Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Krishna Sahasranama Stotram from Satvatatantra Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమ్ సాత్వతతన్త్రే ॥

శ్రీనారద ఉవాచ ।
కథితం మే త్వయా దేవ హరినామానుకీర్తనమ్ ।
పాపాపహం మహాసౌఖ్యం భగవద్భక్తికారణమ్ ॥ ౧ ॥

తత్రాహం యాని నామాని కీర్తయామి సురోత్తమ ।
తాన్యహం జ్ఞాతుమిచ్ఛామి సాకల్యేన కుతూహలాత్ ॥ ౨ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।
భూమ్యమ్బుతేజసాం యే వై పరమాణూనపి ద్విజ ।
శక్యన్తే గణితుం భూయో జన్మభిర్న హరేర్గుణాన్ ॥ ౩ ॥

తథాపి ముఖ్యం వక్ష్యామి శ్రీవిష్ణోః పరమాద్భుతమ్ ।
నామ్నాం సహస్రం పార్వత్యై యదిహోక్తం కృపాలునా ॥ ౪ ॥

సమాధినిష్ఠం మాం దృష్ట్వా పార్వతీ వరవర్ణినీ ।
అపృచ్ఛత్పరమం దేవం భగవన్తం జగద్గురుమ్ ॥ ౫ ॥

తదా తస్యై మయా ప్రోక్తో మత్పరో జగదీశ్వరః ।
నామ్నాం సహస్రం చ తథా గుణకర్మానుసారతః ॥ ౬ ॥

తదహం తేఽభివక్ష్యామి మహాభాగవతో భవాన్ ।
యస్యైకస్మరణేనైవ పుమాన్ సిద్ధిమవాప్నుయాత్ ॥ ౭ ॥

ఉద్యన్నవీనజలదాభమకుణ్ఠధిష్ణ్యం విద్యోతితానలమనోహరపీతవాసమ్ ।
భాస్వన్మయూఖముకుటాఙ్గదహారయుక్తం కాఞ్చీకలాపవలయాఙ్గులిభిర్విభాతమ్ ॥ ౮ ॥

బ్రహ్మాదిదేవగణవన్దితపాదపద్యం శ్రీసేవితం సకలసున్దరసంనివేశమ్ ।
గోగోపవనితామునివృన్దజుష్టం కృష్ణం పురాణపురుషం మనసా స్మరామి ॥ ౯ ॥

ఓం నమో వాసుదేవాయ కృష్ణాయ పరమాత్మనే ।
ప్రణతక్లేశసంహర్త్రే పరమానన్దదాయినే ॥ ౧౦ ॥

ఓం శ్రీకృష్ణః శ్రీపతిః శ్రీమాన్ శ్రీధరః శ్రీసుఖాశ్రయః ।
శ్రీదాతా శ్రీకరః శ్రీశః శ్రీసేవ్యః శ్రీవిభావనః ॥ ౧౧ ॥

పరమాత్మా పరం బ్రహ్మ పరేశః పరమేశ్వరః ।
పరానన్దః పరం ధామ పరమానన్దదాయకః ॥ ౧౨ ॥

నిరాలమ్బో నిర్వికారో నిర్లేపో నిరవగ్రహః ।
నిత్యానన్దో నిత్యముక్తో నిరీహో నిస్పృహప్రియః ॥ ౧౩ ॥

ప్రియంవదః ప్రియకరః ప్రియదః ప్రియసఞ్జనః ।
ప్రియానుగః ప్రియాలమ్బీ ప్రియకీర్తిః ప్రియాత్ప్రియః ॥ ౧౪ ॥

మహాత్యాగీ మహాభోగీ మహాయోగీ మహాతపాః ।
మహాత్మా మహతాం శ్రేష్ఠో మహాలోకపతిర్మహాన్ ॥ ౧౫ ॥

సిద్ధార్థః సిద్ధసఙ్కల్పః సిద్ధిదః సిద్ధసాధనః ।
సిద్ధేశః సిద్ధమార్గాగ్రః సిద్ధలోకైకపాలకః ॥ ౧౬ ॥

ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టో మహిష్ఠో జిష్ణురుత్తమః ।
జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠశ్చ సర్వేష్టో విష్ణుర్భ్రాజిష్ణురవ్యయః ॥ ౧౭ ॥

విభుః శమ్భుః ప్రభుర్భూమా స్వభూః స్వానన్దమూర్తిమాన్ ।
ప్రీతిమాన్ ప్రీతిదాతా చ ప్రీతిదః ప్రీతివర్ధనః ॥ ౧౮ ॥

యోగేశ్వరో యోగగమ్యో యోగీశో యోగపారగః ।
యోగదాతా యోగపతిర్యోగసిద్ధివిధాయకః ॥ ౧౯ ॥

సత్యవ్రతః సత్యపరః త్రిసత్యః సత్యకారణః ।
సత్యాశ్రయః సత్యహరః సత్పాలిః సత్యవర్ధనః ॥ ౨౦ ॥

సర్వానన్దః సర్వహరః సర్వగః సర్వవశ్యకృత్ ।
సర్వపాతా సర్వసుఖః సర్వశ్రుతిగణార్ణవః ॥ ౨౧ ॥

జనార్దనో జగన్నాథో జగత్త్రాతా జగత్పితా ।
జగత్కర్తా జగద్ధర్తా జగదానన్దమూర్తిమాన్ ॥ ౨౨ ॥

ధరాపతిర్లోకపతిః స్వర్పతిర్జగతామ్పతిః ।
విద్యాపతిర్విత్తపతిః సత్పతిః కమలాపతిః ॥ ౨౩ ॥

చతురాత్మా చతుర్బాహుశ్చతుర్వర్గఫలప్రదః ।
చతుర్వ్యూహశ్చతుర్ధామా చతుర్యుగవిధాయకః ॥ ౨౪ ॥

ఆదిదేవో దేవదేవో దేవేశో దేవధారణః ।
దేవకృద్దేవభృద్దేవో దేవేడితపదామ్బుజః ॥ ౨౫ ॥

విశ్వేశ్వరో విశ్వరూపీ విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః ।
విశ్వసూర్విశ్వఫలదో విశ్వగో విశ్వనాయకః ॥ ౨౬ ॥

భూతకృద్భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః ।
భూతిదో భూతివిస్తారో విభూతిర్భూతిపాలకః ॥ ౨౭ ॥

నారాయణో నారశాయీ నారసూర్నారజీవనః ।
నారైకఫలదో నారముక్తిదో నారనాయకః ॥ ౨౮ ॥

సహస్రరూపః సాహస్రనామా సాహస్రవిగ్రహః ।
సహస్రశీర్షా సాహస్రపాదాక్షిభుజశీర్షవాన్ ॥ ౨౯ ॥

పద్మనాభః పద్మగర్భః పద్మీ పద్మనిభేక్షణః ।
పద్మశాయీ పద్మమాలీ పద్మాఙ్కితపదద్వయః ॥ ౩౦ ॥

వీర్యవాన్ స్థైర్యవాన్ వాగ్మీ శౌర్యవాన్ ధైర్యవాన్ క్షమీ ।
ధీమాన్ ధర్మపరో భోగీ భగవాన్ భయనాశనః ॥ ౩౧ ॥

జయన్తో విజయో జేతా జయదో జయవర్ధనః ।
అమానీ మానదో మాన్యో మహిమావాన్మహాబలః ॥ ౩౨ ॥

సన్తుష్టస్తోషదో దాతా దమనో దీనవత్సలః ।
జ్ఞానీ యశస్వాన్ ధృతిమాన్ సహ ఓజోబలాశ్రయః ॥ ౩౩ ॥

హయగ్రీవో మహాతేజా మహార్ణవవినోదకృత్ ।
మధుకైటభవిధ్వంసీ వేదకృద్వేదపాలకః ॥ ౩౪ ॥

సనత్కుమారః సనకః సనన్దశ్చ సనాతనః ।
అఖణ్డబ్రహ్మవ్రతవానాత్మా యోగవివేచకః ॥ ౩౫ ॥

శ్రీనారదో దేవఋషిః కర్మాకర్మప్రవర్తకః ।
సాత్వతాగమకృల్లోకహితాహితప్రసూచకః ॥ ౩౬ ॥

ఆదికాలో యజ్ఞతత్త్వం ధాతృనాసాపుటోద్భవః ।
దన్తాగ్రన్యస్తభూగోలో హిరణ్యాక్షబలాన్తకః ॥ ౩౭ ॥

పృథ్వీపతిః శీఘ్రవేగో రోమాన్తర్గతసాగరః ।
శ్వాసావధూతహేమాద్రిః ప్రజాపతిపతిస్తుతః ॥ ౩౮ ॥

అనన్తో ధరణీభర్తా పాతాలతలవాసకృత్ ।
కామాగ్నిజవనో నాగరాజరాజో మహాద్యుతిః ॥ ౩౯ ॥

మహాకూర్మో విశ్వకాయః శేషభుక్సర్వపాలకః ।
లోకపితృగణాధీశః పితృస్తుతమహాపదః ॥ ౪౦ ॥

కృపామయః స్వయం వ్యక్తిర్ధ్రువప్రీతివివర్ధనః ।
ధ్రువస్తుతపదో విష్ణులోకదో లోకపూజితః ॥ ౪౧ ॥

శుక్లః కర్దమసన్తప్తస్తపస్తోషితమానసః ।
మనోఽభీష్టప్రదో హర్షబిన్ద్వఞ్చితసరోవరః ॥ ౪౨ ॥

యజ్ఞః సురగణాధీశో దైత్యదానవఘాతకః ।
మనుత్రాతా లోకపాలో లోకపాలకజన్మకృత్ ॥ ౪౩ ॥

కపిలాఖ్యః సాఙ్ఖ్యపాతా కర్దమాఙ్గసముద్భవః ।
సర్వసిద్ధగణాధీశో దేవహూతిగతిప్రదః ॥ ౪౪ ॥

దత్తోఽత్రితనయో యోగీ యోగమార్గప్రదర్శకః ।
అనసూయానన్దకరః సర్వయోగిజనస్తుతః ॥ ౪౫ ॥

నారాయణో నరఋషిర్ధర్మపుత్రో మహామనాః ।
మహేశశూలదమనో మహేశైకవరప్రదః ॥ ౪౬ ॥

ఆకల్పాన్తతపోధీరో మన్మథాదిమదాపహః ।
ఊర్వశీసృగ్జితానఙ్గో మార్కణ్డేయప్రియప్రదః ॥ ౪౭ ॥

ఋషభో నాభిసుఖదో మేరుదేవీప్రియాత్మజః ।
యోగిరాజద్విజస్రష్టా యోగచర్యాప్రదర్శకః ॥ ౪౮ ॥

అష్టబాహుర్దక్షయజ్ఞపావనోఽఖిలసత్కృతః ।
దక్షేశద్వేషశమనో దక్షజ్ఞానప్రదాయకః ॥ ౪౯ ॥

ప్రియవ్రతకులోత్పన్నో గయనామా మహాయశాః ।
ఉదారకర్మా బహువిన్మహాగుణగణార్ణవః ॥ ౫౦ ॥

హంసరూపీ తత్త్వవక్తా గుణాగుణవివేచకః ।
ధాతృలజ్జాప్రశమనో బ్రహ్మచారిజనప్రియః ॥ ౫౧ ॥

వైశ్యః పృథుః పృథ్విదోగ్ధా సర్వజీవనదోహకృత్ ।
ఆదిరాజో జనావాసకారకో భూసమీకరః ॥ ౫౨ ॥

ప్రచేతోఽభిష్టుతపదః శాన్తమూర్తిః సుదర్శనః ।
దివారాత్రిగణాధీశః కేతుమానజనాశ్రయః ॥ ౫౩ ॥

శ్రీకామదేవః కమలాకామకేలివినోదకృత్ ।
స్వపాదరతిదోఽభీష్టసుఖదో దుఃఖనాశనః ॥ ౫౪ ॥

విభుర్ధర్మభృతాం శ్రేష్ఠో వేదశీర్షో ద్విజాత్మజః ।
అష్టాశీతిసహస్రాణాం మునీనాముపదేశదః ॥ ౫౫ ॥

సత్యసేనో యక్షరక్షోదహనో దీనపాలకః ।
ఇన్ద్రమిత్రః సురారిఘ్నః సూనృతాధర్మనన్దనః ॥ ౫౬ ॥

హరిర్గజవరత్రాతా గ్రాహపాశవినాశకః ।
త్రికూటాద్రివనశ్లాఘీ సర్వలోకహితైషణః ॥ ౫౭ ॥

వైకుణ్ఠశుభ్రాసుఖదో వికుణ్ఠాసున్దరీసుతః ।
రమాప్రియకరః శ్రీమాన్నిజలోకప్రదర్శకః ॥ ౫౮ ॥

విప్రశాపపరీఖిన్ననిర్జరార్తినివారణః ।
దుగ్ధాబ్ధిమథనో విప్రో విరాజతనయోఽజితః ॥ ౫౯ ॥

మన్దారాద్రిధరః కూర్మో దేవదానవశర్మకృత్ ।
జమ్బూద్వీపసమః స్రష్టా పీయూషోత్పత్తికారణమ్ ॥ ౬౦ ॥

ధన్వన్తరీ రుక్।గ్శమనోఽమృతధుక్రుక్ప్రశాన్తకః ।
ఆయుర్వేదకరో వైద్యరాజో విద్యాప్రదాయకః ॥ ౬౧ ॥

దేవాభయకరో దైత్యమోహినీ కామరూపిణీ ।
గీర్వాణామృతపో దుష్టదైత్యదానవవఞ్చకః ॥ ౬౨ ॥

మహామత్స్యో మహాకాయః శల్కాన్తర్గతసాగరః ।
వేదారిదైత్యదమనో వ్రీహిబీజసురక్షకః ॥ ౬౩ ॥

పుచ్ఛాఘాతభ్రమత్సిన్ధుః సత్యవ్రతప్రియప్రదః ।
భక్తసత్యవ్రతత్రాతా యోగత్రయప్రదర్శకః ॥ ౬౪ ॥

నరసింహో లోకజిహ్వః శఙ్కుకర్ణో నఖాయుధః ।
సటావధూతజలదో దన్తద్యుతిజితప్రభః ॥ ౬౫ ॥

హిరణ్యకశిపుధ్వంసీ బహుదానవదర్పహా ।
ప్రహ్లాదస్తుతపాదాబ్జో భక్తసంసారతాపహా ॥ ౬౬ ॥

బ్రహ్మేన్ద్రరుద్రభీతిఘ్నో దేవకార్యప్రసాధకః ।
జ్వలజ్జ్వలనసఙ్కాశః సర్వభీతివినాశకః ॥ ౬౭ ॥

మహాకలుషవిధ్వంసీ సర్వకామవరప్రదః ।
కాలవిక్రమసంహర్తా గ్రహపీడావినాశకః ॥ ౬౮ ॥

సర్వవ్యాధిప్రశమనః ప్రచణ్డరిపుదణ్డకృత్ ।
ఉగ్రభైరవసన్త్రస్తహరార్తివినివారకః ॥ ౬౯ ॥

బ్రహ్మచర్మావృతశిరాః శివశీర్షైకనూపురః ।
ద్వాదశాదిత్యశీర్షైకమణిర్దిక్పాలభూషణః ॥ ౭౦ ॥

వామనోఽదితిభీతిఘ్నో ద్విజాతిగణమణ్డనః ।
త్రిపదవ్యాజయాఞ్చాప్తబలిత్రైలోక్యసమ్పదః ॥ ౭౧ ॥

పన్నఖక్షతబ్రహ్మాణ్డకటాహోఽమితవిక్రమః । pannagakShata?
స్వర్ధునీతీర్థజననో బ్రహ్మపూజ్యో భయాపహః ॥ ౭౨ ॥

స్వాఙ్ఘ్రివారిహతాఘౌఘో విశ్వరూపైకదర్శనః ।
బలిప్రియకరో భక్తస్వర్గదోగ్ధా గదాధరః ॥ ౭౩ ॥

జామదగ్న్యో మహావీర్యః పరశుభృత్కార్తవీర్యజిత్ ।
సహస్రార్జునసంహర్తా సర్వక్షత్రకులాన్తకః ॥ ౭౪ ॥

నిఃక్షత్రపృథ్వీకరణో వీరజిద్విప్రరాజ్యదః ।
ద్రోణాస్త్రవేదప్రవదో మహేశగురుకీర్తిదః ॥ ౭౫ ॥

సూర్యవంశాబ్జతరణిః శ్రీమద్దశరథాత్మజః ।
శ్రీరామో రామచన్ద్రశ్చ రామభద్రోఽమితప్రభః ॥ ౭౬ ॥

నీలవర్ణప్రతీకాశః కౌసల్యాప్రాణజీవనః ।
పద్మనేత్రః పద్మవక్త్రః పద్మాఙ్కితపదామ్బుజః ॥ ౭౭ ॥

ప్రలమ్బబాహుశ్చార్వఙ్గో రత్నాభరణభూషితః ।
దివ్యామ్బరో దివ్యధనుర్దిష్టదివ్యాస్త్రపారగః ॥ ౭౮ ॥

నిస్త్రింశపాణిర్వీరేశోఽపరిమేయపరాక్రమః ।
విశ్వామిత్రగురుర్ధన్వీ ధనుర్వేదవిదుత్తమః ॥ ౭౯ ॥

ఋజుమార్గనిమిత్తేషు సఙ్ఘతాడితతాడకః ।
సుబాహుర్బాహువీర్యాఢ్యబహురాక్షసఘాతకః ॥ ౮౦ ॥

ప్రాప్తచణ్డీశదోర్దణ్డచణ్డకోదణ్డఖణ్డనః ।
జనకానన్దజనకో జానకీప్రియనాయకః ॥ ౮౧ ॥

అరాతికులదర్పఘ్నో ధ్వస్తభార్గవవిక్రమః ।
పితృవాక్త్యక్తరాజ్యశ్రీవనవాసకృతోత్సవః ॥ ౮౨ ॥

విరాధరాధదమనశ్చిత్రకూటాద్రిమన్దిరః ।
ద్విజశాపసముచ్ఛన్నదణ్డకారణ్యకర్మకృత్ ॥ ౮౩ ॥

చతుర్దశసహస్రోగ్రరాక్షసఘ్నః ఖరాన్తకః ।
త్రిశిరఃప్రాణశమనో దుష్టదూషణదూషణః ॥ ౮౪ ॥

ఛద్మమారీచమథనో జానకీవిరహార్తిహృత్ ।
జటాయుషః క్రియాకారీ కబన్ధవధకోవిదః ॥ ౮౫ ॥

ఋష్యమూకగుహావాసీ కపిపఞ్చమసఖ్యకృత్ ।
వామపాదాగ్రనిక్షిప్తదున్దుభ్యస్థిబృహద్గిరిః ॥ ౮౬ ॥

సకణ్టకారదుర్భేదసప్తతాలప్రభేదకః ।
కిష్కిన్ధాధిపవాలిఘ్నో మిత్రసుగ్రీవరాజ్యదః ॥ ౮౭ ॥

ఆఞ్జనేయస్వలాఙ్గూలదగ్ధలఙ్కామహోదయః ।
సీతావిరహవిస్పష్టరోషక్షోభితసాగరః ॥ ౮౮ ॥

గిరికూటసముత్క్షేపసముద్రాద్భుతసేతుకృత్ ।
పాదప్రహారసన్త్రస్తవిభీషణభయాపహః ॥ ౮౯ ॥

అఙ్గదోక్తిపరిక్లిష్టఘోరరావణసైన్యజిత్ ।
నికుమ్భకుమ్భధూమ్రాక్షకుమ్భకర్ణాదివీరహా ॥ ౯౦ ॥

కైలాససహనోన్మత్తదశాననశిరోహరః ।
అగ్నిసంస్పర్శసంశుద్ధసీతాసంవరణోత్సుకః ॥ ౯౧ ॥

కపిరాక్షసరాజాఙ్గప్రాప్తరాజ్యనిజాశ్రయః ।
అయోధ్యాధిపతిః సర్వరాజన్యగణశేఖరః ॥ ౯౨ ॥

అచిన్త్యకర్మా నృపతిః ప్రాప్తసింహాసనోదయః ।
దుష్టదుర్బుద్ధిదలనో దీనహీనైకపాలకః ॥ ౯౩ ॥

సర్వసమ్పత్తిజననస్తిర్యఙ్న్యాయవివేచకః ।
శూద్రఘోరతపఃప్లుష్టద్విజపుత్రైకజీవనః ॥ ౯౪ ॥

దుష్టవాక్క్లిష్టహృదయః సీతానిర్వాసకారకః ।
తురఙ్గమేధక్రతుయాట్శ్రీమత్కుశలవాత్మజః ॥ ౯౫ ॥

సత్యార్థత్యక్తసౌమిత్రిః సూన్నీతజనసఙ్గ్రహః ।
సత్కర్ణపూరసత్కీర్తిః కీర్త్యాలోకాఘనాశనః ॥ ౯౬ ॥

భరతో జ్యేష్ఠపాదాబ్జరతిత్యక్తనృపాసనః ।
సర్వసద్గుణసమ్పన్నః కోటిగన్ధర్వనాశకః ॥ ౯౭ ॥

లక్ష్మణో జ్యేష్ఠనిరతో దేవవైరిగణాన్తకః ।
ఇన్ద్రజిత్ప్రాణశమనో భ్రాతృమాన్ త్యక్తవిగ్రహః ॥ ౯౮ ॥

శత్రుఘ్నోఽమిత్రశమనో లవణాన్తకకారకః ।
ఆర్యభ్రాతృజనశ్లాఘ్యః సతాం శ్లాఘ్యగుణాకరః ॥ ౯౯ ॥

వటపత్త్రపుటస్థాయీ శ్రీముకున్దోఽఖిలాశ్రయః ।
తనూదరార్పితజగన్మృకణ్డతనయః ఖగః ॥ ౧౦౦ ॥

ఆద్యో దేవగణాగ్రణ్యో మితస్తుతినతిప్రియః ।
వృత్రఘోరతనుత్రస్తదేవసన్మన్త్రసాధకః ॥ ౧౦౧ ॥

బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణశ్లాఘీ బ్రహ్మణ్యజనవత్సలః ।
గోష్పదాప్సుగలద్గాత్రవాలఖిల్యజనాశ్రయః ॥ ౧౦౨ ॥

దౌస్వస్తిర్యజ్వనాం శ్రేష్ఠో నృపవిస్మయకారకః ।
తురఙ్గమేధబహుకృద్వదాన్యగణశేఖరః ॥ ౧౦౩ ॥

వాసవీతనయో వ్యాసో వేదశాఖానిరూపకః ।
పురాణభారతాచార్యః కలిలోకహితైషణః ॥ ౧౦౪ ॥

రోహిణీహృదయానన్దో బలభద్రో బలాశ్రయః ।
సఙ్కర్షణః సీరపాణిః ముసలాస్త్రోఽమలద్యుతిః ॥ ౧౦౫ ॥

శఙ్ఖకున్దేన్దుశ్వేతాఙ్గస్తాలభిద్ధేనుకాన్తకః ।
ముష్టికారిష్టహననో లాఙ్గలాకృష్టయామునః ॥ ౧౦౬ ॥

ప్రలమ్బప్రాణహా రుక్మీమథనో ద్వివిదాన్తకః ।
రేవతీప్రీతిదో రామారమణో బల్వలాన్తకః ॥ ౧౦౭ ॥

హస్తినాపురసఙ్కర్షీ కౌరవార్చితసత్పదః ।
బ్రహ్మాదిస్తుతపాదాబ్జో దేవయాదవపాలకః ॥ ౧౦౮ ॥

మాయాపతిర్మహామాయో మహామాయానిదేశకృత్ ।
యదువంశాబ్ధిపూర్ణేన్దుర్బలదేవప్రియానుజః ॥ ౧౦౯ ॥

నరాకృతిః పరం బ్రహ్మ పరిపూర్ణః పరోదయః ।
సర్వజ్ఞానాదిసమ్పూర్ణః పూర్ణానన్దః పురాతనః ॥ ౧౧౦ ॥

పీతామ్బరః పీతనిద్రః పీతవేశ్మమహాతపాః ।
మహోరస్కో మహాబాహుర్మహార్హమణికుణ్డలః ॥ ౧౧౧ ॥

లసద్గణ్డస్థలీహైమమౌలిమాలావిభూషితః ।
సుచారుకర్ణః సుభ్రాజన్మకరాకృతికుణ్డలః ॥ ౧౧౨ ॥

నీలకుఞ్చితసుస్నిగ్ధకున్తలః కౌముదీముఖః ।
సునాసః కున్దదశనో లసత్కోకనదాధరః ॥ ౧౧౩ ॥

సుమన్దహాసో రుచిరభ్రూమణ్డలవిలోకనః ।
కమ్బుకణ్ఠో బృహద్బ్రహ్మా వలయాఙ్గదభూషణః ॥ ౧౧౪ ॥

కౌస్తుభీ వనమాలీ చ శఙ్ఖచక్రగదాబ్జభృత్ ।
శ్రీవత్సలక్ష్మ్యా లక్ష్యాఙ్గః సర్వలక్షణలక్షణః ॥ ౧౧౫ ॥

దలోదరో నిమ్ననాభిర్నిరవద్యో నిరాశ్రయః ।
నితమ్బబిమ్బవ్యాలమ్బికిఙ్కిణీకాఞ్చిమణ్డితః ॥ ౧౧౬ ॥

సమజఙ్ఘాజానుయుగ్మః సుచారురుచిరాజితః ।
ధ్వజవజ్రాఙ్కుశామ్భోజశరాఙ్కితపదామ్బుజః ॥ ౧౧౭ ॥

భక్తభ్రమరసఙ్ఘాతపీతపాదామ్బుజాసవః ।
నఖచన్ద్రమణిజ్యోత్స్నాప్రకాశితమహామనాః ॥ ౧౧౮ ॥

పాదామ్బుజయుగన్యస్తలసన్మఞ్జీరరాజితః ।
స్వభక్తహృదయాకాశలసత్పఙ్కజవిస్తరః ॥ ౧౧౯ ॥

సర్వప్రాణిజనానన్దో వసుదేవనుతిప్రియః ।
దేవకీనన్దనో లోకనన్దికృద్భక్తభీతిభిత్ ॥ ౧౨౦ ॥

శేషానుగః శేషశాయీ యశోదానతిమానదః ।
నన్దానన్దకరో గోపగోపీగోకులబాన్ధవః ॥ ౧౨౧ ॥

సర్వవ్రజజనానన్దీ భక్తవల్లభవవల్లభః ।
వల్యవ్యఙ్గలసద్గాత్రో బల్లవీబాహుమధ్యగః ॥ ౧౨౨ ॥

పీతపూతనికాస్తన్యః పూతనాప్రాణశోషణః ।
పూతనోరస్థలస్థాయీ పూతనామోక్షదాయకః ॥ ౧౨౩ ॥

సమాగతజనానన్దీ శకటోచ్చాటకారకః ।
ప్రాప్తవిప్రాశిషోఽధీశో లఘిమాదిగుణాశ్రయః ॥ ౧౨౪ ॥

తృణావర్తగలగ్రాహీ తృణావర్తనిషూదనః ।
జనన్యానన్దజనకో జనన్యా ముఖవిశ్వదృక్ ॥ ౧౨౫ ॥

బాలక్రీడారతో బాలభాషాలీలాదినిర్వృతః ।
గోపగోపీప్రియకరో గీతనృత్యానుకారకః ॥ ౧౨౬ ॥

నవనీతవిలిప్తాఙ్గో నవనీతలవప్రియః ।
నవనీతలవాహారీ నవనీతానుతస్కరః ॥ ౧౨౭ ॥

దామోదరోఽర్జునోన్మూలో గోపైకమతికారకః ।
వృన్దావనవనక్రీడో నానాక్రీడావిశారదః ॥ ౧౨౮ ॥

వత్సపుచ్ఛసమాకర్షీ వత్సాసురనిషూదనః ।
బకారిరఘసంహారీ బాలాద్యన్తకనాశనః ॥ ౧౨౯ ॥

యమునానిలసఞ్జుష్టసుమృష్టపులినప్రియః ।
గోపాలబాలపూగస్థః స్నిగ్ధదధ్యన్నభోజనః ॥ ౧౩౦ ॥

గోగోపగోపీప్రియకృద్ధనభృన్మోహఖణ్డనః ।
విధాతుర్మోహజనకోఽత్యద్భుతైశ్వర్యదర్శకః ॥ ౧౩౧ ॥

విధిస్తుతపదామ్భోజో గోపదారకబుద్ధిభిత్ ।
కాలీయదర్పదలనో నాగనారీనుతిప్రియః ॥ ౧౩౨ ॥

దావాగ్నిశమనః సర్వవ్రజభృజ్జనజీవనః ।
ముఞ్జారణ్యప్రవేశాప్తకృచ్ఛ్రదావాగ్నిదారణః ॥ ౧౩౩ ॥

సర్వకాలసుఖక్రీడో బర్హిబర్హావతంసకః ।
గోధుగ్వధూజనప్రాణో వేణువాద్యవిశారదః ॥ ౧౩౪ ॥

గోపీపిధానారున్ధానో గోపీవ్రతవరప్రదః ।
విప్రదర్పప్రశమనో విప్రపత్నీప్రసాదదః ॥ ౧౩౫ ॥

శతక్రతువరధ్వంసీ శక్రదర్పమదాపహః ।
ధృతగోవర్ధనగిరిర్వ్రజలోకాభయప్రదః ॥ ౧౩౬ ॥

ఇన్ద్రకీర్తిలసత్కీర్తిర్గోవిన్దో గోకులోత్సవః ।
నన్దత్రాణకరో దేవజలేశేడితసత్కథః ॥ ౧౩౭ ॥

వ్రజవాసిజనశ్లాఘ్యో నిజలోకప్రదర్శకః ।
సువేణునాదమదనోన్మత్తగోపీవినోదకృత్ ॥ ౧౩౮ ॥

గోధుగ్వధూదర్పహరః స్వయశఃకీర్తనోత్సవః ।
వ్రజాఙ్గనాజనారామో వ్రజసున్దరివల్లభః ॥ ౧౩౯ ॥

రాసక్రీడారతో రాసమహామణ్డలమణ్డనః ।
వృన్దావనవనామోదీ యమునాకూలకేలికృత్ ॥ ౧౪౦ ॥

గోపికాగీతికాగీతః శఙ్ఖచూడశిరోహరః ।
మహాసర్పముఖగ్రస్తత్రస్తనన్దవిమోచకః ॥ ౧౪౧ ॥

సుదర్శనార్చితపదో దుష్టారిష్టవినాశకః ।
కేశిద్వేషో వ్యోమహన్తా శ్రుతనారదకీర్తనః ॥ ౧౪౨ ॥

అక్రూరప్రియకృత్క్రూరరజకఘ్నః సువేశకృత్ ।
సుదామాదత్తమాలాఢ్యః కుబ్జాచన్దనచర్చితః ॥ ౧౪౩ ॥

మథురాజనసంహర్షీ చణ్డకోదణ్డఖణ్డకృత్ ।
కంససైన్యసముచ్ఛేదీ వణిగ్విప్రగణార్చితః ॥ ౧౪౪ ॥

మహాకువలయాపీడఘాతీ చాణూరమర్దనః । ?
రఙ్గశాలాగతాపారనరనారీకృతోత్సవః ॥ ౧౪౫ ॥

కంసధ్వంసకరః కంసస్వసారూప్యగతిప్రదః ।
కృతోగ్రసేననృపతిః సర్వయాదవసౌఖ్యకృత్ ॥ ౧౪౬ ॥

తాతమాతృకృతానన్దో నన్దగోపప్రసాదదః ।
శ్రితసాన్దీపనిగురుర్విద్యాసాగరపారగః ॥ ౧౪౭ ॥

దైత్యపఞ్చజనధ్వంసీ పాఞ్చజన్యదరప్రియః ।
సాన్దీపనిమృతాపత్యదాతా కాలయమార్చితః ॥ ౧౪౮ ॥

సైరన్ధ్రీకామసన్తాపశమనోఽక్రూరప్రీతిదః ।
శార్ఙ్గచాపధరో నానాశరసన్ధానకోవిదః ॥ ౧౪౯ ॥

అభేద్యదివ్యకవచః శ్రీమద్దారుకసారథిః ।
ఖగేన్ద్రచిహ్నితధ్వజశ్చక్రపాణిర్గదాధరః ॥ ౧౫౦ ॥

నన్దకీయదుసేనాఢ్యోఽక్షయబాణనిషఙ్గవాన్ ।
సురాసురాజేయరణ్యో జితమాగధయూథపః ॥ ౧౫౧ ॥

మాగధధ్వజినీధ్వంసీ మథురాపురపాలకః ।
ద్వారకాపురనిర్మాతా లోకస్థితినియామకః ॥ ౧౫౨ ॥

సర్వసమ్పత్తిజననః స్వజనానన్దకారకః ।
కల్పవృక్షాక్షితమహిః సుధర్మానీతభూతలః ॥ ౧౫౩ ॥

యవనాసురసంహర్తా ముచుకున్దేష్టసాధకః ।
రుక్మిణీద్విజసంమన్త్రరథైకగతకుణ్డినః ॥ ౧౫౪ ॥

రుక్మిణీహారకో రుక్మిముణ్డముణ్డనకారకః ।
రుక్మిణీప్రియకృత్సాక్షాద్రుక్మిణీరమణీపతిః ॥ ౧౫౫ ॥

రుక్మిణీవదనామ్భోజమధుపానమధువ్రతః ।
స్యమన్తకనిమిత్తాత్మభక్తర్క్షాధిపజిత్శుచిః ॥ ౧౫౬ ॥

జామ్బవార్చితపాదాబ్జః సాక్షాజ్జామ్బవతీపతిః ।
సత్యభామాకరగ్రాహీ కాలిన్దీసున్దరీప్రియః ॥ ౧౫౭ ॥

సుతీక్ష్ణశృఙ్గవృషభసప్తజిద్రాజయూథభిద్ ।
నగ్నజిత్తనయాసత్యానాయికానాయకోత్తమః ॥ ౧౫౮ ॥

భద్రేశో లక్ష్మణాకాన్తో మిత్రవిన్దాప్రియేశ్వరః ।
మురుజిత్పీఠసేనానీనాశనో నరకాన్తకః ॥ ౧౫౯ ॥

ధరార్చితపదామ్భోజో భగదత్తభయాపహా ।
నరకాహృతదివ్యస్త్రీరత్నవాహాదినాయకః ॥ ౧౬౦ ॥

అష్టోత్తరశతద్వ్యష్టసహస్రస్త్రీవిలాసవాన్ ।
సత్యభామాబలావాక్యపారిజాతాపహారకః ॥ ౧౬౧ ॥

దేవేన్ద్రబలభిజ్జాయాజాతనానావిలాసవాన్ ।
రుక్మిణీమానదలనః స్త్రీవిలాసావిమోహితః ॥ ౧౬౨ ॥

కామతాతః సామ్బసుతోఽసఙ్ఖ్యపుత్రప్రపౌత్రవాన్ ।
ఉశాయానితపౌత్రార్థబాణబాహుసస్రఛిత్ ॥ ౧౬౩ ॥

నన్ద్యాదిప్రమథధ్వంసీ లీలాజితమహేశ్వరః ।
మహాదేవస్తుతపదో నృగదుఃఖవిమోచకః ॥ ౧౬౪ ॥

బ్రహ్మస్వాపహరక్లేశకథాస్వజనపాలకః ।
పౌణ్డ్రకారిః కాశిరాజశిరోహర్తా సదాజితః ॥ ౧౬౫ ॥

సుదక్షిణవ్రతారాధ్యశివకృత్యానలాన్తకః ।
వారాణసీప్రదహనో నారదేక్షితవైభవః ॥ ౧౬౬ ॥

అద్భుతైశ్వర్యమహిమా సర్వధర్మప్రవర్తకః ।
జరాసన్ధనిరోధార్తభూభుజేరితసత్కథః ॥ ౧౬౭ ॥

నారదేరితసన్మిత్రకార్యగౌరవసాధకః ।
కలత్రపుత్రసన్మిత్రసద్వృత్తాప్తగృహానుగః ॥ ౧౬౮ ॥

జరాసన్ధవధోద్యోగకర్తా భూపతిశర్మకృత్ ।
సన్మిత్రకృత్యాచరితో రాజసూయప్రవర్తకః ॥ ౧౬౯ ॥

సర్వర్షిగణసంస్తుత్యశ్చైద్యప్రాణనికృన్తకః ।
ఇన్ద్రప్రస్థజనైః పూజ్యో దుర్యోధనవిమోహనః ॥ ౧౭౦ ॥

మహేశదత్తసౌభాగ్యపురభిచ్ఛత్రుఘాతకః ।
దన్తవక్త్రరిపుచ్ఛేత్తా దన్తవక్త్రగతిప్రదః ॥ ౧౭౧ ॥

విదూరథప్రమథనో భూరిభారావతారకః ।
పార్థదూతః పార్థహితః పార్థార్థః పార్థసారథిః ॥ ౧౭౨ ॥

పార్థమోహసముచ్ఛేదీ గీతాశాస్త్రప్రదర్శకః ।
పార్థబాణగతప్రాణవీరకైవల్యరూపదః ॥ ౧౭౩ ॥

దుర్యోధనాదిదుర్వృత్తదహనో భీష్మముక్తిదః ।
పార్థాశ్వమేధాహరకః పార్థరాజ్యప్రసాధకః ॥ ౧౭౪ ॥

పృథాభీష్టప్రదో భీమజయదో విజయప్రదః ।
యుధిష్ఠిరేష్టసన్దాతా ద్రౌపదీప్రీతిసాధకః ॥ ౧౭౫ ॥

సహదేవేరితపదో నకులార్చితవిగ్రహః ।
బ్రహ్మాస్త్రదగ్ధగర్భస్థపూరువంశప్రసాధకః ॥ ౧౭౬ ॥

పౌరవేన్ద్రపురస్త్రీభ్యో ద్వారకాగమనోత్సవః ।
ఆనర్తదేశనివసత్ప్రజేరితమహత్కథః ॥ ౧౭౭ ॥

ప్రియప్రీతికరో మిత్రవిప్రదారిద్ర్యభఞ్జనః ।
తీర్థాపదేశసన్మిత్రప్రియకృన్నన్దనన్దనః ॥ ౧౭౮ ॥

గోపీజనజ్ఞానదాతా తాతక్రతుకృతోత్సవః ।
సద్వృత్తవక్తా సద్వృత్తకర్తా సద్వృత్తపాలకః ॥ ౧౭౯ ॥

తాతాత్మజ్ఞానసన్దాతా దేవకీమృతపుత్రదః ।
శ్రుతదేవప్రియకరో మైథిలానన్దవర్ధనః ॥ ౧౮౦ ॥

పార్థదర్పప్రశమనో మృతవిప్రసుతప్రదః ।
స్త్రీరత్నవృన్దసన్తోషీ జనకేలికలోత్సవః ॥ ౧౮౧ ॥

చన్ద్రకోటిజనానన్దీ భానుకోటిసమప్రభః ।
కృతాన్తకోటిదుర్లఙ్ఘ్యః కామకోటిమనోహరః ॥ ౧౮౨ ॥

యక్షరాట్కోటిధనవాన్మరుత్కోటిస్వవీర్యవాన్ ।
సముద్రకోటిగమ్భీరో హిమవత్కోట్యకమ్పనః ॥ ౧౮౩ ॥

కోట్యశ్వమేధాఢ్యహరః తీర్థకోట్యధికాహ్వయః ।
పీయూషకోటిమృత్యుఘ్నః కామధుక్కోట్యభీష్టదః ॥ ౧౮౪ ॥

శక్రకోటివిలాసాఢ్యః కోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకః ।
సర్వామోఘోద్యమోఽనన్తకీర్తినిఃసీమపౌరుషః ॥ ౧౮౫ ॥

సర్వాభీష్టప్రదయశాః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ।
బ్రహ్మాదిసురసఙ్గీతవీతమానుషచేష్టితః ॥ ౧౮౬ ॥

అనాదిమధ్యనిధనో వృద్ధిక్షయవివర్జితః ।
స్వభక్తోద్ధవముఖ్యైకజ్ఞానదో జ్ఞానవిగ్రహః ॥ ౧౮౭ ॥

విప్రశాపచ్ఛలధ్వస్తయదువంశోగ్రవిక్రమః ।
సశరీరజరావ్యాధస్వర్గదః స్వర్గిసంస్తుతః ॥ ౧౮౮ ॥

ముముక్షుముక్తవిషయీజనానన్దకరో యశః ।
కలికాలమలధ్వంసియశాః శ్రవణమఙ్గలః ॥ ౧౮౯ ॥

భక్తప్రియో భక్తహితో భక్తభ్రమరపఙ్కజః ।
స్మృతమాత్రాఖిలత్రాతా యన్త్రమన్త్రప్రభఞ్జకః ॥ ౧౯౦ ॥

సర్వసమ్పత్స్రావినామా తులసీదామవల్లభః ।
అప్రమేయవపుర్భాస్వదనర్ఘ్యాఙ్గవిభూషణః ॥ ౧౯౧ ॥

విశ్వైకసుఖదో విశ్వసజ్జనానన్దపాలకః ।
సర్వదేవశిరోరత్నమద్భుతానన్తభోగవాన్ ॥ ౧౯౨ ॥

అధోక్షజో జనాజీవ్యః సర్వసాధుజనాశ్రయః ।
సమస్తభయభిన్నామా స్మృతమాత్రార్తినాశకః ॥ ౧౯౩ ॥

స్వయశఃశ్రవణానన్దజనరాగీ గుణార్ణవః ।
అనిర్దేశ్యవపుస్తప్తశరణో జీవజీవనః ॥ ౧౯౪ ॥

పరమార్థః పరంవేద్యః పరజ్యోతిః పరాగతిః ।
వేదాన్తవేద్యో భగవాననన్తసుఖసాగరః ॥ ౧౯౫ ॥

జగద్బన్ధధ్వంసయశా జగజ్జీవజనాశ్రయః ।
వైకుణ్ఠలోకైకపతిర్వైకుణ్ఠజనవల్లభః ॥ ౧౯౬ ॥

ప్రద్యుమ్నో రుక్మిణీపుత్రః శమ్బరఘ్నో రతిప్రియః ।
పుష్పధన్వా విశ్వజయీ ద్యుమత్ప్రాణనిషూదకః ॥ ౧౯౭ ॥

అనిరుద్ధః కామసుతః శబ్దయోనిర్మహాక్రమః ।
ఉషాపతిర్వృష్ణిపతిర్హృషీకేశో మనఃపతిః ॥ ౧౯౮ ॥

శ్రీమద్భాగవతాచార్యః సర్వవేదాన్తసాగరః ।
శుకః సకలధర్మజ్ఞః పరీక్షిన్నృపసత్కృతః ॥ ౧౯౯ ॥

శ్రీబుద్ధో దుష్టబుద్ధిఘ్నో దైత్యవేదబహిష్కరః ।
పాఖణ్డమార్గప్రవదో నిరాయుధజగజ్జయః ॥ ౨౦౦ ॥

కల్కీ కలియుగాచ్ఛాదీ పునః సత్యప్రవర్తకః ।
విప్రవిష్ణుయశోఽపత్యో నష్టధర్మప్రవర్తకః ॥ ౨౦౧ ॥

సారస్వతః సార్వభౌమో బలిత్రైలోక్యసాధకః ।
అష్టమ్యన్తరసద్ధర్మవక్తా వైరోచనిప్రియః ॥ ౨౦౨ ॥

ఆపః కరో రమానాథోఽమరారికులకృన్తనః ।
సురేన్ద్రహితకృద్ధీరవీరముక్తిబలప్రదః ॥ ౨౦౩ ॥

విష్వక్సేనః శమ్భుసఖో దశమాన్తరపాలకః ।
బ్రహ్మసావర్ణివంశాబ్ధిహితకృద్విశ్వవర్ధనః ॥ ౨౦౪ ॥

ధర్మసేతురధర్మఘ్నో వైద్యతన్త్రపదప్రదః ।
అసురాన్తకరో దేవార్థకసూనుః సుభాషణః ॥ ౨౦౫ ॥

స్వధామా సూనృతాసూనుః సత్యతేజో ద్విజాత్మజః ।
ద్విషన్మనుయుగత్రాతా పాతాలపురదారణః ॥ ౨౦౬ ॥

దైవహోత్రిర్వార్హతోయో దివస్పతిరతిప్రియః ।
త్రయోదశాన్తరత్రాతా యోగయోగిజనేశ్వరః ॥ ౨౦౭ ॥

సత్త్రాయణో బృహద్బాహుర్వైనతేయో విదుత్తమః ।
కర్మకాణ్డైకప్రవదో వేదతన్త్రప్రవర్తకః ॥ ౨౦౮ ॥

పరమేష్ఠీ సురజ్యేష్ఠో బ్రహ్మా విశ్వసృజామ్పతిః ।
అబ్జయోనిర్హంసవాహః సర్వలోకపితామహః ॥ ౨౦౯ ॥

విష్ణుః సర్వజగత్పాతా శాన్తః శుద్ధః సనాతనః ।
ద్విజపూజ్యో దయాసిన్ధుః శరణ్యో భక్తవత్సలః ॥ ౨౧౦ ॥

రుద్రో మృడః శివః శాస్తా శమ్భుః సర్వహరో హరః ।
కపర్దీ శఙ్కరః శూలీ త్ర్యక్షోఽభేద్యో మహేశ్వరః ॥ ౨౧౧ ॥

సర్వాధ్యక్షః సర్వశక్తిః సర్వార్థః సర్వతోముఖః ।
సర్వావాసః సర్వరూపః సర్వకారణకారణమ్ ॥ ౨౧౨ ॥

ఇత్యేతత్కథితం విప్ర విష్ణోర్నామసహస్రకమ్ ।
సర్వపాపప్రశమనం సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ ॥ ౨౧౩ ॥

మనఃశుద్ధికరం చాశు భగవద్భక్తివర్ధనమ్ ।
సర్వవిఘ్నహరం సర్వాశ్చర్యైశ్వర్యప్రదాయకమ్ ॥ ౨౧౪ ॥

సర్వదుఃఖప్రశమనం చాతుర్వర్గ్యఫలప్రదమ్ ।
శ్రద్ధయా పరయా భక్త్యా శ్రవణాత్పఠనాజ్జపాత్ ॥ ౨౧౫ ॥

ప్రత్యహం సర్వవర్ణానాం విష్ణుపాదాశ్రితాత్మనామ్ ।
ఏతత్పఠన్ ద్విజో విద్యాం క్షత్రియః పృథివీమిమామ్ ॥ ౨౧౬ ॥

వైశ్యో మహానిధిం శూద్రో వాఞ్ఛితాం సిద్ధిమాప్నుయాత్ ।
ద్వాత్రింశదపరాధాన్యో జ్ఞానాజ్ఞానాచ్చరేద్ధరేః ॥ ౨౧౭ ॥

నామ్నా దశాపరాధాంశ్చ ప్రమాదాదాచరేద్యది ।
సమాహితమనా హ్యేతత్పఠేద్వా శ్రావయేజ్జపేత్ ॥ ౨౧౮ ॥

స్మరేద్వా శృణుయాద్వాపి తేభ్యః సద్యః ప్రముచ్యతే ।
నాతః పరతరం పుణ్యం త్రిషు లోకేషు విద్యతే ॥ ౨౧౯ ॥

యస్యైకకీర్తనేనాపి భవబన్ధాద్విముచ్యతే ।
అతస్త్వం సతతం భక్త్యా శ్రద్ధయా కీర్తనం కురు ॥ ౨౨౦ ॥

విష్ణోర్నామసహస్రం తే భగవత్ప్రీతికారణమ్ ।
శ్రీనారద ఉవాచ ।
ధన్యోఽస్మ్యనుగృహీతోఽస్మి త్వయాతికరుణాత్మనా ।
యతః కృష్ణస్య పరమం సహస్రం నామకీర్తితమ్ ॥ ౨౨౧ ॥

యద్యాలస్యాత్ప్రమాదాద్వా సర్వం పఠితుమన్వహమ్ ।
న శక్నోమి తదా దేవ కిం కరోమి వద ప్రభో ॥ ౨౨౨ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।
యది సర్వం న శక్నోషి ప్రత్యహం పఠితుం ద్విజ ।
తదా కృష్ణేతి కృష్ణేతి కృష్ణేతి ప్రత్యహం వద ॥ ౨౨౩ ॥

ఏతేన తవ విప్రర్షే సర్వం సమ్పద్యతే సకృత్ ।
కిం పునర్భగవన్నామ్నాం సహస్రస్య ప్రకీర్తనాత్ ॥ ౨౨౪ ॥

యన్నామకీర్తనేనైవ పుమాన్ సంసారసాగరమ్ ।
తరత్యద్ధా ప్రపద్యే తం కృష్ణం గోపాలరూపిణమ్ ॥ ౨౨౫ ॥

ఇతి సాత్వతతన్త్రే శ్రీకృష్ణసహస్రనామషష్ఠః పటలః ॥ ౬ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Satvatatantra’s Sri Krishna 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top