಜನಃ ॥ 130 ॥

ಗೋಗೋಪಗೋಪೀಪ್ರಿಯಕೃದ್ಧನಭೃನ್ಮೋಹಖಂಡನಃ ।
ವಿಧಾತುರ್ಮೋಹಜನಕೋಽತ್ಯದ್ಭುತೈಶ್ವರ್ಯದರ್ಶಕಃ ॥ 131 ॥

ವಿಧಿಸ್ತುತಪದಾಮ್ಭೋಜೋ ಗೋಪದಾರಕಬುದ್ಧಿಭಿತ್ ।
ಕಾಲೀಯದರ್ಪದಲನೋ ನಾಗನಾರೀನುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 132 ॥

ದಾವಾಗ್ನಿಶಮನಃ ಸರ್ವವ್ರಜಭೃಜ್ಜನಜೀವನಃ ।
ಮುಂಜಾರಣ್ಯಪ್ರವೇಶಾಪ್ತಕೃಚ್ಛ್ರದಾವಾಗ್ನಿದಾರಣಃ ॥ 133 ॥

ಸರ್ವಕಾಲಸುಖಕ್ರೀಡೋ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಃ ।
ಗೋಧುಗ್ವಧೂಜನಪ್ರಾಣೋ ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ ॥ 134 ॥

ಗೋಪೀಪಿಧಾನಾರುನ್ಧಾನೋ ಗೋಪೀವ್ರತವರಪ್ರದಃ ।
ವಿಪ್ರದರ್ಪಪ್ರಶಮನೋ ವಿಪ್ರಪತ್ನೀಪ್ರಸಾದದಃ ॥ 135 ॥

ಶತಕ್ರತುವರಧ್ವಂಸೀ ಶಕ್ರದರ್ಪಮದಾಪಹಃ ।
ಧೃತಗೋವರ್ಧನಗಿರಿರ್ವ್ರಜಲೋಕಾಭಯಪ್ರದಃ ॥ 136 ॥

ಇನ್ದ್ರಕೀರ್ತಿಲಸತ್ಕೀರ್ತಿರ್ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಃ ।
ನನ್ದತ್ರಾಣಕರೋ ದೇವಜಲೇಶೇಡಿತಸತ್ಕಥಃ ॥ 137 ॥

ವ್ರಜವಾಸಿಜನಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ನಿಜಲೋಕಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಸುವೇಣುನಾದಮದನೋನ್ಮತ್ತಗೋಪೀವಿನೋದಕೃತ್ ॥ 138 ॥

ಗೋಧುಗ್ವಧೂದರ್ಪಹರಃ ಸ್ವಯಶಃಕೀರ್ತನೋತ್ಸವಃ ।
ವ್ರಜಾಂಗನಾಜನಾರಾಮೋ ವ್ರಜಸುನ್ದರಿವಲ್ಲಭಃ ॥ 139 ॥

ರಾಸಕ್ರೀಡಾರತೋ ರಾಸಮಹಾಮಂಡಲಮಂಡನಃ ।
ವೃನ್ದಾವನವನಾಮೋದೀ ಯಮುನಾಕೂಲಕೇಲಿಕೃತ್ ॥ 140 ॥

ಗೋಪಿಕಾಗೀತಿಕಾಗೀತಃ ಶಂಖಚೂಡಶಿರೋಹರಃ ।
ಮಹಾಸರ್ಪಮುಖಗ್ರಸ್ತತ್ರಸ್ತನನ್ದವಿಮೋಚಕಃ ॥ 141 ॥

ಸುದರ್ಶನಾರ್ಚಿತಪದೋ ದುಷ್ಟಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಕಃ ।
ಕೇಶಿದ್ವೇಷೋ ವ್ಯೋಮಹನ್ತಾ ಶ್ರುತನಾರದಕೀರ್ತನಃ ॥ 142 ॥

ಅಕ್ರೂರಪ್ರಿಯಕೃತ್ಕ್ರೂರರಜಕಘ್ನಃ ಸುವೇಶಕೃತ್ ।
ಸುದಾಮಾದತ್ತಮಾಲಾಢ್ಯಃ ಕುಬ್ಜಾಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಃ ॥ 143 ॥

ಮಥುರಾಜನಸಂಹರ್ಷೀ ಚಂಡಕೋದಂಡಖಂಡಕೃತ್ ।
ಕಂಸಸೈನ್ಯಸಮುಚ್ಛೇದೀ ವಣಿಗ್ವಿಪ್ರಗಣಾರ್ಚಿತಃ ॥ 144 ॥

ಮಹಾಕುವಲಯಾಪೀಡಘಾತೀ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಃ । ?
ರಂಗಶಾಲಾಗತಾಪಾರನರನಾರೀಕೃತೋತ್ಸವಃ ॥ 145 ॥

ಕಂಸಧ್ವಂಸಕರಃ ಕಂಸಸ್ವಸಾರೂಪ್ಯಗತಿಪ್ರದಃ ।
ಕೃತೋಗ್ರಸೇನನೃಪತಿಃ ಸರ್ವಯಾದವಸೌಖ್ಯಕೃತ್ ॥ 146 ॥

ತಾತಮಾತೃಕೃತಾನನ್ದೋ ನನ್ದಗೋಪಪ್ರಸಾದದಃ ।
ಶ್ರಿತಸಾನ್ದೀಪನಿಗುರುರ್ವಿದ್ಯಾಸಾಗರಪಾರಗಃ ॥ 147 ॥

ದೈತ್ಯಪಂಚಜನಧ್ವಂಸೀ ಪಾಂಚಜನ್ಯದರಪ್ರಿಯಃ ।
ಸಾನ್ದೀಪನಿಮೃತಾಪತ್ಯದಾತಾ ಕಾಲಯಮಾರ್ಚಿತಃ ॥ 148 ॥

ಸೈರನ್ಧ್ರೀಕಾಮಸನ್ತಾಪಶಮನೋಽಕ್ರೂರಪ್ರೀತಿದಃ ।
ಶಾರ್ಂಗಚಾಪಧರೋ ನಾನಾಶರಸನ್ಧಾನಕೋವಿದಃ ॥ 149 ॥

ಅಭೇದ್ಯದಿವ್ಯಕವಚಃ ಶ್ರೀಮದ್ದಾರುಕಸಾರಥಿಃ ।
ಖಗೇನ್ದ್ರಚಿಹ್ನಿತಧ್ವಜಶ್ಚಕ್ರಪಾಣಿರ್ಗದಾಧರಃ ॥ 150 ॥

ನನ್ದಕೀಯದುಸೇನಾಢ್ಯೋಽಕ್ಷಯಬಾಣನಿಷಂಗವಾನ್ ।
ಸುರಾಸುರಾಜೇಯರಣ್ಯೋ ಜಿತಮಾಗಧಯೂಥಪಃ ॥ 151 ॥

ಮಾಗಧಧ್ವಜಿನೀಧ್ವಂಸೀ ಮಥುರಾಪುರಪಾಲಕಃ ।
ದ್ವಾರಕಾಪುರನಿರ್ಮಾತಾ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿನಿಯಾಮಕಃ ॥ 152 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಜನನಃ ಸ್ವಜನಾನನ್ದಕಾರಕಃ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಕ್ಷಿತಮಹಿಃ ಸುಧರ್ಮಾನೀತಭೂತಲಃ ॥ 153 ॥

ಯವನಾಸುರಸಂಹರ್ತಾ ಮುಚುಕುನ್ದೇಷ್ಟಸಾಧಕಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀದ್ವಿಜಸಂಮನ್ತ್ರರಥೈಕಗತಕುಂಡಿನಃ ॥ 154 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀಹಾರಕೋ ರುಕ್ಮಿಮುಂಡಮುಂಡನಕಾರಕಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಿಯಕೃತ್ಸಾಕ್ಷಾದ್ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣೀಪತಿಃ ॥ 155 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀವದನಾಮ್ಭೋಜಮಧುಪಾನಮಧುವ್ರತಃ ।
ಸ್ಯಮನ್ತಕನಿಮಿತ್ತಾತ್ಮಭಕ್ತರ್ಕ್ಷಾಧಿಪಜಿತ್ಶುಚಿಃ ॥ 156 ॥

ಜಾಮ್ಬವಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಃ ಸಾಕ್ಷಾಜ್ಜಾಮ್ಬವತೀಪತಿಃ ।
ಸತ್ಯಭಾಮಾಕರಗ್ರಾಹೀ ಕಾಲಿನ್ದೀಸುನ್ದರೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 157 ॥

ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಶೃಂಗವೃಷಭಸಪ್ತಜಿದ್ರಾಜಯೂಥಭಿದ್ ।
ನಗ್ನಜಿತ್ತನಯಾಸತ್ಯಾನಾಯಿಕಾನಾಯಕೋತ್ತಮಃ ॥ 158 ॥

ಭದ್ರೇಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಕಾನ್ತೋ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಪ್ರಿಯೇಶ್ವರಃ ।
ಮುರುಜಿತ್ಪೀಠಸೇನಾನೀನಾಶನೋ ನರಕಾನ್ತಕಃ ॥ 159 ॥

ಧರಾರ್ಚಿತಪದಾಮ್ಭೋಜೋ ಭಗದತ್ತಭಯಾಪಹಾ ।
ನರಕಾಹೃತದಿವ್ಯಸ್ತ್ರೀರತ್ನವಾಹಾದಿನಾಯಕಃ ॥ 160 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತದ್ವ್ಯಷ್ಟಸಹಸ್ರಸ್ತ್ರೀವಿಲಾಸವಾನ್ ।
ಸತ್ಯಭಾಮಾಬಲಾವಾಕ್ಯಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಃ ॥ 161 ॥

ದೇವೇನ್ದ್ರಬಲಭಿಜ್ಜಾಯಾಜಾತನಾನಾವಿಲಾಸವಾನ್ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಮಾನದಲನಃ ಸ್ತ್ರೀವಿಲಾಸಾವಿಮೋಹಿತಃ ॥ 162 ॥

ಕಾಮತಾತಃ ಸಾಮ್ಬಸುತೋಽಸಂಖ್ಯಪುತ್ರಪ್ರಪೌತ್ರವಾನ್ ।
ಉಶಾಯಾನಿತಪೌತ್ರಾರ್ಥಬಾಣಬಾಹುಸಸ್ರಛಿತ್ ॥ 163 ॥

ನನ್ದ್ಯಾದಿಪ್ರಮಥಧ್ವಂಸೀ ಲೀಲಾಜಿತಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಮಹಾದೇವಸ್ತುತಪದೋ ನೃಗದುಃಖವಿಮೋಚಕಃ ॥ 164 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಪಹರಕ್ಲೇಶಕಥಾಸ್ವಜನಪಾಲಕಃ ।
ಪೌಂಡ್ರಕಾರಿಃ ಕಾಶಿರಾಜಶಿರೋಹರ್ತಾ ಸದಾಜಿತಃ ॥ 165 ॥

ಸುದಕ್ಷಿಣವ್ರತಾರಾಧ್ಯಶಿವಕೃತ್ಯಾನಲಾನ್ತಕಃ ।
ವಾರಾಣಸೀಪ್ರದಹನೋ ನಾರದೇಕ್ಷಿತವೈಭವಃ ॥ 166 ॥

ಅದ್ಭುತೈಶ್ವರ್ಯಮಹಿಮಾ ಸರ್ವಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಜರಾಸನ್ಧನಿರೋಧಾರ್ತಭೂಭುಜೇರಿತಸತ್ಕಥಃ ॥ 167 ॥

ನಾರದೇರಿತಸನ್ಮಿತ್ರಕಾರ್ಯಗೌರವಸಾಧಕಃ ।
ಕಲತ್ರಪುತ್ರಸನ್ಮಿತ್ರಸದ್ವೃತ್ತಾಪ್ತಗೃಹಾನುಗಃ ॥ 168 ॥

ಜರಾಸನ್ಧವಧೋದ್ಯೋಗಕರ್ತಾ ಭೂಪತಿಶರ್ಮಕೃತ್ ।
ಸನ್ಮಿತ್ರಕೃತ್ಯಾಚರಿತೋ ರಾಜಸೂಯಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 169 ॥

ಸರ್ವರ್ಷಿಗಣಸಂಸ್ತುತ್ಯಶ್ಚೈದ್ಯಪ್ರಾಣನಿಕೃನ್ತಕಃ ।
ಇನ್ದ್ರಪ್ರಸ್ಥಜನೈಃ ಪೂಜ್ಯೋ ದುರ್ಯೋಧನವಿಮೋಹನಃ ॥ 170 ॥

ಮಹೇಶದತ್ತಸೌಭಾಗ್ಯಪುರಭಿಚ್ಛತ್ರುಘಾತಕಃ ।
ದನ್ತವಕ್ತ್ರರಿಪುಚ್ಛೇತ್ತಾ ದನ್ತವಕ್ತ್ರಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 171 ॥

ವಿದೂರಥಪ್ರಮಥನೋ ಭೂರಿಭಾರಾವತಾರಕಃ ।
ಪಾರ್ಥದೂತಃ ಪಾರ್ಥಹಿತಃ ಪಾರ್ಥಾರ್ಥಃ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಃ ॥ 172 ॥

ಪಾರ್ಥಮೋಹಸಮುಚ್ಛೇದೀ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಪಾರ್ಥಬಾಣಗತಪ್ರಾಣವೀರಕೈವಲ್ಯರೂಪದಃ ॥ 173 ॥

ದುರ್ಯೋಧನಾದಿದುರ್ವೃತ್ತದಹನೋ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಪಾರ್ಥಾಶ್ವಮೇಧಾಹರಕಃ ಪಾರ್ಥರಾಜ್ಯಪ್ರಸಾಧಕಃ ॥ 174 ॥

ಪೃಥಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ಭೀಮಜಯದೋ ವಿಜಯಪ್ರದಃ ।
ಯುಧಿಷ್ಠಿರೇಷ್ಟಸನ್ದಾತಾ ದ್ರೌಪದೀಪ್ರೀತಿಸಾಧಕಃ ॥ 175 ॥

ಸಹದೇವೇರಿತಪದೋ ನಕುಲಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಗ್ಧಗರ್ಭಸ್ಥಪೂರುವಂಶಪ್ರಸಾಧಕಃ ॥ 176 ॥

ಪೌರವೇನ್ದ್ರಪುರಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ದ್ವಾರಕಾಗಮನೋತ್ಸವಃ ।
ಆನರ್ತದೇಶನಿವಸತ್ಪ್ರಜೇರಿತಮಹತ್ಕಥಃ ॥ 177 ॥

ಪ್ರಿಯಪ್ರೀತಿಕರೋ ಮಿತ್ರವಿಪ್ರದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನಃ ।
ತೀರ್ಥಾಪದೇಶಸನ್ಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಕೃನ್ನನ್ದನನ್ದನಃ ॥ 178 ॥

ಗೋಪೀಜನಜ್ಞಾನದಾತಾ ತಾತಕ್ರತುಕೃತೋತ್ಸವಃ ।
ಸದ್ವೃತ್ತವಕ್ತಾ ಸದ್ವೃತ್ತಕರ್ತಾ ಸದ್ವೃತ್ತಪಾಲಕಃ ॥ 179 ॥

ತಾತಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸನ್ದಾತಾ ದೇವಕೀಮೃತಪುತ್ರದಃ ।
ಶ್ರುತದೇವಪ್ರಿಯಕರೋ ಮೈಥಿಲಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ॥ 180 ॥

ಪಾರ್ಥದರ್ಪಪ್ರಶಮನೋ ಮೃತವಿಪ್ರಸುತಪ್ರದಃ ।
ಸ್ತ್ರೀರತ್ನವೃನ್ದಸನ್ತೋಷೀ ಜನಕೇಲಿಕಲೋತ್ಸವಃ ॥ 181 ॥

ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಜನಾನನ್ದೀ ಭಾನುಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಕೃತಾನ್ತಕೋಟಿದುರ್ಲಂಘ್ಯಃ ಕಾಮಕೋಟಿಮನೋಹರಃ ॥ 182 ॥

ಯಕ್ಷರಾಟ್ಕೋಟಿಧನವಾನ್ಮರುತ್ಕೋಟಿಸ್ವವೀರ್ಯವಾನ್ ।
ಸಮುದ್ರಕೋಟಿಗಮ್ಭೀರೋ ಹಿಮವತ್ಕೋಟ್ಯಕಮ್ಪನಃ ॥ 183 ॥

ಕೋಟ್ಯಶ್ವಮೇಧಾಢ್ಯಹರಃ ತೀರ್ಥಕೋಟ್ಯಧಿಕಾಹ್ವಯಃ ।
ಪೀಯೂಷಕೋಟಿಮೃತ್ಯುಘ್ನಃ ಕಾಮಧುಕ್ಕೋಟ್ಯಭೀಷ್ಟದಃ ॥ 184 ॥

ಶಕ್ರಕೋಟಿವಿಲಾಸಾಢ್ಯಃ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ ।
ಸರ್ವಾಮೋಘೋದ್ಯಮೋಽನನ್ತಕೀರ್ತಿನಿಃಸೀಮಪೌರುಷಃ ॥ 185 ॥

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಯಶಾಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಸಂಗೀತವೀತಮಾನುಷಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 186 ॥

ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನೋ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸ್ವಭಕ್ತೋದ್ಧವಮುಖ್ಯೈಕಜ್ಞಾನದೋ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 187 ॥

ವಿಪ್ರಶಾಪಚ್ಛಲಧ್ವಸ್ತಯದುವಂಶೋಗ್ರವಿಕ್ರಮಃ ।
ಸಶರೀರಜರಾವ್ಯಾಧಸ್ವರ್ಗದಃ ಸ್ವರ್ಗಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 188 ॥

ಮುಮುಕ್ಷುಮುಕ್ತವಿಷಯೀಜನಾನನ್ದಕರೋ ಯಶಃ ।
ಕಲಿಕಾಲಮಲಧ್ವಂಸಿಯಶಾಃ ಶ್ರವಣಮಂಗಲಃ ॥ 189 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತಹಿತೋ ಭಕ್ತಭ್ರಮರಪಂಕಜಃ ।
ಸ್ಮೃತಮಾತ್ರಾಖಿಲತ್ರಾತಾ ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಪ್ರಭಂಜಕಃ ॥ 190 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಸ್ರಾವಿನಾಮಾ ತುಲಸೀದಾಮವಲ್ಲಭಃ ।
ಅಪ್ರಮೇಯವಪುರ್ಭಾಸ್ವದನರ್ಘ್ಯಾಂಗವಿಭೂಷಣಃ ॥ 191 ॥

ವಿಶ್ವೈಕಸುಖದೋ ವಿಶ್ವಸಜ್ಜನಾನನ್ದಪಾಲಕಃ ।
ಸರ್ವದೇವಶಿರೋರತ್ನಮದ್ಭುತಾನನ್ತಭೋಗವಾನ್ ॥ 192 ॥

ಅಧೋಕ್ಷಜೋ ಜನಾಜೀವ್ಯಃ ಸರ್ವಸಾಧುಜನಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಮಸ್ತಭಯಭಿನ್ನಾಮಾ ಸ್ಮೃತಮಾತ್ರಾರ್ತಿನಾಶಕಃ ॥ 193 ॥

ಸ್ವಯಶಃಶ್ರವಣಾನನ್ದಜನರಾಗೀ ಗುಣಾರ್ಣವಃ ।
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಸ್ತಪ್ತಶರಣೋ ಜೀವಜೀವನಃ ॥ 194 ॥

ಪರಮಾರ್ಥಃ ಪರಂವೇದ್ಯಃ ಪರಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ ।
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ಭಗವಾನನನ್ತಸುಖಸಾಗರಃ ॥ 195 ॥

ಜಗದ್ಬನ್ಧಧ್ವಂಸಯಶಾ ಜಗಜ್ಜೀವಜನಾಶ್ರಯಃ ।
ವೈಕುಂಠಲೋಕೈಕಪತಿರ್ವೈಕುಂಠಜನವಲ್ಲಭಃ ॥ 196 ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ರುಕ್ಮಿಣೀಪುತ್ರಃ ಶಮ್ಬರಘ್ನೋ ರತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಪುಷ್ಪಧನ್ವಾ ವಿಶ್ವಜಯೀ ದ್ಯುಮತ್ಪ್ರಾಣನಿಷೂದಕಃ ॥ 197 ॥

ಅನಿರುದ್ಧಃ ಕಾಮಸುತಃ ಶಬ್ದಯೋನಿರ್ಮಹಾಕ್ರಮಃ ।
ಉಷಾಪತಿರ್ವೃಷ್ಣಿಪತಿರ್ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಮನಃಪತಿಃ ॥ 198 ॥

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾಚಾರ್ಯಃ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸಾಗರಃ ।
ಶುಕಃ ಸಕಲಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಪರೀಕ್ಷಿನ್ನೃಪಸತ್ಕೃತಃ ॥ 199 ॥

ಶ್ರೀಬುದ್ಧೋ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಘ್ನೋ ದೈತ್ಯವೇದಬಹಿಷ್ಕರಃ ।
ಪಾಖಂಡಮಾರ್ಗಪ್ರವದೋ ನಿರಾಯುಧಜಗಜ್ಜಯಃ ॥ 200 ॥

ಕಲ್ಕೀ ಕಲಿಯುಗಾಚ್ಛಾದೀ ಪುನಃ ಸತ್ಯಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ವಿಪ್ರವಿಷ್ಣುಯಶೋಽಪತ್ಯೋ ನಷ್ಟಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 201 ॥

ಸಾರಸ್ವತಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ಬಲಿತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾಧಕಃ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯನ್ತರಸದ್ಧರ್ಮವಕ್ತಾ ವೈರೋಚನಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 202 ॥

ಆಪಃ ಕರೋ ರಮಾನಾಥೋಽಮರಾರಿಕುಲಕೃನ್ತನಃ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಹಿತಕೃದ್ಧೀರವೀರಮುಕ್ತಿಬಲಪ್ರದಃ ॥ 203 ॥

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಶಮ್ಭುಸಖೋ ದಶಮಾನ್ತರಪಾಲಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸಾವರ್ಣಿವಂಶಾಬ್ಧಿಹಿತಕೃದ್ವಿಶ್ವವರ್ಧನಃ ॥ 204 ॥

ಧರ್ಮಸೇತುರಧರ್ಮಘ್ನೋ ವೈದ್ಯತನ್ತ್ರಪದಪ್ರದಃ ।
ಅಸುರಾನ್ತಕರೋ ದೇವಾರ್ಥಕಸೂನುಃ ಸುಭಾಷಣಃ ॥ 205 ॥

ಸ್ವಧಾಮಾ ಸೂನೃತಾಸೂನುಃ ಸತ್ಯತೇಜೋ ದ್ವಿಜಾತ್ಮಜಃ ।
ದ್ವಿಷನ್ಮನುಯುಗತ್ರಾತಾ ಪಾತಾಲಪುರದಾರಣಃ ॥ 206 ॥

ದೈವಹೋತ್ರಿರ್ವಾರ್ಹತೋಯೋ ದಿವಸ್ಪತಿರತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ತ್ರಯೋದಶಾನ್ತರತ್ರಾತಾ ಯೋಗಯೋಗಿಜನೇಶ್ವರಃ ॥ 207 ॥

ಸತ್ತ್ರಾಯಣೋ ಬೃಹದ್ಬಾಹುರ್ವೈನತೇಯೋ ವಿದುತ್ತಮಃ ।
ಕರ್ಮಕಾಂಡೈಕಪ್ರವದೋ ವೇದತನ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 208 ॥

ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಮ್ಪತಿಃ ।
ಅಬ್ಜಯೋನಿರ್ಹಂಸವಾಹಃ ಸರ್ವಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ ॥ 209 ॥

ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಜಗತ್ಪಾತಾ ಶಾನ್ತಃ ಶುದ್ಧಃ ಸನಾತನಃ ।
ದ್ವಿಜಪೂಜ್ಯೋ ದಯಾಸಿನ್ಧುಃ ಶರಣ್ಯೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 210 ॥

ರುದ್ರೋ ಮೃಡಃ ಶಿವಃ ಶಾಸ್ತಾ ಶಮ್ಭುಃ ಸರ್ವಹರೋ ಹರಃ ।
ಕಪರ್ದೀ ಶಂಕರಃ ಶೂಲೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷೋಽಭೇದ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 211 ॥

ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಸರ್ವಾವಾಸಃ ಸರ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ॥ 212 ॥

ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 213 ॥

ಮನಃಶುದ್ಧಿಕರಂ ಚಾಶು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 214 ॥

ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಂ ಚಾತುರ್ವರ್ಗ್ಯಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರವಣಾತ್ಪಠನಾಜ್ಜಪಾತ್ ॥ 215 ॥

ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಸರ್ವವರ್ಣಾನಾಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಶ್ರಿತಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ಏತತ್ಪಠನ್ ದ್ವಿಜೋ ವಿದ್ಯಾಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಮ್ ॥ 216 ॥

ವೈಶ್ಯೋ ಮಹಾನಿಧಿಂ ಶೂದ್ರೋ ವಾಂಛಿತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಪರಾಧಾನ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಾಚ್ಚರೇದ್ಧರೇಃ ॥ 217 ॥

ನಾಮ್ನಾ ದಶಾಪರಾಧಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಮಾದಾದಾಚರೇದ್ಯದಿ ।
ಸಮಾಹಿತಮನಾ ಹ್ಯೇತತ್ಪಠೇದ್ವಾ ಶ್ರಾವಯೇಜ್ಜಪೇತ್ ॥ 218 ॥

ಸ್ಮರೇದ್ವಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ತೇಭ್ಯಃ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ ॥ 219 ॥

ಯಸ್ಯೈಕಕೀರ್ತನೇನಾಪಿ ಭವಬನ್ಧಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ।
ಅತಸ್ತ್ವಂ ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಕೀರ್ತನಂ ಕುರು ॥ 220 ॥

ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿಕಾರಣಮ್ ।
ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಧನ್ಯೋಽಸ್ಮ್ಯನುಗೃಹೀತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವಯಾತಿಕರುಣಾತ್ಮನಾ ।
ಯತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪರಮಂ ಸಹಸ್ರಂ ನಾಮಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 221 ॥

ಯದ್ಯಾಲಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಮಾದಾದ್ವಾ ಸರ್ವಂ ಪಠಿತುಮನ್ವಹಮ್ ।
ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ತದಾ ದೇವ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ವದ ಪ್ರಭೋ ॥ 222 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।
ಯದಿ ಸರ್ವಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪಠಿತುಂ ದ್ವಿಜ ।
ತದಾ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ವದ ॥ 223 ॥

ಏತೇನ ತವ ವಿಪ್ರರ್ಷೇ ಸರ್ವಂ ಸಮ್ಪದ್ಯತೇ ಸಕೃತ್ ।
ಕಿಂ ಪುನರ್ಭಗವನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 224 ॥

ಯನ್ನಾಮಕೀರ್ತನೇನೈವ ಪುಮಾನ್ ಸಂಸಾರಸಾಗರಮ್ ।
ತರತ್ಯದ್ಧಾ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಗೋಪಾಲರೂಪಿಣಮ್ ॥ 225 ॥

ಇತಿ ಸಾತ್ವತತನ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಷಷ್ಠಃ ಪಟಲಃ ॥ 6 ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top