Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Krishna Sahasranama Stotram from Satvatatantra Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സാത്വതതന്ത്രേ ॥

ശ്രീനാരദ ഉവാച ।
കഥിതം മേ ത്വയാ ദേവ ഹരിനാമാനുകീര്‍തനം ।
പാപാപഹം മഹാസൌഖ്യം ഭഗവദ്ഭക്തികാരണം ॥ 1 ॥

തത്രാഹം യാനി നാമാനി കീര്‍തയാമി സുരോത്തമ ।
താന്യഹം ജ്ഞാതുമിച്ഛാമി സാകല്യേന കുതൂഹലാത് ॥ 2 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച ।
ഭൂംയംബുതേജസാം യേ വൈ പരമാണൂനപി ദ്വിജ ।
ശക്യന്തേ ഗണിതും ഭൂയോ ജന്‍മഭിര്‍ന ഹരേര്‍ഗുണാന്‍ ॥ 3 ॥

തഥാപി മുഖ്യം വക്ഷ്യാമി ശ്രീവിഷ്ണോഃ പരമാദ്ഭുതം ।
നാംനാം സഹസ്രം പാര്‍വത്യൈ യദിഹോക്തം കൃപാലുനാ ॥ 4 ॥

സമാധിനിഷ്ഠം മാം ദൃഷ്ട്വാ പാര്‍വതീ വരവര്‍ണിനീ ।
അപൃച്ഛത്പരമം ദേവം ഭഗവന്തം ജഗദ്ഗുരും ॥ 5 ॥

തദാ തസ്യൈ മയാ പ്രോക്തോ മത്പരോ ജഗദീശ്വരഃ ।
നാംനാം സഹസ്രം ച തഥാ ഗുണകര്‍മാനുസാരതഃ ॥ 6 ॥

തദഹം തേഽഭിവക്ഷ്യാമി മഹാഭാഗവതോ ഭവാന്‍ ।
യസ്യൈകസ്മരണേനൈവ പുമാന്‍ സിദ്ധിമവാപ്നുയാത് ॥ 7 ॥

ഉദ്യന്നവീനജലദാഭമകുണ്ഠധിഷ്ണ്യം വിദ്യോതിതാനലമനോഹരപീതവാസം ।
ഭാസ്വന്‍മയൂഖമുകുടാങ്ഗദഹാരയുക്തം കാഞ്ചീകലാപവലയാങ്ഗുലിഭിര്‍വിഭാതം ॥ 8 ॥

ബ്രഹ്മാദിദേവഗണവന്ദിതപാദപദ്യം ശ്രീസേവിതം സകലസുന്ദരസംനിവേശം ।
ഗോഗോപവനിതാമുനിവൃന്ദജുഷ്ടം കൃഷ്ണം പുരാണപുരുഷം മനസാ സ്മരാമി ॥ 9 ॥

ഓം നമോ വാസുദേവായ കൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ ।
പ്രണതക്ലേശസംഹര്‍ത്രേ പരമാനന്ദദായിനേ ॥ 10 ॥

ഓം ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രീമാന്‍ ശ്രീധരഃ ശ്രീസുഖാശ്രയഃ ।
ശ്രീദാതാ ശ്രീകരഃ ശ്രീശഃ ശ്രീസേവ്യഃ ശ്രീവിഭാവനഃ ॥ 11 ॥

പരമാത്മാ പരം ബ്രഹ്മ പരേശഃ പരമേശ്വരഃ ।
പരാനന്ദഃ പരം ധാമ പരമാനന്ദദായകഃ ॥ 12 ॥

നിരാലംബോ നിര്‍വികാരോ നിര്ലേപോ നിരവഗ്രഹഃ ।
നിത്യാനന്ദോ നിത്യമുക്തോ നിരീഹോ നിസ്പൃഹപ്രിയഃ ॥ 13 ॥

പ്രിയംവദഃ പ്രിയകരഃ പ്രിയദഃ പ്രിയസഞ്ജനഃ ।
പ്രിയാനുഗഃ പ്രിയാലംബീ പ്രിയകീര്‍തിഃ പ്രിയാത്പ്രിയഃ ॥ 14 ॥

മഹാത്യാഗീ മഹാഭോഗീ മഹായോഗീ മഹാതപാഃ ।
മഹാത്മാ മഹതാം ശ്രേഷ്ഠോ മഹാലോകപതിര്‍മഹാന്‍ ॥ 15 ॥

സിദ്ധാര്‍ഥഃ സിദ്ധസങ്കല്‍പഃ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധസാധനഃ ।
സിദ്ധേശഃ സിദ്ധമാര്‍ഗാഗ്രഃ സിദ്ധലോകൈകപാലകഃ ॥ 16 ॥

ഇഷ്ടോ വിശിഷ്ടഃ ശിഷ്ടേഷ്ടോ മഹിഷ്ഠോ ജിഷ്ണുരുത്തമഃ ।
ജ്യേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠശ്ച സര്‍വേഷ്ടോ വിഷ്ണുര്‍ഭ്രാജിഷ്ണുരവ്യയഃ ॥ 17 ॥

വിഭുഃ ശംഭുഃ പ്രഭുര്‍ഭൂമാ സ്വഭൂഃ സ്വാനന്ദമൂര്‍തിമാന്‍ ।
പ്രീതിമാന്‍ പ്രീതിദാതാ ച പ്രീതിദഃ പ്രീതിവര്‍ധനഃ ॥ 18 ॥

യോഗേശ്വരോ യോഗഗംയോ യോഗീശോ യോഗപാരഗഃ ।
യോഗദാതാ യോഗപതിര്യോഗസിദ്ധിവിധായകഃ ॥ 19 ॥

സത്യവ്രതഃ സത്യപരഃ ത്രിസത്യഃ സത്യകാരണഃ ।
സത്യാശ്രയഃ സത്യഹരഃ സത്പാലിഃ സത്യവര്‍ധനഃ ॥ 20 ॥

സര്‍വാനന്ദഃ സര്‍വഹരഃ സര്‍വഗഃ സര്‍വവശ്യകൃത് ।
സര്‍വപാതാ സര്‍വസുഖഃ സര്‍വശ്രുതിഗണാര്‍ണവഃ ॥ 21 ॥

ജനാര്‍ദനോ ജഗന്നാഥോ ജഗത്ത്രാതാ ജഗത്പിതാ ।
ജഗത്കര്‍താ ജഗദ്ധര്‍താ ജഗദാനന്ദമൂര്‍തിമാന്‍ ॥ 22 ॥

ധരാപതിര്ലോകപതിഃ സ്വര്‍പതിര്‍ജഗതാമ്പതിഃ ।
വിദ്യാപതിര്‍വിത്തപതിഃ സത്പതിഃ കമലാപതിഃ ॥ 23 ॥

ചതുരാത്മാ ചതുര്‍ബാഹുശ്ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദഃ ।
ചതുര്‍വ്യൂഹശ്ചതുര്‍ധാമാ ചതുര്യുഗവിധായകഃ ॥ 24 ॥

ആദിദേവോ ദേവദേവോ ദേവേശോ ദേവധാരണഃ ।
ദേവകൃദ്ദേവഭൃദ്ദേവോ ദേവേഡിതപദാംബുജഃ ॥ 25 ॥

വിശ്വേശ്വരോ വിശ്വരൂപീ വിശ്വാത്മാ വിശ്വതോമുഖഃ ।
വിശ്വസൂര്‍വിശ്വഫലദോ വിശ്വഗോ വിശ്വനായകഃ ॥ 26 ॥

ഭൂതകൃദ്ഭൂതഭൃദ്ഭാവോ ഭൂതാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ ।
ഭൂതിദോ ഭൂതിവിസ്താരോ വിഭൂതിര്‍ഭൂതിപാലകഃ ॥ 27 ॥

നാരായണോ നാരശായീ നാരസൂര്‍നാരജീവനഃ ।
നാരൈകഫലദോ നാരമുക്തിദോ നാരനായകഃ ॥ 28 ॥

സഹസ്രരൂപഃ സാഹസ്രനാമാ സാഹസ്രവിഗ്രഹഃ ।
സഹസ്രശീര്‍ഷാ സാഹസ്രപാദാക്ഷിഭുജശീര്‍ഷവാന്‍ ॥ 29 ॥

പദ്മനാഭഃ പദ്മഗര്‍ഭഃ പദ്മീ പദ്മനിഭേക്ഷണഃ ।
പദ്മശായീ പദ്മമാലീ പദ്മാങ്കിതപദദ്വയഃ ॥ 30 ॥

വീര്യവാന്‍ സ്ഥൈര്യവാന്‍ വാഗ്മീ ശൌര്യവാന്‍ ധൈര്യവാന്‍ ക്ഷമീ ।
ധീമാന്‍ ധര്‍മപരോ ഭോഗീ ഭഗവാന്‍ ഭയനാശനഃ ॥ 31 ॥

ജയന്തോ വിജയോ ജേതാ ജയദോ ജയവര്‍ധനഃ ।
അമാനീ മാനദോ മാന്യോ മഹിമാവാന്‍മഹാബലഃ ॥ 32 ॥

സന്തുഷ്ടസ്തോഷദോ ദാതാ ദമനോ ദീനവത്സലഃ ।
ജ്ഞാനീ യശസ്വാന്‍ ധൃതിമാന്‍ സഹ ഓജോബലാശ്രയഃ ॥ 33 ॥

ഹയഗ്രീവോ മഹാതേജാ മഹാര്‍ണവവിനോദകൃത് ।
മധുകൈടഭവിധ്വംസീ വേദകൃദ്വേദപാലകഃ ॥ 34 ॥

സനത്കുമാരഃ സനകഃ സനന്ദശ്ച സനാതനഃ ।
അഖണ്ഡബ്രഹ്മവ്രതവാനാത്മാ യോഗവിവേചകഃ ॥ 35 ॥

ശ്രീനാരദോ ദേവഋഷിഃ കര്‍മാകര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ।
സാത്വതാഗമകൃല്ലോകഹിതാഹിതപ്രസൂചകഃ ॥ 36 ॥

ആദികാലോ യജ്ഞതത്ത്വം ധാതൃനാസാപുടോദ്ഭവഃ ।
ദന്താഗ്രന്യസ്തഭൂഗോലോ ഹിരണ്യാക്ഷബലാന്തകഃ ॥ 37 ॥

പൃഥ്വീപതിഃ ശീഘ്രവേഗോ രോമാന്തര്‍ഗതസാഗരഃ ।
ശ്വാസാവധൂതഹേമാദ്രിഃ പ്രജാപതിപതിസ്തുതഃ ॥ 38 ॥

അനന്തോ ധരണീഭര്‍താ പാതാലതലവാസകൃത് ।
കാമാഗ്നിജവനോ നാഗരാജരാജോ മഹാദ്യുതിഃ ॥ 39 ॥

മഹാകൂര്‍മോ വിശ്വകായഃ ശേഷഭുക്സര്‍വപാലകഃ ।
ലോകപിതൃഗണാധീശഃ പിതൃസ്തുതമഹാപദഃ ॥ 40 ॥

കൃപാമയഃ സ്വയം വ്യക്തിര്‍ധ്രുവപ്രീതിവിവര്‍ധനഃ ।
ധ്രുവസ്തുതപദോ വിഷ്ണുലോകദോ ലോകപൂജിതഃ ॥ 41 ॥

ശുക്ലഃ കര്‍ദമസന്തപ്തസ്തപസ്തോഷിതമാനസഃ ।
മനോഽഭീഷ്ടപ്രദോ ഹര്‍ഷബിന്ദ്വഞ്ചിതസരോവരഃ ॥ 42 ॥

യജ്ഞഃ സുരഗണാധീശോ ദൈത്യദാനവഘാതകഃ ।
മനുത്രാതാ ലോകപാലോ ലോകപാലകജന്‍മകൃത് ॥ 43 ॥

കപിലാഖ്യഃ സാങ്ഖ്യപാതാ കര്‍ദമാങ്ഗസമുദ്ഭവഃ ।
സര്‍വസിദ്ധഗണാധീശോ ദേവഹൂതിഗതിപ്രദഃ ॥ 44 ॥

ദത്തോഽത്രിതനയോ യോഗീ യോഗമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശകഃ ।
അനസൂയാനന്ദകരഃ സര്‍വയോഗിജനസ്തുതഃ ॥ 45 ॥

നാരായണോ നരഋഷിര്‍ധര്‍മപുത്രോ മഹാമനാഃ ।
മഹേശശൂലദമനോ മഹേശൈകവരപ്രദഃ ॥ 46 ॥

ആകല്‍പാന്തതപോധീരോ മന്‍മഥാദിമദാപഹഃ ।
ഊര്‍വശീസൃഗ്ജിതാനങ്ഗോ മാര്‍കണ്ഡേയപ്രിയപ്രദഃ ॥ 47 ॥

ഋഷഭോ നാഭിസുഖദോ മേരുദേവീപ്രിയാത്മജഃ ।
യോഗിരാജദ്വിജസ്രഷ്ടാ യോഗചര്യാപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 48 ॥

അഷ്ടബാഹുര്‍ദക്ഷയജ്ഞപാവനോഽഖിലസത്കൃതഃ ।
ദക്ഷേശദ്വേഷശമനോ ദക്ഷജ്ഞാനപ്രദായകഃ ॥ 49 ॥

പ്രിയവ്രതകുലോത്പന്നോ ഗയനാമാ മഹായശാഃ ।
ഉദാരകര്‍മാ ബഹുവിന്‍മഹാഗുണഗണാര്‍ണവഃ ॥ 50 ॥

ഹംസരൂപീ തത്ത്വവക്താ ഗുണാഗുണവിവേചകഃ ।
ധാതൃലജ്ജാപ്രശമനോ ബ്രഹ്മചാരിജനപ്രിയഃ ॥ 51 ॥

വൈശ്യഃ പൃഥുഃ പൃഥ്വിദോഗ്ധാ സര്‍വജീവനദോഹകൃത് ।
ആദിരാജോ ജനാവാസകാരകോ ഭൂസമീകരഃ ॥ 52 ॥

പ്രചേതോഽഭിഷ്ടുതപദഃ ശാന്തമൂര്‍തിഃ സുദര്‍ശനഃ ।
ദിവാരാത്രിഗണാധീശഃ കേതുമാനജനാശ്രയഃ ॥ 53 ॥

ശ്രീകാമദേവഃ കമലാകാമകേലിവിനോദകൃത് ।
സ്വപാദരതിദോഽഭീഷ്ടസുഖദോ ദുഃഖനാശനഃ ॥ 54 ॥

വിഭുര്‍ധര്‍മഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠോ വേദശീര്‍ഷോ ദ്വിജാത്മജഃ ।
അഷ്ടാശീതിസഹസ്രാണാം മുനീനാമുപദേശദഃ ॥ 55 ॥

സത്യസേനോ യക്ഷരക്ഷോദഹനോ ദീനപാലകഃ ।
ഇന്ദ്രമിത്രഃ സുരാരിഘ്നഃ സൂനൃതാധര്‍മനന്ദനഃ ॥ 56 ॥

ഹരിര്‍ഗജവരത്രാതാ ഗ്രാഹപാശവിനാശകഃ ।
ത്രികൂടാദ്രിവനശ്ലാഘീ സര്‍വലോകഹിതൈഷണഃ ॥ 57 ॥

വൈകുണ്ഠശുഭ്രാസുഖദോ വികുണ്ഠാസുന്ദരീസുതഃ ।
രമാപ്രിയകരഃ ശ്രീമാന്നിജലോകപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 58 ॥

വിപ്രശാപപരീഖിന്നനിര്‍ജരാര്‍തിനിവാരണഃ ।
ദുഗ്ധാബ്ധിമഥനോ വിപ്രോ വിരാജതനയോഽജിതഃ ॥ 59 ॥

മന്ദാരാദ്രിധരഃ കൂര്‍മോ ദേവദാനവശര്‍മകൃത് ।
ജംബൂദ്വീപസമഃ സ്രഷ്ടാ പീയൂഷോത്പത്തികാരണം ॥ 60 ॥

ധന്വന്തരീ രുക്।ഗ്ശമനോഽമൃതധുക്രുക്പ്രശാന്തകഃ ।
ആയുര്‍വേദകരോ വൈദ്യരാജോ വിദ്യാപ്രദായകഃ ॥ 61 ॥

ദേവാഭയകരോ ദൈത്യമോഹിനീ കാമരൂപിണീ ।
ഗീര്‍വാണാമൃതപോ ദുഷ്ടദൈത്യദാനവവഞ്ചകഃ ॥ 62 ॥

മഹാമത്സ്യോ മഹാകായഃ ശല്‍കാന്തര്‍ഗതസാഗരഃ ।
വേദാരിദൈത്യദമനോ വ്രീഹിബീജസുരക്ഷകഃ ॥ 63 ॥

പുച്ഛാഘാതഭ്രമത്സിന്ധുഃ സത്യവ്രതപ്രിയപ്രദഃ ।
ഭക്തസത്യവ്രതത്രാതാ യോഗത്രയപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 64 ॥

നരസിംഹോ ലോകജിഹ്വഃ ശങ്കുകര്‍ണോ നഖായുധഃ ।
സടാവധൂതജലദോ ദന്തദ്യുതിജിതപ്രഭഃ ॥ 65 ॥

ഹിരണ്യകശിപുധ്വംസീ ബഹുദാനവദര്‍പഹാ ।
പ്രഹ്ലാദസ്തുതപാദാബ്ജോ ഭക്തസംസാരതാപഹാ ॥ 66 ॥

ബ്രഹ്മേന്ദ്രരുദ്രഭീതിഘ്നോ ദേവകാര്യപ്രസാധകഃ ।
ജ്വലജ്ജ്വലനസങ്കാശഃ സര്‍വഭീതിവിനാശകഃ ॥ 67 ॥

മഹാകലുഷവിധ്വംസീ സര്‍വകാമവരപ്രദഃ ।
കാലവിക്രമസംഹര്‍താ ഗ്രഹപീഡാവിനാശകഃ ॥ 68 ॥

സര്‍വവ്യാധിപ്രശമനഃ പ്രചണ്ഡരിപുദണ്ഡകൃത് ।
ഉഗ്രഭൈരവസന്ത്രസ്തഹരാര്‍തിവിനിവാരകഃ ॥ 69 ॥

ബ്രഹ്മചര്‍മാവൃതശിരാഃ ശിവശീര്‍ഷൈകനൂപുരഃ ।
ദ്വാദശാദിത്യശീര്‍ഷൈകമണിര്‍ദിക്പാലഭൂഷണഃ ॥ 70 ॥

വാമനോഽദിതിഭീതിഘ്നോ ദ്വിജാതിഗണമണ്ഡനഃ ।
ത്രിപദവ്യാജയാഞ്ചാപ്തബലിത്രൈലോക്യസമ്പദഃ ॥ 71 ॥

പന്നഖക്ഷതബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഹോഽമിതവിക്രമഃ । pannagakShata?
സ്വര്‍ധുനീതീര്‍ഥജനനോ ബ്രഹ്മപൂജ്യോ ഭയാപഹഃ ॥ 72 ॥

സ്വാങ്ഘ്രിവാരിഹതാഘൌഘോ വിശ്വരൂപൈകദര്‍ശനഃ ।
ബലിപ്രിയകരോ ഭക്തസ്വര്‍ഗദോഗ്ധാ ഗദാധരഃ ॥ 73 ॥

ജാമദഗ്ന്യോ മഹാവീര്യഃ പരശുഭൃത്കാര്‍തവീര്യജിത് ।
സഹസ്രാര്‍ജുനസംഹര്‍താ സര്‍വക്ഷത്രകുലാന്തകഃ ॥ 74 ॥

നിഃക്ഷത്രപൃഥ്വീകരണോ വീരജിദ്വിപ്രരാജ്യദഃ ।
ദ്രോണാസ്ത്രവേദപ്രവദോ മഹേശഗുരുകീര്‍തിദഃ ॥ 75 ॥

സൂര്യവംശാബ്ജതരണിഃ ശ്രീമദ്ദശരഥാത്മജഃ ।
ശ്രീരാമോ രാമചന്ദ്രശ്ച രാമഭദ്രോഽമിതപ്രഭഃ ॥ 76 ॥

നീലവര്‍ണപ്രതീകാശഃ കൌസല്യാപ്രാണജീവനഃ ।
പദ്മനേത്രഃ പദ്മവക്ത്രഃ പദ്മാങ്കിതപദാംബുജഃ ॥ 77 ॥

പ്രലംബബാഹുശ്ചാര്‍വങ്ഗോ രത്നാഭരണഭൂഷിതഃ ।
ദിവ്യാംബരോ ദിവ്യധനുര്‍ദിഷ്ടദിവ്യാസ്ത്രപാരഗഃ ॥ 78 ॥

നിസ്ത്രിംശപാണിര്‍വീരേശോഽപരിമേയപരാക്രമഃ ।
വിശ്വാമിത്രഗുരുര്‍ധന്വീ ധനുര്‍വേദവിദുത്തമഃ ॥ 79 ॥

ഋജുമാര്‍ഗനിമിത്തേഷു സങ്ഘതാഡിതതാഡകഃ ।
സുബാഹുര്‍ബാഹുവീര്യാഢ്യബഹുരാക്ഷസഘാതകഃ ॥ 80 ॥

പ്രാപ്തചണ്ഡീശദോര്‍ദണ്ഡചണ്ഡകോദണ്ഡഖണ്ഡനഃ ।
ജനകാനന്ദജനകോ ജാനകീപ്രിയനായകഃ ॥ 81 ॥

അരാതികുലദര്‍പഘ്നോ ധ്വസ്തഭാര്‍ഗവവിക്രമഃ ।
പിതൃവാക്ത്യക്തരാജ്യശ്രീവനവാസകൃതോത്സവഃ ॥ 82 ॥

വിരാധരാധദമനശ്ചിത്രകൂടാദ്രിമന്ദിരഃ ।
ദ്വിജശാപസമുച്ഛന്നദണ്ഡകാരണ്യകര്‍മകൃത് ॥ 83 ॥

ചതുര്‍ദശസഹസ്രോഗ്രരാക്ഷസഘ്നഃ ഖരാന്തകഃ ।
ത്രിശിരഃപ്രാണശമനോ ദുഷ്ടദൂഷണദൂഷണഃ ॥ 84 ॥

ഛദ്മമാരീചമഥനോ ജാനകീവിരഹാര്‍തിഹൃത് ।
ജടായുഷഃ ക്രിയാകാരീ കബന്ധവധകോവിദഃ ॥ 85 ॥

ഋഷ്യമൂകഗുഹാവാസീ കപിപഞ്ചമസഖ്യകൃത് ।
വാമപാദാഗ്രനിക്ഷിപ്തദുന്ദുഭ്യസ്ഥിബൃഹദ്ഗിരിഃ ॥ 86 ॥

സകണ്ടകാരദുര്‍ഭേദസപ്തതാലപ്രഭേദകഃ ।
കിഷ്കിന്ധാധിപവാലിഘ്നോ മിത്രസുഗ്രീവരാജ്യദഃ ॥ 87 ॥

ആഞ്ജനേയസ്വലാങ്ഗൂലദഗ്ധലങ്കാമഹോദയഃ ।
സീതാവിരഹവിസ്പഷ്ടരോഷക്ഷോഭിതസാഗരഃ ॥ 88 ॥

ഗിരികൂടസമുത്ക്ഷേപസമുദ്രാദ്ഭുതസേതുകൃത് ।
പാദപ്രഹാരസന്ത്രസ്തവിഭീഷണഭയാപഹഃ ॥ 89 ॥

അങ്ഗദോക്തിപരിക്ലിഷ്ടഘോരരാവണസൈന്യജിത് ।
നികുംഭകുംഭധൂംരാക്ഷകുംഭകര്‍ണാദിവീരഹാ ॥ 90 ॥

കൈലാസസഹനോന്‍മത്തദശാനനശിരോഹരഃ ।
അഗ്നിസംസ്പര്‍ശസംശുദ്ധസീതാസംവരണോത്സുകഃ ॥ 91 ॥

കപിരാക്ഷസരാജാങ്ഗപ്രാപ്തരാജ്യനിജാശ്രയഃ ।
അയോധ്യാധിപതിഃ സര്‍വരാജന്യഗണശേഖരഃ ॥ 92 ॥

അചിന്ത്യകര്‍മാ നൃപതിഃ പ്രാപ്തസിംഹാസനോദയഃ ।
ദുഷ്ടദുര്‍ബുദ്ധിദലനോ ദീനഹീനൈകപാലകഃ ॥ 93 ॥

സര്‍വസമ്പത്തിജനനസ്തിര്യങ്ന്യായവിവേചകഃ ।
ശൂദ്രഘോരതപഃപ്ലുഷ്ടദ്വിജപുത്രൈകജീവനഃ ॥ 94 ॥

ദുഷ്ടവാക്ക്ലിഷ്ടഹൃദയഃ സീതാനിര്‍വാസകാരകഃ ।
തുരങ്ഗമേധക്രതുയാട്ശ്രീമത്കുശലവാത്മജഃ ॥ 95 ॥

സത്യാര്‍ഥത്യക്തസൌമിത്രിഃ സൂന്നീതജനസങ്ഗ്രഹഃ ।
സത്കര്‍ണപൂരസത്കീര്‍തിഃ കീര്‍ത്യാലോകാഘനാശനഃ ॥ 96 ॥

ഭരതോ ജ്യേഷ്ഠപാദാബ്ജരതിത്യക്തനൃപാസനഃ ।
സര്‍വസദ്ഗുണസമ്പന്നഃ കോടിഗന്ധര്‍വനാശകഃ ॥ 97 ॥

ലക്ഷ്മണോ ജ്യേഷ്ഠനിരതോ ദേവവൈരിഗണാന്തകഃ ।
ഇന്ദ്രജിത്പ്രാണശമനോ ഭ്രാതൃമാന്‍ ത്യക്തവിഗ്രഹഃ ॥ 98 ॥

ശത്രുഘ്നോഽമിത്രശമനോ ലവണാന്തകകാരകഃ ।
ആര്യഭ്രാതൃജനശ്ലാഘ്യഃ സതാം ശ്ലാഘ്യഗുണാകരഃ ॥ 99 ॥

വടപത്ത്രപുടസ്ഥായീ ശ്രീമുകുന്ദോഽഖിലാശ്രയഃ ।
തനൂദരാര്‍പിതജഗന്‍മൃകണ്ഡതനയഃ ഖഗഃ ॥ 100 ॥

ആദ്യോ ദേവഗണാഗ്രണ്യോ മിതസ്തുതിനതിപ്രിയഃ ।
വൃത്രഘോരതനുത്രസ്തദേവസന്‍മന്ത്രസാധകഃ ॥ 101 ॥

ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണശ്ലാഘീ ബ്രഹ്മണ്യജനവത്സലഃ ।
ഗോഷ്പദാപ്സുഗലദ്ഗാത്രവാലഖില്യജനാശ്രയഃ ॥ 102 ॥

ദൌസ്വസ്തിര്യജ്വനാം ശ്രേഷ്ഠോ നൃപവിസ്മയകാരകഃ ।
തുരങ്ഗമേധബഹുകൃദ്വദാന്യഗണശേഖരഃ ॥ 103 ॥

വാസവീതനയോ വ്യാസോ വേദശാഖാനിരൂപകഃ ।
പുരാണഭാരതാചാര്യഃ കലിലോകഹിതൈഷണഃ ॥ 104 ॥

രോഹിണീഹൃദയാനന്ദോ ബലഭദ്രോ ബലാശ്രയഃ ।
സങ്കര്‍ഷണഃ സീരപാണിഃ മുസലാസ്ത്രോഽമലദ്യുതിഃ ॥ 105 ॥

ശങ്ഖകുന്ദേന്ദുശ്വേതാങ്ഗസ്താലഭിദ്ധേനുകാന്തകഃ ।
മുഷ്ടികാരിഷ്ടഹനനോ ലാങ്ഗലാകൃഷ്ടയാമുനഃ ॥ 106 ॥

പ്രലംബപ്രാണഹാ രുക്മീമഥനോ ദ്വിവിദാന്തകഃ ।
രേവതീപ്രീതിദോ രാമാരമണോ ബല്വലാന്തകഃ ॥ 107 ॥

ഹസ്തിനാപുരസങ്കര്‍ഷീ കൌരവാര്‍ചിതസത്പദഃ ।
ബ്രഹ്മാദിസ്തുതപാദാബ്ജോ ദേവയാദവപാലകഃ ॥ 108 ॥

മായാപതിര്‍മഹാമായോ മഹാമായാനിദേശകൃത് ।
യദുവംശാബ്ധിപൂര്‍ണേന്ദുര്‍ബലദേവപ്രിയാനുജഃ ॥ 109 ॥

നരാകൃതിഃ പരം ബ്രഹ്മ പരിപൂര്‍ണഃ പരോദയഃ ।
സര്‍വജ്ഞാനാദിസമ്പൂര്‍ണഃ പൂര്‍ണാനന്ദഃ പുരാതനഃ ॥ 110 ॥

പീതാംബരഃ പീതനിദ്രഃ പീതവേശ്മമഹാതപാഃ ।
മഹോരസ്കോ മഹാബാഹുര്‍മഹാര്‍ഹമണികുണ്ഡലഃ ॥ 111 ॥

ലസദ്ഗണ്ഡസ്ഥലീഹൈമമൌലിമാലാവിഭൂഷിതഃ ।
സുചാരുകര്‍ണഃ സുഭ്രാജന്‍മകരാകൃതികുണ്ഡലഃ ॥ 112 ॥

നീലകുഞ്ചിതസുസ്നിഗ്ധകുന്തലഃ കൌമുദീമുഖഃ ।
സുനാസഃ കുന്ദദശനോ ലസത്കോകനദാധരഃ ॥ 113 ॥

സുമന്ദഹാസോ രുചിരഭ്രൂമണ്ഡലവിലോകനഃ ।
കംബുകണ്ഠോ ബൃഹദ്ബ്രഹ്മാ വലയാങ്ഗദഭൂഷണഃ ॥ 114 ॥

കൌസ്തുഭീ വനമാലീ ച ശങ്ഖചക്രഗദാബ്ജഭൃത് ।
ശ്രീവത്സലക്ഷ്ംയാ ലക്ഷ്യാങ്ഗഃ സര്‍വലക്ഷണലക്ഷണഃ ॥ 115 ॥

ദലോദരോ നിംനനാഭിര്‍നിരവദ്യോ നിരാശ്രയഃ ।
നിതംബബിംബവ്യാലംബികിങ്കിണീകാഞ്ചിമണ്ഡിതഃ ॥ 116 ॥

സമജങ്ഘാജാനുയുഗ്മഃ സുചാരുരുചിരാജിതഃ ।
ധ്വജവജ്രാങ്കുശാംഭോജശരാങ്കിതപദാംബുജഃ ॥ 117 ॥

ഭക്തഭ്രമരസങ്ഘാതപീതപാദാംബുജാസവഃ ।
നഖചന്ദ്രമണിജ്യോത്സ്നാപ്രകാശിതമഹാമനാഃ ॥ 118 ॥

പാദാംബുജയുഗന്യസ്തലസന്‍മഞ്ജീരരാജിതഃ ।
സ്വഭക്തഹൃദയാകാശലസത്പങ്കജവിസ്തരഃ ॥ 119 ॥

സര്‍വപ്രാണിജനാനന്ദോ വസുദേവനുതിപ്രിയഃ ।
ദേവകീനന്ദനോ ലോകനന്ദികൃദ്ഭക്തഭീതിഭിത് ॥ 120 ॥

ശേഷാനുഗഃ ശേഷശായീ യശോദാനതിമാനദഃ ।
നന്ദാനന്ദകരോ ഗോപഗോപീഗോകുലബാന്ധവഃ ॥ 121 ॥

സര്‍വവ്രജജനാനന്ദീ ഭക്തവല്ലഭവവല്ലഭഃ ।
വല്യവ്യങ്ഗലസദ്ഗാത്രോ ബല്ലവീബാഹുമധ്യഗഃ ॥ 122 ॥

പീതപൂതനികാസ്തന്യഃ പൂതനാപ്രാണശോഷണഃ ।
പൂതനോരസ്ഥലസ്ഥായീ പൂതനാമോക്ഷദായകഃ ॥ 123 ॥

സമാഗതജനാനന്ദീ ശകടോച്ചാടകാരകഃ ।
പ്രാപ്തവിപ്രാശിഷോഽധീശോ ലഘിമാദിഗുണാശ്രയഃ ॥ 124 ॥

തൃണാവര്‍തഗലഗ്രാഹീ തൃണാവര്‍തനിഷൂദനഃ ।
ജനന്യാനന്ദജനകോ ജനന്യാ മുഖവിശ്വദൃക് ॥ 125 ॥

ബാലക്രീഡാരതോ ബാലഭാഷാലീലാദിനിര്‍വൃതഃ ।
ഗോപഗോപീപ്രിയകരോ ഗീതനൃത്യാനുകാരകഃ ॥ 126 ॥

നവനീതവിലിപ്താങ്ഗോ നവനീതലവപ്രിയഃ ।
നവനീതലവാഹാരീ നവനീതാനുതസ്കരഃ ॥ 127 ॥

ദാമോദരോഽര്‍ജുനോന്‍മൂലോ ഗോപൈകമതികാരകഃ ।
വൃന്ദാവനവനക്രീഡോ നാനാക്രീഡാവിശാരദഃ ॥ 128 ॥

വത്സപുച്ഛസമാകര്‍ഷീ വത്സാസുരനിഷൂദനഃ ।
ബകാരിരഘസംഹാരീ ബാലാദ്യന്തകനാശനഃ ॥ 129 ॥

യമുനാനിലസഞ്ജുഷ്ടസുമൃഷ്ടപുലിനപ്രിയഃ ।
ഗോപാലബാലപൂഗസ്ഥഃ സ്നിഗ്ധദധ്യന്നഭോജനഃ ॥ 130 ॥

ഗോഗോപഗോപീപ്രിയകൃദ്ധനഭൃന്‍മോഹഖണ്ഡനഃ ।
വിധാതുര്‍മോഹജനകോഽത്യദ്ഭുതൈശ്വര്യദര്‍ശകഃ ॥ 131 ॥

വിധിസ്തുതപദാംഭോജോ ഗോപദാരകബുദ്ധിഭിത് ।
കാലീയദര്‍പദലനോ നാഗനാരീനുതിപ്രിയഃ ॥ 132 ॥

ദാവാഗ്നിശമനഃ സര്‍വവ്രജഭൃജ്ജനജീവനഃ ।
മുഞ്ജാരണ്യപ്രവേശാപ്തകൃച്ഛ്രദാവാഗ്നിദാരണഃ ॥ 133 ॥

സര്‍വകാലസുഖക്രീഡോ ബര്‍ഹിബര്‍ഹാവതംസകഃ ।
ഗോധുഗ്വധൂജനപ്രാണോ വേണുവാദ്യവിശാരദഃ ॥ 134 ॥

ഗോപീപിധാനാരുന്ധാനോ ഗോപീവ്രതവരപ്രദഃ ।
വിപ്രദര്‍പപ്രശമനോ വിപ്രപത്നീപ്രസാദദഃ ॥ 135 ॥

ശതക്രതുവരധ്വംസീ ശക്രദര്‍പമദാപഹഃ ।
ധൃതഗോവര്‍ധനഗിരിര്‍വ്രജലോകാഭയപ്രദഃ ॥ 136 ॥

ഇന്ദ്രകീര്‍തിലസത്കീര്‍തിര്‍ഗോവിന്ദോ ഗോകുലോത്സവഃ ।
നന്ദത്രാണകരോ ദേവജലേശേഡിതസത്കഥഃ ॥ 137 ॥

വ്രജവാസിജനശ്ലാഘ്യോ നിജലോകപ്രദര്‍ശകഃ ।
സുവേണുനാദമദനോന്‍മത്തഗോപീവിനോദകൃത് ॥ 138 ॥

ഗോധുഗ്വധൂദര്‍പഹരഃ സ്വയശഃകീര്‍തനോത്സവഃ ।
വ്രജാങ്ഗനാജനാരാമോ വ്രജസുന്ദരിവല്ലഭഃ ॥ 139 ॥

രാസക്രീഡാരതോ രാസമഹാമണ്ഡലമണ്ഡനഃ ।
വൃന്ദാവനവനാമോദീ യമുനാകൂലകേലികൃത് ॥ 140 ॥

ഗോപികാഗീതികാഗീതഃ ശങ്ഖചൂഡശിരോഹരഃ ।
മഹാസര്‍പമുഖഗ്രസ്തത്രസ്തനന്ദവിമോചകഃ ॥ 141 ॥

സുദര്‍ശനാര്‍ചിതപദോ ദുഷ്ടാരിഷ്ടവിനാശകഃ ।
കേശിദ്വേഷോ വ്യോമഹന്താ ശ്രുതനാരദകീര്‍തനഃ ॥ 142 ॥

അക്രൂരപ്രിയകൃത്ക്രൂരരജകഘ്നഃ സുവേശകൃത് ।
സുദാമാദത്തമാലാഢ്യഃ കുബ്ജാചന്ദനചര്‍ചിതഃ ॥ 143 ॥

മഥുരാജനസംഹര്‍ഷീ ചണ്ഡകോദണ്ഡഖണ്ഡകൃത് ।
കംസസൈന്യസമുച്ഛേദീ വണിഗ്വിപ്രഗണാര്‍ചിതഃ ॥ 144 ॥

മഹാകുവലയാപീഡഘാതീ ചാണൂരമര്‍ദനഃ । ?
രങ്ഗശാലാഗതാപാരനരനാരീകൃതോത്സവഃ ॥ 145 ॥

കംസധ്വംസകരഃ കംസസ്വസാരൂപ്യഗതിപ്രദഃ ।
കൃതോഗ്രസേനനൃപതിഃ സര്‍വയാദവസൌഖ്യകൃത് ॥ 146 ॥

താതമാതൃകൃതാനന്ദോ നന്ദഗോപപ്രസാദദഃ ।
ശ്രിതസാന്ദീപനിഗുരുര്‍വിദ്യാസാഗരപാരഗഃ ॥ 147 ॥

ദൈത്യപഞ്ചജനധ്വംസീ പാഞ്ചജന്യദരപ്രിയഃ ।
സാന്ദീപനിമൃതാപത്യദാതാ കാലയമാര്‍ചിതഃ ॥ 148 ॥

സൈരന്ധ്രീകാമസന്താപശമനോഽക്രൂരപ്രീതിദഃ ।
ശാര്‍ങ്ഗചാപധരോ നാനാശരസന്ധാനകോവിദഃ ॥ 149 ॥

അഭേദ്യദിവ്യകവചഃ ശ്രീമദ്ദാരുകസാരഥിഃ ।
ഖഗേന്ദ്രചിഹ്നിതധ്വജശ്ചക്രപാണിര്‍ഗദാധരഃ ॥ 150 ॥

നന്ദകീയദുസേനാഢ്യോഽക്ഷയബാണനിഷങ്ഗവാന്‍ ।
സുരാസുരാജേയരണ്യോ ജിതമാഗധയൂഥപഃ ॥ 151 ॥

മാഗധധ്വജിനീധ്വംസീ മഥുരാപുരപാലകഃ ।
ദ്വാരകാപുരനിര്‍മാതാ ലോകസ്ഥിതിനിയാമകഃ ॥ 152 ॥

സര്‍വസമ്പത്തിജനനഃ സ്വജനാനന്ദകാരകഃ ।
കല്‍പവൃക്ഷാക്ഷിതമഹിഃ സുധര്‍മാനീതഭൂതലഃ ॥ 153 ॥

യവനാസുരസംഹര്‍താ മുചുകുന്ദേഷ്ടസാധകഃ ।
രുക്മിണീദ്വിജസമ്മന്ത്രരഥൈകഗതകുണ്ഡിനഃ ॥ 154 ॥

രുക്മിണീഹാരകോ രുക്മിമുണ്ഡമുണ്ഡനകാരകഃ ।
രുക്മിണീപ്രിയകൃത്സാക്ഷാദ്രുക്മിണീരമണീപതിഃ ॥ 155 ॥

രുക്മിണീവദനാംഭോജമധുപാനമധുവ്രതഃ ।
സ്യമന്തകനിമിത്താത്മഭക്തര്‍ക്ഷാധിപജിത്ശുചിഃ ॥ 156 ॥

ജാംബവാര്‍ചിതപാദാബ്ജഃ സാക്ഷാജ്ജാംബവതീപതിഃ ।
സത്യഭാമാകരഗ്രാഹീ കാലിന്ദീസുന്ദരീപ്രിയഃ ॥ 157 ॥

സുതീക്ഷ്ണശൃങ്ഗവൃഷഭസപ്തജിദ്രാജയൂഥഭിദ് ।
നഗ്നജിത്തനയാസത്യാനായികാനായകോത്തമഃ ॥ 158 ॥

ഭദ്രേശോ ലക്ഷ്മണാകാന്തോ മിത്രവിന്ദാപ്രിയേശ്വരഃ ।
മുരുജിത്പീഠസേനാനീനാശനോ നരകാന്തകഃ ॥ 159 ॥

ധരാര്‍ചിതപദാംഭോജോ ഭഗദത്തഭയാപഹാ ।
നരകാഹൃതദിവ്യസ്ത്രീരത്നവാഹാദിനായകഃ ॥ 160 ॥

അഷ്ടോത്തരശതദ്വ്യഷ്ടസഹസ്രസ്ത്രീവിലാസവാന്‍ ।
സത്യഭാമാബലാവാക്യപാരിജാതാപഹാരകഃ ॥ 161 ॥

ദേവേന്ദ്രബലഭിജ്ജായാജാതനാനാവിലാസവാന്‍ ।
രുക്മിണീമാനദലനഃ സ്ത്രീവിലാസാവിമോഹിതഃ ॥ 162 ॥

കാമതാതഃ സാംബസുതോഽസങ്ഖ്യപുത്രപ്രപൌത്രവാന്‍ ।
ഉശായാനിതപൌത്രാര്‍ഥബാണബാഹുസസ്രഛിത് ॥ 163 ॥

നന്ദ്യാദിപ്രമഥധ്വംസീ ലീലാജിതമഹേശ്വരഃ ।
മഹാദേവസ്തുതപദോ നൃഗദുഃഖവിമോചകഃ ॥ 164 ॥

ബ്രഹ്മസ്വാപഹരക്ലേശകഥാസ്വജനപാലകഃ ।
പൌണ്ഡ്രകാരിഃ കാശിരാജശിരോഹര്‍താ സദാജിതഃ ॥ 165 ॥

സുദക്ഷിണവ്രതാരാധ്യശിവകൃത്യാനലാന്തകഃ ।
വാരാണസീപ്രദഹനോ നാരദേക്ഷിതവൈഭവഃ ॥ 166 ॥

അദ്ഭുതൈശ്വര്യമഹിമാ സര്‍വധര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ।
ജരാസന്ധനിരോധാര്‍തഭൂഭുജേരിതസത്കഥഃ ॥ 167 ॥

നാരദേരിതസന്‍മിത്രകാര്യഗൌരവസാധകഃ ।
കലത്രപുത്രസന്‍മിത്രസദ്വൃത്താപ്തഗൃഹാനുഗഃ ॥ 168 ॥

ജരാസന്ധവധോദ്യോഗകര്‍താ ഭൂപതിശര്‍മകൃത് ।
സന്‍മിത്രകൃത്യാചരിതോ രാജസൂയപ്രവര്‍തകഃ ॥ 169 ॥

സര്‍വര്‍ഷിഗണസംസ്തുത്യശ്ചൈദ്യപ്രാണനികൃന്തകഃ ।
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥജനൈഃ പൂജ്യോ ദുര്യോധനവിമോഹനഃ ॥ 170 ॥

മഹേശദത്തസൌഭാഗ്യപുരഭിച്ഛത്രുഘാതകഃ ।
ദന്തവക്ത്രരിപുച്ഛേത്താ ദന്തവക്ത്രഗതിപ്രദഃ ॥ 171 ॥

വിദൂരഥപ്രമഥനോ ഭൂരിഭാരാവതാരകഃ ।
പാര്‍ഥദൂതഃ പാര്‍ഥഹിതഃ പാര്‍ഥാര്‍ഥഃ പാര്‍ഥസാരഥിഃ ॥ 172 ॥

പാര്‍ഥമോഹസമുച്ഛേദീ ഗീതാശാസ്ത്രപ്രദര്‍ശകഃ ।
പാര്‍ഥബാണഗതപ്രാണവീരകൈവല്യരൂപദഃ ॥ 173 ॥

ദുര്യോധനാദിദുര്‍വൃത്തദഹനോ ഭീഷ്മമുക്തിദഃ ।
പാര്‍ഥാശ്വമേധാഹരകഃ പാര്‍ഥരാജ്യപ്രസാധകഃ ॥ 174 ॥

പൃഥാഭീഷ്ടപ്രദോ ഭീമജയദോ വിജയപ്രദഃ ।
യുധിഷ്ഠിരേഷ്ടസന്ദാതാ ദ്രൌപദീപ്രീതിസാധകഃ ॥ 175 ॥

സഹദേവേരിതപദോ നകുലാര്‍ചിതവിഗ്രഹഃ ।
ബ്രഹ്മാസ്ത്രദഗ്ധഗര്‍ഭസ്ഥപൂരുവംശപ്രസാധകഃ ॥ 176 ॥

പൌരവേന്ദ്രപുരസ്ത്രീഭ്യോ ദ്വാരകാഗമനോത്സവഃ ।
ആനര്‍തദേശനിവസത്പ്രജേരിതമഹത്കഥഃ ॥ 177 ॥

പ്രിയപ്രീതികരോ മിത്രവിപ്രദാരിദ്ര്യഭഞ്ജനഃ ।
തീര്‍ഥാപദേശസന്‍മിത്രപ്രിയകൃന്നന്ദനന്ദനഃ ॥ 178 ॥

ഗോപീജനജ്ഞാനദാതാ താതക്രതുകൃതോത്സവഃ ।
സദ്വൃത്തവക്താ സദ്വൃത്തകര്‍താ സദ്വൃത്തപാലകഃ ॥ 179 ॥

താതാത്മജ്ഞാനസന്ദാതാ ദേവകീമൃതപുത്രദഃ ।
ശ്രുതദേവപ്രിയകരോ മൈഥിലാനന്ദവര്‍ധനഃ ॥ 180 ॥

പാര്‍ഥദര്‍പപ്രശമനോ മൃതവിപ്രസുതപ്രദഃ ।
സ്ത്രീരത്നവൃന്ദസന്തോഷീ ജനകേലികലോത്സവഃ ॥ 181 ॥

ചന്ദ്രകോടിജനാനന്ദീ ഭാനുകോടിസമപ്രഭഃ ।
കൃതാന്തകോടിദുര്ലങ്ഘ്യഃ കാമകോടിമനോഹരഃ ॥ 182 ॥

യക്ഷരാട്കോടിധനവാന്‍മരുത്കോടിസ്വവീര്യവാന്‍ ।
സമുദ്രകോടിഗംഭീരോ ഹിമവത്കോട്യകമ്പനഃ ॥ 183 ॥

കോട്യശ്വമേധാഢ്യഹരഃ തീര്‍ഥകോട്യധികാഹ്വയഃ ।
പീയൂഷകോടിമൃത്യുഘ്നഃ കാമധുക്കോട്യഭീഷ്ടദഃ ॥ 184 ॥

ശക്രകോടിവിലാസാഢ്യഃ കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡനായകഃ ।
സര്‍വാമോഘോദ്യമോഽനന്തകീര്‍തിനിഃസീമപൌരുഷഃ ॥ 185 ॥

സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദയശാഃ പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനഃ ।
ബ്രഹ്മാദിസുരസങ്ഗീതവീതമാനുഷചേഷ്ടിതഃ ॥ 186 ॥

അനാദിമധ്യനിധനോ വൃദ്ധിക്ഷയവിവര്‍ജിതഃ ।
സ്വഭക്തോദ്ധവമുഖ്യൈകജ്ഞാനദോ ജ്ഞാനവിഗ്രഹഃ ॥ 187 ॥

വിപ്രശാപച്ഛലധ്വസ്തയദുവംശോഗ്രവിക്രമഃ ।
സശരീരജരാവ്യാധസ്വര്‍ഗദഃ സ്വര്‍ഗിസംസ്തുതഃ ॥ 188 ॥

മുമുക്ഷുമുക്തവിഷയീജനാനന്ദകരോ യശഃ ।
കലികാലമലധ്വംസിയശാഃ ശ്രവണമങ്ഗലഃ ॥ 189 ॥

ഭക്തപ്രിയോ ഭക്തഹിതോ ഭക്തഭ്രമരപങ്കജഃ ।
സ്മൃതമാത്രാഖിലത്രാതാ യന്ത്രമന്ത്രപ്രഭഞ്ജകഃ ॥ 190 ॥

സര്‍വസമ്പത്സ്രാവിനാമാ തുലസീദാമവല്ലഭഃ ।
അപ്രമേയവപുര്‍ഭാസ്വദനര്‍ഘ്യാങ്ഗവിഭൂഷണഃ ॥ 191 ॥

വിശ്വൈകസുഖദോ വിശ്വസജ്ജനാനന്ദപാലകഃ ।
സര്‍വദേവശിരോരത്നമദ്ഭുതാനന്തഭോഗവാന്‍ ॥ 192 ॥

അധോക്ഷജോ ജനാജീവ്യഃ സര്‍വസാധുജനാശ്രയഃ ।
സമസ്തഭയഭിന്നാമാ സ്മൃതമാത്രാര്‍തിനാശകഃ ॥ 193 ॥

സ്വയശഃശ്രവണാനന്ദജനരാഗീ ഗുണാര്‍ണവഃ ।
അനിര്‍ദേശ്യവപുസ്തപ്തശരണോ ജീവജീവനഃ ॥ 194 ॥

പരമാര്‍ഥഃ പരംവേദ്യഃ പരജ്യോതിഃ പരാഗതിഃ ।
വേദാന്തവേദ്യോ ഭഗവാനനന്തസുഖസാഗരഃ ॥ 195 ॥

ജഗദ്ബന്ധധ്വംസയശാ ജഗജ്ജീവജനാശ്രയഃ ।
വൈകുണ്ഠലോകൈകപതിര്‍വൈകുണ്ഠജനവല്ലഭഃ ॥ 196 ॥

പ്രദ്യുംനോ രുക്മിണീപുത്രഃ ശംബരഘ്നോ രതിപ്രിയഃ ।
പുഷ്പധന്വാ വിശ്വജയീ ദ്യുമത്പ്രാണനിഷൂദകഃ ॥ 197 ॥

അനിരുദ്ധഃ കാമസുതഃ ശബ്ദയോനിര്‍മഹാക്രമഃ ।
ഉഷാപതിര്‍വൃഷ്ണിപതിര്‍ഹൃഷീകേശോ മനഃപതിഃ ॥ 198 ॥

ശ്രീമദ്ഭാഗവതാചാര്യഃ സര്‍വവേദാന്തസാഗരഃ ।
ശുകഃ സകലധര്‍മജ്ഞഃ പരീക്ഷിന്നൃപസത്കൃതഃ ॥ 199 ॥

ശ്രീബുദ്ധോ ദുഷ്ടബുദ്ധിഘ്നോ ദൈത്യവേദബഹിഷ്കരഃ ।
പാഖണ്ഡമാര്‍ഗപ്രവദോ നിരായുധജഗജ്ജയഃ ॥ 200 ॥

കല്‍കീ കലിയുഗാച്ഛാദീ പുനഃ സത്യപ്രവര്‍തകഃ ।
വിപ്രവിഷ്ണുയശോഽപത്യോ നഷ്ടധര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ॥ 201 ॥

സാരസ്വതഃ സാര്‍വഭൌമോ ബലിത്രൈലോക്യസാധകഃ ।
അഷ്ടംയന്തരസദ്ധര്‍മവക്താ വൈരോചനിപ്രിയഃ ॥ 202 ॥

ആപഃ കരോ രമാനാഥോഽമരാരികുലകൃന്തനഃ ।
സുരേന്ദ്രഹിതകൃദ്ധീരവീരമുക്തിബലപ്രദഃ ॥ 203 ॥

വിഷ്വക്സേനഃ ശംഭുസഖോ ദശമാന്തരപാലകഃ ।
ബ്രഹ്മസാവര്‍ണിവംശാബ്ധിഹിതകൃദ്വിശ്വവര്‍ധനഃ ॥ 204 ॥

ധര്‍മസേതുരധര്‍മഘ്നോ വൈദ്യതന്ത്രപദപ്രദഃ ।
അസുരാന്തകരോ ദേവാര്‍ഥകസൂനുഃ സുഭാഷണഃ ॥ 205 ॥

സ്വധാമാ സൂനൃതാസൂനുഃ സത്യതേജോ ദ്വിജാത്മജഃ ।
ദ്വിഷന്‍മനുയുഗത്രാതാ പാതാലപുരദാരണഃ ॥ 206 ॥

ദൈവഹോത്രിര്‍വാര്‍ഹതോയോ ദിവസ്പതിരതിപ്രിയഃ ।
ത്രയോദശാന്തരത്രാതാ യോഗയോഗിജനേശ്വരഃ ॥ 207 ॥

സത്ത്രായണോ ബൃഹദ്ബാഹുര്‍വൈനതേയോ വിദുത്തമഃ ।
കര്‍മകാണ്ഡൈകപ്രവദോ വേദതന്ത്രപ്രവര്‍തകഃ ॥ 208 ॥

പരമേഷ്ഠീ സുരജ്യേഷ്ഠോ ബ്രഹ്മാ വിശ്വസൃജാമ്പതിഃ ।
അബ്ജയോനിര്‍ഹംസവാഹഃ സര്‍വലോകപിതാമഹഃ ॥ 209 ॥

വിഷ്ണുഃ സര്‍വജഗത്പാതാ ശാന്തഃ ശുദ്ധഃ സനാതനഃ ।
ദ്വിജപൂജ്യോ ദയാസിന്ധുഃ ശരണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 210 ॥

രുദ്രോ മൃഡഃ ശിവഃ ശാസ്താ ശംഭുഃ സര്‍വഹരോ ഹരഃ ।
കപര്‍ദീ ശങ്കരഃ ശൂലീ ത്ര്യക്ഷോഽഭേദ്യോ മഹേശ്വരഃ ॥ 211 ॥

സര്‍വാധ്യക്ഷഃ സര്‍വശക്തിഃ സര്‍വാര്‍ഥഃ സര്‍വതോമുഖഃ ।
സര്‍വാവാസഃ സര്‍വരൂപഃ സര്‍വകാരണകാരണം ॥ 212 ॥

ഇത്യേതത്കഥിതം വിപ്ര വിഷ്ണോര്‍നാമസഹസ്രകം ।
സര്‍വപാപപ്രശമനം സര്‍വാഭീഷ്ടഫലപ്രദം ॥ 213 ॥

മനഃശുദ്ധികരം ചാശു ഭഗവദ്ഭക്തിവര്‍ധനം ।
സര്‍വവിഘ്നഹരം സര്‍വാശ്ചര്യൈശ്വര്യപ്രദായകം ॥ 214 ॥

സര്‍വദുഃഖപ്രശമനം ചാതുര്‍വര്‍ഗ്യഫലപ്രദം ।
ശ്രദ്ധയാ പരയാ ഭക്ത്യാ ശ്രവണാത്പഠനാജ്ജപാത് ॥ 215 ॥

പ്രത്യഹം സര്‍വവര്‍ണാനാം വിഷ്ണുപാദാശ്രിതാത്മനാം ।
ഏതത്പഠന്‍ ദ്വിജോ വിദ്യാം ക്ഷത്രിയഃ പൃഥിവീമിമാം ॥ 216 ॥

വൈശ്യോ മഹാനിധിം ശൂദ്രോ വാഞ്ഛിതാം സിദ്ധിമാപ്നുയാത് ।
ദ്വാത്രിംശദപരാധാന്യോ ജ്ഞാനാജ്ഞാനാച്ചരേദ്ധരേഃ ॥ 217 ॥

നാംനാ ദശാപരാധാംശ്ച പ്രമാദാദാചരേദ്യദി ।
സമാഹിതമനാ ഹ്യേതത്പഠേദ്വാ ശ്രാവയേജ്ജപേത് ॥ 218 ॥

സ്മരേദ്വാ ശൃണുയാദ്വാപി തേഭ്യഃ സദ്യഃ പ്രമുച്യതേ ।
നാതഃ പരതരം പുണ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു വിദ്യതേ ॥ 219 ॥

യസ്യൈകകീര്‍തനേനാപി ഭവബന്ധാദ്വിമുച്യതേ ।
അതസ്ത്വം സതതം ഭക്ത്യാ ശ്രദ്ധയാ കീര്‍തനം കുരു ॥ 220 ॥

വിഷ്ണോര്‍നാമസഹസ്രം തേ ഭഗവത്പ്രീതികാരണം ।
ശ്രീനാരദ ഉവാച ।
ധന്യോഽസ്ംയനുഗൃഹീതോഽസ്മി ത്വയാതികരുണാത്മനാ ।
യതഃ കൃഷ്ണസ്യ പരമം സഹസ്രം നാമകീര്‍തിതം ॥ 221 ॥

യദ്യാലസ്യാത്പ്രമാദാദ്വാ സര്‍വം പഠിതുമന്വഹം ।
ന ശക്നോമി തദാ ദേവ കിം കരോമി വദ പ്രഭോ ॥ 222 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച ।
യദി സര്‍വം ന ശക്നോഷി പ്രത്യഹം പഠിതും ദ്വിജ ।
തദാ കൃഷ്ണേതി കൃഷ്ണേതി കൃഷ്ണേതി പ്രത്യഹം വദ ॥ 223 ॥

ഏതേന തവ വിപ്രര്‍ഷേ സര്‍വം സമ്പദ്യതേ സകൃത് ।
കിം പുനര്‍ഭഗവന്നാംനാം സഹസ്രസ്യ പ്രകീര്‍തനാത് ॥ 224 ॥

യന്നാമകീര്‍തനേനൈവ പുമാന്‍ സംസാരസാഗരം ।
തരത്യദ്ധാ പ്രപദ്യേ തം കൃഷ്ണം ഗോപാലരൂപിണം ॥ 225 ॥

ഇതി സാത്വതതന്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമഷഷ്ഠഃ പടലഃ ॥ 6 ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top