Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Krishna Sahasranama Stotram from Satvatatantra Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸாத்வததந்த்ரே ॥

ஶ்ரீநாரத³ உவாச ।
கதி²தம் மே த்வயா தே³வ ஹரிநாமாநுகீர்தநம் ।
பாபாபஹம் மஹாஸௌக்²யம் ப⁴க³வத்³ப⁴க்திகாரணம் ॥ 1 ॥

தத்ராஹம் யாநி நாமாநி கீர்தயாமி ஸுரோத்தம ।
தாந்யஹம் ஜ்ஞாதுமிச்சா²மி ஸாகல்யேந குதூஹலாத் ॥ 2 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச ।
பூ⁴ம்யம்பு³தேஜஸாம் யே வை பரமாணூநபி த்³விஜ ।
ஶக்யந்தே க³ணிதும் பூ⁴யோ ஜந்மபி⁴ர்ந ஹரேர்கு³ணாந் ॥ 3 ॥

ததா²பி முக்²யம் வக்ஷ்யாமி ஶ்ரீவிஷ்ணோ: பரமாத்³பு⁴தம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் பார்வத்யை யதி³ஹோக்தம் க்ருʼபாலுநா ॥ 4 ॥

ஸமாதி⁴நிஷ்ட²ம் மாம் த்³ருʼஷ்ட்வா பார்வதீ வரவர்ணிநீ ।
அப்ருʼச்ச²த்பரமம் தே³வம் ப⁴க³வந்தம் ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 5 ॥

ததா³ தஸ்யை மயா ப்ரோக்தோ மத்பரோ ஜக³தீ³ஶ்வர: ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ச ததா² கு³ணகர்மாநுஸாரத: ॥ 6 ॥

தத³ஹம் தேঽபி⁴வக்ஷ்யாமி மஹாபா⁴க³வதோ ப⁴வாந் ।
யஸ்யைகஸ்மரணேநைவ புமாந் ஸித்³தி⁴மவாப்நுயாத் ॥ 7 ॥

உத்³யந்நவீநஜலதா³ப⁴மகுண்ட²தி⁴ஷ்ண்யம் வித்³யோதிதாநலமநோஹரபீதவாஸம் ।
பா⁴ஸ்வந்மயூக²முகுடாங்க³த³ஹாரயுக்தம் காஞ்சீகலாபவலயாங்கு³லிபி⁴ர்விபா⁴தம் ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மாதி³தே³வக³ணவந்தி³தபாத³பத்³யம் ஶ்ரீஸேவிதம் ஸகலஸுந்த³ரஸம்நிவேஶம் ।
கோ³கோ³பவநிதாமுநிவ்ருʼந்த³ஜுஷ்டம் க்ருʼஷ்ணம் புராணபுருஷம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 9 ॥

ஓம் நமோ வாஸுதே³வாய க்ருʼஷ்ணாய பரமாத்மநே ।
ப்ரணதக்லேஶஸம்ஹர்த்ரே பரமாநந்த³தா³யிநே ॥ 10 ॥

ஓம் ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீத⁴ர: ஶ்ரீஸுகா²ஶ்ரய: ।
ஶ்ரீதா³தா ஶ்ரீகர: ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீஸேவ்ய: ஶ்ரீவிபா⁴வந: ॥ 11 ॥

பரமாத்மா பரம் ப்³ரஹ்ம பரேஶ: பரமேஶ்வர: ।
பராநந்த:³ பரம் தா⁴ம பரமாநந்த³தா³யக: ॥ 12 ॥

நிராலம்போ³ நிர்விகாரோ நிர்லேபோ நிரவக்³ரஹ: ।
நித்யாநந்தோ³ நித்யமுக்தோ நிரீஹோ நிஸ்ப்ருʼஹப்ரிய: ॥ 13 ॥

ப்ரியம்வத:³ ப்ரியகர: ப்ரியத:³ ப்ரியஸஞ்ஜந: ।
ப்ரியாநுக:³ ப்ரியாலம்பீ³ ப்ரியகீர்தி: ப்ரியாத்ப்ரிய: ॥ 14 ॥

மஹாத்யாகீ³ மஹாபோ⁴கீ³ மஹாயோகீ³ மஹாதபா: ।
மஹாத்மா மஹதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² மஹாலோகபதிர்மஹாந் ॥ 15 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப: ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³த⁴ஸாத⁴ந: ।
ஸித்³தே⁴ஶ: ஸித்³த⁴மார்கா³க்³ர: ஸித்³த⁴லோகைகபாலக: ॥ 16 ॥

இஷ்டோ விஶிஷ்ட: ஶிஷ்டேஷ்டோ மஹிஷ்டோ² ஜிஷ்ணுருத்தம: ।
ஜ்யேஷ்ட:² ஶ்ரேஷ்ட²ஶ்ச ஸர்வேஷ்டோ விஷ்ணுர்ப்⁴ராஜிஷ்ணுரவ்யய: ॥ 17 ॥

விபு:⁴ ஶம்பு:⁴ ப்ரபு⁴ர்பூ⁴மா ஸ்வபூ:⁴ ஸ்வாநந்த³மூர்திமாந் ।
ப்ரீதிமாந் ப்ரீதிதா³தா ச ப்ரீதித:³ ப்ரீதிவர்த⁴ந: ॥ 18 ॥

யோகே³ஶ்வரோ யோக³க³ம்யோ யோகீ³ஶோ யோக³பாரக:³ ।
யோக³தா³தா யோக³பதிர்யோக³ஸித்³தி⁴விதா⁴யக: ॥ 19 ॥

ஸத்யவ்ரத: ஸத்யபர: த்ரிஸத்ய: ஸத்யகாரண: ।
ஸத்யாஶ்ரய: ஸத்யஹர: ஸத்பாலி: ஸத்யவர்த⁴ந: ॥ 20 ॥

ஸர்வாநந்த:³ ஸர்வஹர: ஸர்வக:³ ஸர்வவஶ்யக்ருʼத் ।
ஸர்வபாதா ஸர்வஸுக:² ஸர்வஶ்ருதிக³ணார்ணவ: ॥ 21 ॥

ஜநார்த³நோ ஜக³ந்நாதோ² ஜக³த்த்ராதா ஜக³த்பிதா ।
ஜக³த்கர்தா ஜக³த்³த⁴ர்தா ஜக³தா³நந்த³மூர்திமாந் ॥ 22 ॥

த⁴ராபதிர்லோகபதி: ஸ்வர்பதிர்ஜக³தாம்பதி: ।
வித்³யாபதிர்வித்தபதி: ஸத்பதி: கமலாபதி: ॥ 23 ॥

சதுராத்மா சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர்வர்க³ப²லப்ரத:³ ।
சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்தா⁴மா சதுர்யுக³விதா⁴யக: ॥ 24 ॥

ஆதி³தே³வோ தே³வதே³வோ தே³வேஶோ தே³வதா⁴ரண: ।
தே³வக்ருʼத்³தே³வப்⁴ருʼத்³தே³வோ தே³வேடி³தபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 25 ॥

விஶ்வேஶ்வரோ விஶ்வரூபீ விஶ்வாத்மா விஶ்வதோமுக:² ।
விஶ்வஸூர்விஶ்வப²லதோ³ விஶ்வகோ³ விஶ்வநாயக: ॥ 26 ॥

பூ⁴தக்ருʼத்³பூ⁴தப்⁴ருʼத்³பா⁴வோ பூ⁴தாத்மா பூ⁴தபா⁴வந: ।
பூ⁴திதோ³ பூ⁴திவிஸ்தாரோ விபூ⁴திர்பூ⁴திபாலக: ॥ 27 ॥

நாராயணோ நாரஶாயீ நாரஸூர்நாரஜீவந: ।
நாரைகப²லதோ³ நாரமுக்திதோ³ நாரநாயக: ॥ 28 ॥

ஸஹஸ்ரரூப: ஸாஹஸ்ரநாமா ஸாஹஸ்ரவிக்³ரஹ: ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா ஸாஹஸ்ரபாதா³க்ஷிபு⁴ஜஶீர்ஷவாந் ॥ 29 ॥

பத்³மநாப:⁴ பத்³மக³ர்ப:⁴ பத்³மீ பத்³மநிபே⁴க்ஷண: ।
பத்³மஶாயீ பத்³மமாலீ பத்³மாங்கிதபத³த்³வய: ॥ 30 ॥

வீர்யவாந் ஸ்தை²ர்யவாந் வாக்³மீ ஶௌர்யவாந் தை⁴ர்யவாந் க்ஷமீ ।
தீ⁴மாந் த⁴ர்மபரோ போ⁴கீ³ ப⁴க³வாந் ப⁴யநாஶந: ॥ 31 ॥

ஜயந்தோ விஜயோ ஜேதா ஜயதோ³ ஜயவர்த⁴ந: ।
அமாநீ மாநதோ³ மாந்யோ மஹிமாவாந்மஹாப³ல: ॥ 32 ॥

ஸந்துஷ்டஸ்தோஷதோ³ தா³தா த³மநோ தீ³நவத்ஸல: ।
ஜ்ஞாநீ யஶஸ்வாந் த்⁴ருʼதிமாந் ஸஹ ஓஜோப³லாஶ்ரய: ॥ 33 ॥

ஹயக்³ரீவோ மஹாதேஜா மஹார்ணவவிநோத³க்ருʼத் ।
மது⁴கைடப⁴வித்⁴வம்ஸீ வேத³க்ருʼத்³வேத³பாலக: ॥ 34 ॥

ஸநத்குமார: ஸநக: ஸநந்த³ஶ்ச ஸநாதந: ।
அக²ண்ட³ப்³ரஹ்மவ்ரதவாநாத்மா யோக³விவேசக: ॥ 35 ॥

ஶ்ரீநாரதோ³ தே³வருʼஷி: கர்மாகர்மப்ரவர்தக: ।
ஸாத்வதாக³மக்ருʼல்லோகஹிதாஹிதப்ரஸூசக: ॥ 36 ॥

ஆதி³காலோ யஜ்ஞதத்த்வம் தா⁴த்ருʼநாஸாபுடோத்³ப⁴வ: ।
த³ந்தாக்³ரந்யஸ்தபூ⁴கோ³லோ ஹிரண்யாக்ஷப³லாந்தக: ॥ 37 ॥

ப்ருʼத்²வீபதி: ஶீக்⁴ரவேகோ³ ரோமாந்தர்க³தஸாக³ர: ।
ஶ்வாஸாவதூ⁴தஹேமாத்³ரி: ப்ரஜாபதிபதிஸ்துத: ॥ 38 ॥

அநந்தோ த⁴ரணீப⁴ர்தா பாதாலதலவாஸக்ருʼத் ।
காமாக்³நிஜவநோ நாக³ராஜராஜோ மஹாத்³யுதி: ॥ 39 ॥

மஹாகூர்மோ விஶ்வகாய: ஶேஷபு⁴க்ஸர்வபாலக: ।
லோகபித்ருʼக³ணாதீ⁴ஶ: பித்ருʼஸ்துதமஹாபத:³ ॥ 40 ॥

க்ருʼபாமய: ஸ்வயம் வ்யக்திர்த்⁴ருவப்ரீதிவிவர்த⁴ந: ।
த்⁴ருவஸ்துதபதோ³ விஷ்ணுலோகதோ³ லோகபூஜித: ॥ 41 ॥

ஶுக்ல: கர்த³மஸந்தப்தஸ்தபஸ்தோஷிதமாநஸ: ।
மநோঽபீ⁴ஷ்டப்ரதோ³ ஹர்ஷபி³ந்த்³வஞ்சிதஸரோவர: ॥ 42 ॥

யஜ்ஞ: ஸுரக³ணாதீ⁴ஶோ தை³த்யதா³நவகா⁴தக: ।
மநுத்ராதா லோகபாலோ லோகபாலகஜந்மக்ருʼத் ॥ 43 ॥

கபிலாக்²ய: ஸாங்க்²யபாதா கர்த³மாங்க³ஸமுத்³ப⁴வ: ।
ஸர்வஸித்³த⁴க³ணாதீ⁴ஶோ தே³வஹூதிக³திப்ரத:³ ॥ 44 ॥

த³த்தோঽத்ரிதநயோ யோகீ³ யோக³மார்க³ப்ரத³ர்ஶக: ।
அநஸூயாநந்த³கர: ஸர்வயோகி³ஜநஸ்துத: ॥ 45 ॥

நாராயணோ நரருʼஷிர்த⁴ர்மபுத்ரோ மஹாமநா: ।
மஹேஶஶூலத³மநோ மஹேஶைகவரப்ரத:³ ॥ 46 ॥

ஆகல்பாந்ததபோதீ⁴ரோ மந்மதா²தி³மதா³பஹ: ।
ஊர்வஶீஸ்ருʼக்³ஜிதாநங்கோ³ மார்கண்டே³யப்ரியப்ரத:³ ॥ 47 ॥

ருʼஷபோ⁴ நாபி⁴ஸுக²தோ³ மேருதே³வீப்ரியாத்மஜ: ।
யோகி³ராஜத்³விஜஸ்ரஷ்டா யோக³சர்யாப்ரத³ர்ஶக: ॥ 48 ॥

அஷ்டபா³ஹுர்த³க்ஷயஜ்ஞபாவநோঽகி²லஸத்க்ருʼத: ।
த³க்ஷேஶத்³வேஷஶமநோ த³க்ஷஜ்ஞாநப்ரதா³யக: ॥ 49 ॥

ப்ரியவ்ரதகுலோத்பந்நோ க³யநாமா மஹாயஶா: ।
உதா³ரகர்மா ப³ஹுவிந்மஹாகு³ணக³ணார்ணவ: ॥ 50 ॥

ஹம்ஸரூபீ தத்த்வவக்தா கு³ணாகு³ணவிவேசக: ।
தா⁴த்ருʼலஜ்ஜாப்ரஶமநோ ப்³ரஹ்மசாரிஜநப்ரிய: ॥ 51 ॥

வைஶ்ய: ப்ருʼது:² ப்ருʼத்²விதோ³க்³தா⁴ ஸர்வஜீவநதோ³ஹக்ருʼத் ।
ஆதி³ராஜோ ஜநாவாஸகாரகோ பூ⁴ஸமீகர: ॥ 52 ॥

ப்ரசேதோঽபி⁴ஷ்டுதபத:³ ஶாந்தமூர்தி: ஸுத³ர்ஶந: ।
தி³வாராத்ரிக³ணாதீ⁴ஶ: கேதுமாநஜநாஶ்ரய: ॥ 53 ॥

ஶ்ரீகாமதே³வ: கமலாகாமகேலிவிநோத³க்ருʼத் ।
ஸ்வபாத³ரதிதோ³ঽபீ⁴ஷ்டஸுக²தோ³ து:³க²நாஶந: ॥ 54 ॥

விபு⁴ர்த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² வேத³ஶீர்ஷோ த்³விஜாத்மஜ: ।
அஷ்டாஶீதிஸஹஸ்ராணாம் முநீநாமுபதே³ஶத:³ ॥ 55 ॥

ஸத்யஸேநோ யக்ஷரக்ஷோத³ஹநோ தீ³நபாலக: ।
இந்த்³ரமித்ர: ஸுராரிக்⁴ந: ஸூந்ருʼதாத⁴ர்மநந்த³ந: ॥ 56 ॥

ஹரிர்க³ஜவரத்ராதா க்³ராஹபாஶவிநாஶக: ।
த்ரிகூடாத்³ரிவநஶ்லாகீ⁴ ஸர்வலோகஹிதைஷண: ॥ 57 ॥

வைகுண்ட²ஶுப்⁴ராஸுக²தோ³ விகுண்டா²ஸுந்த³ரீஸுத: ।
ரமாப்ரியகர: ஶ்ரீமாந்நிஜலோகப்ரத³ர்ஶக: ॥ 58 ॥

விப்ரஶாபபரீகி²ந்நநிர்ஜரார்திநிவாரண: ।
து³க்³தா⁴ப்³தி⁴மத²நோ விப்ரோ விராஜதநயோঽஜித: ॥ 59 ॥

மந்தா³ராத்³ரித⁴ர: கூர்மோ தே³வதா³நவஶர்மக்ருʼத் ।
ஜம்பூ³த்³வீபஸம: ஸ்ரஷ்டா பீயூஷோத்பத்திகாரணம் ॥ 60 ॥

த⁴ந்வந்தரீ ருக்।க்³ஶமநோঽம்ருʼதது⁴க்ருக்ப்ரஶாந்தக: ।
ஆயுர்வேத³கரோ வைத்³யராஜோ வித்³யாப்ரதா³யக: ॥ 61 ॥

தே³வாப⁴யகரோ தை³த்யமோஹிநீ காமரூபிணீ ।
கீ³ர்வாணாம்ருʼதபோ து³ஷ்டதை³த்யதா³நவவஞ்சக: ॥ 62 ॥

மஹாமத்ஸ்யோ மஹாகாய: ஶல்காந்தர்க³தஸாக³ர: ।
வேதா³ரிதை³த்யத³மநோ வ்ரீஹிபீ³ஜஸுரக்ஷக: ॥ 63 ॥

புச்சா²கா⁴தப்⁴ரமத்ஸிந்து:⁴ ஸத்யவ்ரதப்ரியப்ரத:³ ।
ப⁴க்தஸத்யவ்ரதத்ராதா யோக³த்ரயப்ரத³ர்ஶக: ॥ 64 ॥

நரஸிம்ஹோ லோகஜிஹ்வ: ஶங்குகர்ணோ நகா²யுத:⁴ ।
ஸடாவதூ⁴தஜலதோ³ த³ந்தத்³யுதிஜிதப்ரப:⁴ ॥ 65 ॥

ஹிரண்யகஶிபுத்⁴வம்ஸீ ப³ஹுதா³நவத³ர்பஹா ।
ப்ரஹ்லாத³ஸ்துதபாதா³ப்³ஜோ ப⁴க்தஸம்ஸாரதாபஹா ॥ 66 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ரபீ⁴திக்⁴நோ தே³வகார்யப்ரஸாத⁴க: ।
ஜ்வலஜ்ஜ்வலநஸங்காஶ: ஸர்வபீ⁴திவிநாஶக: ॥ 67 ॥

மஹாகலுஷவித்⁴வம்ஸீ ஸர்வகாமவரப்ரத:³ ।
காலவிக்ரமஸம்ஹர்தா க்³ரஹபீடா³விநாஶக: ॥ 68 ॥

ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமந: ப்ரசண்ட³ரிபுத³ண்ட³க்ருʼத் ।
உக்³ரபை⁴ரவஸந்த்ரஸ்தஹரார்திவிநிவாரக: ॥ 69 ॥

ப்³ரஹ்மசர்மாவ்ருʼதஶிரா: ஶிவஶீர்ஷைகநூபுர: ।
த்³வாத³ஶாதி³த்யஶீர்ஷைகமணிர்தி³க்பாலபூ⁴ஷண: ॥ 70 ॥

வாமநோঽதி³திபீ⁴திக்⁴நோ த்³விஜாதிக³ணமண்ட³ந: ।
த்ரிபத³வ்யாஜயாஞ்சாப்தப³லித்ரைலோக்யஸம்பத:³ ॥ 71 ॥

பந்நக²க்ஷதப்³ரஹ்மாண்ட³கடாஹோঽமிதவிக்ரம: । pannagakShata?
ஸ்வர்து⁴நீதீர்த²ஜநநோ ப்³ரஹ்மபூஜ்யோ ப⁴யாபஹ: ॥ 72 ॥

ஸ்வாங்க்⁴ரிவாரிஹதாகௌ⁴கோ⁴ விஶ்வரூபைகத³ர்ஶந: ।
ப³லிப்ரியகரோ ப⁴க்தஸ்வர்க³தோ³க்³தா⁴ க³தா³த⁴ர: ॥ 73 ॥

ஜாமத³க்³ந்யோ மஹாவீர்ய: பரஶுப்⁴ருʼத்கார்தவீர்யஜித் ।
ஸஹஸ்ரார்ஜுநஸம்ஹர்தா ஸர்வக்ஷத்ரகுலாந்தக: ॥ 74 ॥

நி:க்ஷத்ரப்ருʼத்²வீகரணோ வீரஜித்³விப்ரராஜ்யத:³ ।
த்³ரோணாஸ்த்ரவேத³ப்ரவதோ³ மஹேஶகு³ருகீர்தித:³ ॥ 75 ॥

ஸூர்யவம்ஶாப்³ஜதரணி: ஶ்ரீமத்³த³ஶரதா²த்மஜ: ।
ஶ்ரீராமோ ராமசந்த்³ரஶ்ச ராமப⁴த்³ரோঽமிதப்ரப:⁴ ॥ 76 ॥

நீலவர்ணப்ரதீகாஶ: கௌஸல்யாப்ராணஜீவந: ।
பத்³மநேத்ர: பத்³மவக்த்ர: பத்³மாங்கிதபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 77 ॥

ப்ரலம்ப³பா³ஹுஶ்சார்வங்கோ³ ரத்நாப⁴ரணபூ⁴ஷித: ।
தி³வ்யாம்ப³ரோ தி³வ்யத⁴நுர்தி³ஷ்டதி³வ்யாஸ்த்ரபாரக:³ ॥ 78 ॥

நிஸ்த்ரிம்ஶபாணிர்வீரேஶோঽபரிமேயபராக்ரம: ।
விஶ்வாமித்ரகு³ருர்த⁴ந்வீ த⁴நுர்வேத³விது³த்தம: ॥ 79 ॥

ருʼஜுமார்க³நிமித்தேஷு ஸங்க⁴தாடி³ததாட³க: ।
ஸுபா³ஹுர்பா³ஹுவீர்யாட்⁴யப³ஹுராக்ஷஸகா⁴தக: ॥ 80 ॥

ப்ராப்தசண்டீ³ஶதோ³ர்த³ண்ட³சண்ட³கோத³ண்ட³க²ண்ட³ந: ।
ஜநகாநந்த³ஜநகோ ஜாநகீப்ரியநாயக: ॥ 81 ॥

அராதிகுலத³ர்பக்⁴நோ த்⁴வஸ்தபா⁴ர்க³வவிக்ரம: ।
பித்ருʼவாக்த்யக்தராஜ்யஶ்ரீவநவாஸக்ருʼதோத்ஸவ: ॥ 82 ॥

விராத⁴ராத⁴த³மநஶ்சித்ரகூடாத்³ரிமந்தி³ர: ।
த்³விஜஶாபஸமுச்ச²ந்நத³ண்ட³காரண்யகர்மக்ருʼத் ॥ 83 ॥

சதுர்த³ஶஸஹஸ்ரோக்³ரராக்ஷஸக்⁴ந: க²ராந்தக: ।
த்ரிஶிர:ப்ராணஶமநோ து³ஷ்டதூ³ஷணதூ³ஷண: ॥ 84 ॥

ச²த்³மமாரீசமத²நோ ஜாநகீவிரஹார்திஹ்ருʼத் ।
ஜடாயுஷ: க்ரியாகாரீ கப³ந்த⁴வத⁴கோவித:³ ॥ 85 ॥

ருʼஷ்யமூககு³ஹாவாஸீ கபிபஞ்சமஸக்²யக்ருʼத் ।
வாமபாதா³க்³ரநிக்ஷிப்தது³ந்து³ப்⁴யஸ்தி²ப்³ருʼஹத்³கி³ரி: ॥ 86 ॥

ஸகண்டகாரது³ர்பே⁴த³ஸப்ததாலப்ரபே⁴த³க: ।
கிஷ்கிந்தா⁴தி⁴பவாலிக்⁴நோ மித்ரஸுக்³ரீவராஜ்யத:³ ॥ 87 ॥

ஆஞ்ஜநேயஸ்வலாங்கூ³லத³க்³த⁴லங்காமஹோத³ய: ।
ஸீதாவிரஹவிஸ்பஷ்டரோஷக்ஷோபி⁴தஸாக³ர: ॥ 88 ॥

கி³ரிகூடஸமுத்க்ஷேபஸமுத்³ராத்³பு⁴தஸேதுக்ருʼத் ।
பாத³ப்ரஹாரஸந்த்ரஸ்தவிபீ⁴ஷணப⁴யாபஹ: ॥ 89 ॥

அங்க³தோ³க்திபரிக்லிஷ்டகோ⁴ரராவணஸைந்யஜித் ।
நிகும்ப⁴கும்ப⁴தூ⁴ம்ராக்ஷகும்ப⁴கர்ணாதி³வீரஹா ॥ 90 ॥

கைலாஸஸஹநோந்மத்தத³ஶாநநஶிரோஹர: ।
அக்³நிஸம்ஸ்பர்ஶஸம்ஶுத்³த⁴ஸீதாஸம்வரணோத்ஸுக: ॥ 91 ॥

கபிராக்ஷஸராஜாங்க³ப்ராப்தராஜ்யநிஜாஶ்ரய: ।
அயோத்⁴யாதி⁴பதி: ஸர்வராஜந்யக³ணஶேக²ர: ॥ 92 ॥

அசிந்த்யகர்மா ந்ருʼபதி: ப்ராப்தஸிம்ஹாஸநோத³ய: ।
து³ஷ்டது³ர்பு³த்³தி⁴த³லநோ தீ³நஹீநைகபாலக: ॥ 93 ॥

ஸர்வஸம்பத்திஜநநஸ்திர்யங்ந்யாயவிவேசக: ।
ஶூத்³ரகோ⁴ரதப:ப்லுஷ்டத்³விஜபுத்ரைகஜீவந: ॥ 94 ॥

து³ஷ்டவாக்க்லிஷ்டஹ்ருʼத³ய: ஸீதாநிர்வாஸகாரக: ।
துரங்க³மேத⁴க்ரதுயாட்ஶ்ரீமத்குஶலவாத்மஜ: ॥ 95 ॥

ஸத்யார்த²த்யக்தஸௌமித்ரி: ஸூந்நீதஜநஸங்க்³ரஹ: ।
ஸத்கர்ணபூரஸத்கீர்தி: கீர்த்யாலோகாக⁴நாஶந: ॥ 96 ॥

ப⁴ரதோ ஜ்யேஷ்ட²பாதா³ப்³ஜரதித்யக்தந்ருʼபாஸந: ।
ஸர்வஸத்³கு³ணஸம்பந்ந: கோடிக³ந்த⁴ர்வநாஶக: ॥ 97 ॥

லக்ஷ்மணோ ஜ்யேஷ்ட²நிரதோ தே³வவைரிக³ணாந்தக: ।
இந்த்³ரஜித்ப்ராணஶமநோ ப்⁴ராத்ருʼமாந் த்யக்தவிக்³ரஹ: ॥ 98 ॥

ஶத்ருக்⁴நோঽமித்ரஶமநோ லவணாந்தககாரக: ।
ஆர்யப்⁴ராத்ருʼஜநஶ்லாக்⁴ய: ஸதாம் ஶ்லாக்⁴யகு³ணாகர: ॥ 99 ॥

வடபத்த்ரபுடஸ்தா²யீ ஶ்ரீமுகுந்தோ³ঽகி²லாஶ்ரய: ।
தநூத³ரார்பிதஜக³ந்ம்ருʼகண்ட³தநய: க²க:³ ॥ 100 ॥

ஆத்³யோ தே³வக³ணாக்³ரண்யோ மிதஸ்துதிநதிப்ரிய: ।
வ்ருʼத்ரகோ⁴ரதநுத்ரஸ்ததே³வஸந்மந்த்ரஸாத⁴க: ॥ 101 ॥

ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணஶ்லாகீ⁴ ப்³ரஹ்மண்யஜநவத்ஸல: ।
கோ³ஷ்பதா³ப்ஸுக³லத்³கா³த்ரவாலகி²ல்யஜநாஶ்ரய: ॥ 102 ॥

தௌ³ஸ்வஸ்திர்யஜ்வநாம் ஶ்ரேஷ்டோ² ந்ருʼபவிஸ்மயகாரக: ।
துரங்க³மேத⁴ப³ஹுக்ருʼத்³வதா³ந்யக³ணஶேக²ர: ॥ 103 ॥

வாஸவீதநயோ வ்யாஸோ வேத³ஶாகா²நிரூபக: ।
புராணபா⁴ரதாசார்ய: கலிலோகஹிதைஷண: ॥ 104 ॥

ரோஹிணீஹ்ருʼத³யாநந்தோ³ ப³லப⁴த்³ரோ ப³லாஶ்ரய: ।
ஸங்கர்ஷண: ஸீரபாணி: முஸலாஸ்த்ரோঽமலத்³யுதி: ॥ 105 ॥

ஶங்க²குந்தே³ந்து³ஶ்வேதாங்க³ஸ்தாலபி⁴த்³தே⁴நுகாந்தக: ।
முஷ்டிகாரிஷ்டஹநநோ லாங்க³லாக்ருʼஷ்டயாமுந: ॥ 106 ॥

ப்ரலம்ப³ப்ராணஹா ருக்மீமத²நோ த்³விவிதா³ந்தக: ।
ரேவதீப்ரீதிதோ³ ராமாரமணோ ப³ல்வலாந்தக: ॥ 107 ॥

ஹஸ்திநாபுரஸங்கர்ஷீ கௌரவார்சிதஸத்பத:³ ।
ப்³ரஹ்மாதி³ஸ்துதபாதா³ப்³ஜோ தே³வயாத³வபாலக: ॥ 108 ॥

மாயாபதிர்மஹாமாயோ மஹாமாயாநிதே³ஶக்ருʼத் ।
யது³வம்ஶாப்³தி⁴பூர்ணேந்து³ர்ப³லதே³வப்ரியாநுஜ: ॥ 109 ॥

நராக்ருʼதி: பரம் ப்³ரஹ்ம பரிபூர்ண: பரோத³ய: ।
ஸர்வஜ்ஞாநாதி³ஸம்பூர்ண: பூர்ணாநந்த:³ புராதந: ॥ 110 ॥

பீதாம்ப³ர: பீதநித்³ர: பீதவேஶ்மமஹாதபா: ।
மஹோரஸ்கோ மஹாபா³ஹுர்மஹார்ஹமணிகுண்ட³ல: ॥ 111 ॥

லஸத்³க³ண்ட³ஸ்த²லீஹைமமௌலிமாலாவிபூ⁴ஷித: ।
ஸுசாருகர்ண: ஸுப்⁴ராஜந்மகராக்ருʼதிகுண்ட³ல: ॥ 112 ॥

நீலகுஞ்சிதஸுஸ்நிக்³த⁴குந்தல: கௌமுதீ³முக:² ।
ஸுநாஸ: குந்த³த³ஶநோ லஸத்கோகநதா³த⁴ர: ॥ 113 ॥

ஸுமந்த³ஹாஸோ ருசிரப்⁴ரூமண்ட³லவிலோகந: ।
கம்பு³கண்டோ² ப்³ருʼஹத்³ப்³ரஹ்மா வலயாங்க³த³பூ⁴ஷண: ॥ 114 ॥

கௌஸ்துபீ⁴ வநமாலீ ச ஶங்க²சக்ரக³தா³ப்³ஜப்⁴ருʼத் ।
ஶ்ரீவத்ஸலக்ஷ்ம்யா லக்ஷ்யாங்க:³ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண: ॥ 115 ॥

த³லோத³ரோ நிம்நநாபி⁴ர்நிரவத்³யோ நிராஶ்ரய: ।
நிதம்ப³பி³ம்ப³வ்யாலம்பி³கிங்கிணீகாஞ்சிமண்டி³த: ॥ 116 ॥

ஸமஜங்கா⁴ஜாநுயுக்³ம: ஸுசாருருசிராஜித: ।
த்⁴வஜவஜ்ராங்குஶாம்போ⁴ஜஶராங்கிதபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 117 ॥

ப⁴க்தப்⁴ரமரஸங்கா⁴தபீதபாதா³ம்பு³ஜாஸவ: ।
நக²சந்த்³ரமணிஜ்யோத்ஸ்நாப்ரகாஶிதமஹாமநா: ॥ 118 ॥

பாதா³ம்பு³ஜயுக³ந்யஸ்தலஸந்மஞ்ஜீரராஜித: ।
ஸ்வப⁴க்தஹ்ருʼத³யாகாஶலஸத்பங்கஜவிஸ்தர: ॥ 119 ॥

ஸர்வப்ராணிஜநாநந்தோ³ வஸுதே³வநுதிப்ரிய: ।
தே³வகீநந்த³நோ லோகநந்தி³க்ருʼத்³ப⁴க்தபீ⁴திபி⁴த் ॥ 120 ॥

ஶேஷாநுக:³ ஶேஷஶாயீ யஶோதா³நதிமாநத:³ ।
நந்தா³நந்த³கரோ கோ³பகோ³பீகோ³குலபா³ந்த⁴வ: ॥ 121 ॥

ஸர்வவ்ரஜஜநாநந்தீ³ ப⁴க்தவல்லப⁴வவல்லப:⁴ ।
வல்யவ்யங்க³லஸத்³கா³த்ரோ ப³ல்லவீபா³ஹுமத்⁴யக:³ ॥ 122 ॥

பீதபூதநிகாஸ்தந்ய: பூதநாப்ராணஶோஷண: ।
பூதநோரஸ்த²லஸ்தா²யீ பூதநாமோக்ஷதா³யக: ॥ 123 ॥

ஸமாக³தஜநாநந்தீ³ ஶகடோச்சாடகாரக: ।
ப்ராப்தவிப்ராஶிஷோঽதீ⁴ஶோ லகி⁴மாதி³கு³ணாஶ்ரய: ॥ 124 ॥

த்ருʼணாவர்தக³லக்³ராஹீ த்ருʼணாவர்தநிஷூத³ந: ।
ஜநந்யாநந்த³ஜநகோ ஜநந்யா முக²விஶ்வத்³ருʼக் ॥ 125 ॥

பா³லக்ரீடா³ரதோ பா³லபா⁴ஷாலீலாதி³நிர்வ்ருʼத: ।
கோ³பகோ³பீப்ரியகரோ கீ³தந்ருʼத்யாநுகாரக: ॥ 126 ॥

நவநீதவிலிப்தாங்கோ³ நவநீதலவப்ரிய: ।
நவநீதலவாஹாரீ நவநீதாநுதஸ்கர: ॥ 127 ॥

தா³மோத³ரோঽர்ஜுநோந்மூலோ கோ³பைகமதிகாரக: ।
வ்ருʼந்தா³வநவநக்ரீடோ³ நாநாக்ரீடா³விஶாரத:³ ॥ 128 ॥

வத்ஸபுச்ச²ஸமாகர்ஷீ வத்ஸாஸுரநிஷூத³ந: ।
ப³காரிரக⁴ஸம்ஹாரீ பா³லாத்³யந்தகநாஶந: ॥ 129 ॥

யமுநாநிலஸஞ்ஜுஷ்டஸும்ருʼஷ்டபுலிநப்ரிய: ।
கோ³பாலபா³லபூக³ஸ்த:² ஸ்நிக்³த⁴த³த்⁴யந்நபோ⁴ஜந: ॥ 130 ॥

கோ³கோ³பகோ³பீப்ரியக்ருʼத்³த⁴நப்⁴ருʼந்மோஹக²ண்ட³ந: ।
விதா⁴துர்மோஹஜநகோঽத்யத்³பு⁴தைஶ்வர்யத³ர்ஶக: ॥ 131 ॥

விதி⁴ஸ்துதபதா³ம்போ⁴ஜோ கோ³பதா³ரகபு³த்³தி⁴பி⁴த் ।
காலீயத³ர்பத³லநோ நாக³நாரீநுதிப்ரிய: ॥ 132 ॥

தா³வாக்³நிஶமந: ஸர்வவ்ரஜப்⁴ருʼஜ்ஜநஜீவந: ।
முஞ்ஜாரண்யப்ரவேஶாப்தக்ருʼச்ச்²ரதா³வாக்³நிதா³ரண: ॥ 133 ॥

ஸர்வகாலஸுக²க்ரீடோ³ ப³ர்ஹிப³ர்ஹாவதம்ஸக: ।
கோ³து⁴க்³வதூ⁴ஜநப்ராணோ வேணுவாத்³யவிஶாரத:³ ॥ 134 ॥

கோ³பீபிதா⁴நாருந்தா⁴நோ கோ³பீவ்ரதவரப்ரத:³ ।
விப்ரத³ர்பப்ரஶமநோ விப்ரபத்நீப்ரஸாத³த:³ ॥ 135 ॥

ஶதக்ரதுவரத்⁴வம்ஸீ ஶக்ரத³ர்பமதா³பஹ: ।
த்⁴ருʼதகோ³வர்த⁴நகி³ரிர்வ்ரஜலோகாப⁴யப்ரத:³ ॥ 136 ॥

இந்த்³ரகீர்திலஸத்கீர்திர்கோ³விந்தோ³ கோ³குலோத்ஸவ: ।
நந்த³த்ராணகரோ தே³வஜலேஶேடி³தஸத்கத:² ॥ 137 ॥

வ்ரஜவாஸிஜநஶ்லாக்⁴யோ நிஜலோகப்ரத³ர்ஶக: ।
ஸுவேணுநாத³மத³நோந்மத்தகோ³பீவிநோத³க்ருʼத் ॥ 138 ॥

கோ³து⁴க்³வதூ⁴த³ர்பஹர: ஸ்வயஶ:கீர்தநோத்ஸவ: ।
வ்ரஜாங்க³நாஜநாராமோ வ்ரஜஸுந்த³ரிவல்லப:⁴ ॥ 139 ॥

ராஸக்ரீடா³ரதோ ராஸமஹாமண்ட³லமண்ட³ந: ।
வ்ருʼந்தா³வநவநாமோதீ³ யமுநாகூலகேலிக்ருʼத் ॥ 140 ॥

கோ³பிகாகீ³திகாகீ³த: ஶங்க²சூட³ஶிரோஹர: ।
மஹாஸர்பமுக²க்³ரஸ்தத்ரஸ்தநந்த³விமோசக: ॥ 141 ॥

ஸுத³ர்ஶநார்சிதபதோ³ து³ஷ்டாரிஷ்டவிநாஶக: ।
கேஶித்³வேஷோ வ்யோமஹந்தா ஶ்ருதநாரத³கீர்தந: ॥ 142 ॥

அக்ரூரப்ரியக்ருʼத்க்ரூரரஜகக்⁴ந: ஸுவேஶக்ருʼத் ।
ஸுதா³மாத³த்தமாலாட்⁴ய: குப்³ஜாசந்த³நசர்சித: ॥ 143 ॥

மது²ராஜநஸம்ஹர்ஷீ சண்ட³கோத³ண்ட³க²ண்ட³க்ருʼத் ।
கம்ஸஸைந்யஸமுச்சே²தீ³ வணிக்³விப்ரக³ணார்சித: ॥ 144 ॥

மஹாகுவலயாபீட³கா⁴தீ சாணூரமர்த³ந: । ?
ரங்க³ஶாலாக³தாபாரநரநாரீக்ருʼதோத்ஸவ: ॥ 145 ॥

கம்ஸத்⁴வம்ஸகர: கம்ஸஸ்வஸாரூப்யக³திப்ரத:³ ।
க்ருʼதோக்³ரஸேநந்ருʼபதி: ஸர்வயாத³வஸௌக்²யக்ருʼத் ॥ 146 ॥

தாதமாத்ருʼக்ருʼதாநந்தோ³ நந்த³கோ³பப்ரஸாத³த:³ ।
ஶ்ரிதஸாந்தீ³பநிகு³ருர்வித்³யாஸாக³ரபாரக:³ ॥ 147 ॥

தை³த்யபஞ்சஜநத்⁴வம்ஸீ பாஞ்சஜந்யத³ரப்ரிய: ।
ஸாந்தீ³பநிம்ருʼதாபத்யதா³தா காலயமார்சித: ॥ 148 ॥

ஸைரந்த்⁴ரீகாமஸந்தாபஶமநோঽக்ரூரப்ரீதித:³ ।
ஶார்ங்க³சாபத⁴ரோ நாநாஶரஸந்தா⁴நகோவித:³ ॥ 149 ॥

அபே⁴த்³யதி³வ்யகவச: ஶ்ரீமத்³தா³ருகஸாரதி:² ।
க²கே³ந்த்³ரசிஹ்நிதத்⁴வஜஶ்சக்ரபாணிர்க³தா³த⁴ர: ॥ 150 ॥

நந்த³கீயது³ஸேநாட்⁴யோঽக்ஷயபா³ணநிஷங்க³வாந் ।
ஸுராஸுராஜேயரண்யோ ஜிதமாக³த⁴யூத²ப: ॥ 151 ॥

மாக³த⁴த்⁴வஜிநீத்⁴வம்ஸீ மது²ராபுரபாலக: ।
த்³வாரகாபுரநிர்மாதா லோகஸ்தி²திநியாமக: ॥ 152 ॥

ஸர்வஸம்பத்திஜநந: ஸ்வஜநாநந்த³காரக: ।
கல்பவ்ருʼக்ஷாக்ஷிதமஹி: ஸுத⁴ர்மாநீதபூ⁴தல: ॥ 153 ॥

யவநாஸுரஸம்ஹர்தா முசுகுந்தே³ஷ்டஸாத⁴க: ।
ருக்மிணீத்³விஜஸம்மந்த்ரரதை²கக³தகுண்டி³ந: ॥ 154 ॥

ருக்மிணீஹாரகோ ருக்மிமுண்ட³முண்ட³நகாரக: ।
ருக்மிணீப்ரியக்ருʼத்ஸாக்ஷாத்³ருக்மிணீரமணீபதி: ॥ 155 ॥

ருக்மிணீவத³நாம்போ⁴ஜமது⁴பாநமது⁴வ்ரத: ।
ஸ்யமந்தகநிமித்தாத்மப⁴க்தர்க்ஷாதி⁴பஜித்ஶுசி: ॥ 156 ॥

ஜாம்ப³வார்சிதபாதா³ப்³ஜ: ஸாக்ஷாஜ்ஜாம்ப³வதீபதி: ।
ஸத்யபா⁴மாகரக்³ராஹீ காலிந்தீ³ஸுந்த³ரீப்ரிய: ॥ 157 ॥

ஸுதீக்ஷ்ணஶ்ருʼங்க³வ்ருʼஷப⁴ஸப்தஜித்³ராஜயூத²பி⁴த்³ ।
நக்³நஜித்தநயாஸத்யாநாயிகாநாயகோத்தம: ॥ 158 ॥

ப⁴த்³ரேஶோ லக்ஷ்மணாகாந்தோ மித்ரவிந்தா³ப்ரியேஶ்வர: ।
முருஜித்பீட²ஸேநாநீநாஶநோ நரகாந்தக: ॥ 159 ॥

த⁴ரார்சிதபதா³ம்போ⁴ஜோ ப⁴க³த³த்தப⁴யாபஹா ।
நரகாஹ்ருʼததி³வ்யஸ்த்ரீரத்நவாஹாதி³நாயக: ॥ 160 ॥

அஷ்டோத்தரஶதத்³வ்யஷ்டஸஹஸ்ரஸ்த்ரீவிலாஸவாந் ।
ஸத்யபா⁴மாப³லாவாக்யபாரிஜாதாபஹாரக: ॥ 161 ॥

தே³வேந்த்³ரப³லபி⁴ஜ்ஜாயாஜாதநாநாவிலாஸவாந் ।
ருக்மிணீமாநத³லந: ஸ்த்ரீவிலாஸாவிமோஹித: ॥ 162 ॥

காமதாத: ஸாம்ப³ஸுதோঽஸங்க்²யபுத்ரப்ரபௌத்ரவாந் ।
உஶாயாநிதபௌத்ரார்த²பா³ணபா³ஹுஸஸ்ரசி²த் ॥ 163 ॥

நந்த்³யாதி³ப்ரமத²த்⁴வம்ஸீ லீலாஜிதமஹேஶ்வர: ।
மஹாதே³வஸ்துதபதோ³ ந்ருʼக³து:³க²விமோசக: ॥ 164 ॥

ப்³ரஹ்மஸ்வாபஹரக்லேஶகதா²ஸ்வஜநபாலக: ।
பௌண்ட்³ரகாரி: காஶிராஜஶிரோஹர்தா ஸதா³ஜித: ॥ 165 ॥

ஸுத³க்ஷிணவ்ரதாராத்⁴யஶிவக்ருʼத்யாநலாந்தக: ।
வாராணஸீப்ரத³ஹநோ நாரதே³க்ஷிதவைப⁴வ: ॥ 166 ॥

அத்³பு⁴தைஶ்வர்யமஹிமா ஸர்வத⁴ர்மப்ரவர்தக: ।
ஜராஸந்த⁴நிரோதா⁴ர்தபூ⁴பு⁴ஜேரிதஸத்கத:² ॥ 167 ॥

நாரதே³ரிதஸந்மித்ரகார்யகௌ³ரவஸாத⁴க: ।
கலத்ரபுத்ரஸந்மித்ரஸத்³வ்ருʼத்தாப்தக்³ருʼஹாநுக:³ ॥ 168 ॥

ஜராஸந்த⁴வதோ⁴த்³யோக³கர்தா பூ⁴பதிஶர்மக்ருʼத் ।
ஸந்மித்ரக்ருʼத்யாசரிதோ ராஜஸூயப்ரவர்தக: ॥ 169 ॥

ஸர்வர்ஷிக³ணஸம்ஸ்துத்யஶ்சைத்³யப்ராணநிக்ருʼந்தக: ।
இந்த்³ரப்ரஸ்த²ஜநை: பூஜ்யோ து³ர்யோத⁴நவிமோஹந: ॥ 170 ॥

மஹேஶத³த்தஸௌபா⁴க்³யபுரபி⁴ச்ச²த்ருகா⁴தக: ।
த³ந்தவக்த்ரரிபுச்சே²த்தா த³ந்தவக்த்ரக³திப்ரத:³ ॥ 171 ॥

விதூ³ரத²ப்ரமத²நோ பூ⁴ரிபா⁴ராவதாரக: ।
பார்த²தூ³த: பார்த²ஹித: பார்தா²ர்த:² பார்த²ஸாரதி:² ॥ 172 ॥

பார்த²மோஹஸமுச்சே²தீ³ கீ³தாஶாஸ்த்ரப்ரத³ர்ஶக: ।
பார்த²பா³ணக³தப்ராணவீரகைவல்யரூபத:³ ॥ 173 ॥

து³ர்யோத⁴நாதி³து³ர்வ்ருʼத்தத³ஹநோ பீ⁴ஷ்மமுக்தித:³ ।
பார்தா²ஶ்வமேதா⁴ஹரக: பார்த²ராஜ்யப்ரஸாத⁴க: ॥ 174 ॥

ப்ருʼதா²பீ⁴ஷ்டப்ரதோ³ பீ⁴மஜயதோ³ விஜயப்ரத:³ ।
யுதி⁴ஷ்டி²ரேஷ்டஸந்தா³தா த்³ரௌபதீ³ப்ரீதிஸாத⁴க: ॥ 175 ॥

ஸஹதே³வேரிதபதோ³ நகுலார்சிதவிக்³ரஹ: ।
ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரத³க்³த⁴க³ர்ப⁴ஸ்த²பூருவம்ஶப்ரஸாத⁴க: ॥ 176 ॥

பௌரவேந்த்³ரபுரஸ்த்ரீப்⁴யோ த்³வாரகாக³மநோத்ஸவ: ।
ஆநர்ததே³ஶநிவஸத்ப்ரஜேரிதமஹத்கத:² ॥ 177 ॥

ப்ரியப்ரீதிகரோ மித்ரவிப்ரதா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜந: ।
தீர்தா²பதே³ஶஸந்மித்ரப்ரியக்ருʼந்நந்த³நந்த³ந: ॥ 178 ॥

கோ³பீஜநஜ்ஞாநதா³தா தாதக்ரதுக்ருʼதோத்ஸவ: ।
ஸத்³வ்ருʼத்தவக்தா ஸத்³வ்ருʼத்தகர்தா ஸத்³வ்ருʼத்தபாலக: ॥ 179 ॥

தாதாத்மஜ்ஞாநஸந்தா³தா தே³வகீம்ருʼதபுத்ரத:³ ।
ஶ்ருததே³வப்ரியகரோ மைதி²லாநந்த³வர்த⁴ந: ॥ 180 ॥

பார்த²த³ர்பப்ரஶமநோ ம்ருʼதவிப்ரஸுதப்ரத:³ ।
ஸ்த்ரீரத்நவ்ருʼந்த³ஸந்தோஷீ ஜநகேலிகலோத்ஸவ: ॥ 181 ॥

சந்த்³ரகோடிஜநாநந்தீ³ பா⁴நுகோடிஸமப்ரப:⁴ ।
க்ருʼதாந்தகோடிது³ர்லங்க்⁴ய: காமகோடிமநோஹர: ॥ 182 ॥

யக்ஷராட்கோடித⁴நவாந்மருத்கோடிஸ்வவீர்யவாந் ।
ஸமுத்³ரகோடிக³ம்பீ⁴ரோ ஹிமவத்கோட்யகம்பந: ॥ 183 ॥

கோட்யஶ்வமேதா⁴ட்⁴யஹர: தீர்த²கோட்யதி⁴காஹ்வய: ।
பீயூஷகோடிம்ருʼத்யுக்⁴ந: காமது⁴க்கோட்யபீ⁴ஷ்டத:³ ॥ 184 ॥

ஶக்ரகோடிவிலாஸாட்⁴ய: கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக: ।
ஸர்வாமோகோ⁴த்³யமோঽநந்தகீர்திநி:ஸீமபௌருஷ: ॥ 185 ॥

ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரத³யஶா: புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ।
ப்³ரஹ்மாதி³ஸுரஸங்கீ³தவீதமாநுஷசேஷ்டித: ॥ 186 ॥

அநாதி³மத்⁴யநித⁴நோ வ்ருʼத்³தி⁴க்ஷயவிவர்ஜித: ।
ஸ்வப⁴க்தோத்³த⁴வமுக்²யைகஜ்ஞாநதோ³ ஜ்ஞாநவிக்³ரஹ: ॥ 187 ॥

விப்ரஶாபச்ச²லத்⁴வஸ்தயது³வம்ஶோக்³ரவிக்ரம: ।
ஸஶரீரஜராவ்யாத⁴ஸ்வர்க³த:³ ஸ்வர்கி³ஸம்ஸ்துத: ॥ 188 ॥

முமுக்ஷுமுக்தவிஷயீஜநாநந்த³கரோ யஶ: ।
கலிகாலமலத்⁴வம்ஸியஶா: ஶ்ரவணமங்க³ள: ॥ 189 ॥

ப⁴க்தப்ரியோ ப⁴க்தஹிதோ ப⁴க்தப்⁴ரமரபங்கஜ: ।
ஸ்ம்ருʼதமாத்ராகி²லத்ராதா யந்த்ரமந்த்ரப்ரப⁴ஞ்ஜக: ॥ 190 ॥

ஸர்வஸம்பத்ஸ்ராவிநாமா துளஸீதா³மவல்லப:⁴ ।
அப்ரமேயவபுர்பா⁴ஸ்வத³நர்க்⁴யாங்க³விபூ⁴ஷண: ॥ 191 ॥

விஶ்வைகஸுக²தோ³ விஶ்வஸஜ்ஜநாநந்த³பாலக: ।
ஸர்வதே³வஶிரோரத்நமத்³பு⁴தாநந்தபோ⁴க³வாந் ॥ 192 ॥

அதோ⁴க்ஷஜோ ஜநாஜீவ்ய: ஸர்வஸாது⁴ஜநாஶ்ரய: ।
ஸமஸ்தப⁴யபி⁴ந்நாமா ஸ்ம்ருʼதமாத்ரார்திநாஶக: ॥ 193 ॥

ஸ்வயஶ:ஶ்ரவணாநந்த³ஜநராகீ³ கு³ணார்ணவ: ।
அநிர்தே³ஶ்யவபுஸ்தப்தஶரணோ ஜீவஜீவந: ॥ 194 ॥

பரமார்த:² பரம்வேத்³ய: பரஜ்யோதி: பராக³தி: ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ ப⁴க³வாநநந்தஸுக²ஸாக³ர: ॥ 195 ॥

ஜக³த்³ப³ந்த⁴த்⁴வம்ஸயஶா ஜக³ஜ்ஜீவஜநாஶ்ரய: ।
வைகுண்ட²லோகைகபதிர்வைகுண்ட²ஜநவல்லப:⁴ ॥ 196 ॥

ப்ரத்³யும்நோ ருக்மிணீபுத்ர: ஶம்ப³ரக்⁴நோ ரதிப்ரிய: ।
புஷ்பத⁴ந்வா விஶ்வஜயீ த்³யுமத்ப்ராணநிஷூத³க: ॥ 197 ॥

அநிருத்³த:⁴ காமஸுத: ஶப்³த³யோநிர்மஹாக்ரம: ।
உஷாபதிர்வ்ருʼஷ்ணிபதிர்ஹ்ருʼஷீகேஶோ மந:பதி: ॥ 198 ॥

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாசார்ய: ஸர்வவேதா³ந்தஸாக³ர: ।
ஶுக: ஸகலத⁴ர்மஜ்ஞ: பரீக்ஷிந்ந்ருʼபஸத்க்ருʼத: ॥ 199 ॥

ஶ்ரீபு³த்³தோ⁴ து³ஷ்டபு³த்³தி⁴க்⁴நோ தை³த்யவேத³ப³ஹிஷ்கர: ।
பாக²ண்ட³மார்க³ப்ரவதோ³ நிராயுத⁴ஜக³ஜ்ஜய: ॥ 200 ॥

கல்கீ கலியுகா³ச்சா²தீ³ புந: ஸத்யப்ரவர்தக: ।
விப்ரவிஷ்ணுயஶோঽபத்யோ நஷ்டத⁴ர்மப்ரவர்தக: ॥ 201 ॥

ஸாரஸ்வத: ஸார்வபௌ⁴மோ ப³லித்ரைலோக்யஸாத⁴க: ।
அஷ்டம்யந்தரஸத்³த⁴ர்மவக்தா வைரோசநிப்ரிய: ॥ 202 ॥

ஆப: கரோ ரமாநாதோ²ঽமராரிகுலக்ருʼந்தந: ।
ஸுரேந்த்³ரஹிதக்ருʼத்³தீ⁴ரவீரமுக்திப³லப்ரத:³ ॥ 203 ॥

விஷ்வக்ஸேந: ஶம்பு⁴ஸகோ² த³ஶமாந்தரபாலக: ।
ப்³ரஹ்மஸாவர்ணிவம்ஶாப்³தி⁴ஹிதக்ருʼத்³விஶ்வவர்த⁴ந: ॥ 204 ॥

த⁴ர்மஸேதுரத⁴ர்மக்⁴நோ வைத்³யதந்த்ரபத³ப்ரத:³ ।
அஸுராந்தகரோ தே³வார்த²கஸூநு: ஸுபா⁴ஷண: ॥ 205 ॥

ஸ்வதா⁴மா ஸூந்ருʼதாஸூநு: ஸத்யதேஜோ த்³விஜாத்மஜ: ।
த்³விஷந்மநுயுக³த்ராதா பாதாலபுரதா³ரண: ॥ 206 ॥

தை³வஹோத்ரிர்வார்ஹதோயோ தி³வஸ்பதிரதிப்ரிய: ।
த்ரயோத³ஶாந்தரத்ராதா யோக³யோகி³ஜநேஶ்வர: ॥ 207 ॥

ஸத்த்ராயணோ ப்³ருʼஹத்³பா³ஹுர்வைநதேயோ விது³த்தம: ।
கர்மகாண்டை³கப்ரவதோ³ வேத³தந்த்ரப்ரவர்தக: ॥ 208 ॥

பரமேஷ்டீ² ஸுரஜ்யேஷ்டோ² ப்³ரஹ்மா விஶ்வஸ்ருʼஜாம்பதி: ।
அப்³ஜயோநிர்ஹம்ஸவாஹ: ஸர்வலோகபிதாமஹ: ॥ 209 ॥

விஷ்ணு: ஸர்வஜக³த்பாதா ஶாந்த: ஶுத்³த:⁴ ஸநாதந: ।
த்³விஜபூஜ்யோ த³யாஸிந்து:⁴ ஶரண்யோ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 210 ॥

ருத்³ரோ ம்ருʼட:³ ஶிவ: ஶாஸ்தா ஶம்பு:⁴ ஸர்வஹரோ ஹர: ।
கபர்தீ³ ஶங்கர: ஶூலீ த்ர்யக்ஷோঽபே⁴த்³யோ மஹேஶ்வர: ॥ 211 ॥

ஸர்வாத்⁴யக்ஷ: ஸர்வஶக்தி: ஸர்வார்த:² ஸர்வதோமுக:² ।
ஸர்வாவாஸ: ஸர்வரூப: ஸர்வகாரணகாரணம் ॥ 212 ॥

இத்யேதத்கதி²தம் விப்ர விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஸர்வபாபப்ரஶமநம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம் ॥ 213 ॥

மந:ஶுத்³தி⁴கரம் சாஶு ப⁴க³வத்³ப⁴க்திவர்த⁴நம் ।
ஸர்வவிக்⁴நஹரம் ஸர்வாஶ்சர்யைஶ்வர்யப்ரதா³யகம் ॥ 214 ॥

ஸர்வது:³க²ப்ரஶமநம் சாதுர்வர்க்³யப²லப்ரத³ம் ।
ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா ப⁴க்த்யா ஶ்ரவணாத்பட²நாஜ்ஜபாத் ॥ 215 ॥

ப்ரத்யஹம் ஸர்வவர்ணாநாம் விஷ்ணுபாதா³ஶ்ரிதாத்மநாம் ।
ஏதத்பட²ந் த்³விஜோ வித்³யாம் க்ஷத்ரிய: ப்ருʼதி²வீமிமாம் ॥ 216 ॥

வைஶ்யோ மஹாநிதி⁴ம் ஶூத்³ரோ வாஞ்சி²தாம் ஸித்³தி⁴மாப்நுயாத் ।
த்³வாத்ரிம்ஶத³பராதா⁴ந்யோ ஜ்ஞாநாஜ்ஞாநாச்சரேத்³த⁴ரே: ॥ 217 ॥

நாம்நா த³ஶாபராதா⁴ம்ஶ்ச ப்ரமாதா³தா³சரேத்³யதி³ ।
ஸமாஹிதமநா ஹ்யேதத்படே²த்³வா ஶ்ராவயேஜ்ஜபேத் ॥ 218 ॥

ஸ்மரேத்³வா ஶ்ருʼணுயாத்³வாபி தேப்⁴ய: ஸத்³ய: ப்ரமுச்யதே ।
நாத: பரதரம் புண்யம் த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யதே ॥ 219 ॥

யஸ்யைககீர்தநேநாபி ப⁴வப³ந்தா⁴த்³விமுச்யதே ।
அதஸ்த்வம் ஸததம் ப⁴க்த்யா ஶ்ரத்³த⁴யா கீர்தநம் குரு ॥ 220 ॥

விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரம் தே ப⁴க³வத்ப்ரீதிகாரணம் ।
ஶ்ரீநாரத³ உவாச ।
த⁴ந்யோঽஸ்ம்யநுக்³ருʼஹீதோঽஸ்மி த்வயாதிகருணாத்மநா ।
யத: க்ருʼஷ்ணஸ்ய பரமம் ஸஹஸ்ரம் நாமகீர்திதம் ॥ 221 ॥

யத்³யாலஸ்யாத்ப்ரமாதா³த்³வா ஸர்வம் படி²துமந்வஹம் ।
ந ஶக்நோமி ததா³ தே³வ கிம் கரோமி வத³ ப்ரபோ⁴ ॥ 222 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச ।
யதி³ ஸர்வம் ந ஶக்நோஷி ப்ரத்யஹம் படி²தும் த்³விஜ ।
ததா³ க்ருʼஷ்ணேதி க்ருʼஷ்ணேதி க்ருʼஷ்ணேதி ப்ரத்யஹம் வத³ ॥ 223 ॥

ஏதேந தவ விப்ரர்ஷே ஸர்வம் ஸம்பத்³யதே ஸக்ருʼத் ।
கிம் புநர்ப⁴க³வந்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய ப்ரகீர்தநாத் ॥ 224 ॥

யந்நாமகீர்தநேநைவ புமாந் ஸம்ஸாரஸாக³ரம் ।
தரத்யத்³தா⁴ ப்ரபத்³யே தம் க்ருʼஷ்ணம் கோ³பாலரூபிணம் ॥ 225 ॥

இதி ஸாத்வததந்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஷஷ்ட:² படல: ॥ 6 ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top